Konferens om ensamkommande barn Dokumentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens om ensamkommande barn 2010-09-10 Dokumentation"

Transkript

1 1 Konferens om ensamkommande barn Dokumentation Delsooz Palani

2 KOMMUNFÖRBUNDET 2 (11) STOCKHOLMS LÄN

3 KOMMUNFÖRBUNDET 3 (11) STOCKHOLMS LÄN Inledning Ulrika Wallin Pudas, verksamhetschef Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), hälsade alla välkomna, gav en bakgrund om KSL s arbete kring ensamkommande barn och lämnade därefter över ordet till Per Unckel, Länsstyrelsen i Stockholms län. Per Unckel inledde med att påminna alla om hur viktigt det är att arbeta mot hedersvåld (en halvdagskonferens som skulle äga rum på eftermiddagen). Han menade att Sverige inte ser ut som det gjorde för 25 år sedan och därför måste man jobba med fler än de utsatta för att kunna lyckas med arbetet. Det är ett halvår sedan alla kommuner samlades och började jobba tillsammans kring frågan om ensamkommande ban. Alla länets 26 kommuner är med nu som en sammanhängande grupp, det är helt rätt metod menade Per Unckel. Han ville även uppmuntra alla att jobba tillsammans istället för att peka ut varandra för det som går snett, då är kommunerna som starkast. Flyktingmottagning är en svår och lång process, för det gäller att kunna klara av allt som flyktingen bär på inombords. Det kan ibland ta upp till 5-6 år för många av dem att få in en fot i arbetsmarknaden. Möjligheterna på arbetsmarknaden är begränsade för de som är flyktingar, inte minst för de flickor som bär slöja. Flyktingar är inte endast ett begrepp, det finns mer bakom ordet, det är människor med kunskaper. När de väl har bearbetat traumat som de flesta varit med om och dessutom klarat av det ganska bra, så kan man se de fantastiska ambitiösa människorna bakom fasaden. Det är därför viktigt att inte se dessa ensamkommande barn som en belastning, för även de kan tillföra något gott för kommunen. Avslutningsvis tackade han KSL för samarbetet och menade att Stockholm är som bäst när samtliga kommuner samarbetar. Information från Regeringskansliet Johanna Sjö, politisk sakkunnig i Justitiedepartementet, inledde med att informera om att Riksdagen år 2006 flyttade över ansvaret för de ensamkommande barnen till kommunerna, så att även dessa barn skulle ha tillgång till yrkesmässiga kompetenser som andra barn i Sverige. Hösten 2006 kom fler ensamkommande barn än förväntat och hittills i år 2010 har det kommit 2400 barn. Idag behövs det ytterligare 2000 platser för att alla barn ska få ett hem. Det finns omkring 600 barn som för närvarande sitter fast i ankomstkommunerna i tillfälliga transitboenden. Johanna menade att vi måste få till en gemensam syn på varför barnen kommer till Sverige samt hur vi ska kunna hjälpa dem. Det är viktigt för barnen att veta att möjligheten finns att de skickas tillbaka så att man inte inger dem falska förhoppningar. De som inte har asylskäl för att stanna måste lämna landet och detta måste barnen vara medvetna om. Det är större åtagande än när reformen genomfördes. Frågor från publiken: Har man någon bild av hur många barn som avvisas varje år? - 66 % får stanna, 34 % avvisas. Vad händer med utredaren Björn Erikssons förslag? - Det finns för närvarande inget besked att ge. Frågan bereds inom regeringskansliet

4 KOMMUNFÖRBUNDET 4 (11) STOCKHOLMS LÄN Information från Migrationsverket Rickard Appelberg, Mottagningsenheten i Sundbyberg, inledde med att prata om vikten av en god dialog mellan Migrationsverket och de enheter som verkar inom området ensamkommande barn. Han presenterade Migrationsverkets ambition - ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationen - och gav en bakgrund till hur asylprocessen går till. Migrationsverkets uppdrag är att ta emot asylsökande, pröva ansökan, besluta om uppehållstillstånd och att arbeta med barnkonsekvenanalyser i alla beslut. Återvändandeuppdraget har legat på Migrationsverket sedan Han berättade kort om mottagningsenheterna i Sundbyberg och Arlanda (Märsta) samt ett projekt s.k. kortare väntan, vilket innebär att asylprövningen för vuxna som vanligtvis tar upp till 180 dagar i och med projektet kan ta 52 dagar, vilket visar att det blir förändring för ensamkommande barn också enligt Rickard. Migrationsverket anser sig ha en bra dialog mellan myndigheter och organisationer. Deras hemsida är ett bra tillvägagångssätt för att få hjälp, där beskrivs all information i lätt förståeligt språk. Utmaningen är idag åldersbedömningen. Det är svårt för det finns ingen enkel lösning. Avslutningsvis informerades om samarbetet mellan KSL och Länsstyrelsen. Fråga från publiken: Varför är det skillnad mellan Ebo och barnen med adress? Barnen på transitboenden får fortare kontakt med Migrationsverket. Varför sådan skillnad? - Migrationsverket anvisar kommunen, det är alltså kommunen som tar tid på sig. Transitbarn får något slags förtur för de är i direkt kontakt med kommunen. Rickard vill fortsättningsvis diskutera detta regionalt. Information från det nationella utvecklingsprojektet Johanna Fryksmark, projektledare, Sveriges kommuner och landsting (SKL) introducerade sig och projektet En nationell handlingsplan för ett värdigt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Projektet är en fortsättning på den kartläggning som SKL och Migrationsverket genomförde under 2009 (möjligt att ladda ner från SKL s hemsida [1] ). Även detta projekt genomförs i samarbete med Migrationsverket och finansieras av Europeiska flyktingfonden. Projektet är 15 månader och avslutas den 31 juli Syftet med projektet är att fortsätta förtydliga roller och ansvar inom den nationella mottagningen. De utvecklingsområden som identifierats är brist/svårigheter att samverka, socialtjänstens utredningar, rekrytering och utbildning av gode män, åldersbedömningar, eftersök av familjemedlemmar, försvunna barn m.m. Man anger även ett behov av större samstämmighet i tolkning av lag och förordning hos olika aktörer. Under hösten kommer en webbplats att lanseras där information om regelverk, ansvarsområden, checklistor, goda exempel, rapporter och forskning kommer att samlas. Avslutningsvis informerades om en konferens i Linköping den 7 december med namnet Samverkan kring ensamkommande barn. Vidare berättades om en [1]

5 KOMMUNFÖRBUNDET 5 (11) STOCKHOLMS LÄN tvådagarsutbildning som kommer att äga rum januari i Stockholm där bl.a. Ingemar Strandberg advokat och författare talar om god mans roll, Andreas Tunström leg psykolog BUP talar om hur man arbetar med traumatiserade ensamkommande barn, Katarina Munier expert på Socialstyrelsen talar om socialtjänstens roll. Fråga från publiken: Migrationsverket är ansvarig för åldersbedömningen, hur ska socialtjänsten jobba med detta? - Socialtjänsten har ansvar för detta. De måste veta personens ålder för att göra en genomförandeplan. Problemet ligger i att man måste ha ett förtroendefullt förhållande med barnen för att gå vidare. De som träffar ungdomarna väldigt sällan/ en timme åt gången har svårt att avgöra åldern, men för de som träffar ungdomarna oftare är det mycket lättare. Och just för att ungdomarna går igenom trauma är mognadsnivån kanske högre än normala 17 åringar. Lägesbeskrivning från kommunerna i Stockholms län Christina Stattin, handläggare KSL, beskrev arbetet med en förstudie som har gjorts i våras för att få en bild av hur det ser ut i kommunerna. Bland andra har socialtjänsten i 5 kommuner 1, överförmyndare i 6 kommuner 2, gymnasieskola i 5 kommuner, en grundskola 3, skolhälsovården i Stockholm, och två boenden 4 intervjuats. Förstudiens resultat är uppdelade i tre delstudier, och dessa är socialtjänst och boende, utbildning och hälsa, överförmyndare och gode män. Viktigt med gemensamma riktlinjer, bl.a. pågår det ett arbete från Migrationsverket om riktlinjer anpassade till barnet så att de blir medvetna om vilka aktörer jobbar med vad och vilka de behöver vara i kontakt med. Riktlinjer har tagits fram i Stockholms stad för en gemensam standard, som kan användas av länet, Det måste alltså vara bättre dialog mellan alla inblandade aktörer. Inom dessa tre områden framställdes förslag på samverkan kring bl.a. utbildning och kompetensutveckling, överenskommelse kring schablonersättningen, problemen kring en särskild förordnad vårdnadshavare som inte får någon ersättning, bättre dialog mellan alla inblandade aktörer, inventering av olika alternativ av undervisningsformer/verksamheter görs interkommunalt tillgängliga m.m. Utgångspunkten är att göra skillnad genom att samverka. Samverkansgruppen för det regionala samarbetet Karin Wahlgren, handläggare Kommunförbundet Stockholms Län, beskrev det inledande samverkansarbetet. Den 20 januari 2010 ägde ett dialogmöte om ensamkommande barn rum, med syfte att lyfta frågan om en snabb ökning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. På mötet deltog 58 representanter 1 Haninge, Nykvarn, Stockholm och Österåker 2 Nykvarn, Täby, Sigtuna, Stockholm, Södertälje och Värmdö 3 Botkyrka, Haninge, Solna, Stockholm, Upplands Väsby 4 Villa Victoria i Tyresö- privat regi och Äppelbo i Värmdö- kommunal regi

6 KOMMUNFÖRBUNDET 6 (11) STOCKHOLMS LÄN från 25 kommuner som bildades efter detta möte består av 9 kommuner 5. Samverkansgruppen fortsatte att diskutera de problembilder som fångats upp, och beslutade att genomföra förstudien. Man enades om ett gemensamt samverkansprojekt, en projektansökan lämnades in i juni, och Haninge tog på sig rollen som projektägare med KSL som projektledare. Start av det regionala utvecklingsprojektet i Stockholms län Liz Trana, Verksamhetschef Individ och familj, Haninge, inledde presentationen med tankar kring Haninge kommun som projektägare. Haninge kommun är inte störst och inte heller minst, de tar inte emot störst antal flyktingar men inte heller minst. En kommun som ligger mittemellan. Invandrar- och flyktingfrågan är ett område som Liz är bekant med 30 år tillbaka. Förstudien som Christina Stattin presenterade ovan pekar på ett behov av samverkan. Syftet är att ge kommunerna stöd och förbättra mottagandet. En genomgång av organisationsskissen gjordes. Det är viktigt med referensgrupper där myndigheter och frivilliga organisationer är med och där utbyte av kunskap kan ske. I Haninge kommun har man ett projektprogram som blir användbart för det gemensamma projektet. De som är behöriga kan läsa om vad andra deltagare gjort. Ett effektivt sätt att informera varandra på. Tidplanen för projektet är att komma igång i september och starta i oktober. Migrationsverket har gett ett muntligt besked om att de kommer att bevilja ansökan och projektet kan sättas igång. Det är tänkt att huvudparten av projektmedlet ska gå till de tre arbetsgruppernas arbete, men det är inte helt klart vilka personer som ska ingå i dessa. Presentation av organisationen av arbetet, en styrgrupp med referensgrupp samt tre arbetsgrupper utifrån de tre sakområdena. Fråga från publiken: Hur har man valt ut kommunerna som jobbar i styrgrupperna? Lottat ut? - Det finns stort intresse för frågan. Christina Stattin svarade att KSL har satt samman representationen i styr- och arbetsgrupper utifrån en rad kriterier såsom delregional representation, tidigare platskommun, ny platskommun, ankomstkommun, liten och stor kommun o.s.v. Stockholm stad finns representerad i samtliga grupper. Utvecklingsprojektet och det fortsatta regionala samarbetet avslutande diskussion - Frivilliga organisationer borde få ta mer plats och synas mer då de jobbar mycket med barnen. Frivilliga organisationer borde fungera som ett ytterligare stöd och deras arbete borde lyftas upp. 5 Sollentuna, Sigtuna, Tyresö, Södertälje, Stockholm, Österåker, Nacka, Huddinge, Haninge.

7 KOMMUNFÖRBUNDET 7 (11) STOCKHOLMS LÄN - Utbildning borde erbjudas till modersmålslärarna. En gemensam utbildning för studiehandling och modersmålslärarna. Samma erbjudande till förberedelseklass och IVIK (introduktionskurs för invandrare inom det individuella programmet). Att hjälpa lärarna så att de har möjligheten att hjälpa barnen. - Stor problem för överförmyndare att det tar så lång tid. - Hur uppfattar ensamkommande barnen våra svårigheter? Ser de det som ett problem? Den aspekten ska nog diskuteras närmare. Bilaga 1 Sammanfattning av gruppdiskussioner Bilaga 2 Deltagarlista

8 KOMMUNFÖRBUNDET 8 (11) STOCKHOLMS LÄN Bilaga 1 Sammanfattning av gruppdiskussioner Är det någon ytterligare aspekt som saknas i lägesbeskrivningen och i projektet? Frivilligorganisationers insatser och fritidsaktiviteter (9 svar) Fritidsaktiviteter för barnen. De lokala fotbollsklubbarna m fl. borde vara representerade angående barnens fritid. Mycket trassel händer efter skolan. Ekonomisk ersättning till olika fritidsaktiviteter Fritidsdelen, samordna med idrottsföreningar etc. en viktig del i integrationen! Skolfrågorna (6 svar) Uppmärksamma forskning på lärande i den här gruppen Gemensam regional struktur för skolorna. Hur göra när det bara dimper ner barn? Blanketter, ordning etc. Vem kontaktar och när - lathund över olika frågor Stöd i skolan för analfabeter mm. Barn kommer som inte har någon skolbakgrund. Nätverk mellan kommuner behövs i denna fråga, gemensam planering för skolorna med gemensamma lärarresurser Kontakt skola och socialtjänst måste bli bättre Hälsovården skolans delansvar Barnet självt, barnets eget perspektiv och synpunkter saknas (5 svar) Introduktionsutbildning av barnen behövs Godman uppdraget, särskilt förordnad vårdnadshavare (5 svar) Mer tydliga regler vad gäller god man, kan barnet ha god man som lots? Särskilt förordnad vårdnadshavare, viktigt socialtjänsten rekryterar och inte förlitar sig på att gode mannen tar över. Olika typer av uppdrag! Överförmyndarna tappar sina gode män. Reda ut begreppen god man, förmyndare, vårdnadshavare Framförhållning när barnen får PUT, rekrytering av vårdnadshavaren Integration, arbeta aktivt med (3 svar) Flyktingbarnen blir vuxna och självgående. Fysisk hälsa är viktigt. Övrigt (3 svar) Boendesituationen bostadsmarknaden behöver belysas mer Mycket byråkrati runt alla - strukturella problem Tolkar barnkompetens Möjlighet till utbildning om samtal med barn som är traumatiserade

9 KOMMUNFÖRBUNDET 9 (11) STOCKHOLMS LÄN Synpunkter på det kommande samverkansprojektet (4 svar) Viktigt att allsidig kompetens och erfarenhet i finns i arbetsgrupperna. T ex bör arbetsgruppen skola - hälsa innehålla representanter från skolhälsovården och barnpsykiatrin. Det är viktigare än att alla kommuner är representerade. Hur mycket arbetstid ska avsättas för arbetsgrupperna? Det ska vara tydligt om ansvarsuppdelning mellan olika myndigheter/grupper Det är nu det konkreta genomförandet blir viktigt, tydliga ansvarsfördelningar, vart vänder skolan sig, vem gör vad osv.?

10 KOMMUNFÖRBUNDET 10 (11) STOCKHOLMS LÄN Bilaga 2 Deltagarlista Medverkande Länsstyrelsen i Stockholms län Justitiedepartementet Migrationsverket Sveriges Kommuner och Landsting Haninge kommun Stockholms stad Järfälla kommun Per Unckel Maria Backe Ola Hägg Johanna Sjö Rickard Appelberg Johanna Fryksmark Liz Trana Ulf Kristersson Yvonne Lagerhäll Kirsi Sedell Masters Kommun/org/företag Namn Befattning Botkyrka kommun Titti Frisk Hagström Chef/planerare Anette Älmdalen Chef Specialistenheten Danderyds kommun Björn Johnson Controller Haninge kommun Gunilla Burefalk Sektionschef Arja Roininen Enhetschef Huddinge kommun Ann-Sofie Jansson Överförmyndarnämnden Anna Örjebo Projektledare Järfälla kommun Yvonne Lagerhäll Programchef Karolinska Institutet Miriam Eliasson Post doc Kommunförbundet Delsooz Palani Praktikant Stockholms Län Christina Stattin Handläggare Karin Wahlgren Handläggare Lidingö stad Christina Frisk Brodin Enhetschef Länsstyrelsen i Christian Foster Samordnare Stockholms län Petra Tammert Projektledare Anne Öster Tema Nyanlända Migrationsverket Tony Bengs Administrativ Nacka kommun Bahar Younes Peter Bohman Klara Brage handläggare Administrativ handläggare Överförmyndarhandläggare Nacka kommun Lilian Lagerström Resurssamordnare Debbie Nujen Samordnare Zahra Olam

11 KOMMUNFÖRBUNDET 11 (11) STOCKHOLMS LÄN Kommun/org/företag Namn Befattning Norrtälje kommun Cecilia Lindelöf Samordnare Nynäshamns kommun Birgitta Dahlin Förvaltningschef Riksförbundet Frivilliga Isabelle Westerlund Ombudsman Samhällsarbetare Salems kommun Gunilla Carlsson Flyktingsamordnare Farzana Khan Projektledare Marielle Svensson Överförmyndarhandläggare Sigtuna kommun Magda Ayoub Integrationsplanerare Björn Eklund Överförmyndare Paula Wallenius Enhetschef Skyddsvärnet Oumie Njai Projektledare Sollentuna kommun Kerstin Lidman Socialchef Stockholms stad Kerstin Fälldin Enhetschef Berit Jernberg Projektledare Gunilla Olofsson Utredare Agneta Palmqvist Handläggare Ritva Pansila Handläggare Mårten Qwist Förvaltningsjurist Jennie Östlund Handläggare Södertälje kommun Lasse Bengtson Skolöverläkare Tyresö kommun Britt-Marie Lundberg Förvaltningschef Björk Anita Brynje Socialchef Birgitta Wigren Barn- och utbildningschef Vallentuna kommun Carin Ekström Specialplanerare Monika Fernlund Avdelningschef Riahi Mahpare Arbetslagsledare Värmdö kommun Maria Ljungkvist Utbildningschef Diana Ståhl Överförmyndarhandläggare Österåkers kommun Anne Simmasgård Socialchef Antal kommuner 18 Antal deltagare: 61

12 Välkommen till KSLs konferenser 10 september 2010 Ensamkommande barn Aktionsplan hedersvåld

13 Program 9-12 Inledning Per Unckel, landshövding Information från Regeringskansliet Johanna Sjö, politiskt sakkunnig Migrationsverkets samarbete med kommunerna i länet Rickard Appelberg, enhetschef Det nationella utvecklingsprojektet Johanna Fryksmark, projektledare Kaffepaus Lägesbeskrivning kommunerna Christina Stattin, handläggare Samverkansgruppen Karin Wahlgren, handläggare Det regionala utvecklingsprojektet Liz Trana, chef individ och familjeoms Gruppdiskussioner och avslutning Lunch

14 Ensamkommande barn Förstudie - metod Intervjuer med bl.a. Socialtjänsten i 5 kommuner (Haninge, Lidingö, Nykvarn, Stockholm och Österåker) Överförmyndare i 6 kommuner (Nykvarn, Täby, Sigtuna, Stockholm, Södertälje och Värmdö) Gymnasieskola i 5 kommuner, en grundskola (Botkyrka, Haninge, Solna, Stockholm gy och grund -, Upplands Väsby) Skolhälsovården i Stockholm Två boenden (Villa Victoria i Tyresö privat regi, Äppelbo i Värmdö kommunal regi) = rapport

15 Förstudiens resultat socialtjänst och boende Förslag på samverkan kring: Erfarenhetsutbyte, goda exempel. Boende och boendekvalitet. Riktlinjer kring handläggningen. Tillgång på tolkar. Traumatiserade unga. Forskning. Utbildning och kompetensutveckling. Informationskanaler till externa aktörer. Riktlinjer och ramar gentemot externa aktörer. Överenskommelse kring schablonersättningen. Beredskap för och arbete med integrationen vid PUT. Riktlinjer kring familjeåterförening.

16 Förstudiens resultat överförmyndare och gode män Förslag på samverkan kring: Utbildning för gode män. Utbildningsuppföljning. Utbildning för överförmyndare. Informationsbroschyr om asylprocessen. Riktlinjer gode mäns uppgifter och roll. Riktlinjer vid rekrytering av gode män. Riktlinjer om arvodet till gode man. Bank/mejllista med gode män och uppdrag. Särskilt förordnad vårdnadshavare. Synliggöra överförmyndarens och gode mannens roller och uppgifter. Bättre dialog mellan alla inblandade aktörer. En funktion som stöd och hjälp till gode män.

17 Förslag på samverkan kring: Validering/kartläggning av tidigare införskaffade kunskaper Yrkescoacher för att lotsa de unga mellan skola och arbete Inventering av olika alternativ av undervisningsformer/verksamheter -görs interkommunalt tillgängliga. Modersmålsundervisning och studiehandledning Kontakt från mottagande skola Att ta fram Rutiner/riktlinjer Riktlinjer för Elevhälsan Information om boenden innan de startar, särskilt om de ligger i annan kommun, geografisk spridning Professionell hjälp vid avvisning/avslag Problem med MIV, information, tillgänglighet Förstudiens resultat utbildning och hälsa

18 Samverkansgruppen Dialogkonferens jan 2010 Avsiktsförklaring feb 2010 Samverkansgruppen bildas med 9 kommuner (Sollentuna, Sigtuna, Tyresö, Södertälje, Stockholm, Österåker, Nacka, Huddinge, Haninge) 5 externa aktörer (SKL, LST, MIV, SKL, FoU Diskussioner om problem- och samverkansområden Delregionala samarbeten/utredningar, ex Nordväst- och Nordostkommunerna Förstudie Projektansökan till Länsstyrelsen och Migrationsverket i juni 2010

19 Platser ensamkommande i hela landet Migrationsverket augusti 2010

20 Det planerade regionala utvecklingsprojektet Förstudie grund Diskussioner i Samverkansgr Projektansökan till Migrationsverket Från okt 2010, ett år tv Tre temaområden med varsin arbetsgrupp och resurs Alla kommuner bjuds in Myndigheter och organisationer i referensgrupp Projektägare och styrgrupp Haninge kommun Projektledning KSL

21 Projektorganisation Styrgrupp Haninge projektägare Referensgrupp Projektledning KSL Arbetsgrupp Socialtjänst -boende Arbetsgrupp Utbildning -hälsa Arbetsgrupp Överförmyndare -gode män

22 Diskussionsfrågor Är det någon ytterligare aspekt som saknas i lägesbeskrivningen och i det regionala samverkansprojektet? Fler goda exempel på samverkan mellan verksamheter i samma kommun, och kommunerna emellan!

23 Program Inledning och välkommen Stockholms stads arbete Operation Kvinnofrid och aktionsplanen mot hedersvåld Ulf Kristersson, socialborgarråd Länsstyrelsens arbete med genomförandet Maria Backe, chef sociala enheten Kaffepaus Goda exempel från Järfällas arbete Yvonne Lagerhäll, programchef Kirsi Sedell Masters, samordnare Projekt Hedershus Ola Hägg, utredare Länsstyrelsen Gemensam diskussion och avslutning

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Regional samverkan kring ensamkommande barn i Stockholms län. Dialogmöte 20 januari 2010

Regional samverkan kring ensamkommande barn i Stockholms län. Dialogmöte 20 januari 2010 Regional samverkan kring ensamkommande barn i Stockholms län Dialogmöte 20 januari 2010 På dialogmötet deltog 58 representanter från 25 kommuner, liksom från flera berörda myndigheter och organisationer.

Läs mer

Utökat mottagande av ensamkommande barn till Stockholms län

Utökat mottagande av ensamkommande barn till Stockholms län Utökat mottagande av ensamkommande barn till Stockholms län Möjliga samverkansområden i länet inom områdena socialtjänst, överförmyndare och utbildning samt hälsa Förstudie och lägesbeskrivning genomförd

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering

Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering 2 0 1 0-0 5-0 4 Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering Dag: 4 maj 2010 Plats: Stadsmuseum Närvarande: Ahmad Alipoor, Vaxholm, Bengt Agö, Lindingö intro, Bengt Jönsson,

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Stefan Quas Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Fredag den 11 november 2011 kl 09.00-12.00 Plats Sheraton Hotel Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola Informationsmöte Torsdag 19 februari Särö skola Planändring inom detaljplan S83 Del som ska upphävas Ca 1500 m2 Särö Centrum Bukärrsängs förskola Utvecklingen av antal asylsökande ensamkommande barn i

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

1. Vilka är för- och nackdelarna med en regional verksamhet för samhällsorientering som den har presenterats här i dag?

1. Vilka är för- och nackdelarna med en regional verksamhet för samhällsorientering som den har presenterats här i dag? Stockholm den 25 maj 2010 Sammanställning av kommunernas synpunkter på en regional verksamhet för samhällsorientering En remisskonferens genomfördes med representanter för kommuner i Stockholms län den

Läs mer

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö IT-forum har fått i uppdrag av kommundirektörerna i länet att inventera pågående samarbeten mellan kommuner eller kommuner och när det gäller verksamhetsutveckling som stöds/ska stödjas av IT. Nedanstående

Läs mer

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn Ensamkommande barn ett gemensamt ansvar i Umeå www.umea.se/ensamkommandebarn 1 Barn och ungdomar i en utsatt situation Varje år kommer flera hundra barn under 18 år ensamma, utan föräldrar till Sverige

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Onsdagen den 30 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats Åsikten, s kansli Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till dagens möte

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Pernilla Andemore, socionom Arbetsledare, överförmyndarverksamheten för Stenungsund, Orust, Lilla Edet och Tjörns

Läs mer

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Matzon TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-24 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 26 1 (5) HSN 1502-0287 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Översikt 1-3v 4v 6-8v 3-5m 6m 8m 10m 12m 18m 2,5-3 år* 4 år 5 år Hem BVC BVC BVC BVC BVC Hem BVC BVC BVC BVC BVC BVC S 2 besök L+S

Läs mer

Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS

Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS AVTAL Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS 1. Överenskommelsens parter Kommunförbundet Stockholms Län, nedan benämnt KSL, och.. kommun har träffat följande avtal. 2. Överenskommelsens

Läs mer