ANSLAGSBEVIS VIMMERBY KOMMUN. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum (79. Vimmerby den 2t;n.,,-.n t i 2Ctc.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAGSBEVIS VIMMERBY KOMMUN. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2010-01-20 1 (79. Vimmerby den 2t;n.,,-.n t i 2Ctc."

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidnr (79 Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Onsdagen den2}januari 2010 klockan Torbjörn Sandberg, ordforande (kd) Ulla-Gerd Johnzon (c) Åke Ströberg(s) May-Lis Andersson (c) Lisbeth Konrad (m) Michael Svensson (s) Bema Karlsson (fp) Ovriga deltagare Hans Eriksson, socialchef Ove Karlsson, utredare/inspektör, par 3 Carl-Johan Olofsgård, enhetschef barn- och familjeenheten, par 5-10 Monica Bjerkinger, enhetschef r,uxenenheten, par 9-l I Jenny Andersson, ft)rvaltningssekreterare Justeringens plats och tid May-Lis Andersson Vimmerby den 2t;n.,,-.n t i 2Ctc Underskrifter Paragrafer 1-16 Sekreterare Ordörande, t i,,r,-, /'1, 61, */*.-, *".u "-,,r' Mayf.is Andersson ANSLAGSBEVIS (usteringen har tillkännagivits genom anslag) Organ t-20 Datum anslagsuppsättning Datum anslagsnedtagning Protokollets forvaringsplats Stadshuset, Vimmerby Underskrift Utdragsbestyrkning

2 VIMMERBY KOMMI.IN SAMMANTR qoesprotokoll Sidnr $1 Anmälan om delegationsbeslut Delegationsbeslut lor socialnämnden T-11: Ekonomiskt bistånd Barn och unga s arbetsutskott, protokoll Stift el s en S amfonden av Vimmerbydonationer flor soci alvårdanden ändamåi, protokoll Återkallelse av serveringstillstånd Anmälan om gemensam vårdnad Bekräftelse av faderskap Anställningsbevis t'1*l K Utdragsbestyrkning

3 VIMMERBY KOMMLIN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr J $2 Meddelanden Kommunfullmäktige - Protokoll , $ r79, Avgftstaxa ft)r ansökan om serveringstillstånd for år 201 0, Dnr 12 I Kommunfullmäktige - Protokoll , $ 182, Budget2010lor vimmerby kommun - fastställande, Dnr Länsstyrelsen i Kalmar län - Beslut , Återkallande av tillstånd enligt socialtjänstlagen att driva Elisabethgårdens Behandlingshem, Dnr Länsstyrelsen i Kalmar län - Protokoll , Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen hos socialnämnden i Vimmerby kommun den 16 novemb er 2009, Drv 15/ Liinsstyrelsen i Kalmar län - Beslut , Tillsyn gällande socialnämndens hantering av anmälningar om att personer behöver hjälp ör sitt missbruk, Dnr Länsstyrelsen i Kalmar län - Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län, Dnr Socialstyrelsens allmänna råd om arbete med våldsutsatta kvinnor Kommunala handikapprådet - Protokoll F'ÖSAV - Protokoll Kalmar Tingsrätt - umgänge Kalmar Tingsrätt - underårig Kalmar Tingsrätt - Dom , Mål nr T , vårdnad, boende och Dom ,}r4äl nr B , sexuellt utnyttjande av Dom , Mål nr B , Bedrägeri Kalmar Tingsrätt - Protokoll , Mål nr T , Särskilt ftirordnad vårdnadshavare, avskrivning Utdragsbestyrkning

4 VIMMERBY KOMMI.IN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidNT Kalmar Tingsrätt - Dom , Mål nr T , Vårdnad och umgänge Länsrätten i Kalmar ldn - enligt sociald änstlagen Dom , Mål nr , Ekonomiskt bistånd Göta Hovrätt - Protokoll ,Mälnr ö ZlZl-09, Umgänge Åklagarmyndi gheten - Underrättelse 20 I , Ärende AM-9 I , Underrättelse om beslut om bidragsbrott Migrationsverket - Beslut , Beslut om ersättning ftir kostnader avseende utbildning mm filr asylsökande barn, Dnr Utdragsbesfyrkning

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidnr 20t Ove Karlsson $3 Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Beslut ger socialforvaltningen i uppdrag att for varje år lämna en skriftlig redogörelse for den tillsyn som har skett enligt alkohollagen och tobakslagen. Sammanfattning Länsstyrelsen i Kalmar län genomforde I-16 en inspektion av socialfiirvaltningens verksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen. Av skrivelsen framgår kritik mot socialforvaltningen enligt foljande. Sociallorvaltningen har inte utsett någon ansvarig person lor tillsyn enligt tobakslagen. Vimmerby kommuns Alkoholpolitiska riktlinjer fijr serveringstillstånd innehåller lor {ä riktlinjer anpassade for kommunen. Lagligheten i att serveringstid till klockan bara ges till nattklubbar och dansrestauranger kan ifrågasättas. I dokumentationen saknas uppgifter om loreträdare for tillståndshavama och om vad som utgör serveringslokaler. Handläggningsordningen att tillfrilligt serveringstillstånd medges på tjänstemannanivå i ar,'vaktan på socialnämndens beslut fär inte florekomma. Att lorena beslut om permanent serveringstillstånd med prövotid fär bara ske då det ftreligger särskilda omständigheter i ärendet. Länssty'relsen saknar krav på årlig skriftlig återkoppling till socialnämnden av socialfiirvaltningens tillsyn. diskuterar ärendet. Flera av punkternahar ätgårdats eller är på väg att åtgärdas av socialfiorvaltningen. Länsstyrelsens skrivelse innehåller inte något beslut eller krav på återrapportering. En ny alkohollag forväntas att tråda i kraft under är anser därfor att det inte finns skäl att i det här läget skriva nya alkoholpolitiska riktlinjer ell er genomfora större forändringar inom verksamhetsområdet.

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidnT r-20 Beslutsunderlag Tillsyn enligt alkohollagen (1994:1738) och tobakslagen (1993:581) hos i Vimmerby kommun den 16 november 2009., Beslut , $ 62. Tillsynsplan for gällande kontroll av restauranger med serveringstillstånd samt anmäld lorsäljning av folköi, tobak och nikotinläkemedel, socialftirvaltningen

7 VIMMERBY KOMMLIN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidnr 20t0-0r-20 $ 4 Dnr Reviderad budget Itir år 2010 avseende ensamkommande barn Beslut godkänner socialforvaltningens ft)rslag l till reviderad budget for år 2010 lor ensamkommande bam. Sammanfattning S o ci alnämnden startade sommare n 2009 ett gruppbo ende lor ensamkommande asylsökande barn i Södra Vi. Socialforvaltningen har också beslutat om placering av ensamkommande bam i familjehem. I socialnämndens budget lor år 2010 finns all verksamhet gällande ensamkommande barn samlad i en budgetpost. Socialfijrvaltningen har intresse av att bättre kunna lolja upp verksamheten i sitt gruppboende. Förvaltningen lämnar därftir lorslag till uppdelning i budgeten mellan ensamkommande barn i sociallorvaltningens gruppboende, verksamhetskonto 7522, och övrig verksamhet gällande ensamkommande bam, verksamhetskonto Kostnaderna for verksamheten gällande ensamkommande bam forväntas helt täckas av ersättning från Migrationsverket. Beslutsunderlag Reviderad budget for år 2010 for ensamkommande asylsökande barn, sociallorvaltningen 20 I 0-0 I -07.

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidnT l4 $ 11 Modell ftir stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Sammanfattning Socialstlrelsen har beviljat statsbidrag med 7,5 miljoner kronor till kommunema och landstinget i Kalmar län lor att under perioden utveckla ett sammanhållet stöd lor personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetet med modellen sker inom projektet SAMSTÖD, där landstingets psykiatri och kommunerna i Kalmar län deltar. Målsättningen med arbetet är att klienten ska få vård och stöd utifrån sina behov och personliga måi, samt att påfrestningama for närstående minskas. Arbetssättet innebär att en person utses till att vara Case Manager, vilket innebär att personen ansvarar for att samordna insatserna fiir den enskilde. diskuterar ärendet. Modellen berör i lorsta hand omsorgsforvaltningen och psykiatrin, men socialflorvaltningen hanterar enstaka ärenden där personen har psykisk funktionsnedsättning. Ärendet kommer att behandlas vid socialnämndens sammanträde Beslutsunderlag Modell fijr sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län, Kommunerna i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län, Mars Processen med utformning av modell for sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län och kompetensutveckling av personalen i genomftirandet, Landstinget i Kalmar län, Psykiatriforvaltningen, Gunnel Nilsson, Kommunerna i Kalmar län, Regionforbundet, Britt Karlsson, Modell fiör sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län, Psykiatriforvaltningen, Regionforbundet i Kalmar län, Kommunema i Kalmar län,

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidnr Kommunstyrel sens arbetsutskott $13 Drtr Motion om att se över den kommunala budgetprocessen - remiss Beslut skickar socialfijrvaltningens yttrande till kommunst1'relsens arbetsutskott med tillägget att socialnämnden önskar se exempel på hur andra kommuner arbetar med budgetprocessen. Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamöterna Jan Henriksson (s) och Eva Berglund (s) har väckt en motion om att se över den kommunala budgetprocessen. Enligt motionen måste en prognos göras i ett tidigt skede, genom att budgetramama ska tas av kommunfullmäktige redan i juni. Jan Henriksson och Eva Berglund önskar fä del av övriga nämnders syn på budgetprocessen. De yrkar även att en analys görs av hur budgetarbetet utlors i andra kommuner. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till samtliga nämnder flor yttrande senast Ekonomiavdelningen har lämnat ett lorslag till budgetmodell. Socialchef Hans Eriksson anser i yttrande att budgetprocessens tidiga start medfor svårigheter att göra ekonomiska prognoser. Hans menar också att den budgetdiskussion som förs på våren bör inriktas mindre på detaljer och mer på övergripande frågor utifrån ett samhällsperspektiv och utifrån vilka prioriteringar som bör göras mellan kommunens olika ansvarsområden. delar Hans Erikssons uppfattning. De anser det angeläget att fä veta mer om hur budgetarbetet fungerar i andra kommuner. Beslutsunderlag Ang. motion om att se över den kommunala budgetprocessen, socialforvaltningen Motion om att se över den kommunala budgetprocessen - remittering, kansliavdelningen l -24. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut l0-27, $ Motion om att se över den kommunala budgetprocessen, Förslag, Vimmerby kommuns budgetmodell, ekonomikontoret Utdragsbestyrkning

10 VIMMERBY KOMMLIN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidnr t Lisbeth Konrad $14 Dnr 38/ Innehav av social jour Beslut ger Lisbeth Konrad (m) i uppdragatt inneha den sociala jouren i februari Sammanfattning I socialtjänstlagen 3 kap 6 $ står att socialnämnden bör tillhandahålla social jour eller annan jämflorlig verksamhet. Socialftjrvaltningen utreder ftir närvarande möjligheten att starta en dänstemannajour i samverkan med Hultsfreds kommun. En forutsättning är att kommunfullmäkti ge b evi lj ar so cial forvaltningen tilläggsansl ag fiir verksamheten. Ordflorande Torbjörn Sandberg (kd) innehar jouren under januan2010. Lisbeth Konrad (m) anmäler intresse fijr att inneha jouren under februari. avser vid sitt sammanträde ta ställning till vem som ska inneha jouren i mars.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer