VÄNERSHOFSHALLEN. Från överhetsprojekt till folknöje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄNERSHOFSHALLEN. Från överhetsprojekt till folknöje"

Transkript

1 VÄNERSHOFSHALLEN Frånöverhetsprojekttillfolknöje Ensummariskhistorik avbjörntropp Mariestad,februari2013

2 INNEHÅLL Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Inledning 3 Idrottensbyggnader 4 IdrottsplatseriMariestad 5 Idrottsplatsstyrelsen 6 Enhallförtennisochbadminton 7 Deförstaårensverksamhet 11 Vänershofochlänsarkitekten 13 Intebaraidrott 16 Frånstabilekonomi 18 tillförlustår 19 Kommunalisering 21 Frånöverhetsprojekttillfolknöje 22 Enavgörandefaktorförhandbollen 24 Idrottensroll 27 Vänershof Ettåsidosattkulturarv 29 2

3 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Inledning Söndagenden10december1939strömmadeetttusentalpersonertill VänershofsidrottsplatsiMariestad.Dehadekommitförattfåvaramedom invigningenavstadensochlänetsförstamodernahallförinomhusidrott.förde närmastinblandadeihallenstillkomstvardetenundermångaårnärddröm somgickiuppfyllelse.blanddesärskiltinbjudnafannsstoradelaravdenlokala ekonomiska,politiskaochadministrativaeliten.företrädarefördensamlade idrottsrörelsensnationellaorganisationerhadeocksåfåttsärskiltupptryckta inbjudningskort.enavdessavardisponentenvidlagerforsbruktageericson, 1 somföreträddesvenskagymnastik ochriksidrottsförbundetochsomvidden härtidenävenvarordförandeivästergötlandsidrottsförbund.förattmarkera hallensochinvigningsdagensbetydelsehadedisponentenhyrtbussar,såatt skolbarnenilagerforsfickmöjlighetattdeltaifestligheterna. 2 Denofficiellainvigningen förrättadesavlandshövdingen Mannerfelt,somisitttalvändesig tillallasomarbetatförhallbygget. Vårtacksamhetärstoroch uppriktigochvårglädjelikasåattvi härimariestadfåttrestenhögborg förfysiskfostrantillnyttaochnöje förungochgammal,sa landshövdingensomhoppadesatt idrottshallenskullefyllasitt ändamålochattdettackvareden blev ialltvidarekretsar/ /uppenbartattsportochgymnastik äroutomordentligtuppbyggande krafterbådefördenenskildeoch samhället. 3 Mannerfeltavslutadesitt anförandemedetthoppomatt svenskmannakraftoch svenskmannasinne och denbästa sportsmannaanda skullerådai hallen.hanutbringadeettfyrfaldigt leveförsverigeochdeförsamlade sjöngdärpådugamladufria. 4 Lokalpressensrapporteringfrånidrottshallens invigningsceremoniidecember1939var omfattande. 1Ericssonblev1945stadionchefIStockholm(Vemärdet:svenskbiografiskhandbok,1957,s 269). 2EnligtArneKarlssoniLagerfors,somsjälvvarettavbarnenibussarna.Uppgiftlämnadav Karlssonvidtelefonsamtalmedförfattarenidecember TidningförSkaraborgslän,den12december Ibid. 3

4 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Idrottensbyggnader IdrottshistorikernJanLindrothharkonstateratattdensvenskabreddidrottens byggnaderiförhållandetillidrottsutövandetsspridningäravsentdatum. Under1800 taletvardetiförstahandvidstatligaläroanstalter,civilaoch militära,somgymnastiklokalerbyggdes. 5 Under1900 talet,särskiltfrån efterkrigstiden,accelereradeblandannatbollsporternakraftigtochdärmed kravenpåfleranläggningar. 6 HandbollensframväxtiSverige,medenförsta utvecklingsperiodiförstahandsomutomhusidrottunder1920 taletochsenare ocksåinomhus 7 ärettbraexempelpåhuridrottsutövandetkomattpåverka anläggningsbyggandet.mankanocksåförmodadetmotsatta,attnyahallar leddetillattendelidrotterväxte,bådeblandutövareochsompublikdragare. HistorienomVänershofshallenäravalltattdömaettbraexempelpådetsenare. Denhistoriskaforskningenkringidrottsanläggningarärännublygsam. Delvisärdetsäkert,somLindrothpåpekat,enföljdavettallmäntsvaltintresse föridrottenblandhistorikerochavattdenidrottshistoriskaforskningsomtrots alltfinnsintresseratsigmerförandrasidoravidrotten.desvenska anläggningarnasförhållandeviskortahistoria imångafallrördetsigom 1900 talsföreteelser ärsannoliktytterligareenbidragandeorsaktilldet ljummaintresset.detharfunnitsochfinnsfortsattenäldrevärderingavvad somärkulturhistorisktvärdefullt.idenhar1900 taletsmasskultur,ochde yttringardentagitsig,ännuidagenundanskymdplats. IenöversiktavforskningenkringidrottsplatserresonerarJanLindrothoch AnnKatrinPihlAtmeromidrottsanläggningarskällvärdeurenradolika aspekter.författarnamenaratturekonomiska,etnologiska,historiska(både allmännaochspecifiktidrottshistoriska),kulturgeografiskaoch samhällsvetenskapligaperspektivbördeanlagdaarenornaföridrottkunnage viktigabidragtillfördjupadekunskaper. 8 Den1939uppfördaidrottshalleniMariestadäridettaavseendeinget undantag.historienomanläggningen,fråndeförstaplanernaframtillidag,är ettstyckesamhällshistoriaidetlillaformatet.insattiettstörresammanhang förmedlarberättelsenocksåkunskapermedbäringlångtutanföridrottenoch lokalsamhället. AvsiktenmedföreliggandearbeteärattberättanågotomVänershofshallens historia.framställningenharenslagsidaåttidenfrånhallensuppförandeoch framtillkommunaliseringen1971.målsättningenärattförsökaerövradelarav denfolkligahistoriasomidrottsrörelsenrepresenterarochsominsattisitt samhälleligasammanhangibästafallkangörasamtidenmerbegriplig. Ienavslutandedelförsmedutgångspunktiberättelsenom Vänershofshallenettresonemangomkulturarvochhistoria. 5JanLindroth&AnnKatrinPihlAtmer,iBebyggelsehistorisktidskrift,nr40,2000,s.6. 6Ibid.,s7. 7Persson,LennartK,BKHEID1946/ /1997,Handbollunderetthalvtårhundrade,s LindrothochPhilAtmer,s7 8. 4

5 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 IdrottsplatseriMariestad Ibörjanav1900 taletvardeidrottsintresseradeimariestadiförstahand hänvisadetillenenkelanläggningialhagen.detvarfotbollslagetstillo,som efteruppvaktningavlandshövdingen Alhagentillhörderesidenset och stadsfullmäktigelyckadessamlatillräckligtmedmedelförattförvandlaalhagen tillenanvändbarfotbollsplan.midsommaraftonen1905invigdesidrottsplatsen imariestadochkortdärefterslötsigdemerlivaktigaidrottsföreningarna sammanidetsomsåsmåningomblevmariestadsallmännaidrottsförening (Maif).SenareanslötsigKatrineforsAktiebolagsIdrottsförening(KIF)tillMaif. Detskeddeislutetavsommaren1907.KIFhadedet,tackvare bruksdisponentenspositivainställningtillanställdasfrisksportande,relativtväl förspäntmedbådeutrustningochplatserföridrottsövningar.bruketupplät verkstadsvindenförstyrketräningochställdeettgärdebakomkatrinefors ladugårdartillidrottsföreningensförfogande. 9 SedanKIFanslutitsigtillMaiföppnadesmöjlighetenattdisponeraAlhagen. MenidrottsutövarnavidKatrineforstyckteattMaif:sidrottsplatslågalltför avlägset.dethelakomtilldisponentenskännedomochdennesågtillattställai ordningenhagesombruketägdevidjohannesbergsparken.den25juli1909 ägdeenhögtidligplaninvigningrum.dennyaidrottsplatsenblevkif:s förstahandsvalochföreningendrogsigurmaif. Fråntidenefterförstavärldskrigetsslutintensifieradeskravenpåenmer tidsenligidrottsplatsänalhagen.detvarinteminstdenallmännaidrottens företrädare,sompågrundavettväxandeintresseblandungdom,påtalade behoven.diskussionerfördesbådeilokalpressenochidrätselkammaren.efter förhandlingarmellandensenareochkatrineforsaktiebolagslötsettavtalsom innebarattkatrineforsidrottsplatskostnadsfrittunder20årskulleupplåtas ochmariestadbidramedettintilliggandestyckemark,såatten sammanhängandeytaom19000kvadratmeterkundeställastillidrottens förfogande. 10 Ijuli1923invigdesdennyaidrottsplatsenvidVänershof.Inför åskådarei mångdubblaledrunthelaplanen redogjordemaif:sdåvarandeordförande, disponentenvidkatrineforspappersbrukclaessandels,föranläggningens tillkomst. 11 DenformellainvigningenförrättadesavlandshövdingAxelEkman ochdärefterföljdefriidrottstävlingarmeddeltagarefrånettantaleuropeiska länder.ansvaretföranläggningenöverlätspåmaif. Detvarmedförhoppningomframgång,framföralltblandföreningens friidrottare,sommaifaxladeansvaretförstadensidrottsplats.årenefterden ståtligainvigningenkomdockattkantasavtilltagandebekymmermed ekonomin.skötselnavanläggningenvisadesigbetungandeochintäkternablev lägreänberäknat.detresulteradeblandannatiattdenamorteringsplansom uppgjortsmedstadensstyrandeföranläggningslånmåsterevideras.när föreningentrotsdettahalkadeeftermedavbetalningarnarestesfråganomen 9FrånAlhagentillVänershof,EttbidragtillMariestadsidrottshistoria,Mariestad1945,s Ibid.,s Ibid.,s.35. 5

6 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 kommunaliseringbådeblandstadensstyrandeochinommaif.imaif leden mötteförslagenomattstadenskulletaöverinledningsvisettkompakt motstånd.närettparstadsfullmäktigeledamöter1932motioneradeom tillsättandetavenkommittémeduppdragattverkställaenutredningrörande idrottsplatsensförvaltningtogfråganennyvändning. 12 Detförekomklagomålfrånandraföreningar,iförstahandfrånMariestads Bollklubb(MBK),översvårigheterattfåtränings ochmatchtiderpåvänershof. NärMBKkortefterbildandet1929,tecknadehyresavtalslogsdetfastattvid eventuellakollisioneravseendematchtiderskulleidrottsplatsensförvaltare,det villsägamaif,alltidhaföreträdetillfotbollsplanen.ävenomvillkorensenare förändradesnågotvardetförstefterkommunaliseringensomdebåda klubbarna ochävenandraföreningar ficktillgångtillidrottsplatsenpålika villkor. 13 EfterendelförhandlingarochsedanmotståndetinomMaifresignerattog stadenövervänershof1935.straxdärefterinleddesennyplanomläggningoch pånytthänvisadesidrottentillalhagen.entillvarosomuridrottsföreningarnas perspektivbjödflerasvårlöstaproblem.dethandladeomalltifråndåligt underhållavplanentillfrustrationeröverallaickebetalandeåskådarevid tävlingarochmatchereftersomanläggningenialhagenlågienparktillvilken allmänhetenhadefritttillträde. Idrottsplatsstyrelsen IsambandmedstadensövertagandeavVänershofsidrottsplatsgick drätselkammarentillfullmäktigemedenbegäranomattensärskildkommitté meduppdragattskötaidrottsplatsenbordeutses.kommittén,somgavsnamnet Idrottsplatsstyrelsen,fickfemledamöter(ochlikamångapersonliga suppleanter)ochtillsattesförförstagångenimars1935.tillordinarie ledamöterutsågsfabrikörenaxelfjellman,rektorneriklundblad, landskamrerareneliasbrandel,schaktmästarenephilipsamtarbetarenbror Tropp.SomsuppleantervaldesbyggnadsingenjörenSwenLjungvall,ingenjören VilhelmCarlsson,brevbärarenCurtJosefsson,banktjänstemannenVWirström ochhandlandenhwesterlind. 14 Skötselnavidrottsplatsen,detvillsägaanläggningarnaförutomhusidrott, varidrottsplatsstyrelsenshuvudsakligauppdrag,mennärfråganomen idrottshalltogkonkretformdeltogmanidiskussionerna.ifebruari1937 tillstyrkteidrottsplatsstyrelsenuppförandetavidrottshallpåettmarkområde vididrottsplatsensvästrahörn. 15 Tillsammanträdethadebiträdande länsarkitektenedgarhaasumadjungerats.dennebetonadeattallamöjligheter 12Ibid.,s SeFalk,Per&Tropp,Björn,MariestadsBollklubbunder60år,Idrottochföreningsliviett Mariestadunderförändring,Mariestad1989,s.16ochs ProtokollförtvidsammanträdemedstadsfullmäktigeiMariestadden19mars ProtokollhålletvidsammanträdemedMariestadsIdrottsplatsstyrelsen,den8februari1937, 4,MariestadsIdrottsplatsstyrelsesarkiv,A:1Protokollmedbilagor ,Mariestads kommunarkiv. 6

7 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 attminskaintrycketavhallbyggnadensstorabyggnadsmassa,genomlämpligt färgvalsamtgenomgrundensnedschaktning,måstebeaktas.iövrigtförordade hanhallensplaceringpådenföreslagnaplatsen. 16 Idrottsplatsstyrelsenblevsenareenavhallenshyresgäster,dåendelav omklädningsrummenviaavtalmellanhallföreningenochidrottsplatsstyrelsen användesförsommarhalvåretsfotboll. Enhallförtennisochbadminton DeförstatankarnapåenmodernidrottshalliMariestadtyckshaväcktsbland medlemmarimariestadstennisklubbochistadensbadmintonklubb.av samtidenutpekadesingenjörkonradschinklersomdenfrämstebland hallförespråkarna. 17 HangavsuppdragetavMariestadsTennisklubbattsom enmannakommittéförsökasamlain30000kronorblandenskildaoch föreningarförhallbyggetsräkning.närmariestadsidrottshallföreningbildades ijuni1937,utsågsschinklertillordförande.övrigaledamöteridenförsta styrelsenvaröverlantmätareharris,stadsingenjörahlstrand,intendent JohannesonsamtlandssekreterareJohnsson.Tillsuppleanterutsågsdoktor LindgrenochbankdirektörJohansson. 18 Vänershofsidrottsplats1939.Ibakgrundenäridrottshallenunderuppförande. 16Ibid. 17Se Drivenideelltimerän30år,Halvmiljongåvatillkommunen,avRoyRunemo,iTidning förskaraborgslän,den29mars ProtokollförtvidsammanträdemedMariestadsIdrottshallFörening(MIHF),den21juni 1937, 4,MariestadsIdrottshallFöreningsupaarkiv,A1:1,Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 7

8 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Vidföreningsbildandetredovisadessålångttecknadeandelar.Enskildaoch företag/organisationerhadebunditsigförandelará500kronortilletttotalt värdeav25000kronor. 19 Fleraavstadensidrottsföreningarvisadepåolikasättsittstödförplanerna påenidrottshall.ijanuari1937hademariestadstennisklubb,mariestads Badmintonklubb,MariestadsAllmännaidrottsförening,MariestadsBollklubb ochmariestadsatlet ochbrottarklubbiengemensamskrivelsetill stadsfullmäktigepåtalatettväxandeintresse försådanaidrottsgrenar,som ärosärskiltlämpadeattbedrivainomhus.motbakgrundavdettaochmed hänsyntilldenomfattningsomandelstecknandetihallennåttvädjade föreningarnatillstadensstyrandeomattupplåtamarkföretthallbygge.till skrivelsenhadefogatsensammanställningöverandrastädersengagemangi idrotts ochtennishallar.förteckningeninnehöll16städer,varavmerpartenvar betydligtstörreänmariestad.avhallstädernavarkatrineholm,falkenberg, KarlshamnochMotalabefolkningsmässigtjämförbaramedMariestad,ochen Kungsbacka betydligtmindre.ihälftenavdeåberopadestädernabestoddet kommunalastödetavfriupplåtelseavtomtmark.drätselkammarenimariestad, somfåttidrottsföreningarnasskrivelsepåremiss,varbereddattutan motprestationställamarktillhallbyggetsförfogande. 20 RitningöverVänershofshallenutfördavHagstrandochLindbergarkitektkontor, Stockholm1939.Platsför14annonstavlorlängshallensöstralångsidaharlagtstill, förmodligenavhallansvarigaimariestad.reklamintäktervarviktigafördensamlade hallekonomin. 19Ibid., 2. 20ProtokollförtvidsammanträdemeddrätselkammareniMariestad,den2februari1937, 76. 8

9 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 HallföreningensökteviaSverigesgymnastik ochidrottsföreningars riksförbund,ellermerkorrektriksförbundetssärskildaidrottsplatskommitté, såkalladetipspengar 21 ochbeviljades65000kronor. FörteckningöverandelstecknareiMariestadsIdrottshallFöreningupa Medlem Andelar Belopp(kr.) GullspångsKraftAB MariestadsTennisklubb MariestadsBadmintonklubb JohnHedin CGChöler GunnarBauer MAIF FHarris NilsJohansson KonradSchinkler GöstaGarelius ÅkeLindgren CEAhlstrand BertilCollin GunnarRise TidningförSkaraborgslän Mariestadsstad ABFribärandeTräkonstruktioner GunnarCarr LeoWohlstein KGAndersson BirgerBergenfeldt ErikBrun AllanJerbo OscarOhde PerCarlander ThorstenCarlson CEJohannesson HansOdelmark EinarRistedt EinarJohnson IvarHjort OscarFröberg ArvidAxén SwenLjungvall RichardHolmgren ErikEkberg ErlandvonHofsten HarryJansson EmilNyström StigBengtsson Summa Källa:MIHF:sarkiv,A1:1Styrelseprotokollmedbilagor Regeringenbildadehösten1934ettsärskiltaktiebolag,Tipstjänst,somskulleansvarafördet somdåkalladesvadhållningisambandmedtävlingar.tipstjänstgavsnabbtstorainkomster ochendelavöverskottetöverfördestillenfondföridrottensfrämjande.detvarurdessa tipsmedelbidragtillanläggningarkundesökas.sejohansson,hilding, Idrottenochsamhället,i Svenskidrott ,Malmö,1953,s

10 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Flerandelstecknarehademedtidenanslutitsig.NärMariestadsstadoch Katrineforsaktiebolagskänktemarkinvididrottsplatsen,andelsteckningarna vuxittillcirka30000kronorochgrevillifondenställt15000kronortill förfogandeförbyggetvågadehallföreningensättaigång. Den28mars1939togsdetformellabeslutetombyggetavidrottshall.I samrådmedriksidrottsförbundetsidrottsplatskommittélämnadesuppdraget attritahallentillarkitektfirmanhagstrandochlindbergistockholm. 22 Redani oktober1937hadeidrottshallsföreningengenomannonsilokalpressenbegärt anbudpåbyggnationen. 23 Tillhuvudentreprenörförbyggetutsågs,efter anbudsförfarandet,ingenjörswenljungvall(tillsammansmedabfribärande TräkonstruktioneriTöreboda).Övrigaansvarigaunderbyggnationenvar VästergötlandsElektriskaByråiMariestad(elinstallationer)ochmålarfirman EinarBengtsson(målningsarbeten). 24 Beslutetombyggstarthadeförberettsvidettstyrelsemöteettpardagar tidigare.ordförandenhadedåredovisatenkalkyleradbyggkostnadpå kronor.isummaningick värme och ventilationsanläggning, elektriskinstallation, målningsarbetensamt arvodenåtarkitekteroch konsulterenligtbindande anbud.ianslutningtill redogörelsenpresenterades ocksåenräntabilitetskalkyl somblandannatbyggdepå uppgifteravseende spelfrekvens,avgiftermed meraiandraidrottshallar, belägnaimedmariestad jämförbarastäder. 25 Ihallbyggnadeninrymdes envaktmästarbostadomtvå rumochkökochettsärskilt kontorsutrymmedär föreningens,iprincipideellt arbetande,intendentfickett AndelsbevisMariestadsIdrottshallFörening. arbetsrum.idirektanslutning tillvaktmästarbostadenen trappauppibyggnadenssödrakortsidaplaceradesettcafé. 22TidningförSkaraborgslän,den29mars TidningförSkaraborgslän,den19oktober TidningsförSkaraborgslän,den12december ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den21mars1939, 4och5.MIHF:s arkiv,a1:1styrelseprotokollmedbilagor Mariestadskommunarkiv. 10

11 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Byggetvarinteheltbefriatfrånstörningar.Vidnågratillfällenklagade hallstyrelsenpåförseningarochmissnöjemedhagstrandochlindbergsarbete leddetillenkontroversomarkitekternasarvode.trotsalltkundehalleninvigas idecember1939. Cirka1000personerhade,enligtlokalpressen,infunnitsigihallen.Särskilt inbjudnatillevenemangetvarförutomlandshövdingeparet(landshövding,carl Mannerfelt),stadsfullmäktigesordförandedisponentenJohnHedin, styrelseledamöternaigrevillifondenkaptenclaessandelsochkammarherre vonhofsten,disponenttageericson,lageforsdensenarerepresenterade Riksidrottsförbundet.DetgjordeävenförstetelegrafkontrollörAnton Johansson. Vänerhofsidrottshall,1940. UndersjälvainvigningsceremoninspeladeenavdelningurKatrinefors musikkår.därefterföljdeenavhuvudattraktionerna:sofiaflickorna,somunder ledningavmajacarlquist föddochuppvuxenimariestad utfördeett programsominnehöll gymnastikrörelsermedhjälpavrep,balansgångoch andrarörelserpåbommar,plinthoppblandannatmedvolt.somavslutningpå invigningsprogrammetfickpublikenseettparuppvisningsmatcheri brottning. 26 Deförstaårensverksamhet Detärtydligtattföreträdareförtennisochbadmintonhadedessabådasporters framtidförögonennärdeförstaansträngningarnaförattförverkligadrömmen 26TidningförSkaraborgslän,den12december

12 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 omenhallgjordes.entidigtuppgjorddriftskalkylförhallenimariestadbyggde blandannatpåbokningaravtennisklubbensutomhusbanaochavrealskolans gymnastiksal.avinkomsternapåtotalt12700kronorberäknades4560kronor fallapåtennisoch4275kronorpåbadmintonspel.andraidrottsgrenarstodi kalkylenförblygsamma345kronor.påutgiftssidanvarlånekostnadernaden enskilttyngstaposten.uppvärmningochbelysningslukadeocksåbetydande summor.vaktmästarfråganlöstestillenförhållandevislågkostnadgenomatt fribostadihalleningickitjänsten. Detvisadesigsnartatthallengenereradeettväxandeintresseförandra inomhusidrotter.idrottsföreningarmedannatäntennisochbadmintonpå programmetsåghallensmöjligheterochvartidigtutemedframställningarom tillgångtilldenna.videttsammanträdemedmariestadsidrottshallföreningi augusti1939,underpågåendebyggnation,framfördeenrepresentantförmaif önskemålomatthallenbordereserverasförhandbollettparkvällariveckan. Brottningenvarocksåpåtapeten.DensportenfördeiMariestadviddennatid entynandetillvaroochbrottarklubbenhadesvagekonomi.förhoppningenvar dockattbrottningsintressetskulleväxaiochmedhallenstillkomst. 27 Frånden10december1939tillmånadensslut,hadehalleninbringatcirka 1500kronor.Enbetydandedelavdessaintäkter(omkring850kronor)kom fråninvigningenochreklamenihallen.förkommandeårhadestyrelsenfrån ochmedden1april1940hyrtutdenutgrävdakällarvåningenihallentill Skaraborgslänslantmänscentralföreningmotenårligavgiftav1000kronor.I kontraktetangavsattlokalenuthyrdesibefintligtskickochattdenskulle användassommagasinslokal. 28 Närdetförstaegentligaverksamhetsåretsummeradesredovisadesintäkter pådrygt9000kronor.handbollenhadevuxitsnabbt,mentennisenvarden sportsomgavdestörstaintäkterna.badmintoninbringadebetydligtmindre.i summeringenav1942årsverksamhetskrevhallföreningenatt badmintonintressetärpåvägattförsvinna.iställetnoteradesping pongens frammarsch. 29 Detskulleemellertidvisasigattintressetförbadmintonkom åter,sedanmariestadsbadmintonklubbunder1944rekonstruerats,samtidigt somping pongenefterenkortuppgångsperiodunder1940 taletssistaårinte tillhördehallenspermanentahyresgäster. Efternågraårsdrifthamnadehallföreningeniekonomiskttrångmål.I november1942sökteföreningenhjälpavstadensstyrande.oberäknade byggnadskostnaderochav tidsförhållandenabetingadeutgiftsökningar kundeidentifierassomorsakertilldeuppkomnabekymren.deomnämnda tidsförhållandenainnebarblandannatattmångaavidrottsföreningarnas medlemmarpågrundavberedskapstjänstgöringvarbortafrånstaden,vilketi sinturminskadeantaletbokningaravhallen.dekraftigtstegrade 27ProtokollförtvidsammanträdemedMIHF,den12augusti1939, 4,MIHF:sarkiv,A1:1 Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 28MIHF:sverksamhetsberättelse1939,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 29MIHF:sverksamhetsberättelse1942,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 12

13 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 bränslekostnadernavarytterligareeneffektavkrigsläget.idrottshallens styrelsehadeförattinågonmånmötadeväxandeutgifternainförtsärskild duschavgift.atthöjahyrornaiövrigtvar,somföreningensågdet,inteett realistisktalternativ.ensådanåtgärdskulleförmodligenledatillminskade tränings ochspeltimmarochdetkundevidare befarasattmandärigenom skulleförsvåraelleromöjliggörajustfördebredalagrenivårtsamhälleatt utnyttjadetillfällentillrekreationochstärkandeidrott,somidrottshallenbjuder. Idrottshallföreningenanhöllomettanslagom10000kronor. 30 Sedanbokslutetför1942förelågupprepadeföreningensinhemställantill drätselkammaren.tvåavdemestbetydandehyresgästernaihallen,mariestads allmännaidrottsföreningochmariestadsbollklubbhadebådauttrycktsinoro överhallföreningenstillfälligasvårigheterochvädjattillpolitikernaomstöd. Detärattbeklagaomdettrycktatidslägetskallblivaskuldtillhallensruineller uthyrningförannatändamål,änsomäravsett,dåviidessatidersåvälbehöver enidrottenssamlingsplats,skrevmariestadsbollklubbisittstödbrev. 31 Förlustenför1942varcirka325kronor.Yttreomständighetergjordedet troligtattäven1943årsverksamhetskullegåback,skrevföreningen.en kvarståendeskuldtillhuvudentreprenörenmåstereglerasochnödvändigt underhållutföras. 32 Omintekassankundeförstärkasvarriskenförlikvidation överhängande.drätselkammarenrekommenderadestadsfullmäktige,efter långaöverläggningarochioenighet,attgeföreningenettanslagpå5000kronor 1943ochattförperioden1944till1948anslå1000kronorårligenmotatt stadenerhöllandelariföreningentillettbeloppsommotsvaradedelämnade anslagen. 33 Sedanstadsfullmäktigeimars1943bordlagtärendetbeslötmanenmånad senareattbifallamariestadsidrottshallföreningbegäranenligtden konstruktionsomdrätselkammarenföreslagit. 34 Vänershofochlänsarkitekten StadenövertogVänershofsidrottsplats1935ochnågraårdärefterkom planernapåenmoderniseringavidrottsplatsenattomsättasipraktiken.1938 hänvisadesbådefriidrottochfotbollåtertillalhagen.idrottsplatsens moderniseringdrogutpåtiden,vilketföranleddeåtskilligaklagomålfrån idrottsföreningarnamotstaden.alhagenhöllinteföridrottenskravochmånga varenigaomattanläggningensbristandestandardinverkademenligtpåde lokalaidrottshjältarnasprestationer.ienartikelitidningförskaraborgsläni juli1941skrevsignaturenjöken: 30BrevfrånMIHF,tillstadsfullmäktigeiMariestad,den3november1942,Stadsfullmäktigei Mariestadsprotokoll,16mars1943, 41,bilagan:o22d. 31StadsfullmäktigeiMariestadsprotokoll,16mars1943, 41,bilagan:o226ochh. 32BrevfrånMariestadsIdrottshallFöreningupa,tilldrätselkammareniMariestad,den5 februari1943,stadsfullmäktigesimariestadprotokoll,16mars1943, 41,bilagan:o22b 33ProtokollhållethosdrätselkammareniMariestadden9mars1943, ProtokollförtvidsammanträdemedStadsfullmäktigeiMariestad,den20april1943,

14 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Alltsedanvåren38haMariestadsidrottsmäntillträningsplatshaftden naknaödemarken.fotbollsspelarnahablivitbyseriemärktaavalhagens kuperadesandhög,ochkolstybbensmänhabegravtsinspänstiasfalten. 35 Undervåren1941genomfördesdesistaarbetenaiombyggnadenochden15 juniåterinvigdesvänershofsidrottsplatsavlandshövdingmannerfelt.formellt ansvarigföridrottsplatsenombyggnadvarstadensidrottsplatsstyrelseoch hösten1940fattadedennabeslutomennyentrévidvänershof.ritningarnavar gjordaavlänsarkitektenedgarhaasum,somvaritkonsultredandåhallentog formochsomvarmånomattenentréstodisamklangmeddenförra.arbetet skulleutförasistadensregimedstadsingenjörengsvenssonsom byggmästare. 36 SkissöverVänershofsentréfrånjuli1940,utfördavlänsarkitektkontoretiMariestad. EfternågraårstränandeochtävlandepåVänerhofsrenoveradeidrottsplats hadedeengångkritiskarösternamotstadenklingatav.imaif:sjubileumsskrift överföreningensförstafyrtioårströddesrosor. Nufinnessäkerligenejenendamaifare,somejmedtillfredsställelsekonstaterar, attensåvackerochiallaavseendenförnämligidrottsplatssomvänershoftorde varafåstäderavmariestadsstorleksordningförunnatattäga.ochenstordelav äranhärförtillkommergivetviskommunensåsomvarandedenförvaltande myndigheten. 37 TvåårefterVänershofsåterinvigningkundeidrottsplatsstyrelsennotera ständigtstegradebesökssiffror.iensummeringav1943redovisadesdrygt 10000åskådare.Störstpublik(drygt1500personer)hadegångtävlingen Skaraborgstrampen ettsamarrangemangmellanfleraavstadens 35FrånAlhagentillVänershof,s ProtokollförtvidsammanträdemedidrottsplatsstyrelseniMariestad,den28oktober1940, 4. 37FrånAlhagentillVänershof,s

15 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 idrottsföreningar lockat.debådastadsderbynaifotbollmellanmaifochmbk hadesamlat758respektive553åskådare.iplanhyrorinbringades2750kronor, vilketvarbetydligtmeränvadsombudgeterats. 38 Idrottsplatsstyrelsenframhöllattviddetandrafotbollsderbythadevädrets makterinteståttpåarrangörernassida.detfannsingenanledningattantaatt publikenskullehavaritsåmycketlägreomväderförhållandenavaritbättre,sa styrelsen.exempletvarämnatatttjänasombeläggförbehovetavenläktarepå idrottsplatsen.ettbehovsomvar välkäntblandheladenidrottsintresserade delenavstadensinvånare.detvar,fortsatteman,ställtutomallttvivelatten läktareskulle,oavsettväderleksförhållanden,ökavänershofspubliksiffror kraftigt.iförlängningengavdetökadeplanhyrorochstörrenöjesskatt.deflesta idrottsplatsernaiövrigastäderilänetochistörresamhällenhaderedanordnat läktarfrågan. 39 VänershofmeddenavlänsarkitektenEdgarHaasumritadeentrén,vilkenstodklartill återinvigningenavidrottsplatsen1941. Sakenhadeundersöktspåolikasättochkostnadenförettläktarbygge uppskattadestill10000kronor.drätselkammarenställdesigbakomförslaget omenläktare,menansågefteregnautredningarattdentotalakostnadenskulle bli11700kronor.vidstadsfullmäktigessammanträdeifebruari1944blevdet 38Rapportöververksamhetsåret1943,avIdrottsplatsföreståndareEGLPhilip.Bilagatill drätselkammarenssammanträdeimariestadden1februari1944, BrevtillstadsfullmäktigeiMariestadfrånMariestadsstadsidrottsplatsstyrelse,den9 november1943.bilagatilldrätselkammarenssammanträdeimariestadden1februari1944,

16 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 gröntljus.imajdetåretfickidrottsplatsstyrelsenvetaattsvenskagymnastik ochidrottsföreningarnasriksförbundbeviljatenanslagpå1000kronor. 40 Invigningenavläktarenbestämdestillsöndagenden11juni,dåMBKspeladeen kvalificeringsmatchmotfritsla.självainvigningsceremoninskullegåavstapeln enhalvtimmaföreutsattmatchstartochförutomettanförandeav idrottsplatsstyrelsensordförandeomläktarenstillkomsthistoriaanlitades VästergötlandsIdrottsförbundsordförande,överlärareLudvigsson,som invigningstalare.styrelsenbeslötattsändasärskildinbjudantilllandshövding Mannerfelt,stadsfullmäktigesledamöter,drätselkammarensledamöteroch suppleanter,borgmästaredanielsson,länsarkitekthaasum,stadsingenjören Ahlstrand,ingenjörGustafsson,stadskamrerVikgren,byggmästareJohansson, ingenjörpersson,ordförandenivästergötlandsidrottsförbund,dentidigare nämndeludvigsson,sekreterareniriksidrottsförbundetsidrottsplatskommitté Tidén,ordförandeniMaif,ordförandeniMBK,suppleanternai Idrottsplatsstyrelsen,enrepresentantvarderaförTidningförSkaraborgslän, MariestadsLänstidningsamtSkaraborgaren. 41 InvigningenavVänershofsläktare,den11juni1944. Sommaren1944hadeVänershofsidrottsplats,ovalmedlöparbanoroch fotbollsplan,träningsplan,idrottshallochläktare,fåttdetutseendeden,med smärreförändringar,behölliettsextiotalår. Intebaraidrott År1945blevhallföreningensbästaårsålångt.Genomenombyggnadtillen kostnadav450kronorhadeenutökningavåskådarplatsernaskett.för ytterligarecirka110kronormåladesbänkarnaochsittplatsernanumrerades.i 40ProtokollförtvidsammanträdemedMariestadsStadsIdrottsplatsstyrelseåSamrealskolan måndagenden5juni1944, 2. 41Ibid., 3. 16

17 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 anslutningtilldettahademaximihyranvidupplåtelseavhallenförtävlingökats från100till110kronor.dethadeförtsdiskussioneromattbyggauthallenmed ennyläktare,menutsikternaatterhållaytterligaretipsmedelvar,enligtett förhandsbeskedfrånansvarigaistaten,mycketsmå.enökningav publikkapacitetenställdesdärförpåframtiden.underårethadeförhandlingar medennyhyresgästikällarlokalen,iställetförcentralföreningen,inletts. 42 Efterlångaförhandlingarmedfleraintressenterbeslötstyrelsenatthyraut källarlokalerna,inklusivedensåkalladebrottarhallen,tillabalingsås Sidenväveri.Dennyahyresgästenskullepåegenbekostnadinredalokalen, vilketbedömdesmedföraenrejälvärdeökning.sidenväverietsårshyrahade fastställtstill3650kronor.enbetydandeinkomstökningförföreningen. Hyresavtaletgälldefrånden1oktober1946ochtioårframåt. 43 Riksidrottsförbundetsidrottsplatskommittéanmärktemotattäven brottarhallenuthyrtstillandraverksamheteränidrott.hallstyrelsenhadeien svarsskrivelsemotiveratsinåtgärdmedattuthyrningentillalingsås sidenväverimöjliggjorthallensfortsattadriftutanallmäntunderstöd.detvar argumentsombetochidrottsplatskommitténaccepteradeunderförutsättning attbrottarhallenefterhyrestidensslutåterställdesföridrottsligaändamål. 44 Underhela1950 taletutveckladeshallföreningensverksamhetsaktamen säkert.blandidrotternaihallendomineradealltjämttennisochhandboll.iökad utsträckningupplätslokalernaförandraverksamheter.detrördesigdelsom danstillställningar,somarrangeradesavdetredominerandehyresgästerna Maif,MTKochMBK gemensamtellervarförsig,delsomorganisationeroch företagsomsåghallensmöjligheterattrymmastörrearrangemang.hösten 1950skrevMaif,MTKochMBKgemensamttillhallstyrelsenmedönskemålom attfåarrangeradanservidtretillfällenundervintersäsongen Med hänvisningtillatt sökandenaärohallensfrämstahyresgäster bifölls föreningarnasframställning.detställdesdockenheldelkravfrån idrottshallsföreningenssida. 45 Hallgolvetmåstetäckasmedsärskildaplattor.Utläggningenavplattorna skulleskeisamrådmedidrottshallensvaktmästare,mendetvarhyresgästens skyldighetattutföraarbetet.någraavdereglersomfastställdesför danstillställningarnager,drygt60årsenare,engodillustrationavtidsandan. Detslogstillexempelfastatt försäljningenavgotter,läskedryckerodide olikalokalernaordnasefteruppgörelsemedvaktmästaren. 46 Rökningvaröver huvudtagetintetillåtetinomhus.hyranfastställdestill120kronorper dansafton. 42MIHF:sverksamhetsberättelse1945,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 43MIHF:sverksamhetsberättelse1946,MIHF:sarkiv,A1:1Föreningsprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 44Ibid. 45ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den20november1950, 11,MIHF:s arkiv,a1:1styrelseprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 46Ibid. 17

18 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 Danstillställningarnablevlyckade.Idrottsföreningarnaåterkomunderflera årmedansökningarliknandedenhösten1950ochdetdansadesettflertal vintrarunder1950 taletiidrottshallen.föridrottsklubbarnavardettaettsätt attstärkaföreningsekonomin. Breddenpåverksamheternaiidrottshallenåskådliggörsavredovisningen över1950och1951årssåkalladediverseintäkter.avdessavardetförstaåret 135kronorfrånboxning,ochenlikastorsummafrånettpolitisktföredrag. Följandeårkomdentotalasummanpådrygt950kronorföruddahyresintäkter blandannatfråndanstillställningar440,nordensdag100ochengymnastikfest 75kronor. 47 Exempelpåandrahyresgästerochandraarrangemangärtillexempel MariestadsSDUK,somhösten1952anhålleromattfåhyraidrottshallenför jazzkonsertochdans.ävennykterhetsrörelsensserhallensmöjligheteroch framställerönskemålattfåtillgångtilllokalenförensåkalladekarusellafton medlennarthylandsomdragplåsterinovember Iapril1955 genomfördemariestadsrödakors kretsenmannekänguppvisning. EvenemangetföljdesuppavVera magasinetmedenmannekänguppvisning varsöverskotttillföllräddabarnen. 49 Demångaarrangemangenvidsidanavidrottföranleddeendiskussionom hallhyrorna.hallstyrelsenfannattde1951fastställdataxornabordejusteras. Hyranförnöjestillställningaranordnadeavidrottsföreningar,vilka kontinuerligtutövadesportinomhallenhadevarit25%avbruttot,dockhögst 200kronorperdagochtillställning.Maximibeloppethöjdestill300kronoroch därutöverbestämdesattförplattpåläggningpågolvetochstädningavhallen skulleenextraavgiftavminst75kronorerläggas. 50 År1960stodhallenvärdfören8dagarlångutställningiMariestads köpmannaföreningsregi.hyranbestämdesdengångentill200kronorper dag. 51 Tillfälligaarrangemang,somkonserter,utställningar,mötenmedmera genomfördesunderhela1960 talet. Frånstabilekonomi Enutökaduthyrningtillannatänidrottochettförhållandevisstabilttennis och handbollsspelandeiformavträningochmatchergavhallföreningenentrygg ekonomimedmöjligheterattkontinuerligtunderhållaochförbättrahallen. Under1950utfördesblandannatmålnings ochreparationsarbetensamtidigt somnyainventariertillintendentensruminförskaffades. 52 Åretdärpåförsågs 47MIHF:sårsvisahandlingar,MIHF:sarkiv. 48ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den22september1953, 2,MIHF:s arkiv,a1:1styrelseprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 49ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den31mars1955, 2och 3, MIHF:sarkiv,A1:1Styrelseprotokollmedbilagor ,Mariestadskommunarkiv. 50Ibid., 8. 51ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMIHF,den9maj1960, 3.MIHF:sarkiv, A1:1,Styrelseprotokoll ,Mariestadskommunarkiv. 52MIHF:sverksamhetsberättelseför1950,MIHF:sarkiv,A1:1Verksamhetsberättelser ,Mariestadskommunarkiv. 18

19 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 yttertaketmedytbehandling,östraväggenmålades,hallgolvetsnyggadesoch hallenfickdelvisnybelysning.ettparårsenarevardetdagsförettparrejäla underhållsarbeten.hallgolvetochfasadernamotöstrajärnvägsgatanoch Skogsvägenmåladesom.År1956installeradesoljeeldning,vilketförväntades innebärarejältsänktauppvärmningskostnader. 53 Såhärfortsätterdetunderrestenav1950 talet.underhåll,förbättringaroch förnyelseavutrustningförekommerhelatiden.trotsunderhållskostnaderoch utgifterförnyanskaffningarredovisasunderperioden överskott allaårutom1953(setabell1).merpartenavvinstmedleninvesterasi anläggningen,menparallelltbyggerföreningenuppreservfonden,från1700 kronor1950till5000kronortioårsenare. Islutetav1950 taletflyttadedenlångvarigahyresgästenikällarlokalerna, Melka/AlingsåssidenväverifrånMariestad.Ibörjanav1959hadeMelkautrymt lokalerna.företagetskontraktlöptetillutgångenav1962,mensedan överstyrelsenföryrkesundervisningvisatintresseföridrottshallens källarlokalervarväverietintefrämmandeförattöverlåtakontraktet.tanken varattblandannatanordnakurserförbilreparatörerochverksamhetenkrävde endelombyggnader.brandchefenhadekrävtattautomatisktbrandlarm installerades,ettkravsombyggnadsnämndenställtsigbakomförattlämna klarteckenfördennyaverksamheten.nödvändigaombyggnaderberäknades kosta8200kronor,ochattinstalleraautomatisktbrandlarm3000kronor. Tabell1.Ekonomisktresultat,MariestadsIdrottshallFöreningupa Källa:MIHF,verksamhetsberättelser. Anm::avrundandetal. tillförlustår Efteröverläggningarmedgavhallstyrelsendennyaverksamhetenunder förutsättningattkällarlokalernaöverlätspåmariestadsstad,somisintur lämnadeöverdessatillomskolningsverksamheten.omändringsarbetenoch 53SeMIHF:sverksamhetsberättelserrespektiveår. 19

20 Frånöverhetsprojekttillfolknöje./BjörnTropp/februari2013 installationavbrandlarmskullebekostasavstaden. 54 Arrangemangetinnebar enfortsatt,relativthögochstabilintäkt.trotsdettablev1960 taletett prövningensdecenniumfördenföreningsdrivnahallen.flerastörre,men nödvändiga,renoveringarleddetillettantalförlustår.tackvaredriftsbidrag, blandannatfrångrevillifonden(sammanlagt55000kronor)ochökade hyresintäkter,kundefastigheten,medsmärrehöjningavlånhållasigottskick. Ettuttryckförföreningensansträngdaekonomiunder1960 taletvardet möteomdanstillställningarnaihallensompåhallföreningensinitiativägderum hösten1965medrepresentanterfördeidrottsföreningarsomtillhördehallens mestbetydandehyresgäster. 55 Bakgrundenvarattplattornasomanvändesför attskyddahallgolvetunderdanskvällarnaslititsutochattnyadärförmåste införskaffas.hallensintendentstigbengtssonöppnademötetmedbeskedetatt föreningensågpositivtpåenfortsättningavdansaftnarna,menattreparationer ochförbättringsarbetentagitsåstordelavtillgångarnaattdetintefanns utrymmeförinköpavnyaplattor. Idrottensfolkförklaradeattdansaftnarnahadestorbetydelseför föreningarnasekonomiochattdedärförvarbereddaattmedverkai finansieringenavnyaplattor. 56 Parternaenadesomatthallföreningenskulle anskaffanyaplattortillhallgolvetochattfördelakostnadernamedenfemtedel varderapåidrottshallföreningen,maif,mbk,leksbergsbordtennisklubb(lbk) ochmtk. 57 Frånochmedden1oktober1969sadeMariestadsstaduppkontraktetför källarvåningen.föreningenlyckadesomgåendeknytaennyhyresgästtill lokalerna.frånden1november1969användeleokarlgesabkällarensomen bilutställningshall.detnyakontraktetinnebarförhallföreningenökade hyresintäktermedcirka5000kronorperår. 58 Detärtrotsalltrimligtattbeskrivadedrygttrettioårenfrån1939till1970, dåidrottshallendrevsiföreningsregisomihuvudsakstabila.tennisenoch handbollen,ellermariestadstennisklubb,mariestadsallmännaidrottsförening ochmariestadsbollklubb,tillsammansmeddeolikaverksamhetersomhyrde källarlokalernapåbyggnadensöstrasida(detsomuppfattadessombaksidan) gavintäktssidanstadga.frånmittenav1960 taletblevvadsomskullekunna kallasövrigaintäkteralltmerbetydelsefullaförattbalanserautgifterna.det handladeomolikaformeravbidrag,mendetkomockså,somnämnts,årmed 54ProtokollförtvidsammanträdemedstyrelsenförMariestadsidrottshallFörening,den17 februari1959, 1.MIHF:sarkiv,A1:1Styrelseprotokollmedbilagor ,Mariestads kommunarkiv. 55Protokollförtvidsammanträdeden2november1965iIdrottshallenmellanrepresentanter förmariestadsidrottshallföreningsamtförmariestadsallmännaidrottsförening,mariestads Bollklubb,LeksbergsBordtennisklubbochMariestadsTennisklubb.MIHF:sarkiv,A1:1 Styrelseprotokoll ,Mariestadskommunarkiv. 56Ibid., 2. 57Ibid., 3. 58MIHF:sårsberättelseför1969.MIHF:sarkivA1:1Verksamhets ochrevisionsberättelser. Mariestadskommunarkiv. 20

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Träning med dräkt (gi) VT 2014

Träning med dräkt (gi) VT 2014 Träning med dräkt (gi) VT 2014 08.00-09.00 11.15-12.30 18.30-20.00 19.15-20.45 + Grupp 2 18.30-19.45 + 18.15-19.45 19.45-21.00 18.00-19.00 Sparring BJJ + SW 16.15-17.30 Nybörjare mindre än två terminers

Läs mer

STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK

STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK Antagna 1969-03-06 Reviderade 1969-12-16 1971-12-16 1974-12-12 1975-11-27 1976-05-04 1984-12-11 1995-12-05 1999-03-17 2002-03-06 2004-03-04 2009-02-26 Innehåll 1-3 Medlemskap

Läs mer

Drogpolicy - med tillhörande handlingsplan

Drogpolicy - med tillhörande handlingsplan 2011-05-18 Idrotten som förebild - Drogförebyggande arbete som drivkraft! Vår Idrottsförenings Surahammars IBF Drogpolicy - med tillhörande handlingsplan Inledning Definition Följande definieras som en

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

DROGPOLICY FÖR LAGANS GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR LAGANS GOLFKLUBB Sida 1 FÖR LAGANS GOLFKLUBB Sida 2 INLEDNING Lagans Golfklubb är en idrottsförening med inriktning på golf. Klubben bildades 1966 och har sedan dess befunnit sig i ständig utveckling. Klubbens idrottsverksamhet

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

Gamla Stans Yacht Sällskap

Gamla Stans Yacht Sällskap Årsredovisning för Gamla Stans Yacht Sällskap Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5 Noter till balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010 Eslövs Stadskärneförening Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Eslövs Stadskärneförening är ett samarbete mellan handlare, Eslövs kommun, fastighetsägare, föreningar och övrigt näringsliv med syfte att

Läs mer

/ SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF

/ SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF Årsredovisning 2014-01-01/2014-12-31 SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF org nr 812800-0372 Styrelsen för Skogås Trångsunds FF avger följande årsredovisning. Innehåll: Sida förvaltningsberättelse 2 resultaträkning 3-4

Läs mer

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS FÖR UNGA TJEJER, SPONTAN IDROTT FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH UNGDOMAR HUVUD- kunskap HJÄRTA- medkänsla HAND- lära genom att göra HÄLSA- sunt och naturligt S T O C K

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB Drogpolicy för Båstad Golfklubb, Version 2013.1 1 INLEDNING Båstad Golfklubb är en idrottsförening med golf som sysselsättning och som bildades 1930. Klubbens idrottsverksamhet består

Läs mer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer styrelsemöte 2016-02-18 Sidan 1 (7) Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer 815600-9147 Händelser Vårt avtal med Unipeg Golf AB, som sträcker sig till utgången

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För den ideella alliansen Nordvästra Skånes Brottnings Allians (NVS) Där BK Argos, Bjuvs BK, Björnekulla BK, Båstads BK, IK Dana, EAI Brottning, Ekeby BK HBK/Bergania,

Läs mer

VAD ÄR MENSUTMANINGEN?

VAD ÄR MENSUTMANINGEN? MENSUTMANINGEN VAD ÄR MENSUTMANINGEN? Mensutmaningen handlar om att ge tjejer bättre förutsättningar att träna och tävla. Den handlar om att bryta menstabu och att öppna för en kultur i klubben och laget

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Svenska Bob & Rodelförbundet

Svenska Bob & Rodelförbundet Årsredovisning för Svenska Bob & Rodelförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK)

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Antagna den 22 november 1968, 20 november 1971, 28 november 1981, 23 november 1991 och, 5 mars 2008 och den 21 mars 2017. 1 Klubbens uppgift Klubben

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-12-07

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-12-07 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-12-07 Närvarande: Ericson Louise Rosengren Sofie Falkman Ulla Terneby Giesela Edström Karin Andersson Lena Jovén Ej närvarande: Monica Åkesson Tina Bodin

Läs mer

Att vara idrotts år. - handledning. Om att vara förälder i en idrottsförening

Att vara idrotts år. - handledning. Om att vara förälder i en idrottsförening Att vara idrotts- - handledning FÖRÄLDER Om att vara förälder i en idrottsförening 9-10 år Att vara idrottsförälder ATT VARA IDROTTSFÖRÄLDER Samla föräldragruppen och arbeta med dessa frågeställningar

Läs mer

Utbildningar med regionala idrottsutbildningsplatser inom Göteborgsregionen med skolstart 2009

Utbildningar med regionala idrottsutbildningsplatser inom Göteborgsregionen med skolstart 2009 Utbildningar med regionala idrottsutbildningsplatser inom Göteborgsregionen med skolstart 2009 Aranäsgymnasiet i Kungsbacka Hulebäcksgymnasiet i Härryda Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg Katrinelundsgymnasiet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för:

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för: 2008-06-30 Vi är många som arbetar i verksamheten, alla med olika bakgrund, kunskap och utbildning, och ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Det är fullständigt mänskligt! LEDARE Ledare inom Lycksele

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 3 0 N OV E M B E R 2 0 1 5

H Ö S T M Ö T E 3 0 N OV E M B E R 2 0 1 5 HÖSTMÖTE 30 N OV E MBE R 201 5 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 Göteborgs Hamnarbetarefackförening Sekt. 1 Stuveriarbetarna Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 /Y J l l STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande: Kurt Lundberg Vice Ordförande: Bert Svensson

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

! ( ( ( ( Ansvar(VT:(Ulrika(och(Ulf( ( Marknad(

! ( ( ( ( Ansvar(VT:(Ulrika(och(Ulf( ( Marknad( Aktiviteterflera marknader2016 AnsvarVT:UlrikaochUlf Marknad Tyskland,Nederländerna,England,Norge, Finlandm.fl. Målgrupp Internationellaresebloggare, Bussresearrangörerochlänetsföretag Teman Outdoorvinterochsommar,Livsnjutareoch

Läs mer

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Antagna den 31/2 1981 Fastställda av Årsmöte den 30/1 1981 STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Stiftad den 31/2 1981

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Svenska Bågskytteförbundet

Svenska Bågskytteförbundet Svenska Bågskytteförbundet 2013-09-28--29 Program Lördag 28/9 13-17.30 Allmän presentation Jobba med Framtidtrender Föreningsexempel Hallsberg, Fiskgjusen, Lindome 18.00 Middag 19.00 Resultatsystem IANSCEO

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Tillsammans för en fotboll fri från alkohol, narkotika, doping och tobak!

Tillsammans för en fotboll fri från alkohol, narkotika, doping och tobak! Tillsammans för en fotboll fri från alkohol, narkotika, doping och tobak! Vår gemensamma ANDTS-Policy ANDTS? ANDTS står för Alkohol-Narkotika-Doping-Tobak och Spel. Varför? De allra flesta barn och ungdomar

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundet

Svenska Cheerleadingförbundet Årsbokslut för Svenska Cheerleadingförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning

Utbildningsschema Hundägarutbildning sschema Hundägarutbildning sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1 sschema Hundägarutbildning 1 sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Bakgrund och syfte Kristianstad arena har i sin nuvarande form, under hösten 2012, varit i drift i drygt två år. Kultur- och fritidsförvaltningen ville därmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

13 Borlänge Handbollsklubb/ dnr 2017/53

13 Borlänge Handbollsklubb/ dnr 2017/53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(12) 13 Borlänge Handbollsklubb/ dnr 2017/53 Information om Borlänge Handbollsklubb godkänns. Peter Boström informerar om Borlänge Handbollsklubbs verksamhet. Föreningen har

Läs mer

Riktlinjer förebyggande ungdomsarbete

Riktlinjer förebyggande ungdomsarbete Riktlinjer förebyggande ungdomsarbete Trafik & Fritidsförvaltningen i Falu Kommun har fått ökade anslag till förebyggande barn- och ungdomsarbete Syfte Syftet med satsningen är att de ideella föreningarnas

Läs mer

org.nr.717907-8574 Farsta Slottsviks samfällighetsförening 717907-8574

org.nr.717907-8574 Farsta Slottsviks samfällighetsförening 717907-8574 Farsta Slottsviks samfällighetsförening Farsta Slottsviks samfällighetsförening org.nr. Föreningens ekonomi Samfällighetsföreningen redovisade 2014 ett överskott på 24 966 kronor. Beträffande föreningens

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2014 802008-1587

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2014 802008-1587 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Könsfördelning. Åldersfördelning

Könsfördelning. Åldersfördelning Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen fortsätter att öka. Vid verksamhetsårets utgång 2016-07-31 hade föreningen runt 350 medlemmar. Föreningens medlemmar är till övervägande del män men andelen kvinnor

Läs mer

ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB

ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 & LÅNGTIDSPLAN 2016-2025 1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Vår Verksamhetsidé är ATTUNDA OK ska vara en ideell idrottsförening med hemvist i Sollentuna,

Läs mer

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Original 27 27 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt.

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt. 2014-12-07 sida 1(7) Protokoll från styrelsemöte i Seniorerschack Stockholm nr 7/2014 Tid: 4 december 2014, direkt efter spelet Bilagor Plats: Stockholms Schacksalonger 1. kassörens rapport Kallade: Sven-Gunnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn.

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn. Principer sponsring 2013-05-30/eb Huvudsponsor Avtal 3-5 år. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i marknadsföringssyfte. Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Värdet av idrottshallar

Värdet av idrottshallar RAPPORT 15:05 Värdet av idrottshallar Ett nytt sätt att mäta RAPPORT 15:05 11 SEPTEMBER 2015 Värdet av idrottshallar ett nytt sätt att mäta Joakim Sternö Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föräldramöte Lerkils IF P07

Föräldramöte Lerkils IF P07 Föräldramöte Lerkils IF P07 170225 Innan vi börjar Vi använder oss av enbart laget.se för kommunikation med föräldrar (http://www.laget.se/lerkilp07) Får ni information av oss via denna sida? Vi skulle

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003, den 3 oktober 2006 och den 11 december

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2017 2018 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin Sektionen FYIM Sektionen Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna ska stimulera till en ökad kunskap om diagnostisering och rehabilitering

Läs mer

Förslag till fördelning av anslaget för föreningsstöd

Förslag till fördelning av anslaget för föreningsstöd IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 4 SID 1 (5) Förslag till fördelning av anslaget för föreningsstöd Förvaltningen föreslår en besparing i föreningsstödet på sammanlagt 6,0 mnkr. Av det gäller 2,8 mnkr det tidigare

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Sjöfruns samfällighetsförening Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Förvaltningsberättelse Förslag till disposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer