Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg"

Transkript

1 1 (79) TSV POA /12 Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE

2 2 (79) Innehåll SAMMANFATTNING... 6 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG INLEDNING Uppdraget Genomförandet av uppdraget ORDNING FÖR ÅTERKOMMANDE UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV REGELEFTERLEVNADEN INOM YRKESTRAFIKEN PÅ VÄG Bakgrund Återkommande tillståndsmätningar på väg Återkommande tillståndsmätningar av skatter och avgifter Ytterligare underlag Redovisning till regeringen Information på webbplatser Allmänna uppgifter rörande yrkestrafiktillstånd för buss och gods Sökning genom företagsinloggning Offentliggörande av uppgifter i vägtrafikregistret TILLSTÅNDSMÄTNING AV REGELEFTERLEVNADEN Sammanfattning tillståndsmätning godstransporter Sammanfattning tillståndsmätning persontransporter med buss Sammanfattning tillståndsmätning taxitrafik Sammanfattning tillståndsmätning av skatter och avgifter UTVIDGNING AV RISKVÄRDERINGSSYSTEMET I ENLIGHET MED FÖRORDNING (EG) NR 1071/ Inledning Det nuvarande riskvärderingssystemet Riskvärderingssystemet enligt förordning (EG) nr 1071/ Kategorisering av brott och överträdelser Nationellt elektroniskt register Brott och överträdelser Sekretess för uppgift om riskvärde Modell för beräkning av riskvärde Sammankoppling av medlemsstaternas nationella elektroniska register Sammanfattning... 39

3 3 (79) 5 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA OCH EFFEKTIVISERA MYNDIGHETERNAS TILLSYN OCH KONTROLL AV YRKESTRAFIKEN PÅ VÄG Strategi för tillsyn och kontroll Samverkan Utökad underrättelseskyldighet för Rikspolisstyrelsen Riskbaserad kontroll på väg Specialistkompetens för kontroller på väg Åtgärder för att hindra fortsatt färd Registrering av utländska fordon i vägtrafikregistret Riskvärderingssystem för taxitrafik Syftet med riskvärderingssystemet Tillsynen idag över taxitrafiken Riskvärderingssystem för taxitrafik Övriga åtgärder, taxi Prisinformation och prissättning Taxiförare ska kunna hitta till passagerarnas mål KONSEKVENSUTREDNINGAR Återkommande tillståndsmätningar Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna av de olika förslagen? Vilka berörs av tillståndsmätningar och redovisning? Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför förslaget och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda alternativen om man jämför? Överensstämmer förslaget med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för mätningarna och redovisningen och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan mätningarna få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Utvidgning av riskvärderingssystemet Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? Vilka berörs av regleringen? Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför?... 65

4 4 (79) Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Hindrande av fortsatt färd Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? Vilka berörs av regleringen? Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Riskvärderingssystem för taxi Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? Vilka berörs av regleringen? Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Taxiförare ska kunna hitta till passagerarnas mål Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? Vilka berörs av regleringen?... 75

5 5 (79) Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? 78 BILAGOR... 79

6 6 (79) Sammanfattning Som redovisning av uppdraget om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg föreslår Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen följande. Det ska genomföras återkommande mätningar av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Det ska även genomföras återkommande mätningar när det gäller registrering och betalning av skatter och avgifter för innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd. Båda dessa mätningar (s.k. tillståndsmätningar) ska omfatta transportslagen buss, gods och taxi och genomföras vart tredje år. Transportstyrelsen ska vara ansvarig myndighet för att se till att tillståndsmätningarna genomförs. Analys och resultat av tillståndsmätningarna ska rapporteras till regeringen vart tredje år tillsammans med ytterligare underlag som kan ha inverkan på yrkestrafikområdet. Information ska i görligaste mån finnas tillgänglig via Transportstyrelsens webbplats och innehålla: o allmänna uppgifter rörande yrkestrafiktillstånd för buss och gods, o uppgifter om anställda förares behörigheter via sökning genom företagsinloggning, och o uppgifter om antal yrkestrafiktillstånd, gemenskapstillstånd, taxitrafiktillstånd, behörigheter, tillsyner och kontroller på väg samt kontroller av fordon. Inför utvidgningen av riskvärderingssystemet, som är ett system för urval av kontroll, ska riskvärdet anges i vägtrafikregistret. Vissa tillägg behöver därför göras i förordningen om vägtrafikregister. I yrkestrafikförordningen införs ett bemyndigande för Transportstyrelsen att meddela föreskrifter om riskvärderingssystemet. Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen ska ta fram en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg senast den 30 juni Myndighetssamverkan kring tillsynen av yrkestrafiken ska ske på såväl nationell som regional nivå. Vid sådan samverkan ska riktade tillsyner och kontroller planeras. Kontrollinsatser kan då riktas mot identifierade problemområden.

7 7 (79) Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter som behövs för att Transportstyrelsen bland annat ska kunna fullgöra de rapporteringskrav som finns i förordningen (EG) nr 1071/2009. I yrkestrafikförordningen införs en ny bestämmelse för detta samt bemyndigande för Transportstyrelsen att föreskriva om vilka uppgifter som ska överföras. Uppgifter i vägtrafikregistret som polisen redan idag har åtkomst till utökas till att omfatta företags riskvärde. Uppgift om ett företags riskvärde kommer, tillsammans med andra urvalskriterier för vägkontroller, att bidra till att företag som har ett riskvärde som indikerar sämre regelefterlevnad blir föremål för tätare kontroller. Polisen bör i dagsläget inte ges möjlighet att klampa ett fordon. Möjligheten att meddela föreskrifter ska utredas innan andra åtgärder övervägs. Föreskrifterna ska innehålla vägledande bestämmelser för den enskilde polismannen om hur hindrande av fortsatt färd kan gå till. Rikspolisstyrelsen ska under våren 2013 ha ett föreskriftsförslag framtaget. Frågan om att registrera utländska fordon i vägtrafikregistret bör utredas särskilt. Tillsynen över de som har taxitrafiktillstånd ska vara riskbaserad och omfattas av ett riskvärderingssystem. Riskvärdet ska anges i vägtrafikregistret. Vissa tillägg behöver därför göras i förordningen om vägtrafikregister. Vidare införs ett bemyndigande i taxitrafikförordningen för Transportstyrelsen att föreskriva om ett riskvärderingssystem. Riskvärderingssystemet kan tillämpas från och med den 1 januari Det ska tydliggöras att prisinformation på taxifordon alltid ska vara väl synlig, även när fordonet står stilla. Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik ska därför revideras. Föreskriftsförslaget skickas på remiss med förordat ikraftträdande den 1 juni Krav på att kunna hitta till passagerarnas mål införs som delmoment i körprovet för taxiförarlegitimation. En ändring behöver därför göras i taxitrafikförordningen.

8 8 (79) Utöver ovanstående förslag redovisas följande åtgärder. Rikspolisstyrelsen arbetar med en förstudie för att utreda hur personal med specialistkunskaper ska säkerställas på en nödvändig nivå för att effektiva kontroller ska kunna utföras. Förstudien ska slutredovisas för Rikspolisstyrelsens ledning den 30 maj Den nuvarande prissättningen för resor med taxifordon ska undersökas. Transportstyrelsen kommer att genomföra två undersökningar under våren 2013; dels en kundundersökning om taxiresor i de tre storstadsregionerna, dels en marknadsundersökning av de högsta jämförpriser som tillämpas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utfallet av dessa får utgöra underlag till hur frågan om prissättning ska hanteras vidare. Utöver ovanstående förslag och åtgärder redovisas analys och resultat av genomförda tillståndsmätningar av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg samt tillståndsmätningar av registrering och betalning av skatter och avgifter för innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd. Tillståndsmätning buss och gods Resultaten av buss- och godsmätningarna visar att förarna uppfyller kraven på att inneha ett giltigt körkort, giltigt yrkeskompetensbevis samt att de kör nyktra. Resultaten visar också att de bestämmelser som har anknytning till tillståndsinnehavet och rätten att utföra olika transporter följs. Samma goda resultat uppnås inte när det gäller kraven i kör- och vilotidsbestämmelserna. För knappt hälften av de kontrollerade aktörerna framkom att de överträtt bestämmelserna i någon form. När det gäller hastighetsöverträdelser framkom att 40 procent av lastbilarna och ca 25 procent av bussarna överträdde bestämmelserna. Mätningen visade även att fordonen i hög omfattning hade tekniska brister och att lastsäkringsbestämmelserna inte följdes. Resultaten har i övrigt inte visat att det föreligger några stora skillnader mellan svensk- och utlandsregistrerade förare förutom när det gäller de utlandsregistrerade fordonens tekniska beskaffenhet. Där har de utländska fordonen betydligt färre anmärkningar. En förklaring kan vara att de utländska fordonen inte får kontrolleras med stöd av samma omfattande bestämmelser som de svenska fordonen.

9 9 (79) När det gäller jämförelser mellan åren 2007/2008 och år 2012 har det skett förbättringar när det gäller efterlevnad av kör- och vilotidsbestämmelserna. Tillståndsmätning taxitrafik Resultatet av taxitrafikmätningen visar att regelefterlevnaden var god när det gäller bältesanvändning och innehav av giltigt körkort. Beträffande giltig taxiförarlegitimation och taxameteranvändning var uppskattningsvis 96 respektive 97 procent av taxiförarna utan anmärkning. När det gäller den personliga tidboken upptäcktes brister för cirka 25 procent av taxiförarna. Tillståndsmätning skatter och avgifter Resultaten visar genomgående en mycket god regelefterlevnad vad gäller företagens registrering för F- eller FA-skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Resultaten visar också en relativt god betalningsvilja och betalningsförmåga i förhållande till vad som redovisats. Inget av företagen har skönstaxerats senaste redovisningsperiod.

10 10 (79) Författningsförslag Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 och 5 kap. 2 samt bilaga 3 i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 kap. 1 Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp vad gäller 1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, 2. körkortsregistreringen användas a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer, b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare, c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkten 2 och som är förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkten 6, d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande, 3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation, b) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är förenade med datum, c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum för giltigheten av sådana kort, d) fordons eller tillstånds användningssätt, e) företags riskvärde, 4. registreringen av felparkeringsavgifter användas a) registreringsnummer eller ärendenummer, b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och som är förenade med datum, 5. registreringen av trängselskatt användas

11 11 (79) a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är förenade med datum, 6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samordningsnummer och serienummer, 7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, b) datum för kontroller i företags lokaler, c) företags riskvärde, d) typ av transportverksamhet. Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 5. 5 kap. 2 Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser: 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 brottsbalken, 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 brottsbalken, 2. 4 kap. brottsbalken, 3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 brottsbalken, 4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 brottsbalken, 5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 brottsbalken, kap. 1, 3 eller 5 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 brottsbalken, kap. brottsbalken, kap. 3 brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 brottsbalken, kap. brottsbalken, kap. 1, 2, 4 eller 5 brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 brottsbalken, 11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

12 12 (79) kap. 1, 2 eller 3 luftfartslagen (2010:500), 13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, 14. narkotikastrafflagen (1968:64), 15. skattebrottslagen (1971:69), 16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands, djurskyddslagen (1988:534), första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, eller 4 lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, kap. 3, 4, 5 eller 7 sjölagen (1994:1009), kap. 2 och 3 körkortslagen (1998:488), kap. yrkestrafiklagen (2012:210), kap. taxitrafiklagen (2012:211), 24. lagen (1998:492) om biluthyrning, 25. lagen (2001:558) om vägtrafikregister, 26. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975), kap. 2 första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519), och 26 lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, kap. 1 och 2 lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 30. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige, 31. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 32. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet, 33. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter, 34. yrkestrafikförordningen (2012:237), 35. taxitrafikförordningen (2012:238), 36. förordningen (1998:780) om biluthyrning, 37. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 38. trafikförordningen (1998:1276), 39. fordonsförordningen (2009:211), eller 40. denna förordning. Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot

13 13 (79) föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 26 och i första stycket. Bilaga 3 Nuvarande lydelse 5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik, taxitrafik eller biluthyrning Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller olämplighetsförklaring Bilaga 3 Föreslagen lydelse 5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik, taxitrafik eller biluthyrning Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller olämplighetsförklaring Uppgift om ett företags riskvärde för kontroller i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1071/2009 Uppgift om riskvärde för den som innehar taxitrafiktillstånd Denna förordning träder i kraft den 1 januari Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras

14 14 (79) Förslag till förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237) Härigenom föreskrivs ifråga om yrkestrafikförordningen (2012:237) dels att 7 kap. 1 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 4, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning, dock inte i fall som avses i kap. 4 Rikspolisstyrelsen ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som Transportstyrelsen behöver för att fullgöra sin uppgift som behörig myndighet och tillsynsmyndighet. 7 kap. 1 Denna förordning träder i kraft den 1 juli Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om det system för riskvärdering som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 1071/2009 och om verkställighet av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning, dock inte i fall som avses i 2 4. Föreskrifter om uppgiftslämnandeskyldighet enligt 5 kap. 4 ska meddelas efter att Rikspolisstyrelsen har hörts.

15 15 (79) Förslag till förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238) Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 och 8 kap. 2 taxitrafikförordningen (2012:238) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 kap. 7 Körprov för taxiförarlegitimation Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandes avser sökandes 1. förmåga att tillämpa kunskaper 1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag som sättet hos fordon av det slag som om konstruktionen och verknings- provet avser, provet avser, 2. förmåga att tillämpa kunskaper 2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i fordon om passagerares säkerhet i fordon av av det slag som provet avser, det slag som provet avser, 3. förmåga att i landsvägs- och 3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag gatutrafik köra fordon av det slag som provet avser, och som provet avser, 4. sinnesnärvaro och omdömesförmåga. att hitta till passagerares mål, och 4. förmåga att tillämpa kunskap för 5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga. 8 kap. 2 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. användning av taxameterutrustning, 2. taxans uppbyggnad och prisinformation i taxitrafik, 3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation, 4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan kännedom, och 5. körprov för taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. användning av taxameterutrustning, 2. taxans uppbyggnad och prisinformation i taxitrafik, 3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation, 4. körprov för taxiförarlegitimation, och 5. ett system för riskvärdering.

16 16 (79) Föreskrifter om krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett län eller en del av ett län. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i första stycket ska styrelsen höra 1. Konsumentverket, om föreskrifterna avser taxans uppbyggnad och prisinformation, och 2. Socialstyrelsen, om föreskrifterna avser medicinska krav. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

17 17 (79) 1 Inledning 1.1 Uppdraget I ett regeringsbeslut av den 8 mars 2012 har Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att i samråd ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, utföra en tillståndsmätning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, lämna förslag på hur riskvärderingssystemet ska utvidgas i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik samt föreslå eventuella åtgärder för att underlätta och effektivisera myndigheternas tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg. I uppdraget ingår även att lämna de eventuella författningsförslag som behövs och att redovisa konsekvenser av föreslagna åtgärder. 1.2 Genomförandet av uppdraget Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen har bedrivit arbetet i en gemensam projektgrupp. Under arbetets gång har avstämning gjorts med företrädare för närings- och justitiedepartementet, andra myndigheter och branscher. Vid utarbetande av förslagen har hänsyn tagits till trafikutskottets rapport om tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg 1. Som en inledning på arbetet genomfördes den 10 maj 2012 en workshop med bransch- och myndighetsföreträdare. Den 16 oktober 2012 genomfördes ett möte med de tillsynsmyndigheter som ansvarar för att utöva tillsyn över de som bedriver yrkestrafik på väg. Utöver detta har kontinuerliga avstämningar genomförts med berörda aktörer. 1 Sveriges Riksdag. Rapporter från riksdagen 2011/12:RFR8. Trafikutskottet TU. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning.

18 18 (79) 2 Ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Förslag Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen föreslår att återkommande tillståndsmätningar ska göras; tillståndsmätning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg och tillståndsmätning av skatter och avgifter för innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd. Tillståndsmätning på väg bör omfatta ett flertal parametrar rörande förare, fordon, företag och last. Tillståndsmätning av skatter och avgifter bör omfatta en kontroll av hur innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd följer bestämmelserna om registrering av skatter och avgifter samt betalning av dessa. Båda tillståndsmätningarna ska omfatta transportslagen buss, gods och taxi och genomföras vart tredje år. Transportstyrelsen föreslås vara ansvarig myndighet för att se till att tillståndsmätningarna genomförs. Vidare föreslås att analys och resultat av tillståndsmätningarna rapporteras till regeringen vart tredje år. I samband med denna rapportering kan även annat underlag ingå, till exempel antalet yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd, varningar och återkallelser, tillsyner och kontroller samt prejudicerande domar på yrkestrafikområdet. 2.1 Bakgrund Av trafikutskottets rapport Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg 2 framgår bland annat följande. Tidigare mätningar inom yrkestrafiken på väg har visat att regelefterlevnaden är låg. I vilken riktning som utvecklingen därefter har gått och om det har skett några förbättringar sedan den senaste mätningen 2007 är dock oklart eftersom det inte har genomförts några liknande mätningar sedan dess. För att kunna följa utvecklingen över tid och få bättre underbyggda kunskaper är det viktigt att det sker mätningar av tillståndet och att dessa sedan sker med återkommande intervall. Av regeringsuppdraget framgår att det finns ett behov av en förbättrad och återkommande redovisning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Uppgifter om tillstånd, tillsyn, fordon och brott mot gällande bestämmelser bör kunna presenteras i sin helhet för att ge regeringen ett heltäckande kunskapsunderlag. 2 Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning. Rapporter från riksdagen 2011/12:RFR8.

19 19 (79) 2.2 Återkommande tillståndsmätningar på väg Syftet med tillståndsmätningarna är att kontinuerligt följa upp regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg i landet. Mätningarna ska omfatta transportslagen buss, gods och taxi samt all tillståndspliktig och icke tillståndspliktig 3 yrkestrafik på väg. I mätningarna ska ett flertal parametrar rörande förare, fordon, företag och last följas upp enligt bifogade kontrollistor (bilaga 1). Genom regelbundna återkommande mätningar kan systematiska uppföljningar göras. Tillståndsmätningarna bör ske vart tredje år. Vid beaktande av lämpligt tidsintervall har Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen tagit hänsyn till följande. Ett årligt genomförande av mätningar har inte bedömts rimligt. Detta med tanke på kostnadsaspekten samt att det behöver gå viss tid mellan eventuella åtgärder och uppföljning för att kunna dra slutsatser om vilka nya åtgärder som kan bli aktuella. Såväl varje som vartannat år finns redan andra reglerade rapporteringsskyldigheter till kommissionen (se avsnitt 6.1.5). Längre tid än tre år bedöms inte lämpligt. Tillståndsmätningarna bör ske i samarbete mellan Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Transportstyrelsen föreslås vara ansvarig myndighet för att se till att mätningarna genomförs och polisen förutsätts avsätta resurser för mätningarna. Respektive myndighet bör själv svara för egna kostnader i samband med mätningarna. För att säkerställa långsiktigheten i arbetet bör mätningarna kopplas till den strategi för tillsyn och kontroll som myndigheterna ska ta fram (se avsnitt 5.1). 2.3 Återkommande tillståndsmätningar av skatter och avgifter För att få en överblick över hur innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd följer bestämmelserna om registrering av skatter och avgifter samt betalning av dessa föreslås att tillståndsmätning även bör göras av detta. För dessa tillståndsmätningar behöver Transportstyrelsen inhämta uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Eftersom dessa kontroller inte kan utföras på väg sker urvalet genom ett statistiskt slumpvis urval av tillståndshavare i vägtrafikregistret. Såväl bolag som enskilda firmor bör omfattas. Mätningarna ska omfatta transportslagen buss, gods och taxi. Mätningarna föreslås följa samma tidsintervall som tillståndsmätningarna av regelefterlevnaden på väg, dvs. vart tredje år. 3 Transporter för ett företags egen räkning, s.k. firmabilstrafik.

20 20 (79) 2.4 Ytterligare underlag Ovan nämnda tillståndsmätningar bör analyseras samt jämföras mot tidigare utförda tillståndsmätningar. Utöver detta finns även andra uppgifter som kan bidra till att ge ett heltäckande kunskapsunderlag. Det kan handla om uppgifter om bland annat antalet utfärdade yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd, fordon i yrkesmässig trafik, utfärdade taxiförarlegitimationer, återkallelser samt tillsynsärenden och resultat av dessa. Det kan också handla om uppgifter från den utökade underrättelseskyldigheten från Rikspolisstyrelsen till Transportstyrelsen (se vidare avsnitt 5.2). Även prejudicerande domar som kan ha inverkan på yrkestrafikområdet bör ingå i underlaget. Vidare bör det i underlaget framgå om nya problem kommit till myndigheternas kännedom, åtgärder för att lösa dessa och eventuella mätbara effekter av sådana åtgärder. 2.5 Redovisning till regeringen Analys och resultat av tillståndsmätning på väg och tillståndsmätning av skatter och avgifter samt ytterligare underlag enligt ovan bör rapporteras till regeringen vart tredje år. 2.6 Information på webbplatser Förslag Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen föreslår att följande information ska i görligaste mån finnas tillgänglig via Transportstyrelsens webbplats: - allmänna uppgifter rörande yrkestrafiktillstånd för buss och gods, - uppgifter om anställdas behörigheter via sökning genom företagsinloggning, och - uppgifter om antal yrkestrafiktrafiktillstånd, gemenskapstillstånd, taxitrafiktillstånd, behörigheter, tillsyner och kontroller på väg samt kontroller av fordon.