Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP)"

Transkript

1 Sveriges Dövas Pensionärsförbund Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP) Verksamhetsberättelse Hamn på Bohus Björkö Foto: Sven-Åke Nilsson!

2 Inledning Förbundsstyrelsen vill härmed lämna sin verksamhetsberättelse för tiden 1 januari december SDP har enligt förbundets handlingsplan, som godkändes vid förbundsstämman i Piteå 2007, arbetat därefter. Två viktiga frågor är, att förbättra äldreomsorgen för döva och att kunna tillsätta en äldreombudsman. De sista två åren har varit en intensiv tid för styrelsen, vad gäller kontakt med myndigheter och uppvaktningen hos äldreminister Maria Larsson. SDP: s stora satsning är det treåriga projektet"äldre döva i samhället" med bidrag från Allmänna Arvsfonden. Mer att läsa finns under rubrik "Projekt". Efter det misslyckade Älvsjöprojektet, har Stockholms Dövas Förening fått ett positivt besked från Stockholms stad. Nu planeras ett seniorboende för döva i Skärholmen och ett vårdboende i Hökarängen. En person från SDP är med i projektgruppen. När det gäller tillgänglighet för äldre döva, har företaget Omnitor fått utvecklingsstöd från Hjälpmedelsinstitutet, HI, för finansiering av projektet "Total konversation för äldre". Det handlar om att utveckla en pekskärm till bildtelefonen som visar bilder på personen som man vill ringa upp och vem som ringer samt en telefonsvarare på teckenspråk. En person från SDP är med i referensgruppen. Vårt mål är att ge äldre döva ett värdigt liv i äldreomsorgen och att var och en ska ha rätt att välja sitt boende. Vi ska arbeta för att teckenspråket används inom äldreomsorgen för döva. En annan viktig del är att sprida information om äldre dövas behov till myndigheter och politiker på alla nivåer. För att kunna uppfylla vårt mål behöver vi stöd från alla pensionärsföreningar/ sektioner i landet. Dövas Nordiska Pensionärsdagar Under tiden 6-11 augusti 2007 arrangerade SDP Dövas Nordiska Pensionärsdagar på Västanviks folkhögskola i Leksand (V:V.).43 pensionärer från Danmark, Finland, Norge, Island, Färöarna och Sverige samt 2 personer från USA deltog. Dessutom var 6 tolkar från olika länder närvarande. Under dagarna gjordes olika bussutflykter till kända platser i Dalarna, besök på museer, hembygdsgårdar mfl. Även friluftsaktiviteter och en båttur på Siljan med mat blev mycket ue,eskattade. Sista kvällen höll SDP sitt 30- års fiande på V. V. 2

3 Nationel1a Pensionärsdagar Dövas Pensionärsdagar arrangerades på fritidshemmet "Solhem" på Björkö av Göteborgs Dövas Pensionärsförening den juni Temat var "Äldreomsorgen för döva i Göteborg. Göteborgs kommuns representanter inom äldreomsorgen, Ann-Kerstin Eriksson och Lena Hasselgren informerade om dagens och framtidens arbete samt nya planer om äldreomsorgen för döva i Göteborg. Förbundsordföranden berättade om SDP: s arbete samt Bittan Martinell om projektet "Äldre döva i samhället". Nordiskt äldremöte Förbundet deltog i ett Nordiskt äldremöte den oktober 2008 i Reykjavik, Island med två personer och två tolkar. Andre Nordiska länder som deltog var Danmark, Island och Norge. Finland anmälde förhinder men skickade en skriftlig rapport till mötet. Syftet med äldremötet är att länderna informerar varandra om utvecklingen av äldrefrågor de sista två åren samt vad som kommer att ske den närmaste tiden. Alla länder informerade om sin verksamhet och lämnade en skriftlig rapport. Det som var mest intressant var Sveriges projekt"äldre döva i samhället". De nordiska länderna vill gärna närvara när projektet ska ha sina regionala konferenser år Danmark berättade om de kommande Nordiska Dövas pensionärsdagar som förläggs på Castberggård i Danmark den augusti Ett studiebesök gjordes på ett stort äldreboende i Reykjavik och gruppen fick information från personalen. Tre äldre döva bor på hemmet och det finns tre anställda döva. Nästa äldremöte blir 2010 i Sverige. Remissyttrande Valfrihetssystem Förbundet har tagit del av betänkandet SOV 2008:15 "Ny lag om Valfrihetssystem LOV" och har kommit med förslag till regeringen: att kommuner bygger/ inreder äldre- och seniorboende för döva att all information ges på teckenspråk att kommuner samverkar om vård i annan kommun, där resurser finns att kommuner ser till att även döv vårdpersonal anställs. (I dagens läge finns ca 20 stycken undersköterskor som är döva och som väntar på arbete) att landstinget och kommunen inreder ett teckenspråkigt hälsocenter (där brukaren kan få direktkommunikation med läkare, sjukvårdsbiträde, sjukgymnast m.fl.) 3

4 Värdigt liv i äldreomsorgen Förbundet har också lämnat ett remissyttrande på utredningen "Värdigt liv i äldreomsorgen" - betänkande av värdighetsutredningen SOU 2008:51. SDP stöder tänkesättet att ett värdigt liv innehåller: Integritet Självbestämmande Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser God kvalitet på insatser Gott bemötande Trygghet och meningsfullhet. Projekt Äldre döva i samhället I januari 2007 fick SDP besked från Allmänna Arvsfonden att medel för projektet "Äldre döva i samhället" har beviljats. Arbetet kunde påbörjas den 1 april 2007 och Surdologi Konsult AB fick uppdraget. Förbundsstyrelsen valde Christa Ekholm som projektansvarig. Arbetet började med att inhämta fakta om äldre dövas hälsa. Vidare har projektet tagit del av pensionärsföreningarnas/sektionernas medlemsregister för att göra statistik. Projektet har också tagit del av internationellt forskningsmaterial från flera länder som handlar om äldre dövas hälsa. Styrgrupp består av representanter från SDP, SDR och projektledaren. Pga. tidsbrist har endast ett möte kunnat genomföras. Referensgrupp En referensgrupp har bildats med representanter från: Sveriges Dövas Pensionärsförbund Sveriges Dövas Riksförbund Föreningen Sveriges Dövblinda Äldrevägledare från Malmö stads stadsförvaltning Stiftelsen Äldrecentrum Sveriges Pensionärsförbund Folkhälsoinstitut Projektledare Projektmedarbetare Projektansvarige Under åren genomförde referensgruppen 5 möten. Enkät och intervju En datautrustning har beställts från Omnitor som också har tagit fram program där vi kunde lägga in alla våra frågor på teckenspråk. Mycket av tiden har gått till arbetet med enkätfrågorna. De bygger på Folkhälsoinstitutets (FHI) hälsoenkät. En teckenspråksaktör har arbetat med att översätta de 71 enkätfrågorna till teckenspråk och med gott resultat. Enkätundersökningen gjordes under hösten 2008 och det var en intensiv period för projektledaren som har besökt 14 pensionärsföreningar/ sektioner i två månader. Från början tänkte vi intervjua 100 personer men det blev 261 personer istället. Vid referensgruppsmötet den 28 november 2008 presenterade projektledaren resultatet från enkätundersökningen. Folkhälsoinstitutet visade stort intresse för denna undersökning. De anser att projektet har valt en klart intressant metod för att genomföra en enkätundersökning på dövas villkor. 4

5 Delrapport och ansökan En delrapport för år 2 ska lämnas till Allmänna Arvsfonden (AA) och en ansökan för år 3 ska bifogas. Studiebesök Den 21 och 22 april 2008 gjorde 2 personer från Pensionärsförbundet och projektledaren samt projektmedarbetaren ett studiebesök i Finland. Där finns en stor verksamhet inom Dövas Service Stiftelse som erbjuder äldreboende för döva. I Finlands storstäder finns också en fungerade hemtjänst för döva. Det var intressant att ta del av vad som fungerar inom Norden för döva. I jämförelse med Sverige har Finland kommit längre när det gäller omsorg och stöd till äldre döva. En utförligt Rapport om studiebesöket finns på SDP:s hemsida. Förbundsstämma Förbundsstämman hölls i Piteå den 1 juni 2007 på Hotell Skoog med 19 röstberättigade ombud. Åsa Henningsson valdes till stämmans ordförande med Christa Ekholm som protokollsekreterare. Representation Förbundet har representerat: /01 Älvsjöprojekt Informationsmöte på Dövas hus i Stockholm 09/02 17/02 Information om SDP Örebro Dövas Pensionärs Järfällasektion i Kallhäll Birgittaskolan, Örebro 22/02 förenings 30 års jubileum Information om SDP och Landstinget i Östersund äldreomsorgen 14/05 Information om SDP och Konferenscenter Almåsa utanför äldre omsorgen för Iris Hadar Stockholm 25-27/05 SDR: s extra kongress Manillaskolan, Stockholm och representantskapet 20/08 Föredrag om framtida Ljungheda, Vellinge äldreomsorg för döva 5

6 14/09 Invigningen av Dövteamet Stockholm 29/09 International manifestation Plats: Järntorget i Göteborg för teckenspråket 13/10 Informationsmöte om Dalarnas Dövas Förening Röda Korset väntjänst i Borlänge 25-26/10 Dövas Nordiska Råds Köpenhamn 100-års jubileum 02/11 Interpellation om äldreomsorg för döva Riksdagen i Stockholm 27/11 Information om SDP Stockholms läns Dövas Pensionärsförening Dövas Hus i Stockholm 17/12 Överläggning om IT Omnitor, Hammarby /01 Informationsmöte om Dövas hus i Stockholm ÄIvsjöprojektet 04/02 Uppvaktning hos Socialdepartementet Statsrådet Maria Larsson 19/03 Föredrag om SDP och Sjörröd, Hässleholm äldreomsorg 07-11/04 Kurs om data och Västanviks folkhögskola hemsida Leksand 16-17/05 Föredrag om äldreomsorg Carlstorp, Öland och hur man påverkar politiker 23-24/05 SDR: s representantskapsmöte Hotell i Uppsala 27-28/05 Dövas Pensionärsdagar och Solhem på Bohus Björkö informationsmöte om äldre- 1?oende i Göteborg 18/06 Overläggning med Micasa Dövas hus, Stockholm angående Stockholm: s seniorboende 26/06 Studiebesök för Estniska Gröndal, Stockholm seniorboende 02/09 Möte om seniorboende Dövas hus, Stockholm 16/09 Samrådsmöte SDR - SDP SDR-kontor, Stockholm 19-20/ /10 Dövas Dag Nordiskt Dövas Äldremöte Piteå Reykjavik, Island 31/10 Möte med Micasa Roseniundsgatan, Stockholm 12/11 20/11 Möte med diskrimineringsbyrån Deltog vid Johnny Schelanders Stockholm Längbro kyrka, Örebro begravning 15/12 Möte angående Stockholms Dövas hus, Stockholm seniorboendemöte Interpellation i Riksdagen Den 2 november 2007 var förbundet närvarande vid en interpellation mellan Eva Olofsson V och Äldreminister Maria Larsson som handlade om "Bättre äldreomsorg för döva/hörselskadade och dövblinda". Eva O. menar att äldre dövas situation är speciellt utsatt pga. deras kommunikationshandikapp. Hon anser att det är kommunernas ansvar att ha en god äldreomsorg för sina invånare och de behöver mer kunskap om hur de kan erbjuda döva en god äldreomsorg. 6

7 Samråd Följande tider hade SDP och SDR samrådsmöten: 19 februari november 2007 via bildtelefon 14 maj september 2008 Föreläsning Flera kommuner har anlitat SDP för att få kunskap om hur man kan utveckla en god äldreomsorg på dövas villkor. Följande platser var: Östersund, Hässleholm, Vellinge, Falkenberg, Stockholm, Färjestaden och Göteborg. Organisationsstöd/bidrag SDP har erhållit verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen för åren 2007 och med kr och kr. SDR har bidragit med kr för åren 2007 och Dessutom har förbundet under året 2007 fått bidrag från Solstickan, Tysta skolan och SDR: s Testaments- och Donationsstiftelse för Dövas Nordiska Pensionärsdagar i Leksand. Förbundet har erhållit bidrag från Tysta skolan för Dövas Nordiska Äldremöte i Reykjavik. SDR: s Testaments och donationsfond gav ett bidrag för inköp aven videokamera samt tillhörande redigeringsprogram. Vidare har SDP fått kronor från begravningsbyrån och avser Johnny Schelanders minne. Rikstolktjänst Förbundet har för första gången fått svar från rikstolktjänsten att SDP: s förtroendevalda kan boka tolk hos dem när det gäller tolkning för förbundet. Förbundsstyrelse Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Karl-Erik Karlsson Maggie Sundström Karl-Gösta Sjöberg Johnny Schelander (fram till ) Christa Ekholm Marianne Johansson Roland Ask Valberedning Till valberedningen valdes: Stig Bengtsson, Försön (sammankallande) Karl-Gustav Johansson, Malmö Lisbeth Åkerström, Sundsvall Revisor SDP anlitar Öhrlings revisionsbyrå för granskning av förbundets ekonomi. Styrelsemöten Styrelsen har under året 2007 hållit 5 styrelsemöten, därav 1 gång tvådagarsmöten. Under året 2008 var det tre tvådagarsmöten. 7

8 Firmatecknare Karl-Erik Karlsson och Karl-Gösta Sjöberg, som två i förening har tecknat förbundets firma. Administration På grund av saknade ekonomiska resurser har SDP ingen möjlighet till anställd personal. SDP har vid flera tillfällen försökt att få ökat verksamhetsbidrag hos Socialstyrelsen för att kunna anställa en äldreombudsman. Tyvärr har det blivit avslag varje gång. Därför har styrelsen varit tvungen att arbeta ideellt för förbundet. Styrelsen hoppas dock på en ljusning. Arbetsuppgifter Styrelsen har fördelat förbundsarbetet sinsemellan: Intressepolitik Karl-Erik Karlsson, Christa Ekholm Kultur/ kursverksamhet Marianne Johansson, Maggie Sundström Information/Dövas tidning Johnny Schelander(till ) Christa Ekholm, Karl-Erik Karlsson (från ) Korrespondens/protokoll Johnny Schelander(ti1l ) Karl-Erik Karlsson, Marianne Johansson (från ) Myndighetskontakter Karl-Erik Karlsson, Johnny Schelander (till ) Christa Ekholm (från ) Medlem/föreningsregister Maggie Sundström, Roland Ask Karl-Gösta Sjöberg (till ) Marianne Johansson (från ) Ekonomi/ budget Karl-Gösta Sjöberg, Karl-Erik Karlsson Projekt Christa Ekholm Stadgar Johnny Schelander (till ) Christa Ekholm, Karl-Erik Karlsson (från ) Samråd med SDR Christa Ekholm, Karl-Erik Karlsson Fondansökan Karl-Erik Karlsson, Karl-Gösta Sjöberg (till ) Johnny Schelander (till ) Christa Ekholm (från ) Medlemmar Till Sveriges Dövas Pensionärsförbund är 23 lokala pensionärsföreningar/ sektioner anslutna med 741 medlemmar under 2008: Antal medlemmar Borås Dövas Pensionärsförening Dalarnas Dövas Pensionärsklubb Döva Pensionärssektion Gävleborgslän Göteborgs Dövas Pensionärsförening Härnösand Dövas/ T-språkförenings Pensionärssektion 12 5 Jämtlands Dövas Förenings Pensionärssektion Kalmar Läns Dövas Förenings Pensionärskommitte Malmö Dövas Pensionärsförening Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion Norrbottens Dövas Pensionärsförening Nässjö Dövas Pensionärssektion 8 Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening Skåne Dövas Pensionärsförening

9 Smålands Dövas Pensionärsförening * Sörmlands Dövas Pensionärsförening 5 9 Trollhättans Dövas Förenings Pensionärssektion Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening Värmlands Dövas Pensionärsförening Västerbottens Läns Dövas Pensionärsförening 9 9 Västmanlands Dövas Pensionärsförening Vätterbygdens Dövas Pensionärssektion * Örebro Dövas Pensionärsförening Östergötlandss Dövas Länsförbund * Vätterbygdens Dövas Pensionärssektion ligger under Smålands Dövas Pensionärsförening. Medlemskap Sveriges Dövas Pensionärsförening är medlem i: Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Sveriges Dövas Idrottsförbund (SDI) Slutord Sveriges Dövas Pensionärsförbund har under de två verksamhetsåren arbetat ideellt och med låg ekonomi. Resultaten för verksamheten finns redovisat i berättelsen. SDP lyckades inte att anställa en äldreombudsman enligt handlingsplanen. Regeringen beviljade inte det stödet som SDP ansökte. Vi ska dock arbeta vidare tills vårt mål har uppfyllts. SDP är besviken att"älvsjöprojektet" (Senior- och vårdboende) gick i stöpet, vilket orsakade irritation bland äldre döva i Stockholm som har väntat i tio år. Det positiva är att på några håll i Sverige utvecklar kommuner ett äldreboende som är anpassande till teckenspråkiga äldre döva. En stor satsning är projektet"äldre döva i samhället" som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Styrelsen vill tacka projektgruppen för deras arbete under de två åren. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till bidragsgivarna såsom Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden, Sveriges Dövas Riksförbund, Solstickan och Tysta skolan för bidrag. Till sist vill styrelsen rikta ett varmt tack till alla pensionärsföreningar/ sektioner för ett gott samarbete. Den 7 november 2008 har Johnny Schelander helt oväntat lämnat det jordiska livet. Det kom som en chock för förbundet och styrelsekamratema. Johnny valdes till Förbundsstyrelsen vid stämman i Örebro 2005 och har under alla år engagerat sig helhjärtat för dövas äldrefrågor. 9

10 Stockholm februari 2009 Ä!jy~~ Karl-Erik Karlsson hd ~~/4-r Karl-Gösta SjÖ~g) * Johnny Schelander.M'&~4 ~klttjl- Christa Ekholm ad1fc/;ll! Roland Ask * Johnny Schelander har avlidit 7 november 2008 lo

Innehållsförteckning. Inledning 2 Styrelsens sammansättning Revisor Valberedning Firmatecknare

Innehållsförteckning. Inledning 2 Styrelsens sammansättning Revisor Valberedning Firmatecknare Ingvar Johansson hälsar deltagarna välkomna till kulturdagarna. Sveriges Dövas Pensionärsförbund Verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Sida nr Inledning 2 Styrelsens sammansättning Revisor Valberedning

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Hardemo bygdelag konstituerande möte 2013-02-28 kl. 18 i Hardemo bygdegård

Hardemo bygdelag konstituerande möte 2013-02-28 kl. 18 i Hardemo bygdegård Hardemo Per-Arne Mårstad 2013-03-05 Hardemo bygdelag konstituerande möte 2013-02-28 kl. 18 i Hardemo bygdegård Närvarande: Ett 60-tal personer enligt bifogad deltagarförteckning Inledning Detta var första

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer