STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)"

Transkript

1 STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) Information om indrivning av underhållsbidrag Nonassistance Support Enforcement Information (Kapitel 26.18, 26.23, 34.05, och 74.20A RCW) Behåll det här formuläret; det innehåller viktig juridisk information om ditt ärende gällande underhållsbidrag. Ditt underhållsbesluts parter De två parterna för ditt underhållsbeslut är den förälder som inte har vårdnaden och den förälder som har vårdnaden eller den fysiska vårdnadshavaren. Föräldern som inte har vårdnaden är personen som måste betala underhåll. Föräldern som har vårdnaden eller den fysiska vårdnadshavaren är personen som barnet/barnen vanligtvis bor med. Bägge föräldrarna kan behöva förse barnet/barnen med sjukförsäkring och/eller medicinskt underhåll. Medicinskt underhåll inkluderar en proportionell andel av oförsäkrade medicinska kostnader och en andel med medicinskt bidrag (kontant betalning) om det behövs för ditt beslut då sjukförsäkring inte ingår. Avdelningen för underhållsbidrag Avdelningen för underhållsbidrag (DCS) har kontor över hela delstaten. DCS hanterar och driver igenom ärenden gällande underhållsbidrag. För att låta DCS verkställa ditt beslut om underhållsbidrag måste någon av parterna lämna en skriftlig begäran om detta. Om ditt underhållsbeslut kräver betalning via delstaten Washingtons registreringskontor för bidrag (se nästa avsnitt), men DCS inte får in någon hanteringsbegäran, så kommer DCS att öppna ett PSO-ärende (Payment Services Only = endast utbetalningstjänster) åt dig. DCS tillhandahåller endast utbetalningshantering och registerföring för PSO-ärenden. Delstaten Washingtons registreringskontor för bidrag Delstaten Washingtons registreringskontor för bidrag (WSSR) är en del av DCS som för register och distribuerar utbetalningar av bidrag. DCS lägger in ditt underhållsbeslut i WSSR när något av följande inträffar. 1. Någon av underhållsbeslutets parter ber DCS om indrivning av bidrag. 2. Ditt underhållsbeslut kräver att föräldern som inte har vårdnaden betalar underhållsbidrag via WSSR. Vad du måste göra När du bett DCS om indrivning av bidrag måste du: 1. Skicka DCS alla betalningar som du har mottagit direkt från föräldern som inte har vårdnaden. DCS måste ha en lista över alla betalningar för att hantera ditt ärende. Om du mottagit bidragsbetalningar innan du bad om DCS-tjänster måste du ge DCS en lista över dessa betalningar. När du skickar betalningar som du mottagit direkt från föräldern utan vårdnad till DCS lägger DCS på den summan på ditt DCS-kontokort eller sätter in summan på ditt direktkonto. 2. Meddela DCS om du byter adress eller telefonnummer. DCS behöver den här informationen för att kontakta dig om ditt ärende. DCS kan delge juridisk information till dig via A-post. 3. Meddela DCS direkt om du återförenas med föräldern utan vårdnad eller om barnet/barnen flyttar för att bo någon annanstans. Du måste ge DCS ytterligare information vid förfrågan. 4. Meddela DCS om du anlitar en advokat eller privat ombud för att driva in ditt bidrag. Du måste ge DCS namnet på, och adressen till advokaten eller det privata ombudet. Du måste berätta för DCS vad advokaten eller det privata ombudet ska arbeta med. a. DCS kanske inte kan driva in ditt bidrag samtidigt som en advokat eller ett privat ombud försöker göra det. b. Om du anlitar en advokat för att ändra ditt underhållsbeslut måste du eller din advokat underrätta föräldern utan omvårdnad och DCS om detta. 5. Ge eller hjälpa DCS få kopior på alla underhållsbeslut gällande ditt ärende. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 1

2 Krav för att erhålla indrivning av underhållsbidrag Om du inte har rättslig vårdnad om barnet/barnen som du begär indrivning av underhållsbidrag för måste du intyga att du inte håller barnet/barnen från vårdnadshavaren på olagligt vis. DCS tar en avgift på 25,00 dollar för varje räkenskapsår som DCS skickar dig 500 dollar i bidrag om du aldrig har mottagit TANF (temporärt stöd till familjer i nöd), stam-tanf, eller AFDC (stöd till familjer med minderåriga barn) för något barn. Räkenskapsåret börjar 1 oktober och slutar 30 september varje år. DCS samlar in den här avgiften från dig genom att ta 25,00 dollar från bidragsutbetalningarna efter att DCS skickat dig det första beloppet på 500 dollar. Om du har mer än ett ärende på grund av att dina barn har olika fäder kan du behöva betala mer än en årlig avgift. Om du har tagit emot TANF, stam-tanf eller AFDC från någon annan delstat måste du skicka bevis på detta, som till exempel en försäkran under ed från annan delstats organ för allmänt stöd eller en bestyrkt kopia på ditt bidragsregister, till DCS. DCS tar ut avgiften tills det att vi mottar detta bevis. Indrivning av underhållsbidrag Om du har ett underhållsbeslut som anger bidragsbeloppet kommer DCS att försöka driva in det beloppet. DCS beräknar och driver vanligtvis inte in ränta då den tillkommer på ditt beslut. I vissa fall måste DCS underrätta bägge parter om underhållsbeslutet innan man påbörjar indrivningen. Om du inte har ett underhållsbeslut eller om ditt underhållsbeslut inte avser både underhållsbidrag och medicinskt underhåll kommer DCS att underrätta bägge parter om det underhållsbeslutet. 1. I det här meddelandet anger DCS belopp för underhållsbidrag och medicinskt underhåll efter behov. DCS baserar beloppet för underhållsbidraget på bägge parternas kombinerade inkomster och antalet barn det handlar om. 2. Ditt beslut måste kräva att varje förpliktigad förälder ska tillhandahålla sjukförsäkringsskydd när skydd finns tillgängligt via förälderns arbetsgivare eller fackförening till en kostnad av inte mer än 25 procent av förälderns grundläggande förpliktelse för underhållsbidrag. 3. Beslutet kan inkludera en förpliktelse för medicinskt underhåll för en premie som betalas antingen av dig eller av delstaten, om sjukförsäkring inte tillhandahålls av den förpliktigade föräldern. Om ett fast bidragsbelopp inte står angivet i ditt underhållsbeslut, utan om det istället står angivet en formel för att fastställa beloppet, delger DCS Underhållsbeslutets bägge parter med meddelande om bidrag som ska betalas. 1. I detta meddelande fastställer DCS ett fast bidragsbelopp. Alla av underhållsbeslutets berörda parter kan be om en prövning för att bestrida det belopp som DCS fastställt. 2. DCS kan försöka komma fram till en överenskommelse gällande bidragsbeloppet med bägge av underhållsbeslutets berörda parter. När bidragsbeloppet är fastställt och om DCS känner till arbetsgivaren för föräldern utan vårdnad, utfärdar DCS ett meddelande om Innehållande av inkomst för underhållsbidrag till arbetsgivaren. Detta meddelande kräver att arbetsgivaren håller inne bidragspengar från inkomst eller lön från föräldern utan vårdnad. Om DCS inte känner till arbetsgivaren för föräldern utan vårdnad försöker DCS hitta källan till lön eller inkomst för att försöka driva in ditt underhållsbidrag därifrån. Om ditt underhållsbeslut innehåller bestämmelser för medicinskt underhåll för barnet/barnen försöker DCS att verkställa dessa bestämmelser. Åtgärderna som DCS vidtar beror på bestämmelserna i ditt beslut. 1. Om du har ett beslut som kräver att föräldern utan vårdnad tillhandahåller sjukförsäkringsskydd, betalar en proportionerlig andel av oförsäkrade medicinska kostnader, självrisker och egenavgifter, eller betalar ytterligare ett belopp när föräldern utan vårdnad inte har sjukförsäkringsskydd, kommer DCS att verkställa alla dessa krav för medicinskt underhåll. 2. Om du har ett underhållsbeslut som inte kräver att föräldern utan vårdnad tillhandahåller sjukförsäkringsskydd för barnet/barnen kan DCS försöka ändra beslutet. 3. Om du har ett underhållsbeslut som kräver att du tillhandahåller sjukförsäkringsskydd, betalar en proportionerlig andel av oförsäkrade medicinska kostnader, egenavgifter och självrisker, eller betalar en andel av den andra förälderns sjukförsäkringspremie om du inte tillhandahåller sjukförsäkringsskydd, kan DCS verkställa dessa krav om föräldern utan vårdnad ansöker om indrivning av underhållsbidrag. Om du har sjukförsäkringsskydd för barnet/barnen ska du för DCS uppvisa bevis på det. Du kan fylla i och skicka tillbaka det bifogade formuläret Custodial Parent Health Insurance Information som bevis. Om du har sjukförsäkringsskydd och inte vill att DCS driver igenom kraven för medicinskt underhåll i underhållsbeslutet måste du förse DSC med bevis på försäkringsskyddet och meddela DCS skriftligt att du inte vill verkställa kraven för medicinskt underhåll. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 2

3 Om modern och fadern aldrig gift sig, och: 1. En eller båda av dem aldrig undertecknade en Faderskapsbekräftelse, måste en delstats- eller stamdomstol fastställa vem fadern är. DCS hänvisar ditt ärende till en åklagare, stamdomstol eller USA:s justitiedepartement för hantering. 2. Bägge av dem undertecknade en Faderskapsbekräftelse, DCS kan utfärda ett underhållsbeslut utan rättsliga åtgärder. Om den andra parten för ditt underhållsbeslut ber DCS att göra så, kan DCS tillhandahålla fulla tjänster för indrivning av bidrag även om du inte vill ha dem. Om ingen av underhållsbeslutets parter bor i delstaten Washington tillhandahåller DCS tjänster för indrivning av bidrag om följande två villkor uppfylls. 1. Ingen av underhållsbeslutets parter mottar tjänster för indrivning av bidrag från andra delstater. 2. Föräldern utan vårdnad har anknytning till delstaten Washington. Med anknytning avses att man får lön från arbetsgivare som är verksamma i Washington, äger tillgångar i Washington, etc. Föräldern utan vårdnad måste ha tillräckligt med anknytning till delstaten Washington för att DCS ska kunna driva in bidrag. Om föräldern utan vårdnad bor i en annan delstat och inte har någon anknytning till delstaten Washington, och du bor i delstaten Washington, så kan DCS göra något av följande. 1. Försöka upprätta behörighet för ärendet och driva in bidraget enligt lagstiftningen i delstaten Washington. 2. Be delstaten som föräldern utan vårdnad bor i att driva in bidraget. Den andra delstaten agerar då enligt sin lagstiftning. DCS sluter en överenskommelse med föräldern utan vårdnad gällande förfallna månatliga betalningar. DCS baserar denna betalning på bidragskravet som står angivet i underhållsbeslutet och totalbeloppet för förfallna bidragsbetalningar för ärendet. Om du har ett underhållsbeslut som tillåter DCS att delge ett beslut gällande Innehållande av inkomst för underhållsbidrag, kommer DCS att delge arbetsgivaren till föräldern utan vårdnad detta (om denna är känd). Om du har ett underhållsbeslut som inte tillåter DCS att delge ett beslut gällande Innehållande av inkomst för underhållsbidrag, kommer DCS att delge ett Meddelande om bidragsskuld och krav på betalning till föräldern utan vårdnad. I Meddelandet om bidragsskuld och krav på betalning står bidragsbeloppet angivet och det ger DCS tillstånd att delge ett beslut gällande Innehållande av inkomst för underhållsbidrag. 1. Om du är betalningsmottagare enligt domstolsbeslutet kommer DCS att skicka dig en kopia på meddelandet där bidragsbeloppet står angivet. Om du har mottagit en kopia och inte godkänner beloppen som står angivna i meddelandet kan du begära omprövning. 2. Föräldern utan vårdnad kan begära en så kallad Conference Board-prövning (en informell prövning) för att bestrida villkoren i meddelandet som anger bidragsbeloppet. Du kan delta i prövningen. 3. Om du begär en prövning och föräldern utan vårdnad begär en Conference Board-prövning, kan du välja mellan att ha en vanlig prövning eller en så kallad Conference Board-prövning. I alla förfaranden för att fastställa, verkställa eller ändra ett underhållsbeslut, kan DCS delge skriftliga meddelanden till parterna om beslutet via A-post. DCS kan delge dessa meddelanden till parternas senast kända adresser. Om DCS delger ett meddelande till dig kan det bli det slutgiltiga beslutet utan att du meddelas vidare om det. En domstol eller en förvaltningsrättsdomare (ALJ) kan godkänna en begäran om att ändra ett underhållsbeslut genom tredskodom om en av parterna inte infinner sig vid ett ändringsförfarande. Detta gäller även om DCS inte kan bevisa att parten som inte infunnit sig faktiskt mottagit meddelandet om prövningen som skickats via A-post till partens senast kända adress. DCS kan inte fastställa eller verkställa bestämmelser gällande vårdnad eller besök för dina barn. Representation DCS och alla av justitiedepartementets ämbeten och åklagarämbeten som arbetar med DCS representerar Institutionen för samhälls- och hälsovård. Dessa ämbeten representerar ingen av underhållsbeslutets parter. Prövningar Kapitel RCW låter underhållsbeslutets bägge parter delta i prövningar som hålls gällande underhållsbeslutet. Alla parter får delta i prövningen personligen eller via telefon. Prövningar påverkar bidragsbeloppet. Om du inte deltar på en prövning kan en ALJ godkänna förfrågningar från DCS eller till den andra parten utan att meddela dig. Du kanske vill att ett juridiskt ombud representerar dig på en prövning. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 3

4 Indrivningstjänster DSC försöker att: 1. Driva in aktuella och förfallna (om det finns några) bidrag. Under begränsade omständigheter kan DCS sluta en temporär överensstämmelse som tillåter föräldern utan vårdnad att betala mindre än det aktuella månatliga bidragsbeloppet som står angivet i underhållsbeslutet. Betalningarna ökar över tid för att låta DCS driva in allt aktuellt och förfallet underhållsbidrag. 2. Driva in ränta på förfallet underhållsbidrag. DCS gör så endast om du har ett underhållsbeslut eller ett beslut från en delstats- eller stamdomstol som uppger den totala summan för upplupen ränta. 3. Driva in barnomsorgskostnader, om det krävs enligt ditt underhållsbeslut. 4. Driva in belopp för underhållsskyldighet mot make, om det krävs enligt ditt underhållsbeslut. DCS fastställer inte belopp för underhållsskyldighet mot make. 5. Verkställa krav för medicinskt underhåll. DCS kan försöka driva in ej återbetalade medicinska kostnader (som till exempel egenavgifter, självrisker och premier) för barnet/barnen som skyddas av beslutet med hjälp av kompensation som finns tillgänglig enligt kapitel och RCW 74.20A RCW. WAC A-1020 definierar oförsäkrade medicinska kostnader. DCS kan delge ett Meddelande om nationellt medicinskt underhåll för att verkställa kraven för sjukförsäkring eller driva in en kontant inbetalning som inte överstiger den förpliktigade förälderns proportionerliga andel av kostnader, begränsat till 25 procent av förälderns grundläggande förpliktelse för underhållsbidrag. 6. Driva in underhåll för eftergymnasial utbildning för barn som fortsätter sin utbildning efter gymnasiet. Endast en delstats- eller stamdomstol kan besluta om den här sortens underhåll. DCS kan inte besluta om den här sortens underhåll. Du måste inte be DCS vidta åtgärderna som står angivna i det här avsnittet. DCS agerar enligt vad som krävs för ditt ärende. Dock kan du hitta ny information som skulle kunna hjälpa DCS att driva in ditt underhållsbidrag. Om du gör det måste du meddela DCS. Inkludera följande information i all korrespondens med DCS. 1. Ditt namn, adress, telefonnummer och ärendenummer. 2. Namn och personnummer för föräldern som inte har vårdnaden (om känt). Stoppa tjänster från DCS Om du vill att DCS slutar tillhandahålla fullständiga indrivningstjänster måste du meddela DCS skriftligen. Om du har ett underhållsbeslut som kräver att föräldern utan vårdnad betalar underhåll via WSSR slutar DCS tillhandahålla fullständiga indrivningstjänster, ändrar ditt ärende till PSO och meddelar föräldern utan vårdnad. Om ditt underhållsbeslut inte kräver betalning via WSSR avslutar DCS ditt ärende. Om du eller ditt barn återförenas med föräldern utan vårdnad slutar DCS att driva in aktuellt underhåll. DCS meddelar dig om eventuella ändringar av de typer av tjänster som du erhåller. Kompensation för återbetalning av federal inkomstskatt, administrativ kompensation och nekat pass DCS meddelar skattemyndigheten IRS när föräldern utan vårdnad är skyldig förfallet underhållsbidrag om ditt ärende uppfyller följande kriterier: 1. DCS känner till personnumret till föräldern utan vårdnad. 2. Skulden för förfallet underhåll gäller enligt ett underhållsbeslut. 3. Föräldern utan vårdnad är skyldig förfallet underhåll till en summa av 500 dollar eller mer. Om DCS inte kan fastställa skulden för det förfallna underhållet kan DCS begränsa skulden till summan som tillkommit sedan DCS godkände ditt ärende. IRS skickar skatteåterbäringen för föräldern utan vårdnad till DCS för betalning av förfallet underhållsbidrag. Om föräldern utan vårdnad lämnar in en gemensam självdeklaration kan DCS hålla inne återbäringen i sex månader innan pengarna skickas till dig. DCS kan hålla inne skatteåterbäringen för att låta andra parter i den gemensamma självdeklarationen få sin andel av återbäringen. Andra betalningar som staten är skyldig föräldern utan vårdnad kan också användas för att betala förfallet underhåll. Om föräldern utan vårdnad är skyldig minst dollar kan staten neka föräldern utan vårdnad att utfärda pass. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 4

5 Betalningsfördelning Det finns strikta federala och delstatliga bestämmelser för fördelning av underhållsbetalningar. DCS använder datumet för betalningsmottagning för att fastställa hur underhållspengarna ska ges ut. Ingen av ett underhållsbesluts berörda parter kan välja perioden som betalningen avser. 1. DCS ger ut alla pengar som mottas varje månad, förutom skatteåterbäringar från IRS, först för aktuellt underhåll för den månaden. Betalningar från IRS ges endast ut för förfallet underhållsbidrag. 2. DCS kan hålla inne en årlig avgift på 25,00 dollar, om du aldrig har mottagit TANF, stam-tanf eller AFDC som vårdnadshavare av minderåriga barn. DCS tar ut avgiften efter att 500,00 dollar i underhåll har fördelats till dig i ärendet mellan 1 oktober och 30 september varje år. 3. Om DCS mottar mer än det aktuella underhållsbeloppet använder DCS de extra pengarna för förfallet underhållsbidrag. 4. Om föräldern utan vårdnad är skyldig aktuellt underhåll till mer än en familj fördelar DCS pengar till alla aktuella underhållsförpliktelser innan pengarna används för förfallet underhållsbidrag. Varken du eller föräldern utan vårdnad kan ange hur DCS ska fördela betalningar. Det finns ett undantag för regeln ovan. Föräldern utan vårdnad kan specificera fördelning av betalningar till PSOärenden. PSO avser de ärenden där DCS tillhandahåller registerföring och betalningsfördelning men inte verkställer ett underhållsbeslut. DCS skickar aktuella underhållsbetalningar till dig. Om du anmäler dig till direktinställning sätter DCS in betalningar direkt på ditt bankkonto via Electronic Funds Transfer (EFT). OBS: Om du inte godkänner direktinsättning skickar DCS automatiskt ett Visa-kontokort med innestående monetärt värde till dig via post, detta kallas för DCS-kontokortet. Om du har ett DCS-kontokort sätter DCS in ditt underhållsbidrag på kortet istället för på ditt bankkonto. I de flesta fall finns betalningar av underhållsbidrag tillgängliga på ditt bankkonto eller ditt DCS-kontokort inom tre arbetsdagar efter att DCS fördelat dem till ditt ärenden. Du kan använda DCS-kontokortet var som helst där VISA accepteras och i bankomater. Du kan få mer information om elektroniska betalningar, eller få reda på mer om dina andra alternativ för att ta emot betalningar, genom att ringa eller online på Förfallna underhållsbetalningar kan eller kan inte tilldelas dig. 1. Och du och dina barn aldrig mottagit socialhjälp skickar DCS pengarna till dig. 2. Om du mottagit socialhjälp och du inte har någon skuld till någon jurisdiktion skickar DCS pengarna till dig. 3. Om du tidigare mottagit socialhjälp fördelar DCS förfallet underhållsbidrag som man tagit emot efter att du slutat ta emot socialhjälp enligt följande: a. I första hand, till allt förfallet underhållsbidrag till dig som aldrig tilldelades staten. b. I andra hand, till allt förfallet underhåll som temporärt tilldelades staten via en tilldelning på eller efter 1 oktober 1997 och före 1 oktober 2008, och som inte ingår i det permanenta tilldelade förfallna underhållet som beskrivs i d nedan. c. I tredje hand, till allt förfallet underhåll till dig för barnet/barnens medicinska stöd. d. I fjärde hand, till allt förfallet underhåll som permanent tilldelades staten via en socialbidragsbetalning gjord före 1 oktober 1997 eller som tilldelats efter det datumet på grund av att ett socialbidrag betalades till dig under den månaden. e. I femte hand, till barns medicinska underhåll som är tilldelat till staten. f. Betalningar som tas emot från IRS fördelas till förfallet underhållsbidrag och förfallet medicinskt underhåll tilldelat till staten innan det fördelas som förfallet underhåll till dig. 4. Om föräldern utan vårdnad är skyldig förfallet underhåll till mer än en familj delar DCS upp de indrivna pengarna proportionerligt mellan familjerna. Om du felaktigt mottar underhållsbetalningar måste du i de flesta fall betala tillbaka pengarna. För att återfå felaktiga betalningar kan DCS vidta innehållande åtgärder mot din inkomst eller lön eller utöva panträtt mot din egendom. DCS meddelar dig innan dessa åtgärder vidtas. Om du inte godkänner DCS åtgärder kan du begära prövning. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 5

6 Stamrelaterad information Såvida inte DCS och stammen har en överenskommelse att göra så, gäller DCS procedurer för verkställande och indrivning som står angivna i detta formulär inte för anställda som arbetar för stammar, stamägda verksamheter eller indianägda verksamheter som ligger på ett reservat. Om föräldern utan vårdnad är anställd av en indianstam, av en stamägd verksamhet eller av en indianägd verksamhet som ligger på ett reservat kan DCS: 1. Be stammen att verkställa ditt underhållsbeslut. DCS gör detta om delstaten Washington och stammen har en process för att göra det. 2. Väcka talan i en stamdomstol för att etablera eller verkställa ditt underhållsbeslut. Om DCS väcker talan i en stamdomstol kan DCS använda procedurer angivna i avtal mellan delstaten Washington och indianstammarna eller använda befintliga stamdomstolsprocedurer. DCS kan tilldela ditt ärende till en stamenhet för indrivning om något av följande gäller för ditt ärende. 1. Någon av parterna eller barnen som ditt underhållsbeslut berör är medlem i en indianstam. 2. Föräldern utan vårdnad är anställd av en indianstam, av en stamägd verksamhet eller av en indianägd verksamhet som ligger på ett reservat eller i ett förvaltningsland. 3. Någon av parterna som ditt underhållsbeslut berör omfattas av en kooperativ process eller avtal för underhållsbidrag. 4. Någon av parterna som ditt underhållsbeslut berör nyttjar tjänster från en stam-tanf eller ett stamprogram för underhållsbidrag. 5. Ditt ärende involverar andra stamfrågor. Lagar och regler som påverkar underhållsbidrag Följande kapitel i RCW (Revised Code of Washington) och WAC (Washington Administrative Code) reglerar tjänsterna som DCS tillhandahåller. Kapitel RCW Kapitel 26.21A RCW Kapitel RCW Kapitel RCW Kapitel 74.20A RCW Kapitel A WAC Preskriptionsbestämmelserna kan gälla för en skuld gällande underhållsbidrag. Om de gäller kan föräldern utan vårdnad använda preskriptionsbestämmelserna som ett försvar för att den inte längre är skyldig hela eller en del av skulden gällande underhållsbidrag. Telefonsamtal Ring det automatiska telefonsystemet KIDS på för att få information om ditt ärende. Använd det här systemet så mycket som möjligt. Om du har ett ärende som KIDS -systemet inte kan hantera ska du ringa DCS-kontoret som hanterar ditt ärende. Kom ihåg, telefonsamtal själ tid från indrivning av ditt ärenden. Om antalet samtal till DCS minskar kan de hjälpa dig mer effektivt. Om du måste kontakta DCS ska du använda telefonnumren som står angivna nedan. Använd endast de kostnadsfria numren för långdistanssamtal. TTY-/TDD-tjänster är tillgängliga för personer med nedsatt tal eller hörsel. Seattle: (206) eller (800) Vancouver: (360) eller (800) Tacoma: (253) eller (800) Wenatchee: (509) eller (800) Everett: (425) eller (800) Yakima: (509) eller (800) Spokane: (509) eller (800) Olympia: (360) eller (800) Kennewick: (509) eller (800) För information om elektroniska betalningar kan du ringa eller besöka DCS webbplats på Du kan registrera dig för att se betalningshistorik för ditt ärende online på Ingen person ska på grund av ras, hudfärg, nationellt ursprung, tro, religion, kön, ålder eller handikapp diskrimineras gällande anställning, tjänster eller någon aspekt av programmets aktiviteter. Det här formuläret finns tillgängligt i andra format vid förfrågan. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 6