Don t Panic it s Organic!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Don t Panic it s Organic!"

Transkript

1 Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö

2 OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen IKU (Internationellt KulturUtbyte) och har sitt säte i Göteborg. Fokus Miljö är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för ett internationellt miljöengagemang och vill skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyten på miljöområdet. Vår vision är ett samhälle där miljömedvetenhet är en självklar del av vardagen. Fokus Miljö består av ungdomar med olika bakgrund och erfarenheter. Gemensamt i gruppen är att vi har ett genuint intresse för miljöfrågor och vilka konsekvenser dessa kan få på en global nivå. Vi anser att miljö och miljöproblem är starkt kopplat till samhället och därför vill vi integrera många olika perspektiv i vårt miljöarbete. Verktygslådan är en inspirationsbroschyr för organisationer och föreningar och ett resultat av miljökonferensen Don't Panic - It's Organic som Fokus Miljö anordnade i september Ökenspridning, brist på rent dricksvatten och luftföroreningar är bara några av de problem som följer i människans fotspår. Något måste göras och det är bara vi människor som kan förändra situationen. För att kunna förändra krävs både kunskap och verktyg här vill Fokus Miljö var med och agera! För att kunna förändra krävs både kunskap och verktyg, - det vill Vi ge Dig.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TÄNKET VARFÖR MILJÖARBETE?... 1 TA FÖRSTA STEGET... 2 ETT FÖRSTA STEG... 2 Miljökunskap... 2 Konsumtion... 4 Resor... 5 Projekt med hänsyn till miljön... 6 NÄSTA STEG PÅ RESAN... 7 Böcker... 7 Information på Internet... 8 ORDLISTA... 10

4 TÄNKET VARFÖR MILJÖARBETE? Under min livstid kommer miljötillståndet på jorden att förbättras hur ställer du dig till detta påstående? Alla verksamheter påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Det kanske känns som om påverkan är liten i det stora hela, men alla bäckar små blir till en stor å Mycket av vår miljöpåverkan är ett resultat av enskilda människors beslut och handlingar, till exempel hur vi väljer att konsumera, om vi köper närproducerade varor och grödor eller sådana producerade långt härifrån. Eftersom alla människors handlingar spelar roll är det viktigt att alla förändrar sina vanor för att leva mer miljövänligt och tar sitt ansvar. Alla kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket. Det är därför viktigt att även små organisationer tänker på att arbeta miljövänligt. Om miljön hanteras hållbart ger den grund till en välmående planet. Men om den istället missköts, kan resurser såsom till exempel vatten och mark förorenas eller helt förstöras. Detta kan leda till vatten- och marktvister, vilka i sin tur kan orsaka regionala, nationella och internationella konflikter. Många gånger drabbas redan utsatta människor hårdast av både konflikter och förändringar i miljön även om de kanske inte varit del i miljöpåverkans uppkomst. Det finns även beröringspunkter mellan miljö och genus, dels påverkar kvinnor och män miljön på olika sätt och dels finns skillnader mellan hur kvinnor och män drabbas av miljöeffekter i olika länder. Därför kan det vara viktigt att ta hänsyn till miljön för att nå andra mål som till exempel jämställdhet mellan könen eller utrotande av fattigdom. Förändringar mot en mer miljömedveten organisation är både positivt för miljön och ekonomin eftersom man då konsumerar med eftertanke och använder mindre resurser. 1

5 TA FÖRSTA STEGET Givetvis kan man arbeta på olika sätt med miljöfrågor, antingen kan man börja smått och ta steg för steg för att sedan utöka arbetet, eller så gör man mer radikala förändringar direkt. Det viktiga är att man faktiskt tar det första inledande steget! Var inte rädda för att sätta igång, fixa till exempel en kartong för pappersåtervinning, en sprayflaska till diskmedlet och sätt upp en påminnelse om att stänga av datorn eller varför inte köpa ekologiskt fika till nästa möte! Det är viktigt med feedback för att se vad ni uppnått, därför kan det vara bra att på något sätt mäta de framsteg som ni gör: sätt upp delmål som gör det lättare att uppnå det stora målet så ni ser hur ni förbättras. Att ändra beteenden och vanor kan kännas motigt till en början men var inte rädda för att försöka. Var positiva och var uppfinningsrika! ETT FÖRSTA STEG För att underlätta ert arbete har vi nedan delat in miljöarbetet i olika teman med förslag på åtgärder samt några aktiviteter för att på ett enkelt och konkret sätt kunna jobba med miljöfrågor. Dessa teman kan användas för att underlätta grundandet och struktureringen av ert miljöarbete. Miljökunskap Miljöpåverkan är intimt kopplad till viktiga fokusområden såsom mänskliga rättigheter, genus och fattigdom och därför är det viktigt med kunskap om miljö och miljöarbete inom organisationer. Många olika röster och infallsvinklar hörs i miljödebatten och därför är kunskap nödvändigt för att kunna gallra i denna djungel av information. Hur kan då ni som organisation integrera miljö i ert arbete? Nedan följer ett par frågor som kan ge en överblick över hur situationen ser ut i just er verksamhet och vilka kunskaper ni behöver för ett fortsatt miljöarbete. Finns det redan nu ett existerande miljöarbete inom er organisation? Om ja, på vilket sätt och är det samordnat? Om inte, vilka kopplingar kan göras mellan er organisations syfte/huvudsakliga fokus och miljöfrågor? Bolla tankar och idéer för att se kopplingarna mellan organisationen och miljö. 2

6 Jobba med olika nivåer, se till detaljerna inom organisationen men försök även se den stora helheten, vad är det ni bidrar med? En organisation kan ha både positiva och negativa miljöeffekter. Fokusera inte enbart på de negativa utan lyft även fram de positiva som något ni bidrar med. När det gäller miljöarbete inom den egna organisationen, projekt och partnerorganisationer är det viktigt att kontinuerligt utvärdera det arbete som utförts och de åtgärder som gjorts. Dels för att se vilka effekter det har fått på miljön (positiva och negativa) men även för att se att förbättringar har gjorts. Dessutom kan utvärderingar ge förklaringar till varför vissa satsningar lyckats bra och andra lyckas mindre bra. Här är några konkreta exempel på hur ni i er förening kan jobba med miljökunskap: Ha en miljöansvarig i föreningen som kan organisera och lyfta miljöfrågorna i föreningens olika projekt samt se till att miljöarbetet utvärderas kontinuerligt. Gör värderingsövningar och diskutera miljöproblematiken, som en hjälp på vägen kan ni utgå från böcker, artiklar och filmer som berör ämnet. Försök ta beslut om sådant som ni i er förening kan förbättra på miljöområdet, sätt upp nåbara mål exempelvis att föreningen ska ha miljömärkt fika. Förslag på aktiviteter inom detta tema: Film eller föreläsningskväll med diskussion, ett tips är att söka på Internet eller på biblioteket efter filmer eller föreläsningsämnen som ni tycker verkar intressanta. Anordna en bokcirkel/studiecirkel med fokus på miljö. Jobba med enfrågekampanjer, där ni fokuserar på endast en fråga som exempelvis miljömärkt kaffe. Affischera, dela ut flygblad etc., det behöver inte kräva så mycket resurser i form av tid och pengar men kan ge tydliga resultat. 3

7 Konsumtion I dagens samhälle konsumerar vi dagligen en mängd produkter och råvaror som påverkar miljön. Vår dagliga konsumtion påverkar miljön genom energiåtgång och föroreningar vid varornas produktion samtidigt som den ger upphov till stora avfallsberg. En av de svåraste utmaningarna som dagens samhälle står inför är att ändra de existerande konsumtionsvanorna till ett mer miljömässigt hållbart sätt. Detta kan dels göras genom att minska den mängd avfall vi slänger iväg men även genom att återanvända och återvinna produkter. På så sätt minskar behovet av nya råvaror samtidigt som det reducerar utsläpp och föroreningar som sker vid nytillverkning. Ett annat sätt är att välja miljömärkta produkter när man handlar. Olika märkningar står för olika saker men alla innebär någon slags begränsning av kemikalier som får användas vid produktion och tillverkning. Även vad vi konsumerar spelar roll, och genom att exempelvis äta mer vegetariskt så kan man minska energi- och vattenanvändningen vid produktionen av mat. Här är några konkreta exempel på hur ni i er förening kan jobba med att göra er konsumtion mer hållbar: Återanvänd, återvinn och minska användandet i möjligaste mån så minskar ni er totala energi- och resursförbrukning. Tänk efter innan ni handlar, planera era inköp, är inköpen nödvändiga? Går det att låna eller köpa second hand? Försök att köpa miljö- och etiskt märkta produkter så minskar ni er miljöbelastning samtidigt som ni gynnar miljövänliga produktionssätt. Exempel på märkningar är: KRAV, Bra miljöval, Svanen och Rättvisemärkt. När det gäller matinköp så försök köpa efter säsong, närodlat och öka andelen vegetarisk mat. Varje mellansteg och transport i produktionskedjan ökar energiåtgången och därmed också miljöbelastningen. Exempelvis går det åt mycket mer energi att producera ett kilo kött jämfört med ett kilo grönsaker. Undvik i möjligaste mån onödiga förpackningar så spar ni råvaror och energi, använd till exempel tygpåsar istället för plastpåsar och koppar istället för engångsmuggar. 4

8 Förslag på aktiviteter inom detta tema: Anordna sakbytardag med exempelvis kläder (clothes-swopping), media, möbler, sportutrustning. Alla har saker hemma som man inte använder, ta chansen och byt det mot något nytt! Pimpa upp era kläder, cyklar, papperskorgar etc. Med enkla medel som lite färg, lim och tygbitar kan man göra stora förändringar. Fråga lokala affärer om de kan bidra med material. Öh, hörru, ska vi byta kläder med varann? Resor Resor är en stor bidragande faktor till utsläpp av växthusgaser genom användningen av fossila bränslen, vilket bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Dessutom medför resorna buller, olyckor och utsläpp av partiklar som medför stora hälsorisker. Men allt detta till trots innebär det inte att organisationer ska sitta inne på kammaren och uggla. Tvärtom! Var istället medvetna om att ert val av färdmedel har betydelse. Tåg, cykel och kollektivtrafik är i stället för flyg och bil exempel på enkla sätt att drastiskt minska organisationens miljöpåverkan. Här är några konkreta exempel på hur ni i er förening kan jobba med att göra era resor mer hållbara: Tänk efter om resan är nödvändig, går det att ha mötet via Skype, telefon eller video? Försök välja det mest miljövänliga färdmedlet för just er resa, exempelvis är tåg och buss oftast bättre än bil och flyg. Samåk och försök planera möten och aktiviteter nära kommunikationspunkter, alternativt nära där majoriteten av deltagare finns. Färre resor innebär lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen. 5

9 Planera resorna ni gör, försök få in flera aktiviteter och ärenden i samma resa. Detta spar både tid, pengar och energi. Förslag på aktiviteter inom detta tema: Bjud på kakor och kaffe på morgonbuss/ till cyklister eller visa någon annan slags uppmuntran som uppmärksammar deras goda beteende för miljön. Vem blir inte glad för lite beröm?! Anordna en tävling i er organisation för att uppmuntra till mer kollektiv- och cykelåkning. Tänk på att utgå från varje enskild individs resvanor när ni mäter förändring så att alla uppmuntras delta oavsett utgångspunkt - mät relativa förändringar, inte faktiska. Projekt med hänsyn till miljön För att föra in miljöperspektivet i ert faktiska arbete och verksamhet så kan det vara bra att sätta sig ner och fundera kring hur just ni kan inkludera miljö. Vilka specifika miljöfrågor är det som berör era projekt och ert huvudsakliga fokus? Nedan följer checklistor med frågor som är tänkta att användas för att föra in miljöfrågor i pågående och nya projekt. Inledande kan det vara bra att reflektera över projektet som helhet: Vad innebär projektet? Vad är målet och hur ska man nå målet, finns det några eventuella indikatorer på hur målet nås? Sedan kan man gå vidare med projektets koppling till miljö: Vilka är projektets positiva bidrag till en ekologiskt hållbar utveckling? Vilka är projektets negativa miljökonsekvenser? Har projektet utformats med tanke på att minimera eller undvika negativa miljökonsekvenser? Kan ytterligare åtgärder göras för att minimera eller undvika negativa miljökonsekvenser? Har man övervägt andra alternativ för att nå projektmålen som är bättre ur miljösynpunkt? 6

10 Har projektet redan nu en miljökoppling? Om ja, på vilket sätt? Om inte, på vilket sätt kan målet och projektet kopplas till miljön? Vad krävs för att miljökopplingen ska kunna genomföras och miljömedvetandet ska öka (krävs utbildning inom ett visst ämne, någon typ av informationsmaterial etc.)? Genom dessa frågor får man en överblick över hur situationen ser ut i pågående eller planerade projekt vilket kan ge en utgångspunkt för att kunna bestämma hur det framtida miljöarbetet ska se ut i projekt och i sin förlängning även inom er organisation och partnerorganisationer. NÄSTA STEG PÅ RESAN Nedan följer tips på länkar och litteratur där mer information om miljöarbete finns. Här kan ni förhoppningsvis hitta tips på hur just er organisation och ert fokus kan kopplas till miljö. Böcker En bok som kopplar samman miljö med genus. Även om man har mer intresse av just miljökopplingen än av att veta vad ekofeminism är så ger den både tankeställare och tips på vidare läsning. Buckingham-Hatfield, Susan. Gender and Environment Forum Syd har gett ut en bok om hur man ska göra organisationer mer miljövänliga. Den är en bra första grund och ger bra förslag på hur man kan starta upp ett arbeta med miljö i en organisation DeBeier, Anna-Christina & Lustig, Thomas. Gör miljö till en mänsklig rättighet Forum Syds förlag. Att handla miljövänligt kan verka väldigt svårt och komplicerat, Ulf Karlström, Bo Thunberg och Fredrik Holm ger i sina böcker tips på hur man kan gå tillväga vid inköp till sin organisation Gröna Inköp Handbok i miljöprofilering av företag och organisationer. Ulf Karlström, Handla miljövänligt Vardagshandbok för en bättre miljö. Bo Thunberg och Fredrik Holm,

11 För att få mer konkreta tips på vad individen kan göra för en mer hållbar framtid har Johan Tell satt ihop en lättläst och inspirerande bok. 100 sätt att rädda världen Johan Tell, Information på Internet Svenska Naturskyddsföreningen är en av Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. På deras hemsida finns det massor av bra information och länkar för en gröngöling på miljöområdet. Världsnaturfonden ger regelbundet ut en rapport om hur miljösituationen ser ut i världen och hur naturen håller på att förändras i och med den mänskliga konsumtionen av naturens resurser. Living planet report En rapport som tydligt visar på kopplingen mellan hiv/aids och miljö och vad detta kan innebära för miljön. Hammarskjöld, Mikael. Miljö, naturresurser och Hiv/aids, Miljöpolicyenheten SIDA Två rapporter med bra grundläggande kunskap om miljö och dess samband med fattigdom: DFID, EC, UNDP och Världsbanken. Linking poverty reduction and environmental management- policies and challenges UNDP. Investing in Environmental wealth for poverty reduction SLU-rapporten, Effekter av olika sätt att producera livsmedel en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionellodling som precis som titeln tyder på jämför flera studier om konventionell vs ekologisk odling. 8

12 På SIDA:s helpdesks hemsidor finns det många bra länkar och rapporter om miljö och utveckling. SIDA:s helpdesk, Uppsala: SIDA:s helpdesk, Göteborg: Alabaeco är en organisation som har som mål att ta ned svårbegriplig vetenskaplig fakta till kunskap som alla kan förstå samt visa på sambandet mellan samhälle, natur och miljö. En mycket bra hemsida och genom att klicka sig fram så kan man komma åt bra information och publikationer om miljö och hållbar utveckling. På hemsidan kan man även se på videos från tidigare seminarier som varit samt anmäla sig till deras nyhetsbrev om utveckling och miljö. Ecology and society är en tidning/artikelbank på nätet som regelbundet publicerar tvärvetenskapliga studier med fokus på resiliens och hållbarhet. När det gäller resiliens och att anpassa sig efter förändringar så finns det ännu en organisation som utforskar ämnet socioekonomiska system och på deras hemsida finns både information och länkar till artiklar om ämnet resiliens. På IKU Fokus Miljös hemsida kan man hitta mer tips och länkar om miljö. 9

13 ORDLISTA Skype är en slags IP-telefoni som innebär att man kan kommunicera med varandra över Internet. Kan därmed prata med flera personer samtidigt och på så vis ha telefonkonferenser. 1 Rättvisemärkt - är en märkning av varor (främst livsmedel) som innebär att produktionen och distributionen av varan har uppfyllt ett antal fastställda kriterier för rättvis handel. Kriterierna skall garantera att producenter får ett minimipris för sin vara som överstiger produktionskostnaden och världsmarknadspriset. 2 Hållbar Utveckling den vanligaste definitionen av hållbar utveckling kommer från Brundtlandrapporten 1987 och beskrivs där som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt, vilket delvis också förklarar dess breda användning. En innebörd är att råvaru- och energianvändningen måste effektiviseras och en vanlig tolkning är också att fördelningen måste bli mer rättvis, såväl mellan generationer som mellan länder. 3 Miljökonsekvenser betyder att en mänsklig åtgärd får konsekvenser i den fysiska miljön och naturen. Detta kan vara både positiva och negativa konsekvenser. Negativa såsom översvämning, torka, föroreningar och vattenbrist. Och positiva som ren luft och rent vatten, tillgång till jordbruksmark och mat. Resiliens resiliens innebär ett systems förmåga att återhämta sig efter en störning. Ekologisk resiliens innebär således ett ekosystems, som exempelvis en skog, förmåga att återhämta sig efter till exempel en skogsbrand. Det kan även betyda hur ett samhälle lyckas återhämta sig efter ett krig eller politiska oroligheter. 4 1 Wikipedia, 2008: 2 Wikpedia, 2008: 3 Nationalencyklopedin, 2008: 4 Wikipedia, 2008: 10

14 Jorden kan inte räddas på en dag - Att åstadkomma förändring är möjligt om man tar ett steg i taget och alla hjälps åt! För mer information och tips på idéer gå in på eller kontakta oss på

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda Studieförbundet Bilda 2008 redaktör: Magnus Nordqvist grafisk form: Boel Algulin isbn: 978-91 - 976398-1 - 1 tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Vårterminen 2008 Programmet för Miljö och utveckling 180hp Hållbar utveckling Begreppets utveckling och användning

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning - En fallstudie av dagligvaruhandelns aktörer ICA och Coop Kandidatuppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2007 Handledare: Johan Dergård Författare:

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Tankar om hållbar utveckling och lärande Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Innehåll Introduktion 5 Ekologiska fotavtryck 7 Olika perspektiv på hållbar utveckling 7 Hur utbildar vi för

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer