SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)"

Transkript

1 Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 26 juni 2013 SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut

2 Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information om Swedbank Sjuhärad AB (publ) ( Banken ) program för Medium Term Notes ( MTN eller Lån ). Prospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta Prospekt ska läsas tillsammans med eventuella tillägg till Prospektet, varje dokument som blivit en del av Prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) för aktuellt lån. Prospektet och de dokument som blivit en del av Prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på och kan även kostnadsfritt erhållas via Bankens huvudkontor. Banken ansvarar för innehållet i Prospektet och försäkrar att rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Banken vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även Bankens styrelse för innehållet i detta Prospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bankens styrelse vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. En investering i de värdepapper som erbjuds i Prospektet är förknippad med vissa risker. Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del av den information som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sid 5-9. Prospektet har den 26 juni 2013 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudanden om förvärv av MTN utgivna under Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt för erbjudanden därav i Sverige. Prospektet samt Slutliga Villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av MTN som utges under Prospektet i strid med ovanstående kan komma att anses som ogiltigt. 2(45)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RISKFAKTORER... 5 Risker förenade med Bankens verksamhet... 5 Legala restriktioner vid en placering... 5 Det allmänekonomiska läget... 5 Kreditrisk på Banken... 5 Kreditrisker i Bankens positioner... 6 Marknadsrisker... 7 Ränterisk... 7 Valutarisk... 7 Likviditets- och finansieringsrisk... 7 Operativa risker... 7 Övriga Risker... 8 Legala förutsättningar... 8 Omvärldsfaktorer... 8 Rättsliga åtgärder... 8 Risk förknippad med utgivna MTN... 8 Risk avseende fordringshavarmöte samt justering och ändring villkor... 8 Andrahandsmarknad och likviditet... 9 Clearing och Euroclear-systemet... 9 Valutarisk och valutarestriktioner... 9 Ändrad lagstiftning... 9 VILLKOR FÖR MEDIUM TERM NOTES Allmänt Produktbeskrivning Räntekonstruktioner Lån med fast ränta Lån med rörlig ränta (Floating Rate Notes eller FRN) Räntebas för rörlig ränta Lån utan ränta (s k Nollkupongare) Dagberäkning av Ränteperiod Inlösen Allmänna Villkor Mall för Slutliga Villkor INFORMATION OM EMITTENTEN SWEDBANK SJUHÄRAD AB Allmänt om Banken Historik Affärsidé Mål och strategi Verksamhetsområde Marknad Konkurrenter Kredit- och utlåningsportfölj Kapitaltäckning Kreditbetyg Viktiga samarbetsavtal Resultat och ställning för Banken Resultaträkning Balansräkning Nyckeltal Bolagsstyrning Management ANSVARSFÖRSÄKRAN ALLMÄN INFORMATION INFÖRLIVANDE AV INFORMATION KONTAKTUPPGIFTER (45)

4 RISKFAKTORER Verksamheten i Banken och de MTN som ges ut av Banken påverkas och kan komma att påverkas av ett flertal faktorer. Risker finns beträffande såväl förhållanden med anknytning till Banken och MTN som förhållanden utan särskild anknytning till Banken eller MTN. Nedan lämnas en redogörelse för de riskfaktorer som Banken bedömt har relevans för en investering i MTN. Riskfaktorerna nedan är inte rangordnade och är heller inte uttömmande. Utöver nedanstående redogörelse för riskfaktorer uppmanas investerare att ta del av övrig information i detta Prospekt och av tillämpliga slutliga villkor som gäller för varje Obligation ( Slutliga Villkor ) och bilda sig en egen uppfattning om lämpligheten av en placering i aktuell MTN. 1. Risker förenade med Bankens verksamhet Det allmänekonomiska läget Bankens resultat påverkas av det allmänna ekonomiska läget och av faktorer som direkt eller indirekt berör Bankens affärsverksamhet. Det kan handla om konjunkturmässiga förändringar som påverkar efterfrågan på Bankens produkter och tjänster. Konjunkturutvecklingen påverkas av globala politiska händelser såsom terroristhandlingar och krig, liksom av marknadsspecifika händelser såsom investeringsvilja, industriproduktion, graden av arbetslöshet samt politisk osäkerhet. Det innebär att de affärer Banken har med konsumenter och företag kan komma att påverkas av konjunkturnedgångar, dels genom lägre efterfrågan, dels genom att vissa kunder kan drabbas av ekonomiska problem och därigenom få problem att klara sina åtaganden mot Banken. Detta kan påverka Bankens finansiella resultat negativt. De tjänster Banken tillhandahåller inom värdepappershandel kopplad till finansiella tillgångar påverkas av flera faktorer såsom likviditeten på de globala finansmarknaderna, aktiekursernas och räntornas nivå och volatilitet samt investerarnas attityder. Förändringar av detta slag kan också påverka värdet på Bankens finansiella placeringar i form av räntebärande värdepapper. Kreditrisk på Banken Innehavare av MTN har en kreditrisk på Banken, vilket innebär att belopp som en innehavare ska erhålla är beroende av att Banken kan infria sina åtaganden. Kreditvärdighet är en bedömning av Bankens förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Det är viktigt att varje investerare själv kan bilda sig en uppfattning om Bankens kreditvärdighet. Banken anser att nedanstående faktorer negativt kan påverka Bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med villkoren för respektive MTN. Banken är utsatt för ett antal risker såsom: Kreditrisker Marknadsrisker Likviditets- och finansieringsrisker Operativa risker Övriga risker 4(45)

5 Nedan anges ett antal riskfaktorer som Banken bedömer som relevanta vid en investering i Bankens MTN. Kreditrisker i Bankens positioner Kreditrisk definieras som risken för förlust till följd av att en motpart inte förmår fullgöra sina åtaganden gentemot Banken och att eventuella säkerheter inte täcker kapitalfordran. Banken beräknar samtliga hushålls-, företags- samt institutsexponeringar enligt den avancerade interna riskklassificeringsmetoden (IRK). Kreditriskexponeringen beräknas därmed med hjälp av en metod som har som syfte att identifiera och klassificera risken hos varje enskild motpart. Riskklassificeringssystemet mäter, med utgångspunkt från samlade erfarenheter, risken för att en kunds engagemang ska fallera samt storleken på den förlust Banken i sådant fall skulle drabbas av. Systemet använder flera modeller som mäter risken för olika kategorier. Bankens kreditrisk uppstår i första hand genom utlåning till kunder, men även genom garantiåtaganden, derivatkontrakt och värdepappershandel. Ogynnsamma ekonomiska villkor kan orsaka kreditförluster och behov av reserveringar för befarade kreditförluster. Kreditförluster kan få betydande inverkan på Bankens finansiella ställning och resultat. Banken förmedlar merparten av sina kunders bostadslån till Swedbank Hypotek AB (publ) ( Swedbank Hypotek ). Banken garanterar därmed kundernas åtagande gentemot Swedbank Hypotek, vilket innebär att de eventuella kreditförluster som kan uppstå där belastar Banken (förlustbeloppet är dock maximerat och kan inte överstiga respektive års provision som Banken erhåller för förmedlingen). Banken belastas därutöver för Swedbank Hypoteks upplåningsränta på krediter där kunden inte förmår betala ränta. Banken gör avsättningar för kreditförluster men dessa avsättningar är baserade på tillgänglig information, uppskattningar och antaganden och är föremål för osäkerhet. Inga garantier kan ges för att avsättningarna är tillräckliga för att täcka de kreditförluster som kan uppstå. Banken utför rutinmässigt transaktioner med motparter inom finansbranschen. Flertalet av dessa transaktioner utsätter Banken för motpartsrisker. Motpartsrisk innebär risken att en motpart inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot Banken, vilket kan leda till förluster. Motpart avser här motparter för t ex ränte- och valutaswappar. Om en motpart inte kan fullfölja ingångna avtal och Banken därmed tvingas ingå motsvarande avtal med en annan motpart kan detta, beroende på rådande marknadsförhållanden, innebär en ökning av kostnaden för Banken och kan därigenom leda till ett försämrat resultat för Banken. 5(45)

6 Marknadsrisker Marknadsrisker utgörs främst av risker relaterade till förändringar i valutakurser och räntenivåer. De primära marknadsriskerna är: Ränterisk Ränterisk Valutarisk Ränterisk är risken att värdet på Bankens tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt sätt när räntenivåer ändras. Ränterisk uppstår om tillgångar, skulder och derivat inte har en löptidsmatchning. Banken är utsatt för ränterisk när det uppstår skillnader mellan räntebindningsperioder, volymer eller referensräntor på tillgångar, skulder och derivat. Fluktuationer i räntor, valutor och aktiekurser påverkar Bankens resultat. För Bankens ofördelaktiga ränteändringar kan påverka Bankens resultat negativt. Valutarisk Valutarisk uppstår för det fall det inte råder full matchning mellan tillgångar och skulder samt framtida kassaflöden i varje annan valuta än SEK. Sådan bristande matchning kan komma att påverka Bankens resultat negativt. Likviditets- och finansieringsrisk Med likviditetsrisken avses risken att Banken, vid brist på likvida medel, ej kan fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan fullgöras genom upplåning av likvida medel till avsevärt ökad kostnad. Denna definition har en nära koppling till definitionen av finansieringsrisken. Likviditetsrisken avser också risken att finansiella instrument inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlora i värde. Likviditetsrisk uppstår när förfallostrukturen för Bankens tillgångar och skulder, inklusive derivat, inte sammanfaller. Likviditet definieras som kontanta medel samt räntebärande värdepapper. Likviditeten måste vara tillgänglig senast inom fem dagar. Turbulens på de globala finansiella marknaderna och i den globala ekonomin kan komma att negativt påverka Bankens likviditet. Finansieringsrisken är att Banken vid finansieringsförfall inte lyckas återfinansiera förfallet eller att Banken endast lyckas låna till kraftigt ökade kostnader. Definitionen har en nära koppling till definitionen av likviditetsrisk. Bankens likviditets- och finansieringsbehov sker genom användning av kunders inlåning och genom tillgång till interbanklånemarknader samt genom upptagande av långfristiga marknadslån såsom MTN. Dessa finansieringskällors volym, och då särskilt långfristig finansiering, kan begränsas under tiden av likviditetspåfrestning. Turbulens på de globala finansiella marknaderna och i den globala ekonomin kan komma att negativt påverka Bankens finansiering. Operativa risker Operativa risker definieras som risker för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller en yttre händelse. Det kan röra sig om risker kopplade till fel eller brister i Bankens produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvars- 6(45)

7 förhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Operativa risker existerar i alla delar av Bankens verksamhet. Operativa risker kan i förlängningen medföra skadeståndskrav från t ex kunder som drabbas på grund av bristerna. Därutöver kan brister i hanteringen av operativa risker negativt påverka Bankens renommé och verksamhet. Legala förutsättningar Bankens affärsverksamhet är föremål för en betydande reglering och tillsyn. På senare år har många lagar och förordningar som Banken har att följa tillkommit eller ändrats. Framtida förändringar av regelverket, inklusive ändrad redovisningsstandard och krav på kapitaltäckning, kan få negativa och svårförutsebara effekter och inverkan på Bankens sätt att bedriva verksamheten och på det ekonomiska resultatet. Omvärldsfaktorer Risken påverkas av generella förändringar på bankmarknaden t ex förändringar av kundbeteenden och konkurrenters beteende. Banken möter en stark konkurrens inom alla områden. Konkurrenterna utgörs av lokala och internationella finansiella institutioner och banker, försäkringsbolag etc. Banken anser sig ha en stark position och ställning för att möta konkurrensen, men trots detta skulle ökad konkurrens kunna påverka Banken (och dess ekonomiska resultat) på ett negativt sätt. Efterfrågan på Bankens produkter är även beroende av kundernas framtidstro, marknadsräntor och andra faktorer som påverkar kundernas ekonomiska situation. Rättsliga åtgärder Banken är för närvarande inte part i tvistemål eller i domstol med anledning av dess normala affärsverksamhet eller annat som menligt kan påverka Bankens finansiella styrka. Om det i framtiden skulle göras anspråk eller vidtas rättsliga åtgärder mot Banken skulle detta kunna få betydande ogynnsam effekt på Bankens finansiella ställning, resultat eller marknadsposition. 2. Risker förknippade med utgivna MTN Risker avseende fordringshavarmöte samt justering och ändring av villkor I punkt 9 i Allmänna Villkor anges att Banken, Emissionsinstitut och fordringshavare i Lån under vissa förutsättningar kan kalla till fordringshavarmöte. Fordringshavarmötet kan med bindande verkan för samtliga fordringshavare fatta beslut som påverkar fordringshavarens rättigheter under ett Lån. Fordringshavarmötet kan även utse och ge instruktioner till en företrädare för investerarna att företräda investerarna såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet och i andra sammanhang. Beslut som fattats på ett i behörig ordning sammankallat och genomfört fordringshavarmöte är bindande för samtliga fordringshavare i det aktuella Lånet oavsett om de har varit närvarande eller representerade vid fordringshavarmötet och oberoende av om och hur de har röstat på mötet. Sammanfattningsvis kan beslut fattas av majoriteten mot minoritetens vilja. Utöver ovanstående kan klara och uppenbara fel i Allmänna Villkor och Slutliga Villkor justeras utan fordringshavarnas samtycke. De därvid ändrade villkoren är bindande för investerare. 7(45)

8 Andrahandsmarknad och likviditet Även om en MTN är upptagen till handel vid reglerad marknad eller annan handelsplats uppstår normalt ingen betydande handel med aktuell MTN. Detta kan gälla under dess hela löptid. När det inte utvecklas en marknad kommer likviditeten att försämras. Därför kan det vara förknippat med svårigheter att snabbt sälja en MTN eller erhålla ett pris jämfört med liknande investeringar som har en utvecklad andrahandsmarknad. Detta kan särskilt vara fallet med MTN som är särskilt känsliga för förändringar i Relevant Faktor, strukturerade för ett speciellt ändamål eller strategi eller strukturerade för att tillgodose särskilda behov hos en begränsad kategori placerare. Denna typ av MTN har i allmänhet en mer begränsad andrahandsmarknad och högre volatilitet i priset jämfört med konventionella skuldebrev. Illikviditeten kan ha en kännbar negativ effekt på marknadsvärdet för en MTN. Clearing och avveckling av MTN i Euroclear-systemet Bankens MTN är anslutna, och kommer fortsättningsvis att vara anslutna, till det kontobaserade systemet hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear Sweden ), varför inga fysiska värdepapper ges ut. Clearing och avveckling vid handel sker i Euroclear-systemet liksom utbetalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av Euroclear-systemets funktionalitet för att inte drabbas av förseningar i betalningar under MTN. Valutarisk och valutarestriktioner Banken erlägger nominellt belopp och avkastning på en MTN som regel i SEK. Detta medför vissa risker kopplade till valutaomräkning om valutan avviker från den valuta vari investerarens finansiella verksamhet främst sker. Detta inkluderar risken för kraftiga valutakursförändringar (inklusive devalvering och revalvering) såväl som införande eller ändringar av valutaregleringar. En förstärkning av den egna valutan jämfört med den valuta placeringen är denominerad, minskar placeringens värde för denne placerare. Regering och myndigheter kan införa valutakontroller/-regleringar som får effekt på valutakursen. Resultatet av detta kan innebära att innehavare av MTN erhåller lägre avkastning, slutlikvid eller nominellt belopp än förväntat. Ändrad lagstiftning Villkoren för de MTN som ges ut under detta program baseras på vid tidpunkten för utgivandet gällande svensk lag. Inga garantier kan lämnas avseende den inverkan som möjliga ändringar av svensk eller utländsk lagstiftning kan få efter utgivandet av relevant MTN. 8(45)

9 VILLKOR FÖR MEDIUM TERM NOTES Allmänt Detta MTN-program utgör en ram under vilken Banken har möjlighet att löpande uppta lån i SEK med en löptid om lägst ett (1) år och högst femton (15) år och inom ett vid varje tid högsta utestående belopp om SEK TRE MILJARDER ( ). Bankens styrelse förbehåller sig rätten att höja detta belopp. Lån upptas genom utgivande av löpande skuldebrev. Varje MTN representeras av valörer om normalt SEK , alternativt EUR eller hela multiplar därav. Lån som ges ut under programmet i SEK tilldelas lånenummer 121 och uppåt och lån i EUR tilldelas lånenummer från 200 och uppåt. Tilldelning av MTN kommer vid överteckning att ske i den ordning inkomna anmälningssedlar registreras. Under MTN-programmet kan Banken emittera MTN som löper med fast ränta, rörlig ränta, räntejustering eller utan ränta (s k nollkupongskonstruktion). För samtliga MTN som ges ut under MTN-programmet ska Allmänna Villkor gälla. Allmänna Villkor för MTN återges på sidan 14. Därjämte ska för varje MTN kompletterande Slutliga Villkor gälla tillsammans med Allmänna Villkor. Slutliga Villkor för MTN som erbjuds allmänheten inges till Finansinspektionen och kommer att offentliggöras samt finnas tillgängliga på Bankens huvudkontor i elektroniskt format samt i pappersformat. Syftet med de MTN som kommer att utges är att refinansiera den verksamhet som Banken bedriver. Beslut om att upprätta MTN-programmet fattades av Bankens styrelse den 2 mars Erbjudanden om förvärv av MTN utgivna under Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt för erbjudanden därav i Sverige. Prospektet samt Slutliga Villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av MTN som utges under Prospektet i strid med ovanstående kan komma att anses som ogiltigt. Banken kommer att inge ansökan om inregistrering av vissa lån till NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknad enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Bankens MTN är anslutna, och kommer fortsättningsvis att vara anslutna, till det kontobaserade systemet hos Euroclear Sweden varför inga fysiska värdepapper ges ut. Slutliga Villkor innehåller, det från Euroclear Sweden erhållna, internationella numret för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number). Euroclear Sweden verkställer om inte annat anges i Slutliga Villkor avdrag för preliminär skatt, f n 30 procent på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Ränteberäkningar utförs i förekommande fall av det emissionsinstitut som medverkat vid utgivandet av respektive lån. MTN medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. 9(45)

10 För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Prospekt hänvisas till Banken eller Emissionsinstituten. Försäljning sker genom att utgivande institut erhåller ett emissions- och försäljningsuppdrag. Förfarande med teckning och teckningsperiod används inte. Köp och försäljning av MTN sker över den marknadsplats som MTN är noterade på. Likvid mot leverans av värdepapper sker genom utgivande instituts (i förekommande fall administrerande institut) försorg i Euroclear Swedens system. Marknadspriset på MTN är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för liknande placeringar med motsvarande löptid. Information om aktuella priser återfinns på NASDAQ OMX Stockholm AB:s hemsida Eftersom skuldförbindelser under MTN kan komma att ges ut löpande under en längre tid är det inte möjligt att ange en enhetlig försäljningskurs eller något annat fast pris för skuldförbindelserna. Priset fastställs för varje transaktion genom överenskommelse mellan köpare och säljare. Avkastningen på en MTN är en funktion av det pris till vilken MTN förvärvas, den räntesats som gäller för MTN samt eventuellt courtage eller annan kostnad för förvärv av MTN. Produktbeskrivning Nedan följer en beskrivning och exempel av vanliga konstruktioner och termer som förekommer i Allmänna Villkor och som tillämpas vid utgivande av MTN under MTN-programmet. Konstruktion av varje lån framgår av Slutliga Villkor. För beskrivning av nedanstående definitioner se Allmänna Villkor på sid 14. Räntekonstruktioner Enligt Allmänna Villkor finns möjlighet att utge Lån med olika räntekonstruktioner. Aktuell ränta för utgivet Lån specificeras i Slutliga Villkor. Normalt emitteras dock Lån med någon av följande räntekonstruktioner: Lån med fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagarsbasis om inte annat anges i Slutliga Villkor för aktuellt Lån. Med Ränteförfallodag för fast ränta avses den sista dagen i varje Ränteperiod dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande bankdag om inte annat föreskrivs i Slutliga Villkor. Lån med rörlig ränta (Floating Rate Notes eller FRN) Lånet löper med ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod beräknas av Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) på respektive Räntebestämningsdag och utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. 10(45)

11 Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar/360 eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. Räntebas för rörlig ränta Avser den referensränta som specificeras i Slutliga Villkor. Vanligen avses STIBOR. Med STIBOR avses den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på Reuters sida SIOR= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyssnämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade utlåningsräntor inom marknaden för depositioner i SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm, eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges, (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall, Administrerande Instituts) bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för utlåning i SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm. Om referensräntan vid en viss tidpunkt och med avseende på Lån med rörlig ränta, i Slutliga Villkor specificeras som en annan än STIBOR, kommer räntan för sådana Lån att specificeras och fastställas i Slutliga Villkor. Lån utan ränta (s k Nollkupongare) Lånet löper utan ränta eller s k Nollkupongskonstruktion, d v s Lånet säljs till en kurs understigande nominellt belopp där avkastningen erhålls på Återbetalningsdagen i och med återbetalning av nominellt belopp. Dagberäkning av Ränteperiod Utöver nedan beskrivna metoder för beräkning av dagar, kan andra konstruktioner anges i Slutliga Villkor, 360/360-dagarsbasis innebär att man utgår från att året består av 360 dagar som i sin tur fördelas på 12 månader om vardera 30 dagar och därefter divideras med 360. I vissa fall benämns detta även 30/ /360 -dagarsbasis eller faktiskt antal dagar eller Actual/360 innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 360. Actual/365, Faktiskt antal dagar eller Actual/Actual innebär att det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 365 (eller, om någon del av ränteperioden infaller under ett skottår, summan av (a) det faktiska antalet dagar i den av ränteperioden som infaller under ett skottår delat med 366 och (b) det faktiska antalet dagar i den del av ränteperioden som inte infaller under skottåret delat med 365). Interpolering bestämning av ränta inom två kända variabler enligt vad som beskrivs i Slutliga Villkor. 11(45)

12 Inlösen Lån förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. 12(45)

13 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SWEDBANK SJUHÄRAD AB:S SVENSKA MTN-PROGRAM Följande allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) ska gälla för lån som Swedbank Sjuhärad AB (publ) (org nr ) ( Banken ) emitterar på kapitalmarknaden under detta MTN-program ( MTNprogrammet ) genom att utge obligationer i svenska kronor ( SEK ) eller i euro ( EUR ) med en löptid om lägst ett (1) och högst femton (15) år, s k Medium Term Notes ( MTN ). Det sammanlagda nominella beloppet av MTN som vid varje tid är utelöpande får ej överstiga SEK TRE MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR. För varje lån upprättas särskilda slutliga villkor ( Slutliga Villkor - se bilaga A till dessa villkor för exempel), vilka tillsammans med dessa Allmänna Villkor utgör fullständiga villkor för lånet. Referenserna nedan till dessa villkor ska således med avseende på ett visst lån anses inkludera bestämmelserna i aktuella Slutliga Villkor. 1. DEFINITIONER Utöver ovan gjorda definitioner ska benämningarna i detta avtal ha den innebörd som framgår av Allmänna Villkor och nedan. Administrerande Institut Affärsdag Bankdag Emissionsinstitut / Emissionsinstituten EURIBOR enligt Slutliga Villkor - om Lån utgivits genom två eller flera Utgivande Institut, det Utgivande Institut som utsetts av Banken att ansvara för vissa administrativa uppgifter beträffande Lånet; dag då överenskommelse om placering av MTN träffats mellan Banken och Utgivande Institut; dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag; Swedbank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank AB (publ) samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till MTN-programmet enligt särskilt tilläggsavtal mellan Banken, de befintliga emissionsinstituten och sådant nytt emissionsinstitut; den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras av informationssystemet Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system eller sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Europeiska Referensbankers kvoterade utlåningsräntor till ledande affärsbanker i Europa inom marknaden för depositioner i EUR för aktuell period eller - om endast en eller ingen sådan kvotering ges - (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning av den ränta som ledande affärsbanker i Europa erbjuder för aktuell periods utlåning av aktuellt belopp i EUR på 13(45)

14 interbankmarknaden i Europa; Euroclear Sweden Europeiska Referensbanker Euroclear Sweden AB (org nr ); fyra större affärsbanker, som vid aktuell tidpunkt kvoterar EURI- BOR, som utses av Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut); Fordringshavare Justerat Lånebelopp Kapitalbelopp Koncernen Kontoförande Institut Ledarbanken Lån Lånedatum MTN Rambelopp Referensbanker den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning under en MTN samt den som enligt punkt 13 är att betrakta som Fordringshavare; det sammanlagda nominella belopp av utelöpande MTN, avseende visst Lån, med avdrag för samtliga MTN som innehas av Banken; enligt Slutliga Villkor - det belopp varmed Lån ska återbetalas; den koncern i vilken Banken är moderbolag; bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN; Swedbank AB (publ); varje lån av serie 100 för SEK och serie 200 för EUR - omfattande en eller flera MTN - som Banken upptar under detta MTN-program; enligt Slutliga Villkor - dag från vilken ränta (i förekommande fall) ska börja löpa; ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Banken under detta MTN-program; SEK TRE MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR utgörande det högsta sammanlagda nominella belopp av MTN som vid varje tid får vara utestående, varvid MTN i EUR ska omräknas till SEK enligt den kurs som på Affärsdagen för respektive Lån publiceras på Reuters sida SEKFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller - om sådan kurs inte publiceras omräknas aktuellt belopp till SEK enligt Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen, i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Banken och Emissionsinstituten enligt punkt 8.2;. Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ); 14(45)