) UGUDJHWRP(XURSHLVNDNRORFKVWnOJHPHQVNDSHQ (.6*JnUXWHQ YHUVLNW

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ") UGUDJHWRP(XURSHLVNDNRORFKVWnOJHPHQVNDSHQ (.6*JnUXWHQ YHUVLNW"

Transkript

1 0(02 Bryssel den 19 juni 2002 ) UGUDJHWRP(XURSHLVNDNRORFKVWnOJHPHQVNDSHQ (.6*JnUXWHQ YHUVLNW (.6*LHWWQ WVNDO Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) undertecknades i Paris den 18 april 1951 av Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Den 23 juli 2002, 50 år efter ikraftträdandet, kommer avtalet att gå ut. EKSG:s medlemsstater förband sig att lägga samman sina kol- och stålresurser genom att upprätta en enda marknad för kol- och stålprodukter, undanröja importoch exportrestriktioner och bidra till att skapa en inre marknad för kol och stål. Den utmaning som Västeuropa stod inför strax efter kriget var att hitta en ram för ekonomisk och industriell återhämtning som inte skulle återuppliva gammal nationell rivalitet utan i stället bilda grunden för varaktig fred. Genom EKSG fann man en form för uppbyggnaden av en internationell organisation som sedan användes som mall när Europeiska gemenskapen (numera Europeiska unionen) bildades EKSG:s höga myndighet, ministerråd, församling och domstol var föregångare till dagens institutioner och där fastställdes många av dagens välkända principer förbundna med "gemenskapsmetoden". Kol- och stålindustrin utgjorde själva kärnan i detta första smakprov på europeisk integration eftersom den traditionellt hade varit en av de viktigaste drivkrafterna för de nationella krigsmaskinerna. EKSG har bidragit till att modernisera denna industri och har med framgång lett dess anpassning till de många tekniska, marknadsmässiga och samhälleliga förändringarna under de senaste 50 åren. Den verkställande höga myndigheten med nio medlemmar utsågs av medlemsstaternas regeringar. Dess oberoende garanterades genom att myndigheten fick en egen inkomstkälla. EKSG:s institutionella struktur omfattade också ett ministerråd och en parlamentarisk församling som utsågs genom indirekta val. EKSG-institutionerna slogs 1967 samman med Europeiska gemenskapens och Euratoms institutioner. EKSG:s rådgivande kommitté och flera rådgivande organ gav ett institutionellt forum för social dialog. Dessa organs uppgifter kommer att tas över av Ekonomiska och sociala kommittén. Ekonomiskt sett blev kol- och stålgemenskapen redan tidigt en stor framgång. Mellan 1952 och 1960 ökade järn- och stålproduktionen med 75 % i EKSG-länderna samtidigt som industriproduktionen ökade med 58 %. När den europeiska kolindustrins konkurrenskraft efter 1959 hotades av tillgången till andra bränslen och importerat kol bidrog EKSG till att minska produktionskapaciteten för kol och införde program för omskolning av gruvarbetare och utveckling av ny industri.

2 9LONDlUGHYLNWLJDVWHYlUGHQVRPIUlPMDWVDY(.6*" EKSG främjade fred och försoning i det krigshärjade Europa genom att föra samman de två industrier de europeiska nationernas upprustning dittills hade byggt på: kol och stål. Detta gällde särskilt längs den fransk-tyska gränsen, där arméerna hade drabbat samman om kontrollen över dessa nyckelsektorer, som blomstrade i Ruhrområdet, Saarland och Lorraine. Motivet för EKSG:s grundare var att främja en politisk integration genom att först successivt åstadkomma en ekonomisk integration. Detta ledde så småningom till skapandet av Europeiska gemenskapen (Romfördraget 1957) och Europeiska unionen (Maastrichtfördraget 1992). Den strukturerade dialogen hade en central funktion inom EKSG och man skapade ett institutionellt forum för denna dialog, EKSG:s rådgivande kommitté. Denna kommitté förde samman företrädare för producenter, arbetstagare, konsumenter och återförsäljare från både kol- och stålsektorn. Kommittén rådfrågades om alla aspekter av industripolitiken och även om forsknings- och konkurrensfrågor. Kommittén är den enda EKSG-institution som existerar än i dag. Efter EKSGfördragets utgång kommer Ekonomiska och sociala kommitténs kompetens att utvidgas till att omfatta kol- och stålsektorn. På dennas begäran har den höga myndigheten inrättat två blandade utskott för harmonisering av arbetsförhållandena inom kol- och stålindustrin, som utgör de äldsta exemplen på social dialog på europeisk nivå. Inom dessa organ har samarbetet mellan arbetsmarknadens parter bidragit till att förutse och lösa problem samt till att hitta de bästa metoderna för att bibehålla konkurrenskraften och arbetskraftens anställningsbarhet..rorfkvwnovhnwruqlgdj Europeiskt stål är i dag bättre, billigare och renare. EU:s stålforskning kommer att syfta till att ytterligare förbättra stålprodukterna och produktionsprocesserna samt till att hantera samhällsaspekter och frågan om hållbarhet. Hälsa, arbetarskydd och kvalitet är de viktigaste faktorer som bör prioriteras. Det bör påpekas att den genomsnittliga kvaliteten på europeiskt stål och europeisk ståltillverkningsteknik är mycket hög och inom många områden har man en ledande ställning internationellt. Den europeiska kolsektorn har gjort imponerande framsteg vad gäller gruvteknik utformad med tanke på arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt kolproduktionens och kolanvändningens miljöaspekter, både när det gäller produktion av koks för stålindustrin och elproduktion (ren kolteknik). Industrin har tvingats genomföra omstruktureringsprocesser, eftersom gruvdriftens geologiska villkor hela tiden försämras på grund av de europeiska kolgruvornas stora djup. En gemenskapsbas av EU-producerat kol kan bidra till EU:s primärenergiresurser, vilket bör leda till en trygg energiförsörjning i Europa. Dessutom kommer rådets nya förordning om statligt stöd till kolindustrin att träda i kraft när EKSG-fördraget går ut. EU:s förestående utvidgning kommer att leda till förändringar, särskilt för kolsektorn. Resultaten från EKSG-systemet kan åter visa sig vara ett fruktbart exempel att följa. Sysselsättning (utveckling inom de två sektorerna) (EUR-6) (EUR-9) (EUR-12) (EUR-15) Kol Stål

3 Kol- och stålproduktion (utveckling inom de två sektorerna (i miljoner ton)) (EUR-6) (EUR-9) (EUR-12) (EUR-15) Kol 248,3 270,0 183,4 82,0 Råstål 39,8 150,8 132,1 159,0 %DNJUXQG 9LONDlU(.6*VW UVWDIUDPJnQJDU",QGXVWULSROLWLN Enligt EKSG-fördraget skulle den höga myndigheten säkra att de mål som fastställts för Europeiska kol- och stålgemenskapen, som grundas på en gemensam marknad, gemensamma syften och gemensamma institutioner, uppnås. Målsättningen att skapa en verklig inre marknad förutsatte att alla interna tulltariffer på kol och stål avskaffades. Den höga myndigheten kunde utfärda bindande beslut, rekommendationer (bindande vad gäller resultaten men inte metoderna) och yttranden utan bindande verkan. Vid en påtaglig krissituation kunde emellertid ministerrådet ingripa med långtgående befogenheter. EKSG:s industripolitik byggde på övervakning och kontroll av investeringar och statligt stöd. Enligt fördraget tilläts inte användning av statligt stöd. Men den kris inom kolsektorn som inleddes i slutet av 1950-talet och de senare kriserna inom stålsektorn ledde till att den höga myndigheten föreslog produktionskvoter. Den höga myndighetens beslut ogillades av medlemsstaterna, som ansåg att ett visst statligt stöd var nödvändigt och skulle godkännas genom beslut på grundval av artikel 95 i fördraget. I dag, efter en period av smärtsam strukturomvandling har den europeiska stålindustrin återgått till de ursprungliga strikta principerna för statligt stöd. Däremot behöver den europeiska kolindustrin fortfarande i viss utsträckning subventioner i form av statligt stöd. Europeiska unionens råd och Europaparlamentet har stött kommissionens förslag om att bibehålla en rimligt stor inhemsk kolproduktion som kan bidra till en trygg energiförsörjning. Tack vare EKSG:s insatser har den europeiska industrin behållit sin ledande ställning när det gäller gruvteknik och ren förbränning av kol, vilket gett betydande sidoeffekter inom andra branscher. )LQDQVLHOODUHVXUVHU Enligt EKSG-fördraget skall gemenskapens politik inte finansieras genom bidrag från medlemsstaterna utan genom egna resurser, dvs. avgifter på kol- och stålproduktionen. Dessa avgifter gav gemenskapen en oberoende finansieringskälla och lade grunden till en aktiv politik för lån och investeringar. Sammanlagt har EKSG-lån beviljats på 13 miljarder euro. 3

4 3ROLWLNLQRPGHWVRFLDODRPUnGHW Den djupnande krisen inom både kol- och stålindustrin innebar att EKSG-systemen för social krishantering fick allt större betydelse när det gällde mekanismer för marknadsreglering. De vanligaste verktygen för återanpassningsstöd var följande: förtidspension och tillfälliga bidrag, kompensation för förlorad inkomst (inkomstbidrag), ekonomiskt stöd för att främja kompensation för geografisk rörlighet, utbildningsbidrag för anställda och ersättning för företagens utgifter för utbildning samt bidrag för korttidsarbete. Totalt har över 1,7 miljoner arbetstagare erhållit hjälp via EKSG:s stöd till återanpassning. %RVWDGVSURJUDP Fram till 1997 hade EKSG framgångsrika låneprogram för att förbättra arbetstagarnas bostäder. Under åren har över bostäder omfattats av programmet. Traditionellt sett har de flesta kol- och stålföretag tillhandahållit bostäder åt sina arbetstagare. Tack vare EKSG-programmet blev det möjligt att förbättra bostäderna, även i regioner som drabbats hårt av omstruktureringen. Bostadsprogrammet bidrog därmed till att lindra de sociala effekterna av omstruktureringsprogrammen och till arbetet med att ge de tidigare kol- och stålregionerna ny ekonomisk inriktning. 3DXO)LQHWVWLIWHOVHQ Vid sidan av det kontinuerliga arbetet med att mildra konsekvenserna för arbetstagarna inrättade EKSG en fond för att hjälpa barn till offer för allvarliga olyckor inom kol- och stålindustrin genom ett stipendiesystem. 1lWYHUN I anslutning till gemenskapsinitiativen RECHAR och RESIDER, som medfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, har man upprättat nätverk av kolgruveregioner och -samhällen (EUR-ACOM) samt stålregioner och -samhällen (CASTer). Dessa nätverk försöker värna de berörda regionernas gemensamma industriella och kulturella arv. 'HYLNWLJDVWHXWPDQLQJDUQDLIUDPWLGHQ (IWHU(.6*I UGUDJHWVXWJnQJ I enlighet med det protokoll som bifogades Nicefördraget skall Europeiska gemenskapen överta EKSG:s tillgångar och skulder. Nettovärdet av dessa tillgångar enligt EKSG:s balansräkning per den 23 juli 2002 skall tilldelas den nya "Kol- och stålforskningsfonden". Fondens sammanlagda tillgångar kommer att uppgå till omkring 1,6 miljarder euro vid tidpunkten för fördragets utgång. Den årliga räntan på detta belopp kommer att ligga på 60 miljoner euro. 72,8 % kommer att gå till stålforskning och 26,2 % till kolforskning. Stålforskningen kommer därmed att erhålla över 43 miljoner euro 2003 och

5 Det program som tar över efter EKSG kommer att vara förenligt med Europeiska unionens vetenskapliga, tekniska och politiska mål och komplettera den verksamhet som genomförs i medlemsstaterna och EU:s befintliga ramprogram för forskning. Man kommer att uppmuntra samordning, komplementaritet och synergieffekter mellan dessa program och även ett informationsutbyte mellan projekt finansierade inom detta program och projekt finansierade inom ramprogrammet..rpplvvlrqhqnrpphurfnvndwwiruwvlwwdyhundi U,QGXVWULHOOI UlQGULQJRFKXWYLGJQLQJ Rådets förordning om statligt stöd till kolindustrin bidrar till omstruktureringen av denna industri, med beaktande av de sociala och regionala aspekterna av sektorns omstrukturering och behovet av att som en försiktighetsåtgärd bibehålla en miniminivå på den inhemska kolproduktionen som säkerhetsreserv. Kol- och stålindustrins industriella konkurrenskraft och omvandling bör främjas. Kommissionen kommer följa situationen inom sektorn i kandidatländerna för att säkerställa bärkraftiga och hållbara omstruktureringsprocesser och för att underlätta införlivandet med EU:s industripolitik efter utvidgningen. 0LOM SROLWLNRFKKnOOEDUXWYHFNOLQJ Genomförandet av EU:s miljöhandlingsprogram är en stor utmaning som bl.a. omfattar nya politiska åtgärder för ren luft och miljöskyddsprojekt som också berör kol- och stålindustrin. Bl.a. bör följande frågor behandlas: - Energipolitiken: kommissionen kommer att lägga fram vitbok om trygg energiförsörjning. Vitboken och de politiska diskussioner som den ger upphov till kommer framför allt att påverka kol, som energikälla, och stål, som energiintensiv industri. - EU:s övergripande energipolitiska initiativ omfattar bland annat uppföljningen av det fleråriga ramprogrammet för energiåtgärder (som går ut 2002), fastställandet av nya gemensamma energimål och diskussionen om att delegera ansvar inom energiområdet till EU och att föra in ett kapitel om energi i EU-fördraget. +DQGHOVSROLWLN I detta ingår Europaavtal, associeringsavtal och andra EU-handelsavtal inför anslutningen, i den mån de rör kol- och stålindustrin, men även handelspolitiska skyddsåtgärder som rör kol- och stålindustrin, t.ex. för att motverka importrestriktioner som införs av andra länder. Kommissionen kommer också att ta upp kol- och stålaspekter av EU:s ståndpunkt i de kommande förhandlingsrundorna inom Världshandelsorganisationen. Ytterligare upplysningar finns på följande webbplats: 5

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Är EU en social marknadsekonomi?

Är EU en social marknadsekonomi? 2011:2op Giuseppe Bertola, Jörgen Hettne, Fritz W. Scharpf och Daniel Tarschys Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa en antologi Giuseppe Bertola, Jörgen Hettne, Fritz W. Scharpf och Daniel

Läs mer

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Inledning Undertecknade regeringar, som är medlemmar i Europarådet, som anser att Europarådets syfte är att åstadkomma en

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar UNESCOS KONVENTION Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2/2010

Läs mer

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? **

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Europapolitisk analys MAJ. NUMMER 2010:4epa Jörgen Hettne * Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Sammanfattning Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Havsfrågor och fiske Skydda havens framtid för ökat välstånd När vi förvaltar våra hav måste vi vara smartare än någonsin tidigare 2 I N S Y N I E U P O L I T I K E N INNEHÅLL En smart

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 2 MEDDELANDE TILL LÄSAREN Denna publikation innehåller

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

STÖDPAKET TILL UKRAINA

STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA Här redovisas de viktigaste åtgärderna som kommissionen föreslår på kort och medellång sikt för att hjälpa till att stabilisera det ekonomiska läget i Ukraina,

Läs mer

EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna?

EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna? Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2014:6epa Daniel Tarschys * EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna? Sammanfattning Under senare år har tiggare, varav många är rumänska

Läs mer

RiR 2010:24. Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete

RiR 2010:24. Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete RiR 2010:24 Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete ISBN 978 91 7086 235 9 RiR 2010:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Datum: 2010-11-10 Dnr: 31-2009-1488

Läs mer