Don t Panic it s Organic!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Don t Panic it s Organic!"

Transkript

1 Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö

2 OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen IKU (Internationellt KulturUtbyte) och har sitt säte i Göteborg. Fokus Miljö är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för ett internationellt miljöengagemang och vill skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyten på miljöområdet. Vår vision är ett samhälle där miljömedvetenhet är en självklar del av vardagen. Fokus Miljö består av ungdomar med olika bakgrund och erfarenheter. Gemensamt i gruppen är att vi har ett genuint intresse för miljöfrågor och vilka konsekvenser dessa kan få på en global nivå. Vi anser att miljö och miljöproblem är starkt kopplat till samhället och därför vill vi integrera många olika perspektiv i vårt miljöarbete. Verktygslådan är en inspirationsbroschyr för organisationer och föreningar och ett resultat av miljökonferensen Don't Panic - It's Organic som Fokus Miljö anordnade i september Ökenspridning, brist på rent dricksvatten och luftföroreningar är bara några av de problem som följer i människans fotspår. Något måste göras och det är bara vi människor som kan förändra situationen. För att kunna förändra krävs både kunskap och verktyg här vill Fokus Miljö var med och agera! För att kunna förändra krävs både kunskap och verktyg, - det vill Vi ge Dig.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TÄNKET VARFÖR MILJÖARBETE?... 1 TA FÖRSTA STEGET... 2 ETT FÖRSTA STEG... 2 Miljökunskap... 2 Konsumtion... 4 Resor... 5 Projekt med hänsyn till miljön... 6 NÄSTA STEG PÅ RESAN... 7 Böcker... 7 Information på Internet... 8 ORDLISTA... 10

4 TÄNKET VARFÖR MILJÖARBETE? Under min livstid kommer miljötillståndet på jorden att förbättras hur ställer du dig till detta påstående? Alla verksamheter påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Det kanske känns som om påverkan är liten i det stora hela, men alla bäckar små blir till en stor å Mycket av vår miljöpåverkan är ett resultat av enskilda människors beslut och handlingar, till exempel hur vi väljer att konsumera, om vi köper närproducerade varor och grödor eller sådana producerade långt härifrån. Eftersom alla människors handlingar spelar roll är det viktigt att alla förändrar sina vanor för att leva mer miljövänligt och tar sitt ansvar. Alla kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket. Det är därför viktigt att även små organisationer tänker på att arbeta miljövänligt. Om miljön hanteras hållbart ger den grund till en välmående planet. Men om den istället missköts, kan resurser såsom till exempel vatten och mark förorenas eller helt förstöras. Detta kan leda till vatten- och marktvister, vilka i sin tur kan orsaka regionala, nationella och internationella konflikter. Många gånger drabbas redan utsatta människor hårdast av både konflikter och förändringar i miljön även om de kanske inte varit del i miljöpåverkans uppkomst. Det finns även beröringspunkter mellan miljö och genus, dels påverkar kvinnor och män miljön på olika sätt och dels finns skillnader mellan hur kvinnor och män drabbas av miljöeffekter i olika länder. Därför kan det vara viktigt att ta hänsyn till miljön för att nå andra mål som till exempel jämställdhet mellan könen eller utrotande av fattigdom. Förändringar mot en mer miljömedveten organisation är både positivt för miljön och ekonomin eftersom man då konsumerar med eftertanke och använder mindre resurser. 1

5 TA FÖRSTA STEGET Givetvis kan man arbeta på olika sätt med miljöfrågor, antingen kan man börja smått och ta steg för steg för att sedan utöka arbetet, eller så gör man mer radikala förändringar direkt. Det viktiga är att man faktiskt tar det första inledande steget! Var inte rädda för att sätta igång, fixa till exempel en kartong för pappersåtervinning, en sprayflaska till diskmedlet och sätt upp en påminnelse om att stänga av datorn eller varför inte köpa ekologiskt fika till nästa möte! Det är viktigt med feedback för att se vad ni uppnått, därför kan det vara bra att på något sätt mäta de framsteg som ni gör: sätt upp delmål som gör det lättare att uppnå det stora målet så ni ser hur ni förbättras. Att ändra beteenden och vanor kan kännas motigt till en början men var inte rädda för att försöka. Var positiva och var uppfinningsrika! ETT FÖRSTA STEG För att underlätta ert arbete har vi nedan delat in miljöarbetet i olika teman med förslag på åtgärder samt några aktiviteter för att på ett enkelt och konkret sätt kunna jobba med miljöfrågor. Dessa teman kan användas för att underlätta grundandet och struktureringen av ert miljöarbete. Miljökunskap Miljöpåverkan är intimt kopplad till viktiga fokusområden såsom mänskliga rättigheter, genus och fattigdom och därför är det viktigt med kunskap om miljö och miljöarbete inom organisationer. Många olika röster och infallsvinklar hörs i miljödebatten och därför är kunskap nödvändigt för att kunna gallra i denna djungel av information. Hur kan då ni som organisation integrera miljö i ert arbete? Nedan följer ett par frågor som kan ge en överblick över hur situationen ser ut i just er verksamhet och vilka kunskaper ni behöver för ett fortsatt miljöarbete. Finns det redan nu ett existerande miljöarbete inom er organisation? Om ja, på vilket sätt och är det samordnat? Om inte, vilka kopplingar kan göras mellan er organisations syfte/huvudsakliga fokus och miljöfrågor? Bolla tankar och idéer för att se kopplingarna mellan organisationen och miljö. 2

6 Jobba med olika nivåer, se till detaljerna inom organisationen men försök även se den stora helheten, vad är det ni bidrar med? En organisation kan ha både positiva och negativa miljöeffekter. Fokusera inte enbart på de negativa utan lyft även fram de positiva som något ni bidrar med. När det gäller miljöarbete inom den egna organisationen, projekt och partnerorganisationer är det viktigt att kontinuerligt utvärdera det arbete som utförts och de åtgärder som gjorts. Dels för att se vilka effekter det har fått på miljön (positiva och negativa) men även för att se att förbättringar har gjorts. Dessutom kan utvärderingar ge förklaringar till varför vissa satsningar lyckats bra och andra lyckas mindre bra. Här är några konkreta exempel på hur ni i er förening kan jobba med miljökunskap: Ha en miljöansvarig i föreningen som kan organisera och lyfta miljöfrågorna i föreningens olika projekt samt se till att miljöarbetet utvärderas kontinuerligt. Gör värderingsövningar och diskutera miljöproblematiken, som en hjälp på vägen kan ni utgå från böcker, artiklar och filmer som berör ämnet. Försök ta beslut om sådant som ni i er förening kan förbättra på miljöområdet, sätt upp nåbara mål exempelvis att föreningen ska ha miljömärkt fika. Förslag på aktiviteter inom detta tema: Film eller föreläsningskväll med diskussion, ett tips är att söka på Internet eller på biblioteket efter filmer eller föreläsningsämnen som ni tycker verkar intressanta. Anordna en bokcirkel/studiecirkel med fokus på miljö. Jobba med enfrågekampanjer, där ni fokuserar på endast en fråga som exempelvis miljömärkt kaffe. Affischera, dela ut flygblad etc., det behöver inte kräva så mycket resurser i form av tid och pengar men kan ge tydliga resultat. 3

7 Konsumtion I dagens samhälle konsumerar vi dagligen en mängd produkter och råvaror som påverkar miljön. Vår dagliga konsumtion påverkar miljön genom energiåtgång och föroreningar vid varornas produktion samtidigt som den ger upphov till stora avfallsberg. En av de svåraste utmaningarna som dagens samhälle står inför är att ändra de existerande konsumtionsvanorna till ett mer miljömässigt hållbart sätt. Detta kan dels göras genom att minska den mängd avfall vi slänger iväg men även genom att återanvända och återvinna produkter. På så sätt minskar behovet av nya råvaror samtidigt som det reducerar utsläpp och föroreningar som sker vid nytillverkning. Ett annat sätt är att välja miljömärkta produkter när man handlar. Olika märkningar står för olika saker men alla innebär någon slags begränsning av kemikalier som får användas vid produktion och tillverkning. Även vad vi konsumerar spelar roll, och genom att exempelvis äta mer vegetariskt så kan man minska energi- och vattenanvändningen vid produktionen av mat. Här är några konkreta exempel på hur ni i er förening kan jobba med att göra er konsumtion mer hållbar: Återanvänd, återvinn och minska användandet i möjligaste mån så minskar ni er totala energi- och resursförbrukning. Tänk efter innan ni handlar, planera era inköp, är inköpen nödvändiga? Går det att låna eller köpa second hand? Försök att köpa miljö- och etiskt märkta produkter så minskar ni er miljöbelastning samtidigt som ni gynnar miljövänliga produktionssätt. Exempel på märkningar är: KRAV, Bra miljöval, Svanen och Rättvisemärkt. När det gäller matinköp så försök köpa efter säsong, närodlat och öka andelen vegetarisk mat. Varje mellansteg och transport i produktionskedjan ökar energiåtgången och därmed också miljöbelastningen. Exempelvis går det åt mycket mer energi att producera ett kilo kött jämfört med ett kilo grönsaker. Undvik i möjligaste mån onödiga förpackningar så spar ni råvaror och energi, använd till exempel tygpåsar istället för plastpåsar och koppar istället för engångsmuggar. 4

8 Förslag på aktiviteter inom detta tema: Anordna sakbytardag med exempelvis kläder (clothes-swopping), media, möbler, sportutrustning. Alla har saker hemma som man inte använder, ta chansen och byt det mot något nytt! Pimpa upp era kläder, cyklar, papperskorgar etc. Med enkla medel som lite färg, lim och tygbitar kan man göra stora förändringar. Fråga lokala affärer om de kan bidra med material. Öh, hörru, ska vi byta kläder med varann? Resor Resor är en stor bidragande faktor till utsläpp av växthusgaser genom användningen av fossila bränslen, vilket bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Dessutom medför resorna buller, olyckor och utsläpp av partiklar som medför stora hälsorisker. Men allt detta till trots innebär det inte att organisationer ska sitta inne på kammaren och uggla. Tvärtom! Var istället medvetna om att ert val av färdmedel har betydelse. Tåg, cykel och kollektivtrafik är i stället för flyg och bil exempel på enkla sätt att drastiskt minska organisationens miljöpåverkan. Här är några konkreta exempel på hur ni i er förening kan jobba med att göra era resor mer hållbara: Tänk efter om resan är nödvändig, går det att ha mötet via Skype, telefon eller video? Försök välja det mest miljövänliga färdmedlet för just er resa, exempelvis är tåg och buss oftast bättre än bil och flyg. Samåk och försök planera möten och aktiviteter nära kommunikationspunkter, alternativt nära där majoriteten av deltagare finns. Färre resor innebär lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen. 5

9 Planera resorna ni gör, försök få in flera aktiviteter och ärenden i samma resa. Detta spar både tid, pengar och energi. Förslag på aktiviteter inom detta tema: Bjud på kakor och kaffe på morgonbuss/ till cyklister eller visa någon annan slags uppmuntran som uppmärksammar deras goda beteende för miljön. Vem blir inte glad för lite beröm?! Anordna en tävling i er organisation för att uppmuntra till mer kollektiv- och cykelåkning. Tänk på att utgå från varje enskild individs resvanor när ni mäter förändring så att alla uppmuntras delta oavsett utgångspunkt - mät relativa förändringar, inte faktiska. Projekt med hänsyn till miljön För att föra in miljöperspektivet i ert faktiska arbete och verksamhet så kan det vara bra att sätta sig ner och fundera kring hur just ni kan inkludera miljö. Vilka specifika miljöfrågor är det som berör era projekt och ert huvudsakliga fokus? Nedan följer checklistor med frågor som är tänkta att användas för att föra in miljöfrågor i pågående och nya projekt. Inledande kan det vara bra att reflektera över projektet som helhet: Vad innebär projektet? Vad är målet och hur ska man nå målet, finns det några eventuella indikatorer på hur målet nås? Sedan kan man gå vidare med projektets koppling till miljö: Vilka är projektets positiva bidrag till en ekologiskt hållbar utveckling? Vilka är projektets negativa miljökonsekvenser? Har projektet utformats med tanke på att minimera eller undvika negativa miljökonsekvenser? Kan ytterligare åtgärder göras för att minimera eller undvika negativa miljökonsekvenser? Har man övervägt andra alternativ för att nå projektmålen som är bättre ur miljösynpunkt? 6

10 Har projektet redan nu en miljökoppling? Om ja, på vilket sätt? Om inte, på vilket sätt kan målet och projektet kopplas till miljön? Vad krävs för att miljökopplingen ska kunna genomföras och miljömedvetandet ska öka (krävs utbildning inom ett visst ämne, någon typ av informationsmaterial etc.)? Genom dessa frågor får man en överblick över hur situationen ser ut i pågående eller planerade projekt vilket kan ge en utgångspunkt för att kunna bestämma hur det framtida miljöarbetet ska se ut i projekt och i sin förlängning även inom er organisation och partnerorganisationer. NÄSTA STEG PÅ RESAN Nedan följer tips på länkar och litteratur där mer information om miljöarbete finns. Här kan ni förhoppningsvis hitta tips på hur just er organisation och ert fokus kan kopplas till miljö. Böcker En bok som kopplar samman miljö med genus. Även om man har mer intresse av just miljökopplingen än av att veta vad ekofeminism är så ger den både tankeställare och tips på vidare läsning. Buckingham-Hatfield, Susan. Gender and Environment Forum Syd har gett ut en bok om hur man ska göra organisationer mer miljövänliga. Den är en bra första grund och ger bra förslag på hur man kan starta upp ett arbeta med miljö i en organisation DeBeier, Anna-Christina & Lustig, Thomas. Gör miljö till en mänsklig rättighet Forum Syds förlag. Att handla miljövänligt kan verka väldigt svårt och komplicerat, Ulf Karlström, Bo Thunberg och Fredrik Holm ger i sina böcker tips på hur man kan gå tillväga vid inköp till sin organisation Gröna Inköp Handbok i miljöprofilering av företag och organisationer. Ulf Karlström, Handla miljövänligt Vardagshandbok för en bättre miljö. Bo Thunberg och Fredrik Holm,

11 För att få mer konkreta tips på vad individen kan göra för en mer hållbar framtid har Johan Tell satt ihop en lättläst och inspirerande bok. 100 sätt att rädda världen Johan Tell, Information på Internet Svenska Naturskyddsföreningen är en av Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. På deras hemsida finns det massor av bra information och länkar för en gröngöling på miljöområdet. Världsnaturfonden ger regelbundet ut en rapport om hur miljösituationen ser ut i världen och hur naturen håller på att förändras i och med den mänskliga konsumtionen av naturens resurser. Living planet report En rapport som tydligt visar på kopplingen mellan hiv/aids och miljö och vad detta kan innebära för miljön. Hammarskjöld, Mikael. Miljö, naturresurser och Hiv/aids, Miljöpolicyenheten SIDA Två rapporter med bra grundläggande kunskap om miljö och dess samband med fattigdom: DFID, EC, UNDP och Världsbanken. Linking poverty reduction and environmental management- policies and challenges UNDP. Investing in Environmental wealth for poverty reduction SLU-rapporten, Effekter av olika sätt att producera livsmedel en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionellodling som precis som titeln tyder på jämför flera studier om konventionell vs ekologisk odling. 8

12 På SIDA:s helpdesks hemsidor finns det många bra länkar och rapporter om miljö och utveckling. SIDA:s helpdesk, Uppsala: SIDA:s helpdesk, Göteborg: Alabaeco är en organisation som har som mål att ta ned svårbegriplig vetenskaplig fakta till kunskap som alla kan förstå samt visa på sambandet mellan samhälle, natur och miljö. En mycket bra hemsida och genom att klicka sig fram så kan man komma åt bra information och publikationer om miljö och hållbar utveckling. På hemsidan kan man även se på videos från tidigare seminarier som varit samt anmäla sig till deras nyhetsbrev om utveckling och miljö. Ecology and society är en tidning/artikelbank på nätet som regelbundet publicerar tvärvetenskapliga studier med fokus på resiliens och hållbarhet. När det gäller resiliens och att anpassa sig efter förändringar så finns det ännu en organisation som utforskar ämnet socioekonomiska system och på deras hemsida finns både information och länkar till artiklar om ämnet resiliens. På IKU Fokus Miljös hemsida kan man hitta mer tips och länkar om miljö. 9

13 ORDLISTA Skype är en slags IP-telefoni som innebär att man kan kommunicera med varandra över Internet. Kan därmed prata med flera personer samtidigt och på så vis ha telefonkonferenser. 1 Rättvisemärkt - är en märkning av varor (främst livsmedel) som innebär att produktionen och distributionen av varan har uppfyllt ett antal fastställda kriterier för rättvis handel. Kriterierna skall garantera att producenter får ett minimipris för sin vara som överstiger produktionskostnaden och världsmarknadspriset. 2 Hållbar Utveckling den vanligaste definitionen av hållbar utveckling kommer från Brundtlandrapporten 1987 och beskrivs där som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt, vilket delvis också förklarar dess breda användning. En innebörd är att råvaru- och energianvändningen måste effektiviseras och en vanlig tolkning är också att fördelningen måste bli mer rättvis, såväl mellan generationer som mellan länder. 3 Miljökonsekvenser betyder att en mänsklig åtgärd får konsekvenser i den fysiska miljön och naturen. Detta kan vara både positiva och negativa konsekvenser. Negativa såsom översvämning, torka, föroreningar och vattenbrist. Och positiva som ren luft och rent vatten, tillgång till jordbruksmark och mat. Resiliens resiliens innebär ett systems förmåga att återhämta sig efter en störning. Ekologisk resiliens innebär således ett ekosystems, som exempelvis en skog, förmåga att återhämta sig efter till exempel en skogsbrand. Det kan även betyda hur ett samhälle lyckas återhämta sig efter ett krig eller politiska oroligheter. 4 1 Wikipedia, 2008: 2 Wikpedia, 2008: 3 Nationalencyklopedin, 2008: 4 Wikipedia, 2008: 10

14 Jorden kan inte räddas på en dag - Att åstadkomma förändring är möjligt om man tar ett steg i taget och alla hjälps åt! För mer information och tips på idéer gå in på eller kontakta oss på

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Hur handlar vi hållbart?

Hur handlar vi hållbart? SKOLA NAMN Klass Hur handlar vi hållbart? Du och jag önskar oss många saker. Vissa av dem tär mer än andra på jordens resurser av ren luft, råmaterial och natur. Det sägs att på det sätt vi lever i Sverige

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Grön flagg för Vallaskolan

Grön flagg för Vallaskolan Vallaskolan Grön flagg för Vallaskolan Tema: Konsumtion Rapporten godkänd: 2010-06-14 14:59:51 Mål 1: Vi ska få insikt om hur olika sätt att leva påverkar jordens vattenresurser. Aktiviteter som har genomförts

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

MILJÖMÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

MILJÖMÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Lektionsupplägg: Vår klimatsmarta festmåltid Maten vi äter har stor inverkan på klimatet. Vad bör vi tänka på för att laga mat som är bra ur ett klimatperspektiv? Låt

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav Riktlinjer Miljöarbete Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav 2016-12-01 2017-12-01 Dokumentnummer Fastställd

Läs mer

MILJÖSMART SKOLRESTAURANG

MILJÖSMART SKOLRESTAURANG Ämne: Biologi, Kemi, Svenska, Hem- och konsumentkunskap, Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med lektionen är att eleverna förstå hur skolrestaurangen kan minska sin miljöpåverkan. De får även ge förslag på förbättringar

Läs mer

Framtidens mat. en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Camilla Välimaa, 30 januari Det Naturliga Steget

Framtidens mat. en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Camilla Välimaa, 30 januari Det Naturliga Steget Framtidens mat en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion Camilla Välimaa, 30 januari 2014 Grundad 1989 Sverige Internationellt nätverk icke vinstdrivande Accelererar en hållbar utveckling Kraftfull

Läs mer

Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan. Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin

Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan. Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin Innehållsförteckning Innehållsförteckning s.2 Inledning, Bakgrund & Metod.s.3 Resultat...s.4

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna?

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? KSLA, 10:e december 2015 Nina Weitz, Research Associate Stockholm Environment Institute (SEI) SEI:s ARBETE MED MÅLEN Syfte? Att främja en

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING

LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING 01 LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING Tid: 60-80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: NO KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Värdera konsekvenser av olika

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg

Handlingsplan. Grön Flagg Handlingsplan Grön Flagg 2014-2015 1 Innehåll Handlingsplan Grön Flagg... 3 Miljöråd... 3 Handlingsplan... 3 Tema Livsstil och hälsa... 4 Hållbar utveckling och hållbara relationer... 4 Kretslopp och konsumtion...

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete

Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete Institutionen för Hälsa, vård och samhälle 2007-08-22 Elisabeth Gierow, miljöchef Lunds universitet Maria Larsson, miljösamordnare Lunds universitet Vad är en hållbar

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Mat, miljö och myterna

Mat, miljö och myterna Mat, miljö och myterna Kansliet 2007-03-08 1 Naturskyddsföreningen en grön konsumentrörelse! Handla Miljövänligt-nätverket - 88 Egen miljömärkning BRA MILJÖVAL 89 Miljövänliga veckan - 90 Butiksundersökningar

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2015 Policy Klimat och hälsa Sveriges läkarförbund 1 Klimat och hälsa Sveriges läkarförbunds policy för att främja klimatåtgärder och hälsa. Under de senaste 100 åren har jordens befolkning fyrfaldigats

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU

2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Linköpings Universitet BESLUT Liu-2011-00453 Universitetsförvaltningen 2011-03-03 2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Diplomeringen av studentsektioner som Gröna Sektioner

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

En ny färdriktning kräver ett nytt tänkande

En ny färdriktning kräver ett nytt tänkande En ny färdriktning kräver ett nytt tänkande Presentation vid LHU-nätverkets konferens i Umeå 17-18 sept 2015: Nationella och globala framtidsutmaningar Karl Johan Bonnedahl På väg mot global hållbarhet?

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Kate Holt / WWF-UK. WWFs Klimatbarometer Sifo-undersökning 20 mars 2017

Kate Holt / WWF-UK. WWFs Klimatbarometer Sifo-undersökning 20 mars 2017 Kate Holt / WWF-UK WWFs Klimatbarometer Sifo-undersökning 20 mars 2017 Årets tema: Mat och livsstil för en globalt hållbar utveckling. Bilen Biffen Bostaden Börsen Butiken (Nytt B!) Budskapen Halvera -

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer