Hörselpedagogiska föreningens (Hpf) historia (Nertecknad i september 2010)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hörselpedagogiska föreningens (Hpf) historia (Nertecknad i september 2010)"

Transkript

1 Hörselpedagogiska föreningens (Hpf) historia (Nertecknad i september 2010) Föreningen bildades Den första medlemsförteckningen innehöll 49 namn. Bland dem fanns Arne Fransson, Anna Greta Näslund och Inger Bodin. På årsmötet 1988 firades Hpf:s 30 års jubileum. Arne Fransson, Stockholm, berättade då om föreningen. Dessvärre finns ingen dokumentation kvar från den sammanfattningen. Detta gäller också de första 12 åren. Till du/ni som har minnen från åren liksom är SPAF mycket tacksam för om du/ni kunde komplettera med information. Följande stod att läsa i ett informationsblad som Hpf:s styrelse skickade ut i januari 1975: Hpf bildades i januari Vid den tiden stod hörselvården inför en expansion i vårt land. Nya hörselklasser började inrättas ute i landet och Hörselfrämjandets riksförbund hade nyss startat med rehabilitering av vuxna hörselskadade. Hörsellärarna kände ett behov av att få samlas till möte för att diskutera pedagogiska problem samt utbildningsoch fortbildningsfrågor. De flesta ville göra en insats för att påverka utvecklingen i gynnsam riktning. Många olika initiativ har tagits under årens lopp. En rad skrivelser har sänts till berörda myndigheter och åtskilliga uppvaktningar har skett för att vinna gehör i skolöverstyrelse och departement. Arbetet har varit intensivt men det har burit frukt. Speciallärarutbildningen har i tid förlängts från 8 veckor till 3 eller 4 terminer och innehållet i utbildningen har förbättrats. Hörselklassorganisationen har vuxit ut så att samtliga län, med några undantag, har egna klasser. Hörselgymnasium för hörselskadade har startats, fackskola likaså och arbetet bland vuxna hörselskadade ökar ständigt i omfattning. Därmed menar vi det på sina håll starkt expanderande audiopediska arbetet i nära arbete med medicinska, tekniska och sociala insatser för vuxna hörselskadade. Utredning av den framtida gymnasieutbildningen för hörselskadade har sänts ut på remiss och Hpf har yttrat sig över denna. Under 1973 insände vi ett remissyttrande gällande utredning av hörselpedagogiska centra. Naturligtvis har många andra faktorer betytt mycket för den snabba utvecklingen efter andra världskriget. Främst bör man då nämna de tekniska och medicinska framstegen men också riksdagens generösa anslag till arbetet för och bland de handikappade som skapar de ekonomiska resurserna för en rationell hörselvård i vårt land. Föreningen hade, 1975, två sektioner: en hörselklasslärarsektion och en audiopedisk sektion, som koncentrerat sig kring den hörselrehabiliterande verksamheten för vuxna. Hpf var representerat i Nordiskt Audiologiskt Sällskap samt deltog i de förberedande diskussionerna kring bildandet av en svensk audiologisk förening. Man hade nära samarbete med den danska Hörepedagogisk förening. Man berättar om verksamheten att i samband med årsmöten hålls konferenser och kurser. Avgiften var 30 kronor. Föreningens facktidskrift var Audionytt som gavs ut i samarbete med den danska föreningen. Dessutom fanns det möjlighet att prenumerera på Scandinavian Audiology. Fortsättningsvis presenteras varje år för sig. Ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen finns med, liksom medlemsantal, medlemsavgift och årsmöte/konferenstema (när det är dokumenterat), ibland också viktiga skrivelser, remisser m m. 1

2 1970 Tim Arrevik, ordförande Övriga styrelseledamöter var Lennart Olsson, Nanny Mari Westin, Margareta Ljungström. Medlemsantal: 223 Årsmöte/konferens hölls i Stockholm. En av föreläsarna var Terje Basiler från Oslo som talade om non verbal kommunikation. Man diskuterade att ha två sektioner i styrelsen. En för landstingsanställda och en för kommunanställda hörselpedagoger. Man föreslog samarbete med Dövlärarsällskapet Arne Fransson, ordförande Lars Hulander, sekreterare Årsmöte: 6 mars på Hörselrehabiliteringen, Sahlgrenska Sjukhuset Man anordnade en Audiopedisk kurs med Arne Fransson som föreläsare, liksom Gunnel Arenius som talade om tal- och röstbehandling. Detta år anordnade Hpf en studieresa till Holland NAS hade sin konferens i Helsingfors och i TV1 startade en avläseträningskurs Arne Fransson, ordf Lars Hulander, sekr Medlemsantal: 235 Årsmöte 18 mars på hörselkliniken Kornhamnstorg, Stockholm 1973 Lars Hulander, ordf Arne Fransson, sekr Årsmöte i mars på Hörselkliniken, Kornhamnstorg I november hölls en estraddebatt om placering av hörselskadade elever och den framtida hörselklassorganisation Lars Hulander, ordf Arne Fransson Medlemsantal: 247 Medlemsavgift: 30 kr Årsmöte den 30 mars på Hörselrehab, Audiologen, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 2

3 Ulrika Leimar föreläste om LTG - läsning på talets grund. Konferensen handlade också om undervisning i hörselklinik liksom drama och rytmik för eleverna. Svenska Audiologiska Sällskapet bildas. Hpf skickade remissyttrande angående gymnasieorganisationen. Man yttrade sig också i frågan om de ekonomiska förutsättningarna för specialskolelever kontra hörselklasselever Lars Hulander, ordf Curth Wengelin, sekr Medlemsantal: 287 Medlemsavgift 30 kr Årsmöte hölls i Stockholm (Södersjukhuset) den 8 9 mars Hpf skickade remissvar angående huvudmannaskap för specialskola respektive särskola. Eddie Berenstaafs material Tala och Se, grundkurs i talavläsning, delades ut till varje medlem Tim Arrevik, ordf Irma Cronquist, sekr Medlemsantal: 278 Årsmötet hölls i Malmö. Eva Gårding föreläste om talets prosodi och Poulsen Vad från Danmark berättade om MHS, mun-hand systemet I december yttrade sig Hpf om utbildningsplaner för speciallärarutbildningen Tim Arrevik, ordf Berit Brenner, sekr Medlemsantal: 282 Medlemsavgift: 30 kr Årsmötet hölls i Uppsala, Hörselrehabiliteringen, den mars. Ämnen för dagarna var bl. a. Vuxendövmetodik och Skolans integreringsproblem Hpf skickar ut en ordlista, Audiologisk terminologi på svenska, engelska, franska och tyska med Audionytt. Ordlistan är sammanställd av Katja Wallin Harriet Wiik, ordf Berit Brenner, sekr Medlemsantal: 282 Årsmötet hölls i Göteborg på Hörselrehabiliteringen, Sahlgrenska sjukhuset. Konferensen handlade om bl. a. Buller och popmusik 1979 Inger Bodin sekr 3

4 Medlemsantal: 245 Årsmöte/konferens hölls den 17 mars, i samverkan med TBV, på Hotell Bergsmannen i Örebro. Dövblind konsulent Stig Eriksson föreläste, representanter från Birgittaskolan talade om hörselklasser, AMI-S medverkade I april deltog Hpf i en planeringskonferens i Kalmar kring undervisning av hsk elever i södra regionen I november skickade Hpf en skrivelse till arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén angående förändringar i den yrkesinriktade rehabiliteringen vid kommande AMI-S Inger Bodin, sekr Medlemsantal: 254 Årsmöte/Konferens hölls i Karlstad, Hotell Savoy. Temat var Hörselskadade med tilläggshandikapp I januari skickades ett brev från Aud avd Uppsala, Klockhoff, angående en inventering av de hörselpedagogiska personalkategorierna, deras arbetsuppgifter, bakgrundsutbildning, tillgång och efterfrågan Reviderade stadgar för Hörselpedagogiska föreningen från den 22 mars Ann Margret Mossberg, sekr Medlemsantal: 248 Medlems avgift: 40 kr Årsmöte/Konferens hölls på Härnösands Folkhögskola. Temat var Tinnitus hos hörselskadade. I oktober diskuterades policy för att förbättra undervisningsvillkoren för elever med särskilda behov av stimulans och stöd (SIA reformen har ej lyckats göra skolsituationen för dess elever bättre). (Hörselvårdskonsulenternas styrelse har det här året utarbetat ett förslag till vidareutbildning för hörselvårdskonsulenter verksamma inom landsting och kommuner) Hpf skriver till Skolöverstyrelsen angående ett skolärende (Holängen). Arne Fransson blir den första och enda hedersmedlemmen i Hpf Lars Gunnar Ekström, sekr Medlemsantal: 261 Årsmöte/konferens hölls i Malmö Tema: Ensidig dövhet - ett dolt problem Hpf skrev, i oktober, ett brev till Handikappinstitutets samarbetsgrupp angående hörselpedagogers ordinationsrätt för vissa hörseltekniska hjälpmedel. 4

5 1983 Margareta Wilroth, sekr Medlemsantal: 251 Årsmöte/ kursdag hölls den 19 mars i Uddevalla, Hotell Bohusgården. Tema: Ny teknologi-nya möjligheter inom det hörselpedagogiska området 1984 Margareta Wilroth, sekr Medlemsantal: 274 Årsmöte/kursdag hölls den 23 mars i Göteborg på Hotell Skandinavia. Tema: Hörselskadade ungdomars övergång från skola till vuxenliv. Medlemmarna fick svara på en enkät det här året. 80 % av medlemmarna arbetade inom grundskoleväsendet. 20 % var landstingsanställda. 80 % av medlemmarna är kvinnor Margareta Wilroth, sekr Medllemsantal: 273 Årsmöte och konferens hölls, den mars, i Stockholm på Hotell Sheraton. Temat var Aktuell forskning och utveckling inom det hörselpedagogiska området Margareta Wilroth, sekr Årets konferens och årsmöte hölls i Umeå (Hotell Blå Aveny) den mars. Tema var Välvilja och värderingar - Hinder för den hörselskadade Eddie Berenstaaf, ordf Ann Margret Mossberg, sekr Ann Sofie Thulin, kassör Medlemsantal: 303 Årsmöte / konferens hölls i Halmstad, Tylösand, den 21 mars. Tema: Mellanöreinfektion - men för livet Hpf lämnade yttrande över förslaget Specialpedagogik i skola och lärarutbildning Stefan Espmark, ordf Ann Margret Mossber, sekr Ann Sofie Thulin, kassör 5

6 Medlemsantal: 300 Hpf firade 30 årsjubileum. Årsmöte och konferens hölls i Södertälje under temat Hörselproblem som invandrare Nea Edqvist, ordf Wera Andersson, sekr Ann Sofie Thulin kassör Medlemsantal: 300 Medlemsavgift: 50 kr Årsmöte/konferens hölls den 18 mars i Göteborg på Hotell Scandinavia Tema VI pedagogik 1990 Nea Edqvist, ordf Wera Andersson, sekr Viola Renfors, kassör Medlemsantal: 310 Medlemsavgift: 60 kr Årsmöte/ konferens hölls i Sundsvall på Hotell Södra Berget den mars Tema: Interaktion - kommunikation hos hörselskadade (Kursavgift 300 kr!!!) 1991 Vera Nilsson, ordf Wera Andersson, sekr Viola Renfors, kassör Medlemsantal: 250 Medlemsavgift: 100 kr Årsmöte och konferens hölls i Luleå (hotell Nordkalotten) den 16 mars och var en fortsättning på 1990 års tema. Interaktion - kommunikation hos hörselskadade, miljöns betydelse Vera Nilsson, ordf Majvor Hellström, sekr Elisabeth Linstam, kassör Medlemsantal: 250 Årsmöte/konferens hölls i Stockholm / Silja Line den mars Tema: Roller, revir, samverkan i hörselvården Författaren Alf Henriksson medverkade Vera Nilsson, ordf Majvor Hellström, sekr Elisabeth Linstam, kassör Medlemsavgift: 100 kr Årsmöte / konferens hölls i Uppsala under temat Har vi råd med etik? 6

7 1994 Ingalill Nordenskiöld, ordf Agneta Zetterström, sekr Elisabeth Linstam, kassör Medlemsantal:190 Medlemsavgift:100 kr Årsmöte/konferens hölls på hotell Liseberg i Göteborg den mars Tema Forskning och utveckling I mars skickade Hpf en skrivelse till Utbildningsdepartementet ang hörselpedagogutbildning Ingalill Nordenskiöld, ordf Agneta Zetterström, sekr Elisabeth Linstam, kassör Medlemsantal: 170 Årsmöte och konferens hölls i Bålsta den 5 8 maj under tema Forskning och utveckling 1996 Ingalill Nordenskiöld, ordf Britt Malmborg, sekr Sara Ekstrand, kassör Medlemsantal: 167 Årsmöte och konferens hölls i St Jakobs församlingshus i Stockholm den mars. Tema: Forskning och utveckling. Tinnitus Man diskuterar en sammanslagning av hörselkonsulenternas förening och Hpf 1997 Ingalill Nordenskiöld, ordf Britt Malmborg, sekr Sara Ekstrand, kassör Medlemsantal: 180 Den 8 oktober är det konferens tillsammans med hörselvårdskonsulenterna på Ronnebybrunn. Tema Yrkesrollen: Självkänsla och trygghet i hörselpedagogrollen. Forskning och utveckling I november har Hpf kontakt med Carl Tham på utbildningsdepartementet angående utbildning av speciallärare för döva och hörselskadade Britt Malmborg, ordf Kerstin Ohlsson, sekr Sara Ekstrand, kassör Medlemsantal: 180 Konferens i Stockholm, Folkets hus, den 7-9 oktober för vuxenpedagoger och konsulenter. Tema kommunikation 1999 Britt Malmborg, ordf Kerstin Ohlsson, sekr Sara Ekstrand, kassör Konferens i Malmö september 7

8 2000 Lennart Andersson, ordf 2001 Lennart Andersson, ordf 8

9 9

10 2002 Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen bildas 10

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

till mångas nytta om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar

till mångas nytta om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar fub_rapport_2008_042_cmyk.pdf 1 2010-01-22 till mångas nytta 14.43 om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar C M Y CM MY CY CMY K Projekt nr

Läs mer

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln!

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENINGS TIDNING NUMMER 3, SEPTEMBER 2005 NUMMER SEDAN STARTEN: 51 Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! 3..... Styrelsenytt 11.... Våra tolkkollegor i Finland 4-5... Rikstolkkonferensen

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Morgan Persson Högskolan Dalarna, Falun Historia III C-uppsats Handledare: Lars Petterson Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges Lärarförbund arbetade

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningens tredje årsmöte Den 22 mars hölls föreningens tredje

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

FTI:s tidsaxel 50 år

FTI:s tidsaxel 50 år FTI:s tidsaxel 50 år 1964 FTI grundas Klippt från Jubilumsskriften där Ulf-L Andersson berättar:...och hur det nu kom sig så råkade han [Lasse Forsslund, då informationschef på Tekniska forskningsrådet]

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Medlemstidning för Nummer 4 maj 2009 Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Innehåll 4-09 4 NYTT FRÅN STYRELSEN 5 SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS NYA

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2010-01-01 2010-12-31. f ö r. F ö r e n i n g e n L ä s r ö r e l s e n. Org. nr. 802408-4033

Å R S R E D O V I S N I N G 2010-01-01 2010-12-31. f ö r. F ö r e n i n g e n L ä s r ö r e l s e n. Org. nr. 802408-4033 Å R S R E D O V I S N I N G 2010-01-01 2010-12-31 f ö r F ö r e n i n g e n L ä s r ö r e l s e n Org. nr. 802408-4033 V E R K S A M H E T B E R Ä T T E L S E Föreningen Läsrörelsen 1/1 31/12 2010 Den

Läs mer

Dövblindhet i ett livsperspektiv

Dövblindhet i ett livsperspektiv Dövblindhet i ett livsperspektiv Strategier och metoder för stöd Lena Göransson DÖVBLINDHET I ETT LIVSPERSPEKTIV Strategier och metoder för stöd Lena Göransson 2007, Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne,

Läs mer

Programberedningens verksamhetsrapport 2011

Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och

Läs mer