1 kap. Allmänt. Scoutlöftet Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen. Valspråk och lösen Var redo! Alltid redo!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 kap. Allmänt. Scoutlöftet Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen. Valspråk och lösen Var redo! Alltid redo!"

Transkript

1 Stadgar för Svenska Scoutförbundet Reviderade enligt beslut på förbundsstämman Tillämpas fr o m 2007 års verksamhetsredogörelse och ansökan om bidrag till Ungdomsstyrelsen.

2 1 kap. Allmänt 1 Uppgift Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, att hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar, att ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljö, att genom friluftsliv väcka känsla för naturen, samt att som del av världsscoutrörelsen verka för internationell medvetenhet och för förverkligande av 1966 års internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter. 2 Grundprinciper Svenska Scoutförbundet hävdar en kristen livssyn och respekterar varje livsåskådning som låter sig förenas med scoutlagen och scoutlöftet. Svenska Scoutförbundet eftersträvar samarbete med hem, skola och samhälle. Svenska Scoutförbundet har en demokratisk grundsyn och ser politisk medvetenhet hos sina medlemmar som angelägen, men är partipolitiskt fritt och tillåter inte partipolitisk påverkan inom sin verksamhet. 3 Lag, löfte, valspråk och lösen För medlem i Svenska Scoutförbundet gäller scoutlag, löfte, valspråk och lösen som dessa fastställts i Svenska Scoutrådet. Scoutlagen 1. En scout visar vördnad för Gud och hans ord 2. En scout är ärlig och pålitlig 3. En scout är vänlig och hjälpsam 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat 5. En scout möter svårigheter med gott humör 6. En scout lär känna och vårdar naturen 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra Scoutlöftet Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen Valspråk och lösen Var redo! Alltid redo! Miniorscoutlagen En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa Bäverscouternas lag Dela dela med dig 4 Förbundsmärke Svenska Scoutförbundets förbundsmärke består av en treklöver, i förening med en lilja, de internationella scoutorganisationernas symboler. 5 Stadgeändring Beslut av Svenska Scoutförbundets förbundsstämma om ändring av dessa stadgar är giltigt om det stöds av minst

3 tre fjärdedelar av de röstande, i ändring av 1 kap. 5, 6 och 9 är enhälligt, eller fattas vid två på varandra följande möten och vid det sista mötet stödjas av minst två tredjedelar av de röstande. 6 Avvikelse och dispens från stadgarna Förbundsstämman får besluta om avvikelse i visst fall från bestämmelse i dessa stadgar samt får bemyndiga förbundsstyrelsen att medge dispens från viss angiven bestämmelse i 2 och 3 kap. Sådant beslut av förbundsstämman eller förbundsstyrelsen är giltigt om det stöds av minst tre fjärdedelar av de röstande. 7 Tillägg till stadgarna Scoutpatruller, scoutavdelningar, scoutkårer och scoutdistrikt får antaga tillägg till dessa stadgar. Beslut om sådant tillägg fattas av scoutpatrullen, scoutavdelningen, kårstämman respektive distriktsstämman och ska stödjas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Förbundsstyrelsen ska bekräfta tillägget sedan den konstaterat att detta inte strider mot någon bestämmelse i dessa stadgar. 8 Föreskrifter utöver stadgarna Förbundsstyrelsen får utfärda bestämmelser för scoutverksamheten. Scoutpatruller, scoutavdelningar, scoutkårer och scoutdistrikt ska tillämpa bestämmelserna sedan de fått del av dem. 9 Upplösning av Svenska Scoutförbundet Beslut om upplösning av Svenska Scoutförbundet fattas av förbundsstämman och är giltigt om det är enhälligt eller fattas vid två på varandra följande möten och vid det sista mötet stöds av minst två tredjedelar av de röstande. Vid beslut om upplösning av Svenska Scoutförbundet ska samtidigt beslutas om disposition av förbundets tillgångar. 10 Anslutning till Svenska Scoutrådet Svenska Scoutförbundet är anslutet till Svenska Scoutrådet och tillhör därigenom de internationella scoutorganisationerna The World Association of Girl Guides and Girl Scouts och The World Organization of the Scout Movement.

4 2 kap. Den lokala scoutverksamheten 1 Scoutpatrullens och scoutavdelningens organisation Scoutpatrullen och scoutavdelningens uppgift är att bedriva scoutverksamhet i enlighet med Svenska Scoutförbundets stadgar. Scoutpatrullen består av medlemmar i samma scoutkår, som tillsammans bestämmer att tillhöra samma scoutpatrull. Scoutpatrullen utser inom sig patrulledare och vice patrulledare samt de övriga befattningar som scoutpatrullen finner lämpliga, till exempel kassaansvarig. Dessa personer utgör scoutpatrullens styrelse. Scoutavdelningen kan inom sig utse ordförande och vice ordförande samt de övriga befattningar som scoutavdelningen finner lämpliga, till exempel kassaansvarig. Dessa personer utgör scoutavdelningens styrelse. En eller flera scoutpatruller kan tillsammans besluta om att tillhöra en scoutavdelning. Kårstyrelsen utser en ansvarig avdelningsledare, vars uppgift är att stödja scoutpatrullerna i deras verksamhet. När en ny scoutpatrull eller scoutavdelning bildats ska den gemensamt fatta beslut om att anta Svenska Scoutförbundets stadgar. Beslutet skall antecknas. Scoutpatrullens och scoutavdelningens medlemmar bestämmer gemensamt om sin verksamhet. Scoutpatrullen och scoutavdelningen ska vid slutet av varje kalenderår lämna en årsrapport som beskriver årets verksamhet. 2 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i enlighet med Svenska Scoutförbundets stadgar bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs lokalt i scoutpatruller och scoutavdelningar. En eller flera scoutpatruller och scoutavdelningar ingår i en scoutkår. Scoutkårens inträde i Svenska Scoutförbundet beviljas av förbundsstyrelsen i samråd med distriktsstyrelsen. 3 Medlemskap Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårstyrelsen eller den kårstyrelsen utser. För att ansökan ska beviljas fordras att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt, att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans medgivande samt att sökande som fyllt 18 år har avlagt eller avlägger scoutlöftet eller förklarar sig acceptera Svenska Scoutförbundets uppgift och grundprinciper. Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala medlemsavgift eller utesluts. 4 Uteslutning ur scoutkåren Kårstyrelsen kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren. Beslut om uteslutning ska anmälas till och får överklagas hos förbundsstyrelsen. 5 Scoutkårens ledning och organisation Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter. Scoutkårens medlemmar kan indelas i bäverscouter, miniorscouter, juniorscouter, patrullscouter, seniorscouter och roverscouter eller efter varje kårs särskilda förutsättningar. 6 Ledare Till ledare i scoutkåren kan utses en medlem som är väl förtrogen med scoutrörelsens mål och metod, har avlagt scoutlöftet, är myndig, visar intresse och förståelse för scouternas utveckling samt i övrigt är lämpad för sin ledaruppgift. Ledare utses av kårstyrelsen.

5 7 Kårstyrelsens sammansättning Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst tre övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordföranden, vice kårordföranden och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga. Minst en ledamot i kårstyrelsen bör vid valtillfället vid ordinarie stämma vara under 20 år. 8 Val av kårstyrelse och mandatperiod Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte kårstämman beslutar annat. Kårstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller för verksamhetsår. 9 Kårstyrelsens uppgift Kårstyrelsen ansvarar för kårens verksamhet. Detta innebär bland annat att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med 1 kap. 1-3 i dessa stadgar, att ansvarig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet, att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling samt att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt. 10 Kårstyrelsens sammanträden och beslutförhet Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger om året efter kallelse av kårordföranden. Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordföranden och ytterligare en ledamot. Kårstyrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och samtidigt minst hälften av de närvarande, däribland mötesordföranden, är myndiga. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. 11 Kårstyrelsens behörighet Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför domstolar och andra myndigheter. 12 Firmateckning Kårstyrelsen kan utse en ledamot av styrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma. Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt Kårstämmans sammansättning Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar. 14 Rösträtt och omröstning i kårstämman För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller att varje medlem har en röst, att rösträtt inte får utövas genom ombud, att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning, att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande, samt att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör. Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter. 15 Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i 12 angivna,

6 revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman. 16 Årligt möte med kårstämman Möte med kårstämman ska hållas årligen senast den 30 september. Följande ärenden ska förekomma: 1. Val av mötesordförande 2. Justering av röstlängden 3. Val av två protokolljusterare 4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 5. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår 6. Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår. 7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 8. Behandling av motioner till kårstämman 9. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret 10. Val av kårordförande och vice kårordförande 11. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 13. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa 17 Extra möte med kårstämman Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst 25 eller en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet. 18 Kallelse till möte med kårstämman Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till dem som enligt 12 har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt 14 har rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista ska bifogas kallelsen. 19 Öppnande av möte med kårstämman och protokoll Möte med kårstämman öppnas av kårordföranden eller av den kårstyrelsen utser. Genom kårstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötes- ordföranden och protokolljusterarna. 20 Motion till kårstämman Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.

7 21 Årsredovisning Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna och tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av styrelsen läggas fram för kårstämman. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen samt kårstämmans protokoll med beslut i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter ska av styrelsen inom fyra veckor efter det årliga mötet med kårstämman insändas till distriktsstyrelsen. 22 Revisorer och revisorsuppleanter Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av en eller, om kårstämman så beslutar, två revisorer. För varje revisor ska finnas en suppleant. Revisorerna och revisorsuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen. 23 Uppgifter till förbundets centrala medlemsförteckning samt medlemsavgifter till förbund och distrikt Kårstyrelsen ska fortlöpande skicka in uppgifter om kårens medlemmar till förbundets medlemsförteckning, samt betala in medlemmarnas medlemsavgifter till distrikt och förbund. Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgifter. 24 Upplösning av scoutkår och sammanslagning av scoutkårer Förbundsstyrelsen kan, efter kårstämmans beslut och i samråd med distriktsstyrelsen, upplösa scoutkår och ska därvid besluta om kårens tillgångar. Om en kår inte betalat medlemsavgift till distrikt eller förbund kan förbundsstyrelsen efter samråd med distriktsstyrelsen upplösa kåren. Vill flera scoutkårer gå samman i en kår ska kårstämmorna fatta beslut om detta. Besluten ska meddelas förbundsstyrelsen som i samråd med distriktsstyrelsen fastställer sammanslagningen. 25 Vilande scoutkår Om en scoutkår av tillfälliga omständigheter inte kan bedriva verksamhet kan kåren, med angivande av orsak, anmäla till distrikt och förbund att kåren är vilande. En vilande scoutkår ska ha minst tre medlemmar registrerade i förbundets centrala medlemsförteckning och för dessa ska medlemsavgifter betalas. För en vilande scoutkår ska distriktet utse en förvaltare, som inför distriktsstyrelsen ansvarar för scoutkårens förvaltning. Förvaltaren, som ska vara registrerad medlem i Svenska Scoutförbundet, fullgör de uppgifter som normalt åligger kårstämman och kårstyrelsen. Förvaltningen ska årligen revideras genom distriktets försorg. Om scoutkåren inte återupptagit sin verksamhet inom två år från det förvaltare förordnades, ska distriktsstyrelsen anmäla detta till förbundsstyrelsen för behandling av frågan om scoutkårens upplösning. Före sådan anmälan skall förvaltaren underrätta samtliga registrerade medlemmar i den vilande scoutkåren.

8 3 kap. Scoutdistriktet och dess organisation 1 Verksamhetsområde Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsområde för scoutdistrikt. Vid eventuell förändring av distriktsindelningen ska samråd ske mellan förbundsstyrelsen, distriktsstyrelsen och berörda kårer. Vid förändring av distriktsindelningen ska beslutas om distriktens tillgångar. Sådant beslut fattas av berörda distrikt. Vid oenighet fattas detta beslut av förbundsstyrelsen. 2 Medlemskap Medlemmar i scoutdistriktet är de scouter inom distriktets verksamhetsområde, vilka finns upptagna i förbundets medlemsförteckning. 3 Scoutdistriktets ledning Scoutdistriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs av distriktsstyrelsen, vilken även ska förvalta distriktets angelägenheter. 4 Distriktsstyrelsens sammansättning Distriktstyrelsen består av distriktsordförande, vice distriktsordförande samt minst fem övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland distriktsordföranden och vice distriktsordföranden samt den som har hand om distriktets ekonomi, vara myndiga. Minst en ledamot i distriktsstyrelsen ska vid valtillfället vid ordinarie stämma vara under 20 år. 5 Val av distriktsstyrelse och mandatperiod Distriktsstyrelsens ledamöter väljs av distriktsstämman. Distriktsordföranden och vice distriktsordföranden utses för det närmast följande verksamhetsåret. Övriga ledamöter utses för de två närmast följande verksamhetsåren; av dem väljs hälften ett kalenderår och de övriga nästa kalenderår. Distriktets verksamhetsår är kalenderår, om inte distriktsstämman beslutar annat. Distriktsstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller för verksamhetsår. 6 Distriktsstyrelsens uppgift Distriktsstyrelsens uppgift är att stödja distriktets kårer efter deras önskemål och behov. Det innebär bland annat: att fortlöpande hålla kontakt med scoutkårerna, att bereda distriktets kårer och enskilda medlemmar möjlighet till utbildning och utveckling, att ta initiativ till bildandet av nya scoutkårer, samt att distriktets bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt. 7 Distriktsstyrelsens sammanträden och beslutförhet Distriktsstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen efter kallelse av distrikts- ordföranden. Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid distriktsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordföranden och ytterligare en ledamot. Distriktsstyrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och samtidigt minst hälften av de närvarande, däribland mötesordföranden, är myndiga. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. 8 Distriktsstyrelsens behörighet Distriktsstyrelsen har rätt att handla på scoutdistriktets vägnar gentemot tredje man samt företräda distriktet inför domstolar och andra myndigheter.

9 9 Firmateckning Distriktsstyrelsen kan utse en ledamot ur styrelsen eller annan att teckna scoutdistriktets firma. Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. Firmatecknare har samma behörighet som distriktsstyrelsen enligt Distriktsstyrelsens säte Distriktsstyrelsens säte fastställs av distriktsstämman. 11 Distriktsstämmans sammansättning Distriktsstämman består av delegater utsedda av scoutkårerna inom distriktets verksamhetsområde. Varje scoutkår kan utse fyra delegater samt ytterligare en delegat för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Bestämmande för antalet delegater är kårens medlemsantal enligt den av förbundet senast upprättade medlemsförteckning som föreligger fyra månader före mötet med distriktsstämman. Distriktsstämman kan utvidga kårernas representation utöver vad som anges ovan. 12 Rösträtt och omröstning i distriktsstämman För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller att varje röstberättigad har en röst, att rösträtt inte får utövas genom ombud, att beslut fattas genom öppen omröstning men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning, att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande, samt att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör. 13 Närvaro- och yttranderätt vid möte med distriktsstämman Närvarorätt vid möte med distriktsstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har förutom de i 11 angivna, ledamöterna i valberedningen i frågan om val som de förberett, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, distriktsmedlem som väckt motion i frågan om denna motion, samt avgången ledamot i distriktsstyrelsen i frågan om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Distriktsstyrelseledamot har förslags- och yttranderätt. Rätt att utan yttranderätt närvara vid möte med distriktsstämman har varje distriktsmedlem. Distriktsstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med distriktsstämman. 14 Årligt möte med distriktsstämman Möte med distriktsstämman ska hållas årligen senast i oktober på ort och tid som bestäms av distriktsstyrelsen. Följande ärenden ska förekomma. 1. Val av mötesordförande 2. Justering av röstlängden 3. Val av två protokolljusterare 4. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 5. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen för det närmast föregående verksamhetsåret 6. Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret 7. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 8. Behandling av motioner till distriktsstämman 9. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret 10. Behandling av ärenden på det närmast följande mötet med förbundsstämman 11. Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande 12. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen

10 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 14. Val av ordförande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning 15. Det år förbundsstämma hålls: Val av distriktets delegater till förbundsstämman för tiden intill nästa möte med distriktsstämman samt av samma antal suppleanter för dessa. 15 Extra möte med distriktsstämman Extra möte med distriktsstämman ska hållas, om distriktsstyrelsen anser att det behövs eller om minst en tredjedel av kårerna begär det och då inom två månader efter framställningen om detta till distriktsstyrelsen. Extra möte med distriktsstämman ska också hållas om extra möte med förbundsstämman utfärdats. Sådant extra möte ska behandla val av distriktets delegater till extra möte med förbundsstämman samt av samma antal suppleanter för dessa. Mötet hålles på ort och tid som bestäms av distriktsstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet. 16 Kallelse till möte med distriktsstämman Kallelse till det årliga mötet med distriktsstämman ska utfärdas av distriktsstyrelsen senast tre veckor före mötet till kårstyrelserna samt till dem som enligt 13 första stycket har rätt att närvara vid mötet. Till kallelsen ska följande bifogas: föredragningslistan, verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen, revisionsberättelsen, förslag till medlemsavgift samt budget för det närmast följande verksamhetsåret, förslag till medlemsavgift för det därnäst följande verksamhetsåret, valberedningens förslag samt motioner till distriktsstämman och styrelsens yttrande över motionerna. Kallelse till extra möte med distriktsstämman ska senast tre veckor före mötet utfärdas av distriktsstyrelsen. Föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 17 Öppnande av möte med distriktsstämman och protokoll Möte med distriktsstämman öppnas av distriktsordföranden eller den distriktsstyrelsen utser. Genom distriktsstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötes- ordföranden och protokolljusterarna. 18 Motion till distriktsstämman Rätt att väcka motion till distriktsstämman har scoutkår inom distriktets verksamhetsområde och enskild distriktsmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med distriktsstämman ska vara inkommen till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före distriktsstämman eller annan tid som distriktsstämman beslutar. Distriktsstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet. 19 Distriktsstämmans valberedning Distriktsstämmans valberedning består av en ordförande och minst tre övriga ledamöter. Minst en ledamot av valberedningen bör vid valtillfället vid ordinarie stämma vara under 20 år. Valberedningen förbereder vid distriktsstämman förekommande val och ska senast fyra veckor före det årliga mötet med distriktsstämman avge skriftligt förslag till distriktsstyrelsen. 20 Årsredovisning Scoutdistriktets räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna, verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till distriktsstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av styrelsen läggas fram för distriktsstämman vid dess årliga möte.

11 21 Revisorer och revisorssuppleanter Distriktsstyrelsens förvaltning och distriktets räkenskaper ska granskas av två revisorer. För dem ska finnas två suppleanter. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till distriktets verksamhet. Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess distriktsstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.

12 4 kap. Scoutförbundet och dess organisation 1 Medlemskap Medlemmar i Svenska Scoutförbundet är de scouter som finns upptagna i förbundets medlemsförteckning. En person som fyllt 18 år, har avlagt eller avlägger scoutlöftet eller förklarar sig acceptera Svenska Scoutförbundets uppgift och grundprinciper samt betalar av förbundsstämman fastställd medlemsavgift, kan av förbundsstyrelsen beviljas medlemskap i förbundet utan att vara medlem i kår och distrikt. Medlemskapet upphör om medlem begär sitt utträde, låter bli att betala medlemsavgift eller utesluts. 2 Uteslutning ur Svenska Scoutförbundet Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem som inte betalt medlemsavgift eller som av andra skäl inte bör tillhöra Svenska Scoutförbundet. 3 Medlemsförteckning Genom förbundsstyrelsens försorg ska föras en förteckning över förbundets medlemmar. 4 Ledare Till ledare i Svenska Scoutförbundet kan utses en medlem som är väl förtrogen med scoutrörelsens mål och metod, avlagt scoutlöftet, är myndig, visar intresse och förståelse för scouternas utveckling och i övrigt är lämpad för sin ledaruppgift. Ledare utses av kårstyrelse, distriktsstyrelse eller förbundsstyrelse. 5 Förbundets ledning Svenska Scoutförbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundsstämmans beslut verkställs av förbundsstyrelsen, vilken även ska förvalta förbundets angelägenheter. 6 Förbundsstyrelsens sammansättning Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och vice förbundsordförande samt minst sju övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland förbundsordföranden och vice förbundsordförande vara myndiga. Minst två ledamöter av förbundsstyrelsen ska vid valtillfället vid ordinarie stämma vara under 20 år. 7 Val av förbundsstyrelse och mandatperiod Förbundsstyrelsens ledamöter väljs av förbundsstämman. Förbundsordföranden, vice förbundsordföranden och övriga ledamöter utses för de två närmast följande verksamhetsåren. Styrelsen får i samråd med valberedningen välja in ny ledamot att ersätta sådan ledamot som skriftligen ställt sin plats till förfogande. Sådant beslut fattas av samtliga kvarvarande styrelseledamöter och måste ske enhälligt. Styrelsen får dock aldrig välja fler än tre nya ledamöter under sådan tid som anges i andra stycket. 8 Förbundsstyrelsens uppgift Förbundsstyrelsens uppgift är att sörja för en sådan organisation av Svenska Scoutförbundets verksamhet att förbundets ändamål främjas på bästa sätt, samt att förbundets bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt. 9 Förbundsstyrelsens sammanträden och beslutförhet Förbundsstyrelsen sammanträder minst fem gånger årligen efter kallelse av förbundsordföranden. Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid förbundsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordföranden och ytterligare en ledamot. Förbundsstyrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och samtidigt minst hälften av de närvarande, däribland mötesordföranden, är myndiga. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har

13 mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. 10 Förbundsstyrelsens behörighet Förbundsstyrelsen har rätt att handla på Svenska Scoutförbundets vägnar gentemot tredje man samt företräda förbundet inför domstolar och andra myndigheter. 11 Firmateckning Förbundsstyrelsen kan utse en ledamot av styrelsen eller annan person att teckna Svenska Scoutförbundets firma. Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. Firmatecknaren har samma behörighet som förbundsstyrelsen enligt Förbundsstyrelsens säte Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. 13 Förbundsstämmans sammansättning Förbundsstämman består av delegater utsedda av scoutdistrikten. Varje scoutdistrikt kan utse tre delegater samt ytterligare en delegat för varje påbörjat femhundratal medlemmar utöver ettusenfemhundra. Bestämmande för antalet delegater är distriktets medlemsantal enligt den av förbundet senast upprättade medlemsförteckning som föreligger fyra månader före mötet med förbundsstämman. 14 Rösträtt och omröstning i förbundsstämman För utövande av rösträtt och fattande av beslut i förbundsstämman gäller att varje röstberättigad har en röst, att rösträtt inte får utövas genom ombud, att beslut fattas genom öppen omröstning men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning, att som förbundsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande, att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör, samt att vid beslut enligt 1 kap. 5, 6 och 9 fordras kvalificerad majoritet för beslutets giltighet såsom det stadgas i nämnda paragrafer. 15 Närvaro- och yttranderätt vid möte med förbundsstämman Närvarorätt vid möte med förbundsstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har förutom de i 13 angivna, ledamöterna i valberedningen i frågan om val som de förberett, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, scoutkår och förbundsmedlem som väckt motion i frågan om denna motion, samt avgången ledamot i förbundsstyrelsen i frågan om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Förbundsstyrelseledamot har förslags- och yttranderätt. Varje förbundsmedlem har rätt att närvara vid möte med förbundsstämman, dock utan yttranderätt. Förbundsstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid mötet med förbundsstämman. 16 Möte med förbundsstämman Möte med förbundsstämman ska hållas vartannat år i november på ort och tid som bestäms av förbundsstyrelsen. Följande ärenden ska förekomma: 1. Val av mötesordförande 2. Justering av röstlängden 3. Val av två protokolljusterare 4. Fråga om förbundsstämman behörigen sammankallats 5. Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen för det närmast föregående verksamhetsåret 6. Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt förbundsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret

14 7. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 8. Behandling av motioner till förbundsstämman 9. Fastställande av medlemsavgift och budget för de två närmast följande verksamhetsåren samt preliminärt beslut om medlemsavgift för det därnäst följande verksamhetsåret 10. Val av förbundsordförande och vice förbundsordförande 11. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 13. Val av ordförande och övriga ledamöter i förbundsstämmans valberedning. 17 Förbundsmöte och landsdelsmöte Förbundsmöte genomförs i regel vartannat år då inte förbundsstämma hålls. Vid detta möte kan läggas fram frågor som rör förbundets verksamhet och mål. Rätt att delta i förbundsmötet tillkommer varje förbundsmedlem. Förbundsstyrelsen kan inbjuda andra personer att delta i förbundsmötet. För samma eller likartat ändamål kan förbundsstyrelsen samla förbundsmedlemmar inom visst område till landsdelsmöte. 18 Extra möte med förbundsstämman Extra möte med förbundsstämman ska hållas om förbundsstyrelsen anser att det behövs eller om minst en tredjedel av distrikten begär det och då inom tre månader efter framställningen om detta till förbundsstyrelsen. Mötet hålles på ort och tid som bestäms av förbundsstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet. 19 Fastställande av balansräkning, beviljande av ansvarsfrihet samt beslut i anledning av resultatet, under år då förbundsstämma ej hålls Beslut angående fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet fattas under år då förbundsstämma ej hålls av möte bestående av en representant för varje distrikt. Representant för distrikt kan vara distriktsordförande eller sådan annan person som distriktsstyrelsen utser. Möte skall hållas under november och kallelse till mötet ska utfärdas av förbundsstyrelsen senast två månader före mötet till distriktsstyrelserna. Mötet är beslutsfört om kallelse skett enligt andra stycket. Genom förbundsstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av två av mötet utsedda justerare. Beslut enligt denna 19 får om samtliga distriktsrepresentanter är ense därom fattas per capsulam. Resultat som fastställs enligt denna 19 ska balanseras i ny räkning. 20 Kallelse till möte med förbundsstämman Kallelse till mötet med förbundsstämman ska utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre månader före mötet till distriktsstyrelserna samt till dem som enligt 15 första stycket har rätt att närvara vid mötet. Senast en månad före mötet ska förbundsstyrelsen skicka ut följande handlingar till distrikt och kårer: föredragningslistan, verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen, revisionsberättelsen, förslag till medlemsavgift samt budget för de närmast två följande verksamhetsåren, förslag till medlemsavgift för det därnäst följande verksamhetsåret, valberedningens förslag samt motioner till förbundsstämman och styrelsens yttrande över motionerna. Inom samma tid ska föredragningslistan, förslagen till medlemsavgifter samt budget, valberedningens förslag samt förteckning över motionerna införas i förbundets ledartidning. (Redaktionell kommentar: Då förbundet inte längre har någon ledartidning är detta inte genomförbart. Ovanstående handlingar publiceras istället på förbundets hemsida och via SSF-posten.) Distriktsstyrelsen ser till att handlingarna snarast skickas till distriktsdelegaterna. Kallelse till extra möte med förbundsstämman ska senast två månader före mötet utfärdas av förbundsstyrelsen. Föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 21 Öppnande av möte med förbundsstämman och protokoll Möte med förbundsstämman öppnas av förbundsordföranden eller av den förbundsstyrelsen utser. Genom förbundsstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötesordföranden och protokolljusterarna.

15 22 Motion till förbundsstämman Rätt att väcka motion till förbundsstämman har scoutdistrikt, scoutkår samt enskild förbundsmedlem. Motion som ska behandlas vid mötet med förbundsstämman ska vara inkommen till förbundsstyrelsen senast den 31 juli det år som förbundsstämman hålls. Förbundsstyrelsen ska med eget yttrande lägga fram motionen vid mötet. 23 Förbundsstämmans valberedning Förbundsstämmans valberedning består av en ordförande och fyra övriga ledamöter. Minst en ledamot av valberedningen bör vid valtillfället vid ordinarie stämma vara under 20 år. Förbundsstämman ska fastställa valberedningens arbetsordning. 24 Årsredovisning Svenska Scoutförbundets räkenskaper ska per den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna, verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast tre månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till förbundsstyrelsen senast fyra månader efter verksamhetsårets utgång. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av styrelsen samma år framläggas för förbundsstämman det år förbundsstämma hålls eller året däremellan till den krets som i 4 kap. 20 avses. Information om huvudinnehållet i ovannämnda handlingar ska på ett för medlemmarna lättförståeligt sätt lämnas till medlemmarna senast den 30 juni. Verksamhetsberättelsen får dock publiceras separat. 25 Revisorer och revisorssuppleanter Förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper ska granskas av två revisorer. För dem ska finnas två suppleanter. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. En av revisorerna och en av revisorssuppleanterna ska vara auktoriserad revisor. Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess förbundsstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter avseende det sista verksamhetsår som omfattas av revisionen.

16 5 kap. Region, krets och skeppslag 1 Region Två eller flera scoutdistrikt kan för särskilt ändamål sammansluta sig till en region. Sådant beslut fattas av respektive distriktsstämma. Regionens geografiska verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen i samråd med berörda scoutdistrikt. 2 Krets Två eller flera kårer inom samma scoutdistrikt kan genom beslut av kårstämmorna för särskilt ändamål sammansluta sig till en krets. Kretsens geografiska verksamhetsområde fastställs av distriktsstyrelsen i samråd med berörda kårer. 3 Skeppslag Två eller flera sjöscoutkårer inom ett eller flera scoutdistrikt kan för främjande av sjöscoutverksamheten sammansluta sig till ett skeppslag. Sådant beslut fattas av respektive kårstämma. 4 Stadgar för region, krets och skeppslag Om region, krets eller skeppslag har självständig medelsförvaltning ska stämmorna för de scoutdistrikt respektive kårer som ingår i sammanslutningen antaga stadgar för denna. Stadgarna ska innehålla bestämmelser om: 1. Sammanslutningens namn och ändamål samt dess verksamhetsområde 2. Att sammanslutningens högsta beslutande organ är dess stämma och hur stämman ska vara sammansatt 3. Att för sammanslutningen ska finnas en styrelse som ska förvalta sammanslutningens angelägenheter 4. Att styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer samt att för vardera revisorn ska finnas en suppleant 5. Antalet styrelseledamöter samt hur de, revisorerna och revisorssuppleanterna utses 6. Tiden för de under 5 nämnda befattningshavarnas uppdrag 7. Sammanslutningens räkenskapsår 8. Hur kallelse till möte med sammanslutningens stämma ska ske och vilken tid före mötet som kallelsen senast ska utfärdas 9. Att stämman viss tid efter revisionens avslutande ska avgöra frågorna om fastställande av balansräkningen och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter ävensom besluta i anledning av sammanslutningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt 10. Hur man vid upplösning av sammanslutningen ska förfara med dess tillgångar.

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Diarienummer O Stadgar för Svenska Scoutförbundet

Diarienummer O Stadgar för Svenska Scoutförbundet Diarienummer O11-1-2010 Stadgar för Svenska Scoutförbundet 1. Allmänt 1 Uppgift Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Diarienummer O Stadgar för Svenska Scoutförbundet

Diarienummer O Stadgar för Svenska Scoutförbundet Diarienummer O11-1-2010 Stadgar för Svenska Scoutförbundet 1. Allmänt 1 Uppgift Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng

Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng Fastställda 2010-08-18 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att: ge barn och ungdomar

Läs mer

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att i samverkan med andra: ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, hjälpa utveckla

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 298

Kårstyrelsens sammanträde nr 298 1 Datum Kallelse 2004-05-16 Kårstyrelsens sammanträde nr 298 Datum: 31 maj 2004 Tid: kl 18.30 Plats: Lokalen Bredäng. Kallade: Vassilios Vassiliadis, Per Johansson, Hans Strömquist, Anna Johansson, Åsa

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Scouternas stadgar. Avsnitt 1: Grunder

Scouternas stadgar. Avsnitt 1: Grunder 1 Scouternas stadgar Avsnitt 1: Grunder Kapitel 1: Grundprinciper 1.1 Scouterna Scouterna är en ideell förening som organiserar scoutrörelsen i Sverige enligt dessa stadgar och på uppdrag av World Association

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund Förbund, distrikt och föreningar Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010 Reviderade av förbundsstämman den 12-13 oktober 2013 Sidan 1 av 14 Gemensamma stadgar

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Å R S M Ö T E T

Å R S M Ö T E T Stadgar för Svenska Scoutrådet (Beslutade av Svenska Scoutrådets årsmöte 22 november 2003 och skall under 2004 godkännas av WAGGGS och WOSM) Kapitel 1 Inledning 1 Svenska Scoutrådet Svenska Scoutrådet

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer