46 Kommentarer och noter, koncernbokslut. 56 Kommentarer och noter, AB Catenas bokslut. Revisionsberättelse för AB Catena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "46 Kommentarer och noter, koncernbokslut. 56 Kommentarer och noter, AB Catenas bokslut. Revisionsberättelse för AB Catena"

Transkript

1 4 VDs kommentar 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Aktiedata 10 Bildetaljhandel 30 Catena Invest 34 Personal 38 Miljö & Kvalitet 40 Koncernens resultaträkning 41 Kommentar till resultaträkningen 42 Koncernens balansräkning 43 Kommentar till balansräkningen 44 Koncernens finansieringsanalys 45 Kommentar till finansieringsanalysen 46 Kommentarer och noter, koncernbokslut 52 AB Catenas förvaltningsberättelse 53 AB Catenas resultaträkning 54 AB Catenas balansräkning 55 AB Catenas finansieringsanalys 56 Kommentarer och noter, AB Catenas bokslut 59 Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse för AB Catena 60 Styrelse revisorer ledning 62 Femårsöversikt 63 Kvartalsöversikt 64 Adresser

2 Sedan några år koncentrerar Catena sin verksamhet och är på väg att bli en renodlad bilhandelskoncern. Bilbolagen svarar numera för praktiskt taget hundra procent av koncernens omsättning. Verksamheten omfattar försäljning av nya och begagnade Volvo och Renault personbilar, Renault lätta lastbilar samt Catena i korthet Volvo lastbilar och bussar. En viktig del av bilaffären är också verkstadstjänster, reservdelar, tillbehör samt finansiering. I de svenska bilbolagen är även bensin en betydande intäktskälla. Catena äger och driver ett hundratal bilanläggningar i Europa med tyngdpunkten i Norden. Catena svarar t ex för ca 40 procent av Volvohandeln i Sverige. Utanför Norden är bilaffären fokuserad på storstäder i Tyskland, Frankrike och Italien levererade Catenas bilbolag totalt personbilar och lastbilar. Catena omsätter totalt 13 miljarder kronor och har ca anställda. Antalet aktieägare uppgår till knappt Volvo är störste ägaren med 37 procent. Näst störst är Skanska med 16 procent. Catenas ursprung går tillbaka till 1967 då Volvo bildade AB Volvator för att strukturera om sitt återförsäljarnät. Detta ledde till att bolaget under perioden fram till 1983 såväl övertog som sålde ett flertal återförsäljare både i och utanför Sverige. I samband med att bolaget börsnoterades 1984 minskade Volvo sin ägarandel till 40 procent samtidigt som namnet ändrades till AB Catena. Därefter skedde en expansion in på nya verksamhetsområden som finans, fastigheter och handel.1986 förvärvades börsnoterade Säfveån, i vilket bl a ingick Ekman Liebig, Probo, Probo Pacific och fastighetsbolaget Bohus. Huvudparten av dessa engagemang har avyttrats i linje med Catenas affärsidé och långsiktiga strategi. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Catena hålls onsdagen den 22 maj 1996 klockan på Sheraton Hotel, Göteborg. För att ha rätt att delta i bolagsstämman skall aktieägaren vara registrerad i aktieboken ha anmält sin avsikt att delta. Registrering i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken skall ha skett senast fredagen den 10 maj. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla detta per post under adress: AB Catena, Box 500, Göteborg eller per telefon klockan , dock senast måndagen den 20 maj klockan Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att utdelningen för helåret 1995 blir 2 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 28 maj. Utbetalningen beräknas i så fall ske genom VPC den 4 juni. Catena publicerar följande ekonomiska information: Rapport över första kvartalet 22 maj 1996 Rapport över första halvåret 28 augusti 1996 Rapport över de tre första kvartalen 25 november 1996 Bokslutsrapport mars 1997 Årsredovisning april/maj 1997 Annual report (eng. version) maj 1997 Analytiker som kontinuerligt följer Catena: SkandiaBanken Fondkommission, Hans Westerberg Swedbank Fondkommission, Mats Liss D Carnegie AB, Gustaf von Essen Den Norske Bank, Roy Berg

3 Årets vinst blev 114 (69) Mkr motsvarande 3:60 (2:20) kronor per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning på 2 (1) kronor per aktie Fortsatt starkt resultat för bilbolagen i Norden Etablering av lastvagnsverksamhet i Finland Klar resultatförbättring för bilbolagen i Europa Försäljningen av verksamheter utanför kärnaffären har fortsatt i högt tempo Balansomslutningen har under 1995 minskat med knappt 2 miljarder till 6,7 miljarder Soliditeten har stärkts till 17 procent Nyckeltal Rörelsens intäkter, Mkr varav Invest, Mkr Rörelseresultat, Mkr 181* 350 Resultat före skatter, Mkr Årets vinst, Mkr Vinst per aktie, kronor 3:60 2:20 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 7 9 Räntabilitet på eget kapital, % 10 7 Eget kapital, Mkr Eget kapital per aktie, kronor Soliditet, % Antal anställda 31 december * Belastat med strukturkostnader om 106 Mkr.

4 VDkommentar Catenakoncernen redovisar ett resultat för 1995 på 91 Mkr före skatt. Effekterna av utförsäljningarna av bolag inom Catena Invest samt några återförsäljarbolag är 106 Mkr. Det underliggande resultatet från kärnaffären är ca 200 Mkr, vilket är tillfredsställande mot bakgrund av den svaga marknadsutvecklingen. De nordiska bilbolagen är den stora vinstgeneratorn och uppvisar ett resultat på 379 Mkr. Det stora glädjeämnet i bokslutet är Europaverksamhetens resultatförbättring och målet för 1996 är att Koncentration och konsolidering har präglat Flera bolag utanför kärnaffären avvecklades. Koncernens finansiella ställning har stärkts. Den nordiska bilkärnan har en fortsatt hög intjäningsförmåga och resultatet i Europaverksamheten har förbättrats kraftigt. Catena är på väg att bli en renodlad bildetaljhandelskoncern. för första gången sedan starten 1987 redovisa vinst i Europa. Under 1995 avyttrades stora delar av Catena Invest. Bl a genom försäljningen av aktierna i Bohus och Ekman Liebig har Catena minskat sin balansomslutning med totalt 1,9 miljarder. Resterande avyttringar kommer liksom tidigare att göras i avvägning mellan att försvara värdena och att ha ett högt tempo. Målet är att renodlingen skall vara genomförd vid utgången av Vad gäller Probo Pacific går processen med att lyfta av garantierna enligt plan. Bolaget visar ett bra resultat även för Så gott som samtliga finansiella nyckeltal har förbättrats under Soliditeten har ökat till 17 procent och koncernens kassaflöde har under året varit starkt positivt. Under första halvåret 1995 har Catenas ledningsgrupp utarbetat och förankrat den framtida affärsidén för bilverksamheten. Koncernens finansiella mål har också slagits fast. En hörnsten i vår strategi är att genom stora och ännu mer professionella återförsäljare verka i större städer och regioner där vi kan få dominans. Norden, Tyskland, Frankrike och Italien är våra basmarknader. I linje med denna strategi har vi sålt Vexia i Sverige samt våra bilbolag i Luxemburg, Liège, Lyon och Marseille. Ökad samverkan i koncernen Vi går mot ökad integration och samverkan mellan våra stora återförsäljare. På sikt kommer vi att ha en gemensam marknadsprofil för att öka vår slagkraft och minska marknadsföringskostnaderna. Ett steg i den riktningen är namnbytet till Bilia som genomförts i Stockholm och Göteborg. Kravet på ökad specialisering gör att personbils- respektive lastvagnsaffären kommer att åtskiljas ännu mera. För att minska distributionskostnaderna kommer anläggningsstrukturen för respektive bolag att ses över. Företagskulturen i Catena skall bygga på gemensamma värderingar kring nyckelord som kundorientering, lönsamhet, kompetens och förändringsvilja.

5 Utveckling och expansion av bilaffären Inriktningen är att växa med finansiell balans. Catenas allt bättre finansiella ställning gör att vi kan vara mer offensiva än tidigare. Målet är att växa med ca 10 procent per år, vilket skulle innebära att vår omsättning år 2000 kommer att vara ca 18 miljarder kronor. Tillväxtstrategin bygger dels på organisk tillväxt, dels på att vi förvärvar strukturer kring de bolag som idag är lönsamma och utvecklingsbara. I slutet av 1995 tog vi första steget in i Finland genom förvärv av ett lastvagnsbolag. En annan intressant expansion sker i Hamburg, där vi för första gången utanför Norden startat verksamhet med både Volvos och Renaults sortiment i en ny anläggning. Utsikter för 1996 Totalmarknaden i de länder där Catena är verksamt visar en svag tillväxt och den viktiga svenska personbilsmarknaden är inget undantag. Mot bakgrund av den lägre räntenivån i Sverige och den ålderstigna bilparken är vår bedömning att vi på sikt går emot en marknad på ca nya personbilar. Försäljningen under årets första månader har varit svag. Vi tror dock att andra halvåret blir betydligt bättre. Osäkerheten kring marknadsutvecklingen framöver har gjort att vi liksom i början av 90-talet ytterligare ser över våra omkostnader. Trots en svag utveckling av totalmarknaden är vårt mål att öka lönsamheten under Detta skall ske genom förbättrade resultat i Europa samt i Norden. Volvos kraftfulla modellprogram inom både personoch lastvagnar är en viktig förutsättning för att nå målen. Beträffande Catenakoncernens långsiktiga lönsamhetspotential har vi i ledningen arbetat och kommunicerat efter mottot att hellre leverera än spekulera i framtida vinster. Så mycket kan dock sägas att vinstpotentialen är betydande, inte minst utifrån de strategier och åtgärdsprogram som nu successivt genomförs samt att vi nu har full fokus och koncentration på att utveckla bilaffären. Göteborg i mars 1996 Mats Jansson 05

6 Förvaltningsberättelse Affärsidé, strategi och mål Affärsidé Bilaffären är kärnan i Catenas verksamhet. Affärsidén är att äga, utveckla och samordna effektiva bildetaljhandelsföretag för personbilar, lastbilar och bussar. Catena är en väl sammanhållen grupp större återförsäljare i nära samverkan. Organisationen och beslutsfattandet är decentraliserat. Koncernens viktigaste styrinstrument är affärsidén och de finansiella målen. Catenakoncernens renodling mot bilhandel kan illustreras av nedanstående omsättningsdiagram: Som företagsgrupp har Catena en samlad unik kompetens inom bildetaljhandelsområdet. Styrkan ligger dels i att kunna samordna och dra nytta av stordriftsfördelar, dels i att kontinuerligt utveckla kunnandet genom kompetensöverföring och korsbefruktning mellan bilbolagen. Catena har också som mål att genom ökad finansiell styrka ge utrymme för expansion, strukturella insatser och innovationskraft. Strategi Catenas strategi på kort sikt är att renodla verksamheten och avyttra samtliga engagemang utanför kärnaffären. För bilrörelsen är strategin att etablera och driva storskaliga återförsäljare i storstäder och regioner där Catena kan bli leverantörens enda återförsäljare och bygga upp en lokalt stark marknadsposition. Catena har Norden som hemmamarknad och bas, men skall också finnas på strategiskt utvalda platser i övriga Europa. För Europaverksamheten innebär detta att Catena för de närmast kommande åren koncentrerar sig på tre marknader; Tyskland, Frankrike och Italien. I takt med att konkurrensen skärps genom att produkterna blir mer och mer lika och kräver allt mindre reparation och service blir förmågan att skapa mervärden ett allt viktigare konkurrensmedel. Catenas ambition är att kunna erbjuda kunderna ett brett sortiment samt en hög totalkvalitet och tillgänglighet. En uttalad målsättning är vidare att leverantörerna skall betrakta Catena som den mest attraktiva partnern för att nå en stark marknadsposition samt nöjda och lojala kunder. Finansiella mål Fyra övergripande finansiella mål har slagits fast för koncernens verksamhet: omsättningstillväxten skall vara minst 10 procent per år räntabiliteten på sysselsatt kapital skall vara minst 14 procent räntabiliteten på eget kapital skall vara minst 16 procent och soliditeten bör uppgå till minst 30 procent. Dessa mål gäller som snitt över en konjunkturcykel och vid nuvarande ränte- och inflationsnivå.

7 Aktiedata Catenas aktier är noterade på Stockholms fondbörs A-lista sedan Antalet aktier uppgår till knappt 31,7 miljoner och varje aktie har ett nominellt värde på 20 kronor. En börspost är 500 aktier. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar. Aktiekapitalet uppgår till 634 Mkr. Ägarförändringar Under året sålde GNW Förvaltnings AB samtliga sina 3,5 miljoner A-aktier motsvarande 11,0 procent av kapital och röster i Catena. Köpare var tre institutioner inom samma sfär. Retriva köpte 1,1 miljoner och ökade till 3,4 procent och Wasa Försäkringar köpte 0,9 miljoner aktier och har nu 2,8 procent i Catena. Resterande 1,5 miljoner aktier köptes av marknaden genom Sparbankens försorg. Utlandsägandet i Catena ökade kraftigt under 1994 till ca 20 procent, men föll tillbaka under 1995 till 12,5 procent. Andra förändringar i ägarstrukturen är att Folksam köpt ytterligare aktier och nu har 3,2 procent i Catena. Det totala antalet aktieägare uppgick i december 1995 till drygt Jämfört med året innan är det en minskning med ca 3 procent. De tio största ägarna i Catena äger tillsammans 71 (77) procent. Det institutionella ägandet uppgår till 83 (87) procent. Kursutveckling Börsen utvecklades positivt under 1995 och Affärsvärldens generalindex steg med 18 procent. Omsättningen var hög, 628 miljarder kronor. Intresset från utländska placerare mattades inte nämnvärt. Catena-aktien utvecklades svagt och sjönk under året med 19 procent. I juli stod Catenakursen som lägst i 40 kronor, medan högsta noteringen 67 kronor var i februari. Slutkursen för året stannnade på 52 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på Catena om 1,6 miljarder kronor. I mitten av mars 1996 har kursen legat på nivån 55 kronor. Under 1995 omsattes på Stockholms Fondbörs närmare 10 (16) miljoner aktier i Catena. Det motsvarar ca aktier i genomsnitt per börsdag. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 2 (1) kr per aktie för verksamhetsåret Den föreslagna utdelningen tar i anspråk 63 (32) Mkr av tillgängliga vinstmedel.

8 Data per aktie Resultat per aktie, kronor 1) 1:15 20:50 24:25 2:20 3:60 Utdelning, kronor 2:75 1:00 2:00 4) Börskurs per 31 december, kronor Eget kapital, kronor Direktavkastning, % 2) 3,7 1,5 3,8 P/E-tal, ggr 3) neg neg neg ) Vid beräkning av nyckeltalen har räntekostnaden för konvertibelt förlagslån återlagts. 2) Utdelning i procent av årets genomsnittliga börskurs. 3) Price/Earnings ratio (vinstmultiplikator) = börskurs vid årets utgång i relation till vinst per aktie. 4) Enligt styrelsens förslag I % av aktiekapital Catenas största aktieägare per 31 december 1995 Antal aktier och röstvärde AB Volvo ,9 Skanska AB ,7 Retriva AB ,4 Folksam ,2 Wasa Försäkringar ,8 S/A UNI Missouri, BK-Sec. Serv ,2 Sparbankernas Småbolagsfond ,1 Nordic Recovery Fund ,8 Arbetsmarknadens Försäkrings AB ,3 Investment AB Öresund ,2 Aktiefördelning per 31 december 1995 Aktieinnehav Antal aktieägare I % av antalet Äger tillsammans I % av aktieaktieägare 1000 aktier, totalt kapitalet , , , , , , , ,5 Summa , ,0 Catena-aktiens kursutveckling på Stockholms Fondbörs Högsta och lägsta betalkurs per månad 09

9 Bildetaljhandel Catenas bilrörelse omfattar 12 återförsäljarbolag i Norden och 14 utanför Norden. Totalt driver koncernen ett hundratal bilanläggningar runtom i Europa. Den samlade omsättningen ökade under 1995 med 13 procent till 12,5 (11,1) miljarder. Catenas bilbolag levererade totalt (49.300) personbilar, varav (23.900) nya bilar. Antal levererade lastbilar var (3.100), varav (1.600) nya. Personbilsaffären är det största affärsområdet och står för 75 procent av försäljningen och för 60 procent av den totala bilvinsten. Utanför Norden väger dock personbils- och lastbilsaffären ungefär lika. Norden är basen Marknadsutvecklingen under 1995 var svag på de flesta personbilsmarknaderna i Europa, medan lastbilskonjunkturen var betydligt ljusare. Genomgående redovisas en god volymtillväxt för Catenas lastbilsbolag, medan utvecklingen i personbilsrörelsen varierar mera. De nordiska bolagen svarade för 86 procent av antalet nya personbilar eller (20.400) bilar. Motsvarande siffror för nya lastbilar var 50 procent eller 950 (820) lastbilar. Totalt omsatte de nordiska bilbolagen 10,2 (9,0) miljarder motsvarande ca 82 procent av bilrörelsens försäljning. Sverige är Catenas i särklass viktigaste marknad och svarar för ca 60 procent av omsättningen. Resultatet för de nordiska bilbolagen blev 379,1 (391,1) Mkr. Bilbolagen Mkr Försäljning Resultat före skatter Vinstmarginal, % neg 2,5 2,7 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 6,8 12,6 14,5 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Balansomslutning Antal anställda Etablering i Finland I slutet av 1995 förvärvade Catena ett lastbilsbolag i Finland av Volvos importörsbolag. Tillträdet skedde per den 1 januari Genom affären är Catena verksam på hela den nordiska lastbilsmarknaden. Det nya bolaget, Ajoneuvo, som omsätter ca 235 Mkr på årsbasis med 70 anställda, har en marknadsledande position i Åbo-regionen och beräknas i år sälja 135 nya och 200 begagnade lastvagnar. Utöver Åbo har företaget anläggningar i Björneborg, Forssa, Salo och Rauma.

10 1 Stockholm, PV, LV 2 Göteborg, PV, LV 3 Malmö, PV, LV 4 Skövde, PV, LV 5 Eskilstuna, PV, LV 6 Karlshamn, PV, LV 7 Umeå, PV, LV 8 Oslo, PV, LV 9 Drammen, PV, LV 10 Åbo, LV 11 Ålborg, LV 12 Köpenhamn, PV, LV 13 Hamburg, PV 14 Essen, LV 15 Köln, PV 16 Leipzig, LV 17 Dresden, LV 18 Frankfurt, PV 19 Stuttgart, PV, LV 20 Paris, PV, LV 21 Reims, LV 22 Nancy, LV 23 Chalon, LV 24 Toulouse, LV 25 Milano, PV 11

11 Försäljning Mkr Sverige Norge Danmark Tyskland Frankrike * Italien Övriga marknader Totalt * I siffran ingår under året avyttrade enheter med 90 Mkr. Resultat före skatter Mkr Sverige Norge Danmark Tyskland Frankrike Italien Övriga marknader Totalt Ny struktur i Europa Europaverksamheten omsatte under ,3 miljarder kronor, en ökning med 13 procent mot föregående år. Resultatet uppgick till minus 43,7 Mkr, en förbättring med 74,7 Mkr. I resultatsiffran ingår förluster med totalt 22,3 Mkr för bolag som avyttrats eller avvecklats under det gångna året. I linje med Catenas fastlagda Europastrategi som i huvudsak innebär en koncentration till större städer i Tyskland, Frankrike och Italien, avyttrades återförsäljarna i Liège, Luxemburg och Lyon. Vidare avvecklades verksamheten i Marseille. Europaorganisationen har under året gjorts plattare genom att landschefsrollen tagits bort och alla återförsäljarbolag är nu direktrapporterande till europaledningen. Både Frankrike och Tyskland har ledningsoch styrningsmässigt delats upp mellan personbilar och lastbilar för att bättre utveckla respektive affär. En motsvarande organisationsförändring har även genomförts i Norge. Under året sammanfördes Catenas utomnordiska bilbolag till ett nybildat bolag, Bilia International B.V.

12 Leveranser av nya personbilar Catenas andel Volvohandelns av Volvo, % markn.andel, % Antal Sverige ,5 32,7 Norge ,4 10,1 Danmark ,9 6,5 Tyskland ,8 0,9 Frankrike ,5 0,4 Italien ,1 1,5 Totalt Leveranser av nya lastbilar Catenas andel Volvohandelns av Volvo, % markn.andel, % Antal Sverige ,9 53,6 Norge ,1 46,1 Danmark ,7 34,1 Tyskland ,2 6,1 Frankrike ,3 12,8 Totalt Leveranser av nya bussar Catenas andel Volvohandelns av Volvo, % markn.andel, % Antal Sverige ,7 54,9 Norge ,9 51,2 Totalt Bilfastigheter Catenas bilhandelsföretag äger rörelsefastigheter i främst Sverige men också en del utomlands. Merparten av anläggningarna utanför Sverige hyrs på kontraktsbasis. Fastighetsbeståndet omfattar ett 90-tal fastigheter med en total uthyrningsbar lokalyta på kvm. Flertalet av storstadsfastigheterna finns i attraktiva lägen, är byggda för flexibel användning och väl underhållna. Under 1995 investerades 41 (13) Mkr i dessa rörelsefastigheter, varav 6 (13) Mkr utomlands. Samtidigt såldes fastigheter bokförda till 42 (3) Mkr under året. Catenas bilfastigheter hade vid årets utgång ett samlat bokfört värde på (1.378) Mkr motsvarande kronor per kvm. Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till 759 Mkr. 13

13 Sverige Mkr Försäljning Resultat före skatter Vinstmarginal, % 2,1 4,7 3,9 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Balansomslutning Antal anställda Försäljning I Sverige som är Catenas klart största marknad omfattar bilrörelsen nio återförsäljarbolag, varav två är renodlade personbilsbolag (Bilia i Stockholm och Göteborg) och två renodlade lastbilsbolag (Lastbilsbolaget i Stockholm och Göteborg ). Totalt förfogar Catena över 62 anläggningar samt drygt 40 bensinstationer i Sverige fördelade på ett fyrtiotal olika orter. Av de totala intäkterna i den svenska rörelsen svarar personbilar för 61 procent. Därefter kommer service/reservdelar med 21 procent. Även drivmedelsförsäljningen har stor betydelse och står ensam för 7 procent. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på storstadsbolagen som volymmässigt tillhör de största Volvohandlarna i världen. Tillsammans svarar de för drygt 75 procent av intäkterna och vinsten i den svenska bilrörelsen. Hög marknadsandel Trots att totalmarknaden i Sverige ökade med 8,6 procent till ( ) bilar var försäljningen fortsatt på en låg nivå. Nybilsvolymen på en normalmarknad ligger ca bilar högre. Registreringarna av Volvo personbilar steg under 1995 med 14,8 procent till (42.700) bilar. För Renault minskade marknadsandelen till 3,8 (4,2) procent. Volvohandeln kunde totalt visa upp sin högsta registreringsandel någonsin, 32,7 (31,5) procent. Volvo 850 blev för tredje året i rad den mest sålda bilen i Sverige. Volvo 940/960 upprepade sin andra plats från i fjol, medan Volvo 400-serien tappade i försäljning och halkade ned från sjunde till nionde plats i registreringsstatistiken. Främsta konkurrensen under 1995 kom från Saab som minskade sin registreringsandel till 10,9 procent, tätt följd av Ford med 10,3 procent. I Volvosegmentet i övrigt noterade Audi 4,6 procent och BMW 1,5 procent. Bäst utveckling i mellanbilsklassen visade Volkswagen med 9,2 procent. De japanska märkena redovisade sammantaget en andel på 12,7 procent, vilket är något lägre än året innan.

14 Catena ökade leveranserna Personbilsmarknaden pendlade upp och ner under En stor ingående orderstock i början av året bidrog till att dra upp volymerna. Samtidigt bromsades företagsförsäljningen på grund av den fortsatta osäkerheten kring reglerna för tjänstebilsbeskattningen. Catenas svenska personbilsbolag ökade nybilsleveranserna med 18 procent till (16.400) bilar och stärkte därmed sina marknadsandelar. Begagnatmarknaden var fortsatt stark och under större delen av året rådde brist på begagnade bilar. Antalet sålda begagnade bilar understeg marginellt 1994 års nivå. Personlig mekaniker Satsningen på ökad kundorientering fortsatte under året. Ambitiösa utvecklingsprogram och utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt i bolagen för att höja kvaliteten och servicegraden. Bilvex i Skövde introducerade på försök som första bilföretag i Sverige en "Nöjd Kund Garanti" vid nybilsköp. Det s k teknikerkonceptet har fått ett starkt gensvar från både kunder och anställda och under 1995 har antalet tekniker ökat med drygt femtio till totalt 150. Det motsvarar drygt en fjärdedel av hela mekanikerstyrkan inom Catena. Satsningen på teknikerkonceptet ligger i linje med Catenas strävan att ge medarbetarna möjlighet till ett ökat personligt engagemang och ansvarstagande. Samtidigt ger jobbet som personlig mekaniker, som innebär att mekanikern tar ett helhetsansvar för kunden från den inledande kontakten till fakturering, utrymme att etablera en nära och varaktig kundrelation. Även "5-Direkt", dvs snabbserviceplatser, expanderar. Investering och omprofilering Investeringar i ombyggnader och modernisering enligt konceptet "Gränslöst" genomfördes i ett flertal anläggningar, bl a hos Bilvex i Skövde och Mariestad samt Bilorama i Ronneby. "Gränslöst" innebär i korthet att man tar bort onödiga väggar mellan bilhall, verkstad och butik för att skapa öppnare och mer kundvänliga anläggningar. En rejäl upprustning och modernisering av Bil & Truck i Göteborg genomfördes under året samtidigt som hela verksamheten genomgick en revitalisering och bolaget ändrade namn till Bilia. Totalt 35 Mkr har investerats i ny- och ombyggnader, bl a enligt konceptet "Gränslöst". Merparten har lagts på huvudanläggningen i Sisjön. 17

15 Runt årsskiftet följde Bilia i Stockholm Bil & Truck i spåren och bytte till den nya Bilia-logotypen. Därmed bekräftades också den fusion som ägt rum mellan Bilia i Stockholm och Ernst Nilson. Bilia i Stockholm har samtidigt ändrat sin struktur till en kombinerad funktions- och distriktsorganisation och skurit ned antalet distrikt från sju till tre. Syftet är att fokusera mer på varje delaffär, dvs bilförsäljning respektive service/eftermarknad. Ännu ett bra lastbilsår Den positiva utvecklingen på lastbilsmarknaden stod sig även under 1995 och för nya lastbilar över sju ton noterades en ökning med 14 procent till (2.532) bilar. Volvo behöll sin ledande ställning i de tyngsta klasserna med en marknadsandel på 53,3 procent, följd av Scania med 39,3 procent. Mercedes Benz ökade sin andel från 3,3 till 3,7 procent. För Catenas bolag ökade orderingången med 44 procent till 700 lastbilar, varav huvuddelen var FH 12/16. Både Lastbilsbolaget i Göteborg och i Stockholm noterade ett av sina bästa år någonsin. Bolagen stärkte sin marknadsandel till 59 procent. Exportinriktade åkerier och distributionsföretag dominerar bland beställarna. Exempelvis fick Bilkompaniet i Eskilstuna under året sin andra stora lastbilsorder i följd från Skogaholms Bröd. För åkerier inom bygg- och entreprenad är konjunkturen fortfarande svag och någon vändning verkar inte stå för dörren. Hos Verdexa i Malmö spirar dock en viss optimism. Byggandet av Öresundsbron som nu startat räknar många med tar fart på allvar under 1996 och blir en välkommen injektion för lastbilsförsäljningen i Skåne som länge haft motvind. Efterfrågan på begagnade lastbilar var mycket stark under hela 1995 och översteg klart tillgången. Detta ledde till att leveransvolymen för Catena föll tillbaka något jämfört med Lastbilsbolaget i Göteborg tog under året hem en stororder på bussar från Göteborgs Spårvägar. Totalt 26 bussar, varav 14 naturgasbussar, skall levereras under Stabil vinstkapacitet Totalt omsatte Catenas svenska bilbolag 7,7 (6,8) miljarder, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Vinsten blev 298,8 (321,7) Mkr och vinstmarginalen 3,9 (4,7) procent. Samtliga bilbolag visade vinst. Största bidraget till vinsten kom från personbilsverksamheten som stod för 68 procent. Beläggningen i verkstäderna låg på en jämn, hög nivå, särskilt i lastbilsbolagen. Eftermarknadsaffären var fortsatt mycket lönsam.

16 1996 Bilkonjunkturen står för närvarande och väger på grund av all osäkerhet i omvärlden, bl a kring ränteoch konjunkturutvecklingen, tjänstebilsreglerna osv har börjat svagt. Catenas bedömning är dock att nybilsförsäljningen kommer att förbättras under andra halvåret. Introduktionen av Volvos nya mellanklassbil Volvo S40/V40 under våren blir ett välkommet tillskott till produktprogrammet. Förhandsintresset är mycket stort. På lastbilssidan går Catena in i det nya året med en tung orderportfölj som omfattar nära 400 nya lastbilar. Det är dubbelt så många som för ett år sedan och motsvarar 75 procent av antalet leveranser under

17 Norge Mkr Försäljning Resultat före skatter Vinstmarginal, % 2,2 3,4 3,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Balansomslutning Antal anställda Försäljning Catena representeras i Norge av Isberg's Personbilar respektive Isberg's Lastebil og Buss. Bolagen som sedan 1 januari 1996 fungerar som två helt separata enheter har sina marknadsområden koncentrerade till Osloregionen. Isberg's finns också lokaliserat med anläggningar i Drammen och Hönefoss. Fortsatt upp på bilmarknaden Den positiva vändning på personbilsmarknaden som skedde 1994 såg länge ut att hålla i sig. De tre första kvartalen under 1995 visade en stabil tillväxt, men sista kvartalet dalade försäljningen då den norska regeringen något oväntat beslöt att helt lägga om bilavgifterna. Det nya avgiftssystemet innebär lägre bilpriser fr o m Totalt ökade marknaden med drygt 6 procent till bilar under Marknadsandelen för Volvohandeln föll tillbaka något till drygt 10 procent inkl Renaultförsäljningen. Orsaken var främst avvecklingen av 400-serien. För Catena ökade försäljningen av nya personbilar med 8 procent till bilar. Marknadsandelen uppgick till strax under 13 procent medan snittet för landet i övrigt ligger runt 10 procent. Utvecklingen på den tunga lastbilsmarknaden var fortsatt stabil, om än inte lika stark som under Ökningen uppgick till 30 procent, medan Volvo ökade något mindre. För Catena var tillväxten 46 procent och marknadstäckningen i Oslodistriktet noterades till över 51 (49) procent. Det är bolagets högsta andel någonsin. Den starka utvecklingen hänger samman med att flera stora byggprojekt nyligen satt i gång, bl a den nya flygplatsen Gardemoen utanför Olso. Satsningen på kvalitetssäkring har fortsatt och Isberg's Lastebil og Buss blev förste återförsäljaren i Europa som erhöll Volvos kvalitetscertifikat. Vidare utsågs bolaget till Årets Lastbils- och Bussåterförsäljare bland Volvos norska återförsäljare.

18 Vinstökning Totalt omsatte den norska rörelsen 2,1 (1,8) miljarder under 1995, en ökning med 12 procent. För tredje året i följd kan Catena Norge visa upp ett rekordresultat eller 72,9 Mkr. Det är en ökning med 18 procent mot året innan och motsvarar en vinstmarginal på 3,5 (3,4) procent. Samtliga bilbolag bidrog till förbättringen. Den norska verksamheten kännetecknades av fortsatt god kostnadskontroll. Personalstyrkan ökade något mot Bilåret 1996 har inletts svagt för Volvohandeln bl a beroende på att de nya avgifterna som införts slår hårdare på större bilar. Volvos och Renaults nya bilmodeller som introduceras på förvåren väntas dock kunna vända utvecklingen rätt. Totalmarknaden för nya personbilar bedöms på helårsbasis bli minst i nivå med Lastbilsmarknaden ser inte ut att mattas under Tendensen är en fortsatt god efterfrågan både på nytt och begagnat. Detta parat med en stor orderportfölj från 1995 ger Isberg's ett bra utgångsläge. En risk finns att det längre fram kan bli brist på kompetent verkstadspersonal, vilket i sin tur kan förorsaka ett visst volymbortfall. 21

19 Danmark Mkr Försäljning Resultat före skatter Vinstmarginal, % neg 2,0 1,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Balansomslutning Antal anställda Försäljning I Danmark bedriver Catena personbils- och lastbilsverksamhet genom dotterbolaget Bilia, vars huvudsakliga marknad är Köpenhamn och Ålborg. Bolaget har två personbilsanläggningar i Köpenhamn samt tre lastbilsenheter lokaliserade till Köpenhamn, Brönderslev och Ålborg. Lastbilar ryggraden Efter nära ett decennium av medioker utveckling på den danska personbilsmarknaden trodde många att den kraftiga uppgången under 1994 var ett trendbrott. Tyvärr visade det sig vara en tillfällig vändning och totalmarknaden backade igen, med 3 procent ned till bilar. Volvohandeln ökade med 7 procent och lyckades därmed stärka marknadsandelen till 6,5 procent. Bilia ökade ännu mer eller med 17 procent och noterade sin högsta volym, drygt 900 personbilar, sedan Catena etablerade sig i Danmark Totalmarknaden för nya lastbilar ökade med ca 50 procent för andra året i följd. Volvo höll inte riktigt jämna steg och tappade från 36 till 34 procent i marknadsandel. För Bilia ökade lastbilsförsäljningen marginellt. Omsättningen 1995 uppgick till 418,7 Mkr, en ökning med 11 procent. Resultatet uppgick till 7,4 Mkr, samma som året innan. Lastbilsaffären stod för hela vinsten. Vinstmarginalen blev 1,8 procent. Den hårda konkurrensen i Köpenhamnsdistriktet både inom Volvohandeln (Bilia är en av tre återförsäljare) och från andra märken, gör att personbilsaffären fortfarande går med förlust Bedömningen är att personbilsmarknaden sjunker med procent 1996 och att en ytterligare förskjutning sker mot mindre bilar. Det gynnar i så fall Renault, medan trenden är negativ för Volvo. Det sätter ytterligare press på marginalen. Lastbilsmarknaden väntas ligga kvar på samma nivå som Bilias orderstock på lastbilssidan motsvarar ca 40 procent av den uppnådda säljvolymen under En ökad konkurrens från Scanias nya modell kan förväntas under Bilias starka sidor är en liten, kostnadseffektiv administration och en väl fungerande lastbilsrörelse. Lönsamhetspotentialen ligger helt inom personbilsaffären.

20 Mkr Försäljning Resultat före skatter Vinstmarginal, % neg neg neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg neg 5 Balansomslutning Antal anställda Tyskland I Tyskland driver Catena såväl personbils- som lastbilsrörelse och finns etablerat i sju större städer. Försäljning Personbilsbolagen återfinns i Hamburg, Köln och Frankfurt samt Stuttgart, som även säljer lastbilar, medan Catenas renodlade lastbilsenheter ligger i Essen, Leipzig och Dresden. Bolagen direktrapporterar numera till Catena sedan landschefsfunktionen tagits bort. En controller- och administrativ samordningsfunktion finns dock placerad i Frankfurt. Den nya organisationen har lett till lägre kostnader, bättre styrning och större närhet till verksamheten. Ökade volymer I Tyskland, Europas största personbils- och lastbilsmarknad, har Volvo flyttat fram sina positioner under Volvo ökade med 20 procent till personbilar på en i stort sett oförändrad totalmarknad. Därmed stärktes marknadsandelen till 0,9 procent. Catenas personbilsverksamhet ökade nybilsförsäljningen med 18 procent till bilar. Häri ingår TDSförsäljningen (Tourist & Diplomat Sales) till främst amerikanska militärer. Catenas försäljning av begagnade bilar ökade med 32 procent till Den tyska lastbilsmarknaden ökade med 14 procent, medan Volvo i segmentet över 10 ton hade en ökning på hela 60 procent. Därmed stärkte Volvo sin marknadsandel till drygt 6 procent. Catenabolagen ökade sina volymer med 15 procent till 329 lastbilar. Kraftigt minskade förluster Förlusten för Catena i Tyskland har minskats kraftigt från 45,0 Mkr till 20,9 Mkr. Förlusten är hänförlig till bolagen i Frankfurt, Köln och Leipzig. Omsättningen uppgick till 1.121,9 (909,4) Mkr, varav personbilsbolagen svarade för 69 procent. Bland personbilsbolagen fortsätter Hamburg sin positiva utveckling och uppvisar ökade volymer och god lönsamhet. Även Stuttgart visar vinst. Frankfurtbolaget redovisar en betydande förlust och verksamheten har genomgått en omfattande omstrukturering, bl a har filialen i Kaiserslautern avyttrats. 23

21 Efter mycket stora förluster har lastbilsbolagen lyckats nå vinst under 1995 genom högre volymer, bättre marginaler och ökad effektivitet. Enda undantaget är bolaget i Leipzig, som ännu ej vänt sin förlustsituation. Nytt i Hamburg ISO certifikat för Stuttgart I januari 1996 öppnade den nya kombinerade Volvo-Renault-anläggningen i Hamburg. Det är Catenas första enhet med ett annat bilmärke än Volvo utanför Skandinavien. Konceptet för anläggningen är också nytt genom att de båda märkena är sametablerade i en byggnad men fysiskt separerade och tydligt profilerade för respektive varumärke. Tanken är att nå stordriftsfördelar i gemensam administration och i begagnatförsäljningen. Bolaget i Stuttgart, som säljer både person- och lastbilar, erhöll som första Catenabolag certifiering enligt ISO 9002-normen under Målsättningen är att alla Catenas lastbilsbolag i Tyskland skall certifieras under I Heilbronn etablerades under året en satellitverkstad till Stuttgart På grund av den relativt svaga konjunkturen i Tyskland bedöms varken personbils- eller lastbilsmarknaderna växa under Det finns dock förutsättningar för Volvo att bibehålla konkurrenskraften både inom personbilar och lastbilar genom de starka produktprogrammen, särskilt nyintroduktionerna av dieselvarianten 850 TDI och S40/V40. Målet är att totalt sett nå vinst i Tyskland för 1996.

22 Mkr Försäljning Resultat före skatter Vinstmarginal, % neg neg neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg neg neg Balansomslutning Antal anställda Frankrike I Frankrike har Catena (Actena i Frankrike) koncentrerat sin personbilsverksamhet till Parisregionen, Försäljning medan lastbilsrörelsen omfattar fem separata återförsäljarbolag som är lokaliserade till Paris, Reims, Chalon-sur-Saône, Nancy och Toulouse. Lastbilar svarar för närmare 70 procent av omsättningen i Frankrike. Nedåt för personbilar Personbilsmarknaden har totalt sett varit svag i Frankrike under Volymerna för mindre bilar hölls under första halvåret uppe med en statlig skrotningspremie, men för helåret föll marknaden med två procent. Volvo fortsatte sin tillbakagång på den franska marknaden och tappade 28 procent ned till bilar. Volvos marknadsandel är nu endast 0,4 procent. Catenas nybilsförsäljning i Paris backade med 12 procent. Även begagnatförsäljningen gick tillbaka. Det åtgärdsprogram för personbilsverksamheten i Paris som påbörjats 1994 fortsatte under året. Syftet är att förbättra lönsamheten och bereda vägen för Volvos breddade modellprogram, vilket i sin tur väntas leda till högre volymer. Två nya kompletterande mindre enheter i attraktiva affärslägen har öppnats för att nå en mer komplett marknadstäckning i inre Paris. Planer har utvecklats för fortsatt expansion till Paris västra förorter. De båda tidigare självständiga enheterna Mirabeau och Cardinet har under året slagits samman till en enda återförsäljare med gemensam ledning och organisation. Positiv utveckling för lastbilar Den franska lastbilsmarknaden har varit stark under Totalmarknaden ökade med 29 procent till lastbilar. Volvos framgångar i Frankrike med FH-serien har fortsatt. Totalt har FH-bilar sålts sedan introduktionen Volvos marknadsandel bibehölls på nivån 13 procent. Catenabolagen uppvisade en stark volymutveckling och ökade med 17 procent till 616 lastbilar. Frankrike är därmed Catenas största lastbilsmarknad. 25

23 Halverad förlust Förlusten för Actena i Frankrike har mer än halverats under 1995, från 57,8 Mkr till 22,4 Mkr. Resultatet har då belastats med kostnader för de avvecklade verksamheterna i Lyon och Marseille på totalt 14,7 Mkr. Totalt sett gick Catenas samlade lastbilsverksamhet i Frankrike med vinst. Fyra av fem enheter visade positivt resultat; Lorraine har mycket god lönsamhet, medan problem kvarstår i lastbilsbolaget i Paris som går med förlust. Ett omstruktureringsprogram genomförs i bolaget för närvarande Den franska personbilsmarknaden förväntas vara fortsatt svag under Volvos nya modellprogram, främst den nya dieselvarianten 850 TDI, som är mycket efterlängtad, ger goda förutsättningar att återhämta en del av volymtappet under senare år. Lastbilsmarknaden förutses vända nedåt under Även om konkurrensen sannolikt ökar, främst från Scanias nya modell, räknar Catena med att stärka sin konkurrenskraft under året. Strategin med att etablera satellitverkstäder har visat sig framgångsrik och kommer att fortsätta under Målsättningen är att Catena totalt sett skall nå ett nollresultat i Frankrike under 1996.

24 Mkr Försäljning Resultat före skatter 5 3 * 7 Vinstmarginal, % neg 1,6 4,0 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Balansomslutning Antal anställda Italien * Före nedskrivning av övervärde i fastighet med 4,6 Mkr blev resultatet 1,8 Mkr. Försäljning Catena driver personbilsverksamhet i Milano genom dotterbolaget Svezia Car sedan Bolaget har en anläggning i utkanten av Milano och ett centralt placerat showroom. Under året har Catena utökat sitt distrikt till även södra och östra Milano, där en ny anläggning kommer att öppnas under Stor vinstökning Den italienska personbilsmarknaden var svag också under 1995 och minskade ett par procent ned till drygt 1,7 miljoner bilar. Volvo och Catena gick återigen åt motsatt håll och kan redovisa en mycket positiv volymutveckling. Volvo ökade sina registreringar med 44 procent till bilar och kunde därmed höja marknadsandelen till 1,5 procent. Catenas utveckling var ännu starkare, plus 67 procent till 890 nya bilar. Även försäljningen av begagnade bilar steg. Resultatet förbättrades avsevärt, från 1,8 till 7,2 Mkr. Omsättningen ökade med 58 procent till 181,5 (115,2) Mkr För 1996 förväntas en fortsatt svag personbilsmarknad. Lanseringen av Volvos nya mellanklassbil S40/V40, som enligt bedömare kommer att passa den italienska marknaden, väntas bidra till en viss volymökning för Volvo och Catena. 27

25 Catena Invest Catena Invest är sammanhållande enhet för de bolag och andra tillgångar som inte hör till bilaffären. Målet är att engagemangen skall vara avyttrade vid utgången av Försäljningar under 1995 Vid halvårsskiftet såldes samtliga aktier i Ekman Liebig AB till ett nybildat bolag, Ekman Holding AB, ägt av ett konsortium med bl a MVI London, stiftelser och personer närstående familjen Ekman samt personal. Catena ägde inledningsvis 25 procent av aktierna i holdingbolaget. Huvuddelen såldes i november och vid årsskiftet kvarstod i Catenas ägo knappt 5 procent eller 3,5 Mkr. Totalt gav Ekmanaffären en vinst på 68 Mkr samtidigt som Catenakoncernens balansomslutning minskade med 898 Mkr. Vid halvårsskiftet 1995 såldes huvuddelen av Fastighets AB Bohus fastighetsbestånd i Stockholm och Malmö till Klövern AB, en affär på 430 Mkr. I affären ingick att Catena tecknade två konvertibla lån om sammanlagt 215 Mkr. I december sålde Catena samtliga sina aktier i Fastighets AB Bohus till Fastighets AB Storheden. Köpeskillingen betalades med 118,9 miljoner nyemitterade aktier i Storheden jämte 25 miljoner optioner med rätt att teckna lika många aktier före utgången av Teckningskursen är 3 kronor per aktie. Genom de båda affärerna gjorde Catena en bokföringsmässig förlust på 153 Mkr samtidigt som balansomslutningen minskade med ca 670 Mkr. Under året överläts verksamheten i Catusafe till bolagets VD. Verksamheten omfattar utveckling och försäljning av en värdekassett för förvaring av sedlar för banker, post och större butiker. Kvarstående tillgångar Efter genomförda affärer kvarstår i koncernen två tyska fastigheter, Marriott Hotel i Hamburg och ABCcenter i Augsburg. Hotellkoncernen Marriott Corporation hyr hela fastigheten i Hamburg på långtidskontrakt. Vid årsskiftet hade hyreskontrakt tecknats på 80 procent av ytan i Augsburgfastigheten. Resultatet 1995 för de tyska fastigheterna var 23 Mkr. Förlusten förklaras i huvudsak av att stora hyreskontrakt träder i kraft först under De tyska fastigheterna är bokförda till 644 Mkr. I AB Probo har upprättats en plan för avveckling av utestående lånefordringar och andra tillgångar. Årets resultat var 2 Mkr. Vid årsskiftet var balansomslutningen 444 Mkr jämte 156 Mkr i tillgångar som fr o m 1996 skall konsolideras enligt Finansinspektionens regler för kreditmarknadsbolag.

26 Överlåtelsen av samtliga aktier i Probo Pacific Ltd skall träda i kraft då bolagets krediter hos svenska och utländska banker är återbetalda och Catena friskrivits från garantierna för dessa krediter. Probo Pacific återbetalade under året ett större belopp än enligt plan. Därmed minskade Catenas garantier från Mkr till 551 Mkr. Catena kvarstår med ett förlagslån på ca 402 Mkr, som löper med marknadsmässig ränta. Probo Pacifics resultat för 1995 var fortsatt gott och utan kreditförluster. Catenas innehav av aktier i BTL uppgick vid årsskiftet till 8,2 miljoner A-aktier, vilket motsvarar 17,1 procent av rösterna respektive 8,8 procent av kapitalet. Marknadsvärdet vid årsskiftet var 186 Mkr och det bokförda värdet är 175 Mkr. I affären med Klövern tecknade Catena enligt avtal två konvertibla lån. Det ena lånet är på 50 Mkr och det andra på 165 Mkr. Det senare lånet har Catena förbundit sig att konvertera till aktier i Klövern, då Catena så begär, till kurs 5 kronor. Enligt avtalet ställde Catena ut 23,2 miljoner köpoptioner till Klöverns aktieägare (utom till de största aktieägarna) med rätt för dem att teckna lika många aktier. Lösenpriset är 6,25 kronor per aktie under tiden 1 maj 15 juni I början av 1996 hade Catena avyttrat 25 Mkr av lånet på 165 Mkr. Catenas innehav av 118,9 miljoner B-aktier i Storheden är bokförda till 268 Mkr. Marknadsvärdet på aktierna vid årsskiftet var 250 Mkr. Optionerna har inte åsatts något värde. 31

27 Personal Antalet medarbetare i Catenakoncernen uppgick i slutet av 1995 till (4.536), varav var verksamma inom bilrörelsen. Minskningen av personalstyrkan med drygt 300 personer hänför sig främst till sålda eller avvecklade bolag. Inom bilrörelsen har totalt 200 personer lämnat genom försäljningen av Vexia i Sverige samt bolagen i Luxemburg, Liège, Lyon och Marseille. Försäljningen av Ekman Liebig och Bohus har medfört att 170 medarbetare lämnat koncernen. Antalet anställda i Sverige uppgick till och i utlandet till Personalmässigt största utlandsmarknad är Norge med nära 500 anställda. I Sverige har Catenakoncernen verksamhet i mer än 35 av landets kommuner. I Stockholmsregionen sysselsätter Catena ca personer, i Göteborgsregionen ca 650 och i Malmöregionen ca 350. Ca 73 procent av koncernens medarbetare arbetar inom verkstad och service, medan försäljning/ marknadsföring sysselsätter ca 16 procent och adminstration ca 11 procent. Av den totala arbetsstyrkan är 87 procent män och 13 procent kvinnor. Utbildning och kvalitet I bilbolagen ökar behovet av utbildningsinsatser till följd av den snabba teknikutvecklingen och datoriseringen vilket gör att produkterna blir allt mer komplexa. I linje med den här utvecklingen men också för att möta kundernas önskemål och stimulera ett ökat individuellt engagemang och ansvarstagande har under 1995 femtio mekaniker genomgått utbildning till direktmekaniker/tekniker. Därmed finns numera totalt 150 tekniker i koncernen. Det s k teknikerkonceptet, som idag är något av navet i hela Catenas serviceorganisation, innebär att mekanikern tar ett helhetsansvar gentemot kunden från den inledande kundkontakten via själva servicearbetet hela vägen fram till och med fakturering. Utbildningen till tekniker omfattar ca 3 veckor med teori och praktik varvat och sker i intern regi såväl på personbils- som lastbilssidan. Organisation Arbetet med att marknadsorientera och trimma organisationen fortsätter och bl a har både Bilia i Göteborg och Stockholm samt Actena Autos i Paris övergått till en funktionell organisation. I Stockholm har Bilia samtidigt skurit ned antalet distrikt från sju till tre. Modellen innebär en tydligare fokusering på kund och resultat. Utvecklingen går också mot en klarare rågång mellan PV respektive LV för att kunna ägna varje affär mer kraft.

28 En allt större del av utvecklingsarbetet i koncernen sker numera i projektform vid sidan av det traditionella organisationsmönstret. Det är ett led i den satsning på ökat erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring som inleddes 1994 och samtidigt ett viktigt inslag i koncernens ledarutveckling. Totalt ca 200 Catenamedarbetare var engagerade i ett femtontal olika projekt under Flera projekt har fokus på kompetensutveckling och är av strategisk betydelse, bl a utformningen av en IT-strategi för koncernen. Ledarutveckling Ledarförsörjning är ett prioriterat område inom Catena. Ett ledarutvecklingsprogram är under utarbetande och beräknas komma igång under senare delen av Under året har ett antal medarbetare genomgått IFL:s (Institutet för Ledarutveckling) utvecklingsprogram. På VD-nivå sker sedan ett år tillbaka regelbundna utvecklingssamtal, en process som framgent skall genomföras i hela organisationen. Catenas huvudinriktning är intern rekrytering och att utveckla en positiv företagskultur med decentraliserat beslutsfattande. Denna grundtes präglade flera ledarförändringar på VD-nivå under året. Samtidigt är det viktigt att få in nya externa krafter och fylla på med ny kompetens underifrån. Ett trainee-program har utarbetats inom Catena. Avsikten är att attrahera unga lovande akademiker och successivt bygga upp en bank av ledarämnen och specialistresurser för framtiden. I ett första steg är planerna att anställa två trainees under Förbättringar internt För att uppmuntra intern rekrytering och rörlighet och stärka koncernkänslan startades på försök en intern arbetsmarknad i koncernen. En intern platsjournal i form av en löpsedel distribueras via fax ungefär var fjortonde dag ut till bilbolagen. Samtliga anställda i de svenska bilbolagen deltog i enkäten Insikt 95, en intern temperaturmätare på hur det står till i koncernen. Resultaten från undersökningen visade att en klar majoritet av de anställda i bilbolagen såg positivt på att tillhöra Catena. Det är en tydlig klimatförbättring jämfört med den enkät som gjordes Personalen tyckte också att det viktigaste framöver var vidareutbildning jämte kundvård. Ett nytt vinstandelssystem för 1996 har utarbetats efter samråd med de fackliga företrädarna. Det är helt baserat på koncernens lönsamhet och kan som mest ge kr extra till varje anställd. Under 1996 genomförs ett internt motivationsprogram, Pole Position, för alla bilanställda i Norden. Programmet kan ses som en uppföljning på Catenas affärsidé och bygger på att skapa mervärden för kunderna och därmed kunna öka försäljningen och lönsamheten. 35

29 Medelantal anställda per kommun Sverige Arvika 28 Partille Eskilstuna Skara Falköping Skövde Göteborg Sollentuna Haninge Solna Huddinge Stenungsund Karlshamn Stockholm Karlskrona Säffle 29 Kungsbacka Södertälje Kungälv Sölvesborg Lund Trelleborg Malmö Täby Mariestad Umeå Olofström Åmål 30 Kommuner med färre än 20 anställda i medelantal Summa i Sverige Medelantal anställda per land Utanför Sverige Norge Danmark Tyskland Frankrike Belgien 22 Luxemburg 27 Italien USA 26 Länder med färre än 10 anställda i medelantal 48 Summa i utlandet Koncernen totalt Kvinnor Män Medelantal anställda i moderbolaget Kvinnor 9 10 Män Antal anställda, 31 december Bilrörelsen Catena Invest och övriga bolag Totalt Löner och andra ersättningar AB Catena Styrelse och koncernledning (varav tantiem 1,2; 0,6) 8,2 7,3 Övriga anställda 8,5 7,6

30 Dotterbolag i Sverige Styrelse och verkställande direktörer (varav tantiem 0,7; 3,9) 10,5 15,4 Övriga anställda 577,8 595,5 Summa Sverige 605,0 625,8 Dotterbolag i utlandet Styrelse och verkställande direktörer (varav tantiem 1,8; 3,0) 19,1 29,2 Övriga anställda Norge 150,2 130,5 Danmark 57,9 55,2 Tyskland 82,0 73,2 Frankrike 67,5 73,2 USA 17,1 Belgien 6,1 Luxemburg 5,2 Italien 8,0 7,1 Övriga länder 8,2 Summa utlandet 384,7 405,0 Koncernen totalt Styrelse, koncernledning och verkställande direktörer (varav tantiem 3,7; 7,5) 37,8 51,9 Övriga anställda 951,9 978,9 Summa totalt 989, ,8 Ledande befattningshavares förmåner AB Catenas styrelse tillsatte under 1994 en kommitté för bestämmande av ledande befattningshavares löner, tantiem och förmåner. De chefer som omfattas av kommitténs regler är koncernledningen, verkställande direktörer i dotterbolag och ett antal nyckelpersoner på moderbolaget; totalt 19 personer. Årslönen i denna grupp varierade mellan och kr. Tantiem baseras på Catenakoncernens och de enskilda dotterbolagens resultatutveckling. Principen är att tantiem kan utgå med mellan 25 50% av årsinkomsten beroende på ansvar och befogenhet. I vissa högre chefers anställningsavtal finns regler om uppsägningslön vid uppsägning från företagets sida samt regler om förtida ålderspension. Reglerna om uppsägningslön innebär att den anställde vid uppsägning från företagets sida är berättigad till lön motsvarande 24 månader med avräkning av vad den anställde kan erhålla i lön från annan tjänst under de sista 12 månaderna. För avtal ingånga tidigare än under 1993 gäller inte denna avräkningsprincip. Koncernledningen omfattas av förtida ålderspension vid 60 års ålder, varvid 70 75% av årsinkomsten utgår till dess den anställde fyller 65 år. Till VD i AB Catena har under året utbetalats lön och utgivits andra förmåner inkl bostadsförmån, med totalt 2,9 Mkr. VD:s årslön var 2,5 Mkr Vid uppsägning från företagets sida uppbär VD en uppsägningslön motsvarande 12 månaders lön samt ett avgångsvederlag motsvarande 12 månaders lön med avräkning. För tiden mellan 60 och 65 år utgör pensionen 75% av den aktuella årsinkomsten vid 60 års ålder. Till AB Catenas ordförande har utbetalats ett styrelsearvode om 180 tkr för Till bolagsstämmovalda ledamöter, förutom VD och styrelsens ordförande, har utgått arvode med 90 tkr per ledamot. Vinstandelssystem i AB Probo AB Probo har erbjudit de anställda ett vinstandelssystem baserat på ackumulerat resultat i avvecklingen av bolagets tillgångar under åren De anställda erhåller vinstandel på vissa villkor efter avräkning för avkastning på eget kapital i bolaget. För treårsperioden är dock utfäst en lägsta vinstandel motsvarande respektive anställds lön inklusive löneförmåner under 12 månader. Vinstandelen utbetalas till en fristående stiftelse. Probo utbetalade 1995 en vinstandel om 2,6 Mkr. 37

31 Miljö & Kvalitet Catena betraktar miljöfrågorna som centrala för koncernens långsiktiga utveckling och kvalitetsprofil. Miljö- och kvalitetsfrågor griper mer och mer in i varandra samtidigt som också den yttre och inre miljön är nära sammanlänkade. ISO-certifiering Ett omfattande arbete bedrivs inom koncernen i syfte att säkra en hög och jämn kvalitet i det arbete som utförs, inte minst i verkstäderna. Flera bolag i koncernen, framför allt lastbilsbolagen, ligger långt framme i sitt certifieringsarbete. Under året har Catena Stuttgart som första bolag i koncernen certifierats enligt ISO-9002 standard. Ytterligare minst tre bilbolag bedöms kunna erhålla ISO-certifiering under Volvo Lastvagnar som nyligen börjat kvalitetscertifiera sina återförsäljare tilldelade under 1995 Bilorama i Karlshamn som första svenska Volvoföretag utmärkelsen "Euro Dealer", en kvalitetsstämpel som kräver hög standard inom bl a miljöområdet. Motsvarande utmärkelse i Norge har erhållits av Catenas dotterbolag Isberg's Lastebil og Buss. Arbetsmiljöpolicy Catena har under 1995 arbetat fram en arbetsmiljöpolicy, som utgör riktlinjer för koncernens dotterbolag. Arbetsmiljöpolicyn skall ingå som en viktig del i en mer heltäckande miljöpolicy, som är under utarbetande och skall ligga klar under Ur dokumentet hämtar vi bl a följande miljöpolitiska riktlinjer: "Målet med arbetsmiljöarbetet inom Catenakoncernen är att alla medarbetare skall få möjlighet att verka i en utvecklande och god arbetsmiljö." "Väl fungerande medarbetare har stor betydelse för att nå en hög kvalitet och lönsamhet i verksamheten." "Utsläpp till den yttre miljön, i form av fast avfall eller utsläpp till luft eller vatten, skall vara så lite miljöförstörande som möjligt. Vi skall inom koncernen sträva efter att använda minimalt med kemikalier och nyttja tillgänglig teknik för att produkter och spill skall kunna återanvändas." Catenas grundsyn i miljöfrågan framgår även av det affärsidédokument som arbetades fram under 1995 och där följande uttalande är hämtat: "Vår verksamhet skall genomsyras av ett konsekvent miljötänkande."

32 Verdexa som exempel Det är främst bilverkstäderna och det avfall som genereras där som är miljöbelastande inom Catenakoncernen. Uppskattningsvis produceras i Sverige ca ton miljöfarligt avfall om året. Av den volymen svarar bilverkstäderna för drygt ton. På samtliga Verdexas sju anläggningar i Malmöregionen hanteras numera miljöfarligt avfall från verkstäderna i form av spillolja, glykol, oljefilter m m på ett miljövänligt och säkert sätt. Det Verdexa använder sig av är källsortering med hjälp av ett heltäckande system kallat LOTS. Stommen i systemet utgörs av godkända slutna behållare på ca 200 liter där varje behållare har en streckkodsmärkning för dataavläsning som anger innehåll och vilken verkstad som lämnat avfallet. Verkstaden får sedan ett kvitto på att man lämnat avfallet till ett godkänt miljöhanteringsföretag. Leif Holmgren, Metalls huvudskyddsombud och ordförande i Bilarbetarnas Yrkesklubb, som lagt ned mycket tid och intresse på miljösatsningen tillhör dem som tycker att miljö och kvalitet hör ihop: " Även kvaliteten på arbetet i våra verkstäder har höjts sedan vi började med källsortering." Han menar också att det är viktigt att tydligt visa kunderna att företaget har ett aktivt miljöengagemang: "Det ger goodwill och blir en slags kvalitetsstämpel." Miljöpris De erfarenheter som vunnits på miljöområdet hos Verdexa kommer nu att överföras till övriga bilbolag inom Catena. Verdexas miljöinsatser fick också uppmärksamhet utanför företaget. Tidningen Metallarbetaren tilldelade Verdexa 1995 års Arbetsmiljöpris för förtjänstfulla insatser inom arbetsmiljöområdet. Det är Metalls miljöexperter och reportrar som nominerar kandidater och utser pristagaren. 39

33 Koncernens resultaträkning Mkr Rörelsens intäkter not Rörelsens kostnader not Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan not Nedskrivning av fastigheter 5 Rörelseresultat Finansiella intäkter Ränteintäkter not Kursdifferenser 23 8 Övriga finansiella intäkter Finansiella kostnader Räntekostnader not Övriga finansiella kostnader Resultat före skatter Skatter not Årets vinst

34 Kommentar till resultaträkningen Rörelsens intäkter minskade under 1995 med 3,3 miljarder huvudsakligen till följd av försäljningen av Ekman Liebig och Fastighets AB Bohus. Avyttringarna är ett led i att koncentrera verksamheten till bildetaljhandel. Bilbolagen ökade försäljningen med 1,4 miljarder till 12,5 miljarder, eller med 12 %, varvid försäljningen utanför Norden ökade med 0,3 miljarder till 2,3 miljarder, eller med 13%. Rörelseresultatet minskade med 169 Mkr till 181 Mkr. Detta är belastat med netto 106 Mkr avseende avyttringar i linje med renodlingsstrategin till bildetaljhandel i större städer och regioner. Härutöver har rörelseresultatet belastats med 18 Mkr avseende förändrad beräkningsgrund av pensionskostnader och förpliktelser i den norska verksamheten efter ny norsk räkenskapsstandard. Justerat för sålda bolag utanför kärnverksamheten ökade rörelseresultatet med 20 Mkr. Finansnettot förbättrades med 97 Mkr till 90 Mkr. Förbättringen beror på lägre räntenivå och på lägre nettolåneskuld. Skatter redovisas med ett positivt belopp; 23 Mkr. Vid avyttring och omstrukturering av enheter i koncernen har väsentliga skattemässiga förlustavdrag kunnat realiseras. Räntabilitet på sysselsatt kapital blev 7,3 (8,8) %. Räntabilitet på eget kapital blev 10,4 (6,7) %. Räntetäckningsgraden är oförändrad 1,3 ggr. Resultat per aktie ökade till 3,60 (2,20) kronor. Rörelsens intäkter Mkr Bilrörelsen Ekman Liebig Bohus 180 Bohus Estate Europe 47 Probo Övriga bolag och elimineringar 5 97 Catena totalt Resultat före skatter Mkr Bilrörelsen Ekman Liebig 44 Bohus 22 Bohus Estate Europe 19 Probo 2 19 Övriga bolag och elimineringar 227 * 151 Catena totalt * I beloppet ingår vinst/förlust vid avyttring av följande bolag: Ekman Liebig 68 Mkr, Bohus 153 Mkr, Vexia/Dalbo Bil 2 Mkr, Scancar Belgien 1 Mkr, Scancar Luxemburg 7 Mkr. 41

35 Koncernens balansräkning Mkr Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och banktillgodohavanden Fordringar not Varulager Aktier, obligationer m m not Utlåning i finansrörelse not Anläggningstillgångar Aktier, andelar m m not Långfristiga fordringar not Goodwill not Uthyrningsfordon not Övriga tillgångar för uthyrning not Maskiner och inventarier not Nyanläggningar 2 8 Fastigheter not Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter Skatteskulder 6 34 Övriga kortfristiga skulder Lån not Långfristiga skulder Lån not Avsatt till pensioner not Latent skatteskuld Övriga långfristiga skulder Minoritetsandelar i eget kapital 3 Eget kapital not 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets vinst Summa skulder och eget kapital Ställda panter not Ansvarsförbindelser not

36 Kommentar till balansräkningen Balansomslutningen minskade med 1,9 miljarder till 6,7 miljarder huvudsakligen till följd av avyttringar av Fastighets AB Bohus och Ekman Liebig. Varulagret har ökat med 91 Mkr till följd av ökade volymer och nya regler för mervärdesskatt. Utlåning i finansrörelse på 258 Mkr avser AB Probo. Nettolåneskulden, d v s bruttolåneskulden efter avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar, har under året minskat med 980 Mkr och uppgick vid årsskiftet till 2,6 miljarder till följd av avyttringar. Eget kapital har ökat med 84 Mkr till Mkr. Substansvärdet per aktie uppgick till 36 (33) kronor. Soliditeten ökade från 12,4% till 17,1%. Skuldsättningsgraden, d v s nettolåneskulden i förhållande till eget kapital, minskade från 340% till 229%. 43

37 Koncernens finansieringsanalys Mkr Tillförda medel Årets resultat Avskrivningar som belastat detta resultat Nedskrivningar av anläggningstillgångar som belastat detta resultat Realisationsförluster 91 Kreditförluster som belastat detta resultat 6 24 Från verksamheten internt tillförda medel Medel tillförda/bundna (-) i rörelsen Fordringar Varulager Aktier, obligationer m m Utlåning i finansrörelse Kortfristiga skulder exklusive lån Förändring skatteskuld obeskattade reserver Nettofinansiering från årets verksamhet Investering (ökning ) Köp/försäljning av aktier och andelar Nettoinvesteringar i uthyrningsfordon Nettoinvesteringar i övriga tillgångar för uthyrning Nettoinvesteringar i övriga anläggningar Långfristiga fordringar Förändring genom försäljningar och dekonsolidering av företag * Överskott/underskott efter anläggningsinvesteringar Extern finansiering, utdelningar m m Kortfristiga låneskulder Långfristiga skulder Utdelning till aktieägare 32 Effekter av valutakursförändringar på likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Fr o m för verksamhetsåret 1994 konsolideras inte Probo Pacific Ltd i Catenakoncernen. Effekter på balansposter på grund av fluktuationer i valutakurser har beaktats genom att förändringen i lokal valuta mellan årets början och årets slut har omräknats till medelkurs för respektive lands valuta.

38 Kommentar till finansieringsanalysen Nettokassaflödet uppgick till 402 (520) Mkr. Internt tillförda medel ökade med 55 Mkr till 403 Mkr. Likvida medel minskade med 72 Mkr och uppgick vid årets slut till 115 Mkr, vilket motsvarar 0,9 (1,2) % av rörelsens intäkter. Nettoinvesteringar i övriga anläggningar uppgick till 147 Mkr, vilket ställt mot internt tillförda medel ger en självfinansieringsgrad på 253 (182) %. Finansiella risker Ränterisk Den genomsnittliga räntebindningstiden för den kortfristiga upplåningen har under 1995 varit 3 månader. Av nettolåneskulden på 2,6 miljarder var den kortfristiga delen 1,6 miljarder. Vid en förändring av marknadsräntan med 1% påverkas koncernens räntenetto med 16 Mkr räknat på årsbasis. Valutarisk Kurssäkring görs av de utländska bolagens nettotillgångar, inklusive 3 månaders prognos av resultatet, genom upplåning och valutaterminer i respektive valuta. I den löpande verksamheten har bilbolagen ingen valutarisk då betalningen sker i respektive lands valuta. 45

39 Kommentarer och noter, koncernens bokslut Belopp i miljoner kronor (Mkr) där inget annat anges. Redovisningsprinciper Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer och omfattar moderbolaget AB Catena och dotterbolagen, varmed avses de bolag i vilka AB Catena äger mer än 50 procent av aktiernas röstvärde eller har ett bestämmande inflytande. Från och med för verksamhetsåret 1994 konsolideras inte Probo Pacific Ltd i Catenakoncernen, eftersom Catena genom avtal accepterat inskränkningar i sitt inflytande över Probo Pacific Ltd. Vid avyttring av dotterbolag under löpande år medtages ej dess resultatposter under innehavstiden. Aktieinnehavet i Fastighets AB Storheden redovisas ej som intressebolag, då innehavet utgör en finansiell placering och betydande inflytande i bolaget saknas. Omräkning av belopp i utländsk valuta Boksluten för utländska dotterbolag har omräknats till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i de utländska dotterbolagens balansräkningar har omräknats till svenska kronor med de valutakurser som gällde vid årsskiftet (balansdagens kurs). Resultaträkningarna har omräknats med de genomsnittliga valutakurserna under räkenskapsåret (medelkurs). De omräkningsdifferenser som därvid uppstått har direkt påverkat koncernens eget kapital. Utländsk valuta Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta följer Bokföringsnämndens rekommendation R7. Terminskontrakt och kurssäkring Kursvinster och kursförluster på terminskontrakt och lån, vilka tjänar som kurssäkring för nettoinvesteringar i utländska dotterbolag, ingår ej i årets resultat. Dessa vinster och förluster med beaktande av skatteeffekten, förs direkt till eget kapital. Därigenom kvittas de mot omräkningsvinster respektive -förluster som uppstått vid omräkningen av de utländska dotterbolagens resultat- och balansräkningar. För terminskontrakt fördelas terminspremien jämnt över respektive kontrakts löptid. Varulager Varulagret upptas i balansräkningen till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-in först-ut-principen respektive det verkliga värdet. I varulagret ingår endast varor hänförliga till bildetaljhandeln. Värdering fastigheter Förvaltningsfastigheter Ett långsiktigt perspektiv på fastighetsinnehavet ligger till grund vid fastställandet av avkastningsvärdet, vilket kan avvika från marknadens krav på avkastning på kort sikt. Rörelsefastigheter Fastigheters bokförda värden skrivs ned i de fall där en nedgång i marknadsvärde eller försämrad lönsamhet bedöms som varaktig.

40 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Följande avskrivningssatser har använts: Förvaltningsfastigheter 1% Rörelsefastigheter 2% Övriga anläggningstillgångar exklusive tillgångar för uthyrning 10% 25% Goodwill 10% Avskrivning av uthyrningsfordon anpassas för varje objekt med utgångspunkt från fordonets ålder och körsträcka. Maskiner och inventarier i leasingrörelse skrivs av enligt annuitetsmodell. Avskrivningen sker till ett avtalat restvärde eller till noll. Skatteskuld i obeskattade reserver I koncernens balansräkning uppdelas obeskattade reserver i latent skatteskuld, vilken redovisas som en långfristig skuld och kapitaldel, vilken ingår i bundna reserver. Skatteskulden beräknas med utgångspunkt från den förväntade skattesatsen för nästa år i respektive land. Skattesatsen för Sverige i årets bokslut är 28 procent. 1 Rörelsens intäkter Försäljningsintäkter Ränteintäkter i finansverksamhet Leasingintäkter Hyresintäkter Övriga intäkter 4 38 Summa Rörelsens kostnader Produktkostnader Räntekostnader i finansverksamhet Övriga kostnader Summa Avskrivningar enligt plan Uthyrningsfordon Övriga tillgångar för uthyrning Maskiner och inventarier Goodwill 1 5 Fastigheter markanläggningar 1 1 byggnader fastighetsinventarier Summa

41 4 Skatter Den beräknade skatten fördelar sig på: Latent skatt Bolagsskatt 3 39 Summa Fordringar Växelfordringar Avbetalningsfordringar Konvertibelt förlagslån 50 Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar Övriga fordringar Summa Aktier, obligationer m m Kompletta lagstadgade specifikationer biläggs den årsredovisning som sänds till Patent- och registreringsverket. Dessa specifikationer kan kostnadsfritt erhållas från AB Catena. Antal Nominellt Bokfört värde värde Oxford Aviation AB Chematur Eng AB Capinet AB Övriga aktier och obligationer 1 Summa 23 7 Utlåning i finansrörelse Posten avser den totala utlåningsverksamheten inom Probo. Motsvarande inlåning redovisas i not 15, under rubriken Inlåning i finansrörelse.

42 8 Aktier och andelar % av % av Innehav som redovisas i AB Catena Antal aktiekapital röstetal Marknadsvärde Bokfört värde Probo Pacific Ltd ,0 100,0 146 Bilspedition Transport & Logistics BTL AB, A ,8 17, Fastighets AB Storheden, B ,1 26, Fastighets AB Storheden (optioner) Ekman Holding AB, A ,7 0,6 3 Övriga innehav 1) 0 Bokfört värde i AB Catena 592 Innehav som redovisas i övriga koncernbolag Antal Nominellt värde Bokfört värde AB Volverkinvest Övriga aktier och andelar 1) 2 Bokfört värde enligt koncernens balansräkning 599 1) Kompletta, lagstadgade specifikationer biläggs den årsredovisning som sänds till Patent- och registreringsverket. Dessa specifikationer kan kostnadsfritt erhållas från AB Catena. 9 Långfristiga fordringar Konvertibelt förlagslån, Klövern 159 Förlagslån, Probo Pacific Övriga fordringar Summa Goodwill Anskaffningsvärden 3 44 Ack. avskrivningar enligt plan 1 10 Värde enligt balansräkningen Uthyrningsfordon Antal bilar (tusental) 3 4 Anskaffningsvärden Ack. avskrivningar enligt plan Värde enligt balansräkning Övriga tillgångar för uthyrning Avser tillgångar för uthyrning i Probo. Anskaffningsvärden Ack. avskrivningar enligt plan Värde enligt balansräkning 21 37

43 13 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden Ack. avskrivningar enligt plan Värde enligt balansräkning Fastigheter Anskaffningsvärden tomter markanläggningar byggnader fastighetsinventarier Summa Ack. avskrivningar enligt plan markanläggningar byggnader fastighetsinventarier Summa Värde enligt balansräkning tomter markanläggningar byggnader fastighetsinventarier Summa Taxeringsvärden för koncernens svenska anläggningar tomter och markanläggningar byggnader Summa Motsvarande värde enligt balansräkning tomter och markanläggningar byggnader Summa Kortfristiga lån Inlåning i finansrörelse Banklån i övrig rörelse Andra kortfristiga lån i övrig rörelse Summa Långfristiga lån Banklån Andra långfristiga lån Summa

44 17 Avsatt till pensioner Redovisade pensionsskulder motsvarar nuvärdet av lämnade pensionsförpliktelser enligt försäkringsteknisk beräkning. Av det redovisade beloppet utgör 418 (417) avtalsenligt åtagande inom ramen för FPG/PRI-systemet. 18 Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver: Vid årets början Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Vid årets slut Fritt eget kapital: Vid årets början Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Utdelning till aktieägare 32 Omräkningsdifferenser Valutakursdifferenser på lån och valutaterminer 19 2 Fria reserver Årets vinst Vid årets slut Ställda panter Inteckningar i fastigheter Företagsinteckningar Aktier och värdepapper Växlar, reverser och avbetalningsfordringar Uthyrda fordon Övriga 2 48 Summa

45 20 Ansvarsförbindelser Diskonterade växlar och reverser 10 Borgensförbindelser samt övriga ansvarsförbindelser Summa Regressansvar Bilbolagen har därutöver ansvar för leasingavtal och billån om Mkr (1.137) avseende fordon finansierade av AB Volvofinans. Behov av avsättning för befarade förluster har ej bedömts föreligga, då beräknade marknadsvärden för fordonen bedömts minst motsvara regressansvaret. Därutöver förekommer avtal med återköpsklausuler avseende sålda fordon. Avsättning har gjorts för bedömd förlustrisk. Mot Säfveån AB, eller andra företag inom Säfveånkoncernen, har från tid till annan riktats betalningsanspråk sammanhängande med bolagens affärsverksamhet. I något fall är anspråken föremål för process. Det är Säfveåns uppfattning att anspråken i allt väsentligt är ogrundade och att, om något av anspråken skulle vinna bifall, utfallet inte kan förväntas medföra en påtaglig negativ effekt på koncernens ställning som helhet. AB Catenas förvaltningsberättelse AB Catena, med säte i Göteborg, handhar koncerngemensamma funktioner som administration, strategisk planering och affärsutveckling, men driver ingen egen rörelse. Avtalet med Volvo När AB Volvo våren 1984 sålde aktiemajoriteten i AB Catena tecknades mellan parterna ett långsiktigt avtal som löper med en ömsesidig uppsägningstid på tre år. Avtalet motiverades av parternas beroende av varandra genom att Catena äger dotterbolag som är betydande återförsäljare av Volvo-produkter. Avtalet innehåller främst bestämmelser som reglerar förhållandet mellan parterna i vissa förändringssituationer. Bland annat till följd av ny lagstiftning, omvärldsförändringar samt Catenas affärsidé och strategiska inriktning är parterna överens om att nuvarande avtal blivit otidsenligt. Volvo och Catena har därför inlett en diskussion med målet att under 1996 träffa ett nytt ramavtal som bättre återspeglar bolagens relationer. Utdelning För verksamhetsåret 1995 föreslår styrelsen bolagsstämman att utdelning sker med 2 (1) kronor per aktie eller sammanlagt 63,3 (31,7) Mkr. Personal En specifikation återfinns på sidan 36.

46 AB Catenas resultaträkning Mkr Utdelning på aktier i dotterbolag Förvaltningskostnader Nedskrivning av aktier i dotterbolag 20 3 Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Resultat vid försäljning av aktier not Ränteintäkter Räntekostnader Kursdifferenser 19 1 Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner not Resultat före skatter Skatter not 3 13 Årets vinst

47 AB Catenas balansräkning Mkr Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och banktillgodohavanden 12 0 Konvertibelt förlagslån not 4 50 Fordringar på dotterbolag Skattefordran 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 2 Övriga fordringar Anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag not Andra aktier och andelar not Konvertibelt förlagslån not Långfristiga fordringar på dotterbolag Maskiner och inventarier 2 1 Fastigheter not Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till dotterbolag Skatteskuld 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Banklån Långfristiga skulder Lån Skulder till dotterbolag Personalfond 5 4 Avsatt till pensioner not Obeskattade reserver Periodiseringsfond, tax Eget kapital not 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa skulder och eget kapital Ställda panter not Ansvarsförbindelser not

48 AB Catenas finansieringsanalys Mkr Tillförda medel Resultat före bokslutsdispositioner och skatter Nedskrivningar av anläggningstillgångar som belastat detta resultat Skatter Från verksamheten internt tillförda medel Medel tillförda/bundna (-) i rörelsen Fordringar Kortfristiga skulder exklusive lån Nettofinansiering från årets verksamhet Investeringar (ökning -) Köp/försäljning av aktier, andelar och övriga värdepapper Nettoinvesteringar i övriga anläggningar 4 2 Långfristiga fordringar Överskott/underskott efter anläggningsinvesteringar Extern finansiering, utdelningar m m Kortfristiga låneskulder Långfristiga skulder Utdelning 32 Koncernbidrag, aktieägartillskott Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

49 Kommentarer och noter, AB Catenas bokslut Belopp i miljoner kronor (Mkr) där inget annat anges. 1 Resultat vid försäljning av aktier Det redovisade beloppet 1995 avser främst förlust vid försäljning av aktier i Fastighets AB Bohus, 170, förlust vid omstrukturering i Europa, 56, samt vinst vid försäljning av aktier i Ekman Liebig AB, Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Aktieägartillskott Periodiseringsfond 16 Summa Skatter Bolagsskatt Konvertibelt förlagslån Klövern AB 50 Klövern AB 159 Lånet på 50 Mkr löper t o m den 30 juni 1996 med 7 procents ränta. Lånet på 159 Mkr löper t o m år 2010 utan ränta. 5 Aktier och andelar Aktier i dotterbolag Antal Nominellt värde Bokfört värde Bilia International BV 40 NLG Säfveån AB Catena Norge A/S NOK Probo Pacific Ltd SGD AB Verdexa Bilia i Stockholm AB Bilia i Göteborg AB Bohus Estate Europe BV 80 NLG 0 72 Fastighets AB Bilia AB Bilorama Frösunda Motor AB AB Probo Bilvex AB Bilia A/S DKK Lastbilsbolaget i Stockholm AB Lastbilsbolaget i Göteborg AB Motoria Bil AB Ernst Nilson AB Bilkompaniet i Södermanland AB Fastighets AB Nattskiftet

50 Fastighetsbolaget Etnografen AB Säfveån i Göteborg AB AB Umeå Bilkompani Ajoneuvo Oy 1 FIM 1 9 Umeå Bilkompanis Fastighets AB Sevonia AB Rattia AB Bil AB Nils Arfwidson Catena Deutschland GmbH (1%) DEM 0 2 Övriga bolag 3 4 Bokfört värde dotterbolag i AB Catena Interna förändringar i koncernens struktur och andra förändringar har medfört att bokförda värden på aktier i enskilda dotterbolag justerats inom ramen för AB Catenas bokförda värde på aktier i dotterbolag. Aktieinnehaven har 1995 skrivits ned enligt följande: 1995 Catena Norge A/S 25 Fastighets AB Bilia 5 AB Verdexa 5 Bilia International BV 11 Bohus Estate Europe BV 2 AB Umeå Bilkompani 1 Motoria Bil AB 1 Bilkompaniet i Södermanland AB 3 53 Aktieinnehaven har 1995 skrivits upp enligt följande: Bilia i Stockholm AB 10 Fastighets AB Nattskiftet 3 Bilvex AB 14 Säfveån AB 14 Frösunda Motor AB 4 Fastighetsbolaget Etnografen AB 4 Umeå Bilkompanis Fastighets AB 4 53 Bilia International B V:s innehav av aktier i dotterbolag Aktier i dotterbolag Antal Nominellt värde Bokfört värde Catena Deutschland GmbH 1 DEM Actena Automobiles SA FRF SveziaCar SpA ITL Bokfört värde dotterbolag i Bilia International BV Andra aktier och andelar i AB Catena redovisas under koncernens not 8. 6 Fastigheter Anskaffningsvärden uppgår till 10, varav mark 5. Taxeringsvärde mark 2, byggnad 2.

51 7 Avsatt till pensioner Redovisade pensionsskulder motsvarar nuvärdet av lämnade pensionsförpliktelser enligt försäkringsteknisk beräkning. Av det redovisade beloppet utgör 17 (16) avtalsenligt åtagande inom ramen för FPG/PRI-systemet. 8 Eget kapital Aktiekapital aktier à nom 20 kronor Reservfond: Vid årets början Avräkning ansamlad förlust 262 Vid årets slut Fritt eget kapital: Balanserad vinst Utdelning 32 Avräkning reservfond 262 Vid årets slut 185 Årets vinst Vid årets slut Ställda panter Aktier i dotterbolag och övriga bolag Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser för dotterbolag Övriga förbindelser 1 3 Summa

52 Förslag till vinstdisposition Koncernen Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgick fritt eget kapital till 232 Mkr. Avsättning till bundna reserver erfordras ej. AB Catena Mkr Balanserade vinstmedel 185 Vinst för år Fritt eget kapital 208 Styrelsen föreslår att fria medel 208 Mkr disponeras enligt följande: Till aktieägare utdelas 2 kronor per aktie 63 Till nästa år överförs 145 Summa 208 Göteborg den 13 mars 1996 Gunnar Carleson Sören Gyll Lennart Jeansson Rolf Lydahl Bertil Karlborg Jacob Palmstierna Ordförande Hans Larsson Fredrik Lundberg Carl-Gösta Attling Mats Jansson Verkställande direktör Revisionsberättelse för AB Catena Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Moderbolaget Årsredovisningen är upprättad enligt aktiebolagslagen. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen disponerar vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under år Koncernen Koncernredovisningen är upprättad enligt aktiebolagslagen. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Ragne Billing Auktoriserad revisor Göteborg den 14 mars 1996 Lennart Huldén Auktoriserad revisor 59

53 Styrelse Revisorer Ledning Styrelseledamöter Jacob Palmstierna f 1934, ekon dr h c. Ordförande i AB Catenas styrelse sedan Styrelseordförande i Nordbanken, AB Piren och Siemens Elema AB. Styrelseledamot i NCC AB, Nordstjernan AB, Avesta Sheffield AB, Tetra Laval Group och ICB Shipping AB. Aktieinnehav i AB Catena:5.000 st. Gunnar Carleson f 1929, civilekonom, direktör. Ledamot av AB Catenas styrelse sedan Styrelseledamot i bl a Graningeverkens AB. Sören Gyll f 1940, verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef. Ledamot av AB Catenas styrelse sedan Styrelseledamot i AB Volvo, AB Custos, Pharmacia & Upjohn Inc, Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA), Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivarföreningen. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin, Överstyrelsen för Sveriges Verkstadsindustrier och Sveriges Verkstadsförening. Fredrik Lundberg f 1951, civilekonom och civilingenjör, verkställande direktör och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB. Ledamot av AB Catenas styrelse sedan Styrelseordförande i SIAB AB, MoDo AB och Östgöta Enskilda Bank. Aktieinnehav i AB Catena: st. Revisorer Ragne Billing f 1937, auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB. Lennart Huldén f 1937, auktoriserad revisor Ernst & Young AB. Rolf Lydahl f 1945, civilekonom, direktör i Credit Suisse CS. Ledamot i AB Catenas styrelse sedan Styrelseledamot i bl a Vasakronan AB, NH Nordiska Holding AB, Realia Fastighets AB och Stiftelsen Sophiahemmet. Revisorssuppleanter Lars Bertén f 1948, auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB. Dan Brännström f 1958, auktoriserad revisor Ernst & Young AB. Carl-Gösta Attling f 1938, AB Bilia. Ledamot av AB Catenas styrelse sedan 1985 och suppleant Utsedd av LO-klubbarna inom Catenakoncernen. Aktieinnehav i AB Catena: 55 st. Koncernledning Mats Jansson f 1951, verkställande direktör i AB Catena och koncernchef sedan Aktieinnehav i AB Catena: st.

54 Mats Jansson f 1951, verkställande direktör i AB Catena och koncernchef sedan Styrelseledamot i bl a Lindex AB. Aktieinnehav i AB Catena: st Lennart Jeansson f 1941, civilekonom, vice verkställande direktör i AB Volvo. Ledamot i AB Catenas styrelse sedan Styrelseledamot i AGA AB och UNI Storebrand AS. Aktieinnehav i AB Catena: st Hans Larsson f 1942, fil kand, verkställande direktör i Nordstjernan AB. Ledamot av AB Catenas styrelse sedan Styrelseordförande i AB Linjebuss och Bilspedition AB. Styrelseledamot i bl a MoDo AB, NCC AB och Svenska Handelsbanken. Bertil Karlborg f 1951, Bilkompaniet i Södermanland AB. Ledamot av AB Catenas styrelse sedan Utsedd av PTK-klubbarna inom Catenakoncernen. Göran Pettersson f 1937, Lastbilsbolaget i Stockholm AB. Suppleant i AB Catenas styrelse sedan Utsedd av LO-klubbarna inom Catenakoncernen. Aktieinnehav i AB Catena: 150 st. Lennart Welin f 1951, Bilia i Göteborg AB. Suppleant i AB Catenas styrelse sedan Utsedd av PTK-klubbarna inom Catenakoncernen. Aktieinnehav i AB Catena: 2 st. Benny Averpil f 1948, vice verkställande direktör i AB Catena sedan Ansvarsområde: Ekonomi, finans, administration. Aktieinnehav i AB Catena: st. Johan Röhss f 1958, civilekonom, vice verkställande direktör i AB Catena sedan Ansvarsområde: Bil Europa och strategifrågor. Aktieinnehav i AB Catena: st. Olle Thelander f 1935, civilekonom, direktör, sekreterare i AB Catenas styrelse. Ansvarsområde: Catena Invest. Aktieinnehav i AB Catena: 652 st, optioner st

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 2012-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer