Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande 1 Förbundsordförande Lena Larsson hälsar ombud, gäster, förtroendevalda och anställda välkomna till 2012 års förbundsmöte. Därefter förklarar förbundsordförande Lena Larsson förbundsmötet öppnat. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2 Upprop sker genom redovisning av avprickning och inlämnande av fullmakter som genomförts vid informationsdisken. Röstlängden konstateras omfatta 62 ombud representerande 64 röster enligt följande: Blekinge 2 Lennart Smedenmark, Jenny Håkansson Bohuslän-Dal 3 C G Strutz, Stina Ivarsson, Ann-Sofie Karlsson Dalarna 5 Jannike Wåhlberg, Marie Malmberg, Karin Elfving, Agnes Elfving, Leif Gustafsson Gotland 2 Eric Johansson 2 röster Gästrikland 2 Göran Hedman, Lars-Ove Skogh Göteborg 2 Anders Spånér, Tommy Nilsson Halland 2 Mikael Aftevik, Magnus Berndtsson Hälsingland 2 Sören Calleberg, Folke Lysell Medelpad 2 Olof Fraenell, Peter Sjöblom Norrbotten 2 Ann Jansson, Karl-Erik Nyström Örebro 2 Larsåke Larsson, Ingemar Widén Skåne 4 Kim Pettersson, Agne Bengtsson, Jan-Erik Nelking, Ing-Britt Swedenborg 1

2 Småland 7 Siv Bergander, Agneta Hallberg-Hansson, Lars-Åke Sjökvist, Ann Lindell, Maria Andersson, Mikael Hansson, Håkan Karlsson Stockholm 5 Lennart Brattgård 2 röster, Anita Karlsson, Frida Forshällen, Lars Gerhardsson Södermanland 2 Lars Nord, Anders Runander Uppland 3 Fredrik Wiebe, Anders Eriksson, Berth-Arne Bengtsson Värmland 3 Örjan Beckius, Britt-Marie Lundqvist, Sören Johansson Västerbotten 2 Fanny Linderborg, Ulrica Nilsson Västergötland 5 Anne Udd, Agneta Berlin, Anton Pettersson, Jimmy Andersson, Magnus Sundmark Västmanland 2 Johan Källman, Lars-Ove Karlsson Ångermanland 2 Alf Wiberg, Per-Anders Westin Östergötland 3 Lena Fröberg, Sara Forsberg, Mikael Andersson att därefter fastställa röstlängden. För absolut majoritet krävs 33 röster. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning 3 Förbundsordförande Lena Larsson redogör för förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista och arbetsordning för förbundsmötet. att fastställa föredragningslistan och arbetsordningen enligt förbundsstyrelsens förslag. Mötets behöriga utlysande 4 Mötet har utlysts genom kungörelse i Skogssport nr 10/2011. Vidare har kallelse till förbundsmötet utsänts den 8 december Möteshandlingarna utsändes från kansliet den 29 februari att mötet är behörigt utlyst. 2

3 Val av mötesledning 5 att på förslag från valberedningen utse Lennart Karlsson och Nina Jarlbäck till mötesordförande samt Lars Greilert till mötessekreterare. Val av två protokolljusterare 6 att på förslag från valberedningen utse Anders Spånér, Göteborg, och Britt-Marie Lundkvist, Värmland, att jämte mötesordförandena justera förbundsmötets protokoll. Val av två rösträknare 7 att på förslag från valberedningen utse Mikael Andersson, Östergötland, Karin Elfving, Dalarna, till rösträknare vid mötet. Val av redaktionskommitté för mötet 8 att på förslag från valberedningen till redaktionskommitté utse Marie-Louise Lundgren, förbundsstyrelsen, ordförande, Lennart Smedenmark, Blekinge, och Frida Forshällen, Stockholm. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren 9 Verksamhetsberättelsen för 2010 och 2011, vilken utsänts till ombuden, föredras av förbundsordförande Lena Larsson. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att verksamhetsberättelsen 2010 och 2011 kompletteras med kart- och markverksamhet. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att Eje Andersson placeras bland förbundsstyrelsemedlemmar med tillägget tjänstledig 2011 och ställer följdfrågan om Eje står till förfogande för omval eller nyval. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att i enlighet med beslut på förbundsmötet 2010 arrangemangsutveckling kompletteras med banläggningsutveckling. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att statistiken för DM-starter 2010 och 2011 kompletteras med 81 deltagare respektive 157 deltagare på DM ultralång 2010 och Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att listan över konferenser kompletteras med kartritarkurs, Sälen, cirka 30 deltagare, och kartkonferens, Skövde, cirka 70 deltagare. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att kartgruppens medlemmar kompletteras med Gunnar Lysell. 3

4 Anders Spånér, Göteborg, yrkar att en uppdelning mellan aktiva och inaktiva föreningar görs för att kunna följa utvecklingen. Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för de synpunkter på verksamhetsberättelsen som inkommit innan och under förbundsmötet och att verksamhetsberättelsen kommer att kompletteras med dessa. Mötesordförande föreslår att frågan om Eje Andersson står till förfogande för omval eller nyval inför hanteras av valberedningen inför kommande val. att avslå Anders Spånérs yrkande att en uppdelning mellan aktiva och inaktiva föreningar görs. att bifalla Jan-Eric Nelkings yrkande att komplettera arrangemangsutveckling med banläggningsutveckling. att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2010 och 2011 till handlingarna. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren 10 Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010 och 2011, vilka utsänts till ombuden, föredras av förbundsordförande Lena Larsson. att med godkännande lägga årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010 och 2011 till handlingarna. Behandling av revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren 11 Revisorernas berättelser för 2010 och 2011 finns i handlingarna som tidigare utsänts. Christer Grunder läser på uppdrag av Ola Spinnars, revisor, upp revisorernas berättelse. Revisor Ola Spinnars tillstyrker att förbundsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2010 och Christer Grunder, lekmannarevisor, lämnar en muntlig revisionsberättelse, granskningsrapport, kring förbundets verksamhet under de två senaste verksamhetsåren samt yrkar att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och Det påpekades av flera ombud att man önskar en större tydlighet och bättre förklaringar i räkenskaperna och årsredovisningen. att med godkännande lägga revisorernas berättelser för räkenskapsåren 2010 och 2011 till handlingarna. 4

5 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens och förbundschefens förvaltning 12 Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och 2011 mot bakgrund av att det saknas en konsekvens beskrivning kring resultatet från O- Ringen samt att det funnits brister in förankringsprocessen kring förslaget till verksamhetsplan för Lena Larsson, förbundsordförande, lämnar ett förtydligande kring hur arbetet med att ta fram och förankra kommande verksamhetsplaner kommer att förbättras. Lena förtydligar också att frågan kring O-Ringen kommer att hanteras inom ramen för redovisningen av verksamhetsplan för Efter att Lena Larsson gjort ett förtydligande kring O-Ringen och processen kring förslaget till verksamhetsplan för drar Tommy Nilsson, Göteborg, tillbaka sitt yrkande. att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för förvaltningen verksamhetsåren 2010 och Behandling av förslag från förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsens förslag gällande utredning om införande av disciplinnämnd 13.1 Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande utredning om införandet av disciplinnämnd för att bedöma och besluta i regelärenden som anmäls eller överklagas till Svenska Orienteringsförbundet. Förbundsstyrelsen föreslår att en utredning görs kring behovet av en disciplinnämnd inom Svenska Orienteringsförbundet. Om utredningen skulle utmynna i ett behov, bör utredningen ange vilka arbetsuppgifter disciplinnämnden ansvarar för och hur den organisatoriskt bör vara uppbyggd. att ge förbundsstyrelsen mandat att utifrån utredningsförslaget besluta om införandet av en disciplinnämnd i Svenska Orienteringsförbundet. Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar avslag på styrelsens förslag och att nuvarande regler bibehålls. efter votering och rösträkning med röstsiffrorna 34 mot 28 att avslå styrelsens förslag. att bevilja Tommy Nilssons yrkande på avslag till styrelsens förslag. 5

6 Förbundsstyrelsens förslag gällande förenkling av kravet på dusch 13.2 Mia Lindberg, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande förenkling av kravet på dusch. Krav på dusch bör finnas vid tävlingar i nivå 1 och 2. För tävlingar i nivå 3 och 4 bör hänvisning till duschmöjlighet göras om det inte finns dusch vid arenan. att ändra tävlingsreglerna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag gällande kravet på dusch vid tävling. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar på avslag till styrelsens förslag. Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar på avslag till styrelsens förslag samt tilläggsyrkandet att om styrelsens förslag går igenom skall duschen som arrangören hänvisar till vara utan kostnad för deltagaren. Olof Freanell, Medelpad, yrkar på bifall till styrelsens förslag. att bifalla styrelsens förslag. att bifalla Magnus Sundmarks tilläggsyrkande. Jan-Eric Nelking reserverar sig mot beslutet. Förbundsstyrelsens förslag gällande olycksfallsförsäkring för förbundets medlemmar 13.3 Förbundsmötets behandling av 13.3 har föregåtts av en informations- och frågestund under lördagen. My Rönnols, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande olycksfallsförsäkring för förbundets medlemmar. Försäkringen införs senast 1 januari Föreningar som redan har en föreningsförsäkring i Folksam överförs till förbundsförsäkringen genom Folksams försorg. att införa en förbundsförsäkring med förbundets försäkringspartner Folksam i enlighet med förslaget. Agneta Berlin, Västergötland, yrkar på avslag till styrelsens förslag med hänvisning till att en del föreningar har egna avtal med lokala försäkringsbolag. att bifalla styrelsens förslag. att avslå Agneta Berlins yrkande 6

7 Förbundsstyrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar och tävlingsregler för att uppfylla krav i RF:s stadgar 13.4 Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande ändring av förbundets stadgar och tävlingsregler för att uppfylla krav i RF:s stadgar. Vid RF-stämman 2007 beslutades om förändringar i RF:s stadgar som kräver förändringar i specialförbundens stadgar och tävlingsregeler kring bestraffning i samband med dopingbrott och vis ekonomska oegentligheter. att ändra stadgar och tävlingsreglerna i enlighet med styrelsens förslag. Förbudsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. Nominering Nomineringstiden går ut klockan 18,00 lördagen den 17 mars Valberedningens ordförande Britt Karlsson redovisar arbetet med rekrytering av kandidater till förbundsstyrelsen samt föreslår följande: Förbundsordförande Lena Larsson, Sala, omval Ledamöter Mia Lindberg, Boxholm, omval Anna Samelius, Romakloster, omval Magnus Södervall, Skara, omval Eje Andersson, Luleå, nyval Jannike Wåhlberg, Falun, nyval Ingegerd Lusensky, Bålsta, nyval Lennart Agén, Tullinge, nyval Roland Hellberg, Täby, nyval Ajournering Mötesordföranden Nina Jarlbäck ajournerar förhandlingarna till söndag den 18 mars klockan 08,30. 7

8 Behandling av förslag som inkommit enligt 13 i Svenska Orienteringsförbundets stadgar, motioner Motion 1, 2, 5, 8 och Motionerna föreslår att ge veteranmästerskapet, som i dag benämns Riskmästerskap, RM, SM-status. att via omröstning bifalla eller avslå motionerna 1, 2, 5, 8 och 23. att vid bifall göra ändringar i tävlingsreglerna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. att beslutet ska gälla samtliga relevanta grenar inom Svenska Orienteringsförbundet, det vill säga att beslutet ska gälla orientering, skidorientering och mountainbikeorientering. My Rönnols, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 1, 2, 5, 8 och 23. Agneta Berlin, Västergötland, yrkar avslag till motion 1, 2, 5, 8 och 23. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar bifall till motion 1, 2, 5, 8, och 23. att avslå motion 1, 2, 5, 8 och 23. Motion Föreslår att före eget tävlande tillåta skuggning i klasserna Inskolning, U 1, U 2, ÖM 1 och ÖM 2 utom för löpare i rankingmeriterande- och mästerskapsklass. att bifalla motion 6 och förändra tävlingsreglernas skrivning i enlighet med förslaget i motionen. Anna Samelius, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 6. Fanny Linderborg, Västerbotten, yrkar på avslag till motion 6. Lennart Smedenmark, Blekinge, yrkar på bifall till motion 6. Magnus Sundmark, Västergötland, gör ett tilläggsyrkande om att regeln gäller från 17 år och uppåt. 8

9 Anna Samelius, förbundsstyrelsen, ställer sig bakom Magnus Sundmarks tilläggsyrkande. Fanny Linderborg, Västerbotten, tar tillbaka sitt yrkande. att bifalla motion 6. att bifalla Magnus Sundmarks tilläggsyrkande. Motion Redaktören för Skogssport böra vara ansvarig utgivare. att avslå motion 7. Sven Bergström, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 7. Lena Fröberg, Östergötland, yrkar på bifall till motion 7. Larsåke Larsson, Örebro, yrkar på bifall till motion 7. att avslå motion 7. Motion Önskar underlätta för klubbar att lämna motioner till förbundsmötet. att avslå motion 9. Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 9. Lars Nord, Södermanland, yrkar att styrelsens förslag till hantering av motioner ska innehålla yttrande från expertgrupper, grenkommittéer och liknande. Lena Fröberg, Östergötland, tar tillbaka motion 9 med hänvisning till förbundsstyrelsens svar. att avslå motion 9. att bifalla Lars Nords tilläggsyrkande. 9

10 Motion Föreslår att införa SM för alla klasser vid ett och samma tillfälle. att avslå motion 10. Marie-Louise Lundgren, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 10. att avslå motion 10. Motion Föreslår att tillsätta en utredning avseende nattkontrollers märkning. att bifalla motion 11 och uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som skall ge förslag till eventuella förändringar i berörda regelparagrafer till förbundsmötet My Rönnols, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 11. Mikael Andersson, Östergötland, yrkar avslag på motion 11. Johan Källman, Västmanland, yrkar bifall till motion 11. att avslå motion 11. Motion Föreslår att ta bort regel angående deltagande i stafett-sm och DM i olika länder. att avslå motion 12. att ändra texten i regelparagraf och komplettera med definitioner i TR kapitel 9 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att ändringarna i regelparagraf träder i kraft Sven Bergström, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 12. Sören Calleberg, Hälsingland, yrkar på bifall till motion

11 Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar på avslag till motion 12. Lennart Brattgård, Stockholm, yrkar på avslag till motion 12 samt avslag till förbundsstyrelsens förslag samt att formuleringen av ändras till Tävlande får under samma kalenderår inte tävla i nationellt mästerskap såväl i Sverige som i annat land. Marie Malmberg, Dalarna, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Folke Lysell, Hälsingland, yrkar på bifall till motion 12. Jimmy Andersson, Västergötland, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Frida Forshällen, Stockholm, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Sven Bergström, förbundsstyrelsen, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag samt att förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att skapa övergångsregler för Tommy Nilsson, Göteborg, tar tillbaka sitt yrkande. att avslå motion 12. att bifalla Lennart Brattgårds yrkande. att bifalla Sven Bergströms yrkande angående övergångsregler för Motion 13, 19 och Föreslår att regelverket kring anmälningsavgifter, SOFTavgifter och tävlingsavgifter ses över med inriktning att ge arrangören ett netto som återspeglar kraven på arrangemanget. Föreslår att se över anmälningsavgifter, SOFTavgifter och tävlingsavgifter med tanke på differentierade avgifter för olika tävlingsformer. Föreslår att införa SOFTavgifter och tävlingsavgifter på SM-tävlingar. Föreslår att höja anmälningsavgifterna vid närtävlingar och även beskatta dessa med SOFT-avgifter och tävlingsavgifter. Föreslår en ändring som gör det möjligt med en tilläggsavgift på upp till 50 procent för öppna motionsklasser vid anmälan efter ordinarie anmälningstid. att anse motion 13, 19 och 25 tillgodosedda i väsentliga delar i och med följande förslag till beslut; att bifalla förbundsstyrelsens förslag gällande anmälningsavgifter och införa dessa i tävlingsregler och anvisningar för att gälla från och med säsongen att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ny beräkning av SOFTavgifter och införa dessa från och med att uppdra till förbundsstyrelsen att under 2012 se över strukturen för tävlingsavgifter avseende tävlingsformer och distanser och anpassa dessa för att motivera till ett brett erbjudande av tävlingar. Förutsättningen för detta är att den totala tävlingsavgif- 11

12 ten skall ligga i samma nivå som Förändringar i strukturen för tävlingsavgifter införs från och med säsongen att uppdra till förbundsstyrelsen att under 2012 se över definitioner samt SOFT-avgifter och tävlingsavgifter för närtävlingar och motionsorientering, samt ge mandat till förbundsstyrelsen att anpassa tävlingsregler och avgifter för att möjliggöra beskattning av närtävlingar och motionsorientering med SOFT-avgifter och tävlingsavgifter från och med säsongen Förutsättningen är att betalningen av SOFT-avgifter och tävlingsavgifter måste möjliggöras genom en ökning av anmälningsavgifter vid närtävlingar och motionsorientering. Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 13, 19 och 25. Anders Spånér, Göteborg, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Anne Udd, Västergötland, yrkar bifall till motion 19 punkt 1 och 2 samt avslag till motion 19 punkt 3 avseende närtävlingar. Dessa är till sin karaktär väldigt olika och därför svåra att definiera och beskatta. Risken finns att färre närtävlingar arrangeras och/eller att dessa inte rapporteras. Anne Udd, Västergötland, yrkar avslag till motion 25 med tillägget att vid bifall till motion 25 ska möjlighet till föranmälan ska finnas till öppna motionsklasser till ordinarie anmälningsavgift. Lennart Smedenmark, Blekinge, yrkar avslag till motion 25, det vill säga, tillåt ej att ta ut tilläggsavgift i ÖM vid anmälan på tävlingsdagen samt tilläggsyrkandet att samma anmälningsavgift ska gälla i ÖM som i tävlingsklass, det vill säga stryk första stycket på sidan 176 i förbundsmöteshandlingarna. Lars Gerhardsson, Stockholm, yrkar att texten och Tiomila stryks i TR då detta ej längre gäller efter ett beslut från förbundsordföranden i juli Numera äger Föreningen Tiomilakavlen själv frågan om tävlingsavgiftens storlek. I grunden ligger det faktum att Svenska Orienteringsförbundet ej äger Tiomila. Larsåke Larsson, Örebro, yrkar avslag till motion 25. Kim Pettersson, Skåne, yrkar avslag till motion 25. Kim Pettersson, Skåne, yrkar att ett mer konkretiserat förslag angående motion 19 från förbundsstyrelsen inom vilket intervall i så fall beskattningen avser. Sören Johansson, Värmland, yrkar avslag till förbundsstyrelsens förslag till ändring av SOFT-avgiften till 15 procent. Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar på bifall till motion 19. Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar avslag till förbundsstyrelsens förslag om förändring av SOFT- och tävlingsavgift. Ha kvar nuvarande modell och prissättning. Lena Larsson, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Lars Gerhardssons förslag. 12

13 att avslå motion 25. att bifalla Anne Udds och Kim Pettersson yrkande angående motion 19. att avslå förbundsstyrelsens förslag angående ändring av SOFTavgiften till 15 procent. att bifalla Lennart Smedenmarks tilläggsyrkande angående motion 25. att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag. Motion 14, 18, 20 och Föreslår att Svenska Orienteringsförbundets organisation finansieras av förbunds- och distriktsverksamhet. Föreslår att förändring bör göras i beräkningen och fördelningen av distriktsbidraget. Föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för hur vi bemöter kommersialisering inom orienteringsidrotten. Föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en generell arbetsfördelning av uppgifter mellan SOFT-kansliet, OF, föreningar och/eller kommersiella aktörer. Föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att dels utreda frågan om en förändrad konsulentroll, dels utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. att bifalla motion 18, 20 och 21. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning i enlighet med förbundsstyrelsen förslag som ska återrapporteras till förbundsmötet att avslå motion 14 med hänvisning till den föreslagna utredningen. Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 14, 18, 20 och 21. C G Strutz, Bohuslän Dal, yrkar på ett tillägg till uppdraget nämligen att förtydliga OF:s roll i en eventuell ny organisation och att stärka alla föreningars möjlighet att utöva inflytande inom orienteringssporten. Anne Udd, Västergötland, yrkar bifall till motion 18 med tillägget att en betydligt vidare utredning behövs än IT-strategin och att denna kan sikta mot kontroll 2016 i Offensiv orientering, det vill säga låta detta arbete få ta tid. Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, bifaller C G Strutz och Anne Udds yrkande. 13

14 att bifalla motion 18, 20 och 21. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning i enlighet med förbundsstyrelsen förslag som ska återrapporteras till förbundsmötet att avslå motion 14 med hänvisning till den föreslagna utredningen. att bifalla C G Strutz och Anne Udds tilläggsyrkande. Motion Föreslår att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över principerna för anmälningsavgifter vid USM med målet att avgiftssättningen, senast från 2013, ska vara tydligare och avgiftsnivån sänks jämfört med tidigare år. att avslå motion 15 med hänvisning till informationen i motionssvaret. Anna Samelius, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 15. Anton Pettersson, Västergötland, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag samt att högre krav bör ställas på kvalitéten på arrangemanget. att avslå motion 15 med hänvisning till informationen i motionssvaret. Motion Föreslår att låta Svenska Orienteringsförbundet utreda frågan om situationen på orienteringsgymnasierna gällande pennalism, värvningsförsök och kränkningar. Utifrån resultatet av utredningen skall en handlingsplan med implementeringsplan och kravlista utarbetas. Förbundsmötets behandling av motion 16 har föregåtts av en informations- och frågestund under lördagen. att med hänvisning till motionssvaret, samt den särskilda RIG/NIU-informationen som redovisas i anslutning till förbundsmötet, anse motionärens förslag tillgodosett. Mia Lindberg, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion

15 Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar att elevenkäten presenteras för förbundsstyrelsen varje år, under förutsättning att inga juridiska hinder föreligger, för att säkra att signaler någorlunda snabbt når styrelsen i ocensurerat skick. att bifalla förbundsstyrelsens förlag. att bifalla Tommy Nilssons yrkande. Motion Föreslår att förbundsmötet ska ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för det internationella arbetet. Strategin bör innehålla både information om hur Svenska Orienteringsförbundet tänker och vill arbeta för att nominera kandidater till arbete inom IOF, samt vilka frågor som Svenska Orienteringsförbundet tycker är viktiga att arbeta med inom IOF och internationellt. Strategin bör redovisas senast vid förbundsmötet att anse motionen tillgodosedd i den anda som motionären föreslår med hänvisning till förslaget i verksamhetsplan för perioden Marie-Louise Lundgren, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 17. att bifalla förbundsstyrelsens förslag. Motion Föreslår att stiftklämman tas bort som backup till Sportident. att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens förslag att förbundsstyrelsen med hjälp av experter utreder och själv fattar beslut i frågan om ändring i tävlingsanvisningen kring backup för elektroniska stämplingssystem. Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 22. att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 15

16 Motion Föreslår att Ungdoms-EM i mountainbikeorientering blir ett arrangemang under IOF. att mandat ges till förbundsstyrelsen, att i samband med strategiarbetet kring internationella tävlingar och mästerskap samt i diskussion med NORD-förbunden, besluta och Svenska Orienteringsförbundets ställningstagande till Ungdoms-EM i mountainbikeorientering för att detta skall kunna presenteras vid IOFkongressen 2012 Sven Bergström, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 24. att bifalla förbundsstyrelsens förslag. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande och nästkommande verksamhetsår 15 Lena Larsson, förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 och Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar avslag till förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 och 2013 samt bifall till ett eget förslag till verksamhetsmodell som presenteras vid förbundsmötet, exklusive beskrivningen av finansieringen. Karin Elfving, Dalarna, yrkar att får i uppdrag att förtydliga verksamhetsplanen avseende innehåll och ansvarsfördelning. Förbundsstyresens förslag till verksamhetsplan ska sedan skickas på remiss till distrikten för att sedan fastställas av förbundsstyrelsen. I arbetet med att förtydliga verksamhetsplanen bör särskilt beaktas att Svenska Orienteringsförbundet nu har fyra olika grenar. Fanny Linderborg, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag samt bifall till Karin Elfvings tilläggsyrkande. Lars Nord, Södermanland, yrkar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att klargöra hur samverkan mellan styrelsen, förbundskansliet, distriktsordförandekonferensen och förbundets arbetsgrupper skall se ut i den nya organisationen. Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar att förlänga och förnya verksamhetsplanen från 2010 och 2011 till att gälla även 2012 och Behåll föreningsutveckling, arrangemangsutveckling och individutveckling och lägg till öppenhet, synlighet och tillgänglighet som värdeord i processen inom respektive område. Sören Callenberg, Hälsingland, ansluter sig till Karin Elfvings, Fanny Linderborgs och Lars Nords yrkande. Tommy Nilsson, Göteborg, tar tillbaka sitt yrkande. Kim Pettersson, Skåne, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. 16

17 Magnus Sundmark, Västergötland, tar tillbaka sitt yrkande. att bifalla förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 och att bifall Karin Elfvings, Fanny Linderborgs och Lars Nords tillläggsyrkande. Beslut om föreningarnas årsavgifter under nästkommande två räkenskapsår 16 Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till föreningarnas årsavgifter för 2013 och att bifalla förbundsstyrelsens förslag till årsavgifter för 2013 och 2014 för anslutna föreningar. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande och nästkommande räkenskapsår 17 Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2012 och Lars Nord, Södermanland, yrkar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att förtydliga inkomst- och utgiftsstaten på en mer detaljerad nivå. att fastställa inkomst- och utgiftsstat för 2012 och att bifalla Lars Nords yrkande. Val av förbundsordförande, tilllika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 18 Valberedningens ordförande Britt Karlsson föreslår Lena Larsson till förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. att med acklamation välja Lena Larsson till förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. 17

18 Val av åtta styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 19 Valberedningens ordförande Britt Karlsson föreslår Mia Lindberg, Anna Samelius, Magnus Södervall, samtliga omval, Eje Andersson, Jannike Wåhlberg, Ingegerd Lusensky, Lennart Agén och Roland Hellberg, samtliga nyval, till styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. att till styrelseledamöter för tiden till och med nästa ordinarie förbundsmöte utse Mia Lindberg Anna Samelius Magnus Södervall Eje Andersson Jannike Wåhlberg Ingegerd Lusensky Lennart Agén Roland Hellberg Val av revisor och revisorsuppleant för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 20 Valberedningens ordförande Britt Karlsson föreslår Ola Spinnars till revisor, Malin Markman till Ola Spinnars personliga ersättare, Christer Grunder till lekmannarevisor samt Inga-Lisa Axenborg till Christer Grunders personliga ersättare för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. att till revisor för tiden till och med nästa ordinarie förbundsmöte utse Ola Spinnars, Sigtuna, och till lekmannarevisor utse Christer Grunder, Stockholm. att till Ola Spinnars personliga ersättare utse Malin Markman, Täby och till Christer Grunders personliga ersättare utse Inga-Lisa Axenborg, Göteborg. Beslut om val av ombud till Riksidrottsmötet 21 att uppdra till förbundsstyrelsen att utse ombud till Riksidrottsmötet. Val av ordförande och ytterligare tre ledamöter i valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 22 På uppdrag av övriga distrikt föreslår Siv Bergander, Småland, föreslås omval av Mats Kågesson, sammankallande, Lisbeth Carlsson, Emanuel Winblad och nyval av Anna Nordin till valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. 18

19 att till valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte välja Mats Kågesson, omval, väljs som sammankallande Emanuel Winblad, nyval Lisbeth Carlsson, omval Anna Nordin, nyval Förbundsmötets avslutning 23 Förbundsordförande Lena Larsson tackar Förbundsmötet för förtroendet att få leda Svenska Orienteringsförbundet under de två kommande verksamhetsåren. Lena Larsson tackar mötesordförandena Nina Jarlbäck och Lennart Karlsson samt mötessekreterare Lars Greilert för ett väl genomfört arbete under förbundsmötet Lena Larsson fortsätter med att tacka de avgående ledamöterna My Rönnols, Mari-Louise Lundgren, Sven Bergström och Patrik Karlsson för deras insats. Sven Bergström tackar för sin tid i förbundsstyrelsen med några avslutande ord. Patrik Karlsson tackar även han för förtroendet att ha fått vara en del av svensk orientering och hoppas att den nya styrelsen kommer att arbeta med dialog och öppenhet gentemot rörelsen. Därefter avtackar Lena Larsson valberedningens avgående ledamot Britt Karlsson. Mötesordförande Nina Jarlbäck önskar den nya styrelsen lycka till med de två kommande verksamhetsåren. Nina tackar även för ett bra förbundsmöte med mycket aktiva ombud, konstruktiva diskussioner och många förslag till beslut. Därefter förklarar Nina Jarlbäck 2012 års förbundsmöte för avslutat. Vid protokollet Lars Greilert Justeras Nina Jarlbäck Lennart Karlsson Anders Spånér Britt-Marie Lundqvist 19

20 I samband med förbundsmötet görs även följande noteringar Utmärkelser och priser Svenska Orienteringsförbundets förtjänstmedalj i guld delas ut till följande förtjänta orienteringsledare: P-O Bengtsson Svenska Orienteringsförbundets förtjänstmedalj i silver delas ut till följande förtjänta orienteringsledare: Gun Andersson Lisbeth Carlsson Lars Edström Hans Falk Hans Hacksell Stina Ivarsson Ann Jansson Britt Karlsson Lena Larsson Sture Norén Karl-Erik Nyström 20

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2014

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2014 Stockholm 2014-03-16 Protokoll fört vid s ordinarie förbundsmöte 2014 Tid och plats Lördag 15 mars och söndag 16 mars 2014 på Quality Hotel, Nacka. 1 Förbundsmötets öppnande Förbundsordförande Lena Larsson

Läs mer

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla Valberedningen Lennart Brattgård ordförande - Stockholm lennart@brattgard.se 0705-43 82 91 Sara Forsberg - Kolmården sara_nordvall_forsberg@yahoo.se 0767-93 73 41 Ann Larsson - Sundsvall annlarsson1@gmail.com

Läs mer

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Stockholm 2014-11-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 10/14 Tid och plats Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge.

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Stockholm 2015-09-13-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 5/15 Tid och plats Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Närvarande ledamöter

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 1/13 Tid och plats Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö. Närvarande ledamöter Lena

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll 19 juni 2013

Protokoll 19 juni 2013 Protokoll 19 juni 2013 Styrelsens sammanträde nr 6/13 Tid och plats Onsdagen den 19 juni klockan 09,30 till 14,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson,

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Protokoll 27-28 januari 2013

Protokoll 27-28 januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 2/13 Tid och plats Onsdagen den 13 mars klockan 09,30 till 16,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson,

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

STADGAR FÖR BOHUSLÄN-DALS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR BOHUSLÄN-DALS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR BOHUSLÄN-DALS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna av Bohuslän-Dals Orienteringsförbunds årsmöte 2016-02-27 Godkända av Svenska Orienteringsförbundet 2016-11-18 I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Bohuslän-Dals

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet.

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet. SOFT (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar för Svenska Orienteringsförbundet gällande från och med 2008

Stadgar för Svenska Orienteringsförbundet gällande från och med 2008 Stadgar för Svenska Orienteringsförbundet gällande från och med 2008 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Svenska Orienteringsförbundet (SOFT), i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att främja,

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL nr Kramsta Gästgård & Konferens, söndag 20 september 2009

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL nr Kramsta Gästgård & Konferens, söndag 20 september 2009 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL nr.1 2009 Kramsta Gästgård & Konferens, söndag 20 september 2009 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mervi Karttunen öppnade SBF:s sjuttioandra ordinarie årsmöte: Tiden går fort

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN Stockholm 26 februari 2017 Bästa föreningsledare, Bifogat finner ni kallelse till Svenska Taekwondounionens årsmöte den 1 april 2017 på Lidingö, Stockholm. STU:s årsmöte kommer alltså att äga rum en dag

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2015-03-17 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 2/15 Tid och plats Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2017-03-08 * Program vid årsmötet 2017-03-08 på Vrigstad Wärdshus, Vrigstad * Dagordning *

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma Protokoll 2017-04-07 Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma 2017-04-07 1 Förbundsstämman öppnades Föreningens ordförande Eva Severinsson hälsade välkommen och öppnade förbundsstämman.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte

Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte Seglardagen den 21 22 april 2007 i Båstad Röstlängd Distriktseglarförbund Ombud Antal Antal Antal FS röster ombud Blekinge Jonas Mathisson 8 2 1 Dalarna

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15 Närvarande: 12 röstberättigade ombud Datum: Möte: Förbundsstämma Plats: Scandic Grand Hotell i Örebro Förbundsstämmans ordförande: Ragnar Veer Förbundsstämmans sekreterare: Kis Linné Förbundsstämmans justerare:

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Plats: Best Western Hotell, Bromma Inledning Tomas Engholm, förbundsordförande inledde mötet med ett tal om året som gått och om inriktningen för framtiden. Mötets öppnande

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013.

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Protokoll Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Plats: Vrigstad Värdshus, Vrigstad Närvarande: Se bifogad lista. (Bilaga1) 1 Distriktsordförande David

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer