Kunskap och trivsel. Anders Johnson & Birgitta Rydell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap och trivsel. Anders Johnson & Birgitta Rydell"

Transkript

1 Kunskap och trivsel Täby Friskola 20 år Anders Johnson & Birgitta Rydell

2 Kunskap och trivsel Täby Friskola 20 år

3 Kunskap och trivsel Anders Johnson & Birgitta Rydell

4 Kunskap och trivsel Täby Friskola 20 år Täby Friskola och författarna 2015 Omslagsillustration: John Woodcock/Getty Images Formgivning: Conny Lindström Tryck: Publit 2015 isbn:

5 Innehållsförteckning Förord s. 7 Täby Friskola år för år s. 10 En fri skola s. 14 Ett entreprenörsdrivet familjeföretag s. 24 Att bygga upp en friskola s. 42 En skola med tydlig profil s. 68 En ny ägare tar över s. 84 Källor s. 96 Författarpresentation s. 97

6

7 Förord Täby Friskola fyller 20 år! Tänk vad tiden går fort. För 15 år sedan klev jag själv över tröskeln till Täby Friskola och inte trodde jag att jag fortfarande skulle arbeta kvar i dag. När jag började på skolan sa man att det sitter i väggarna, det som gör att alla trivs så bra på skolan. Det tog inte lång tid för mig att förstå att det var precis så. Duktiga engagerade lärare med en nära relation till eleverna skapar de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Detta lever kvar än idag och har fått än större fokus. Vi når fantastiska resultat och det är vi stolta över! Här kommer vår historia. Täby i april 2015 Karin Järleby Rektor 7

8 4 ENSTA 1 2 TIBBLE SKARPÄNG 3 TÄBY 1 Småskolan (Ljungmyrsvägen 25) 2 Ljungmyr (Ljungmyrsvägen 14) 3 Enhagen (Enhagsslingan 23 25)

9 GRIBBYLUND 5 HÄGERNÄS 6 NORRTÄLJEVÄGEN VIGGBYHOLM NORSKOGEN 4 Gribbylund (Armévägen 61 63) 5 Lilla Gribbylund (Trefaldighetsvägen 22 A) 6. Hägernäs (Pilotvägen 1)

10 Täby Friskola år för år 1994 Till höstterminen startar Kärstin Hultman Täby Friskola med 30 elever i en klass årskurs 6 i en paviljong vid Skarpängs skolan. Läsåret 1997/98 blir detta en komplett mellanstadieskola med tre klasser. Hösten 2000 startas två mellanstadieklasser och fritidshem här och skolan får namnet Ljungmyrsskolan Till höstterminen startas Viggbyholmsskolan med två klasser, en fyra och en femma. Nu blir Birger Hultman engagerad på allvar som vd i Täby Friskola. Läsåret 1998/99 blir detta en komplett mellanstadieskola med tre klasser Till höstterminen startas Enhagenskolan med två klasser, en sjua och en åtta. Följande läsår blir detta en komplett högstadieskola. Till höstterminen startas Småskolan på Fjäturs vägen i Skarpäng med en förskoleklass, två ålders blandade lågstadieklasser och ett fritidshem. Små skolan flyttar 2003 till lokaler nära Ljungmyrsskolan Till höstterminen startas Gribbylundsskolan med två åldersblandade lågstadieklasser och fritidshem. 10

11 2003 Kärstin Hultman utses till Årets företagare i Täby Till höstterminen startas Lilla Gribbylunds skolan med en förskoleklass och en klass årskurs 1. Gribbylundsskolan behåller årskurs 2 och 3, nu i ålders homogena klasser Till höstterminen startas Hägernässkolan med en förskoleklass, fyra klasser årskurs 1 5 samt fritidshem. Två år senare har skolan åldershomogena klasser, från förskoleklass till sexan Till höstterminen tar Enhagenskolan över all undervisning i årskurs 6. Viggbyholmsskolan avvecklas genom att Gribbylundsskolan tar över deras klasser i årskurs 4 och I januari blir Karin Järleby rektor efter Kärstin Hultman. I september blir Tibble Gymnasium ägare till Täby Friskola I januari blir Niklas Pålsson vd i Täby Friskola efter Birger Hultman. 11

12 FOTO: PRIVAT Kärstin Hultmans första klass i Täby Friskola

13

14 En fri skola En rad undersökningar under senare år har visat att den svenska skolan, generellt sett, har blivit allt sämre på att förmedla kunskap till eleverna. Dåvarande utbildningsministern Jan Björklund (FP) bad OECD att granska det svenska skolväsendet. I december 2014 presenterades de första resultaten. OECD:s granskare pekade bland annat på följande brister: Eleverna möts av för låga förväntningar. Lärarna känner sig inte uppskattade och de har för små möjligheter till fortbildning. Lärarna har för lite tid för undervisning. Skolorna har problem med bristande disciplin, bland annat då det gäller skolk och sen ankomst. Ansvarsförhållanden är oklara och ledarskapet otydligt. Att fråga OECD om hur den svenska skolan kan bli bättre var möjligen att gå över ån efter vatten. Det hade nog räckt med att besöka Täby Friskola en skola som under sina 20 år har byggt sin verksamhet på att undvika bland annat ovanstående brister. Detta är Täby Friskola Täby Friskola grundades 1994 av Kärstin och Birger Hultman. Den har i dag drygt 800 elever fördelade på samtliga årskurser från förskoleklass till årskurs procent av eleverna är folk- 14

15 bokförda utanför Täby. Verksamheten bedrivs i sex enheter på olika ställen i kommunen: Småskolan i Skarpäng: Årskurs F 1, cirka 50 elever. Fritidshemmet Körsbäret. Ljungmyr i Skarpäng: Årskurs 2 5, cirka 100 elever. Fritidshemmet Tigern. Lilla Gribbylund: Årskurs F 1, cirka 50 elever. Fritidshem. Gribbylund: Årskurs 2 5, cirka 100 elever. Fritidshem. Hägernäs: Årskurs F 5, cirka 150 elever. Fritidshemmet Piloten. Enhagen: Årskurs 6, cirka 90 elever i en egen del av skolan, samt årskurs 7 9, cirka 270 elever. De flesta elever börjar i förskoleklassen, men det är ganska vanligt med elever som kommer in i en klass längre fram under grundskoletiden. Skolan har 90 anställda, varav 56 lärare. Täby Friskola ägs sedan 2012 av Tibble Gymnasium. Sedan år 2000 har 915 elever gått ut årskurs 9 i Täby Friskola. Våren 2015 passeras strecket! Läsåret 2013/14 hade eleverna i Täby Friskola ett genomsnittligt meritvärde som låg högst i Täby kommun. Bland Sveriges drygt grundskolor tillhör Täby Friskola de 20 främsta. Genom att stämma av med de betyg som friskolans elever får i gymnasiets första årskurs, vet man att betygsnivån i Täby Friskola ger en rättvisande bild av deras kunskapsnivå. Det finns många orsaker till framgångarna. Arbetsro och trivsel är en. Små skolenheter ger en lugn miljö. Upp till års- 15

16 kurs 5 har varje skolenhet bara en parallell. Från sexan till nian går det tre klasser i varje årskurs, vilket skapar en inspirerande miljö samtidigt som det finns förutsättningar för en god kontakt mellan elever och lärare. Fritidshemmen på Täby Friskola har ett nära samarbete med skolan. Även denna verksamhet bedrivs i små enheter. Täby Friskola har höga förväntningar på alla barn. Skolan tror på att barnen både kan och vill utvecklas och utmanar dem därför att komma längre, både vad gäller kunskap och social utveckling. Från årskurs 1 övar eleverna på sociala relationer genom lektioner i livskunskap där vikten av att visa respekt för varandra och vuxna är en central del. Skolan har lagt särskild vikt vid undervisningen i matematik och svenska. Täby Friskola strävar efter att rekrytera och behålla lärare med hög kompetens, lång erfarenhet samt stort engagemang för skolan och dess arbetssätt och värderingar. Genom att skapa nära relationer mellan lärare och elever skapas också den bästa grunden för lärande. Varje lärare har stor frihet att utforma undervisningen och vardagen i klassrummet på sitt sätt. I detta ingår också budgetansvar. I Skolinspektionens senaste granskning 2011 var Täby Friskola den enda skolan i Täby kommun som inte fick några krav på åtgärder. I rapporten står bland annat: Täby Friskola är en skola som bedöms fungera väl i förhållande till de områden som granskats. Skolans kunskapsresultat är i alla årskurserna, enligt rektorn, goda vilket även bekräftas av resultaten på de nationella proven i årskurs 3, 5, och 9. 16

17 Efter analyser och in satser har nästan alla elever nått målen för utbildningen i samtliga ämnen. De elever som riskerar att inte nå målen identifieras på ett tidigt stadium och åtgärdsprogram utarbetas. Det finns väl uppbyggda rutiner och det särskilda stödet ges i olika former ut ifrån elevens behov. Samtliga skolenheter bedriver ett aktivt värdegrundsarbete med väl förankrade rutiner som bygger på respekt för andra människor. / / Täby Friskola har en fritidshemsverksamhet som bedöms fun gera väl i förhållande till de områden som granskats. Det finns också flera andra undersökningar som visar skolans styrka: 89 procent av Täby Friskolas föräldrar uppgav 2014 att deras barn i åttan upplever arbetsro i skolan. I Täbys kommunala skolor var snittet 61 procent och en skola låg så lågt som 35 procent. Andelen föräldrar i Täby Friskola som 2012 och 2013 ansåg att deras barn i förskoleklass och årskurs 2 får utmaningar i skolan är högre jämfört med övriga föräldrar i kommunen. En medarbetarundersökning 2014 visade att 93 procent av personalen är stolta över sin arbetsplats. Resultatet kan jämföras med snittet bland svenska företag, där 60 procent säger att de är stolta över arbetsplatsen. 89 procent av personalen på Täby Friskola känner sig mycket motiverade i sitt arbete. 17

18 SKOLANS MOTTO Kunskap genom engagemang och kompetens. SKOLANS VISION Alla elever ska känna glädje och trygghet. Alla ska känna att de lyckas. De elever som gått sin skoltid i Täby Friskola ska ha kunskaper så att de kan påverka både sina egna liv och samhällets utveckling i stort.

19 En våg av skolreformer Sedan 1980-talet har en rad genomgripande reformer genomförts av den svenska skolan. Lärarutbildningen har förändrats. Läroplaner har gjorts om, liksom en rad andra styrdokument för skolan. En viktig, men omstridd reform var kommunaliseringen av skolan Kommunerna var visserligen även före reform en huvudmän för skolan, men beslutet innebar att lärarna gick över från statlig till kommunal tjänst och att statsbidrag ssystemet gjordes om så att kommunerna fick större frihet att utforma skolverksamheten. Samtidigt förändrades lärarnas arbetssituation, bland annat genom en hårdare reglering av arbetstiden. Utöver undervisningstiden fastställdes att läraren skulle vara på arbetsplatsen under vissa tider för att bland annat kunna delta i gemensamma möten. På 1980-talet uppstod en debatt om de offentliga välfärdsmonopolen. Kraven på bättre villkor för enskilda alternativ bland annat friskolor växte. År 1992 genomfördes friskolereformen som innebar att en skolpeng infördes. Det offentliga stödet till skolan skulle i fortsättningen gå till den skola eleven eller föräldrarna väljer. Även om systemet har förändrats en del sedan 1992, så ligger skolpengssystemets grundläggande principer fast. En friskola är en skola som inte ägs av staten, landstinget eller kommunen. Det har alltid funnits sådana skolor i Sverige. På och 1900-talen startades exempelvis en hel del flick- och samskolor som betydde mycket för flickors möjligheter att få undervisning på högre nivåer. De spelade även en stor roll för 19

20 den allmänna pedagogiska utvecklingen. Dessa skolor avvecklades eller kommunaliserades successivt och på 1970-talet fanns bara ett fåtal friskolor kvar. Andelen elever i friskolor har sedan friskolereformen ökat rejält. År 1994 gick tre procent av Sveriges grundskoleelever i friskolor. År 2014 var andelen 13 procent. Motsvarande andel för gymnasieskolan var 26 procent. Täby en friskolekommun Täby Friskola var den andra friskolan i Täby kommun då den startade höstterminen Den första friskolan i Täby var Internationella musik- och retorikskolan (IMR) som dock gick i konkurs I Täby fanns redan innan dess en tradition av förnyande friskolor. Viggbyholmsskolan, en internatskola som startade 1928 på Viggbyholms gård och som från 1954 var ett statligt understött privatläroverk, verkade i en anda av pedagogiskt nytänkande med ett internationellt, humanitärt och kulturellt engagemang. Skolan hade startats av pedagogen och skolmannen Per Sundberg och stöttades av personer som predikanten Natanael Beskow och inredningsarkitekten Carl Malmsten. Under andra världskriget tog man emot många flyktingar som elever eller anställda. Viggbyholmsskolan lades ner I och med Täby Friskolas start fanns det alltså två friskolor i kommunen. I dag finns ett 20-tal friskolor på grundskolenivå i Täby och ungefär lika många kommunala grundskolor. Några friskolor är små och riktar sin verksamhet till barn med funk- 20

21 tionshinder. Den största friskolan är Internationella Engelska skolan i Täby som 2014 hade elever, varav hälften kom från andra kommuner. Täby Friskola är den största friskolan på grundskolenivå för elever som bor i Täby. Det finns två kommunala och åtta fristående gymnasieskolor i Täby. År 2014 hade Täby kommun elever från förskoleklass till nian som var folkbokförda i kommunen. Av dessa gick 34 procent i friskolor i kommunen och ytterligare några procentenheter i friskolor utanför Täby. Bland eleverna i årskurs 6 9 var det hälften som gick i friskolor. I landet som helhet går drygt 13 procent av grundskoleeleverna i friskolor. Även jämfört med ett par liknande kommuner i Stockholmsområdet har Täby fler friskoleelever. I Danderyd, Lidingö och Nacka går 20 procent av eleverna i friskolor. I Upplands Väsby är dock andelen hela 45 procent. I Täby gör alla föräldrar, via kommunens hemsida, ett aktivt val av skola när barnet ska börja förskoleklass eller när barnet går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs. Det går att välja kommunal eller fristående skola, i eller utanför kommunen. Alla skolor, både kommunala och fristående, presenteras på samma sätt. Det går också att jämföra skolorna med avseende på studieresultat och resultat i föräldra- och elevenkäter. I jämförelse med andra skolor i Täby har eleverna i Täby Friskolas högstadium i Enhagen det högsta genomsnittliga meritvärdet (betygssumma). När det gäller andel elever med fullständiga betyg är Enhagen näst bäst efter Milstensskolan, en friskola som drivs av Pysslingen. 21

22

23 En av skolans populära traditioner är skolbörjarfesten i Skavlöten FOTO: BIRGER HULTMAN

24 Ett entreprenörsdrivet familjeföretag Kärstin Hultman startade verksamheten i Täby Friskola höstterminen 1994 med 30 elever i en klass årskurs 6 på Skarpängsskolan. I dag har Täby Friskola drygt 800 elever i 30 klasser, tre parallella klasser från förskoleklass till årskurs 9 på sex platser i Täby. Under de första 18 åren ägdes Täby Friskola av Kärstin och hennes man Birger Hultman. Hon var rektor och han var vd. Täby Friskola har gjort en dramatisk resa, präglad av både framsteg och motgångar uppenbarligen mest framsteg eftersom skolan har expanderat och i alla väsentliga avseenden kan betecknas som framgångsrik. Skolans utveckling följer ett mönster som överensstämmer med historien för många entreprenörsdrivna familjeföretag, oavsett i vilken bransch de verkar. Historien om Täby Friskola kännetecknas nämligen framförallt av detta: EN TYDLIG VERKSAMHETSIDÉ. Kärstin Hultman var en mellanstadielärare med en klar uppfattning om hur undervisningen skulle bedrivas. Täby Friskola har under alla år hållit fast vid dessa grundläggande idéer, även när de har rönt motstånd från olika håll. 24

25 INGEN MASTER PLAN. Entreprenörskap handlar inte bara om att förverkliga en idé utan också om att ständigt hantera oväntade problem och tillvarata nya möjligheter som dyker upp. Även om Täby Friskola har hållit fast vid de grundläggande idealen har Kärstin och Birger alltid varit beredda att anpassa verksamheten när det har uppstått nya problem eller nya möjlig heter. De stötte vid flera tillfällen på oväntade hinder, vilket ställde krav på kreativa lösningar. I flera fall hittade de lösningar som gav extra kvaliteter i verksamheten som de kanske inte hade kommit på annars. ETT PARARBETE. För att kunna starta och utveckla ett företag behövs ofta två delvis motsatta egenskaper: dels brinnande engagemang och stor kreativitet, dels en strukturerande och organiserande förmåga. I ett inledningsskede kan det räcka med den förra egenskapen. Men för att bygga ett långsiktigt hållbart och expanderande företag behövs även den andra egenskapen. Framgångsrika företagsbyggen är därför ofta ett pararbete. Kärstin och Birger Hultman är exempel på ett framgångsrikt företagarpar. Hon var en driftig pedagog och han var en skicklig organisatör. FAMILJEANDA. Täby Friskola startade från noll och skulle byggas upp med knappa ekonomiska resurser, särskilt under de första åren då skolpengen var klart lägre än kommunens kostnad per elev. Då gällde det att hushålla med pengarna. Särskilt administrationskostnaderna måste minimeras. Kärstin och Birger 25

26 fick göra mycket av det praktiska arbetet själva. Släktingar och personliga bekanta anlitades. Lärare och fritidshemspersonal fick ta ett större ansvar än vad som var brukligt i kommunala skolor. Till familjeföretagets styrka hör också en närhet mellan ägare/ledning och anställda/elever. Detta har skapat en stark gemenskap och lojalitet kring de grundläggande målen för verksamheten. Beslutsvägarna har varit korta. En ny värld för skolan Alla dessa kännetecken delar Täby Friskola med entreprenörsdrivna familjeföretag i andra branscher. För ett friskoleföretag som startade kort efter friskolereformen tillkom de extra utmaningar som följer av att ge sig in i en verksamhet som under lång tid har styrts av helt andra regler och traditioner. Nydanande entreprenörer möter ofta motstånd. De driver med stort engagemang sin idé och när de står på sig är det lätt att de av omgivningen uppfattas som besvärliga. När den svenska skolan efter att i decennier ha drivits som offentlig monopolverksamhet öppnades upp för konkurrens, ställdes politiker, kommunala förvaltningar och anställda inom de kommunala skolorna inför nya problem och utmaningar. Tidigare var nästan alla skolor i Sverige kommunalt drivna samtidigt som kommunerna var tämligen hårt styrda av statliga regleringar. Eleverna tilldelades plats i en viss skola enligt närhetsprincipen. Under ett par år ändrades allt detta. Den statliga regleringen av skolan minskade samtidigt som de kommunala skolorna utsattes för konkurrens från friskolor. Lärarnas arbets- 26

27 situation i de kommunala skolorna blev mer styrd samtidigt som anställningsförhållandena blev mindre reglerade. Från att ha varit ensam huvudman för alla skolor, fick kommunerna nu en ny roll med flera uppgifter: övergripande ansvar för skolsituationen i kommunen, bland annat för att alla barn i kommunen får plats i en skola samt att alla föräldrar och elever får information om skolsituationen i kommunen, huvudman för de kommunala skolorna, underleverantör till friskolorna, till exempel vad gäller lokaler och elevhälsovård, konkurrent till friskolorna. Ibland kan det uppstå konflikter mellan några av dessa uppgifter. Men det måste stå klart att det alltid är kommuninnevånarnas bästa som har högsta prioritet, inte den egna skolverksamhetens intresse. Täby kommun har länge haft en stark borgerlig majoritet och kommunen har länge haft en mycket positiv inställning till friskolor. Men historien om Täby Friskola visar att även här har det ibland varit svårt att starta och driva en friskola. På många håll sågs Täby Friskola inledningsvis som en otillbörlig konkurrent, ett hot mot de kommunala skolorna. Säkert ansåg en del kommunala tjänstemän och politiker också att Kärstin och Birger Hultman, på entreprenörers vis, var besvärliga människor. 27

28 FOTO: BIRGER HULTMAN Filippa Reinfeldt inviger Lilla Gribbylundsskolan

29

30 Birger Hultman har noterat att Täby Friskola har bidragit till en uppryckning av näraliggande kommunala skolor när dessa har fått konkurrens. Kärstin och Birger fick tydliga signaler om detta från föräldrar i de berörda skolorna. Men en del lärare i de kommunala skolorna satsade främst på att förtala Täby Friskola. En förälder berättade för Kärstin och Birger att hon hört mycket negativt om Täby Friskola av sin kommunala lågstadielärare, till exempel att det var en mycket sträng skola. Men eftersom hon inte trodde att man slog barnen på fri skolan, så ville hon i alla fall pröva hur det var att låta ett barn gå i Täby Friskola. Täby Friskolas grundidéer Täby Friskola har alltid varit en idédriven verksamhet och de grundläggande verksamhetsidéerna har varit konstanta genom åren, även om målformuleringarna har varierats något. Så här presenterades Sex hörnstenar för Täby Friskola vid femårsjubileet 1999: 1 Vi får inte svika våra barn En av TF:s första grundidéer är att barn har lätt att lära, särskilt i låg- och mellanstadieåldern. Det är att svika dessa barn om man inte ger dem gedigna baskunskaper. Av detta skäl satsar Täby Friskola på kunskaper. Grunden för inlärning är språket och barn lär sig bäst om de trivs i sin skola. Skolans motto är således Trivsel och kunskaper, särskilt i språk. 30

31 2 Läraryrket ett konstnärskap En annan av TF:s grundidéer är att läraryrket är ett konstnärskap. Den som inte har talang och rätt inställning har svårt att bli en riktigt uppburen lärare. Undervisning är ingen mekanisk process. Att skapa bra lektioner är inget som i sin helhet kan utövas på kontorstid. Kreativitet och skapande kan inte kommenderas fram, det uppnås bäst på konstnärens egna villkor. 3 Det viktiga är att utlovade resultat nås I TF är det viktiga att lärare och elever når de resultat som skolan utlovar, inte hur eller när. Varje lärare väljer och vidareutvecklar själv sina undervisningsmetoder och ansvarar för studieresultat och trivsel bland sina elever. I tillverkande företag behöver de anställda vara på sina arbetsplatser viss tid för att produktionen ska fungera. I TF väljer varje lärare själv tid och plats för sina förberedelser och sitt efterarbete. Samarbete med kolleger ska ske efter behov och helt på egna villkor, inte föreskrivas utifrån. De gemensamma möten som är nödvändiga ska planeras noga och genomföras med respekt för lärarnas tid. 4 Professionellt ansvar, ej föräldrainflytande I TF betonas lärarnas professionella ansvar för undervisningen inom ramen för skolans resurser, profil och inriktning. TF utlovar inte föräldrainflytande över skolans undervisning eller inriktning, bara närhet till en lärare med befogenhet att fatta beslut i nästan alla frågor. I lärarnas professionalism ingår att dra nytta av goda råd från föräldrar, elever och andra. I lärar- 31

32 nas yrkesroll ligger att vara öppen för de nya krav som ställs på skolan och eleverna. 5 Resurserna till undervisningen För att skolan ska få goda ekonomiska resurser eftersträvar TF välfyllda klasser och låga administrationskostnader. Resurserna ska koncentreras till undervisningen. Inom ramen för skolans verksamhetsmål och skolpengen ansvarar lärarna för att elever och föräldrar blir nöjda. Alla frågor i skolan ska i första hand lösas av berörda elever, föräldrar och lärare. 6 Gedigna baskunskaper och ett vackert språk TF:s uppdrag är att ge eleverna en trivsam skoltid och goda kunskaper, särskilt i språk. Varje elev ska följas upp noga, bland annat med skriftliga prov. Skriftliga månadsomdömen lämnas till föräldrarna för underskrift. Utöver utvecklingssamtal får elever, vars föräldrar så önskar, skriftliga terminsbetyg från klass fyra. Elev, lärare och förälder skriver ett kontrakt som bland annat ställer krav på att var och en lämnar sitt bidrag för att varje elev ska bli framgångsrik i sitt skolarbete. Normalt krävs att friskolans lågstadieelever läser läxor minst 2 3 timmar i veckan och mellanstadieelever 4 5 timmar. De högstadieelever som har gått sin skoltid i friskolan ska, när de lämnar skolan, ha gedigna kunskaper och färdigheter, god retorisk förmåga samt kunna uppträda och påverka både sina egna liv och samhällets utveckling i stort. 32

33 Täby Friskolas första symbol var ett par körsbär med denna förklarande text: Körsbär är goda. Lite sura ibland, men för det mesta väldigt söta. Körsbär trivs inte i skugga. Sol, vatten och kärlek vill de ha. Bären mognar på egna stjälkar, tätt intill varandra. Ofta blommar det omkring dem. Körsbär tycker om att växa nära en bok. Precis som våra elever. 33

34 Att stå för sina idéer För den som inte närmare har följt de senaste decenniernas skoldebatt kanske ovanstående hörnstenar inte låter så kontroversiella. Men detta hände sig under den tid då vanligt sunt förnuft inte var särskilt vanligt i skoldebatten. I själva verket var många av Täby Friskolas idéer mycket omstridda. Då gällde det för lärare och ledning på Täby Friskola att stå upp för sina principer. Vi ska i senare kapitel gå närmare in på hur de sex hörnstenarna tog sig praktiska uttryck. Men först ska dramats huvudpersoner presenteras. Kärstin och Birger Hultman Kärstin Hultman blev färdig mellanstadielärare i mitten på 1980-talet och arbetade i Näsbyparksskolan och Rostocks skolan innan hon sedan kom till Gripsvallsskolan. (Rostocksskolan inrymmer i dag Ljungmyrsskolans fritidshem Tigern. Gripsvallsskolan heter i dag Milstensskolan och drivs av Pysslingen.) Hon var en engagerad lärare som mötte stor uppskattning från elever och föräldrar. Kärstin trivdes dock inte med sin arbetssituation. Beslutsvägarna var tröga och styrningen uppifrån var för stor. När friskolereformen kom, såg hon sin chans att kasta loss och bli sin egen. Kärstin var gift med Birger Hultman. De hade träffats i Täbys kommunalpolitik. Hon tillhörde VPK och han var moderat. Men att vara entreprenör innebär ju att tänka utanför ramarna. 34

35 Täby Friskolas grundare Kärstin och Birger Hultman FOTO: BIRGER HULTMAN FOTO: PRIVAT

36 Inledningsvis var Birgers roll i Täby Friskola mest att komma med glada tillrop åt Kärstin. Men när skolan växte, kom han att axla rollen som vd i företaget. Birger Hultman är fil. kand. i bland annat ekonomi och statskunskap. Han var under lång tid anställd i Stockholms läns landsting, bland annat som utredningschef. Han var kommunalråd i Täby och blev därefter egen företagare, i första hand med inriktning på utredning, utbildning och förvaltning av egna fastigheter. Med denna bakgrund var det naturligt för Birger att ta hand om Täby Friskolas ekonomi och myndighetskontakter. Han var också en uppskattad chef. En av de anställda har sagt: När man pratade med Birger kände man sig alltid som den viktigaste personen just då. Han var också något av en farfar för de mindre barnen som älskade att skoja med honom. Birger har haft flera roller i Täby Friskola, förutom att vara vd. Han har undervisat i samhällskunskap för högstadiet samt fungerat som företagets fastighetsskötare. Det var den ekonomiska nödvändigheten som gjorde att Birger fick ta hand om fastighetsskötseln. Men detta hade också en annan fördel, nämligen att han ofta rörde sig ute i verksamheten och kunde upptäcka om det fanns några problem. Även Kärstin var en uppskattad chef. Hon var minst av allt konflikträdd och betydligt mer impulsiv än Birger. Ibland gick hon lite för snabbt från tanke till handling. Därför satte en av lärarna, Ann-Christine Aggeborn, upp en skylt i kopieringsrummet på Enhagenskolan med en uppmaning till Kärstin att 36

37 inte kopiera eller skicka ut papper utan att Ann-Christine först hade fått läsa dem. Personalen på Täby Friskola har alltid känt ett starkt stöd av Kärstin och Birger i sitt arbete. De hade en förmåga att ta till vara på varje anställds egenskaper och kompetenser. Det gick att när som helst kontakta dem om man behövde ett snabbt besked. Näringslivsorganisationen Företagarna utsåg Kärstin Hultman till Årets företagare i Täby

38 Täby Friskola är väl värd resan från Rimbo! Anna Manberger och hennes man har haft barn i Täby Friskola sedan 2004 då dottern Mathilda började förskoleklass i Småskolan. Hon går nu i gymnasiet men fyra av familjens fem barn är i dag elever i olika årskurser på Täby Friskola. Eftersom de bor i Rimbo och driver lantbruk där blir det 40 minuters bilresa fram och tillbaka till Täby två gånger per dag för Anna och hennes man. Men det är väl värt den ansträngningen, tycker Anna. Det var Täby Friskolas inriktning på dans och muntlig framställning som avgjorde valet. Alla föräldrar var tvungna att gå på ett informationsmöte: För oss var det viktigt att alla föräldrar gjorde ett aktivt val och hade samma inställning till skolarbetet som vi, säger Anna. Anna är nöjd med hur Täby Friskola har utvecklats under de här åren med exempelvis spetsundervisning i mate matik och att det finns olika undervisningsgrupper i engelska och matematik beroende på elevernas kunskapsnivå. Dansen har också betytt mycket, inte minst

39 för att den gör idrotts undervisningen mindre fokuserad på bollspel. Detta är annars vanligt i andra skolor, vilket kan missgynna flickorna. På Täby Friskola får pojkar och flickor mötas i en aktivitet som är utvecklande, både socialt och för kroppen. Att det råder arbetsro och att det är en trygg miljö, är en annan viktig anledning till att vi valde Täby Friskola, säger Anna. Barnen får skriva på ordningsreglerna. Det är bra tycker Anna och tillägger att hon även noterade de klotterfria lokalerna och fräscha toaletterna innan familjen bestämde sig för Täby Friskola. På Täby Friskola finns en stark tilltro till lärarna. Anna menar att det är en av de sakerna som gör skolan så attraktiv. Som förälder på Täby Friskola måste man ställa upp på den idén. De långa resorna fram och tillbaka till skolan innebär att Anna och hennes man har satsat mycket på skolgången för sina fem barn. Det är stor fördel att få umgås med barnen den där tiden i bilen fram och tillbaka till skolan och det är bra att barnen ser att vi lägger ned den tiden för att de ska gå i en skola som de trivs så bra i, avslutar Anna.

40 FOTO: BIRGER HULTMAN Profil musikal uppträder traditionsenligt på Enhagens vårshow

41

42 Att bygga upp en friskola Sedan höstterminen 2010 har Täby Friskola en tydlig och logisk struktur. I tre kommundelar Gribbylund, Hägernäs och Skarp äng bedrivs undervisning från förskoleklass till årskurs 5. I Enhagen finns en skola med tre paralleller från årskurs 6 till 9. Man skulle kunna tro att denna struktur har tillkommit genom en i förväg genomarbetad plan. Men så är inte fallet. Kärstin Hultmans ursprungliga idé var inte alls att starta och bygga upp en friskola av den typ som Täby Friskola utvecklades till. Hennes ambition var inledningsvis betydligt blygsammare. Hon ville bli kapten i sitt eget klassrum genom att göra sin egen klass till en friklass, inrymd i den kommunala Gripsvallsskolan där hon arbetade. Då skulle hon kunna hyra lokaler och köpa de kringresurser som fanns på skolan. Men så fri var nu inte friskolereformen. En friskola måste åtminstone omfatta ett helt stadium, alltså tre årskurser. Detta blev nu också Kärstins inriktning. Men redan innan hon hade hunnit lämna in sin formella ansökan till Skolverket 1993 drogs en rad motaktioner igång. Kommunens skolchef ifrågasatte hela idén. Lärarfacket och majoriteten av lärarna i Gripsvallsskolan skrev ett protestbrev och de fick föräldrar till elever i andra klasser att skriva under ett upprop. Hem och Skolaföreningen fick Aftonbladet att skriva en kritisk artikel om Kärstins undervisning. Men det fanns en grupp som inte protesterade, nämligen 42

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i. Förskoleklass, 9-11 nov kl. 18. Förskoleklass hösten 2016. Hägernäs / Lilla Gribbylund / Småskolan

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i. Förskoleklass, 9-11 nov kl. 18. Förskoleklass hösten 2016. Hägernäs / Lilla Gribbylund / Småskolan Förskoleklass hösten 2016 Hägernäs / Lilla Gribbylund / Småskolan INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i Förskoleklass, 9-11 nov kl. 18. VÅRT MOTTO Kunskap genom engagemang och kompetens VÅR VISION

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF. åk 4, den 16 nov kl. 18 i Enhagen. Lär känna verksamheten i. Årskurs 4 hösten 2016. Hägernäs / Gribbylund / Ljungmyr

INFORMATIONSTRÄFF. åk 4, den 16 nov kl. 18 i Enhagen. Lär känna verksamheten i. Årskurs 4 hösten 2016. Hägernäs / Gribbylund / Ljungmyr Årskurs 4 hösten 2016 Hägernäs / Gribbylund / Ljungmyr INFORMATIONSTRÄFF Lär känna verksamheten i åk 4, den 16 nov kl. 18 i Enhagen. VÅRT MOTTO Kunskap genom engagemang och kompetens VÅR V ISION Alla elever

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen Årskurs 6 hösten 2015 Enhagen INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen Vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens Vår vision Alla elever ska känna glädje och

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF. Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 16 nov kl. 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2016. Enhagen

INFORMATIONSTRÄFF. Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 16 nov kl. 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2016. Enhagen Årskurs 6 hösten 2016 Enhagen INFORMATIONSTRÄFF Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 16 nov kl. 18 i Enhagen VÅRT MOTTO Kunskap genom engagemang och kompetens VÅR VISION Alla elever ska känna glädje och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Sveriges Islamiska Skolor

Sveriges Islamiska Skolor Sveriges Islamiska Skolor 2008 SIS, Sveriges Islamiska Skolor SIS veriges Islamiska Skolor, som förkortas SIS, är en intresseorganisation för fristående skolor i Sverige som har muslimsk inriktning eller

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Gå till taby.se/skolval 9 jan 5 feb 2012 Välkommen att välja grundskola! Som förälder till ett barn i Täby väljer du aktivt vilken skola du vill att

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Innehåll Undervisning 3 Förtroendearbetstid 5 Arbetstid

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

För att undervisningen skulle fungera var det nödvändigt att arbeta i mindre grupper. Då kunde barnen jobba i sin egen takt.

För att undervisningen skulle fungera var det nödvändigt att arbeta i mindre grupper. Då kunde barnen jobba i sin egen takt. 68 Årskurslöst är min modell Det blev roligare att vara lärare under 80-talet. Eleverna blev mer öppna och spontana. När den nya läroplanen kom 1980 ökade också den pedagogiskafriheten. Jag fick lättare

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Förskolan 2015 Får alla barn vara med att bestämma vad ni skall göra på förskol Får du vara med och bestämma vad ni skall göra på din förskola? Får

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Virestad Bråthult Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Virestad Bråthult Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Virestad Bråthult Stolthet Vi som varit engagerade i skolfrågan i Virestad sedan starten 2009 är mycket stolta över att kunna bedriva bra verksamhet inom skola fritids och förskola på landsbygden nära

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Skånhällaskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Skånhällaskolan F-3 Läsåret 2011/12 Grundskolan,

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 1 (8) Utbildningsavdelningen Camilla Karlsson administratör Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 2 (8) Grundskoleenkät 2012 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

IS Atlas Kommunal enskild grundskola f-9

IS Atlas Kommunal enskild grundskola f-9 IS Atlas Kommunal enskild grundskola f-9 IS Atlas kännetecknas bland annat av goda resultat och hög kvalitet internationell skola - språk Skolinspektionens granskning 2011/12 Av tillsynen framgår att utbildningen

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

En liten skola med stora ambitioner

En liten skola med stora ambitioner En liten skola med stora ambitioner Vi ger alla elever goda förutsättningar att lyckas med sina studier! Gribby Gård är en liten 6-9 skola som ligger i Gribbylund. Vår ambition är att, så långt som möjligt,

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i Uppsala årskurs F 9 Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

"Jag har lärt mig uppskatta de små, nästan osynliga stegen som barnen tar i sin utveckling!' Speciallärare Eva Gustafson.

Jag har lärt mig uppskatta de små, nästan osynliga stegen som barnen tar i sin utveckling!' Speciallärare Eva Gustafson. "Jag har lärt mig uppskatta de små, nästan osynliga stegen som barnen tar i sin utveckling!' Speciallärare Eva Gustafson. 56 57 "Man kallar oss utvecklingsstörda, men främst är vi människor i utveckling".

Läs mer

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Svartå Förskoleklass, (Svartå) Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

skolportal # Mattesatsningen idrottslokaler

skolportal # Mattesatsningen idrottslokaler Samverkansmöte Alceahuset Österåkers kommun Samverkansgruppen för skolor och kommunen 7/5-15 Närvarande: Kent Henningson produktionschef Kenneth Netterström ordförande skolnämnden Helene Ahlström Prolympia/Österskärsskolan

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer