EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för genomförandet av EKSG:s budget 1999 [Europaparlamentets resolution (A5-0097/2001) om ansvarsfrihet för EKSG 1999]

2 SAMMANFATTNING I enlighet med artikel i fördraget och artikel 89.8 i budgetförordningen sammanställer kommissionen i denna uppföljningsrapport svaren till den resolution från Europaparlamentet som bifogas beslutet om ansvarsfrihet för förvaltningen av EKSG under budgetåret Europaparlamentets resolution gäller fem rubriker: avvecklingen av EKSG, uppföljningen av tidigare rekommendationer, annullering av vilande åtaganden, återbetalning av källskatter samt lån till tjänstemän. Vad avser avvecklingen av EKSG meddelar kommissionen att parlamentets önskemål kan tillmötesgås, särskilt i fråga om de utvärderingar som planeras och de steg som vidtagits för att förbereda fortsatt verksamhet. På de punkter som parlamenetet tar upp i fråga om uppföljningen av tidigare rekommendationer vidtog kommissionen åtgärder under Kommissionen delar för övrigt inte parlamentets bedömning att besluten om att dra tillbaka vilande åtaganden fattades för sent, med tanke på att sådana beslut är oåterkalleliga och därför kräver noggrant övervägande. Kommissionen visar vidare i detta dokument att den har handlat i god tid i frågan om återbetalning av källskatter och att de punkter som tagits upp när det gäller lån till tjänstemän har åtgärdats. * * * Europaparlamentets resolution med anmärkningar som utgör en integrerad beståndsdel av beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) för budgetåret 1999 (C5-0654/ /2167(DEC)) Avveckling av EKSG 1. Parlamentet yrkar på att kommissionen skall utvärdera verkan av Europeiska stål- och kolgemenskapens räntestöd på konkurrenssituationen i kolbranschen och dess betydelse i jämförelse med de statsstöd som erlagts av vissa medlemsstater, Kommissionen bekräftar att programmet för räntesubventioner till kolindustrin med stöd av artikel 54 i EKSG-fördraget avslutades redan I alla händelser var det totala belopp som togs i anspråk under perioden högst begränsat (97,9 miljoner ecu under hela perioden) och kan inte bedömas ha haft någon betydande inverkan på konkurrensen inom sektorn.

3 2. upprepar sin begäran från beviljandet av ansvarsfriheten för 1998 enligt vilken kommissionen, innan EKSG-fördraget löper ut den 23 juli 2002, borde utvärdera i vilken omfattning EKSG har uppnått de i fördraget fastställda målen för ekonomisk expansion, ökad sysselsättning och höjd levnadsstandard, Kommissionen delar helt uppfattningen att det behövs en sådan utvärdering och genomförde under 2000 en inledande analys såsom grund för en uppdragsbeskrivning. Denna analys visade dock att det föreligger betydande metodologiska svårigheter och att det därför är osannolikt att det, på det sätt som parlamentet önskar, går att mäta EKSGåtgärdernas inverkan på ett tillförlitligt och meningsfullt sätt. Eftersom den period över vilken EKSG:s insatser skulle mätas är lång (50 år), skulle mycket stora mängder data behöva samlas in, varav en del kan var mycket svåra att komma åt. Ett ännu större problem vid en sådan mätning är det faktum att ekonomisk utveckling, tillväxt, ökad sysselsättning och förbättrad levnadsstandard under denna vidsträckta period beror på så många faktorer att det är närmast omöjligt att isolera effekterna av EKSG:s åtgärder. Kommissionen anser därför att det skulle vara mer meningsfullt att specifikt studera effekterna av de instrument som finansierats via EKSG-budgeten. Kommissionen har till exempel genomfört utvärderingar av de EKSG-finansierade forskningsprogrammen i koloch stålsektorerna, och har på så sätt tydligt påvisat de positiva effekterna av dessa program under perioden fram till mitten av 1990-talet Liknande utvärderingar av forskningsprogram inom sektorerna kommer att genomföras för den återstående perioden fram till dess att fördraget löper ut 3. beaktar det faktum att revisionsrätten anser att likviditetskvoten på 100 procent, fastställd till den 23 juli 2002 av kommissionen, är realistisk och att revisionsrätten mycket ingående följer dess utveckling och önskar hållas informerad om den, Enligt kommissionens beslut (EGT C175 av den 28 juni 1994, sid. 5) skall de lån som är utestående efter den 23 juli 2002 och som inte omfattas av någon statlig garanti från en medlemsstat helt och hållet täckas genom EKSG:s reserver. Det har emellertid aldrig varit kommissionens mål att uppnå en risktäckningsgrad på 100 %. Enligt kommissionens beräkningsmetod skulle en risktäckningsgrad på 100 % per den 23 juli 2002 vara omöjlig att uppnå, eftersom EKSG:s reserver/garantifönd (täljaren) beräknas såsom andel av en totalsumma av tillgångarna som helhet beräknad med viktning för de olika riskerna, alltså en summa som även inbegriper likvida medel. På grund av att lån successivt har återbetalats har emellertid risktäckningen ökat från 16 % 1995 till 38 % 1999 och kommer att fortsätta öka. År 2000 uppgick den till 41 %. 4. förväntar sig att kommissionen garanterar Europaparlamentet att tillräckliga reserver kommer att finnas tillgängliga efter 2002 så att ingen risk föreligger för låneverksamheten när den avslutats,

4 Enligt kommissionens beslut (EGT C 175 av den 28 juni 1994, sid. 5) skall de lån som är utestående efter den 23 juli 2002 och som inte omfattas av någon statlig garanti från en medlemsstat helt och hållet täckas genom EKSG:s reserver. Den 31 december 1999 uppgick medlen i garantifonden till 553 miljoner euro, vilket skall jämföras med de förväntade behoven per den 23 juli 2002, dvs. 570 miljoner euro beräknat enligt den omräkningskurs som gällde den 31 december Den 31 december 1999 täckte garantifonden 97 % av de aktuella lånen, och den 31 december 2000 täcktes 98,8 %. betonar att parlamentet kommer att fortsätta att övervaka hur effektivt skattebetalarnas pengar används även efter EKSG:s avveckling, 6. konstaterar att EKSG:s balansräkning var solid och omfattade miljoner euro vid slutet av 1999, 7. välkomnar det faktum att kommissionen, i linje med de rekommendationer som parlamentet gjorde i ovannämnda resolutionen om beviljande av ansvarsfrihet för 1998, har lagt fram ett förslag till rådets beslut om fastställande av de fleråriga tekniska riktlinjerna för forskningsprogrammet inom Kol- och stålforskningsfonden, att den under 2000 har offentliggjort en femårsrapport om EKSG:s stål-fotu (Forskning och Teknisk Utveckling) 2, utarbetad av en panel bestående av oberoende konsulter som är specialiserade inom tillämpad naturvetenskaplig, industriell och social forskning, och att den nu publicerar kriterier utifrån vilka EKSG:s stålforskningsprojekt skall väljas ut, övervakas och utvärderas, 8. ber kommissionen förklara varför en liknande utvärdering inte existerar för kolsektorn, Kommissionen planerar en liknande utvärdering av det forskningsprogram inom kolsektorn som bedrivs under de år som återstår till dess att fördraget löper ut. Uppdraget att genomföra utvärderingen kommer inom kort att bli föremål för ett anbudsförfarande. ^ ^ upprepar, mot bakgrund av att fördraget snart löper ut, sin begäran till kommissionen som framfördes i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för 1998 att genomföra en utvärdering av det verkliga personalbehovet och att om nödvändigt omorganisera de berörda enheterna, samt att överlämna en sådan plan till Europaparlamentet innan fördraget går ut, Den 8 mars 2001 förelade kommissionen Europaparlamentet ett dokument med rubriken "Expiry ofthe ECSC Treaty: Impact on the Administrative Costs at the Commission" (administrativa kostnader för kommissionen i samband med att EKSG- EGT C 29 E, , s Rapport EUR nr 19301

5 fördraget löper ut), där kommissionen redovisar sina personalbehov i anknytning till EKSG:s upphörande. I detta dokument indelas verksamheten inom kol- och stålsektorena i tre huvudkategorier: 1) åtgärder som är närmare knutna till kol- och stålsektorerna i sig än tilleksg-fördraget, 2) åtgärder som ibland kallas "arv från EKSG", d.v.s. åtgärder av operativ eller finansiell karaktär för vilka det finns förslag om fortsättning även efter det att EKSG-fördraget löpt ut, samt 3) de som är nära knutna till själva EKSG-fördraget och som förväntas avvecklas i samband med eller snart efter det att fördraget löpt ut. I samband med diskussionen om den politiska strategin för 2003 kommer kommissionen i februari 2002 att fatta beslut om de prioriteringar som skall styra fördelningen av den personal som handlägger den tredje kategorin av åtgärder. 10. uppmanar kommissionen att den skall utöva påtryckningar på medlemsstaterna för att Ekonomiska och sociala kommittén, som bör påta sig ansvaret för den strukturerade dialogen efter det att EKSG-fördraget har löpt ut, vad beträffar sammansättning och funktion, skall kunna återspegla den särskilda sakkunskapen inom kol- och stålhanteringens industrisektorer, I kommissionens meddelande från september 2000 betonades särskilt de unika erfarenheter som samlats inom EKSG:s rådgivande kommitté och den viktiga roll som kommittén spelat för kol- och stålsektorernas utveckling under det senaste halvseklet Även om kommittén som sådan och de särskilda förfaranden som fastställs i EKSG-fördraget inte kommer att finnas kvar efter 2002 föreslog kommissionen således att en del av kommitténs verksamhet borde tas över av Ekonomiska och sociala kommittén, som är det normala forumet för strukturerad social dialog enligt EG-fördraget. Kommissionen rekommenderade samtidigt Ekonomiska och sociala kommittén att undersöka möjligheterna att anpassa sitt arbetssätt efter de positiva erfarenheterna från EKSG. Kommissionen rekommenderade särskilt att en ny struktur borde inrättas inom Ekonomiska och sociala kommittén, för att särskilt samla expertis på såväl kol- och stålindustrin som på strukturomvandling inom näringsgrenar i allmänhet Genom att kunnande på så sätt koncentreras på permanent basis skulle det skapas utmärkta förutsättningar för utbyte av erfarenheter och god praxis mellan kol- och stålindustrierna och de övriga sektorer som är representerade inom Ekonomiska och sociala kommittén. Sedan kommissionens meddelande färdigställdes har stora framsteg gjorts. Inom en gemensam arbetsgrupp där Ekonomiska och sociala kommittén och EKSG:s rådgivande kommitté har spelat huvudrollerna och där kommissionen har bidragit aktivt har man i huvuddrag kunnat enas om hur den föreslagna strukturen skall utformas, och arbetet förväntas inom kort mynna ut i ett genomgripande forslag till Ekonomiska och sociala kommittén och EKSG:s rådgivande kommitté. 11. uppmanar kommissionen att, med tanke på utvidgningen, förhandla med de berörda länderna om villkoren för deras medverkan i den nya forskningsfonden,

6 Förhandlingarna med kandidatländerna om de mer detaljerade villkoren för deras deltagande i den nya forskningsfonden kan inledas först när den rättsliga ramen för att inrätta fonden är på plats. Kommissionen håller kandidatländerna underrättade om utvecklingen. Uppföljning av tidigare rekommendationer: resultatet av förvaltningen iv likvida medel 12. anser det oacceptabelt att det i bokslutet for 1999 inte finns några uppgifter som gör det möjligt att bedöma kvaliteten på förvaltningen av likvida medel; uppmanar kommissionen att, som den lovat, delge revisionsrätten och parlamentet all nödvändig information redan från 1999, dock senast från 2000, så att det ekonomiska resultatet av förvaltningen av likvida medel kan bedömas inom ramen för marknadsvillkoren, Kommissionen beslutade år 2000 att utveckla ett system för att mäta hur kommissionen förvaltar de medel som den ansvarar för. Som kommissionen tidigare lovat revisionsrätten har denna ambition resulterat i att det nu tas fram siffror för avkastning på investeringar, vilka för EKSG:s budgetår 2000 uppgick till 4,72 %. 13. anser att denna information är av största vikt för utvärderingen av nettoinkomsten från förvaltningen av EKSG:s tillgångar, som kommer att tilldelas forskningsfonden efter fördragets utgång; ber därför kommissionen att lägga fram konkreta förslag till rådet och parlamentet om forskningsfondens framtida resurser och förvaltningskostnader, I kommissionens meddelande om förvaltningen av EKSG:s efter det att fördraget löpt ut (KOM[2000J 518 slutlig) ingår detaljerade prognoser över inkomster och utgifter samt de nettotillgångar som förväntas stå till förfogande för den nya fonden för forskning inom kol- och stålsektorerna. Vad beträffar förvaltningskostnaderna överlämnade kommissionen den 8 mars 2001 ett dokument till parlamentet med titeln "Expiry of the ECSC Treaty: lmpact on the Administrative Costs at the Commission" (administrativa kostnader för kommissionen i samband med att EKSG-fördraget löper ut) Annullering av vilande åtaganden 14. beklagar art kommissionen sent har annullerat avsevärda belopp, vilket belyser otillfredsställande förvaltning från kommissionens avdelningars sida, Som revisionsrätten påpekar i sin rapport om EKSG:s verksamhet under 1999 ledde kommissionens justeringar under budgetåret 2000 till att 90 % av dessa åtaganden drogs tillbaka (i absoluta tal 23,5 miljoner euro). Orsaken till att denna procedur tog en viss tid är

7 *v att kommissionen alltid går fram försiktigt när det gäller att dra tillbaka åtaganden eftersom sådana beslut är oåterkalleliga. Vidare understryker kommissionen att likviditeten (beräknad som nettosaldo) inte påverkas av det faktum att åtagandena drogs tillbaka under Återbetalning av källskatt på kapitalinkomster 15. noterar den förlust som åsamkats EKSG när det gäller ej uppburna legala räntor på grund av det rådande systemet i Italien, en situation som inte bör upprepas, men anser åter att detta beror på bristfällig hantering från kommissionens avdelningars sida, Kommissionen medger att en förlust har uppstått, men påpekar samtidigt att de aktuella räntebeloppen är relativt begränsade och har upptäckts genom kommissionens interna kontrollsystem. Kommissionen anser inte att det faktum att misstag spåras och upptäcks är ett tecken på bristande förvaltning utan tvärtom ett tecken på att det finns ett fungerande internt kontrollsystem. Eftersom resultaten av arbetet med att återvinna utestående belopp under år 2000 varit otillfredsställande inledde kommissionen 2001 ett överträdelseförfarande mot den aktuella medlemsstaten. Lån till tjänstemän 16. förundrar sig över att räkenskaperna över lån till tjänstemännen under 1999 fortfarande upprättades på grundval av uppskattningar och inte på grundval av faktiska siffror; noterar att kommissionen har lagt fram en plan för att avsluta nya lån till tjänstemän efter det att EKSG-fördraget löpt ut, Denna svårighet har att göra med den personalbrist som kännetecknat sektorn under ett flertal år. Kommissionen vidtar emellertid alla nödvändiga åtgärder för att avhjälpa problemen. 17. uppmanar kommissionen att utarbeta en plan som gör det möjligt att för minsta möjliga kostnad omvandla systemet med lån till tjänstemän, grundat på den gamla pensionsfonden vid EKSG, till lånekapital för användning i den externa banksektorn, Kommissionen har studerat frågan och kommit fram till att det inte är lämpligt att fullfölja denna omvandling med tanke på att det från juli 2002 inte kommer att kunna beviljas några nya bidrag, och att alltså alla kostnader skulle belasta kvarvarande medel. 18. välkomnar revisionsrättens i stort sett positiva bedömning av kommissionens förvaltning av EKSG:s budget för budgetåret 1999 och kommissionens åtagande att i EKSG:s årsrapport från och med budgetåret 2000' lämna information om den genomsnittliga avkastningskvoten för sina förvaltade likvida medel, men understryker kravet på att kommissionen skall garantera maximal insyn i tillgängliga uppgifter rörande värdet på EKSG:s tillgångar, i synnerhet inför utgången av EKSG-fördraget och inrättandet av Kol- och stålforskningsfonden. a

8 Kommissionen medger vikten av att det finns ett adekvat underlag för att mäta avkastningen på EKSG:s likvida medel, och har åtagit sig att -förutom gängse uppgifter om värdet på dessa tillgångar - också redovisa de inkomster som de likvida medlen genererar. Dessa uppgifter kommer att redovisas i den ekonomiska rapporten för år 2000 och i de slutliga redovisningarna för EKS G i juli 2002.

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Swedfund International AB

Swedfund International AB en granskningsrapport från riksrevisionen Swedfund International AB Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? rir 2014:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Rapport om granskningen av effektiviteten i Europeiska centralbankens förvaltning för budgetåret 2007

Rapport om granskningen av effektiviteten i Europeiska centralbankens förvaltning för budgetåret 2007 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Del I. XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Del I. XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.4.2003 SEK(2003) 467 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Del I XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Del I XXXII:a rapporten

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.5.2002 SEK(2002) 566. $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

Läs mer

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för regionalpolitik Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken Oktober 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Om handledningen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT 2000 ÅRSRAPPORT 2000 EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT 2000 Europeiska centralbanken, 2001 Besöksadress Kaiserstrasse

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer