Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande 1 Förbundsordförande Lena Larsson hälsar ombud, gäster, förtroendevalda och anställda välkomna till 2012 års förbundsmöte. Därefter förklarar förbundsordförande Lena Larsson förbundsmötet öppnat. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2 Upprop sker genom redovisning av avprickning och inlämnande av fullmakter som genomförts vid informationsdisken. Röstlängden konstateras omfatta 62 ombud representerande 64 röster enligt följande: Blekinge 2 Lennart Smedenmark, Jenny Håkansson Bohuslän-Dal 3 C G Strutz, Stina Ivarsson, Ann-Sofie Karlsson Dalarna 5 Jannike Wåhlberg, Marie Malmberg, Karin Elfving, Agnes Elfving, Leif Gustafsson Gotland 2 Eric Johansson 2 röster Gästrikland 2 Göran Hedman, Lars-Ove Skogh Göteborg 2 Anders Spånér, Tommy Nilsson Halland 2 Mikael Aftevik, Magnus Berndtsson Hälsingland 2 Sören Calleberg, Folke Lysell Medelpad 2 Olof Fraenell, Peter Sjöblom Norrbotten 2 Ann Jansson, Karl-Erik Nyström Örebro 2 Larsåke Larsson, Ingemar Widén Skåne 4 Kim Pettersson, Agne Bengtsson, Jan-Erik Nelking, Ing-Britt Swedenborg 1

2 Småland 7 Siv Bergander, Agneta Hallberg-Hansson, Lars-Åke Sjökvist, Ann Lindell, Maria Andersson, Mikael Hansson, Håkan Karlsson Stockholm 5 Lennart Brattgård 2 röster, Anita Karlsson, Frida Forshällen, Lars Gerhardsson Södermanland 2 Lars Nord, Anders Runander Uppland 3 Fredrik Wiebe, Anders Eriksson, Berth-Arne Bengtsson Värmland 3 Örjan Beckius, Britt-Marie Lundqvist, Sören Johansson Västerbotten 2 Fanny Linderborg, Ulrica Nilsson Västergötland 5 Anne Udd, Agneta Berlin, Anton Pettersson, Jimmy Andersson, Magnus Sundmark Västmanland 2 Johan Källman, Lars-Ove Karlsson Ångermanland 2 Alf Wiberg, Per-Anders Westin Östergötland 3 Lena Fröberg, Sara Forsberg, Mikael Andersson att därefter fastställa röstlängden. För absolut majoritet krävs 33 röster. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning 3 Förbundsordförande Lena Larsson redogör för förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista och arbetsordning för förbundsmötet. att fastställa föredragningslistan och arbetsordningen enligt förbundsstyrelsens förslag. Mötets behöriga utlysande 4 Mötet har utlysts genom kungörelse i Skogssport nr 10/2011. Vidare har kallelse till förbundsmötet utsänts den 8 december Möteshandlingarna utsändes från kansliet den 29 februari att mötet är behörigt utlyst. 2

3 Val av mötesledning 5 att på förslag från valberedningen utse Lennart Karlsson och Nina Jarlbäck till mötesordförande samt Lars Greilert till mötessekreterare. Val av två protokolljusterare 6 att på förslag från valberedningen utse Anders Spånér, Göteborg, och Britt-Marie Lundkvist, Värmland, att jämte mötesordförandena justera förbundsmötets protokoll. Val av två rösträknare 7 att på förslag från valberedningen utse Mikael Andersson, Östergötland, Karin Elfving, Dalarna, till rösträknare vid mötet. Val av redaktionskommitté för mötet 8 att på förslag från valberedningen till redaktionskommitté utse Marie-Louise Lundgren, förbundsstyrelsen, ordförande, Lennart Smedenmark, Blekinge, och Frida Forshällen, Stockholm. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren 9 Verksamhetsberättelsen för 2010 och 2011, vilken utsänts till ombuden, föredras av förbundsordförande Lena Larsson. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att verksamhetsberättelsen 2010 och 2011 kompletteras med kart- och markverksamhet. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att Eje Andersson placeras bland förbundsstyrelsemedlemmar med tillägget tjänstledig 2011 och ställer följdfrågan om Eje står till förfogande för omval eller nyval. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att i enlighet med beslut på förbundsmötet 2010 arrangemangsutveckling kompletteras med banläggningsutveckling. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att statistiken för DM-starter 2010 och 2011 kompletteras med 81 deltagare respektive 157 deltagare på DM ultralång 2010 och Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att listan över konferenser kompletteras med kartritarkurs, Sälen, cirka 30 deltagare, och kartkonferens, Skövde, cirka 70 deltagare. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att kartgruppens medlemmar kompletteras med Gunnar Lysell. 3

4 Anders Spånér, Göteborg, yrkar att en uppdelning mellan aktiva och inaktiva föreningar görs för att kunna följa utvecklingen. Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för de synpunkter på verksamhetsberättelsen som inkommit innan och under förbundsmötet och att verksamhetsberättelsen kommer att kompletteras med dessa. Mötesordförande föreslår att frågan om Eje Andersson står till förfogande för omval eller nyval inför hanteras av valberedningen inför kommande val. att avslå Anders Spånérs yrkande att en uppdelning mellan aktiva och inaktiva föreningar görs. att bifalla Jan-Eric Nelkings yrkande att komplettera arrangemangsutveckling med banläggningsutveckling. att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2010 och 2011 till handlingarna. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren 10 Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010 och 2011, vilka utsänts till ombuden, föredras av förbundsordförande Lena Larsson. att med godkännande lägga årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010 och 2011 till handlingarna. Behandling av revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren 11 Revisorernas berättelser för 2010 och 2011 finns i handlingarna som tidigare utsänts. Christer Grunder läser på uppdrag av Ola Spinnars, revisor, upp revisorernas berättelse. Revisor Ola Spinnars tillstyrker att förbundsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2010 och Christer Grunder, lekmannarevisor, lämnar en muntlig revisionsberättelse, granskningsrapport, kring förbundets verksamhet under de två senaste verksamhetsåren samt yrkar att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och Det påpekades av flera ombud att man önskar en större tydlighet och bättre förklaringar i räkenskaperna och årsredovisningen. att med godkännande lägga revisorernas berättelser för räkenskapsåren 2010 och 2011 till handlingarna. 4

5 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens och förbundschefens förvaltning 12 Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och 2011 mot bakgrund av att det saknas en konsekvens beskrivning kring resultatet från O- Ringen samt att det funnits brister in förankringsprocessen kring förslaget till verksamhetsplan för Lena Larsson, förbundsordförande, lämnar ett förtydligande kring hur arbetet med att ta fram och förankra kommande verksamhetsplaner kommer att förbättras. Lena förtydligar också att frågan kring O-Ringen kommer att hanteras inom ramen för redovisningen av verksamhetsplan för Efter att Lena Larsson gjort ett förtydligande kring O-Ringen och processen kring förslaget till verksamhetsplan för drar Tommy Nilsson, Göteborg, tillbaka sitt yrkande. att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för förvaltningen verksamhetsåren 2010 och Behandling av förslag från förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsens förslag gällande utredning om införande av disciplinnämnd 13.1 Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande utredning om införandet av disciplinnämnd för att bedöma och besluta i regelärenden som anmäls eller överklagas till Svenska Orienteringsförbundet. Förbundsstyrelsen föreslår att en utredning görs kring behovet av en disciplinnämnd inom Svenska Orienteringsförbundet. Om utredningen skulle utmynna i ett behov, bör utredningen ange vilka arbetsuppgifter disciplinnämnden ansvarar för och hur den organisatoriskt bör vara uppbyggd. att ge förbundsstyrelsen mandat att utifrån utredningsförslaget besluta om införandet av en disciplinnämnd i Svenska Orienteringsförbundet. Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar avslag på styrelsens förslag och att nuvarande regler bibehålls. efter votering och rösträkning med röstsiffrorna 34 mot 28 att avslå styrelsens förslag. att bevilja Tommy Nilssons yrkande på avslag till styrelsens förslag. 5

6 Förbundsstyrelsens förslag gällande förenkling av kravet på dusch 13.2 Mia Lindberg, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande förenkling av kravet på dusch. Krav på dusch bör finnas vid tävlingar i nivå 1 och 2. För tävlingar i nivå 3 och 4 bör hänvisning till duschmöjlighet göras om det inte finns dusch vid arenan. att ändra tävlingsreglerna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag gällande kravet på dusch vid tävling. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar på avslag till styrelsens förslag. Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar på avslag till styrelsens förslag samt tilläggsyrkandet att om styrelsens förslag går igenom skall duschen som arrangören hänvisar till vara utan kostnad för deltagaren. Olof Freanell, Medelpad, yrkar på bifall till styrelsens förslag. att bifalla styrelsens förslag. att bifalla Magnus Sundmarks tilläggsyrkande. Jan-Eric Nelking reserverar sig mot beslutet. Förbundsstyrelsens förslag gällande olycksfallsförsäkring för förbundets medlemmar 13.3 Förbundsmötets behandling av 13.3 har föregåtts av en informations- och frågestund under lördagen. My Rönnols, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande olycksfallsförsäkring för förbundets medlemmar. Försäkringen införs senast 1 januari Föreningar som redan har en föreningsförsäkring i Folksam överförs till förbundsförsäkringen genom Folksams försorg. att införa en förbundsförsäkring med förbundets försäkringspartner Folksam i enlighet med förslaget. Agneta Berlin, Västergötland, yrkar på avslag till styrelsens förslag med hänvisning till att en del föreningar har egna avtal med lokala försäkringsbolag. att bifalla styrelsens förslag. att avslå Agneta Berlins yrkande 6

7 Förbundsstyrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar och tävlingsregler för att uppfylla krav i RF:s stadgar 13.4 Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande ändring av förbundets stadgar och tävlingsregler för att uppfylla krav i RF:s stadgar. Vid RF-stämman 2007 beslutades om förändringar i RF:s stadgar som kräver förändringar i specialförbundens stadgar och tävlingsregeler kring bestraffning i samband med dopingbrott och vis ekonomska oegentligheter. att ändra stadgar och tävlingsreglerna i enlighet med styrelsens förslag. Förbudsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. Nominering Nomineringstiden går ut klockan 18,00 lördagen den 17 mars Valberedningens ordförande Britt Karlsson redovisar arbetet med rekrytering av kandidater till förbundsstyrelsen samt föreslår följande: Förbundsordförande Lena Larsson, Sala, omval Ledamöter Mia Lindberg, Boxholm, omval Anna Samelius, Romakloster, omval Magnus Södervall, Skara, omval Eje Andersson, Luleå, nyval Jannike Wåhlberg, Falun, nyval Ingegerd Lusensky, Bålsta, nyval Lennart Agén, Tullinge, nyval Roland Hellberg, Täby, nyval Ajournering Mötesordföranden Nina Jarlbäck ajournerar förhandlingarna till söndag den 18 mars klockan 08,30. 7

8 Behandling av förslag som inkommit enligt 13 i Svenska Orienteringsförbundets stadgar, motioner Motion 1, 2, 5, 8 och Motionerna föreslår att ge veteranmästerskapet, som i dag benämns Riskmästerskap, RM, SM-status. att via omröstning bifalla eller avslå motionerna 1, 2, 5, 8 och 23. att vid bifall göra ändringar i tävlingsreglerna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. att beslutet ska gälla samtliga relevanta grenar inom Svenska Orienteringsförbundet, det vill säga att beslutet ska gälla orientering, skidorientering och mountainbikeorientering. My Rönnols, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 1, 2, 5, 8 och 23. Agneta Berlin, Västergötland, yrkar avslag till motion 1, 2, 5, 8 och 23. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar bifall till motion 1, 2, 5, 8, och 23. att avslå motion 1, 2, 5, 8 och 23. Motion Föreslår att före eget tävlande tillåta skuggning i klasserna Inskolning, U 1, U 2, ÖM 1 och ÖM 2 utom för löpare i rankingmeriterande- och mästerskapsklass. att bifalla motion 6 och förändra tävlingsreglernas skrivning i enlighet med förslaget i motionen. Anna Samelius, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 6. Fanny Linderborg, Västerbotten, yrkar på avslag till motion 6. Lennart Smedenmark, Blekinge, yrkar på bifall till motion 6. Magnus Sundmark, Västergötland, gör ett tilläggsyrkande om att regeln gäller från 17 år och uppåt. 8

9 Anna Samelius, förbundsstyrelsen, ställer sig bakom Magnus Sundmarks tilläggsyrkande. Fanny Linderborg, Västerbotten, tar tillbaka sitt yrkande. att bifalla motion 6. att bifalla Magnus Sundmarks tilläggsyrkande. Motion Redaktören för Skogssport böra vara ansvarig utgivare. att avslå motion 7. Sven Bergström, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 7. Lena Fröberg, Östergötland, yrkar på bifall till motion 7. Larsåke Larsson, Örebro, yrkar på bifall till motion 7. att avslå motion 7. Motion Önskar underlätta för klubbar att lämna motioner till förbundsmötet. att avslå motion 9. Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 9. Lars Nord, Södermanland, yrkar att styrelsens förslag till hantering av motioner ska innehålla yttrande från expertgrupper, grenkommittéer och liknande. Lena Fröberg, Östergötland, tar tillbaka motion 9 med hänvisning till förbundsstyrelsens svar. att avslå motion 9. att bifalla Lars Nords tilläggsyrkande. 9

10 Motion Föreslår att införa SM för alla klasser vid ett och samma tillfälle. att avslå motion 10. Marie-Louise Lundgren, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 10. att avslå motion 10. Motion Föreslår att tillsätta en utredning avseende nattkontrollers märkning. att bifalla motion 11 och uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som skall ge förslag till eventuella förändringar i berörda regelparagrafer till förbundsmötet My Rönnols, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 11. Mikael Andersson, Östergötland, yrkar avslag på motion 11. Johan Källman, Västmanland, yrkar bifall till motion 11. att avslå motion 11. Motion Föreslår att ta bort regel angående deltagande i stafett-sm och DM i olika länder. att avslå motion 12. att ändra texten i regelparagraf och komplettera med definitioner i TR kapitel 9 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att ändringarna i regelparagraf träder i kraft Sven Bergström, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 12. Sören Calleberg, Hälsingland, yrkar på bifall till motion

11 Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar på avslag till motion 12. Lennart Brattgård, Stockholm, yrkar på avslag till motion 12 samt avslag till förbundsstyrelsens förslag samt att formuleringen av ändras till Tävlande får under samma kalenderår inte tävla i nationellt mästerskap såväl i Sverige som i annat land. Marie Malmberg, Dalarna, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Folke Lysell, Hälsingland, yrkar på bifall till motion 12. Jimmy Andersson, Västergötland, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Frida Forshällen, Stockholm, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Sven Bergström, förbundsstyrelsen, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag samt att förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att skapa övergångsregler för Tommy Nilsson, Göteborg, tar tillbaka sitt yrkande. att avslå motion 12. att bifalla Lennart Brattgårds yrkande. att bifalla Sven Bergströms yrkande angående övergångsregler för Motion 13, 19 och Föreslår att regelverket kring anmälningsavgifter, SOFTavgifter och tävlingsavgifter ses över med inriktning att ge arrangören ett netto som återspeglar kraven på arrangemanget. Föreslår att se över anmälningsavgifter, SOFTavgifter och tävlingsavgifter med tanke på differentierade avgifter för olika tävlingsformer. Föreslår att införa SOFTavgifter och tävlingsavgifter på SM-tävlingar. Föreslår att höja anmälningsavgifterna vid närtävlingar och även beskatta dessa med SOFT-avgifter och tävlingsavgifter. Föreslår en ändring som gör det möjligt med en tilläggsavgift på upp till 50 procent för öppna motionsklasser vid anmälan efter ordinarie anmälningstid. att anse motion 13, 19 och 25 tillgodosedda i väsentliga delar i och med följande förslag till beslut; att bifalla förbundsstyrelsens förslag gällande anmälningsavgifter och införa dessa i tävlingsregler och anvisningar för att gälla från och med säsongen att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ny beräkning av SOFTavgifter och införa dessa från och med att uppdra till förbundsstyrelsen att under 2012 se över strukturen för tävlingsavgifter avseende tävlingsformer och distanser och anpassa dessa för att motivera till ett brett erbjudande av tävlingar. Förutsättningen för detta är att den totala tävlingsavgif- 11

12 ten skall ligga i samma nivå som Förändringar i strukturen för tävlingsavgifter införs från och med säsongen att uppdra till förbundsstyrelsen att under 2012 se över definitioner samt SOFT-avgifter och tävlingsavgifter för närtävlingar och motionsorientering, samt ge mandat till förbundsstyrelsen att anpassa tävlingsregler och avgifter för att möjliggöra beskattning av närtävlingar och motionsorientering med SOFT-avgifter och tävlingsavgifter från och med säsongen Förutsättningen är att betalningen av SOFT-avgifter och tävlingsavgifter måste möjliggöras genom en ökning av anmälningsavgifter vid närtävlingar och motionsorientering. Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 13, 19 och 25. Anders Spånér, Göteborg, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Anne Udd, Västergötland, yrkar bifall till motion 19 punkt 1 och 2 samt avslag till motion 19 punkt 3 avseende närtävlingar. Dessa är till sin karaktär väldigt olika och därför svåra att definiera och beskatta. Risken finns att färre närtävlingar arrangeras och/eller att dessa inte rapporteras. Anne Udd, Västergötland, yrkar avslag till motion 25 med tillägget att vid bifall till motion 25 ska möjlighet till föranmälan ska finnas till öppna motionsklasser till ordinarie anmälningsavgift. Lennart Smedenmark, Blekinge, yrkar avslag till motion 25, det vill säga, tillåt ej att ta ut tilläggsavgift i ÖM vid anmälan på tävlingsdagen samt tilläggsyrkandet att samma anmälningsavgift ska gälla i ÖM som i tävlingsklass, det vill säga stryk första stycket på sidan 176 i förbundsmöteshandlingarna. Lars Gerhardsson, Stockholm, yrkar att texten och Tiomila stryks i TR då detta ej längre gäller efter ett beslut från förbundsordföranden i juli Numera äger Föreningen Tiomilakavlen själv frågan om tävlingsavgiftens storlek. I grunden ligger det faktum att Svenska Orienteringsförbundet ej äger Tiomila. Larsåke Larsson, Örebro, yrkar avslag till motion 25. Kim Pettersson, Skåne, yrkar avslag till motion 25. Kim Pettersson, Skåne, yrkar att ett mer konkretiserat förslag angående motion 19 från förbundsstyrelsen inom vilket intervall i så fall beskattningen avser. Sören Johansson, Värmland, yrkar avslag till förbundsstyrelsens förslag till ändring av SOFT-avgiften till 15 procent. Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar på bifall till motion 19. Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar avslag till förbundsstyrelsens förslag om förändring av SOFT- och tävlingsavgift. Ha kvar nuvarande modell och prissättning. Lena Larsson, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Lars Gerhardssons förslag. 12

13 att avslå motion 25. att bifalla Anne Udds och Kim Pettersson yrkande angående motion 19. att avslå förbundsstyrelsens förslag angående ändring av SOFTavgiften till 15 procent. att bifalla Lennart Smedenmarks tilläggsyrkande angående motion 25. att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag. Motion 14, 18, 20 och Föreslår att Svenska Orienteringsförbundets organisation finansieras av förbunds- och distriktsverksamhet. Föreslår att förändring bör göras i beräkningen och fördelningen av distriktsbidraget. Föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för hur vi bemöter kommersialisering inom orienteringsidrotten. Föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en generell arbetsfördelning av uppgifter mellan SOFT-kansliet, OF, föreningar och/eller kommersiella aktörer. Föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att dels utreda frågan om en förändrad konsulentroll, dels utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. att bifalla motion 18, 20 och 21. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning i enlighet med förbundsstyrelsen förslag som ska återrapporteras till förbundsmötet att avslå motion 14 med hänvisning till den föreslagna utredningen. Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 14, 18, 20 och 21. C G Strutz, Bohuslän Dal, yrkar på ett tillägg till uppdraget nämligen att förtydliga OF:s roll i en eventuell ny organisation och att stärka alla föreningars möjlighet att utöva inflytande inom orienteringssporten. Anne Udd, Västergötland, yrkar bifall till motion 18 med tillägget att en betydligt vidare utredning behövs än IT-strategin och att denna kan sikta mot kontroll 2016 i Offensiv orientering, det vill säga låta detta arbete få ta tid. Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, bifaller C G Strutz och Anne Udds yrkande. 13

14 att bifalla motion 18, 20 och 21. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning i enlighet med förbundsstyrelsen förslag som ska återrapporteras till förbundsmötet att avslå motion 14 med hänvisning till den föreslagna utredningen. att bifalla C G Strutz och Anne Udds tilläggsyrkande. Motion Föreslår att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över principerna för anmälningsavgifter vid USM med målet att avgiftssättningen, senast från 2013, ska vara tydligare och avgiftsnivån sänks jämfört med tidigare år. att avslå motion 15 med hänvisning till informationen i motionssvaret. Anna Samelius, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 15. Anton Pettersson, Västergötland, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag samt att högre krav bör ställas på kvalitéten på arrangemanget. att avslå motion 15 med hänvisning till informationen i motionssvaret. Motion Föreslår att låta Svenska Orienteringsförbundet utreda frågan om situationen på orienteringsgymnasierna gällande pennalism, värvningsförsök och kränkningar. Utifrån resultatet av utredningen skall en handlingsplan med implementeringsplan och kravlista utarbetas. Förbundsmötets behandling av motion 16 har föregåtts av en informations- och frågestund under lördagen. att med hänvisning till motionssvaret, samt den särskilda RIG/NIU-informationen som redovisas i anslutning till förbundsmötet, anse motionärens förslag tillgodosett. Mia Lindberg, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion

15 Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar att elevenkäten presenteras för förbundsstyrelsen varje år, under förutsättning att inga juridiska hinder föreligger, för att säkra att signaler någorlunda snabbt når styrelsen i ocensurerat skick. att bifalla förbundsstyrelsens förlag. att bifalla Tommy Nilssons yrkande. Motion Föreslår att förbundsmötet ska ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för det internationella arbetet. Strategin bör innehålla både information om hur Svenska Orienteringsförbundet tänker och vill arbeta för att nominera kandidater till arbete inom IOF, samt vilka frågor som Svenska Orienteringsförbundet tycker är viktiga att arbeta med inom IOF och internationellt. Strategin bör redovisas senast vid förbundsmötet att anse motionen tillgodosedd i den anda som motionären föreslår med hänvisning till förslaget i verksamhetsplan för perioden Marie-Louise Lundgren, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 17. att bifalla förbundsstyrelsens förslag. Motion Föreslår att stiftklämman tas bort som backup till Sportident. att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens förslag att förbundsstyrelsen med hjälp av experter utreder och själv fattar beslut i frågan om ändring i tävlingsanvisningen kring backup för elektroniska stämplingssystem. Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 22. att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 15

16 Motion Föreslår att Ungdoms-EM i mountainbikeorientering blir ett arrangemang under IOF. att mandat ges till förbundsstyrelsen, att i samband med strategiarbetet kring internationella tävlingar och mästerskap samt i diskussion med NORD-förbunden, besluta och Svenska Orienteringsförbundets ställningstagande till Ungdoms-EM i mountainbikeorientering för att detta skall kunna presenteras vid IOFkongressen 2012 Sven Bergström, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 24. att bifalla förbundsstyrelsens förslag. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande och nästkommande verksamhetsår 15 Lena Larsson, förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 och Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar avslag till förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 och 2013 samt bifall till ett eget förslag till verksamhetsmodell som presenteras vid förbundsmötet, exklusive beskrivningen av finansieringen. Karin Elfving, Dalarna, yrkar att får i uppdrag att förtydliga verksamhetsplanen avseende innehåll och ansvarsfördelning. Förbundsstyresens förslag till verksamhetsplan ska sedan skickas på remiss till distrikten för att sedan fastställas av förbundsstyrelsen. I arbetet med att förtydliga verksamhetsplanen bör särskilt beaktas att Svenska Orienteringsförbundet nu har fyra olika grenar. Fanny Linderborg, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag samt bifall till Karin Elfvings tilläggsyrkande. Lars Nord, Södermanland, yrkar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att klargöra hur samverkan mellan styrelsen, förbundskansliet, distriktsordförandekonferensen och förbundets arbetsgrupper skall se ut i den nya organisationen. Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar att förlänga och förnya verksamhetsplanen från 2010 och 2011 till att gälla även 2012 och Behåll föreningsutveckling, arrangemangsutveckling och individutveckling och lägg till öppenhet, synlighet och tillgänglighet som värdeord i processen inom respektive område. Sören Callenberg, Hälsingland, ansluter sig till Karin Elfvings, Fanny Linderborgs och Lars Nords yrkande. Tommy Nilsson, Göteborg, tar tillbaka sitt yrkande. Kim Pettersson, Skåne, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. 16

17 Magnus Sundmark, Västergötland, tar tillbaka sitt yrkande. att bifalla förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 och att bifall Karin Elfvings, Fanny Linderborgs och Lars Nords tillläggsyrkande. Beslut om föreningarnas årsavgifter under nästkommande två räkenskapsår 16 Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till föreningarnas årsavgifter för 2013 och att bifalla förbundsstyrelsens förslag till årsavgifter för 2013 och 2014 för anslutna föreningar. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande och nästkommande räkenskapsår 17 Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2012 och Lars Nord, Södermanland, yrkar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att förtydliga inkomst- och utgiftsstaten på en mer detaljerad nivå. att fastställa inkomst- och utgiftsstat för 2012 och att bifalla Lars Nords yrkande. Val av förbundsordförande, tilllika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 18 Valberedningens ordförande Britt Karlsson föreslår Lena Larsson till förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. att med acklamation välja Lena Larsson till förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. 17

18 Val av åtta styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 19 Valberedningens ordförande Britt Karlsson föreslår Mia Lindberg, Anna Samelius, Magnus Södervall, samtliga omval, Eje Andersson, Jannike Wåhlberg, Ingegerd Lusensky, Lennart Agén och Roland Hellberg, samtliga nyval, till styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. att till styrelseledamöter för tiden till och med nästa ordinarie förbundsmöte utse Mia Lindberg Anna Samelius Magnus Södervall Eje Andersson Jannike Wåhlberg Ingegerd Lusensky Lennart Agén Roland Hellberg Val av revisor och revisorsuppleant för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 20 Valberedningens ordförande Britt Karlsson föreslår Ola Spinnars till revisor, Malin Markman till Ola Spinnars personliga ersättare, Christer Grunder till lekmannarevisor samt Inga-Lisa Axenborg till Christer Grunders personliga ersättare för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. att till revisor för tiden till och med nästa ordinarie förbundsmöte utse Ola Spinnars, Sigtuna, och till lekmannarevisor utse Christer Grunder, Stockholm. att till Ola Spinnars personliga ersättare utse Malin Markman, Täby och till Christer Grunders personliga ersättare utse Inga-Lisa Axenborg, Göteborg. Beslut om val av ombud till Riksidrottsmötet 21 att uppdra till förbundsstyrelsen att utse ombud till Riksidrottsmötet. Val av ordförande och ytterligare tre ledamöter i valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 22 På uppdrag av övriga distrikt föreslår Siv Bergander, Småland, föreslås omval av Mats Kågesson, sammankallande, Lisbeth Carlsson, Emanuel Winblad och nyval av Anna Nordin till valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. 18

19 att till valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte välja Mats Kågesson, omval, väljs som sammankallande Emanuel Winblad, nyval Lisbeth Carlsson, omval Anna Nordin, nyval Förbundsmötets avslutning 23 Förbundsordförande Lena Larsson tackar Förbundsmötet för förtroendet att få leda Svenska Orienteringsförbundet under de två kommande verksamhetsåren. Lena Larsson tackar mötesordförandena Nina Jarlbäck och Lennart Karlsson samt mötessekreterare Lars Greilert för ett väl genomfört arbete under förbundsmötet Lena Larsson fortsätter med att tacka de avgående ledamöterna My Rönnols, Mari-Louise Lundgren, Sven Bergström och Patrik Karlsson för deras insats. Sven Bergström tackar för sin tid i förbundsstyrelsen med några avslutande ord. Patrik Karlsson tackar även han för förtroendet att ha fått vara en del av svensk orientering och hoppas att den nya styrelsen kommer att arbeta med dialog och öppenhet gentemot rörelsen. Därefter avtackar Lena Larsson valberedningens avgående ledamot Britt Karlsson. Mötesordförande Nina Jarlbäck önskar den nya styrelsen lycka till med de två kommande verksamhetsåren. Nina tackar även för ett bra förbundsmöte med mycket aktiva ombud, konstruktiva diskussioner och många förslag till beslut. Därefter förklarar Nina Jarlbäck 2012 års förbundsmöte för avslutat. Vid protokollet Lars Greilert Justeras Nina Jarlbäck Lennart Karlsson Anders Spånér Britt-Marie Lundqvist 19

20 I samband med förbundsmötet görs även följande noteringar Utmärkelser och priser Svenska Orienteringsförbundets förtjänstmedalj i guld delas ut till följande förtjänta orienteringsledare: P-O Bengtsson Svenska Orienteringsförbundets förtjänstmedalj i silver delas ut till följande förtjänta orienteringsledare: Gun Andersson Lisbeth Carlsson Lars Edström Hans Falk Hans Hacksell Stina Ivarsson Ann Jansson Britt Karlsson Lena Larsson Sture Norén Karl-Erik Nyström 20

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5)

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) Plats: Hotell Bogesund Ulricehamn Tid: 6 oktober 2010 kl. 19.00 ÅRSMÖTETS INLEDNING Västergötlands skidförbunds ordförande Lars-Gunnar Borén

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Välkommen till ordförandekonferens 2014

Välkommen till ordförandekonferens 2014 Välkommen till ordförandekonferens 2014 Verksamhetsinriktning och mål Ska leda till att övergripande mål och visioner uppnås Verksamhetsinriktning (Vision 2021) fastställs av förbundsmötet Budget 2014-2016

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 22 april 2006 på Hotel Hilton i Stockholm

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 22 april 2006 på Hotel Hilton i Stockholm Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 22 april 2006 på Hotel Hilton i Stockholm Röstlängd Distrikt/Klubb Ombud Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy Wangeby Dalarnas TF

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer