Placering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med hög kvartalsvis ränta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med hög kvartalsvis ränta"

Transkript

1 Placering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med hög kvartalsvis ränta

2 Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer inom ramen för en fond. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter och kommersiellt förvaltade hyresfastigheter. BAKGRUND Sedan den globala finanskrisen har nya regler antagits avseende vilka risker världens banker får ta i sin utlåning. Politiker och myndigheter har velat försäkra sig om att banksystemet aldrig kommer så nära en kollaps som under För att minska denna risk kräver man idag att bankerna har ett betydligt större buffertkapital per utlånad krona än tidigare, så att de bättre kan absorbera förluster i form av inställda ränte- och återbetalningar på beviljade lån. Politiker och myndigheter har också sett till att bankerna idag äger en större andel likvida tillgångar samt att de använder mindre hävstång i kapitalstrukturen. Till följd av dessa kapitaltäckningskrav, samt på grund av en allmänt minskad riskvilja, önskar de flesta banker idag avsevärt minska sin totala utlåning till kommersiella fastigheter. Det beror inte på att dessa fastigheter anses mer riskfyllda idag än tidigare, utan helt enkelt på att bankerna inte har förmåga att låna ut lika mycket pengar då de för varje utlånad krona tvingas hålla betydligt mer buffertkapital i reserv. NORDISKA FASTIGHETSMARKNADEN I Norden har den kommersiella fastighetsmarknaden historiskt sett varit mycket beroende av bankfinansiering och bankerna har varit mycket aktiva som långivare. Idag händer det däremot ofta att ägare och köpare av kommersiella fastigheter inte kan uppnå den belåning de önskar eller inte kan få banklån över huvud taget. När banklån faktiskt beviljas sänker banken ofta sin belåningsnivå till procent av fastighetsvärdet beroende på fastighetstyp, läge, hyresgäststruktur och låntagare. Tidigare kunde kommersiella fastigheter ofta låna upp till procent av fastighetens värde. På grund av bankernas ändrade beteende finns det idag på den nordiska fastighetsmarknaden en mycket stor efterfrågan på lånekapital som kompletterar eller ersätter bankkapital vid omfinansiering, köp, förädling, utveckling eller ombyggnad av en kommersiell fastighet. Detta kapital är särskilt efterfrågat av små och medelstora fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och byggherrar, vilka saknar tillgång till andra alternativa kapitalkällor som t.ex. utgivning av publika obligationer, preferensaktier och annat hybridkapital, något som används mer och mer av de större, ofta börsnoterade fastighetsbolagen, som komplement till eller ersättning för banklån. Med den höga efterfrågan och den begränsade tillgången skapas ett attraktivt pris på det kapital som faktiskt görs tillgängligt för den här typen av fastighetsfinansiering. Det är detta förhållande som Apikal Fastighetspartner utnyttjar för att skapa attraktiv riskjusterad avkastning på sitt utlånade kapital.

3 APIKALS ROLL Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager och logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade hyresfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt Sverige men bolaget har även mandat för utlåning i de nordiska länderna och finansieringen omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnads kapital. Apikal erbjuder en ur flera perspektiv konkurrenskraftig finansieringsmöjlighet för låntagande fastighetsbolag. Önskar låntagaren upp till msek i juniorlån innebär det ofta en högre kostnad att ge ut en egen obligation. Affärsbankerna ställer högre krav på amortering samtidigt som de erbjuder en lägre belåningsgrad för fastighetsbolag. Låntagaren saknar organisatoriska förutsättningar för att emittera obligationer i eget namn. Fastighetsbolagen har högre avkastningskrav på eget kapital än på kapital inlånat från Apikal. Låntagarna behöver inte ha direktkontakt med investerare då Apikal agerar mellanhand mellan investerare och långivare. Det är endast två parter i låneavtalet, till skillnad från publik egen obligation med flertalet professionella och/eller icke-professionella investerare. HISTORIK Apikal grundades 2013 och har sedan starten varit verksamt inom tillhandahållande av lånekapital för fastighetstransaktioner på den svenska fastighetsmarknaden. Även om verksamheten främst är fokuserad på Sverige och särskilt storstadsregioner bedrivs även viss, mindre omfattande, verksamhet i andra delar av Norden. Bolaget tillhandahåller främst kapital för finansiering av kommersiella fastigheter avsedda för handel, kontor, lager och logistik, lätt industri och blandad användning samt i viss utsträckning mot kommersiellt förvaltade hyres fastigheter. Historiskt sett har Apikal fokuserat på att tillhandahålla juniorkapital till fastighetsbolag, men har även tillhandahållit seniora lån (bottenlån) och kan också tillhandahålla annan typ av finansiering. Det kapital som rests har upptagits genom utgivande av kapital- och vinstandelslån till professionella och icke-professionella investerare på den svenska marknaden. Den typ av alternativ finansiering som bolaget kunnat erbjuda till fastighetsbolag som av olika skäl inte vill eller kan söka upp finansiering hos andra typer av kreditgivare har ökat i relevans med bakgrund mot utvecklingen på den globala finansieringsmarknaden sedan finanskrisen. Sedan starten 2013 har Apikal emitterat vinstandelslån för över en miljard kronor, vilket har genererat god avkastning till investerarna. Apikal har emitterat tio olika obligationer med utlåning till unika låntagare. Samtliga obligationer har levererat kvartalsvisa kuponger motsvarande en årlig ränta om 5 7 procent, och utan någon realiserad förlust.

4 DITT INVESTERADE KAPITAL, SÅ FUNGERAR DET Ditt investerade kapital placeras i en fond med en förutbestämd löptid. Fondens syfte är att erhålla kapital för utlåning till fastighetsbolag. De låntagare som ingår i låneportföljen betalar en ränta på det lånade kapitalet. Under löptiden betalar fonden en kvartalsvis ränta till dig som andelsägare. Den samlade genomsnittliga räntan från låneportföljen utgör grunden för den avkastningen som du erhåller på din investering. En hög efterfrågan på lånekapital från fastighetsbolag i kombination med begränsade bankfinansieringsmöjligheter skapar möjligheten att erbjuda en högre riskjusterad avkastning än vad många traditionella ränteplaceringar ger i dagsläget. AVKASTNING OCH UTDELNING Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning med låg korrelation med aktie-, obligations- och råvarumarknaden. Målsättningen är att generera en nettoavkastning om ca 6 8 procent per år på investerat kapital med kvartalsvisa ränteutbetalningar. Fondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till totalt 3 miljarder kronor över en period om ett till tre år. Fonden uppnår en diversifiering genom utlåning till ett flertal låntagare. Jämfört med traditionella fastighets investeringar är det kapital som investeras i fonden skyddat; om värdet på en fastighet i låneportföljen skulle sjunka så är det fastighetsägaren och det egna kapitalet som påverkas av första värdeminskningen och inte fondens värde. Ränta och amortering på lånet skall fortfarande betalas och Apikal har som regel säkerhet med panträtt i den belånade fastigheten eller motsvarande typer av säkerhetspaket som Apikal har förhandlat sig till gentemot låntagaren. Kapital Fonden Låntagare Säkerhet/Pant Netto till kund 6-8 % per år Fonden Låneränta 7-9% Lånetid mån Målsättningen är att generera en nettoavkastning om ca 6 8 procent per år på investerat kapital med kvartalsvisa ränteutbetalningar.

5 KREDITGIVNINGSPROCESS Apikal går inför varje kreditgivning genom en noggrann process. I syfte att erhålla bästa möjliga avkastning på det investerade kapitalet kommer Apikal och Apikals kreditkommitté att genomföra en kreditutvärderingsprocess av de fastighetsbolag som lånen lämnas till. Representanter i kreditkommittén ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i kreditkommittén och även i övrigt vara lämpliga för uppgiften. För att främja mångfald i kreditkommittén ska en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas när kommitténs medlemmar tillsätts. Kreditprocessen genomförs med utgångspunkt i företagets kassaflöde, likviditet, fastighetsvärdering, återbetalningsförmåga samt erbjudna säkerheter som lämnas för lånet i syfte att bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Nedan beskrivs processens sex steg. 1 Identifierar och förhandlar villkor med möjlig(a) låntagande fastighetsbolag. 2 Tecknar avsiktsförklaring med låntagande fastighetsbolag om kreditgivning. 3 Kreditkommittén avhandlar möjlig kreditgivning till låntagande fastighetsbolag. 4 Emitterar vinstandelslån där emissionsvolym lånas ut till en eller flera fastighetsbolag. 5 Fakturerar låntagande fastighetsbolag kvartalsvisa räntor, som sedan betalas ut till fondens andelsägare varje kvartal. 6 Under fondens löptid säkerställer Apikal att låntagande fastighetsbolag efterlever överenskomna lånevillkor. FONDENS RISK Fondens riskindikator angiven nedan är avsedd att beskriva hur värdet på ett vinstandelslån motsvarande det nominella beloppet á kronor. Uppskattningen har gjorts utifrån den av emittenten och/eller dess systerbolags tidigare emitterade vinstandelslån. Fonden tillhör, enligt bolagets uppskattning, riskkategori 2, vilket betyder en låg risk för stora förändringar i andelsvärdet i fonden. Riskklassificeringskategori 2 innebär dock inte att en fond är helt fri från risk. Med tiden kan klassificeringen av riskkategorin för fonden ändras. Det beror på att indikatorn bygger på tidigare resultat vilket inte är en framtida garanti för varken risk eller avkastning. Fonden kan vid extrema ekonomiska lägen ha kredithändelser som kan påverka fondens risknivå. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk 1 Lägre möjlig avkastning Högre risk FONDEN 6 7 Högre möjlig avkastning Fonden (Apikal Fastighetspartner II AB) står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige genom sin auktoriserade AIF-förvaltare med tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder.

6 Apikal Fastighetspartner värnar om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ett väl fungerande finansiellt system, där kapital effektivt allokeras mellan långivare och låntagare, är en förutsättning för fortsatta innovationer inom miljö och hållbarhet. Finansmarknadens aktörer spelar därmed en viktig roll när det kommer till att möta efterfrågan på hållbara investeringar samt att driva utvecklingen av nya produkter. Fokus på hållbarhet ska genomsyra hela Apikals verksamhet och spelar därmed också en viktig roll i valet av låntagare. Fonden ska vid all kreditgivning föra en dialog om gröna initiativ och åtgärder med låntagarna och genom att erbjuda grön utlåning minska låntagarens miljöpåverkan. En låntagare som uppfyller hållbarhetsmålen och kan uppvisa klimatvänliga investeringsprojekt får genom grön utlåning en billigare finansiering för sitt miljömässiga ansvar. På så sätt bidrar fonden och du som investerare till ett hållbart samhälle och en bättre framtid. Låntagarens åtaganden avseende investeringsprojekt och hållbarhetsmål måste tillhöra någon av ramverkets åtta kategorier och uppfylla Apikals fördefinierade hållbarhetskriterier. Apikals åtta hållbarhetskriterier: Produktion och distribution av förnybar energi (exempelvis vind-, sol- och vattenkraft, bioenergi, överskottsvärme samt omställningar från fossil energi till förnyelsebar energi). Energieffektivisering inom energisystem (exempelvis fjärrvärme/-kyla, elnät, energiåtervinning och energilagring). Gröna byggnader och energieffektivisering (exempelvis Svanen, Green Building, Miljöbyggnad och BREEAM). Hållbara transporter (exempelvis tåg, tunnelbana, spårväg, bussar och andra hållbara transportformer). Avfallshantering. Vatten- och avloppsvattenhantering (exempelvis vatteninfrastruktur, hantering av avloppsvatten och reningsanläggningar). Klimatanpassningsåtgärder i byggnader. Miljöåtgärder Förnybar energi Grön utlåning Vatten- och avloppsvattenhantering Klimatanpassningsåtgärder Energieffektivisering Gröna byggnader Miljöåtgärder (exempelvis naturvård och förbättrade ekosystemtjänster). Avfallshantering Hållbara transporter

7 Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranschen. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ses relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt. MARTIN FREDRIKSSON PARTNER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Martin har lång erfarenhet av obligationer och krediter från sina tidigare anställningar på investmentbanker i Stockholm. Martin kommer närmast från ABG Sundal Collier där han var Global Head of Fixed Income och ansvarig för koordinering och emis sionsprocesser av obligationer från bland annat flertalet fastighets bolag. Som verkställande direktör för Apikal Fastighetspartner bidrar Martin framförallt med strategi, investerarrelationer samt management och drift. Telefon: E-post: BEHROZ YOUSSEFI AFFÄRSUTVECKLING Behroz kommer närmast från Strukturinvest Fondkommission där han under fyra år arbetat som senior medarbetare på Operations och bland annat ansvarat för settlement av obligationerna utgivna av Apikal. Som affärsutvecklare för Apikal Fastighetspartner bidrar Behroz med utveckling av organisationens affärsdrivande verksamhet och dess processer samt som resurs inom försäljning, marknadsföring och administration. Telefon: E-post: Adress Strandvägen 5A, 5 tr, SE Stockholm Telefon +46 (0) E-post

8 INVESTERA I FONDEN Mer information om erbjudandet och hur du investerar i fonden finner du på BOLAGET LEI KOD ISIN KOD NOTERING AFFÄRSIDÉ INVESTERINGSFOKUS TECKNINGSPOST EMISSIONSTILLFÄLLE OCH VINSTANDELSPRIS FÖRVALTARTEAM COURTAGE Apikal Fastighetspartner II AB, org. nr Q0WI59ISUSHS85 SE Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Apikal Fastighetpartners II AB:s första fond tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter och kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Fondens ambition är att skapa en indirekt tillgänglighet till sådana investeringar som annars inte är åtkomliga för privatinvesterare genom att öppna fonden för professionella och icke-professionella investerare genom notering av vinstandelslånen på en reglerad marknad, NGM-NDX. Det lånekapital som fonden erbjuder ligger normalt i segmentet procent av bedömt fastighetsvärde. I samtliga fall struktureras detta kapital med betalningsföreträde framför det egna kapitalet och eventuella aktieägarlån i en fastighet - d.v.s. det kapital som fastighetsägaren själv investerar. På så sätt kan en attraktiv riskjusterad avkastning uppnås. Prissättningen i det aktuella segmentet ligger på ca 6 9 procent årsränta för närvarande beroende på fastighetstyp, kapitalets exakta placering inom kapitalstrukturen, erhållna säkerheter, kvalitet på låntagaren och övriga riskfaktorer. Låneperioden är normalt månader. Kapital lånas inte ut till fastigheter eller låntagare med finansiella problem. Minsta investering är fyra andelar á kronor. Fonden kommer att hållas öppen för teckning i takt med att efterfrågan på lånekapital finns i marknaden. Fondandelar tecknas till aktuell NAV-kurs vid tillfälle. Aktuellt prospekt godkänt av Finansinspektionen finns på Martin Fredriksson och Behroz Youssefi Fonden tar inte ut något courtage. Ersättning kan eventuellt tas ut av din rådgivare. FÖRVALTNINGSAVGIFTER FONDSTORLEK TIDPUNKT FÖR EKONOMISK INFORMATION Management Fee om max 1,25% per år. Fondens mål är att uppnå diversifiering genom utlåning till ett flertal låntagare med ett förvaltat kapital som uppgår till kronor per fond. Årsredovisning: så snart den upprättats, dock senast fyra (4) månader efter utgången av varje räkenskapsår. Halvårsrapport: så snart den upprättats, dock senast två (2) månader efter utgången av varje halvår av räkenskapsåret.

9 Denna informationsbroschyr är delvis en sammanfattning av prospektet och ska inte ses som en rekommendation om köp av vinstadelslån i Apikal Fastighetspartner II AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Apikal Fastighetspartner II AB och de risker som är förknipppade därmed. Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från

10

Apex. Obligationsplacering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex. Obligationsplacering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex Obligationsplacering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom

Läs mer

Informationsbroschyr Untie Credit Fund

Informationsbroschyr Untie Credit Fund Informationsbroschyr Untie Credit Fund 6 8 % i årlig avkastning, ränta på räntan och en risknivå aktier aldrig kan tävla med låter inte det ganska trevligt? Det har bankerna kunnat få för sina pengar länge.

Läs mer

KREDITMARKNADEN KREDITFONDEN SOM INVESTERING

KREDITMARKNADEN KREDITFONDEN SOM INVESTERING KREDITMARKNADEN Tillgång till krediter har alltid varit en utmaning för mindre och medelstora företag i Europa, dock är utmaningen större nu än någonsin tidigare. Högre kapitaltäckningskrav som ställs

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Apex 1. Obligationsplacering bestående av en portfölj av nordiska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 1. Obligationsplacering bestående av en portfölj av nordiska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 1 Begränsat erbjudande Obligationsplacering bestående av en portfölj av nordiska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Arrangör PRODUKTkonstruktör Strukturinvest

Läs mer

Apex 2. Obligationsplacering bestående av en portfölj av nordiska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 2. Obligationsplacering bestående av en portfölj av nordiska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 2 Begränsat erbjudande Obligationsplacering bestående av en portfölj av nordiska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR Strukturinvest

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Apex 4. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 4. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 4 Begränsat erbjudande Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Arrangör PRODUKTkonstruktör Strukturinvest

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

COELI REAL ESTATE FUND I AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI REAL ESTATE FUND I AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI REAL ESTATE FUND I AB INFORMATIONSBROSCHYR FASTIGHETSMARKNADEN FÖRDELNING BEFOLKNINGSTILLVÄXT SVERIGES BEFOLKNINGSTILLVÄXT Index (Index år 2013=100) Miljoner 160 14 140 120 100 80 60 40 12 10 8 6

Läs mer

Kommuninvest Ramverk för Gröna obligationer

Kommuninvest Ramverk för Gröna obligationer Detta dokument är är en en översättning från från engelska. Originalets titel är Kommuninvest Green Bonds Framework 7 March 2018. Vid bristande överensstämmelse eller i händelse av osäkerhet avseende tolkning

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport januari-juni 2018 Delårsrapport januari-juni 2018 Org.Nr. 559105-6345 1 Första halvåret 2018 i sammandrag Rörelseresultat -515 Tkr. NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 108,57 procent. Notering av bolagets utgivna

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2018

Delårsrapport januari-september 2018 Delårsrapport januari-september 2018 Zenith Group Real Estate I AB (publ) Org.Nr. 559105-6345 1 Perioden januari till september 2018 i sammandrag Rörelseresultat -1 118 Tkr. NAV-värdet uppgick vid periodens

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Scandinavian Credit Fund I AB Informationsbroschyr

Scandinavian Credit Fund I AB Informationsbroschyr K Kreditfonden Scandinavian Credit Fund I AB Informationsbroschyr NY INVESTERINGSMÖJLIGHET Investera som proffsen Hög avkastning till en låg risk det är alla investerares önskan. Nu introduceras en ny

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport januari-juni 2018 Delårsrapport januari-juni 2018 Zenith Growth I AB (publ) Org.Nr. 559105-6337 1 Första halvåret 2018 i sammandrag Rörelseresultat -243 tkr NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 104,29 procent. Notering

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets inbjudan till teckning av stamaktier av serie D med anledning av utbyteserbjudandet

Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets inbjudan till teckning av stamaktier av serie D med anledning av utbyteserbjudandet Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets inbjudan till teckning av stamaktier av serie D med anledning av utbyteserbjudandet Den 2 november 2018 lämnade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t

o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t US Opportunities AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

4 DECEMBER 2018 PRESENTATION INTRODUCE INVESTOR DAY ABG

4 DECEMBER 2018 PRESENTATION INTRODUCE INVESTOR DAY ABG 4 DECEMBER 2018 PRESENTATION INTRODUCE INVESTOR DAY ABG AGENDA DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER DEL 2 TREDJE KVARTALET 2018 DEL 3 FRAMTIDSUTSIKTER 2 DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER AFFÄRSIDÉ OCH MÅL OM STENDÖRREN

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018

NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018 NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018 OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i

Läs mer

Scandinavian Credit Fund I AB. Informationsbroschyr

Scandinavian Credit Fund I AB. Informationsbroschyr Scandinavian Credit Fund I AB Informationsbroschyr NY INVESTERINGSMÖJLIGHET Investera som proffsen Hög avkastning till en låg risk, det är alla invest erares önskan. Nu introduceras en ny sparform i Sverige,

Läs mer

Sydsvenska Hem AB (publ) Delårsrapport juli 2017 mars 2018

Sydsvenska Hem AB (publ) Delårsrapport juli 2017 mars 2018 Sydsvenska Hem AB (publ) Delårsrapport juli 2017 mars 2018 TREDJE KVARTALET JANUARI MARS 2018 Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 11 280 tkr (8 980) Driftnettot under perioden uppgick

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 26 Obligationer Innehåll Vad är en obligation?... 3 Obligationsmarknaden... 3 Företagsobligationer... 3 Risk och avkastning... 3 Kupongobligationer... 4 Yield to maturity... 4 Kupongobligationers ränterisk...

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Delita Asset Management är ett privatägt konto som avser att agera specialfond

Delita Asset Management är ett privatägt konto som avser att agera specialfond BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Delita Asset Management (D.A.M) Faktabladet är inte reklammaterial. Det är viktig information som krävs för

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 195 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 195 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 195 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Handelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser

Handelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser Handelsbanken Europa Selektiv Placeringsinriktning och tillgångsklasser Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak placerar i företag på de europeiska aktiemarknaderna. Fondens placeringar

Läs mer

Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon

Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon 072-516 38 04 fisnik.nepola@almi.se Om Almi Uppdrag att utveckla och finansiera små och medelstora företag och därigenom bidra till hållbar tillväxt.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN

EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) KOMPLETTERANDE BOLAGSINFORMATION INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH QUARTIERS PROPERTIES AB (publ) Quartiers Properties

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT Informationen nedan avser Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 som är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2016 Arbona AB (publ) org. nr

Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2016 Arbona AB (publ) org. nr Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2016 Arbona AB (publ) org. nr 556541-8869 Januari December 2016 Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0) Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,9 MSEK

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2016

Kvartalsrapport januari mars 2016 Stockholm 2016-05-10 Kvartalsrapport januari mars 2016 1 jan 31 mars 2016 Nettoomsättningen ökade till 5,9 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Ramverk för Gröna obligationer

Ramverk för Gröna obligationer program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) TILLÄGG TILL PROSPEKT FÖR ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) Bakgrund Detta dokument

Läs mer

TILLÄGGSPROSPEKT SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL)

TILLÄGGSPROSPEKT SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL) TILLÄGGSPROSPEKT SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL) Detta dokument utgör ett tillägg till av Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) ("Bolaget") upprättat tredelat prospekt (registreringsdokument, värdepappersnot

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

SBF BOSTAD AB (PUBL) Investerar i hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige. Målsättning totalavkastning: 6 9% per år

SBF BOSTAD AB (PUBL) Investerar i hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige. Målsättning totalavkastning: 6 9% per år SBF BOSTAD AB (PUBL) Investerar i hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige. Målsättning totalavkastning: 6 9% per år Målsättning utdelning: 2 3% per år Noterad och därmed möjlig

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer