Frösakull Ängar Ekonomisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frösakull Ängar Ekonomisk Förening 769609-1755"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Frösakull Ängar Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för tiden januari till december 2011 som är föreningens nionde verksamhetsår VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta fastigheten Halmstad Fammarp 4:21 och därpå upplåta markområden med arrenderätt för fritidsbostadsändamål till föreningens medlemmar. VIKTIGA HÄNDELSER Föreningen bildades Föreningen registrerades av PRV Föreningen tecknade entreprenadkontrakt med NCC på markanläggningen, köpte fastigheten och fick lagfart Föreningen övertog markanläggningen Medlemmarna beslutade om ordningsregler i föreningen Senaste ordinarie föreningsstämma Föreningsstämman fastställde de nya stadgarna. I oktober 2010 asfalterades infartsvägen. Under året ansökte föreningen om detaljplaneändring avseende avstyckning av tomter samt utökad byggrätt. Halmstad kommun avslog ansökan. STYRELSEN Enligt de ändrade stadgarna består styrelsen av ordförande samt två till fyra ordinarie ledamöter samt en till två suppleanter. Stämman fastställde antalet till fyra ordinarie och en ersättare för Till styrelseledamöter valdes vid föreningsstämman Arvo Löppe ordinarie två år Roger Åhsberg ordinarie två år Marita Wikner suppleant ett år Stämman valde Tom Barkström till styrelseordförande på ett år. Anders Berthling och Mikael Eriksson kvarstår på ett år. Firman tecknas, förutom av styrelsen, två i förening av ledamöterna och suppleanterna. Ordföranden Tom Barkström och Arvo Löppe har varsin attesträtt för löpande förvaltningsärenden. 1(10)

2 REVISORER På ordinarie föreningsstämma valdes Baker & Tilly i Halmstad till revisor, med Jan Carlsson som huvudansvarig revisor VALBEREDNING På ordinarie föreningsstämman valdes ny valberedningen inför 2012 års föreningsstämma: Ann Jacobsson sammankallande Magnus Randau Ove Sjödell STYRELSEARBETET Styrelsearbetet består huvudsakligen av hantering av föreningens registrering och stadgar, arrendeavtal och medlemsansökningar, medlemsregister och pantsättningar, ekonomi och attest, årsavgift, budget, revisor, teknisk förvaltning av gröna ytor och vägar, el och vattenförbrukning, försäkring, medlemsbrev och hemsida, ordningsregler, samt kontakter med skattemyndighet, kommunens tekniska kontor, byggnadskontoret och byggnadsnämnden. En arbetsgrupp bestående av Tom Barkström och Kenneth Svensson samt Tommy Palm förberedde ansökan om detaljplaneändringen. Föreningen önskade stycka av tomtplatserna samt utöka byggrätten. Halmstad kommun beslutade avslå ansökan, ett beslut som inte kan överklagas. STYRELSEMÖTEN Under 2011 höll styrelsen sex protokollförda styrelsemöten inklusive det konstituerande sammanträdet. FÖRENINGSSTÄMMAN Ordinarie föreningsstämma hölls på Halmstad Golfklubb, Tylösand. Mötet besöktes av 27 röstberättigade medlemmar eller ombud MEDLEMSINFORMATION Medlemmarna har informerats med post och under året. Föreningen har också lagt upp aktuell medlemsinformation på hemsidan med adressen: MEDLEMMAR Följande överlåtelser har gjorts under året: Hus 12, Göran Matti och Britt Marie Nilsson har sålt till Morgan och Maria Ström Alla medlemmar har betalt årsavgiften men det saknas avläsning av vattenförbrukning från en medlem. Enligt reglerna debiteras 150% av förbrukningen i detta fall. 2(10)

3 TEKNISK FÖRVALTNING Trädgård & Sånt har klippt våra gemensamma gröna ytor på gårdar, runt parkeringsplatserna och fotbollsplan från maj till oktober. Offert har begärts in av trädgård och Sånt för 2012, vilken accepterats av styrelsen. Snöröjning av vägar har viss omfattning skett. Viss förnyelse av området har skett genom att träd planterats och planteringar renoverats. Medlemmarna på områdets sex gårdar sköter rabatter, buskar och träd. Respektive gård utser själva gårdsrepresentant som kontaktperson gentemot styrelsen FASTIGHETEN Föreningens fastighet Halmstad Fammarp 4:21 är på m2. På denna fastighet finns 66 arrendetomter på vardera cirka 420 m2 samt gemensam mark med gatubelysning. Arrendetomterna sköta av medlemmarna och gemensam mark av föreningen och medlemmarna. I väster, norr och öster gränsar både tomter och gemensam mark till Halmstad Fammarp 4:19 som är naturområde. Halmstad Fammarp 4:19 ägs av kommunene och sköts av kommunen. Även den numera asfalterade tillfartsvägen Sigyns väg som leder till fastigheten sköts av kommunen. I söder gränsar föreningens mark till Fammarp 3:10. BYGGNATIONER I GRANNSKAPET Fammarp 3:6 och 3:10 Regeringen beslutade att avslå överklagandet gällande den planerade exploateringen av av grannfastigheten. Försäljning av tomter och fastigheter pågår. Byggnationen påbörjades under 2011 och inkluderar ny förskola och ett gruppboende. Viss inflyttning har skett under året. På Onsjöslätten har Halmstad Golf Arena AB, som är ett dotterbolag till Fragerus Fastigheter, uppfört en 17 hektar stor träningsanläggning. FASTIGHETSSKATT Taxeringsvärdet för marken har varit kronor för Riksdagen har beslutat att den kommunala fastighetsavgiften utvidgas till att även gälla fastigheter med småhus vars värde understiger kronor samt arrendetomter där bostadshuset och marken inte är i samma ägares hand. Därmed avskaffas fastighetsskatten för ovanstående fastigheter. Från 2010 är fastighetsavgiften därför sänkt till 0,75%. Föreningen har under 2011 fått besked om nytt taxeringsvärdet på kronor. Styrelsen har begärt omprövning av beslutet, delvis på grund av att man uppmärksammat ett räknefel. EKONOMI Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av Jörgen Spetz Mark & Fastigheter AB i Halmstad. Föreningens fastighet är obelånad. Föreningen har inga andra lån. Anskaffningsvärden för mark och gemensam anläggning är kronor samt kronor för asfalteringen. Föreningen skriver av markanläggningen med 2% och asfalteringen med 5% Årsmötet 2009 fastställde den totala ersättningen till styrelsen till 60% av basbeloppet. För 2010 blev maximal ersättning kronor och för 2011, kronor. Beloppet fördelas inom styrelsen. Arvodet betalas ut och bokförs efter sista styrelsemötet inför ny föreningsstämma. Inget arvode har utgått för det konstituerande styrelsemötet. Föreningen har från 2011 ett ettårsavtal med Halmstad Energiverk för elleveranser till områdets gatubelysning på 55,5 öre/kwh (tidigare 56,9 öre/kwh) tom (10)

4 Årsavgiften för år 2011 har varit kronor, varav en krona är arrendeavgift, vilket var en ökning med 536 kronor i förhållande till Styrelsen har beslutat årsavgiften för år 2012 till kronor, varav en krona är arrendeavgift. Årsavgiften får maximalt uppgå till 15 % av ett prisbasbelopp ( kronor för 2012) vilket motsvarar kronor. Det kraftigt höjda taxeringsvärdet gör att skattekostnaden kommer att öka. Begränsningen av årsavgiften gör att föreningen får svårt att betala fastighetsavgiften. För den skull kommer styrelsen föreslå en en stadgeändring där beloppsbegränsningen ändras till kronor. Den preliminära rörliga vattenavgiften för 2011 var 385 kronor (baserat på 11 kr/m 3 genomsnittlig förbrukning av 35 m 3 /fritidshus). Slutlig reglering görs i samband med debitering av årsavgift för 2012 utifrån avläsning som gjordes sommaren Styrelsen föreslår att ingen avsättning till fond för förnyelse och underhåll görs. Rörelseresultatet efter finansiella poster blev kronor. Intäktsbudgeten för år 2011 var kronor och kostnadsbudgeten kronor. Intäkterna blev kronor och kostnaderna kronor Till reservfonden skall avsättas minst fem procent av den del av föreningens nettovinst för året som inte går åt åt för att täcka en balanserad förslust. Ingen avsättning till reservfonden görs för Styrelsens förslag till disposition av resultatet: Årets vinst Balanserad förlust Avsättning till reservfond 0 Fond för förnyelse och underhåll 0 Avsättning till dispositionsfond 0 BALANSERAS TILL NY RÄKNING Rörelsekapitalet per var :- Styrelsen anser att föreningens ekonomi är god och under kontroll. Det ekonomiska resultat av föreningens verksamhet under år 2011 framgår av efterföljande resultat och balansräkning med noter. 4(10)

5 RESULTATRÄKNING januari - 31 december Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Not Vattenintäkter Övriga rörelseintäkter(påminnelseavgifter,pantförskrivningsavg) Summa intäkter: Rörelsens kostnader Not 2 Kontors- och förbrukningskostnader Underhåll tomtmark och vägar Förnyelse av fastighet Reparation av vägar Elkostnader till gatubelysning Vatten och avlopp, fast avgift Rörlig vattenförbrukning Övriga driftskostnader Föreningskostnader Förvaltningskostnad Revisor Styrelsearvode inkl sociala avgifter Fastighetsskatt Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa från finansiella poster Reslutat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Not Skatt Statlig inkomstskatt Årets resultat (10)

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar (inbetalda skatter) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Föreningens reparationsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Periodiseringsfond Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Not Skatteskulder (fastighetsskatt 2011) Skatteskulder (fastighetsskatt 2010) Upplupna kostnader Not SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6(10)

7 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år, förutom föreningens reparationsfond som redovisas som en egen post under rubriken bundet eget kapital. Föreningens reparationsfond redovisas från och med 2004 i enlighet med Bokföringsnämndens. allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden, om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent, tillämpas Markanläggning 2% 2% Markanläggning asfalt 5% 5% RÖRELSENS INTÄKTER Not 1 Årsavgifter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Kontors- och förbrukningskostnader Förbrukningsmaterial, kopiering, porto Underhåll tomtmark och vägar Vägskrapning, saltning, reparation el Förnyelse av fastighet Anläggning av aktivitetsområde, nya träd Reparation av väg Asfaltering El och vattenkostnader Elkostnader Fasta vattenkostnader Rörliga vattenkostnader Övriga driftskostnader Försäkring Gräsklippning Övrig skötsel tomtmark Övriga kostnader (renhållning, snöskottning) Föreningskostnader Registreingsbevis och årsmöte Förvaltningsarvode Ek förvaltning av Jörgen Spetz Mark & Fastigheter AB Revisor Extern revisor (10)

8 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd 0 0 Följande ersättningar har utgått Styrelse Sociala kostnader Skatt Fastighetsskatt Fastighetskatt Avskrivningar Markanläggning Markanläggning asfalt TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER BYGGNADER OCH MARK Not 3 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Tidigare avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 0 0 Taxeringsvärde mark LEVERANTÖRSSKULDER Not (10)

9 EGET KAPITAL Not 5 Belopp vid Förändringar Belopp vid årets utgång under året årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Föreningens reparationsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital UPPLUPNA KOSTNADER Not Sociala avgifter 0 0 Vattenavgift Restskatt (fastighetsskatt 2009) Källskatt 0 0 Övriga kortfristiga skulder (f-skatt) (10)

10 Frösakull Tom Barkström Arvo Löppe Anders Bertling Mikael Eriksson Roger Åhsberg Min revisionsberättelse har avgivits den Jan Carlsson Auktoriserad revisor 10(10)