III - IIIS' -l.. l - -.'- l.43 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "III - IIIS' -l.. l - -.'- l.43 -"

Transkript

1 III - IIIS' -l. l - -.'- l.43 -

2 Mosaiska församlingens organisation Budget för biblioteket 1980 Tillkomsten av mosaiska församlingen och biblioteket Biblioteket av idag Bokbeståndet; klassifikations- och katalogiseringssystemet. Mosaiska församlingens klassifikationssystem Katalogisering Tidskrifter Bokurval Lån - besök Sid 1 Personal utställningar Biblioteket i framtiden Förslag till detaljerad biblioteksförändring Bibliografiska referenser

3 Inledning I denna uppsats skall jag beskriva hur ett privatbibliotek ar uppbyggt. Jag har bl a gått in på en historisk bakgrund till hur mosaiska församlingen uppstod. Litteraturen just om detta var rikhaltig, medan däremot litteraturen om bibliotekets historik saknades. Jag har d2 i möj ligaste mån kontaktat personer, som efter bästa förmåga bistått mig i denna min fråga. Jag vill passa på att tacka dessa och andra personer som har givit mig värdefull information och som dessutom har givit mig en intressant bild av biblioteket som helhet. Arbetet som sådant har varit stimulerande, om än ej tillfredsställande på vissa mer exakta områden. Jag har ur mitt eget subjektiva perspektiv skildrat bibliotekets inre. Asikter och dylikt som kan framträda i uppsatsen står jag helt för då de bibliografiska referenserna ar nästan obefintliga.

4 I4osaiskax) församlingens organisation Församlingen är en sammanslutning av mosaiska trosbekännare, bosatta i Stockholm eller dess närhet. Av Stockholm cirka 9000 judar var 1979, 4949 medlemmar i församlingen. Medlemskapet är sedan 1952 helt frivilligt. Församlingsskatten beralaias på den beskattningsbara inkomsten. Församlingen styrs enligt demokratiska parlamentariska principer. Vart tredje år anordnas val, varvid 25 fullmäktige väljes. Valet sker i princip efter samma regler som vid val till riksdag och kommun. Det finns tre partier att välja bland; en ortodox-traditionell, en reformvänlig och en enhetsgrupp. Fullmäktige väljer i sin tur föreståndarkollegium, som består av ordförande och rotlar för olika områden. För varje rotel ar en vald föreståndare. Rotlarna ar till antalet sju. De handhar utbildnings- och kulturarenden, religiösa ärenden, ekonomiarenden, sociala ärenden, informations - och kontaktarenden, kansli- och personalärenden och ungdoms- och fritidsärenden. Budget för biblioteket 1980 Bibliotekarie :- Nyförvärv (böcker, tidskrifter m m) 6 000:- Dessa utgifter betalas med församlingsmedlemmarnas medel. Men försam- -1ingens medlemmars antal är ändå oberoende av vad biblioteket får disponera över för budget. Därför om medlemmarnas antal skulle minska finns alltid någon fond eller dylikt som stöd. Dessutom finns innestående ett belopp på :-, som biblioteket har fått som gåva av Peter Freudenthal. Han har donerat beloppet till biblioteket genom att han sålt sina kons tverk. Tillkomsten av mosaiska församlingen och biblioteket Under Gustav III : s regeringstid utfärdades en kunglig resolution år 1775, vilken innebar att Sverige skulle få sina första skyddsjudar. Anledningen var att Aaron Isaac (hans hebreiska bibel från 1740 finns bevarad i biblioteket) kom till Sverige 1774 från nuvarande Osttyskland Han var till yrket gravör, sedan armgleverantör under Gustav I I I : s ryska krig och slutligen grundläggare av en guldsmeds- och bankiraffar, som i Sveriges historia kom att spela en stor roll. Aaron Isaac var den förste juden i Sverige som fick bosattningstillstånd, trots att han vägrade att konvertera. Han fick nu överståthållaren Carl Sparres tillstånd att bilda gudstjänst med rabbin. Dock bestämdes att synagogor endast skulle upprättas i Stockholm och några andra stader. Nar detta kom till allmänhetens kännedom uppstod judefientliga stämningar. Vissa inskränkningar gjordes dock; bl a att judar varken kunde bli riksdagsmän eller ämbetsmän. För enskilds böter och utgifter skulle i vissa fall hela församlingen ansvara, och för vissa brott skulle jude straffas hårdare än andra. Detta s k judereglemente inverkade på de x) numera judiska försainlingen

5 svenska judarnas politiska ställning och sociala liv. Det fanns inget direkt organiserat trossamfund i Stockholm. Frågor rörande äktenskap, skilsmässor, förnynderskap och arv avgjordes ej av lagar utan av den judiska lagen. Aaron Isaac bodde i Gamla Stan i närheten av dåvarande synagogan vid Tyska Brunn, som sedan 1795 varit församlingens gudstjänstlokal. Lokalen var förfallen och för liten till ytan, men då församlingens medlemmar endast var 450 till antalet ansags det inte vara bradskande att bygga ny synagoga. Men församlingens ledande män ansåg att gudstjänstlivet och församlingslivet blev lidande, och år 1861 inköptes en tomt på Wahrendorff sgatan. Den nya synagogan invigdes samma år som de svenska judarna tillerkänts fulla medborgerliga rättigheter. Därmed började en ny epok i Stockholms mosaiska församlings historia. Församlingen firade års jubileum och synagogan fick då besök av vår nuvarande kung. Under 1880-talets senare årtionden och den närmaste tiden därefter ökades de mosaiska församlingarnas medlemsantal relativt snabbt, huvudsakligen genom östjudisk invandring. En avsevärd del av de judar som i våra dagar spelar eller alltjämt spelar en betydande roll i naringslivet och kulturlivet, ar barn eller barnbarn till invandrare från Östeuropa. Som exempel kan nämnas Bonniers förlags grundare Albert Bonnier och Oscar Levertin som använde många judiska motiv i sin diktning. Församlingen hade även andra lokaler utspridda i Stockholm. Det fanns lokaler för olika typer av aktiviteter. Troligtvis fanns biblioteket då på Birger Jarlsgatan 4. Biblioteket grundades 1883 enligt rabbin Kronheims uppgift till efterlevande grundades biblioteket enligt Sundström (se 1itt.fört.). Bibliotekets historia var också rabbinernas. De satte sin prägel på bokbeståndet, som till stor del donerats vid deras bortgång. Väsentligen har det tillkommit aven genom sterbhus och genom upplösta föreningar. Ar 1895 fanns omkring 4500 band och 1000 smärre skrifter. Under alla år har bokbeståndet systematiskt kompletterats efter basta förmåga gjordes en fullstadig dubbel kortkatalog samtidigt som församlingshuset vid synagogan byggdes om. Biblioteket ar allts5 belaget bakom synagogan på Wahrendorf f sgatan 3, central t vid Kungs trädgården med utsikt mot Berzelii park. I början på 1950-talet omarbetades klassif ikationssystemet helt. Bokbeståndet var år band. Det var rabbinen professor Kurt Wilhelm som tillsammans med bibliotekarien Raphael Edelmann utvecklade ett system som var unikt och passade just för biblioteket i Stockholm. Kurt Wilhelm var rabbin i Stockholm ända fram till sin död Ar Han undervisade i judiska ämnen p& Stockholms universitet. Raphael Ede Imann undervisade likaså f as t på Köpenhamns universitet. Edelmann utarbetade bl a en katalog för hebreiska inkunabler.

6 Det katalog- och klassifikationssystem som de utarbetade $r h idag i bruk. Redan på 40-talet var det trhgt om utrymn~e och då anskaffades bokhyllor i mån av plats. Antaganden k+n ju göras att bokbeståndet under 40-talet måste ha expanderat betydligt. Världshändelserna kom att utvidga mosaiska församlingsbibliotekets bokbestånd. B1 a kom intryck från andra världskrigets överlevande judar som hade lyckan att klara sig och ville skriva av sig sina hemska upplevelser. Dessutom tillkom böcker som tog upp historiska, sociologiska, psykologiska och politiska aspekter över kriget. Följden av krigets hemlösa överlevande var att staten Israel proklamerade sin självständighet år På senare år har bibelns land utforskats av människor från hela världen. De arkeologiska utgravningarna bl a Massada gjorde sitt till för att turister skulle koinma. Kristendomen försvann SOIII ett iime från schemat. Religionsunclervisriir1ge11 medförde ökat krav på litteratur om judendomen. Biblioteket av idag Idag har mosaiska församlingens bibliotek volymer av vilka 2250 böcker ingår i en donation från rabbin Ehrenpreis. Dessa böcker finns i ett angränsande rum och utlånas ej. De ar katalogiserade för sig. Vid första anblicken av biblioteket ser det bedrövligt ut. Det ar plats för 8000 volymer mot nu befintliga. Böckerna ligger bakom och ovanpå varandra. Som låntagare är man helt beroende av bibliotekarien. Det finns inga skyltar som talar om var exempelvis de skönlitterära böckerna står. Men vid närmare granslaiing så finner man alla böcker samlade av samme författare oavsett språket på en och samma plats. Belysningen är mycket dålig och ej heller finns utrymme för att studera referenslitteratur en längre tid. Katalogen finns i ett kassaskap som ar belaget i en smal gång i biblioteket. Interiar fdn farsamlingsbiblioteke+ med bibliotekarien rabbin E. Kronhelm :

7 ~okbesthdet ; klassifikations- och katalogiseringssystemet Genom att i viss mån beskriva församlingsbibliotekets klassifikationssystem, får man samtidigt med en bild av bokbeståndet. Det ar helt omöjligt att göra ett representativt urval - att närmare beskriva någon speciell avdelning. Sj alvfallet har biblioteket rariteter som ter sig intressantare vid fysisk närvaro. hied all säkerhet kan låntagaren känna stor tillfredsstallelse med det stora utbudet av litteratur som biblioteket disponerar över. Men förutsättningen är ju att man som låntagare vet vad församlingsbibliotekets utmärkande bokbestånd består i. Jag har val t at t nämna aven underavdelningarna på den skönlit terära avdelningen för att sedan kunna beskriva katalogiseringen. Vissa av avdelningarna ar helt svårbegripliga och därför reserverade för personer med större insikt i bibliotekets specifika bokbestånd. Mosaiska församlingens klassifikationssystem: Uppdelning (språklig ev geografisk) Siffrorna på andra platser efter kolon betyda: hebreiska arameiska och andra semitiska språk klassiska sprak j iddisch, spaniolisch svenska, 55 andra skandinaviska språk engelska, 66 USA - engelska tyska och andra germanska sprak franska och andra romanska språk slaviska spr2k 1: Handskrifter och rara 2: Bibliografier 3: Skrifter i allmiint och blandat irineh&ll 4 : Spr5kveteriskap : judiska språk 5: Bibel : Tenach 6: Arkeologi 7: Förtalmudisk litteratur t3 : Kris tendoni 9: Talmud litteratur 10: Halacha 11: Agada och Homiletik 12 : Kult (Guds t j änst ordning) 13: Judisk teologi 14: sektväsen, refornl assimilation 15: Filosofi 16: Kabbala och Chassidism

8 17: Andra religioner 18: Kulturhistoria : judisk 19: Judarnas historia 20: Biografi och genealogi 21: Litteraturhistoria : judisk 22: Litteratur : judisk 22:ll-19 Samlingar och antologier 22:21-29 Samtliga verk: särskilda författare 22 : Poesi : medelåldern 22:41-49 Poesi: nyare tiden. s 22:51-59 Dramer 22:61-69 Romaner och noveller 22:7 Brev 22:9 Varia 8 : Utgår för valmöjlighet Konst : judisk Rättsvetenskap : judisk Statsvetenskap och sociologi : judisk Naturvetenskap och medicin Geograf i Antisemitism och apologetik Zionism Icke- judiska skrifter Katalogisering Det finns en nominalkatalog (den alfabetiska) och en realkatalog (den systematiska). Katalogkorten ar ganska stora och många ar av äldre datum och då handskrivna. På de gamla handskrivna korten kunde aven stå kommentarer som: varifrån och av vem boken donerats. Men idag står följande: författare, titel, undertitel, ort, år, sidantal, illustrationer och storlek. De gängse teclmen enligt SKR (Svenska katalogiseringsregler) används ej. Det enda som skiljer nominalkatalogen från realkatalogen ar kortens färg. I regel plockas ett kort in i nominalkatalogen på författaren. Det finns alltså inget kort på bokens titel, undantagsvis som på s j älvbiograf iska verk. För att närmare beskriva realkatalogens uppställning så skall jag som exempel förklara avdelning 22, vilket ar den skönlitterära. En skönlitterär roman på svenska får då signum; 22~ står för litteratur: judisk (se avdelning 22), 6 :an står för romaner och 5 för svenska språket enligt uppdelningen som står överst på klassifikationssystemet. En engelsk roman får då som signum 22:66. Om boken är en Översättning framgår inte. Signumet skrivs med blyerts på titelbladet, dar aven ett accessionsnummer finns: exempelvis; 1979/83. Boken ar nummer 83 i ordning år I själva accessionskatalogen står aven författare, titel, orten och årtalet angivet. Detta system tillämpas aven på facklitteraturen enligt de övriga avdelningarna med respektive underavdelningar. självfallet ar böcker på hebreiska och jiddisch katalogiserade i separata kataloger då bokstäverna är av annan karaktär.

9 Tidskrif ter Biblioteket har ungefär 25 olika tidskrif ter. En j iddischspråkig dagstidning från Paris (Unser WORT) förekommer och den ar också den enda som kan lånas hem. Urvalet har gjorts enligt efterfrågan och givetvis efter ekonomiska resurser. Biblioteket tillhandahåller gratis tidningar från olika organisationer i Sverige som har judisk anknytning. Det kan vara tidningar som exempelvis ges ut av Stockholm judiska center och av förenade Israelinsamlingen. En tidning som bl a finns tillgänglig på folkbiblioteken är Fred i Mellanöstern, som ansvarig utgivare ar aktionsgruppen för fred i blellanöstern. Tidskrifterna sgaras och några av dem ar inbundna. Till skillnad från böckerna förvaras gamla tidskrifter i ett magasin. De utländska tidningarna köps i regel direkt från förlagen och j ag skall ta upp några som exempel. Dessa tidskrifter ar dock inte representativa för de övriga som finns på biblioteket. Jag anger dem bara som ett exempel på vad som finns och från vilka länder de kommer. Exempel : N R // : information issued by the association of Jewish refugees in Great Britain. - London. Allgemeine // : judische Wochenzeitung. - Diisseldorf. Aufbau // : America's largest german language newspaper. - New York. The Jerusalem Post // : the latest news from Israel. - Jerusalem. Jewish Chronicle // : the organ of British Jewry. - London. Judische Rundschau // : unabhängige Wochenzeitung fur die Schweiz und das ausland. - Basel. Jddisk Orienteng //. Midstream // : a monthly Jewish Review. - New York City. Neue Judische Nachrichten //. - Miinchen. Bokurval Bokurvalet sker på så satt att bibliotekarien laser bokrecerisioner i dagstidningar och i de tidskrifter som biblioteket har. Rabbinen kan i mer grundlaggande äimnen rådfrågas. Bibliotekarien försöker att köpa böcker som ar representativa både inom fack- och skönlitteraturen. Sj älvfallet vill biblioteket hålla sig med nyförvärv på olika områden. Nar det galler skönlitteratur ar det svårare att välja representativt. I regel köps böcker av judisk författare som handlar om judiska hen. Det finns aven böcker av icke-judiska författare, men som tar upp judiska motiv och tvärtom. Det har i alla år diskuterats vilka kriterier som galler för en judisk bok. Barnböcker finns endast ett fåtal av. Det är ej heller säkert att bibliotekarien köper in alla böcker av sama författare. Självfallet blir ju bokurvalet subjektivt och ur låntagarens synpunkt kan man kanske bli förvånad över vad som eventuellt saknas och vad som finns.

10 Böckerna köps från Fritzes, och idag köps ungefär 100 volymer om året, inräknat både fack- och skönlitteratur. Tidigare köptes böcker från Sandbergs bokhandel som dessutom hade en kunnig expedit som hj älpte till med bokurvalet. Bokurvalsprincipen har tydligen varierat efter bibliotekarie och år. Lån - besök Man får i regel låna på en månad och nyförvärv 14 dagar. Biblioteket är öppet för allmanheten endast två dagar i veckan, några timmar på kvällen också. Den. sammanlagda tiden i timmar är 12. Förr fick man låna hem böcker mot borgenförbindelse, idag räcker det mot uppvisande av legitimation. Fjärrlån förekommer och många av låntagarna är studeranden som skriver om diverse judiska ämnen. Biblioteket har bl a fått besök av lärarhögskolan i Stockholm och Bibliotekshögskolan i Borås hade biblioteket öppet hela fem dagar i veckan och det gjorde sitt till for att höja statistiken i lån och besökare. Men den generösa satsningen varade bara det året. blen man har i viss mån kunnat behålla låntagarna från hade biblioteket öppet två tjmmar i veckan och 1940 var det öppet tre timmar i veckan. Men forskare kunde efter särskild överenskomelse aven på andra tider få tillträde till biblioteket. Så här ser statistiken ut för de år som jag har kunnat i möjligaste m b finna. Aṟ Lån Besökare MOSAISKA FORSAMLINGENS BIBLIOTEK WAHRENDORFFSGATAN 3 I1 hålles tillgängligt för avgiftsfria hemlån helgfria onsdagar kl. 11,30-12,30 f. m. och torsdagar 6,30-7,30 e. m. Biblioteket förfogar över en rikhaltig samling judisk-historisk, ' litteraturhist'orisk och religionshistorisk litteratur, vidare skonlitteratur p5 svenska, tyska och hebreiska. Därjämte ett flertal judiska tidskrifter... Boklån kunna även erhallas efter 1 enskild '~~erenskommelse med bibliotekarien, fil. kand. Leon Fried, Ostgötagatan 17, tel. Söder Aret var

11 Personal Biblioteket ar öppet tolv timmar i veckan och då skall aven det administrativa arbetet skötas. Det galler ju för bibliotekarien att prioritera vad som ar viktigast att göra under dessa tolv timmar, därför saknas uppgifter om exempelvis bokbeståndets ökning från tidigare år. Över huvud taget statistiska uppgifter är helt omöjligt att få fram. Bibliotekarien får hj alp med bl a katalogkorten av en pensionär som arbetar helt ideellt. Ideellt arbetar aven en dam som katalogiserar och klassificerar Frans Arnheims samlingar. Det ar meningen att Arnheims boksamling på ca volymer, som mosaiska församlingen inköpt i framtiden skall &gå i församlingsbibliotekets bokbestånd. utställningar I sessionssalen bredvid biblioteket anordnas utställningar. Biblioteket får helt gratis disponera över lokalen. Utställningarna kan variera i antal och art år från år. Som exempel kan nämnas då Singer blev nobelpristagare 1978 passade man på att även ta med tidigare judiska nobelpristagare från 1966, såsom Nelly Sachs och Samuel Agnon. På så sätt kan biblioteket göra reklam för sina böcker. Övrig PR över nyförvärv finns också att läsa i församlingens olika tidskrifter, I församlingsbladet, DN och SVD står notiser om utställningarna. Ibland kan föredrag hållas som har direkt samband med en utställning. Det brukar då vara någon från bibliotekets stödförening som är föredragshållare. Den heter Judiska bibliotekets vänner och den har som målsättning att sprida judisk kultur. Föreningen startade för ungefär 4 år sedan och har ca 140 medlemmar. Biblioteket spar aven på artiklar ur DN, SVD och Sydsvenska Dagbladet. Artiklarna handlar on1 kulturevenemang, som tar upp judiska motiv på bio, teater o s v. Biblioteket i framtiden Mosaiska församlingens bibliotek ar först och främst avsett för församlingens medlemmar. De svarar också för ca 70 % av låntagarna. En önskvard tanke ar att hela den judiska verksamheten centreras till ett och samma ställe. självfallet är att verksamhetens läge måste vara så centralt belaget som möjligt. Hillelskolan, ungdomsverksamheten etc skulle alltså finnas i anslutning till synagogan och biblioteket. Biblioteket skulle då givetvis utnyttjas i större utsträckning, och ha en gemensam öppettid med den övriga verksamheten. Då skulle biblioteket behöva mer personal och bl a bokurvalet, framförallt den skönlitterära litteraturen, breddas. Lokalerna skulle vara raka motsatsen mot nuvarande, d v s lättare att finna önskvard litteratur i. Det skulle medföra att låntagaren inte skulle dra sig för återbesök. Livslängden på böckerna skulle också förlängas om hyllorna var avsedda efter böckernas antal. Likaså skulle referenslitteraturen i större utstraclming läsas om belysningen var bättre, om det fanns bord och stolar i biblioteket. Dessa framtidsplaner är ju ur bibliotekssynpunkt elementära och tyvärr skulle de för länge sedan satts i bruk. Biblioteket av idag har en garderobstillvaro som har svårt att havda sig i framtiden.

12 Förslag till detaljerad biblioteksförändring Jag har tidigare beskrivit vad som skulle ändras på biblioteket. Nu tankte jag ytterligare förändra - då i mer detaljerad form. En biblioteksnämnd eller organisation har aldrig funnits och det har Iieller inte tillkommit någon för detta ändamål. Kulturrotelns ordförande (föreståndare) har varit behj alplig med information, såsom nar det är mest besökare på centret. Övrigt som har fastställts har bibliotekarierna bestämt i samråd med arkitekterna. De i sin tur kontaktar i vanlig ordning sina tekniker o dyl. Man har medvetet planerat mer detaljerat för att sedan ändra alltefter framtidens behov. Det fastställs att biblioteket skall ligga i bottenvåningen. Biblioteket skall ha en ingång direkt från entrén och en ingång i anslutning till centrets verksamhet. Då det redan finns tillgängliga utrymmen såsom kök och toaletter m m behöver biblioteket endast lokal för böcker. Biblioteket har ungefär volymer i sin ägo och det fastställs att göra en lokalplanering för volymer. Man har då tänkt att om bibliotekets volymer ökar i hastigare takt än beraknat så skall det finnas utrymme aven för detta. Flera alternativ ges, bl a att bygga på hyllorna, att flytta dem närmare varandra, och att aven ändra läsutrymmet. 2 Nar man kommer in från entréhallen skall ett kontorsrum (20 m ) finnas till vänster och på höger sida skall ges utrymme för tidskrifter och givetvis skall dar finnas bekväm stolar och bord. Direkt rakt fram från entréhallen finns informationen. Vuxenavdelningen ar i anslutning till den, och avdelningarna är uppdelade efter ämne.' Snett bakom informationen finns också en ingång, men den ar ansluten till övrig centerverksamhet. Det ar twt att den ingången skall endast användas då biblioteket har speciella öppettider exempelvis vid föredrag. 600 m ar disponerat för biblioteket, och man har till tidskriftutrynmet 80 m till sitt förfogande. Resten d v s 500 m2 har fördelats på bokbeståndet. Det har beräknats efter standardnormer om 33 böcker/hylla. Har bestäms att man skall ha 5 fack i bredd, vilket utgör 4 meter. Vidare fastställs att hyllorna kan vara ganska höga eftersom det saknas barnböcker. Det blir lagom höjd med 7 fack, och då står två hyllor mitt emot varandra. Antalet böcker blir då Då har man drygt en meters mellanrum mellan hyllorna, och det ar gott om utrymme att aven böja sig ner efter böckerna. 5 hyllor om dessa mått står till höger om informationen. Dar finns ett runt bord med bekväma stolar alldeles vid fönstret. Ehrenpreissamlingen står samlad för sig, och likaså finns referenslitteraturen bredvid. Det ges aven utrymme att placera några stolar utmed fönstret. Då kan låntagaren sitta mer enskilt. Resterande 8 hyllset placeras till vänster om informationen. Man har valt att placera ett avlångt bord alldeles bredvid informationen på den sidan. självfallet så behövs ett katalogskåp och det står också bredvid informationen. Det fastställs att belysningen skall installeras efter gängse beralaiingar och att skyltar satts upp till hyllorna. En framtidsplanering av hur många lån som ökar efter längre öppettider ar helt omöjligt att göra och att veta. Därför så blir planeringen ytterst preliminär och ändringar kan komma ifråga.

13 Tidigare hade biblioteket öppet 12 timmar och nu faststalls att det skall vara öppet 36 tim/vecka och dessutom tillkommer 4 timmars inre arbete. Man tar självfallet hänsyn till judiska helgdagar, och då ar biblioteket stängt fredagar såväl som lördagar. Bibliotekspersonalen måste vara beredd att hålla öppet vid vissa evenemang. Måndagar håller biblioteket öppet kl och dessa tider galler aven för torsdagar. Tisdagar öppnas biblioteket kl Onsdagar disponeras fyra timmar till inre tjänst. Oppettiderna ar då mellan Den inre tjänsten ar då tänkt att vara två timmar på förmiddag och två på eftermiddagen. Men man sätter inte upp exakta tider för detta. Endast söndagar ar biblioteket öppet melian Man beralaiar att låntagaren skall hitta bättre nu och fragornas antal minskar då också. Det beslutas att två bibliotekarier skall dela på den har heltidstjänsten. Övrig personal behövs ej, men det kan ju tänka behövas i framtiden. Bibliotekarierna ar överens om att planera allt tillsammans. Den inre tjänsten skall ge utrymme för samarbete och de ar heller inte låsta vid sina respektive tider. Det bestäms att det förs statistik på antalet lån och besökare, och efter ett år kan ändringar göras. h så länge ökar inte antalet inköpta böcker. Men vad som sker genast ar att böckerna köps mer regelbundet och mer objektivt. Sedan får bibliotekarierna se alltefter erfarenhet och efter bibliotekets nya mallar vad som behövs ändras på i praktiken.

14 Bibliografiska referenser Encyclopeadia Judaica. - Jerusalem, cop '16 vol. : ' il1.' Fischer, D. : Judarnas historia i Stockholm / David Fischer och Theodor Katz. - Stockholm, (150) s. : ill. Fréden, N. : Bibliotekslokaler : planering, utformning, inredning : kompendium vid Bibliotekshögskolan. - Borås, 1977 (duplic.) s. : ill. - (Bibliotekshögskolan. Bibliotekskunskap) Jacobowsky, C. ~ilh.: Något om Stockholms mosaiska församlings bibliotek. - (Judisk tidskrift ; 1928, nr 8 s ) Mosaiska församlingen : Mosaiska församlingen 1980 : 5rs~edovisning S. Rohlén-Wohlgemuth, H. : Svensk judisk bibliografi : facklitteratur : skönlitteratur Stockholm, s. - (Skrifter / utgivna av Sällskapet för judaistisk forskning ; 1') Sundström, E.: Svenska bibliotek : en vägledning för biblioteksbesökare. - Stockholm, s. - (Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker ; 5) Synagogan i Stockholm 100 år : söndagen den 13 september. - Stockholm, s. : ill. Valentin, H.: Judarna i Sverige. - Stockholm, s. : ill. Bild 1 : ur Försaniiingsblad för mosaiska församlingen i Stockholm nr 5 s. 14. Bild 2 : ur Judisk Tidskrift

15

16 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2012

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

Sveriges författarfond

Sveriges författarfond Sveriges författarfond Den fotograf som har gjort en bok och denna finns på folk och skolbiblioteken kan få författarpenning, stipendier och understöd från författarfonden. Sedan år 1954 har staten åtagit

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 Mars 2007 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 3127, 103 62 STOCKHOLM Tel: 08-545 132

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 30 PARTER Kärande Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 STOCKHOLM DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm Ombud: verksjuristen Susanna Broms, adress som ovan Sid 1 (5) Mål nr

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

LPP: kristendom, judendom och islam (grupparbete)

LPP: kristendom, judendom och islam (grupparbete) LPP: kristendom, judendom och islam (grupparbete) 1. Bekanta er med religionen ni ska jobba med genom att läsa i både läromedel, uppslagsverk och liknande. Det räcker inte med att använda en källa för

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09.

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09. Vecka 24 Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 15.00-16.55 Gravidyoga 17.00-19.00 Therapeutic Series Part 2: The Core 07.30-16.00 Therapeutic Series Part 2:

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar.

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar. Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det är du som bor i Sverige och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan.

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan. Sammanställning från fråga 12 Vad tycker du Karlskoga bibliotek kan förändra för att bli det perfekta biblioteket och fråga 13 Lämna gärna övriga synpunkter. Beröm Jag tycker att vi har ett jättebra bibliotek

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

SPIT2b Basgrupp 1-3 SPIT2b Basgrupp 4-6 Publisher i sal B5222 (Lb) Egen övning Publisher

SPIT2b Basgrupp 1-3 SPIT2b Basgrupp 4-6 Publisher i sal B5222 (Lb) Egen övning Publisher Uppstart Måndag 8 september kl 08.25 Projektinformation 5 sept enligt följande: SPIT2b Hemklassrummet 08.25 Aeb Senare under dagen får vi besök av en journalist. Genomgång av dataprogram Onsdag förmiddag

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Projektplan. Digitalisering av Kattresan

Projektplan. Digitalisering av Kattresan Projektplan Digitalisering av Kattresan Innehållsförteckning BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 Målgruppsdefinition 3 GENOMFÖRANDE 4 Material 4 Aktiviteter 4 PROJEKTORGANISATION 5 Kommunikation 5 PRELIMINÄR

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering Dnr KFN-2013-133 Dpl 40 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bibliotek och arkiv Tjänsteyttrande 2013-09-04 Åsa Hansen, asa.hansen@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 011-660 95 www.aby-ridskola.se VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 1 (6) Välkommen till Stallgängsutbildningen Stallgänget För att underlätta för er som

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Tema: Kropp & Knopp. Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011. Kropp & Knopp

Tema: Kropp & Knopp. Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011. Kropp & Knopp Tema: Kropp & Knopp Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011 Kropp & Knopp Uppgift Du ska arbeta fram en mänsklig karaktär både utifrån ett NO - och SO - perspektiv som du sedan presenterar på ett valfritt

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer