Placering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med hög kvartalsvis ränta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med hög kvartalsvis ränta"

Transkript

1 Placering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med hög kvartalsvis ränta

2 Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer inom ramen för en fond. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter och kommersiellt förvaltade hyresfastigheter. BAKGRUND Sedan den globala finanskrisen har nya regler antagits avseende vilka risker världens banker får ta i sin utlåning. Politiker och myndigheter har velat försäkra sig om att banksystemet aldrig kommer så nära en kollaps som under För att minska denna risk kräver man idag att bankerna har ett betydligt större buffertkapital per utlånad krona än tidigare, så att de bättre kan absorbera förluster i form av inställda ränte- och återbetalningar på beviljade lån. Politiker och myndigheter har också sett till att bankerna idag äger en större andel likvida tillgångar samt att de använder mindre hävstång i kapitalstrukturen. Till följd av dessa kapitaltäckningskrav, samt på grund av en allmänt minskad riskvilja, önskar de flesta banker idag avsevärt minska sin totala utlåning till kommersiella fastigheter. Det beror inte på att dessa fastigheter anses mer riskfyllda idag än tidigare, utan helt enkelt på att bankerna inte har förmåga att låna ut lika mycket pengar då de för varje utlånad krona tvingas hålla betydligt mer buffertkapital i reserv. NORDISKA FASTIGHETSMARKNADEN I Norden har den kommersiella fastighetsmarknaden historiskt sett varit mycket beroende av bankfinansiering och bankerna har varit mycket aktiva som långivare. Idag händer det däremot ofta att ägare och köpare av kommersiella fastigheter inte kan uppnå den belåning de önskar eller inte kan få banklån över huvud taget. När banklån faktiskt beviljas sänker banken ofta sin belåningsnivå till procent av fastighetsvärdet beroende på fastighetstyp, läge, hyresgäststruktur och låntagare. Tidigare kunde kommersiella fastigheter ofta låna upp till procent av fastighetens värde. På grund av bankernas ändrade beteende finns det idag på den nordiska fastighetsmarknaden en mycket stor efterfrågan på lånekapital som kompletterar eller ersätter bankkapital vid omfinansiering, köp, förädling, utveckling eller ombyggnad av en kommersiell fastighet. Detta kapital är särskilt efterfrågat av små och medelstora fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och byggherrar, vilka saknar tillgång till andra alternativa kapitalkällor som t.ex. utgivning av publika obligationer, preferensaktier och annat hybridkapital, något som används mer och mer av de större, ofta börsnoterade fastighetsbolagen, som komplement till eller ersättning för banklån. Med den höga efterfrågan och den begränsade tillgången skapas ett attraktivt pris på det kapital som faktiskt görs tillgängligt för den här typen av fastighetsfinansiering. Det är detta förhållande som Apikal Fastighetspartner utnyttjar för att skapa attraktiv riskjusterad avkastning på sitt utlånade kapital.

3 APIKALS ROLL Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager och logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade hyresfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt Sverige men bolaget har även mandat för utlåning i de nordiska länderna och finansieringen omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnads kapital. Apikal erbjuder en ur flera perspektiv konkurrenskraftig finansieringsmöjlighet för låntagande fastighetsbolag. Önskar låntagaren upp till msek i juniorlån innebär det ofta en högre kostnad att ge ut en egen obligation. Affärsbankerna ställer högre krav på amortering samtidigt som de erbjuder en lägre belåningsgrad för fastighetsbolag. Låntagaren saknar organisatoriska förutsättningar för att emittera obligationer i eget namn. Fastighetsbolagen har högre avkastningskrav på eget kapital än på kapital inlånat från Apikal. Låntagarna behöver inte ha direktkontakt med investerare då Apikal agerar mellanhand mellan investerare och långivare. Det är endast två parter i låneavtalet, till skillnad från publik egen obligation med flertalet professionella och/eller icke-professionella investerare. HISTORIK Apikal grundades 2013 och har sedan starten varit verksamt inom tillhandahållande av lånekapital för fastighetstransaktioner på den svenska fastighetsmarknaden. Även om verksamheten främst är fokuserad på Sverige och särskilt storstadsregioner bedrivs även viss, mindre omfattande, verksamhet i andra delar av Norden. Bolaget tillhandahåller främst kapital för finansiering av kommersiella fastigheter avsedda för handel, kontor, lager och logistik, lätt industri och blandad användning samt i viss utsträckning mot kommersiellt förvaltade hyres fastigheter. Historiskt sett har Apikal fokuserat på att tillhandahålla juniorkapital till fastighetsbolag, men har även tillhandahållit seniora lån (bottenlån) och kan också tillhandahålla annan typ av finansiering. Det kapital som rests har upptagits genom utgivande av kapital- och vinstandelslån till professionella och icke-professionella investerare på den svenska marknaden. Den typ av alternativ finansiering som bolaget kunnat erbjuda till fastighetsbolag som av olika skäl inte vill eller kan söka upp finansiering hos andra typer av kreditgivare har ökat i relevans med bakgrund mot utvecklingen på den globala finansieringsmarknaden sedan finanskrisen. Sedan starten 2013 har Apikal emitterat vinstandelslån för över en miljard kronor, vilket har genererat god avkastning till investerarna. Apikal har emitterat tio olika obligationer med utlåning till unika låntagare. Samtliga obligationer har levererat kvartalsvisa kuponger motsvarande en årlig ränta om 5 7 procent, och utan någon realiserad förlust.

4 DITT INVESTERADE KAPITAL, SÅ FUNGERAR DET Ditt investerade kapital placeras i en fond med en förutbestämd löptid. Fondens syfte är att erhålla kapital för utlåning till fastighetsbolag. De låntagare som ingår i låneportföljen betalar en ränta på det lånade kapitalet. Under löptiden betalar fonden en kvartalsvis ränta till dig som andelsägare. Den samlade genomsnittliga räntan från låneportföljen utgör grunden för den avkastningen som du erhåller på din investering. En hög efterfrågan på lånekapital från fastighetsbolag i kombination med begränsade bankfinansieringsmöjligheter skapar möjligheten att erbjuda en högre riskjusterad avkastning än vad många traditionella ränteplaceringar ger i dagsläget. AVKASTNING OCH UTDELNING Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning med låg korrelation med aktie-, obligations- och råvarumarknaden. Målsättningen är att generera en nettoavkastning om ca 6 8 procent per år på investerat kapital med kvartalsvisa ränteutbetalningar. Fondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till totalt 3 miljarder kronor över en period om ett till tre år. Fonden uppnår en diversifiering genom utlåning till ett flertal låntagare. Jämfört med traditionella fastighets investeringar är det kapital som investeras i fonden skyddat; om värdet på en fastighet i låneportföljen skulle sjunka så är det fastighetsägaren och det egna kapitalet som påverkas av första värdeminskningen och inte fondens värde. Ränta och amortering på lånet skall fortfarande betalas och Apikal har som regel säkerhet med panträtt i den belånade fastigheten eller motsvarande typer av säkerhetspaket som Apikal har förhandlat sig till gentemot låntagaren. Kapital Fonden Låntagare Säkerhet/Pant Netto till kund 6-8 % per år Fonden Låneränta 7-9% Lånetid mån Målsättningen är att generera en nettoavkastning om ca 6 8 procent per år på investerat kapital med kvartalsvisa ränteutbetalningar.

5 KREDITGIVNINGSPROCESS Apikal går inför varje kreditgivning genom en noggrann process. I syfte att erhålla bästa möjliga avkastning på det investerade kapitalet kommer Apikal och Apikals kreditkommitté att genomföra en kreditutvärderingsprocess av de fastighetsbolag som lånen lämnas till. Representanter i kreditkommittén ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i kreditkommittén och även i övrigt vara lämpliga för uppgiften. För att främja mångfald i kreditkommittén ska en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas när kommitténs medlemmar tillsätts. Kreditprocessen genomförs med utgångspunkt i företagets kassaflöde, likviditet, fastighetsvärdering, återbetalningsförmåga samt erbjudna säkerheter som lämnas för lånet i syfte att bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Nedan beskrivs processens sex steg. 1 Identifierar och förhandlar villkor med möjlig(a) låntagande fastighetsbolag. 2 Tecknar avsiktsförklaring med låntagande fastighetsbolag om kreditgivning. 3 Kreditkommittén avhandlar möjlig kreditgivning till låntagande fastighetsbolag. 4 Emitterar vinstandelslån där emissionsvolym lånas ut till en eller flera fastighetsbolag. 5 Fakturerar låntagande fastighetsbolag kvartalsvisa räntor, som sedan betalas ut till fondens andelsägare varje kvartal. 6 Under fondens löptid säkerställer Apikal att låntagande fastighetsbolag efterlever överenskomna lånevillkor. FONDENS RISK Fondens riskindikator angiven nedan är avsedd att beskriva hur värdet på ett vinstandelslån motsvarande det nominella beloppet á kronor. Uppskattningen har gjorts utifrån den av emittenten och/eller dess systerbolags tidigare emitterade vinstandelslån. Fonden tillhör, enligt bolagets uppskattning, riskkategori 2, vilket betyder en låg risk för stora förändringar i andelsvärdet i fonden. Riskklassificeringskategori 2 innebär dock inte att en fond är helt fri från risk. Med tiden kan klassificeringen av riskkategorin för fonden ändras. Det beror på att indikatorn bygger på tidigare resultat vilket inte är en framtida garanti för varken risk eller avkastning. Fonden kan vid extrema ekonomiska lägen ha kredithändelser som kan påverka fondens risknivå. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk 1 Lägre möjlig avkastning Högre risk FONDEN 6 7 Högre möjlig avkastning Fonden (Apikal Fastighetspartner II AB) står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige genom sin auktoriserade AIF-förvaltare med tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder.

6 Apikal Fastighetspartner värnar om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ett väl fungerande finansiellt system, där kapital effektivt allokeras mellan långivare och låntagare, är en förutsättning för fortsatta innovationer inom miljö och hållbarhet. Finansmarknadens aktörer spelar därmed en viktig roll när det kommer till att möta efterfrågan på hållbara investeringar samt att driva utvecklingen av nya produkter. Fokus på hållbarhet ska genomsyra hela Apikals verksamhet och spelar därmed också en viktig roll i valet av låntagare. Fonden ska vid all kreditgivning föra en dialog om gröna initiativ och åtgärder med låntagarna och genom att erbjuda grön utlåning minska låntagarens miljöpåverkan. En låntagare som uppfyller hållbarhetsmålen och kan uppvisa klimatvänliga investeringsprojekt får genom grön utlåning en billigare finansiering för sitt miljömässiga ansvar. På så sätt bidrar fonden och du som investerare till ett hållbart samhälle och en bättre framtid. Låntagarens åtaganden avseende investeringsprojekt och hållbarhetsmål måste tillhöra någon av ramverkets åtta kategorier och uppfylla Apikals fördefinierade hållbarhetskriterier. Apikals åtta hållbarhetskriterier: Produktion och distribution av förnybar energi (exempelvis vind-, sol- och vattenkraft, bioenergi, överskottsvärme samt omställningar från fossil energi till förnyelsebar energi). Energieffektivisering inom energisystem (exempelvis fjärrvärme/-kyla, elnät, energiåtervinning och energilagring). Gröna byggnader och energieffektivisering (exempelvis Svanen, Green Building, Miljöbyggnad och BREEAM). Hållbara transporter (exempelvis tåg, tunnelbana, spårväg, bussar och andra hållbara transportformer). Avfallshantering. Vatten- och avloppsvattenhantering (exempelvis vatteninfrastruktur, hantering av avloppsvatten och reningsanläggningar). Klimatanpassningsåtgärder i byggnader. Miljöåtgärder Förnybar energi Grön utlåning Vatten- och avloppsvattenhantering Klimatanpassningsåtgärder Energieffektivisering Gröna byggnader Miljöåtgärder (exempelvis naturvård och förbättrade ekosystemtjänster). Avfallshantering Hållbara transporter

7 Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranschen. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ses relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt. MARTIN FREDRIKSSON PARTNER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Martin har lång erfarenhet av obligationer och krediter från sina tidigare anställningar på investmentbanker i Stockholm. Martin kommer närmast från ABG Sundal Collier där han var Global Head of Fixed Income och ansvarig för koordinering och emis sionsprocesser av obligationer från bland annat flertalet fastighets bolag. Som verkställande direktör för Apikal Fastighetspartner bidrar Martin framförallt med strategi, investerarrelationer samt management och drift. Telefon: E-post: BEHROZ YOUSSEFI AFFÄRSUTVECKLING Behroz kommer närmast från Strukturinvest Fondkommission där han under fyra år arbetat som senior medarbetare på Operations och bland annat ansvarat för settlement av obligationerna utgivna av Apikal. Som affärsutvecklare för Apikal Fastighetspartner bidrar Behroz med utveckling av organisationens affärsdrivande verksamhet och dess processer samt som resurs inom försäljning, marknadsföring och administration. Telefon: E-post: Adress Strandvägen 5A, 5 tr, SE Stockholm Telefon +46 (0) E-post

8 INVESTERA I FONDEN Mer information om erbjudandet och hur du investerar i fonden finner du på BOLAGET LEI KOD ISIN KOD NOTERING AFFÄRSIDÉ INVESTERINGSFOKUS TECKNINGSPOST EMISSIONSTILLFÄLLE OCH VINSTANDELSPRIS FÖRVALTARTEAM COURTAGE Apikal Fastighetspartner II AB, org. nr Q0WI59ISUSHS85 SE Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Apikal Fastighetpartners II AB:s första fond tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter och kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Fondens ambition är att skapa en indirekt tillgänglighet till sådana investeringar som annars inte är åtkomliga för privatinvesterare genom att öppna fonden för professionella och icke-professionella investerare genom notering av vinstandelslånen på en reglerad marknad, NGM-NDX. Det lånekapital som fonden erbjuder ligger normalt i segmentet procent av bedömt fastighetsvärde. I samtliga fall struktureras detta kapital med betalningsföreträde framför det egna kapitalet och eventuella aktieägarlån i en fastighet - d.v.s. det kapital som fastighetsägaren själv investerar. På så sätt kan en attraktiv riskjusterad avkastning uppnås. Prissättningen i det aktuella segmentet ligger på ca 6 9 procent årsränta för närvarande beroende på fastighetstyp, kapitalets exakta placering inom kapitalstrukturen, erhållna säkerheter, kvalitet på låntagaren och övriga riskfaktorer. Låneperioden är normalt månader. Kapital lånas inte ut till fastigheter eller låntagare med finansiella problem. Minsta investering är fyra andelar á kronor. Fonden kommer att hållas öppen för teckning i takt med att efterfrågan på lånekapital finns i marknaden. Fondandelar tecknas till aktuell NAV-kurs vid tillfälle. Aktuellt prospekt godkänt av Finansinspektionen finns på Martin Fredriksson och Behroz Youssefi Fonden tar inte ut något courtage. Ersättning kan eventuellt tas ut av din rådgivare. FÖRVALTNINGSAVGIFTER FONDSTORLEK TIDPUNKT FÖR EKONOMISK INFORMATION Management Fee om max 1,25% per år. Fondens mål är att uppnå diversifiering genom utlåning till ett flertal låntagare med ett förvaltat kapital som uppgår till kronor per fond. Årsredovisning: så snart den upprättats, dock senast fyra (4) månader efter utgången av varje räkenskapsår. Halvårsrapport: så snart den upprättats, dock senast två (2) månader efter utgången av varje halvår av räkenskapsåret.

9 Denna informationsbroschyr är delvis en sammanfattning av prospektet och ska inte ses som en rekommendation om köp av vinstadelslån i Apikal Fastighetspartner II AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Apikal Fastighetspartner II AB och de risker som är förknipppade därmed. Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från

10