Varning för luftledningar, viadukter, portar, träd m m. Kontrollera alltid högsta tillåtna farbara höjd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varning för luftledningar, viadukter, portar, träd m m. Kontrollera alltid högsta tillåtna farbara höjd."

Transkript

1 ,QVWUXNWLRQVERNRFKUHVHUYGHOVERN 6nElGGVKDUY $**5(66,9( VHULH 1=$ Ã VY

2 6lNHUKHWVI UHVNULIWHU,QQDQKDUYHQWDVLEUXN 9DUQLQJVGHNDOHU gyuljdvlnhukhwvi UHVNULIWHU 3ODFHULQJDYYDUQLQJVGHNDOHUSnPDVNLQHQ 0DVNLQVN\OWDU 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ /\IWQLQJRFKORVVQLQJ )O\WWQLQJDYSLQQDU 0RQWHULQJDYGUDJ 0RQWHULQJDYSnE\JJQDGVVHNWLRQHU 0RQWHULQJDYIMlGHUWLOORPNDVWDUYHQWLO 0RQWHULQJDYIUlPUH&URVVERDUG 0RQWHULQJDYEDNUH&URVVERDUGWLOOEHK U 0RQWHULQJDYHIWHUKDUY 0RQWHULQJDYVSnUOXFNUDUH 0RQWHULQJDYWLOONRSSOLQJVGUDJ,QVWUXNWLRQHURFKLQVWlOOQLQJDU 7LOONRSSOLQJDYKDUY -XVWHULQJDYVODQJOlQJG,QMXVWHULQJDYRPNDVWDUYHQWLO,QVWlOOQLQJDYSDUDOOHOOLFVNUXY,QVWlOOQLQJDYDUEHWVGMXS0DVWHURFK6ODYHV\VWHP1=$,QVWlOOQLQJDYDUEHWVGMXS1=$6RFK6,QVWlOOQLQJDYYLQJDUQDVVWRSSVNUXYDU,QVWlOOQLQJDYIUlPUH&URVVERDUG,QVWlOOQLQJDYEDNUH&URVVERDUGWLOOEHK U 6WDELOLVHULQJVVWDJ,QVWlOOQLQJDYHIWHUKDUY $XWRPDWLVNOnVQLQJVRFK SSQLQJVDQRUGQLQJ 8QGHUKnOORFK6HUYLFH 6lNULQJDYUHGVNDSHWYLGVHUYLFH,QJHQPDVNLQlUElWWUHlQGHQVHUYLFHGHQInU 9ULGU UHWVYDQWVNUXY 2V\QNURQLVHUDGYLQJIlOOQLQJ 9HQWLOEORFNVUHQJ ULQJ +MXOE\WH %\WHDYF\OLQGHUSDFNQLQJ 'HPRQWHULQJDYEDFNYHQWLOSn0DVWHUF\OLQGHU )HOV NQLQJSn0DVWHURFK6ODYHV\VWHPHW /XIWQLQJDYK\GUDXOV\VWHPHWWLOOGMXSUHJOHULQJHQ /XIWQLQJDYK\GUDXOV\VWHPHWWLOO&URVVERDUG 6P UMSXQNWHU %LODJRU 7HNQLVNDGDWD 'lfnwu\fn +\GUDXOVFKHPD 3LQQGHOQLQJVULWQLQJDU

3 6lNHUKHWVI UHVNULIWHU 6lNHUKHWVI UHVNULIWHU,QQDQKDUYHQWDVLEUXN Läs noga igenom instruktionerna och förvissa dig om att du förstår innebörden. Var alltid extra uppmärksam på texten eller figuren vid denna symbol! Lär dig handskas korrekt och varsamt med redskapet! Redskapet kan vara farligt i orätta händer och vid ovarsamt förfarande. 9DUQLQJVGHNDOHU $ % & ' ( $ Läs noga igenom instruktionerna och förvissa dig om att du förstår innebörden. % Se alltid till att hela harvens arbets- och fällningsområde är fritt! Gå aldrig under en hängande sektion. Kontrollera alltid att de automatiska spärrarna har gått i lås vid transport och parkering. För att få bästa funktion på automatlåset bör låsstängerna fettas in med jämna mellanrum. & Varningstejp, var uppmärksam på kläm- eller stötrisk. Används även på säkerhetsdetaljer. ' Arbeta aldrig under redskapet vid underhålls- och servicearbete, utan att det är väl säkrat med pallbockar eller dylikt på stabilt underlag. Spärra mittsektionens lyftcylinder med den gulfärgade låsanordningen, se även 6lNULQJDYUHGVNDSHWYLGVHUYLFH SnVLGDQ. ( Varning för hög transporthöjd, gäller speciellt NZA 1000, se 7HNQLVNDGDWD SnVLGDQ Varning för luftledningar, viadukter, portar, träd m m. Kontrollera alltid högsta tillåtna farbara höjd.

4 1=$ gyuljdvlnhukhwvi UHVNULIWHU 1=$ 1=$ ' Ha alltid omkastarventilen (NZA ) till vingfällningens hydraulcylinder stängd under vägtransport eller då någon vistas i närheten av en uppfälld vingsektion, t ex vid spetsbyte. Tag bort staget D och fäll spaken A framåt, se Figur 1.3 läge 0. På NZA stängs kranen på vingfällningens hydraulslang vid ovan nämnda tillfällen, se Figur 1.4, läge 0. Vid service eller reparation av hydraulsystemet, ska vingarna vara nerfällda och harven vara nedsänkt emot ett plant och fast underlag! Tag vara på eventuellt oljespill. När redskapet framförs på väg ska det ske med största omdöme och försiktighet. Under blöta förhållanden ska traktor och harv befrias från jord som kan lossa innan ekipaget framförs på allmän väg. Denna maskin/redskap och dess däckutrustning är dimensionerad för en maximal körhastighet av 30 km/h vid landsvägstransport. Observera att ägaren/föraren ensam är ansvarig för att nationella trafikbestämmelser följs vid färd på allmän väg. Se alltid till att harvens hankopplingar och traktorns honkopplingar är rena och fria från föroreningar före inkoppling av hydraulslangar. Använd alltid Väderstad originalreservdelar för att bibehålla redskapets kvalitet och funktionssäkerhet. Vid användande av annat än originaldelar faller alla garanti- och reklamationsåtaganden. 3ODFHULQJDYYDUQLQJVGHNDOHUSnPDVNLQHQ & ' ( $ %

5 6lNHUKHWVI UHVNULIWHU 0DVNLQVN\OWDU 1XPPHUSOnW $ % $ Typ nummer % Tillverkningsnummer &(SOnW & ' ( ) * & Arbetsbredd (m) ' Transportbredd (m) ( Serienummer, CE ) Vikt (kg), inklusive efterharv samt främre och bakre Crossboard. För ytterligare information se 7HNQLVNDGDWD SnVLGDQ. * Tillverkningsår EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt EUs maskindirektiv 98/37/EC, bilaga 2 A Väderstad-Verken AB, Box 85, Väderstad, SWEDEN försäkrar härmed att såmaskiner enligt nedan är tillverkade i överenstämmelse med rådets direktiv 98/37/EC. NZA 500 S, NZA 600 S, NZA 600, NZA 700, NZA 800, NZA 900 och NZA 1000 av tillv.nr Lars-Erik Axelsson

6 1=$ 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ Arbeta aldrig under redskapet vid lastnings-, lossnings- och monteringsarbete. Iakttag stor försiktighet! Beakta redskapets tyngd. Använd endast lyftanordningar med tillräcklig lyftkapacitet. För viktuppgifter, se 7HNQLVNDGDWD SnVLGDQ. Redskapet kan levereras mer eller mindre slutmonterat beroende på transportsättet etc. Använd följande monteringsinstruktioner i tillämpliga delar. /\IWQLQJRFKORVVQLQJ Harven lyfts framifrån med långa pallgafflar under ramen. Två harvpinnar har flyttats för att ge plats för pallgafflarna. Lyft försiktigt av drag, efterharvssektioner och i förekommande fall bakre Crossboardsektioner med tillhörande parallellstag från ramen. Efterharvsskaklarna är packade i pall. )O\WWQLQJDYSLQQDU Före leverans av harven har två pinnar på mittsektionen flyttats för att underlätta lastning och lossning. Pinnar på andra positioner i harven kan också ha flyttats för att underlätta packningen. Kontrollera noggrannt att dessa pinnar har flyttats tillbaka, och monterats på rätt plats, innan draget kopplas till. Pinnfästet ska sitta till höger om markeringen. De pinnar som ska flyttas är märkta. 2%6 Om pinnarna inte flyttas till anvisade platser kan de vid transportkörning skada hjulen!

7 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ 0RQWHULQJDYGUDJ Montera draget till mittsektionen med dragbultarna. Koppla samman uppståndaren på draget med parallellstaget från vridröret. Parallellstagets kronmutter ska inte dras åt helt, ett litet glapp ska lämnas för att medge justering. Montera slanghållaren på draget. 0RQWHULQJDYSnE\JJQDGVVHNWLRQHU 7DEHOO NZA 800 NZA 1000 NZA ,5 m + 0,5 m NZA ,5 m + 0,5 m Frontskruven fästs först, varefter övriga fästjärn skruvas ihop. Det är mycket viktigt att samtliga skruvar efterdras efter ca 5 timmars körning.

8 1=$ 0RQWHULQJDYIMlGHUWLOORPNDVWDUYHQWLO *loohu1=$ Vid leverans av harven från fabriken är i vissa fall inte fjädern till omkastarventilen monterad. Montera denna enligt figuren och lås fast stiften. För injustering av ventilen, se,qmxvwhulqjdyrpndvwduyhqwlo SnVLGDQ

9 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ 0RQWHULQJDYIUlPUH&URVVERDUG Axlarna är monterade i vänster- och högerutförande. Montera lagringshylsorna på rätt sida om fästena på frontröret enligt figurerna. $ % & ' % & 1=$0LWW&HQWUH0LWWHO % & 1=$9LQJH:LQJ)O JHO + JHU5+5HFKWV ' & 1=$9LQJH:LQJ)O JHO + JHU5+5HFKWV $ % 1=$9LQJH:LQJ)O JHO + JHU5+5HFKWV ' $ % 1=$ 9LQJH:LQJ)O JHO + JHU5+5HFKWV Lagringshylsorna kan moteras i två olika höjdlägen. Standardmonteringen visas i figuren.

10 1=$ 0RQWHULQJDYEDNUH&URVVERDUGWLOOEHK U Crossboardsektionerna skruvas fast i fästena i harvramen. Montering kan ske i två olika höjdlägen. Standardmonteringen visas i figuren. $ % Parallellstagen monteras mellan hävarmarna på främre och bakre Crossboard. Stagen ska monteras i det bakre hålet på de bakre hävarmarna, se pos. B, och ska vara parallella med harvens längdriktning. Smörjnippeln vid veven ska peka uppåt. Stagen ska monteras på rätt sida om hävarmarna så att de inte kolliderar med slangar och kopplingar på Crossboardens hydraulcylindrar, se pos A. Observera att skruvarna utgör en led och ej får dras åt. Skruvarna låses med kontramuttrarna på motsatt sida om hävarmarna.

11 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ 0RQWHULQJDYHIWHUKDUY $ Efterharvsskaklarna skruvas fast i fästena på harvramen eller i fästena på bakre Crossboard. Montering kan ske i två höjdlägen. Skaklarna monteras som standard i nedre lägena, se figur. Efterharvssektionerna hängs på skaklarna och fästes med skruvarna A. Observera att dessa skruvar utgör en led och ej får dras åt. Efterharvssektionerna är numrerade för montering med lägsta numret längst till vänster. 0RQWHULQJDYVSnUOXFNUDUH Spårluckrarna monteras på frontbalken alternativt draget enligt Figur Placeringen i sidled beror på traktorns spårvidd. 2%6 Vid uppfällning av vingsektion på harv med spårluckrare monterade på både mitt och vinge föreligger stor risk att spårluckrarna kolliderar om de ställts in högre än harvens pinnar. Kontrollera alltid att spårluckrarna inte tar i varandra vid ihopfällning av harven.

12 1=$ 0RQWHULQJDYWLOONRSSOLQJVGUDJ

13 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ 0RQWHULQJDYWLOONRSSOLQJVGUDJHWVVODQJDUSn1=$ % $ Ta bort vingfällningens hydraulslangar på omkastarventilen ock skruva fast T-röret (A) på nippeln. Montera cylinderns slangar på nippeln som är framåt. Tillkopplingsdragets slangar (B) monteras på nippeln som är uppåt. 0RQWHULQJDYWLOONRSSOLQJVGUDJHWVVODQJDUSn1=$ 0RQWHULQJDYWLOONRSSOLQJVGUDJHWVVODQJDUSn1=$

14 1=$,QVWUXNWLRQHURFKLQVWlOOQLQJDU 2%6 Alla grundinställningar och justeringar ska alltid göras på plant underlag med harven kopplad till traktorn och vingsektionerna nedfällda. 7LOONRSSOLQJDYKDUY Koppla hydraulslangarna. 2%6 Vitmärkta slangar: Höjning och sänkning av harven. Gulmärkta slangar: Fällning av vingarna (på NZA även manövrering av Crossboardplankorna). Blåmärkta slangar (NZA ): Manövrering av Crossboard-plankorna. Se noga till att hydraulslangarna kopplas till rätt hydrauluttag på traktorn. -XVWHULQJDYVODQJOlQJG Harven är utrustad med en justerbar slanghållare. Reglera in en lämplig slanglängd och skruva åt med vingmuttrarna. Vid avslutat arbete fästs snabbkopplingarna i slanghållarens övre hål.

15 ,QVWUXNWLRQHURFKLQVWlOOQLQJDU,QMXVWHULQJDYRPNDVWDUYHQWLO *loohu1=$ Omkastarventilen reglerar hydrauliken mellan vingfällningen och Crossboard-plankan. När harven är nedsänkt i arbetsläge är hydrauliken kopplad till Crossboard-plankan, och när harven höjs upp på hjulen är hydrauliken kopplad till vingfällningen. Spaken A ska alltid stå i ändläge vid transport- respektive harvläge. Detta justeras dels genom att ventilfästet B kan skjutas framåt eller bakåt, dels genom att fjäderns placering kan ändras i hålen på uppståndaren C. Efter justeringen dras skruvarna till ventilfäste B åt så att ventilen inte glider i spåren.

16 1=$,QVWlOOQLQJDYSDUDOOHOOLFVNUXY % $ & Inställningen av parallellicskruven ska ske med harven i arbetsläge på fältet. Kontrollera att harven arbetar markparallellt vid körning. Mittsektionens längdlutning justeras med parallellicskruven A. Vid inskruvning av parallellicskruven sänks fronten, se pos. B. Vid utskruvning av parallellicskruven höjs fronten, se pos. C. Parallellicskruven skall alltid vara infettad för att underlätta efterjustering.

17 ,QVWUXNWLRQHURFKLQVWlOOQLQJDU,QVWlOOQLQJDYDUEHWVGMXS0DVWHURFK6ODYHV\VWHP 1=$ Efter justeringen av harvens längdlutning med parallellicskruven justeras Master- och Slavesystemet. Harven ska vara kopplad till traktorn och vingsektionerna vara utfällda. Harvens arbetsdjup styrs av tre seriekopplade hydraulcylindrar i ett så kallat Master och Slave system. Innan maskinen tas i bruk, för att få samma harvdjup utmed maskinens hela arbetsbredd, ska hydraulcylindrarna luftas, nollställas och justeras i förhållande till varandra enligt följande: Lyft upp harven i toppläge så att samtliga hydraulcylindrar går ut helt. Håll kvar hydraulspaken i detta läge med traktorn på halvvarv i ca sekunder. Cylindrarna har en överläckning i toppläget som gör att oljan kan strömma över genom systemet och spola ut eventuell luft, samtidigt nollställs cylindrarna i förhållande till varandra. Upprepa alltid detta under några sekunder då traktorn kopplats till, före justering av harven, efter utfällning samt några gånger under arbetsdagen.2%6skruva ej på någon anslutning för att släppa ut luft! Efter t.ex. packningsbyte på någon cylinder så luftas systemet som ovan men under ca 1,5 min. Justeringen ska ske utan att någon av kolvstängerna lossas från maskinen. Ställ stoppdonet D på Mastercylindern så att pinnarna står 1 cm över marken. Se Figur 3.6. Släpp hydraultrycket och justera mittsektionen upp eller ner för att få den lika som vingarna, genom att kolvstängerna längdas eller kortas. Om justeringen av längden på Mastercylinderns kolvstångshuvud inte är tillräcklig kan man göra samma justering på Slavecylindrarna se Figur 3.7. Skruva inte mer än nödvändigt. Ovan nämnda justering är en grundinställning. Harven måste även finjusteras ute på fältet för att erhålla ett 100%-igt arbetsresultat.

18 1=$ 9LNWLJW Efter finjusteringen ute på fältet ska jordvallarna framför Crossboard-plankan vara jämnt fördelade utmed hela harvens bredd. Denna finjustering sker, som tidigare beskrivits, genom att kolvstängerna på Master- och Slavecylindrarna skruvas ut respektive in. Denna justering är mycket viktig och måste ske med stor noggrannhet för att erhålla ett förstklassigt harvresultat. Skruva aldrig ut kolvstångsändarna på Mastercylindern mer än 30 mm eller mer än 50 mm på Slavecylindrarna. se Figur 3.9. Kom ihåg att skruva åt stoppmuttrarna på kolvstångshuvudena. Tag för vana att varje gång harven kopplas till traktorn, innan harvningen påbörjas, samt några gånger under dagen då harven används, lufta hydraulsystemet. Luftning då tar bara sekunder.

19 ,QVWUXNWLRQHURFKLQVWlOOQLQJDU,QVWlOOQLQJDYDUEHWVGMXS1=$6RFK6 Ställ inställningsdonet A på lyftcylindern i det läge som motsvarar några cm arbetsdjup. Harva med cylinderfästet C vilande mot inställningsdonet. Ytterhjulen justeras nu med ställvevarna D så att harvpinnarna arbetar med samma djup över hela harvens bredd. 2%6 Kontrollera att sidosektionerna ej "hänger" på sina stoppskruvar i arbetsläge, se,q VWlOOQLQJDYYLQJDUQDVVWRSSVNUXYDU SnVLGDQ. Lossa därefter markören B och flytta den längs inställningsdonet så att pilen pekar på samma värde som vevarnas ställskalor E. Drag fast markören, denna är nu injusterad och ska fortsättningsvis ej behöva ändras. bqgulqjdyduehwvgmxshw Höj harven, flytta inställningsdonet så att markören visar önskat värde. Ställ ytterhjulens vevar på samma värde. Sänk harven mot inställningsdonet. En ändring av inställt värde med ett heltal ger en ändring av arbetsdjupet med ca 2,5 cm. Ett högre värde på skalan ger ett större arbetsdjup.,qvwlooqlqjdyylqjduqdvvwrssvnuxydu *loohu1=$6rfk1=$6 Justera stödskruvarna A så att lagom nedhäng erhålls (anpassas efter förhållandena, normalt ca 40 mm i ytterkant). Lyft sidosektionerna något med fällningscylindern, lossa kontramuttern och justera ställskruven. Sänk ner vingarna och drag åt kontramuttern.

20 1=$,QVWlOOQLQJDYIUlPUH&URVVERDUG Inställning sker med harven nedsänkt i arbetsläge ute på fältet. Före justering måste systemet luftas, se /XIWQLQJDYK\GUDXOV\VWHPHWWLOO&URVVERDUG SnVLGDQ Justera kolvstångsändarna så att Crossboard-plankan har samma höjd efter harvens hela arbetsbredd. Crossboard-plankan på mittsektionen kan eventuellt behöva justeras ner 5-10 mm för att kunna fylla igen traktorspåren med jord. Då hydraulcylindern skruvas ut höjs Crossboard-plankan och vice versa. OBS! Skruva ej ut kolvstångsänden mer än 20 mm. På den cylinder som har djupskalan påmonterad får kolvstången skruvas ut endast 12 mm. Tag för vana att varje gång harven kopplas till traktorn, innan harvningen påbörjas, samt några gånger under dagen då harven används, lufta hydraulsystemet. Luftning då tar bara sekunder.,qvwlooqlqjdyednuh&urvverdugwlooehk U Den bakre Crossboardplankans arbetsvinkel regleras med samma hydraulsystem som den främre via parallellstag. Förhållandet mellan främre och bakre Crossboard justeras med vevarna på stagen. Justera vevarna så att den bakre Crossboardplankan har samma vinkel efter harvens hela arbetsbredd. Harven bör vara upplyft vid justering.

21 ,QVWUXNWLRQHURFKLQVWlOOQLQJDU 6WDELOLVHULQJVVWDJ När redskapet levereras är stabiliseringsstagen monterade på Crossboard-plankorna. På våren rekommenderar vi att redskapet används utan stabiliseringsstag. Detta för att få Crossboard-plankornas önskade vibrationseffekt och flexibilitet. Crossboard-plankorna skapar mycket finjord då pinnarna tillåts vibrera. Vid extremt hårda förhållanden monteras stabiliseringsstagen i Crossboard-plankorna för att optimera krossningseffekten. Vid körning under fuktiga förhållanden på hösten bör stabiliseringsstag monteras av för att plankorna skall hålla sig rena. 0RQWHULQJDYVWDJ Fäll ihop harven. Se till att vingarnas säkerhetsspärrar låser. Stäng kranen till vingfällningshydrauliken, se Figur 4.3 alternativt Figur 4.4. Höj harven från marken så mycket att Crossboardpinnarna inte slår mot marken. Montera stabiliseringsstagen på mittsektionen. Montera därefter stabiliseringsstagen på yttersektionerna i utfällt läge.

22 1=$,QVWlOOQLQJDYHIWHUKDUY & % $ Efterharven är fjäderbelastad och har utlösningsmekanism för att hindra skador vid backning. Pinnarnas arbetsdjup och vinkel kan enkelt justeras. Harven bör vara upplyft vid justering. Arbetsvinkeln justeras genom att sprint A flyttas i hålserien B. Arbetsdjupet justeras med hjälp av vevarna C. Justera alla vevarna till samma längd.

23 ,QVWUXNWLRQHURFKLQVWlOOQLQJDU $XWRPDWLVNOnVQLQJVRFK SSQLQJVDQRUGQLQJ ³ YLVDUDXWRPDWOnVHWSn1=$ Det är viktigt att låsanordningen är väl infettad på anvisade ställen för att uppnå bästa funktion. Var noga med att fällningscylindern är ordentligt uttryckt när harven är i arbetsläge. Kontrollera alltid att låsspärrarna har låst vid transport. ³ YLVDUDXWRPDWOnVHWSn1=$ Det är viktigt att låsanordningen är väl infettad på anvisade ställen för att uppnå bästa funktion. Var noga med att fällningscylindrarna är ordentligt uttryckta när harven är i arbetsläge. Kontrollera alltid att spärrarna har låst vid transport.

24 1=$ 8QGHUKnOORFK6HUYLFH 6lNULQJDYUHGVNDSHWYLGVHUYLFH Arbeta aldrig under redskapet vid underhålls- och servicearbete, utan att det är väl säkrat med pallbockar eller dylikt på ett stabilt underlag. Spärra mittsektionens lyftcylinder med den gulfärgade låsanordningen. 1=$ 1=$ Vid exempelvis spetsbyte på vingarna med redskapet ihopfällt ska kranen till vingfällningen vara stängd se läge 0, Figur 4.3, eller läge 0 Figur 4.4. Vid service eller reparation på hydraulsystemet, ska vingarna vara nerfällda och harven vara nedsänkt mot underlaget.

25 8QGHUKnOORFK6HUYLFH,QJHQPDVNLQlUElWWUHlQGHQVHUYLFHGHQInU Kontrollera före körning att skruvar och muttrar är åtdragna (gäller ej skruvar i rörliga leder, typ vid Crossboard-plankor, hydraulcylindrar m fl). Kontrollera åtdragningen regelbundet under säsongen. Stryk fett eller tjockolja på kolvstängerna när harven inte används under längre tid och alltid efter rengöring. Följ smörjschemat, se 6P UMSXQNWHU SnVLGDQ. Hydraulsystemet kräver normalt inget underhåll, men kontrollera att slangar och kopplingar ej skadas. För att bibehålla och underhålla redskapets kvalité använd alltid Väderstad originalreservdelar. 9ULGU UHWVYDQWVNUXY $ *loohu1=$ Vantskruven (A) mellan vridrör och cylinderfäste på mittsektionen ska dras åt efter några timmars körning då harven används för första gången. Lossa låsblecket och dra ihop den så att den sitter stabilt och ej glappar, dra dock ej alltför hårt. Lås med låsblecket. Kontrollera sedan vantskruvens åtdragning med jämna mellanrum.

26 1=$ 2V\QNURQLVHUDGYLQJIlOOQLQJ *loohu1=$ Vid osynkron vingfällning på NZA är det förmodligen sliden i ventilblocket som kärvar invändigt. Se 9HQWLOEORFNVUHQJ ULQJ SnVLGDQ. 9HQWLOEORFNVUHQJ ULQJ *loohu1=$ $ Släpp trycket i hydraulslangarna. % Lossa hydraulslangarna till ventilblocket. & Skruva av ventilblocket från kolvbocken. ' Montera isär hela ventilblocket och rengör samtliga delar i fotogen eller liknande. Blås rent med tryckluft. ( Smörj in hela innanmätet med olja. Kontrollera att sliden i ventilen går friktionsfritt. Montera ihop ventilblocket. ) Rengör samtliga hydraulanslutningar noggrannt före montering. * Montera därefter ventilblocket på harven.

27 8QGHUKnOORFK6HUYLFH +MXOE\WH Släpp hydraultrycket. Lossa skruven och muttern runt uppståndarna på vridröret och vrid hydraulcylindern mot draget. Slå en länk runt hjulaxeln och lyft med lastare eller domkraft. Därefter kan hjulet enkelt monteras bort. Vid hjulbyte på yttersektionen behöver inte cylindern monteras bort. %\WHDYF\OLQGHUSDFNQLQJ $ Lossa och skruva ut kolvstångsstyrningen A med haknyckeln B. % Drag ut kolvstången. Tätningen kan nu bytas. 2%6Var mycket noga med att packningarna vänds åt rätt håll. & Kontrollera noga att mantelröret C är fritt ifrån repor. ' Montering sker i omvänd ordning. Vid packningsbyte ska alltid överläckningsspåret eller hålen putsas med en fin slipduk i cylinderns längdriktning. Skölj cylindern noga innan monteringen. 2%6 Kontrollera att packningarna är rätt monterade. Montera cylindern på harven och lufta hydraulsystemet, se )HOV NQLQJSn0DVWHURFK6ODYH V\VWHPHW SnVLGDQ.

28 1=$ 'HPRQWHULQJDYEDFNYHQWLOSn0DVWHUF\OLQGHU $ Skruva ut styrningen C försiktigt. % Nu kan O-ringen A, och även O-ringen B i styrning, bytas vid behov. & Montering sker i omvänd ordning. )HOV NQLQJSn0DVWHURFK6ODYHV\VWHPHW Om det skulle uppstå problem med det hydrauliska Master- och Slavesystemet, för djupreglering av hjulen eller Crossboard-plankan, testa och sök felet enligt följande: $ Kontrollera att snabbkopplingarna på harven passar mot traktorns kopplingar, och att de ej är skadade. % Kontrollera att de dubbelverkande funktionerna från harven är kopplade i rätt hydrauluttag på traktorn. & Kontrollera att omkastarventilen, för vingfällningen och Crossboard-plankan på NZA 500 och 600, är i sitt ändläge vid transport respektive harvning. Vid behov, justera ventilen eller flytta fjädern, se,qmxvwhulqjdyrpndvwduyhqwlo SnVLGDQ 2PYLQJVHNWLRQHUQDlQGUDUVLJLI UKnOODQGHWLOOPLWWVHNWLRQHQ ' Kontrollera att inga kopplingar läcker. ( Kontrollera att luft inte finns i hydraulsystemet. ) Vid behov byt packningar på mastercylindern, se %\WHDYF\OLQGHUSDFNQLQJ SnVLGDQ /XIWQLQJDYK\GUDXOV\VWHPHWWLOOGMXSUHJOHULQJHQ För att lufta hydraulsystemet behöver man inte skruva bort några kopplingar, man använder helt enkelt traktorns hydraulik. $ Fäll ut harven i arbetsläge. % Tryck ut cylindrarna (höj harven). Håll kvar traktorns hydraulspak så att oljan fortsätter att pressas ut i cylindrarna (ca 1-2 min). När den första cylinderna blivit fylld med olja pressas oljan vidare via en överläckningskanal till den andra cylindern, som fylls med olja, och oljan pressas till den tredje cylindern o s v.

29 8QGHUKnOORFK6HUYLFH /XIWQLQJDYK\GUDXOV\VWHPHWWLOO&URVVERDUG För att lufta hydraulsystemet behöver man inte skruva bort några kopplingar, man använder helt enkelt traktorns hydraulik. $ Sänk ned harven i arbetsläge. % Tryck ut cylindrarna. Håll kvar traktorns hydraulspak så att oljan fortsätter att pressas ut i cylindrarna (ca 1-2 min). När den första cylindern blivit fylld med olja pressas oljan vidare via en överläckningskanal till den andra cylindern, som fylls med olja, och oljan pressas till den tredje cylindern o s v. 2%6 Använd inte flytläge på traktorns dubbelverkande hydraulik. Om flytläget används finns det risk att luft sugs in i hydrauliksystemet på harven. Tag för vana att varje gång harven kopplas till traktorn, innan harvningen påbörjas, samt några gånger under dagen då harven används, lufta hydraulsystemet. Luftning då tar bara sekunder. 6P UMSXQNWHU Följande punkter smörjes var 20:e driftstimma eller minst 1 gång per säsong samt alltid efter högtryckstvätt: 7DEHOO 6P UMSXQNWHU )LJ 3RV 6P UMSXQNWHU )LJ 3RV *nqjmluq 2 1 1DYKXV MXODUP 2 1 9HYSDUDOOHOO VWDJ %RJJLHDUP HYKMXO 2 1 9ULGU U 7 2 /nvdqrugqlqj * Hänvisar till reservdelslistan

30 1=$ %LODJRU 7HNQLVNDGDWD 7DEHOO 0DVNLQ 1=$ 1=$ 1=$ 6 6 1=$ * med främre och bakre Crossboard samt efterharv ** uppgifter om effektbehov avser effekt i kw på traktorns kraftuttag 1=$ 1=$ 1=$ $UEHWVEUHGGP 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 7UDQVSRUWEUHGGP 3,0 3,0 3,0 3,60 3,60 3,90 3,90 7UDQVSRUWK MGP 2,45 2,95 2,95 3,15 3,65 3,95 4,45 9LNWNJ $QWDOKDUYSLQQDU (IIHNWEHKRYN:FD nKlQJVYLNWWUDNWRUNJ $QWDOSLQQDUIUlPUH&URVVERDUG $QWDOSLQQDUEDNUH&URVVERDUG $QWDOSLQQDUHIWHUKDUY 'lfnwu\fn 7DEHOO 10/ ,5 kp/cm² (550 kpa) 200x14,5 5,5 kp/cm² (550 kpa)

31 %LODJRU +\GUDXOVFKHPD 1=$61=$6 1=$

32 1=$ 1=$ 1=$

33 %LODJRU 3LQQGHOQLQJVULWQLQJDU 1=$ 1=$

34 1=$ 1=$

35 %LODJRU 1=$

Instruktions och Reservdelsbok. Ringvält Rexius Twin. serie RST 450-1030

Instruktions och Reservdelsbok. Ringvält Rexius Twin. serie RST 450-1030 Instruktions och Reservdelsbok Ringvält Rexius Twin serie RST 450-1030 Ver.1.5 10/01/01 900204-SV 2 Ver.1.5 10/01/01 1 Säkerhetsföreskrifter 1.1 Innan redskapet tas i bruk... 4 1.2 Varningsdekaler... 4

Läs mer

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt EUs maskindirektiv 98/37/EC, bilaga 2 A

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt EUs maskindirektiv 98/37/EC, bilaga 2 A ,QVWUXNWLRQVRFKUHVHUYGHOVERN 5DSLG7XUI VHULH 5'7 Ã VY 6lNHUKHWVI UHVNULIWHU,QQDQPDVNLQHQWDVLEUXN 9DUQLQJVGHNDOHU gyuljdvlnhukhwvi UHVNULIWHU /\IWQLQJDYPDVNLQ 3ODFHULQJDYYDUQLQJVGHNDOHUSnPDVNLQHQ 0DVNLQVN\OWDU,QVWUXNWLRQHURFKLQVWlOOQLQJDU

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING MONTERINGSANVISNING ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING Art.Nr. 72109H, 72166H, 72247H och 72105H. Reviderad 2011-05-30 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd

Läs mer

FRONT TERRA DISC. Bruksanvisning

FRONT TERRA DISC. Bruksanvisning FRONT TERRA DISC S Bruksanvisning Innehåll Inledning......................... 3 Beteckningar...................... 3 Säkerhet......................... 4 Grundläggande säkerhetsregler........ 4 Harvens

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

KIVI-PEKKA STENPLOCKARE

KIVI-PEKKA STENPLOCKARE KIVI-PEKKA STENPLOCKARE RENA STENAR BOGSERAD HÅLLBARHET KIVI-PEKKAs jordsåll minskar kraftigt mängden jord som följer med stenarna. Jordsållet gör att den hamnar på åkern igen. Stenarna blir också rena

Läs mer

Multiskopan. 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12. Burträskvägen 18 Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 937 33 BYGDSILJUM 0914-20220 0914-20364 647-4795 38 68 20-5

Multiskopan. 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12. Burträskvägen 18 Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 937 33 BYGDSILJUM 0914-20220 0914-20364 647-4795 38 68 20-5 Multiskopan 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12 1 MULTISKOPA 1,5-12,0m 3 Allmän information side 3 Teknisk data side 4 Handhavande / Säkerhet side 5 El-schema side 6 Hydraulschema side 7 Säkerhetsföreskrifter side

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Bruksanvisning. Fjärås vikplogar 245 325

Bruksanvisning. Fjärås vikplogar 245 325 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 245 325 Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande & Underhåll 5

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER E04 BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKNISK SPECIFIKATION 1. KOPPLINGSDON Koppling av slangspridare 2. ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. KOPPLING TILL SPEED VAGNAR Hydraulik

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

från tillverkningsår 1995

från tillverkningsår 1995 Bruksanvisning Sparas för framtida behov Formrivningsvagn DF och Stapelram DF från tillverkningsår 1995 Stapelram DF Artikelnr. 586079 Typskylt DOKA INDUSTRIE, A-3300 Amstetten Beteckning: FORMRIVNINGSVAGN

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING MÅTT OCH VÄGGÖPPNING Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

SNÖPLOG VTSP2803 VTSP3203, VTSP3703 MEIREN ENGINEERING OÜ. VÄIKE-MÄNNIKU 7 /// 11216 TALLINN /// ESTLAND /// TEL +372 682 5002 /// FAX +372 610 0589

SNÖPLOG VTSP2803 VTSP3203, VTSP3703 MEIREN ENGINEERING OÜ. VÄIKE-MÄNNIKU 7 /// 11216 TALLINN /// ESTLAND /// TEL +372 682 5002 /// FAX +372 610 0589 2803 VTSP3203, VTSP3703 MEIREN ENGINEERING OÜ. VÄIKE-MÄNNIKU 7 /// 11216 TALLINN /// ESTLAND /// TEL +372 682 5002 /// FA +372 610 0589 /// E-MAIL INFO@MEIREN.EE /// BRUKSANVISNING 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II

MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II MANUAL MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II Hej och välkomna som ägare till en -behandlingsbänk. Manualen Ni håller i Er hand gäller för Modell Fysio I. Läs igenom denna manual för korrekt handhavande av produkten.

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING 1 Version/datum 2007-01-15 SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING AV FUNCTION Tack för att du valde AV Function som din förvaringsmöbel för din audio- och videoutrustning. Den tillverkas i Litauen av skickliga

Läs mer

Instruktionsbok till Bala Agri s Husqvarna Vagn BK902

Instruktionsbok till Bala Agri s Husqvarna Vagn BK902 1(19) Instruktionsbok till Bala Agri s Husqvarna Vagn BK902 Förord Instruktionsboken är en hjälp för användaren att använda produkten på rätt sätt. Innan vagnen tas i bruk ska hela instruktionen läsas

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Artikelnr: 8069 Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. sförtecning Sida Adapter Cross benstöd Benstöd medic/knästoppar Bord Bricka/Bord Bromsfot byte äldre stolar

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Euro-Tiller 27-09-2012

Euro-Tiller 27-09-2012 2 Innehållsförteckning EF-Försäkran om överensstämmelse... 5 Kontroll av mottagning... 6 Maskin beskrivning... 6 Omfattning... 6 Tekniska data... 6 Säkerheten kring Euro-Tiller... 7 Säkerheten kring hydrauliken...

Läs mer

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 (Bruksanvisning i original) Välkommen! Välkommen som ägare till en produkt från Pro-Terra! Vi tackar dig för förtroendet du visat oss

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 INNEHÅLL Kapitel Sidan Rubrik ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 3 INSTALLATION AV BROMSOK 3 3-1 Leverans utförande 4 3-2 Sidbyte av manuella

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING 16:1) Sammanfattning/Efterkontroll Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive punkt. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera regelbundet

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng 97+027.13.0813 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar.

Läs mer

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION medemagruppen Ver. 6-0-05 Ser.nr från: 053688 medemagruppen MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION Montering tillbehör Sufflett Fäste för handbåge / bord Handbåge Bord Bålstöd Huvudstöd / Huvudstöd låg modell

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Burna slåtterkrossar. GXS GXS P GXS Triple GXF

Burna slåtterkrossar. GXS GXS P GXS Triple GXF Burna slåtterkrossar GXS GXS P GXS Triple GXF Rotorbalk GXS GXS-slåtterkrossarna är utrustade med den unika JF-rotorbalken med slät undersida som utmärker sig genom: Top Service Helt slät undersida Låg

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor) Isomax,5 mm 4 mm Rev.nr: 404 Kilar (boardremsor) 5 mm T0 Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor Bruksanvisning Art.: 9050650 Hydraulisk grensåg till traktor Hydraulisk grensåg för traktor Art: 9050650 Beskrivning: Hydraulisk grensåg för montering på traktor, lastare eller liknande fordon, inkl. 1

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

EXAKTKOMBI JC XL ORIGINALET FRÅN TUME.

EXAKTKOMBI JC XL ORIGINALET FRÅN TUME. EXAKTKOMBI JC EXAKTKOMBI JC XL ORIGINALET FRÅN TUME. Kombisåmaskinernas vägvisare. Tume var den första tillverkaren som lanserade en kombisåmaskin utrustad med en hjulsektion bakom maskinen. Maskinen blev

Läs mer

2GB SHARK GREEN EXPERT GOLDEN GOLDEN ZP GOLDEN HP. Klippare med hydraulisk arm. Drifts- och underhållshandbok

2GB SHARK GREEN EXPERT GOLDEN GOLDEN ZP GOLDEN HP. Klippare med hydraulisk arm. Drifts- och underhållshandbok Klippare med hydraulisk arm SHARK 2GB GREEN B R EXPERT GOLDEN GOLDEN ZP GOLDEN HP Drifts- och underhållshandbok Importör: Närlant Import AB Filarevägen 8, 703 75 ÖREBRO Tel 019-603 60 60, Fax 019-31 20

Läs mer

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Prince Vikdörr Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Prince Vikdörrsparti. Prince vikdörr ger dig möjligheten att öppna upp hela väggen från vardagsrum,

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Manual. Gemini 6000. Universalkombisåmaskin. Läs instruktionerna innan du börjar använda maskinen! 98925504 A 15.03.

Manual. Gemini 6000. Universalkombisåmaskin. Läs instruktionerna innan du börjar använda maskinen! 98925504 A 15.03. TUME-AGRI OY 98925504 A 15.03.11 Manual Gemini 6000 Universalkombisåmaskin Från och med tillverkningsnummer AA 49702 Läs instruktionerna innan du börjar använda maskinen! Bruksanvisning i original Tillverkare:

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

Instruktionsbok och Underhållsanvisning

Instruktionsbok och Underhållsanvisning Instruktionsbok och Underhållsanvisning MT2000/-2500/-4000/-6000 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY SWEDEN Tel: + 46 (0)935 399 00 Fax: + 46

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 "Box Position Mät ut med hjälp av pinnen: lite mer än axelbrett mellan fötterna, pinnen ska gå i linje med fotens inre sida och axelns yttre sida. Aktiv Sidoböjning

Läs mer