Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP)"

Transkript

1 Sveriges Dövas Pensionärsförbund Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP) Verksamhetsberättelse Hamn på Bohus Björkö Foto: Sven-Åke Nilsson!

2 Inledning Förbundsstyrelsen vill härmed lämna sin verksamhetsberättelse för tiden 1 januari december SDP har enligt förbundets handlingsplan, som godkändes vid förbundsstämman i Piteå 2007, arbetat därefter. Två viktiga frågor är, att förbättra äldreomsorgen för döva och att kunna tillsätta en äldreombudsman. De sista två åren har varit en intensiv tid för styrelsen, vad gäller kontakt med myndigheter och uppvaktningen hos äldreminister Maria Larsson. SDP: s stora satsning är det treåriga projektet"äldre döva i samhället" med bidrag från Allmänna Arvsfonden. Mer att läsa finns under rubrik "Projekt". Efter det misslyckade Älvsjöprojektet, har Stockholms Dövas Förening fått ett positivt besked från Stockholms stad. Nu planeras ett seniorboende för döva i Skärholmen och ett vårdboende i Hökarängen. En person från SDP är med i projektgruppen. När det gäller tillgänglighet för äldre döva, har företaget Omnitor fått utvecklingsstöd från Hjälpmedelsinstitutet, HI, för finansiering av projektet "Total konversation för äldre". Det handlar om att utveckla en pekskärm till bildtelefonen som visar bilder på personen som man vill ringa upp och vem som ringer samt en telefonsvarare på teckenspråk. En person från SDP är med i referensgruppen. Vårt mål är att ge äldre döva ett värdigt liv i äldreomsorgen och att var och en ska ha rätt att välja sitt boende. Vi ska arbeta för att teckenspråket används inom äldreomsorgen för döva. En annan viktig del är att sprida information om äldre dövas behov till myndigheter och politiker på alla nivåer. För att kunna uppfylla vårt mål behöver vi stöd från alla pensionärsföreningar/ sektioner i landet. Dövas Nordiska Pensionärsdagar Under tiden 6-11 augusti 2007 arrangerade SDP Dövas Nordiska Pensionärsdagar på Västanviks folkhögskola i Leksand (V:V.).43 pensionärer från Danmark, Finland, Norge, Island, Färöarna och Sverige samt 2 personer från USA deltog. Dessutom var 6 tolkar från olika länder närvarande. Under dagarna gjordes olika bussutflykter till kända platser i Dalarna, besök på museer, hembygdsgårdar mfl. Även friluftsaktiviteter och en båttur på Siljan med mat blev mycket ue,eskattade. Sista kvällen höll SDP sitt 30- års fiande på V. V. 2

3 Nationel1a Pensionärsdagar Dövas Pensionärsdagar arrangerades på fritidshemmet "Solhem" på Björkö av Göteborgs Dövas Pensionärsförening den juni Temat var "Äldreomsorgen för döva i Göteborg. Göteborgs kommuns representanter inom äldreomsorgen, Ann-Kerstin Eriksson och Lena Hasselgren informerade om dagens och framtidens arbete samt nya planer om äldreomsorgen för döva i Göteborg. Förbundsordföranden berättade om SDP: s arbete samt Bittan Martinell om projektet "Äldre döva i samhället". Nordiskt äldremöte Förbundet deltog i ett Nordiskt äldremöte den oktober 2008 i Reykjavik, Island med två personer och två tolkar. Andre Nordiska länder som deltog var Danmark, Island och Norge. Finland anmälde förhinder men skickade en skriftlig rapport till mötet. Syftet med äldremötet är att länderna informerar varandra om utvecklingen av äldrefrågor de sista två åren samt vad som kommer att ske den närmaste tiden. Alla länder informerade om sin verksamhet och lämnade en skriftlig rapport. Det som var mest intressant var Sveriges projekt"äldre döva i samhället". De nordiska länderna vill gärna närvara när projektet ska ha sina regionala konferenser år Danmark berättade om de kommande Nordiska Dövas pensionärsdagar som förläggs på Castberggård i Danmark den augusti Ett studiebesök gjordes på ett stort äldreboende i Reykjavik och gruppen fick information från personalen. Tre äldre döva bor på hemmet och det finns tre anställda döva. Nästa äldremöte blir 2010 i Sverige. Remissyttrande Valfrihetssystem Förbundet har tagit del av betänkandet SOV 2008:15 "Ny lag om Valfrihetssystem LOV" och har kommit med förslag till regeringen: att kommuner bygger/ inreder äldre- och seniorboende för döva att all information ges på teckenspråk att kommuner samverkar om vård i annan kommun, där resurser finns att kommuner ser till att även döv vårdpersonal anställs. (I dagens läge finns ca 20 stycken undersköterskor som är döva och som väntar på arbete) att landstinget och kommunen inreder ett teckenspråkigt hälsocenter (där brukaren kan få direktkommunikation med läkare, sjukvårdsbiträde, sjukgymnast m.fl.) 3

4 Värdigt liv i äldreomsorgen Förbundet har också lämnat ett remissyttrande på utredningen "Värdigt liv i äldreomsorgen" - betänkande av värdighetsutredningen SOU 2008:51. SDP stöder tänkesättet att ett värdigt liv innehåller: Integritet Självbestämmande Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser God kvalitet på insatser Gott bemötande Trygghet och meningsfullhet. Projekt Äldre döva i samhället I januari 2007 fick SDP besked från Allmänna Arvsfonden att medel för projektet "Äldre döva i samhället" har beviljats. Arbetet kunde påbörjas den 1 april 2007 och Surdologi Konsult AB fick uppdraget. Förbundsstyrelsen valde Christa Ekholm som projektansvarig. Arbetet började med att inhämta fakta om äldre dövas hälsa. Vidare har projektet tagit del av pensionärsföreningarnas/sektionernas medlemsregister för att göra statistik. Projektet har också tagit del av internationellt forskningsmaterial från flera länder som handlar om äldre dövas hälsa. Styrgrupp består av representanter från SDP, SDR och projektledaren. Pga. tidsbrist har endast ett möte kunnat genomföras. Referensgrupp En referensgrupp har bildats med representanter från: Sveriges Dövas Pensionärsförbund Sveriges Dövas Riksförbund Föreningen Sveriges Dövblinda Äldrevägledare från Malmö stads stadsförvaltning Stiftelsen Äldrecentrum Sveriges Pensionärsförbund Folkhälsoinstitut Projektledare Projektmedarbetare Projektansvarige Under åren genomförde referensgruppen 5 möten. Enkät och intervju En datautrustning har beställts från Omnitor som också har tagit fram program där vi kunde lägga in alla våra frågor på teckenspråk. Mycket av tiden har gått till arbetet med enkätfrågorna. De bygger på Folkhälsoinstitutets (FHI) hälsoenkät. En teckenspråksaktör har arbetat med att översätta de 71 enkätfrågorna till teckenspråk och med gott resultat. Enkätundersökningen gjordes under hösten 2008 och det var en intensiv period för projektledaren som har besökt 14 pensionärsföreningar/ sektioner i två månader. Från början tänkte vi intervjua 100 personer men det blev 261 personer istället. Vid referensgruppsmötet den 28 november 2008 presenterade projektledaren resultatet från enkätundersökningen. Folkhälsoinstitutet visade stort intresse för denna undersökning. De anser att projektet har valt en klart intressant metod för att genomföra en enkätundersökning på dövas villkor. 4

5 Delrapport och ansökan En delrapport för år 2 ska lämnas till Allmänna Arvsfonden (AA) och en ansökan för år 3 ska bifogas. Studiebesök Den 21 och 22 april 2008 gjorde 2 personer från Pensionärsförbundet och projektledaren samt projektmedarbetaren ett studiebesök i Finland. Där finns en stor verksamhet inom Dövas Service Stiftelse som erbjuder äldreboende för döva. I Finlands storstäder finns också en fungerade hemtjänst för döva. Det var intressant att ta del av vad som fungerar inom Norden för döva. I jämförelse med Sverige har Finland kommit längre när det gäller omsorg och stöd till äldre döva. En utförligt Rapport om studiebesöket finns på SDP:s hemsida. Förbundsstämma Förbundsstämman hölls i Piteå den 1 juni 2007 på Hotell Skoog med 19 röstberättigade ombud. Åsa Henningsson valdes till stämmans ordförande med Christa Ekholm som protokollsekreterare. Representation Förbundet har representerat: /01 Älvsjöprojekt Informationsmöte på Dövas hus i Stockholm 09/02 17/02 Information om SDP Örebro Dövas Pensionärs Järfällasektion i Kallhäll Birgittaskolan, Örebro 22/02 förenings 30 års jubileum Information om SDP och Landstinget i Östersund äldreomsorgen 14/05 Information om SDP och Konferenscenter Almåsa utanför äldre omsorgen för Iris Hadar Stockholm 25-27/05 SDR: s extra kongress Manillaskolan, Stockholm och representantskapet 20/08 Föredrag om framtida Ljungheda, Vellinge äldreomsorg för döva 5

6 14/09 Invigningen av Dövteamet Stockholm 29/09 International manifestation Plats: Järntorget i Göteborg för teckenspråket 13/10 Informationsmöte om Dalarnas Dövas Förening Röda Korset väntjänst i Borlänge 25-26/10 Dövas Nordiska Råds Köpenhamn 100-års jubileum 02/11 Interpellation om äldreomsorg för döva Riksdagen i Stockholm 27/11 Information om SDP Stockholms läns Dövas Pensionärsförening Dövas Hus i Stockholm 17/12 Överläggning om IT Omnitor, Hammarby /01 Informationsmöte om Dövas hus i Stockholm ÄIvsjöprojektet 04/02 Uppvaktning hos Socialdepartementet Statsrådet Maria Larsson 19/03 Föredrag om SDP och Sjörröd, Hässleholm äldreomsorg 07-11/04 Kurs om data och Västanviks folkhögskola hemsida Leksand 16-17/05 Föredrag om äldreomsorg Carlstorp, Öland och hur man påverkar politiker 23-24/05 SDR: s representantskapsmöte Hotell i Uppsala 27-28/05 Dövas Pensionärsdagar och Solhem på Bohus Björkö informationsmöte om äldre- 1?oende i Göteborg 18/06 Overläggning med Micasa Dövas hus, Stockholm angående Stockholm: s seniorboende 26/06 Studiebesök för Estniska Gröndal, Stockholm seniorboende 02/09 Möte om seniorboende Dövas hus, Stockholm 16/09 Samrådsmöte SDR - SDP SDR-kontor, Stockholm 19-20/ /10 Dövas Dag Nordiskt Dövas Äldremöte Piteå Reykjavik, Island 31/10 Möte med Micasa Roseniundsgatan, Stockholm 12/11 20/11 Möte med diskrimineringsbyrån Deltog vid Johnny Schelanders Stockholm Längbro kyrka, Örebro begravning 15/12 Möte angående Stockholms Dövas hus, Stockholm seniorboendemöte Interpellation i Riksdagen Den 2 november 2007 var förbundet närvarande vid en interpellation mellan Eva Olofsson V och Äldreminister Maria Larsson som handlade om "Bättre äldreomsorg för döva/hörselskadade och dövblinda". Eva O. menar att äldre dövas situation är speciellt utsatt pga. deras kommunikationshandikapp. Hon anser att det är kommunernas ansvar att ha en god äldreomsorg för sina invånare och de behöver mer kunskap om hur de kan erbjuda döva en god äldreomsorg. 6

7 Samråd Följande tider hade SDP och SDR samrådsmöten: 19 februari november 2007 via bildtelefon 14 maj september 2008 Föreläsning Flera kommuner har anlitat SDP för att få kunskap om hur man kan utveckla en god äldreomsorg på dövas villkor. Följande platser var: Östersund, Hässleholm, Vellinge, Falkenberg, Stockholm, Färjestaden och Göteborg. Organisationsstöd/bidrag SDP har erhållit verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen för åren 2007 och med kr och kr. SDR har bidragit med kr för åren 2007 och Dessutom har förbundet under året 2007 fått bidrag från Solstickan, Tysta skolan och SDR: s Testaments- och Donationsstiftelse för Dövas Nordiska Pensionärsdagar i Leksand. Förbundet har erhållit bidrag från Tysta skolan för Dövas Nordiska Äldremöte i Reykjavik. SDR: s Testaments och donationsfond gav ett bidrag för inköp aven videokamera samt tillhörande redigeringsprogram. Vidare har SDP fått kronor från begravningsbyrån och avser Johnny Schelanders minne. Rikstolktjänst Förbundet har för första gången fått svar från rikstolktjänsten att SDP: s förtroendevalda kan boka tolk hos dem när det gäller tolkning för förbundet. Förbundsstyrelse Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Karl-Erik Karlsson Maggie Sundström Karl-Gösta Sjöberg Johnny Schelander (fram till ) Christa Ekholm Marianne Johansson Roland Ask Valberedning Till valberedningen valdes: Stig Bengtsson, Försön (sammankallande) Karl-Gustav Johansson, Malmö Lisbeth Åkerström, Sundsvall Revisor SDP anlitar Öhrlings revisionsbyrå för granskning av förbundets ekonomi. Styrelsemöten Styrelsen har under året 2007 hållit 5 styrelsemöten, därav 1 gång tvådagarsmöten. Under året 2008 var det tre tvådagarsmöten. 7

8 Firmatecknare Karl-Erik Karlsson och Karl-Gösta Sjöberg, som två i förening har tecknat förbundets firma. Administration På grund av saknade ekonomiska resurser har SDP ingen möjlighet till anställd personal. SDP har vid flera tillfällen försökt att få ökat verksamhetsbidrag hos Socialstyrelsen för att kunna anställa en äldreombudsman. Tyvärr har det blivit avslag varje gång. Därför har styrelsen varit tvungen att arbeta ideellt för förbundet. Styrelsen hoppas dock på en ljusning. Arbetsuppgifter Styrelsen har fördelat förbundsarbetet sinsemellan: Intressepolitik Karl-Erik Karlsson, Christa Ekholm Kultur/ kursverksamhet Marianne Johansson, Maggie Sundström Information/Dövas tidning Johnny Schelander(till ) Christa Ekholm, Karl-Erik Karlsson (från ) Korrespondens/protokoll Johnny Schelander(ti1l ) Karl-Erik Karlsson, Marianne Johansson (från ) Myndighetskontakter Karl-Erik Karlsson, Johnny Schelander (till ) Christa Ekholm (från ) Medlem/föreningsregister Maggie Sundström, Roland Ask Karl-Gösta Sjöberg (till ) Marianne Johansson (från ) Ekonomi/ budget Karl-Gösta Sjöberg, Karl-Erik Karlsson Projekt Christa Ekholm Stadgar Johnny Schelander (till ) Christa Ekholm, Karl-Erik Karlsson (från ) Samråd med SDR Christa Ekholm, Karl-Erik Karlsson Fondansökan Karl-Erik Karlsson, Karl-Gösta Sjöberg (till ) Johnny Schelander (till ) Christa Ekholm (från ) Medlemmar Till Sveriges Dövas Pensionärsförbund är 23 lokala pensionärsföreningar/ sektioner anslutna med 741 medlemmar under 2008: Antal medlemmar Borås Dövas Pensionärsförening Dalarnas Dövas Pensionärsklubb Döva Pensionärssektion Gävleborgslän Göteborgs Dövas Pensionärsförening Härnösand Dövas/ T-språkförenings Pensionärssektion 12 5 Jämtlands Dövas Förenings Pensionärssektion Kalmar Läns Dövas Förenings Pensionärskommitte Malmö Dövas Pensionärsförening Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion Norrbottens Dövas Pensionärsförening Nässjö Dövas Pensionärssektion 8 Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening Skåne Dövas Pensionärsförening

9 Smålands Dövas Pensionärsförening * Sörmlands Dövas Pensionärsförening 5 9 Trollhättans Dövas Förenings Pensionärssektion Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening Värmlands Dövas Pensionärsförening Västerbottens Läns Dövas Pensionärsförening 9 9 Västmanlands Dövas Pensionärsförening Vätterbygdens Dövas Pensionärssektion * Örebro Dövas Pensionärsförening Östergötlandss Dövas Länsförbund * Vätterbygdens Dövas Pensionärssektion ligger under Smålands Dövas Pensionärsförening. Medlemskap Sveriges Dövas Pensionärsförening är medlem i: Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Sveriges Dövas Idrottsförbund (SDI) Slutord Sveriges Dövas Pensionärsförbund har under de två verksamhetsåren arbetat ideellt och med låg ekonomi. Resultaten för verksamheten finns redovisat i berättelsen. SDP lyckades inte att anställa en äldreombudsman enligt handlingsplanen. Regeringen beviljade inte det stödet som SDP ansökte. Vi ska dock arbeta vidare tills vårt mål har uppfyllts. SDP är besviken att"älvsjöprojektet" (Senior- och vårdboende) gick i stöpet, vilket orsakade irritation bland äldre döva i Stockholm som har väntat i tio år. Det positiva är att på några håll i Sverige utvecklar kommuner ett äldreboende som är anpassande till teckenspråkiga äldre döva. En stor satsning är projektet"äldre döva i samhället" som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Styrelsen vill tacka projektgruppen för deras arbete under de två åren. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till bidragsgivarna såsom Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden, Sveriges Dövas Riksförbund, Solstickan och Tysta skolan för bidrag. Till sist vill styrelsen rikta ett varmt tack till alla pensionärsföreningar/ sektioner för ett gott samarbete. Den 7 november 2008 har Johnny Schelander helt oväntat lämnat det jordiska livet. Det kom som en chock för förbundet och styrelsekamratema. Johnny valdes till Förbundsstyrelsen vid stämman i Örebro 2005 och har under alla år engagerat sig helhjärtat för dövas äldrefrågor. 9

10 Stockholm februari 2009 Ä!jy~~ Karl-Erik Karlsson hd ~~/4-r Karl-Gösta SjÖ~g) * Johnny Schelander.M'&~4 ~klttjl- Christa Ekholm ad1fc/;ll! Roland Ask * Johnny Schelander har avlidit 7 november 2008 lo