Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP)"

Transkript

1 Sveriges Dövas Pensionärsförbund Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP) Verksamhetsberättelse Hamn på Bohus Björkö Foto: Sven-Åke Nilsson!

2 Inledning Förbundsstyrelsen vill härmed lämna sin verksamhetsberättelse för tiden 1 januari december SDP har enligt förbundets handlingsplan, som godkändes vid förbundsstämman i Piteå 2007, arbetat därefter. Två viktiga frågor är, att förbättra äldreomsorgen för döva och att kunna tillsätta en äldreombudsman. De sista två åren har varit en intensiv tid för styrelsen, vad gäller kontakt med myndigheter och uppvaktningen hos äldreminister Maria Larsson. SDP: s stora satsning är det treåriga projektet"äldre döva i samhället" med bidrag från Allmänna Arvsfonden. Mer att läsa finns under rubrik "Projekt". Efter det misslyckade Älvsjöprojektet, har Stockholms Dövas Förening fått ett positivt besked från Stockholms stad. Nu planeras ett seniorboende för döva i Skärholmen och ett vårdboende i Hökarängen. En person från SDP är med i projektgruppen. När det gäller tillgänglighet för äldre döva, har företaget Omnitor fått utvecklingsstöd från Hjälpmedelsinstitutet, HI, för finansiering av projektet "Total konversation för äldre". Det handlar om att utveckla en pekskärm till bildtelefonen som visar bilder på personen som man vill ringa upp och vem som ringer samt en telefonsvarare på teckenspråk. En person från SDP är med i referensgruppen. Vårt mål är att ge äldre döva ett värdigt liv i äldreomsorgen och att var och en ska ha rätt att välja sitt boende. Vi ska arbeta för att teckenspråket används inom äldreomsorgen för döva. En annan viktig del är att sprida information om äldre dövas behov till myndigheter och politiker på alla nivåer. För att kunna uppfylla vårt mål behöver vi stöd från alla pensionärsföreningar/ sektioner i landet. Dövas Nordiska Pensionärsdagar Under tiden 6-11 augusti 2007 arrangerade SDP Dövas Nordiska Pensionärsdagar på Västanviks folkhögskola i Leksand (V:V.).43 pensionärer från Danmark, Finland, Norge, Island, Färöarna och Sverige samt 2 personer från USA deltog. Dessutom var 6 tolkar från olika länder närvarande. Under dagarna gjordes olika bussutflykter till kända platser i Dalarna, besök på museer, hembygdsgårdar mfl. Även friluftsaktiviteter och en båttur på Siljan med mat blev mycket ue,eskattade. Sista kvällen höll SDP sitt 30- års fiande på V. V. 2

3 Nationel1a Pensionärsdagar Dövas Pensionärsdagar arrangerades på fritidshemmet "Solhem" på Björkö av Göteborgs Dövas Pensionärsförening den juni Temat var "Äldreomsorgen för döva i Göteborg. Göteborgs kommuns representanter inom äldreomsorgen, Ann-Kerstin Eriksson och Lena Hasselgren informerade om dagens och framtidens arbete samt nya planer om äldreomsorgen för döva i Göteborg. Förbundsordföranden berättade om SDP: s arbete samt Bittan Martinell om projektet "Äldre döva i samhället". Nordiskt äldremöte Förbundet deltog i ett Nordiskt äldremöte den oktober 2008 i Reykjavik, Island med två personer och två tolkar. Andre Nordiska länder som deltog var Danmark, Island och Norge. Finland anmälde förhinder men skickade en skriftlig rapport till mötet. Syftet med äldremötet är att länderna informerar varandra om utvecklingen av äldrefrågor de sista två åren samt vad som kommer att ske den närmaste tiden. Alla länder informerade om sin verksamhet och lämnade en skriftlig rapport. Det som var mest intressant var Sveriges projekt"äldre döva i samhället". De nordiska länderna vill gärna närvara när projektet ska ha sina regionala konferenser år Danmark berättade om de kommande Nordiska Dövas pensionärsdagar som förläggs på Castberggård i Danmark den augusti Ett studiebesök gjordes på ett stort äldreboende i Reykjavik och gruppen fick information från personalen. Tre äldre döva bor på hemmet och det finns tre anställda döva. Nästa äldremöte blir 2010 i Sverige. Remissyttrande Valfrihetssystem Förbundet har tagit del av betänkandet SOV 2008:15 "Ny lag om Valfrihetssystem LOV" och har kommit med förslag till regeringen: att kommuner bygger/ inreder äldre- och seniorboende för döva att all information ges på teckenspråk att kommuner samverkar om vård i annan kommun, där resurser finns att kommuner ser till att även döv vårdpersonal anställs. (I dagens läge finns ca 20 stycken undersköterskor som är döva och som väntar på arbete) att landstinget och kommunen inreder ett teckenspråkigt hälsocenter (där brukaren kan få direktkommunikation med läkare, sjukvårdsbiträde, sjukgymnast m.fl.) 3

4 Värdigt liv i äldreomsorgen Förbundet har också lämnat ett remissyttrande på utredningen "Värdigt liv i äldreomsorgen" - betänkande av värdighetsutredningen SOU 2008:51. SDP stöder tänkesättet att ett värdigt liv innehåller: Integritet Självbestämmande Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser God kvalitet på insatser Gott bemötande Trygghet och meningsfullhet. Projekt Äldre döva i samhället I januari 2007 fick SDP besked från Allmänna Arvsfonden att medel för projektet "Äldre döva i samhället" har beviljats. Arbetet kunde påbörjas den 1 april 2007 och Surdologi Konsult AB fick uppdraget. Förbundsstyrelsen valde Christa Ekholm som projektansvarig. Arbetet började med att inhämta fakta om äldre dövas hälsa. Vidare har projektet tagit del av pensionärsföreningarnas/sektionernas medlemsregister för att göra statistik. Projektet har också tagit del av internationellt forskningsmaterial från flera länder som handlar om äldre dövas hälsa. Styrgrupp består av representanter från SDP, SDR och projektledaren. Pga. tidsbrist har endast ett möte kunnat genomföras. Referensgrupp En referensgrupp har bildats med representanter från: Sveriges Dövas Pensionärsförbund Sveriges Dövas Riksförbund Föreningen Sveriges Dövblinda Äldrevägledare från Malmö stads stadsförvaltning Stiftelsen Äldrecentrum Sveriges Pensionärsförbund Folkhälsoinstitut Projektledare Projektmedarbetare Projektansvarige Under åren genomförde referensgruppen 5 möten. Enkät och intervju En datautrustning har beställts från Omnitor som också har tagit fram program där vi kunde lägga in alla våra frågor på teckenspråk. Mycket av tiden har gått till arbetet med enkätfrågorna. De bygger på Folkhälsoinstitutets (FHI) hälsoenkät. En teckenspråksaktör har arbetat med att översätta de 71 enkätfrågorna till teckenspråk och med gott resultat. Enkätundersökningen gjordes under hösten 2008 och det var en intensiv period för projektledaren som har besökt 14 pensionärsföreningar/ sektioner i två månader. Från början tänkte vi intervjua 100 personer men det blev 261 personer istället. Vid referensgruppsmötet den 28 november 2008 presenterade projektledaren resultatet från enkätundersökningen. Folkhälsoinstitutet visade stort intresse för denna undersökning. De anser att projektet har valt en klart intressant metod för att genomföra en enkätundersökning på dövas villkor. 4

5 Delrapport och ansökan En delrapport för år 2 ska lämnas till Allmänna Arvsfonden (AA) och en ansökan för år 3 ska bifogas. Studiebesök Den 21 och 22 april 2008 gjorde 2 personer från Pensionärsförbundet och projektledaren samt projektmedarbetaren ett studiebesök i Finland. Där finns en stor verksamhet inom Dövas Service Stiftelse som erbjuder äldreboende för döva. I Finlands storstäder finns också en fungerade hemtjänst för döva. Det var intressant att ta del av vad som fungerar inom Norden för döva. I jämförelse med Sverige har Finland kommit längre när det gäller omsorg och stöd till äldre döva. En utförligt Rapport om studiebesöket finns på SDP:s hemsida. Förbundsstämma Förbundsstämman hölls i Piteå den 1 juni 2007 på Hotell Skoog med 19 röstberättigade ombud. Åsa Henningsson valdes till stämmans ordförande med Christa Ekholm som protokollsekreterare. Representation Förbundet har representerat: /01 Älvsjöprojekt Informationsmöte på Dövas hus i Stockholm 09/02 17/02 Information om SDP Örebro Dövas Pensionärs Järfällasektion i Kallhäll Birgittaskolan, Örebro 22/02 förenings 30 års jubileum Information om SDP och Landstinget i Östersund äldreomsorgen 14/05 Information om SDP och Konferenscenter Almåsa utanför äldre omsorgen för Iris Hadar Stockholm 25-27/05 SDR: s extra kongress Manillaskolan, Stockholm och representantskapet 20/08 Föredrag om framtida Ljungheda, Vellinge äldreomsorg för döva 5

6 14/09 Invigningen av Dövteamet Stockholm 29/09 International manifestation Plats: Järntorget i Göteborg för teckenspråket 13/10 Informationsmöte om Dalarnas Dövas Förening Röda Korset väntjänst i Borlänge 25-26/10 Dövas Nordiska Råds Köpenhamn 100-års jubileum 02/11 Interpellation om äldreomsorg för döva Riksdagen i Stockholm 27/11 Information om SDP Stockholms läns Dövas Pensionärsförening Dövas Hus i Stockholm 17/12 Överläggning om IT Omnitor, Hammarby /01 Informationsmöte om Dövas hus i Stockholm ÄIvsjöprojektet 04/02 Uppvaktning hos Socialdepartementet Statsrådet Maria Larsson 19/03 Föredrag om SDP och Sjörröd, Hässleholm äldreomsorg 07-11/04 Kurs om data och Västanviks folkhögskola hemsida Leksand 16-17/05 Föredrag om äldreomsorg Carlstorp, Öland och hur man påverkar politiker 23-24/05 SDR: s representantskapsmöte Hotell i Uppsala 27-28/05 Dövas Pensionärsdagar och Solhem på Bohus Björkö informationsmöte om äldre- 1?oende i Göteborg 18/06 Overläggning med Micasa Dövas hus, Stockholm angående Stockholm: s seniorboende 26/06 Studiebesök för Estniska Gröndal, Stockholm seniorboende 02/09 Möte om seniorboende Dövas hus, Stockholm 16/09 Samrådsmöte SDR - SDP SDR-kontor, Stockholm 19-20/ /10 Dövas Dag Nordiskt Dövas Äldremöte Piteå Reykjavik, Island 31/10 Möte med Micasa Roseniundsgatan, Stockholm 12/11 20/11 Möte med diskrimineringsbyrån Deltog vid Johnny Schelanders Stockholm Längbro kyrka, Örebro begravning 15/12 Möte angående Stockholms Dövas hus, Stockholm seniorboendemöte Interpellation i Riksdagen Den 2 november 2007 var förbundet närvarande vid en interpellation mellan Eva Olofsson V och Äldreminister Maria Larsson som handlade om "Bättre äldreomsorg för döva/hörselskadade och dövblinda". Eva O. menar att äldre dövas situation är speciellt utsatt pga. deras kommunikationshandikapp. Hon anser att det är kommunernas ansvar att ha en god äldreomsorg för sina invånare och de behöver mer kunskap om hur de kan erbjuda döva en god äldreomsorg. 6

7 Samråd Följande tider hade SDP och SDR samrådsmöten: 19 februari november 2007 via bildtelefon 14 maj september 2008 Föreläsning Flera kommuner har anlitat SDP för att få kunskap om hur man kan utveckla en god äldreomsorg på dövas villkor. Följande platser var: Östersund, Hässleholm, Vellinge, Falkenberg, Stockholm, Färjestaden och Göteborg. Organisationsstöd/bidrag SDP har erhållit verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen för åren 2007 och med kr och kr. SDR har bidragit med kr för åren 2007 och Dessutom har förbundet under året 2007 fått bidrag från Solstickan, Tysta skolan och SDR: s Testaments- och Donationsstiftelse för Dövas Nordiska Pensionärsdagar i Leksand. Förbundet har erhållit bidrag från Tysta skolan för Dövas Nordiska Äldremöte i Reykjavik. SDR: s Testaments och donationsfond gav ett bidrag för inköp aven videokamera samt tillhörande redigeringsprogram. Vidare har SDP fått kronor från begravningsbyrån och avser Johnny Schelanders minne. Rikstolktjänst Förbundet har för första gången fått svar från rikstolktjänsten att SDP: s förtroendevalda kan boka tolk hos dem när det gäller tolkning för förbundet. Förbundsstyrelse Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Karl-Erik Karlsson Maggie Sundström Karl-Gösta Sjöberg Johnny Schelander (fram till ) Christa Ekholm Marianne Johansson Roland Ask Valberedning Till valberedningen valdes: Stig Bengtsson, Försön (sammankallande) Karl-Gustav Johansson, Malmö Lisbeth Åkerström, Sundsvall Revisor SDP anlitar Öhrlings revisionsbyrå för granskning av förbundets ekonomi. Styrelsemöten Styrelsen har under året 2007 hållit 5 styrelsemöten, därav 1 gång tvådagarsmöten. Under året 2008 var det tre tvådagarsmöten. 7

8 Firmatecknare Karl-Erik Karlsson och Karl-Gösta Sjöberg, som två i förening har tecknat förbundets firma. Administration På grund av saknade ekonomiska resurser har SDP ingen möjlighet till anställd personal. SDP har vid flera tillfällen försökt att få ökat verksamhetsbidrag hos Socialstyrelsen för att kunna anställa en äldreombudsman. Tyvärr har det blivit avslag varje gång. Därför har styrelsen varit tvungen att arbeta ideellt för förbundet. Styrelsen hoppas dock på en ljusning. Arbetsuppgifter Styrelsen har fördelat förbundsarbetet sinsemellan: Intressepolitik Karl-Erik Karlsson, Christa Ekholm Kultur/ kursverksamhet Marianne Johansson, Maggie Sundström Information/Dövas tidning Johnny Schelander(till ) Christa Ekholm, Karl-Erik Karlsson (från ) Korrespondens/protokoll Johnny Schelander(ti1l ) Karl-Erik Karlsson, Marianne Johansson (från ) Myndighetskontakter Karl-Erik Karlsson, Johnny Schelander (till ) Christa Ekholm (från ) Medlem/föreningsregister Maggie Sundström, Roland Ask Karl-Gösta Sjöberg (till ) Marianne Johansson (från ) Ekonomi/ budget Karl-Gösta Sjöberg, Karl-Erik Karlsson Projekt Christa Ekholm Stadgar Johnny Schelander (till ) Christa Ekholm, Karl-Erik Karlsson (från ) Samråd med SDR Christa Ekholm, Karl-Erik Karlsson Fondansökan Karl-Erik Karlsson, Karl-Gösta Sjöberg (till ) Johnny Schelander (till ) Christa Ekholm (från ) Medlemmar Till Sveriges Dövas Pensionärsförbund är 23 lokala pensionärsföreningar/ sektioner anslutna med 741 medlemmar under 2008: Antal medlemmar Borås Dövas Pensionärsförening Dalarnas Dövas Pensionärsklubb Döva Pensionärssektion Gävleborgslän Göteborgs Dövas Pensionärsförening Härnösand Dövas/ T-språkförenings Pensionärssektion 12 5 Jämtlands Dövas Förenings Pensionärssektion Kalmar Läns Dövas Förenings Pensionärskommitte Malmö Dövas Pensionärsförening Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion Norrbottens Dövas Pensionärsförening Nässjö Dövas Pensionärssektion 8 Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening Skåne Dövas Pensionärsförening

9 Smålands Dövas Pensionärsförening * Sörmlands Dövas Pensionärsförening 5 9 Trollhättans Dövas Förenings Pensionärssektion Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening Värmlands Dövas Pensionärsförening Västerbottens Läns Dövas Pensionärsförening 9 9 Västmanlands Dövas Pensionärsförening Vätterbygdens Dövas Pensionärssektion * Örebro Dövas Pensionärsförening Östergötlandss Dövas Länsförbund * Vätterbygdens Dövas Pensionärssektion ligger under Smålands Dövas Pensionärsförening. Medlemskap Sveriges Dövas Pensionärsförening är medlem i: Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Sveriges Dövas Idrottsförbund (SDI) Slutord Sveriges Dövas Pensionärsförbund har under de två verksamhetsåren arbetat ideellt och med låg ekonomi. Resultaten för verksamheten finns redovisat i berättelsen. SDP lyckades inte att anställa en äldreombudsman enligt handlingsplanen. Regeringen beviljade inte det stödet som SDP ansökte. Vi ska dock arbeta vidare tills vårt mål har uppfyllts. SDP är besviken att"älvsjöprojektet" (Senior- och vårdboende) gick i stöpet, vilket orsakade irritation bland äldre döva i Stockholm som har väntat i tio år. Det positiva är att på några håll i Sverige utvecklar kommuner ett äldreboende som är anpassande till teckenspråkiga äldre döva. En stor satsning är projektet"äldre döva i samhället" som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Styrelsen vill tacka projektgruppen för deras arbete under de två åren. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till bidragsgivarna såsom Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden, Sveriges Dövas Riksförbund, Solstickan och Tysta skolan för bidrag. Till sist vill styrelsen rikta ett varmt tack till alla pensionärsföreningar/ sektioner för ett gott samarbete. Den 7 november 2008 har Johnny Schelander helt oväntat lämnat det jordiska livet. Det kom som en chock för förbundet och styrelsekamratema. Johnny valdes till Förbundsstyrelsen vid stämman i Örebro 2005 och har under alla år engagerat sig helhjärtat för dövas äldrefrågor. 9

10 Stockholm februari 2009 Ä!jy~~ Karl-Erik Karlsson hd ~~/4-r Karl-Gösta SjÖ~g) * Johnny Schelander.M'&~4 ~klttjl- Christa Ekholm ad1fc/;ll! Roland Ask * Johnny Schelander har avlidit 7 november 2008 lo

Innehållsförteckning. Inledning 2 Styrelsens sammansättning Revisor Valberedning Firmatecknare

Innehållsförteckning. Inledning 2 Styrelsens sammansättning Revisor Valberedning Firmatecknare Ingvar Johansson hälsar deltagarna välkomna till kulturdagarna. Sveriges Dövas Pensionärsförbund Verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Sida nr Inledning 2 Styrelsens sammansättning Revisor Valberedning

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Tecken för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Att bli gammal och vara teckenspråkig Vi är alla olika, och våra behov varierar. Varje människa har sin högst personliga uppfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15 Närvarande: 12 röstberättigade ombud Datum: Möte: Förbundsstämma Plats: Scandic Grand Hotell i Örebro Förbundsstämmans ordförande: Ragnar Veer Förbundsstämmans sekreterare: Kis Linné Förbundsstämmans justerare:

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar. Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förmansvägen 2, 6 tr 117 43 Stockholm. E-post: kansli@sduf.se Hemsida: www.sduf.se

Stadgar. Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förmansvägen 2, 6 tr 117 43 Stockholm. E-post: kansli@sduf.se Hemsida: www.sduf.se Stadgar 2013 Förmansvägen 2, 6 tr 117 43 Stockholm E-post: kansli@sduf.se Hemsida: www.sduf.se 1. FÖRBUNDETS NAMN Barn- och ungdomsförbundets namn är Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). SDUF bildades

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening

Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening Verksamhetsberättelsen 2010 Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening Årsmötet hålls i Dövas hus, Palmfeltsvägen 15, Johanneshov Tisdagen den 8 mars 2011 kl 13.00

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande.

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. a) Val av förbundsordförande Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. En person ska väljas och en person har nominerats, nämligen Anders Ferbe. att välja Anders Ferbe till

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Förbundsstämmans protokoll den 7-8 maj 2011

Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Förbundsstämmans protokoll den 7-8 maj 2011 Närvarande: 20 röstberättigade ombud Datum: 7-8 maj 2011 Möte: Förbundsstämma Plats: Härnösands Folkhögskola Förbundsstämmans ordförande: Göran Alfredsson Förbundsstämmans sekreterare: Maria Sofia Modig

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns en ny bestämmelse, den nationella värdegrunden. Den innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer