För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den."

Transkript

1 För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

2 Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om hur du installerar maskinen och hur du installerar den medföljande programvaran. Den innehåller också utförliga anvisningar för hur du använder maskinen som skrivare, skanner, kopiator och fax samt hur du underhåller och felsöker den. I bruksanvisningen beskrivs hur du använder en USBflashenhet tillsammans med maskinen när du skannar och sparar dokument samt hur du skriver ut dokument lagrade på USB-flashenheten. Dessutom beskrivs hur du använder flerfunktionsprogrammet SmarThru. Med SmarThru kan du skanna och redigera bilder eller kopiera bilder genom att skanna dem. SmarThru innehåller också en funktion som gör att du kan skicka inskannade bilder med e-post från datorn. Innehållet i denna handbok återges med reservation för eventuella ändringar utan varsel. I intet fall kan företaget hållas ansvarig för direkta, indirekta, speciella eller åtföljande skador som kan komma att uppstå i samband med hanteringen eller användandet av utrustningen. Copyright Centronics är ett varumärke som tillhör Centronics Data Computer Corporation. IBM och IBM PC är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. PCL and PCL 6 är varumärken som tillhör Hewlett-Packard company. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. TrueType är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Adobe, Adobe PhotoDeluxe och Adobe Photoshop är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisationer. i

3 Säkerhetsinformation När du använder denna maskin, ska du alltid följa dessa säkerhetsåtgärder. Säkerhet vid användning I denna bruksanvisning används följande viktiga symboler: VARNING! Visar en potentiellt farlig situation som om instruktionerna inte följs, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada. FÖRSIKTIGHET: Antyder en potentiellt farlig situation som kan, om anvisningarna inte följs, orsaka mindre eller måttlig personlig eller materiell skada. VARNING! Koppla in strömkabeln direkt i ett vägguttag; använd aldrig en förlängningssladd. Koppla ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om nätsladden eller kontakten blir utsliten eller skadad på annat sätt. För att undvika farlig elektrisk stöt eller exponering för laserstrålning, ska du inte ta bort några andra luckor eller skruvar än de som specificeras i denna bruksanvisning. Stäng av strömmen och dra ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om något av följande inträffar: Du spiller något i maskinen. Du misstänker att maskinen behöver repareras eller service. Maskinens ytterhölje skadats. Bränn inte upp utspilld eller använd toner. Tonerdamm kan antändas när den utsätts för låga. Du kan deponera tonern hos din återförsäljare. Deponera den använda tonerflaskan i enlighet med lokala regler. Se till att maskinen inte utsätts för brännbara vätskor, gaser och aerosoler. Det kan annars leda till brand eller elektriska stötar. ii

4 FÖRSIKTIGHET: Skydda maskinen från dimma eller fuktig väderlek som regn och snö. Dra ur nätsladden ur vägguttaget innan du flyttar maskinen. När du flyttar maskinen ska du se till att nätsladden inte skadas under maskinen. När du drar ut nätkontakten ur vägguttaget, ska du alltid dra i kontakten (inte i sladden). Se till att inte gem, häftklamrar eller andra små metallföremål faller ner i maskinen. Förvara toner (använd eller oanvänd) utom räckhåll för barn. Var försiktig så att du inte skär dig på skarpa kanter när du sträcker dig in i maskinen för att ta bort papperstrassel eller original. Av miljöskäl ska du inte deponera maskinen eller utgånget förbrukningsmaterial på ställen för insamling av hushållsavfall. Du kan deponera hos din återförsäljare. Maskinens insida kan bli mycket varm. Rör inga delar med varningsetiketten. Annars kan du skada dig. Strömförsörjning Vägguttaget ska finnas nära apparaten och ska vara lättåtkomligt. Ozonsäkerhet Denna apparat genererar ozon vid användning. Normalt är ozonnivån säker för användaren. Om du känner ozonlukt ska du vädra rummet. För fax eller telefoni När du använder telefonutrustningen ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador, däribland följande: Använd inte denna apparat nära vatten, exempelvis nära ett badkar, tvättfat, diskbänk eller tvättho, i en fuktig källare eller nära en swimmingpool. Undvik att använda telefonen vid åskväder. Det kan finnas risk att du kan få en stöt vid ett blixtnedslag. Använd inte telefonen i närheten av en gasläcka för att rapportera läckan. Använd bara en Nr. 26 AWG eller större telekommunikationskabel. SPARA DESSA ANVISNINGAR. Lasersäkerhet: Denna apparat är en klass 1 laserenhet. Apparaten innehåller en 5 milliwatt, nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Följande märkning finns på apparatens baksida. Varning: Användning av kontroll eller justering eller utförande av procedurer som inte specificeras i denna handbok kan orsaka utsättning för farlig strålning. iii

5 Endast för Nordamerika CDRH Föreskrifter Denna utrustning överensstämmer med kraven i 21 CFR undarkapitel J för klass 1 laserprodukter. Apparaten innehåller en 5 milliwatt, nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Denna utrustning avger ingen farlig strålning, eftersom laserstrålen är helt innesluten under samtliga av kunden använda lägen för drift och underhåll. Varning: Användning av kontroll eller justering eller utföring av procedurer som inte specificeras i denna handbok kan orsaka utsättning för farlig strålning. iv

6 Deklaration av överensstämmelse Meddelande till användare i EEA-länder Denna produkt överensstämmer med de väsentligaste kraven och föreskrifterna i direktivet 1999/5/EC från Europaparlamentet och rådet av den 9 mars 1999 för radioutrustning och telekommunikationsutrustning och det ömsesidiga erkännandet av deras konformitet Meddelande till användare av analoga publika telenät i EEA-länder Denna apparat är konstruerad för att kunna användas i analoga publika telenät i alla EEA länder. Lokal kompatibilitet med publika telenät är beroende av inställningar i mjukvaran. Kontakta din serviceverkstad om du ska flytta denna apparat till ett annat land. Vid problem ska du i första hand kontakta din serviceverkstad. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L: CE-deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig på Internet på följande adress: IS 2020S: CE-deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig på Internet på följande adress: Återvinna produkten (el- och elektronikavfall) (Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem) Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation visar att den inte bör kastas med annat hushållsavfall när den slutat fungera. För att förhindra miljö- eller hälsoskador vid okontrollerad skrotning, måste du separera maskinen från andra typer av avfall och återvinna den för att befrämja hållbar återanvändning av resurser. Hemanvändare bör kontakta antingen den återförsäljare där de köpte produkten eller de lokala myndigheterna för information om var och hur de kan återvinna produkten på ett miljövänligt sätt. Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet. Produkten bör inte blandas med annat avfall. v

7 Plats för etiketter och kontrollstämplar för VARNING och FÖRSIKTIGHET Denna maskin har etiketter för VARNING och FÖRSIKTIGHET på de platser som visas nedan. Av säkerhetsskäl ska du följa instruktionerna om hur du ska hantera maskinen som visas. *Denna etikett finns på heta ytor. Var försiktig så att du inte vidrör dessa ytor. I enlighet med IEC 60417, använder denna maskin följande symboler för nätströmbrytaren: betyder PÅSATT betyder AVSTÄNGD vi

8 ANMÄRKNING Anmärkning för användare i USA ANMÄRKNING Denna apparat har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en digital enhet i klass B, enligt Del 15 av FCC-reglementet. Dessa gränsvärden är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och, om den inte är installerad och använd i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadlig störning för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störningar inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera interferensen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller strömkrets än det som mottagaren är ansluten till. Konsultera din leverantör eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp. Varning Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av den tillverkare som är ansvarig för överensstämmelsen kan betyda att användaren inte längre får använda apparaten. Anmärkning om Telephone Consumer Protection Act (gäller enbart USA). Enligt Telephone Consumer Protection Act of 1991 är det olagligt för alla att använda en dator eller annan elektronisk utrustning, inklusive faxar, för att skicka meddelanden om inte varje sådant meddelande tydligt innehåller en marginal på toppen eller botten av varje skickad sida, eller på sändningens första sida, innehållande tid och datum för sändningen samt en identifiering av företaget eller annan organisation, eller annan person som skickar meddelandet och telefonnummer till den sändande maskinen eller företag, annan enhet eller privatperson. (Telefonnumret får inte vara ett 900-nummer eller annat nummer för vilket taxan överstiger lokal- eller fjärrtaxorna). För att programmera in informationen i faxen, se Ställa in maskinens ID i den här handboken. Följ stegen i det avsnittet för att ange företags-id och terminalen eller verksamhetens telefonnummer. Denna information överförs ihop med ditt dokument via funktionen FAX RUBRIK. Förutom denna information måste du också ställa tid och datum på din maskin. vii

9 USA FCC-krav 1.Denna utrustning överensstämmer med Part 68 i FCC-reglementet och de krav som antagits av ACTA. På höljet till denna utrustning finns en etikett som bland annat innehåller en produkt-id i formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Om du ombeds om det, måste du förse din telefonileverantör med detta nummer. 2.Denna apparat är försedd med en RJ11C USOC kontakt. 3.Den kontakt och vägguttag som används för att koppla in denna apparat till telefonnätet måste vara i överensstämmelse med tillämpliga FCC Part 68 regler och krav som är antagna av ACTA. En passande telefonsladd och modularkontakt levereras med denna produkt. Den är konstruerad så att den också passar i en kompatibel väggkontakt. Se installationsinstruktionerna för detaljer. 4.REN (anslutningsidentifiering) används för att avgöra hur många apparater som kan vara inkopplade på en och samma telefonlinje. För många REN på en telefonlinje kan resultera i att apparaterna inte ringer vid inkommande samtal. I de flesta, men inte alla, ska antalet REN inte överstiga fem (5.0). Du bör kontakta ditt lokala telefonbolag för att försäkra dig om hur många apparater som kan kopplas in på telefonlinjen. REN för denna apparat är en del av produktnumret i formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Siffrorna som anges med ## är REN utan decimalkomma (t.ex. 03 är REN 0,3). 5.Om denna utrustning stör telefonnätet, kommer telefonbolaget att i förväg meddela dig om att tjänsten tillfälligt kan komma att kopplas ur. Om det inte i praktiken går att meddela detta i förväg, kommer kunden att meddelas så snart som möjligt. Du får också råd om hur du klagar till FCC om du tror att det kan bli nödvändigt. 6.Telefonbolagen kan ändra sina funktioner, utrustning och drift, som kan påverka denna apparats drift. Om detta händer ska telefonbolaget i förväg meddela dig så att du kan utföra nödvändiga modifieringar för att upprätthålla oavbruten drift. 7.Om du får problem med denna apparat eller behöver service eller garantiinformation, kontakta RICOH CORP. Kundtjänst på FASTFIX. Om apparaten orsakar störningar på telefonnätverket, kan telefonbolaget kräva att du kopplar ur utrustningen tills problemet är löst. 8.Vid driftproblem (dokument fastnar, papperstrassel vid kopiering, kommunikationsfel), se kapitlet felsökning i denna bruksanvisning. 9.Anslutning till betalnummer sker enligt statens taxor. Kontakta respektive myndigheter för information. NÄR DU PROGRAMMERAR IN NÖDTELEFONNUMMER OCH/ELLER GÖR TESTSAMTAL TILL NÖDNUMMER: 1. Lägg inte på förrän du förklarat för larmoperatören varför du ringt upp. 2. Utför sådana uppgifter under lågtrafiktid, exempelvis tidigt på morgonen eller sent på kvällen. KANADA Ringer Equivalence Number är en uppgift om maximalt antal apparater som får kopplas på en telefonledning. Termineringen på en uppkoppling kan bestå av varje kombination av enheter och som uppfyller kravet att summan av REN för alla enheter inte överstiger fem. Denna produkt överensstämmer med gällande Industry Canada tekniska specifikationer. Obs: Denna Klass B digitala utrustning stämmer överens med Canadian ICES-003. viii

10 INNEHÅLL Kapitel 1: INTRODUKTION Specialfunktioner Var komponenterna är placerade Vy framifrån Vy bakifrån Kontrollpanelens funktioner Kapitel 2: KOMMA IGÅNG Uppackning Välja en plats Installera tonerkassetten Fylla på papper Utföra anslutningar Slå på maskinen Ändra språket på displayen Ställa in maskinens ID Mata in tecken via det numeriska tangentbordet Inställning av tid och datum Ändra klockläge Ställa in pappersstorlek och -typ Inställningar Ljud Högtalare, Ringsignal, Tangentljud och Larmljud Högtalarvolym Använda sparlägen Energisparläge Sparläge för skannerlampan Om programvarorna Funktioner i skrivardrivrutinen Installera programvaran i Windows Systemkrav Installera programvara för nätverksutskrift Installera programvara för nätverksutskrift Installera SmarThru Reparera programvaror Ta bort programvara Avinstallera MFP-drivrutinen Avinstallera SmarThru Avinstallera Network Scan-drivrutinen Använda Set IP Installera Set IP Använda Set IP Använda hjälpprogrammet för skrivarinställningar ix

11 Kapitel 3: PAPPERSHANTERING Välja utskriftsmaterial Papperstyp, inmatningskällor och kapaciteter Råd om papper och specialmaterial Fylla på papper I standardkassetten I multikassetten Använda manuellt matningsläge Välj plats för utmatning Skriva ut till det främre utmatningsfacket (utskriftssidan nedåt) Skriva ut till det bakre utmatningsfacket (utskriftssidan uppåt) Kapitel 4: UTSKRIFTSUPPGIFTER Skriva ut dokument i Windows Avbryta ett utskriftsjobb Skrivarinställningar Fliken Layout Fliken Papper Fliken Grafik Fliken Extraalternativ Fliken Skrivare Använda en Favoritinställning Använda Hjälp Skriva ut flera sidor på ett pappersark Skriva ut Affischer Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument Använda vattenstämplar Använda en befintlig vattenstämpel Skapa en vattenstämpel Redigera en vattenstämpel Ta bort en vattenstämpel Använda överlägg Vad är överlägg? Skapa ett nytt överlägg Använda ett överlägg Ta bort ett överlägg Kapitel 5: KOPIERING Fylla i papper för kopiering Välja papperskassett Förbereda ett dokument Göra kopior via glasplattan Göra kopior via den automatiska dokumentmataren x

12 Ställa in kopieringsalternativ Mörkhet Originaltyp Förminskad/förstorad kopia Antal kopior Använda särskilda kopieringsfunktioner Klonkopiering Sorterad kopiering Autoanpassad kopiering Kopiera två sidor på en sida upp- eller 4-uppkopiering Affischkopiering Ändra standardinställningarna Ställa in alternativet Time-out Kapitel 6: SKANNING Grundläggande skanning Skanna till en tillämpning från kontrollpanelen Skanna med SmarThru Använda hjälpfilen på skärmen Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen Skanna till USB-flashenhet Skanna med Network Scan Om Network Scan Ställa in alternativet för nätverksskanning Skanna med Network Scan Ställa in tidsgränsen för Network Scan Skanna med Network Scan-drivrutinen Lägga till en skanner Ta bort en skanner Ställa in egenskaper Skanna med Network Scan-drivrutinen Skannerikoner Kapitel 7: FAXA Ändra Faxinställningsalternativ Tillgängliga Faxinställningsalternativ Ladda ett dokument Välja papperskassett Justera dokumentets upplösning Skicka ett fax automatiskt Skicka ett fax manuellt Ringa upp senast slagna nummer igen Bekräfta sändning Automatisk återuppringning Om mottagningslägena Fylla på papper för att ta emot fax Ta emot fax automatiskt i faxläge xi

13 Ta emot fax manuellt i telefonläge Ta emot fax automatiskt i svarare-/faxläge Ta emot manuellt med hjälp av en anknytningstelefon Ta emot fax i DRPD-läget Ta emot fax i minnet Direktval Lagra nummer för direktvalsuppringning Skicka ett fax med ett direktvalsnummer Snabbval Lagra nummer för snabbvalsuppringning Skicka ett fax med ett snabbvalsnummer Gruppuppringning Ställa in ett gruppnummer Redigera gruppnummer Skicka ett fax med gruppnummer (sändning till flera mottagare) Söka efter ett nummer i minnet Söka sekventiellt genom minnet Sökning via första bokstav i namn Skriva ut telefonboken Skicka fax till flera mottagare Skicka ett fördröjt fax Skicka ett prioriterat fax Lägga till dokument på ett schemalagt fax Avbryta schemalagda fax Använda säkert mottagningsläge Skriva ut rapporter Använda Avancerade faxinställningar Ändra inställningsalternativen Alternativ för Avancerad fax Kapitel 8: UNDERHÅLL Tömma minnet Rengöring av maskinen Rengöra utsidan Rengöra insidan Rengöra skannerenheten Underhåll tonerkassetten Omfördela tonern Byta tonerkassetten Ställa in alternativet Meddela toner Rengöra trumman Ignorera meddelande om att tonern är slut Ställa in funktionen för avisering med e-post Ställa in fliken Maskininst Göra inställningar på fliken Kontaktinformation xii

14 Kapitel 9: FELSÖKNING Rensa papper som fastnat Trassel vid inmatningen Papperstrassel vid utmatningen Valsfel Rensa papperstrassel I kassett I tillbehörskassett I fixeringsområdet eller runt tonerkassetten I pappersutmatningsområdet I multikassetten Så undviker du papperstrassel Ta bort felmeddelanden från displayen Lösa andra problem Pappersmatningsproblem utskriftsproblem Problem med utskriftskvalitet Kopieringsproblem Skanningsproblem Faxproblem Lösa problem med nätverksutskrift Allmänna problem Windowsproblem Problem med Network Scan Kapitel 10: ANVÄNDA USB-FLASHENHET Om USB-flashenheter Installera en USB-flashenhet Skanna till USB-flashenhet Skanna med standardinställningar Skanna med egna inställningar Hantera USB-flashenheten Ändra standardinställningarna Ta bort en bildfil Formatera USB-flashenheten Visa USB-minnets status Skriva ut från USB-flashenheten Säkerhetskopiera data Bilaga A: ANVÄNDA MASKINEN I ETTNÄTVERK Konfigurera en lokalt delad maskin... A.2 I Windows 98/Me... A.2 I Windows NT 4.0/2000/XP... A.3 Konfigurera en nätverksansluten maskin... A.4 Konfigurera nätverksparametrar på kontrollpanelen... A.4 xiii

15 Bilaga B: INSTALLERA MASKINTILLVAL Installera DIMM-minnesmodul... B.2 Avlägsna en DIMM-modul... B.4 Installera tillbehörskassett... B.5 Ställa in kassett 2 i skrivaregenskaperna... B.7 Bilaga C: SPECIFIKATIONER Allmänna specifikationer... C.2 Specifikationer för skanner och kopiator... C.3 Skrivarens specifikationer... C.4 Faxspecifikationer... C.5 Pappersspecifikationer... C.6 Översikt... C.6 Godkända pappersstorlekar... C.7 Riktlinjer vid användning av papper... C.8 Pappersspecifikationer... C.9 Kapacitet för pappersutmatning... C.9 Miljö för papperslagring... C.9 xiv

16 1 INTRODUKTION Tack för att du köpt denna multifunktionsapparat. Din utrustning tillhandahåller funktioner för utskrift, kopiering, skanning och fax. Detta kapitel innehåller: Specialfunktioner Var komponenterna är placerade

17 Specialfunktioner Din nya maskin är försedd med specialfunktioner som förbättrar utskriftskvaliteten. Du kan: Skriva ut i enastående kvalitet och hastighet. Du kan skriva ut med upp till dpi [Bäst]. Se sidan 4.8. Maskinen kan skriva ut i A4-storlek med 20 sidor per minut och i Letter-storlek med 22 sidor per minut. Flexibel pappershantering Multikassetten kan användas för brevpapper, kuvert, etiketter, OH-film, papper i specialstorlek, vykort och tjockt papper. Multikassett för 50 ark vanligt papper. Standardkassett för 250 ark (Kassett 1) och arkmatare för 250 ark (Kassett 2) kan användas för papper i formaten A4/letter. Skapa professionella dokument Skriv ut vattenstämplar. Du kan anpassa dokument med ord, t ex Hemligt. Se sidan Skriva ut affischer. Text och bilder på varje sida förstoras och skrivs ut över flera ark som kan sättas samman så att de bildar en affisch. Se sidan Spara tid och pengar Du kan skriva ut flera sidor på samma papper, för att spara papper. Du kan använda förtryckta formulär och brevhuvud på vanligt papper. Se Använda överlägg på sidan Denna maskin sparar automatiskt ström genom att avsevärt minska effektåtgången när den inte används för utskrift. 1.2 INTRODUKTION

18 Det internationella ENERGY STAR -programmet för kontorsutrustning Det internationella ENERGY STAR -programmet för kontorsutrustning uppmuntrar till energisparande genom att gynna datorer och annan kontorsutrustning som använder energi på ett effektivt sätt. Programmet stöder utveckling och spridning av produkter som är utrustade med energisparande funktioner. Det är ett öppet program som tillverkarna frivilligt deltar i. Produkter som är med i satsningen är datorer, bildskärmar, skrivare, faxar, kopiatorer, skannrar och multifunktionsenheter. Standarder och logos för Energy Star är samma världen över. 1 Utöka maskinens kapacitet Maskinen har 32 MB minne som kan byggas ut till 160 MB. Du kan installera en 250-arkskassett som tillbehör. Denna kassett gör att du slipper fylla på papper så ofta. Med ett nätverkskort kan du skriva ut via nätverk. Skriva ut från olika plattformar Du kan skriva ut i Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. Maskinen levereras med både USB- och parallellanslutning. Parallellporten finns kanske inte i alla länder. Du kan också använda en Nätverksanslutning. Använda en USB-flashenhet Om du har en USB-flashenhet kan du använda den på olika sätt tillsammans med maskinen. Du kan skanna dokument och sedan spara dem på USB-flashenheten. Du kan skriva ut data direkt från USB-flashenheten. Du kan hantera USB-flashenheten. Du kan säkerhetskopiera data och återställa säkerhetskopieringsfiler till maskinens minne. INTRODUKTION 1.3

19 Var komponenterna är placerade Detta är maskinens huvudkomponenter: Vy framifrån Automatisk dokumentmatare Dokumentstöd Utmatningsfack för dokument Dokumentlucka Anslutning för USBflashenhet Glasplatta Kontrollpanelen Främre utmatningsfack (utskriftsytan nedåt) Frontlucka Dokumentinmatningsfack Tonerkassett Utfällt utmagasin Pappersnivåindikator Pappers-kassett (Kassett 1) Multikassett Papperskassett 2 (Kassett 2) 1.4 INTRODUKTION

20 Vy bakifrån 1 Bakre lucka Lucka för kontrollbordet Bakre utmatningsspringa (utskriftsytan uppåt) Strömbrytare Kontakt på nätsladd USBkontakt Nätverksanslutning Parallellanslutning Linjekontakt EXT-kontakt Kabelkontakt för Kassett 2 INTRODUKTION 1.5

21 Kontrollpanelens funktioner 1 Här kan du lagra faxnummer du använder ofta och sedan ringa upp dem med bara några knapptryckningar. Växla till snabbval 21 till S k a n n e r Visa en lista med olika datorprogram som du kan skicka en skannad bild till. Du måste skapa skanningslistan i hjälpprogram för skrivarinställningar som medföljer maskinen. Du kan också skanna och spara dokument i en USB-flashenhet och hantera den när den är ansluten till maskinens USB-port. Se Kapitel 10, Installera en USB-flashenhet. Justera ljusstyrkan för dokumenten i det aktuella kopieringsjobbet. 3 C T P J Välj dokumenttyp för det nuvarande kopieringsjobbet. Välj antal kopior. Använd särskilda kopieringsfunktioner, såsom klon, sortering, autoanpassa, 2 sidor på en sida, 2/4-upp (flera sidor per ark) och affischkopiering. Skapa en kopia som är mindre eller större än originalet. 4 Visar aktuell status och de åtgärder som du måste göra under en operation. Aktiveras när tonerkassetten är tom. 1.6 INTRODUKTION

22 Bläddra genom tillgängliga alternativ för det valda menyobjektet. 1 Bekräfta det val som visas på menyn. 5 Öppna menyläget och bläddra genom tillgängliga menyer. Återgå till den övre menynivån. Stoppa en operation i alla lägen. I viloläget töms/avbryts alternativ för kopieringen, exempelvis svärta, dokumenttyp, kopians storlek och antal kopior. Starta ett jobb. 6 Ring upp ett nummer eller mata in alfanumeriska tecken (siffror och bokstäver). Här kan du mata in faxnummer, här visas också minnestillstånd och faxmottagningsläge. Justera upplösningen av dokumenten i det aktuella faxjobbet. 7 F A X Skicka ett fax till flera mottagare. Lagra faxnummer som du använder ofta som du sedan kan slå med en eller två siffror, eller gruppnummer för automatisk uppringning och redigering av dessa. Du kan också skriva ut en telefonbokslista. Ring åter upp det senaste numret i vänteläget, eller infoga en paus i ett faxnummer i redigeringsläget. Koppla upp telefonlinjen. 8 Med den här funktionen kan du skriva ut filer direkt från en USB-flashenhet den när den är ansluten till maskinens USB-port. INTRODUKTION 1.7

23 MINNESANTECKNING 1.8 INTRODUKTION

24 2 KOMMA IGÅNG Detta kapitel ger dig steg-för-steginstruktioner för hur du installerar din maskin. Detta kapitel innehåller: Installera maskinen Uppackning Installera tonerkassetten Fylla på papper Utföra anslutningar Slå på maskinen Ställa in maskinens system Ändra språket på displayen Ställa in maskinens ID Inställning av tid och datum Ställa in pappersstorlek och -typ Inställningar Ljud Använda sparlägen Installera programvaran Om programvarorna Installera programvaran i Windows Reparera programvaror Ta bort programvara Använda Set IP Använda hjälpprogrammet för skrivarinställningar

25 Installera maskinen Uppackning 1 Ta ur maskinen och alla tillbehör ur kartongen. Kontrollera att följande saker har levererats tillsammans med maskinen: Starttonerkassett Nätsladd * Telefonkabel* (endast för Nordamerika och Kina) Snabbinstallationsanvis ning Kontrollpanelsguide Säkerhetsinformation CD-ROM ** Dekal *** * Nätsladdens och telefonkabelns utseende kan ha olika utseende beroende på specifikationerna för olika länder. ** Den medföljande cd-skivan innehåller skrivardrivrutinerna, skannerdrivrutinerna, programmet Set IP, hjälpprogrammet för skrivarinställningar, programmet SmarThru, bruksanvisningen och programmet Adobe Acrobat Reader. *** Kan finnas redan fästad på maskinen i vissa områden. OBS! Komponenterna kan variera mellan olika länder. Du ska använda den telefonkabel som levereras med maskinen. Om du använder en kabel från en annan leverantör måste du kontrollera att den är av AWG #26 eller lägre. Strömkabeln skall kopplas in i ett jordat eluttag. 2.2 KOMMA IGÅNG

26 2 Ta bort förpackningstejpen från maskinens framsida, baksida och sidor. 2 Tejp 3 Dra försiktigt bort skannerlockets etikett. Då dras skannerns låsomkopplare automatiskt fram till det främre läget (olåst). Skannerlåsetikett OBS: Om du flyttar maskinen eller inte tänker använda den under en längre tid, flyttar du skannerns låsomkopplare tillbaka till det bakre, olåsta, läget (se bilden). Om du vill skanna eller kopiera ett dokument måste omkopplaren vara olåst. KOMMA IGÅNG 2.3

27 Välja en plats Välj en plan stabil plats med tillräckligt utrymme för luftcirkulation. Lämna tillräckligt med plats så att du kan öppna luckor och kassetter. Området ska vara väl ventilerat och inte utsättas för direkt solljus eller värmekällor, kyla och fukt. Sätt inte maskinen nära kanten av ditt skrivbord eller annat bord. Nödvändig plats Framsida: 482,6 mm (tillräckligt med plats så att papperskassetten kan tas bort) Baksida: 100 mm (räcker för ventilation) Höger: 100 mm Vänster: 100 mm (räcker för ventilation) 2.4 KOMMA IGÅNG

28 Installera tonerkassetten 1 Öppna den främre luckan. 2 2 Ta ut tonerkassetten ur dess påse. Fördela tonerna genom att skaka kassetten försiktigt 5 eller 6 gånger. När du skakar den försäkrar du dig om få ut maximalt antal kopior per kassett. OBS! Om du får toner på kläderna, torkar du bort den med en torr trasa och tvättar kläderna i kallt vatten. Varmt vatten fixerar tonern vid tyget. Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, för att undvika att den skadas. Täck den med en bit papper om du ämnar lämna den i mer än ett par minuter. Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten. Håll i handtaget så att du undviker att komma i kontakt med underdelen. KOMMA IGÅNG 2.5

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Multifunktionslaserskrivare

Multifunktionslaserskrivare Multifunktionslaserskrivare Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

hp LaserJet 1000 Användning

hp LaserJet 1000 Användning hp LaserJet 1000 Användning HP LaserJet 1000 Series Printer Användarhandbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med ensamrätt. Kopiering, anpassning eller översättning utan skriftligt tillstånd förbjuds,

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5 Innehållsförteckning Produktdelar Framsidan.................................................................. 3 Baksida.................................................................... 3 Inuti produkten.............................................................

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Snabbhandbok. WorkCentre 7132

Snabbhandbok. WorkCentre 7132 Snabbhandbok 701P44864 Maj 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server år antingen varumårken eller registrerade varumårken som tillhör Microsoft Corporation i USA

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer