HiB-INFO NORDENS STÖRSTA TIDNING FÖR HÅLTAGNING NUMMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HiB-INFO NORDENS STÖRSTA TIDNING FÖR HÅLTAGNING NUMMER 3 2010"

Transkript

1 HiB-INFO NORDENS STÖRSTA TIDNING FÖR HÅLTAGNING NUMMER

2 Håltagningsentreprenörerna bildades 1987 och består idag av ca 125 medlemsföretag. Vi har under det senaste åren berikats med nya positiva medlemmar och önskar alla dessa varmt välkomna. Medlemsföretagen bedriver även ett flertal andra verksamheter såsom: -Rivning -Byggnadssmide -Sanering -Grundförstärkning -Golvarbeten En förutsättning för medlemskap är att företaget till väsentlig del utför håltagningsentreprenader samt innehar erforderlig kompetens och förmåga att bedriva en kvalitetsmedveten produktion inom branschen. Även leverantörer inom håltagningsbranschen är välkomna som medlemmar i föreningen. Föreningen har 17 leverantörer som medlemmar (september 2010). Föreningen ser det som en stor tillgång att leverantörer inom håltagning blir medlemmar och kan bidra med kunskap och kompetens, men även att vi som entreprenörer får närmare kontakt med utvecklingsarbetet på maskin- och verktygssidan. Vi kan därigenom både som Leverantör och Entreprenör vara med och påverka arbetsmiljö och utveckling i branschen. Föreningen har till ändamål att: -Genom olika initiativ och aktiviteter särskilt främja och utveckla håltagningsproduktionen inom byggindustrin samt verka för en hög kvalitet på verksamheten. -Samarbetet med myndigheter och institutioner främja tillkomsten av bestämmelser och normer som stöder medlemmarnas intressen. -Kompetensutveckla medarbetare med både praktisk och teoretisk kunskap (utbildningen sker i föreningens regi och medarbetare erhåller yrkesbevis efter godkänt teoretiskt prov) -Genom kurser och seminarier vidareutbilda företagsledning och tjänstemän i kvalitetsutveckling och entreprenadjuridik. -Arrangera studieresor i samband med mässor och konferenser. -Beställare och konsulter hålls informerade om nya arbetsmetoder och branschspecifika mätregler. -Främja andan mellan kollegor i branschen och framför allt utbyta erfarenheter och kunna vara med och påverka beslut.

3 FÖRENINGENS STADGAR Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, HiB antagna vid ordinarie årsmöte den 29 januari 1987, stadgändringar antagna vid årsmötet den 16 mars FIRMA Föreningens firma är Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier (nedan kallad föreningen). Föreningen har sitt säte i Stockholm 2 VERKSAMHET OCH MÅL Föreningen består av medlemmar som på ett seriöst sätt bedriver håltagningsarbeten samt därmed sammanhängande verksamhet. Föreningens ändamål är att, med tillvaratagande av medlemmarnas intressen, särskilt främja och utveckla håltagningsverksamheten i byggbranschen samt att verka för kvalitet på verksamheten. Föreningens verksamhetsområde utgör hela landet. 3 STÄLLNING INOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Föreningen ingår i organisatoriskt hänseende i branschregion inom Sveriges Byggindustrier genom samarbetsavtal. Föreningen skall verka för att medlemmar i föreningen även skall bli medlemmar i Sveriges Byggindustrier. 4 NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER Styrelsen kan teckna samarbetsavtal med gruppering av leverantörer till medlems-företagen. Representant för sådan gruppering kan av styrelsen ges närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Styrelsen kan, för att tillvarata medlemmarnas intressen, samarbeta med eller för föreningen ansöka om medlemskap i syster- eller huvudorganisation i annat land. 5 MEDLEMSKAP Medlemskap kan fås av företag som bedriver i 2 beskriven verksamhet. Som allmän intagningspraxis skall gälla att sökanden skall ha visat sig kunna uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseen-de. Vid avgörande ägarförändring i medlemsföretag eller i dess ledning och då det finns anledning att anta att företaget fortsättningsvis inte kommer att uppfylla förutsättningarna för medlemskap, skall fråga om fortsatt medlemskap prövas av föreningens styrelse. Medlem är skyldig att efterleva föreningens stadgar. 6 HEDERSMEDLEM Till hedersmedlem kan föreningsstyrelsen kalla därtill särskilt förtjänt person. Hedersmedlem betalar årsavgift som fastställs av årsmötet. Hedersmedlem har inte rösträtt i föreningen. Som hedersmedlem kan styrelsen även anta svensk eller utländsk intresseorganisation, som verkar i enlighet med föreningens intressen.

4 7 ORGANISATION Föreningens angelägenheter handläggs på föreningsmöte, som är årsmöte eller extra möte och mellan dessa av föreningens styrelse samt dess arbetsutskott. Årsmöte bör hållas före mars månads utgång varje år. Extra möte hålles då föreningens styrelse så beslutar, eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det. Fråga som medlem önskar få upp på dagordningen till föreningsmöte skall skriftligen vara tillgänglig för styrelsen senast 20 dagar före mötet. Kallelse till möte med angivande av de frågor som skall behandlas vid mötet skall vara skriftlig och utfärdas minst två veckor före dagen för mötet. 8 AVGIFTER Medlemsavgift i föreningen beslutas av årsmötet. 9 UTTRÄDE Medlemskapet i föreningen upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan skriftlig uppsägning från medlemmens eller föreningens sida ägt rum. Medlemskapet i föreningen upphör samma dag som medlemsföretag försätts i konkurs. 10 UTESLUTNING Medlemsföretag, som bryter mot dessa stadgar eller i enlighet därmed fattade beslut, har obetalda avgifter eller på annat sätt skadar föreningens intressen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen, som också kan fastställa villkor för medlemskapets upphörande. För beslut erfordras att minst tre fjärdedelar av styrelsens samtliga ledamöter är ense härom. Uppnås i fråga om uteslutning inte föreskriven röstövervikt, kan styrelsen hänskjuta frågan till beslut av föreningsmöte. 11 ORDFÖRANDE, STYRELSE OCH REVISION Föreningens ordförande utses av årsmötet för ett år. Ordföranden leder styrelsens arbete och är ansvarig för dess handlingar och arkiv om föreningen inte bestämmer annat. Särskilt åligger det ordföranden att tillse att föreningens stadgar efterlevs. Beslut fattade i strid med dessa är ogiltiga. Styrelsen skall, dessutom, bestå av minst tre ledamöter för vilka väljs högst lika antal suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses vid årsmöte för två år. Första gången styrelsen utses skall dock hälften av ledamöterna och suppleanterna utses för en tid av ett år. Till ledamot av styrelsen kan endast den väljas, som representerar medlems-företag som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till föreningen Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig sekreterare och kassör samt arbetsutskott. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande antingen på dennes initiativ eller om minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är närvarande.

5 Alla beslut utom vid fråga om uteslutning enligt 10, fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Representant från Sveriges Byggindustrier har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möten och styrelsens sammanträden, men saknar rösträtt. En revisor och en revisorssuppleant utses av årsmötet. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och avge berättelse härom till årsmöte samt i övrigt följa föreningens verksamhet. 12 ÅRSMÖTE Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling: Val av funktionärer för årsmötet Justering av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Fastställande av arvode till styrelse och revisorer Val av ordförande Val av styrelse, ledamöter och suppleanter Val av revisor och suppleant Val av valberedning Fastställande av medlemsavgift Övriga eventuellt förekommande ärenden. Alla medlemmar har en röst. Beslut fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid val samt vid fråga om uteslutning 10 skall dock, om så begärs, omröstning ske genom avgivande av slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Röstning på grund av fullmakt får endast ske, av medlem, för annan av föreningens medlemmar. Ingen får företräda fler än två medlemmar. Rätt att deltaga i föreningens sammanträden och beslut får endast de medlemmar som fullgjort sina skyldigheter i enlighet med stadgarna. 13 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas av den eller de styrelseledamöter som föreningens styrelse därtill utser. 14 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskaper skall föras på kalenderår. 15 ANSVAR FÖR FÖRENINGENS FÖRPLIKTELSER Endast föreningens tillgångar skall svara för föreningens förpliktelser. Föreningens tillgångar tillhör föreningen. 16 VID UPPLÖSNING Skulle föreningen upplösas skall dess handlingar tillfalla Sveriges Byggindustrier.

6 Det åligger styrelsen liksom var och en av dess medlemmar att vid upplösningen tillse att föreningens handlingar omedelbart överlämnas till Sveriges Byggindustrier. 17 ÄNDRING AV STADGAR Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningen på årsmöte. Förslag till sådan ändring skall framgå av kallelsen till mötet. STYRELSE Ordförande Anders Andersson (Void AB) Tel: Fax: Mobil: Ledamot (vice ordförande) Calle Bendefors (A-Borrning i Falköping AB) Tel: Fax: Mobil: Ledamot Linda Dahlin (Betonghåltagning i Göteborg AB) Tel: Fax: Mobil: Ledamot Jonas Nors (Vätterstadens Betongborrning AB) Tel: Fax: Mobil: VALKOMMITTÉ Sammankallande Arne Holgersson (SEholgar Consulting) Mobil: Ledamot Mario Larsson (Arnessons Betongborrning AB) Tel: Fax: Mobil: Ledamot Tommy Hald (TH Hålsystem AB) Tel: Fax: Mobil: HiB-INFO Annonser och redaktionell text Patrik Sjögren Adjungerad sekreterare Lars Sandström (Sveriges Byggindustrier) Tel: Fax Mobil:

7 MEDLEMMAR: HÅLTAGARE 55:ans Borr & Bygg AB Box 1168, HUDDINGE Tel: Fax: Magnus R. Runolfsson Orgnr: A-Borrning i Falköping AB Box 61, FALKÖPING Tel: Fax: Calle Bendefors Orgnr: AB Betongborrning & Sågning Haganäsgatan 34, ÅSTORP Tel: Fax: Anders Nilsson Orgnr: Ale Betongborrning AB Balltorp Pl218, NYGÅRD Tel: Fax: Georg Sjöberg Orgnr: Allteknik i Kramfors AB Elofsbacken 7, LUNDE Tel: Fax: Håkan Jonsson Orgnr: Arnessons Betongborrning AB Garvaregatan 7, KIL Tel: Fax: Mario Larsson Orgnr: Attacus Mark & Maskin AB Box 725, ÖSTERSUND Tel: Fax: Bertil Danielsson Orgnr: Avancerad Borrteknik i Stockholm AB Box 6075, HÄGERSTEN Tel: Fax: Jonas Bengtsson Orgnr: B & W Betongborrning AB Rigavägen 2 B, KALMAR Tel: Fax: Tony Johansson Orgnr: Babbis Diamanthåltagning AB Håkanstorpvägen 14, SURAHAMMAR Tel: Fax: Leif Andersson Orgnr: BC-Håltagning AB Hörntorpsvägen 1 B, BÅLSTA Tel: Fax: Kristian Nyman Orgnr: Bejab Borr AB Kormässvägen 15, HÄRNÖSAND Tel: Fax: Bengt Olsson Orgnr: Berghems Betonghåltagning AB Strömbacken 19, KINNA Tel: Fax: Orgnr:

8 Bergmans Betongdemolering AB, Magnus Spännarhyttan, NORBERG Tel: Fax: Magnus Bergman Orgnr: Betong Demol Aktiebolag Stohagsgatan 6, NORRKÖPING Tel: Fax: Joakim Ählman Orgnr: Betongborrar n I Mälardalen AB Kungsgatan 42, KUNGSÖR Tel: Fax: Håkan Alm Orgnr: Betongborrar n i Sollentuna AB Veddestavägen 14, JÄRFÄLLA Tel: Fax: Hans Pettersson Orgnr: Betonghål i Tumba AB Ängsvägen 3, TUMBA Tel: Hans Hedlund Orgnr: Betonghåltagarna i Huskvarna AB Tenhultsvägen 52, HUSKVARNA Tel: Fax: Patrick Malmqvist Orgnr: Betonghåltagning i Göteborg AB Backa Bergögata 4, HISINGS BACKA Tel: Fax: Bill Dahlin Orgnr: Betonghåltagning Nbt AB Hammarby Kajväg 4, STOCKHOLM Tel: Fax: Thomas Mickelsson Orgnr: Betonghåltagningar Nordborr AB Verkstadsgatan 2, SUNDSVALL Tel: Fax: Bertil Magnusson Orgnr: Borrelit AB, Peter Tråkärrslättsvägen 42 A, BILLDAL Tel: Fax: Peter Waldefors Orgnr: Borrmästar n Göteborg AB Marieholmsgatan 10 C, GÖTEBORG Tel: Fax: Magnus Waldefors Orgnr: Borrsvängen Jan Fransson AB Åsleden 5, BÅLSTA Tel: Fax: Jan Fransson Orgnr: Boströms Borrtjänst AB, CD Saltvik 1830, ÄLANDSBRO Tel: Fax: Conny Boström Orgnr:

9 Bygghjälp i Borås AB Vegagatan 1, BORÅS Tel: Fax: Jan-Åke Annertorn Orgnr: Caland Betonghåltagning AB Sjögatan 6, SKATTKÄRR Tel: Fax: Anders Augustsson Orgnr: Casun AB Bygg och Industriservice Hovgatan 4, SUNDSVALL Tel: Fax: Stefan Wallin Orgnr: Derock AB Vagnmakaregatan 12, GÖTEBORG Tel: Fax: Orgnr: Diamantborrarna AB Box 8, ARLÖV Tel: Fax: Sandor Dancs Orgnr: Diamanten Håltagning i Östergötland AB Finnögatan 5, LINKÖPING Tel: Fax: P-O Thörnros Orgnr: Diamantteknik JH AB Tomträttsvägen 22, HÄGERSTEN Tel: Fax: Hans Malmqvist Orgnr: Digo AB Box 513, SKÖVDE Tel: Fax: Anders Fredriksson Orgnr: Disab Håltagnings AB Fornborgsvägen 20, HUDDINGE Tel: Fax: Gunnar Landborg Orgnr: EGP Håltagning AB Spånstigen 3, NYBRO Tel: Fax: Orgnr: Exakt Håltagning Peter Johansson AB Pl 1242 A Stensjö, UGGLARP Tel: Fax: Peter Johansson Orgnr: FT Betonghåltagning AB Funbo Bärby 105, UPPSALA Tel: Fax: Fredrik Törnkvist Orgnr: Granitgrabbar AB Box 2078, SUNDBYBERG Tel: Fax: Kimmo Mäkelä Orgnr: Göteborgs Betongborrning AB Stenhusvägen 9, GÖTA Tel: Fax: Folke Pettersson Orgnr:

10 Göteborgs Hålmetod AB Fogelmarksvägen 20, VÄSTRA FRÖLUNDA Tel: Fax: Patrik Håkansson Orgnr: Hole in One Riv & Håltagning AB Saxgatan 4, MALMÖ Tel: Orgnr: Hovets Entreprenad Håltagning AB Ellen Keys Gata 17, HÄGERSTEN Tel: Orgnr: Hålgruppen H.G.A. AB Box 13012, HELSINGBORG Tel: Fax: Leif Sjögren Orgnr: Hålmetoder KN AB Tornväktargränd 10, BROMMA Tel: Fax: Jan Nilsson Orgnr: Hålspecialisterna i Malmö AB Zenithgatan 66, MALMÖ Tel: Roland Svensson Orgnr: Håltagaren i Laholm AB Box 4015, VALLBERGA Tel: Fax: Roger Larsson Orgnr: Håltagargruppen GUJA AB Idrottsvägen 31 A, ÖREBRO Tel: Fax: Peter Jansson Orgnr: Håltagarna Borrteknik Sverige AB Åkerivägen 4, SÖDERTÄLJE Tel: , Fax: Richard Danielsson Orgnr: Hägerstens Håltagning AB Erikslundsgatan 3, HAGERSTEN Tel: Fax: Orgnr: J.L. Betonghåltagning AB Box 1137, SOLNA Tel: Fax: Stefan Axelsson Orgnr: JFC Håltagning Syd AB Maltgränd 4, KLIPPAN Tel: Fax: Jim Jannesson Orgnr: Jopipe AB Box 4002, TROLLHÄTTAN Tel: Fax: Orgnr:

11 King Concrete AB Box 3252, SE JÖNKÖPING Tel: Fax: Janne Månsson Orgnr: Knivsta Betonghåltagning AB Ålgrytevägen 149, SKÄRHOLMEN Tel: Fax: Ola Gladh Orgnr: LeMi Diamantborr AB Ravingatan 12, KLIPPAN Tel: Fax: Leif Hjalmarsson Orgnr: Ljungholms Betonghåltagning AB Åvägen 33, HUDDINGE Tel: Fax: Robert Ljungholm Orgnr: Luleå Hålmetodik AB Industrivägen 20, LULEÅ Tel: Fax: Gunnar Bohman Orgnr: M. Lundqvist Entreprenadhåltagning AB Mekanikervägen 1 B, TULLINGE Tel: Fax: Malin Lundquist Orgnr: Miljörivarna i Stockholm AB Dalhemsvägen 47, HUDDINGE Tel: Fax: Orgnr: Mälardalens Betongborrning KB Sörhörende 255, VÄSTERFÄRNEBO Tel: Fax: Lars-Peder Lindström Orgnr: NCC AB Box 455, UMEÅ Tel: Fax: Orgnr: NMD Nilssons Mark och Diamant AB Gråmanstorp 1044, KLIPPAN Tel: Fax: Jan Hansson Orgnr: Nordisk Specialhåltagning AB Valhall Park, Byggnad 175, ÄNG- ELHOLM Tel: Joakim Lenander Orgnr: Owe Larsson Borr AB Box 259, NYKÖPING Tel: Fax: Owe Larsson Orgnr: P&P Betongborrning i Kinnarumma AB Salhem Göllingstorp, KINNARUMMA Tel: Pelle Vilks Orgnr: PB:s Håltagning AB Divisionsgatan 5, VÄSTERÅS Tel: Fax: Peter Bäckström Orgnr:

12 Peder Borrare och Söner AB Marieholmsgatan 136 C, GÖTEBORG Tel: Fax: Marcus Håkansson Orgnr: Pelle Palmqvist Såg och Borr i Gävle AB Atlasgatan 10, GÄVLE Tel: Fax: Pelle Palmqvist Orgnr: Pierre Entreprenad AB Box 11083, GÄVLE Tel: Fax: Fredrik Pierre Orgnr: PP Såg & Borr AB (Bollnäs) Åsmyravägen 2, BOLLNÄS Tel: Fax: Christer Holm Orgnr: PP Såg & Borr AB (Falun) Västermalmsvägen 10, FALUN Tel: Mikael Lang Orgnr: Rijo Håltagning AB Tingberga, SKURUP Tel: Fax: Rikard Johansson Orgnr: Rivab i Göteborg AB Återbruksvägen 4, GÖTEBORG Tel: Fax: Bo Hörnquist Orgnr: Rivpartner i Stockholm AB Söderby Gårdsväg 11-19, UTTRAN Tel: Fax: Kurt Andersson Orgnr: Sanering & Bygg AB Hovslagaregatan 18, KRISTIANSTAD Tel: Fax: Curt Berglund Orgnr: SHC Håltagning AB Box 269, NORRKÖPING Tel: Fax: Tomas Fredriksson Orgnr: Skanska Sverige AB Industrivägen 6-8, VÄSTERHANINGE Tel: Fax: Orgnr: SM Betong Borrarna i Uppsala AB Nymansgatan 6, UPPSALA Tel: Fax: Anders Tengblad Orgnr:

13 Smålands Betonghåltagning AB Gråmanstorp 1044, KLIPPAN Tel: Jan Hansson Orgnr: Sollefteå Såg och Borrteknik SBT AB Västgranvåg 232, SOLLEFTEÅ Tel: Trotte Mårdberg Orgnr: Specialhåltagning i Göteborg AB Ingela Gathenhielms Gata 7, V.FRÖLUNDA Tel: Fax: Magnus Juthage Orgnr: Specialhåltagning i Trestad AB Kardanvägen 15, TROLLHÄTTAN Tel: Fax: hasse.andersson Hans Andersson Orgnr: Storstadens Betonghåltagning AB Björkholmsvägen 15, HUDDINGE Tel: Fax: Stefan Larsson Orgnr: Såg & Betongborrning i Borås AB Box 22056, BORÅS Tel: Fax: Lennart Karlsson Orgnr: Såg & Betongborrning i Huskvarna AB Fridländers Väg 12, HUSKVARNA Tel: Fax: Lars Söderqvist Orgnr: Såg- & Betongborrning AB Åvägen 3c, MÖLNLYCKE Tel: Fax: Kenth Elfström Orgnr: Team Håltagarna TB AB Truvegatan 7, LIDKÖPING Tel: Fax: Thomas Uppström Orgnr: TH Hålsystem AB Box 98, HÄGERSTEN Tel: Fax: Tommy Hald Orgnr: TOTAL Diamanten i Sverige AB Sångleksgatan 4 C, MALMÖ Tel: Fax: Tommy Alber Orgnr: TP Betonghåltagning AB Box 7003, KISTA Tel: Fax: Teijo Penttinen Orgnr:

14 Umeå Hålteknik AB Lärlingsgatan 39 B, UMEÅ Tel: Fax: Karl-Olof Wiklund Orgnr: Uppsala Betonghål AB Danmarksgatan 43, UPPSALA Tel: Fax: Stefan Sandberg Orgnr: Void AB Box 5053, BORLÄNGE Tel: Fax: Anders Andersson Orgnr: Älvsjö Betonghåltagning AB Aspövägen 76, ÄLVSJÖ Tel: Fax: Bengt Linder Orgnr: Öhlunds Borr & Såg AB Årrasvägen 16, KALIX-NYBORG Tel: Fax: Rickard Öhlund Orgnr: Österlen Håltagning AB Vallby 1054, HAMMENHÖG Tel: Fax: Christer Szako Orgnr: Västerås Diamantborrning AB Elektrodgatan 1, VÄSTERÅS Tel: Fax: Kjell Finnberg Orgnr: Wermlands Håltagningsservice AB Bruksgatan 4, SLOTTSBRON Tel: Fredrik Hinas Orgnr: Wetterstadens Betongborrning AB Box 9087, JÖNKÖPING Tel: Fax: wbborr.se Jonas Nors Orgnr:

15 MEDLEMMAR: LEVERANTÖRER Brokk AB Box 730, SKELLEFTEÅ Tel: Fax: dia-trade/norddiamant AB Yttre Ringvägen 21, ROBERTSFORS Tel: Fax: Eurodima AB Box 2084, UPPLANDS VÄSBY Tel: Hilti Svenska AB Box 123, ARLÖV Tel: Fax: HRA Scandinavia AB Transformatorvägen 7, PARTILLE Tel: Fax: Husqvarna AB Box 2098, JÖNKÖPING Tel: Fax: Jack Midhage AB Box 1070, BÅSTAD Tel: Fax: Jerneviken Maskin AB Tagenevägen 1, HISINGS BACKA Tel: Fax: Lekana Maskin KB Garvaregatan 7, KIL Tel: Fax: Levanto Diamond Tools AB Backa Bergögata 9, HISINGS BACKA Tel: Fax: Maskinfirma Bo Lamm AB Box 23075, STOCKHOLM Tel: Fax: Pullman-Ermator AB Industrivägen 10, SMEDJEBACKEN Tel: Fax: SE Holgar Consulting Öjabyvägen 80, VÄXJÖ Tel: Spe-Dat Konsult AB Galoppvägen 8, JÄRFÄLLA Tel: Fax: Swedish Diamondtool Consulting AB Lilla Mon 311, NORA Tel: Fax: Tractive AB Gjutargatan 54, BORLÄNGE Tel: Fax: Tyrolit AB Box 533, TÄBY Tel: Fax:

16 AVS. HiB, Box 5054, STOCKHOLM POSTTIDNING B Branschspecifika tillägg till AFU 99 för håltagningsentreprenader AFU 99 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för underentreprenader, AFU 99, med nedanstående ändringar och tillägg. Det förutsätts att parterna tagit del av AFU 99. Anm. I marginalen har av praktiska skäl angetts de bokstavsoch sifferkoder som för vidstående bestämmelser återfinns i AF AMA 98. Föreskrifterna i AF AMA utgör därigenom ej avtalsinnehåll. AFC.3 Organisation AFC.552 Brandskyddsansvarige Beställaren skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden. AFC.4 Tider AFC.42 Igångsättningstid Om det mellan parterna ej träffats överenskommelse om bestämd igångsättningstid för entreprenörens arbeten, skall beställaren avropa arbetet senast 5 arbetsdagar innan ingångsättning. AFC.56 Avsyning När entreprenören färdigställt entreprenaden eller fysiskt avgränsad del av densamma har han rätt att av beställaren begära avsyning vad gäller förekomsten av skador på entreprenaden. Ställd säkerhet sätts dock inte ner förrän slutavsyning skett. AFC.631 Säkerhet till beställaren Entreprenörens säkerhet skall, om inte annat föreskrivits i övriga kontraktshandlingar, gälla för ett belopp om 10% av kontraktssumman under entreprenadtiden. Säkerhet skall genast återlämnas efter godkänd avsyning. AFH, AFJ Allmänna hjälpmedel och arbeten Om inte annat överenskommits gäller följande förändringar och tillägg. AFH.213 Personalbod och klosett som tillhandahålls Entreprenören tillhandahålls erforderliga platser i personalbod och klosett jämte drift inklusive städning samt underhåll av dessa. Entreprenören skall för sin utrustning även tillhandahållas försäkringsmässigt godkänt skalskydd inkl lås. AFH.32 Tillfällig väg och plan som tillhandahålls Entreprenören skall ha tillgång till lämplig upplagsplats. Transportväg och upplagsområde skall vara fritt från hinder. Beställaren svarar för nedtagning och borttransport av betongblock. AFH.412 Tillfällig elförsörjning m m som tillhandahålls Entreprenören tillhandahålls erforderlig elkraft och kylvatten under tryck högst 50 m från arbetsstället. Avlopp för spillvatten från borrning och sågning tillhandahålls högst 25 m från arbetsstället. AFH.6 Tillfälliga konstruktioner Entreprenören tillhandahålls för tillträde till arbetsstället erforderliga ställningar, stegar, landgångar, trapport eller befintlig hiss samt erforderlig avlastning och uppstämpning. AFH.71 Lyftanordningar För upp- och nedtransport av material och utrustning tillhandahålls entreprenören motordriven kran eller annan angiven lyftanordning. Tillhandahålls förarstyrd kran eller lyftanordning tillhandahålls även förare under ordinarie arbetstid. AFH.9 Övriga allmänna hjälpmedel Entreprenören tillhandahålls för arbetenas utförande de skyddsanordningar för arbetarskydd som påfordras med stöd av lag eller annan författning eller eljest gällande föreskrifter samt en temperatur av min +1o på arbetsstället, som också skall vara fritt från hinder. AFJ.3 Håltagning Entreprenören tillhandahålls utsättning med dimensioner angivna. Beställaren svarar för byggnadens konstruktion samt skydd av befintliga installationer och färdigbehandlade ytor.