HiB-INFO NORDENS STÖRSTA TIDNING FÖR HÅLTAGNING NUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HiB-INFO NORDENS STÖRSTA TIDNING FÖR HÅLTAGNING NUMMER 3 2010"

Transkript

1 HiB-INFO NORDENS STÖRSTA TIDNING FÖR HÅLTAGNING NUMMER

2 Håltagningsentreprenörerna bildades 1987 och består idag av ca 125 medlemsföretag. Vi har under det senaste åren berikats med nya positiva medlemmar och önskar alla dessa varmt välkomna. Medlemsföretagen bedriver även ett flertal andra verksamheter såsom: -Rivning -Byggnadssmide -Sanering -Grundförstärkning -Golvarbeten En förutsättning för medlemskap är att företaget till väsentlig del utför håltagningsentreprenader samt innehar erforderlig kompetens och förmåga att bedriva en kvalitetsmedveten produktion inom branschen. Även leverantörer inom håltagningsbranschen är välkomna som medlemmar i föreningen. Föreningen har 17 leverantörer som medlemmar (september 2010). Föreningen ser det som en stor tillgång att leverantörer inom håltagning blir medlemmar och kan bidra med kunskap och kompetens, men även att vi som entreprenörer får närmare kontakt med utvecklingsarbetet på maskin- och verktygssidan. Vi kan därigenom både som Leverantör och Entreprenör vara med och påverka arbetsmiljö och utveckling i branschen. Föreningen har till ändamål att: -Genom olika initiativ och aktiviteter särskilt främja och utveckla håltagningsproduktionen inom byggindustrin samt verka för en hög kvalitet på verksamheten. -Samarbetet med myndigheter och institutioner främja tillkomsten av bestämmelser och normer som stöder medlemmarnas intressen. -Kompetensutveckla medarbetare med både praktisk och teoretisk kunskap (utbildningen sker i föreningens regi och medarbetare erhåller yrkesbevis efter godkänt teoretiskt prov) -Genom kurser och seminarier vidareutbilda företagsledning och tjänstemän i kvalitetsutveckling och entreprenadjuridik. -Arrangera studieresor i samband med mässor och konferenser. -Beställare och konsulter hålls informerade om nya arbetsmetoder och branschspecifika mätregler. -Främja andan mellan kollegor i branschen och framför allt utbyta erfarenheter och kunna vara med och påverka beslut.

3 FÖRENINGENS STADGAR Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, HiB antagna vid ordinarie årsmöte den 29 januari 1987, stadgändringar antagna vid årsmötet den 16 mars FIRMA Föreningens firma är Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier (nedan kallad föreningen). Föreningen har sitt säte i Stockholm 2 VERKSAMHET OCH MÅL Föreningen består av medlemmar som på ett seriöst sätt bedriver håltagningsarbeten samt därmed sammanhängande verksamhet. Föreningens ändamål är att, med tillvaratagande av medlemmarnas intressen, särskilt främja och utveckla håltagningsverksamheten i byggbranschen samt att verka för kvalitet på verksamheten. Föreningens verksamhetsområde utgör hela landet. 3 STÄLLNING INOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Föreningen ingår i organisatoriskt hänseende i branschregion inom Sveriges Byggindustrier genom samarbetsavtal. Föreningen skall verka för att medlemmar i föreningen även skall bli medlemmar i Sveriges Byggindustrier. 4 NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER Styrelsen kan teckna samarbetsavtal med gruppering av leverantörer till medlems-företagen. Representant för sådan gruppering kan av styrelsen ges närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Styrelsen kan, för att tillvarata medlemmarnas intressen, samarbeta med eller för föreningen ansöka om medlemskap i syster- eller huvudorganisation i annat land. 5 MEDLEMSKAP Medlemskap kan fås av företag som bedriver i 2 beskriven verksamhet. Som allmän intagningspraxis skall gälla att sökanden skall ha visat sig kunna uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseen-de. Vid avgörande ägarförändring i medlemsföretag eller i dess ledning och då det finns anledning att anta att företaget fortsättningsvis inte kommer att uppfylla förutsättningarna för medlemskap, skall fråga om fortsatt medlemskap prövas av föreningens styrelse. Medlem är skyldig att efterleva föreningens stadgar. 6 HEDERSMEDLEM Till hedersmedlem kan föreningsstyrelsen kalla därtill särskilt förtjänt person. Hedersmedlem betalar årsavgift som fastställs av årsmötet. Hedersmedlem har inte rösträtt i föreningen. Som hedersmedlem kan styrelsen även anta svensk eller utländsk intresseorganisation, som verkar i enlighet med föreningens intressen.

4 7 ORGANISATION Föreningens angelägenheter handläggs på föreningsmöte, som är årsmöte eller extra möte och mellan dessa av föreningens styrelse samt dess arbetsutskott. Årsmöte bör hållas före mars månads utgång varje år. Extra möte hålles då föreningens styrelse så beslutar, eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det. Fråga som medlem önskar få upp på dagordningen till föreningsmöte skall skriftligen vara tillgänglig för styrelsen senast 20 dagar före mötet. Kallelse till möte med angivande av de frågor som skall behandlas vid mötet skall vara skriftlig och utfärdas minst två veckor före dagen för mötet. 8 AVGIFTER Medlemsavgift i föreningen beslutas av årsmötet. 9 UTTRÄDE Medlemskapet i föreningen upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan skriftlig uppsägning från medlemmens eller föreningens sida ägt rum. Medlemskapet i föreningen upphör samma dag som medlemsföretag försätts i konkurs. 10 UTESLUTNING Medlemsföretag, som bryter mot dessa stadgar eller i enlighet därmed fattade beslut, har obetalda avgifter eller på annat sätt skadar föreningens intressen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen, som också kan fastställa villkor för medlemskapets upphörande. För beslut erfordras att minst tre fjärdedelar av styrelsens samtliga ledamöter är ense härom. Uppnås i fråga om uteslutning inte föreskriven röstövervikt, kan styrelsen hänskjuta frågan till beslut av föreningsmöte. 11 ORDFÖRANDE, STYRELSE OCH REVISION Föreningens ordförande utses av årsmötet för ett år. Ordföranden leder styrelsens arbete och är ansvarig för dess handlingar och arkiv om föreningen inte bestämmer annat. Särskilt åligger det ordföranden att tillse att föreningens stadgar efterlevs. Beslut fattade i strid med dessa är ogiltiga. Styrelsen skall, dessutom, bestå av minst tre ledamöter för vilka väljs högst lika antal suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses vid årsmöte för två år. Första gången styrelsen utses skall dock hälften av ledamöterna och suppleanterna utses för en tid av ett år. Till ledamot av styrelsen kan endast den väljas, som representerar medlems-företag som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till föreningen Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig sekreterare och kassör samt arbetsutskott. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande antingen på dennes initiativ eller om minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är närvarande.

5 Alla beslut utom vid fråga om uteslutning enligt 10, fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Representant från Sveriges Byggindustrier har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möten och styrelsens sammanträden, men saknar rösträtt. En revisor och en revisorssuppleant utses av årsmötet. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och avge berättelse härom till årsmöte samt i övrigt följa föreningens verksamhet. 12 ÅRSMÖTE Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling: Val av funktionärer för årsmötet Justering av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Fastställande av arvode till styrelse och revisorer Val av ordförande Val av styrelse, ledamöter och suppleanter Val av revisor och suppleant Val av valberedning Fastställande av medlemsavgift Övriga eventuellt förekommande ärenden. Alla medlemmar har en röst. Beslut fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid val samt vid fråga om uteslutning 10 skall dock, om så begärs, omröstning ske genom avgivande av slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Röstning på grund av fullmakt får endast ske, av medlem, för annan av föreningens medlemmar. Ingen får företräda fler än två medlemmar. Rätt att deltaga i föreningens sammanträden och beslut får endast de medlemmar som fullgjort sina skyldigheter i enlighet med stadgarna. 13 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas av den eller de styrelseledamöter som föreningens styrelse därtill utser. 14 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskaper skall föras på kalenderår. 15 ANSVAR FÖR FÖRENINGENS FÖRPLIKTELSER Endast föreningens tillgångar skall svara för föreningens förpliktelser. Föreningens tillgångar tillhör föreningen. 16 VID UPPLÖSNING Skulle föreningen upplösas skall dess handlingar tillfalla Sveriges Byggindustrier.

6 Det åligger styrelsen liksom var och en av dess medlemmar att vid upplösningen tillse att föreningens handlingar omedelbart överlämnas till Sveriges Byggindustrier. 17 ÄNDRING AV STADGAR Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningen på årsmöte. Förslag till sådan ändring skall framgå av kallelsen till mötet. STYRELSE Ordförande Anders Andersson (Void AB) Tel: Fax: Mobil: Ledamot (vice ordförande) Calle Bendefors (A-Borrning i Falköping AB) Tel: Fax: Mobil: Ledamot Linda Dahlin (Betonghåltagning i Göteborg AB) Tel: Fax: Mobil: Ledamot Jonas Nors (Vätterstadens Betongborrning AB) Tel: Fax: Mobil: VALKOMMITTÉ Sammankallande Arne Holgersson (SEholgar Consulting) Mobil: Ledamot Mario Larsson (Arnessons Betongborrning AB) Tel: Fax: Mobil: Ledamot Tommy Hald (TH Hålsystem AB) Tel: Fax: Mobil: HiB-INFO Annonser och redaktionell text Patrik Sjögren Adjungerad sekreterare Lars Sandström (Sveriges Byggindustrier) Tel: Fax Mobil:

7 MEDLEMMAR: HÅLTAGARE 55:ans Borr & Bygg AB Box 1168, HUDDINGE Tel: Fax: Magnus R. Runolfsson Orgnr: A-Borrning i Falköping AB Box 61, FALKÖPING Tel: Fax: Calle Bendefors Orgnr: AB Betongborrning & Sågning Haganäsgatan 34, ÅSTORP Tel: Fax: Anders Nilsson Orgnr: Ale Betongborrning AB Balltorp Pl218, NYGÅRD Tel: Fax: Georg Sjöberg Orgnr: Allteknik i Kramfors AB Elofsbacken 7, LUNDE Tel: Fax: Håkan Jonsson Orgnr: Arnessons Betongborrning AB Garvaregatan 7, KIL Tel: Fax: Mario Larsson Orgnr: Attacus Mark & Maskin AB Box 725, ÖSTERSUND Tel: Fax: Bertil Danielsson Orgnr: Avancerad Borrteknik i Stockholm AB Box 6075, HÄGERSTEN Tel: Fax: Jonas Bengtsson Orgnr: B & W Betongborrning AB Rigavägen 2 B, KALMAR Tel: Fax: Tony Johansson Orgnr: Babbis Diamanthåltagning AB Håkanstorpvägen 14, SURAHAMMAR Tel: Fax: Leif Andersson Orgnr: BC-Håltagning AB Hörntorpsvägen 1 B, BÅLSTA Tel: Fax: Kristian Nyman Orgnr: Bejab Borr AB Kormässvägen 15, HÄRNÖSAND Tel: Fax: Bengt Olsson Orgnr: Berghems Betonghåltagning AB Strömbacken 19, KINNA Tel: Fax: Orgnr:

8 Bergmans Betongdemolering AB, Magnus Spännarhyttan, NORBERG Tel: Fax: Magnus Bergman Orgnr: Betong Demol Aktiebolag Stohagsgatan 6, NORRKÖPING Tel: Fax: Joakim Ählman Orgnr: Betongborrar n I Mälardalen AB Kungsgatan 42, KUNGSÖR Tel: Fax: Håkan Alm Orgnr: Betongborrar n i Sollentuna AB Veddestavägen 14, JÄRFÄLLA Tel: Fax: Hans Pettersson Orgnr: Betonghål i Tumba AB Ängsvägen 3, TUMBA Tel: Hans Hedlund Orgnr: Betonghåltagarna i Huskvarna AB Tenhultsvägen 52, HUSKVARNA Tel: Fax: Patrick Malmqvist Orgnr: Betonghåltagning i Göteborg AB Backa Bergögata 4, HISINGS BACKA Tel: Fax: Bill Dahlin Orgnr: Betonghåltagning Nbt AB Hammarby Kajväg 4, STOCKHOLM Tel: Fax: Thomas Mickelsson Orgnr: Betonghåltagningar Nordborr AB Verkstadsgatan 2, SUNDSVALL Tel: Fax: Bertil Magnusson Orgnr: Borrelit AB, Peter Tråkärrslättsvägen 42 A, BILLDAL Tel: Fax: Peter Waldefors Orgnr: Borrmästar n Göteborg AB Marieholmsgatan 10 C, GÖTEBORG Tel: Fax: Magnus Waldefors Orgnr: Borrsvängen Jan Fransson AB Åsleden 5, BÅLSTA Tel: Fax: Jan Fransson Orgnr: Boströms Borrtjänst AB, CD Saltvik 1830, ÄLANDSBRO Tel: Fax: Conny Boström Orgnr:

9 Bygghjälp i Borås AB Vegagatan 1, BORÅS Tel: Fax: Jan-Åke Annertorn Orgnr: Caland Betonghåltagning AB Sjögatan 6, SKATTKÄRR Tel: Fax: Anders Augustsson Orgnr: Casun AB Bygg och Industriservice Hovgatan 4, SUNDSVALL Tel: Fax: Stefan Wallin Orgnr: Derock AB Vagnmakaregatan 12, GÖTEBORG Tel: Fax: Orgnr: Diamantborrarna AB Box 8, ARLÖV Tel: Fax: Sandor Dancs Orgnr: Diamanten Håltagning i Östergötland AB Finnögatan 5, LINKÖPING Tel: Fax: P-O Thörnros Orgnr: Diamantteknik JH AB Tomträttsvägen 22, HÄGERSTEN Tel: Fax: Hans Malmqvist Orgnr: Digo AB Box 513, SKÖVDE Tel: Fax: Anders Fredriksson Orgnr: Disab Håltagnings AB Fornborgsvägen 20, HUDDINGE Tel: Fax: Gunnar Landborg Orgnr: EGP Håltagning AB Spånstigen 3, NYBRO Tel: Fax: Orgnr: Exakt Håltagning Peter Johansson AB Pl 1242 A Stensjö, UGGLARP Tel: Fax: Peter Johansson Orgnr: FT Betonghåltagning AB Funbo Bärby 105, UPPSALA Tel: Fax: Fredrik Törnkvist Orgnr: Granitgrabbar AB Box 2078, SUNDBYBERG Tel: Fax: Kimmo Mäkelä Orgnr: Göteborgs Betongborrning AB Stenhusvägen 9, GÖTA Tel: Fax: Folke Pettersson Orgnr:

10 Göteborgs Hålmetod AB Fogelmarksvägen 20, VÄSTRA FRÖLUNDA Tel: Fax: Patrik Håkansson Orgnr: Hole in One Riv & Håltagning AB Saxgatan 4, MALMÖ Tel: Orgnr: Hovets Entreprenad Håltagning AB Ellen Keys Gata 17, HÄGERSTEN Tel: Orgnr: Hålgruppen H.G.A. AB Box 13012, HELSINGBORG Tel: Fax: Leif Sjögren Orgnr: Hålmetoder KN AB Tornväktargränd 10, BROMMA Tel: Fax: Jan Nilsson Orgnr: Hålspecialisterna i Malmö AB Zenithgatan 66, MALMÖ Tel: Roland Svensson Orgnr: Håltagaren i Laholm AB Box 4015, VALLBERGA Tel: Fax: Roger Larsson Orgnr: Håltagargruppen GUJA AB Idrottsvägen 31 A, ÖREBRO Tel: Fax: Peter Jansson Orgnr: Håltagarna Borrteknik Sverige AB Åkerivägen 4, SÖDERTÄLJE Tel: , Fax: Richard Danielsson Orgnr: Hägerstens Håltagning AB Erikslundsgatan 3, HAGERSTEN Tel: Fax: Orgnr: J.L. Betonghåltagning AB Box 1137, SOLNA Tel: Fax: Stefan Axelsson Orgnr: JFC Håltagning Syd AB Maltgränd 4, KLIPPAN Tel: Fax: Jim Jannesson Orgnr: Jopipe AB Box 4002, TROLLHÄTTAN Tel: Fax: Orgnr:

11 King Concrete AB Box 3252, SE JÖNKÖPING Tel: Fax: Janne Månsson Orgnr: Knivsta Betonghåltagning AB Ålgrytevägen 149, SKÄRHOLMEN Tel: Fax: Ola Gladh Orgnr: LeMi Diamantborr AB Ravingatan 12, KLIPPAN Tel: Fax: Leif Hjalmarsson Orgnr: Ljungholms Betonghåltagning AB Åvägen 33, HUDDINGE Tel: Fax: Robert Ljungholm Orgnr: Luleå Hålmetodik AB Industrivägen 20, LULEÅ Tel: Fax: Gunnar Bohman Orgnr: M. Lundqvist Entreprenadhåltagning AB Mekanikervägen 1 B, TULLINGE Tel: Fax: Malin Lundquist Orgnr: Miljörivarna i Stockholm AB Dalhemsvägen 47, HUDDINGE Tel: Fax: Orgnr: Mälardalens Betongborrning KB Sörhörende 255, VÄSTERFÄRNEBO Tel: Fax: Lars-Peder Lindström Orgnr: NCC AB Box 455, UMEÅ Tel: Fax: Orgnr: NMD Nilssons Mark och Diamant AB Gråmanstorp 1044, KLIPPAN Tel: Fax: Jan Hansson Orgnr: Nordisk Specialhåltagning AB Valhall Park, Byggnad 175, ÄNG- ELHOLM Tel: Joakim Lenander Orgnr: Owe Larsson Borr AB Box 259, NYKÖPING Tel: Fax: Owe Larsson Orgnr: P&P Betongborrning i Kinnarumma AB Salhem Göllingstorp, KINNARUMMA Tel: Pelle Vilks Orgnr: PB:s Håltagning AB Divisionsgatan 5, VÄSTERÅS Tel: Fax: Peter Bäckström Orgnr:

12 Peder Borrare och Söner AB Marieholmsgatan 136 C, GÖTEBORG Tel: Fax: Marcus Håkansson Orgnr: Pelle Palmqvist Såg och Borr i Gävle AB Atlasgatan 10, GÄVLE Tel: Fax: Pelle Palmqvist Orgnr: Pierre Entreprenad AB Box 11083, GÄVLE Tel: Fax: Fredrik Pierre Orgnr: PP Såg & Borr AB (Bollnäs) Åsmyravägen 2, BOLLNÄS Tel: Fax: Christer Holm Orgnr: PP Såg & Borr AB (Falun) Västermalmsvägen 10, FALUN Tel: Mikael Lang Orgnr: Rijo Håltagning AB Tingberga, SKURUP Tel: Fax: Rikard Johansson Orgnr: Rivab i Göteborg AB Återbruksvägen 4, GÖTEBORG Tel: Fax: Bo Hörnquist Orgnr: Rivpartner i Stockholm AB Söderby Gårdsväg 11-19, UTTRAN Tel: Fax: Kurt Andersson Orgnr: Sanering & Bygg AB Hovslagaregatan 18, KRISTIANSTAD Tel: Fax: Curt Berglund Orgnr: SHC Håltagning AB Box 269, NORRKÖPING Tel: Fax: Tomas Fredriksson Orgnr: Skanska Sverige AB Industrivägen 6-8, VÄSTERHANINGE Tel: Fax: Orgnr: SM Betong Borrarna i Uppsala AB Nymansgatan 6, UPPSALA Tel: Fax: Anders Tengblad Orgnr:

13 Smålands Betonghåltagning AB Gråmanstorp 1044, KLIPPAN Tel: Jan Hansson Orgnr: Sollefteå Såg och Borrteknik SBT AB Västgranvåg 232, SOLLEFTEÅ Tel: Trotte Mårdberg Orgnr: Specialhåltagning i Göteborg AB Ingela Gathenhielms Gata 7, V.FRÖLUNDA Tel: Fax: Magnus Juthage Orgnr: Specialhåltagning i Trestad AB Kardanvägen 15, TROLLHÄTTAN Tel: Fax: hasse.andersson Hans Andersson Orgnr: Storstadens Betonghåltagning AB Björkholmsvägen 15, HUDDINGE Tel: Fax: Stefan Larsson Orgnr: Såg & Betongborrning i Borås AB Box 22056, BORÅS Tel: Fax: Lennart Karlsson Orgnr: Såg & Betongborrning i Huskvarna AB Fridländers Väg 12, HUSKVARNA Tel: Fax: Lars Söderqvist Orgnr: Såg- & Betongborrning AB Åvägen 3c, MÖLNLYCKE Tel: Fax: Kenth Elfström Orgnr: Team Håltagarna TB AB Truvegatan 7, LIDKÖPING Tel: Fax: Thomas Uppström Orgnr: TH Hålsystem AB Box 98, HÄGERSTEN Tel: Fax: Tommy Hald Orgnr: TOTAL Diamanten i Sverige AB Sångleksgatan 4 C, MALMÖ Tel: Fax: Tommy Alber Orgnr: TP Betonghåltagning AB Box 7003, KISTA Tel: Fax: Teijo Penttinen Orgnr:

14 Umeå Hålteknik AB Lärlingsgatan 39 B, UMEÅ Tel: Fax: Karl-Olof Wiklund Orgnr: Uppsala Betonghål AB Danmarksgatan 43, UPPSALA Tel: Fax: Stefan Sandberg Orgnr: Void AB Box 5053, BORLÄNGE Tel: Fax: Anders Andersson Orgnr: Älvsjö Betonghåltagning AB Aspövägen 76, ÄLVSJÖ Tel: Fax: Bengt Linder Orgnr: Öhlunds Borr & Såg AB Årrasvägen 16, KALIX-NYBORG Tel: Fax: Rickard Öhlund Orgnr: Österlen Håltagning AB Vallby 1054, HAMMENHÖG Tel: Fax: Christer Szako Orgnr: Västerås Diamantborrning AB Elektrodgatan 1, VÄSTERÅS Tel: Fax: Kjell Finnberg Orgnr: Wermlands Håltagningsservice AB Bruksgatan 4, SLOTTSBRON Tel: Fredrik Hinas Orgnr: Wetterstadens Betongborrning AB Box 9087, JÖNKÖPING Tel: Fax: wbborr.se Jonas Nors Orgnr:

15 MEDLEMMAR: LEVERANTÖRER Brokk AB Box 730, SKELLEFTEÅ Tel: Fax: dia-trade/norddiamant AB Yttre Ringvägen 21, ROBERTSFORS Tel: Fax: Eurodima AB Box 2084, UPPLANDS VÄSBY Tel: Hilti Svenska AB Box 123, ARLÖV Tel: Fax: HRA Scandinavia AB Transformatorvägen 7, PARTILLE Tel: Fax: Husqvarna AB Box 2098, JÖNKÖPING Tel: Fax: Jack Midhage AB Box 1070, BÅSTAD Tel: Fax: Jerneviken Maskin AB Tagenevägen 1, HISINGS BACKA Tel: Fax: Lekana Maskin KB Garvaregatan 7, KIL Tel: Fax: Levanto Diamond Tools AB Backa Bergögata 9, HISINGS BACKA Tel: Fax: Maskinfirma Bo Lamm AB Box 23075, STOCKHOLM Tel: Fax: Pullman-Ermator AB Industrivägen 10, SMEDJEBACKEN Tel: Fax: SE Holgar Consulting Öjabyvägen 80, VÄXJÖ Tel: Spe-Dat Konsult AB Galoppvägen 8, JÄRFÄLLA Tel: Fax: Swedish Diamondtool Consulting AB Lilla Mon 311, NORA Tel: Fax: Tractive AB Gjutargatan 54, BORLÄNGE Tel: Fax: Tyrolit AB Box 533, TÄBY Tel: Fax:

16 AVS. HiB, Box 5054, STOCKHOLM POSTTIDNING B Branschspecifika tillägg till AFU 99 för håltagningsentreprenader AFU 99 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för underentreprenader, AFU 99, med nedanstående ändringar och tillägg. Det förutsätts att parterna tagit del av AFU 99. Anm. I marginalen har av praktiska skäl angetts de bokstavsoch sifferkoder som för vidstående bestämmelser återfinns i AF AMA 98. Föreskrifterna i AF AMA utgör därigenom ej avtalsinnehåll. AFC.3 Organisation AFC.552 Brandskyddsansvarige Beställaren skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden. AFC.4 Tider AFC.42 Igångsättningstid Om det mellan parterna ej träffats överenskommelse om bestämd igångsättningstid för entreprenörens arbeten, skall beställaren avropa arbetet senast 5 arbetsdagar innan ingångsättning. AFC.56 Avsyning När entreprenören färdigställt entreprenaden eller fysiskt avgränsad del av densamma har han rätt att av beställaren begära avsyning vad gäller förekomsten av skador på entreprenaden. Ställd säkerhet sätts dock inte ner förrän slutavsyning skett. AFC.631 Säkerhet till beställaren Entreprenörens säkerhet skall, om inte annat föreskrivits i övriga kontraktshandlingar, gälla för ett belopp om 10% av kontraktssumman under entreprenadtiden. Säkerhet skall genast återlämnas efter godkänd avsyning. AFH, AFJ Allmänna hjälpmedel och arbeten Om inte annat överenskommits gäller följande förändringar och tillägg. AFH.213 Personalbod och klosett som tillhandahålls Entreprenören tillhandahålls erforderliga platser i personalbod och klosett jämte drift inklusive städning samt underhåll av dessa. Entreprenören skall för sin utrustning även tillhandahållas försäkringsmässigt godkänt skalskydd inkl lås. AFH.32 Tillfällig väg och plan som tillhandahålls Entreprenören skall ha tillgång till lämplig upplagsplats. Transportväg och upplagsområde skall vara fritt från hinder. Beställaren svarar för nedtagning och borttransport av betongblock. AFH.412 Tillfällig elförsörjning m m som tillhandahålls Entreprenören tillhandahålls erforderlig elkraft och kylvatten under tryck högst 50 m från arbetsstället. Avlopp för spillvatten från borrning och sågning tillhandahålls högst 25 m från arbetsstället. AFH.6 Tillfälliga konstruktioner Entreprenören tillhandahålls för tillträde till arbetsstället erforderliga ställningar, stegar, landgångar, trapport eller befintlig hiss samt erforderlig avlastning och uppstämpning. AFH.71 Lyftanordningar För upp- och nedtransport av material och utrustning tillhandahålls entreprenören motordriven kran eller annan angiven lyftanordning. Tillhandahålls förarstyrd kran eller lyftanordning tillhandahålls även förare under ordinarie arbetstid. AFH.9 Övriga allmänna hjälpmedel Entreprenören tillhandahålls för arbetenas utförande de skyddsanordningar för arbetarskydd som påfordras med stöd av lag eller annan författning eller eljest gällande föreskrifter samt en temperatur av min +1o på arbetsstället, som också skall vara fritt från hinder. AFJ.3 Håltagning Entreprenören tillhandahålls utsättning med dimensioner angivna. Beställaren svarar för byggnadens konstruktion samt skydd av befintliga installationer och färdigbehandlade ytor.

HiB-INFO NORDENS STÖRSTA TIDNING FÖR HÅLTAGNING NUMMER 3 2011 MEDLEMSMATRIKEL

HiB-INFO NORDENS STÖRSTA TIDNING FÖR HÅLTAGNING NUMMER 3 2011 MEDLEMSMATRIKEL HiB-INFO NORDENS STÖRSTA TIDNING FÖR HÅLTAGNING NUMMER 3 2011 MEDLEMSMATRIKEL 2011 Håltagningsentreprenörerna bildades 1987 och består idag av ca. 125 medlemsföretag. Vi har under det senaste åren berikats

Läs mer

HiB-INFO. Nordens största tidning för håltagning Nummer 4 2004

HiB-INFO. Nordens största tidning för håltagning Nummer 4 2004 HiB-INFO Nordens största tidning för håltagning Nummer 4 2004 Stadgar för HÅLTAGNINGSENTREPRENÖRERNA INOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER, HiB antagna vid ordinarie årsmöte den 29 januari 1987, stadgändringar

Läs mer

HiB-INFO DU HAR VÄL INTE MISSAT ATT DET FINNS EN MEDLEMS-APP? SIDAN 12 FACKTIDNINGEN FÖR HÅLTAGARE NUMMER 2 2012

HiB-INFO DU HAR VÄL INTE MISSAT ATT DET FINNS EN MEDLEMS-APP? SIDAN 12 FACKTIDNINGEN FÖR HÅLTAGARE NUMMER 2 2012 ÅRETS MEDLEMSMATRIKEL FÖR HÅLTAGNINGSENTREPRENÖRERNA HiB-INFO FACKTIDNINGEN FÖR HÅLTAGARE NUMMER 2 2012 DU HAR VÄL INTE MISSAT ATT DET FINNS EN MEDLEMS-APP? SIDAN 12 Håltagningsentreprenörerna bildades

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN Antagna den 29 december 1916 Av Kungl. Maj:t fastställda den 2 november 1917 Med sedemera vidtagna ändringar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020 Modell för stadgar för Lokal uppfinnarförening Fastställda 991020 Tfn 08-545 16470 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08-545 16471 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se www.uppfinnare.se

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Stadgar för föreningen 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Föreningens namn är CARE (Changing Aspirations into Realities by Education). Föreningens bildandedatum är 2008-06-27. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer