STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)"

Transkript

1 STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) Information om indrivning av underhållsbidrag Nonassistance Support Enforcement Information (Kapitel 26.18, 26.23, 34.05, och 74.20A RCW) Behåll det här formuläret; det innehåller viktig juridisk information om ditt ärende gällande underhållsbidrag. Ditt underhållsbesluts parter De två parterna för ditt underhållsbeslut är den förälder som inte har vårdnaden och den förälder som har vårdnaden eller den fysiska vårdnadshavaren. Föräldern som inte har vårdnaden är personen som måste betala underhåll. Föräldern som har vårdnaden eller den fysiska vårdnadshavaren är personen som barnet/barnen vanligtvis bor med. Bägge föräldrarna kan behöva förse barnet/barnen med sjukförsäkring och/eller medicinskt underhåll. Medicinskt underhåll inkluderar en proportionell andel av oförsäkrade medicinska kostnader och en andel med medicinskt bidrag (kontant betalning) om det behövs för ditt beslut då sjukförsäkring inte ingår. Avdelningen för underhållsbidrag Avdelningen för underhållsbidrag (DCS) har kontor över hela delstaten. DCS hanterar och driver igenom ärenden gällande underhållsbidrag. För att låta DCS verkställa ditt beslut om underhållsbidrag måste någon av parterna lämna en skriftlig begäran om detta. Om ditt underhållsbeslut kräver betalning via delstaten Washingtons registreringskontor för bidrag (se nästa avsnitt), men DCS inte får in någon hanteringsbegäran, så kommer DCS att öppna ett PSO-ärende (Payment Services Only = endast utbetalningstjänster) åt dig. DCS tillhandahåller endast utbetalningshantering och registerföring för PSO-ärenden. Delstaten Washingtons registreringskontor för bidrag Delstaten Washingtons registreringskontor för bidrag (WSSR) är en del av DCS som för register och distribuerar utbetalningar av bidrag. DCS lägger in ditt underhållsbeslut i WSSR när något av följande inträffar. 1. Någon av underhållsbeslutets parter ber DCS om indrivning av bidrag. 2. Ditt underhållsbeslut kräver att föräldern som inte har vårdnaden betalar underhållsbidrag via WSSR. Vad du måste göra När du bett DCS om indrivning av bidrag måste du: 1. Skicka DCS alla betalningar som du har mottagit direkt från föräldern som inte har vårdnaden. DCS måste ha en lista över alla betalningar för att hantera ditt ärende. Om du mottagit bidragsbetalningar innan du bad om DCS-tjänster måste du ge DCS en lista över dessa betalningar. När du skickar betalningar som du mottagit direkt från föräldern utan vårdnad till DCS lägger DCS på den summan på ditt DCS-kontokort eller sätter in summan på ditt direktkonto. 2. Meddela DCS om du byter adress eller telefonnummer. DCS behöver den här informationen för att kontakta dig om ditt ärende. DCS kan delge juridisk information till dig via A-post. 3. Meddela DCS direkt om du återförenas med föräldern utan vårdnad eller om barnet/barnen flyttar för att bo någon annanstans. Du måste ge DCS ytterligare information vid förfrågan. 4. Meddela DCS om du anlitar en advokat eller privat ombud för att driva in ditt bidrag. Du måste ge DCS namnet på, och adressen till advokaten eller det privata ombudet. Du måste berätta för DCS vad advokaten eller det privata ombudet ska arbeta med. a. DCS kanske inte kan driva in ditt bidrag samtidigt som en advokat eller ett privat ombud försöker göra det. b. Om du anlitar en advokat för att ändra ditt underhållsbeslut måste du eller din advokat underrätta föräldern utan omvårdnad och DCS om detta. 5. Ge eller hjälpa DCS få kopior på alla underhållsbeslut gällande ditt ärende. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 1

2 Krav för att erhålla indrivning av underhållsbidrag Om du inte har rättslig vårdnad om barnet/barnen som du begär indrivning av underhållsbidrag för måste du intyga att du inte håller barnet/barnen från vårdnadshavaren på olagligt vis. DCS tar en avgift på 25,00 dollar för varje räkenskapsår som DCS skickar dig 500 dollar i bidrag om du aldrig har mottagit TANF (temporärt stöd till familjer i nöd), stam-tanf, eller AFDC (stöd till familjer med minderåriga barn) för något barn. Räkenskapsåret börjar 1 oktober och slutar 30 september varje år. DCS samlar in den här avgiften från dig genom att ta 25,00 dollar från bidragsutbetalningarna efter att DCS skickat dig det första beloppet på 500 dollar. Om du har mer än ett ärende på grund av att dina barn har olika fäder kan du behöva betala mer än en årlig avgift. Om du har tagit emot TANF, stam-tanf eller AFDC från någon annan delstat måste du skicka bevis på detta, som till exempel en försäkran under ed från annan delstats organ för allmänt stöd eller en bestyrkt kopia på ditt bidragsregister, till DCS. DCS tar ut avgiften tills det att vi mottar detta bevis. Indrivning av underhållsbidrag Om du har ett underhållsbeslut som anger bidragsbeloppet kommer DCS att försöka driva in det beloppet. DCS beräknar och driver vanligtvis inte in ränta då den tillkommer på ditt beslut. I vissa fall måste DCS underrätta bägge parter om underhållsbeslutet innan man påbörjar indrivningen. Om du inte har ett underhållsbeslut eller om ditt underhållsbeslut inte avser både underhållsbidrag och medicinskt underhåll kommer DCS att underrätta bägge parter om det underhållsbeslutet. 1. I det här meddelandet anger DCS belopp för underhållsbidrag och medicinskt underhåll efter behov. DCS baserar beloppet för underhållsbidraget på bägge parternas kombinerade inkomster och antalet barn det handlar om. 2. Ditt beslut måste kräva att varje förpliktigad förälder ska tillhandahålla sjukförsäkringsskydd när skydd finns tillgängligt via förälderns arbetsgivare eller fackförening till en kostnad av inte mer än 25 procent av förälderns grundläggande förpliktelse för underhållsbidrag. 3. Beslutet kan inkludera en förpliktelse för medicinskt underhåll för en premie som betalas antingen av dig eller av delstaten, om sjukförsäkring inte tillhandahålls av den förpliktigade föräldern. Om ett fast bidragsbelopp inte står angivet i ditt underhållsbeslut, utan om det istället står angivet en formel för att fastställa beloppet, delger DCS Underhållsbeslutets bägge parter med meddelande om bidrag som ska betalas. 1. I detta meddelande fastställer DCS ett fast bidragsbelopp. Alla av underhållsbeslutets berörda parter kan be om en prövning för att bestrida det belopp som DCS fastställt. 2. DCS kan försöka komma fram till en överenskommelse gällande bidragsbeloppet med bägge av underhållsbeslutets berörda parter. När bidragsbeloppet är fastställt och om DCS känner till arbetsgivaren för föräldern utan vårdnad, utfärdar DCS ett meddelande om Innehållande av inkomst för underhållsbidrag till arbetsgivaren. Detta meddelande kräver att arbetsgivaren håller inne bidragspengar från inkomst eller lön från föräldern utan vårdnad. Om DCS inte känner till arbetsgivaren för föräldern utan vårdnad försöker DCS hitta källan till lön eller inkomst för att försöka driva in ditt underhållsbidrag därifrån. Om ditt underhållsbeslut innehåller bestämmelser för medicinskt underhåll för barnet/barnen försöker DCS att verkställa dessa bestämmelser. Åtgärderna som DCS vidtar beror på bestämmelserna i ditt beslut. 1. Om du har ett beslut som kräver att föräldern utan vårdnad tillhandahåller sjukförsäkringsskydd, betalar en proportionerlig andel av oförsäkrade medicinska kostnader, självrisker och egenavgifter, eller betalar ytterligare ett belopp när föräldern utan vårdnad inte har sjukförsäkringsskydd, kommer DCS att verkställa alla dessa krav för medicinskt underhåll. 2. Om du har ett underhållsbeslut som inte kräver att föräldern utan vårdnad tillhandahåller sjukförsäkringsskydd för barnet/barnen kan DCS försöka ändra beslutet. 3. Om du har ett underhållsbeslut som kräver att du tillhandahåller sjukförsäkringsskydd, betalar en proportionerlig andel av oförsäkrade medicinska kostnader, egenavgifter och självrisker, eller betalar en andel av den andra förälderns sjukförsäkringspremie om du inte tillhandahåller sjukförsäkringsskydd, kan DCS verkställa dessa krav om föräldern utan vårdnad ansöker om indrivning av underhållsbidrag. Om du har sjukförsäkringsskydd för barnet/barnen ska du för DCS uppvisa bevis på det. Du kan fylla i och skicka tillbaka det bifogade formuläret Custodial Parent Health Insurance Information som bevis. Om du har sjukförsäkringsskydd och inte vill att DCS driver igenom kraven för medicinskt underhåll i underhållsbeslutet måste du förse DSC med bevis på försäkringsskyddet och meddela DCS skriftligt att du inte vill verkställa kraven för medicinskt underhåll. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 2

3 Om modern och fadern aldrig gift sig, och: 1. En eller båda av dem aldrig undertecknade en Faderskapsbekräftelse, måste en delstats- eller stamdomstol fastställa vem fadern är. DCS hänvisar ditt ärende till en åklagare, stamdomstol eller USA:s justitiedepartement för hantering. 2. Bägge av dem undertecknade en Faderskapsbekräftelse, DCS kan utfärda ett underhållsbeslut utan rättsliga åtgärder. Om den andra parten för ditt underhållsbeslut ber DCS att göra så, kan DCS tillhandahålla fulla tjänster för indrivning av bidrag även om du inte vill ha dem. Om ingen av underhållsbeslutets parter bor i delstaten Washington tillhandahåller DCS tjänster för indrivning av bidrag om följande två villkor uppfylls. 1. Ingen av underhållsbeslutets parter mottar tjänster för indrivning av bidrag från andra delstater. 2. Föräldern utan vårdnad har anknytning till delstaten Washington. Med anknytning avses att man får lön från arbetsgivare som är verksamma i Washington, äger tillgångar i Washington, etc. Föräldern utan vårdnad måste ha tillräckligt med anknytning till delstaten Washington för att DCS ska kunna driva in bidrag. Om föräldern utan vårdnad bor i en annan delstat och inte har någon anknytning till delstaten Washington, och du bor i delstaten Washington, så kan DCS göra något av följande. 1. Försöka upprätta behörighet för ärendet och driva in bidraget enligt lagstiftningen i delstaten Washington. 2. Be delstaten som föräldern utan vårdnad bor i att driva in bidraget. Den andra delstaten agerar då enligt sin lagstiftning. DCS sluter en överenskommelse med föräldern utan vårdnad gällande förfallna månatliga betalningar. DCS baserar denna betalning på bidragskravet som står angivet i underhållsbeslutet och totalbeloppet för förfallna bidragsbetalningar för ärendet. Om du har ett underhållsbeslut som tillåter DCS att delge ett beslut gällande Innehållande av inkomst för underhållsbidrag, kommer DCS att delge arbetsgivaren till föräldern utan vårdnad detta (om denna är känd). Om du har ett underhållsbeslut som inte tillåter DCS att delge ett beslut gällande Innehållande av inkomst för underhållsbidrag, kommer DCS att delge ett Meddelande om bidragsskuld och krav på betalning till föräldern utan vårdnad. I Meddelandet om bidragsskuld och krav på betalning står bidragsbeloppet angivet och det ger DCS tillstånd att delge ett beslut gällande Innehållande av inkomst för underhållsbidrag. 1. Om du är betalningsmottagare enligt domstolsbeslutet kommer DCS att skicka dig en kopia på meddelandet där bidragsbeloppet står angivet. Om du har mottagit en kopia och inte godkänner beloppen som står angivna i meddelandet kan du begära omprövning. 2. Föräldern utan vårdnad kan begära en så kallad Conference Board-prövning (en informell prövning) för att bestrida villkoren i meddelandet som anger bidragsbeloppet. Du kan delta i prövningen. 3. Om du begär en prövning och föräldern utan vårdnad begär en Conference Board-prövning, kan du välja mellan att ha en vanlig prövning eller en så kallad Conference Board-prövning. I alla förfaranden för att fastställa, verkställa eller ändra ett underhållsbeslut, kan DCS delge skriftliga meddelanden till parterna om beslutet via A-post. DCS kan delge dessa meddelanden till parternas senast kända adresser. Om DCS delger ett meddelande till dig kan det bli det slutgiltiga beslutet utan att du meddelas vidare om det. En domstol eller en förvaltningsrättsdomare (ALJ) kan godkänna en begäran om att ändra ett underhållsbeslut genom tredskodom om en av parterna inte infinner sig vid ett ändringsförfarande. Detta gäller även om DCS inte kan bevisa att parten som inte infunnit sig faktiskt mottagit meddelandet om prövningen som skickats via A-post till partens senast kända adress. DCS kan inte fastställa eller verkställa bestämmelser gällande vårdnad eller besök för dina barn. Representation DCS och alla av justitiedepartementets ämbeten och åklagarämbeten som arbetar med DCS representerar Institutionen för samhälls- och hälsovård. Dessa ämbeten representerar ingen av underhållsbeslutets parter. Prövningar Kapitel RCW låter underhållsbeslutets bägge parter delta i prövningar som hålls gällande underhållsbeslutet. Alla parter får delta i prövningen personligen eller via telefon. Prövningar påverkar bidragsbeloppet. Om du inte deltar på en prövning kan en ALJ godkänna förfrågningar från DCS eller till den andra parten utan att meddela dig. Du kanske vill att ett juridiskt ombud representerar dig på en prövning. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 3

4 Indrivningstjänster DSC försöker att: 1. Driva in aktuella och förfallna (om det finns några) bidrag. Under begränsade omständigheter kan DCS sluta en temporär överensstämmelse som tillåter föräldern utan vårdnad att betala mindre än det aktuella månatliga bidragsbeloppet som står angivet i underhållsbeslutet. Betalningarna ökar över tid för att låta DCS driva in allt aktuellt och förfallet underhållsbidrag. 2. Driva in ränta på förfallet underhållsbidrag. DCS gör så endast om du har ett underhållsbeslut eller ett beslut från en delstats- eller stamdomstol som uppger den totala summan för upplupen ränta. 3. Driva in barnomsorgskostnader, om det krävs enligt ditt underhållsbeslut. 4. Driva in belopp för underhållsskyldighet mot make, om det krävs enligt ditt underhållsbeslut. DCS fastställer inte belopp för underhållsskyldighet mot make. 5. Verkställa krav för medicinskt underhåll. DCS kan försöka driva in ej återbetalade medicinska kostnader (som till exempel egenavgifter, självrisker och premier) för barnet/barnen som skyddas av beslutet med hjälp av kompensation som finns tillgänglig enligt kapitel och RCW 74.20A RCW. WAC A-1020 definierar oförsäkrade medicinska kostnader. DCS kan delge ett Meddelande om nationellt medicinskt underhåll för att verkställa kraven för sjukförsäkring eller driva in en kontant inbetalning som inte överstiger den förpliktigade förälderns proportionerliga andel av kostnader, begränsat till 25 procent av förälderns grundläggande förpliktelse för underhållsbidrag. 6. Driva in underhåll för eftergymnasial utbildning för barn som fortsätter sin utbildning efter gymnasiet. Endast en delstats- eller stamdomstol kan besluta om den här sortens underhåll. DCS kan inte besluta om den här sortens underhåll. Du måste inte be DCS vidta åtgärderna som står angivna i det här avsnittet. DCS agerar enligt vad som krävs för ditt ärende. Dock kan du hitta ny information som skulle kunna hjälpa DCS att driva in ditt underhållsbidrag. Om du gör det måste du meddela DCS. Inkludera följande information i all korrespondens med DCS. 1. Ditt namn, adress, telefonnummer och ärendenummer. 2. Namn och personnummer för föräldern som inte har vårdnaden (om känt). Stoppa tjänster från DCS Om du vill att DCS slutar tillhandahålla fullständiga indrivningstjänster måste du meddela DCS skriftligen. Om du har ett underhållsbeslut som kräver att föräldern utan vårdnad betalar underhåll via WSSR slutar DCS tillhandahålla fullständiga indrivningstjänster, ändrar ditt ärende till PSO och meddelar föräldern utan vårdnad. Om ditt underhållsbeslut inte kräver betalning via WSSR avslutar DCS ditt ärende. Om du eller ditt barn återförenas med föräldern utan vårdnad slutar DCS att driva in aktuellt underhåll. DCS meddelar dig om eventuella ändringar av de typer av tjänster som du erhåller. Kompensation för återbetalning av federal inkomstskatt, administrativ kompensation och nekat pass DCS meddelar skattemyndigheten IRS när föräldern utan vårdnad är skyldig förfallet underhållsbidrag om ditt ärende uppfyller följande kriterier: 1. DCS känner till personnumret till föräldern utan vårdnad. 2. Skulden för förfallet underhåll gäller enligt ett underhållsbeslut. 3. Föräldern utan vårdnad är skyldig förfallet underhåll till en summa av 500 dollar eller mer. Om DCS inte kan fastställa skulden för det förfallna underhållet kan DCS begränsa skulden till summan som tillkommit sedan DCS godkände ditt ärende. IRS skickar skatteåterbäringen för föräldern utan vårdnad till DCS för betalning av förfallet underhållsbidrag. Om föräldern utan vårdnad lämnar in en gemensam självdeklaration kan DCS hålla inne återbäringen i sex månader innan pengarna skickas till dig. DCS kan hålla inne skatteåterbäringen för att låta andra parter i den gemensamma självdeklarationen få sin andel av återbäringen. Andra betalningar som staten är skyldig föräldern utan vårdnad kan också användas för att betala förfallet underhåll. Om föräldern utan vårdnad är skyldig minst dollar kan staten neka föräldern utan vårdnad att utfärda pass. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 4

5 Betalningsfördelning Det finns strikta federala och delstatliga bestämmelser för fördelning av underhållsbetalningar. DCS använder datumet för betalningsmottagning för att fastställa hur underhållspengarna ska ges ut. Ingen av ett underhållsbesluts berörda parter kan välja perioden som betalningen avser. 1. DCS ger ut alla pengar som mottas varje månad, förutom skatteåterbäringar från IRS, först för aktuellt underhåll för den månaden. Betalningar från IRS ges endast ut för förfallet underhållsbidrag. 2. DCS kan hålla inne en årlig avgift på 25,00 dollar, om du aldrig har mottagit TANF, stam-tanf eller AFDC som vårdnadshavare av minderåriga barn. DCS tar ut avgiften efter att 500,00 dollar i underhåll har fördelats till dig i ärendet mellan 1 oktober och 30 september varje år. 3. Om DCS mottar mer än det aktuella underhållsbeloppet använder DCS de extra pengarna för förfallet underhållsbidrag. 4. Om föräldern utan vårdnad är skyldig aktuellt underhåll till mer än en familj fördelar DCS pengar till alla aktuella underhållsförpliktelser innan pengarna används för förfallet underhållsbidrag. Varken du eller föräldern utan vårdnad kan ange hur DCS ska fördela betalningar. Det finns ett undantag för regeln ovan. Föräldern utan vårdnad kan specificera fördelning av betalningar till PSOärenden. PSO avser de ärenden där DCS tillhandahåller registerföring och betalningsfördelning men inte verkställer ett underhållsbeslut. DCS skickar aktuella underhållsbetalningar till dig. Om du anmäler dig till direktinställning sätter DCS in betalningar direkt på ditt bankkonto via Electronic Funds Transfer (EFT). OBS: Om du inte godkänner direktinsättning skickar DCS automatiskt ett Visa-kontokort med innestående monetärt värde till dig via post, detta kallas för DCS-kontokortet. Om du har ett DCS-kontokort sätter DCS in ditt underhållsbidrag på kortet istället för på ditt bankkonto. I de flesta fall finns betalningar av underhållsbidrag tillgängliga på ditt bankkonto eller ditt DCS-kontokort inom tre arbetsdagar efter att DCS fördelat dem till ditt ärenden. Du kan använda DCS-kontokortet var som helst där VISA accepteras och i bankomater. Du kan få mer information om elektroniska betalningar, eller få reda på mer om dina andra alternativ för att ta emot betalningar, genom att ringa eller online på Förfallna underhållsbetalningar kan eller kan inte tilldelas dig. 1. Och du och dina barn aldrig mottagit socialhjälp skickar DCS pengarna till dig. 2. Om du mottagit socialhjälp och du inte har någon skuld till någon jurisdiktion skickar DCS pengarna till dig. 3. Om du tidigare mottagit socialhjälp fördelar DCS förfallet underhållsbidrag som man tagit emot efter att du slutat ta emot socialhjälp enligt följande: a. I första hand, till allt förfallet underhållsbidrag till dig som aldrig tilldelades staten. b. I andra hand, till allt förfallet underhåll som temporärt tilldelades staten via en tilldelning på eller efter 1 oktober 1997 och före 1 oktober 2008, och som inte ingår i det permanenta tilldelade förfallna underhållet som beskrivs i d nedan. c. I tredje hand, till allt förfallet underhåll till dig för barnet/barnens medicinska stöd. d. I fjärde hand, till allt förfallet underhåll som permanent tilldelades staten via en socialbidragsbetalning gjord före 1 oktober 1997 eller som tilldelats efter det datumet på grund av att ett socialbidrag betalades till dig under den månaden. e. I femte hand, till barns medicinska underhåll som är tilldelat till staten. f. Betalningar som tas emot från IRS fördelas till förfallet underhållsbidrag och förfallet medicinskt underhåll tilldelat till staten innan det fördelas som förfallet underhåll till dig. 4. Om föräldern utan vårdnad är skyldig förfallet underhåll till mer än en familj delar DCS upp de indrivna pengarna proportionerligt mellan familjerna. Om du felaktigt mottar underhållsbetalningar måste du i de flesta fall betala tillbaka pengarna. För att återfå felaktiga betalningar kan DCS vidta innehållande åtgärder mot din inkomst eller lön eller utöva panträtt mot din egendom. DCS meddelar dig innan dessa åtgärder vidtas. Om du inte godkänner DCS åtgärder kan du begära prövning. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 5

6 Stamrelaterad information Såvida inte DCS och stammen har en överenskommelse att göra så, gäller DCS procedurer för verkställande och indrivning som står angivna i detta formulär inte för anställda som arbetar för stammar, stamägda verksamheter eller indianägda verksamheter som ligger på ett reservat. Om föräldern utan vårdnad är anställd av en indianstam, av en stamägd verksamhet eller av en indianägd verksamhet som ligger på ett reservat kan DCS: 1. Be stammen att verkställa ditt underhållsbeslut. DCS gör detta om delstaten Washington och stammen har en process för att göra det. 2. Väcka talan i en stamdomstol för att etablera eller verkställa ditt underhållsbeslut. Om DCS väcker talan i en stamdomstol kan DCS använda procedurer angivna i avtal mellan delstaten Washington och indianstammarna eller använda befintliga stamdomstolsprocedurer. DCS kan tilldela ditt ärende till en stamenhet för indrivning om något av följande gäller för ditt ärende. 1. Någon av parterna eller barnen som ditt underhållsbeslut berör är medlem i en indianstam. 2. Föräldern utan vårdnad är anställd av en indianstam, av en stamägd verksamhet eller av en indianägd verksamhet som ligger på ett reservat eller i ett förvaltningsland. 3. Någon av parterna som ditt underhållsbeslut berör omfattas av en kooperativ process eller avtal för underhållsbidrag. 4. Någon av parterna som ditt underhållsbeslut berör nyttjar tjänster från en stam-tanf eller ett stamprogram för underhållsbidrag. 5. Ditt ärende involverar andra stamfrågor. Lagar och regler som påverkar underhållsbidrag Följande kapitel i RCW (Revised Code of Washington) och WAC (Washington Administrative Code) reglerar tjänsterna som DCS tillhandahåller. Kapitel RCW Kapitel 26.21A RCW Kapitel RCW Kapitel RCW Kapitel 74.20A RCW Kapitel A WAC Preskriptionsbestämmelserna kan gälla för en skuld gällande underhållsbidrag. Om de gäller kan föräldern utan vårdnad använda preskriptionsbestämmelserna som ett försvar för att den inte längre är skyldig hela eller en del av skulden gällande underhållsbidrag. Telefonsamtal Ring det automatiska telefonsystemet KIDS på för att få information om ditt ärende. Använd det här systemet så mycket som möjligt. Om du har ett ärende som KIDS -systemet inte kan hantera ska du ringa DCS-kontoret som hanterar ditt ärende. Kom ihåg, telefonsamtal själ tid från indrivning av ditt ärenden. Om antalet samtal till DCS minskar kan de hjälpa dig mer effektivt. Om du måste kontakta DCS ska du använda telefonnumren som står angivna nedan. Använd endast de kostnadsfria numren för långdistanssamtal. TTY-/TDD-tjänster är tillgängliga för personer med nedsatt tal eller hörsel. Seattle: (206) eller (800) Vancouver: (360) eller (800) Tacoma: (253) eller (800) Wenatchee: (509) eller (800) Everett: (425) eller (800) Yakima: (509) eller (800) Spokane: (509) eller (800) Olympia: (360) eller (800) Kennewick: (509) eller (800) För information om elektroniska betalningar kan du ringa eller besöka DCS webbplats på Du kan registrera dig för att se betalningshistorik för ditt ärende online på Ingen person ska på grund av ras, hudfärg, nationellt ursprung, tro, religion, kön, ålder eller handikapp diskrimineras gällande anställning, tjänster eller någon aspekt av programmets aktiviteter. Det här formuläret finns tillgängligt i andra format vid förfrågan. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 6

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn kort information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, april 2013 Tryck: Elanders Upplaga: 10 000 Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad 1 empel Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4 Makans uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Makens uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Gemensamma barn under 18 år, under gemensam

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, december 2007 Tryck: AB Danagards Grafiska Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar kan

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Inkom Migrationsverket Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Ditt/dina barn har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Migrationsverket påbörjar handläggningen av ansökan

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Läs mer

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd 1 Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max

Läs mer

Titel. Innehåll. När ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet eller barnen.

Titel. Innehåll. När ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet eller barnen. Avtal Avtal Ni som föräldrar kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge när ni är överens om hur avtalet ska utformas och när barnet eller barnen är folkbokförda i Helsingborg. När ni som föräldrar

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

OBS! Var vänlig texta tydligt!

OBS! Var vänlig texta tydligt! Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! FRAMSTÄLLNING OM BITRÄDE VID OLOVLIGT BORTFÖRANDE ELLER KVARHÅLLANDE AV BARN FRÅN SVERIGE TILL LÄNDER SOM INTE TILLTRÄTT HAAGKONVENTIONEN OM DE CIVILA

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Eniro AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2015 klockan 9.00 på Summit Solna Business Park, Svetsarvägen 6, Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas

Läs mer

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e.

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e. 2016-10-12 Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Frågor från borgenärer ang nya skuldsaneringslagar. Vad händer om en kund betalar in

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond 1 Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond c/o Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max 4 480 kr per

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP 1 (5) ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till olika avsnitt i informationen på s. 4-5. Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Konsoliderad version Antagen genom styrelsens beslut MB/11/2008 av den 14 februari 2008 Ändrad genom styrelsens beslut MB/21/2013

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG 1 VEM GÖR VAD? Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Allmänna villkor Praktikantprogrammet 2016

Allmänna villkor Praktikantprogrammet 2016 Allmänna villkor Praktikantprogrammet 2016 Universitets- och högskolerådets allmänna villkor för bidrag inom Praktikantprogrammet Vid tillämpning av dessa allmänna villkor definieras innebörden av följande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ANSÖKAN. Länsstyrelsen i Södermanlands län Förvaltningsenheten NYKÖPING

ANSÖKAN. Länsstyrelsen i Södermanlands län Förvaltningsenheten NYKÖPING ANSÖKAN Länsstyrelsen postgirokonto 95 76 92-7. Ange på plusgirotalongen: Deponering av arrende och pant. Information, se nästa sida Länsstyrelsen i Södermanlands län Förvaltningsenheten 611 86 NYKÖPING

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

DOM. 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm. SAKEN Skatt m.m. enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

DOM. 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm. SAKEN Skatt m.m. enligt lagen (2004:629) om trängselskatt A KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-05- 3 1 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 3308-06 KLAGANDE X AB MOTPART Skatteverket Trängselskattesektionen 701 87 Örebro ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Frågeformulär om förhållande

Frågeformulär om förhållande 204011 Inkom Migrationsverket Frågeformulär om förhållande För dig som har ett förhållande med en person som tidigare sökt asyl och nu ansöker om förlängt uppehållstillstånd Myndighetens anteckningar Dossiernummer

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Ansökan om utbetalning Målklassning

Ansökan om utbetalning Målklassning Ansökan om utbetalning Målklassning 1(6) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat stöd för Målklassning. Kom ihåg att din ansökan

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Ansökningsformulär för The Phil Parker Lightning Process kurs med (fyll i namn)

Ansökningsformulär för The Phil Parker Lightning Process kurs med (fyll i namn) Ansökningsformulär för The Phil Parker Lightning Process kurs med (fyll i namn) Namn: Adress: Postnummer: Land: Hemtelefon: Mobil: E-postadress: Man/Kvinna: Födelsedatum: Sysselsättning/Tidigare sysselsättning:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number»

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number» «Applicant_Name_Latin_characters» Att: «Applicant_Contact_firstname» «Applicant_Contact_lastname» «Applicant_address» «Applicant_postal_code» «Applicant_town» UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL Diarienr:

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

1:4 Kötid Ett köärende förnyas en gång per år genom att den bostadsökande betalar en köavgift med ett belopp som kommunfullmäktige i Luleå beslutar.

1:4 Kötid Ett köärende förnyas en gång per år genom att den bostadsökande betalar en köavgift med ett belopp som kommunfullmäktige i Luleå beslutar. LULEÅ KOMMUN 2016-11-07 Köregler Bostad Luleå (gäller från 2016-10-01) 1:1 Grundregler Från den dag man fyller 15 år får man registrera sig i Bostad Luleås bostadskö. Personnummer eller samordningsnummer

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

senast uppdaterad

senast uppdaterad TILLÄMPNINGSANVISNING TILL TAXA för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1. Avgiftens GRUNDPRINCIPER Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och staden företrädd av den nämnd

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv Ett av de mest grundläggande dokumenten för allt som berör barn och unga är FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta gäller allt från lagstiftning,

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter BILAGA 1 (6) Författningsförslag Förslag till föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet Europeiska Unionen Gemenskapens växtsortsmyndighet ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET Via det nationella organet: Diarienummer: Ifylls endast av det nationella

Läs mer

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald 1(7) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat arealstöd

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 oktober 2012 Ö 2451-11 KLAGANDE Sandtorps Villasamfällighetsförening Ombud: Advokat HG och jur.kand. JP MOTPART MS SAKEN Invändning

Läs mer