VÄNERSHOFSHALLEN. Från överhetsprojekt till folknöje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄNERSHOFSHALLEN. Från överhetsprojekt till folknöje"

Transkript

1 VÄNERSHOFSHALLEN Frånöverhetsprojekttillfolknöje Ensummariskhistorik avbjörntropp Mariestad,februari2013

2 INNEHÅLL Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Inledning 3 Idrottensbyggnader 4 IdrottsplatseriMariestad 5 Idrottsplatsstyrelsen 6 Enhallförtennisochbadminton 7 Deförstaårensverksamhet 11 Vänershofochlänsarkitekten 13 Intebaraidrott 16 Frånstabilekonomi 18 tillförlustår 19 Kommunalisering 21 Frånöverhetsprojekttillfolknöje 22 Enavgörandefaktorförhandbollen 24 Idrottensroll 27 Vänershof Ettåsidosattkulturarv 29 2

3 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Inledning Söndagenden10december1939strömmadeetttusentalpersonertill VänershofsidrottsplatsiMariestad.Dehadekommitförattfåvaramedom invigningenavstadensochlänetsförstamodernahallförinomhusidrott.förde närmastinblandadeihallenstillkomstvardetenundermångaårnärddröm somgickiuppfyllelse.blanddesärskiltinbjudnafannsstoradelaravdenlokala ekonomiska,politiskaochadministrativaeliten.företrädarefördensamlade idrottsrörelsensnationellaorganisationerhadeocksåfåttsärskiltupptryckta inbjudningskort.enavdessavardisponentenvidlagerforsbruktageericson, 1 somföreträddesvenskagymnastik ochriksidrottsförbundetochsomvidden härtidenävenvarordförandeivästergötlandsidrottsförbund.förattmarkera hallensochinvigningsdagensbetydelsehadedisponentenhyrtbussar,såatt skolbarnenilagerforsfickmöjlighetattdeltaifestligheterna. 2 Denofficiellainvigningen förrättadesavlandshövdingen Mannerfelt,somisitttalvändesig tillallasomarbetatförhallbygget. Vårtacksamhetärstoroch uppriktigochvårglädjelikasåattvi härimariestadfåttrestenhögborg förfysiskfostrantillnyttaochnöje förungochgammal,sa landshövdingensomhoppadesatt idrottshallenskullefyllasitt ändamålochattdettackvareden blev ialltvidarekretsar/ /uppenbartattsportochgymnastik äroutomordentligtuppbyggande krafterbådefördenenskildeoch samhället. 3 Mannerfeltavslutadesitt anförandemedetthoppomatt svenskmannakraftoch svenskmannasinne och denbästa sportsmannaanda skullerådai hallen.hanutbringadeettfyrfaldigt leveförsverigeochdeförsamlade sjöngdärpådugamladufria. 4 Lokalpressensrapporteringfrånidrottshallens invigningsceremoniidecember1939var omfattande. 1Ericssonblev1945stadionchefIStockholm(Vemärdet:svenskbiografiskhandbok,1957,s 269). 2EnligtArneKarlssoniLagerfors,somsjälvvarettavbarnenibussarna.Uppgiftlämnadav Karlssonvidtelefonsamtalmedförfattarenidecember TidningförSkaraborgslän,den12december Ibid. 3

4 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Idrottensbyggnader IdrottshistorikernJanLindrothharkonstateratattdensvenskabreddidrottens byggnaderiförhållandetillidrottsutövandetsspridningäravsentdatum. Under1800 taletvardetiförstahandvidstatligaläroanstalter,civilaoch militära,somgymnastiklokalerbyggdes. 5 Under1900 talet,särskiltfrån efterkrigstiden,accelereradeblandannatbollsporternakraftigtochdärmed kravenpåfleranläggningar. 6 HandbollensframväxtiSverige,medenförsta utvecklingsperiodiförstahandsomutomhusidrottunder1920 taletochsenare ocksåinomhus 7 ärettbraexempelpåhuridrottsutövandetkomattpåverka anläggningsbyggandet.mankanocksåförmodadetmotsatta,attnyahallar leddetillattendelidrotterväxte,bådeblandutövareochsompublikdragare. HistorienomVänershofshallenäravalltattdömaettbraexempelpådetsenare. Denhistoriskaforskningenkringidrottsanläggningarärännublygsam. Delvisärdetsäkert,somLindrothpåpekat,enföljdavettallmäntsvaltintresse föridrottenblandhistorikerochavattdenidrottshistoriskaforskningsomtrots alltfinnsintresseratsigmerförandrasidoravidrotten.desvenska anläggningarnasförhållandeviskortahistoria imångafallrördetsigom 1900 talsföreteelser ärsannoliktytterligareenbidragandeorsaktilldet ljummaintresset.detharfunnitsochfinnsfortsattenäldrevärderingavvad somärkulturhistorisktvärdefullt.idenhar1900 taletsmasskultur,ochde yttringardentagitsig,ännuidagenundanskymdplats. IenöversiktavforskningenkringidrottsplatserresonerarJanLindrothoch AnnKatrinPihlAtmeromidrottsanläggningarskällvärdeurenradolika aspekter.författarnamenaratturekonomiska,etnologiska,historiska(både allmännaochspecifiktidrottshistoriska),kulturgeografiskaoch samhällsvetenskapligaperspektivbördeanlagdaarenornaföridrottkunnage viktigabidragtillfördjupadekunskaper. 8 Den1939uppfördaidrottshalleniMariestadäridettaavseendeinget undantag.historienomanläggningen,fråndeförstaplanernaframtillidag,är ettstyckesamhällshistoriaidetlillaformatet.insattiettstörresammanhang förmedlarberättelsenocksåkunskapermedbäringlångtutanföridrottenoch lokalsamhället. AvsiktenmedföreliggandearbeteärattberättanågotomVänershofshallens historia.framställningenharenslagsidaåttidenfrånhallensuppförandeoch framtillkommunaliseringen1971.målsättningenärattförsökaerövradelarav denfolkligahistoriasomidrottsrörelsenrepresenterarochsominsattisitt samhälleligasammanhangibästafallkangörasamtidenmerbegriplig. Ienavslutandedelförsmedutgångspunktiberättelsenom Vänershofshallenettresonemangomkulturarvochhistoria. 5JanLindroth&AnnKatrinPihlAtmer,iBebyggelsehistorisktidskrift,nr40,2000,s.6. 6Ibid.,s7. 7Persson,LennartK,BKHEID1946/ /1997,Handbollunderetthalvtårhundrade,s LindrothochPhilAtmer,s7 8. 4

5 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 IdrottsplatseriMariestad Ibörjanav1900 taletvardeidrottsintresseradeimariestadiförstahand hänvisadetillenenkelanläggningialhagen.detvarfotbollslagetstillo,som efteruppvaktningavlandshövdingen Alhagentillhörderesidenset och stadsfullmäktigelyckadessamlatillräckligtmedmedelförattförvandlaalhagen tillenanvändbarfotbollsplan.midsommaraftonen1905invigdesidrottsplatsen imariestadochkortdärefterslötsigdemerlivaktigaidrottsföreningarna sammanidetsomsåsmåningomblevmariestadsallmännaidrottsförening (Maif).SenareanslötsigKatrineforsAktiebolagsIdrottsförening(KIF)tillMaif. Detskeddeislutetavsommaren1907.KIFhadedet,tackvare bruksdisponentenspositivainställningtillanställdasfrisksportande,relativtväl förspäntmedbådeutrustningochplatserföridrottsövningar.bruketupplät verkstadsvindenförstyrketräningochställdeettgärdebakomkatrinefors ladugårdartillidrottsföreningensförfogande. 9 SedanKIFanslutitsigtillMaiföppnadesmöjlighetenattdisponeraAlhagen. MenidrottsutövarnavidKatrineforstyckteattMaif:sidrottsplatslågalltför avlägset.dethelakomtilldisponentenskännedomochdennesågtillattställai ordningenhagesombruketägdevidjohannesbergsparken.den25juli1909 ägdeenhögtidligplaninvigningrum.dennyaidrottsplatsenblevkif:s förstahandsvalochföreningendrogsigurmaif. Fråntidenefterförstavärldskrigetsslutintensifieradeskravenpåenmer tidsenligidrottsplatsänalhagen.detvarinteminstdenallmännaidrottens företrädare,sompågrundavettväxandeintresseblandungdom,påtalade behoven.diskussionerfördesbådeilokalpressenochidrätselkammaren.efter förhandlingarmellandensenareochkatrineforsaktiebolagslötsettavtalsom innebarattkatrineforsidrottsplatskostnadsfrittunder20årskulleupplåtas ochmariestadbidramedettintilliggandestyckemark,såatten sammanhängandeytaom19000kvadratmeterkundeställastillidrottens förfogande. 10 Ijuli1923invigdesdennyaidrottsplatsenvidVänershof.Inför åskådarei mångdubblaledrunthelaplanen redogjordemaif:sdåvarandeordförande, disponentenvidkatrineforspappersbrukclaessandels,föranläggningens tillkomst. 11 DenformellainvigningenförrättadesavlandshövdingAxelEkman ochdärefterföljdefriidrottstävlingarmeddeltagarefrånettantaleuropeiska länder.ansvaretföranläggningenöverlätspåmaif. Detvarmedförhoppningomframgång,framföralltblandföreningens friidrottare,sommaifaxladeansvaretförstadensidrottsplats.årenefterden ståtligainvigningenkomdockattkantasavtilltagandebekymmermed ekonomin.skötselnavanläggningenvisadesigbetungandeochintäkternablev lägreänberäknat.detresulteradeblandannatiattdenamorteringsplansom uppgjortsmedstadensstyrandeföranläggningslånmåsterevideras.när föreningentrotsdettahalkadeeftermedavbetalningarnarestesfråganomen 9FrånAlhagentillVänershof,EttbidragtillMariestadsidrottshistoria,Mariestad1945,s Ibid.,s Ibid.,s.35. 5

6 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 kommunaliseringbådeblandstadensstyrandeochinommaif.imaif leden mötteförslagenomattstadenskulletaöverinledningsvisettkompakt motstånd.närettparstadsfullmäktigeledamöter1932motioneradeom tillsättandetavenkommittémeduppdragattverkställaenutredningrörande idrottsplatsensförvaltningtogfråganennyvändning. 12 Detförekomklagomålfrånandraföreningar,iförstahandfrånMariestads Bollklubb(MBK),översvårigheterattfåtränings ochmatchtiderpåvänershof. NärMBKkortefterbildandet1929,tecknadehyresavtalslogsdetfastattvid eventuellakollisioneravseendematchtiderskulleidrottsplatsensförvaltare,det villsägamaif,alltidhaföreträdetillfotbollsplanen.ävenomvillkorensenare förändradesnågotvardetförstefterkommunaliseringensomdebåda klubbarna ochävenandraföreningar ficktillgångtillidrottsplatsenpålika villkor. 13 EfterendelförhandlingarochsedanmotståndetinomMaifresignerattog stadenövervänershof1935.straxdärefterinleddesennyplanomläggningoch pånytthänvisadesidrottentillalhagen.entillvarosomuridrottsföreningarnas perspektivbjödflerasvårlöstaproblem.dethandladeomalltifråndåligt underhållavplanentillfrustrationeröverallaickebetalandeåskådarevid tävlingarochmatchereftersomanläggningenialhagenlågienparktillvilken allmänhetenhadefritttillträde. Idrottsplatsstyrelsen IsambandmedstadensövertagandeavVänershofsidrottsplatsgick drätselkammarentillfullmäktigemedenbegäranomattensärskildkommitté meduppdragattskötaidrottsplatsenbordeutses.kommittén,somgavsnamnet Idrottsplatsstyrelsen,fickfemledamöter(ochlikamångapersonliga suppleanter)ochtillsattesförförstagångenimars1935.tillordinarie ledamöterutsågsfabrikörenaxelfjellman,rektorneriklundblad, landskamrerareneliasbrandel,schaktmästarenephilipsamtarbetarenbror Tropp.SomsuppleantervaldesbyggnadsingenjörenSwenLjungvall,ingenjören VilhelmCarlsson,brevbärarenCurtJosefsson,banktjänstemannenVWirström ochhandlandenhwesterlind. 14 Skötselnavidrottsplatsen,detvillsägaanläggningarnaförutomhusidrott, varidrottsplatsstyrelsenshuvudsakligauppdrag,mennärfråganomen idrottshalltogkonkretformdeltogmanidiskussionerna.ifebruari1937 tillstyrkteidrottsplatsstyrelsenuppförandetavidrottshallpåettmarkområde vididrottsplatsensvästrahörn. 15 Tillsammanträdethadebiträdande länsarkitektenedgarhaasumadjungerats.dennebetonadeattallamöjligheter 12Ibid.,s SeFalk,Per&Tropp,Björn,MariestadsBollklubbunder60år,Idrottochföreningsliviett Mariestadunderförändring,Mariestad1989,s.16ochs ProtokollförtvidsammanträdemedstadsfullmäktigeiMariestadden19mars ProtokollhålletvidsammanträdemedMariestadsIdrottsplatsstyrelsen,den8februari1937, 4,MariestadsIdrottsplatsstyrelsesarkiv,A:1Protokollmedbilagor ,Mariestads kommunarkiv. 6

7 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 attminskaintrycketavhallbyggnadensstorabyggnadsmassa,genomlämpligt färgvalsamtgenomgrundensnedschaktning,måstebeaktas.iövrigtförordade hanhallensplaceringpådenföreslagnaplatsen. 16 Idrottsplatsstyrelsenblevsenareenavhallenshyresgäster,dåendelav omklädningsrummenviaavtalmellanhallföreningenochidrottsplatsstyrelsen användesförsommarhalvåretsfotboll. Enhallförtennisochbadminton DeförstatankarnapåenmodernidrottshalliMariestadtyckshaväcktsbland medlemmarimariestadstennisklubbochistadensbadmintonklubb.av samtidenutpekadesingenjörkonradschinklersomdenfrämstebland hallförespråkarna. 17 HangavsuppdragetavMariestadsTennisklubbattsom enmannakommittéförsökasamlain30000kronorblandenskildaoch föreningarförhallbyggetsräkning.närmariestadsidrottshallföreningbildades ijuni1937,utsågsschinklertillordförande.övrigaledamöteridenförsta styrelsenvaröverlantmätareharris,stadsingenjörahlstrand,intendent JohannesonsamtlandssekreterareJohnsson.Tillsuppleanterutsågsdoktor LindgrenochbankdirektörJohansson. 18 Vänershofsidrottsplats1939.Ibakgrundenäridrottshallenunderuppförande. 16Ibid. 17Se Drivenideelltimerän30år,Halvmiljongåvatillkommunen,avRoyRunemo,iTidning förskaraborgslän,den29mars ProtokollförtvidsammanträdemedMariestadsIdrottshallFörening(MIHF),den21juni 1937, 4,MariestadsIdrottshallFöreningsupaarkiv,A1:1,Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 7

8 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Vidföreningsbildandetredovisadessålångttecknadeandelar.Enskildaoch företag/organisationerhadebunditsigförandelará500kronortilletttotalt värdeav25000kronor. 19 Fleraavstadensidrottsföreningarvisadepåolikasättsittstödförplanerna påenidrottshall.ijanuari1937hademariestadstennisklubb,mariestads Badmintonklubb,MariestadsAllmännaidrottsförening,MariestadsBollklubb ochmariestadsatlet ochbrottarklubbiengemensamskrivelsetill stadsfullmäktigepåtalatettväxandeintresse försådanaidrottsgrenar,som ärosärskiltlämpadeattbedrivainomhus.motbakgrundavdettaochmed hänsyntilldenomfattningsomandelstecknandetihallennåttvädjade föreningarnatillstadensstyrandeomattupplåtamarkföretthallbygge.till skrivelsenhadefogatsensammanställningöverandrastädersengagemangi idrotts ochtennishallar.förteckningeninnehöll16städer,varavmerpartenvar betydligtstörreänmariestad.avhallstädernavarkatrineholm,falkenberg, KarlshamnochMotalabefolkningsmässigtjämförbaramedMariestad,ochen Kungsbacka betydligtmindre.ihälftenavdeåberopadestädernabestoddet kommunalastödetavfriupplåtelseavtomtmark.drätselkammarenimariestad, somfåttidrottsföreningarnasskrivelsepåremiss,varbereddattutan motprestationställamarktillhallbyggetsförfogande. 20 RitningöverVänershofshallenutfördavHagstrandochLindbergarkitektkontor, Stockholm1939.Platsför14annonstavlorlängshallensöstralångsidaharlagtstill, förmodligenavhallansvarigaimariestad.reklamintäktervarviktigafördensamlade hallekonomin. 19Ibid., 2. 20ProtokollförtvidsammanträdemeddrätselkammareniMariestad,den2februari1937, 76. 8

9 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 HallföreningensökteviaSverigesgymnastik ochidrottsföreningars riksförbund,ellermerkorrektriksförbundetssärskildaidrottsplatskommitté, såkalladetipspengar 21 ochbeviljades65000kronor. FörteckningöverandelstecknareiMariestadsIdrottshallFöreningupa Medlem Andelar Belopp(kr.) GullspångsKraftAB MariestadsTennisklubb MariestadsBadmintonklubb JohnHedin CGChöler GunnarBauer MAIF FHarris NilsJohansson KonradSchinkler GöstaGarelius ÅkeLindgren CEAhlstrand BertilCollin GunnarRise TidningförSkaraborgslän Mariestadsstad ABFribärandeTräkonstruktioner GunnarCarr LeoWohlstein KGAndersson BirgerBergenfeldt ErikBrun AllanJerbo OscarOhde PerCarlander ThorstenCarlson CEJohannesson HansOdelmark EinarRistedt EinarJohnson IvarHjort OscarFröberg ArvidAxén SwenLjungvall RichardHolmgren ErikEkberg ErlandvonHofsten HarryJansson EmilNyström StigBengtsson Summa Källa:MIHF:sarkiv,A1:1Styrelseprotokollmedbilagor Regeringenbildadehösten1934ettsärskiltaktiebolag,Tipstjänst,somskulleansvarafördet somdåkalladesvadhållningisambandmedtävlingar.tipstjänstgavsnabbtstorainkomster ochendelavöverskottetöverfördestillenfondföridrottensfrämjande.detvarurdessa tipsmedelbidragtillanläggningarkundesökas.sejohansson,hilding, Idrottenochsamhället,i Svenskidrott ,Malmö,1953,s

10 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Flerandelstecknarehademedtidenanslutitsig.NärMariestadsstadoch Katrineforsaktiebolagskänktemarkinvididrottsplatsen,andelsteckningarna vuxittillcirka30000kronorochgrevillifondenställt15000kronortill förfogandeförbyggetvågadehallföreningensättaigång. Den28mars1939togsdetformellabeslutetombyggetavidrottshall.I samrådmedriksidrottsförbundetsidrottsplatskommittélämnadesuppdraget attritahallentillarkitektfirmanhagstrandochlindbergistockholm. 22 Redani oktober1937hadeidrottshallsföreningengenomannonsilokalpressenbegärt anbudpåbyggnationen. 23 Tillhuvudentreprenörförbyggetutsågs,efter anbudsförfarandet,ingenjörswenljungvall(tillsammansmedabfribärande TräkonstruktioneriTöreboda).Övrigaansvarigaunderbyggnationenvar VästergötlandsElektriskaByråiMariestad(elinstallationer)ochmålarfirman EinarBengtsson(målningsarbeten). 24 Beslutetombyggstarthadeförberettsvidettstyrelsemöteettpardagar tidigare.ordförandenhadedåredovisatenkalkyleradbyggkostnadpå kronor.isummaningick värme och ventilationsanläggning, elektriskinstallation, målningsarbetensamt arvodenåtarkitekteroch konsulterenligtbindande anbud.ianslutningtill redogörelsenpresenterades ocksåenräntabilitetskalkyl somblandannatbyggdepå uppgifteravseende spelfrekvens,avgiftermed meraiandraidrottshallar, belägnaimedmariestad jämförbarastäder. 25 Ihallbyggnadeninrymdes envaktmästarbostadomtvå rumochkökochettsärskilt kontorsutrymmedär föreningens,iprincipideellt arbetande,intendentfickett AndelsbevisMariestadsIdrottshallFörening. arbetsrum.idirektanslutning tillvaktmästarbostadenen trappauppibyggnadenssödrakortsidaplaceradesettcafé. 22TidningförSkaraborgslän,den29mars TidningförSkaraborgslän,den19oktober TidningsförSkaraborgslän,den12december ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den21mars1939, 4och5.MIHF:s arkiv,a1:1styrelseprotokollmedbilagor Mariestadskommunarkiv. 10

11 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Byggetvarinteheltbefriatfrånstörningar.Vidnågratillfällenklagade hallstyrelsenpåförseningarochmissnöjemedhagstrandochlindbergsarbete leddetillenkontroversomarkitekternasarvode.trotsalltkundehalleninvigas idecember1939. Cirka1000personerhade,enligtlokalpressen,infunnitsigihallen.Särskilt inbjudnatillevenemangetvarförutomlandshövdingeparet(landshövding,carl Mannerfelt),stadsfullmäktigesordförandedisponentenJohnHedin, styrelseledamöternaigrevillifondenkaptenclaessandelsochkammarherre vonhofsten,disponenttageericson,lageforsdensenarerepresenterade Riksidrottsförbundet.DetgjordeävenförstetelegrafkontrollörAnton Johansson. Vänerhofsidrottshall,1940. UndersjälvainvigningsceremoninspeladeenavdelningurKatrinefors musikkår.därefterföljdeenavhuvudattraktionerna:sofiaflickorna,somunder ledningavmajacarlquist föddochuppvuxenimariestad utfördeett programsominnehöll gymnastikrörelsermedhjälpavrep,balansgångoch andrarörelserpåbommar,plinthoppblandannatmedvolt.somavslutningpå invigningsprogrammetfickpublikenseettparuppvisningsmatcheri brottning. 26 Deförstaårensverksamhet Detärtydligtattföreträdareförtennisochbadmintonhadedessabådasporters framtidförögonennärdeförstaansträngningarnaförattförverkligadrömmen 26TidningförSkaraborgslän,den12december

12 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 omenhallgjordes.entidigtuppgjorddriftskalkylförhallenimariestadbyggde blandannatpåbokningaravtennisklubbensutomhusbanaochavrealskolans gymnastiksal.avinkomsternapåtotalt12700kronorberäknades4560kronor fallapåtennisoch4275kronorpåbadmintonspel.andraidrottsgrenarstodi kalkylenförblygsamma345kronor.påutgiftssidanvarlånekostnadernaden enskilttyngstaposten.uppvärmningochbelysningslukadeocksåbetydande summor.vaktmästarfråganlöstestillenförhållandevislågkostnadgenomatt fribostadihalleningickitjänsten. Detvisadesigsnartatthallengenereradeettväxandeintresseförandra inomhusidrotter.idrottsföreningarmedannatäntennisochbadmintonpå programmetsåghallensmöjligheterochvartidigtutemedframställningarom tillgångtilldenna.videttsammanträdemedmariestadsidrottshallföreningi augusti1939,underpågåendebyggnation,framfördeenrepresentantförmaif önskemålomatthallenbordereserverasförhandbollettparkvällariveckan. Brottningenvarocksåpåtapeten.DensportenfördeiMariestadviddennatid entynandetillvaroochbrottarklubbenhadesvagekonomi.förhoppningenvar dockattbrottningsintressetskulleväxaiochmedhallenstillkomst. 27 Frånden10december1939tillmånadensslut,hadehalleninbringatcirka 1500kronor.Enbetydandedelavdessaintäkter(omkring850kronor)kom fråninvigningenochreklamenihallen.förkommandeårhadestyrelsenfrån ochmedden1april1940hyrtutdenutgrävdakällarvåningenihallentill Skaraborgslänslantmänscentralföreningmotenårligavgiftav1000kronor.I kontraktetangavsattlokalenuthyrdesibefintligtskickochattdenskulle användassommagasinslokal. 28 Närdetförstaegentligaverksamhetsåretsummeradesredovisadesintäkter pådrygt9000kronor.handbollenhadevuxitsnabbt,mentennisenvarden sportsomgavdestörstaintäkterna.badmintoninbringadebetydligtmindre.i summeringenav1942årsverksamhetskrevhallföreningenatt badmintonintressetärpåvägattförsvinna.iställetnoteradesping pongens frammarsch. 29 Detskulleemellertidvisasigattintressetförbadmintonkom åter,sedanmariestadsbadmintonklubbunder1944rekonstruerats,samtidigt somping pongenefterenkortuppgångsperiodunder1940 taletssistaårinte tillhördehallenspermanentahyresgäster. Efternågraårsdrifthamnadehallföreningeniekonomiskttrångmål.I november1942sökteföreningenhjälpavstadensstyrande.oberäknade byggnadskostnaderochav tidsförhållandenabetingadeutgiftsökningar kundeidentifierassomorsakertilldeuppkomnabekymren.deomnämnda tidsförhållandenainnebarblandannatattmångaavidrottsföreningarnas medlemmarpågrundavberedskapstjänstgöringvarbortafrånstaden,vilketi sinturminskadeantaletbokningaravhallen.dekraftigtstegrade 27ProtokollförtvidsammanträdemedMIHF,den12augusti1939, 4,MIHF:sarkiv,A1:1 Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 28MIHF:sverksamhetsberättelse1939,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 29MIHF:sverksamhetsberättelse1942,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 12

13 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 bränslekostnadernavarytterligareeneffektavkrigsläget.idrottshallens styrelsehadeförattinågonmånmötadeväxandeutgifternainförtsärskild duschavgift.atthöjahyrornaiövrigtvar,somföreningensågdet,inteett realistisktalternativ.ensådanåtgärdskulleförmodligenledatillminskade tränings ochspeltimmarochdetkundevidare befarasattmandärigenom skulleförsvåraelleromöjliggörajustfördebredalagrenivårtsamhälleatt utnyttjadetillfällentillrekreationochstärkandeidrott,somidrottshallenbjuder. Idrottshallföreningenanhöllomettanslagom10000kronor. 30 Sedanbokslutetför1942förelågupprepadeföreningensinhemställantill drätselkammaren.tvåavdemestbetydandehyresgästernaihallen,mariestads allmännaidrottsföreningochmariestadsbollklubbhadebådauttrycktsinoro överhallföreningenstillfälligasvårigheterochvädjattillpolitikernaomstöd. Detärattbeklagaomdettrycktatidslägetskallblivaskuldtillhallensruineller uthyrningförannatändamål,änsomäravsett,dåviidessatidersåvälbehöver enidrottenssamlingsplats,skrevmariestadsbollklubbisittstödbrev. 31 Förlustenför1942varcirka325kronor.Yttreomständighetergjordedet troligtattäven1943årsverksamhetskullegåback,skrevföreningen.en kvarståendeskuldtillhuvudentreprenörenmåstereglerasochnödvändigt underhållutföras. 32 Omintekassankundeförstärkasvarriskenförlikvidation överhängande.drätselkammarenrekommenderadestadsfullmäktige,efter långaöverläggningarochioenighet,attgeföreningenettanslagpå5000kronor 1943ochattförperioden1944till1948anslå1000kronorårligenmotatt stadenerhöllandelariföreningentillettbeloppsommotsvaradedelämnade anslagen. 33 Sedanstadsfullmäktigeimars1943bordlagtärendetbeslötmanenmånad senareattbifallamariestadsidrottshallföreningbegäranenligtden konstruktionsomdrätselkammarenföreslagit. 34 Vänershofochlänsarkitekten StadenövertogVänershofsidrottsplats1935ochnågraårdärefterkom planernapåenmoderniseringavidrottsplatsenattomsättasipraktiken.1938 hänvisadesbådefriidrottochfotbollåtertillalhagen.idrottsplatsens moderniseringdrogutpåtiden,vilketföranleddeåtskilligaklagomålfrån idrottsföreningarnamotstaden.alhagenhöllinteföridrottenskravochmånga varenigaomattanläggningensbristandestandardinverkademenligtpåde lokalaidrottshjältarnasprestationer.ienartikelitidningförskaraborgsläni juli1941skrevsignaturenjöken: 30BrevfrånMIHF,tillstadsfullmäktigeiMariestad,den3november1942,Stadsfullmäktigei Mariestadsprotokoll,16mars1943, 41,bilagan:o22d. 31StadsfullmäktigeiMariestadsprotokoll,16mars1943, 41,bilagan:o226ochh. 32BrevfrånMariestadsIdrottshallFöreningupa,tilldrätselkammareniMariestad,den5 februari1943,stadsfullmäktigesimariestadprotokoll,16mars1943, 41,bilagan:o22b 33ProtokollhållethosdrätselkammareniMariestadden9mars1943, ProtokollförtvidsammanträdemedStadsfullmäktigeiMariestad,den20april1943,

14 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Alltsedanvåren38haMariestadsidrottsmäntillträningsplatshaftden naknaödemarken.fotbollsspelarnahablivitbyseriemärktaavalhagens kuperadesandhög,ochkolstybbensmänhabegravtsinspänstiasfalten. 35 Undervåren1941genomfördesdesistaarbetenaiombyggnadenochden15 juniåterinvigdesvänershofsidrottsplatsavlandshövdingmannerfelt.formellt ansvarigföridrottsplatsenombyggnadvarstadensidrottsplatsstyrelseoch hösten1940fattadedennabeslutomennyentrévidvänershof.ritningarnavar gjordaavlänsarkitektenedgarhaasum,somvaritkonsultredandåhallentog formochsomvarmånomattenentréstodisamklangmeddenförra.arbetet skulleutförasistadensregimedstadsingenjörengsvenssonsom byggmästare. 36 SkissöverVänershofsentréfrånjuli1940,utfördavlänsarkitektkontoretiMariestad. EfternågraårstränandeochtävlandepåVänerhofsrenoveradeidrottsplats hadedeengångkritiskarösternamotstadenklingatav.imaif:sjubileumsskrift överföreningensförstafyrtioårströddesrosor. Nufinnessäkerligenejenendamaifare,somejmedtillfredsställelsekonstaterar, attensåvackerochiallaavseendenförnämligidrottsplatssomvänershoftorde varafåstäderavmariestadsstorleksordningförunnatattäga.ochenstordelav äranhärförtillkommergivetviskommunensåsomvarandedenförvaltande myndigheten. 37 TvåårefterVänershofsåterinvigningkundeidrottsplatsstyrelsennotera ständigtstegradebesökssiffror.iensummeringav1943redovisadesdrygt 10000åskådare.Störstpublik(drygt1500personer)hadegångtävlingen Skaraborgstrampen ettsamarrangemangmellanfleraavstadens 35FrånAlhagentillVänershof,s ProtokollförtvidsammanträdemedidrottsplatsstyrelseniMariestad,den28oktober1940, 4. 37FrånAlhagentillVänershof,s

15 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 idrottsföreningar lockat.debådastadsderbynaifotbollmellanmaifochmbk hadesamlat758respektive553åskådare.iplanhyrorinbringades2750kronor, vilketvarbetydligtmeränvadsombudgeterats. 38 Idrottsplatsstyrelsenframhöllattviddetandrafotbollsderbythadevädrets makterinteståttpåarrangörernassida.detfannsingenanledningattantaatt publikenskullehavaritsåmycketlägreomväderförhållandenavaritbättre,sa styrelsen.exempletvarämnatatttjänasombeläggförbehovetavenläktarepå idrottsplatsen.ettbehovsomvar välkäntblandheladenidrottsintresserade delenavstadensinvånare.detvar,fortsatteman,ställtutomallttvivelatten läktareskulle,oavsettväderleksförhållanden,ökavänershofspubliksiffror kraftigt.iförlängningengavdetökadeplanhyrorochstörrenöjesskatt.deflesta idrottsplatsernaiövrigastäderilänetochistörresamhällenhaderedanordnat läktarfrågan. 39 VänershofmeddenavlänsarkitektenEdgarHaasumritadeentrén,vilkenstodklartill återinvigningenavidrottsplatsen1941. Sakenhadeundersöktspåolikasättochkostnadenförettläktarbygge uppskattadestill10000kronor.drätselkammarenställdesigbakomförslaget omenläktare,menansågefteregnautredningarattdentotalakostnadenskulle bli11700kronor.vidstadsfullmäktigessammanträdeifebruari1944blevdet 38Rapportöververksamhetsåret1943,avIdrottsplatsföreståndareEGLPhilip.Bilagatill drätselkammarenssammanträdeimariestadden1februari1944, BrevtillstadsfullmäktigeiMariestadfrånMariestadsstadsidrottsplatsstyrelse,den9 november1943.bilagatilldrätselkammarenssammanträdeimariestadden1februari1944,

16 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 gröntljus.imajdetåretfickidrottsplatsstyrelsenvetaattsvenskagymnastik ochidrottsföreningarnasriksförbundbeviljatenanslagpå1000kronor. 40 Invigningenavläktarenbestämdestillsöndagenden11juni,dåMBKspeladeen kvalificeringsmatchmotfritsla.självainvigningsceremoninskullegåavstapeln enhalvtimmaföreutsattmatchstartochförutomettanförandeav idrottsplatsstyrelsensordförandeomläktarenstillkomsthistoriaanlitades VästergötlandsIdrottsförbundsordförande,överlärareLudvigsson,som invigningstalare.styrelsenbeslötattsändasärskildinbjudantilllandshövding Mannerfelt,stadsfullmäktigesledamöter,drätselkammarensledamöteroch suppleanter,borgmästaredanielsson,länsarkitekthaasum,stadsingenjören Ahlstrand,ingenjörGustafsson,stadskamrerVikgren,byggmästareJohansson, ingenjörpersson,ordförandenivästergötlandsidrottsförbund,dentidigare nämndeludvigsson,sekreterareniriksidrottsförbundetsidrottsplatskommitté Tidén,ordförandeniMaif,ordförandeniMBK,suppleanternai Idrottsplatsstyrelsen,enrepresentantvarderaförTidningförSkaraborgslän, MariestadsLänstidningsamtSkaraborgaren. 41 InvigningenavVänershofsläktare,den11juni1944. Sommaren1944hadeVänershofsidrottsplats,ovalmedlöparbanoroch fotbollsplan,träningsplan,idrottshallochläktare,fåttdetutseendeden,med smärreförändringar,behölliettsextiotalår. Intebaraidrott År1945blevhallföreningensbästaårsålångt.Genomenombyggnadtillen kostnadav450kronorhadeenutökningavåskådarplatsernaskett.för ytterligarecirka110kronormåladesbänkarnaochsittplatsernanumrerades.i 40ProtokollförtvidsammanträdemedMariestadsStadsIdrottsplatsstyrelseåSamrealskolan måndagenden5juni1944, 2. 41Ibid., 3. 16

17 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 anslutningtilldettahademaximihyranvidupplåtelseavhallenförtävlingökats från100till110kronor.dethadeförtsdiskussioneromattbyggauthallenmed ennyläktare,menutsikternaatterhållaytterligaretipsmedelvar,enligtett förhandsbeskedfrånansvarigaistaten,mycketsmå.enökningav publikkapacitetenställdesdärförpåframtiden.underårethadeförhandlingar medennyhyresgästikällarlokalen,iställetförcentralföreningen,inletts. 42 Efterlångaförhandlingarmedfleraintressenterbeslötstyrelsenatthyraut källarlokalerna,inklusivedensåkalladebrottarhallen,tillabalingsås Sidenväveri.Dennyahyresgästenskullepåegenbekostnadinredalokalen, vilketbedömdesmedföraenrejälvärdeökning.sidenväverietsårshyrahade fastställtstill3650kronor.enbetydandeinkomstökningförföreningen. Hyresavtaletgälldefrånden1oktober1946ochtioårframåt. 43 Riksidrottsförbundetsidrottsplatskommittéanmärktemotattäven brottarhallenuthyrtstillandraverksamheteränidrott.hallstyrelsenhadeien svarsskrivelsemotiveratsinåtgärdmedattuthyrningentillalingsås sidenväverimöjliggjorthallensfortsattadriftutanallmäntunderstöd.detvar argumentsombetochidrottsplatskommitténaccepteradeunderförutsättning attbrottarhallenefterhyrestidensslutåterställdesföridrottsligaändamål. 44 Underhela1950 taletutveckladeshallföreningensverksamhetsaktamen säkert.blandidrotternaihallendomineradealltjämttennisochhandboll.iökad utsträckningupplätslokalernaförandraverksamheter.detrördesigdelsom danstillställningar,somarrangeradesavdetredominerandehyresgästerna Maif,MTKochMBK gemensamtellervarförsig,delsomorganisationeroch företagsomsåghallensmöjligheterattrymmastörrearrangemang.hösten 1950skrevMaif,MTKochMBKgemensamttillhallstyrelsenmedönskemålom attfåarrangeradanservidtretillfällenundervintersäsongen Med hänvisningtillatt sökandenaärohallensfrämstahyresgäster bifölls föreningarnasframställning.detställdesdockenheldelkravfrån idrottshallsföreningenssida. 45 Hallgolvetmåstetäckasmedsärskildaplattor.Utläggningenavplattorna skulleskeisamrådmedidrottshallensvaktmästare,mendetvarhyresgästens skyldighetattutföraarbetet.någraavdereglersomfastställdesför danstillställningarnager,drygt60årsenare,engodillustrationavtidsandan. Detslogstillexempelfastatt försäljningenavgotter,läskedryckerodide olikalokalernaordnasefteruppgörelsemedvaktmästaren. 46 Rökningvaröver huvudtagetintetillåtetinomhus.hyranfastställdestill120kronorper dansafton. 42MIHF:sverksamhetsberättelse1945,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 43MIHF:sverksamhetsberättelse1946,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 44Ibid. 45ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den20november1950, 11,MIHF:s arkiv,a1:1styrelseprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 46Ibid. 17

18 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Danstillställningarnablevlyckade.Idrottsföreningarnaåterkomunderflera årmedansökningarliknandedenhösten1950ochdetdansadesettflertal vintrarunder1950 taletiidrottshallen.föridrottsklubbarnavardettaettsätt attstärkaföreningsekonomin. Breddenpåverksamheternaiidrottshallenåskådliggörsavredovisningen över1950och1951årssåkalladediverseintäkter.avdessavardetförstaåret 135kronorfrånboxning,ochenlikastorsummafrånettpolitisktföredrag. Följandeårkomdentotalasummanpådrygt950kronorföruddahyresintäkter blandannatfråndanstillställningar440,nordensdag100ochengymnastikfest 75kronor. 47 Exempelpåandrahyresgästerochandraarrangemangärtillexempel MariestadsSDUK,somhösten1952anhålleromattfåhyraidrottshallenför jazzkonsertochdans.ävennykterhetsrörelsensserhallensmöjligheteroch framställerönskemålattfåtillgångtilllokalenförensåkalladekarusellafton medlennarthylandsomdragplåsterinovember Iapril1955 genomfördemariestadsrödakors kretsenmannekänguppvisning. EvenemangetföljdesuppavVera magasinetmedenmannekänguppvisning varsöverskotttillföllräddabarnen. 49 Demångaarrangemangenvidsidanavidrottföranleddeendiskussionom hallhyrorna.hallstyrelsenfannattde1951fastställdataxornabordejusteras. Hyranförnöjestillställningaranordnadeavidrottsföreningar,vilka kontinuerligtutövadesportinomhallenhadevarit25%avbruttot,dockhögst 200kronorperdagochtillställning.Maximibeloppethöjdestill300kronoroch därutöverbestämdesattförplattpåläggningpågolvetochstädningavhallen skulleenextraavgiftavminst75kronorerläggas. 50 År1960stodhallenvärdfören8dagarlångutställningiMariestads köpmannaföreningsregi.hyranbestämdesdengångentill200kronorper dag. 51 Tillfälligaarrangemang,somkonserter,utställningar,mötenmedmera genomfördesunderhela1960 talet. Frånstabilekonomi Enutökaduthyrningtillannatänidrottochettförhållandevisstabilttennis och handbollsspelandeiformavträningochmatchergavhallföreningenentrygg ekonomimedmöjligheterattkontinuerligtunderhållaochförbättrahallen. Under1950utfördesblandannatmålnings ochreparationsarbetensamtidigt somnyainventariertillintendentensruminförskaffades. 52 Åretdärpåförsågs 47MIHF:sårsvisahandlingar,MIHF:sarkiv. 48ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den22september1953, 2,MIHF:s arkiv,a1:1styrelseprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 49ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den31mars1955, 2och 3, MIHF:sarkiv,A1:1Styrelseprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 50Ibid., 8. 51ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den9maj1960, 3.MIHF:sarkiv, A1:1,Styrelseprotokoll ,Mariestadskommunarkiv. 52MIHF:sverksamhetsberättelseför1950,MIHF:sarkiv,A1:1Verksamhetsberättelser ,Mariestadskommunarkiv. 18

19 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 yttertaketmedytbehandling,östraväggenmålades,hallgolvetsnyggadesoch hallenfickdelvisnybelysning.ettparårsenarevardetdagsförettparrejäla underhållsarbeten.hallgolvetochfasadernamotöstrajärnvägsgatanoch Skogsvägenmåladesom.År1956installeradesoljeeldning,vilketförväntades innebärarejältsänktauppvärmningskostnader. 53 Såhärfortsätterdetunderrestenav1950 talet.underhåll,förbättringaroch förnyelseavutrustningförekommerhelatiden.trotsunderhållskostnaderoch utgifterförnyanskaffningarredovisasunderperioden överskott allaårutom1953(setabell1).merpartenavvinstmedleninvesterasi anläggningen,menparallelltbyggerföreningenuppreservfonden,från1700 kronor1950till5000kronortioårsenare. Islutetav1950 taletflyttadedenlångvarigahyresgästenikällarlokalerna, Melka/AlingsåssidenväverifrånMariestad.Ibörjanav1959hadeMelkautrymt lokalerna.företagetskontraktlöptetillutgångenav1962,mensedan överstyrelsenföryrkesundervisningvisatintresseföridrottshallens källarlokalervarväverietintefrämmandeförattöverlåtakontraktet.tanken varattblandannatanordnakurserförbilreparatörerochverksamhetenkrävde endelombyggnader.brandchefenhadekrävtattautomatisktbrandlarm installerades,ettkravsombyggnadsnämndenställtsigbakomförattlämna klarteckenfördennyaverksamheten.nödvändigaombyggnaderberäknades kosta8200kronor,ochattinstalleraautomatisktbrandlarm3000kronor. Tabell1.Ekonomisktresultat,MariestadsIdrottshallFöreningupa Källa:MIHF,verksamhetsberättelser. Anm::avrundandetal. tillförlustår Efteröverläggningarmedgavhallstyrelsendennyaverksamhetenunder förutsättningattkällarlokalernaöverlätspåmariestadsstad,somisintur lämnadeöverdessatillomskolningsverksamheten.omändringsarbetenoch 53SeMIHF:sverksamhetsberättelserrespektiveår. 19

20 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 installationavbrandlarmskullebekostasavstaden. 54 Arrangemangetinnebar enfortsatt,relativthögochstabilintäkt.trotsdettablev1960 taletett prövningensdecenniumfördenföreningsdrivnahallen.flerastörre,men nödvändiga,renoveringarleddetillettantalförlustår.tackvaredriftsbidrag, blandannatfrångrevillifonden(sammanlagt55000kronor)ochökade hyresintäkter,kundefastigheten,medsmärrehöjningavlånhållasigottskick. Ettuttryckförföreningensansträngdaekonomiunder1960 taletvardet möteomdanstillställningarnaihallensompåhallföreningensinitiativägderum hösten1965medrepresentanterfördeidrottsföreningarsomtillhördehallens mestbetydandehyresgäster. 55 Bakgrundenvarattplattornasomanvändesför attskyddahallgolvetunderdanskvällarnaslititsutochattnyadärförmåste införskaffas.hallensintendentstigbengtssonöppnademötetmedbeskedetatt föreningensågpositivtpåenfortsättningavdansaftnarna,menattreparationer ochförbättringsarbetentagitsåstordelavtillgångarnaattdetintefanns utrymmeförinköpavnyaplattor. Idrottensfolkförklaradeattdansaftnarnahadestorbetydelseför föreningarnasekonomiochattdedärförvarbereddaattmedverkai finansieringenavnyaplattor. 56 Parternaenadesomatthallföreningenskulle anskaffanyaplattortillhallgolvetochattfördelakostnadernamedenfemtedel varderapåidrottshallföreningen,maif,mbk,leksbergsbordtennisklubb(lbk) ochmtk. 57 Frånochmedden1oktober1969sadeMariestadsstaduppkontraktetför källarvåningen.föreningenlyckadesomgåendeknytaennyhyresgästtill lokalerna.frånden1november1969användeleokarlgesabkällarensomen bilutställningshall.detnyakontraktetinnebarförhallföreningenökade hyresintäktermedcirka5000kronorperår. 58 Detärtrotsalltrimligtattbeskrivadedrygttrettioårenfrån1939till1970, dåidrottshallendrevsiföreningsregisomihuvudsakstabila.tennisenoch handbollen,ellermariestadstennisklubb,mariestadsallmännaidrottsförening ochmariestadsbollklubb,tillsammansmeddeolikaverksamhetersomhyrde källarlokalernapåbyggnadensöstrasida(detsomuppfattadessombaksidan) gavintäktssidanstadga.frånmittenav1960 taletblevvadsomskullekunna kallasövrigaintäkteralltmerbetydelsefullaförattbalanserautgifterna.det handladeomolikaformeravbidrag,mendetkomockså,somnämnts,årmed 54ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMariestadsidrottshallFörening,den17 februari1959, 1.MIHF:sarkiv,A1:1Styrelseprotokollmedbilagor ,Mariestads kommunarkiv. 55Protokollförtvidsammanträdeden2november1965iIdrottshallenmellanrepresentanter förmariestadsidrottshallföreningsamtförmariestadsallmännaidrottsförening,mariestads Bollklubb,LeksbergsBordtennisklubbochMariestadsTennisklubb.MIHF:sarkiv,A1:1 Styrelseprotokoll ,Mariestadskommunarkiv. 56Ibid., 2. 57Ibid., 3. 58MIHF:sårsberättelseför1969.MIHF:sarkivA1:1Verksamhets ochrevisionsberättelser. Mariestadskommunarkiv. 20

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1 sschema Hundägarutbildning 1 sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn.

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn. Principer sponsring 2013-05-30/eb Huvudsponsor Avtal 3-5 år. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i marknadsföringssyfte. Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 Isdala konståkningsklubb Isdala konståkningsklubb vill vara en öppen, inbjudande klubb som väcker lust till konståkning och idrott hos barn och ungdomar och som tillvaratar åkarnas

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-12 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Svensk orientering världens bästa

Svensk orientering världens bästa Svensk orientering världens bästa Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att vara det kan vi växa genom att attrahera och behålla fler människor till världens bästa idrott. Vi vill ha

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Plats och tid: Konferenslokalen BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Benny Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Halvårsrapport. våren 2014

Halvårsrapport. våren 2014 Halvårsrapport våren 2014 Svenska Judoförbundets 2020 vision är vägledande för Judo5 s aktiviteter. Därför är vår vision att skapa ett klimat av nytänkande, delaktighet och långsiktighet med distriktet

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-26 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL)

Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL) Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL) BAKGRUND PersonuppgiftsLagen (PuL) har tillkommit för att skydda den enskilde individen mot oönskad exponering av personrelaterade uppgifter på bland annat internet.

Läs mer

Stig Helling. en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller

Stig Helling. en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller Stig Helling en undersökning om svenska elitidrottsmäns syn på doping och dopingkontroller 60 50 40 30 20 Tävling Träning 10 0 Aldrig 1-10 ggr mer än 10 ggr Mycket sannolikt 30% Säkert inte 6% 60 Ganska

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se)

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se) Nyhetsbrev nr 2: 28 maj 2015 Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om

Läs mer

Hallstahammar Brukshundklubbs policy

Hallstahammar Brukshundklubbs policy Detta är ett samlat dokument för s policy och gäller de frågor som är speciella för klubben. I övrigt hänvisas till den centrala policyn. s policy är uppdelad i fyra delar, en allmän, en för utbildning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Medlemskap i ideella föreningar

Medlemskap i ideella föreningar Medlemskap i ideella föreningar en mångtydig relation i förändring Gymnastikförbundet, november 2011 Johan Hvenmark (ekon. dr.) Ersta Sköndal högskola Riksidrottsförbundet Tre delar Medlemskap som proxy

Läs mer

Tid Fredag den 26 mars 1999 kl 15.00-21.45 Plats Bosön, Mästarvillan, Stockholm

Tid Fredag den 26 mars 1999 kl 15.00-21.45 Plats Bosön, Mästarvillan, Stockholm PROTOKOLL STY 5/99 1(6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5/99 Sammanträdesdata Tid Fredag den 26 mars 1999 kl 15.00-21.45 Plats Bosön, Mästarvillan, Stockholm Närvarande Jacob Douglas ordf Inge Blank vice ordf Kjell

Läs mer

Värdet av idrottshallar

Värdet av idrottshallar RAPPORT 15:05 Värdet av idrottshallar Ett nytt sätt att mäta RAPPORT 15:05 11 SEPTEMBER 2015 Värdet av idrottshallar ett nytt sätt att mäta Joakim Sternö Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

ATT STÖTTA IFK. Partner 2013. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet.

ATT STÖTTA IFK. Partner 2013. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet. ATT STÖTTA IFK Älskar du fotboll och vill stötta en förening som satsar på ungdomarna? Välkommen till IFK Uddevalla. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Bakgrund och syfte Kristianstad arena har i sin nuvarande form, under hösten 2012, varit i drift i drygt två år. Kultur- och fritidsförvaltningen ville därmed

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Uppdaterad 2001-03-09 Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF.

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Fotboll på Gymnasiet Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Tibble Gymnasium NIU Nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll på Tibble Gymnasium, rekommenderat av Svenska Fotbollsförbundet. Samarbetet

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Välkommen till IT-dagen

Välkommen till IT-dagen Välkommen till IT-dagen mer tid för idrott Lena Engström, RS Ordförande i IT-rådet Dagens program 9:30-10:00 Fika 10:00-10:30 Inledning 10:30-11:10 IdrottOnline och dess möjligheter 11:20-12:00 Seminarier/workshop

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordens Ljus AB (Publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

2. Hur ser junior-/seniortränaren på den träning vi bedriver idag?

2. Hur ser junior-/seniortränaren på den träning vi bedriver idag? Träff 1: Junior- och seniortiden! 1. Vad krävs av er för att ta en plats i seniortruppen? 2. Hur ser junior-/seniortränaren på den träning vi bedriver idag? 3. a) Vad skiljer i rutiner mellan ett ungdomslag

Läs mer

Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen

Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen Intern dokumenthantering i Skå IK & Bygdegård Någon offentlighetsregel för idrottsföreningars

Läs mer

Sommarkonferens. FREDAGEN DEN 1 AUGUSTI 13.00 Samling, inkvartering. LÖRDAGEN DEN 2 AUGUSTI 07.30-10.00 Frukost

Sommarkonferens. FREDAGEN DEN 1 AUGUSTI 13.00 Samling, inkvartering. LÖRDAGEN DEN 2 AUGUSTI 07.30-10.00 Frukost Prel. P R O G R A M Sommarkonferens FREDAGEN DEN 1 AUGUSTI 13.00 Samling, inkvartering 14.30-15.00 - Info. om helgens program - Aktuellt från Svenska Brottningsförbundet 15.00-18.00 - Utvecklingsdagar

Läs mer

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet.

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet. ATT STÖTTA IFK Älskar du fotboll och vill stötta en förening som satsar på ungdomarna? Välkommen till IFK Uddevalla. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Robert Larsson. IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna. Bosön, 2012-11-28

Robert Larsson. IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna. Bosön, 2012-11-28 Robert Larsson IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna Bosön, 2012-11-28 IF-support och stöd Information Utbildning SF-stöd 2015 Alla SF och IF är anslutna och använder verksamhetssystemet

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Fjällträning i Mittådalen 4-5 september 2014

Fjällträning i Mittådalen 4-5 september 2014 Fjällträning i Mittådalen 4-5 september 2014 Svenska Drentsche Patrijshondklubben anordnar fjällträning den 4-5 september i anslutning till SWeiKs fjällprov i Mittådalen den 6-7 september. Alla SKFs raser

Läs mer

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete. Valberedningen har bestått av Andreas Dahlander (sammankallande), Birgitta Kihl, Louise Ribbing

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM. Hotell- och Turismprogrammet Hotell och Konferens Turism och Resor

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM. Hotell- och Turismprogrammet Hotell och Konferens Turism och Resor FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Hotell- och Turismprogrammet Hotell och Konferens Turism och Resor HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Hotell- och Turismprogrammet

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer