Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande 1 Förbundsordförande Lena Larsson hälsar ombud, gäster, förtroendevalda och anställda välkomna till 2012 års förbundsmöte. Därefter förklarar förbundsordförande Lena Larsson förbundsmötet öppnat. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2 Upprop sker genom redovisning av avprickning och inlämnande av fullmakter som genomförts vid informationsdisken. Röstlängden konstateras omfatta 62 ombud representerande 64 röster enligt följande: Blekinge 2 Lennart Smedenmark, Jenny Håkansson Bohuslän-Dal 3 C G Strutz, Stina Ivarsson, Ann-Sofie Karlsson Dalarna 5 Jannike Wåhlberg, Marie Malmberg, Karin Elfving, Agnes Elfving, Leif Gustafsson Gotland 2 Eric Johansson 2 röster Gästrikland 2 Göran Hedman, Lars-Ove Skogh Göteborg 2 Anders Spånér, Tommy Nilsson Halland 2 Mikael Aftevik, Magnus Berndtsson Hälsingland 2 Sören Calleberg, Folke Lysell Medelpad 2 Olof Fraenell, Peter Sjöblom Norrbotten 2 Ann Jansson, Karl-Erik Nyström Örebro 2 Larsåke Larsson, Ingemar Widén Skåne 4 Kim Pettersson, Agne Bengtsson, Jan-Erik Nelking, Ing-Britt Swedenborg 1

2 Småland 7 Siv Bergander, Agneta Hallberg-Hansson, Lars-Åke Sjökvist, Ann Lindell, Maria Andersson, Mikael Hansson, Håkan Karlsson Stockholm 5 Lennart Brattgård 2 röster, Anita Karlsson, Frida Forshällen, Lars Gerhardsson Södermanland 2 Lars Nord, Anders Runander Uppland 3 Fredrik Wiebe, Anders Eriksson, Berth-Arne Bengtsson Värmland 3 Örjan Beckius, Britt-Marie Lundqvist, Sören Johansson Västerbotten 2 Fanny Linderborg, Ulrica Nilsson Västergötland 5 Anne Udd, Agneta Berlin, Anton Pettersson, Jimmy Andersson, Magnus Sundmark Västmanland 2 Johan Källman, Lars-Ove Karlsson Ångermanland 2 Alf Wiberg, Per-Anders Westin Östergötland 3 Lena Fröberg, Sara Forsberg, Mikael Andersson att därefter fastställa röstlängden. För absolut majoritet krävs 33 röster. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning 3 Förbundsordförande Lena Larsson redogör för förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista och arbetsordning för förbundsmötet. att fastställa föredragningslistan och arbetsordningen enligt förbundsstyrelsens förslag. Mötets behöriga utlysande 4 Mötet har utlysts genom kungörelse i Skogssport nr 10/2011. Vidare har kallelse till förbundsmötet utsänts den 8 december Möteshandlingarna utsändes från kansliet den 29 februari att mötet är behörigt utlyst. 2

3 Val av mötesledning 5 att på förslag från valberedningen utse Lennart Karlsson och Nina Jarlbäck till mötesordförande samt Lars Greilert till mötessekreterare. Val av två protokolljusterare 6 att på förslag från valberedningen utse Anders Spånér, Göteborg, och Britt-Marie Lundkvist, Värmland, att jämte mötesordförandena justera förbundsmötets protokoll. Val av två rösträknare 7 att på förslag från valberedningen utse Mikael Andersson, Östergötland, Karin Elfving, Dalarna, till rösträknare vid mötet. Val av redaktionskommitté för mötet 8 att på förslag från valberedningen till redaktionskommitté utse Marie-Louise Lundgren, förbundsstyrelsen, ordförande, Lennart Smedenmark, Blekinge, och Frida Forshällen, Stockholm. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren 9 Verksamhetsberättelsen för 2010 och 2011, vilken utsänts till ombuden, föredras av förbundsordförande Lena Larsson. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att verksamhetsberättelsen 2010 och 2011 kompletteras med kart- och markverksamhet. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att Eje Andersson placeras bland förbundsstyrelsemedlemmar med tillägget tjänstledig 2011 och ställer följdfrågan om Eje står till förfogande för omval eller nyval. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att i enlighet med beslut på förbundsmötet 2010 arrangemangsutveckling kompletteras med banläggningsutveckling. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att statistiken för DM-starter 2010 och 2011 kompletteras med 81 deltagare respektive 157 deltagare på DM ultralång 2010 och Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att listan över konferenser kompletteras med kartritarkurs, Sälen, cirka 30 deltagare, och kartkonferens, Skövde, cirka 70 deltagare. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar att kartgruppens medlemmar kompletteras med Gunnar Lysell. 3

4 Anders Spånér, Göteborg, yrkar att en uppdelning mellan aktiva och inaktiva föreningar görs för att kunna följa utvecklingen. Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för de synpunkter på verksamhetsberättelsen som inkommit innan och under förbundsmötet och att verksamhetsberättelsen kommer att kompletteras med dessa. Mötesordförande föreslår att frågan om Eje Andersson står till förfogande för omval eller nyval inför hanteras av valberedningen inför kommande val. att avslå Anders Spånérs yrkande att en uppdelning mellan aktiva och inaktiva föreningar görs. att bifalla Jan-Eric Nelkings yrkande att komplettera arrangemangsutveckling med banläggningsutveckling. att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2010 och 2011 till handlingarna. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren 10 Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010 och 2011, vilka utsänts till ombuden, föredras av förbundsordförande Lena Larsson. att med godkännande lägga årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010 och 2011 till handlingarna. Behandling av revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren 11 Revisorernas berättelser för 2010 och 2011 finns i handlingarna som tidigare utsänts. Christer Grunder läser på uppdrag av Ola Spinnars, revisor, upp revisorernas berättelse. Revisor Ola Spinnars tillstyrker att förbundsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2010 och Christer Grunder, lekmannarevisor, lämnar en muntlig revisionsberättelse, granskningsrapport, kring förbundets verksamhet under de två senaste verksamhetsåren samt yrkar att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och Det påpekades av flera ombud att man önskar en större tydlighet och bättre förklaringar i räkenskaperna och årsredovisningen. att med godkännande lägga revisorernas berättelser för räkenskapsåren 2010 och 2011 till handlingarna. 4

5 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens och förbundschefens förvaltning 12 Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och 2011 mot bakgrund av att det saknas en konsekvens beskrivning kring resultatet från O- Ringen samt att det funnits brister in förankringsprocessen kring förslaget till verksamhetsplan för Lena Larsson, förbundsordförande, lämnar ett förtydligande kring hur arbetet med att ta fram och förankra kommande verksamhetsplaner kommer att förbättras. Lena förtydligar också att frågan kring O-Ringen kommer att hanteras inom ramen för redovisningen av verksamhetsplan för Efter att Lena Larsson gjort ett förtydligande kring O-Ringen och processen kring förslaget till verksamhetsplan för drar Tommy Nilsson, Göteborg, tillbaka sitt yrkande. att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för förvaltningen verksamhetsåren 2010 och Behandling av förslag från förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsens förslag gällande utredning om införande av disciplinnämnd 13.1 Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande utredning om införandet av disciplinnämnd för att bedöma och besluta i regelärenden som anmäls eller överklagas till Svenska Orienteringsförbundet. Förbundsstyrelsen föreslår att en utredning görs kring behovet av en disciplinnämnd inom Svenska Orienteringsförbundet. Om utredningen skulle utmynna i ett behov, bör utredningen ange vilka arbetsuppgifter disciplinnämnden ansvarar för och hur den organisatoriskt bör vara uppbyggd. att ge förbundsstyrelsen mandat att utifrån utredningsförslaget besluta om införandet av en disciplinnämnd i Svenska Orienteringsförbundet. Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar avslag på styrelsens förslag och att nuvarande regler bibehålls. efter votering och rösträkning med röstsiffrorna 34 mot 28 att avslå styrelsens förslag. att bevilja Tommy Nilssons yrkande på avslag till styrelsens förslag. 5

6 Förbundsstyrelsens förslag gällande förenkling av kravet på dusch 13.2 Mia Lindberg, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande förenkling av kravet på dusch. Krav på dusch bör finnas vid tävlingar i nivå 1 och 2. För tävlingar i nivå 3 och 4 bör hänvisning till duschmöjlighet göras om det inte finns dusch vid arenan. att ändra tävlingsreglerna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag gällande kravet på dusch vid tävling. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar på avslag till styrelsens förslag. Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar på avslag till styrelsens förslag samt tilläggsyrkandet att om styrelsens förslag går igenom skall duschen som arrangören hänvisar till vara utan kostnad för deltagaren. Olof Freanell, Medelpad, yrkar på bifall till styrelsens förslag. att bifalla styrelsens förslag. att bifalla Magnus Sundmarks tilläggsyrkande. Jan-Eric Nelking reserverar sig mot beslutet. Förbundsstyrelsens förslag gällande olycksfallsförsäkring för förbundets medlemmar 13.3 Förbundsmötets behandling av 13.3 har föregåtts av en informations- och frågestund under lördagen. My Rönnols, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande olycksfallsförsäkring för förbundets medlemmar. Försäkringen införs senast 1 januari Föreningar som redan har en föreningsförsäkring i Folksam överförs till förbundsförsäkringen genom Folksams försorg. att införa en förbundsförsäkring med förbundets försäkringspartner Folksam i enlighet med förslaget. Agneta Berlin, Västergötland, yrkar på avslag till styrelsens förslag med hänvisning till att en del föreningar har egna avtal med lokala försäkringsbolag. att bifalla styrelsens förslag. att avslå Agneta Berlins yrkande 6

7 Förbundsstyrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar och tävlingsregler för att uppfylla krav i RF:s stadgar 13.4 Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag gällande ändring av förbundets stadgar och tävlingsregler för att uppfylla krav i RF:s stadgar. Vid RF-stämman 2007 beslutades om förändringar i RF:s stadgar som kräver förändringar i specialförbundens stadgar och tävlingsregeler kring bestraffning i samband med dopingbrott och vis ekonomska oegentligheter. att ändra stadgar och tävlingsreglerna i enlighet med styrelsens förslag. Förbudsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. Nominering Nomineringstiden går ut klockan 18,00 lördagen den 17 mars Valberedningens ordförande Britt Karlsson redovisar arbetet med rekrytering av kandidater till förbundsstyrelsen samt föreslår följande: Förbundsordförande Lena Larsson, Sala, omval Ledamöter Mia Lindberg, Boxholm, omval Anna Samelius, Romakloster, omval Magnus Södervall, Skara, omval Eje Andersson, Luleå, nyval Jannike Wåhlberg, Falun, nyval Ingegerd Lusensky, Bålsta, nyval Lennart Agén, Tullinge, nyval Roland Hellberg, Täby, nyval Ajournering Mötesordföranden Nina Jarlbäck ajournerar förhandlingarna till söndag den 18 mars klockan 08,30. 7

8 Behandling av förslag som inkommit enligt 13 i Svenska Orienteringsförbundets stadgar, motioner Motion 1, 2, 5, 8 och Motionerna föreslår att ge veteranmästerskapet, som i dag benämns Riskmästerskap, RM, SM-status. att via omröstning bifalla eller avslå motionerna 1, 2, 5, 8 och 23. att vid bifall göra ändringar i tävlingsreglerna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. att beslutet ska gälla samtliga relevanta grenar inom Svenska Orienteringsförbundet, det vill säga att beslutet ska gälla orientering, skidorientering och mountainbikeorientering. My Rönnols, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 1, 2, 5, 8 och 23. Agneta Berlin, Västergötland, yrkar avslag till motion 1, 2, 5, 8 och 23. Jan-Eric Nelking, Skåne, yrkar bifall till motion 1, 2, 5, 8, och 23. att avslå motion 1, 2, 5, 8 och 23. Motion Föreslår att före eget tävlande tillåta skuggning i klasserna Inskolning, U 1, U 2, ÖM 1 och ÖM 2 utom för löpare i rankingmeriterande- och mästerskapsklass. att bifalla motion 6 och förändra tävlingsreglernas skrivning i enlighet med förslaget i motionen. Anna Samelius, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 6. Fanny Linderborg, Västerbotten, yrkar på avslag till motion 6. Lennart Smedenmark, Blekinge, yrkar på bifall till motion 6. Magnus Sundmark, Västergötland, gör ett tilläggsyrkande om att regeln gäller från 17 år och uppåt. 8

9 Anna Samelius, förbundsstyrelsen, ställer sig bakom Magnus Sundmarks tilläggsyrkande. Fanny Linderborg, Västerbotten, tar tillbaka sitt yrkande. att bifalla motion 6. att bifalla Magnus Sundmarks tilläggsyrkande. Motion Redaktören för Skogssport böra vara ansvarig utgivare. att avslå motion 7. Sven Bergström, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 7. Lena Fröberg, Östergötland, yrkar på bifall till motion 7. Larsåke Larsson, Örebro, yrkar på bifall till motion 7. att avslå motion 7. Motion Önskar underlätta för klubbar att lämna motioner till förbundsmötet. att avslå motion 9. Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 9. Lars Nord, Södermanland, yrkar att styrelsens förslag till hantering av motioner ska innehålla yttrande från expertgrupper, grenkommittéer och liknande. Lena Fröberg, Östergötland, tar tillbaka motion 9 med hänvisning till förbundsstyrelsens svar. att avslå motion 9. att bifalla Lars Nords tilläggsyrkande. 9

10 Motion Föreslår att införa SM för alla klasser vid ett och samma tillfälle. att avslå motion 10. Marie-Louise Lundgren, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 10. att avslå motion 10. Motion Föreslår att tillsätta en utredning avseende nattkontrollers märkning. att bifalla motion 11 och uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som skall ge förslag till eventuella förändringar i berörda regelparagrafer till förbundsmötet My Rönnols, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 11. Mikael Andersson, Östergötland, yrkar avslag på motion 11. Johan Källman, Västmanland, yrkar bifall till motion 11. att avslå motion 11. Motion Föreslår att ta bort regel angående deltagande i stafett-sm och DM i olika länder. att avslå motion 12. att ändra texten i regelparagraf och komplettera med definitioner i TR kapitel 9 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att ändringarna i regelparagraf träder i kraft Sven Bergström, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 12. Sören Calleberg, Hälsingland, yrkar på bifall till motion

11 Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar på avslag till motion 12. Lennart Brattgård, Stockholm, yrkar på avslag till motion 12 samt avslag till förbundsstyrelsens förslag samt att formuleringen av ändras till Tävlande får under samma kalenderår inte tävla i nationellt mästerskap såväl i Sverige som i annat land. Marie Malmberg, Dalarna, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Folke Lysell, Hälsingland, yrkar på bifall till motion 12. Jimmy Andersson, Västergötland, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Frida Forshällen, Stockholm, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Sven Bergström, förbundsstyrelsen, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag samt att förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att skapa övergångsregler för Tommy Nilsson, Göteborg, tar tillbaka sitt yrkande. att avslå motion 12. att bifalla Lennart Brattgårds yrkande. att bifalla Sven Bergströms yrkande angående övergångsregler för Motion 13, 19 och Föreslår att regelverket kring anmälningsavgifter, SOFTavgifter och tävlingsavgifter ses över med inriktning att ge arrangören ett netto som återspeglar kraven på arrangemanget. Föreslår att se över anmälningsavgifter, SOFTavgifter och tävlingsavgifter med tanke på differentierade avgifter för olika tävlingsformer. Föreslår att införa SOFTavgifter och tävlingsavgifter på SM-tävlingar. Föreslår att höja anmälningsavgifterna vid närtävlingar och även beskatta dessa med SOFT-avgifter och tävlingsavgifter. Föreslår en ändring som gör det möjligt med en tilläggsavgift på upp till 50 procent för öppna motionsklasser vid anmälan efter ordinarie anmälningstid. att anse motion 13, 19 och 25 tillgodosedda i väsentliga delar i och med följande förslag till beslut; att bifalla förbundsstyrelsens förslag gällande anmälningsavgifter och införa dessa i tävlingsregler och anvisningar för att gälla från och med säsongen att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ny beräkning av SOFTavgifter och införa dessa från och med att uppdra till förbundsstyrelsen att under 2012 se över strukturen för tävlingsavgifter avseende tävlingsformer och distanser och anpassa dessa för att motivera till ett brett erbjudande av tävlingar. Förutsättningen för detta är att den totala tävlingsavgif- 11

12 ten skall ligga i samma nivå som Förändringar i strukturen för tävlingsavgifter införs från och med säsongen att uppdra till förbundsstyrelsen att under 2012 se över definitioner samt SOFT-avgifter och tävlingsavgifter för närtävlingar och motionsorientering, samt ge mandat till förbundsstyrelsen att anpassa tävlingsregler och avgifter för att möjliggöra beskattning av närtävlingar och motionsorientering med SOFT-avgifter och tävlingsavgifter från och med säsongen Förutsättningen är att betalningen av SOFT-avgifter och tävlingsavgifter måste möjliggöras genom en ökning av anmälningsavgifter vid närtävlingar och motionsorientering. Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 13, 19 och 25. Anders Spånér, Göteborg, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. Anne Udd, Västergötland, yrkar bifall till motion 19 punkt 1 och 2 samt avslag till motion 19 punkt 3 avseende närtävlingar. Dessa är till sin karaktär väldigt olika och därför svåra att definiera och beskatta. Risken finns att färre närtävlingar arrangeras och/eller att dessa inte rapporteras. Anne Udd, Västergötland, yrkar avslag till motion 25 med tillägget att vid bifall till motion 25 ska möjlighet till föranmälan ska finnas till öppna motionsklasser till ordinarie anmälningsavgift. Lennart Smedenmark, Blekinge, yrkar avslag till motion 25, det vill säga, tillåt ej att ta ut tilläggsavgift i ÖM vid anmälan på tävlingsdagen samt tilläggsyrkandet att samma anmälningsavgift ska gälla i ÖM som i tävlingsklass, det vill säga stryk första stycket på sidan 176 i förbundsmöteshandlingarna. Lars Gerhardsson, Stockholm, yrkar att texten och Tiomila stryks i TR då detta ej längre gäller efter ett beslut från förbundsordföranden i juli Numera äger Föreningen Tiomilakavlen själv frågan om tävlingsavgiftens storlek. I grunden ligger det faktum att Svenska Orienteringsförbundet ej äger Tiomila. Larsåke Larsson, Örebro, yrkar avslag till motion 25. Kim Pettersson, Skåne, yrkar avslag till motion 25. Kim Pettersson, Skåne, yrkar att ett mer konkretiserat förslag angående motion 19 från förbundsstyrelsen inom vilket intervall i så fall beskattningen avser. Sören Johansson, Värmland, yrkar avslag till förbundsstyrelsens förslag till ändring av SOFT-avgiften till 15 procent. Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar på bifall till motion 19. Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar avslag till förbundsstyrelsens förslag om förändring av SOFT- och tävlingsavgift. Ha kvar nuvarande modell och prissättning. Lena Larsson, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Lars Gerhardssons förslag. 12

13 att avslå motion 25. att bifalla Anne Udds och Kim Pettersson yrkande angående motion 19. att avslå förbundsstyrelsens förslag angående ändring av SOFTavgiften till 15 procent. att bifalla Lennart Smedenmarks tilläggsyrkande angående motion 25. att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag. Motion 14, 18, 20 och Föreslår att Svenska Orienteringsförbundets organisation finansieras av förbunds- och distriktsverksamhet. Föreslår att förändring bör göras i beräkningen och fördelningen av distriktsbidraget. Föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för hur vi bemöter kommersialisering inom orienteringsidrotten. Föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en generell arbetsfördelning av uppgifter mellan SOFT-kansliet, OF, föreningar och/eller kommersiella aktörer. Föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att dels utreda frågan om en förändrad konsulentroll, dels utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. att bifalla motion 18, 20 och 21. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning i enlighet med förbundsstyrelsen förslag som ska återrapporteras till förbundsmötet att avslå motion 14 med hänvisning till den föreslagna utredningen. Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 14, 18, 20 och 21. C G Strutz, Bohuslän Dal, yrkar på ett tillägg till uppdraget nämligen att förtydliga OF:s roll i en eventuell ny organisation och att stärka alla föreningars möjlighet att utöva inflytande inom orienteringssporten. Anne Udd, Västergötland, yrkar bifall till motion 18 med tillägget att en betydligt vidare utredning behövs än IT-strategin och att denna kan sikta mot kontroll 2016 i Offensiv orientering, det vill säga låta detta arbete få ta tid. Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, bifaller C G Strutz och Anne Udds yrkande. 13

14 att bifalla motion 18, 20 och 21. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning i enlighet med förbundsstyrelsen förslag som ska återrapporteras till förbundsmötet att avslå motion 14 med hänvisning till den föreslagna utredningen. att bifalla C G Strutz och Anne Udds tilläggsyrkande. Motion Föreslår att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över principerna för anmälningsavgifter vid USM med målet att avgiftssättningen, senast från 2013, ska vara tydligare och avgiftsnivån sänks jämfört med tidigare år. att avslå motion 15 med hänvisning till informationen i motionssvaret. Anna Samelius, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 15. Anton Pettersson, Västergötland, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag samt att högre krav bör ställas på kvalitéten på arrangemanget. att avslå motion 15 med hänvisning till informationen i motionssvaret. Motion Föreslår att låta Svenska Orienteringsförbundet utreda frågan om situationen på orienteringsgymnasierna gällande pennalism, värvningsförsök och kränkningar. Utifrån resultatet av utredningen skall en handlingsplan med implementeringsplan och kravlista utarbetas. Förbundsmötets behandling av motion 16 har föregåtts av en informations- och frågestund under lördagen. att med hänvisning till motionssvaret, samt den särskilda RIG/NIU-informationen som redovisas i anslutning till förbundsmötet, anse motionärens förslag tillgodosett. Mia Lindberg, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion

15 Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar att elevenkäten presenteras för förbundsstyrelsen varje år, under förutsättning att inga juridiska hinder föreligger, för att säkra att signaler någorlunda snabbt når styrelsen i ocensurerat skick. att bifalla förbundsstyrelsens förlag. att bifalla Tommy Nilssons yrkande. Motion Föreslår att förbundsmötet ska ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för det internationella arbetet. Strategin bör innehålla både information om hur Svenska Orienteringsförbundet tänker och vill arbeta för att nominera kandidater till arbete inom IOF, samt vilka frågor som Svenska Orienteringsförbundet tycker är viktiga att arbeta med inom IOF och internationellt. Strategin bör redovisas senast vid förbundsmötet att anse motionen tillgodosedd i den anda som motionären föreslår med hänvisning till förslaget i verksamhetsplan för perioden Marie-Louise Lundgren, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 17. att bifalla förbundsstyrelsens förslag. Motion Föreslår att stiftklämman tas bort som backup till Sportident. att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens förslag att förbundsstyrelsen med hjälp av experter utreder och själv fattar beslut i frågan om ändring i tävlingsanvisningen kring backup för elektroniska stämplingssystem. Patrik Karlsson, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 22. att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 15

16 Motion Föreslår att Ungdoms-EM i mountainbikeorientering blir ett arrangemang under IOF. att mandat ges till förbundsstyrelsen, att i samband med strategiarbetet kring internationella tävlingar och mästerskap samt i diskussion med NORD-förbunden, besluta och Svenska Orienteringsförbundets ställningstagande till Ungdoms-EM i mountainbikeorientering för att detta skall kunna presenteras vid IOFkongressen 2012 Sven Bergström, förbundsstyrelsen, redogör för bakgrunden till förbundsstyrelsens förslag till beslut angående motion 24. att bifalla förbundsstyrelsens förslag. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande och nästkommande verksamhetsår 15 Lena Larsson, förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 och Tommy Nilsson, Göteborg, yrkar avslag till förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 och 2013 samt bifall till ett eget förslag till verksamhetsmodell som presenteras vid förbundsmötet, exklusive beskrivningen av finansieringen. Karin Elfving, Dalarna, yrkar att får i uppdrag att förtydliga verksamhetsplanen avseende innehåll och ansvarsfördelning. Förbundsstyresens förslag till verksamhetsplan ska sedan skickas på remiss till distrikten för att sedan fastställas av förbundsstyrelsen. I arbetet med att förtydliga verksamhetsplanen bör särskilt beaktas att Svenska Orienteringsförbundet nu har fyra olika grenar. Fanny Linderborg, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag samt bifall till Karin Elfvings tilläggsyrkande. Lars Nord, Södermanland, yrkar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att klargöra hur samverkan mellan styrelsen, förbundskansliet, distriktsordförandekonferensen och förbundets arbetsgrupper skall se ut i den nya organisationen. Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar att förlänga och förnya verksamhetsplanen från 2010 och 2011 till att gälla även 2012 och Behåll föreningsutveckling, arrangemangsutveckling och individutveckling och lägg till öppenhet, synlighet och tillgänglighet som värdeord i processen inom respektive område. Sören Callenberg, Hälsingland, ansluter sig till Karin Elfvings, Fanny Linderborgs och Lars Nords yrkande. Tommy Nilsson, Göteborg, tar tillbaka sitt yrkande. Kim Pettersson, Skåne, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. 16

17 Magnus Sundmark, Västergötland, tar tillbaka sitt yrkande. att bifalla förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 och att bifall Karin Elfvings, Fanny Linderborgs och Lars Nords tillläggsyrkande. Beslut om föreningarnas årsavgifter under nästkommande två räkenskapsår 16 Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till föreningarnas årsavgifter för 2013 och att bifalla förbundsstyrelsens förslag till årsavgifter för 2013 och 2014 för anslutna föreningar. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande och nästkommande räkenskapsår 17 Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2012 och Lars Nord, Södermanland, yrkar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att förtydliga inkomst- och utgiftsstaten på en mer detaljerad nivå. att fastställa inkomst- och utgiftsstat för 2012 och att bifalla Lars Nords yrkande. Val av förbundsordförande, tilllika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 18 Valberedningens ordförande Britt Karlsson föreslår Lena Larsson till förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. att med acklamation välja Lena Larsson till förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. 17

18 Val av åtta styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 19 Valberedningens ordförande Britt Karlsson föreslår Mia Lindberg, Anna Samelius, Magnus Södervall, samtliga omval, Eje Andersson, Jannike Wåhlberg, Ingegerd Lusensky, Lennart Agén och Roland Hellberg, samtliga nyval, till styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. att till styrelseledamöter för tiden till och med nästa ordinarie förbundsmöte utse Mia Lindberg Anna Samelius Magnus Södervall Eje Andersson Jannike Wåhlberg Ingegerd Lusensky Lennart Agén Roland Hellberg Val av revisor och revisorsuppleant för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 20 Valberedningens ordförande Britt Karlsson föreslår Ola Spinnars till revisor, Malin Markman till Ola Spinnars personliga ersättare, Christer Grunder till lekmannarevisor samt Inga-Lisa Axenborg till Christer Grunders personliga ersättare för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. att till revisor för tiden till och med nästa ordinarie förbundsmöte utse Ola Spinnars, Sigtuna, och till lekmannarevisor utse Christer Grunder, Stockholm. att till Ola Spinnars personliga ersättare utse Malin Markman, Täby och till Christer Grunders personliga ersättare utse Inga-Lisa Axenborg, Göteborg. Beslut om val av ombud till Riksidrottsmötet 21 att uppdra till förbundsstyrelsen att utse ombud till Riksidrottsmötet. Val av ordförande och ytterligare tre ledamöter i valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte 22 På uppdrag av övriga distrikt föreslår Siv Bergander, Småland, föreslås omval av Mats Kågesson, sammankallande, Lisbeth Carlsson, Emanuel Winblad och nyval av Anna Nordin till valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. 18