Verksamhetsberättelse och. Årsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och. Årsbokslut"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsbokslut 2014 Föreningens verksamhet s.2 Föreningens administration s.2-6 inkl. styrelsens aktiviteter, medlemsfest, medlemskap Konsertverksamhet s.7-8 Lilith Eve 8 marskonsert Nalen - Stockholm s.7 och medverkan i manifestation på Sergels torg Lilith Eve i Kungsträdgården - Stockholm s.7 Visfestival och Öppen scen på Stocksundstorp -Stockholm s.7 An Eve for Liliths - Uppsala s.8 Lilith Eve på Folk å Rock -Malmö s.8 Övriga evenemang och aktiviteter s.9-10 Öppen scen - Stockholm och Lilla Edet s.9 Workshop i ljudteknik - Uppsala s.9 Sång och rörelseworkshop i Uppsala s.9 Låtskrivarworkshop - Lilla Edet, Västerlanda s.10 Lilith Eve i media och marknadsföring s.10 Samarbetspartners och bidragsgivare s.11 Arbetsgrupper och styrelse 2014 s.12 Årsbokslut s.13-17

2 2 Föreningens verksamhet Musikföreningen Lilith Eve verkar för att lyfta fram kvinnliga upphovsmän inom musikområdet och för ett jämställt musikliv. Under 2014 har föreningen verkat för detta genom konsertarrangemang. Öppna scener och workshops i Stockholm, Uppsala, Malmö (Skåne) och Lilla Edet (Västra Götaland). Föreningen ska även utgöra ett nätverk med möjligheter till utbyte och stöd mellan medlemmar. Detta har den gjort genom de aktiviteter och arrangemang som har anordnats, där flera medlemmar har samarbetat och haft ett utbyte, samt även genom att föreningen tillhandahåller en intern medlemsida på Facebook. Ordinarie medlemskap erbjuds kvinnliga upphovsmän inom musikområdet och stödmedlemskap är öppet för alla. Föreningens administration Ordinarie årsmöte Ordinarie Årsmöte hölls den 29 maj på Kafé Mäster Olof i Gamla stán. 12 ordinarie medlemmar närvarade Kaféet abonnerades som favorit i repris från föregående år, med catering i form av libanesisk buffé. Verksamhetsberättelse, Årsbokslut och Revisionsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag med omval av ordförande Clara Cleo Cornell och ordinarie ledamöter Caroline Williams och Elizabeth Fagerlund, samt nyval av Marianne Milde. Därtill valdes Maria Johansson till ny ordinarie ledamot. Den nya styrelsen blev därmed de på Årsmötet valda ledamöterna, med två års mandattid, samt sittande ledamöter med ett års mandattid kvar; Hanna Hanski Grünewald, Signe Rudberg Selin och Eleonor Lindberg. Därtill beslutades enligt styrelsens motion om ett deltidstjänst på 40% för årets sista fem månader samt vid erhållande av årsbidrag 2015 ytterligare fem månader, februari-juni. Förslaget möjliggjordes genom en skattesubvention i form av nystartsjobb, vilket halverar lönekostnaden för föreningen. Detta blev en lösning för att kunna hantera arbetsbelastningen för bidragsadministration och föreningsutveckling,-något som organisationsbidraget också syftar till. Ytterligare en styrelsemotion rörde rutiner som i Stadgarna gjorde att Verksamhetsberättelse och Årsbokslut måste presenteras medlemmarna så långt som nio veckor på förhand, vilket nu slopades, samtidigt som rutinerna med tidsramar kopplade till informationen inför Årsmötet, både till styrelse och medlemmar förenklades och samordnades.

3 3 Styrelse Marianne Milde, som är ekonom till yrket valdes till styrelsens nya kassör på konstituerande möte, och kunde även överta uppdraget med bokföring från Treekon ekonomi. Hanna Hanski Grünewald fick kvarstå som interimistisk kassör under en övergångsperiod, eftersom Nordea kräver färdiga protokoll före de kan ge fullmakt till ny firmatecknare. Signe Rudberg Selin kvarstod som sekreterare samt ansvarig för Uppsala länsgrupp och arbetade även med Skåne länsgrupp. Maria Johansson valde att avsäga sig styrelseuppdraget på grund av tidsbrist. Eleonor Lindberg ansvarade för 8 mars och Caroline Williams ansvarade för Öppna scener och viskonsert under hösten. Arbete med administrativa rutiner och policys En ambition har varit att i en samverkan mellan nystartstjänsten och den nya kassören med ekonomkompetens stärka våra administrativa rutiner, förnya och förtydliga olika styrdokument och policys, och informationen runt bådadera. Det arbetet har pågått under hösten, med ett policydokument i flera delar för styrelsen, som också kommer användas som grund för tydligare information till medlemmarna för bland annat arrangörsansvar. Därtill har vi skapat egna malldokument för olika ändamål. Möten Under året har sammanlagt 6 styrelse- samt länsplaneringsmöten hållits, men mycket arbete har gjorts enskilt och via mailen då det varit svårt att få till stånd gemensamma tider. Ordföranden och kassör har däremot haft frekventa möten med anledning av administrativ och ekonomisk planering, sedan hösten Ordförande har också haft enskilda möten med olika ledamöter. På grund av ett inställt styrelsemöte i mitten av hösten samt mycket frågor att hantera bedömdes behovet finnas för en rejäl styrelsekonferens på 2 dagar. Konferensen avsåg beslut och planering vid årsslutet, då den från början var planerad att läggas, men fick på grund av förhinder skjutas fram till första veckan i januari. Ekonomi I januari 2014 erhölls besked att Myndigheten för Ungdoms-och civilsamhällesfrågor (före detta Ungdomsstyrelsen) även för detta andra år av tre bedömt Lilith Eve att ha ett riksintresse som förening, utifrån att vi har en verksamhet som är på väg att utvecklas till fem län, och som realistiskt kommer att vara etablerad inom ramtiden på de tre åren Eftersom Lilith Eve som ideell förening har obefintliga intäkter så är ett årligt organisationsbidrag den grund som krävs för att möjliggöra de mest nödvändiga arbetsinsatser och omkostnader som en löpande föreningsverksamhet med administration, verksamhetsutveckling, styrelsearbete medmera kräver.

4 4 För alla de arrangemang och projekt vi vill genomföra krävs ytterligare ekonomiska resurser, vilket till en del löses genom bra samarbeten med andra organisationer och aktörer. Ett önskemål är att kunna proffesionalisera och bekosta mera av det digra arbetet som görs med evenemang och projekt, av både arrangerande medlemmar, artister och musiker. Vid tillfällen då vi lyckats erhålla kulturstöd-arrangemangsbidrag, eller om en samarbetspart har erbjudit artistgage har vi haft glädjen att kunna göra det, men vi har inte kommit därhän att den möjligheten alltid är given. Det kräver ytterligare insatser och kommer troligt att vara en del av ett löpande arbete som behöver göras flera år framåt. Det är också ett mål att det arbetet på längre sikt ska kunna göras av flera ordinarie medlemmar, i samverkan med styrelsen. Hemsidan Under början av hösten gjordes ett arbete med den nya hemsidan, med överföring av material och planering av funktioner i wordpress med vår medlem och webbdesigner Carin Lundhquist, i samråd med ordföranden. Detta fick sedan pausas p.g.a. andra åtaganden och ska göras klart Nätverksbygge med webbplattform Ambitionen att återuppta engagemanget för nätverksbygge med föreningar och aktörer som verkar för jämställdhet i musiklivet, efter projektet Q Music Network som legat vilande, aktualiserades åter med en ansökan om projektstöd för starten av en gemensam webbplattform. Detta på grund av en presentation av den av ordföranden genomförda förstudien, på mötet Jämställt musikliv nu! i Göteborg vintern 2013, där ett av förslagen i förstudien, en gemensam webbplattform vann stort intresse och gehör från samtliga medverkande. Vi tillfrågade nättidningen Equalizer som sa ja till att vara samarbetspart samt hade också en stödpart i Kultur i väst, som var värd för mötet i Göteborg Eftersom Statens Musikverks sista sökomgång för jämställdhetsprojekt var i mars 2014 så ville vi ta möjligheten att söka det stödet för en i sammanhanget så pass relevant sak. Då det inte beviljades gjordes också ett försök att erhålla ett stöd för jämställdhetsprojekt från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, men inte heller det beviljades. Medlemsfest Söndagen den 12 januari arrangerades medlems- och nyårsfest i Musikerförbundets foajé och nedervåning. Lilith Eve bjöd på catering -uppskattad libanesisk buffé, och det blev en gemytlig tillställning där många medlemmar framförde sin sånger på den öppna scenen. Medlemmar både från Stockholm, Uppsala och Skåne deltog och några hade med sig en vän eller äkta hälft.

5 5 Ambitionen hos styrelsen var sedan att arrangera en medlemsfest även i november, vilket informerades om i medlemsutskick under början av hösten. Men då vi gick ut med inbjudan närmare inpå festdatumet inkom nästintill inga anmälningar, trots påminnelser och i och med det fick vi ställa in novemberfesten. Avtackning av Kungsträdgårdens Sam Carlqvist Då Sam Carlqvist, som var den som från starten bjöd in Lilith Eve till det fina samarbete som vi haft med Kungsträdgården Park och evenemang sedan 2001 avslutade sitt mångåriga uppdrag och gick i pension sommaren 2014 så ville styrelsen tacka honom specifikt. Sam bjöds in till vår fest men blev förhindrad så därför fick ordföranden istället tacka honom genom att ses på en fika. En exklusiv blombukett och dito choklad överlämnades då och det blev ett trevligt samtal om både historien runt Kungsans och Lilith Eves samarbete, och annat. Sam erbjöd sig samtidigt att ställa upp med föredrag/samtal om Att nå ut över scenkanten för att dela med sig av sin mångåriga erfarenhet som ansvarig arrangör exklusivt för Lilith Eves medlemmar, något som vi absolut kommer att vilja ta tillvara på framledes. Medlemskap Den 31 december 2014 hade Lilith Eve 53 medlemmar varav 48 ordinarie, 1 hedersmedlem och 4 stödmedlemmar. Nya ordinarie medlemmar 2014 var Ida Kjellin, Malmö, Eva Nykvist, Göteborg och Ninna Katarina Gudmundsson, Stockholm. Därtill en ny stödmedlem; Solweig Lundin, Stockholm. Lilith Eves aktiva län Vi har under 2014 haft en aktiv verksamhet i Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland. Under hösten har kassör Marianne Milde påbörjat planering för arrangemang i Värmland där flera lämpliga kontaktnät för samarbeten finns. Styrelsen på andras evenemang Temadag med myndigheten för kulturanalys Den 11 april deltog ordföranden på temadagen Särskilda satsningar, öronmärkta pengar eller en radikalare kulturpolitik?. Temadagen var ett komplement till en rapport som Myndigheten för kulturanalys uppdragits av regeringen att göra angående jämställdhetssatsningar i kultursektorn De förslag, synpunkter och idéer som togs fram genom gruppdiskussioner sammanfattades av myndigheten, och bifogades deras rapport då den skickades ut till berörda parter inom kulturpolitik.

6 6 Grant Thornton kompetensutvecklande seminarier Grant Thornton är en revisionsbyrå med ett brett nätverk av kompetens, som bland annat håller kostnadsfria seminarier för ideella föreningssektorn. Ordföranden deltog den 25 september i ett seminarium om styrelsearbete i ideella föreningar och kassören och ordföranden deltog i seminariet Skattedag för ideell sektor den 27 november. SKAPELSEN - projektrelease Ordföranden fick inbjudan till releasen av SKAPS jämställdhetsprojekt Skapelsen och gick dit tillsammans med ledamot Hanna Hanski Grünewald. Skapelsen består av en film, en podcast och en interaktiv hemsida där kvinnliga musiker-förebilder lyfts fram Evenemanget hölls på Musikaliskas bar där det bjöds på mingel, film och livemusik. Skapelsenprojektet önskade sprida sitt budskap, och eftersom projektet låg väldigt nära Lilith Eves målsättning och inriktning så informerade vi på vår hemsida, Facebook och i medlemsutskick om Skapelsen. Händelser som berör Lilith Eves intresseområde En intressant medial händelse som noterats under 2014, som Lilith Eve också valt att lyfta fram eftersom det var direkt kopplat till vår verksamhet och vårt intresseområde, var den stora debattartikeln i Aftonbladet i februari; Glöm inte bort oss när historien skrivs, som en stor grupp kvinnliga musiker skrev under. Debattartikeln hade initierats av Marie Selander tillsammans med Marit Bergman, i samverkan med lightsarechanging, en mailgrupp för kvinnliga musiker. Övrigt Lilith Eve hade kontakt med arrangören för den stora kvinnokonferensen Nordiskt Forum I Malmö för ett eventuellt samarbete och föreslog artistmedverkan, men NF bjöd inte in oss i annan form än som bokande arrangör och vi kunde inte prioritera att bekosta en egen plats. Hösten blev på många sätt föreningens mest aktiva period med konserter och workshops både i Stockholm, Uppsala, Malmö och Västerlanda. Därtill var det en intensiv period för bidragsansökan, administration och problemlösning för styrelsen. Även planeringen för vår 8 marskonsert påbörjades under hösten, med kontakten med Haninge Kulturhus, och ett bidrag för ett extra event för ungdomar som var tänkt att ges i samband med 8 mars; Do your music söktes från Stockholms stads kulturförvaltning. Även under 2014 har vi känt en övertygelse om att utvecklingen till flera, mera aktiva län är viktig för föreningens syfte och mål. Vi tror att Lilith Eve har en uppgift att fylla för musiklivet, jämställdheten och kvinnliga musikskapare i flera år framöver. Genom den nationella utvecklingen, -vars grogrund egentligen alltid funnits i medlemmar som varit utspridda över Sveriges alla hörn, kommer Lilith Eve att bli en än mer dynamisk plattform för givande utbyten och samarbeten.

7 7 KONSERTVERKSAMHET Lilith Eve 8 marskonsert Eleonor Lindberg höll i planeringen av 8 mars-konserten 2014, i samråd med ordföranden och samarbete med medverkande artister. Affisch gjordes av Annika Törnqvist. Konserten hölls på Stacken-scenen på Nalen. Ljud, mat och inträdet sköttes av Nalens personal och ingick i hyran av lokalen. Artister var Maria Rosén, Annette Tarstad, Pernilla Dahlstrand, Eleonora Butterflies, Idas Apolonia Kvartett, Kora Dolora, Stina Elg och Amazonas Inner Eye. Medverkade gjorde även Sara Mohammed, ordförande och grundare av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Hon berättade om sitt arbete med ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld. Vi hade också med en representant för Socionomer Utan Gränser, som berättade om hur de arbetar med denna problematik. Lilith Eve deltog även i en manifestation på Sergels torg på kvinnodagen Inför eventet på Sergels Torg hade Eleonor Lindberg tagit kontakt med Johanna Dahlin på Sveriges Kvinnolobby för att se om vi kunde få några av våra artister från Lilith Eve, att uppträda där. Eftersom det rent tidsmässigt endast fanns plats för ett band, så fick Johanna lyssna på några av våra artister, för att välja ut ett. Eftersom Idas Apolonia är ett band som spelar glad och rytmisk musik med samhällstillvända texter valde hon dem. Apolonias kvartett bokades proffessionellt och vid detta tillfälle hyrde även Sveriges Kvinnolobby vår ljudanläggning. Lilith Eve i Kungsträdgården 2014 Den årliga sommarkonserten gavs söndagen den 29 juni kl Som vanligt var bredden i artisteri, genrer och åldrar stor. Medlemmar från såväl Skåne, Uppsala, Göteborg och Hallstahammar medverkade, tillsammans med Stockholmsbaserade artister och inbjudna gästartister. Det bjöds på pop, electronica, visa, improvisationsmusik, latininspirerat, och mer därtill i det fina sommarvädret. Kungsträdgården bidrog som vid föregående år med teknik och personal och ett arrangemangsarvode på kr. Arrangörsgruppen 2014 bestod av Malin Wester, Anette Tarstad, Kitte Ström, Filippa Engellau och Isabella Sedin. Medverkande Lilith Eve artister: Tanya Wayra Colectivo (Malmö), Maria Rosén, Grape, Marianne Milde, Starlette, Lucy, Ida Wiklund (Uppsala), Gitte Pålsson (Malmö), Nanna Walderhaug, Stina Elg med Vänner (Hallstahammar) och My little Ponny (Västra Götaland). Medverkande gästartister: Anja Hallner, Eira.

8 8 Viskonsert och Öppen scen på Stocksunds torps gård Den 14 september arrangerades Visfestival och Öppen scen på anrika Stocksunds torps gård i Solna, på initiativ av Caroline Williams. Medverkande artister var Caroline Williams, Jenny Holmgren, Marianne Milde och Eleonor Lindberg. Ordföranden informerade om föreningen och fika såldes till självkostnadspris. Efter konserten fortsatte evenemanget med en livfull Öppen scen med flera gästpoeter. An Eve for Liliths Uppsala Uppsala länsgrupp genomförde en konsert på restaurangen Creperi Lemoni lördagen den 27 september. Artister var: Signe Rudberg Selin, Leneh (Helene Schöning Falén), Saska Björk, från Uppsala - samt Jenny Holmgren från Stockholm. Det var fri entré. Tack vare en hel sida i Uppsala Nya bilaga City - där Saska porträtterades och Lilith Eve presenterades, så var det mycket folk. Konserten var ett samarrangemang med BILDA studieförbund och Creperi Lemoni:s musikansvarig Agnes Rydvall. Modellen med några Uppsala-medlemmar och en inbjuden från annat län kändes bra. Ekonomi: Ljudteknikern samt inhyrd ackompanjatör arvoderas av Lilith Eve. BILDA tryckte gratis affischen som Lena Zeitler från Uppsalagruppen gjort originalet till. Inga intäkter, fri entré. Lilith Eve konsert på Folk å rock /Malmö Skåne länsgrupp genomförde en konsert på Folk och Rock i Malmö lördagen den 4 oktober. Artister var Gitte Pålsson, Ida Kjellin, medlemmar samt Sofia Thelin, gästartist från Malmö, och Eva Nykvist, medlem från Göteborg. Signe Rudberg Selin kom från Uppsala och var konferencier och sjöng också två sånger - ackompanjerad av Sofia Thelin. Konserten var välbesökt och stämningen var hög. Signe skänkte bort 2 exemplar av Lilith Eve Collection no.1. Fotodokumentation av kvällen finns. Ekonomi: Inträde: 100 kr per pers. Del av intäkterna gick till artisterna registrerat som lön mot kvitto, resten av pengarna sparades för framtida konserter i Skåne-gruppen. Ljudteknikern samt inhyrd ackompanjatör arvoderas av Lilith Eve, som också bekostade resor samt kost och logi för ditresande.

9 9 ÖVRIGA EVENEMANG OCH AKTIVITETER Öppen scen i Stockholm och Lilla Edet Om Lilith Eves Öppen scen Den anrika Lilith Eve traditionen Öppen scen, som återupptogs efter många års uppehåll av styrelsen 2012, har under 2014 arrangerats både i Stockholm och i samarbete med Vkom i Lilla Edet. Västergötland. Lilith Eve Öppen scen är öppet för alla intresserade, -såväl medlemmar som icke medlemmar. Evenemanget fungerar som ett bra tillfälle för nätverkande och utbyte mellan medlemmar, musiker och musikintresserade. Vid varje tillfälle informeras det om Lilith Eves verksamhet och föreningsmaterial och samlings- CD finns på plats. Stockholm I Stockholm var ambitionen från början att ha en Öppen scen 4 ggr/termin från och med höstterminen, men det blev det istället 2 tillfällen eftersom ansvarig för Barbaras kulturcentrum, den scen vi planerat samarbeta med fick förhinder och det blev svårt att hinna lösa samt även lägga den tid från styrelsen som krävdes. Caroline Williams, som har stor rutin av att vara evenemangsvärd höll i de två tillfällena. Den 14 september, i samband med Lilith Eves Viskonsert på Stocksunds torp gård. Där framträdde efter konserten flera poeter vilket gav hela evenemanget en spännande dynamik. Den 6 november på restaurant Lilla Wien, som var fullstatt med publik och öppenscenartister Öppen scen på Folkets Hus, Lilla Edet På Folkets Hus i Lilla Edet arrangerades en Öppen scen den 28 oktober. Det var ett samarrangemang mellan Västerlanda Kultur & media och Lilith Eve. Workshop i ljudteknik: "Så kan du låta!" i Uppsala En workshop i ljudteknik arrangerades av Lilith Eve Uppsala lördagen den 31 maj. Ljudtekniker Dece Carlsson, som också skött ljudtekniken på flera konserter i Uppsala höll i workshopen och vi kunde låna BILDA:s lokal. Kursledaren bekostades av Lilith Eve, som erbjöd medlemmarna denna workshop kostnadsfritt. Stort intresse fanns och nio medlemmar deltog, bland dem även medlemmar från Stockholm.

10 10 Sång och rörelseworkshop för Lilith Eve Uppsala Medlemmar i Uppsala blev bjudna att delta i en sång- och rörelseworkshop i BILDAS regi utan kostnad, eftersom Lilith Eve är samarbetspart till BILDA. Låtskrivarworkshop i Lilla Edet En Låtskrivarworkshop med improvisation som metod arrangerades den 28 oktober med bandet Amazonas (och medlem Annika Törnqvist). Workshopen genomfördes i Lilla Edet Folkets Hus. En liten grupp på 5 kvinnor deltog. Workshopen var mycket lyckad och alla utmanades i sitt skapande. Under workshopen framförde alla deltagare nya sånger från scenen. Workshopen fick också fin uppmärksamhet med en artikel; Plasthink och gitarrplink under låtskrivarkurs samt foto på nyhetssiten ttela.se. Workshopen var ett samarbete mellan Västerlanda Kultur & media och Lilith Eve. Lilith Eve i media och marknadsföring Lilith Eves Viskonsert och Öppen scen på Stocksundstorps gård i Solna infördes i Solnas kulturkatalog. En notis fanns också med i Lokaltidningen Mitti. An Eve for Liliths fick stor uppmärksamhet i Uppsala Nya Tidning Ett helt uppslag i UNT:s Nöjesbilaga gavs till Lilith Eves Uppsalakonsert, med fokus på medlemmen Saska Björck, som intervjuades. Artikel om Låtskrivarwokshop i Lilla Edet På nyhetssiten ttela.se skrevs en artikel med foto om Låtskrivarworkshopen i Lilla Edet. Marknadsföring för samtliga Lilith Eves evenemang har gjorts av projektansvariga och medverkande artister, med mailutskick till media och nätverk, Facebook inbjudningar/affischer och genom Lilith Eves hemsida. Affischering på stán har gjorts av projektansvariga och medverkande i evenemangen. Evenemang har också lagts in i webbkalendarier som Gratis i Stockholm och gigguide.se.

11 11 Samarbetspartners och bidragsgivare 2014 Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor Lilith Eve har erhållit stöd för sin verksamhet 2014 med ett organisationsbidrag från Ungdomsstyrelsen på kr. Svenska Musikerförbundet Lilith Eve hyr ett kontors- och förvaringsrum på Svenska Musikerförbundet i Stockholm, och har som extra resurs kunnat låna nedervåningens lokal vid styrelsemöten och medlemsfest. Kungsträdgården Park & Evenemang AB Kungsträdgården Park &evenemang har för 14:e året i rad upplåtit stora scenen med teknik och personal för evenemanget Lilith Eve i Kungsträdgården, sam bidragit med ett arrangemangsarvode på kr. Studiefrämjandet Stockholm Genom samarbete med Studiefrämjandet har Lilith Eve kunnat trycka ut affischer för sina evenemang utan kostnad. Studiefrämjandet Malmö Studiefrämjandet stod för STIM avgift och hjälpte till med affischer, flyers och marknadsföring för Lilith Eve på Folk å rock i Malmö. BILDA Uppsala Genom samarbete med BILDA har Lilith Eve kunnat låna lokal, trycka ut affischer samt även bjudits på sång- och rörelseworkshop kostnadsfritt. Mäster Olofsgården Lilith Eve är medlem i Mäster Olofsgården och betalar en årsavgift. Därigenom har vi kunnat ha Årsmöte på Kafé Mäster Olof utan kostnad. Vi kan vid behov även få tillgång till kurssalar.

12 12 Projekt- och arbetsgrupper 2014 Styrelse Ordförande: Clara Cleo Cornell, sekreterare: Signe Rudberg-Selin, kassör: Marianne Milde, ordinarie ledamöter: Caroline Williams, Eleonor Bergqvist Lindberg, Elizabeth Fagerlund. E-post till samtliga ledamöter finns på Lilith Eves hemsida. Ordinarie Revisor: Sonja Kovaleff Valberedning Anita Berger och Marianne Milde Sammankallande Uppsala län: Signe Rudberg Selin Sammankallande Skåne län Gitte Pålsson (Malmö) Sammankallande Västra Götalands län; Annika Törnqvist (Västerlanda) Projektgrupper Lilith Eve 8 mars Eleonor Lindberg Lilith Eve i Kungsan Anette Tarstad, Malin Wester, Filippa Engellau, Isabella Sedin, Kitte Ström Lilith Eve Öppen scen och Visfestival Caroline Williams Lilith Eve på Folk å rock, Malmö: Gitte Pålsson, Signe Rudberg-Selin An Eve For Liliths, Uppsala: Signe Rudberg-Selin, Leena Svensson Zeitler, Saska Björck. Musikföreningen Lilith Eve Organisationsnummer: Postadress: c/o Sv. Musikerförbundet Alströmergatan 25 B Box , Stockholm Hemsida: Facebook: Lilith Eve Official Plusgiro

13 13. 1(5) Årsbokslut Musikföreningen Lilith Eve Styrelsen för Musikföreningen Lilith Eve får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Resultaträkning 2 - Balansräkning Tilläggsupplysningar 5 - Underskrifter 5

14 14. Musikföreningen Lilith Eve 2(5) RESULTATRÄKNING Föreningens intäkter Medlemsavgifter Projektintäkter och övriga intäkter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Projektkostnader Övriga kostnader Summa föreningens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 16 Räntekostnader och liknande resultatposter -5 Summa finansiella poster 11 Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

15 15. Musikföreningen Lilith Eve 3(5) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 16. Musikföreningen Lilith Eve 4(5) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resulat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 17. Musikföreningen Lilith Eve 5(5) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 1 Projektintäkter och övriga intäkter Kungsträdgården Malmö Folk & Rock Erhållna bidrag Nystartsjobb Övriga intäkter Not 2 Projektkostnader Kungsträdgården mars Riks/Länsprojekt Öppen scen Övriga Not 3 Övriga kostnader Lokalhyra Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial Resor Tele, porto, intermet Bokföring, revision Styrelsearvoden, löner och arbetsgivaravgifter Möten/Trivselträffar Hemsida Övrigt Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter (medlemsavgifter) Reserv kostnad bokföring och bokslut Förutbetalt bidrag, All Ages stöd till Do Your Music

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Föreningens verksamhet s. 2 Föreningens administration s. 2-3 Medlemsaktiviteter s. 3 Lilith Eve i Uppsala s. 4 Konsertverksamhet: Lilith Eve 8 mars, Lilith Live, Öppen scen

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM Org. nr: 802443-6944 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningens adminstration s.2-4 Medverkan i evenemang och medlemsaktiviteter s.4 Radio Lilith s.5-6 Lilith Eve 8 mars s.7-8 Lilith Eve i Kungsan 10-årsjubileum s.8-9 Lilith Live

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningens administration s.1-2 Lilith Eve i media och marknadsföring s. 3 Medverkan i evenemang s. 3 Medlemsaktiviteter s. 4 Radio Lilith s. 4-6 Lilith Eve 8 mars s. 6-7 Lilith

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014

Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014 Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 4 Revisionsberättelse... 5 Underskrifter... 6 Förvaltningsberättelse 2014 Feministiskt Initiativ,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Org nr 769626-8114. Styrelsen för. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Org nr 769626-8114

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Org nr 769626-8114. Styrelsen för. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Org nr 769626-8114 Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1(5) Styrelsen för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 26 augusti 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer