RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S Kjell Hedlund M Monia Svensson C Sam Isaksson FP Sven Johansson V Mats Svensson MP Martin Moberg S Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Kenneth Vogelius, verksamhetschef Jan Wiström, Arne Berg, Peter Lindahl, Bert-Owe Håkansson, Eva Karlsson-Pagels, kamrer Ann Hermansson, sekreterare Mats Svensson Justeringens plats/tid Stadshuset Ronneby kl Underskrifter Sekreterare: Ann Hermansson Paragraf: Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: Mats Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Tekniska nämnden Ann Hermansson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Sammanträdet började med att landskapsarkitekt Per Höglund presenterade sig och sin verksamhet på ett mycket givande sätt. Ordförande Nils-Olov Olofsson framförde sitt och nämndledamöternas tack för redovisningen.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 143 Beslutade investeringar Översyn för ändrad tidplan och omprioritering. I budgetarbetet för budget 2000 och plan skall även en översyn av redan beslutade investeringar göras. Respektive verksamhetschef har gått igenom sina investeringar och redovisar på bifogad sammanställning hur långt arbetet med de olika projekten kommit, vilka som kan flyttas fram i tiden (ev. utgå) och hur de prioriteras. - Överlämna sammanställningen till budgetberedningen.. Budgetberedningen/kommunstyrelsen

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) 144 Budgetuppföljning II Verksamhetscheferna har gjort en budgetuppföljning för sina enheter. Eva Karlsson-Pagels lämnade en redovisning av de olika enheternas prognoser. - Överlämna prognosen till kommunstyrelsen. - Att tekniska nämndens enheter skall hålla fastställd budget. - Räddningsenheten skall vidtaga de åtgärder som krävs för att hålla budgeten där följande åtgärder skall ingå: Löpande uppföljning av övnings- och materialvårdtimmar för att om möjligt klara sig på samma nivå som Återhållsamhet vid vikariatsanställningar. Stor återhållsamhet vid material- och tjänsteköp. Återkomma med regelbundna rapporter. Kommunstyrelsen/budgetberedningen

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) 145 Yttrande över motion gällande Lokaltrafik från Ronneby resecentrum till Soft Center och Ronneby Utbildningscentrum. Kommunfullmäktigeledamoten Leif Ottosson (s) har till kommunfullmäktige inlämnat motion om lokaltrafik från Ronneby resecentrum till Soft Center och Ronneby Utbildningscentrum. Lokaltrafik från Ronneby resecentrum till viktiga arbets- och utbildningsplatser i Ronneby uppfyller ej de krav som kommuninnevånarna och tillresande idag ställer på goda kommunikationer. För att på ett bättre sätt tillgodose dessa behov föreslår jag att kommunen tillsammans med Blekinge Länstrafiken utreder: Matartrafiken från Ronneby Resecentrum till Soft Center och Utbildningscentrum. Kordinerar starttider för olika verksamheters början och slut på dagen med Kustpilens turlista som utgångspunkt. Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande. I samband med ombygganden av Angelskogsvägen utbyggdes en bussficka på Angelskogsvägen, öster om Soft Center. Denna ligger på ett acceptabelt gångavstånd från både Högskolan och Soft Centers entré. Bussarna kan vända i befintlig bussvändslinga något hundratal meter längre upp på Angelskogsvägen. Om mindre bussar användes typ Servicebussen finns möjlighet för dessa att köra in och genom Soft Center/Högskoleområdet. Till utbildningscentrum finns redan idag busslinjer som angör befintlig hållplats inom området. - I yttrande över motionen ställa sig positiv då busshållplatser redan finns. - Kommunkansliet ges i uppdrag att ta upp förhandling med Blekinge Läns trafik om en reguljär busslinje mellan Ronneby resecentrum och Soft Center /Högskolan samt utökning/översyn av busslinjerna till Utbildningscentrum på Västra Industrigatan. - Låta denna skrivning vara nämnden svar i ärendet. Kommunfullmäktige

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) 146 Yttrande över motion gällande förbättrad trafiksäkerhet vid korsningen väg 620 och Ronnebyvägen i Bräkne-Hoby. Kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Karlsson (s) har till kommunfullmäktige inlämnat motion gällande förbättrad trafiksäkerhet vid korsningen väg 620 och Ronnebyvägen i Bräkne-Hoby. Trafiksituationen vid nämnda korsning är idag långt ifrån tillfredställande. Fem vägar och en gång- och cykelväg strålar samman vid korsningen. Gång- och cykelvägen slutar så att både gång- och cykeltrafikanter kommer ut på vänstra sidan av vägen. En ytterligare faktor för att bygga om korsningen är att mark i nära anslutning till vägkorsningen är avsedd för industriändamål. Med anledning av den röriga och oklara situationen som råder i korsningen och med tanke på framtida industrietableringar föreslår jag: Att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att kontakta Vägverket och uppmana dem att anlägga en rondell i korsningen. Att tekniska nämnden i samband med ombyggnaden av vägkorsningen utökar samåkningsparkeringen, samt att belysning uppsättes. Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande. Rubricerad motion angående anläggandet av cirkulationsplats har redan översänts till Vägverket i Karlskrona. Trafikenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Att i yttrande meddela att motionen har översänts till Vägverket i Karlskrona, då Vägverket är väghållare i aktuell korsning. - I yttrandet meddela att motionen översänts till Vägverket då Vägverket är väghållare i aktuell korsning. Kommunfullmäktige

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) 147 Centerpartiets skrivelse angående utbyggnad av gc-väg mellan Saxemara och Ronneby. Centerpartiavdelningen i Ronneby södra har i skrivelse till teknisk nämnden påtalat att det finns behov av en gc-väg från Saxemara till Ronneby. Det håller på att byggas en gc-väg genom Saxemara samhälle, men enligt Vägverket i Karlskrona finns inga planer på att fortsätta byggandet ända fram till Risanäskurvan, där kommunens ansvar tar vid. Centerpartistyrelsen i Ronneby södra vill att Ronneby kommun tillskriver Vägverket och påtalat det lämpliga med att fortsätta cykelvägsbygget ända fram till Risanäs. Ärendet har redan 1992 aktualiserats av ledamoten Monia Svensson i en motion till kommunfullmäktige. Motionen översändes då till både gatukontoret och Vägverket för yttrande. Yttrande inkom och och kommunfullmäktige behandlade motionssvaren under 31/1993. Kommunstyrelsen behandlade sedan frågan på nytt under 6/1998 i Vägverkets anhållan om yttrande över förslag till prioriterade objektslistor för riktade åtgärder på det allmänna vägnätet. Här beslutades då att placera förslaget till utbyggnad av gc-väg mellan Saxemara och Ronneby i grupp B. Detta beslut har expedierats till Vägverket. Trafikenheten föreslår att tekniska nämnden beslutar Att till Vägverket påtala behovet att fortsatt utbyggnad av gc-väg mot Ronneby påbörjas snarast. - Till Vägverket påtala behovet att fortsatt utbyggnad av gc-väg mot Ronneby påbörjas snarast. Vägverket

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) 148 Trafiksituationen i Saxemara. Centerpartiavdelningen i Ronneby södra har i skrivelse till tekniska nämnden påtalat de problem med trafiksäkerhet som de anser kommer att uppstå där den nu påbörjade gc-vägen i Saxemara kommer att sluta. Vid Trulsatorpsvägen, Varvsvägen och Vierydsvägen är det en fyrvägskorsning och där kommer den nu byggande gc-vägen att sluta. Där finns ett backkrön och det anses att det är många bilister som inte håller föreskriven hastighet. Från centerpartiavdelningens sida har vill man att Vägverket blir uppmärksam på att detta kan bli en trafikfälla och de istället fortsätter med cykelvägen lite längre fram mot Sjöhaga så att övergångsstället får en säkrare placering. Centerpartiavdelningen hemställer att tekniska nämnden ställer sig bakom deras skrivelse. Trafikenheten och gatuenheten har undersökt detta och föreslår att tekniska nämnden beslutar Att i uttalande till Vägverket i Karlskrona föreslå att hastighetsbegränsningen till 50 km/tim flyttas ca 100 m österut och korsningen skyltas med vägmärke (1.1.44) som anger att cyklister och mopedförare kan väntas köra in på eller korsa körbanan. - I uttalande till Vägverket i Karlskrona föreslå att hastighetsbegränsningen till 50 km/tim flyttas ca 100 m österut och korsningen skyltas med vägmärke (1.1.44) som anger att cyklister och mopedförare kan väntas köra in på eller korsa körbanan. Vägverket

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) 149 Komplettering till ändring i lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Ronneby kommun. Ärendet behandlades under 106/1999 i Tekniska nämnden och översändes till Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige. Under behandlingen i Kommunstyrelsen yrkades om att försäljningstiden utökas till kl och att krav på F-skattebevis infördes i föreskrifterna. Beträffande öppethållande till kl så säger torghandlarna att de normalt packar ihop mellan kl och Frukt- och grönsaksförsäljarna säger att de flesta handlar på förmiddagen och under lunchrasten. En del klädeshandlare stannar ibland fram till kl 18 00, särskilt i samband med julhandeln. Beträffande krav på F-skattebevis så utesluter detta då, sådana försäljare som har FA-skattebevis dvs enskild firma eller annan person/firma som deklarerar sin försäljning, helt enligt gällande skatteregler. Däremot bör sådana företag/personer som har skatteskulder eller på annat sätt ej fullgjort sina betalningsskyldigheter gentemot kommun/stat eller annan person ej tillåtas att få ställa upp på torgen i Ronneby kommun. Kommunstyrelsen har redan ett avtal med den Lokala Skattemyndigheten som reglerar detta, på så sätt att alla som får fast försäljningsplats ej skall ha någon skuld till stat/kommun eller någon annan person. Vid upplåtelse av "lösplats" avkräves alltid organisationsnummer eller personnummer, som sedan överlämnas till Lokala Skattemyndigheten vid anfordran eller för egen kontroll. Trafikenheten föresår att tekniska nämnden beslutar att låta ovanstående vara svar till kommunstyrelsen remiss - Vidhålla föreliggande förslag till yttrande med justeringen att tillåta försäljning fram till kl Kommunstyrelsen

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) 150 Remiss om Brottsförebyggande program för Ronneby kommun. Under 101/1999 i tekniska nämnden beslutades att låta Bert-Owe Håkansson sammanställa ett förslag till yttrande för alla enheterna gällande Brottsförebyggande program. Programmet har studerats av tekniska nämndens ledmöter och verksamhetschefer och alla ställer sig bakom detta. - Tillstyrka förslaget till brottsförebyggande program för Ronneby kommun. Exp: Kommunstyrelsen

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 151 Lantmäterimyndighetens hemställan om yttrande till de krav som framställs från Backaryds vägförening. Lantmäterimyndigheten hemställer i skrivelse till kommunstyrelsen om Ronneby kommuns yttrande till de krav som framställs från Backaryds vägförening enligt nedan. Kommunstyrelsen har sänt över skrivelsen till tekniska nämnden för yttrande. Lantmäterimyndigheten handlägger förrättning för anpassning av Backaryds vägförening till ny ändrad lagstiftning. Enligt anläggningslagens regler kommer en gemensamhetsanläggning att bildas omfattande vägsystem och vissa parkeringsplatser i Backaryds samhälle. Vid lantmäterisammanträde med styrelsen för Backaryds vägförening har frågan behandlats vilka vägar som skall ingå i den nya gemensamhetsanläggningen. Dock är föreningen tveksam till vissa gång- och cykelvägar. Dessa vägar har stor betydelse för de boende och utgör förbindelseled mellan olika bostadsområden, skola etc. Gc-vägarna är företrädesvis belagda med grus och genomgående av undermålig standard. En standardhöjning bedöms av vägmästare Helmer Skårner kosta ca kr. Backaryds vägförening har, enligt uppgift, inga ekonomiska möjligheter att finansiera en sådan upprustning. Förening ställer därför följande villkor för sitt ansvarstagande inom ramen för den pågående lantmäteriförrättningen. Alt. 1 Ronneby kommun anslår kr, vilket belopp tillställs Backaryds vägförening som ett extra bidrag för upprustning av ovannämnda gc-vägar. Alt. 2 Ronneby kommun genomför upprustning av ovannämnda gc-vägar samt överlämnar därefter förvaltningsansvaret till Backaryds vägförening. Enligt lantmäterimyndighetens uppfattning är det lämpligt att de nämnda gcvägarna ingår i den nya gemensamhetsanläggningen som bildas. Eftersom Backaryds vägförenings styrelse ställer sig tveksam till vissa gång- och cykelvägar har gatuenheten genomfört besiktning och uppmätning av vägar och cykelbanor i Backaryd. Bidrag för år 1999 har utgått enligt följande. Vägar asfalt/oljegrus m á 9,80 = kr Grusvägar inom tätort m á 11,20 = kr Summa: kr Vi denna mätning framkom det att tidigare klassningar var något förenklade men att den totala bidragssumman likväl stämde överens med tidigare värderingar. Forts.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) Forts. 151 I reglementet finns däremot inte något specificerat bidrag för underhåll av gångbana med kantstöd upptaget, vilket bör kompletteras med gc-väg asfalt för vägoch samfällighetsföreningar. Bidraget till Backaryds vägförening skulle efter dessa justeringar och med 1999 års á-priser från och med år 2000 bli följande. Vägar asfalt/oljegrus m á 9,80 = kr Gc-väg asflat/oljegrus 650 m á 9,30 = kr Gc-väg grus (inkl bro) m á 5,60 = kr Gångbana med kantstöd 640 m á 9,30= kr Summa: kr Detta innebär en uppjustering med ca kr/år. Köpmansvägen är ej toppbelagd efter husbyggnationen för ca 15 år sedan. Gatuenheten anser att Köpmansvägens toppbeläggning omgående skall slutföras och att kommunstyrelsen tillför medel. Kostnad kr. Gc-vägen över bäcken bör upprustas för att få en säkrare transportväg till skolan. Detta kan ske med beredskapslag och gatuenhetens försorg. På grund av markförhållandena är det lämpligt med grusyta på gc-vägen som ingår i det reviderade bidraget för år Befintlig gångbro över bäcken har under det gångna året byggts om med anvisad arbetskraft. Några medel till asfaltering av sökta grus gc-vägar finns ej för närvarande. Kostnadsberäknade till kr. Gatuenheten anser härmed att vägföreningen har haft ansvar för även sökta tveksamma gång- och cykelvägar. Eftersom fullt bidrag utgått är det vägföreningen skyldighet att underhålla befintliga asfalterade vägar, gång- och cykelvägar, samt grusbelagda gång-och cykelvägar inkl. grusvägar. - Antaga verksamhetschef Arne Bergs skrivelse som yttrande i ärendet. - Låta denna skrivning vara nämndens svar i ärendet. Kommunstyrelsen

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) 152 Belysning på vägsträcka mellan Listerby och Kuggeboda. Willy Persson har i skrivelse till tekniska nämnden ansökt om gatubelysning på del av vägsträcka mellan Listerby och Kuggeboda. Arne Berg, gatuenheten har haft ärendet för att undersöka möjligheterna och lämnar följande svar: Vägverket är väghållare på Yxnarumsvägen, men beträffande gatubelysningen är både Vägverket och Ronneby kommun ägare. På den aktuella vägsträckan, som ansökan gäller, är det Ronneby kommun som ansvara för drift och underhåll på belysningen. Då Vägverket är väghållare har yttrande infordrats och i sitt yttrande bedömer Vägverket att det inte är nödvändigt med belysning ur trafiksäkerhetssynpunkt. Nyinvestering av belysning på sträckan som är ca 400 m kan ske till en kostnad av kr samt kr/år i drift och underhåll. I samband med nedskärning av belysningskostnaderna togs också beslut om att nyanläggning av gatuljusanläggningar på vägar endast får utföras i undantagsfall. Det finns idag inga extra medel för gatubelysning (invest. drift och underhåll). Gatuenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Avslå framställan om gatubelysning på den aktuella vägsträckan. Diskussioner fördes och ledamoten Monia Svensson yrkar på avslag på förslaget och återremiss av ärendet för ytterligare utredning. Ordförande Nils-Olov Olofsson (s) yrkar på bifall till förslaget. Ordförande ställer först proposition på återremissyttrandet mot att avgöras idag. Nämnden beslutar att avgöra frågan idag. Härefter ställer ordförande proposition på sitt förslag mot ledamoten Monia Svenssons förslag och finner att tekniska nämnden bifaller hans förslag. - Avslå Willy Perssons ansökan om gatubelysning på den aktuella vägsträckan. Ledamoten Monia Svensson reserverade sig mot beslutet. Willy Persson

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) 153 Yttrande över motion från kommunfullmäktigeledmoten Willy Persson, med förslag om utbyggnad av Ekenäs camping. Kommunfullmäktige ledamoten Willy Persson har till kommunfullmäktige lämnat in motion gällande utbyggnad av Ekenäs camping. För att Ronneby kommun skall kunna öka tillväxten inom turistnäringen föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar: Att med schaktmassor fylla ut i norra delen av kärret vid Ekenäs badplats. Att utfyllnad görs etappvis, för att få lägsta möjliga anläggningskostnad. Att restaurera vattenspeglarna i kärret för att främja miljön för kärrets djur och växter. Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande. Arne Berg, gatuenheten svarar: Gatuenheten har möjlighet att omdisponera schaktmassor från fyllnadstippen i Moabacken till kärret i Ekenäs. Ang. lämpligheten av denna utfyllnad hänvisas till tidigare skrivelse ang. grundundersökning. Det kommer att medföra kostnader för trädfällning röjningsarbete, planering av schaktmassor samt ev. muddringsarbeten i samband med utfyllnaden. Peter Lindahl, parkenheten svarar: Då en tidigare motion från 1993 föranlett en grundlig undersökning av ärendet hänvisas i första hand till denna. Största anledningen till avslaget på denna motion var den stora kostnaden för projektet i förhållande till ett relativt lite antal husvagnsplatser som skulle tillskapas. En icke oväsentlig anledning var också att länsstyrelsen i ett förhandsmeddelande klargjorde att man ej avsåg att tillstyrka ett dylikt arbetsföretag p g a dess höga naturvärden. (enligt bilaga). Den höga kostanden för en utbyggnad i Ekenäskärret beror på dess dålig markförhållande. Peter Lindahl citerar direkt ut det geotekniska utlåtandet från Scandiakonsult. Förekommande jordlager är mycket sättningsbenägna och dessutom ligger grundvattenytan tidvis i marknivå, åtminstone inom de lägst belägna ytorna. För att området skall utnyttjas för campingändamål förutsätts att området fylls upp med sand alt. grus ca 0,5 m. Problem kommer då direkt att uppstå med sättningar, som blir störst i väster och mindre i öster. Dessa sättningar blir av storleksordningen 50-75% av uppfyllnadshöjden och avstannar aldrig, eftersom det förekommer organisk jord inom området. Att sätta upp tält inom området fungerar troligen men att montera stugor eller liknande rekommenderas ej eftersom sättningar ej kommer att avslutas. För att hålla efter sättningar krävs höjdjusteringar vilket innebär nya belastningar med påföljande nya sättningar osv. Forts.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) 153 Diskussioner fördes om förslagen. Ordförande Nils-Olov Olofsson (s) yrkar på att nämnden beslutar att överlämna de två skrivelserna till kommunfullmäktige som svar på motionen. Att i Peter Lindahls skrivelse stryka meningen i andra stycket Den höga kostnaden för en geoteknisk undersökning i Ekenäskärret beror på dess dåliga markförhållanden. Ledamoten Monia Svensson yrkar på avslag till Peter Lindahls skrivelse samt att nämnden skall lämna följande förslag till yttrande: Teknisk nämnden har ingen erinran mot motionen om det är tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt genomförbart. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden bifaller hans förslag. Ledamoten Monia Svensson begär votering. Ordförande Nils-Olov Olofsson föreslog följande voteringsproposition. Den som vill att Nils-Olov Olofssons förslag skall gälla som yttrande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej skall tekniska nämnden bifalla Monia Svensson förslag till yttrande. Voteringspropositionen godkändes. Efter företagen omröstning avges, till protokollet fogad bilaga, 10 ja röster och 1 nej röst. således att bifalla Nils-Olov Olofssons förslag till yttrande. I diskussionen deltog även Bengt Backe, Mats Svensson, Tommy Arvidsson, Lars-Peter Karlsson, Sven Johansson, Kjell Hedlund och Sam Isaksson. - Överlämna de två skrivelserna till kommunfullmäktige som svar på motionen. Att i Peter Lindahls skrivelse stryka meningen i andra stycket Den höga kostnaden för en geoteknisk undersökning i Ekenäskärret beror på dess dåliga markförhållanden. Ledamoten Monia Svensson reserverade sig mot beslutet. Kommunfullmäktige

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) 154 Björnen 6, Ågården Nybyggnad av bostäder för äldre. Bygg- och fastighetsenheten har infordrat anbud gällande rubricerat objekt. Nollställning av anbuden har genomförts. Entreprenaden skall resultera i nybyggnation av 36 lägenheter inom Ågårdsområdet. Arbete beräknas att påbörjas omgående efter avflyttning av nuvarande hyresgäster till iordningställda lägenheter inom Espegården. Arbetet beräknas vara färdigställt sommaren Bygg- och fastighetsenheten föreslår att tekniska nämnden beslutar antaga följande entreprenörer. För entreprenad E5 Hiss: Antaga Elektro Sandberg AB till totalentreprenör för hissinstallationen till en entreprenadsumma av kr. För entreprenad E6 Mark: Antaga NCC AB till entreprenör för markarbeten till en entreprenadsumma av kr. Entreprenörer för entreprenaden E1 E4 har antagits vid tidigare beslut. Teknisk nämnden beslutar - För entreprenad E5 Hiss: Antaga Elektro Sandberg AB till totalentreprenör med samordningsansvar för bygg till en entreprenadsumma av kr. - För entreprenad E6 Mark: Antaga NCC AB till entreprenör för VS installationer till en entreprenadsumma av kr. Bygg- och fastighetsenheten

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) 155 Antagande av anbud gällande Belganet 1:30. Bygg- och fastighetsenheten har infordrat anbud gällande försäljning av fastigheten Belganet 1:30. Anbudet har annonserats i BLT, SSD samt Sydostpress. Anbudstiden var utsatt till Visning av fastigheten har skett. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit. Anbudsgivare är Ingela och Thomas Wolgast Halasjövägen 1691:11, Hallabro. Anbudssumman som avgivits är : 50 kr. Bygg- och fastighetsenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Att ej antaga Ingela och Thomas Wolgast bud om : 50 kr för Belganet 1:30 och att överlämna försäljningen till extern mäklare. Teknisk nämnden beslutar - Ej antaga Ingela och Thomas Wolgast anbud om kr och 50 öre för Belganet 1:30. - Överlämna försäljningen till extern mäklare. - Överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige Ingela och Thomas Wolgast Bygg- och fastighetsenheten

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) 156 Antagande av anbud gällande Hyndekulla 1:7. Bygg- och fastighetsenheten har infordrat anbud gällande försäljning av fastigheten Hyndekulla 1:7. Anbudet har annonserats i BLT, SSD samt Sydostpress. Anbudstiden var utsatt till Visning av fastigheten har skett. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit. Anbudsgivare är Anders Roos Skogvaktarevägen 21, Johannishus. Anbudssumman som avgivits är kr. Bygg- och fastighetsenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Att antaga Anders Roos anbud om kr för Hyndekulla 1:7. Att låta avstycka beräknad tomtmark ( m 2 ) till fastigheten. Teknisk nämnden beslutar - Antaga Anders Roos anbud om kr för Hyndekulla 1:7. - Låta avstycka beräknad tomtmark ( m 2 ) till fastigheten. - Överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige Anders Roos Bygg- och fastighetsenheten

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 157 Delegation inom trafikenheten. I samband med att Vägtrafikkungörelsen (VTK) ersätts med nya trafikförordningen (TrF) föreslås att gällande delegationsordning ändras enligt följande: Permanenta beslut enl VTK 147 och VTK 149 dock ej pkt 6 om färdhastighet och pkt 7 om avgifter samt TTK 57 delegerade till Bert-Owe Håkansson upphäves och ersätts med: Permanenta beslut enl TrF 10 kap 1, 2, 3 och 10 kap 6 delegeras till Bert- Owe Håkansson, dock ej tättbebyggt område, färdhastighet och avgiftsplikt Tillfälliga beslut enl VTK 147, 149 och 159 delegerade till Bert-Owe Håkansson och Arne Berg upphäves och ersätts med: Tillfälliga beslut enl TrF 10 kap 1, 2, 3, 10 kap 6 och 13 kap 3 delegeras till Bert-Owe Håkansson och Arne Berg Dispenser enl VTK 159 avseende VTK 147 pkt 1 och pkt7 delegerade till Ann Hermansson med Solveig Sakhnini som ersättare upphäves och ersätts med: Dispenser enl TrF 13 kap 3 avseende Trf 10 kap 1 pkt5 och pkt 12 delegeras till Ann Hermansson med Solveig Sakhnini som ersättare Dispenser enl VTK 159a delegerade till Bert-Owe Håkansson och Ann Hermansson upphäves och ersätts med: Dispenser enl TrF 11 kap 5, 13 kap 8 delegeras till Bert-Owe Håkansson och Ann Hermansson med Solveig Sakhnini som ersättare Dispenser enl TTK 67 delegerade till Bert-Owe Håkansson upphäves. Ingår ovan i TrF 10 kap 1 pkt 17 - Godkänna presenterade ändringar i delegationsordningen gällande trafikenheten. Kanslienheten Bert-Owe Håkansson Arne Berg Solveig Sakhnini Ann Hermansson

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) 158 Information. Jan Wiström, räddningsenheten informerade att han erhållit förtida uttag av avtalspension enligt pensionsavtalet PA-KL. Att MBL-förhandlingar kommer att ske den 24 september gällande kommunalförbund. Ordförande informerade om att Skogsvårdsstyrelsen har inventerat ett ca 5 ha stort område på del av Risatorp och Karlstorp, att skivelse inkommit till tekniska nämnden från Bo Thelin, ordf. Brandmännens riksförbund, skrivelsen är utdelad till ledamöterna. Elsäkerhetsverket har haft information Tillsyn av elanläggningar. Vidare informerade han om Trafiksäkerhetsrådet från den 13 september. Kenneth Vogelius informerade att en samverkansgrupp bildats för enheterna park, gata, trafik och bygg-och fastighet. Protokollutdrag redovisades: Kommunstyrelsen 107/1999, Tertialuppföljning. Kommunstyrelsen 247/1999, omfördelning av medel för uppförande av MCbana på fd Kockums järnverk. Kommunstyrelsen 225/1999, Anläggande av gångväg, järnvägsstationen-soft Center Högskolan. Kommunstyrelsen 227/1999, Bidrag till ombyggnad av samfälld väg 132. Byggnadsnämnden 356/1999, Norrbro Byte av broräcke. Byggnadsnämnden 355/1999, förslag till ombyggnad av Kungsgatan. - Notera redovisningarna till dagens protokoll

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 159 Delgivning av fattade beslut på delegation med stöd av tekniska nämndens beslut om delgivning Ordförande har på delegation beslutat att antaga PEAB som entreprenör för anläggande av Persborgs våtmark enligt tekniska nämnden 142/1999. Vidare har han beslutat att han, Monia Svensson, Mats Svensson (mp), Sven Johansson (v), Arne Berg, gatuenheten och Bert-Owe Håkansson, trafikenheten skall gå på Agenda 21-konferens på Ronneby Brunn den 21 september. Bygg- och fastigheten redovisar uthyrning av fastigheter enligt upprättad förteckning. Trafikenheten har på delegation beslutat att utfärda dispenser med nr , tillfälliga trafikregleringar med nr , handikapptillstånd enligt upprättad förteckning. Bert-Owe Håkansson, trafikenheten har på delegation yttrat Ingen erinran mot Vägverkets förslag till Länsstyrelsen angående hastighetsbegränsningsskyltar vid norra infarten till Hallabro. Peter Lindahl, parkenheten har på delegation beslutat låta Per Höglund åka på kurs, Gestaltning med sommarblomster i Helsingborg och Alnarp den 31 augusti till den 3 september, Christer Edvardsson och Tommy Andersson Skötsel och plantering med sommarblommor i Helsingborg den 31 augusti. - Notera redovisningen till dagens protokoll.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) 160 Läggs till handlingarna. Länsstyrelsens beslut om hastighetsbegränsning vid Sonekulla. Byggmötesprotokoll: Ombyggnad av Götgatan. - Notera handlingarna till dagens protokoll.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 161 Flyttning av sammanträde. Ledamoten Monia Svensson framförde ett önskemål om att flytta oktober månads sammanträde från den 20 oktober till den 25 oktober. Teknisk nämnden beslutar - Flytta oktober månads sammanträde till måndagen den 25 oktober kl 13 30, kallelse med plats kommer att sändas ut till ledamöterna.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 20. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-02-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-02-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S Kjell

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-11-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-11-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kallinge-salen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 16 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 09 00 15 00. Ajournering 12 30 13 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-01-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-01-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-10-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-10-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset, kl 13 30 17 15. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN AMMANTRÄDEPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerby-salen, tadshuset kl 15 00 16 30 Beslutande Nils-Olov Olofsson Ordförande Tommy Arvidsson Lars Peter Karlsson Bengt Backe Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-11-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-11-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 10. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Karl-Gustav

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-02-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-02-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Ronneby Brunn, kl 10 00 17 10. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-04-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-04-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Räddningskåren i Bräkne-Hoby, kl 15 30-19 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Lars-Peter Karlsson S t.o.m. 17 45 Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 16 40.. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Hoby-salen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 55. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-06-21 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-17 00 ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1: e Vice ordf. Tommy Arvidsson S T

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 19 TEKNISKA NÄMNDEN 2004-06-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 19 TEKNISKA NÄMNDEN 2004-06-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 19 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby, kl 15 00 17 15 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1:e vice ordf. Tommy Arvidsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-05-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-05-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 14 30 17 45. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e Vice ordf. Tommy Arvidsson S Lars

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 17 00. Avbrott för lunch 12 00 13 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-11-22 1 (17) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2004-11-22 kl.16.00 16.40. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-01-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-01-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 30 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 09 00-11.50 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Per Lundin, s Carina Nilsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-04-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-04-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 16 15 18 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S T o m 51 Bengt Backe S Kjell Hedlund M Bengt

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 Plats och tid Sammanträdesrum Norrtull, kl 14.00-15.40 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand (c) Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-04-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-04-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Ronnebyhus konferenssal 13 15 17 35 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 1 Pats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-15.00 Paragrafer 61-75 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer