Sammanträdesprotokoll arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28"

Transkript

1 Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, , 196, 197, , , Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C), 190, 195, 198, 202, 203, 207, 208, Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Anna Ingvarsson Thott, kommundirektör (S) Ingvar Bengtsson, samhällsbyggandschef, 189, 196, 197 Ulf Widemark, fastighetschef, 189 Marcus Bäckström, upphandlingssamordnare, 190, 202, 208, 209 Tommy Hedlund, Patrick Quist, 191 Anders Nyman, bredbandssamordnare, 191 Joel Hedin, planarkitekt, 192 Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig, 195, 198, 203 Anna Jacobsson, projektledare, 193 Roland Persson, socialchef, 197, 212 Evelina Simonsson, planarkitekt, 205 Bo Kristoffersson, barn- och utbildningschef, 207 Magnus Ekblad, konsumentvägledare, 214 Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret den 5 juni Underskrifter Paragrafer Sekreterare Martin Fransson Ordförande Anders Johnsson Justerande Karl-Erik Olsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Martin Fransson

2 arbetsutskott Dnr Information om pågående planärenden och fastighetsförsäljningar Ingvar Bengtsson, samhällsbyggandschef, och Ulf Widemark, fastighetschef, informerar om pågående planärende och pågående fastighetsförsäljningar. Ingvar Bengtsson informerar särskilt om begäran att avbryta planarbetet i ett planärende vid Gislövs läge. Gällande områdesbestämmelser kommer att styra eventuellt bygglov för nytt hus. Ulf Widemark informerar om de fastighetsförsäljningar som är pågående. Redovisas vilka fastigheter som är lämnade till mäklare och annonserade. Medborgarhuset i St. Olof, järnvägsgatan 6 och scoutstugan i Gladsax diskuteras särskilt. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

3 arbetsutskott Dnr 2014/194 Information om elektronisk handel Upphandlingssamordnare Marcus Bäckström redogör för kommunens elektroniska handel. Avtalstroheten har sedan kommunen införde elektronisk handel har ökat. Just nu omfattas endast livsmedel av den elektroniska handeln men inom kort kommer kemtekniska produkter och kontorsmaterial också att ingå. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

4 arbetsutskott Dnr Information från kommunledningskontoret Under punkten information från kommunledningskontoret tas följande frågor upp: Tommy Hedlund och Patrick Quist som arbetar med olika projekt gentemot kommuner för att bland annat öka inflyttning redovisar idéer som skulle kunna vara intressanta för Simrishamns kommun. Bland annat redovisas idéer runt secret gardens och den ätbara staden. Förstudie ska kunna levereras inom 3 månader efter ett eventuellt beslut. Kostnad för en förstudie uppgår till ca Arbetsutskottet diskuterar ärendet och fråga ställs om det egentligen är en kommunal angelägenhet att betala en förstudie angående secret garden. Idéerna läggs till arbetet med den större inflyttningsstrategin. Bredbandssamordnare Anders Nyman informerar om bredbandsutbyggnaden i Simrishamns kommun. Information lämnas om arbetet med att få fram fiberambassadörer i de olika byarna i kommunen för att fånga in synpunkter och sprida kunskap. Information lämnas även om den rättsprocess som pågår angående samarbetsavtal med IP-Only. Arbetsutskottet diskuterar även om huruvida IP-Onlys kommer att vara öppet för att välja vilken leverantör man vill. Kommundirektör Anna Thott informerar om förfrågan om medfinansiering av energikontoret Skåne. Ansökan kommer från kommunförbundet Skåne. Anna Thott tar upp frågan med samhällsbyggnadsförvaltningen. Anna Thott diskuterar frågan om nya projekt med InnoVatten med arbetsutskottet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs i övrigt till handlingarna.

5 192 Dnr 2012/155 Detaljplan för Kvarnby 15:291 och 139:9 Fastighetsägaren begärde via ombud, i april 2012, ändring av detaljplan för upphävande/ändring av fastighetsplan så att fastigheterna ska kunna sammanläggas. Fastigheterna är belägna vid Seymours väg och Långgatan i Skillinge. Gällande detaljplan-stadsplan från 1937 anger kvartersmark för bostadsändamål för kvarteret. Gällande fastighetsplaner-tomtindelningar från 1943 och 1954 anger tomter och gränser i kvarteret och berör rubricerade fastigheter. Fastighetsplanerna anger att området ska vara indelat i två tomter. Tomter och fastighetsgränser för Kvarnby 15:291 och 139:9 överensstämmer med gällande tomtindelning. I framställningen för begäran om planmedgivande för rubricerade fastigheter framförs önskemål om ändrade planförutsättningar så att en fastighet ska kunna bildas av de två fastigheterna. Beskrivning av byggnader: Den nordöstra delen av byggnaden inom fastigheten Kvarnby 15:291 uppfördes som ålderdomshem under början av 1950-talet. Ålderdomshemmet byggdes till efter en tid och 1980 stod den sydvästra delen klar. Hemmet har under senare tid byggts om till lägenheter och 2008 var ändringen till flerbostadshus klar. Byggnaden inom fastigheten Kvarnby 139:9 uppfördes under mitten av 1980-talet som ett flerbostadshus för serviceboende. Byggnaderna, förutom en högre del mot Seymours väg, är enplansbyggnader. Detta ärende hanteras enligt nya plan- och bygglagen 2010, ikraftträdande den 2 maj Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastighetsplanen kan prövas att upphävas, för rubricerade fastigheter och också för de tre fastigheter som omfattas av fastighetsplanen. Hela fastighetsplanen bör prövas att upphävas. Den nya plan- och bygglagen anger att fastighetsindelning bestäms i detaljplan. Fråga om fastighetsbildning prövas därför genom detaljplanprocess.

6 192 forts Dnr 2012/155 Förvaltningens bedömning är att fastighetsstrukturen kan förändras och att sammanläggning av fastigheter kan ske samt också att uppdaterad reglering av bebyggelse är behövlig. Ny detaljplan för sydöstra delen av kvarteret för upphävande av tomtindelning och reglering för ändrad fastighetsstruktur samt reglering av bebyggelse bedöms inte möta några hinder. För framställningen föreslogs att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan med planbestämmelser för fastighetsbildning samt för reglering av byggnader för sydöstra delen av kvarteret, för fastigheterna Kvarnby 15:291 och 139:9 samt 139:10, 139:15 och 139:16. Plankostnaden för fastighetsägaren till Kvarnby 15:291 och 139:9 kommer att balanseras i förhållande till nyttoandel i detaljplanen. Bedömningen är att planprövning kan ske genom enkelt planförfarande. Kommunstyrelsen beslutade att lämna planmedgivande för prövning av upphävande av fastighetsindelning samt reglering av bebyggelse för sydöstra delen av kvarteret. Planprövning sker genom enkelt planförfarande. Planavtal ska upprättas och bekostas delvis av sökande. Planavtal har upprättats och undertecknats, I samband med upprättandet av samrådshandlingarna har bedömningen gjorts att endast pröva fastigheterna Kvarnby 15:291 och 139:9. Samrådshandlingarna till detaljplanen har upprättats, daterade Detaljplan-stadsplan för Skillinge municipalsamhälle, Fastighetsplan-tomtindelning för kv. Storken i Skillinge, Fastighetsplan-tomtindelning för kv. Storken i Skillinge, Begäran om ändring av detaljplan och fastighetsplan från Advokatfirman SBB Partners, Magnus Björck, för Qusthus i Kivik AB, Ärenderedogörelse, planbesked, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, , 392. Kommunstyrelsens beslut, , 344. Planavtal, Ärenderedogörelse (denna handling), samråd, Ärendehandlingar, samråd,

7 192 forts Dnr 2012/155 Överläggningar Planarkitekt Joel Hedin redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Detaljplanen godkänns för samråd. Advokatfirman SBB Partners Qusthus i Kivik AB

8 193 Dnr 2013/249 Heltid med möjlighet till deltid Kommunfullmäktige fattade i juni 2011 beslut om att anställda i Simrishamns kommun skall erbjudas heltid, med deltid som en möjlighet. Beslutet är ett led i att ge medarbetarna möjlighet att leva på sin lön och framtida pension, öka jämställdheten, öka attraktions- och konkurrenskraft som arbetsgivare och därigenom tillförsäkra framtida kompetensförsörjning och öka kontinuitet i verksamheten. Under hösten 2012 och våren 2013 arbetade en grupp bestående av personalchef, enhetschefer och fackliga organisationer varefter en politisk styrgrupp bildades. Den 1 april 2014 anställdes en personalsamordnare att arbeta med frågan. Kommunstyrelsens arbetsutskott och Simrishamns kommuns förvaltningschefer har den 8 maj 2014 genomfört en inledande workshop för att finna vägar att införa rätt till heltid. Ett antal aktiviteter har identifierats som skall ske under sommaren och hösten 2014 i syfte att kunna gå vidare med en mer detaljerad tids- och införandeplan. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut , 293. Socialförvaltningens och kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut , 198. Arbetsutskottets beslut , 322. Kommunstyrelsens beslut , 214. Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Anna Jacobsson, projektledare diskuterar ärendet med arbetsutskottet.

9 193 forts Dnr 2013/249 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en tidssatt projektplan med uppgifter om ekonomi. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med beslutsförslag i juni. Kommunledningskontoret

10 arbetsutskott Dnr 2014/114 Skrivelse från socialdemokraterna om hur fattade beslut verkställs Karl-Erik Olsson (S) har till kommunledningskontoret kommit in med en skrivelse i vilken frågan ställs hur politiska beslut verkställs. I skrivelsen ges exempel på beslut som ännu inte blivit verkställda, såsom handmikrofoner i sessionssalen och rutiner för markförsäljning. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över sina rutiner för hur beslut verkställs. Efter att beslut fattats expedieras protokollsutdrag till den förvaltning som är berörd. Det är sedan upp till förvaltningen att avgöra vem som ska handlägga ärendet. Kommunledningskontoret menar att rutiner finns men att förslagsställaren har rätt i att vissa ärenden inte verkställs inom rimlig tid att de hamnar mellan stolarna. Beslutet som sådant expedieras som nämnts ovan till berörd förvaltning och det sker alltid. Problemet som frågeställaren tar upp ligger i nästa steg i ärendehanteringen att se till att det verkligen blir gjort. Kommunledningskontoret menar att interkontrollen är ett verktyg för att styra detta och upptäcka brister. Ett annat är det rent praktiska arbetet i dokument- och ärendehanteringssystemet vilket i än större utsträckning måste fungera på handläggarnivå i och med övergången till digital nämndshantering. Kommunledningskontoret föreslår för egen del att uppföljning av politiska (och andra) beslut sker genom att ledningsgruppen en gång i månaden går igenom aktuella beslut från kommunstyrelse/fullmäktige. Skrivelse från Karl-Erik Olsson (S). Överläggningar Kanslichef Martin Fransson diskuterar ärendet med arbetsutskottet

11 arbetsutskott forts Dnr 2014/114 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Kommunledningskontorets ges i uppdrag att även utreda möjligheten till att ett antal gånger om året redovisa de ärenden/beslut som inte är verkställda till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret ska återkomma med förslag till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

12 195 Dnr 2013/270 Medborgardialog - utarbetande av policy Genom medborgardialog fogas de värderingar som råder bland medborgarna samman med de faktakunskaper som tjänstemän tar fram inför ett beslut. Avsikten med medborgardialoger är att komplettera det representativa systemet genom att ge de förtroendevalda ett bredare underlag inför beslut. Kommunstyrelsens beslut , 255. Kommunfullmäktiges beslut , 15. Arbetsutskottets beslut , 76. Kommunstyrelsens beslut , 63. Kommunfullmäktiges beslut , 56. Kommunstyrelsens beslut , 206. Kommunfullmäktiges beslut , 120. Skrivelse från kommunledningskontoret, inklusive förslag till policy. Arbetsutskottets beslut , 81. Kommunstyrelsens beslut , 65. Remissyttranden. Sammanställning av inkomna remissyttrande. Överläggningar Informationsansvarig Jan-Erik Zandersson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Ärendet återremitteras och SKL bjuds in för att lämna synpunkter på förslaget till medborgarpolicy. Kommunledningskontoret

13 196 Dnr 2011/281 Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) m fl bättre skydd för vattenskyddsområden. Lisa Kvarnbäck (MP) m.fl. vill i motion att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att: 1. tillsammans med odlare och flera arbeta fram en handlingsplan för omställning av odlingen mot en långsiktig och hållbar utveckling. 2. avsätta medel för tätare provtagningar. 3. ansöka om medel hos regionen för Säkert vatten. 4. informera invånarna som bor i närheten av vattenskyddsområde att inte använda bekämpningsmedel i sina trädgårdar Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) m.fl. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 129. Arbetsutskottets beslut , 102. Kommunstyrelsens beslut , 99. Överläggningar Samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson diskuterar ärendet med arbetsutskottet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att påminna Ystad- Österlenregionens miljöförbund om begäran om ett yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden

14 197 Dnr 2014/158 Kollektivtrafikfrågor - reglemente Samhällsbyggnadsnämnden har kommit in med begäran om att kollektivtrafikfrågorna och ansvaret för dessa bör klarläggas. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 50. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson och socialchef Roland Persson. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Förvaltningschefsgruppen ges i uppdrag att under resterande del av mandatperioden leda den operativa delen av kollektivtrafikfrågorna. Förslag om framtida organisation runt kollektivtrafikfrågor ska presenteras av förvaltningschefsgruppen. Strategiska beslut om kollektivtrafikfrågor fattas av kommunstyrelsen enligt gällande reglementen. Kommunledningskontoret Förvaltningschefsgruppen

15 198 Dnr 2014/193 Ansökan om arrangörsbidrag Borrby Beach Soccer Borrby Beach Soccer har till kommunen kommit in med en ansökan om arrangörsbidrag. Kommunen har tidigare år beviljat sponsorbidrag till föreningen. Ansökan om arrangörsbidrag från Borrby Beach Soccer. Överläggningar Informationsansvarig Jan-Erik Zandersson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Borrby Beach Soccer beviljas ett arrangörsbidrag om kronor. Avtal som reglerar förutsättningar och parternas åtaganden ska upprättas. Bidraget finansieras genom en minskning av kommunstyrelsens anslag till förfogande med motsvarande belopp. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

16 199 Dnr 2014/192 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Enligt gällande diskrimineringslagstiftning ska kommunen utarbeta en handlingsplan för jämställdhet som sträcker sig över en treårsperiod. Den kommunövergripande jämställdhetsplanen innehåller övergripande mål med åtgärdsplan för de olika områden som kommunen har att förhålla sig till. Planen omfattar både de krav som åvilar kommunen enligt Diskrimineringslagen samt kraven utifrån CEMR-deklarationen om jämställdhet som Simrishamns kommun har undertecknat. Åtgärderna kommer att följas upp årligen i en särskild mall. Jämställdhetsplan. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv för åren antas. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

17 200 Dnr 2012/255 Medborgarförslag från Johan Wierup om minnesmärke över Vestfart Sjömansprästen Johan Wierup har, på de anhörigas begäran, inkommit med ett medborgarförslag som, i första hand, innebar en begäran om att en inskription av namnen på de omkomna på fartyget Vestfart skulle göras på konstverket Havstomb beläget i Simrishamns hamnområde. Detta konstverk är utfört av konstnären Carl Magnus. Då Havstomb är uppfört som ett minnesmärke över alla som omkommit på havet ansåg Carl Magnus att det skulle stå i strid med den ursprungliga avsikten med konstverket med en inskription gällande enbart vissa personer. Medborgarförslag från sjömanspräst Johan Wierup, Kommunfullmäktiges beslut, Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse och fotografier, Arbetsutskottets beslut, E-postmeddelande från klockgjutare Ulf Ferrius, Skrivelse från kommunledningskontoret. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte är en kommunal angelägenhet att stå för minnesmärken över enskilda personer. Kommunen uppmanar förslagställaren att söka medel i Yngve Östbergs fond för att på egen hand kunna uppföra ett minnesmärke. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 201 Dnr 2014/189 Årsredovisning för Destination Ystad-Österlen AB Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har utökats genom att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med det ändamål och de kommunalrättsliga principer som fastställts i bolagsordningen. Syftet med denna ändring är att kommunstyrelsens uppsikt redovisas och att de beslut som fattas kan överklagas i form av laglighetsprövning enligt kommunallagen. Om kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder till fullmäktige. Årsredovisning för Ystad-Österlen AB. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen konstaterar att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med det ändamål och de kommunalrättsliga principer som fastställts i bolagsordningen. Årsredovisning och revisionsberättelse läggs till handlingarna Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

19 202 Dnr 2011/120 Skrivelse från Anders Johnsson (M) om lokalt företagsklimat - utmaningsrätt Anders Johansson (M) har i skrivelse föreslagit att kommunen ska införa utmaningsrätt, det vill säga en rätt för företag och anställda att kunna utmana och konkurrensutsätta kommunens egna verksamheter. Förslaget skulle inte med automatik innebära att inkomna utmaningar leder till att verksamheten kommer drivas av någon utanför kommunen. Det är först om det visar sig att det är ekonomiskt eller kvalitetsmässigt rätt som förslaget leder vidare till en upphandling. Vid en sådan upphandling har alla rätt att delta; förslagsgivaren, andra företag och den egna verksamheten. När ärendet tidigare behandlades vid arbetsutskottets sammanträde i mars 2011 beslutades att kommunledningskontoret skulle utreda frågan. Och att det skulle återredovisas i maj samma år. Vid en genomgång på kommunledningskontoret av icke avslutade ärenden beslutades att utreda detta ärende. Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal verksamhet. En utmaning innebär att ansvariga politiker i kommunen eller landstinget utreder möjligheterna att införa en alternativ driftsform för den utmanade verksamheten. I oktober 2010 hade 34 kommuner och ett landsting i Sverige infört utmaningsrätt och flera var på väg att införa det. Simrishamns kommun har ett ansvar för att kommunmedborgarnas skattepengar används på ett effektivt sätt och att en service med hög kvalitet kan erbjudas. Det har visat sig att upphandling i konkurrens samt system för valfrihet medför ökad kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet. Genom att konkurrensutsätta kommunala verksamheter ges möjligheter att jämföra och bedöma den egna verksamheten med omvärlden och därmed få möjligheter till att förbättra de verksamheter som drivs i egen regi. Skrivelse från Anders Johansson, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 109. Rapport från Svenskt näringsliv oktober Skrivelse från kommunledningskontoret

20 202 forts Dnr 2011/120 Överläggningar Upphandlingssamordnare Marcus Bäckström redogör för ärendet. Yrkande Christer Vigren (ÖP) yrkar avslag på förslaget. Anders Johnsson (M) yrkar bifall till förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat avslå förslaget. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Förslaget avslås. Reservation Anders Johnsson reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 203 Dnr 2014/196 Piratenpriset 2014 En del av Fritiof Nilsson Piraten Sällskapets verksamhet är det årliga utdelandet av Piratenpriset, som är ett av de mest uppmärksammade litterära priserna i landet. Prissumman är på kronor och rankas som femma bland 140 litterära priser. Utdelningen är förlagd till Kivik där Piraten vistades en stor del av sitt liv. Det är därför vår förhoppning att värdkommunen Simrishamn kommer att medverka till ett lika framgångsrikt genomförande av prisceremonin som tidigare år. Sällskapet räknar med utgifter för prisutdelningen på ca kronor och skulle sätta stort värde på ett bidrag på förslagsvis kronor eller vad kommunen finner lämpligt. Det är trots allt en av sommarens och traktens riktigt stora begivenheter. Ansökan om bidrag från Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet. Överläggningar Informationsansvarig Jan-Erik Zandersson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Bidrag om kronor ges till Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet. Avtal som reglerar parternas åtaganden ska upprättas. Bidraget finansieras genom minskning av kommunstyrelsens anslag till förfogande med motsvarande belopp. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 204 Dnr 2014/167 Förslag till färdtjänstöverenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna Region Skåne har till kommunen komit in med avtalsförslag och skrivelse med utgångspunkter som bör gälla om Region Skåne fortsatt ska hantera färdtjänsten i de kommuner som redan överlåtit uppgiften till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Region Skånes erbjudande till kommunerna utgår från den tidigare överenskommelsen med vissa tillägg och förändringar: Tillsvidare ej tidsbestämt Uppsägningsbart med skälig uppsägningstid (2år) Dialog och samråd regleras Uppföljningsrutiner förs in Endast färdtjänst i överenskommelsen Inga särlösningar på kommunnivå Alla uppgifter ska överlåtas (mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst?) Finansiering enligt tidigare Efter dialog med kommunerna tar Region Skåne fram ett erbjudande som antingen accepteras eller förkastas av kommunen. Dialog sker företrädesvis genom kommunförbundet Skåne men kan även ske med enskilda kommuner eller kommungrupperingar. Det viktiga är att alla kommuners synpunkter kommer fram. Varje kommun fattar sitt eget beslut. Avtalsutkast från Region Skåne. Skrivelse med utgångspunkter från Region Skåne.

23 204 forts Dnr 2014/167 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun önskar en förlängning av avtalet angående färdtjänst. Simrishamns kommun påpekar behovet av en klausul i avtalet som möjliggör för brukarna att få vite om t ex tider inte hålls avseende färdtjänstresorna. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

24 205 Dnr 2013/220 Detaljplan för Raskarum 11:92 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram antagandehandlingar för rubricerad detaljplan. Planen har varit föremål för granskning enligt normalt planförfarande under perioden 22 mars 23 april Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande, redaktionella ändringar av planhandlingarna har gjorts inför antagande. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Planområdet ligger i utkanten av ett bostadsområde i södra Sankt Olof och omfattar tre fastigheter för bostadsändamål; Raskarum 11:85 och Raskarum 11:86 som är bebyggda samt Raskarum 11:92 som är föremål för exploatering, samt naturmark och mark planlagd för allmän gata inom kommunens fastighet Raskarum 11:79. Syftet med planen är att ange riktlinjer för ny exploatering och fastighetsindelning inom planområdet, marken planläggs som kvartersmark för bostadsändamål samt allmänplatsmark för naturändamål. Inom planområdet regleras byggrätten för den obebyggda fastigheten Raskarum 11:92 efter de naturliga förhållandena inom tomten. Ett släpp, mellan fastigheterna Raskarum 11:92 och 11:86, som är planlagt för gata ändras till kvartersmark för bostadsändamål. Betesmark planlagd som allmän parkmark ändras till allmän platsmark för natur. Området öster om Raskarum 11:85 ändras från planlagd mark för bostad och gata till naturmark. Planförslaget omfattar varsamhetsbestämmelser för befintliga bostadshus och vegetationsoch markbestämmelser inom Raskarum 11:92. Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut Planavtal, Myndighetsnämnden, beslut Länsstyrelsen Skåne, beslut Länsstyrelsen Skåne, beslut Länsstyrelsen Skåne, beslut Myndighetsnämnden, beslut Byggnadsplan för S:t Olofs samhälle,

25 205 forts Dnr 2013/220 Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl., samrådshandlingar, (Planbeskrivning, plankarta, behovsbedömning) Groddjursutredning, Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl., granskningshandlingar, Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl., antagandehandlingar, Överläggningar Planarkitekt Evelina Simonsson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

26 206 Dnr 2012/365 Motion från Ingegerd Bergfors (FP) om lokal överenskommelse med den ideella sektorn Folkpartiet har till kommunen kommit in med en motion om en lokal överenskommelse med de idéburna organisationerna. Motionären vill att kommunen bjuder in till en dialog med dessa organisationer för att undersöka möjligheten för den ideella sektorn i kommunen kan utvecklas och ta ett större ansvar och att en lokal överenskommelse kan tecknas. Med idéburna organisationer avses organisationer inom den ideella sektorn och den kooperativa rörelsen. Idéburna organisationer och verksamheter formulerar sitt uppdrag i samhället utifrån sin värdegrund och är självständiga såsom röstbärare också i sin samverkan med andra aktörer. Trots att många människor deltar i olika samhällsverksamheter är relativt få intresserade av eller aktiva i de politiska processerna. Civilsamhället spelar därför en viktig roll i den demokratiska processen då det ger medborgare möjlighet att kanalisera olika synpunkter och intressen i den politiska beslutsprocessen vid sidan av de politiska partierna och olika lobbyorganisationer. Europarådets ministerkommitté erkänner i dess rekommendation (2007) 14 idéburna organisationers oumbärliga bidrag till utvecklingen och genomförandet av demokrati och mänskliga rättigheter, i synnerhet genom främjande av allmänhetens medvetenhet och deltagande i det offentliga samhället samt säkrande av öppenhet och ansvarighet hos myndigheter. Idéburna organisationers engagemang i de olika stegen i beslutsprocessen varierar utifrån deltagandets intensitet. Det finns fyra nivåer för medverkan, från lägst till högst aktivt deltagande. Dessa är: information, samråd, dialog och partnerskap. De kan tillämpas i alla steg i beslutsprocessen, men de är ofta särskilt relevanta vid särskilda skeden i processen. Det är viktigt att betona att dessa nivåer inte är en process i sig, dvs att syftet inte är att man ska sträva efter ett partnerskap i alla situationer. De olika nivåerna syftar istället till att vara ett sätt sortera olika mekanismer och processer som stöd vid val av aktiviteter och strategier för att bäst nå målen. I Simrishamns kommuns vision och målmodell framgår bland annat att medborgarana ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn och att kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen och kommunledningskontoret menar att det finns mycket positivt i

27 206 forts Dnr 2012/365 motionen och att civilsamhället och dess idéburna organisationer kan vara ett stöd och en bra samtalspartner i många olika frågor. I en fortsatt dialog är det dock viktigt att förhålla sig till att de idéburna organisationerna är självständiga och oberoende och att det krävs en långsiktighet i arbetet. En stor del av kommunens verksamhet grundar sig på lagstiftning och är obligatorisk för kommunen att utföra. Detta gäller såväl ren myndighetsutövning men även andra delar av den kommunala förvaltningen. Inom dessa områden ser kommunledningskontoret svårigheter med överenskommelser med den ideella sektorn (partnerskap). Inom andra, inte obligatoriska verksamheter, som bedrivs av kommunen finns ett större utrymme för överenskommelser, även om det inte handlar om rena partnerskap utan kanske om samråd och dialog. Kommunledningskontoret ser generellt sett positivt på samarbete med den ideella sektorn men ser svårigheter med en lokal överenskommelse såsom motionären föreslår. Kommunledningskontoret anser att samarbete bör ske med den ideella sektorn men att samarbetet ska grunda sig på samråd och dialog och inte genom lokal överenskommelse. Skrivelse från kommunledningskontoret Överläggningar Kanslichef Martin Fransson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Motionen anses med hänvisning till kommuneldningskontorets skrivelse besvarad. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07-

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07- 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset, kl 18.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör istället för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-09-04

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-09-04 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 265-268, 272-277 Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (4) Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl. 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-03-07 1 (12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 18.00 19.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Lars Ragnarsson (m) Staffan Olzon (fp) Lennart Månsson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl 1 1 Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 20.00-21.20, ajournering kl 20.30-20.45 samt kl 21.10-21.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län datum 2015-02-19 diarienummer 2014-S520 Dp HA 111 ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län Bild 1: Illustration

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 arbetsutskott 2006-05-02 1 (7) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-18 1 (12) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch (öp) Jan-Bertil Hansson (s) Staffan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 2010-09-09 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 17.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer