Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro"

Transkript

1 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB

2 2 (41) VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt ( Grundprospektet ) avser Ikano Bank AB:s (publ) (org. nr ( Ikano Bank eller Banken ) program för utgivning av Medium Term Notes ( MTN eller Lån ) i svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ) med en löptid om lägst ett (1) år och högst tio (10) år och vid emission en lägsta försäljningspost om EUR eller motsvarande belopp i SEK. Grundprospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap. 16 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta Grundprospekt ska läsas tillsammans med eventuella tillägg till Grundprospektet, varje dokument som blivit en del av Grundprospektet genom hänvisning samt slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) för aktuellt Lån. För detta Grundprospekt ska definitioner i de allmänna villkoren under avsnittet Allmänna Villkor ( Allmänna Villkor ) gälla om inget annat anges. Begäran om godkännande av Grundprospektet har ingivits till Finansinspektionen och detta Grundprospekt har i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument erhållit Finansinspektionens godkännande och registrering för utgivande av MTN under en period om tolv månader från godkännandet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt Prospektdirektivet ) samt Kommissionens förordning (EU) nr 486/2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 och 2 kap. 25 och 26 i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande och registrering av Finansinspektionen inte innebär någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Grundprospektet är riktiga eller fullständiga. En investerare ska inte investera i en MTN som kan vara ett komplext finansiellt instrument såvida inte denne har den sakkunskap (själv eller genom rådgivare) som krävs för att bedöma hur dess värde utvecklas under ändrade förhållanden och den påverkan det har på investerarens sammanlagda portfölj. I synnerhet bör varje investerare: (i) (ii) (iii) (iv) (v) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull bedömning av relevant MTN, dess fördelar och risker och den information som återfinns i eller genom hänvisning till detta Grundprospekt eller annat tillämpligt tillägg; ha tillgång till och kunskap om lämpligt analyshjälpmedel för att kunna bedöma den särskilda finansiella situationen som en investering i en MTN ger upphov till, samt dess betydelse för investerarens samlade tillgångar och skulder; ha tillräcklig finansiell styrka och likviditet för att bära den risk en investering i en MTN innebär; ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull utvärdering av Allmänna Villkor samt för varje MTN gällande Slutliga Villkor och vara förtrogen med hur relevanta finansiella marknader fungerar; och ha kunskap att utvärdera (på egen hand eller genom rådgivare) möjliga scenarion för omvärldsutveckling, markroekonomi, räntor, aktiekurser och andra faktorer som kan påverka placeringen, dess risk och investerarens förmåga att bära ifrågavarande risk. Erbjudanden om förvärv av värdepapper utgivna under Grundprospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Grundprospektet samt Slutliga Villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av MTN som utges under Grundprospektet i strid med ovanstående kan komma att anses som ogiltigt.

3 3 (41) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 RISKFAKTORER... 4 BESKRIVNING AV BANKENS MTN-PROGRAM... 9 PRODUKTBESKRIVNING ALLMÄNNA VILLKOR MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR INFORMATION OM IKANO BANK ANSVARSFÖRSÄKRAN HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION ADRESSER... 41

4 4 (41) RISKFAKTORER Nedan beskrivs faktorer som kan komma att påverka Bankens förpliktelser i samband med utgivande av MTN. Risker som beskrivs är dels verksamhetsrelaterade risker, dels risker som är relaterade till MTN utgivna under MTN-programmet. Vissa risker saknar specifik anknytning till Banken eller MTN. Utöver vad som beskrivs nedan kan dock andra faktorer utgöra risker vid betalning av ränta, kapital eller andra belopp avseende MTN och nedanstående redovisning av riskfaktorer gör inte anspråk på fullständighet. Riskerna nedan är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Varje investerare bör ta del av hela Grundprospektet, Allmänna Villkor samt Slutliga Villkor och göra sin egen riskbedömning inför beslut om placering i MTN. Investeringsverksamheten för vissa investerare kan vara underkastad olika rättsliga eller andra begränsningar, beroende på t.ex. lagstiftning eller interna beslut. Varje investerare ska ha kännedom om de regler och begränsningar som gäller och huruvida en investering i MTN är en tillåten placering. 1. Risker relaterade till Bankens verksamhet Nedan beskrivs några typer av risker som är förenade med Bankens verksamhet. Riskfaktorerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Banken anser att de risker som beskrivs i samtliga underrubriker till denna rubrik, var och en för sig eller i kombination, negativt kan påverka Bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med villkoren för respektive MTN. Marknadsrisk Marknadsrisk är risken för förlust till följd av förändringar av räntor, valuta och aktiekurser. Fluktuationer i räntor, valuta och aktier kan påverka Bankens resultat negativt. Dessa förändringar, till exempel prissättning på valutor, kan inte förutses och ligger därmed utanför Bankens kontroll. Ränterisk är risken att värdet på tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt sätt när räntenivåer ändras. Ränterisk uppstår när räntebindningstiden för tillgångar och skulder är olika långa. Bankens resultat och lönsamhet kan påverkas negativt av att räntor på marknaden ändras. Valutarisk är risken för en värdeförändring i en tillgång eller skuld som en följd av att en valuta ändrar värde gentemot en annan valuta. Risken består i att en förlust kan uppstå om valutakursen förändras negativt. Regeringar och myndigheter kan införa valutakontroller/- regleringar som får negativ effekt på valutakursen. Bankens resultat och lönsamhet kan påverkas negativt av förändringar i valutakurser. Aktierisk är risken att marknadsvärdet på en aktieplacering, inklusive derivat, förändras på grund av förändrade börskurser. Banken håller värdepapper i den egna likviditetsförvaltningen. Bankens resultat och lönsamhet kan påverkas negativt av förändringar i börskurser. Kreditrisk Kreditrisk definieras som risken för förlust till följd av att en motpart inte förmår fullgöra sina åtaganden gentemot Banken och att eventuella säkerheter inte täcker kapitalfordran. Banken tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk. Detta innebär att alla exponeringar (tillgångar samt poster utanför balansräkningen) multipliceras med en riskvikt som ger en indikation på hur riskfyllda tillgångarna är. Bankens kreditrisk uppstår i första hand genom utlåning till kunder och avser fordringar på privatpersoner, små och medelstora företag och organisationer, offentliga institutioner och banker. Fordringarna består huvudsakligen av lån utan säkerhet, objektsfinansiering samt placeringar inom Bankens likviditetsförvaltning. Banken gör avsättningar för kreditförluster men dessa avsättningar är baserade på tillgänglig information, uppskattningar och antaganden och är föremål för osäkerhet. Avsättningarna kan således vara otillräckliga för att täcka de kreditförluster som kan uppstå.

5 5 (41) Otillräckliga avsättningar för att täcka kreditförluster kan påverka Bankens finansiella ställning, resultat och betalningsförmåga gentemot investeraren negativt. Likviditetsrisk Likviditetsrisken utgörs av risken att Banken, vid brist på likvida medel, inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt och uppstår när förfallostrukturen för Bankens tillgångar och skulder, inklusive derivat, inte sammanfaller. Likviditetsrisk avser också risken att finansiella instrument inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlora i värde. Realiserad likviditetsrisk kan innebära svårigheter för Banken att återbetala obligationer eller inverka negativt på bankens resultat. Finansieringsrisk Finansieringsrisk är att Banken vid finansieringsförfall inte lyckas återfinansiera förfallet eller att Banken endast lyckas låna till kraftigt ökade kostnader. Definitionen har en nära koppling till definitionen av likviditetsrisk. Bankens likviditets- och finansieringsbehov tillgodoses genom kundernas inlåning och genom tillgång till interbanklånemarknader samt genom upptagande av långfristiga marknadslån såsom MTN. Dessa finansieringskällors volym kan, särskilt avseende långfristig finansiering, begränsas under tiden av likviditetspåfrestning. Turbulens på de globala finansiella marknaderna och i den globala ekonomin kan komma att negativt påverka Bankens tillgång till finansiering på villkor som är acceptabla för Banken. Motpartsrisk Banken utför rutinmässigt transaktioner med motparter inom finansbranschen. Flertalet av dessa transaktioner utsätter Banken för motpartsrisk. Motpartsrisk innebär risken att en motpart inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot Banken, vilket kan leda till förluster. Motpart avser här motparter för bl.a. ränte- och valutaswappar (inklusive central motpart för clearingändamål). Om en motpart inte kan fullfölja ingångna avtal och Banken därmed tvingas ingå motsvarande avtal med en annan part kan detta innebära en ökning av kostnaden för Banken beroende på rådande marknadsförhållanden och negativt påverka Bankens finansiella ställning och resultat. Operativa risker Operativa risker definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller en yttre händelse. Definitionen inkluderar risker kopplade till fel eller brister i Bankens produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Operativa risker existerar i alla delar av Bankens verksamhet. Operativa risker kan i förlängningen medföra skadeståndskrav från t.ex. kunder som drabbas på grund av bristerna. Operativa risker kan komma att påverka både Bankens verksamhet och resultat negativt. Regelförändringar Bankens verksamhet är föremål för en betydande reglering och tillsyn. Banken bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och Storbritannien och har som en legal enhet ansvar för verksamheterna i dessa länder. På senare år har många lagar och förordningar som Banken har att följa tillkommit och ändrats. Framtida förändringar av tillämpligt regelverk, inklusive ändrad redovisningsstandard och krav på kapitaltäckning, kan få negativ effekt och inverkan på Bankens sätt att bedriva verksamhet och på det ekonomiska resultatet. Bankens affärsverksamhet påverkas även av nya och förändrade lagar, förordningar och andra regler beslutade av olika myndigheter i Sverige, EU och utländska stater och myndigheter.

6 6 (41) Omvärldsrisk Omvärldsrisk är risken att påverkas av generella förändringar på bankmarknaden, t. ex. förändringar av kundbeteenden och konkurrenternas beteende. Banken möter en stark konkurrens inom alla områden och marknader som utgörs av lokala och internationella finansiella institutioner och banker, försäkringsbolag etc. Ökad konkurrens kan på ett negativt sätt påverka Banken inom ett eller flera områden som Banken verkar i. Efterfrågan på Bankens produkter är även beroende av respektive marknads ekonomiska utveckling, kundernas framtidstro, marknadsräntor och andra faktorer som påverkar kundernas vilja att använda Bankens produkter och kundernas ekonomiska situation. Rykten och spekulationer på marknaden kan ha en negativ inverkan på Banken och leda till utflöden av inlåning, försämrade finansieringsvillkor på kapitalmarknaden och ha negativ påverkan på Bankens betalningsförmåga gentemot investeraren. Risker i det finansiella systemet Oro eller betalningsproblem hos en finansiell institution kan leda till betydande likviditetsproblem, förluster eller betalningsproblem hos andra institut, eftersom många instituts finansiella styrka är beroende av krediter, handel, clearing eller andra mellanhavanden mellan instituten. Denna risk benämns ibland systemrisk. Rättsliga åtgärder Risken för rättsliga åtgärder utgörs av risken att det riktas anspråk eller vidtas rättsliga åtgärder (inklusive regleringar) mot Banken. Sådana anspråk och åtgärder kan få betydande ogynnsam effekt på Bankens finansiella ställning, resultat eller marknadsposition. 2. Generella och specifika risker relaterade till utgivna MTN Lån tagna under MTN-programmet kan variera stort gällande struktur och utformning. Ett antal av dessa Lån kan innehålla element som medför särskilda risker för presumtiva investerare. Risker förknippade med MTN med fast/rörlig ränta MTN med fast/rörlig ränta kan löpa med ränta efter en räntesats som Banken i enlighet med Slutliga Villkor kan välja att konvertera från fast till rörlig ränta eller motsatt från rörlig till fast ränta. Bankens möjlighet att konvertera räntan kommer att påverka marknadsvärdet av MTN eftersom Banken kan förväntas konvertera räntan när det sannolikt medför en lägre totalkostnad för upplåning. Om Banken konverterar fast ränta till rörlig kan värdet för MTN med fast/rörlig ränta bli mindre gynnsam än det värde som då gäller för jämförbara MTN med rörlig ränta som är knutna till samma referensränta. Därutöver kan den nya rörliga räntesatsen när som helst bli lägre än räntesatserna för andra MTN. Om Banken konverterar från rörlig till fast ränta kan den fasta räntesatsen bli lägre än de då gällande räntesatserna för Bankens MTN. Risker förknippade med MTN som utges med väsentlig rabatt eller premie Marknadsvärdena på värdepapper som utges med en väsentlig rabatt eller premie på kapitalbeloppet tenderar att fluktuera mer i förhållande till allmänna förändringar i ränteläget. Generellt gäller att ju längre återstående löptid på värdepappren desto högre kursvolatilitet i jämförelse med andra räntebärande värdepapper med jämförbara löptider. Risk avseende fordringshavarmöte samt justering och ändrade villkor I punkt 9 i Allmänna Villkor anges att Banken, Emissionsinstitut och fordringshavare i Lån under vissa förutsättningar kan kalla till fordringshavarmöte. Fordringshavarmötet kan med bindande verkan för samtliga fordringshavare fatta beslut som påverkar fordringshavarens rättigheter under ett Lån.

7 7 (41) Fordringshavarmötet kan även utse och ge instruktioner till en företrädare för investerarna att företräda investerarna såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet och i andra sammanhang. Beslut som fattats på ett i behörig ordning sammankallat och genomfört fordringshavarmötet är bindande för samtliga fordringshavare i det aktuella Lånet oavsett om de har varit närvarande eller representerade vid fordringshavarmötet och oberoende av om och hur de har röstat på mötet. Sammanfattningsvis kan beslut fattas av majoriteten mot minoritetens vilja. Utöver ovanstående kan klara och uppenbara fel i Allmänna Villkor och Slutliga Villkor justeras utan fordringshavarnas samtycke. De därvid ändrade villkoren är bindande för investerare. Risker förknippade med andrahandsmarknad och likviditet Även om MTN är upptagen till handel vid reglerad marknad eller annan handelsplats uppstår normalt ingen betydande handel med aktuell MTN. Detta kan gälla under dess hela löptid. När det inte utvecklas en marknad kommer likviditeten att försämras. MTN kan bli svåra att sälja till ett korrekt marknadspris och investeraren bör observera att en överlåtelseförlust kan uppstå om MTN säljs före återbetalningsdagen. Om handel inte förekommer eller om sådan handel inte är effektiv kan detta medföra att innehavare inte kan sälja sina MTN till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av MTN. Clearing och Euroclear-systemet Bankens MTN är anslutna, och kommer fortsättningsvis att vara anslutna, till det kontobaserade systemet hos Euroclear Sweden AB, varför inga fysiska värdepaper ges ut. Clearing och avveckling vid handel sker i Euroclear-systemet liksom utbetalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp. Innehavare av MTN är därför beroende av Euroclear-systemets funktionalitet för att inte drabbas av förseningar i betalningar under MTN. Kreditrisk Investerare i MTN utgivna av Banken har en kreditrisk på Banken. Investerarens möjlighet att erhålla betalning under MTN är därför beroende av Bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur i stor utstäckning är beroende av utvecklingen i Bankens verksamhet. Investering i av Banken utgivna MTN omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Risker med MTN:s status Banken är inte förhindrade att ställa säkerhet för annan skuld, med undantag för skuld som utgör Marknadslån. Eventuella säkerställda borgenärer i Banken har rätt till betalning ur säkerheterna innan Fordringshavarna. Fordringshavarna har ingen säkerhet i Bankens tillgångar och skulle därmed vara oprioriterade borgenärer i händelse av Bankens konkurs. Ränterisk Placering i MTN med fast ränta innebär risk för att senare ändringar i marknadsräntorna kan påverka värdet av MTN med fast ränta negativt. Generellt gäller att längre löptid på värdepappren kan innebära högre risk. Kreditvärdering kanske inte avspeglar alla risker Ett eller flera kreditvärderingsinstitut kan sätta betyg på Lån utgivet under MTN-programmet. Det finns inga garantier för att detta betyg vägt in samtliga risker förenade med placering i Lånet. Ett kreditbetyg är således inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha värdepapper och kan när

8 8 (41) som helst ändras eller återkallas av kreditvärderingsinstitutet. En sänkning av ett kreditbetyg kan ha negativ inverkan på MTN:s marknadsvärde och likviditet. Ändrad lagstiftning Detta Grundprospekt samt villkoren för en MTN är baserade på svensk lag som gäller vid tidpunkten för detta Grundprospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av eventuell framtida ändring av svensk eller utländsk lag eller ändring av administrativ praxis. Möjliga ändringar av svensk eller utländsk lagstiftning kan, efter utgivande av relevant MTN, dels ha negativ inverkan på Bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med villkoren för respektive MTN, dels förhöja de risker som är förknippade med värdepappren.

9 9 (41) BESKRIVNING AV BANKENS MTN-PROGRAM Detta MTN-program utgör en ram under vilken Banken, i enlighet med styrelsens beslut fattat den 25 oktober 2012, har möjlighet att löpande uppta lån i svenska kronor eller euro med en löptid om lägst ett (1) år och högst tio (10) år. I enlighet med styrelsens beslut fattat den 10 december 2013 och tilläggsavtal med Emissionsinstituten har ram-beloppet höjts så att Banken har möjlighet att löpande uppta lån inom ett vid var tid högsta sammanlagt utestående nominellt belopp om TVÅ MILJARDER FEMHUNDRA MILJONER ( ) svenska kronor ( SEK ) eller motvärdet därav i euro ( EUR ). MTN får inte emitteras till lägre nominellt belopp än EUR (eller motsvarande belopp i SEK). Lån tas upp genom utgivning av löpande skuldebrev, så kallade Medium Term Notes ( MTN eller Lån ). MTN-programmet utgör en del av Bankens skuldfinansiering och vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. MTN är fritt överlåtbara. MTN har upprättats enligt svensk lagstiftning och medför rätt till återbetalning av Lägsta Valör och, i förekommande fall, ränta eller annan avkastning. Lån under MTN-programmet kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion). Allmänna villkor för MTN som ges ut under detta program återges nedan. För varje MTN upprättas kompletterande Slutliga Villkor och som tillsammans med de Allmänna Villkoren utgör fullständiga villkor för respektive MTN. Mall för Slutliga Villkor finns nedan. Villkor som inte anges i Grundprospektet anges i Slutliga Villkor som upprättas för varje Lån som tas upp under programmet. Slutliga Villkor kan innefatta en eller i vissa fall flera trancher för ett Lån. I Slutliga Villkor regleras bl.a. Lånets nominella belopp och tillämplig metod för ränteberäkning. Varje Lån i SEK som utges under programmet tilldelas ett lånenummer av serie 100 och därefter 300 och Lån i EUR tilldelas ett lånenummer av serie 200. Slutliga Villkor för Lån som erbjuds allmänheten inges till Finansinspektionen och kommer att offentliggöras och göras tillgängliga på Bankens webbplats Banken har utsett Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( Ledarbank ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till programmet, till emissionsinstitut i MTN-programmet. Såsom emissionsinstitut under programmet har ovan nämnda emissionsinstitut inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen härvidlag, förutom eventuella avgifter. Såvitt Banken känner till finns det inga andra personer som är inblandade vid utgivande av MTN som har några ekonomiska eller andra relevanta intressen. Skatt Euroclear Sweden AB eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer, avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Beskrivningen ovan utgör inte skatterådgivning. Beskrivningen är inte uttömmande utan är avsedd som en allmän information om vissa gällande regler. Fordringshavare ska själva bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma och därvid rådfråga skatterådgivare. Banken står för samtliga kostnader i samband med upptagande till handel såsom kostnader för framtagande av prospekt. Kreditvärdering (rating) Vid investering i MTN utgivna under Bankens MTN-program tar investeraren en risk på Banken.

10 10 (41) Om Lån som emitteras under MTN-programmet ska erhålla eller har erhållit rating, anges detta i Slutliga Villkor. Rating är det betyg som en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. Den som avser att investera i MTN bör inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Ikano Bank har inte erhållit rating från oberoende kreditbedömningsinstitut vid dagen för detta Grundprospekts godkännande. Status Om inte annat anges i gällande Slutliga Villkor utgör Lånet en skuldförbindelse utan säkerhet med lika rätt till betalning (pari passu) med Bankens övriga, existerande eller framtida oprioriterade icke efterställda och icke säkerställda betalningsåtaganden för vilka förmånsrätt inte följer av lag. Form av värdepapper samt identifiering MTN är en skuldförbindelse i dematerialiserad form. MTN ska för Fordringshavares räkning registreras hos Euroclear Sweden AB på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. MTN-programmet är anslutet hos Euroclear Sweden AB och MTN Slutliga Villkor innehåller det från Euroclear Sweden erhållna internationella numret för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number). Euroclear Sweden AB har adress: Box 191, Klarabergsviadukten 63, Stockholm, Sverige. Upptagande till handel på reglerad marknad Enligt Allmänna Villkor ska eventuellt upptagande till handel på en reglerad marknad anges i Slutliga Villkor och om MTN ska distribueras på reglerad marknad kommer ansökan att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknad. I Slutliga Villkor angiven marknadsplats kommer att ha rätt att göra en egen bedömning och därefter medge eller avslå att MTN registreras. Försäljning Försäljning sker genom att Utgivande Institut erhåller ett emissions- och försäljningsuppdrag. I samband med uppdraget bestäms emissionskursen som kan vara par eller en emissionskurs som är över eller under par (par är ett vedertaget begrepp för nominellt belopp). Förfarande med teckning och teckningsperiod används inte. Köp och försäljning av värdepapper sker via Utgivande Institut. Likvid mot leverans av värdepapper sker genom Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Institut) försorg i Euroclear Swedens system. Ikano Bank samtycker till att Grundprospektet används i samband med ett erbjudande avseende MTN i enlighet med följande villkor: (i) samtycket gäller endast under giltighetstiden för detta Grundprospekt; (ii) de enda finansiella mellanhänder som får använda Grundprospektet för erbjudanden är Emissionsinstituten; (iii) samtycket berör endast användning av Grundprospektet för erbjudanden i Sverige ; och (iv) samtycket kan för en enskild emission vara begränsat av ytterligare förbehåll som i så fall anges i Slutliga Villkor för aktuella MTN. Grundprospektet innehåller ingen information om villkoren för finansiella mellanhänders eventuella erbjudanden avseende Ikano Bank MTN. Sådan information ska lämnas av de

11 11 (41) finansiella mellanhänderna vid erbjudandets början. Ikano Bank ansvarar inte för sådan information. Marknadspriset på MTN är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. Information om aktuella priser återfinns på NASDAQ OMX Stockholm AB:s hemsida Eftersom skuldförbindelser kan komma att ges ut löpande under en längre tid är det inte möjligt att ange en enhetlig försäljningskurs eller något annat fast pris för skuldförbindelserna. Priset fastställs för varje transaktion genom överenskommelse mellan köpare och säljare. Preskription Rätten till betalning av Kapitalbelopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Banken. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om Kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. Tillämplig lag Svensk lag ska tillämpas vid tolkningen av Allmänna Villkor och tillämpliga Slutliga Villkor. Tvist rörande tolkning och tillämpning ska avgöras vid svensk domstol och Stockholms tingsrätt som första instans. Ytterligare information För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospekt, i pappersformat eller elektronisk media, hänvisas till Banken eller Emissionsinstitutet. Grundprospektet hålls även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats. Slutliga Villkor offentliggörs på Bankens respektive Utgivande Instituts hemsidor.

12 12 (41) PRODUKTBESKRIVNING Enligt Allmänna Villkor finns möjlighet att utge Lån med olika räntekonstruktioner. Nedan följer en beskrivning och exempel av vanliga konstruktioner och termer som förekommer vid utgivande av MTN i punkt 3 Allmänna villkor under detta MTN-program. Konstruktionen av varje MTN framgår av Slutliga Villkor och ska gälla tillsammans med för MTNprogrammet gällande Allmänna Villkor. Räntekonstruktioner För MTN utgivna under MTN-programmet framgår den aktuella Räntekonstruktionen för det specifika Lånet i dess Slutliga Villkor. Under programmet finns möjlighet att i enlighet med Allmänna Villkor punkt 3 utge MTN med olika räntekonstruktioner och dessa specificeras då i för det aktuella lånet tillhörande Slutliga Villkor. Normalt emitteras dock MTN med någon av nedan beskrivna räntekonstruktioner. Ränteberäkningar utförs i förekommande fall av det emissionsinstitut (det s.k. Administrerande Institutet) som medverkat vid utgivandet av lånet. MTN med fast ränta MTN löper med ränta enligt Räntesatsen på utestående nominellt belopp från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas vanligen på 360/360-dagarsbasis (360/360) för MTN i SEK och på faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR. Denna dagberäkning beskrivs utförligare nedan. Med Ränteförfallodag för fast ränta avses den sista dagen i varje Ränteperiod dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag om inte annat föreskrivs i Slutliga Villkor. MTN med räntejustering MTN löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesatsen justeras periodvis och tillkännages på sätt som anges i Slutliga Villkor. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagarsbasis för MTN i SEK och på faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR. MTN med rörlig ränta (FRN) Om MTN i Slutliga Villkor anges vara MTN med rörlig ränta ska räntan på det utestående beloppet beräknas periodvis utifrån den rörliga Räntebas, med tillägg eller avdrag för Räntebasmarginal, som anges i Slutliga Villkor. Räntan erläggs vanligen i efterskott på 365-dagarsbasis (365/360) för MTN i SEK och för MTN i EUR eller på något av nedan beskrivna beräkningssätt. Med Ränteförfallodag för rörlig ränta avses den sista dagen i varje Ränteperiod dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. Räntebas för rörlig ränta

13 13 (41) Avser den referensränta som specificeras i Slutliga Villkor. Vanligen avses STIBOR för Lån i SEK och EURIBOR för lån i EUR. Med STIBOR avses den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på Reuters sida SIOR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Instituts (eller i förekommande fall Administrerande Instituts) (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade utlåningsräntor inom marknaden för depositioner i SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Emissionsinstitutens bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för utlåning i SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm. Med EURIBOR avses den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras av informationssystemet Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller - om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (eller i förekommande fall Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Europeiska Referensbankers kvoterade utlåningsräntor till ledande affärsbanker i Europa inom marknaden för depositioner av EUR för aktuell period eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (eller i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning av den ränta ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa. Om referensräntan vid en viss tidpunkt och med avseende på Lån med rörlig ränta i de Slutliga Villkoren specificeras som en annan än STIBOR, kommer räntan för sådana Lån att specificeras och fastställas i enlighet med Slutliga Villkor för Lånet. MTN utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion) MTN löper utan ränta eller s.k. nollkupongskonstruktion d v s MTN säljs till en kurs understigande nominellt belopp där avkastningen erhålls på Återbetalningsdagen i och med återbetalningen av det nominella beloppet. MTN med realränta MTN löper med inflationsskyddad ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. För varje Ränteperiod fastställs ett inflationsskyddat räntebelopp och på Återbetalningsdagen även ett inflationsskyddat Kapitalbelopp som beräknas i enlighet med MTN:s Slutliga Villkor. Räntesatsen kan vara fast eller rörlig och beräknas på sätt som anges ovan under rubrikerna Fast ränta respektive Rörlig ränta. (i) Inflationsskyddat räntebelopp beräknas enligt följande. Räntebasen plus Räntebasmarginalen multiplicerad dels med Kapitalbeloppet och dels med en faktor som motsvarar kvoten mellan Realränteindex och Basindex enligt följande formel: Realränteindex r Kapitalbelopp r Basindex där r avser [Räntesatsen][Räntebasen plus Räntebasmarginalen]. Om kvoten mellan Realränteindex och Basindex är mindre än 1 skall den vid beräkning av Inflationsskyddat räntebelopp enligt ovan likväl anses vara 1. (ii) Inflationsskyddat Kapitalbelopp beräknas enligt följande. Kapitalbeloppet multiplicerat med en faktor som motsvarar kvoten mellan Slutindex och Basindex (Slutindex/Basindex) enligt följande formel: Kapitalbel opp Slutindex Basindex

14 14 (41) Om kvoten mellan Slutindex och Basindex är mindre än 1 skall den vid beräkning av Inflationsskyddat Kapitalbelopp enligt ovan likväl anses vara 1. För ett MTN med realränta kan återköp under vissa förutsättningar bli aktuellt. Realränta baseras på ett Konsument Pris Index (KPI) som publiceras på Statistiska centralbyrån websida (www.scb.se). Om en referensobligation är tillämplig är det någon av svenska statens utgivna inflationsskyddade obligationer. Dagberäkning av ränteperiod Utöver nedan beskrivna metoder för beräkning av dagar, kan andra konstruktioner anges i de Slutliga Villkoren. 360/360- dagarsbasis innebär att man utgår från att året består av 360 dagar som i sin tur fördelas på 12 månader om vardera 30 dagar och därefter divideras med 360. I vissa fall benämns detta även 30/360 eller Bond Basis. 365/360-dagarsbasis eller Actual/360 innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 360. Actual/365 eller Actual/Actual innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 365 (eller, om någon del av ränteperioden infaller under ett skottår, summan av (a) det faktiska antalet dagar i den delen av ränteperioden som infaller under ett skottår delat med 366 och (b) det faktiska antalet dagar i den del av ränteperioden som inte infaller under skottåret delat med 365). Actual/365 (Fixed) innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 365. Interpolering bestämning av ränta inom två kända variabler enligt vad som beskrivs i Slutliga Villkor. Inlösen Lån förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Denna dag framgår av Slutliga Villkor och kan vara förenad med villkor eller åtagande av det slag som framgår nedan eller ytterligare specificerats i Slutliga Villkor.

15 15 (41) ALLMÄNNA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER IKANO BANK AB:s (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM Följande allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) skall gälla för lån som Ikano Bank AB (publ) (org nr ) ( Ikano Bank ) emitterar på den svenska kapitalmarknaden under detta Medium Term Note-program ( MTN-programmet ) genom att utge obligationer med en löptid om lägst ett år och högst tio år, så kallade Medium Term Notes (MTN). Det sammanlagda nominella beloppet av MTN som vid var tid är utelöpande får ej överstiga TVÅ MILJARDER FEMHUNDRA MILJONER ( ) 1 svenska kronor ( SEK ) eller motvärdet därav i euro ( EUR ). För varje lån upprättas slutliga villkor ( Slutliga Villkor - se bilaga till dessa villkor för exempel), vilka tillsammans med dessa Allmänna Villkor utgör fullständiga lånevillkor för lånet. Referenserna nedan till dessa villkor skall således med avseende på ett visst lån anses inkludera bestämmelserna i aktuella Slutliga Villkor. 1. DEFINITIONER 1.1 Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Administrerande Institut Affärsdag Bankdag Emissionsinstitut enligt Slutliga Villkor, om Lån utgivits genom två eller flera Utgivande Institut, det Utgivande Institut som utsetts av Ikano Bank att ansvara för vissa administrativa uppgifter beträffande Lånet; dag då överenskommelse om placering av MTN träffats mellan Ikano Bank och Utgivande Institut; dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till detta MTN-program enligt särskilt tilläggsavtal mellan Ikano Bank, de befintliga Emissionsinstituten och sådant nytt emissionsinstitut; EURIBOR den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på informationssystemet Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller - om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (eller i förekommande fall Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Europeiska Referensbankers kvoterade utlåningsräntor till ledande affärsbanker i Europa inom marknaden för depositioner av EUR för aktuell period eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (eller i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning av den ränta ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa; 1 Genom tilläggsavtal av den 20 december 2013 höjdes Rambeloppet från SEK 1,5 miljarder eller motvärdet därav i EUR till SEK 2,5 miljarder eller motvärdet därav i EUR.

16 16 (41) Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB (org nr ); Europeiska Referensbanker Fordringshavare Justerat Lånebelopp Kapitalbelopp Koncernbolag Koncernen Kontoförande Institut Ledarbanken Likviddag Lån Lånedatum MTN fyra större affärsbanker som vid aktuell tidpunkt kvoterar EURIBOR och som utses av Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut); den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som annars är berättigad att i andra fall ta emot betalning under en MTN samt den som enligt bestämmelse om förvaltarregistrering är att betrakta som Fordringshavare; det sammanlagda nominella beloppet av utelöpande MTN avseende visst Lån med avdrag för MTN som innehas av Ikano Bank eller av Koncernbolag; enligt Slutliga Villkor, det belopp varmed Lån skall återbetalas; varje bolag som ingår i Koncernen utöver Ikano Bank; den koncern i vilken Ikano Bank är moderbolag; bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN; Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ); dag då likvidbeloppet skall betalas, normalt femte Bankdagen efter Affärsdagen; varje lån av serie 100 för SEK och serie 200 för EUR omfattande en eller flera MTN som Ikano Bank upptar under detta MTN-program; enligt Slutliga Villkor, dag från vilken ränta (i förekommande fall) skall börja löpa; ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Ikano Bank under detta MTN-program; Rambelopp SEK TVÅ MILJARDER FEMHUNDRA MILJONER ( ) eller motvärdet därav i EUR utgörande det högsta sammanlagda nominella belopp av MTN som vid var tid får vara utestående, varvid MTN i EUR skall omräknas till SEK enligt den kurs som på Affärsdagen för respektive Lån publiceras på Reuters sida SEKFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan kurs inte publiceras omräknas aktuellt belopp till SEK enligt Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen, i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Ikano Bank och Emissionsinstituten enligt punkt Referensbanker Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ); STIBOR den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på informationssystemet Reuters sida SIOR (eller genom sådant annat

17 17 (41) system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Instituts (eller i förekommande fall Administrerande Instituts) (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade utlåningsräntor inom marknaden för depositioner i SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (eller i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning av den ränta affärsbanker i Sverige erbjuder för utlåning i SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm; Utgivande Institut Valuta VP-konto Återbetalningsdag enligt Slutliga Villkor, Emissionsinstitut varigenom Lån har utgivits; SEK eller EUR; avstämningskonto där respektive Fordringshavares innehav av MTN är registrerat enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; enligt Slutliga Villkor, dag då Kapitalbeloppet avseende Lån skall återbetalas. 1.2 Ytterligare definitioner såsom Räntekonstruktion, Räntesats, Räntebas, Räntebasmarginal, Räntebestämningsdag, Ränteförfallodag/-ar, Ränteperiod och Valörer återfinns (i förekommande fall) i Slutliga Villkor. 2. REGISTRERING AV MTN 2.1 MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 2.2 Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN skall riktas till Kontoförande Institut. 2.3 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en MTN skall låta registrera sin rätt för att erhålla betalning. 3. RÄNTEKONSTRUKTION 3.1 Slutliga Villkor anger relevant Räntekonstruktion, normalt enligt något av följande alternativ: a) Fast ränta: Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagarsbasis för MTN i SEK och på faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR. b) Räntejustering: Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesatsen justeras periodvis och tillkännages på sätt som anges i Slutliga Villkor.

18 18 (41) Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagarsbasis för MTN i SEK och på faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. c) FRN (Floating Rate Notes): Lånet löper med ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod beräknas av Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) på respektive Räntebestämningsdag och utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. Kan räntesats inte beräknas på grund av sådant hinder som avses i punkt 15.1 skall Lånet fortsätta att löpa med den räntesats som gäller för den löpande Ränteperioden. Så snart hindret upphört skall Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) beräkna ny räntesats att gälla från den andra Bankdagen efter dagen för beräknandet till utgången av den då löpande Ränteperioden. Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar/360 för MTN i SEK och MTN i EUR i respektive Ränteperiod eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. d) Nollkupong: Lånet löper utan ränta. 3.2 För Lån som löper med ränta skall räntan beräknas på nominellt belopp, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. 4. ÅTERBETALNING AV LÅN OCH (I FÖREKOMMANDE FALL) UTBETALNING AV RÄNTA 4.1 Lån förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Ränta enligt punkt 3 erläggs på aktuell Ränteförfallodag. 4.2 Betalning av Kapitalbelopp och i förekommande fall ränta skall ske i den Valuta i vilken Lånet upptagits och betalas till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden ( Avstämningsdagen ). 4.3 Infaller förfallodag för (a) Lån med fast ränta eller räntejustering eller nollkupong på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först följande Bankdag, dock att ränta utgår härvid endast t o m förfallodagen; (b) Lån med FRN-konstruktion på dag som inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag. 4.4 Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Kapitalbelopp respektive ränta skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclear Swedens försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder Euroclear Sweden beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos Euroclear Sweden på Avstämningsdagen registrerade adress. 4.5 Skulle Euroclear Sweden på grund av dröjsmål från Ikano Banks sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av Euroclear Sweden så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare. 4.6 Om Ikano Bank ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear Sweden enligt ovan på grund av hinder för Euroclear Sweden som avses i punkt 15.1, skall Ikano Bank ha rätt att

19 19 (41) skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess hindret har upphört. I sådant fall skall ränta utgå enligt punkt 5.2 nedan. 4.7 Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Ikano Bank och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Ikano Bank respektive Euroclear Sweden hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt aktsam. 5. DRÖJSMÅLSRÄNTA 5.1 Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen t o m den dag då betalning erläggs efter en räntesats som motsvarar genomsnittet av en veckas STIBOR för MTN utgivna i SEK respektive EURIBOR för MTN utgivna i EUR under den tid dröjsmålet varar med tillägg av två procentenheter. STIBOR respektive EURIBOR skall därvid avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar. Dröjsmålsränta enligt denna punkt, för Lån som löper med ränta, skall dock aldrig utgå efter lägre räntesats än som motsvarar den som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen i fråga med tillägg av två procentenheter. Dröjsmålsränta kapitaliseras ej. 5.2 Beror dröjsmålet av sådant hinder för Emissionsinstituten respektive Euroclear Sweden som avses i punkt 15.1, skall dröjsmålsränta utgå efter en räntesats som motsvarar (a) för Lån som löper med ränta, den räntesats som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen ifråga eller (b) för Lån som löper utan ränta, genomsnittet av en veckas STIBOR respektive EURIBOR under den tid dröjsmålet varar (varvid STIBOR respektive EURIBOR skall avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar). 6. PRESKRIPTION 6.1 Rätten till betalning av Kapitalbeloppet preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Ikano Bank. 6.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om Kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 7. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN 7.1 Ikano Bank åtar sig, så länge någon MTN utestår, att: a) inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet vare sig i form av ansvarsförbindelse eller eljest för annat marknadslån som upptagits eller kan komma att upptagas av Ikano Bank; b) inte självt ställa säkerhet för marknadslån i annan form än genom ansvarsförbindelse, vilken i sin tur inte får säkerställas som upptagits eller kan komma att upptagas av annan än Ikano Bank; och c) tillse att Koncernbolag vid egen upplåning efterlever bestämmelserna enligt a) och b) ovan, varvid på vederbörande Koncernbolag skall tillämpas det som gäller för Ikano Bank, dock med det undantaget att Ikano Bank får ställa ansvarsförbindelse för Koncernbolag, vilken i sin tur inte får säkerställas.

20 20 (41) 7.2 Med marknadslån avses i punkt 7.1 a) och b) lån mot utgivande av certifikat, obligationer eller andra värdepapper (inklusive lån under MTN- eller annat marknadslåneprogram), som säljs, förmedlas eller placeras i organiserad form och vilka är eller kan bli föremål för handel på reglerad marknad eller annan marknadsplats. 7.3 Ikano Bank åtar sig vidare att, så länge någon MTN utestår, inte väsentligt förändra karaktären av Koncernens verksamhet samt att inte avyttra eller på annat sätt avhända sig anläggningstillgång av väsentlig betydelse för Koncernen om sådan avhändelse kan äventyra Ikano Banks förmåga att fullgöra sina förpliktelser gentemot Fordringshavare. 7.4 Ikano Banks åtaganden enligt föregående stycken kan helt eller delvis upphöra om betryggande säkerhet ställs för betalningen av MTN och sådan säkerhet godkänns vid Fordringshavarmöte. 8. FÖRTIDA INLÖSEN 8.1 Rätt till förtida inlösen av MTN föreligger om någon (utöver de som gemensamt är ägare, direkt eller indirekt, vid dateringen av dessa Allmänna Villkor, till aktier motsvarande 100 procent av antalet röster av det totala aktiekapitalet i Ikano Bank), ensam eller flera som agerar gemensamt förvärvar aktier som representerar mer än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Ikano Bank eller genom avtal eller på annat sätt har makt att styra över Ikano Banks styrelse och ledning. Det åligger Ikano Bank att så snart Ikano Bank fått kännedom om sådan ägarförändring meddela Fordringshavarna därom i enlighet med punkt Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Ikano Bank, om så begärs av Fordringshavare, återbetala utestående nominellt belopp för MTN jämte upplupen ränta till och med Lösendagen till sådan Fordringshavare på Lösendagen. 8.3 Meddelande från Fordringshavare avseende påkallande av förtida inlösen av MTN enligt denna punkt 8 skall tillställas Ikano Bank senast 30 dagar före Lösendagen. Med Lösendag i punkterna avses den dag som infaller 90 dagar efter att meddelande om ägarförändringen tillställts Fordringshavare, dock att om Lösendagen inte är en Bankdag skall som Lösendag anses närmast påföljande Bankdag. 8.4 Vid förtida inlösen enligt denna punkt skall vad som stadgas om återbetalning av MTN samt betalning av ränta i punkt 4 äga motsvarande tillämpning. 9. FORDRINGSHAVARMÖTE 9.1 Emissionsinstituten äger rätt att, och skall efter skriftlig begäran från Ikano Bank eller från Fordringshavare som på dagen för begäran representerar minst en tiondel av Justerat Lånebelopp, kalla till fordringshavarmöte ( Fordringshavarmöte ). Kallelsen skall minst 20 Bankdagar i förväg tillställas Ikano Bank och berörda Fordringshavare i enlighet med punkt Kallelsen till Fordringshavarmöte skall ange tidpunkt och plats för mötet samt dagordning för mötet. För det fall att röstning kan ske via ett elektroniskt röstningsförfarande skall de närmare detaljerna för detta tydligt framgå av kallelsen. Vidare skall i kallelsen anges de ärenden som skall behandlas och beslutas vid mötet. Ärendena skall vara numrerade. Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag skall anges. Endast ärenden som upptagits i kallelsen får beslutas vid Fordringshavarmötet. För det fall att förtida anmälan krävs för att Fordringshavare skall äga rätt att delta i Fordringshavarmöte skall detta tydligt framgå av kallelsen. Till kallelsen skall bifogas ett fullmaktsformulär. 9.3 Mötet skall inledas med att ordförande, protokollförare och justeringsmän utses. Ledarbanken skall utse ordföranden om inte Fordringshavarmötet bestämmer annat.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

SVEASKOG AB (publ) MTN-program

SVEASKOG AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 24 juli 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. SVEASKOG AB (publ) MTN-program LEGAL#12135721v6 Ledarbank & Emissionsinstitut Svenska

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

BillerudKorsnäs AB (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 11 september 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. BillerudKorsnäs AB (publ) MTN-program Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR SÄKERSTÄLLDA MEDIUM TERM NOTES Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt är giltigt i 12

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM Följande allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) ska gälla för lån som Svensk FastighetsFinansiering

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer