VÄNERSHOFSHALLEN. Från överhetsprojekt till folknöje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄNERSHOFSHALLEN. Från överhetsprojekt till folknöje"

Transkript

1 VÄNERSHOFSHALLEN Frånöverhetsprojekttillfolknöje Ensummariskhistorik avbjörntropp Mariestad,februari2013

2 INNEHÅLL Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Inledning 3 Idrottensbyggnader 4 IdrottsplatseriMariestad 5 Idrottsplatsstyrelsen 6 Enhallförtennisochbadminton 7 Deförstaårensverksamhet 11 Vänershofochlänsarkitekten 13 Intebaraidrott 16 Frånstabilekonomi 18 tillförlustår 19 Kommunalisering 21 Frånöverhetsprojekttillfolknöje 22 Enavgörandefaktorförhandbollen 24 Idrottensroll 27 Vänershof Ettåsidosattkulturarv 29 2

3 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Inledning Söndagenden10december1939strömmadeetttusentalpersonertill VänershofsidrottsplatsiMariestad.Dehadekommitförattfåvaramedom invigningenavstadensochlänetsförstamodernahallförinomhusidrott.förde närmastinblandadeihallenstillkomstvardetenundermångaårnärddröm somgickiuppfyllelse.blanddesärskiltinbjudnafannsstoradelaravdenlokala ekonomiska,politiskaochadministrativaeliten.företrädarefördensamlade idrottsrörelsensnationellaorganisationerhadeocksåfåttsärskiltupptryckta inbjudningskort.enavdessavardisponentenvidlagerforsbruktageericson, 1 somföreträddesvenskagymnastik ochriksidrottsförbundetochsomvidden härtidenävenvarordförandeivästergötlandsidrottsförbund.förattmarkera hallensochinvigningsdagensbetydelsehadedisponentenhyrtbussar,såatt skolbarnenilagerforsfickmöjlighetattdeltaifestligheterna. 2 Denofficiellainvigningen förrättadesavlandshövdingen Mannerfelt,somisitttalvändesig tillallasomarbetatförhallbygget. Vårtacksamhetärstoroch uppriktigochvårglädjelikasåattvi härimariestadfåttrestenhögborg förfysiskfostrantillnyttaochnöje förungochgammal,sa landshövdingensomhoppadesatt idrottshallenskullefyllasitt ändamålochattdettackvareden blev ialltvidarekretsar/ /uppenbartattsportochgymnastik äroutomordentligtuppbyggande krafterbådefördenenskildeoch samhället. 3 Mannerfeltavslutadesitt anförandemedetthoppomatt svenskmannakraftoch svenskmannasinne och denbästa sportsmannaanda skullerådai hallen.hanutbringadeettfyrfaldigt leveförsverigeochdeförsamlade sjöngdärpådugamladufria. 4 Lokalpressensrapporteringfrånidrottshallens invigningsceremoniidecember1939var omfattande. 1Ericssonblev1945stadionchefIStockholm(Vemärdet:svenskbiografiskhandbok,1957,s 269). 2EnligtArneKarlssoniLagerfors,somsjälvvarettavbarnenibussarna.Uppgiftlämnadav Karlssonvidtelefonsamtalmedförfattarenidecember TidningförSkaraborgslän,den12december Ibid. 3

4 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Idrottensbyggnader IdrottshistorikernJanLindrothharkonstateratattdensvenskabreddidrottens byggnaderiförhållandetillidrottsutövandetsspridningäravsentdatum. Under1800 taletvardetiförstahandvidstatligaläroanstalter,civilaoch militära,somgymnastiklokalerbyggdes. 5 Under1900 talet,särskiltfrån efterkrigstiden,accelereradeblandannatbollsporternakraftigtochdärmed kravenpåfleranläggningar. 6 HandbollensframväxtiSverige,medenförsta utvecklingsperiodiförstahandsomutomhusidrottunder1920 taletochsenare ocksåinomhus 7 ärettbraexempelpåhuridrottsutövandetkomattpåverka anläggningsbyggandet.mankanocksåförmodadetmotsatta,attnyahallar leddetillattendelidrotterväxte,bådeblandutövareochsompublikdragare. HistorienomVänershofshallenäravalltattdömaettbraexempelpådetsenare. Denhistoriskaforskningenkringidrottsanläggningarärännublygsam. Delvisärdetsäkert,somLindrothpåpekat,enföljdavettallmäntsvaltintresse föridrottenblandhistorikerochavattdenidrottshistoriskaforskningsomtrots alltfinnsintresseratsigmerförandrasidoravidrotten.desvenska anläggningarnasförhållandeviskortahistoria imångafallrördetsigom 1900 talsföreteelser ärsannoliktytterligareenbidragandeorsaktilldet ljummaintresset.detharfunnitsochfinnsfortsattenäldrevärderingavvad somärkulturhistorisktvärdefullt.idenhar1900 taletsmasskultur,ochde yttringardentagitsig,ännuidagenundanskymdplats. IenöversiktavforskningenkringidrottsplatserresonerarJanLindrothoch AnnKatrinPihlAtmeromidrottsanläggningarskällvärdeurenradolika aspekter.författarnamenaratturekonomiska,etnologiska,historiska(både allmännaochspecifiktidrottshistoriska),kulturgeografiskaoch samhällsvetenskapligaperspektivbördeanlagdaarenornaföridrottkunnage viktigabidragtillfördjupadekunskaper. 8 Den1939uppfördaidrottshalleniMariestadäridettaavseendeinget undantag.historienomanläggningen,fråndeförstaplanernaframtillidag,är ettstyckesamhällshistoriaidetlillaformatet.insattiettstörresammanhang förmedlarberättelsenocksåkunskapermedbäringlångtutanföridrottenoch lokalsamhället. AvsiktenmedföreliggandearbeteärattberättanågotomVänershofshallens historia.framställningenharenslagsidaåttidenfrånhallensuppförandeoch framtillkommunaliseringen1971.målsättningenärattförsökaerövradelarav denfolkligahistoriasomidrottsrörelsenrepresenterarochsominsattisitt samhälleligasammanhangibästafallkangörasamtidenmerbegriplig. Ienavslutandedelförsmedutgångspunktiberättelsenom Vänershofshallenettresonemangomkulturarvochhistoria. 5JanLindroth&AnnKatrinPihlAtmer,iBebyggelsehistorisktidskrift,nr40,2000,s.6. 6Ibid.,s7. 7Persson,LennartK,BKHEID1946/ /1997,Handbollunderetthalvtårhundrade,s LindrothochPhilAtmer,s7 8. 4

5 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 IdrottsplatseriMariestad Ibörjanav1900 taletvardeidrottsintresseradeimariestadiförstahand hänvisadetillenenkelanläggningialhagen.detvarfotbollslagetstillo,som efteruppvaktningavlandshövdingen Alhagentillhörderesidenset och stadsfullmäktigelyckadessamlatillräckligtmedmedelförattförvandlaalhagen tillenanvändbarfotbollsplan.midsommaraftonen1905invigdesidrottsplatsen imariestadochkortdärefterslötsigdemerlivaktigaidrottsföreningarna sammanidetsomsåsmåningomblevmariestadsallmännaidrottsförening (Maif).SenareanslötsigKatrineforsAktiebolagsIdrottsförening(KIF)tillMaif. Detskeddeislutetavsommaren1907.KIFhadedet,tackvare bruksdisponentenspositivainställningtillanställdasfrisksportande,relativtväl förspäntmedbådeutrustningochplatserföridrottsövningar.bruketupplät verkstadsvindenförstyrketräningochställdeettgärdebakomkatrinefors ladugårdartillidrottsföreningensförfogande. 9 SedanKIFanslutitsigtillMaiföppnadesmöjlighetenattdisponeraAlhagen. MenidrottsutövarnavidKatrineforstyckteattMaif:sidrottsplatslågalltför avlägset.dethelakomtilldisponentenskännedomochdennesågtillattställai ordningenhagesombruketägdevidjohannesbergsparken.den25juli1909 ägdeenhögtidligplaninvigningrum.dennyaidrottsplatsenblevkif:s förstahandsvalochföreningendrogsigurmaif. Fråntidenefterförstavärldskrigetsslutintensifieradeskravenpåenmer tidsenligidrottsplatsänalhagen.detvarinteminstdenallmännaidrottens företrädare,sompågrundavettväxandeintresseblandungdom,påtalade behoven.diskussionerfördesbådeilokalpressenochidrätselkammaren.efter förhandlingarmellandensenareochkatrineforsaktiebolagslötsettavtalsom innebarattkatrineforsidrottsplatskostnadsfrittunder20årskulleupplåtas ochmariestadbidramedettintilliggandestyckemark,såatten sammanhängandeytaom19000kvadratmeterkundeställastillidrottens förfogande. 10 Ijuli1923invigdesdennyaidrottsplatsenvidVänershof.Inför åskådarei mångdubblaledrunthelaplanen redogjordemaif:sdåvarandeordförande, disponentenvidkatrineforspappersbrukclaessandels,föranläggningens tillkomst. 11 DenformellainvigningenförrättadesavlandshövdingAxelEkman ochdärefterföljdefriidrottstävlingarmeddeltagarefrånettantaleuropeiska länder.ansvaretföranläggningenöverlätspåmaif. Detvarmedförhoppningomframgång,framföralltblandföreningens friidrottare,sommaifaxladeansvaretförstadensidrottsplats.årenefterden ståtligainvigningenkomdockattkantasavtilltagandebekymmermed ekonomin.skötselnavanläggningenvisadesigbetungandeochintäkternablev lägreänberäknat.detresulteradeblandannatiattdenamorteringsplansom uppgjortsmedstadensstyrandeföranläggningslånmåsterevideras.när föreningentrotsdettahalkadeeftermedavbetalningarnarestesfråganomen 9FrånAlhagentillVänershof,EttbidragtillMariestadsidrottshistoria,Mariestad1945,s Ibid.,s Ibid.,s.35. 5

6 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 kommunaliseringbådeblandstadensstyrandeochinommaif.imaif leden mötteförslagenomattstadenskulletaöverinledningsvisettkompakt motstånd.närettparstadsfullmäktigeledamöter1932motioneradeom tillsättandetavenkommittémeduppdragattverkställaenutredningrörande idrottsplatsensförvaltningtogfråganennyvändning. 12 Detförekomklagomålfrånandraföreningar,iförstahandfrånMariestads Bollklubb(MBK),översvårigheterattfåtränings ochmatchtiderpåvänershof. NärMBKkortefterbildandet1929,tecknadehyresavtalslogsdetfastattvid eventuellakollisioneravseendematchtiderskulleidrottsplatsensförvaltare,det villsägamaif,alltidhaföreträdetillfotbollsplanen.ävenomvillkorensenare förändradesnågotvardetförstefterkommunaliseringensomdebåda klubbarna ochävenandraföreningar ficktillgångtillidrottsplatsenpålika villkor. 13 EfterendelförhandlingarochsedanmotståndetinomMaifresignerattog stadenövervänershof1935.straxdärefterinleddesennyplanomläggningoch pånytthänvisadesidrottentillalhagen.entillvarosomuridrottsföreningarnas perspektivbjödflerasvårlöstaproblem.dethandladeomalltifråndåligt underhållavplanentillfrustrationeröverallaickebetalandeåskådarevid tävlingarochmatchereftersomanläggningenialhagenlågienparktillvilken allmänhetenhadefritttillträde. Idrottsplatsstyrelsen IsambandmedstadensövertagandeavVänershofsidrottsplatsgick drätselkammarentillfullmäktigemedenbegäranomattensärskildkommitté meduppdragattskötaidrottsplatsenbordeutses.kommittén,somgavsnamnet Idrottsplatsstyrelsen,fickfemledamöter(ochlikamångapersonliga suppleanter)ochtillsattesförförstagångenimars1935.tillordinarie ledamöterutsågsfabrikörenaxelfjellman,rektorneriklundblad, landskamrerareneliasbrandel,schaktmästarenephilipsamtarbetarenbror Tropp.SomsuppleantervaldesbyggnadsingenjörenSwenLjungvall,ingenjören VilhelmCarlsson,brevbärarenCurtJosefsson,banktjänstemannenVWirström ochhandlandenhwesterlind. 14 Skötselnavidrottsplatsen,detvillsägaanläggningarnaförutomhusidrott, varidrottsplatsstyrelsenshuvudsakligauppdrag,mennärfråganomen idrottshalltogkonkretformdeltogmanidiskussionerna.ifebruari1937 tillstyrkteidrottsplatsstyrelsenuppförandetavidrottshallpåettmarkområde vididrottsplatsensvästrahörn. 15 Tillsammanträdethadebiträdande länsarkitektenedgarhaasumadjungerats.dennebetonadeattallamöjligheter 12Ibid.,s SeFalk,Per&Tropp,Björn,MariestadsBollklubbunder60år,Idrottochföreningsliviett Mariestadunderförändring,Mariestad1989,s.16ochs ProtokollförtvidsammanträdemedstadsfullmäktigeiMariestadden19mars ProtokollhålletvidsammanträdemedMariestadsIdrottsplatsstyrelsen,den8februari1937, 4,MariestadsIdrottsplatsstyrelsesarkiv,A:1Protokollmedbilagor ,Mariestads kommunarkiv. 6

7 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 attminskaintrycketavhallbyggnadensstorabyggnadsmassa,genomlämpligt färgvalsamtgenomgrundensnedschaktning,måstebeaktas.iövrigtförordade hanhallensplaceringpådenföreslagnaplatsen. 16 Idrottsplatsstyrelsenblevsenareenavhallenshyresgäster,dåendelav omklädningsrummenviaavtalmellanhallföreningenochidrottsplatsstyrelsen användesförsommarhalvåretsfotboll. Enhallförtennisochbadminton DeförstatankarnapåenmodernidrottshalliMariestadtyckshaväcktsbland medlemmarimariestadstennisklubbochistadensbadmintonklubb.av samtidenutpekadesingenjörkonradschinklersomdenfrämstebland hallförespråkarna. 17 HangavsuppdragetavMariestadsTennisklubbattsom enmannakommittéförsökasamlain30000kronorblandenskildaoch föreningarförhallbyggetsräkning.närmariestadsidrottshallföreningbildades ijuni1937,utsågsschinklertillordförande.övrigaledamöteridenförsta styrelsenvaröverlantmätareharris,stadsingenjörahlstrand,intendent JohannesonsamtlandssekreterareJohnsson.Tillsuppleanterutsågsdoktor LindgrenochbankdirektörJohansson. 18 Vänershofsidrottsplats1939.Ibakgrundenäridrottshallenunderuppförande. 16Ibid. 17Se Drivenideelltimerän30år,Halvmiljongåvatillkommunen,avRoyRunemo,iTidning förskaraborgslän,den29mars ProtokollförtvidsammanträdemedMariestadsIdrottshallFörening(MIHF),den21juni 1937, 4,MariestadsIdrottshallFöreningsupaarkiv,A1:1,Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 7

8 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Vidföreningsbildandetredovisadessålångttecknadeandelar.Enskildaoch företag/organisationerhadebunditsigförandelará500kronortilletttotalt värdeav25000kronor. 19 Fleraavstadensidrottsföreningarvisadepåolikasättsittstödförplanerna påenidrottshall.ijanuari1937hademariestadstennisklubb,mariestads Badmintonklubb,MariestadsAllmännaidrottsförening,MariestadsBollklubb ochmariestadsatlet ochbrottarklubbiengemensamskrivelsetill stadsfullmäktigepåtalatettväxandeintresse försådanaidrottsgrenar,som ärosärskiltlämpadeattbedrivainomhus.motbakgrundavdettaochmed hänsyntilldenomfattningsomandelstecknandetihallennåttvädjade föreningarnatillstadensstyrandeomattupplåtamarkföretthallbygge.till skrivelsenhadefogatsensammanställningöverandrastädersengagemangi idrotts ochtennishallar.förteckningeninnehöll16städer,varavmerpartenvar betydligtstörreänmariestad.avhallstädernavarkatrineholm,falkenberg, KarlshamnochMotalabefolkningsmässigtjämförbaramedMariestad,ochen Kungsbacka betydligtmindre.ihälftenavdeåberopadestädernabestoddet kommunalastödetavfriupplåtelseavtomtmark.drätselkammarenimariestad, somfåttidrottsföreningarnasskrivelsepåremiss,varbereddattutan motprestationställamarktillhallbyggetsförfogande. 20 RitningöverVänershofshallenutfördavHagstrandochLindbergarkitektkontor, Stockholm1939.Platsför14annonstavlorlängshallensöstralångsidaharlagtstill, förmodligenavhallansvarigaimariestad.reklamintäktervarviktigafördensamlade hallekonomin. 19Ibid., 2. 20ProtokollförtvidsammanträdemeddrätselkammareniMariestad,den2februari1937, 76. 8

9 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 HallföreningensökteviaSverigesgymnastik ochidrottsföreningars riksförbund,ellermerkorrektriksförbundetssärskildaidrottsplatskommitté, såkalladetipspengar 21 ochbeviljades65000kronor. FörteckningöverandelstecknareiMariestadsIdrottshallFöreningupa Medlem Andelar Belopp(kr.) GullspångsKraftAB MariestadsTennisklubb MariestadsBadmintonklubb JohnHedin CGChöler GunnarBauer MAIF FHarris NilsJohansson KonradSchinkler GöstaGarelius ÅkeLindgren CEAhlstrand BertilCollin GunnarRise TidningförSkaraborgslän Mariestadsstad ABFribärandeTräkonstruktioner GunnarCarr LeoWohlstein KGAndersson BirgerBergenfeldt ErikBrun AllanJerbo OscarOhde PerCarlander ThorstenCarlson CEJohannesson HansOdelmark EinarRistedt EinarJohnson IvarHjort OscarFröberg ArvidAxén SwenLjungvall RichardHolmgren ErikEkberg ErlandvonHofsten HarryJansson EmilNyström StigBengtsson Summa Källa:MIHF:sarkiv,A1:1Styrelseprotokollmedbilagor Regeringenbildadehösten1934ettsärskiltaktiebolag,Tipstjänst,somskulleansvarafördet somdåkalladesvadhållningisambandmedtävlingar.tipstjänstgavsnabbtstorainkomster ochendelavöverskottetöverfördestillenfondföridrottensfrämjande.detvarurdessa tipsmedelbidragtillanläggningarkundesökas.sejohansson,hilding, Idrottenochsamhället,i Svenskidrott ,Malmö,1953,s

10 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Flerandelstecknarehademedtidenanslutitsig.NärMariestadsstadoch Katrineforsaktiebolagskänktemarkinvididrottsplatsen,andelsteckningarna vuxittillcirka30000kronorochgrevillifondenställt15000kronortill förfogandeförbyggetvågadehallföreningensättaigång. Den28mars1939togsdetformellabeslutetombyggetavidrottshall.I samrådmedriksidrottsförbundetsidrottsplatskommittélämnadesuppdraget attritahallentillarkitektfirmanhagstrandochlindbergistockholm. 22 Redani oktober1937hadeidrottshallsföreningengenomannonsilokalpressenbegärt anbudpåbyggnationen. 23 Tillhuvudentreprenörförbyggetutsågs,efter anbudsförfarandet,ingenjörswenljungvall(tillsammansmedabfribärande TräkonstruktioneriTöreboda).Övrigaansvarigaunderbyggnationenvar VästergötlandsElektriskaByråiMariestad(elinstallationer)ochmålarfirman EinarBengtsson(målningsarbeten). 24 Beslutetombyggstarthadeförberettsvidettstyrelsemöteettpardagar tidigare.ordförandenhadedåredovisatenkalkyleradbyggkostnadpå kronor.isummaningick värme och ventilationsanläggning, elektriskinstallation, målningsarbetensamt arvodenåtarkitekteroch konsulterenligtbindande anbud.ianslutningtill redogörelsenpresenterades ocksåenräntabilitetskalkyl somblandannatbyggdepå uppgifteravseende spelfrekvens,avgiftermed meraiandraidrottshallar, belägnaimedmariestad jämförbarastäder. 25 Ihallbyggnadeninrymdes envaktmästarbostadomtvå rumochkökochettsärskilt kontorsutrymmedär föreningens,iprincipideellt arbetande,intendentfickett AndelsbevisMariestadsIdrottshallFörening. arbetsrum.idirektanslutning tillvaktmästarbostadenen trappauppibyggnadenssödrakortsidaplaceradesettcafé. 22TidningförSkaraborgslän,den29mars TidningförSkaraborgslän,den19oktober TidningsförSkaraborgslän,den12december ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den21mars1939, 4och5.MIHF:s arkiv,a1:1styrelseprotokollmedbilagor Mariestadskommunarkiv. 10

11 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Byggetvarinteheltbefriatfrånstörningar.Vidnågratillfällenklagade hallstyrelsenpåförseningarochmissnöjemedhagstrandochlindbergsarbete leddetillenkontroversomarkitekternasarvode.trotsalltkundehalleninvigas idecember1939. Cirka1000personerhade,enligtlokalpressen,infunnitsigihallen.Särskilt inbjudnatillevenemangetvarförutomlandshövdingeparet(landshövding,carl Mannerfelt),stadsfullmäktigesordförandedisponentenJohnHedin, styrelseledamöternaigrevillifondenkaptenclaessandelsochkammarherre vonhofsten,disponenttageericson,lageforsdensenarerepresenterade Riksidrottsförbundet.DetgjordeävenförstetelegrafkontrollörAnton Johansson. Vänerhofsidrottshall,1940. UndersjälvainvigningsceremoninspeladeenavdelningurKatrinefors musikkår.därefterföljdeenavhuvudattraktionerna:sofiaflickorna,somunder ledningavmajacarlquist föddochuppvuxenimariestad utfördeett programsominnehöll gymnastikrörelsermedhjälpavrep,balansgångoch andrarörelserpåbommar,plinthoppblandannatmedvolt.somavslutningpå invigningsprogrammetfickpublikenseettparuppvisningsmatcheri brottning. 26 Deförstaårensverksamhet Detärtydligtattföreträdareförtennisochbadmintonhadedessabådasporters framtidförögonennärdeförstaansträngningarnaförattförverkligadrömmen 26TidningförSkaraborgslän,den12december

12 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 omenhallgjordes.entidigtuppgjorddriftskalkylförhallenimariestadbyggde blandannatpåbokningaravtennisklubbensutomhusbanaochavrealskolans gymnastiksal.avinkomsternapåtotalt12700kronorberäknades4560kronor fallapåtennisoch4275kronorpåbadmintonspel.andraidrottsgrenarstodi kalkylenförblygsamma345kronor.påutgiftssidanvarlånekostnadernaden enskilttyngstaposten.uppvärmningochbelysningslukadeocksåbetydande summor.vaktmästarfråganlöstestillenförhållandevislågkostnadgenomatt fribostadihalleningickitjänsten. Detvisadesigsnartatthallengenereradeettväxandeintresseförandra inomhusidrotter.idrottsföreningarmedannatäntennisochbadmintonpå programmetsåghallensmöjligheterochvartidigtutemedframställningarom tillgångtilldenna.videttsammanträdemedmariestadsidrottshallföreningi augusti1939,underpågåendebyggnation,framfördeenrepresentantförmaif önskemålomatthallenbordereserverasförhandbollettparkvällariveckan. Brottningenvarocksåpåtapeten.DensportenfördeiMariestadviddennatid entynandetillvaroochbrottarklubbenhadesvagekonomi.förhoppningenvar dockattbrottningsintressetskulleväxaiochmedhallenstillkomst. 27 Frånden10december1939tillmånadensslut,hadehalleninbringatcirka 1500kronor.Enbetydandedelavdessaintäkter(omkring850kronor)kom fråninvigningenochreklamenihallen.förkommandeårhadestyrelsenfrån ochmedden1april1940hyrtutdenutgrävdakällarvåningenihallentill Skaraborgslänslantmänscentralföreningmotenårligavgiftav1000kronor.I kontraktetangavsattlokalenuthyrdesibefintligtskickochattdenskulle användassommagasinslokal. 28 Närdetförstaegentligaverksamhetsåretsummeradesredovisadesintäkter pådrygt9000kronor.handbollenhadevuxitsnabbt,mentennisenvarden sportsomgavdestörstaintäkterna.badmintoninbringadebetydligtmindre.i summeringenav1942årsverksamhetskrevhallföreningenatt badmintonintressetärpåvägattförsvinna.iställetnoteradesping pongens frammarsch. 29 Detskulleemellertidvisasigattintressetförbadmintonkom åter,sedanmariestadsbadmintonklubbunder1944rekonstruerats,samtidigt somping pongenefterenkortuppgångsperiodunder1940 taletssistaårinte tillhördehallenspermanentahyresgäster. Efternågraårsdrifthamnadehallföreningeniekonomiskttrångmål.I november1942sökteföreningenhjälpavstadensstyrande.oberäknade byggnadskostnaderochav tidsförhållandenabetingadeutgiftsökningar kundeidentifierassomorsakertilldeuppkomnabekymren.deomnämnda tidsförhållandenainnebarblandannatattmångaavidrottsföreningarnas medlemmarpågrundavberedskapstjänstgöringvarbortafrånstaden,vilketi sinturminskadeantaletbokningaravhallen.dekraftigtstegrade 27ProtokollförtvidsammanträdemedMIHF,den12augusti1939, 4,MIHF:sarkiv,A1:1 Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 28MIHF:sverksamhetsberättelse1939,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 29MIHF:sverksamhetsberättelse1942,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 12

13 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 bränslekostnadernavarytterligareeneffektavkrigsläget.idrottshallens styrelsehadeförattinågonmånmötadeväxandeutgifternainförtsärskild duschavgift.atthöjahyrornaiövrigtvar,somföreningensågdet,inteett realistisktalternativ.ensådanåtgärdskulleförmodligenledatillminskade tränings ochspeltimmarochdetkundevidare befarasattmandärigenom skulleförsvåraelleromöjliggörajustfördebredalagrenivårtsamhälleatt utnyttjadetillfällentillrekreationochstärkandeidrott,somidrottshallenbjuder. Idrottshallföreningenanhöllomettanslagom10000kronor. 30 Sedanbokslutetför1942förelågupprepadeföreningensinhemställantill drätselkammaren.tvåavdemestbetydandehyresgästernaihallen,mariestads allmännaidrottsföreningochmariestadsbollklubbhadebådauttrycktsinoro överhallföreningenstillfälligasvårigheterochvädjattillpolitikernaomstöd. Detärattbeklagaomdettrycktatidslägetskallblivaskuldtillhallensruineller uthyrningförannatändamål,änsomäravsett,dåviidessatidersåvälbehöver enidrottenssamlingsplats,skrevmariestadsbollklubbisittstödbrev. 31 Förlustenför1942varcirka325kronor.Yttreomständighetergjordedet troligtattäven1943årsverksamhetskullegåback,skrevföreningen.en kvarståendeskuldtillhuvudentreprenörenmåstereglerasochnödvändigt underhållutföras. 32 Omintekassankundeförstärkasvarriskenförlikvidation överhängande.drätselkammarenrekommenderadestadsfullmäktige,efter långaöverläggningarochioenighet,attgeföreningenettanslagpå5000kronor 1943ochattförperioden1944till1948anslå1000kronorårligenmotatt stadenerhöllandelariföreningentillettbeloppsommotsvaradedelämnade anslagen. 33 Sedanstadsfullmäktigeimars1943bordlagtärendetbeslötmanenmånad senareattbifallamariestadsidrottshallföreningbegäranenligtden konstruktionsomdrätselkammarenföreslagit. 34 Vänershofochlänsarkitekten StadenövertogVänershofsidrottsplats1935ochnågraårdärefterkom planernapåenmoderniseringavidrottsplatsenattomsättasipraktiken.1938 hänvisadesbådefriidrottochfotbollåtertillalhagen.idrottsplatsens moderniseringdrogutpåtiden,vilketföranleddeåtskilligaklagomålfrån idrottsföreningarnamotstaden.alhagenhöllinteföridrottenskravochmånga varenigaomattanläggningensbristandestandardinverkademenligtpåde lokalaidrottshjältarnasprestationer.ienartikelitidningförskaraborgsläni juli1941skrevsignaturenjöken: 30BrevfrånMIHF,tillstadsfullmäktigeiMariestad,den3november1942,Stadsfullmäktigei Mariestadsprotokoll,16mars1943, 41,bilagan:o22d. 31StadsfullmäktigeiMariestadsprotokoll,16mars1943, 41,bilagan:o226ochh. 32BrevfrånMariestadsIdrottshallFöreningupa,tilldrätselkammareniMariestad,den5 februari1943,stadsfullmäktigesimariestadprotokoll,16mars1943, 41,bilagan:o22b 33ProtokollhållethosdrätselkammareniMariestadden9mars1943, ProtokollförtvidsammanträdemedStadsfullmäktigeiMariestad,den20april1943,

14 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Alltsedanvåren38haMariestadsidrottsmäntillträningsplatshaftden naknaödemarken.fotbollsspelarnahablivitbyseriemärktaavalhagens kuperadesandhög,ochkolstybbensmänhabegravtsinspänstiasfalten. 35 Undervåren1941genomfördesdesistaarbetenaiombyggnadenochden15 juniåterinvigdesvänershofsidrottsplatsavlandshövdingmannerfelt.formellt ansvarigföridrottsplatsenombyggnadvarstadensidrottsplatsstyrelseoch hösten1940fattadedennabeslutomennyentrévidvänershof.ritningarnavar gjordaavlänsarkitektenedgarhaasum,somvaritkonsultredandåhallentog formochsomvarmånomattenentréstodisamklangmeddenförra.arbetet skulleutförasistadensregimedstadsingenjörengsvenssonsom byggmästare. 36 SkissöverVänershofsentréfrånjuli1940,utfördavlänsarkitektkontoretiMariestad. EfternågraårstränandeochtävlandepåVänerhofsrenoveradeidrottsplats hadedeengångkritiskarösternamotstadenklingatav.imaif:sjubileumsskrift överföreningensförstafyrtioårströddesrosor. Nufinnessäkerligenejenendamaifare,somejmedtillfredsställelsekonstaterar, attensåvackerochiallaavseendenförnämligidrottsplatssomvänershoftorde varafåstäderavmariestadsstorleksordningförunnatattäga.ochenstordelav äranhärförtillkommergivetviskommunensåsomvarandedenförvaltande myndigheten. 37 TvåårefterVänershofsåterinvigningkundeidrottsplatsstyrelsennotera ständigtstegradebesökssiffror.iensummeringav1943redovisadesdrygt 10000åskådare.Störstpublik(drygt1500personer)hadegångtävlingen Skaraborgstrampen ettsamarrangemangmellanfleraavstadens 35FrånAlhagentillVänershof,s ProtokollförtvidsammanträdemedidrottsplatsstyrelseniMariestad,den28oktober1940, 4. 37FrånAlhagentillVänershof,s

15 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 idrottsföreningar lockat.debådastadsderbynaifotbollmellanmaifochmbk hadesamlat758respektive553åskådare.iplanhyrorinbringades2750kronor, vilketvarbetydligtmeränvadsombudgeterats. 38 Idrottsplatsstyrelsenframhöllattviddetandrafotbollsderbythadevädrets makterinteståttpåarrangörernassida.detfannsingenanledningattantaatt publikenskullehavaritsåmycketlägreomväderförhållandenavaritbättre,sa styrelsen.exempletvarämnatatttjänasombeläggförbehovetavenläktarepå idrottsplatsen.ettbehovsomvar välkäntblandheladenidrottsintresserade delenavstadensinvånare.detvar,fortsatteman,ställtutomallttvivelatten läktareskulle,oavsettväderleksförhållanden,ökavänershofspubliksiffror kraftigt.iförlängningengavdetökadeplanhyrorochstörrenöjesskatt.deflesta idrottsplatsernaiövrigastäderilänetochistörresamhällenhaderedanordnat läktarfrågan. 39 VänershofmeddenavlänsarkitektenEdgarHaasumritadeentrén,vilkenstodklartill återinvigningenavidrottsplatsen1941. Sakenhadeundersöktspåolikasättochkostnadenförettläktarbygge uppskattadestill10000kronor.drätselkammarenställdesigbakomförslaget omenläktare,menansågefteregnautredningarattdentotalakostnadenskulle bli11700kronor.vidstadsfullmäktigessammanträdeifebruari1944blevdet 38Rapportöververksamhetsåret1943,avIdrottsplatsföreståndareEGLPhilip.Bilagatill drätselkammarenssammanträdeimariestadden1februari1944, BrevtillstadsfullmäktigeiMariestadfrånMariestadsstadsidrottsplatsstyrelse,den9 november1943.bilagatilldrätselkammarenssammanträdeimariestadden1februari1944,

16 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 gröntljus.imajdetåretfickidrottsplatsstyrelsenvetaattsvenskagymnastik ochidrottsföreningarnasriksförbundbeviljatenanslagpå1000kronor. 40 Invigningenavläktarenbestämdestillsöndagenden11juni,dåMBKspeladeen kvalificeringsmatchmotfritsla.självainvigningsceremoninskullegåavstapeln enhalvtimmaföreutsattmatchstartochförutomettanförandeav idrottsplatsstyrelsensordförandeomläktarenstillkomsthistoriaanlitades VästergötlandsIdrottsförbundsordförande,överlärareLudvigsson,som invigningstalare.styrelsenbeslötattsändasärskildinbjudantilllandshövding Mannerfelt,stadsfullmäktigesledamöter,drätselkammarensledamöteroch suppleanter,borgmästaredanielsson,länsarkitekthaasum,stadsingenjören Ahlstrand,ingenjörGustafsson,stadskamrerVikgren,byggmästareJohansson, ingenjörpersson,ordförandenivästergötlandsidrottsförbund,dentidigare nämndeludvigsson,sekreterareniriksidrottsförbundetsidrottsplatskommitté Tidén,ordförandeniMaif,ordförandeniMBK,suppleanternai Idrottsplatsstyrelsen,enrepresentantvarderaförTidningförSkaraborgslän, MariestadsLänstidningsamtSkaraborgaren. 41 InvigningenavVänershofsläktare,den11juni1944. Sommaren1944hadeVänershofsidrottsplats,ovalmedlöparbanoroch fotbollsplan,träningsplan,idrottshallochläktare,fåttdetutseendeden,med smärreförändringar,behölliettsextiotalår. Intebaraidrott År1945blevhallföreningensbästaårsålångt.Genomenombyggnadtillen kostnadav450kronorhadeenutökningavåskådarplatsernaskett.för ytterligarecirka110kronormåladesbänkarnaochsittplatsernanumrerades.i 40ProtokollförtvidsammanträdemedMariestadsStadsIdrottsplatsstyrelseåSamrealskolan måndagenden5juni1944, 2. 41Ibid., 3. 16

17 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 anslutningtilldettahademaximihyranvidupplåtelseavhallenförtävlingökats från100till110kronor.dethadeförtsdiskussioneromattbyggauthallenmed ennyläktare,menutsikternaatterhållaytterligaretipsmedelvar,enligtett förhandsbeskedfrånansvarigaistaten,mycketsmå.enökningav publikkapacitetenställdesdärförpåframtiden.underårethadeförhandlingar medennyhyresgästikällarlokalen,iställetförcentralföreningen,inletts. 42 Efterlångaförhandlingarmedfleraintressenterbeslötstyrelsenatthyraut källarlokalerna,inklusivedensåkalladebrottarhallen,tillabalingsås Sidenväveri.Dennyahyresgästenskullepåegenbekostnadinredalokalen, vilketbedömdesmedföraenrejälvärdeökning.sidenväverietsårshyrahade fastställtstill3650kronor.enbetydandeinkomstökningförföreningen. Hyresavtaletgälldefrånden1oktober1946ochtioårframåt. 43 Riksidrottsförbundetsidrottsplatskommittéanmärktemotattäven brottarhallenuthyrtstillandraverksamheteränidrott.hallstyrelsenhadeien svarsskrivelsemotiveratsinåtgärdmedattuthyrningentillalingsås sidenväverimöjliggjorthallensfortsattadriftutanallmäntunderstöd.detvar argumentsombetochidrottsplatskommitténaccepteradeunderförutsättning attbrottarhallenefterhyrestidensslutåterställdesföridrottsligaändamål. 44 Underhela1950 taletutveckladeshallföreningensverksamhetsaktamen säkert.blandidrotternaihallendomineradealltjämttennisochhandboll.iökad utsträckningupplätslokalernaförandraverksamheter.detrördesigdelsom danstillställningar,somarrangeradesavdetredominerandehyresgästerna Maif,MTKochMBK gemensamtellervarförsig,delsomorganisationeroch företagsomsåghallensmöjligheterattrymmastörrearrangemang.hösten 1950skrevMaif,MTKochMBKgemensamttillhallstyrelsenmedönskemålom attfåarrangeradanservidtretillfällenundervintersäsongen Med hänvisningtillatt sökandenaärohallensfrämstahyresgäster bifölls föreningarnasframställning.detställdesdockenheldelkravfrån idrottshallsföreningenssida. 45 Hallgolvetmåstetäckasmedsärskildaplattor.Utläggningenavplattorna skulleskeisamrådmedidrottshallensvaktmästare,mendetvarhyresgästens skyldighetattutföraarbetet.någraavdereglersomfastställdesför danstillställningarnager,drygt60årsenare,engodillustrationavtidsandan. Detslogstillexempelfastatt försäljningenavgotter,läskedryckerodide olikalokalernaordnasefteruppgörelsemedvaktmästaren. 46 Rökningvaröver huvudtagetintetillåtetinomhus.hyranfastställdestill120kronorper dansafton. 42MIHF:sverksamhetsberättelse1945,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 43MIHF:sverksamhetsberättelse1946,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 44Ibid. 45ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den20november1950, 11,MIHF:s arkiv,a1:1styrelseprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 46Ibid. 17

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 1 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne Årsrapport 2002 Sparbanksstiftelsen Skåne Innehåll 3 Ordföranden har ordet 4 7 Aktuella projekt 8 9 Beviljade anslag 2002 10 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Studiestödet 2009 CSN, april 2010

Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Avgränsningar m.m... 9 2 Studiestödssystemet i korthet...10 3 Övergripande utveckling...11

Läs mer

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida.

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida. ÅnSREDoVISNII{G 212-a4-26 - 212-12-3 I for Bredband i Berg Södra 76 96 24 ekonomisk förening -6797 Årsredovisningen omfa ttar z F örvaltningsberättel se Resultaträkning - kostnadsslagsindelad Balansräknittg

Läs mer

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/lindesberg Innehållsförteckning Allmänt... 4 Spelkonto... 4 Bokningssystemet... 4 Registrering... 4 Bokning av tennistid... 4 Avbokning

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN AIK Ishockey AB (Solna tingsrätt, Ä nr 1415-15) Formalia Bolag: AIK Ishockey AB 556693-7867 Ställföreträdare: Segui, Johan Mario Ashman (styrelseledamot, ordförande) Keith

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Johan von Essen STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Läs mer

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning Utbildningsdagar 2013 erfarenhet forskning Dag 1 klinisk diagnostik av axeloch skulderbesvär Innehåll; Hur diagnosticerar vi och handhar sen- och muskelskador? Skuldrans (o-) normala rörelsemönster, finns

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer