För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den."

Transkript

1 För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

2 Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om hur du installerar maskinen och hur du installerar den medföljande programvaran. Den innehåller också utförliga anvisningar för hur du använder maskinen som skrivare, skanner, kopiator och fax samt hur du underhåller och felsöker den. I bruksanvisningen beskrivs hur du använder en USBflashenhet tillsammans med maskinen när du skannar och sparar dokument samt hur du skriver ut dokument lagrade på USB-flashenheten. Dessutom beskrivs hur du använder flerfunktionsprogrammet SmarThru. Med SmarThru kan du skanna och redigera bilder eller kopiera bilder genom att skanna dem. SmarThru innehåller också en funktion som gör att du kan skicka inskannade bilder med e-post från datorn. Innehållet i denna handbok återges med reservation för eventuella ändringar utan varsel. I intet fall kan företaget hållas ansvarig för direkta, indirekta, speciella eller åtföljande skador som kan komma att uppstå i samband med hanteringen eller användandet av utrustningen. Copyright Centronics är ett varumärke som tillhör Centronics Data Computer Corporation. IBM och IBM PC är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. PCL and PCL 6 är varumärken som tillhör Hewlett-Packard company. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. TrueType är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Adobe, Adobe PhotoDeluxe och Adobe Photoshop är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisationer. i

3 Säkerhetsinformation När du använder denna maskin, ska du alltid följa dessa säkerhetsåtgärder. Säkerhet vid användning I denna bruksanvisning används följande viktiga symboler: VARNING! Visar en potentiellt farlig situation som om instruktionerna inte följs, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada. FÖRSIKTIGHET: Antyder en potentiellt farlig situation som kan, om anvisningarna inte följs, orsaka mindre eller måttlig personlig eller materiell skada. VARNING! Koppla in strömkabeln direkt i ett vägguttag; använd aldrig en förlängningssladd. Koppla ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om nätsladden eller kontakten blir utsliten eller skadad på annat sätt. För att undvika farlig elektrisk stöt eller exponering för laserstrålning, ska du inte ta bort några andra luckor eller skruvar än de som specificeras i denna bruksanvisning. Stäng av strömmen och dra ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om något av följande inträffar: Du spiller något i maskinen. Du misstänker att maskinen behöver repareras eller service. Maskinens ytterhölje skadats. Bränn inte upp utspilld eller använd toner. Tonerdamm kan antändas när den utsätts för låga. Du kan deponera tonern hos din återförsäljare. Deponera den använda tonerflaskan i enlighet med lokala regler. Se till att maskinen inte utsätts för brännbara vätskor, gaser och aerosoler. Det kan annars leda till brand eller elektriska stötar. ii

4 FÖRSIKTIGHET: Skydda maskinen från dimma eller fuktig väderlek som regn och snö. Dra ur nätsladden ur vägguttaget innan du flyttar maskinen. När du flyttar maskinen ska du se till att nätsladden inte skadas under maskinen. När du drar ut nätkontakten ur vägguttaget, ska du alltid dra i kontakten (inte i sladden). Se till att inte gem, häftklamrar eller andra små metallföremål faller ner i maskinen. Förvara toner (använd eller oanvänd) utom räckhåll för barn. Var försiktig så att du inte skär dig på skarpa kanter när du sträcker dig in i maskinen för att ta bort papperstrassel eller original. Av miljöskäl ska du inte deponera maskinen eller utgånget förbrukningsmaterial på ställen för insamling av hushållsavfall. Du kan deponera hos din återförsäljare. Maskinens insida kan bli mycket varm. Rör inga delar med varningsetiketten. Annars kan du skada dig. Strömförsörjning Vägguttaget ska finnas nära apparaten och ska vara lättåtkomligt. Ozonsäkerhet Denna apparat genererar ozon vid användning. Normalt är ozonnivån säker för användaren. Om du känner ozonlukt ska du vädra rummet. För fax eller telefoni När du använder telefonutrustningen ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador, däribland följande: Använd inte denna apparat nära vatten, exempelvis nära ett badkar, tvättfat, diskbänk eller tvättho, i en fuktig källare eller nära en swimmingpool. Undvik att använda telefonen vid åskväder. Det kan finnas risk att du kan få en stöt vid ett blixtnedslag. Använd inte telefonen i närheten av en gasläcka för att rapportera läckan. Använd bara en Nr. 26 AWG eller större telekommunikationskabel. SPARA DESSA ANVISNINGAR. Lasersäkerhet: Denna apparat är en klass 1 laserenhet. Apparaten innehåller en 5 milliwatt, nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Följande märkning finns på apparatens baksida. Varning: Användning av kontroll eller justering eller utförande av procedurer som inte specificeras i denna handbok kan orsaka utsättning för farlig strålning. iii

5 Endast för Nordamerika CDRH Föreskrifter Denna utrustning överensstämmer med kraven i 21 CFR undarkapitel J för klass 1 laserprodukter. Apparaten innehåller en 5 milliwatt, nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Denna utrustning avger ingen farlig strålning, eftersom laserstrålen är helt innesluten under samtliga av kunden använda lägen för drift och underhåll. Varning: Användning av kontroll eller justering eller utföring av procedurer som inte specificeras i denna handbok kan orsaka utsättning för farlig strålning. iv

6 Deklaration av överensstämmelse Meddelande till användare i EEA-länder Denna produkt överensstämmer med de väsentligaste kraven och föreskrifterna i direktivet 1999/5/EC från Europaparlamentet och rådet av den 9 mars 1999 för radioutrustning och telekommunikationsutrustning och det ömsesidiga erkännandet av deras konformitet Meddelande till användare av analoga publika telenät i EEA-länder Denna apparat är konstruerad för att kunna användas i analoga publika telenät i alla EEA länder. Lokal kompatibilitet med publika telenät är beroende av inställningar i mjukvaran. Kontakta din serviceverkstad om du ska flytta denna apparat till ett annat land. Vid problem ska du i första hand kontakta din serviceverkstad. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L: CE-deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig på Internet på följande adress: IS 2020S: CE-deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig på Internet på följande adress: Återvinna produkten (el- och elektronikavfall) (Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem) Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation visar att den inte bör kastas med annat hushållsavfall när den slutat fungera. För att förhindra miljö- eller hälsoskador vid okontrollerad skrotning, måste du separera maskinen från andra typer av avfall och återvinna den för att befrämja hållbar återanvändning av resurser. Hemanvändare bör kontakta antingen den återförsäljare där de köpte produkten eller de lokala myndigheterna för information om var och hur de kan återvinna produkten på ett miljövänligt sätt. Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet. Produkten bör inte blandas med annat avfall. v

7 Plats för etiketter och kontrollstämplar för VARNING och FÖRSIKTIGHET Denna maskin har etiketter för VARNING och FÖRSIKTIGHET på de platser som visas nedan. Av säkerhetsskäl ska du följa instruktionerna om hur du ska hantera maskinen som visas. *Denna etikett finns på heta ytor. Var försiktig så att du inte vidrör dessa ytor. I enlighet med IEC 60417, använder denna maskin följande symboler för nätströmbrytaren: betyder PÅSATT betyder AVSTÄNGD vi

8 ANMÄRKNING Anmärkning för användare i USA ANMÄRKNING Denna apparat har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en digital enhet i klass B, enligt Del 15 av FCC-reglementet. Dessa gränsvärden är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och, om den inte är installerad och använd i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadlig störning för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störningar inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera interferensen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller strömkrets än det som mottagaren är ansluten till. Konsultera din leverantör eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp. Varning Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av den tillverkare som är ansvarig för överensstämmelsen kan betyda att användaren inte längre får använda apparaten. Anmärkning om Telephone Consumer Protection Act (gäller enbart USA). Enligt Telephone Consumer Protection Act of 1991 är det olagligt för alla att använda en dator eller annan elektronisk utrustning, inklusive faxar, för att skicka meddelanden om inte varje sådant meddelande tydligt innehåller en marginal på toppen eller botten av varje skickad sida, eller på sändningens första sida, innehållande tid och datum för sändningen samt en identifiering av företaget eller annan organisation, eller annan person som skickar meddelandet och telefonnummer till den sändande maskinen eller företag, annan enhet eller privatperson. (Telefonnumret får inte vara ett 900-nummer eller annat nummer för vilket taxan överstiger lokal- eller fjärrtaxorna). För att programmera in informationen i faxen, se Ställa in maskinens ID i den här handboken. Följ stegen i det avsnittet för att ange företags-id och terminalen eller verksamhetens telefonnummer. Denna information överförs ihop med ditt dokument via funktionen FAX RUBRIK. Förutom denna information måste du också ställa tid och datum på din maskin. vii

9 USA FCC-krav 1.Denna utrustning överensstämmer med Part 68 i FCC-reglementet och de krav som antagits av ACTA. På höljet till denna utrustning finns en etikett som bland annat innehåller en produkt-id i formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Om du ombeds om det, måste du förse din telefonileverantör med detta nummer. 2.Denna apparat är försedd med en RJ11C USOC kontakt. 3.Den kontakt och vägguttag som används för att koppla in denna apparat till telefonnätet måste vara i överensstämmelse med tillämpliga FCC Part 68 regler och krav som är antagna av ACTA. En passande telefonsladd och modularkontakt levereras med denna produkt. Den är konstruerad så att den också passar i en kompatibel väggkontakt. Se installationsinstruktionerna för detaljer. 4.REN (anslutningsidentifiering) används för att avgöra hur många apparater som kan vara inkopplade på en och samma telefonlinje. För många REN på en telefonlinje kan resultera i att apparaterna inte ringer vid inkommande samtal. I de flesta, men inte alla, ska antalet REN inte överstiga fem (5.0). Du bör kontakta ditt lokala telefonbolag för att försäkra dig om hur många apparater som kan kopplas in på telefonlinjen. REN för denna apparat är en del av produktnumret i formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Siffrorna som anges med ## är REN utan decimalkomma (t.ex. 03 är REN 0,3). 5.Om denna utrustning stör telefonnätet, kommer telefonbolaget att i förväg meddela dig om att tjänsten tillfälligt kan komma att kopplas ur. Om det inte i praktiken går att meddela detta i förväg, kommer kunden att meddelas så snart som möjligt. Du får också råd om hur du klagar till FCC om du tror att det kan bli nödvändigt. 6.Telefonbolagen kan ändra sina funktioner, utrustning och drift, som kan påverka denna apparats drift. Om detta händer ska telefonbolaget i förväg meddela dig så att du kan utföra nödvändiga modifieringar för att upprätthålla oavbruten drift. 7.Om du får problem med denna apparat eller behöver service eller garantiinformation, kontakta RICOH CORP. Kundtjänst på FASTFIX. Om apparaten orsakar störningar på telefonnätverket, kan telefonbolaget kräva att du kopplar ur utrustningen tills problemet är löst. 8.Vid driftproblem (dokument fastnar, papperstrassel vid kopiering, kommunikationsfel), se kapitlet felsökning i denna bruksanvisning. 9.Anslutning till betalnummer sker enligt statens taxor. Kontakta respektive myndigheter för information. NÄR DU PROGRAMMERAR IN NÖDTELEFONNUMMER OCH/ELLER GÖR TESTSAMTAL TILL NÖDNUMMER: 1. Lägg inte på förrän du förklarat för larmoperatören varför du ringt upp. 2. Utför sådana uppgifter under lågtrafiktid, exempelvis tidigt på morgonen eller sent på kvällen. KANADA Ringer Equivalence Number är en uppgift om maximalt antal apparater som får kopplas på en telefonledning. Termineringen på en uppkoppling kan bestå av varje kombination av enheter och som uppfyller kravet att summan av REN för alla enheter inte överstiger fem. Denna produkt överensstämmer med gällande Industry Canada tekniska specifikationer. Obs: Denna Klass B digitala utrustning stämmer överens med Canadian ICES-003. viii

10 INNEHÅLL Kapitel 1: INTRODUKTION Specialfunktioner Var komponenterna är placerade Vy framifrån Vy bakifrån Kontrollpanelens funktioner Kapitel 2: KOMMA IGÅNG Uppackning Välja en plats Installera tonerkassetten Fylla på papper Utföra anslutningar Slå på maskinen Ändra språket på displayen Ställa in maskinens ID Mata in tecken via det numeriska tangentbordet Inställning av tid och datum Ändra klockläge Ställa in pappersstorlek och -typ Inställningar Ljud Högtalare, Ringsignal, Tangentljud och Larmljud Högtalarvolym Använda sparlägen Energisparläge Sparläge för skannerlampan Om programvarorna Funktioner i skrivardrivrutinen Installera programvaran i Windows Systemkrav Installera programvara för nätverksutskrift Installera programvara för nätverksutskrift Installera SmarThru Reparera programvaror Ta bort programvara Avinstallera MFP-drivrutinen Avinstallera SmarThru Avinstallera Network Scan-drivrutinen Använda Set IP Installera Set IP Använda Set IP Använda hjälpprogrammet för skrivarinställningar ix

11 Kapitel 3: PAPPERSHANTERING Välja utskriftsmaterial Papperstyp, inmatningskällor och kapaciteter Råd om papper och specialmaterial Fylla på papper I standardkassetten I multikassetten Använda manuellt matningsläge Välj plats för utmatning Skriva ut till det främre utmatningsfacket (utskriftssidan nedåt) Skriva ut till det bakre utmatningsfacket (utskriftssidan uppåt) Kapitel 4: UTSKRIFTSUPPGIFTER Skriva ut dokument i Windows Avbryta ett utskriftsjobb Skrivarinställningar Fliken Layout Fliken Papper Fliken Grafik Fliken Extraalternativ Fliken Skrivare Använda en Favoritinställning Använda Hjälp Skriva ut flera sidor på ett pappersark Skriva ut Affischer Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument Använda vattenstämplar Använda en befintlig vattenstämpel Skapa en vattenstämpel Redigera en vattenstämpel Ta bort en vattenstämpel Använda överlägg Vad är överlägg? Skapa ett nytt överlägg Använda ett överlägg Ta bort ett överlägg Kapitel 5: KOPIERING Fylla i papper för kopiering Välja papperskassett Förbereda ett dokument Göra kopior via glasplattan Göra kopior via den automatiska dokumentmataren x

12 Ställa in kopieringsalternativ Mörkhet Originaltyp Förminskad/förstorad kopia Antal kopior Använda särskilda kopieringsfunktioner Klonkopiering Sorterad kopiering Autoanpassad kopiering Kopiera två sidor på en sida upp- eller 4-uppkopiering Affischkopiering Ändra standardinställningarna Ställa in alternativet Time-out Kapitel 6: SKANNING Grundläggande skanning Skanna till en tillämpning från kontrollpanelen Skanna med SmarThru Använda hjälpfilen på skärmen Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen Skanna till USB-flashenhet Skanna med Network Scan Om Network Scan Ställa in alternativet för nätverksskanning Skanna med Network Scan Ställa in tidsgränsen för Network Scan Skanna med Network Scan-drivrutinen Lägga till en skanner Ta bort en skanner Ställa in egenskaper Skanna med Network Scan-drivrutinen Skannerikoner Kapitel 7: FAXA Ändra Faxinställningsalternativ Tillgängliga Faxinställningsalternativ Ladda ett dokument Välja papperskassett Justera dokumentets upplösning Skicka ett fax automatiskt Skicka ett fax manuellt Ringa upp senast slagna nummer igen Bekräfta sändning Automatisk återuppringning Om mottagningslägena Fylla på papper för att ta emot fax Ta emot fax automatiskt i faxläge xi

13 Ta emot fax manuellt i telefonläge Ta emot fax automatiskt i svarare-/faxläge Ta emot manuellt med hjälp av en anknytningstelefon Ta emot fax i DRPD-läget Ta emot fax i minnet Direktval Lagra nummer för direktvalsuppringning Skicka ett fax med ett direktvalsnummer Snabbval Lagra nummer för snabbvalsuppringning Skicka ett fax med ett snabbvalsnummer Gruppuppringning Ställa in ett gruppnummer Redigera gruppnummer Skicka ett fax med gruppnummer (sändning till flera mottagare) Söka efter ett nummer i minnet Söka sekventiellt genom minnet Sökning via första bokstav i namn Skriva ut telefonboken Skicka fax till flera mottagare Skicka ett fördröjt fax Skicka ett prioriterat fax Lägga till dokument på ett schemalagt fax Avbryta schemalagda fax Använda säkert mottagningsläge Skriva ut rapporter Använda Avancerade faxinställningar Ändra inställningsalternativen Alternativ för Avancerad fax Kapitel 8: UNDERHÅLL Tömma minnet Rengöring av maskinen Rengöra utsidan Rengöra insidan Rengöra skannerenheten Underhåll tonerkassetten Omfördela tonern Byta tonerkassetten Ställa in alternativet Meddela toner Rengöra trumman Ignorera meddelande om att tonern är slut Ställa in funktionen för avisering med e-post Ställa in fliken Maskininst Göra inställningar på fliken Kontaktinformation xii

14 Kapitel 9: FELSÖKNING Rensa papper som fastnat Trassel vid inmatningen Papperstrassel vid utmatningen Valsfel Rensa papperstrassel I kassett I tillbehörskassett I fixeringsområdet eller runt tonerkassetten I pappersutmatningsområdet I multikassetten Så undviker du papperstrassel Ta bort felmeddelanden från displayen Lösa andra problem Pappersmatningsproblem utskriftsproblem Problem med utskriftskvalitet Kopieringsproblem Skanningsproblem Faxproblem Lösa problem med nätverksutskrift Allmänna problem Windowsproblem Problem med Network Scan Kapitel 10: ANVÄNDA USB-FLASHENHET Om USB-flashenheter Installera en USB-flashenhet Skanna till USB-flashenhet Skanna med standardinställningar Skanna med egna inställningar Hantera USB-flashenheten Ändra standardinställningarna Ta bort en bildfil Formatera USB-flashenheten Visa USB-minnets status Skriva ut från USB-flashenheten Säkerhetskopiera data Bilaga A: ANVÄNDA MASKINEN I ETTNÄTVERK Konfigurera en lokalt delad maskin... A.2 I Windows 98/Me... A.2 I Windows NT 4.0/2000/XP... A.3 Konfigurera en nätverksansluten maskin... A.4 Konfigurera nätverksparametrar på kontrollpanelen... A.4 xiii

15 Bilaga B: INSTALLERA MASKINTILLVAL Installera DIMM-minnesmodul... B.2 Avlägsna en DIMM-modul... B.4 Installera tillbehörskassett... B.5 Ställa in kassett 2 i skrivaregenskaperna... B.7 Bilaga C: SPECIFIKATIONER Allmänna specifikationer... C.2 Specifikationer för skanner och kopiator... C.3 Skrivarens specifikationer... C.4 Faxspecifikationer... C.5 Pappersspecifikationer... C.6 Översikt... C.6 Godkända pappersstorlekar... C.7 Riktlinjer vid användning av papper... C.8 Pappersspecifikationer... C.9 Kapacitet för pappersutmatning... C.9 Miljö för papperslagring... C.9 xiv

16 1 INTRODUKTION Tack för att du köpt denna multifunktionsapparat. Din utrustning tillhandahåller funktioner för utskrift, kopiering, skanning och fax. Detta kapitel innehåller: Specialfunktioner Var komponenterna är placerade

17 Specialfunktioner Din nya maskin är försedd med specialfunktioner som förbättrar utskriftskvaliteten. Du kan: Skriva ut i enastående kvalitet och hastighet. Du kan skriva ut med upp till dpi [Bäst]. Se sidan 4.8. Maskinen kan skriva ut i A4-storlek med 20 sidor per minut och i Letter-storlek med 22 sidor per minut. Flexibel pappershantering Multikassetten kan användas för brevpapper, kuvert, etiketter, OH-film, papper i specialstorlek, vykort och tjockt papper. Multikassett för 50 ark vanligt papper. Standardkassett för 250 ark (Kassett 1) och arkmatare för 250 ark (Kassett 2) kan användas för papper i formaten A4/letter. Skapa professionella dokument Skriv ut vattenstämplar. Du kan anpassa dokument med ord, t ex Hemligt. Se sidan Skriva ut affischer. Text och bilder på varje sida förstoras och skrivs ut över flera ark som kan sättas samman så att de bildar en affisch. Se sidan Spara tid och pengar Du kan skriva ut flera sidor på samma papper, för att spara papper. Du kan använda förtryckta formulär och brevhuvud på vanligt papper. Se Använda överlägg på sidan Denna maskin sparar automatiskt ström genom att avsevärt minska effektåtgången när den inte används för utskrift. 1.2 INTRODUKTION

18 Det internationella ENERGY STAR -programmet för kontorsutrustning Det internationella ENERGY STAR -programmet för kontorsutrustning uppmuntrar till energisparande genom att gynna datorer och annan kontorsutrustning som använder energi på ett effektivt sätt. Programmet stöder utveckling och spridning av produkter som är utrustade med energisparande funktioner. Det är ett öppet program som tillverkarna frivilligt deltar i. Produkter som är med i satsningen är datorer, bildskärmar, skrivare, faxar, kopiatorer, skannrar och multifunktionsenheter. Standarder och logos för Energy Star är samma världen över. 1 Utöka maskinens kapacitet Maskinen har 32 MB minne som kan byggas ut till 160 MB. Du kan installera en 250-arkskassett som tillbehör. Denna kassett gör att du slipper fylla på papper så ofta. Med ett nätverkskort kan du skriva ut via nätverk. Skriva ut från olika plattformar Du kan skriva ut i Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. Maskinen levereras med både USB- och parallellanslutning. Parallellporten finns kanske inte i alla länder. Du kan också använda en Nätverksanslutning. Använda en USB-flashenhet Om du har en USB-flashenhet kan du använda den på olika sätt tillsammans med maskinen. Du kan skanna dokument och sedan spara dem på USB-flashenheten. Du kan skriva ut data direkt från USB-flashenheten. Du kan hantera USB-flashenheten. Du kan säkerhetskopiera data och återställa säkerhetskopieringsfiler till maskinens minne. INTRODUKTION 1.3

19 Var komponenterna är placerade Detta är maskinens huvudkomponenter: Vy framifrån Automatisk dokumentmatare Dokumentstöd Utmatningsfack för dokument Dokumentlucka Anslutning för USBflashenhet Glasplatta Kontrollpanelen Främre utmatningsfack (utskriftsytan nedåt) Frontlucka Dokumentinmatningsfack Tonerkassett Utfällt utmagasin Pappersnivåindikator Pappers-kassett (Kassett 1) Multikassett Papperskassett 2 (Kassett 2) 1.4 INTRODUKTION

20 Vy bakifrån 1 Bakre lucka Lucka för kontrollbordet Bakre utmatningsspringa (utskriftsytan uppåt) Strömbrytare Kontakt på nätsladd USBkontakt Nätverksanslutning Parallellanslutning Linjekontakt EXT-kontakt Kabelkontakt för Kassett 2 INTRODUKTION 1.5

21 Kontrollpanelens funktioner 1 Här kan du lagra faxnummer du använder ofta och sedan ringa upp dem med bara några knapptryckningar. Växla till snabbval 21 till S k a n n e r Visa en lista med olika datorprogram som du kan skicka en skannad bild till. Du måste skapa skanningslistan i hjälpprogram för skrivarinställningar som medföljer maskinen. Du kan också skanna och spara dokument i en USB-flashenhet och hantera den när den är ansluten till maskinens USB-port. Se Kapitel 10, Installera en USB-flashenhet. Justera ljusstyrkan för dokumenten i det aktuella kopieringsjobbet. 3 C T P J Välj dokumenttyp för det nuvarande kopieringsjobbet. Välj antal kopior. Använd särskilda kopieringsfunktioner, såsom klon, sortering, autoanpassa, 2 sidor på en sida, 2/4-upp (flera sidor per ark) och affischkopiering. Skapa en kopia som är mindre eller större än originalet. 4 Visar aktuell status och de åtgärder som du måste göra under en operation. Aktiveras när tonerkassetten är tom. 1.6 INTRODUKTION

22 Bläddra genom tillgängliga alternativ för det valda menyobjektet. 1 Bekräfta det val som visas på menyn. 5 Öppna menyläget och bläddra genom tillgängliga menyer. Återgå till den övre menynivån. Stoppa en operation i alla lägen. I viloläget töms/avbryts alternativ för kopieringen, exempelvis svärta, dokumenttyp, kopians storlek och antal kopior. Starta ett jobb. 6 Ring upp ett nummer eller mata in alfanumeriska tecken (siffror och bokstäver). Här kan du mata in faxnummer, här visas också minnestillstånd och faxmottagningsläge. Justera upplösningen av dokumenten i det aktuella faxjobbet. 7 F A X Skicka ett fax till flera mottagare. Lagra faxnummer som du använder ofta som du sedan kan slå med en eller två siffror, eller gruppnummer för automatisk uppringning och redigering av dessa. Du kan också skriva ut en telefonbokslista. Ring åter upp det senaste numret i vänteläget, eller infoga en paus i ett faxnummer i redigeringsläget. Koppla upp telefonlinjen. 8 Med den här funktionen kan du skriva ut filer direkt från en USB-flashenhet den när den är ansluten till maskinens USB-port. INTRODUKTION 1.7

23 MINNESANTECKNING 1.8 INTRODUKTION

24 2 KOMMA IGÅNG Detta kapitel ger dig steg-för-steginstruktioner för hur du installerar din maskin. Detta kapitel innehåller: Installera maskinen Uppackning Installera tonerkassetten Fylla på papper Utföra anslutningar Slå på maskinen Ställa in maskinens system Ändra språket på displayen Ställa in maskinens ID Inställning av tid och datum Ställa in pappersstorlek och -typ Inställningar Ljud Använda sparlägen Installera programvaran Om programvarorna Installera programvaran i Windows Reparera programvaror Ta bort programvara Använda Set IP Använda hjälpprogrammet för skrivarinställningar

25 Installera maskinen Uppackning 1 Ta ur maskinen och alla tillbehör ur kartongen. Kontrollera att följande saker har levererats tillsammans med maskinen: Starttonerkassett Nätsladd * Telefonkabel* (endast för Nordamerika och Kina) Snabbinstallationsanvis ning Kontrollpanelsguide Säkerhetsinformation CD-ROM ** Dekal *** * Nätsladdens och telefonkabelns utseende kan ha olika utseende beroende på specifikationerna för olika länder. ** Den medföljande cd-skivan innehåller skrivardrivrutinerna, skannerdrivrutinerna, programmet Set IP, hjälpprogrammet för skrivarinställningar, programmet SmarThru, bruksanvisningen och programmet Adobe Acrobat Reader. *** Kan finnas redan fästad på maskinen i vissa områden. OBS! Komponenterna kan variera mellan olika länder. Du ska använda den telefonkabel som levereras med maskinen. Om du använder en kabel från en annan leverantör måste du kontrollera att den är av AWG #26 eller lägre. Strömkabeln skall kopplas in i ett jordat eluttag. 2.2 KOMMA IGÅNG

26 2 Ta bort förpackningstejpen från maskinens framsida, baksida och sidor. 2 Tejp 3 Dra försiktigt bort skannerlockets etikett. Då dras skannerns låsomkopplare automatiskt fram till det främre läget (olåst). Skannerlåsetikett OBS: Om du flyttar maskinen eller inte tänker använda den under en längre tid, flyttar du skannerns låsomkopplare tillbaka till det bakre, olåsta, läget (se bilden). Om du vill skanna eller kopiera ett dokument måste omkopplaren vara olåst. KOMMA IGÅNG 2.3

27 Välja en plats Välj en plan stabil plats med tillräckligt utrymme för luftcirkulation. Lämna tillräckligt med plats så att du kan öppna luckor och kassetter. Området ska vara väl ventilerat och inte utsättas för direkt solljus eller värmekällor, kyla och fukt. Sätt inte maskinen nära kanten av ditt skrivbord eller annat bord. Nödvändig plats Framsida: 482,6 mm (tillräckligt med plats så att papperskassetten kan tas bort) Baksida: 100 mm (räcker för ventilation) Höger: 100 mm Vänster: 100 mm (räcker för ventilation) 2.4 KOMMA IGÅNG

28 Installera tonerkassetten 1 Öppna den främre luckan. 2 2 Ta ut tonerkassetten ur dess påse. Fördela tonerna genom att skaka kassetten försiktigt 5 eller 6 gånger. När du skakar den försäkrar du dig om få ut maximalt antal kopior per kassett. OBS! Om du får toner på kläderna, torkar du bort den med en torr trasa och tvättar kläderna i kallt vatten. Varmt vatten fixerar tonern vid tyget. Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, för att undvika att den skadas. Täck den med en bit papper om du ämnar lämna den i mer än ett par minuter. Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten. Håll i handtaget så att du undviker att komma i kontakt med underdelen. KOMMA IGÅNG 2.5

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

användning hp LaserJet 5100

användning hp LaserJet 5100 användning hp LaserJet 5100 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

BRUKSANVISNING MF 5591DN

BRUKSANVISNING MF 5591DN BRUKSANVISNING MF 5591DN INTRODUKTION BÄSTE KUND Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer