Verksamhetsberättelse och. Årsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och. Årsbokslut"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsbokslut 2014 Föreningens verksamhet s.2 Föreningens administration s.2-6 inkl. styrelsens aktiviteter, medlemsfest, medlemskap Konsertverksamhet s.7-8 Lilith Eve 8 marskonsert Nalen - Stockholm s.7 och medverkan i manifestation på Sergels torg Lilith Eve i Kungsträdgården - Stockholm s.7 Visfestival och Öppen scen på Stocksundstorp -Stockholm s.7 An Eve for Liliths - Uppsala s.8 Lilith Eve på Folk å Rock -Malmö s.8 Övriga evenemang och aktiviteter s.9-10 Öppen scen - Stockholm och Lilla Edet s.9 Workshop i ljudteknik - Uppsala s.9 Sång och rörelseworkshop i Uppsala s.9 Låtskrivarworkshop - Lilla Edet, Västerlanda s.10 Lilith Eve i media och marknadsföring s.10 Samarbetspartners och bidragsgivare s.11 Arbetsgrupper och styrelse 2014 s.12 Årsbokslut s.13-17

2 2 Föreningens verksamhet Musikföreningen Lilith Eve verkar för att lyfta fram kvinnliga upphovsmän inom musikområdet och för ett jämställt musikliv. Under 2014 har föreningen verkat för detta genom konsertarrangemang. Öppna scener och workshops i Stockholm, Uppsala, Malmö (Skåne) och Lilla Edet (Västra Götaland). Föreningen ska även utgöra ett nätverk med möjligheter till utbyte och stöd mellan medlemmar. Detta har den gjort genom de aktiviteter och arrangemang som har anordnats, där flera medlemmar har samarbetat och haft ett utbyte, samt även genom att föreningen tillhandahåller en intern medlemsida på Facebook. Ordinarie medlemskap erbjuds kvinnliga upphovsmän inom musikområdet och stödmedlemskap är öppet för alla. Föreningens administration Ordinarie årsmöte Ordinarie Årsmöte hölls den 29 maj på Kafé Mäster Olof i Gamla stán. 12 ordinarie medlemmar närvarade Kaféet abonnerades som favorit i repris från föregående år, med catering i form av libanesisk buffé. Verksamhetsberättelse, Årsbokslut och Revisionsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag med omval av ordförande Clara Cleo Cornell och ordinarie ledamöter Caroline Williams och Elizabeth Fagerlund, samt nyval av Marianne Milde. Därtill valdes Maria Johansson till ny ordinarie ledamot. Den nya styrelsen blev därmed de på Årsmötet valda ledamöterna, med två års mandattid, samt sittande ledamöter med ett års mandattid kvar; Hanna Hanski Grünewald, Signe Rudberg Selin och Eleonor Lindberg. Därtill beslutades enligt styrelsens motion om ett deltidstjänst på 40% för årets sista fem månader samt vid erhållande av årsbidrag 2015 ytterligare fem månader, februari-juni. Förslaget möjliggjordes genom en skattesubvention i form av nystartsjobb, vilket halverar lönekostnaden för föreningen. Detta blev en lösning för att kunna hantera arbetsbelastningen för bidragsadministration och föreningsutveckling,-något som organisationsbidraget också syftar till. Ytterligare en styrelsemotion rörde rutiner som i Stadgarna gjorde att Verksamhetsberättelse och Årsbokslut måste presenteras medlemmarna så långt som nio veckor på förhand, vilket nu slopades, samtidigt som rutinerna med tidsramar kopplade till informationen inför Årsmötet, både till styrelse och medlemmar förenklades och samordnades.

3 3 Styrelse Marianne Milde, som är ekonom till yrket valdes till styrelsens nya kassör på konstituerande möte, och kunde även överta uppdraget med bokföring från Treekon ekonomi. Hanna Hanski Grünewald fick kvarstå som interimistisk kassör under en övergångsperiod, eftersom Nordea kräver färdiga protokoll före de kan ge fullmakt till ny firmatecknare. Signe Rudberg Selin kvarstod som sekreterare samt ansvarig för Uppsala länsgrupp och arbetade även med Skåne länsgrupp. Maria Johansson valde att avsäga sig styrelseuppdraget på grund av tidsbrist. Eleonor Lindberg ansvarade för 8 mars och Caroline Williams ansvarade för Öppna scener och viskonsert under hösten. Arbete med administrativa rutiner och policys En ambition har varit att i en samverkan mellan nystartstjänsten och den nya kassören med ekonomkompetens stärka våra administrativa rutiner, förnya och förtydliga olika styrdokument och policys, och informationen runt bådadera. Det arbetet har pågått under hösten, med ett policydokument i flera delar för styrelsen, som också kommer användas som grund för tydligare information till medlemmarna för bland annat arrangörsansvar. Därtill har vi skapat egna malldokument för olika ändamål. Möten Under året har sammanlagt 6 styrelse- samt länsplaneringsmöten hållits, men mycket arbete har gjorts enskilt och via mailen då det varit svårt att få till stånd gemensamma tider. Ordföranden och kassör har däremot haft frekventa möten med anledning av administrativ och ekonomisk planering, sedan hösten Ordförande har också haft enskilda möten med olika ledamöter. På grund av ett inställt styrelsemöte i mitten av hösten samt mycket frågor att hantera bedömdes behovet finnas för en rejäl styrelsekonferens på 2 dagar. Konferensen avsåg beslut och planering vid årsslutet, då den från början var planerad att läggas, men fick på grund av förhinder skjutas fram till första veckan i januari. Ekonomi I januari 2014 erhölls besked att Myndigheten för Ungdoms-och civilsamhällesfrågor (före detta Ungdomsstyrelsen) även för detta andra år av tre bedömt Lilith Eve att ha ett riksintresse som förening, utifrån att vi har en verksamhet som är på väg att utvecklas till fem län, och som realistiskt kommer att vara etablerad inom ramtiden på de tre åren Eftersom Lilith Eve som ideell förening har obefintliga intäkter så är ett årligt organisationsbidrag den grund som krävs för att möjliggöra de mest nödvändiga arbetsinsatser och omkostnader som en löpande föreningsverksamhet med administration, verksamhetsutveckling, styrelsearbete medmera kräver.

4 4 För alla de arrangemang och projekt vi vill genomföra krävs ytterligare ekonomiska resurser, vilket till en del löses genom bra samarbeten med andra organisationer och aktörer. Ett önskemål är att kunna proffesionalisera och bekosta mera av det digra arbetet som görs med evenemang och projekt, av både arrangerande medlemmar, artister och musiker. Vid tillfällen då vi lyckats erhålla kulturstöd-arrangemangsbidrag, eller om en samarbetspart har erbjudit artistgage har vi haft glädjen att kunna göra det, men vi har inte kommit därhän att den möjligheten alltid är given. Det kräver ytterligare insatser och kommer troligt att vara en del av ett löpande arbete som behöver göras flera år framåt. Det är också ett mål att det arbetet på längre sikt ska kunna göras av flera ordinarie medlemmar, i samverkan med styrelsen. Hemsidan Under början av hösten gjordes ett arbete med den nya hemsidan, med överföring av material och planering av funktioner i wordpress med vår medlem och webbdesigner Carin Lundhquist, i samråd med ordföranden. Detta fick sedan pausas p.g.a. andra åtaganden och ska göras klart Nätverksbygge med webbplattform Ambitionen att återuppta engagemanget för nätverksbygge med föreningar och aktörer som verkar för jämställdhet i musiklivet, efter projektet Q Music Network som legat vilande, aktualiserades åter med en ansökan om projektstöd för starten av en gemensam webbplattform. Detta på grund av en presentation av den av ordföranden genomförda förstudien, på mötet Jämställt musikliv nu! i Göteborg vintern 2013, där ett av förslagen i förstudien, en gemensam webbplattform vann stort intresse och gehör från samtliga medverkande. Vi tillfrågade nättidningen Equalizer som sa ja till att vara samarbetspart samt hade också en stödpart i Kultur i väst, som var värd för mötet i Göteborg Eftersom Statens Musikverks sista sökomgång för jämställdhetsprojekt var i mars 2014 så ville vi ta möjligheten att söka det stödet för en i sammanhanget så pass relevant sak. Då det inte beviljades gjordes också ett försök att erhålla ett stöd för jämställdhetsprojekt från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, men inte heller det beviljades. Medlemsfest Söndagen den 12 januari arrangerades medlems- och nyårsfest i Musikerförbundets foajé och nedervåning. Lilith Eve bjöd på catering -uppskattad libanesisk buffé, och det blev en gemytlig tillställning där många medlemmar framförde sin sånger på den öppna scenen. Medlemmar både från Stockholm, Uppsala och Skåne deltog och några hade med sig en vän eller äkta hälft.

5 5 Ambitionen hos styrelsen var sedan att arrangera en medlemsfest även i november, vilket informerades om i medlemsutskick under början av hösten. Men då vi gick ut med inbjudan närmare inpå festdatumet inkom nästintill inga anmälningar, trots påminnelser och i och med det fick vi ställa in novemberfesten. Avtackning av Kungsträdgårdens Sam Carlqvist Då Sam Carlqvist, som var den som från starten bjöd in Lilith Eve till det fina samarbete som vi haft med Kungsträdgården Park och evenemang sedan 2001 avslutade sitt mångåriga uppdrag och gick i pension sommaren 2014 så ville styrelsen tacka honom specifikt. Sam bjöds in till vår fest men blev förhindrad så därför fick ordföranden istället tacka honom genom att ses på en fika. En exklusiv blombukett och dito choklad överlämnades då och det blev ett trevligt samtal om både historien runt Kungsans och Lilith Eves samarbete, och annat. Sam erbjöd sig samtidigt att ställa upp med föredrag/samtal om Att nå ut över scenkanten för att dela med sig av sin mångåriga erfarenhet som ansvarig arrangör exklusivt för Lilith Eves medlemmar, något som vi absolut kommer att vilja ta tillvara på framledes. Medlemskap Den 31 december 2014 hade Lilith Eve 53 medlemmar varav 48 ordinarie, 1 hedersmedlem och 4 stödmedlemmar. Nya ordinarie medlemmar 2014 var Ida Kjellin, Malmö, Eva Nykvist, Göteborg och Ninna Katarina Gudmundsson, Stockholm. Därtill en ny stödmedlem; Solweig Lundin, Stockholm. Lilith Eves aktiva län Vi har under 2014 haft en aktiv verksamhet i Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland. Under hösten har kassör Marianne Milde påbörjat planering för arrangemang i Värmland där flera lämpliga kontaktnät för samarbeten finns. Styrelsen på andras evenemang Temadag med myndigheten för kulturanalys Den 11 april deltog ordföranden på temadagen Särskilda satsningar, öronmärkta pengar eller en radikalare kulturpolitik?. Temadagen var ett komplement till en rapport som Myndigheten för kulturanalys uppdragits av regeringen att göra angående jämställdhetssatsningar i kultursektorn De förslag, synpunkter och idéer som togs fram genom gruppdiskussioner sammanfattades av myndigheten, och bifogades deras rapport då den skickades ut till berörda parter inom kulturpolitik.

6 6 Grant Thornton kompetensutvecklande seminarier Grant Thornton är en revisionsbyrå med ett brett nätverk av kompetens, som bland annat håller kostnadsfria seminarier för ideella föreningssektorn. Ordföranden deltog den 25 september i ett seminarium om styrelsearbete i ideella föreningar och kassören och ordföranden deltog i seminariet Skattedag för ideell sektor den 27 november. SKAPELSEN - projektrelease Ordföranden fick inbjudan till releasen av SKAPS jämställdhetsprojekt Skapelsen och gick dit tillsammans med ledamot Hanna Hanski Grünewald. Skapelsen består av en film, en podcast och en interaktiv hemsida där kvinnliga musiker-förebilder lyfts fram Evenemanget hölls på Musikaliskas bar där det bjöds på mingel, film och livemusik. Skapelsenprojektet önskade sprida sitt budskap, och eftersom projektet låg väldigt nära Lilith Eves målsättning och inriktning så informerade vi på vår hemsida, Facebook och i medlemsutskick om Skapelsen. Händelser som berör Lilith Eves intresseområde En intressant medial händelse som noterats under 2014, som Lilith Eve också valt att lyfta fram eftersom det var direkt kopplat till vår verksamhet och vårt intresseområde, var den stora debattartikeln i Aftonbladet i februari; Glöm inte bort oss när historien skrivs, som en stor grupp kvinnliga musiker skrev under. Debattartikeln hade initierats av Marie Selander tillsammans med Marit Bergman, i samverkan med lightsarechanging, en mailgrupp för kvinnliga musiker. Övrigt Lilith Eve hade kontakt med arrangören för den stora kvinnokonferensen Nordiskt Forum I Malmö för ett eventuellt samarbete och föreslog artistmedverkan, men NF bjöd inte in oss i annan form än som bokande arrangör och vi kunde inte prioritera att bekosta en egen plats. Hösten blev på många sätt föreningens mest aktiva period med konserter och workshops både i Stockholm, Uppsala, Malmö och Västerlanda. Därtill var det en intensiv period för bidragsansökan, administration och problemlösning för styrelsen. Även planeringen för vår 8 marskonsert påbörjades under hösten, med kontakten med Haninge Kulturhus, och ett bidrag för ett extra event för ungdomar som var tänkt att ges i samband med 8 mars; Do your music söktes från Stockholms stads kulturförvaltning. Även under 2014 har vi känt en övertygelse om att utvecklingen till flera, mera aktiva län är viktig för föreningens syfte och mål. Vi tror att Lilith Eve har en uppgift att fylla för musiklivet, jämställdheten och kvinnliga musikskapare i flera år framöver. Genom den nationella utvecklingen, -vars grogrund egentligen alltid funnits i medlemmar som varit utspridda över Sveriges alla hörn, kommer Lilith Eve att bli en än mer dynamisk plattform för givande utbyten och samarbeten.

7 7 KONSERTVERKSAMHET Lilith Eve 8 marskonsert Eleonor Lindberg höll i planeringen av 8 mars-konserten 2014, i samråd med ordföranden och samarbete med medverkande artister. Affisch gjordes av Annika Törnqvist. Konserten hölls på Stacken-scenen på Nalen. Ljud, mat och inträdet sköttes av Nalens personal och ingick i hyran av lokalen. Artister var Maria Rosén, Annette Tarstad, Pernilla Dahlstrand, Eleonora Butterflies, Idas Apolonia Kvartett, Kora Dolora, Stina Elg och Amazonas Inner Eye. Medverkade gjorde även Sara Mohammed, ordförande och grundare av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Hon berättade om sitt arbete med ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld. Vi hade också med en representant för Socionomer Utan Gränser, som berättade om hur de arbetar med denna problematik. Lilith Eve deltog även i en manifestation på Sergels torg på kvinnodagen Inför eventet på Sergels Torg hade Eleonor Lindberg tagit kontakt med Johanna Dahlin på Sveriges Kvinnolobby för att se om vi kunde få några av våra artister från Lilith Eve, att uppträda där. Eftersom det rent tidsmässigt endast fanns plats för ett band, så fick Johanna lyssna på några av våra artister, för att välja ut ett. Eftersom Idas Apolonia är ett band som spelar glad och rytmisk musik med samhällstillvända texter valde hon dem. Apolonias kvartett bokades proffessionellt och vid detta tillfälle hyrde även Sveriges Kvinnolobby vår ljudanläggning. Lilith Eve i Kungsträdgården 2014 Den årliga sommarkonserten gavs söndagen den 29 juni kl Som vanligt var bredden i artisteri, genrer och åldrar stor. Medlemmar från såväl Skåne, Uppsala, Göteborg och Hallstahammar medverkade, tillsammans med Stockholmsbaserade artister och inbjudna gästartister. Det bjöds på pop, electronica, visa, improvisationsmusik, latininspirerat, och mer därtill i det fina sommarvädret. Kungsträdgården bidrog som vid föregående år med teknik och personal och ett arrangemangsarvode på kr. Arrangörsgruppen 2014 bestod av Malin Wester, Anette Tarstad, Kitte Ström, Filippa Engellau och Isabella Sedin. Medverkande Lilith Eve artister: Tanya Wayra Colectivo (Malmö), Maria Rosén, Grape, Marianne Milde, Starlette, Lucy, Ida Wiklund (Uppsala), Gitte Pålsson (Malmö), Nanna Walderhaug, Stina Elg med Vänner (Hallstahammar) och My little Ponny (Västra Götaland). Medverkande gästartister: Anja Hallner, Eira.

8 8 Viskonsert och Öppen scen på Stocksunds torps gård Den 14 september arrangerades Visfestival och Öppen scen på anrika Stocksunds torps gård i Solna, på initiativ av Caroline Williams. Medverkande artister var Caroline Williams, Jenny Holmgren, Marianne Milde och Eleonor Lindberg. Ordföranden informerade om föreningen och fika såldes till självkostnadspris. Efter konserten fortsatte evenemanget med en livfull Öppen scen med flera gästpoeter. An Eve for Liliths Uppsala Uppsala länsgrupp genomförde en konsert på restaurangen Creperi Lemoni lördagen den 27 september. Artister var: Signe Rudberg Selin, Leneh (Helene Schöning Falén), Saska Björk, från Uppsala - samt Jenny Holmgren från Stockholm. Det var fri entré. Tack vare en hel sida i Uppsala Nya bilaga City - där Saska porträtterades och Lilith Eve presenterades, så var det mycket folk. Konserten var ett samarrangemang med BILDA studieförbund och Creperi Lemoni:s musikansvarig Agnes Rydvall. Modellen med några Uppsala-medlemmar och en inbjuden från annat län kändes bra. Ekonomi: Ljudteknikern samt inhyrd ackompanjatör arvoderas av Lilith Eve. BILDA tryckte gratis affischen som Lena Zeitler från Uppsalagruppen gjort originalet till. Inga intäkter, fri entré. Lilith Eve konsert på Folk å rock /Malmö Skåne länsgrupp genomförde en konsert på Folk och Rock i Malmö lördagen den 4 oktober. Artister var Gitte Pålsson, Ida Kjellin, medlemmar samt Sofia Thelin, gästartist från Malmö, och Eva Nykvist, medlem från Göteborg. Signe Rudberg Selin kom från Uppsala och var konferencier och sjöng också två sånger - ackompanjerad av Sofia Thelin. Konserten var välbesökt och stämningen var hög. Signe skänkte bort 2 exemplar av Lilith Eve Collection no.1. Fotodokumentation av kvällen finns. Ekonomi: Inträde: 100 kr per pers. Del av intäkterna gick till artisterna registrerat som lön mot kvitto, resten av pengarna sparades för framtida konserter i Skåne-gruppen. Ljudteknikern samt inhyrd ackompanjatör arvoderas av Lilith Eve, som också bekostade resor samt kost och logi för ditresande.

9 9 ÖVRIGA EVENEMANG OCH AKTIVITETER Öppen scen i Stockholm och Lilla Edet Om Lilith Eves Öppen scen Den anrika Lilith Eve traditionen Öppen scen, som återupptogs efter många års uppehåll av styrelsen 2012, har under 2014 arrangerats både i Stockholm och i samarbete med Vkom i Lilla Edet. Västergötland. Lilith Eve Öppen scen är öppet för alla intresserade, -såväl medlemmar som icke medlemmar. Evenemanget fungerar som ett bra tillfälle för nätverkande och utbyte mellan medlemmar, musiker och musikintresserade. Vid varje tillfälle informeras det om Lilith Eves verksamhet och föreningsmaterial och samlings- CD finns på plats. Stockholm I Stockholm var ambitionen från början att ha en Öppen scen 4 ggr/termin från och med höstterminen, men det blev det istället 2 tillfällen eftersom ansvarig för Barbaras kulturcentrum, den scen vi planerat samarbeta med fick förhinder och det blev svårt att hinna lösa samt även lägga den tid från styrelsen som krävdes. Caroline Williams, som har stor rutin av att vara evenemangsvärd höll i de två tillfällena. Den 14 september, i samband med Lilith Eves Viskonsert på Stocksunds torp gård. Där framträdde efter konserten flera poeter vilket gav hela evenemanget en spännande dynamik. Den 6 november på restaurant Lilla Wien, som var fullstatt med publik och öppenscenartister Öppen scen på Folkets Hus, Lilla Edet På Folkets Hus i Lilla Edet arrangerades en Öppen scen den 28 oktober. Det var ett samarrangemang mellan Västerlanda Kultur & media och Lilith Eve. Workshop i ljudteknik: "Så kan du låta!" i Uppsala En workshop i ljudteknik arrangerades av Lilith Eve Uppsala lördagen den 31 maj. Ljudtekniker Dece Carlsson, som också skött ljudtekniken på flera konserter i Uppsala höll i workshopen och vi kunde låna BILDA:s lokal. Kursledaren bekostades av Lilith Eve, som erbjöd medlemmarna denna workshop kostnadsfritt. Stort intresse fanns och nio medlemmar deltog, bland dem även medlemmar från Stockholm.

10 10 Sång och rörelseworkshop för Lilith Eve Uppsala Medlemmar i Uppsala blev bjudna att delta i en sång- och rörelseworkshop i BILDAS regi utan kostnad, eftersom Lilith Eve är samarbetspart till BILDA. Låtskrivarworkshop i Lilla Edet En Låtskrivarworkshop med improvisation som metod arrangerades den 28 oktober med bandet Amazonas (och medlem Annika Törnqvist). Workshopen genomfördes i Lilla Edet Folkets Hus. En liten grupp på 5 kvinnor deltog. Workshopen var mycket lyckad och alla utmanades i sitt skapande. Under workshopen framförde alla deltagare nya sånger från scenen. Workshopen fick också fin uppmärksamhet med en artikel; Plasthink och gitarrplink under låtskrivarkurs samt foto på nyhetssiten ttela.se. Workshopen var ett samarbete mellan Västerlanda Kultur & media och Lilith Eve. Lilith Eve i media och marknadsföring Lilith Eves Viskonsert och Öppen scen på Stocksundstorps gård i Solna infördes i Solnas kulturkatalog. En notis fanns också med i Lokaltidningen Mitti. An Eve for Liliths fick stor uppmärksamhet i Uppsala Nya Tidning Ett helt uppslag i UNT:s Nöjesbilaga gavs till Lilith Eves Uppsalakonsert, med fokus på medlemmen Saska Björck, som intervjuades. Artikel om Låtskrivarwokshop i Lilla Edet På nyhetssiten ttela.se skrevs en artikel med foto om Låtskrivarworkshopen i Lilla Edet. Marknadsföring för samtliga Lilith Eves evenemang har gjorts av projektansvariga och medverkande artister, med mailutskick till media och nätverk, Facebook inbjudningar/affischer och genom Lilith Eves hemsida. Affischering på stán har gjorts av projektansvariga och medverkande i evenemangen. Evenemang har också lagts in i webbkalendarier som Gratis i Stockholm och gigguide.se.

11 11 Samarbetspartners och bidragsgivare 2014 Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor Lilith Eve har erhållit stöd för sin verksamhet 2014 med ett organisationsbidrag från Ungdomsstyrelsen på kr. Svenska Musikerförbundet Lilith Eve hyr ett kontors- och förvaringsrum på Svenska Musikerförbundet i Stockholm, och har som extra resurs kunnat låna nedervåningens lokal vid styrelsemöten och medlemsfest. Kungsträdgården Park & Evenemang AB Kungsträdgården Park &evenemang har för 14:e året i rad upplåtit stora scenen med teknik och personal för evenemanget Lilith Eve i Kungsträdgården, sam bidragit med ett arrangemangsarvode på kr. Studiefrämjandet Stockholm Genom samarbete med Studiefrämjandet har Lilith Eve kunnat trycka ut affischer för sina evenemang utan kostnad. Studiefrämjandet Malmö Studiefrämjandet stod för STIM avgift och hjälpte till med affischer, flyers och marknadsföring för Lilith Eve på Folk å rock i Malmö. BILDA Uppsala Genom samarbete med BILDA har Lilith Eve kunnat låna lokal, trycka ut affischer samt även bjudits på sång- och rörelseworkshop kostnadsfritt. Mäster Olofsgården Lilith Eve är medlem i Mäster Olofsgården och betalar en årsavgift. Därigenom har vi kunnat ha Årsmöte på Kafé Mäster Olof utan kostnad. Vi kan vid behov även få tillgång till kurssalar.

12 12 Projekt- och arbetsgrupper 2014 Styrelse Ordförande: Clara Cleo Cornell, sekreterare: Signe Rudberg-Selin, kassör: Marianne Milde, ordinarie ledamöter: Caroline Williams, Eleonor Bergqvist Lindberg, Elizabeth Fagerlund. E-post till samtliga ledamöter finns på Lilith Eves hemsida. Ordinarie Revisor: Sonja Kovaleff Valberedning Anita Berger och Marianne Milde Sammankallande Uppsala län: Signe Rudberg Selin Sammankallande Skåne län Gitte Pålsson (Malmö) Sammankallande Västra Götalands län; Annika Törnqvist (Västerlanda) Projektgrupper Lilith Eve 8 mars Eleonor Lindberg Lilith Eve i Kungsan Anette Tarstad, Malin Wester, Filippa Engellau, Isabella Sedin, Kitte Ström Lilith Eve Öppen scen och Visfestival Caroline Williams Lilith Eve på Folk å rock, Malmö: Gitte Pålsson, Signe Rudberg-Selin An Eve For Liliths, Uppsala: Signe Rudberg-Selin, Leena Svensson Zeitler, Saska Björck. Musikföreningen Lilith Eve Organisationsnummer: Postadress: c/o Sv. Musikerförbundet Alströmergatan 25 B Box , Stockholm Hemsida: Facebook: Lilith Eve Official Plusgiro

13 13. 1(5) Årsbokslut Musikföreningen Lilith Eve Styrelsen för Musikföreningen Lilith Eve får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Resultaträkning 2 - Balansräkning Tilläggsupplysningar 5 - Underskrifter 5

14 14. Musikföreningen Lilith Eve 2(5) RESULTATRÄKNING Föreningens intäkter Medlemsavgifter Projektintäkter och övriga intäkter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Projektkostnader Övriga kostnader Summa föreningens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 16 Räntekostnader och liknande resultatposter -5 Summa finansiella poster 11 Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

15 15. Musikföreningen Lilith Eve 3(5) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 16. Musikföreningen Lilith Eve 4(5) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resulat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 17. Musikföreningen Lilith Eve 5(5) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 1 Projektintäkter och övriga intäkter Kungsträdgården Malmö Folk & Rock Erhållna bidrag Nystartsjobb Övriga intäkter Not 2 Projektkostnader Kungsträdgården mars Riks/Länsprojekt Öppen scen Övriga Not 3 Övriga kostnader Lokalhyra Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial Resor Tele, porto, intermet Bokföring, revision Styrelsearvoden, löner och arbetsgivaravgifter Möten/Trivselträffar Hemsida Övrigt Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter (medlemsavgifter) Reserv kostnad bokföring och bokslut Förutbetalt bidrag, All Ages stöd till Do Your Music

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Föreningens verksamhet s. 2 Föreningens administration s. 2-3 Medlemsaktiviteter s. 3 Lilith Eve i Uppsala s. 4 Konsertverksamhet: Lilith Eve 8 mars, Lilith Live, Öppen scen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningens adminstration s.2-4 Medverkan i evenemang och medlemsaktiviteter s.4 Radio Lilith s.5-6 Lilith Eve 8 mars s.7-8 Lilith Eve i Kungsan 10-årsjubileum s.8-9 Lilith Live

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 blev ett väldigt tungt styrelseår. Det var det året då RFSL Ungdom Malmö gick från att vara ett distrikt utan ekonomi till ett distrikt med budget på 280 000 kr, anställda,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2010

Årsmöteshandlingar 2010 Årsmöteshandlingar 2010 - Dagordning - Årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse - Revisionsrapport - Propositioner (förslag från styrelsen) - Motioner med styrelsens kommentarer - Valberedningens

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer