Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg"

Transkript

1 1 (79) TSV POA /12 Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE

2 2 (79) Innehåll SAMMANFATTNING... 6 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG INLEDNING Uppdraget Genomförandet av uppdraget ORDNING FÖR ÅTERKOMMANDE UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV REGELEFTERLEVNADEN INOM YRKESTRAFIKEN PÅ VÄG Bakgrund Återkommande tillståndsmätningar på väg Återkommande tillståndsmätningar av skatter och avgifter Ytterligare underlag Redovisning till regeringen Information på webbplatser Allmänna uppgifter rörande yrkestrafiktillstånd för buss och gods Sökning genom företagsinloggning Offentliggörande av uppgifter i vägtrafikregistret TILLSTÅNDSMÄTNING AV REGELEFTERLEVNADEN Sammanfattning tillståndsmätning godstransporter Sammanfattning tillståndsmätning persontransporter med buss Sammanfattning tillståndsmätning taxitrafik Sammanfattning tillståndsmätning av skatter och avgifter UTVIDGNING AV RISKVÄRDERINGSSYSTEMET I ENLIGHET MED FÖRORDNING (EG) NR 1071/ Inledning Det nuvarande riskvärderingssystemet Riskvärderingssystemet enligt förordning (EG) nr 1071/ Kategorisering av brott och överträdelser Nationellt elektroniskt register Brott och överträdelser Sekretess för uppgift om riskvärde Modell för beräkning av riskvärde Sammankoppling av medlemsstaternas nationella elektroniska register Sammanfattning... 39

3 3 (79) 5 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA OCH EFFEKTIVISERA MYNDIGHETERNAS TILLSYN OCH KONTROLL AV YRKESTRAFIKEN PÅ VÄG Strategi för tillsyn och kontroll Samverkan Utökad underrättelseskyldighet för Rikspolisstyrelsen Riskbaserad kontroll på väg Specialistkompetens för kontroller på väg Åtgärder för att hindra fortsatt färd Registrering av utländska fordon i vägtrafikregistret Riskvärderingssystem för taxitrafik Syftet med riskvärderingssystemet Tillsynen idag över taxitrafiken Riskvärderingssystem för taxitrafik Övriga åtgärder, taxi Prisinformation och prissättning Taxiförare ska kunna hitta till passagerarnas mål KONSEKVENSUTREDNINGAR Återkommande tillståndsmätningar Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna av de olika förslagen? Vilka berörs av tillståndsmätningar och redovisning? Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför förslaget och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda alternativen om man jämför? Överensstämmer förslaget med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för mätningarna och redovisningen och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan mätningarna få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Utvidgning av riskvärderingssystemet Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? Vilka berörs av regleringen? Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför?... 65

4 4 (79) Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Hindrande av fortsatt färd Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? Vilka berörs av regleringen? Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Riskvärderingssystem för taxi Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? Vilka berörs av regleringen? Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Taxiförare ska kunna hitta till passagerarnas mål Vad är problemet och vad ska uppnås? Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? Vilka berörs av regleringen?... 75

5 5 (79) Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? 78 BILAGOR... 79

6 6 (79) Sammanfattning Som redovisning av uppdraget om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg föreslår Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen följande. Det ska genomföras återkommande mätningar av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Det ska även genomföras återkommande mätningar när det gäller registrering och betalning av skatter och avgifter för innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd. Båda dessa mätningar (s.k. tillståndsmätningar) ska omfatta transportslagen buss, gods och taxi och genomföras vart tredje år. Transportstyrelsen ska vara ansvarig myndighet för att se till att tillståndsmätningarna genomförs. Analys och resultat av tillståndsmätningarna ska rapporteras till regeringen vart tredje år tillsammans med ytterligare underlag som kan ha inverkan på yrkestrafikområdet. Information ska i görligaste mån finnas tillgänglig via Transportstyrelsens webbplats och innehålla: o allmänna uppgifter rörande yrkestrafiktillstånd för buss och gods, o uppgifter om anställda förares behörigheter via sökning genom företagsinloggning, och o uppgifter om antal yrkestrafiktillstånd, gemenskapstillstånd, taxitrafiktillstånd, behörigheter, tillsyner och kontroller på väg samt kontroller av fordon. Inför utvidgningen av riskvärderingssystemet, som är ett system för urval av kontroll, ska riskvärdet anges i vägtrafikregistret. Vissa tillägg behöver därför göras i förordningen om vägtrafikregister. I yrkestrafikförordningen införs ett bemyndigande för Transportstyrelsen att meddela föreskrifter om riskvärderingssystemet. Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen ska ta fram en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg senast den 30 juni Myndighetssamverkan kring tillsynen av yrkestrafiken ska ske på såväl nationell som regional nivå. Vid sådan samverkan ska riktade tillsyner och kontroller planeras. Kontrollinsatser kan då riktas mot identifierade problemområden.

7 7 (79) Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter som behövs för att Transportstyrelsen bland annat ska kunna fullgöra de rapporteringskrav som finns i förordningen (EG) nr 1071/2009. I yrkestrafikförordningen införs en ny bestämmelse för detta samt bemyndigande för Transportstyrelsen att föreskriva om vilka uppgifter som ska överföras. Uppgifter i vägtrafikregistret som polisen redan idag har åtkomst till utökas till att omfatta företags riskvärde. Uppgift om ett företags riskvärde kommer, tillsammans med andra urvalskriterier för vägkontroller, att bidra till att företag som har ett riskvärde som indikerar sämre regelefterlevnad blir föremål för tätare kontroller. Polisen bör i dagsläget inte ges möjlighet att klampa ett fordon. Möjligheten att meddela föreskrifter ska utredas innan andra åtgärder övervägs. Föreskrifterna ska innehålla vägledande bestämmelser för den enskilde polismannen om hur hindrande av fortsatt färd kan gå till. Rikspolisstyrelsen ska under våren 2013 ha ett föreskriftsförslag framtaget. Frågan om att registrera utländska fordon i vägtrafikregistret bör utredas särskilt. Tillsynen över de som har taxitrafiktillstånd ska vara riskbaserad och omfattas av ett riskvärderingssystem. Riskvärdet ska anges i vägtrafikregistret. Vissa tillägg behöver därför göras i förordningen om vägtrafikregister. Vidare införs ett bemyndigande i taxitrafikförordningen för Transportstyrelsen att föreskriva om ett riskvärderingssystem. Riskvärderingssystemet kan tillämpas från och med den 1 januari Det ska tydliggöras att prisinformation på taxifordon alltid ska vara väl synlig, även när fordonet står stilla. Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik ska därför revideras. Föreskriftsförslaget skickas på remiss med förordat ikraftträdande den 1 juni Krav på att kunna hitta till passagerarnas mål införs som delmoment i körprovet för taxiförarlegitimation. En ändring behöver därför göras i taxitrafikförordningen.

8 8 (79) Utöver ovanstående förslag redovisas följande åtgärder. Rikspolisstyrelsen arbetar med en förstudie för att utreda hur personal med specialistkunskaper ska säkerställas på en nödvändig nivå för att effektiva kontroller ska kunna utföras. Förstudien ska slutredovisas för Rikspolisstyrelsens ledning den 30 maj Den nuvarande prissättningen för resor med taxifordon ska undersökas. Transportstyrelsen kommer att genomföra två undersökningar under våren 2013; dels en kundundersökning om taxiresor i de tre storstadsregionerna, dels en marknadsundersökning av de högsta jämförpriser som tillämpas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utfallet av dessa får utgöra underlag till hur frågan om prissättning ska hanteras vidare. Utöver ovanstående förslag och åtgärder redovisas analys och resultat av genomförda tillståndsmätningar av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg samt tillståndsmätningar av registrering och betalning av skatter och avgifter för innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd. Tillståndsmätning buss och gods Resultaten av buss- och godsmätningarna visar att förarna uppfyller kraven på att inneha ett giltigt körkort, giltigt yrkeskompetensbevis samt att de kör nyktra. Resultaten visar också att de bestämmelser som har anknytning till tillståndsinnehavet och rätten att utföra olika transporter följs. Samma goda resultat uppnås inte när det gäller kraven i kör- och vilotidsbestämmelserna. För knappt hälften av de kontrollerade aktörerna framkom att de överträtt bestämmelserna i någon form. När det gäller hastighetsöverträdelser framkom att 40 procent av lastbilarna och ca 25 procent av bussarna överträdde bestämmelserna. Mätningen visade även att fordonen i hög omfattning hade tekniska brister och att lastsäkringsbestämmelserna inte följdes. Resultaten har i övrigt inte visat att det föreligger några stora skillnader mellan svensk- och utlandsregistrerade förare förutom när det gäller de utlandsregistrerade fordonens tekniska beskaffenhet. Där har de utländska fordonen betydligt färre anmärkningar. En förklaring kan vara att de utländska fordonen inte får kontrolleras med stöd av samma omfattande bestämmelser som de svenska fordonen.

9 9 (79) När det gäller jämförelser mellan åren 2007/2008 och år 2012 har det skett förbättringar när det gäller efterlevnad av kör- och vilotidsbestämmelserna. Tillståndsmätning taxitrafik Resultatet av taxitrafikmätningen visar att regelefterlevnaden var god när det gäller bältesanvändning och innehav av giltigt körkort. Beträffande giltig taxiförarlegitimation och taxameteranvändning var uppskattningsvis 96 respektive 97 procent av taxiförarna utan anmärkning. När det gäller den personliga tidboken upptäcktes brister för cirka 25 procent av taxiförarna. Tillståndsmätning skatter och avgifter Resultaten visar genomgående en mycket god regelefterlevnad vad gäller företagens registrering för F- eller FA-skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Resultaten visar också en relativt god betalningsvilja och betalningsförmåga i förhållande till vad som redovisats. Inget av företagen har skönstaxerats senaste redovisningsperiod.

10 10 (79) Författningsförslag Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 och 5 kap. 2 samt bilaga 3 i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 kap. 1 Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp vad gäller 1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, 2. körkortsregistreringen användas a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer, b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare, c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkten 2 och som är förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkten 6, d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande, 3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation, b) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är förenade med datum, c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum för giltigheten av sådana kort, d) fordons eller tillstånds användningssätt, e) företags riskvärde, 4. registreringen av felparkeringsavgifter användas a) registreringsnummer eller ärendenummer, b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och som är förenade med datum, 5. registreringen av trängselskatt användas

11 11 (79) a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är förenade med datum, 6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samordningsnummer och serienummer, 7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, b) datum för kontroller i företags lokaler, c) företags riskvärde, d) typ av transportverksamhet. Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 5. 5 kap. 2 Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser: 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 brottsbalken, 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 brottsbalken, 2. 4 kap. brottsbalken, 3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 brottsbalken, 4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 brottsbalken, 5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 brottsbalken, kap. 1, 3 eller 5 brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 brottsbalken, kap. brottsbalken, kap. 3 brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 brottsbalken, kap. brottsbalken, kap. 1, 2, 4 eller 5 brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 brottsbalken, 11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

12 12 (79) kap. 1, 2 eller 3 luftfartslagen (2010:500), 13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, 14. narkotikastrafflagen (1968:64), 15. skattebrottslagen (1971:69), 16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands, djurskyddslagen (1988:534), första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, eller 4 lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, kap. 3, 4, 5 eller 7 sjölagen (1994:1009), kap. 2 och 3 körkortslagen (1998:488), kap. yrkestrafiklagen (2012:210), kap. taxitrafiklagen (2012:211), 24. lagen (1998:492) om biluthyrning, 25. lagen (2001:558) om vägtrafikregister, 26. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975), kap. 2 första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519), och 26 lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, kap. 1 och 2 lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 30. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige, 31. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 32. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet, 33. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter, 34. yrkestrafikförordningen (2012:237), 35. taxitrafikförordningen (2012:238), 36. förordningen (1998:780) om biluthyrning, 37. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 38. trafikförordningen (1998:1276), 39. fordonsförordningen (2009:211), eller 40. denna förordning. Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot

13 13 (79) föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 26 och i första stycket. Bilaga 3 Nuvarande lydelse 5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik, taxitrafik eller biluthyrning Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller olämplighetsförklaring Bilaga 3 Föreslagen lydelse 5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik, taxitrafik eller biluthyrning Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller olämplighetsförklaring Uppgift om ett företags riskvärde för kontroller i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1071/2009 Uppgift om riskvärde för den som innehar taxitrafiktillstånd Denna förordning träder i kraft den 1 januari Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras

14 14 (79) Förslag till förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237) Härigenom föreskrivs ifråga om yrkestrafikförordningen (2012:237) dels att 7 kap. 1 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 4, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning, dock inte i fall som avses i kap. 4 Rikspolisstyrelsen ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som Transportstyrelsen behöver för att fullgöra sin uppgift som behörig myndighet och tillsynsmyndighet. 7 kap. 1 Denna förordning träder i kraft den 1 juli Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om det system för riskvärdering som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 1071/2009 och om verkställighet av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning, dock inte i fall som avses i 2 4. Föreskrifter om uppgiftslämnandeskyldighet enligt 5 kap. 4 ska meddelas efter att Rikspolisstyrelsen har hörts.

15 15 (79) Förslag till förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238) Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 och 8 kap. 2 taxitrafikförordningen (2012:238) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 kap. 7 Körprov för taxiförarlegitimation Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandes avser sökandes 1. förmåga att tillämpa kunskaper 1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag som sättet hos fordon av det slag som om konstruktionen och verknings- provet avser, provet avser, 2. förmåga att tillämpa kunskaper 2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i fordon om passagerares säkerhet i fordon av av det slag som provet avser, det slag som provet avser, 3. förmåga att i landsvägs- och 3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag gatutrafik köra fordon av det slag som provet avser, och som provet avser, 4. sinnesnärvaro och omdömesförmåga. att hitta till passagerares mål, och 4. förmåga att tillämpa kunskap för 5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga. 8 kap. 2 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. användning av taxameterutrustning, 2. taxans uppbyggnad och prisinformation i taxitrafik, 3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation, 4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan kännedom, och 5. körprov för taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. användning av taxameterutrustning, 2. taxans uppbyggnad och prisinformation i taxitrafik, 3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation, 4. körprov för taxiförarlegitimation, och 5. ett system för riskvärdering.

16 16 (79) Föreskrifter om krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett län eller en del av ett län. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i första stycket ska styrelsen höra 1. Konsumentverket, om föreskrifterna avser taxans uppbyggnad och prisinformation, och 2. Socialstyrelsen, om föreskrifterna avser medicinska krav. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

17 17 (79) 1 Inledning 1.1 Uppdraget I ett regeringsbeslut av den 8 mars 2012 har Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att i samråd ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, utföra en tillståndsmätning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, lämna förslag på hur riskvärderingssystemet ska utvidgas i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik samt föreslå eventuella åtgärder för att underlätta och effektivisera myndigheternas tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg. I uppdraget ingår även att lämna de eventuella författningsförslag som behövs och att redovisa konsekvenser av föreslagna åtgärder. 1.2 Genomförandet av uppdraget Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen har bedrivit arbetet i en gemensam projektgrupp. Under arbetets gång har avstämning gjorts med företrädare för närings- och justitiedepartementet, andra myndigheter och branscher. Vid utarbetande av förslagen har hänsyn tagits till trafikutskottets rapport om tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg 1. Som en inledning på arbetet genomfördes den 10 maj 2012 en workshop med bransch- och myndighetsföreträdare. Den 16 oktober 2012 genomfördes ett möte med de tillsynsmyndigheter som ansvarar för att utöva tillsyn över de som bedriver yrkestrafik på väg. Utöver detta har kontinuerliga avstämningar genomförts med berörda aktörer. 1 Sveriges Riksdag. Rapporter från riksdagen 2011/12:RFR8. Trafikutskottet TU. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning.

18 18 (79) 2 Ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Förslag Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen föreslår att återkommande tillståndsmätningar ska göras; tillståndsmätning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg och tillståndsmätning av skatter och avgifter för innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd. Tillståndsmätning på väg bör omfatta ett flertal parametrar rörande förare, fordon, företag och last. Tillståndsmätning av skatter och avgifter bör omfatta en kontroll av hur innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd följer bestämmelserna om registrering av skatter och avgifter samt betalning av dessa. Båda tillståndsmätningarna ska omfatta transportslagen buss, gods och taxi och genomföras vart tredje år. Transportstyrelsen föreslås vara ansvarig myndighet för att se till att tillståndsmätningarna genomförs. Vidare föreslås att analys och resultat av tillståndsmätningarna rapporteras till regeringen vart tredje år. I samband med denna rapportering kan även annat underlag ingå, till exempel antalet yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd, varningar och återkallelser, tillsyner och kontroller samt prejudicerande domar på yrkestrafikområdet. 2.1 Bakgrund Av trafikutskottets rapport Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg 2 framgår bland annat följande. Tidigare mätningar inom yrkestrafiken på väg har visat att regelefterlevnaden är låg. I vilken riktning som utvecklingen därefter har gått och om det har skett några förbättringar sedan den senaste mätningen 2007 är dock oklart eftersom det inte har genomförts några liknande mätningar sedan dess. För att kunna följa utvecklingen över tid och få bättre underbyggda kunskaper är det viktigt att det sker mätningar av tillståndet och att dessa sedan sker med återkommande intervall. Av regeringsuppdraget framgår att det finns ett behov av en förbättrad och återkommande redovisning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Uppgifter om tillstånd, tillsyn, fordon och brott mot gällande bestämmelser bör kunna presenteras i sin helhet för att ge regeringen ett heltäckande kunskapsunderlag. 2 Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning. Rapporter från riksdagen 2011/12:RFR8.

19 19 (79) 2.2 Återkommande tillståndsmätningar på väg Syftet med tillståndsmätningarna är att kontinuerligt följa upp regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg i landet. Mätningarna ska omfatta transportslagen buss, gods och taxi samt all tillståndspliktig och icke tillståndspliktig 3 yrkestrafik på väg. I mätningarna ska ett flertal parametrar rörande förare, fordon, företag och last följas upp enligt bifogade kontrollistor (bilaga 1). Genom regelbundna återkommande mätningar kan systematiska uppföljningar göras. Tillståndsmätningarna bör ske vart tredje år. Vid beaktande av lämpligt tidsintervall har Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen tagit hänsyn till följande. Ett årligt genomförande av mätningar har inte bedömts rimligt. Detta med tanke på kostnadsaspekten samt att det behöver gå viss tid mellan eventuella åtgärder och uppföljning för att kunna dra slutsatser om vilka nya åtgärder som kan bli aktuella. Såväl varje som vartannat år finns redan andra reglerade rapporteringsskyldigheter till kommissionen (se avsnitt 6.1.5). Längre tid än tre år bedöms inte lämpligt. Tillståndsmätningarna bör ske i samarbete mellan Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Transportstyrelsen föreslås vara ansvarig myndighet för att se till att mätningarna genomförs och polisen förutsätts avsätta resurser för mätningarna. Respektive myndighet bör själv svara för egna kostnader i samband med mätningarna. För att säkerställa långsiktigheten i arbetet bör mätningarna kopplas till den strategi för tillsyn och kontroll som myndigheterna ska ta fram (se avsnitt 5.1). 2.3 Återkommande tillståndsmätningar av skatter och avgifter För att få en överblick över hur innehavare av yrkestrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd följer bestämmelserna om registrering av skatter och avgifter samt betalning av dessa föreslås att tillståndsmätning även bör göras av detta. För dessa tillståndsmätningar behöver Transportstyrelsen inhämta uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Eftersom dessa kontroller inte kan utföras på väg sker urvalet genom ett statistiskt slumpvis urval av tillståndshavare i vägtrafikregistret. Såväl bolag som enskilda firmor bör omfattas. Mätningarna ska omfatta transportslagen buss, gods och taxi. Mätningarna föreslås följa samma tidsintervall som tillståndsmätningarna av regelefterlevnaden på väg, dvs. vart tredje år. 3 Transporter för ett företags egen räkning, s.k. firmabilstrafik.

20 20 (79) 2.4 Ytterligare underlag Ovan nämnda tillståndsmätningar bör analyseras samt jämföras mot tidigare utförda tillståndsmätningar. Utöver detta finns även andra uppgifter som kan bidra till att ge ett heltäckande kunskapsunderlag. Det kan handla om uppgifter om bland annat antalet utfärdade yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd, fordon i yrkesmässig trafik, utfärdade taxiförarlegitimationer, återkallelser samt tillsynsärenden och resultat av dessa. Det kan också handla om uppgifter från den utökade underrättelseskyldigheten från Rikspolisstyrelsen till Transportstyrelsen (se vidare avsnitt 5.2). Även prejudicerande domar som kan ha inverkan på yrkestrafikområdet bör ingå i underlaget. Vidare bör det i underlaget framgå om nya problem kommit till myndigheternas kännedom, åtgärder för att lösa dessa och eventuella mätbara effekter av sådana åtgärder. 2.5 Redovisning till regeringen Analys och resultat av tillståndsmätning på väg och tillståndsmätning av skatter och avgifter samt ytterligare underlag enligt ovan bör rapporteras till regeringen vart tredje år. 2.6 Information på webbplatser Förslag Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen föreslår att följande information ska i görligaste mån finnas tillgänglig via Transportstyrelsens webbplats: - allmänna uppgifter rörande yrkestrafiktillstånd för buss och gods, - uppgifter om anställdas behörigheter via sökning genom företagsinloggning, och - uppgifter om antal yrkestrafiktrafiktillstånd, gemenskapstillstånd, taxitrafiktillstånd, behörigheter, tillsyner och kontroller på väg samt kontroller av fordon.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2015:74 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 1 (5) Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Delredovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE 2 (5) Tillståndsmätningar I syfte att åstadkomma en objektiv tillståndsbild över regelefterlevnaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Regelefterlevnad yrkestrafik på väg. Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE

Regelefterlevnad yrkestrafik på väg. Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE Regelefterlevnad yrkestrafik på väg Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE Uppdraget Ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Utföra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:243 Utkom från trycket den 15 maj 2012 utfärdad den 3 maj 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1566 Utkom från trycket den 30 december 2014 utfärdad den 19 december 2014. Regeringen förskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:939 Utkom från trycket den 13 oktober 2009 utfärdad den 1 oktober 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Taxitrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:238 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Nya lagar för yrkestrafik och taxi

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Nya lagar för yrkestrafik och taxi 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-01 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Nya lagar för yrkestrafik och taxi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1269 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:80. Nya lagar för yrkestrafik och taxi

Regeringens proposition 2011/12:80. Nya lagar för yrkestrafik och taxi Regeringens proposition 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Regeringens proposition 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Prop. 2011/12:80 Regeringen överlämnar denna proposition till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1370 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Utredningsuppdrag 1 (162) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2013-2006 Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 3. Taxiverksamheten

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM. Vår ref GH

Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM. Vår ref GH Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2014-08-04 Er ref: N2013/1348/TE Vår ref GH Remissyttrande angående Transportstyrelsens framställa om ändring i förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

En reformerad yrkestrafiklagstifning

En reformerad yrkestrafiklagstifning Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstifning Näringsdepartementet Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister Förordning om vägtrafikregister, 1 kap. [8251] Förordning (2001:650) om vägtrafikregister Allm. anm. Bilagorna har inte tagits in i handboken. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 [8251] Denna förordning innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Yrkestrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:237 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Taxitrafiklag; utfärdad den 26 april 2012. SFS 2012:211 Utkom från trycket den 9 maj 2012 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna

Läs mer

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M.

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. Yrkestrafiklag 1 kap. [2901] 1 Internationella vägtransporter Yrkestrafiklag (2012:210) 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Yrkestrafiklag (2012:210)

Yrkestrafiklag (2012:210) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva

Läs mer

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2007:216 Utkom från trycket den 9 maj 2007 utfärdad den 26 april 2007. Regeringen

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fordonslag; utfärdad den 6 juni 2002. SFS 2002:574 Utkom från trycket den 19 juni 2002 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; SFS 2014:1158 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om avgifter inom vägtrafikområdet; SFS 2001:652 Utkom från trycket den 11 september 2001 utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Avgift baserad

Läs mer

Tillståndsmätning Gods 2012. Rapport 4. Resultatrapport

Tillståndsmätning Gods 2012. Rapport 4. Resultatrapport Tillståndsmätning Gods 2012 Rapport 4 Resultatrapport Kund Transportstyrelsen Mottagare Mats Willén Version Klass Antal sidor 2-18 Datum Statisticons projektnummer 2012-10-24 Reviderad 2013-01-23 TS 4439

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Yrkestrafikförordning (2012:237) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [2941] Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Ändring i lagen om vägtrafikregister. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring i lagen om vägtrafikregister. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring i lagen om vägtrafikregister Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 4 juni 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Kontroll av färdskrivare

Kontroll av färdskrivare Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU15 Kontroll av färdskrivare Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare samt en följdmotion om sanktionsordningen

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

2 Vägtrafikregister m.m.

2 Vägtrafikregister m.m. Lag om vägtrafikregister [8201] 2 Vägtrafikregister m.m. Lag (2001:558) om vägtrafikregister Allmänna bestämmelser 1 [8201] Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Transportstyrelsen 2012-08-23 1

Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Agenda ELMIA 2012-08-23 Information från Transportstyrelsen Organisation enhet Trafikföretag, uppgifter Företagskontroller Kör- och vilotider Thomas Fahlander Sektionschef

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Utredningsuppdrag 1 (11) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Krav på dokumentation

Läs mer

Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet

Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU6 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2009/10:20 Transportstyrelsens

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Yrkestrafiklag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:490 Utkom från trycket den 22 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet 2015-10-01 N2015/06815/MRT N2013/03890/MRT(delvis) N2014/04925/MRT(delvis) Transportstyrelsen 601 73 Norrköping m.fl. Se bilaga Uppdrag att följa upp genomförda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143 Regeringens proposition 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juli 2015 Morgan Johansson Anna Johansson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behörighet för lokförare; SFS 2011:725 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Redovisningscentraler för taxi

Redovisningscentraler för taxi Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (11)

Konsekvensutredning 1 (11) Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66)

Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66) Remissvar 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2013-10-28 N2013/4908/TE Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66) Sammanfattning

Läs mer

Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av

Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av Alla taxiförare måste ha taxiförarlegitimation (TFL) Krav för taxiförarlegitimation Fyllt 21 år Körkort (behörighet B minst två år oavbrutet eller behörighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn; SFS 007:7 utfärdad den 9 april 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande. Hem för vård eller boende enligt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; TSFS 2016:118 Utkom från trycket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2014 369/2014 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå. SAKEN Rätt art ta del av allmän handling

KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå. SAKEN Rätt art ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN FVOA/T Mal nr 2090-14 LJ \J1V1 Avdelning l 2014-10-23 Meddelad i Jönköping l KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02899/S3 EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution 1 Innehållsförteckning 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (omtryck) Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (omtryck)

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik; SFS 2016:1212 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Konsekvensutredning 1 (13) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Diarienummer Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet 1 Vad är problemet

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler De ändringar som är gjorda efter den 28 februari 2014, dvs. efter

Läs mer