Kinesiskan flyttar in. nytt skolspråk i Sverige. Redaktör: Hanna Sahlberg Wu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinesiskan flyttar in. nytt skolspråk i Sverige. Redaktör: Hanna Sahlberg Wu"

Transkript

1 Kinesiskan flyttar in nytt skolspråk i Sverige Redaktör: Hanna Sahlberg Wu

2 Kinesiskan flyttar in nytt skolspråk i Sverige

3 Kinesiskan flyttar in nytt skolspråk i Sverige Redaktör: Hanna Sahlberg Wu 2015

4 Kinesiskan flyttar in nytt skolspråk i Sverige Författarna och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet ISBN Design och produktion: Grafisk service, Uppsala universitet Bild omslag: Emma Blomberg Kalligrafi: Lin Zhang Freund Tryckt i Sverige av DanagårdLiTHO AB, 2015

5 Innehåll Förord... 7 FRAMVÄXTEN AV KINESISKA SOM SKOLÄMNE Hanna Sahlberg Wu Kinesiska som modernt språk i svensk skola Cecilia Lindqvist Sveriges första undervisning i kinesiska som skolämne Håkan Friberg Kinesiska ett skolspråk med växtvärk Zhang Jingqian I vänskapens tjänst 40 år för kinesiska i Sverige Veli-Matti Palomäki The Yanzu project and teaching Chinese in Finnish schools Maria af Sandeberg Kinafeber i den brittiska skolan KLASSRUMSPRAKTIK Shu-fen Chang och Fengping Mao Palmblad Ljuset i tunneln de nya kurs- och ämnesplanernas inflytande på undervisningen Ida Yu En montessoriskola möblerad med kinesiska Susanna Sjögren Kinesiskan flyttar in i Solna stad Chang Kuan A Volunteer Chinese Teacher for the Uppsala Confucius Classroom

6 LÄRARUTBILDNING Wen-Shin Chang Fries Vägen till läraryrket i ämnet kinesiska Peter Sivam Först i Sverige med lärarutbildning i kinesiska Joakim Enwall och Lena Rydholm Utbildning i kinesiska på högskolenivå KINESISKA, SVERIGE OCH VÄRLDEN Ola Wong Kina i svenska läromedel Chen Maiping Vilket slags kinesiska lär vi oss egentligen? Cecilia Lindqvist De kinesiska tecknens framtid Pär Cassel Kinesiskan utmanar det svenska språket Göran Sommardal Kinesiskan flyttar in i en tv nära dig ATT LÄRA KINESISKA EGENVÄRDE OCH MARKNADSVÄRDE Mats Harborn Mer kunskap om Kina: ja. Kinesiska på alla skolor: tveksamt Göran Malmqvist Ett studium vars egenvärde inte bestäms av marknaden Kristina Sandklef Språk och landkunskap verktyg för skolelevers kritiska tänkande Eric Abrahamsson Att lära sig tala på nytt

7 Förord Vad är det som har flyttat in? Med antologin Kinesiskan flyttar in vill Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet uppmärksamma det historiska i att svensk skola för första gången har fått ett utomeuropeiskt modernt språk med egna kurs- och ämnesplaner. Ambitionen med antologin är att bidra till förståelse för kinesiska som skolämne. Omslaget avspeglar språkets bredd ett snabbt och praktiskt kommunikationsmedel som också gömmer ett intressant historiskt arv. Boken vänder sig till språklärare, skolledare och övriga aktörer inom ämnet såväl som till andra med intresse för språk och språkundervisning. Artikelförfattarna ger olika infallsvinklar på kinesiska som modernt språk i svensk skola och ger tillsammans en bild av ämnets utveckling och av de förväntningar och framtidsutsikter som finns. Till sist en tanke som ofta återkommit under de snart två år som jag har arbetat med Fortbildningsavdelningens satsning på kinesiska som skolspråk: En sak är att nå godkända betyg i moderna språk, en annan att få en egen inre erfarenhet av att världen kan läsas på flera olika sätt. Om kinesiska som ämne kan ge eleverna både och, är det ett nytt värdefullt inslag i den svenska skolan. Först ett varmt tack till alla skribenter. Tack också till er som under Fortbildningsavdelningens aktiviteter delat med er av era kunskaper och ett särskilt tack till Skolverkets experter. Jag vill också tacka Fortbildningsavdelningens chef fil. dr. Hans Nytell för hans stöd i arbetet med boken, och min kollega adjunkt Carin Söderberg som har varit till ovärderlig hjälp med textgranskning och som ständigt kommit med uppmuntran. Hanna Sahlberg Wu, redaktör Uppsala 5 maj

8

9 Framväxten av kinesiska som skolämne

10

11 Kinesiska som modernt språk i svensk skola Hanna Sahlberg Wu Kinesiskan som nytt språkval i svensk skola har väckt mycket uppmärksamhet. Förväntningarna på ämnet har varit stora. Samtidigt återstår en hel del att reda ut innan kinesiskan kan inta en mer framträdande plats bland de moderna skolspråken. I december 2013 samlades ett 50-tal lärare i kinesiska i Norra Latins lokaler i Stockholm på inbjudan av Skolverket. Meningen var att lärarna skulle få bekanta sig med de nya kurs- och ämnesplanerna för språket. Samlingen erbjöd ett tillfälle för lärare från hela landet att mötas och ställa frågor till Skolverkets representanter. Ingen visste ens hur många lärare i kinesiska det fanns. Flera av de närvarande lärarna ville veta när de kunde få sina legitimationer. Andra undrade hur många kinesiska skrivtecken de kunde förväntas lära ut och hur ofta eleverna skulle få skriva med den fonetiska skriften pinyin. Så detaljerade frågor varken kunde eller ville Skolverkets representanter svara på. Mötet gav, hur som helst, ett vältaligt intryck av ett ämne i tillblivelse med många, ännu obesvarade frågor. I den här artikeln vill jag först ge en översiktlig bakgrund till kinesiskans plats bland de moderna skolspråken och en kort inblick i hur ämnet har vuxit, för att sedan säga någonting om de utmaningar som kan bli avgörande för dess framtid. Språkens plats i svensk utbildning Allmän utbildning i moderna språk i skolan är historiskt sett en ganska ny företeelse. Det europeiska bildningsideal som länge rådde även i Sverige var att behärska klassiska europeiska språk. I de katolska kyrkskolorna koncentrerades undervisningen till kärnämnena hebreiska, grekiska och latin. Även efter reformationen på 1500-talet då staten tog över den katolska kyr- 11

12 kans ledande roll, behöll de klassiska språken sin ställning inom de formella utbildningar som begåvade och priviligierade pojkar i Sverige hade tillgång till. Familjer med pengar investerade i privatlärare och bildningsresor i Europa. De som reste kunde studera de stora internationella handelsspråken tyska och holländska, och franska, som blivit viktigt inom politiken och kulturlivet. Under 1700-talet blev intresset större för praktiskt användbara språk. En tydlig konflikt kunde anas mellan det klassiska bildningsidealet och det moderna bildningsidealets inriktning på handel, vetenskap och socialt umgänge. Enligt 1807 års skolordning fick elever rätt att välja franska eller tyska i stället för hebreiska inom dåtidens motsvarighet till gymnasieutbildning. Innan folkskolestadgan kom 1842 var det emellertid inte självklart att alla barn och unga skulle gå i skola. I och med att en så kallad reallinje infördes vid sidan av latinlinjen (1856) stärktes de moderna språkens ställning i skolan. Kvinnliga lärare vid de så kallade flickskolorna gick i bräschen för undervisning i språk inriktad på talspråk och kommunikation, eftersom de ofta hade praktisk utbildning. Läroverken för pojkar hade fortfarande en mer teoretisk och klassisk prägel. Under 1940-talet började den svenska skolan att prioritera undervisning i engelska och på 60-talet infördes för första gången språkval för alla elever en utveckling som kom att öppna vägen för flera nya skolspråk. 1 Språkval öppnar vägen för kinesiska Hösten 1970 fick 18 elever på Skanstulls gymnasium i Stockholm för första gången undervisning i kinesiska. Undervisningen skedde på försök och efter ordinarie skoltid sedan eleverna själva önskat ämnet. Detta kan sägas vara början på historien om kinesiska som skolämne i Sverige. Året därpå införlivades kinesiskan som ämne i den ordinarie undervisningen på Skanstulls gymnasium som C-språk, efter särskild dispens från skolmyndigheterna. Cecilia Lindqvist skriver i denna antologi utförligt om hur hon utvecklade undervisningen, se sidan 23. Vid Schillerska gymnasiet i Göteborg fick eleverna möjlighet att välja kinesiska som C-språk från höstterminen 1980.»Det väckte ett visst uppseende och det skrevs en del i tidningar. All skolor ville stärka sin profil det tror jag var den första anledningen [till att införa kinesiska]«berättar läraren 1 Malmberg, Per,»De främmande språken i skolan och samhället«, Bildningsgång, Stockholm: Natur och Kultur,

13 P-O Granqvist som under de följande åren undervisade grupper om cirka 20 elever i kinesiska på skolan. 2 Därefter har kinesiskan långsamt spridit sig som skolspråk i landet. Gymnasieelever vid Rudbecksskolan i Sollentuna började under 1980-talet ifrågasätta varför inte de också kunde få undervisning i kinesiska, liksom gymnasieeleverna som Cecilia Lindqvist vid den tiden undervisade på Södra Latin i Stockholm, och skolledningen visade ett tydligt intresse. Pär Bergman som var Rudbecksskolans lektor i svenska och historia, hade tidigare undervisat i kinesiska som C-språk vid Kommunala vuxenskolan i Sollentuna. Efter telefonkontakt med Skolöverstyrelsen fick han genast klartecken att börja undervisning i kinesiska som C-språk även på Rudbecksskolan. Han anvisades att kontakta Cecilia Lindqvist för att ta del av hennes undervisningsplan. Den formella undervisningen på Rudbecksskolan började efter mitten av talet och hade under det följande decenniet 5 20 elever per kurs. 3 Många elever på nybörjarnivå få i högre kurser Kinesiska som ämne i gymnasieskolan växte långsamt och spred sig till flera städer. I början av 2000-talet märkets ett ökande intresse, både bland eleverna och bland skolor även på mindre orter, för att välja språket. 4 När man studerar statistiken från Skolverket (se sidan 14) över antalet avgångselever från gymnasiet med minst ett godkänt betyg i kinesiska blir det uppenbart att läsåret 2008/09 innebar en ökning med 75 procent jämfört med året innan. Tidpunkten för deras språkval sammanfaller med intensiv bevakning av Kina i svenska och internationella massmedier inför OS i Peking sommaren Kina framställdes som en snabbväxande ekonomisk stormakt och språket som ett växande handelsspråk. Skolor som ville framstå som framtidsinriktade kunde välja detta tillfälle att utveckla sin profil genom att börja erbjuda kinesiska. Många skolor erbjöd utbildningens lägre kurser, få erbjöd de högre. Inte förrän läsåret 2008/09 tycks någon elev ha avslutat steg 4 i utbildningen. Trots att andelen som läst kinesiska ökat något under hand, dröjde det till läsåret 2012/13 innan gruppen med kinesiska i slutbetygen uppgick till mer än elever. Detta motsvarar en procent av alla avgångselever. De senaste åren har en något större andel elever betyg 2 Telefonintervju med läraren P-O Granqvist 3 maj 2015 av Hanna Sahlberg Wu för denna artikel. 3 Telefonintervju med läraren Pär Bergman 3 maj 2015 av Hanna Sahlberg Wu för denna artikel. 4 Ljungqvist, Marita och Sivam, Peter, Kinesiska i Sverige från kritdamm till Internet, Kinarapport nummer , Svensk-kinesiska föreningen, s

14 Avgångselever (el. motsv.) från gymnasiet med betyg i kinesiska läsåren Läsår Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Elever per läsår Procentandel , , , , , Tabellen visar förutom antal avgångselever också elever med studiebevis eller samlade betygsdokument från läsåren som hade fått betyg i kinesiska. Eleverna är endast redovisade på det högsta steg de fått betyg i, dvs. om en elev har betyg i steg 1 3 så är denna endast redovisad på steg var det första år Skolverket redovisade betyg i kinesiska i sin officiella statistik. I den ingår, till skillnad från i denna tabell, endast avgångselever varför de siffror som redovisas här avviker en del från den officiella statistiken, då de är framräknade utifrån en större population. I Skolverkets statistik förekommer de dubbla benämningarna»kinesiska«och»mandarin«, som här är sammanräknade. Enstaka betyg i kantonesiska som upptagits sporadiskt i statistiken har här räknats bort. från fortsättningskurser i kinesiska. I och med den nya läroplanen Gy 2011 minskades andelen valbara kurser med en tredjedel, från 300 till 200 poäng, något som kan innebära att färre väljer språkkurser. Trots detta tycks andelen elever som går ut med minst ett betyg i kinesiska ligga kvar kring en procent. Sammanlagt fanns gymnasieskolor i Sverige läsåret 2013/14. 5 Enligt Skolverkets förteckning redovisade 173 av dessa skolor att de haft elever med kinesiska i sitt slutbetyg. I praktiken är det vanligt förekommande att elever från flera skolor samläser språk på en skola, vilket betyder att mycket långt ifrån 173 gymnasier i landet anställer egna lärare i kinesiska. En årlig lista över»ovanliga«språkval i Stockholms län visade 2015 att 18 av länets gymnasieskolor erbjöd kinesiska som språkval inför höstterminen, att jämföra med 17 skolor året innan. 6 I grundskolan kan elever studera kinesiska inom ramen för ämnena språkval eller elevens val. Höstterminen 2015 läste över elever kinesiska. 5 Skolverkets officiella statistik, Tabell 1: Förskole- och skolenheter/fritidshem. Barn/elever läsåret 2013/14, Läst 5 maj Språkvalslista 2015, Gymnasieantagningen Stockholms län, Läst: 5 maj

15 Elever som läst kinesiska i grundskolan läsåren Läsår Språkval Elevens val Totalt antal elever Tabellen visar antal elever som läste kinesiska i grundskolan som modernt språk på någon nivå inom ramen för språkval respektive elevens val. Här omfattas alla elever som läste språket den 15 oktober respektive år, oavsett om de senare får godkända betyg eller fortsatte med språket eller inte. I statistiken över antalet elever som läst kinesiska som elevens val kan förekomma individer som läst kinesiska som modersmål i skolan.»kinesiska«kan även innefatta övriga kinesiska dialekter, till skillnad från moderna språk som endast omfattar rikskinesiska. (Källa: Skolverket) Under samma tid som ett ökande antal gymnasieelever lämnade skolan med kinesiska i sina avgångsbetyg, var språket i grundskolan fortfarande litet, sett till antal elever som valde det. Men precis som för gymnasieskolan kan man notera en markant ökning av antalet elever läsåret 2012/13. Höstterminen 2015 lästes kinesiska vid 57 olika grundskolor, enligt uppgifter från Skolverket. Det innebär en ökning jämfört med 2012 då 53 skolor hade elever som läste språket. Detta bör också ses i ljuset av att det samtidigt fanns omkring grundskolor i landet. Kinesiska är fortfarande, till antal elever, ett litet språk i skolan, mera jämförbart i storlek med danska, japanska och arabiska än med spanska, tyska, franska och italienska, se diagram på sidan

16 Lärares utbildning och fortbildning Enligt en sammanställning från Skolverket den 31 mars 2015 hade hittills 89 lärare fått behörighet att undervisa i kinesiska i grundskolan, 63 behörighet att undervisa i gymnasieskolan och 16 lärare behörighet att undervisa i både grund- och gymnasieskolan. Utöver dessa fanns också legitimerade lärare med behörighet att undervisa i kinesiska som modersmål, vilket utgör ett eget ämne. 7 Innan man försöker tolka statistiken är det viktigt att notera de omständigheter som råder i praktiken. För det första finns legitimerade lärare med formell behörighet i kinesiska som inte undervisar i ämnet. För det andra undervisar lärare utan legitimation eller behörighet i kinesiska. För det tredje är det ovanligt att lärare har kinesiska som huvuddel av sin tjänst och för det fjärde är det vanligt att lärare undervisar på flera skolor, ibland i olika kommuner, i olika årskurser i grundskolan och gymnasiet samtidigt, och ibland parallellt med undervisning i ämnet modersmål eller inom vuxenutbildningen. Det går följaktligen inte att dra precisa slutsatser om hur många aktiva lärare som finns i kinesiska i den svenska skolan enbart med hjälp av Skolverkets statistik över lärarlegitimationer. Fortbildningsavdelningen har inom ramen för sitt arbete med information, seminarier och kurser de senaste två åren, haft kontakt med ett hundratal olika aktiva lärare inom både kinesiska som modernt språk och i ämnet modersmål. I sammanhanget ska de aktuella kompetenskraven för lärare i kinesiska nämnas. För att få så kallad utökad behörighet att undervisa kinesiska som modernt språk på gymnasieskolan krävs, utöver allmän lärarutbildning, motsvarande tre terminers allmänna högskolestudier (90 högskolepoäng) i kinesiska. 8 Kraven och bristerna inom utbildning för lärare behandlas i detalj av Wen-Shin Chang Fries, se sidan 109. Som första svenska lärosäte fick Lunds universitet i juni 2014 rätten att utfärda ämneslärarexamen i kinesiska för grundskolan och gymnasiet. Un- 7 Skolverkets reviderade kurs- och ämnesplanerna i moderna språk gäller för»kinesiska«eller mer precist för»rikskinesiska«, men verkets använder både benämningarna»kinesiska«och»mandarin«i sin statistik över behörigheter i ämnet. Utöver dessa behörigheter inkluderas också ett mycket litet antal behörigheter i»hakka«och»kantonesiska«i statistiken för lärarbehörigheter i moderna språk i kategorin»kinesiska«. 8 Skolverket, Tabell över poänggränser för utökad behörighet, 19 december 2013, -%20Tabell%20%C3%B6ver%20po%C3%A4nggr%C3%A4nser%20f%C3%B6r%20 kompletterande%20beh%c3%b6righet.pdf. Läst 5 maj

17 Elevantal i gymnasiets åtta största moderna språk Spanska Tyska Franska Italienska Danska Kinesiska Japanska Arabiska Diagrammet visar hur många gymnasieelever som gick ut med betyg i minst en kurs i något av de åtta största moderna språken i sin examen eller studiebevis läsåret 2013/14. (Källa: Skolverket.) dervisningen planeras att komma igång hösten Om detta skriver Peter Sivam i sin artikel på sidan 115. Behöriga lärare som undervisar kinesiska idag saknar av naturliga skäl i allmänhet speciell utbildning för att undervisa språket i svensk skola. Ett undantag är de 20 studenter som avslutade en kortlivad kompletteringskurs för lärare med kinesisk studiebakgrund vid Stockholms universitet Kursen beskrivs av Joakim Enwall och Lena Rydholm i artikeln på sidan 121. På grund av att utbudet av anpassade läromedel för skolundervisningen i kinesiska fortfarande är begränsat eller bristfälligt (se nedan) ställs höga krav på lärarna att själva kunna hitta, välja och anpassa alternativt undervisningsmaterial. Efterfrågan på didaktisk fortbildning bland lärarna i ämnet är stor. Ett tecken på detta är intresset som visades för den seminariedag som anordnades av Fortbildningsavdelningen våren Temat var effektiv användning av läromedel och eget undervisningsmaterial och 35 aktiva lärare deltog. Andra ämnen för fortbildning som efterfrågas av lärare är prov och bedömning samt likvärdighet i undervisningen. 9 Lunds universitet: 17

18 Statligt stöd till kinesiska som modernt språk Kinesiska i skolan har varit något av ett flaggskepp i politiska förslag inriktade på att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Särskilt den folkpartistiska utbildningsministern Jan Björklunds uttalanden uppfattades som en stark signal om en offentlig satsning på kinesiska. Han uttryckte till exempel att:»min förhoppning är att det ska startas ämneslärarutbildning i språket och att vi inom tio-femton år kan jämställa kinesiska med de tre europeiska språken i grund- och gymnasieskolan, så att skolorna erbjuder även kinesiska till eleverna.«10 Ett av den efterföljande debattens mest uppmärksammade inlägg var artikeln»kinesiska i skolan är en kejsare utan kläder«. Den skrevs av professorerna i kinesiska vid de tre universiteten i Lund, Stockholm och Uppsala med examensrätt i kinesiska på grundnivå. Den publicerades i Dagens Nyheter 18 december 2012 under vinjetten»språkundervisning i kris«. Artikeln pekade på problem med utbildningsministerns förslag, bland annat att Sverige saknade lärarutbildning i kinesiska och att inga pengar heller hade anslagit för ändamålet. Artikeln poängterade också att»bara en mycket liten del av de cirka 20 studenter som årligen utexamineras med kandidatexamen i kinesiska i Sverige [ ] ser sin framtid inom skolans värld«. 11 Ett annat uppmärksammat inlägg i debatten publicerades av Erik Ringmar, svensk professor i internationell politik vid ett universitet i Shanghai. I Dagens Nyheter 12 juli 2013 hävdade han att intresset för kinesiska i skolan i Sverige var överdrivet. Han menade att det var betingat av svenska skolors behov att»profilera sig och att jaga övermedelklassföräldrar med statusångest«. En satsning på kinesiska som allmänt språkval i skolan var helt onödig, menade artikelförfattaren, eftersom skolkinesiska ändå skulle komma till korta i förhållande till engelska. 12 En allmän uppfattning tycks vara att kinesiska har blivit ett viktigare och mera prioriterat skolämne. Men det statliga stöd som kinesiska hittills fått som skolspråk i Sverige består nästan uteslutande av en anpassning av kursoch ämnesplanerna för kinesiska som modernt språk. De nya riktlinjerna Björklund, Jan, Fler elever behöver läsa kinesiska, 3 december 2012, Läst 5 maj Enwall, Joakim; Lodén, Torbjörn; Rydholm, Lena; Schoenhals Michael, Kinesiska i skolan är en kejsare utan kläder, Dagens Nyheter, 18 december 2012, kinesiska-i-skolan-ar-en-kejsare-utan-klader/. Läst 5 maj Ringmar, Erik, Studier i kinesiska språket ofta slöseri med resurser, Dagens Nyheter, 12 juli 2013, Läst 5 maj Skolverket, Nya kurs- och ämnesplaner för kinesiska, 16 september 2014, Läst 5 maj

19 Anpassning av kurs- och ämnesplaner för kinesiska Språknivå GERS Moderna språk Kinesiska muntligt Kinesiska skriftligt A 1.1 A 1.2 A 2.1 A 2.2 B 1.1 B 1.2 B 2.1 B Kinesiska studeras liksom andra moderna språk i skolan i steg 1 7. Varje steg motsvarar en kurs på 100 gymnasiepoäng. Tabellen visar hur förväntningarna på elevens framsteg i kinesiska i de nya reviderade kurs- och ämnesplanerna har förskjutits och senarelagts i jämförelse med språk som läses enligt den allmänna kurs- och ämnesplanen för moderna språk. Eleven förväntas uppnå muntlig färdighet tidigare än skriftlig färdighet. Kommunikativa förmågor anges enligt GERS (Gemensam europeisk referensram för språk). Den nivå av kommunikativ färdighet som en elev med det lägsta betyget (E) antas ha uppnått efter kurssteg 7 i kinesiska är B1.1, snarare än den högre B2.2 som gäller för skolans moderna språk i allmänhet. (Källa: Skolverket, Kommentarer till kinesiska, s 4, se fotnot 15.) började gälla i juli 2014 efter att Skolverket utarbetat dem på uppdrag av regeringen 14. I november samma år gav Skolverket också ut ett speciellt kommentarmaterial 15 för att ge lärarna tydliga besked om vad undervisningen i kinesiska hädanefter förväntades innehålla. Liksom andra moderna språk är kinesiska uppdelat i sju steg. En elev som väljer språket redan i årskurs sex skulle teoretiskt sett hinna avsluta steg 7 under gymnasiets sista år. Grundskolan erbjuder två steg inom ramen för språkval och elevens val. Gymnasieskolan ska kunna erbjuda sju steg. Det sjunde steget omfattas av de nya ämnesplanerna för kinesiska men någon undervisning har ännu aldrig erbjudits i praktiken. Lärares mottagande och användande av de nya kurs- och ämnesplanerna för kinesiska berörs i denna antologi framför allt av Håkan Friberg, se sidan 43, och Shu-fen Chang och Fengping Mao Palmblad, se sidan Regeringsbeslut U2012/6427/GV, se Skolverket, Uppdrag om moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan (kinesiska), Läst 5 maj Skolverket, Kommentarer till kinesiska 1 7, 13 oktober 2013, fs/ !/menu/article/attachment/kinesiska%20sju%20kurser%20kommentarer%20 gymnasial%20utbildning%2013%20okt% pdf. Läst 5 maj

20 Ett ämne under utveckling Medan vi lämnade Skolverket efter informationsmötet i december 2013 och gick i vintermörkret mot Centralstationen frågade en av kinesisklärarna med studiebakgrund i Kina när det skulle komma passande läroböcker för ämnet. Det hon föreställde sig var en traditionell uppsättning böcker med texter, övningar, inspelningar och lärarhandledning en serie läromedel avsedd för alla kurser, som kunde köpas in av skolan. För de etablerade europeiska skolspråken fanns liknande serier från olika svenskspråkiga författare och förlag. Läraren förutsatte att Skolverket, efter att ha gjort klart riktlinjerna för ämnet, nu skulle se till att det kom passande läromedel. I Sverige har Skolverket inte något sådant uppdrag, utan den kommersiella förlagsmarknaden förväntas fylla behovet. Där finns få alternativ. Libers förlag marknadsför läromedlet Zhongwen haoxue som anpassat till de nya kurs- och ämnesplanerna och lämpligt både för grundskola och gymnasium. Serien har två grundböcker, lärarhandledning och prov till och med steg 3 i ämnet. Gleerups förlag marknadsför läromedlet Lai ba som lämpligt för användning till och med steg 3 i kinesiska på gymnasiet. Av ekonomiska skäl har endast den första grundboken tryckts på papper medan del två finns i en elektronisk utgåva som»elev- och lärarwebb«med betallicens. Vid sidan om dessa läromedel från svenska förlag används också läromedel från kinesiska förlag, till exempel det kinesiska Konfuciusinstitutets, med titlar som till exempel Kuaile hanyu. Lärarna som varit i kontakt med Fortbildningsavdelningens verksamhet nämner ofta att de i hög grad själva skapar sitt undervisningsmaterial. En anledning sägs vara att skolor inte är villiga att betala för läromedel, en annan att lärarna bedömer läroboksalternativen som otillräckliga. Att framställa eget undervisningsmaterial kan visserligen leda till effektiva och kreativa resultat, men tar mycket tid och ställer höga krav på pedagogisk skicklighet och svenska språkkunskaper hos lärare. Eventuella brister i undervisningsmaterialet kan dessutom minska likvärdigheten i utbildningen och skapa svårigheter för elever. Precis som läroböcker och andra läromedel, hör lexikon till grundutrustningen för den som studerar språk. Inte heller på det här området är kinesiska som modernt språk i svensk skola särskilt väl rustat. Det finns visserligen ett ganska nyligen utgivet kommersiellt kinesiskt-svenskt lexikon som omfattar över ord och fraser och är användbart för den som behöver kinesiska 20

21 tecken och ord förklarade på svenska 16. Men fortfarande finns inget motsvarande svensk-kinesiskt lexikon för den elev som snabbt vill ta reda på hur man säger till exempel»lemur«eller»nylonstrumpbyxor«på kinesiska. Av egen erfarenhet i familjen vet jag hur frustrerande det är för en elev som inte behärskar engelska flytande att försöka använda engelsk-kinesiska lexikon. Min förhoppning är att de följande texterna i antologin kommer att bidra på ett positivt sätt till den fortsatta diskussionen om utvecklingen av kinesiska som skolspråk. Förteckningar över grund- och gymnasieskolor med elever i kinesiska finns på Hanna Sahlberg Wu arbetar på Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet, som projektledare för avdelningens satsning på kinesiska. Hon är verksam som journalist med inriktning på Kina och grundade Sveriges Radios kontor i Kina 2006, där hon arbetade som korrespondent till och med Hanna Sahlberg Wu har kandidatexamen i journalistik respektive kinesiska. 16 Arbetet med lexikonet gjordes under många år av studenter och personal vid Lunds universitet, och finns utgivet som förlaget Norstedts kinesisk-svenska ordbok. 21

22

23 Sveriges första undervisning i kinesiska som skolämne Cecilia Lindqvist Under höstterminen 1971 hade en klass elever vid Skanstulls gymnasium för första gången kinesiska på schemat. Det kan sägas vara urpremiären för kinesiska som skolämne i Sverige. Denna pionjärinsats ledde till att kinesiska i början av 1980-talet blev ett godkänt skolämne. Här berättar läraren Cecilia Lindqvist om hur hon fick tillstånd att undervisa i kinesiska på prov och om hur hon började utveckla en egen ämnespedagogik där de kinesiska skrivtecknen lockade till inblickar i språk och kultur. Höstterminen 1970 återkom jag efter en föräldraledighet till Skanstulls gymnasium i Stockholm, där jag börjat tjänstgöra som adjunkt i svenska och historia. I lärarrummet möttes jag en dag av stora skratt.»har du hört att arton elever har begärt att få kinesiska som C-språk? De är helt vilda! Hur skulle det kunna gå till? Vem f?«jag var ganska ny på skolan och mina kollegor visste inte särskilt mycket om mig, men jag hade ett par ganska innehållsrika decennier bakom mig, bland annat två års studier i kinesiska vid Pekings universitet samtidigt som jag studerade musik vid ett litet forskningsinstitut för det klassiska kinesiska instrumentet guqin. Elevernas initiativ verkade spännande, så jag gick in till vår rektor och föreslog att jag skulle ta hand om dem efter skoltid och se om det var möjligt att lära dem någon kinesiska. Och så drog vi igång. Varje måndag mellan klockan och Vi kom in trötta och gick ut pigga och glada. Och så fortsatte vi under hela läsåret. Min väg till kinesiskan Min egen bakgrund var minst sagt blandad. Mellan 1952 och 1960 studerade jag vid Stockholms högskola som det hette då och fördjupade mig i ämne efter ämne. Först en filosofie kandidatexamen i litteraturhistoria och konst- 23

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Till Kina med Confucius Classroom

Till Kina med Confucius Classroom Till Kina med Confucius Classroom Confucius Classroom i Falkenberg I mars 2012 invigdes Confucius Classroom i Falkenberg. Som andra skola i Sverige kunde Falkenbergs gymnasieskola starta en satsning på

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

Allt färre lärare med ped. utbildning

Allt färre lärare med ped. utbildning Fokus på arbetsmarknad och utbildning Allt färre lärare med ped. utbildning Allt färre lärare med pedagogisk utbildning Anders Karlsson 12 Grund- och gymnasieskolan visar likartade tendenser när det gäller

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Kinesiska i Sverige från kritdamm till Internet

Kinesiska i Sverige från kritdamm till Internet Kinesiska i Sverige från kritdamm till Internet Intresset för Kina och det kinesiska språket har ökat markant i Sverige under de senaste åren. Det märks inte bara genom det växande söktrycket på universitetens

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Sommarkurs i Velikij Novgorod 2014, 7.5 hp Tre veckor i juni-juli 2014

Sommarkurs i Velikij Novgorod 2014, 7.5 hp Tre veckor i juni-juli 2014 Sommarkurs i Velikij Novgorod 2014, 7.5 hp Tre veckor i juni-juli 2014 För andra året i rad kommer Slaviska institutionen att i samarbete med Novgorods universitet genomföra en kurs i praktisk ryska under

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Vålbergsskolan Nors skolområde 660 50 Vålberg 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Karlstad kommun 651 84 Karlstad Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Skola; Vålbergsskolan

Läs mer

Språk är framtiden En rapport om engelska och moderna språk

Språk är framtiden En rapport om engelska och moderna språk rapport från lärarnas riksförbund Språk är framtiden En rapport om engelska och moderna språk Språk är framtiden En rapport om engelska och moderna språk Lärarnas Riksförbund November 2013 2 Innehåll

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Furutorpskolan Vannebergavägen 36 288 32 Vinslöv 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Hässleholms kommun Stadshuset 281 80 Hässleholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Historiska rollspel. Ungdomars egna röster från en rollspelsdag

Historiska rollspel. Ungdomars egna röster från en rollspelsdag Historiska rollspel Ungdomars egna röster från en rollspelsdag Museets personal samlar gruppen av "skeptiska" tonåringar Alla byter om till tidsenliga kläder "Alla var vi väl skeptiska när vi på morgonkvisten

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Dekoration Modul 9. Sida 2 Deko Kurs Modul 9 2010 Che Bello Academy

Dekoration Modul 9. Sida 2 Deko Kurs Modul 9 2010 Che Bello Academy Dekoration Modul 9 Välkommen till den nionde och sista modulen i din dekorationskurs. Du har nu fått ta del av en stor del del av grundläggande dekorations kunskap. Med den kunskapen du nu har, samt de

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Stockholm, 30 januari 2015 Sofia Engman och Mikael Olofsson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vår

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera Informationshäfte till föräldrar, elever med flera INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB Global Education är programmet för dig som vill vara med och skapa en bättre värld! Det är en utbildning för er som

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före.

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före. BOLOGNA 22 25 september 2007 Första besöket var på en kommunal förskola med barn mellan 3-5 år som inrymdes i en skola för barn mellan 3-11 år. I den delen som hade förskola fanns 2 klasser med 25 barn

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Förberedelser inför utbytesstudierna Jag gick Samhällsbyggnad och hade valt inriktningen Naturresursteknik. Tanken på att plugga utomlands

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

torbjörn lodén Kinas vägval från himmelskt imperium till global stormakt sns förlag

torbjörn lodén Kinas vägval från himmelskt imperium till global stormakt sns förlag torbjörn lodén Kinas vägval från himmelskt imperium till global stormakt O sns förlag Innehåll SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax: 08 507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) From: Netigate Sent: den 2 september 2014 21:56:32 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Introduktion. Förberedelser inför resan

Introduktion. Förberedelser inför resan Introduktion I samband med min femte termin på Halmstad Högskola hade vi som läste Arbetsvetenskap chansen att studera utomlands under en termin. Ett avtal med Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer