Checklista för upplösning/sammanslagning av kår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för upplösning/sammanslagning av kår"

Transkript

1 Checklista för upplösning/sammanslagning av kår Detta dokument omfattar checklistor för följande aktiviteter Vad säger stadgarna? Kåren själv beslutar att lägga ner kåren Flera kårer beslutar att gå samman Vad säger stadgarna? I Scouternas stadgar, avsnitt 3 kapitel 7: 7.4 Upplösning av scoutkår samt sammanslagning av scoutkårer Scouternas styrelse kan, efter beslut av kårens årsmöte och efter samråd med berört distrikt och /eller samverkansorganisation, upplösa scoutkåren. Om en kår inte betalat medlemsavgifter till eventuellt distrikt och/eller riksorganisation, eller inte bedriver verksamhet i enlighet med dessa stadgar, kan Scouternas styrelse efter samråd med berört distrikt och/eller samverkansorganisation, upphäva kårens medlemskap i riksorganisationen. Vill flera kårer gå samman i en kår ska kårstämmorna fatta beslut om detta. Besluten ska meddelas Scouternas styrelse som efter samråd med berört distrikt och/eller samverkansorganisation fastställer sammanslagningen. Scouterna Box Telefon: Webb: The Guides and Scouts of Sweden Stockholm Fax: E-post: 1

2 I exempelstadgan för scoutkår: 22 Upplösning av scoutkår Upplösning av scoutkåren kräver enhälligt beslut vid en ordinarie kårstämma eller genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande kårstämmor med minst 2 månaders mellanrum, varav den första ska vara ordinarie kårstämma. Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen till kårstämman. Vid beslut om upplösning kan kåren besluta om vem tillgångarna ska tillfalla. Fattas inget sådant beslut tillfaller tillgångarna Scouterna. Beslut om upplösning ska meddelas Scouternas styrelse. 2

3 Kåren ska upplösas En scoutkår är rent juridiskt en förening. Om kåren ska upplösas behöver den både upplösas som en scoutkår ansluten till Scouterna men också som förening i enlighet med lagar om exempelvis bokföring. Checklista Aktivitet Klart Kvarstår Kommentar Kårstämman fattar beslut om upplösning av kåren och om kårens tillgångar Kåren anmäler till distriktet att den vill upplösas samt bifogar stämmoprotokoll på beslut om upplösning samt om kårens tillgångar Distriktet kontrollerar att erforderliga beslut har fattats Distriktstyrelsen godkänner på ett styrelsemöte samt protokollför att man samtycker till kårens upplösning Distriktet meddelar Scouternas kansli att kåren vill lägga ner sin verksamhet samt bifogar beslut från styrelsemöte samt kårens stämmobeslut om upplösning och om kårens tillgångar Scouternas kansli granskar att aktuella handlingar finns Scouternas Förvaltningsgrupp (alternativt Scouternas styrelse om delegationen görs om) beslutar på delegation av Scouternas styrelse om upplösning av kåren Förvaltningsgruppen meddelar Scouternas styrelse om beslutet 3

4 Scouternas kansli meddelar kåren och distriktet att beslut om upplösning av kåren Scouternas kansli följer upp så att kåren upphör i medlemsregistret Distriktet följer upp så att kårens tillgångar fördelar enligt beslut För att föreningen ska upplösas Kåren avanmäler sitt organisationsnummer till Skatteverket. Extra viktigt om kårerna tidigare haft registrerat för F-skattesedel, moms eller arbetsgivaravgift. Kåren anmäler till tidigare samarbetsparters eller bidragsgivare så som kommun och landsting att kåren har upplösts Kåren kontaktar banken och säger upp bankkonton. Kåren gör sitt sista bokslut inklusive sista revision Kåren beslutar om hur bokföring skall sparas. Enligt bokföringslagen skall den sparas i 10 år 4

5 Flera kårer beslutar sig om att gå samma Kårer har möjlighet att gå samman och bilda en ny kår tillsammans. Checklista Aktivitet Klart Kvarstår Kommentar Respektive kårstämma fattar beslut om sammanslagningen med den andra kåren. Beslutet skall även omfatta från vilket datum den nya kåren ska starta samt namn på den nya kåren. Kårerna anmäler till distriktet att de vill gå samman samt bifogar respektive stämmobeslut. Distriktet kontrollerar att erforderliga beslut har fattats Distriktstyrelsen godkänner på ett styrelsemöte samt protokollför att man samtycker till kårernas sammanslagning Distriktet meddelar Scouternas kansli att kårerna vill gå samman samt bifogar beslut från styrelsemöte samt kårernas stämmobeslut om sammanslagningen Scouternas kansli granskar att samtliga aktuella handlingar finns Scouternas Förvaltningsgrupp (alternativt Scouternas styrelse om delegationen görs om) beslutar på delegation av Scouternas styrelse om sammanslagning av kårerna Förvaltningsgruppen meddelar Scouternas styrelse om beslutet 5

6 Scouternas kansli meddelar kåren och distriktet att beslut om sammanslagning av kåren Scouternas kansli följer upp så att de gamla kårerna upphör och den nya kåren registreras i medlemsregistret Kåren avanmäler till Skatteverket vilket organisationsnummer som ej längre är aktivt (välj antingen att behålla den ena kårens, eller ansök om ett nytt för den nya kåren) samt meddela eventuellt nytt namn. Extra viktigt om kårerna tidigare haft registrerat för F-skattesedel, moms eller arbetsgivaravgift. Kåren anmäler till tidigare samarbetsparters eller bidragsgivare så som kommun och landsting att de tidigare kårerna gått samman. Kåren kontaktar banken och säger upp de bankkonton som är kopplat till det inaktuella organisationsnumret. 6