Extreme gaming experience

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extreme gaming experience"

Transkript

1 Gamers Paradise Holding AB (publ) (under namnändring från Hansa Gruppen Sverige AB (publ)) Prospekt avseende nyemission Januari 2004 Extreme gaming experience

2 GP Gaming Centers / Gameroom. GP Gaming Centers / Korridor mot entré.

3 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt Den som på avstämningsdagen den 9 januari 2004 var registrerad som aktieägare i bolaget erbjuds med företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier av serie B för varje innehavd registrerad aktie av serie A och/eller serie B. Teckningskurs SEK 0,15 Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter 5 januari 2004 Avstämningsdag 9 januari 2004 Teckningstid januari 2004 Handel med teckningsrätter januari 2004 Antal aktier som tillkommer vid nyemissionen Tidpunkter för ekonomisk information Gamers Paradise lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari 31 december. Bokslutskommuniké 17 februari 2004 Delårsrapport, 1:a kvartalet april 2004 Årsredovisning april 2004 Ordinarie bolagsstämma april 2004 Delårsrapport, 2:a kvartalet augusti 2004 Delårsrapport, 3:e kvartalet oktober 2003 Förkortningar BTA Gamers Paradise/bolaget Hansa Gruppen KSEK MSEK PRV SEK USD VPC Ordlista Datorspel Driftscentral Gaming Center Internetcafé Spelanvändare Spelplats Betalda och tecknade aktier Gamers Paradise Holding AB (publ) under namnändring från Hansa Gruppen Sverige AB (publ). Gamers Paradise används också, beroende på sammanhang, som övergripande fökortning för Gamers Paradisekoncernen. Hansa Gruppen Sverige AB (publ). Det namn som Gamers Paradise är under namnändring från. Tusen svenska kronor Miljoner svenska kronor Patent och registreringsverket Svenska kronor Amerikanska dollar VPC AB Interaktivt program för PC-datorer eller spelkonsoler som erbjuder spelupplevelse för en eller fl era spelanvändare. Gamers Paradise centrala anläggning för drift bestående av driftshall, övervakning och en teknisk supportfunktion. Driftscentralen övervakar och uppgraderar kontinuerligt alla Gaming Centers. Gamers Paradise planerade anläggningar som erbjuder interaktiva spelupplevelser av extraordinär art. Varje Gaming Center är direktanslutet till Gamers Paradise Driftscentral. Samlingsplats som ofta erbjuder datorspelsmöjligheter av varierande kvalitet. Den person som spelar datorspel i ett Gaming Center eller Internetcafé. Utrymme som upptas av en speldator och en spelanvändare. Gamers Paradise / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / 3

4 Generell information Detta prospekt har upprättats med anledning av den förestående emissionen i Gamers Paradise Holding AB (publ) (under namnändring från Hansa Gruppen Sverige AB (publ)). Förkortningarna Gamers Paradise och bolaget används på ett fl ertal ställen i detta prospekt. Med detta menas Gamers Paradise Holding AB (publ) men också, beroende på sammanhang, som förkortning på Gamers Paradisekoncernen. På extra bolagsstämma den 8 december 2003 fattades bland annat beslut om att dåvarande Hansa Gruppen Sverige AB (publ) via apportemission skulle förvärva aktierna i Gamers Paradise Holding Sverige AB inklusive dess dotterbolag Gamers Paradise Sweden AB samt om att namnändring skulle ske från Hansa Gruppen Sverige AB (publ) till Gamers Paradise Holding AB (publ) (se vidare Hansa Gruppens förvärv av Gamers Paradise på sid 10). Aktierna i Gamers Paradise är för närvarande föremål för onoterad handel via Spectra Fondkommission AB. Handel i bolagets aktier kan följas på Internetadresserna och Gamers Paradise har träffat avtal med Hugin Online om informationsgivning i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Gamers Paradise utveckling. Även om bolagets aktie för närvarande inte är offi ciellt noterad, strävar bolaget efter att följa tillämpliga lagar och författningar samt rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk börs och auktoriserad marknadsplats. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Gamers Paradise pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på Gamers Paradise hemsida Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991: 1980) om handel med fi nansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras till annat land där distribution eller inbjudan kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot lag i sådant land. För detta prospekt gäller svensk lag. Tvist på grund av innehållet i detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Innehållsförteckning Gamers Paradise i korthet 5 Kommentar från verkställande direktören 7 Inbjudan till teckning av aktier 8 Bakgrund och motiv 9 Hansa Gruppens förvärv av Gamers Paradise 10 Villkor och anvisningar 11 Historik 13 Marknadsaspekter 15 Gamers Paradise affärskoncept 20 Affärsidé, vision, operativa mål och strategiska vägval 22 Verksamhet 24 Nulägesanalys och framtidsutsikter 26 Konkurrenssituation 28 Riskfaktorer 29 Ekonomiskt femårssammandrag 32 Proformaräkenskaper 34 Övrig fi nansiell information 35 Interna policies och regelverk 36 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 37 Aktiekapital- och ägarförhållanden 39 Legala frågor 42 Skattefrågor i Sverige 43 Delårsrapport 1 januari 30 november Årsredovisningar Revisorns granskningsberättelse 59 Bolagsordningar 60 4 / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / Gamers Paradise

5 Gamers Paradise i korthet Gamers Paradise i korthet Bakgrund och historik Idén till att etablera Gamers Paradise föddes redan i mitten på 1990-talet av bolagets grundare Jonas Jacobsson. Efter att spelet DOOM under 1993 skapat ett enormt intresse över hela världen och s k LAN-parties blivit alltmer populära under 1994, insåg Jacobsson den affärsmöjlighet som fanns. Analysen förstärktes i och med att spelet Quake lanserades under 1996 och omedelbart blev en världssuccé. Quake anses av de fl esta spelanvändare som det datorspel som öppnade marknaden för datorspel över Internet. Samtidigt drev Jacobsson företaget Euronet Systems AB som arbetar med Internetdrift. Inledningsvis har detta företag fi nansierat den utveckling som skett inom Gamers Paradise. Under 2003 inleddes ansträngningarna med att försöka arrangera extern fi nansiering till Gamers Paradise. Under vintern 2003 tillfördes Gamers Paradise en aktivt arbetande styrelse. I samband med att bolagets systemplattform för drift av åtskilliga Gaming Centers färdigutvecklades under hösten 2003 ökade intresset från investerare i olika former. Detta ledde till en affär där Gamers Paradise genom s k omvänd fusion med Hansa Gruppen säkrade fi nansiering för sin inledande etableringsfas samtidigt som ägarbilden förstärktes. Affärsidé Gamers Paradise affärsidé är att utveckla marknadsledande system för centraliserad drift av Gaming Centers samt att i egen regi och via franchising driva sådana Gaming Centers. Vision och operativa mål Bolagets vision är att utveckla och tillhandahålla marknadsledande och optimerade spelupplevelser, samt att etablera en internationell kedja av Gaming Centers sammanhållna av ett mycket starkt varumärke. Gamers Paradise närmaste operativa mål är följande: Att i mars 2004 genomföra en lansering av bolagets första Gaming Center i Malmö. Etablera ytterligare två Gaming Centers på den svenska marknaden under Att alltid erbjuda kunden den optimerade spelupplevelsen på marknaden. Att förstärka bolagets varumärke på den svenska spelmarknaden. Att rekrytera ledande personal med stor erfarenhet från teknikbaserade tillväxtföretag. Att bredda bolagets aktieägarbas och om nödvändigt, säkra ytterligare fi nansiering. Att notera bolagets aktie på Nya Marknaden, Aktietorget eller NGM. Marknadsaspekter Gamers Paradise verkar på det segment av spelmarknaden som erbjuder interaktiva spelupplevelser via främst Internetbaserade spel. Bolaget delar in marknaden i tre segment: spelautomater, s k bettingverksamhet samt dator- och TV-spel. De två sistnämnda kategorierna uppvisar tack vare den snabba Internetoch bredbandsutvecklingen den snabbaste tillväxten. Inom Gamers Paradise marknadssegment fi nns ett fl ertal aktörer som verkar i olika led i den s k värdekedjan. I förenklad form kan värdekedjan beskrivas på så sätt att Gamers Paradise verkar mellan kunderna, d v s spelanvändarna, och ett antal leverantörsgrupper som gör det möjligt för Gamers Paradise att erbjuda sina kunder själva spelupplevelsen. Leverantörerna utgörs bland annat av speldistributörer, hårdvaru- och bredbandsleverantörer. Bolaget anser att det fi nns ett antal drivkrafter och trender som påskyndar utvecklingen. För det första är datorspel idag en accepterad livsstil och teknikutvecklingen har medfört att själva spelupplevelsen numera är av mycket hög kvalitet. Andra trender är att de stora distributörerna är drivande i utvecklingen genom att investera omfattande belopp och spelorganisationer såsom Swedish Export Leage (SEL) (www.sel.nu) vuxit fram. Dessutom hålls regelbundet internationella tävlingar med betydande prispengar som lockar ett stort antal spelanvändare från hela världen att deltaga. Dessa evenemang brukar uppmärksammas stort i media. Gamers Paradise har defi nierat Norden, Tyskland, Polen och Benelux-länderna som sin geografi ska målmarknad. Den svenska marknaden bedöms enligt bolaget ha ett årligt värde på cirka MSEK 260, medan den totala målmarknaden värderas till MSEK per år. Gamers Paradise affärskoncept Gamers Paradise är ett upplevelsecentrum med betoning på interaktiva datorspel där ett syfte är att skapa en stark sammanhållning mellan spelanvändarna en s k community. Gamers Paradise kallar varje upplevelsecentrum för ett Gaming Center. Gamers Paradise utgör en komplett infrastruktur, teknisk plattform och affärslogik som är anpassad för att snabbt och kostnadseffektivt driftsätta Gaming Centers nationellt som internationellt. Bolagets Gaming Centers är sammanknutna av en driftscentral som bidrar till att minimera driftskostnaden för respektive Gaming Center samtidigt som en stabil drift säkras. Allt i syfte att optimera spelanvändarens spelupplevelse. Gamers Paradise / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / 5

6 Gamers Paradise i korthet Strategiska vägval Gamers Paradise har gjort följande strategiska vägval: Att inledningsvis växa genom egna ägda Gaming Centers. Fortsatt produktutveckling i syfte att alltid erbjuda den optimerade spelupplevelsen. Nära samarbete med speldistributörerna. Aktivt befrämja community-kulturen Ingå sponsorskap med ledande professionella spelanvändare. Lågt beroende av nyckelleverantörer. Nulägesanalys och framtidsutsikter Efter två års utvecklingsarbete är Gamers Paradise systemplattform för centraliserad drift, underhåll, övervakning och uppgradering av Gaming Centers färdig att kommersialiseras. Utvecklingsarbetet har engagerat tre personer på heltid och har även innefattat omfattande tester och utvärdering med en referensgrupp av aktiva spelanvändare. Gamers Paradise har inte funnit någon systemleverantör som erbjuder den form av systemplattform som bolaget utvecklat. Det har heller inte gått att identifi era några konkurrerande operatörer av Gaming Centers som i egen regi utvecklat en systemplattform med den kapacitet som bolaget anser att deras egen plattform har. De fl esta analysföretag bedömer att Internetbaserade datorspel kommer att öka med stark tillväxt under de närmaste åren. Exempelvis förutspås att 114 miljoner människor kommer att spela Internetbaserade datorspel år 2006 att jämföra med cirka 25 miljoner 2002 (KÄLLA: DFC Intelligence, 2002). Gamers Paradise anser att marknaden idag är både mogen och tillräckligt stor för att lansera den kedja av Gaming Centers som bolaget planerar. För närvarande har Gamers Paradise sex medarbetare och en aktiv styrelse som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av teknikutveckling, franchising, fi nansiering samt inte minst hur framgångsrika tillväxtföretag skall byggas. I sin strategi har Gamers Paradise tagit fasta på en tydlig och omfattande varumärkesprofi lering. Samtliga Gaming Centers som planerar att lanseras kommer att följa denna varumärkesstrategi. Genom den garanterade företrädesemission som beskrivs i detta prospekt tillförs bolaget fi nansiering för att kunna följa den expansionsplan som är fastställd av styrelsen. Bolaget bedömer att dess fi nansiering är stark och att de aktieägare som tillkom genom affären med Hansa Gruppen Sverige AB (publ) lägger grunden för att kunna notera bolagets aktie på Nya Marknaden, Aktietorget eller NGM någon gång under Sammantaget är det styrelsens uppfattning att bolaget har en stark marknadsposition när den inledande kommersialiseringsfasen påbörjas. Detta gäller såväl teknisk plattform, organisation och fi nansiering som varumärkesstrategi. Tillväxtpotentialen bedöms av styrelsen som god / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / Gamers Paradise

7 Kommentar från verkställande direktören Kommentar från verkställande direktören Att spela datorspel är en företeelse som blivit mycket populär under de senaste tio åren. Beträffande årligt marknadsvärde har spelindustrin idag gått om fi lmindustrin, mycket tack vare att den tekniska utvecklingen och programutbudet utvecklats så mycket att det idag inte rör sig om endast ett datorbaserat spel utan snarare en interaktiv underhållningsupplevelse. Det är min fasta övertygelse att datorspel är här för att stanna! Så sent som i november vann ett svenskt lag OS i e-sport i spelet Counter-Strike. Tävlingen som uppmärksammades stort i internationell massmedia, samlade drygt 600 deltagare från 55 länder. Just att spela i lag är idag en tydlig trend. Detta gäller även det faktum att målgruppen växer. På senare år har ett breddat spelutbud medfört att människor i ålderskategorin över 35 år upptäckt tjusningen med datorspel. Män dominerar marknaden men kvinnornas intresse ökar vilket innebär en stor dold marknadspotential. Gamers Paradise har bildats i syfte att bygga upp och driva en internationell kedja av s k Gaming Center. Ett Gaming Center är en mötesplats för spelanvändare som ställer mycket höga krav på utrustning, kommunikationshastighet och spelutbud. Vi har nu en färdig systemplattform som administreras av bolagets driftscentral. Förutom drift hanterar plattformen underhåll, kundadministration, övervakning, säkerhetsfrågor, uppgraderingar och marknadsföring av våra planerade Gaming Center. Vi förväntar oss att denna centrala styrning tillsammans med en väl defi nierad varumärkesstrategi, ska ge oss en stor konkurrensfördel. Jag kom själv in i bolaget för cirka ett år sedan i samband med att en aktiv styrelse bildades. Från och med januari har jag fått förtroendet att leda Gamers Paradise i samband med att bolaget inleder kommersialiseringen av sin verksamhet. Jag har cirka 18 års erfarenhet från riskkapitalmarknaden samt fi nansiell rådgivning. Huvudsakligen har jag arbetat med företag i den utvecklingsfas Gamers Paradise befi nner sig i. Ungefär hälften av mitt yrkesverksamma liv har jag varit anställd, den resterande delen har jag drivit egna företag. Erfarenheter som jag hoppas skall komma väl till pass i mitt arbete för Gamers Paradise. Det som jag främst slogs av när jag först lärde känna Gamers Paradise var tre saker: Ni förstår att det fi nns en hel del saker att göra! Min bedömning är att vår position och timing är god. Vi planerar att i mars 2004 starta det första Gaming Centret i Malmö. Därefter hoppas vi att snabbt kunna expandera verksamheten till andra svenska städer och så småningom även till utlandet. Jag hoppas ni fi nner beskrivningen av vår verksamhet intressant. Fortsätt att följa oss, förutsättningarna fi nns för att det ska bli spännande! Mats Löfgren Verkställande direktör Systemplattformen. Genom den centraliserade datadriften skapas de stordriftsfördelar som krävs för att etablera en framgångsrik internationell kedja av Gaming Centers. Marknaden. Och då inte bara den stora potentialen i värde, utan också de drivkrafter och trender som pekar på att ägande och drift av Gaming Centers kan bli en lönsam affär. Människorna. Sedan knappt ett år tillbaka är ett tiotal personer involverade i bolaget om vi räknar in den aktiva styrelsen. Vi har en bra blandning avseende ålder, tidigare erfarenheter, kontaktyta och kunskaper om hur snabbväxande tillväxtföretag ska byggas och drivas. Gamers Paradise / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / 7

8 Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier På extra bolagsstämma den 8 december 2003 beslutades att öka bolagets aktiekapital med SEK från SEK till SEK genom emission av högst aktier av serie B med ett nominellt värde av SEK 0,10 per aktie. Ökningen av aktiekapitalet skall ske genom kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägare som på avstämningsdagen den 9 januari 2003 var registrerade som ägare av aktier av serie A och/eller serie B i bolaget. Aktieägare erbjuds med företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier av serie B för varje innehavd registrerad aktie av serie A och /eller serie B. Teckningskurs är fastställd till SEK 0,15. Kapitalökningen uppgår till SEK Genom emissionen kommer bolaget att tillföras cirka MSEK 3,7 efter beräknade emissionskostnader om cirka MSEK 0,4. Antalet aktier av serie B kommer att ökas från aktier till Totala antalet utestående aktier efter emissionen kommer att uppgå till Erbjudandet motsvarar 66,7 procent av utestående aktier i bolaget och 57,8 procent av röstetalet i bolaget. Eventuellt outnyttjade teckningsrätter kommer av styrelsen först och främst att fördelas till de aktieägare som anmält intresse att teckna ytterligare aktier än de som de enligt sina tilldelade teckningsrätter har rätt till. Gamers Paradise har träffat avtal med AB Minoritetsintressen, innebärande att AB Minoritetsintressen förbundit sig att via eventuellt outnyttjade teckningsrätter anvisade av styrelsen kontant teckna upp till antal aktier i emission vilket motsvarar 100 procent av emissionsvolymen. Emissionen är således garanterad till 100 procent. Styrelsen i Gamers Paradise hänvisar i övrigt till redogörelsen i detta prospekt vilket upprättats av styrelsen i Gamers Paradise med anledning av detta erbjudande. Styrelsens försäkran Gamers Paradise styrelse är ansvarig för den information som lämnas i detta prospekt och försäkrar härmed att, såvitt är känt av styrelsen, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Gamers Paradise som skapas i prospektet. Stockholm den 18 december 2003 Gamers Paradise Holding AB (publ) Styrelsen 8 / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / Gamers Paradise

9 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv Gamers Paradise bedrev tidigare verksamhet under namnet Hansa Gruppen Sverige AB (publ) ( Hansa Gruppen ). Under perioden från och med våren 2001 till och med slutet av 2003 var Hansa Gruppens affärsidé att erbjuda företag som befi nner sig i stark utveckling möjlighet till samverkan med andra företag i motsvarande utvecklingsfas. Under våren 2001 förvärvade dåvarande Hansa Gruppen bolagen JOSAB International AB, BCC Baltic Construction Company AB, Osby Industrilackering AB samt T Dahlströms Smidesverkstad AB. Att implementera idéerna visade sig dock svårare än beräknat, framförallt visade det sig svårt att arrangera fi nansiering till koncernen. Detta ledde till att T Dahlströms Smidesverkstad AB under 2002 köptes tillbaka av de tidigare ägarna och att JOSAB International AB under våren 2003 rekonstruerades och såldes till en grupp externa investerare. Slutligen avyttrades på en extra bolagstämma den 8 december 2003 de två kvarvarande bolagen, BCC Baltic Construction Company AB samt Osby Industrilackering AB till nya ägare. Därefter återstod endast moderbolaget som har cirka 300 aktieägare. På samma extra bolagsstämma den 8 december 2003 beslutades även att ändra verksamhetsinriktning, varpå beslut om förvärv av Gamers Paradise Holding Sweden AB fattades. Gamers Paradise affärsidé är att utveckla marknadsledande system för centraliserad drift av Gaming Centers samt att i egen regi och via franchising driva sådana Gaming Centers. Bolaget har under de två senaste åren utvecklat en teknisk plattform som möjliggör en central drift av åtskilliga Gaming Centers. För närvarande projekteras det första Gaming Centret som är lokaliserat till Malmö. Efter driftsättning av Malmöanläggningen planerar bolaget att inleda en expansion och etablera ytterligare Gaming Centers. Detta planeras ske på bolagets målmarknad som utgörs av de nordiska länderna samt Tyskland, Polen och Benelux-länderna. För att kunna etablera det första Gaming Centret i Malmö och för att kunna inleda den beskrivna expansionen behöver bolaget tillföras kapital. Kapitaltillskottet om netto MSEK 3,7 skall främst användas till uppbyggnad av Gaming Centret i Malmö, organisationsuppbyggnad, produktutveckling samt för att täcka det behov av rörelsekapital som bedöms uppstå. Det skall även utgöra en likviditetsbuffert. Det är mot denna bakgrund som extra bolagsstämman i Gamers Paradise den 8 december 2003 fattade beslut om att genomföra den garanterade företrädesemission som presenteras i detta prospekt. Kapitalanvändning (KSEK) Investeringar i Gaming Centret i Malmö Förstärkning av organisation 400 Investeringar i produktutveckling 600 Rörelsekapital och likviditetsbuffert Summa Gamers Paradise / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / 9

10 Hansa Gruppens förvärv av Gamers Paradise Hansa Gruppens förvärv av Gamers Paradise Såsom beskrivits under Bakgrund och motiv på föregående sida beslutade extra bolagsstämma i Hansa Gruppen den 8 december 2003 om att bland annat förändra bolagets verksamhetsinriktning och om förvärv av bolaget Gamers Paradise Holding Sverige AB inklusive dess dotterbolag Gamers Paradise Sweden AB. Affären är en s k omvänd fusion där en ny verksamhet förvärvas genom apportemission. En förutsättning för affären är att den i detta prospekt presenterade företrädesemissionen genomförs först. Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad av AB Minoritetsintressen. Eftersom förvärvet av Gamers Paradise innebär en helt ny verksamhetsinriktning redogörs nedan för de huvudsakliga besluten på den extra bolagsstämman den 8 december Huvudsakliga beslut på extra bolagsstämma den 8 december 2003 Agendans punkt nr: 6) Antagande av ny bolagsordning där de huvudsakliga ändringarna utgjordes av fi rmaändring till Gamers Paradise Holding AB (publ), att aktiekapitalets gränser skall vara lägst SEK och högst SEK , att bolaget skall utveckla och vara licensgivare av IT-plattformar för drift av gaming centers och äga andelar i bolag som driver sådana gaming centers, att sätet skall vara Stockholm samt att bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Malmö. 7) Val av ny styrelse (Anders Rantén, Jonas Jacobsson, Mats Löfgren, Karl Matsch och Bo Törnblom). 8) Val av ny revisor (Jörgen Lövgren, BDO Feinstein) 9) Beslut om att öka bolagets aktiekapital med SEK genom kontant emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare att för varje gammal aktie av serie A- eller serie B teckna två nya B-aktier till en kurs om SEK 0,15 (den i detta prospekt beskrivna emissionen). 10) Beslut om att öka bolagets aktiekapital med SEK genom apportemission och utgivande av nya aktier av serie B och nya aktier av serie A (förvärvet av bolaget Gamers Paradise Holding Sverige AB). 11) Beslut om försäljning av dotterbolagen Osby Industrilackering AB och BCC Baltic Construction Company AB. 12) Återtagande av tidigare beslut om utdelning av egna aktier, vilka istället har sålts ut på marknaden. 10 / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / Gamers Paradise

11 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 9 januari 2004 var registrerad som aktieägare i bolaget erbjuds med företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier av serie B för varje innehavd registrerad aktie av serie A eller serie B. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av om SEK 0,15 per aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för fastställande av vilka som har rätt att deltaga i nyemissionen är fastställd till den 9 januari Aktierna i Gamers Paradise handlas inklusive teckningsrätt till och med den 5 januari 2004 och exklusive teckningsrätt från och med den 7 januari Information från VPC till direktregistrerade aktieägare Prospekt, emissionsredovisning med vidhängande förtryckt inbetalningsavi samt en särskild anmälningssedel utsänds till de aktieägare eller företrädare för aktieägare i Gamers Paradise som på avstämningsdagen den 9 januari 2004 är registrerade i den av VPC för Gamers Paradise räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med fl era underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall i stället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Teckningsrätter För varje gammal aktie av serie A och/eller av serie B i Gamers Paradise erhålles två (2) teckningsrätter. För teckning av en (1) ny aktie av serie B erfordras en (1) teckningsrätt. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum under tiden januari 2004 genom Spectra Fondkommission AB. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller värdepappersbolag, med erforderligt tillstånd, för att genomföra köp och försäljning av aktier eller teckningsrätter. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning av aktier måste säljas för att inte förfalla värdelösa. VPC kommer efter teckningstidens utgång att boka bort outnyttjade teckningsrätter från berörda VP-konton. I samband med detta utsänds ingen VP-avi till berörda aktieägare. Teckningstid Teckning av nya aktier sker under perioden januari Efter den 30 januari 2004 saknar outnyttjade teckningsrätter värde. Teckning och betalning Teckning av aktier med företrädesrätt sker genom samtidig kontant betalning av teckningslikviden hos valfri svensk bank eller fondkommissionär med erforderligt tillstånd. Direktregistrerade aktieägare har från VPC erhållit en emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi samt en särskild anmälningssedel. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med särskild anmälningssedel enligt fastställt formulär i enlighet med nedanstående alternativ: 1) Inbetalningsavi I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Någon anmälningssedel behöver i sådant fall inte användas. 2) Särskild anmälningssedel I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas och för betalning används den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln. Anmälningssedel har utsänts till de aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Gamers Paradise och kan även erhållas från Mangold Fondkommission, telefon Ifylld anmälningssedel skall skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast den 30 januari 2004, klockan Observera att anmälan är bindande. Prospektet och särskild anmälningssedel kan även laddas ner från Gamers Paradise hemsida Mangold Fondkommission AB Emission: Gamers Paradise Birger Jarlsgatan 58, 5tr SE Stockholm Gamers Paradise / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / 11

12 Villkor och anvisningar Teckning utan företrädesrätt Om full teckning ej uppnås efter teckning med företrädesrätt, kommer styrelsen att fördela eventuellt outnyttjade teckningsrätter. Därvid kommer de aktieägare som tecknat med företrädesrätt att prioriteras. Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, d v s från den januari Intresseanmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt skall göras på den särskilda anmälningssedeln under Anmälan 2, Utan företrädesrätt. Någon betalning skall ej ske i samband med insändandet av anmälningssedeln. Denna skall vara Mangold Fondkommission tillhanda på ovanstående adress senast den 30 januari 2004, klockan Denna anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning av eventuella aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota. Något meddelande utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning. Aktier som tilldelats utan företrädesrätt skall betalas kontant enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Avräkningsnota beräknas skickas ut i slutet av vecka sex. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle priset vid sådan överlåtelse komma att understiga försäljningspriset enligt detta erbjudande, kan den som erhållit tilldelning av dessa aktier i emissionen komma att svara för mellanskillnaden. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser ej bosatta i USA, Kanada, Japan och Australien) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Mangold Fondkommission på telefon för information om teckning och betalning. Betalda tecknade aktier (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Handel i BTA kommer inte att ske. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter ordinarie bolagsstämma Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC. Styrelsen avser inte föreslå ordinarie bolagsstämma någon utdelning avseende räkenskapsåret Emissionsgaranti Gamers Paradise har tecknat garantiavtal med AB Minoritetsintressen. Garantiavtalet innebär att hela emissionsvolymen är garanterad, d v s AB Minoritetsintressen har förbundit sig att nyttja samtliga de eventuella teckningsrätter som ej nyttjas av befi ntliga aktieägare och genom dessa kontant teckna aktier i emissionen. Emissionen är således garanterad till 100 procent. Notering av bolagets aktie Gamers Paradise aktie handlas för närvarande inoffi ciellt via Spectra Kapitalförvaltning AB. Det är styrelsens avsikt att under 2004 notera bolagets aktie på Nya Marknaden, Aktietorget eller NGM. Informationsgivning Gamers Paradise har träffat avtal med Hugin Online om bland annat informationsgivning i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Gamers Paradise utveckling. Även om bolagets aktie endast handlas inoffi ciellt, strävar Gamers Paradise att följa tillämpliga lagar och författningar samt rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Gamers Paradise pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på Gamers Paradise hemsida Leverans av aktier Sedan nyemissionen registrerats hos PRV kommer BTA, utan avisering från VPC, att omvandlas till aktier. Sådan registrering beräknas vara genomförd i slutet av februari För de aktieägare som har sitt innehav registrerat på depå hos bank eller fondkommissionär kommer information från respektive depåhållare. 12 / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / Gamers Paradise

13 Historik Historik Eftersom historiken avseende den verksamhet som tidigare bedrevs i bolaget under fi rmanamnet Hansa Gruppen Sverige AB (publ) numera inte är intressant för aktieägarna, syftar nedanstående beskrivning på den verksamhet som idag bedrivs i Gamers Paradise. För de läsare som önskar ta del av gamla Hansa Gruppens historik hänvisas till de sammandrag av Förvaltningsberättelserna avseende räkenskapsåren 2000/2001, 2001 samt 2002 som presenteras på sidorna Nedanstående historikbeskrivning gör inga anspråk på att vara heltäckande släppte spelutvecklaren Bullfrog ett datorspel som hette Populous. Det var ett av de första populära datorspelen som hade stöd för modem. Detta innebar att två spelanvändare med var sitt modem kunde koppla samman sina datorer via telefonnätet och därmed spela mot varandra istället för att på var sitt håll spela mot datorn. DOOM skapar ett enormt intresse över hela världen 1993 lanserade företaget id Software datorspelet DOOM. Förväntningarna var mycket stora från det mycket stora informella nätverk s k community som byggdes upp kring deras tidigare lanserade datorspel Wolfenstein, vilket blivit en enorm succé runt om hela världen. Den dag som DOOM skulle ha sin offi ciella release fi ck snabbt smeknamnet Doomsday. Doomsday blev en historisk dag som de fl esta datorspelsentusiaster minns än idag. DOOM innehöll nämligen en helt ny och kraftfull grafi kmotor. Denna nya grafi kmotor skapade en mycket realistisk närvarokänsla i spelet. En annan nyhet var att DOOM hade stöd för att koppla samman upp till fyra datorer via ett lokalt datornätverk. Detta innebar att upp till fyra spelanvändare kunde spela mot varandra på var sin dator. Stöd för att spela tillsammans över Internet kom strax efter Doomsday. Detta tack vare ett speciellt program som utvecklats av tredje part som sammankopplade datorer åt DOOM över Internet. Att spela DOOM över Internet blev en omedelbar succé. Dessa möjligheter med den som det vid den tidpunkten upplevdes enorma interaktivitet vilken skapades då ett fl ertal spelanvändare spelade mot varandra i samma virtuella värld, fascinerade alla världens spelanvändare. Bland annat Gamers Paradise grundare Jonas Jacobsson som sedan många år var en dedikerad spelanvändare. Det var efter framgångarna med DOOM som Jacobsson började inse möjligheterna som sannolikt skulle komma inom denna marknad. LAN-parties blir populärt Under 1994 börjar Jacobsson regelbundet träffa bekanta på samlingsplatser där de kopplade samman sina datorer i lokala datornätverk för att spela datorspel mot varandra (s k LANparties). Oftast hyrdes en samlingslokal över en helg, deltagarna transporterade dit var sin datoranläggning och sedan spelades det oavbrutet i två-tre dygn. Det var dock mycket arbete med att transportera sin datoranläggning till dessa samlingspunkter, datorutrustningen vägde dessutom mycket mer på den tiden. Detta gjorde att Jacobsson började fundera på affärsmöjligheten att permanent hyra en lämplig samlingslokal, köpa ett antal datorer och hyra ut dessa till spelanvändare (med andra ord en förenklad version av ett Gaming Center). Utbudet av datorspel som hade nätverksstöd var dock fortfarande mycket begränsat. Quake öppnar marknaden för datorspel över Internet 1996 lanserade id Software ytterligare ett nytt datorspel med namnet Quake. Denna gång hade datorspelet en äkta 3Dgrafi kmotor till skillnad från DOOM som endast hade en s k 2,5D-grafi kmotor. Dessutom hade det inbyggt stöd för upp till sexton spelanvändare över Internet. De fl esta dedikerade spelanvändare anser att Quake är det enskilda spel som öppnade marknaden för datorspel över Internet. Under samma år lanserades därefter ett fl ertal datorspel med inbyggt stöd för att spela tillsammans med andra spelanvändare över Internet. Samtidigt började Internet som fenomen allt oftare nämnas i betydande facktidskrifter och dagstidningar. Modemanslutningar till Internet såldes till allmänheten i allt större mängder och Internetcaféer började få fotfäste i sitt marknadssegment. Denna utveckling ledde till att det under 1997 uppstod Internetcaféer med ett utökat utbud av datorspel via Internet. Oftast var dock deras Internetförbindelser så långsamma att spel över Internet inte kunde genomföras i praktiken. Under 1998 var Jacobsson övertygad om att marknaden för datorspel över Internet skulle växa lavinartat. Jacobsson registrerade bolaget Gamers Paradise Sweden AB. Jacobson hade sedan 1995 byggt upp en verksamhet i företaget Euronet Systems AB. Ett företag som arbetar med teknisk inriktad Internetdrift. Tanken var att detta bolag skulle stå för fi nansieringen av det nya bolaget. Euronet Systems krävde dock en kontinuerlig tillgång till alla intäkter för sin egen uppbyggnadsprocess. Därmed öppnades det aldrig en tillräckligt stor fi nansieringsmöjlighet till Gamers Paradise. Under 2000 genomförde Jacobsson omfattande analyser i syfte att öppna Gaming Centers i större skala. Dessa skulle dessutom ha centraliserad drift och en skräddarsydd systemplattform kom Jacobsson i kontakt med konsulten Göran Hagert som fungerade som en katalysator och bidrog i praktiken till starten av verksamheten. Genom Hagert kom Jacobsson i kontakt med Joakim Lundeborg och Fredrik Ivarsson som erbjöds delägarskap i bolaget. Under hela 2002 och 2003 bedrevs utveckling av den systemplattform som idag är färdig att tagas i bruk samtidigt som marknads- och konkurrensanalyser löpande genomfördes. Gamers Paradise / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / 13

14 Historik Ny styrelse Under vintern 2003 valdes ny styrelse i Gamers Paradise Holding Sverige AB. Via Jacobssons kontaktnät erbjöds Anders Rantén delägarskap i bolaget och Rantén fi ck rollen som styrelseordförande. Genom Lundeborgs och Ivarssons kontaktnät tillkom Mats Löfgren och Peter Groning som erbjöds delägarskap och varsin plats i styrelsen. Färdigutvecklad systemplattform möjliggör fi nansiering Under 2003 inleddes även ansträngningarna med att arrangera extern fi nansiering till bolaget. Dessa intensifi erades under hösten 2003 då också bolaget hade en i stort sett färdig systemplattform att uppvisa. Efter diskussioner och förhandlingar med ett fåtal parter beslutades att genomföra en s k omvänd fusion med det inoffi ciellt noterade bolaget Hansa Gruppen Sverige AB (publ). På så sätt säkrades fi nansiering för den inledande etableringsfasen samtidigt som Gamers Paradise fi ck cirka 300 tillkommande aktieägare. På extra bolagstämma den 8 december 2003 förvärvade Hansa Gruppen Sverige AB (publ) Gamers Paradise Holding Sverige AB och bolaget bytte namn till Gamers Paradise Holding AB (publ). På samma extra bolagstämma fattades även beslut om att genomföra den garanterade företrädesemission som beskrivs i detta prospekt. Till ny styrelse i bolaget valdes Jonas Jacobsson, Mats Löfgren, Karl Matsch, Anders Rantén och Bo Törnblom / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / Gamers Paradise

15 Marknadsaspekter Marknadsaspekter Marknadsstruktur Gamers Paradise verkar på det segment av spelmarknaden som erbjuder interaktiva spelupplevelser via främst Internetbaserade spel. Eftersom den internationella spelmarknaden under den senaste femårsperioden vuxit mycket snabbt, verkar idag ett stort antal aktörer inom ett fl ertal olika segment varav många är nya. På grund av detta är det komplicerat att tydligt åskådliggöra samtliga segment och de aktörer som verkar på spelmarknaden. I det följande presenteras hur Gamers Paradise i förenklad form defi nierar spelmarknaden och sin roll på denna. Gamers Paradise delar in spelmarknaden i tre huvudsegment: spelautomater, s k bettingverksamhet samt dator- och TV-spel. De två sistnämnda kategorierna uppvisar tack vare den snabba Internet- och bredbandsutvecklingen under de senaste åren den starkaste tillväxten. Detta har även lett till en omfattande produktutveckling och ökad förädlingsgrad. Spelautomater utgörs av fysiska maskiner som oftast drivs och upprätthålls av pubar, restauranger och spelhallar. Dessa spel är oftast av upplevelsekaraktär eller har olika sportinslag. Bettingverksamhet eller gammal hederlig vadslagning delas in i två kategorier; dels traditionell bettingverksamhet såsom spel på lotteri, trav och galopp eller på olika sportevenemang, dels Internetbaserad bettingverksamhet som erbjuder ett mycket stort urval av vadslagningsprodukter. Dator- och TV-spel utgörs av TV-spel som i regel spelas i hemmet via en spelkonsol kopplad till en TV samt datorspel som spelas via en PC-dator och som oftast kräver hög dator- och bredbandskapacitet. Oftast har dessa spel stora interaktiva inslag och kan användas av ett stort antal deltagare, främst över Internet. Det är i denna senare kategori som Gamers Paradise verkar. Gamers Paradise roll i värdekedjan Som beskrivits under föregående avsnitt verkar Gamers Paradise inom marknadssegmentet för upplevelsebaserade och interaktiva datorspel. Inom detta segment fi nns ett fl ertal aktörer som verkar i olika led i den s k värdekedjan. I förenklad form kan värdekedjan beskrivas på så sätt att Gamers Paradise verkar mellan kunderna, d v s spelanvändarna, och ett antal leverantörsgrupper som gör det möjligt för Gamers Paradise att erbjuda sina kunder själva spelupplevelsen. Infrastrukturleverantörer Beträffande det som spelanvändaren tar del av är själva spelupplevelsen givetvis det centrala. För att leverera denna köper Gamers Paradise licenser på spelrättigheter. Licenserna köps från speldistributörer som i sin tur har producerat spelen. Speldistributörerna bedriver i viss mån egen utveckling av spel men den största delen av utveckling och produktion av spel sker genom renodlade spelutvecklingsföretag. För att Gamers Paradise skall kunna erbjuda spelanvändaren extraordinära spelupplevelser behöver bolaget såväl hårdvara som nätaccess för datakommunikationsmöjligheter. Bild 1. Definition av marknaden Traditionell upplevelsebaserad spelverksamhet (Hem-PC och TV-baserade spel) Återförsäljare av TV-spel Spelanvändare Upplevelsebaserade och interaktiva spel via Internet (Hem-PC och enskilda Internetcafébaserade spel) Återförsäljare av datorspel och enskilda Internetcaféer Upplevelsebaserade och interaktiva spel via Internet (Centraliserad systemplattform för fler s k Gaming Centers) Gamers Paradise Internetbaserad s k bettingverksamhet (Lotterier, Trav & Galopp, Sportevenemang m m) Internationella spelfirmor Traditionell s k bettingverksamhet (Lotterier, Trav & Galopp, Sportevenemang m m) Spelombud ATG, Svenska Spel Spelautomater Pubar, restauranger och spelhallar Gamers Paradise / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / 15

16 Marknadsaspekter Hårdvara utgörs av den utrustning som varje spelplats i ett Gaming Center är utrustad med, d v s en kraftfull PC, en stor bildskärm, tangentbord, mus, högtalarsystem samt hörlurar med mikrofon. Hårdvara utgörs dessutom av servrar lokaliserade i Gamers Paradise driftcentral samt ytterligare servrar, kablage och annan utrustning som krävs för att det lokala Gaming Centret skall kunna kommunicera med driftcentralen. Förutom detta behövs nätaccess, d v s tillgång till höghastighetsbredband via fi ber. Detta levereras till Gamers Paradise driftscentral och till lokala Gaming Centers via de traditionella bredbandsoperatörerna. Gamers Paradise samarbetar även med en tredje leverantörsgrupp vilken benämns övriga infrastrukturleverantörer. Dessa leverantörer bidrar bland annat med den specialdesignade spelmiljön i ett Gaming Center, inloggningskiosker där spelanvändaren med hjälp av sitt medlemskort betalar och tilldelas speltid till en spelplats samt helautomatiska dryckes- och matautomater. Bland övriga infrastrukturleverantörer inräknas även fi nansbolag som Gamers Paradise samarbetar med avseende hårdvaruinvesteringar samt säkerhetsföretag för transport av kontanta medel. Franchisetagare Gamers Paradise etableringsstrategi bygger på att i egen regi äga och driva Gaming Centers men även att samarbeta med externa samarbetspartners vilka via licensavtal blir franchisetagare. För att kvalifi cera sig som en franchisetagare skall denne bland annat acceptera att verka i linje med Gamers Paradise enhetliga varumärkesstrategi, kunna visa upp en stabil fi nansiell bas och ha defi nierat en lämplig lokal för ändamålet. Tillsammans med Gamers Paradise genomförs en förstudie där demografi, köpkraft, konkurrenssituation, investeringsbudget m m analyseras. Om denna utfaller till belåtenhet ingås ett licensavtal mellan parterna. Gamers Paradise roll Gamers Paradise har två roller i värdekedjan. För det första har bolaget i egen regi utvecklat den systemplattform som krävs för att driva, underhålla, övervaka och uppgradera de Gaming Centers som bolaget och dess franchisetagare planerar att starta. För det andra kommer bolaget själv att äga och driva Gaming Centers. Således är Gamers Paradise både en infrastrukturleverantör genom den systemplattform som tillhandahålls till franchisetagare och en operatör av Gaming Centers (se bilden nederst på denna sida). Styrkeförhållanden i värdekedjan Eftersom Gamers Paradise samarbetar med ett antal leverantörer för att kunna erbjuda spelupplevelser fi nns det anledning att analysera vem eller vilka parter i värdekedjan som har en stark respektive svag position. Gamers Paradise anser att: Bolagets egenutvecklade systemplattform ger bolaget en stark position i jämförelse med tänkbara konkurrenter. Gamers Paradise har i sin konkurrensanalys inte funnit några leverantörer som erbjuder en motsvarande systemplattform med användarvänligt kundgränssnitt eller centraliserad drift av fl era Gaming Centers. Leverantörer av hårdvara bedöms ha en svag position eftersom hårdvaran utgörs av standardiserade produkter med många alternativa leverantörer. Likaså bedöms leverantörer av nätaccess i form av höghastighetsbredband ha en svag ställning då även detta är en standardiserad produkt med många leverantörer som sinsemellan priskonkurrerar om kunderna. Bild 2. Gamers Paradise roll i värdekedjan Spelanvändare Operatör av Gaming Centers Spelutvecklare Speldistributörer Hårdvarutillverkare Återförsäljare av hårdvara och annan data- och telekominfrastruktur Gamers Paradise Övriga infrastrukturleverantörer (bl a inredning & finansiering Systemplattformsutvecklare* Franchisetagare (externa operatörer) * Utvecklare av Internetbaserad och centraliserad systemplattform för drift, underhåll, övervakning, uppgradering och marknadsföring av Gaming Centers 16 / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / Gamers Paradise

17 Marknadsaspekter Beträffande speldistributörerna anses dessa ha en relativt stark ställning gentemot Gamers Paradise. Köp av spellicenser är visserligen en standardiserad produkt med fastställd prislista men en viss osäkerhet råder på marknaden beträffande framtida prissättning och innehåll i spellicenser. När det gäller övriga infrastrukturleverantörer bedömer Gamers Paradise att bolaget har en stark ställning. Dessa tillhandahåller produkter med lågt förädlingsvärde och där många alternativa leverantörer fi nns. Drivkrafter och trender Datorspel är idag en accepterad livsstil Tidigare var datorspel något det talades tyst om på grund av den s k nördfaktorn. Idag är datorspel accepterat av alla ungdomar och därmed vanligt förekommande. Datorspel har inom vissa ungdomsgrupper fått en hypestämpel. Denna förstärks av de klaner (lag) som ofta bildas kring ett datorspel och som via samhörighetskänslan bidrar till en ökad tillströmning av nya spelanvändare. Datorspel marknadsförs numera som en livsstil som ungdomar ser upp till. I dagens samhälle med många hot och faror som kan locka ungdomar på kvällarna, har det också blivit accepterat av föräldrarna att ungdomarna tillbringar tid framför datorn och spelar istället för att driva omkring på stan. Idag fi nns det fl er än aktiva spelanvändare i Sverige som är organiserade i olika lag (KÄLLA: Kalla Fakta TV4). Det bör även påpekas att under de senaste åren har även vuxna över 35 år blivit en ny målgrupp för datorspel. Spel för fl era spelanvändare tar en allt större del av totalmarknaden En tydlig trend är att spel för fl era användare har blivit alltmer dominerande. Tack vare teknikutvecklingen kan idag ett stort antal spelanvändare gemensamt spela mot varandra. Detta kan ske oberoende av om de sitter tillsammans i ett Gaming Center, sitter i ett annat Gaming Center eller om de sitter framför datorn i hemmet tusen mil från sina medtävlande. Teknikutvecklingen kräver datorer med hög kapacitet Ett kännetecken för teknikutvecklingen inom spelbranschen är att hårdvaran är den begränsade faktorn. Sofi stikerade spelupplevelser är beroende av att den utrustning som krävs är av allra senaste modell. Datorspelen kräver av tradition stor datorkapacitet som vanligtvis inte fi nns i hemmet. Det handlar främst om en snabb processor, mycket internminné och kraftfullt grafi kkort. Att hålla sin dator uppdaterad med tillräcklig kapacitet är för gemene man en kostsam affär som oftast bara är få förunnat. Detta skapar en konkurrensfördel för de Gaming Centers och Internetcaféer som klarar av att kontinuerligt hålla sig med tillräckligt stark datorkapacitet. Kvaliteten i spelupplevelsen kräver höghastighetsbredband Förutom att datorernas kapacitet utgör en begränsning är kommunikationskapaciteten avgörande. Eftersom en spelanvändare önskar kunna spela med likasinnade trots stora geografi ska avstånd har de Internetbaserade spelen blivit dominerande. Denna utveckling har lett till ett behov av höghastighetsbredband som helst skall levereras via fi ber. Det är idag få bostäder som är utrustade med bredband via fi ber och det är kostsamt för en eller ett fåtal spelanvändare att ansluta sig till en fi beruppkoppling. Att vara kontinuerligt uppkopplad mot Internet via bredband ställer dessutom krav på att hålla sig ajour med de allra senaste versionerna av de säkerhetsprogrammen såsom brandväggar för att sin dator hemma ska få vara i fred. Breddad marknadsföring genom fi lmindustrin Den starka tillväxten inom spelindustrin har medfört att denna idag är större än fi lmindustrin. Denna utveckling har bland annat lett till att fi lmindustrin producerat både animerade och traditionella spelfi lmer där huvudrollsinnehavare och manus är baserade på framgångsrika datorspel. Ett exempel på detta är fi lmen Tomb Raider med Lara Croft. Gamers Paradise bedömer att denna utveckling kommer att fortsätta och att spelindustrin därigenom kommer att få en bred marknadsföring via fi lmindustrin. Speldistributörerna är drivande i utvecklingen Som tidigare beskrivits under avsnittet Marknadsstruktur är speldistributörerna en av de allra starkaste aktörerna. Dessa har sedan länge upptäckt vilka tillväxtmöjligheter det fi nns i att utveckla och distribuera nya spel. Detta innebär att speldistributörerna investerar stora belopp i att attrahera nya spelanvändare. Speldistributörerna har begränsade marknadsföringskanaler Förutom traditionell marknadsföring saknar dock speldistributörerna naturliga marknadsföringskanaler där de kan testa och marknadsföra sina spel mot en större grupp användare, som när de mottar marknadsföringsbudskapet de facto sitter och spelar. Anledningen till detta är, som tidigare beskrivits, den avsaknad av större aktörer som driver ett stort antal Internetcaféer och som administrerar dessa via en central serverlösning. Gamers Paradise har i sina kontakter med speldistributörerna mottagit ett stort intresse från dessa när det gäller att upplåta Gamers Paradise planerade nätverk av Gaming Centers för tester och marknadsföring av helt nya spel såväl som uppgraderade spelversioner. Mindre Internetcaféer fortsätter att dominera Marknaden för Internetcaféer och Gaming Centers befi nner sig fortfarande i sin linda. Ett tydligt tecken på detta är att de fl esta aktörerna som startar och driver Internetcaféer är privata småföretag. En tydlig trend är att många s k Internetcaféer d v s caféer som tidigare endast erbjöd e-post och internetaccess breddar sig och upplåter ett antal datorer där cafébesökarna även kan spela spel. Det fi nns ett fåtal initiativ på den svenska marknaden där entreprenörer med bakgrund inom spelindustrin etablerar renodlade Internetcaféer. Än så länge har detta skett i begränsad form, och Gamers Paradise veterligen, inte i något Gamers Paradise / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / 17

18 Marknadsaspekter fall omfattat fl era centralt sammankopplade Internetcaféer (se även Konkurrenssituation på sid 28). Det utpräglade tävlingsinslaget skapar spelorganisationer Att det fi nns ett behov av tävlingsinslag under ordnade former är underlaget för uppkomsten av organisationer såsom Swedish Export League (SEL) bevis på, vänligen se SEL är en svensk elitserie för e-sport där spelanvändarna använder fristående Internetcaféer som arenor. Denna och liknande organisationer bidrar starkt till uppkomsten av ytterligare s k klaner och förstärker den hypefaktor som fi nns. Internationella VM- och OS-tävlingar växer fram Tack vare uppkomsten av spelorganisationer som SEL och andra internationella motsvarigheter fi nns det idag ett fl ertal internationella tävlingar för datorspel. Dessa inbegriper även miljontals kronor i prispengar. Så sent som i början av november 2003 vann ett svenskt lag OS i e-sport i spelet Counter Strike. Tävlingen hölls i Seoul i Sydkorea och efter uttagningar bland över 1 miljon sökande samlades drygt 600 deltagare från 55 länder. Arrangemanget var mycket välbevakat av internationell media och uppmärksammades även i svensk TV. Det är Gamers Paradise bedömning att såväl antal som omfattning av liknande evenemang kommer att öka i framtiden och på så sätt bidra till marknadsföringen av Gaming Centers. Låga marknadsföringskostnader tack vare den subkultur som vuxit fram Den kultur som vuxit fram bland dedikerade och mer eller mindre professionella spelare har tillsammans med de kommunikationsmöjligheter som Internet medger, givit en utmärkt kanal att bedriva marknadsföring genom. Nyheter om nya spelversioner och nya Internetcaféer sprids mycket snabbt genom dessa informella nätverk. I jämförelse med andra företagsprodukter bedöms därför att bolaget kommer kunna att arbeta med låga marknadsföringskostnader i samband med lanseringen av nya Gaming Centers. Gamers Paradise målmarknad Gamers Paradise geografi ska målmarknad är initialt den svenska marknaden där bolaget kommer att inleda sin etablering. Därefter bedömer bolaget att de marknader som är mest intressanta är övriga nordiska länder samt Tyskland, Polen och Benelux-länderna. Bolaget bedömer att dess primära målgrupp är män mellan år och att marknaden för Gaming Centers är starkast och har de bästa tekniska förutsättningarna (fi berinfrastruktur) i de norra delarna av Västeuropa, Storbritannien samt Nordamerika. Bild 3. Gamers Paradise målmarknad Gamers Paradise målmarknad Etableringsfas 1: Sverige Etableringsfas 2: Danmark Norge Finland Tyskland Polen BeNeLux 18 / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / Gamers Paradise

19 Marknadsaspekter Marknadsstorlek Att försöka uppskatta det årliga värdet på Gamers Paradise målmarknad är förenat med stor osäkerhet. Dels beroende på att Internetcaféer som fenomen har en begränsad historia, dels beroende på att en marknadsuppskattning är förenad med ett fl ertal antaganden. Gamers Paradise har försökt uppskatta det årliga marknadsvärdet på sin målmarknad genom att anta att invånare är det lägsta invånarantal som krävs i en stad för att det skall fi nnas förutsättningar att etablera ett lönsamt Gaming Center. Vidare har bolaget antagit att det fi nns en marknad för en spelmaskin per invånare i en stad med över invånare. Därefter har bolaget använt sin baskalkyl över vad ett Gaming Centers bedöms kunna omsätta under ett år och multiplicerat detta med antalet tänkbara Gaming Centers i Sverige. Enligt Gamers Pardise värderingsansats innebär detta ett tänkbart årligt värde för den svenska marknaden på cirka MSEK 260. För övriga målmarknader har sedan det svenska värdet extrapolerats med hjälp av invånarantalets storlek i respektive land. Detta ger enligt bolagets värderingsmodell ett årligt värde för bolaget målmarknad på cirka MSEK Således en förenklad modell, men Gamers Paradise anser ändå att den ger en god bild av storleken av det uppskattade årliga värdet på bolagets målmarknad. Bild 4. Årligt marknadsvärde på Gamers Paradise målmarknad Gamers Paradise målmarknad (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Polen och BeNeLux-länderna) MSEK Den svenska marknaden MSEK 260 Gamers Paradise / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / 19

20 Gamers Paradise affärskoncept Gamers Paradise affärskoncept Gamers Paradise är ett upplevelsecentrum med betoning på interaktivt spel där ett syfte är att skapa en stark sammanhållning mellan spelanvändarna en s k community. Gamers Paradise kallar varje upplevelsecentrum för ett Gaming Center. Gamers Paradise utgör en komplett infrastruktur, teknisk plattform och affärslogik som är anpassad för att snabbt och kostnadseffektivt driftsätta Gaming Centers nationellt som internationellt. Centraliserad drift ger bättre lönsamhet och optimerad spelupplevelse Figur 1 i Bild 5 visar hur traditionella Internetcaféer är individuellt uppbyggda. Denna isolerade uppbyggnad innebär att varje Internetcafé belastas med onödigt höga driftkostnader för sin infrastruktur. Varje Gaming Center hos Gamers Paradise har en egen dedicerad dataförbindelse (WAN) direkt till Gamers Paradise driftscentral. Tack vare denna sker allt löpande underhållningsarbete rörande spelmaskinerna centralt. Därigenom får verksamheten i sin helhet en allt bättre lönsamhet ju fl er Gaming Centers som driftsätts. Gamers Paradise driftscentral övervakar kontinuerligt all teknisk utrustning och vidtar automatiskt de åtgärder som anses nödvändiga för en fortlöpande stabil drift. Den centrala enheten administrerar även dedicerade spelservrar för de mest populära spelen som respektive Gaming Center utnyttjar för sina kunders räkning. Ett Gaming Center inreds med ett anpassat antal moduluppbyggda spelplatser som med tiden kan utökas eller reduceras efter behov. Figur 2 i Bild 5 visar denna gemensamma infrastruktur. Det primära syftet med bolagets driftscentral är att minimera driftskostnaden för respektive Gaming Center och säkra en stabil drift samtidigt som kundens spelupplevelse optimeras. Bild 5. Gamers Paradise systemplattform i jämförelse med traditionella Internetcaféer Figur 1: Traditionellt Internetcafé Figur 2: Gamers Paradise systemplattform Gaming Center Internetcafé Internetcafé Internetcafé Gaming Center WAN Gaming Center Gamers Paradise Driftscentral Internetförbindelse Internetförbindelse Internetförbindelse Internetförbindelse Internet Internet Internet Internet Effektiv inloggning med unika kundprofi ler Gamers Paradise kommer att använda ett eget utvecklat bokningssystem med obemannade inloggningskiosker för uthyrning av spelmaskiner. Första gången spelanvändaren spelar på ett Gaming Center erhåller han eller hon ett medlemskort samtidigt som kundens s k spelprofi l registreras. D v s spelanvändaren bestämmer själv hur dennes spelmaskin skall konfi gureras. Denna spelprofi l är unik vilket innebär att oavsett vilket Gaming Center som spelanvändaren besöker så är spelmaskinen konfi gurerad i enlighet med dennes tidigare anpassningar. En egenutvecklad programvara säkerställer att spelanvändaren oavsett tekniska förkunskaper kan koncentrera sig på själva spelupplevelsen. 20 / Prospekt avseende nyemission, Januari 2004 / Gamers Paradise

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) NYEMISSION 2009 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) 1 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: Avstämningsdag

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer