STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)"

Transkript

1 STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) Information om indrivning av underhållsbidrag Nonassistance Support Enforcement Information (Kapitel 26.18, 26.23, 34.05, och 74.20A RCW) Behåll det här formuläret; det innehåller viktig juridisk information om ditt ärende gällande underhållsbidrag. Ditt underhållsbesluts parter De två parterna för ditt underhållsbeslut är den förälder som inte har vårdnaden och den förälder som har vårdnaden eller den fysiska vårdnadshavaren. Föräldern som inte har vårdnaden är personen som måste betala underhåll. Föräldern som har vårdnaden eller den fysiska vårdnadshavaren är personen som barnet/barnen vanligtvis bor med. Bägge föräldrarna kan behöva förse barnet/barnen med sjukförsäkring och/eller medicinskt underhåll. Medicinskt underhåll inkluderar en proportionell andel av oförsäkrade medicinska kostnader och en andel med medicinskt bidrag (kontant betalning) om det behövs för ditt beslut då sjukförsäkring inte ingår. Avdelningen för underhållsbidrag Avdelningen för underhållsbidrag (DCS) har kontor över hela delstaten. DCS hanterar och driver igenom ärenden gällande underhållsbidrag. För att låta DCS verkställa ditt beslut om underhållsbidrag måste någon av parterna lämna en skriftlig begäran om detta. Om ditt underhållsbeslut kräver betalning via delstaten Washingtons registreringskontor för bidrag (se nästa avsnitt), men DCS inte får in någon hanteringsbegäran, så kommer DCS att öppna ett PSO-ärende (Payment Services Only = endast utbetalningstjänster) åt dig. DCS tillhandahåller endast utbetalningshantering och registerföring för PSO-ärenden. Delstaten Washingtons registreringskontor för bidrag Delstaten Washingtons registreringskontor för bidrag (WSSR) är en del av DCS som för register och distribuerar utbetalningar av bidrag. DCS lägger in ditt underhållsbeslut i WSSR när något av följande inträffar. 1. Någon av underhållsbeslutets parter ber DCS om indrivning av bidrag. 2. Ditt underhållsbeslut kräver att föräldern som inte har vårdnaden betalar underhållsbidrag via WSSR. Vad du måste göra När du bett DCS om indrivning av bidrag måste du: 1. Skicka DCS alla betalningar som du har mottagit direkt från föräldern som inte har vårdnaden. DCS måste ha en lista över alla betalningar för att hantera ditt ärende. Om du mottagit bidragsbetalningar innan du bad om DCS-tjänster måste du ge DCS en lista över dessa betalningar. När du skickar betalningar som du mottagit direkt från föräldern utan vårdnad till DCS lägger DCS på den summan på ditt DCS-kontokort eller sätter in summan på ditt direktkonto. 2. Meddela DCS om du byter adress eller telefonnummer. DCS behöver den här informationen för att kontakta dig om ditt ärende. DCS kan delge juridisk information till dig via A-post. 3. Meddela DCS direkt om du återförenas med föräldern utan vårdnad eller om barnet/barnen flyttar för att bo någon annanstans. Du måste ge DCS ytterligare information vid förfrågan. 4. Meddela DCS om du anlitar en advokat eller privat ombud för att driva in ditt bidrag. Du måste ge DCS namnet på, och adressen till advokaten eller det privata ombudet. Du måste berätta för DCS vad advokaten eller det privata ombudet ska arbeta med. a. DCS kanske inte kan driva in ditt bidrag samtidigt som en advokat eller ett privat ombud försöker göra det. b. Om du anlitar en advokat för att ändra ditt underhållsbeslut måste du eller din advokat underrätta föräldern utan omvårdnad och DCS om detta. 5. Ge eller hjälpa DCS få kopior på alla underhållsbeslut gällande ditt ärende. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 1

2 Krav för att erhålla indrivning av underhållsbidrag Om du inte har rättslig vårdnad om barnet/barnen som du begär indrivning av underhållsbidrag för måste du intyga att du inte håller barnet/barnen från vårdnadshavaren på olagligt vis. DCS tar en avgift på 25,00 dollar för varje räkenskapsår som DCS skickar dig 500 dollar i bidrag om du aldrig har mottagit TANF (temporärt stöd till familjer i nöd), stam-tanf, eller AFDC (stöd till familjer med minderåriga barn) för något barn. Räkenskapsåret börjar 1 oktober och slutar 30 september varje år. DCS samlar in den här avgiften från dig genom att ta 25,00 dollar från bidragsutbetalningarna efter att DCS skickat dig det första beloppet på 500 dollar. Om du har mer än ett ärende på grund av att dina barn har olika fäder kan du behöva betala mer än en årlig avgift. Om du har tagit emot TANF, stam-tanf eller AFDC från någon annan delstat måste du skicka bevis på detta, som till exempel en försäkran under ed från annan delstats organ för allmänt stöd eller en bestyrkt kopia på ditt bidragsregister, till DCS. DCS tar ut avgiften tills det att vi mottar detta bevis. Indrivning av underhållsbidrag Om du har ett underhållsbeslut som anger bidragsbeloppet kommer DCS att försöka driva in det beloppet. DCS beräknar och driver vanligtvis inte in ränta då den tillkommer på ditt beslut. I vissa fall måste DCS underrätta bägge parter om underhållsbeslutet innan man påbörjar indrivningen. Om du inte har ett underhållsbeslut eller om ditt underhållsbeslut inte avser både underhållsbidrag och medicinskt underhåll kommer DCS att underrätta bägge parter om det underhållsbeslutet. 1. I det här meddelandet anger DCS belopp för underhållsbidrag och medicinskt underhåll efter behov. DCS baserar beloppet för underhållsbidraget på bägge parternas kombinerade inkomster och antalet barn det handlar om. 2. Ditt beslut måste kräva att varje förpliktigad förälder ska tillhandahålla sjukförsäkringsskydd när skydd finns tillgängligt via förälderns arbetsgivare eller fackförening till en kostnad av inte mer än 25 procent av förälderns grundläggande förpliktelse för underhållsbidrag. 3. Beslutet kan inkludera en förpliktelse för medicinskt underhåll för en premie som betalas antingen av dig eller av delstaten, om sjukförsäkring inte tillhandahålls av den förpliktigade föräldern. Om ett fast bidragsbelopp inte står angivet i ditt underhållsbeslut, utan om det istället står angivet en formel för att fastställa beloppet, delger DCS Underhållsbeslutets bägge parter med meddelande om bidrag som ska betalas. 1. I detta meddelande fastställer DCS ett fast bidragsbelopp. Alla av underhållsbeslutets berörda parter kan be om en prövning för att bestrida det belopp som DCS fastställt. 2. DCS kan försöka komma fram till en överenskommelse gällande bidragsbeloppet med bägge av underhållsbeslutets berörda parter. När bidragsbeloppet är fastställt och om DCS känner till arbetsgivaren för föräldern utan vårdnad, utfärdar DCS ett meddelande om Innehållande av inkomst för underhållsbidrag till arbetsgivaren. Detta meddelande kräver att arbetsgivaren håller inne bidragspengar från inkomst eller lön från föräldern utan vårdnad. Om DCS inte känner till arbetsgivaren för föräldern utan vårdnad försöker DCS hitta källan till lön eller inkomst för att försöka driva in ditt underhållsbidrag därifrån. Om ditt underhållsbeslut innehåller bestämmelser för medicinskt underhåll för barnet/barnen försöker DCS att verkställa dessa bestämmelser. Åtgärderna som DCS vidtar beror på bestämmelserna i ditt beslut. 1. Om du har ett beslut som kräver att föräldern utan vårdnad tillhandahåller sjukförsäkringsskydd, betalar en proportionerlig andel av oförsäkrade medicinska kostnader, självrisker och egenavgifter, eller betalar ytterligare ett belopp när föräldern utan vårdnad inte har sjukförsäkringsskydd, kommer DCS att verkställa alla dessa krav för medicinskt underhåll. 2. Om du har ett underhållsbeslut som inte kräver att föräldern utan vårdnad tillhandahåller sjukförsäkringsskydd för barnet/barnen kan DCS försöka ändra beslutet. 3. Om du har ett underhållsbeslut som kräver att du tillhandahåller sjukförsäkringsskydd, betalar en proportionerlig andel av oförsäkrade medicinska kostnader, egenavgifter och självrisker, eller betalar en andel av den andra förälderns sjukförsäkringspremie om du inte tillhandahåller sjukförsäkringsskydd, kan DCS verkställa dessa krav om föräldern utan vårdnad ansöker om indrivning av underhållsbidrag. Om du har sjukförsäkringsskydd för barnet/barnen ska du för DCS uppvisa bevis på det. Du kan fylla i och skicka tillbaka det bifogade formuläret Custodial Parent Health Insurance Information som bevis. Om du har sjukförsäkringsskydd och inte vill att DCS driver igenom kraven för medicinskt underhåll i underhållsbeslutet måste du förse DSC med bevis på försäkringsskyddet och meddela DCS skriftligt att du inte vill verkställa kraven för medicinskt underhåll. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 2

3 Om modern och fadern aldrig gift sig, och: 1. En eller båda av dem aldrig undertecknade en Faderskapsbekräftelse, måste en delstats- eller stamdomstol fastställa vem fadern är. DCS hänvisar ditt ärende till en åklagare, stamdomstol eller USA:s justitiedepartement för hantering. 2. Bägge av dem undertecknade en Faderskapsbekräftelse, DCS kan utfärda ett underhållsbeslut utan rättsliga åtgärder. Om den andra parten för ditt underhållsbeslut ber DCS att göra så, kan DCS tillhandahålla fulla tjänster för indrivning av bidrag även om du inte vill ha dem. Om ingen av underhållsbeslutets parter bor i delstaten Washington tillhandahåller DCS tjänster för indrivning av bidrag om följande två villkor uppfylls. 1. Ingen av underhållsbeslutets parter mottar tjänster för indrivning av bidrag från andra delstater. 2. Föräldern utan vårdnad har anknytning till delstaten Washington. Med anknytning avses att man får lön från arbetsgivare som är verksamma i Washington, äger tillgångar i Washington, etc. Föräldern utan vårdnad måste ha tillräckligt med anknytning till delstaten Washington för att DCS ska kunna driva in bidrag. Om föräldern utan vårdnad bor i en annan delstat och inte har någon anknytning till delstaten Washington, och du bor i delstaten Washington, så kan DCS göra något av följande. 1. Försöka upprätta behörighet för ärendet och driva in bidraget enligt lagstiftningen i delstaten Washington. 2. Be delstaten som föräldern utan vårdnad bor i att driva in bidraget. Den andra delstaten agerar då enligt sin lagstiftning. DCS sluter en överenskommelse med föräldern utan vårdnad gällande förfallna månatliga betalningar. DCS baserar denna betalning på bidragskravet som står angivet i underhållsbeslutet och totalbeloppet för förfallna bidragsbetalningar för ärendet. Om du har ett underhållsbeslut som tillåter DCS att delge ett beslut gällande Innehållande av inkomst för underhållsbidrag, kommer DCS att delge arbetsgivaren till föräldern utan vårdnad detta (om denna är känd). Om du har ett underhållsbeslut som inte tillåter DCS att delge ett beslut gällande Innehållande av inkomst för underhållsbidrag, kommer DCS att delge ett Meddelande om bidragsskuld och krav på betalning till föräldern utan vårdnad. I Meddelandet om bidragsskuld och krav på betalning står bidragsbeloppet angivet och det ger DCS tillstånd att delge ett beslut gällande Innehållande av inkomst för underhållsbidrag. 1. Om du är betalningsmottagare enligt domstolsbeslutet kommer DCS att skicka dig en kopia på meddelandet där bidragsbeloppet står angivet. Om du har mottagit en kopia och inte godkänner beloppen som står angivna i meddelandet kan du begära omprövning. 2. Föräldern utan vårdnad kan begära en så kallad Conference Board-prövning (en informell prövning) för att bestrida villkoren i meddelandet som anger bidragsbeloppet. Du kan delta i prövningen. 3. Om du begär en prövning och föräldern utan vårdnad begär en Conference Board-prövning, kan du välja mellan att ha en vanlig prövning eller en så kallad Conference Board-prövning. I alla förfaranden för att fastställa, verkställa eller ändra ett underhållsbeslut, kan DCS delge skriftliga meddelanden till parterna om beslutet via A-post. DCS kan delge dessa meddelanden till parternas senast kända adresser. Om DCS delger ett meddelande till dig kan det bli det slutgiltiga beslutet utan att du meddelas vidare om det. En domstol eller en förvaltningsrättsdomare (ALJ) kan godkänna en begäran om att ändra ett underhållsbeslut genom tredskodom om en av parterna inte infinner sig vid ett ändringsförfarande. Detta gäller även om DCS inte kan bevisa att parten som inte infunnit sig faktiskt mottagit meddelandet om prövningen som skickats via A-post till partens senast kända adress. DCS kan inte fastställa eller verkställa bestämmelser gällande vårdnad eller besök för dina barn. Representation DCS och alla av justitiedepartementets ämbeten och åklagarämbeten som arbetar med DCS representerar Institutionen för samhälls- och hälsovård. Dessa ämbeten representerar ingen av underhållsbeslutets parter. Prövningar Kapitel RCW låter underhållsbeslutets bägge parter delta i prövningar som hålls gällande underhållsbeslutet. Alla parter får delta i prövningen personligen eller via telefon. Prövningar påverkar bidragsbeloppet. Om du inte deltar på en prövning kan en ALJ godkänna förfrågningar från DCS eller till den andra parten utan att meddela dig. Du kanske vill att ett juridiskt ombud representerar dig på en prövning. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 3

4 Indrivningstjänster DSC försöker att: 1. Driva in aktuella och förfallna (om det finns några) bidrag. Under begränsade omständigheter kan DCS sluta en temporär överensstämmelse som tillåter föräldern utan vårdnad att betala mindre än det aktuella månatliga bidragsbeloppet som står angivet i underhållsbeslutet. Betalningarna ökar över tid för att låta DCS driva in allt aktuellt och förfallet underhållsbidrag. 2. Driva in ränta på förfallet underhållsbidrag. DCS gör så endast om du har ett underhållsbeslut eller ett beslut från en delstats- eller stamdomstol som uppger den totala summan för upplupen ränta. 3. Driva in barnomsorgskostnader, om det krävs enligt ditt underhållsbeslut. 4. Driva in belopp för underhållsskyldighet mot make, om det krävs enligt ditt underhållsbeslut. DCS fastställer inte belopp för underhållsskyldighet mot make. 5. Verkställa krav för medicinskt underhåll. DCS kan försöka driva in ej återbetalade medicinska kostnader (som till exempel egenavgifter, självrisker och premier) för barnet/barnen som skyddas av beslutet med hjälp av kompensation som finns tillgänglig enligt kapitel och RCW 74.20A RCW. WAC A-1020 definierar oförsäkrade medicinska kostnader. DCS kan delge ett Meddelande om nationellt medicinskt underhåll för att verkställa kraven för sjukförsäkring eller driva in en kontant inbetalning som inte överstiger den förpliktigade förälderns proportionerliga andel av kostnader, begränsat till 25 procent av förälderns grundläggande förpliktelse för underhållsbidrag. 6. Driva in underhåll för eftergymnasial utbildning för barn som fortsätter sin utbildning efter gymnasiet. Endast en delstats- eller stamdomstol kan besluta om den här sortens underhåll. DCS kan inte besluta om den här sortens underhåll. Du måste inte be DCS vidta åtgärderna som står angivna i det här avsnittet. DCS agerar enligt vad som krävs för ditt ärende. Dock kan du hitta ny information som skulle kunna hjälpa DCS att driva in ditt underhållsbidrag. Om du gör det måste du meddela DCS. Inkludera följande information i all korrespondens med DCS. 1. Ditt namn, adress, telefonnummer och ärendenummer. 2. Namn och personnummer för föräldern som inte har vårdnaden (om känt). Stoppa tjänster från DCS Om du vill att DCS slutar tillhandahålla fullständiga indrivningstjänster måste du meddela DCS skriftligen. Om du har ett underhållsbeslut som kräver att föräldern utan vårdnad betalar underhåll via WSSR slutar DCS tillhandahålla fullständiga indrivningstjänster, ändrar ditt ärende till PSO och meddelar föräldern utan vårdnad. Om ditt underhållsbeslut inte kräver betalning via WSSR avslutar DCS ditt ärende. Om du eller ditt barn återförenas med föräldern utan vårdnad slutar DCS att driva in aktuellt underhåll. DCS meddelar dig om eventuella ändringar av de typer av tjänster som du erhåller. Kompensation för återbetalning av federal inkomstskatt, administrativ kompensation och nekat pass DCS meddelar skattemyndigheten IRS när föräldern utan vårdnad är skyldig förfallet underhållsbidrag om ditt ärende uppfyller följande kriterier: 1. DCS känner till personnumret till föräldern utan vårdnad. 2. Skulden för förfallet underhåll gäller enligt ett underhållsbeslut. 3. Föräldern utan vårdnad är skyldig förfallet underhåll till en summa av 500 dollar eller mer. Om DCS inte kan fastställa skulden för det förfallna underhållet kan DCS begränsa skulden till summan som tillkommit sedan DCS godkände ditt ärende. IRS skickar skatteåterbäringen för föräldern utan vårdnad till DCS för betalning av förfallet underhållsbidrag. Om föräldern utan vårdnad lämnar in en gemensam självdeklaration kan DCS hålla inne återbäringen i sex månader innan pengarna skickas till dig. DCS kan hålla inne skatteåterbäringen för att låta andra parter i den gemensamma självdeklarationen få sin andel av återbäringen. Andra betalningar som staten är skyldig föräldern utan vårdnad kan också användas för att betala förfallet underhåll. Om föräldern utan vårdnad är skyldig minst dollar kan staten neka föräldern utan vårdnad att utfärda pass. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 4

5 Betalningsfördelning Det finns strikta federala och delstatliga bestämmelser för fördelning av underhållsbetalningar. DCS använder datumet för betalningsmottagning för att fastställa hur underhållspengarna ska ges ut. Ingen av ett underhållsbesluts berörda parter kan välja perioden som betalningen avser. 1. DCS ger ut alla pengar som mottas varje månad, förutom skatteåterbäringar från IRS, först för aktuellt underhåll för den månaden. Betalningar från IRS ges endast ut för förfallet underhållsbidrag. 2. DCS kan hålla inne en årlig avgift på 25,00 dollar, om du aldrig har mottagit TANF, stam-tanf eller AFDC som vårdnadshavare av minderåriga barn. DCS tar ut avgiften efter att 500,00 dollar i underhåll har fördelats till dig i ärendet mellan 1 oktober och 30 september varje år. 3. Om DCS mottar mer än det aktuella underhållsbeloppet använder DCS de extra pengarna för förfallet underhållsbidrag. 4. Om föräldern utan vårdnad är skyldig aktuellt underhåll till mer än en familj fördelar DCS pengar till alla aktuella underhållsförpliktelser innan pengarna används för förfallet underhållsbidrag. Varken du eller föräldern utan vårdnad kan ange hur DCS ska fördela betalningar. Det finns ett undantag för regeln ovan. Föräldern utan vårdnad kan specificera fördelning av betalningar till PSOärenden. PSO avser de ärenden där DCS tillhandahåller registerföring och betalningsfördelning men inte verkställer ett underhållsbeslut. DCS skickar aktuella underhållsbetalningar till dig. Om du anmäler dig till direktinställning sätter DCS in betalningar direkt på ditt bankkonto via Electronic Funds Transfer (EFT). OBS: Om du inte godkänner direktinsättning skickar DCS automatiskt ett Visa-kontokort med innestående monetärt värde till dig via post, detta kallas för DCS-kontokortet. Om du har ett DCS-kontokort sätter DCS in ditt underhållsbidrag på kortet istället för på ditt bankkonto. I de flesta fall finns betalningar av underhållsbidrag tillgängliga på ditt bankkonto eller ditt DCS-kontokort inom tre arbetsdagar efter att DCS fördelat dem till ditt ärenden. Du kan använda DCS-kontokortet var som helst där VISA accepteras och i bankomater. Du kan få mer information om elektroniska betalningar, eller få reda på mer om dina andra alternativ för att ta emot betalningar, genom att ringa eller online på Förfallna underhållsbetalningar kan eller kan inte tilldelas dig. 1. Och du och dina barn aldrig mottagit socialhjälp skickar DCS pengarna till dig. 2. Om du mottagit socialhjälp och du inte har någon skuld till någon jurisdiktion skickar DCS pengarna till dig. 3. Om du tidigare mottagit socialhjälp fördelar DCS förfallet underhållsbidrag som man tagit emot efter att du slutat ta emot socialhjälp enligt följande: a. I första hand, till allt förfallet underhållsbidrag till dig som aldrig tilldelades staten. b. I andra hand, till allt förfallet underhåll som temporärt tilldelades staten via en tilldelning på eller efter 1 oktober 1997 och före 1 oktober 2008, och som inte ingår i det permanenta tilldelade förfallna underhållet som beskrivs i d nedan. c. I tredje hand, till allt förfallet underhåll till dig för barnet/barnens medicinska stöd. d. I fjärde hand, till allt förfallet underhåll som permanent tilldelades staten via en socialbidragsbetalning gjord före 1 oktober 1997 eller som tilldelats efter det datumet på grund av att ett socialbidrag betalades till dig under den månaden. e. I femte hand, till barns medicinska underhåll som är tilldelat till staten. f. Betalningar som tas emot från IRS fördelas till förfallet underhållsbidrag och förfallet medicinskt underhåll tilldelat till staten innan det fördelas som förfallet underhåll till dig. 4. Om föräldern utan vårdnad är skyldig förfallet underhåll till mer än en familj delar DCS upp de indrivna pengarna proportionerligt mellan familjerna. Om du felaktigt mottar underhållsbetalningar måste du i de flesta fall betala tillbaka pengarna. För att återfå felaktiga betalningar kan DCS vidta innehållande åtgärder mot din inkomst eller lön eller utöva panträtt mot din egendom. DCS meddelar dig innan dessa åtgärder vidtas. Om du inte godkänner DCS åtgärder kan du begära prövning. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 5

6 Stamrelaterad information Såvida inte DCS och stammen har en överenskommelse att göra så, gäller DCS procedurer för verkställande och indrivning som står angivna i detta formulär inte för anställda som arbetar för stammar, stamägda verksamheter eller indianägda verksamheter som ligger på ett reservat. Om föräldern utan vårdnad är anställd av en indianstam, av en stamägd verksamhet eller av en indianägd verksamhet som ligger på ett reservat kan DCS: 1. Be stammen att verkställa ditt underhållsbeslut. DCS gör detta om delstaten Washington och stammen har en process för att göra det. 2. Väcka talan i en stamdomstol för att etablera eller verkställa ditt underhållsbeslut. Om DCS väcker talan i en stamdomstol kan DCS använda procedurer angivna i avtal mellan delstaten Washington och indianstammarna eller använda befintliga stamdomstolsprocedurer. DCS kan tilldela ditt ärende till en stamenhet för indrivning om något av följande gäller för ditt ärende. 1. Någon av parterna eller barnen som ditt underhållsbeslut berör är medlem i en indianstam. 2. Föräldern utan vårdnad är anställd av en indianstam, av en stamägd verksamhet eller av en indianägd verksamhet som ligger på ett reservat eller i ett förvaltningsland. 3. Någon av parterna som ditt underhållsbeslut berör omfattas av en kooperativ process eller avtal för underhållsbidrag. 4. Någon av parterna som ditt underhållsbeslut berör nyttjar tjänster från en stam-tanf eller ett stamprogram för underhållsbidrag. 5. Ditt ärende involverar andra stamfrågor. Lagar och regler som påverkar underhållsbidrag Följande kapitel i RCW (Revised Code of Washington) och WAC (Washington Administrative Code) reglerar tjänsterna som DCS tillhandahåller. Kapitel RCW Kapitel 26.21A RCW Kapitel RCW Kapitel RCW Kapitel 74.20A RCW Kapitel A WAC Preskriptionsbestämmelserna kan gälla för en skuld gällande underhållsbidrag. Om de gäller kan föräldern utan vårdnad använda preskriptionsbestämmelserna som ett försvar för att den inte längre är skyldig hela eller en del av skulden gällande underhållsbidrag. Telefonsamtal Ring det automatiska telefonsystemet KIDS på för att få information om ditt ärende. Använd det här systemet så mycket som möjligt. Om du har ett ärende som KIDS -systemet inte kan hantera ska du ringa DCS-kontoret som hanterar ditt ärende. Kom ihåg, telefonsamtal själ tid från indrivning av ditt ärenden. Om antalet samtal till DCS minskar kan de hjälpa dig mer effektivt. Om du måste kontakta DCS ska du använda telefonnumren som står angivna nedan. Använd endast de kostnadsfria numren för långdistanssamtal. TTY-/TDD-tjänster är tillgängliga för personer med nedsatt tal eller hörsel. Seattle: (206) eller (800) Vancouver: (360) eller (800) Tacoma: (253) eller (800) Wenatchee: (509) eller (800) Everett: (425) eller (800) Yakima: (509) eller (800) Spokane: (509) eller (800) Olympia: (360) eller (800) Kennewick: (509) eller (800) För information om elektroniska betalningar kan du ringa eller besöka DCS webbplats på Du kan registrera dig för att se betalningshistorik för ditt ärende online på Ingen person ska på grund av ras, hudfärg, nationellt ursprung, tro, religion, kön, ålder eller handikapp diskrimineras gällande anställning, tjänster eller någon aspekt av programmets aktiviteter. Det här formuläret finns tillgängligt i andra format vid förfrågan. DSHS SW (REV. 07/2012) Swedish Sida 6

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn kort information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, april 2013 Tryck: Elanders Upplaga: 10 000 Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar

Läs mer

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad 1 empel Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4 Makans uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Makens uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Gemensamma barn under 18 år, under gemensam

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, december 2007 Tryck: AB Danagards Grafiska Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar kan

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se Euler Hermes Sverige Simplicity Allmänna Villkor www.eulerhermes.se Euler Hermes Simplicity Simplicity - Allmänna Villkor 1 Försäkringens ändamål 1.1 Försäkringsgivare av er Försäkring är Euler Hermes

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

OBS! Var vänlig texta tydligt!

OBS! Var vänlig texta tydligt! Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! FRAMSTÄLLNING OM BITRÄDE VID OLOVLIGT BORTFÖRANDE ELLER KVARHÅLLANDE AV BARN FRÅN SVERIGE TILL LÄNDER SOM INTE TILLTRÄTT HAAGKONVENTIONEN OM DE CIVILA

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation OH nr 1 Svenska Kennelklubbens organisation Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70 Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se Köpeavtal för hund sid 1 (2) A SKK J5 12 000

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Utrikesdepartementet Sverige

Utrikesdepartementet Sverige Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! ANSÖKAN ENLIGT HAAGKONVENTIONEN 25 OKTOBER 1980 OM DE CIVILA ASPEKTERNA PÅ INTERNATIONELLA BORTFÖRANDEN AV BARN Ansökan om återförande umgänge, enligt

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

2008-01-16. Inledning

2008-01-16. Inledning Promemoria CANBERRA Ambr Kamilla Lindström Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson Australiens socialförsäkringssystem Inledning Australiens socialförsäkringssystem är väl utbyggt, men jämfört

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I den här foldern beskrivs kortfattat vad samarbetssamtal är. Samarbetssamtal

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala, (2) skanna in den och mejla till info@24money.se

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer