Sammanträdesprotokoll arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28"

Transkript

1 Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, , 196, 197, , , Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C), 190, 195, 198, 202, 203, 207, 208, Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Anna Ingvarsson Thott, kommundirektör (S) Ingvar Bengtsson, samhällsbyggandschef, 189, 196, 197 Ulf Widemark, fastighetschef, 189 Marcus Bäckström, upphandlingssamordnare, 190, 202, 208, 209 Tommy Hedlund, Patrick Quist, 191 Anders Nyman, bredbandssamordnare, 191 Joel Hedin, planarkitekt, 192 Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig, 195, 198, 203 Anna Jacobsson, projektledare, 193 Roland Persson, socialchef, 197, 212 Evelina Simonsson, planarkitekt, 205 Bo Kristoffersson, barn- och utbildningschef, 207 Magnus Ekblad, konsumentvägledare, 214 Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret den 5 juni Underskrifter Paragrafer Sekreterare Martin Fransson Ordförande Anders Johnsson Justerande Karl-Erik Olsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Martin Fransson

2 arbetsutskott Dnr Information om pågående planärenden och fastighetsförsäljningar Ingvar Bengtsson, samhällsbyggandschef, och Ulf Widemark, fastighetschef, informerar om pågående planärende och pågående fastighetsförsäljningar. Ingvar Bengtsson informerar särskilt om begäran att avbryta planarbetet i ett planärende vid Gislövs läge. Gällande områdesbestämmelser kommer att styra eventuellt bygglov för nytt hus. Ulf Widemark informerar om de fastighetsförsäljningar som är pågående. Redovisas vilka fastigheter som är lämnade till mäklare och annonserade. Medborgarhuset i St. Olof, järnvägsgatan 6 och scoutstugan i Gladsax diskuteras särskilt. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

3 arbetsutskott Dnr 2014/194 Information om elektronisk handel Upphandlingssamordnare Marcus Bäckström redogör för kommunens elektroniska handel. Avtalstroheten har sedan kommunen införde elektronisk handel har ökat. Just nu omfattas endast livsmedel av den elektroniska handeln men inom kort kommer kemtekniska produkter och kontorsmaterial också att ingå. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

4 arbetsutskott Dnr Information från kommunledningskontoret Under punkten information från kommunledningskontoret tas följande frågor upp: Tommy Hedlund och Patrick Quist som arbetar med olika projekt gentemot kommuner för att bland annat öka inflyttning redovisar idéer som skulle kunna vara intressanta för Simrishamns kommun. Bland annat redovisas idéer runt secret gardens och den ätbara staden. Förstudie ska kunna levereras inom 3 månader efter ett eventuellt beslut. Kostnad för en förstudie uppgår till ca Arbetsutskottet diskuterar ärendet och fråga ställs om det egentligen är en kommunal angelägenhet att betala en förstudie angående secret garden. Idéerna läggs till arbetet med den större inflyttningsstrategin. Bredbandssamordnare Anders Nyman informerar om bredbandsutbyggnaden i Simrishamns kommun. Information lämnas om arbetet med att få fram fiberambassadörer i de olika byarna i kommunen för att fånga in synpunkter och sprida kunskap. Information lämnas även om den rättsprocess som pågår angående samarbetsavtal med IP-Only. Arbetsutskottet diskuterar även om huruvida IP-Onlys kommer att vara öppet för att välja vilken leverantör man vill. Kommundirektör Anna Thott informerar om förfrågan om medfinansiering av energikontoret Skåne. Ansökan kommer från kommunförbundet Skåne. Anna Thott tar upp frågan med samhällsbyggnadsförvaltningen. Anna Thott diskuterar frågan om nya projekt med InnoVatten med arbetsutskottet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs i övrigt till handlingarna.

5 192 Dnr 2012/155 Detaljplan för Kvarnby 15:291 och 139:9 Fastighetsägaren begärde via ombud, i april 2012, ändring av detaljplan för upphävande/ändring av fastighetsplan så att fastigheterna ska kunna sammanläggas. Fastigheterna är belägna vid Seymours väg och Långgatan i Skillinge. Gällande detaljplan-stadsplan från 1937 anger kvartersmark för bostadsändamål för kvarteret. Gällande fastighetsplaner-tomtindelningar från 1943 och 1954 anger tomter och gränser i kvarteret och berör rubricerade fastigheter. Fastighetsplanerna anger att området ska vara indelat i två tomter. Tomter och fastighetsgränser för Kvarnby 15:291 och 139:9 överensstämmer med gällande tomtindelning. I framställningen för begäran om planmedgivande för rubricerade fastigheter framförs önskemål om ändrade planförutsättningar så att en fastighet ska kunna bildas av de två fastigheterna. Beskrivning av byggnader: Den nordöstra delen av byggnaden inom fastigheten Kvarnby 15:291 uppfördes som ålderdomshem under början av 1950-talet. Ålderdomshemmet byggdes till efter en tid och 1980 stod den sydvästra delen klar. Hemmet har under senare tid byggts om till lägenheter och 2008 var ändringen till flerbostadshus klar. Byggnaden inom fastigheten Kvarnby 139:9 uppfördes under mitten av 1980-talet som ett flerbostadshus för serviceboende. Byggnaderna, förutom en högre del mot Seymours väg, är enplansbyggnader. Detta ärende hanteras enligt nya plan- och bygglagen 2010, ikraftträdande den 2 maj Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastighetsplanen kan prövas att upphävas, för rubricerade fastigheter och också för de tre fastigheter som omfattas av fastighetsplanen. Hela fastighetsplanen bör prövas att upphävas. Den nya plan- och bygglagen anger att fastighetsindelning bestäms i detaljplan. Fråga om fastighetsbildning prövas därför genom detaljplanprocess.

6 192 forts Dnr 2012/155 Förvaltningens bedömning är att fastighetsstrukturen kan förändras och att sammanläggning av fastigheter kan ske samt också att uppdaterad reglering av bebyggelse är behövlig. Ny detaljplan för sydöstra delen av kvarteret för upphävande av tomtindelning och reglering för ändrad fastighetsstruktur samt reglering av bebyggelse bedöms inte möta några hinder. För framställningen föreslogs att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan med planbestämmelser för fastighetsbildning samt för reglering av byggnader för sydöstra delen av kvarteret, för fastigheterna Kvarnby 15:291 och 139:9 samt 139:10, 139:15 och 139:16. Plankostnaden för fastighetsägaren till Kvarnby 15:291 och 139:9 kommer att balanseras i förhållande till nyttoandel i detaljplanen. Bedömningen är att planprövning kan ske genom enkelt planförfarande. Kommunstyrelsen beslutade att lämna planmedgivande för prövning av upphävande av fastighetsindelning samt reglering av bebyggelse för sydöstra delen av kvarteret. Planprövning sker genom enkelt planförfarande. Planavtal ska upprättas och bekostas delvis av sökande. Planavtal har upprättats och undertecknats, I samband med upprättandet av samrådshandlingarna har bedömningen gjorts att endast pröva fastigheterna Kvarnby 15:291 och 139:9. Samrådshandlingarna till detaljplanen har upprättats, daterade Detaljplan-stadsplan för Skillinge municipalsamhälle, Fastighetsplan-tomtindelning för kv. Storken i Skillinge, Fastighetsplan-tomtindelning för kv. Storken i Skillinge, Begäran om ändring av detaljplan och fastighetsplan från Advokatfirman SBB Partners, Magnus Björck, för Qusthus i Kivik AB, Ärenderedogörelse, planbesked, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, , 392. Kommunstyrelsens beslut, , 344. Planavtal, Ärenderedogörelse (denna handling), samråd, Ärendehandlingar, samråd,

7 192 forts Dnr 2012/155 Överläggningar Planarkitekt Joel Hedin redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Detaljplanen godkänns för samråd. Advokatfirman SBB Partners Qusthus i Kivik AB

8 193 Dnr 2013/249 Heltid med möjlighet till deltid Kommunfullmäktige fattade i juni 2011 beslut om att anställda i Simrishamns kommun skall erbjudas heltid, med deltid som en möjlighet. Beslutet är ett led i att ge medarbetarna möjlighet att leva på sin lön och framtida pension, öka jämställdheten, öka attraktions- och konkurrenskraft som arbetsgivare och därigenom tillförsäkra framtida kompetensförsörjning och öka kontinuitet i verksamheten. Under hösten 2012 och våren 2013 arbetade en grupp bestående av personalchef, enhetschefer och fackliga organisationer varefter en politisk styrgrupp bildades. Den 1 april 2014 anställdes en personalsamordnare att arbeta med frågan. Kommunstyrelsens arbetsutskott och Simrishamns kommuns förvaltningschefer har den 8 maj 2014 genomfört en inledande workshop för att finna vägar att införa rätt till heltid. Ett antal aktiviteter har identifierats som skall ske under sommaren och hösten 2014 i syfte att kunna gå vidare med en mer detaljerad tids- och införandeplan. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut , 293. Socialförvaltningens och kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut , 198. Arbetsutskottets beslut , 322. Kommunstyrelsens beslut , 214. Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Anna Jacobsson, projektledare diskuterar ärendet med arbetsutskottet.

9 193 forts Dnr 2013/249 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en tidssatt projektplan med uppgifter om ekonomi. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med beslutsförslag i juni. Kommunledningskontoret

10 arbetsutskott Dnr 2014/114 Skrivelse från socialdemokraterna om hur fattade beslut verkställs Karl-Erik Olsson (S) har till kommunledningskontoret kommit in med en skrivelse i vilken frågan ställs hur politiska beslut verkställs. I skrivelsen ges exempel på beslut som ännu inte blivit verkställda, såsom handmikrofoner i sessionssalen och rutiner för markförsäljning. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över sina rutiner för hur beslut verkställs. Efter att beslut fattats expedieras protokollsutdrag till den förvaltning som är berörd. Det är sedan upp till förvaltningen att avgöra vem som ska handlägga ärendet. Kommunledningskontoret menar att rutiner finns men att förslagsställaren har rätt i att vissa ärenden inte verkställs inom rimlig tid att de hamnar mellan stolarna. Beslutet som sådant expedieras som nämnts ovan till berörd förvaltning och det sker alltid. Problemet som frågeställaren tar upp ligger i nästa steg i ärendehanteringen att se till att det verkligen blir gjort. Kommunledningskontoret menar att interkontrollen är ett verktyg för att styra detta och upptäcka brister. Ett annat är det rent praktiska arbetet i dokument- och ärendehanteringssystemet vilket i än större utsträckning måste fungera på handläggarnivå i och med övergången till digital nämndshantering. Kommunledningskontoret föreslår för egen del att uppföljning av politiska (och andra) beslut sker genom att ledningsgruppen en gång i månaden går igenom aktuella beslut från kommunstyrelse/fullmäktige. Skrivelse från Karl-Erik Olsson (S). Överläggningar Kanslichef Martin Fransson diskuterar ärendet med arbetsutskottet

11 arbetsutskott forts Dnr 2014/114 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Kommunledningskontorets ges i uppdrag att även utreda möjligheten till att ett antal gånger om året redovisa de ärenden/beslut som inte är verkställda till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret ska återkomma med förslag till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

12 195 Dnr 2013/270 Medborgardialog - utarbetande av policy Genom medborgardialog fogas de värderingar som råder bland medborgarna samman med de faktakunskaper som tjänstemän tar fram inför ett beslut. Avsikten med medborgardialoger är att komplettera det representativa systemet genom att ge de förtroendevalda ett bredare underlag inför beslut. Kommunstyrelsens beslut , 255. Kommunfullmäktiges beslut , 15. Arbetsutskottets beslut , 76. Kommunstyrelsens beslut , 63. Kommunfullmäktiges beslut , 56. Kommunstyrelsens beslut , 206. Kommunfullmäktiges beslut , 120. Skrivelse från kommunledningskontoret, inklusive förslag till policy. Arbetsutskottets beslut , 81. Kommunstyrelsens beslut , 65. Remissyttranden. Sammanställning av inkomna remissyttrande. Överläggningar Informationsansvarig Jan-Erik Zandersson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Ärendet återremitteras och SKL bjuds in för att lämna synpunkter på förslaget till medborgarpolicy. Kommunledningskontoret

13 196 Dnr 2011/281 Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) m fl bättre skydd för vattenskyddsområden. Lisa Kvarnbäck (MP) m.fl. vill i motion att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att: 1. tillsammans med odlare och flera arbeta fram en handlingsplan för omställning av odlingen mot en långsiktig och hållbar utveckling. 2. avsätta medel för tätare provtagningar. 3. ansöka om medel hos regionen för Säkert vatten. 4. informera invånarna som bor i närheten av vattenskyddsområde att inte använda bekämpningsmedel i sina trädgårdar Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) m.fl. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 129. Arbetsutskottets beslut , 102. Kommunstyrelsens beslut , 99. Överläggningar Samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson diskuterar ärendet med arbetsutskottet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att påminna Ystad- Österlenregionens miljöförbund om begäran om ett yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden

14 197 Dnr 2014/158 Kollektivtrafikfrågor - reglemente Samhällsbyggnadsnämnden har kommit in med begäran om att kollektivtrafikfrågorna och ansvaret för dessa bör klarläggas. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 50. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson och socialchef Roland Persson. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Förvaltningschefsgruppen ges i uppdrag att under resterande del av mandatperioden leda den operativa delen av kollektivtrafikfrågorna. Förslag om framtida organisation runt kollektivtrafikfrågor ska presenteras av förvaltningschefsgruppen. Strategiska beslut om kollektivtrafikfrågor fattas av kommunstyrelsen enligt gällande reglementen. Kommunledningskontoret Förvaltningschefsgruppen

15 198 Dnr 2014/193 Ansökan om arrangörsbidrag Borrby Beach Soccer Borrby Beach Soccer har till kommunen kommit in med en ansökan om arrangörsbidrag. Kommunen har tidigare år beviljat sponsorbidrag till föreningen. Ansökan om arrangörsbidrag från Borrby Beach Soccer. Överläggningar Informationsansvarig Jan-Erik Zandersson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Borrby Beach Soccer beviljas ett arrangörsbidrag om kronor. Avtal som reglerar förutsättningar och parternas åtaganden ska upprättas. Bidraget finansieras genom en minskning av kommunstyrelsens anslag till förfogande med motsvarande belopp. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

16 199 Dnr 2014/192 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Enligt gällande diskrimineringslagstiftning ska kommunen utarbeta en handlingsplan för jämställdhet som sträcker sig över en treårsperiod. Den kommunövergripande jämställdhetsplanen innehåller övergripande mål med åtgärdsplan för de olika områden som kommunen har att förhålla sig till. Planen omfattar både de krav som åvilar kommunen enligt Diskrimineringslagen samt kraven utifrån CEMR-deklarationen om jämställdhet som Simrishamns kommun har undertecknat. Åtgärderna kommer att följas upp årligen i en särskild mall. Jämställdhetsplan. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv för åren antas. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

17 200 Dnr 2012/255 Medborgarförslag från Johan Wierup om minnesmärke över Vestfart Sjömansprästen Johan Wierup har, på de anhörigas begäran, inkommit med ett medborgarförslag som, i första hand, innebar en begäran om att en inskription av namnen på de omkomna på fartyget Vestfart skulle göras på konstverket Havstomb beläget i Simrishamns hamnområde. Detta konstverk är utfört av konstnären Carl Magnus. Då Havstomb är uppfört som ett minnesmärke över alla som omkommit på havet ansåg Carl Magnus att det skulle stå i strid med den ursprungliga avsikten med konstverket med en inskription gällande enbart vissa personer. Medborgarförslag från sjömanspräst Johan Wierup, Kommunfullmäktiges beslut, Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse och fotografier, Arbetsutskottets beslut, E-postmeddelande från klockgjutare Ulf Ferrius, Skrivelse från kommunledningskontoret. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte är en kommunal angelägenhet att stå för minnesmärken över enskilda personer. Kommunen uppmanar förslagställaren att söka medel i Yngve Östbergs fond för att på egen hand kunna uppföra ett minnesmärke. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 201 Dnr 2014/189 Årsredovisning för Destination Ystad-Österlen AB Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har utökats genom att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med det ändamål och de kommunalrättsliga principer som fastställts i bolagsordningen. Syftet med denna ändring är att kommunstyrelsens uppsikt redovisas och att de beslut som fattas kan överklagas i form av laglighetsprövning enligt kommunallagen. Om kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder till fullmäktige. Årsredovisning för Ystad-Österlen AB. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen konstaterar att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med det ändamål och de kommunalrättsliga principer som fastställts i bolagsordningen. Årsredovisning och revisionsberättelse läggs till handlingarna Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

19 202 Dnr 2011/120 Skrivelse från Anders Johnsson (M) om lokalt företagsklimat - utmaningsrätt Anders Johansson (M) har i skrivelse föreslagit att kommunen ska införa utmaningsrätt, det vill säga en rätt för företag och anställda att kunna utmana och konkurrensutsätta kommunens egna verksamheter. Förslaget skulle inte med automatik innebära att inkomna utmaningar leder till att verksamheten kommer drivas av någon utanför kommunen. Det är först om det visar sig att det är ekonomiskt eller kvalitetsmässigt rätt som förslaget leder vidare till en upphandling. Vid en sådan upphandling har alla rätt att delta; förslagsgivaren, andra företag och den egna verksamheten. När ärendet tidigare behandlades vid arbetsutskottets sammanträde i mars 2011 beslutades att kommunledningskontoret skulle utreda frågan. Och att det skulle återredovisas i maj samma år. Vid en genomgång på kommunledningskontoret av icke avslutade ärenden beslutades att utreda detta ärende. Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal verksamhet. En utmaning innebär att ansvariga politiker i kommunen eller landstinget utreder möjligheterna att införa en alternativ driftsform för den utmanade verksamheten. I oktober 2010 hade 34 kommuner och ett landsting i Sverige infört utmaningsrätt och flera var på väg att införa det. Simrishamns kommun har ett ansvar för att kommunmedborgarnas skattepengar används på ett effektivt sätt och att en service med hög kvalitet kan erbjudas. Det har visat sig att upphandling i konkurrens samt system för valfrihet medför ökad kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet. Genom att konkurrensutsätta kommunala verksamheter ges möjligheter att jämföra och bedöma den egna verksamheten med omvärlden och därmed få möjligheter till att förbättra de verksamheter som drivs i egen regi. Skrivelse från Anders Johansson, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 109. Rapport från Svenskt näringsliv oktober Skrivelse från kommunledningskontoret

20 202 forts Dnr 2011/120 Överläggningar Upphandlingssamordnare Marcus Bäckström redogör för ärendet. Yrkande Christer Vigren (ÖP) yrkar avslag på förslaget. Anders Johnsson (M) yrkar bifall till förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat avslå förslaget. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Förslaget avslås. Reservation Anders Johnsson reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 203 Dnr 2014/196 Piratenpriset 2014 En del av Fritiof Nilsson Piraten Sällskapets verksamhet är det årliga utdelandet av Piratenpriset, som är ett av de mest uppmärksammade litterära priserna i landet. Prissumman är på kronor och rankas som femma bland 140 litterära priser. Utdelningen är förlagd till Kivik där Piraten vistades en stor del av sitt liv. Det är därför vår förhoppning att värdkommunen Simrishamn kommer att medverka till ett lika framgångsrikt genomförande av prisceremonin som tidigare år. Sällskapet räknar med utgifter för prisutdelningen på ca kronor och skulle sätta stort värde på ett bidrag på förslagsvis kronor eller vad kommunen finner lämpligt. Det är trots allt en av sommarens och traktens riktigt stora begivenheter. Ansökan om bidrag från Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet. Överläggningar Informationsansvarig Jan-Erik Zandersson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Bidrag om kronor ges till Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet. Avtal som reglerar parternas åtaganden ska upprättas. Bidraget finansieras genom minskning av kommunstyrelsens anslag till förfogande med motsvarande belopp. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 204 Dnr 2014/167 Förslag till färdtjänstöverenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna Region Skåne har till kommunen komit in med avtalsförslag och skrivelse med utgångspunkter som bör gälla om Region Skåne fortsatt ska hantera färdtjänsten i de kommuner som redan överlåtit uppgiften till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Region Skånes erbjudande till kommunerna utgår från den tidigare överenskommelsen med vissa tillägg och förändringar: Tillsvidare ej tidsbestämt Uppsägningsbart med skälig uppsägningstid (2år) Dialog och samråd regleras Uppföljningsrutiner förs in Endast färdtjänst i överenskommelsen Inga särlösningar på kommunnivå Alla uppgifter ska överlåtas (mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst?) Finansiering enligt tidigare Efter dialog med kommunerna tar Region Skåne fram ett erbjudande som antingen accepteras eller förkastas av kommunen. Dialog sker företrädesvis genom kommunförbundet Skåne men kan även ske med enskilda kommuner eller kommungrupperingar. Det viktiga är att alla kommuners synpunkter kommer fram. Varje kommun fattar sitt eget beslut. Avtalsutkast från Region Skåne. Skrivelse med utgångspunkter från Region Skåne.

23 204 forts Dnr 2014/167 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun önskar en förlängning av avtalet angående färdtjänst. Simrishamns kommun påpekar behovet av en klausul i avtalet som möjliggör för brukarna att få vite om t ex tider inte hålls avseende färdtjänstresorna. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

24 205 Dnr 2013/220 Detaljplan för Raskarum 11:92 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram antagandehandlingar för rubricerad detaljplan. Planen har varit föremål för granskning enligt normalt planförfarande under perioden 22 mars 23 april Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande, redaktionella ändringar av planhandlingarna har gjorts inför antagande. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Planområdet ligger i utkanten av ett bostadsområde i södra Sankt Olof och omfattar tre fastigheter för bostadsändamål; Raskarum 11:85 och Raskarum 11:86 som är bebyggda samt Raskarum 11:92 som är föremål för exploatering, samt naturmark och mark planlagd för allmän gata inom kommunens fastighet Raskarum 11:79. Syftet med planen är att ange riktlinjer för ny exploatering och fastighetsindelning inom planområdet, marken planläggs som kvartersmark för bostadsändamål samt allmänplatsmark för naturändamål. Inom planområdet regleras byggrätten för den obebyggda fastigheten Raskarum 11:92 efter de naturliga förhållandena inom tomten. Ett släpp, mellan fastigheterna Raskarum 11:92 och 11:86, som är planlagt för gata ändras till kvartersmark för bostadsändamål. Betesmark planlagd som allmän parkmark ändras till allmän platsmark för natur. Området öster om Raskarum 11:85 ändras från planlagd mark för bostad och gata till naturmark. Planförslaget omfattar varsamhetsbestämmelser för befintliga bostadshus och vegetationsoch markbestämmelser inom Raskarum 11:92. Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut Planavtal, Myndighetsnämnden, beslut Länsstyrelsen Skåne, beslut Länsstyrelsen Skåne, beslut Länsstyrelsen Skåne, beslut Myndighetsnämnden, beslut Byggnadsplan för S:t Olofs samhälle,

25 205 forts Dnr 2013/220 Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl., samrådshandlingar, (Planbeskrivning, plankarta, behovsbedömning) Groddjursutredning, Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl., granskningshandlingar, Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl., antagandehandlingar, Överläggningar Planarkitekt Evelina Simonsson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

26 206 Dnr 2012/365 Motion från Ingegerd Bergfors (FP) om lokal överenskommelse med den ideella sektorn Folkpartiet har till kommunen kommit in med en motion om en lokal överenskommelse med de idéburna organisationerna. Motionären vill att kommunen bjuder in till en dialog med dessa organisationer för att undersöka möjligheten för den ideella sektorn i kommunen kan utvecklas och ta ett större ansvar och att en lokal överenskommelse kan tecknas. Med idéburna organisationer avses organisationer inom den ideella sektorn och den kooperativa rörelsen. Idéburna organisationer och verksamheter formulerar sitt uppdrag i samhället utifrån sin värdegrund och är självständiga såsom röstbärare också i sin samverkan med andra aktörer. Trots att många människor deltar i olika samhällsverksamheter är relativt få intresserade av eller aktiva i de politiska processerna. Civilsamhället spelar därför en viktig roll i den demokratiska processen då det ger medborgare möjlighet att kanalisera olika synpunkter och intressen i den politiska beslutsprocessen vid sidan av de politiska partierna och olika lobbyorganisationer. Europarådets ministerkommitté erkänner i dess rekommendation (2007) 14 idéburna organisationers oumbärliga bidrag till utvecklingen och genomförandet av demokrati och mänskliga rättigheter, i synnerhet genom främjande av allmänhetens medvetenhet och deltagande i det offentliga samhället samt säkrande av öppenhet och ansvarighet hos myndigheter. Idéburna organisationers engagemang i de olika stegen i beslutsprocessen varierar utifrån deltagandets intensitet. Det finns fyra nivåer för medverkan, från lägst till högst aktivt deltagande. Dessa är: information, samråd, dialog och partnerskap. De kan tillämpas i alla steg i beslutsprocessen, men de är ofta särskilt relevanta vid särskilda skeden i processen. Det är viktigt att betona att dessa nivåer inte är en process i sig, dvs att syftet inte är att man ska sträva efter ett partnerskap i alla situationer. De olika nivåerna syftar istället till att vara ett sätt sortera olika mekanismer och processer som stöd vid val av aktiviteter och strategier för att bäst nå målen. I Simrishamns kommuns vision och målmodell framgår bland annat att medborgarana ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn och att kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen och kommunledningskontoret menar att det finns mycket positivt i

27 206 forts Dnr 2012/365 motionen och att civilsamhället och dess idéburna organisationer kan vara ett stöd och en bra samtalspartner i många olika frågor. I en fortsatt dialog är det dock viktigt att förhålla sig till att de idéburna organisationerna är självständiga och oberoende och att det krävs en långsiktighet i arbetet. En stor del av kommunens verksamhet grundar sig på lagstiftning och är obligatorisk för kommunen att utföra. Detta gäller såväl ren myndighetsutövning men även andra delar av den kommunala förvaltningen. Inom dessa områden ser kommunledningskontoret svårigheter med överenskommelser med den ideella sektorn (partnerskap). Inom andra, inte obligatoriska verksamheter, som bedrivs av kommunen finns ett större utrymme för överenskommelser, även om det inte handlar om rena partnerskap utan kanske om samråd och dialog. Kommunledningskontoret ser generellt sett positivt på samarbete med den ideella sektorn men ser svårigheter med en lokal överenskommelse såsom motionären föreslår. Kommunledningskontoret anser att samarbete bör ske med den ideella sektorn men att samarbetet ska grunda sig på samråd och dialog och inte genom lokal överenskommelse. Skrivelse från kommunledningskontoret Överläggningar Kanslichef Martin Fransson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Motionen anses med hänvisning till kommuneldningskontorets skrivelse besvarad. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer