Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

2 Folkets Bio Sveriges ledande kvalitetsfilmsaktör Imponerande! Efter fyra år som riksstyrelsens ordförande har jag erfarit och upplevt så mycket som imponerat på mig. Alla dessa fantastiska filmer, som för att bara nämna ett fåtal Mannen från Le Havre, Five Broken Cameras, Amour, För dig naken, Blå är den varmaste färgen, Belleville Baby och nu senast Ida och Timbuktu. De idoga och hängivet ideellt arbetande medlemmarna i hela Folkets Bio, som ökat i antal från drygt 600 till nästan 1000 och borde vara många, många fler. En alert och professionell personal på rikskon toret, hos filmpedagogerna i Göteborg, Lagret i Malmö och på biograferna. Så det pågående och framtidsinriktade utvecklingsarbetet i hela Folkets Bio med stor hjälp från PostkodLotteriet Från nyinvigda biografer i Umeå och Östersund. Via Sveriges minsta biograf i Tollered med sin upprustade salong, sin uppdaterade teknik, kaxiga utvändiga skylt och ökande publik. Till den sprillans nya Panora i Malmö med teknik i framkant, där det i den härligt stora foajén och de tre vackra salongerna nu ska skapas framtidens bioverksamhet för alla åldrar. Imponerande är att vi tillsammans ökat antalet Folkets Biobiografer från 16 till snart 20 och ökat antalet salonger från 22 till inom kort 30. Fler är också på gång. Och alla har under de fyra åren installerat den nya digitala visningstekniken 2K. Framtiden är Folkets Bios. Tro mig! Konceptet med filminköp, distribution och egna biografer kommer att stå starkt om vi både värnar och utvecklar det. Och stärker vår position med vårt unika utbud av spelfilm, dokumentärer, svensk film, barnfilm och kortfilm. Den stora publiken kommer snart till Folkets Bios biografer och våra filmer på andra biografer. Den kommer uttråkad av det anglosaxiska utbudet av ett oändligt antal uppföljare av fartfylld underhållningsfilm, nyfiket sökande efter meningsfull och berörande kvalitetsfilm. Tack för mig! Bo Andér Avgående styrelseordförande Ur Folkets Bios visionsdokument Folkets Bios vision är att vara Sveriges ledande och mest dynamiska kvalitetsfilmsdistributör och biografkedja för visning av kvalitetsfilm svensk och utländsk film, svensk dokumentärfilm, barn- och ungdomsfilm och kortfilm att våra filmvisningar skapar debatt om samhällsförhållanden världen över och i synnerhet kritik av maktstrukturers roll och påverkan på människors livssituation att nå en bred publik med de filmer som Folkets Bio visar och distribuerar att filmen som kultur- och konstart ska få samma status som andra konstarter och kunna verka utan att ta direkta kommersiella hänsyn att ge svenska filmare en möjlighet till distribution och visningar vid sidan av de mer kommersiellt styrda kanalerna. Genom distribution och import av såväl svensk som utländsk kvalitetsfilm, svensk dokumentärfilm, barnfilm och kortfilm bidrar Folkets Bio till en breddning av filmutbudet på bio och genom andra distributionsformer. Urvalet av filmer ska ske enligt Folkets Bios grundvärderingar och definition av kvalitetsfilm. Visning av en mångfald av filmer är en viktig aspekt av Folkets Bios värnande av åsikts- och yttrandefrihet och arbete för ökad integration, kulturell mångfald och jämställdhet. Folkets Bio ska bidra till att filmerna uppmärksammas, når publiken, ingår i det of fentliga samtalet och exponeras i det of fentliga rummet. Folkets Bio är extra viktig nu i en tid med stor maktkoncentration inom biovisningsområdet. Visningen av filmerna och mötet med publiken Den of fentliga biovisningen är en grundsten i Folkets Bios verksamhet. Det är också basverksamheten för de lokala avdelningarna. Förutsättningarna för denna verksamhet ute i landet skiljer sig åt mellan de olika avdelningarna, bland annat på grund av ortens storlek och antalet alternativa biografer. Detta påverkar avdelningarnas repertoar. Utöver filmer från Folkets Bios distribution visar flera avdelningar också filmer från andra distributörer än Folkets Bio. Flera avdelningar visar också film utanför biograferna. 2 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

3 Organisation Riksföreningen Folkets Bio är en partipolitiskt obunden ideell kultur förening. Föreningens medlemmar tillhör både riksföreningen och någon av de för närvarande femton lokalavdelningarna. Riksföreningen har två helägda bolag, Folkets Bio AB och Folkets Bio Filmlager AB. Riksföreningen svarar genom sin verksamhet och genom sina bolag för : samordning av koncernens verksamhet och dess utveckling filminköp och distribution support till och utbildning av medlemmar och avdelningar kommunikation inom och utom organisationen filmpolitiska insatser för främjande av kvalitetsfilm och yttrandefrihet bokning och leverans av egna och andra bolags filmer och marknadsföringsmaterial filmpedagogisk verksamhet lokalt, nationellt och internationellt förvaltning av 7%-fonden, som ger stöd till uppbyggnad och förnyelse av Folkets Bios biografer. Avdelningarna driver självständigt Folkets Bios 20 kvalitetsfilmsbiografer med visning av egna och andras filmer samt kompletterande verksamhet, bland annat av filmpedagogisk art. Medlemmar och avdelningar Folkets Bio har sammanlagt 949 medlemmar på femton avdelningar på följande orter (i bokstavsordning): Frölunda Göteborg Jönköping Luleå Lund Malmö Stockholm Tollered Umeå Uppsala Visby Västerås Växjö Östersund Östra Vemmerlöv Romain Duris och Anaïs Demoustier i François Ozons En ny flickvän. Styrelsen Styrelsen har sedan kongressen i april 2014 bestått av följande personer: Bo Andér, ordförande Andreas Hof fsten, ordinarie Kerstin Klingmann, ordinarie Kerstin Olander, ordinarie Lasse Pettersson, ordinarie Kicki Rydemalm, ordinarie PeO Sander, ordinarie Nilla Dahl, suppleant Toni Lindén, suppleant Ur Timbuktu av Abderrhamane Sissako. Styrelsens sammanträden Styrelsen har haf t sju styrelsemöten under verksamhetsåret: 27 april, 25 maj, 27 september, 8 november och 14 december 2014, 28 februari och 14 mars Under verksamhetsåret har Bo Andér, Kerstin Klingmann (adjungerad), Kerstin Olander (som från och med 1 januari dock inte deltagit på grund av jäv), PeO Sander och från personalen Katrina Mathsson, Rose-Marie Strand (adjungerad) och Anna Josefsson utgjort arbetsutskott. Utskottet, tillika styrgrupp för PostkodLotteri-projektet Kvalitetsfilm i hela landet Folkets Bio 40 år och arbetsgrupp för strategiska rikstekniska frågor har sammanträtt nio gånger: 12 maj, 6 juni, 2 september, 7 november, 25 november (per capsulam) och 5 december 2014, 15 januari, 17 februari och 13 mars Verksamhetsberättelse för Folkets Bio

4 Folkets Bios organisation Medlemmar 949 st M M M M M M M M M M M M Avdelningar 15 st Avdelning Avdelning Avdelning Avdelning Årsmöte Årsmöte Årsmöte Årsmöte Avdelningsstyrelse Avdelningsstyrelse Avdelningsstyrelse Avdelningsstyrelse Verksamhetsledare Verksamhetsledare Verksamhetsledare Verksamhetsledare Biograf Biograf Biograf Biograf Riksorganisationen Kongress Riksstyrelse AU Rikskontoret Folkets Bio AB Lagret AB Styrelse Folkets Bio AB Styrelse Lagret AB Verksamhetsledare Verksamhetsledare Verksamhetsledare Verksamhetsledare Föreningsverksamhet Filminköp Marknad Distribution Pedagogisk verksamhet Fysisk distribution 4 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

5 Valberedningen Valberedningen har bestått av följande personer: Ulla Pedersen, Suzanne Wiktorsson och Rose-Marie Strand. Revisorer Revisorer för verksamhetsåret har varit Patrik Löfving och Petter Forkstam. Personal Riksföreningen Folkets Bio har haf t följande personal anställd under 2014: Bettan von Horn, Katrina Mathsson, Rose-Marie Strand, Marie Strauss, Anna Harding, Anna Josefsson, Johan Holmberg, Fredrik Holmberg: 100%; Mikael Kowalski: 95%; Oscar Eriksson: 75%; Mia Annerwall: 100% mars-augusti, 70% september; Julia Bertilsson (Lagergren): 50% april-december. Under delar av året har Mia Annerwall, som annars arbetar på Folkets Bio Filmlager, vikarierat på rikskontoret och täckt upp med olika arbetsuppgif ter då Marie Strauss varit sjukskriven. Viktiga händelser under året Nya biografer Till de verkligt stora händelserna under verksamhetsåret hör invigningen av tre nya biografer i Östersund, Umeå och så den stora nybyggda tresalongsbion Panora i Malmö, som blir ett flaggskepp som Folkets Bio-biograf och samtidigt en profilbio med särskilt fokus på barn och unga, en Barnens Bio. 5-årsvisionen och stödet från PostkodLotteriets Kulturstif telse Arbetet med den av kongressen i Stockholm 2012 beslutade 5-årsvisionen Fördubbla publiken inom 5 år har intensifierats under programperioden och integrerats med de insatser som skett inom ramen för verksamhetsutvecklingsprojektet Kvalitetsfilm i hela landet Folkets Bio 40 år (FB40), finansierat av Svenska Postkod Lotteriets Kulturstiftelse. Slutrapporten om FB40 lämnades till styrelsen 14 december Styrelsen har följt upp FB40 och strategin för 5-årsvisionens förverkligande genom att uppdatera strategin och våren 2015 inleda ett arbete tillsammans med avdelningarna för dess implementering. Teknikfrågor i ett strategiskt perspektiv Arbetet med installationer av 2K-projektorer i alla Folkets Bios biografsalonger har slutförts. Från styrelsens sida har detta skett genom fördelning av medel ur 7%-fonden och konsulthjälp för finansiering, förhandling och teknisk installation. Styrelsen har genom au/arbetsgruppen för strategiska tekniska frågor genomfört en utredning om den tekniska kompetensen på biograferna. Utredningen har också analyserat frågor om digital distribution och en intern service- och supportorganisation. Utredaren Ulf Slottes förslag har bearbetats av styrelsen under våren 2015 för implementering ef ter diskussion under kongressen Tillgänglighet och mångfald Riksstyrelsen har i dialoger med avdelningarna verkat för att våra biografer installerat och uppdaterat teknik för personer med funktionsnedsättningar. Styrelsen har våren 2015 tagit fram en jämställdhets- och mångfaldsplan, som förhoppningsvis kan bli förebildlig för de avdelningar som ännu inte har dylika planer. Riksföreningens kommunikation med avdelningarna Riksföreningen har arbetat med att förbättra kommunikationen med avdelningarna, genom styrelsens kontaktpersoner och ett 2014 nyetablerat forum för avdelningsstyrelsernas ordföranden, via FB-Nytt samt genom bilaterala möten med avdelningarna rörande uppföljningen av strategin för att uppnå målen i vår 5-årsvision. Rikskontoret och biografernas personal har under året haf t regelbunden kontakt och möten om Folkets Bios filmer och biografernas publikarbete. Insatser kring kommunikation har också skett inom ramen för avslutningsperioden hösten 2014 i projektet Kvalitetsfilm i hela landet Folkets Bio 40 år. Filmpedagogik, medie- och informationskunnighet Filmpedagogerna har genomfört workshops i filmkommunikation i ett antal föreningar som stöd till de avdelningar som avser starta en egen reguljär filmpedagogisk verksamhet. På styrelsens uppdrag formulerade filmpedagogerna i februari 2015 en 5-årsplan för sitt arbete. Pedagogerna har fortsatt både sitt internationella arbete genom sitt partnerskap med UNESCO och det nationella som drivande i MIK (Media- och informationskunnighet)-teori och -praktik. Extra finansiering av verksamheten Riksföreningen, avdelningarna och FB-distributionen har fortsatt arbetet under programperioden med bidragsökandet på de traditionella vägarna och prövat nya vägar inom ramarna för föreningens visions- och programförklaringsdokument. Riksstyrelsen har med Kerstin Klingmann som konsult erbjudit avdelningarna support i bidragsfrågor, vilket gett resultat både lokalt och nationellt. Ett exempel är avdelningarnas framgångsrika ansökningar hos SFI avseende biografernas marknadsföringsinsatser, vilket resulterat i totalt drygt 1 mkr under Verksamhetsberättelse för Folkets Bio

6 Ekonomiskt handlingsutrymme Riksstyrelsen har påbörjat arbetet med att öka Folkets Bio AB:s kapitalbas i analyser om möjligheten att årligen avsätta medel ur den ordinarie budgeten och att stärka kapitalet med hjälp av externt stöd. 7%-fonden Avbetalningsplanen för riksföreningens skuld till fonden har fortsatts, med återbetalning av kr/mån, vilket pågått sedan januari Den för utvecklingsarbetet så viktiga fonden har nyttjats för startstöd till nya avdelningar, vid sidan av uppgif ten att ge till stöd till investeringar i ny biograf teknik. Biografkonsulent Den centrala riksföreningsfunktionen som biografkonsulent har genom Rose-Marie Strand använts för att bistå huvudsakligen Folkets Bio Umeå och Folkets Bio Malmö i deras biografutvecklingsprojekt. Gullspiran till Rose-Marie Strand På Guldbaggegalan för filmåret 2014 fick Folkets Bios barnfilmsansvariga Rose-Marie Strand ta emot priset Gullspiran. Juryns motivering: Priset Guldspiran tilldelades Rose-Marie Strand vid Guldbaggegalan. Likt en nyfiken stigfinnare banar hen väg och öppnar dörrar mot en värld långt mycket vidare och större än den som översvämmar oss genom det amerikanska filmflödet. Likt en David mot Goliat har hen oförtrutet stått på de små filmbolagens, liksom på de små människornas, sida. Konsekvent värnar hen mångfald mot enfald, vågar och vill ge plats för individualitet och skapar utrymme kring de udda, de glömda och de personligt burna berättelserna. Oberoende av kommersiella trender värnar hen konsekvent barns och ungas rätt också till de lågmälda sagorna liksom till livets egna berättelser. Med oförliknelig energi, engagemang och envishet har hen genom en lång rad år framstått som den unga publikens främste företrädare. En förening i utveckling Seminarier och konferenser, festivaler och samarbeten Kongress Folkets Bios årliga kongress är ett viktigt forum för beslut, reflektion, erfarenhetsutbyte och sammanhållning inom organisationen års kongress arrangerades april i Västerås och Riddarhyttan i samarbete med den lokala avdelningen. Fredagen viktes åt seminarier runt om i Culturen i Kopparlunden, det kulturhus som föreningens biograf i Västerås ligger i. En del var öppna för allmänheten och andra endast för medlemmar. Till de of fentliga seminarierna hörde ett om tillgänglig bio, där ny teknik för syntolkning av film via en app i telefonen demonstrerades, samt seminariet European film in cinemas med bland andra Laëtitia Kulyuk från Europa Cinemas. Till de interna seminarieinslagen hörde erfarenhetsutbyte kring arbetet med filmserien SIX-TEN respektive samarbetet med kommunikationsbyråer med stöd av Svenska Filminstitutet inom satsningen Mer svensk film på bio samt ett mycket uppskattat seminarium med Folkets Bios filmpedagoger. Kongressen avslutades med premiär för den nya svenska filmen Freak Out! med ef terföljande samtal med regissören Carl Javér och producenten Fredrik Lange. Själva kongressförhandlingarna inleddes på lördagen, då samtliga deltagare bussades till avdelningens bio utanför Riddarhyttan, en timmes färd från Västerås och mitt ute i skogen. Bion är inrymd i Teatermaskinens lokaler och förhandlingar varvades med rundvandring i lokalerna, måltider ute och inne, bastubad och som avslutning på kvällen fest, varpå deltagarna bussades tillbaka i två omgångar. Söndagens förhandlingar var förlagda till Elektra Folkets Bio i Västerås. Kongresshelgen besöktes av ca 100 personer, varav 52 var delegater. 6 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

7 Film- och idédagar Vid sidan av kongressen är Folkets Bios årliga film- och idédagar den mest välbesökta nationella sammankomsten, med betoning på diskussioner i utvecklingsfrågor samt en del filmvisningar. Filmoch idédagarna ägde 2014 rum i Göteborg den oktober och samlade runt 50 personer från olika avdelningar samt ett tjugo tal deltagare från rikskontoret och riksstyrelsen. Helgen inleddes på fredagen med invigning av jubileumsutställningen Länge leve Hagabion! på Göteborgs Stadsmuseum. Utställningens filminslag visades som ett samlat filmprogram i muséets till trängsel fyllda filmsal och medlemmarna fick en särskild introduktion och visning, varpå kvällen avslutades med mat, livemusik och levande filmquiz. Invigningen var ett inslag i Göteborgs kulturnatt och samlade 2700 besökare en festlig helgupptakt. Lördagen fylldes med diskussioner, workshops och film i Viktoriahuset där Hagabion ligger samt fest på Sockerbruket. Visningen av filmen Långt från Jordbro följdes av samtal med regissören Rainer Hartleb. Seminarier och workshops handlade bland annat om en avstämning i halvtid av femårsmålet att för dubbla Folkets Bios publik inom 5 år (det går någorlunda enligt plan!), olika typer av medlemskap och vad det innebär att vara en Folkets Bio. Söndagen förlades till Angeredsbiografen med seminariet Hur når vi barn och unga? samt förhandsvisning av polska filmen Ida. Utvärderingen visar att 2014 års film- och idédagar rönte stor uppskattning. Verksamhetsutveckling, marknadsföring, publikarbete För att Folkets Bio ska kunna fortsätta vara en organisation i ständig utveckling och förnyelse, är utbildning centralt. Under 2014 har fokus legat på verksamhetsutveckling, marknadsföring och publikarbete. PostkodLotteriprojektet FB40 har gjort det möjligt att ha ännu fler insatser än normalt. i Stockholm, Göteborg och Malmö för att utveckla metoder för marknadsföring och publikarbete, se nedan under kommunikation. Representanter för rikskontoret har föreläst på ett medlemsmöte i Göteborg och träf fat Göteborgs-avdelningens styrelse. I Malmö var rikskontorets kommunikatör med på en workshop med Malmö Stad och Folkets Bio Malmö kring att ta fram en gemensam budskapsplattform för kommunikationen kring den nya biografen Panora. Som extern konsult har Loredana Jelmini anlitats för olika workshops. Inom projektet Mer svensk film på bio har det genomförts workshops för bättre kommunikation via sociala medier, webbplatsutveckling, framtagning av marknadsplaner med mera. Personal från rikskontoret och biografer har deltagit i PR-workshops och gått moderatorkurs på kommunikationsbyrån Westander. Folkets Bios filmpedagoger i Göteborg har genomfört flera seminarier med sikte på att stärka avdelningarnas arbete med filmpresentationer, film & samtal och andra former av publikarbete, se avsnittet om filmpedagogik. I december antogs en ny strategi för fördubbling av publiken på Folkets Bios filmer, dels på egna och dels på andra biografer. En del av strategin är att genomföra workshops med representanter för styrelse och personal från både riks- och lokalnivå på så många orter som möjligt, med prioritet för de sex största biograferna. Dessa gemensamma träf far handlar om att utveckla metoder för publikarbete. Den första workshopen genomfördes i Göteborg i december med uppföljning i januari och i början av 2015 har likande utvecklingsmöten genomförts i Lund, Växjö, Jönköping, Frölunda, Västerås, Uppsala och Umeå. Som en utlöpare till mötet i Uppsala startades ett regionalt nätverk för erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna i Uppsala, Stockholm och Västerås. Inom området verksamhetsutveckling har samverkan mellan organisationens olika delar samt insatser för att stärka biografer, avdelningsstyrelser och de många nyanställda på avdelningarna prioriterats. Som exempel kan nämnas en gemensam verksamhetsutvecklings-workshop för rikskontoret och riksstyrelsen. PostkodLotteriprojektet FB40 har i samarbete med Biografcentralen ordnat biograf föreståndarutbildningar med representanter för Folkets Bio bland utbildarna. Såväl styrelser som personal runt om i landet har fått del av coachningsinsatser genom FB40. Under hösten genomfördes för första gången en ordförandekonferens för riksföreningens och avdelningarnas alla ordföranden. Detta blev ett mycket uppskattat forum och beslut har tagits om att fortsätta med ordförandekonferenser 1-2 gånger om året. Som exempel på insatser inom marknadsföring och publikarbete kan nämnas att Folkets Bio under 2014 haf t sex lanseringsmöten Ur Betongnatt av Pirjo Honkasalo. Verksamhetsberättelse för Folkets Bio

8 Filmer och samtal om makt, motstånd och rättvisa 2014 var det så kallade supervalåret i Sverige, med såväl nationella val som val till EU-parlamentet. Folkets Bio satte inför de nationella valen ihop ett valårspaket, där vi presenterade en rad filmer och samtal om makt, motstånd och rättvisa. Filmerna i satsningen var Jag är fan en panter av Leo Palme stål, Anders Rundberg och Jennifer Jerez, Om våld av Göran Hugo Olsson, Vive la France av Helgi Felixson och Titti Johnson, Franska för nybörjare av Julie Bertuccelli och Free Angela And All Political Prisoners av Shola Lynch. Manifestationen tog avstamp i juli under politikerveckan i Almedalen, då vi hade en heldag på Folkets Bio Visby med filmer, brandtal, samtal och musik. Den fortsatte sedan på biografer över hela landet. Så här såg programmet ut för Folkets Bios dag i Almedalen 3 juli 2014: Brandtal för kulturen Varje programpunkt inleddes med ett brandtal. Talade gjorde Dror Feiler, tonsättare, musiker, konstnär och aktivist, ordförande för föreningen European Jews for a Just Peace och en av initiativtagarna till och talesperson för Ship to Gaza; Shahab Ahmadian från FATTA, en rörelse som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstif tning; Kudzai Chimbaira, skådespelare, aktuell i Europa, Europa en anti-nationalistisk kabaré av Konstgruppen Ful i samarbete med bandet The Knife; Silvana Imam, rappare med rötter i Syrien och Litauen. Filmer & samtal Vi växer varje vecka, varje dag, varje timma ett samtal om förorten! Pantrarna från Biskopsgården tar saken i egna händer och gör det som politikerna lovar. Ett samtal om förorten och socialt engagemang med utgångspunkt i filmen Jag är fan en panter. Med: Leo Palmestål, regissör, Jag är fan en panter; Amanda Petersson, medlem i Pantrarna; Samuel Sjöblom, Fanzingo; Sebbe Staxx, Kartellen. Om våld från väpnad kamp till dagens motstånd Från väpnad kamp i koloniserade länder till motståndskamp i Sverige idag. Från avkolonisering till nykolonisering ett samtal om våld och motstånd, utifrån Göran Hugo Olssons film Om våld. Med: Baker Karim, regissör och långfilmskonsulent Svenska Filminstitutet, Bahareh Razekh Ahmadi, skådespelare, aktuell i kabarén Europa, Europa. Kortfilm Nonstop Åtta pinfärska samhällskritiska kortfilmer regisserade av både kommande och etablerade regissörer, bland annat Stefan Jarl och filmerna i kortfilmsprojektet Samhällssår. Ryssen kommer ett samtal om dagens upprustningshets När försvarsmakten vinner reklampriser, normaliserar vi då krig? Ett samtal om upprustning, motstånd och konsekvenserna av militarisering med utgångspunkt från filmen Vive la France. Med: Kristina Johansson, nätverket Ofog; Anna Ek, ordförande Svenska Freds; Maj-Britt Theorin, politiker (s) och Josefine Karlsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Samtalsledare under dagen var Mikael Olsson Al Safandi, journalist och debattör. Programmet avrundades med en exklusiv förhandsvisning av filmen Om våld, som inleddes med tal och musik av Silvana Imam och Sebbe Staxx. I anslutning till Filmer och samtal om makt, motstånd och rättvisa inleddes visningssamarbeten med föreningar, organisationer, kulturhus och lokalt engagerade människor i förorter och närorter till Stockholm och visningar genomfördes i bland annat Rinkeby, Högdalen, Brandbergen och Kärrtorp. 8 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

9 PostkodLotteriprojektet Kvalitetsfilm i hela landet Folkets Bio 40 år Riksföreningens utvecklingsprojekt Kvalitetsfilm i hela landet Folkets Bio 40 år med stöd av PostkodLotteriets kulturstiftelse avslutades under året. Projektet skapade förutsättningar för att professionalisera Folkets Bios biografverksamhet runt om i landet genom särskilda utvecklingsstöd, coachning, fortbildning samt strategiska insatser. De avdelningar som fått utvecklingsstöd har anställt biografutvecklare som har skapat samarbeten, stärkt finansieringen och genomfört en mängd synlighetsskapande aktiviteter. Projektets huvudsakliga insats har handlat om att utöka de olika biografernas roll i den lokala kulturmiljön för att etablera fler samarbeten, förtydliga biografens betydelse för den lokala kulturpolitiken och skapa en större kännedom för verksamheten. Projektet har fungerat som hjälpmotor till det 5-årsmål som Riksföreningen Folkets Bio satt upp om dubblerad publik och ökat antal visningar på avdelningarnas biografer. Folkets Bio är även medlemmar i European Childrens Film Association, en europeisk intresseorganisation för kvalitetsfilmsdistributörer och filmvisare som arbetar med barn- och ungdomsfilm. Nationella branschorganisationer Folkets Bio är tillsammans med Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar en av de grundande organisationerna bakom Riksföreningen Biograferna, en intresseförening för små och medelstora biografer. Folkets Bio har två styrelseposter i organisationen. Riksföreningens styrelse har bland annat drivit följande frågor genom främst förhandlingar och uppvaktningar med olika aktörer: Minst en biograf i varje kommun Förläng det statliga digitala investeringsstödet Inför ett centralt arrangemangsstöd till biografer Remissvar angående revidering av biograf- och visningsstöden Utveckling av Bioguiden Vidare är Folkets Bio medlemmar i Filmuthyrarföreningen och Biografägarförbundet. Ulf Slotte och Henrik Thorson har arbetat i projektet i nära samverkan med Folkets Bios rikskontor och distribution. Dessutom har projektet engagerat konsulterna Ninni Norlinder, Kari Örtengren, Loredana Jelmini och Lisa Moreaus. Projektet har samarbetat med bland andra Biografcentralen i startandet av en ny biograf föreståndarutbildning. Huvudlärare på biograf föreståndarutbildningen har varit Fredrik Jönsson, verksamhetsledare på Folkets Bio i Lund. Internationella branschorganisationer Folkets Bio har en styrelseledamot i Europa Distribution, ett europeiskt nätverk bestående av 140 oberoende distributörer från 28 länder. ED fungerar som lobbyist, think tank och nätverk där distri butörer utbyter erfarenheter, diskuterar och utarbetar nya af färs områden och modeller för filmdistribution. ED är också en samtals part för Kreativa Europa. ED samarbetar med ett antal europeiska intresseorganisationer. Just nu arbetar föreningen med ett påverkansdokument beträffande territorialitet och copyright tillsammans med Europa Cinemas, Europa International, Eurovod, Federation of European Film Directors (FERA) och Society for All Artists (SAA) som svar på EU-kommissionären G. Oettingers tal på Berlin Filmfestival i februari gällande digital single market och copyright. Idén med DSM är att EU ska fungera utan gränser när det gäller digital spridning av till exempel film. EU-president Junker har nämnt DSM som ett prioriterat område för års kommission. Filmbranschen från producenter och regissörer till biografer och distributörer ser detta som ett stort hot mot framför allt den oberoende europeiska filmproduktionen och -distributionen. Ur Mimi & Grigris av Mahamat-Saleh Haroun. Verksamhetsberättelse för Folkets Bio

10 Påverkansarbete Folkets Hus och Parker uppvaktade 40-årsjubilerande Folkets Bio med en hearing om kulturpolitik och filmpolitik den 5 maj 2014 på Bio Rio i Stockholm. Hearingen presenterade nio röster om framtiden, för filmen och biografen som demokratisk mötesplats. En av dessa röster tillhörde Folkets Bios riksordförande Bo Andér. Folkets Bio deltog under hösten i ett arbetsseminarium som Kulturdeparte mentet anordnade. Syf tet var att tillsammans med 47 andra branschaktörer ta fram underlag och idéer för en framtida filmpolitik (med eller utan filmavtal). Folkets Bio har även deltagit i möten och skrivit remissvar angående Svenska Filminstitutets utveckling av nya stödformer. Under våren meddelade Sveriges Television att de skjutit fram den planerade TV-visningen av Stefan Jarls film Godheten till ef ter valet på grund av det subjektiva innehållet. Beslutet att inte visa filmen orsakade en mindre folkstorm och antalet sålda DVD:er sköt i höjden. Visningar ordnades på både biografer och andra visningslokaler samt på Af tonbladets TV-kanal. SVT visade filmen så småningom en sen kväll framåt senhösten. Internationellt påverkansarbete bedrivs genom Folkets Bios medlemskap i internationella branschorganisationer (se föregående sida). Utöver arbetet i Europa Distributions styrelse har Folkets Bio även medverkat vid en av ED anordnad Day & Date Workshop som hölls under filmfestivalen i San Sebastian, Spanien. Malmö, Umeå Europeiska Film festival, Tempo Dokumentärfestival, CinemAfrica, Stockholm Filmfestival och Stockholm Filmfestival Junior samt Nordisk Panorama. Festivalerna programsätter Folkets Bios kommande filmer och i samarbete med festivalerna bjuds internationella gäster till Sverige. Internationella gäster 2014: Mahamat-Saleh Haroun, Mimi och Grigris, Göteborg Film Festival Martin Provost, Violette, Umeå Europeiska Film festival Céline Sciamma, Girlhood, Stockholm Filmfestival Pascale Ferran, Bird People, Stockholm Filmfestival Folkets Bio medverkar med filmer och presentationer på Folkets Hus och Parkers årliga filmdagar, Våra Gårdars Filmdagar, Sveriges Förenade Filmstudios filmdagar, Malmö Filmdagar, Flimmer samt flera andra festivaler på orter runt om i landet. Intern kommunikation Att skapa och utveckla förutsättningar för en välfungerande kommunikation inom organisationen och mellan dess olika delar är en prioriterad fråga, som under verksamhetsåret ägnats både tankeoch handlingskraf t. Folkets Bio har under 2014 haf t sex lanseringsmöten, i Stockholm, Göteborg och Malmö, då distributions- och biografpersonal träf fats för att planera lanseringen av Folkets Bios filmer och utveckla metoder för marknadsföring och publikarbete. Mellan dessa möten kommunicerar filmdistribution och biografer sinsemellan kring filmer och evenemang. En intern facebook-grupp Kommunikation och marknadsföring Extern kommunikation Folkets Bios externa kommunikation syf tar till att få publik till filmerna och biograferna och till att skapa och upprätthålla goda relationer med intressenter såsom stödgivare, festivaler, producenter och säljbolag. Varje film förses med ett genomarbetat marknadsföringspaket. Press- och lanseringsarbete görs inför filmernas releaser i olika fönster. Folkets Bio är representerade vid festivaler och branschevenemang och hade under supervalåret 2014 en egen dag i Almedalen. Folkets Bios närvaro och kommunikation i digitala medier ökade under året, med mer interaktion i sociala medier och fler besök på webbplatsen folketsbio.se,som under 2015 ska göras om för att bättre svara mot aktuella behov hos publik och bransch. Nationella filmfestivaler och filmdagar Folkets Bio har nära samarbeten med samtliga nationella filmfestivaler, Göteborg Film Festival, Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Ur Girlhood av Céline Sciamma. 10 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

11 för marknadsföringsfrågor kom till under 2014 och ger möjlighet att snabbt utbyta idéer med varandra inom nätverket. Alla medlemmar i Folkets Bio får det digitala medlemsbladet FB-Nytt, som 2014 utkommit med sex nummer; i februari, april, juni, augusti, oktober och december. Filmdistributionen Folkets Bios hjärta Folkets Bio har en omfattande filmverksamhet där dokumentärfilmen, barnfilmen och kortfilmen är lika central som den importerade spelfilmen från hela världen. Genom filmerna är Folkets Bio ett unikt och berikande komplement till filmutbudet i Sverige. Filmverksamheten genomsyras av en medveten genus- och mångfaldsinriktning. Folkets Bios unika konstruktion som omfattar både distribution av kvalitetsfilm och en kedja av kvalitetsfilmsbiografer innebär att filmerna garanterat kommer ut till publiken utan att vara beroende av kommersiella intressen. Under 2014 tog Folkets Bio i distribution: 12 svenska filmer varav en spelfilm och elva dokumentärer 13 importerade filmer från tio olika länder varav två dokumentärer 12 barnfilmer 15 kortfilmer Totalt 52 filmer varav 26 av kvinnliga regissörer Film är både kommers och kultur och att arbeta med distribution och visning av kvalitetsfilm är att arbeta med kultur på en kommersiell arena. Of fentlig visning på biograf utgör grunden i Folkets Bios verksamhet men filmerna lever sedan vidare i varierande omfattning med skolbiovisningar, filmstudiovisningar och visningar i organisationer, föreningar med mera. Vidare ges filmerna ut på DVD men den snabbt utdöende DVD-marknaden ersätts idag i långsam takt av VOD. Digitaliseringen har inneburit att filmerna snabbt kommer ut till biograferna. Det ger även biograferna nya möjligheter att skräddar sy visningar ef ter lokala behov. Samtidigt har antalet titlar ökat och filmerna får kortare visningstid på biograferna. Ytterligare en aspekt är att cirka 60 procent av biljettintäkterna kommer från Stockholm, varför det är avgörande att filmerna får en bred exponering där. Folkets Bios långa erfarenhet av distribution och visning av kvalitetsfilm har gång på gång visat att det är väldigt svårt att förutse vilken film som kommer att nå den stora publiken. Marknadsföring och Ur Optimisterna av Gunhild Westhagen Magnor. lansering samt antal biografer och kopior spelar givetvis en väsentlig roll, men det är inte alltid filmen med den största budgeten som får den största publiken. Därför är det viktigt att varje unik titel ges de bästa förutsättningarna. Distribution och lansering av kvalitetsfilm är till stor del titelbaserad i synnerhet vad gäller dokumentärfilmerna, som var och en behandlar en tematik som intresserar en specifik målgrupp. Publiksif fror är ett sätt att mäta en films framgång och målet är givetvis att filmerna ska ses av så många som möjligt. Men en films framgång kan mätas på flera sätt. En aktuell dokumentärfilm om ett brännande ämne kan få genomslag i hela samhället. En barnfilm kan över tid ses av tusentals barn genom skolan. En films framgång kan även mätas i hur filmerna har spridits över landet, det vill säga antal visningsställen och biografer. Sist men absolut inte minst är höga betyg hos filmkritikerna en indikation på en films kvalitet, och där ligger Folkets Bios filmer nästan alltid i toppen. Folkets Bio står för en bredd och en mångfald på filmrepertoaren med filmer från många ursprungsländer, på olika språk, som skildrar människor och förhållanden från samhällets alla delar, som vidgar vyerna för barn och unga, som ger debuterande filmskapare en möjlighet att möta publiken och som sätter filmen i ett sammanhang, såväl i en samhällelig som i en kulturell kontext. Svensk film Filmåret 2014 stod Folkets Bio för drygt 25 procent av de svenska filmpremiärerna med filmer av allt ifrån debuterande regissörer som Karin Ekberg till veteraner som Rainer Hartleb. Verksamhetsberättelse för Folkets Bio

12 Av de tolv svenska filmer som hade premiär genom Folkets Bio var elva dokumentärer. Den enda spelfilmen var Betongnatt, en svenskfinsk samproduktion av den internationellt prisbelönade och konstnärligt nyskapande regissören Pirjo Honkasalo. I samarbete med Finlandsinstitutet medverkade regissören vid en förhandsvisning med ef terföljande konsert med filmmusikerna. Ytterligare en nordisk samproduktion var Gunhild Westhagen Magnors Optimisterna, filmen om damlaget i volleyboll med 98-åriga Goro i spetsen. Hela volleyboll-laget kom från Norge för att medverka vid en bejublad förhandsvisning arrangerad i samarbete med Norges Ambassad. Karin Ekbergs Att skiljas, en personlig skildring av hennes egna föräldrars skilsmässa, var invigningsfilm på TEMPO Dokumentärfestival. Freak Out!, filmen om hur alternativrörelsen föddes i början av 1900-talet, tog sig in i både kritikernas och publikens hjärtan. Göran Hugo Olssons film Om våld förhandsvisades under politikerveckan i Almedalen och på Way Out West-festivalen i Göteborg. Om våld blev den av 2014 års svenska dokumentärer som tog hem Guldbaggen. En känd radioröst fick ett ansikte i PeÅ Holmqvist och Suzanne Khardalians Camelen om Sveriges Radios stjärnkorrespondent Cecilia Uddén. Rainer Hartleb kom med en ny film om barnen i Jordbro som han följt i över 40 år. I samband med visningarna av Långt från Jordbro ordnades en visning av hela sviten i samarbete med Kulturhuset i Stockholm. I Jan Lindqvists Tiden är en dröm del 2, uppföljaren till den guldbaggebelönade första delen, fortsätter berättelsen om Sverige under industrialismens tidevarv. Nu är det tiden som beskrivs i bilder från när det begav sig. Lagom till Sverigedemokraternas utspel i Riksdagen om riktiga svenskar hade Maj-Lis Skaltjes film Jojk Juoigan biografpremiär. Filmen hade sin första visning i samband med öppningen av Folkets Bios nya biograf i Umeå och på premiärvisningen i Stockholm arrangerades ett jojk-battle mellan bloggaren Marica Blind och jojkrapartisten Maxida Märak. Årets sista svenska filmpremiär var CJDG, filmen om allkonstnären Carl Johan De Geer av Kersti Grunditz. Konstnärens kreativitet smittade av sig och i samarbete med ett tygtryckeri togs det fram Ur Två dagar, en natt av Jean-Pierre och Luc Dardenne. 12 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

13 tyg som syddes till kassar. En designtävling utlystes och tio unga svenska designers tog fram plagg i tyget. Plaggen såldes sedan på en auktion där intäkterna oavkortat skickades till organisationen Ingen människa är illegal. Inom ramen för Folkets Bios supervalårs-projekt Filmer och samtal om makt, motstånd och rättvisa visades fem filmer varav tre nya svenska: Göran Olssons Om våld, Titti Johnsons och Helgi Felixsons Vive la France samt Jag är fan en panter av Leo Palmestål, Anders Rundberg och Jennifer Jerez. Läs mer under rubriken Påverkansarbete längre fram. Samtliga svenska långfilmer med undantag för Freak Out! och Camelen erhöll stöd för lansering från Svenska Filminstitutet. Utländsk film Med spännande, intressanta, internationellt prisbelönade och uppmärksammade, inte sällan Oscarsnominerade och även Oscarsbelönade filmer från hela världen stärker och breddar Folkets Bios filmimport filmutbudet på de svenska biograferna. Folkets Bio har tentakler över hela världen för att hitta filmerna som skildrar världen och samtiden ur ett brett perspektiv. Folkets Bios filmimport har stöd från Svenska Filminstitutet i form av ett slatestöd som söks och redovisas årligen. Vidare erhåller ett flertal av de europeiska filmerna stöd från EU:s mediaprogram. Under 2014 importerades tretton filmer från tio olika länder. Med filmer från Singapore, Tchad, Senegal och Kina uppfyller Folkets Bio målet att bredda repertoaren med film från hela världen. Vi fortsätter att följa internationellt uppmärksammade auteurer, med regissörer som Asghar Farhadi från Iran (Det förflutna), de mångfaldigt prisbelönade belgiska bröderna Dardenne (Två dagar, en natt) och Xavier Dolan från Kanada (Tom At The Farm), och introducerar också nya regissörskap för en svensk publik. Regissören till Mimi och Grigris, Mahamat-Saleh Haroun från Tchad, gästade Göteborg Film Festival där han var juryordförande. Största publikframgången var polska filmen Ida av Pawel Pawlikowski. Ida var invigningsfilm på Polska Filmdagarna, som startade i Stockholm och sedan turnerade ut till biografer på flera orter. Ida blev dubbelt Oscarnominerad och vann en Oscar för Bästa icke-engelskspråkiga film. I samarbete med Franska Institutet och Svenska Filminstitutet arrangerades en förhandsvisning för lärare av Julie Bertuccellis dokumentär Franska för nybörjare. Alexandra Pascalidou höll ett mycket uppskattat och personligt inledningstal. Årets två sista utländska filmer, Girlhood och Bird People, förhandsvisades på Stockholm Filmfestival. Céline Sciamma (Girlhood) och Pascale Ferran (Bird People) gästade festivalen och träffade press och publik. Girlhood var i tävlan och vann festivalens allra finaste och tyngsta pris, Bronshästen. Céline Sciamma vinner Bronshästen på Stockholm Filmfestival. Cannes, Berlin och Toronto Folkets Bio har ett brett internationellt kontaktnät och arbetet med filminköpen kulminerar på de största internationella A-festivalerna i Cannes, Berlin och Toronto. Även för internationella barnfilmsinköp är festivalen i Berlin ett viktigt forum. För barnfilmen deltog Folkets Bio 2014 även på Cartoon i Lyon och Buster i Köpenhamn, där Rose-Marie Strand satt i juryn. Övriga internationella filmfestivaler besökta under året var: Franska Filmdagarna i Paris, New Nordic Films Haugesund, Rome International Filmfestival och San Sebastian Film Festival. Barn- och ungdomsfilm Folkets Bios distribution av kvalitetsfilm omfattar i högsta grad film för barn och unga. Barn och unga är storkonsumenter av rörlig bild och det är viktigt att det finns ett brett utbud av film från hela världen, film med olika form- och berättarspråk, film som speglar den egna verkligheten och samtiden. Knattefilm Folkets Bio är Sveriges ledande distributör av film för de minsta. Under varumärket Knattefilm c/o Folkets Bio distribueras både nyproducerade filmer och gamla favoriter till biografer över hela Verksamhetsberättelse för Folkets Bio

14 landet. Medan äldre och kända figurer som Alfons Åberg lätt når till publiken är det en betydligt större utmaning att presentera det nya och inte så välkända. Tänk om som bygger på en nyskriven Augustpris-nomi nerad barnbok, med musik av Nina Persson och en helt unik animationsteknik är ett exempel på ny film som Folkets Bio satsat på att få ut till den allra yngsta publiken. Årets nya knattefilmer var Benny Brun och hans överläppsfjun av Magnus Carlsson, Kalle Kran av Johan Hagelbäck, Imse och Vimse/ Elsa och Godnattsagorna av Michael Ekblad respektive Christian Ryltenius, Tänk om av Linda Hambäck och Marika Heidebäck, Mera monster, Alfons och Flyg sa Alfons båda av Liller Möller samt Aprikoser, Aston och Vinga av Uzi och Lotta Gef fenblad respektive Gun Jacobson i nya digitala kopior. SIX-TEN SIX-TEN c/o Folkets Bio är Folkets Bios varumärke för film för barn mellan sex och tio år. Under året har ett speciellt fokus legat på SIX- TEN med ett jämnt flöde av filmer till biograferna, riktade annonskampanjer och framställande av en katalog med alla SIX-TEN-titlar i distribution. I samband med rikskongressen hölls ett SIX-TEN-seminarium med syf tet att inspirera Folkets Bios avdelningar i arbetet med denna roliga men svårnådda målgrupp. Ett speciellt stöd från Svenska Filminstitutet till fyra biografer har under året möjliggjort extra insatser lokalt i Lund, Visby, Uppsala och Västerås. Rikskontoret har stöttat, uppmuntrat och gett praktiska handfasta tips med allt från hur man kan göra en SIX-TEN-premiärfest, till marknadsföringstips och definiering av nyckelgrupper för specifika filmer och att hitta lämpliga föreläsare. SIX-TEN har en Facebook-sida där lokala SIX-TENarrangemang lyf ts upp. I samband med Sixtens namnsdag gjordes ett rikstäckande jippo med annonsering och särskilda SIX-TENmedlemskort till barnen. Årets SIX-TEN filmer var Hugo och Josefin av Kjell Grede, Tre Rövare av Hayo Freitag, Desmond och träskpatraskfällan av Magnus Carlsson, Det stora barnkalaset av Judith Hollander som distribuerades i nya digitaliserade kopior. Solan och Ludvig Jul i Flåklypa av Rasmus A. Sivertsen är en uppföljare till publikframgången Flåklypa Grand Prix från Ungdomsfilm Två filmer för de lite äldre togs in. Till stjärnorna av Martin Miehe- Reinard för åldern tio till tretton och Kick it av Katarina Launing för elva- till femtonåringarna. Kick it tävlade på Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF där den vann ECFA-priset (European Childrens Film Association) för bästa europeiska barnfilm. På festivalen presenterades Folkets Bios nya biograf i Malmö, Panora, som kommer att vara centrum för utveckling av Folkets Bios barn- och ungdomsfilmkoncept. Kortfilm Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio fortsätter visa det bästa och senaste av vad svensk kortfilm har att erbjuda. Under 2014 hade vi premiär på 14 kortfilmer. Från animerade teaterbesökare till kaf fedrickande pensionärer var ett år genomsyrat av humor, politik och en smula snusk. Kortfilmerna har visats som förfilmer och enskilt, i paket, filmmaraton och vid evenemang i samarbete mellan biografer och lokala kulturföreningar, regionala resurscentra, festivaler, filmstudioföreningar och med filmklubbar. Premiärevenemang arrangerades inför varje film med regissörsbesök och samtal. Bland annat ordnades en konsert vid premiären av Pussy Have the Power och inför Elvakaf fe bjöds det på en traditionell kakbuf fé med avec. Kortfilmerna lanserades med pressbearbetning och i sociala medier. Promotion-DVD:er och trycksaker togs fram för distribution till samtliga biografer, filmare och producenter. Att få media att uppmärksamma kortfilm fortsätter att vara en stor utmaning och det är fortfarande så att det främst är de prisbelönta filmerna som får uppmärksamhet kännetecknades även av en stark tro på framtiden och fortsatt arbete med att hitta nya sätt att bredda publiken. Kortfilmsjukeboxen spreds vidare; under 2015 kommer jukeboxar nu även att finnas på Kulturhuset i Stockholm och på Subtopia i Botkyrka. Kortfilms-appen ska utvecklas vidare och en plan togs fram för att under 2015 ge appen betydligt större spridning. DVD och Video On Demand DVD-marknaden fortsätter att falla medan spridning på Video On Demand (VOD) ännu inte gett några väsentliga resultat. Trots det har Folkets Bio valt att även under 2014 ge ut filmer på DVD i mindre volymer. Folkets Bio har även förvärvat rättigheterna till regissören Aki Kaurismäkis katalog. DVD-försäljningen sker genom ett säljbolag, genom Folkets Bios webbutik folketsdvd.se samt på ett flertal av de egna biograferna. Vidare säljs filmerna, på DVD och genom streaming, till skolor och institutioner genom Film Centrum. Arbetet med att få ut filmerna på VOD har intensifierats och de flesta titlar finns nu ute på ett flertal av marknadens VOD-plattformar. Filmpedagogisk verksamhet Film och medier formar mycket av vår världsuppfattning. Film- och mediepedagogik ingår sedan länge i Folkets Bios verksamhet. Barn, ungdomar och lärare får genom den filmpedagogiska verksamheten verktyg för att sätta film och media i ett bredare perspektiv och bli medvetna mediekonsumenter. Film ger möjlighet till förståelse av andra och det annorlunda, samt till en omprövning av värderingar och attityder. Film kan 14 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

15 därmed skapa motbilder till exempelvis stereotypa könsmönster och rasism. Det är viktigt att med en fördjupad diskussion ge barn och ungdomar möjlighet att reflektera kring det de sett och upplevt. Medie- och informationskunnighet (MIK) går att lyf ta in i alla skolans ämnen och på så vis kan skolans arbete med källkritik, analysförmåga och kreativitet stärkas. Filmpedagogerna Folkets Bio i Göteborg erbjuder föreläsningar kring film och media, huvudsakligen för elever och lärare i den svenska ungdomsskolan men har även en omfattande verksamhet riktad till andra målgrupper. Även biograferna bedriver filmpedagogisk verksamhet, varav den mest omfattande är på Zita i Stockholm. Föreläsningar Under 2014 har Filmpedagogerna Folkets Bio mött ca 10,000 personer i ca 320 föreläsningar på ca 50 orter, bland annat Malmö, Pajala, Huddinge, Jenin, Stenungsund, Istanbul, Övertorneå, Hurghada, Vimmerby och Beijing. Skapande skola Skapande skola är en verksamhet där Folkets Bios filmpedagoger blir mer och mer anlitade. Ef terfrågan kommer från hela landet. Under 2014 mötte pedagogerna drygt 100 klasser inom ramen för Skapande skola. Filmpedagogik och filmkommunikation Riksstyrelsen har gett Filmpedagogerna i uppdrag att utveckla medlemsutbildningen i filmkommunikation för alla föreningar och stödja de avdelningar som avser starta en egen reguljär filmpedagogisk verksamhet. Detta är ett arbete som pågått under hela PostkodLotteri-projektet. Under 2014 påbörjades ett riktat samarbete med fokus på avdelningarna i Umeå, Jönköping och Malmö. Nationella samarbeten Folkets Bio är en av de grundande organisationerna till Föreningen film- och medepedagogik (FOMP). Kärnan bland medlemmarna är de regionala resurscentren för film och video. Folkets Bio är aktiva i ett västsvenskt nätverk för film och mediepedagogik, Möten Med Media, som samarbetar med bland andra Filmkonsulenterna i Västra Götaland, Multimediabyrån/Skolverket, Utbildningsradion, Skolbio Göteborg, GR-Utbildning, Göteborg Filmfestival och Mediapoolen, Amnesty och Filmvetenskapen vid Göteborgs universitet. Bland annat ordnar gruppen seminarieserier och deltar på olika mässor. Filmpedagogerna beviljades i december 2013 ett projektstöd på kr från Kulturnämnden i Västra Götaland. Detta för att under 2014 sprida kunskap om MIK, Medie- och informationskunnighet i regionen. Arbetet har huvudsakligen riktas till chefstjänstemän och politiker i regionens 49 kommuner. Regionen är indelad i fyra kommunalförbund som inom sig har nätverk för kulturchefer, utbildningschefer och bibliotekschefer. Nästan alla dessa nätverk har deltagit i presentationer och föreläsningar om MIK. För dessa chefer, och andra som de funnit har strategiskt viktiga tjänster i respektive kommun, har anordnats fyra delregionala MIKdagar i Göteborg, Skövde, Trollhättan och Borås. Huvudtalare vid två av MIK-dagarna var Jonatan Stanczak, chef för Frihetsteatern i Jenin på Västbanken. MIK-Akademin Folkets Bio har blivit en ledande aktör när det gäller medie- och informationskunnighet och ef terfrågas som föreläsare och paneldeltagare närhelst frågan dyker upp i olika sammanhang i landet. MIK-begreppet är ett paraplybegrepp som samlar många olika mediala uttryck. De flesta andra aktörer driver MIK-frågan utifrån sitt perspektiv film, teater, bibliotek och så vidare. I och med Folkets Bios partnerskap med UNESCO i MIK-frågor är det viktigt att framhålla helheten och motverka inlåsningsef fekter där vissa aktörer kidnappar begreppet till att bara gälla deras kulturella eller mediala uttryck. Från slutet av 2014 lanseras allt Folkets Bios MIK arbete under namnet MIK-Akademin. Folkets Bio Partner med UNESCO Sedan oktober 2012 är Folkets Bio partner med UNESCO kring MIK, som på engelska heter MIL, Media and Information Literacy. Folkets Bios filmpedagoger har under flera år arbetat med att producera läromedel för att omsätta UNESCOs MIL-läroplan i praktiken. Dessa har publicerats på en global läromedelsportal, designad av Folkets Bio, men som byggts av ett FN-organ som heter UNAOC. I september var Johan Holmberg inbjuden till Beijings Universitet på en UNESCO-konferens för att presentera den färdiga plattformen. Folkets Bio är den enda organisation som UNESCO i dagsläget har avtal med för produktion av läromedel till MILläroplanen. Övriga internationella engagemang Under 2013 inleddes ett två-årigt projekt tillsammans med Kairo Universitet med stöd av Svenska Institutet. Att genomföra projekt i Egypten de senaste åren har visat sig svårare än förväntat. Kairo Universitet har besökts vid flera tillfällen men det har blivit allt svårare och osäkrare varför flera möten har flyttats till andra orter, bland annat Tunis och Istanbul. Riksföreningen Folkets Bio samarbetar sedan några år med Frihetsteatern i flyktinglägret i Jenin på Västbanken i Palestina, där man under 2014 genomfört utbildningsinsatser. Verksamhetsberättelse för Folkets Bio

16 Folkets Bio Filmlager AB Folkets Bio Filmlager är ett av Riksföreningen Folkets Bio helägt aktiebolag med uppdrag att ombesörja distribution av filmkopior och marknadsföringsmaterial. Styrelse och styrelsemöten: Styrelsen har bestått av Anders Helmerius, Kicki Rydemalm (adjungerad från Riksföreningen Folkets Bio styrelse) och Rose-Marie Strand. Tre styrelsemöten har genomförts under året: 25 april, 19 maj, 18 december. Personal Personal under 2014: Johan Olsson: 10% januari-mars; Mia Annerwall: 80% januari-februari, 30% september, 100% oktober-december (80% Lagret, 20% Folkets DVD); Martin Sörnäs: 80% mars-augusti, 50% september-oktober; Marie Öhgren, Simon Broman och Lars Gustafsson 100% hela året. Fem personalmöten har genomförts: 16 maj, 6 november, 18 december. Kunder Under året har Folkets Bio Filmager haf t följande kunder: Folkets Bio AB, Noble Entertainment AB, Triart Film AB, Nonstop Entertainment AB, Atlantic Film AB, FilmCentrum AB och Movieboosters. Verksamhet Övergången från 35 mm-filmer till DCP-hantering och en alltmer flexibel programsättning på biograferna har medfört att bokningarna skjutit i höjden. Se tabell nedan. Bokningarna handlar nu om allt från traditionell veckosättning med två föreställningar per kväll, till enstaka matinévisningar för pensionärer, barnvagnsbio, knattevisningar, skolbio och filmstudiovisningar. Under verksamhetsåret 2014 har vi fokuserat på ett nytt utvecklingsområde; fildistribution och i samband med detta avveckling av de gamla lagerlokalerna till förmån för nya, mer anpassade till det nya verksamhetsområdet. Folkets Fil(m) dist De fysiska DCP:erna kommer på sikt att ersättas av distribution via internet av DCP-filer. För att möta den nya tidens krav på säker och ef fektiv filmdistribution har vi utvecklat en fildistributionstjänst, fil(m) dist. Den har testats i skarpt läge på fem olika biografer under året. Det har slagit väl ut och under 2015 skall ytterligare ett 30-tal biografer inlemmas i nätverket. Nytt kontor och lager I augusti 2014 tecknades kontrakt på nya kontors- och lagerlokaler, som ligger i anslutning till Folkets Bio Malmös nya biograf och Malmö stadsarkiv. Flytten har skett successivt under december 2014 till februari Det gamla lagret behålls parallellt fram till 1/ Ordinarie verksamhet Folkets Bio Filmlager tillhandahåller följande tjänster: bokning utskick av programbekräf telser digitala filmsändningsorder filmlogistik reklamhantering lagerhållning veckovis fakturering rapporter till FKB Antal bokningar totalt Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

17 Biograferna Sveriges största kvalitetsfilmskedja Folkets Bio driver genom sina avdelningar 20 biografer från Malmö i söder till Luleå i norr. Dessa biografer spelar en central roll i det svenska filmlandskapet, som i övrigt domineras totalt av ett ensidigt kommersiellt utbud med USA som största importland. 70% av Sveriges befolkning har tillgång till minst en Folkets Bio-biograf i sin region, 30% i den egna kommunen. Utanför storstäderna är Folkets Bio of ta den enda kvalitetsfilmsbiografen på orten. Kongressen 2012 antog målsättningen att fördubbla publiken inom fem år, och biograferna befinner sig mitt i en dynamisk ut vecklingsfas. Den nationella strategin anger riktningen: biograferna, salongerna och visningarna ska bli fler under femårsperioden och fler biografer ska ha anställda biograf föreståndare. Riksföreningen har under 2014 stött biograferna via PostkodLotteri-projektet FB40 med projektledarna Henrik Thorson och Ulf Slotte (50% vardera under större delen av året), via biografkonsulent Rose-Marie Strand på rikskontoret (40%) och via bidragskonsult Kerstin Klingmann, riksstyrelsen. Under 2014 har förutsättningarna för en positiv utveckling stärkts betydligt, flersalongsbiografer har invigts i Umeå, Östersund och Malmö och avdelningarna har professionaliserats. Ny teknik för ökad mångfald Fyra nya salonger utrustades med 2K-teknik under 2014 och för ytterligare fyra salonger blev finansieringen klar under året, men utrustningen tas i drif t först i början av De tre salongerna i nya biografen Panora i Malmö, som invigdes i februari 2015, har försetts med 4K. Den digitala tekniken och fler salonger och visningar har skapat större bredd och mångfald i utbudet på våra biografer aldrig har så många filmtitlar kunnat erbjudas i så många salonger som detta år. Folkets Bio ligger i framkant vad gäller ett eget system för digital distribution, d v s att inte bara projektorn är digital utan att även filmen når biografen digitalt via bredband i stället för som fysiskt paket. Avdelningarna i Malmö, Lund och Västerås biografer deltog under året i en försöksverksamhet med detta nya system, som beräknas rulla ut i full skala under Digital distribution underlättar ytterligare bredd och flexibilitet i kvalitetsutbudet. Invigningarnas år tre nya flersalongsbiografer öppnade Fem biografer i större städer (Stockholm, Göteborg, Lund, Västerås och Uppsala) har mer än en salong och står för stor del av det totala antalet visningar och publik invigdes två nya biografer med vardera två salonger i Östersund respektive Umeå. Regina i Östersund flyttade i september från Tingshuset till nya, centralt belägna lokaler. Det har funnits bioverksamhet där förut, inför övertagandet gjordes en omfattande upprustning med nya fåtöljer i de två salongerna, digitala projektorer och nya ljudsystem. Nya biografen Regina invigdes i augusti och innebär ett betydande lyf t för östersundsbornas möjlighet att se kvalitetsfilm, med på sikt fördubblat antal visningar och en större bredd i utbudet. Folkets Bio Umeå invigde i november salongerna Tystnad och Tagning i nya kulturhuset Väven i centrala Umeå, ett bestående landmärke ef ter kulturhuvudstadsåret med utsikt över Umeälven. Byggnaden rymmer bland annat bibliotek, kvinnohistoriskt museum, scener, restauranger och caféer och i biosalongerna Tystnad med 100 platser och Tagning med 35 platser erbjuder Folkets Bio Umeå ett brett utbud med repertoarfilm, festivaler, regissörsbesök och temaserier. Antalet visningar har fyrdubblats jämfört med vad som bjöds i de tidigare lokalerna. Under 2014 har hela Folkets Bio kraf tsamlat för organisationens hittills största biografbygge, Panora i Malmö som invigdes i februari I tidningen Arbetets gamla lokaler ett stenkast från Möllevångstorget växte under året den nya biografen fram med tre salonger med 195, 104 respektive 78 platser, toppmodern digital utrustning, 4K projektorer och 7.1 ljudsystem. Antalet biografer med mer än en salong har därmed fördubblats under 5-årsperioden Tillsammans med en planerad utbyggnad av Kino i Lund från två till fyra salonger under 2016 kommer Folkets Bios verksamhet, visningar och publika kapacitet att mer än fördubblas i organisationens flersalongsbiografer. Genomslaget i form av ökad publik kommer inte att utebli. Små biografer expanderar kraf tigt Expansionen i Folkets Bios mindre biografer, de flesta av dem med färre än fem visningar per vecka, syns tydligt redan nu. Dessa bio År Antal biografer Varav med mer än 1 salong Antal salonger Varav digitala enl. DCI-standard Verksamhetsberättelse för Folkets Bio

18 grafer finns i medelstora och mindre städer samt i förorter. Angereds Bio kunde våren 2014 flytta tillbaka till kulturhuset Blå stället efter två års ambulerande tillvaro, medan kulturhuset genomgått en omfattande ombyggnad. Bion har nu egen ingång, vilket skapar större oberoende och verksamheten får större stadga. Frölundabion i Frölunda kulturhus nådde för första gången över besök. Palladium i Växjö har fått en mera central roll i sitt kulturhus och såväl antal visningar som publik har ökat. Tolleredsbiografen Folkets Bio och Kronan i Luleå har mer än fördubblat sin publik på två år. Regionens filmnav förortsbio, filialer och utomhusbio på turné Folkets Bio expanderar nu i förorterna och via filialverksamheter, ett sätt att nå fler och öka kulturutbudet där folk bor. Nya biografer planeras i Gottsunda och i Märsta, som filialer till Folkets Bioavdelningarna i Uppsala respektive Stockholm. Enklare filialer håller på att utvecklas i Ryd, Tingsryd, 68 km från Växjö och Rutvik, 12 km från centralorten Luleå. Stockholms stad har gett Folkets Bio medel till en förstudie om nya visningsställen, främst i förort men även en ny biograf i centrala Stockholm, där det finns ett akut behov av fler visningsställen för kvalitetsfilm. Regionala utomhusbioprojekt har genomförts av Folkets Bio Malmö i samarbete med Film i Skåne inom projektet CineSkåne och av Folkets Bio Umeå inom kulturhuvudstadsprojektet River Film Stories. Tillsammans med Filmpedagogernas insatser för utveckling av filmstrategier i Västra Götalands kommuner pekar dessa exempel på hur Folkets Bios biografer i allt högre utsträckning kommit att fungera som regionernas filmnav. Bio som bryr sig Folkets Bios biografer tar bio på allvar. Film & samtal, festivaler, livesändningar, filmserier, seminarier, event allt bidrar till att göra bioupplevelsen större. Barnpubliken bemöts med stor respekt. Biograferna är snabba på att ta upp initiativ som A-märkning och Folkets val och visningarna inramas of ta av fika, fest och möjlighet att umgås. Omsorg läggs på detaljer, som ekologiskt och rättvisemärkt godis i kiosken, val av musik före filmen eller att bjuda på sju sorters hembakta kakor när politiker kommer på besök. Engagemanget märks också genom att film används för att belysa viktiga samhällsfrågor, inte minst under ett valår som Tillgänglighet är en hjärtefråga och textade, syntolkade, rullstolsvänliga och på olika sätt anpassade visningar för till exempel autistiska barn eller döva kan en möta på många ställen. Biograferna drivs självständigt av avdelningen på orten, vilket gör det lätt för invånarna och publiken att påverka och bli delaktiga och för lokala organisationer att samarbeta. Många blir ambassadörer, medlemmar eller volontärer i bion, en del vill vara med som arrangörer. Självständiga biografer innebär en mångfald av lokala initiativ. Förutsättningarna är väldigt olika. Folkets Bio driver några av Sveriges äldsta ännu aktiva biografer och förvaltar därmed en del av vårt kulturarv. Andra biografer ligger i industriminnen eller i helt nya kulturhus som det arkitekturprisbelönta Väven i Umeå. Några biografer ligger mitt i stadskärnan, andra i förorter eller på landet. Alla olikheter till trots, finns det en slående likhet: Värnandet om filmupplevelsen, publiken och det öppna samtalet. Gemensamma satsningar under 2014, exempel Mer svensk film på bio 13 biografer kunde genom bidrag från SFI i samarbete med lokala kommunikationsbyråer göra extra insatser för att uppmärksamma svensk film under årets första kvartal. Satsningen resulterade i lokala guldbaggefester, en resa med filmbuss, särskilda tidningsbilagor, intensiv marknadsföring via sociala medier, nya logotyper, opinionsmätningar, utbildning i marknadsföring och mycket mer. Knattebio och SIX-TEN 14 biografer visade Knattefilm c/o Folkets Bio och 13 biografer satsade särskilt på film för lite äldre barn i serien SIX-TEN c/o Folkets Bio, några av dem med stöd från SFI. Live på bio Opera, teater, balett och konserter med mera, antingen direktsänd via satellit eller liveproducerad för visning i efterhand, visades på Kino, Roxy, Elektra, Regina och Kronan i samarbete med FHP och Live Cinema. Internationella festivaler Zita var värd för delar av Stockholms Filmfestival och Folkets Bios fyra biografer i Göteborg för Göteborg Film Festival. Folkets Bio Umeå arrangerade Umeå Europeiska Filmfestival UEFF. Balkan New Film Festival BaNeFF - Zita, Kino, Palladium, Elektra, Fyris, Regina och Folkets Bio Umeå visade denna festivals filmer Malmö Arab Film Festival MAFF Zita och Palladium visade denna festivals filmer hösten 2014 och våren 2015 fortsatte den till bland annat Väven, Kronan, Elektra, Fyris och Zita. Ny finsk film Zita, Angeredsbion, Elektra, Fyris, Folkets Bio Umeå och från och med 2015 Panora visar denna filmserie om 6 filmer per år i samarbete med Finlandsinstitutet Filmserier franska, tyska, italienska, polska med flera filmserier visas på ett stort antal av Folkets Bios biografer Antirasistiska filmdagar ARF Folkets Bio Malmö, Existentiella filmvisningar IKON på Roxy och Bio Existens på Elektra är exempel på samarbeten med S:t Lukas (en organisation med psykoterapimottagningar) kring film & samtal om existentiella frågor. Kino, Zita och Fyrisbiografen är exempel på biografer där man också samarbetar med psykologer kring film & samtal. Filmer & samtal om makt, motstånd och rättvisa Denna serie filmer och samtal med anledning av valet 2014 lanserades under Almedalsveckan i Visby och fortsatte på ett flertal orter. I Västerås arrangerades #Filmfestivalet, film & debatt med anledning av valet. 18 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

19 Besöksstatistik biograferna Avdelning/Biograf Besök Visningar Besök Visningar Besök Visningar Besök Visningar Malmö * 63* Gylleboverket Lund Kino Södran Växjö/Palladium Jönköping Visby Roxy Folkbio Katthammarsvik Göteborg Hagabion Af tonstjärnan Angereds Bio Länge leve Hagabion! Frölunda Tollered Västerås Elektra Elektra 3, Riddarhyttan Stockholm Zita Folkets Bio Folkets Bio Turnébio 87 3 Uppsala Östersund Umeå Luleå SUMMA * * Summa * Siffrorna för Malmö är preliminära Uppskattning för perioden som Bio inom Folkets Bio. Nedan sif fror för Fyrisbiografen totalt Fyrisbiografen Verksamhetsberättelse för Folkets Bio

20 Avdelningarna Malmö Folkets Bio Malmö, som tvingades stänga sin biograf Panora 2011, har under året bland annat visat utomhusbio, kvartersbio i Kirseberg, Gatans bio samt Malmö Queer Film Festival och SMUFF små ungars filmfestival. Framför allt har avdelningen under hela 2014 byggt och färdigställt sin nya biograf, som öppnade den 27 februari Panora är tillbaka, nu som södra Sveriges största arthousebiograf. Filmen spelar huvudrollen på Panora, men vi vill tänja på biografen som begrepp, experimentera med det of fentliga rummet och fungera som en dynamisk arena. Ur Panoras programfolder Att se på film tillsammans och därmed få en gemensam referenspunkt, någonting att mötas kring, tror vi är en mycket viktig del av att motverka segregation. På landsbygden finns få sådana samlingsplatser. Vi ser att Gylleboverket genom sin biograf och övriga verksamhet är en sådan plats. Ur foldern Gylleboverket Lund Hårt arbete och sju sorters kakor banar väg för två nya salonger Folkets Bio i Lund driver biograferna Kino och Södran. Kino har två salonger med sammanlagt 247 platser och Södran i Kulturmejeriet har 47 platser var ett intensivt år för Folkets Bio i Lund då om Nya Panora i Malmö. Frukostbio i Lund. Gylleboverket Gylleboverkets Folkets Bio driver bio i ett före detta sågverk i Östra Vemmerlöv i Simrishamns kommun. Lokalerna är under utveckling och bion har för närvarande 50 platser. Folkets Bios yngsta avdelning har under året brandsäkrat sina lokaler med hjälp av bidrag från PostkodLotteri-projektet FB40 samt registrerat lokalen för öppen of fentlig biografverksamhet. Medlems antalet har fördubblats. Avdelningen har med stöd av Skandias fond Idéer för livet erbjudit alla under 25 halva biljettpriset på samtliga visningar. En ungdomsgrupp har bildats. Bion har inlett sam arbete med Nova Academy som fyllt salongen under två tillfällen samt varit i dialog med Sofiaskolan, Unikum och kulturskolan för fortsatt samarbete under I december 2014 beviljade SFI bidrag för övergång till 2K och tillsammans med övriga bidrag blir det möjligt att installera utrustningen i april byggnadsplanerna för Kino på allvar drogs igång. Ef ter flera möten med arkitektbyrån FOJAB samt en väl utarbetad strategi för att övertyga Lunds tjänstemän och politiker om nödvändigheten av en utbyggnad, blev utfallet gott och en planerad ombyggnad från två till fyra salonger, samt större foajéutrymme, är beslutad. Ombyggnaden planeras ske På Kino och Södran premiärsattes runt 90 filmer. Det rullade ett tiotal filmserier, bland andra Knattefilm, SIX-TEN, Svensk kortfilm c/o Folkets Bio, Gå på Kino med psykoanalytiker och Kino Français. Det visades ett femtiotal Live på bio-arrangemang; allt från opera och konstutställningar till Monty Python. Dessutom arrangerades ett tjugotal specialevenemang bland annat vid Internationella kvinnodagen, FN:s Flicka-dag, Kulturnatten och i form av evenemang som Filmer och samtal om makt, motstånd och rättvisa och Samhällssår med regissörsbesök. Fantastisk Film Festival gästade som 20 Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2014

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag 5 Inledning 7 Föreningsarbete och Medlemmar 9 Form

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg 2012 Öppna Kanalen i Göteborg Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg I D E N T I T E T Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell

Läs mer

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online DIGITAL LIVE ARENA Kultur online Utvecklingsprojekt 20122013: En satsning på infrastruktur och kommunikation för att tillmötesgå samtidens kulturkonsumenter genom digital kulturdistribution SLUTRAPPORT

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA...

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA... SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt KVINNOJOURERNA barnens perspektiv Kvalitetssäkring UNGA MÄNS VÅLD MED MERA... 2013 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se SKR Verksamhetsberättelse

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer