MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I XX INDIVIDUELLA ALLMÄNNA TELEFONNÄT VIA EN FAST NÄTANSLUTNINGSPUNKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I XX INDIVIDUELLA ALLMÄNNA TELEFONNÄT VIA EN FAST NÄTANSLUTNINGSPUNKT"

Transkript

1 SAMRÅD I POST- OCH TELESTYRELSENS ÄRENDE NR MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I XX INDIVIDUELLA ALLMÄNNA TELEFONNÄT VIA EN FAST NÄTANSLUTNINGSPUNKT Kommentarer från Ventelo Sverige AB

2 Innehåll 1. Inledning Sammanfattning Argumenten för symmetriska termineringspriser Termineringsavgifter och marknadsmakt på samtrafikmarknaden PTS förmodade förklaring till varför termineringspriser och nettobetalningar är legitima Påverkan på konkurrensen och konsumenterna Förslag till ändring

3 1. INLEDNING Med anledning av PTS samråd avseende bl.a. marknaden för samtalsterminering i individuella telefonnät via en fast anslutningspunkt inkommer Ventelo här med kommentarer. Ventelo fokuserar här endast på en enda fråga, nämligen på frågan om det korrekta i PTS förslag att även fortsättningsvis ålägga Ventelo och andra operatörer en skyldighet att hålla ett rättvist och skäligt pris som maximalt får uppgå till det LRIC-baserade priset som TeliaSonera skall hålla. 2. SAMMANFATTNING PTS förslag till fortsatt reglering med symmetriska priser innebär i praktiken en legalisering av missbruk av dominerande ställning på marknaden. Detta kan inte vara förenligt med LEK. PTS måste istället införa en ordning utan termineringspriser eller som på annat sätt innebär att nettobetalningarna mellan operatörerna blir 0 kronor. PTS måste fråga sig under vilka marknadsförutsättningar som termineringspriser alls kommer att debiteras mellan operatörer. Sådana priser kommer bara att debiteras på en marknad där konkurrensen inte är effektiv. På samtrafikmarknaden agerar varje nätägande operatör inte bara som monopolist utan också som monopsonist, d.v.s. som ensam köpare av terminering av samtal som originerat i det egna nätet. Monopsonistens incitament att utnyttja sin ställning och resultatet av detta utnyttjande är spegelvänt mot monopolistens. Monopolisten önskar sälja över sina kostnader. Monopsonisten önskar köpa under motpartens kostnader. Om två monopolister/monopsonister är lika stora kommer de att sätta samtrafikpriset till 0 kronor. Om perfekt konkurrens råder kommer således inga termineringspriser att finnas. Detta innebär att termineringspriser endast kommer att finnas om perfekt konkurrens inte råder. Om en av monopolisterna/monopsonisterna har dominerande ställning i förhållande till motparten kommer denne nämligen för det första att påtvinga den ickedominerande operatören ett avtal med samtrafikpriser. Därefter kan den dominerande operatören välja ett antal olika prissättningsstrategier. En av dessa strategier är att, i egenskap av dominerande monopsonist, påtvinga den ickedominerande operatören ett symmetriskt pris som understiger den ickedominerande operatörens kostnader. 3

4 Själva förekomsten av termineringspriser skulle således på en oreglerad marknad förutsätta att någon operatör missbrukat en dominerande ställning. Trots detta vill PTS låta denna ordning leva vidare. Den ordning som PTS vill låta fortsätta är till nackdel för konkurrensen och konsumenterna eftersom priserna hålls för höga. Det faktum att t.ex. TeliaSonera inte håller avsevärt mycket lägre priser på fast telefoni än t.ex. Ventelo visar att TeliaSonera inte delar med sig av de nettobetalade mångmiljonbeloppen till slutkunderna. Om Ventelo och andra operatörer inte skulle behöva nettobetala dessa mångmiljonbelopp skulle Ventelo m.fl. kunna sänka slutkundspriserna. 3. ARGUMENTEN FÖR SYMMETRISKA TERMINERINGSPRISER Principen att alla operatörer skall hålla ett och samma termineringspris i förhållande till varandra framgår inte av lag eller förarbeten. Principen utgör istället resultatet av en av PTS genomförd teleologisk tolkning av lagstiftningen. Logiken i PTS resonemang är enkel och tillsynes övertygande. Den är tydligast uttryckt i PTS beslutsskäl i tvistlösningsbeslut i ärende nr mellan TeliaSonera och Tele2. Syftet med tillämpningen av LRIC-metoden är att med utgångspunkt i den före detta monopolistens (TeliaSoneras) verksamhet komma fram till de kostnader som avspeglar konkurrensmässiga förhållanden. LRIC-modellen är inte beräknad på någon operatörs faktiska kostnader utan på de kostnader som en hypotetisk nyinträdande operatör skulle ha första året. En operatör som träder in med ineffektiva investeringar kommer inte att kunna konkurrera med de befintliga operatörerna. Alltså måste modellen utgå från ett helt och hållet effektivt nät. Om nu någon befintlig operatör inte når upp till dessa effektivitetskrav skapas härigenom incitament till effektiviseringar, vilket kommer att komma slutkunderna till godo. PTS diskuterar här inte den mest uppenbara invändningen mot resonemanget, nämligen att nyinträdande operatörer alltid, även om de investerar i den nyaste och billigaste utrustningen, kommer att ha högre kostnader än befintliga operatörer p.g.a. längre trafikvolymer. Eftersom existensen av skalfördelar naturligtvis inte har undgått PTS får det antas att PTS likställer skalnackdelar med ineffektivitet. Ett åläggande för nyinträdande operatörer att hålla symmetriska LRIC-priser bygger på så sätt in ett starkt incitament till tillväxt. Om den nyinträdande operatörens termineringspris skulle baseras på dennes volymer skulle tvärtom incitamenten till tillväxt och ytterligare effektiviseringar utebli. 4. TERMINERINGSAVGIFTER OCH MARKNADSMAKT PÅ SAMTRAFIKMARKNADEN 4.1 Inledning PTS argument för tillämpning av symmetriska termineringspriser baseras på en felaktig förståelse av hur maktrelationerna på samtrafikmarknaderna egentligen ser ut. Som en följd av att den relevanta marknaden definierats som terminering av samtal i eget nät fokuseras PTS analys på ett enskilt konkurrensproblem, nämligen det monopolistiska problemet med överprissättningen. 4

5 Operatörerna uppfattas här endast som säljare av tjänster. När det kommer till samtrafik finns, i PTS värld, endast monopolistisk säljarmakt. Samma operatör som säljer terminering av samtal i det egna nätet är dock också en köpare av terminering av samtal som originerar i det egna nätet. Om en kund i operatör A:s nät ringer en kund i operatör B:s nät är B förvisso monopolist avseende tjänsten att terminera samtalet i det egna nätet. Emellertid A är också ensam köpare, d.v.s. monopsonist på att köpa terminering av samtalet. Varje nätägande operatör är således på samma gång monopolist och monopsonist. Detta faktum förändrar analysen radikalt. Den ekonomiska teorin om samtrafikmarknaderna, som dagens samtrafikreglering vilar på, grundlades i princip genom en artikel av Armstrong från 1998: Network interconnection in Telecommunications. Denna artikel har följts upp av en omfattande litteratur från Armstrong själv och ett begränsat antal andra nationalekonomer. 1 Ett gemensamt drag i denna litteratur är att förekomsten av termineringspriser tas för given. Inte någonstans ställs, efter vad Ventelo har kunnat hitta, frågan under vilka marknadsförutsättningar termineringspriser alls kommer att debiteras. PTS måste här ställa sig just den frågan. Ventelo kommer nedan att visa att termineringspriser förutsätter att konkurrensen på marknaden inte är effektiv. 4.2 Monopolistisk marknadmakt Monopolistisk marknadsmakt uppstår när det bara finns en säljare av en tjänst. Inom nationalekonomin brukar prissättningen vid monopolsituationer beskrivas i diagrammet nedan: 2 1 Se bl.a. Armstrong, M, Network Interconnection in Telecommunications, Economic Journal, 1998, 108(448), ; The theory of Access Pricing and Interconnection i Handbook of Telecommunications Economics Volym 1, Gans, J., och King, S Mobile Network Competition, Customer Ignorance and Fixed-to- Mobile Call Prices Information Economics and Policy 12(4), ; Termination Charges for Mobile Phone Networks, 22 December 1999 (tillgänglig på Internet); Regulation of Termination Charges for Non-Dominant Networks, 24 December 1999 (tillgänglig på Internet), Laffon, J.-J., mfl Network Competition: I. Overview and Nondiscriminatory Pricint samt Network Competition: II. Price Discrimination, Rand Journal of Economics 29(1), Hämtad från Alexander, L, Monopsony and the Consumer Harm Standard, The Georgetown Law Journal Volume 95 Nr 5., Sid

6 Till skillnad från situationen vid perfekt konkurrens möter monopolisten en fallande efterfrågekurva (D). Eftersom varje ytterligare såld enhet driver ner priset på alla andra sålda enheter lutar monopolistens marginalkostnadskurva (MR) brantare än efterfrågekurvan. Detta innebär att monopolisten kommer att begränsa produktionen till en nivå där den sist producerade enheten ligger på marginalkostnaden (q2). Denna begränsning i utbudet leder till ett högre pris (p2) och påföljande monopolvinst och välfärdsförlust. 4.3 Monopsonistisk marknadsmakt Den monopsonistiska marknadsmakten är den monopolistiska marknadsmaktens spegelbild. 3 Se diagrammet nedan. 4 Monopsonisten möter en stigande utbudskurva (S). Eftersom kostnaden för alla enheter stiger om ytterligare en enhet köps stiger monopsonistens marginalkostnadskurva (MFC) brantare än utbudskurvan. Detta leder till att monopsonisten begränsar den köpta mängden enheter (q2), vilket pressar ner priset under konkurrensutsatt nivå (p2). 3 Ibid. s Ibid. s

7 4.4 Kombination av monopolistisk och monopsonisisk marknadsmakt: förutsättningar för uppkomsten av termineringsavgifter I den ekonomiska litteraturen behandlas situationen där det förekommer både monopolistisk och monopsonistisk marknadmakt under termen bilaterala monopol. 5 Denna analys träffar dock inte situationen som råder vid samtrafikförhandlingar. I sådana förhandlingar agerar ju båda parterna som både monopolister och monopsonister samtidigt. Dessutom är operatörerna konkurrenter på nedströmsmarknaden. Ventelo har inte någonstans i den ekonomiska litteraturen hittat en diagramatiskt beskrivning av denna relation. En operatör kommer endast att vara intresserad av att debitera ett termineringsavgift om nettomarginalen på termineringsintäkterna är positiv d.v.s. om intäkterna överstiger kostnaderna. Kostnaderna består först och främst i administration av faktureringar och betalningar av termineringsintäkter. Administrationen förutsätter faktureringssystem, personal m.m.. Om en operatörs termineringsintäkter är lika stora som dess termineringsutgifter, d.v.s. om nettobetalningarna av termineringsuppgifter uppgår till 0 kronor, innebär administrationskostnaderna att operatören inte har några incitament att behålla en ordning med termineringsavgifter. Det ekonomiska incitamentet att inte ha termineringspriserna uppgår till kostnadsbesparingen med att ta bort administrationskostnaden. Antag att fullständig maktbalans råder mellan alla operatörer, d.v.s. alla monopolister/monopsonister, på marknaden. Full maktbalans råder om alla operatörer är lika stora, har lika stora kundbaser, samma nätkostnader m.m. Alla operatörer kommer dessutom att ha symmetriska trafikbalanser. Full maktbalans är således det samma som att perfekt konkurrens råder. En marknad med perfekt konkurrens brukar diagramatiskt beskrivas enligt nedan (hämtad från Wikipedia). 5 Se t.ex. Dobson m.fl., The welfare consequences of the exercise of buyer power, Oftel, September

8 Denna bild beskriver väl situationen då två helt jämbördiga operatörer möts i en samtrafikförhandling. Egentligen är det ju två marknader som beskrivs eftersom varje operatörs nät utgör en egen marknad. Den horisontella efterfrågekurvan beskriver dock det faktum att båda parter är pristagare och således inte har någon marknadsmakt över varandra. De skulle aldrig kunna komma överens om ett pris överstigande marginalkostnaden. Emellertid eftersom termineringsintäkterna och kostnaderna kommer att ta ut varandra eftersom trafikbalanserna är symmteriska kommer parterna att sätta termineringsavgifter till 0 kronor. Annars kommer båda parter att göra en förlust p.g.a. administrationskostnaderna förknippade med att hantera in- och utbetalningar av termineringsavgifter. Under perfekt konkurrens kommer det alltså inte att finnas några termineringsavgifter. Under vilka förutsättningar kommer då termineringsavgifter att börja debiteras? Två förutsättningar måste här vara uppfyllda. (1) För det första måste en situation uppstå där det för någon eller några operatörer skulle bli mer lönsamt att ha termineringsavgifter än att inte ha det. Om det antas att en termineringsavgift skulle vara LRIC-kalkylerad skulle summan av den möjliga faktureringen av termineringsavgifter minus termineringsutgifter behöva vara större än administrationskostnaderna. En sådan situation uppstår (vid en viss gräns) t.ex. om en operatör har positiva trafikbalanser i förhållande till en annan operatör. (2) För det andra måste den eller de operatörer som får ekonomiska incitament att införa termineringsavgifter ha marknadsmakt nog att påtvinga termineringsavgifter på de 8

9 operatörer som fortfarande saknar ekonomiska incitament till att ha sådana avgifter. Detta förutsätter att de operatörer som vill ha termineringsavgifter blir så oberoende av de andra operatörerna så att de inte hotas av en avbruten samtrafikrelation. Det förutsätts således operatörer med dominerande ställning, inte i eget nät utan i förhållande till andra operatörer. Termineringsavgifter kommer således endast att uppstå på en marknad där konkurrensen inte är effektiv. Antag att två operatörer förhandlar om samtrafikavgifter och att den ena parten har avsevärt mycket större trafikvolymer och kundbas än den andra och således har dominerande marknadsmakt relativt motparten. En sådan situation föreligger t.ex. om den icke-dominerande operatören inte skulle kunna agera fortsatt på slutkundsmarknaden om den operatörens kunder inte skulle kunna ringa till eller bli uppringda av den dominerande operatörens kunder. För att utnyttja sin ställning kommer den dominerande operatörern här för det första, som angetts ovan, att införa termineringsavgifter mellan parterna. Den dominerande operatören kan därefter välja olika prissättningsstrategier. Både symmetriska och asymmetriska priser kan väljas. I princip vill operatören sälja dyrt och köpa billigt så om detta vore möjligt skulle operatören se till att sälja terminering till monopolmarginaler och köpa terminering till ett pris under motpartens kostnader. Den dominerande operatören kan också välja att tillämpa ett symmetriskt pris. Priset kan sättas till motpartens marginalkostnad (ev. plus mark- up), varigenom den dominerande operatören, p.g.a. skalfördelar, får monopolmarginaler på terminering av trafik i det egna nätet. Priset kan emellertid också sättas under motpartens kostnader, eventuellt i nivå med den dominerande operatörens egna lägre kostnader. Priset kan också sättas på en nivå så att operatören både får viss monopolvinst på såld terminering och dessutom får betala ett underpris på köpt terminering. 4.5 Slutsatser Analysen ovan visar att termineringspriser bara kommer att finnas på marknader där konkurrensen inte är effektiv, d.v.s. när en eller flera dominerande operatörer kan påtvinga andra operatörer termineringspriser som för det första kan ligga över de egna kostnaderna eller under motpartens kostnader och som för det andra kommer att generera nettobetalningar till den dominerande operatören. 5. PTS FÖRMODADE FÖRKLARING TILL VARFÖR TERMINERINGSPRISER OCH NETTOBETALNINGAR ÄR LEGITIMA PTS argument för symmetriska termineringspriser baserar sig, vilket framgått ovan, på en uppfattning om hur marknaden hade sett ut vid konkurrensmässiga förhållanden. PTS har aldrig tydligt uttalat vad som avses med sådana förhållanden. Konkurrens är ett graderat begrepp från perfekt konkurrens över oligopol till monopol. Det är inte klart om PTS menar att konkurrensmässiga förhållanden är det samma som perfekt konkurrens eller om det är någon 9

10 annan grad av konkurrens som avses. Det måste emellertid antas att det är perfekt konkurrens som PTS avser. På den marknad som PTS tänker sig finns inte utrymme för någon form av ineffektivitet, innebärandes att för höga kostnader kommer att slå ut den aktuella operatören. En sådan grad av effektivitet kan bara finnas på en marknad med perfekt konkurrens. Ovan har emellertid påvisats att termineringspriser inte kommer att finnas på en marknad med perfekt konkurrens. Ändå synes PTS anse att den föreslagna regleringen är legitim, trots att den alltså inrättar förhållanden som på en oreglerad marknad skulle råda vid icke-effektiv konkurrens. Hur kan PTS komma till denna slutsats? Antag här att marknaden vore oreglerad men att den ordning som PTS har infört också föreligger på denna oreglerade marknad, d.v.s. att priserna är symmetriska och understigande mindre operatörers kostnader samtidigt som dessa mindre operatörer nettobetalar stora belopp i termineringspriser till de stora. Antag, för resonemangets skull, att det symmetriska priset faktiskt speglar kostnaderna hos den i PTS mening enda effektiva operatören, d.v.s. den som har de volymer som ligger som antaganden i LRIC-modellen (TeliaSonera). Hur skulle då den avvikelse från perfekta konkurrensförhållanden som här föreligger kunna förklaras? PTS analys vilar på antagandet att köparmakt inte existerar. Köparmakten avfärdas i SMPanalysen eftersom PTS anser att det inte finns någon motverkande köparmakt för XX. Eftersom termineringspriset är pressat till den effektiva operatörens kostnader råder här en situation där konkurrensen på marknaden till synes är effektiv. Samtidigt avviker den dock från en marknad med perfekt konkurrens, framförallt som termineringsavgifter alls existerar men också för att mindre operatörer tvingas terminera under sina kostnader och nettobetala stora belopp till större operatörer. Att de mindre operatörerna terminerar till ett pris understigande sina kostnader kan dock inte vara ett resultat av koncentrationer av säljarmakt. Sådana koncentrationer leder till överprissättning och inte till underprissättning. Eftersom konkurrensen således, till synes, inte är snedvriden finns endast en förklaring till differensen mot perfekta konkurrensförhållanden: de nettobetalande operatörerna måste vara ineffektiva. Deras kostnader är helt enkelt för höga. Således finns egentligen inga konkurrensproblem på en sådan marknad. Med tiden kommer de ineffektiva operatörerna antingen bli effektiva eller slås ut; marknaden har fällt sin dom och allt är gott och väl. Denna analys är emellertid ohållbar. Ventelo kommer här inte att behandla den uppenbara invändningen att PTS inte alls verkar erkänna förekomsten av skalfördelar. Det avgörande problemet är dock följande: På en marknad med perfekt konkurrens hade det, som ovan påvisats, inte existerat några termineringspriser alls. Att dessa avgifter faktiskt existerar kan inte förklaras med de mindre operatörernas ineffektivitet. 10

11 6. PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN OCH KONSUMENTERNA Den ordning som PTS vill låta fortsätta med symmetriska priser baserade på LRIC-modellen är således en ordning som på en oreglerad marknad endast skulle kunna förklaras av att en eller flera operatörer missbrukar marknadsmakt. Denna ordning är naturligtvis till nackdel för konkurrensen på marknaden och därmed också för konsumenterna, i strid med syftena med LEK. På fastnätsmarknaden innebär denna ordning att att alla operatörer nettobetalar mångmiljonbelopp i termineringsavgifter till TeliaSonera, d.v.s. den totalt dominerande operatören. Det kan dock konstateras att TeliaSoners slutkundspriser inte är lägre än många andra operatörer på marknaden, vilket visar att slutkunderna inte får del av de erlagda beloppen från de mindre operatörerna. Om mindre operatörer som t.ex. Ventelo inte längre skulle behöva nettobetala termineringsavgifter till t.ex. TeliaSonera skulle det lämna utrymme för betydande prissänkningar gentemot slutkunderna. Det kan därför konstateras att den ordning som PTS vill låta fortsätta skapar konkurrensnackdelar för mindre operatörer och dessutom upprätthåller en för hög prisnivå på marknaden. 7. FÖRSLAG TILL ÄNDRING Ett åläggande för XX att hålla ett rättvist och skäligt pris som maximalt skall ligga i nivå med det kostnadsbaserade LRIC-priset innebär en legalisering av missbruk av dominerande marknadsmakt och måste ändras. PTS bör därför uppfylla sina ambitioner att inrätta en ordning som liknar förhållandena på en marknad med konkurrensmässiga förhållanden. Som ovan visats hade där inte existerat några termineringspriser. Detta är det samma som att nettobetalningarna mellan alla operatörer hade varit 0 kronor. Om PTS nödvändigtvis vill hålla fast vid den oerhört ineffektiva prisregleringen på marknaden måste PTS ange att ett rättvist och skäligt pris är det pris som från tid till annan leder till att nettobetalningarna i respektive samtrafikrelation blir 0 kronor. Alternativt medge nettobetalande operatörer asymmetriska priser som motverkar de större operatörernas marknadsmakt. 11

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Uppföljning av samrådsvar på PTS konsekvensanalys om övergång till särkostnad för samtrafikpriser

Uppföljning av samrådsvar på PTS konsekvensanalys om övergång till särkostnad för samtrafikpriser PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-07 Dnr: 12-1779 1(34) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Uppföljning av samrådsvar på PTS konsekvensanalys om övergång

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare Föreläsning 2: Marknadsformer och Arbetsmarknaden Kontaktuppgifter Nationalekonomiska institutionen Rum: A974 E-mail: maria.jakobsson@ne.su.se Syfte: Kursens

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Imperfekt konkurrens är ett samlingsbegrepp för alla de marknadsformer där enskilda aktörer har marknadsmakt åtminstone någon part kan påverka priset genom att styra marknadens

Läs mer

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter.

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter. Post- och telestyrelsen Peter von Wowern Box 5398 102 49 Stockhom peter.vonwowern@pts.se 1 (20) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66)

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) OLIKA KOSTNADSMÅTT Fasta kostnader (FK) Rörliga kostnader (RK) Marginalkostnad (MK) Total/rörlig/fast styckkostnad Är kosnader som inte varierar med produktionsvolymen.

Läs mer

Bör man legalisera nerladdning av musik?

Bör man legalisera nerladdning av musik? Bör man legalisera nerladdning av musik? Sammanfattning I denna artikel framförs argument för att legalisera gratis nerladdning av musik via internet. Detta bör tillåtas eftersom musik till stor grad är

Läs mer

Mall för Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, Fredagen den 29 oktober 2010

Mall för Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, Fredagen den 29 oktober 2010 Mall för Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, Fredagen den 29 oktober 2010 Fråga 1 Rätt rad: b,d,a,a,d,c,d,c,d,b 1. En vara är normal om a) individens efterfrågan ökar i varans pris b) individens

Läs mer

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-02 Dnr 535/2009 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) (N2009/7490/ITP) Konkurrensverket

Läs mer

Är telemarknaden mogen för avreglering?

Är telemarknaden mogen för avreglering? Institutet för Näringslivsforskning Box 55665 102 15 Stockholm www.ifn.se info@ifn.se JOHAN STENNEK OCH THOMAS P. TANGERÅS Är telemarknaden mogen för avreglering? Forskningen pekar i annan riktning Den

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen HT 2010 Sten Nyberg Omtentamen på Mikroteori med tillämpningar, EC1111, 15 högskolepoäng Fredagen den 29 oktober 2010 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja

Läs mer

Mobiltelefoni och konkurrens särskilt inom samtalsterminering

Mobiltelefoni och konkurrens särskilt inom samtalsterminering JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Christian Ljungström Mobiltelefoni och konkurrens särskilt inom samtalsterminering Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Konkurrensrätt VT 2005 Innehåll

Läs mer

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-09 Dnr: 14-10192 15-3099 Konkurrensavdelningen Beslut Sökande/Parter Sökande Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala Ombud: Advokat

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens (Läs själva:) PERFEKT KONKURRENS = FULLSTÄNDIG KONKURRENS 2012-11-25 Här analyserar vi marknadsformen perfekt konkurrens. Marginalprincipen vägleder oss till att inse att företagen ökar produktionen så

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Är mobiltelemarknaden mogen för avreglering?

Är mobiltelemarknaden mogen för avreglering? ekonomiskdebatt INLÄGG Johan Stennek är docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar med frågor rörande företagsförvärv, marknader med få säljare och köpare, samt teleregleringar.

Läs mer

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP)

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP) Post- och telestyrelsen Robert Liljeström Box 5398 102 49 STOCKHOLM Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Tillhör objekt Ert datum Er referens 2010-02-04 10-420/2.1.2

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1)

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1) Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Att: Susanna Mattsson Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: smp@pts.se Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 24 oktober 2007 06-4616/23, a ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom

Läs mer

Skriv KOD på samtliga inlämnade blad och glöm inte att lämna in svar på flervalsfrågorna!

Skriv KOD på samtliga inlämnade blad och glöm inte att lämna in svar på flervalsfrågorna! Tentamen i nationalekonomi, mikro A 7,5 hp 2011-02-18 Ansvarig lärare: Anders Lunander Viktor Mejman Emelie Värja Nabil Mouchi Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 24 För

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN)

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) - FULLSTÄNDIG KONKURRENS - MONOPOL - MONOPOLISTISK

Läs mer

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät BILAGA A4: TEKNIK 1 Nätplanering Parterna skall vid regelbundet återkommande samtrafikmöten informera varandra om kortsiktiga och långsiktiga planer för: Inrättande eller avveckling av anslutningspunkter

Läs mer

Lektionsplan med övningsuppgifter LÄRARHANDLEDNING

Lektionsplan med övningsuppgifter LÄRARHANDLEDNING Lektionsplan med övningsuppgifter LÄRARHANDLEDNING Inledning Utbud och efterfrågan är centrala begrepp inom nationalekonomi och grundläggande byggstenar för att förstå hur en marknadsekonomi fungerar.

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online KKV1004, v1.7, 2015-12-16 BESLUT 2016-04-14 Dnr 658/2015 1 (5) Apphero Sweden AB Strandvägen 16 791 42 FALUN Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:5 2010-02-05 Dnr A 3/09 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 23 oktober 2009 i ärende dnr 542, dnr 547 och dnr 561/2009, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Luftfartsverket,

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4 LINKÖPINGS UNIVERSITET HT10 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4 MIKROEKONOMI, 730G39 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Uppgift 1 Är nedanstående påståenden

Läs mer

F7 Produktionsfaktorer. 2010-11-19 charlotte.svensson@liu.se

F7 Produktionsfaktorer. 2010-11-19 charlotte.svensson@liu.se F7 Produktionsfaktorer 2010-11-19 charlotte.svensson@liu.se F7 Produktionsfaktorer Arbetskraft Utbud av arbetskraft Individ Samhälle Efterfrågan på arbetskraft Kapital Efterfrågan på kapital Investeringsbeslut

Läs mer

Reglering med intäktstak incitament på kort och lång sikt

Reglering med intäktstak incitament på kort och lång sikt FE rapport 007-4 Reglering med intäktstak incitament på kort och lång sikt Björn Lantz FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN Reglering med intäktstak incitament på kort och lång sikt Abstract: I denna rapport

Läs mer

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 13.6.2005 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Namn. Personbeteckning. Ifylles av examinator:

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 13.6.2005 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Namn. Personbeteckning. Ifylles av examinator: Namn Personbeteckning - Ifylles av examinator: Uppgift 1: poäng SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 13.6.2005 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:4

Policy Brief Nummer 2012:4 Policy Brief Nummer 2012:4 Export av livsmedel till vilket pris? Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar

Läs mer

Beräkning av samtrafikpriser med särkostnad en konsekvensanalys

Beräkning av samtrafikpriser med särkostnad en konsekvensanalys Rapportnummer PTS-ER 2012:9 Datum 2012-03-05 Beräkning av samtrafikpriser med särkostnad en konsekvensanalys Beräkning av samtrafikpriser med särkostnad en konsekvensutredning Rapportnummer PTS-ER 2012:9

Läs mer

FÖRESLAGEN AVREGLERING AV MARKNADEN FÖR TREDJEPARTSTRANSIT

FÖRESLAGEN AVREGLERING AV MARKNADEN FÖR TREDJEPARTSTRANSIT PTS SAMRÅD I ÄRENDE NR 08-11308 OCH 08-11309 FÖRESLAGEN AVREGLERING AV MARKNADEN FÖR TREDJEPARTSTRANSIT KOMMENTARER FRÅN TELE2, TDC, HI3G, VERIZON, COLT, COM HEM OCH VENTELO 8 december 2008 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken Bild: Kristina Roupé Återvinningsindustrierna Oktober 2007 Kapa lagen! Enligt Miljöbalken har kommunerna monopol på allt avfall

Läs mer

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm Sida 1 (10) Mål nr 6531 6533-15 KLAGANDE Stockholms kommun, 212000-0142 Ombud: Stadsadvokat Malin Lindvall Juridiska avdelningen Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-11-22 Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan på arbetskraft

Läs mer

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB BESLUTSUTKAST DATUM DIARIENR 10 maj 2004 04-6947/23 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 55 00 fredrik.blomstrom@pts.se TeliaSonera AB Saken Fastställande

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

Ang. PTS andra samråd av beslutsutkast om marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2), ert dnr

Ang. PTS andra samråd av beslutsutkast om marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2), ert dnr Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen, Enheten för samtrafik Att. Rebecka Frisk di Meo samtrafik@pts.se Skickas med e-post Stockholm den 11 maj 2016 Ang. PTS andra samråd av beslutsutkast om marknaden

Läs mer

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Datum Vår referens Sida 2014-10-09 Dnr: 14-10410 1(5) Konkurrensavdelningen Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Enligt PTS föreskrifter (PTSFS 2013:2) om ändring i PTS föreskrifter

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

Datum. 7 maj 2010 DNR 10-420/2.1.2. Bilaga 4. Modellreferensdokument (MRP rev c) Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-down modellerna

Datum. 7 maj 2010 DNR 10-420/2.1.2. Bilaga 4. Modellreferensdokument (MRP rev c) Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-down modellerna Datum 7 maj 2010 DNR 10-420/2.1.2 Bilaga 4 Modellreferensdokument (MRP rev c) Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-down modellerna 1 Introduktion och bakgrund... 1 1.1 Policy och mål...

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Kommittédirektiv Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Dir. 2009:5 Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Sammanfattning av uppdraget En utredare ska närmare analysera förutsättningarna

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

- MC för slutprodukten produktionen minskar man köper mindre av alla produktionsfaktorer

- MC för slutprodukten produktionen minskar man köper mindre av alla produktionsfaktorer FAKTORMARKNADER HÄRLEDD EFTERFRÅGAN ARBETSKRAFT: OM w EFTERFRÅGAS MINDRE L p.g.a. ATT - MC för slutprodukten produktionen minskar man köper mindre av alla produktionsfaktorer - Man substituerar med billigare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 december 2015 KLAGANDE Granskningsnämnden för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm-Globen MOTPART Sändarföreningen Enter Box 57 232

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen HT 2009 Jonas Häckner Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Måndagen den 7 december 2009 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Återvinningsindustriernas remissvar på promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (Fi2016/00774)

Återvinningsindustriernas remissvar på promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (Fi2016/00774) Stockholm den 1 juni 2016 Återvinningsindustriernas remissvar på promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (Fi2016/00774) Om Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 1. Söderköpings GK Hylinge 605 96 Norrköping

i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 1. Söderköpings GK Hylinge 605 96 Norrköping Juridiska Nämnden Dnr 3/2009 JurN 3-15 BESLUT 2009-06-30 i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE 1. Söderköpings GK Hylinge 605 96 Norrköping 2. Vikbolandet GK Skamby

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

DOM 2013-09-25 Stockholm

DOM 2013-09-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 060204 DOM 2013-09-25 Stockholm Mål nr M 11075-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Stockholm

Läs mer

DOM 2015-10-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-22 Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2015-10-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 5524-14 1 KLAGANDE TILLIKA MOTPARTER 1. Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: Stefan Backman och Gustaf Ehrner Legal Department Tele2 Sverige AB Box

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX Sida 1(9) 2004-09-08 Högsta domstolen Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX YTTRANDE Det är inte förenligt med bokföringslagen (1999:1078) att verifiera konto- eller kreditkortsfordringar som under

Läs mer

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Innehåll Allmänt om budgivningen på spotmarknaden Konkurrensen på den nordiska spotmarknaden

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Legitimitetsfrågor vid tvångsförvärv av mark och rättigheter 1

Legitimitetsfrågor vid tvångsförvärv av mark och rättigheter 1 Legitimitetsfrågor vid tvångsförvärv av mark och rättigheter 1 Thomas Kalbro Vad legitimerar tvångsförvärv? Och vad är en skälig ersättning? Det är spörsmål som diskuteras inom rättsekonomin och denna

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69 Kommittédirektiv Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015. Sammanfattning EU väntas inom kort besluta

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Policies och regleringar i telekommunikations-, mediaoch teknologiindustrierna1

Policies och regleringar i telekommunikations-, mediaoch teknologiindustrierna1 Joacim Tåg* ekonomie doktor Denna artikel sammanfattar de centrala resultaten i avhandlingen Essays on Platforms: Business Strategies, Regulation and Policy in Telecommunications, Media and Technology

Läs mer

Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758. Till Finansroteln. Svar på remiss från Finansroteln (Dnr 001-812/2013).

Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758. Till Finansroteln. Svar på remiss från Finansroteln (Dnr 001-812/2013). Remissvar Dnr 2013/3.2.2/89 Sid. 1 (15) 2013-06-04 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758 Till Finansroteln Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om åtgärder för att minska kostnader

Läs mer

Remissvar från Skogindustrierna över Miljöbalkskommitténs delbetänkande Miljöbalken under utveckling - ett principbetänkande (SOU 2002:50)

Remissvar från Skogindustrierna över Miljöbalkskommitténs delbetänkande Miljöbalken under utveckling - ett principbetänkande (SOU 2002:50) M 2002/2314/R Miljödepartementet 103 20 Stockholm Remissvar från Skogindustrierna över Miljöbalkskommitténs delbetänkande Miljöbalken under utveckling - ett principbetänkande (SOU 2002:50) Skogsindustrierna,

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt skydd för franchisetagare och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt skydd för franchisetagare och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1383 av Börje Vestlund (S) Franchising Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt skydd för franchisetagare

Läs mer

F1-2: Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens. Upplägg

F1-2: Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens. Upplägg F1-2:, kostnader och perfekt konkurrens Upplägg Produktionsfunktionen Produktion på kort och lång sikt. Isokvanter Skalavkastning Kostnader Kostnadsfunktionen Kostnader på kort och lång sikt Isokoster

Läs mer

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej Therese Rydstedt, SABO Innehåll Kort om energieffektiviseringsdirektivet Hur fungerar individuell mätning och debitering (IMD) av värme? Konsekvenser

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

MONOPOLISTISK KONKURRENS

MONOPOLISTISK KONKURRENS MONOPOLISTISK KONKURRENS Likartade men unika produkter (ofta märkesvaror) begränsat monopol Många små företag, inga hinder för nyetablering påminner om fullständig konkurrens Det unika: smak utseende kvalitet

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 1: marknader och elasticiteter

Gör-det-själv-uppgifter 1: marknader och elasticiteter LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Gör-det-själv-uppgifter 1: marknader och elasticiteter Uppgift 1-4 behandlar efterfråge- och utbudskurvor samt

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens MARKNADSIMPERFEKTIONER Ofullständig konkurrens Ofullständig information (asymmetrisk information) Externa effekter Kollektiva nyttigheter Ständigt fallande genomsnittskostnader (Jämviktsbrist/trögheter)

Läs mer

2. Härled TR och MR från efterfrågekurvan nedan. 3. Hur förhåller sig lutningen på MR till lutningen på D? Svar: MR har dubbla lutningen mot D.

2. Härled TR och MR från efterfrågekurvan nedan. 3. Hur förhåller sig lutningen på MR till lutningen på D? Svar: MR har dubbla lutningen mot D. Övning 6 den 27 september 2011 Producentteori FRANK kap. 12-13 1. Ange fem möjliga orsaker till att ett företag kan ha en monopolställning. Svar: Kontroll över viktiga insatsvaror, Stordriftsfördelar,

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) s. 1(6) Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen överlämnar härmed sina synpunkter

Läs mer

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-03-15 Dnr: 10-9917/2.12 20 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad

Läs mer

Livförsäkring och avkastning av kapital

Livförsäkring och avkastning av kapital Livförsäkring och avkastning NFT 4/2002 av kapital Livförsäkring och avkastning av kapital av Matti Ruohonen Matti Ruohonen matti.ruohonen@veritas.fi Många livförsäkringsbolag är numera dotterbolag i grupper,

Läs mer