Om bruksanvisningen Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt."

Transkript

1

2 Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin som skrivare, skanner och kopiator samt information om underhåll och felsökning av maskinen. Här finns även en grundläggande genomgång av den användningen av de olika funktionerna. Med Samsung SmarThru kan du skanna och redigera bilder, skanna dokument för att kopiera och skicka dem med e-post på din dator. Denna bruksanvisning är endast avsedd för information. All information i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några ändringar, direkta eller indirekta, som uppstår från eller är relaterade till användningen av denna bruksanvisning Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. SCX-4100 och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. PCL och PCL 6 är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PostScript 3, Adobe Acrobat Reader, Adobe PhotoDeluxe och Adobe Photoshop är varumärken som tillhör Adobe System, Inc. Alla andra varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive företag eller organisationer.

3 INNEHÅLL Kapitel 1: INLEDNING Packa upp skrivaren Välja en lämplig plats Komponenternas placering Sedd framifrån Sedd bakifrån Kontrollpanelens funktioner Installera tonerkassetten Fylla på papper Ändra pappersstorlek i pappersfacket Koppla skrivaren till datorn Slå på skrivaren Om Samsung-programvaran Funktioner i skrivardrivrutinen Installera Samsung-programvara i Windows Systemkrav Installera Samsung-programvaran Installera Samsung SmarThru Reparera programvara Ta bort programvara Avinstallera MFP-drivrutinen Avinstallera Samsung SmarThru Ändra språk i fönstret Ställa in pappersstorlek och papperstyp Använda sparlägen Tonersparläge Energisparläge Kapitel 2: HANTERA PAPPER Välja utskriftsmaterial Typ, inmatningskällor och kapacitet Råd om papper och specialmaterial Välja utmatningsplats Skriva ut till främre utmatningsfacket (Utskriftsyta nedåt) Skriva ut till bakre utmatningsspringan (Utskriftsyta uppåt) 2.6 Ladda papper i pappersfacket Använda den manuella mataren Ställa in papperstyp och storlek för den manuella mataren

4 Kapitel 3: SKRIVA UT Skriva ut ett dokument i Windows Avbryta en utskrift Använda en favoritinställning Använda Hjälp Ställa in pappersegenskaper Ställa in grafikegenskaper Skriva ut flera sidor på ett pappersark Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument Anpassa ditt dokument till den valda pappersstorleken Skriva ut affischer Använda vattenstämplar Använda en befintlig vattenstämpel Skapa en vattenstämpel Redigera en vattenstämpel Ta bort en vattenstämpel Använda överlägg Vad är ett överlägg? Skapa ett nytt överlägg Använda överlägg Ta bort ett överlägg Ställa in en lokalt delad skrivare För Windows 9x/Me För Windows NT 4.0/2000/XP Kapitel 4: KOPIERING Ladda papper för kopiering Förbereda ett dokument Göra en kopia Ställa in kopieringsalternativ Kontrast Antal kopior Förminska eller förstora kopian Typ av original Använda särskilda kopieringsfunktioner Klonkopiering Autoanpassad kopiering Kopiering av 2 sidor på 1 sida Kopiering med 2 upp Affischkopiering Ändra standardinställningarna Ställa in pausalternativet

5 Kapitel 5: SKANNING Grundläggande information om skanning Skanna med Samsung SmarThru Använda onlinehjälpen Skanna med TWAIN-kompatibla programvaror Kapitel 6: ANVÄNDA DIN SKRIVARE I LINUX Inledning Installera MFP-drivrutinen Systemkrav Installera MFP-drivrutinen Avinstallera MFP-drivrutinen Använda MFP Configurator Öppna MFP Configurator Skrivarkonfiguration Scannerkonfiguration MFP-portkonfiguration Konfigurera skrivaregenskaper Skriva ut ett dokument Skriva ut från program Skriva ut filer Skanna ett dokument Använda bildredigeraren Kapitel 7: UNDERHÅLL Skriva ut systemdatalistan Radera minnet Rengöring Rengöring av utsidan Rengöring av insidan Rengöra glasplattan Underhåll av tonerkassett Omfördela toner Byta tonerkassetten Rengöra trumman Förbrukningsartiklar och reservdelar Använda fjärrkontrollpanelen

6 Kapitel 8: FELSÖKNING Rensa papperstrassel I pappersfacket I pappersutmatningsområdet I närheten av fixeringsområdet eller tonerkassetten I den manuella mataren Tips för att undvika papperstrassel Rensa LCD-felmeddelanden Problemlösning Problem med pappersmatning Utskriftsproblem Problem med utskriftskvalitet Kopieringsproblem Scanningsproblem Allmänna Linuxproblem Bilaga A: SPECIFIKATIONER Allmänna specifikationer... A.2 Skanner- och kopiatorspecifikationer... A.3 Skrivarens specifikationer... A.4 Pappersspecifikationer... A.5 Översikt... A.5 Godkända pappersstorlekar... A.6 Riktlinjer vid användning av papper... A.7 Pappersspecifikationer... A.8 Kapacitet för pappersutmatning... A.8 Miljö för pappersförvaring... A.9 Kuvert... A.10 Etiketter... A.12 OH-film... A.12 5

7 Viktiga säkerhetsåtgärder och säkerhetsanvisningar Vid användning av denna maskin ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador: 1. Läs och se till att du förstår alla anvisningarna. 2. Använd sunt förnuft när du hanterar elektrisk utrustning. 3. Följ alla varningar och instruktioner som finns utsatta på maskinen och i den dokumentation som medföljer maskinen. 4. Om en driftsanvisning verkar strida mot säkerhetsanvisningarna ska du följa säkerhetsanvisningarna. Du kan ha missförstått driftsanvisningen. Om du tycker att det är motstridiga anvisningar ber vi dig kontakta din försäljare eller servicerepresentant för att få hjälp. 5. Koppla bort maskinen ur vägguttaget innan du gör rent skrivaren. Använd inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Använd endast en fuktig trasa vid rengöring. 6. Placera inte maskinen på ett instabilt underlag. Den kan falla ned och orsaka allvarliga skador. 7. Maskinen får aldrig placeras på, i närhet av eller över element, kaminer, luftkonditioneringsenhet eller ventilationskanaler. 8. Låt ingenting stå på nätsladden. Placera inte maskinen där det finns risk att någon går på sladdarna. 9. Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Detta kan försämra prestanda och utgöra en risk för eldsvåda eller elstötar. 10. Låt inte djur tugga på nätsladden eller gränssnittskablarna till datorn. 11. För inte in föremål i maskinen genom öppningar i lådan eller höljet. De kan vidröra farlig högspänning och ge upphov till risk för eldsvåda eller stötar. Spill inte vätska på eller i maskinen. 12. Din maskin kan ha ett tungt lock för att få optimalt tryck på dokumentet och få den bästa scanningen. I så fall tar du ett fast tag i locket och sänker sakta ned det efter att ha lagt dokumentet på glaset. 13. Minimera risken för elstötar genom att aldrig montera isär maskinen. Anlita en kvalificerad servicetekniker om den behöver repareras. Om du öppnar eller stänger luckor kan du utsättas för högspänning eller andra risker. Felaktig montering kan medföra elstötar när enheten används efteråt. 6

8 14. Koppla bort maskinen från datorn och ur vägguttaget och ring kvalificerad servicepersonal under följande omständigheter: Om någon del av nätsladden, kontakten eller anslutningskabeln blir skadad eller nött. Om vätska har spillts in i maskinen. Om maskinen har utsatts för regn eller vatten. Om maskinen inte fungerar rätt trots att anvisningarna har följts. Om maskinen har tappats eller om höljet verkar skadat. Om maskinen plötsligt och tydligt börjar fungera annorlunda. 15. Justera endast de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig användning av andra kontroller kan medföra skada och kan kräva omfattande arbete av en kvalificerad servicetekniker för att återställa maskinen till normaldrift. 16. Undvik att använda maskinen under åskväder. Det kan vara en ytterst liten risk för elektrisk stöt p.g.a. blixt. Dra om möjligt ut sladden ur vägguttaget under åskväder. 17. Om du skriver ut många kopior kan ytan på utmatningsfacket bli varm. Vidrör inte den här ytan och se till att hålla barn borta från den. 18. SPARA DESSA ANVISNINGAR. 7

9 Säkerhetsdeklaration för laser Skrivaren är i USA certifierad som en laserprodukt av klass I(1) i enlighet med kraven i DHHS 21 CFR, kapitel 1 avsnitt J. kter, I övriga länder är skrivaren certifierad som en laserprodukt av klass I i enlighet med kraven i IEC Laserprodukter av klass I anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning som överstiger klass I under normal drift, underhåll och föreskriven service. VARNING! Använd eller reparera aldrig skrivaren med borttaget skydd från laser/scannerenheten. Den reflekterade strålen kan skada dina ögon, även om den är osynlig. Vid användning av denna produkt, ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskador. 8

10 Ozonsäkerhet Under normal drift avger denna maskin ozon. Den avgivna ozonen utgör ingen fara för användaren. Vi rekommenderar dock att skrivaren används i ett väl ventilerat utrymme. Om du behöver ytterligare information om ozon, ber vi dig kontakta närmaste återförsäljare för Samsung. Energisparande Denna maskin innehåller avancerad teknik för energisparande, som minskar energiåtgången när den inte används aktivt. Om maskinen inte tar emot data under en längre tid, minskas energiförbrukningen automatiskt. Symbolen ENERGY STAR innebär inte att det amerikanska naturvårdsverket (EPA) har godkänt någon maskin eller tjänst. Återvinning Återvinn eller kasta förpackningsmaterialen till denna produkt på ett miljövänligt sätt. 9

11 Deklaration om överensstämmelse (EU) Godkännanden och certifieringar CE-märkningen på denna apparat symboliserar Samsungs Electronics Co., Ltd. Declaration of Conformity (deklaration om överensstämmelse) med följande tillämpliga EU-direktiv (93/68/EEG med ändringar) på nedan angivna datum: 1 januari, 1995: Rådets direktiv 73/23/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser. 1 januari, 1996: Rådets direktiv 89/336/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet. 9 mars, 1999: Rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för Samsungs Electronics Co., Ltd. EU-certifiering Certifiering enligt rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning (FAX) Denna Samsung-produkt har egencertifierats av Samsung för anslutning av enstaka terminaler till det analoga publika telenätet i hela Europa i enlighet med direktivet 1999/5/EG. Denna produkt är konstruerad att fungera med nationella telefoninätverk och kompatibla företagsväxlar i de europeiska länderna. Vid eventuella problem ska i första hand Euro QA Lab of Samsungs Electronics Co., Ltd. kontaktas. Denna produkt har testats mot TBR21 och/eller TBR 38. För att assistera vid användning och installation av terminalutrustning som överensstämmer med denna standard, har European Telecommunication Standards Institute (ETSI) givit ut ett rådgivande dokument (EG ) som innehåller kommentarer och ytterligare krav för att säkerställa kompatibilitet för TBR21-terminaler. Produkten har konstruerats enligt, och är helt i överensstämmelse med, alla relevanta råd som ingår i detta dokument. 10

12 11

13 12

14 1 INLEDNING Tack för att du köpte denna flerfunktionsprodukt. Den här maskinen har funktioner för utskrift, kopiering och scanning! Detta kapitel ger dig anvisningar steg-för-steg om hur du ska sätta upp din utrustning. Kapitlet innehåller följande avsnitt: Packa upp skrivaren Komponenternas placering Installera tonerkassetten Fylla på papper Koppla skrivaren till datorn Slå på skrivaren Installera programvaran Om Samsung-programvaran Installera Samsung-programvara i Windows Reparera programvara Ta bort programvara Ställa in skrivarens system Ändra språk i fönstret Ställa in pappersstorlek och papperstyp Använda sparlägen

15 Packa upp skrivaren Packa upp maskinen och alla tillbehör ur förpackningen. Kontrollera att följande saker har levererats tillsammans med maskinen. Om någonting saknas bör du kontakta återförsäljaren där du köpte maskinen: Tonerkassett * Nätsladd ** Snabbinstallationsanvisning CD-skiva *** * Tonerkassetterna för sidor och sidor har olika form. ** Nätsladdens utseende kan variera beroende på gällande specifikationer i ditt land. *** CD-skivan innehåller MPF-drivrutinen, programvaran SmarThru, bruksanvisningar och programmet Adobe Reader. I programvaran SmarThru finns det verktyg för scanning, kopiering, utskrift och många andra funktioner. OBSERVERA: Nätsladden ska kopplas in i ett jordat eluttag. De olika komponenterna kan variera från land till land. Ta av packningstejpen från maskinens framsida, baksida och sidor. Tejp 1.2 INLEDNING

16 1 Välja en lämplig plats Välj ett jämnt och stabilt underlag med tillräckligt fritt utrymme för luftcirkulation. Lämna tillräcklig plats för att kunna öppna lock och fack. Utrymmet där utrustningen placeras ska ha bra ventilation. Direkt solljus samt värme, kyla och fuktighet ska undvikas. Ställ inte skrivaren nära skrivbordets eller bordets kant. Fritt utrymme Framsida: 483 mm (så att det är möjligt att ta ut pappersfacket) Baksida: 100 mm (plats för ventilation) Höger: 100 mm Vänster: 100 mm (plats för ventilation) INLEDNING 1.3

17 Komponenternas placering Här ser du din maskins huvudkomponenter: Sedd framifrån Dokumentlock Papperslucka Främre utmatningsfack (utskriftsyta nedåt) Främre lucka för manuell pappersutmatni Kontrollpanel (se sidan 1.5) Glasplatta Främre lucka Stöd för manuell matare Manuell matare Pappersfack Tonerkassett Sedd bakifrån Bakre utmatningsspringa (utskriftsyta uppåt) Bakre lucka USB-kontakt Parallellkontakt Papperslängdledare Strömbrytare Kontakt för nätsladden 1.4 INLEDNING

18 Kontrollpanelens funktioner 1 1 K O P I E R I N G Justerar ljusstyrkan i dokumenten för det aktuella kopieringsjobbet. Väljer antalet kopior. Visar aktuell status och ledtexter under en operation. Bläddrar genom tillgängliga alternativ i det markerade menyvalet. Går in i menyläget och bläddrar genom tillgängliga menyer, samt återgår till standbyläget. Avbryter en operation när som helst. I standbyläget: raderar/avbryter kopieringsalternativ som till exempel svart kontrast och antal kopior. Bekräftar valet som visas och startar ett jobb. INLEDNING 1.5

19 Installera tonerkassetten 1 Öppna luckan på framsidan. 2 Ta ut tonerkassetten från påsen. Använd inte kniv eller andra vassa föremål eftersom detta kan skada kassettens trumma. 3 Vänd runt kassetten försiktigt 5 eller 6 gånger för att fördela tonern jämnt inne i kassetten. Genom att vända på kassetten ser du till att du får maximalt antal kopior per kassett. VIKTIGT: Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck över den med ett papper om den ska utsättas för ljus i mer än ett par minuter och lägg den på en plan och ren yta. Om du får toner på kläderna, torkar du bort den med en torr trasa och tvättar kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. 1.6 INLEDNING

20 4 Skjut in tonerkassetten i maskinen till dess att den låses fast på plats. 1 5 Stäng den främre luckan. Se till att luckan är ordentligt stängd. OBSERVERA: Om du skriver text med 5 % täckning, räcker en tonerkassett i genomsnitt till sidor. (1 000 sidor med den tonerkassett som medföljer skrivaren i leveransen.) INLEDNING 1.7

21 Fylla på papper Du kan fylla på cirka 250 ark. Så här laddar du en bunt papper i A4-format: 1 Dra ut pappersfacket och ta ut det ur maskinen. 2 Sprid ut pappersbuntens kanter som en solfjäder så att arken lossar från varandra. Slå sedan pappersbunten lätt mot en plan yta för att jämna ut papperet. 3 Lägg pappersbunten i pappersfacket med den sida som du ska skriva ut på nedåt. Du kan ladda papper med tryck eller tidigare utskrifter på. Den tryckta/utskrivna sidan ska vara uppåt med en slät kant 1.8 INLEDNING

22 högst upp. Om det uppstår problem med pappersinmatningen vänder du på papperet. 1 4 Observera pappersgränsmarkeringen till vänster på fackets insida. Laddar du alltför mycket papper kan det orsaka pappersstopp. 5 Sätt tillbaka och skjut in pappersfacket i maskinen igen. OBSERVERA: När du har laddat papperet behöver du ställa in maskinen för den papperstyp och pappersstorlek som du har laddat. Se sidan 1.26 om kopiering eller sidan 3.7 om datorutskrift. Ändra pappersstorlek i pappersfacket För att ladda större pappersstorlekar som papper behöver du justera pappersledarna för att göra pappersfacket längre. INLEDNING 1.9

23 1 Tryck på pappersledarens spärr så att den öppnas. Dra ut papperslängdledaren så långt det går. Då förlängs pappersfacket. 2 Lägg papper i facket och skjut sedan in pappersledaren tills den vidrör papperet lätt. För papper i mindre format justerar du papperslängdledaren i motsatt riktning. 3 Kläm ihop pappersbreddledaren enligt bilden och för den mot pappersbunten tills den snuddar vid bunten. OBSERVERA: Flytta inte fram pappersbreddledaren så långt att papperet böjs. Om du inte justerar pappersbredden med hjälp av pappersbreddledaren kan det bli pappersstopp INLEDNING

24 Koppla skrivaren till datorn 1 Om du vill skriva ut från en dator ska du koppla skrivaren till datorn med antingen en parallellkabel eller en USB-kabel (Universal Serial Bus). Koppla in en parallellkabel (endast Windows) OBSERVERA: Om du vill ansluta skrivaren med en parallellkabel måste du använda en certifierad kabel. Du behöver köpa en kabel som uppfyller normen för IEEE Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda. 2 Anslut parallellkabeln till kontakten på skrivarens baksida. Tryck ned metallklämmorna i spåren på kabelkontakten. Till parallellporten på datorn 3 Anslut kabelns andra ände till datorns parallellport och dra åt skruvarna. Se bruksanvisningen till din dator om du behöver hjälp. INLEDNING 1.11

25 Koppla in en USB-kabel OBSERVERA: Du behöver en godkänd USB-kabel som uppfyller normen för USB 1.1 och som är högst 3 meter lång. 1 Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda. 2 Anslut USB-kabeln till kontakten på skrivarens baksida. Till USB-porten på datorn 3 Anslut kabelns andra ände till datorns USB-port. Läs bruksanvisningen till datorn om du behöver hjälp. OBSERVERA: Om du använder USB-kabel måste du köra datorn under Windows 98/Me/2000/XP. Maskinen har två lägen som kan användas för USB-kopplingen: Snabb och Langsam. Snabb är standardläget. Vissa datoranvändare kan få dålig USB-funktion i standardläget. Om detta inträffar väljer du läget Långsam för att få bättre resultat. Mer information om hur du ändrar USB-läget finns på sidan INLEDNING

26 Slå på skrivaren 1 1 Ta fram nätsladden som följde med skrivaren. Anslut den ena änden av sladden till skrivarens uttag för nätsladd och den andra änden till ett lämpligt jordat vägguttag. 2 Slå på skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Värmer upp, var god vänta visas på skärmen och bekräftar att maskinen nu är påslagen. I växelströmuttaget Om du vill se texten på ett annat språk, går du till sidan VIKTIGT: Fixeringsområdet längst bak inuti skrivaren blir varmt när maskinen är på. Var försiktig när du är i närhet av det här området. Montera inte isär maskinen när den är på. Då kan du få en elektrisk stöt. INLEDNING 1.13

27 Installera programvaran Om Samsung-programvaran Programvarorna från den medföljande CD-ROM-skivan ska installeras när du har satt upp maskinen och kopplat den till din dator. På cd-skivan finns: Samsung-programvara Bruksanvisningar Adobe Acrobat Reader På CD-ROM-skivan får du följande programvara: GDI-drivrutin för Windows Innan du kan använda maskinen som skrivare och skanner i Windows måste du installera GDI-drivrutinen. Mer information om hur du ska installera GDI-drivrutinen i Windows finns på sidan Linux-drivrutin Du kan skriva ut och skanna i Linux med den här maskinen. Mer information om hur du ska installera GDI-drivrutinen i Linux finns i kapitel 6 "Använda din skrivare i Linux". Programvaran SmarThru SmarThru är den Windows-baserade programvara som följer med skrivaren. I SmarThru finns det en kraftfull bildredigerare som du kan redigera bilder med på många olika sätt. Det finns även ett klientprogram för e-post via Internet med hög kapacitet. Med hjälp av SmarThru kan du spara scannade bilder i ett särskilt lagringsområde. Här kan du sedan redigera dem ytterligare, skicka dem med e-post, skriva ut dem och behandla dem i andra program om du vill. Fjärrkontrollpanel (Remote Controle Panel) Det här Windows-baserade programmet installeras automatiskt när du installerar GDI-drivrutinen. Mer information om hur du använder programmet finns på sidan INLEDNING

28 Funktioner i skrivardrivrutinen Dina skrivardrivrutiner stödjer följande standardfunktioner: val av pappersfack pappersstorlek, orientering och medietyp antal kopior I följande tabell finns en allmän översikt över funktioner som stöds av dina skrivardrivrutiner. 1 Funktion Skrivardrivrutin Win9x/Me Win2000/XP WinNT4.0 Linux Spara toner J J J J Alternativ för utskriftskvalitet J J J J Affischutskrift J J J N Flera sidor per ark (N-upp) J J J J (2,4) Anpassa till sida J J J J Storleksändrad utskrift J J J J Vattenstämpel J J J N Överlägg J J J N INLEDNING 1.15

29 Installera Samsung-programvara iwindows Systemkrav Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven innan du börjar. Verifiera följande: Objekt Operativsystem Krav Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Processor: 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 XP RAM 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 XP Ledigt diskutrymme 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 XP Pentium II 400 eller mer Pentium II 933 Ghz eller mer 64 MB eller mer 128 MB eller mer 300 MB eller mer 1 GB eller mer Minst Internet Explorer 5.0 OBSERVERA: För Windows NT 4.0/2000/XP ska systemadministratören installera programmet. Windows 95-versioner äldre än OSR2 rekommenderas inte på grund av inkompatibilitet med OLE/COM-resurser INLEDNING

30 Installera Samsung-programvaran OBSERVERA: Klicka på Avbryt i fönstret Hittade ny maskinvara när datorn startar. Kontrollera att maskinen är på och kopplad till datorns parallell- eller USB-port innan du installerar programvaran. Windows 95 och Windows NT 4.0 stöder inte USB-koppling. 1 1 Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. CD-ROM-skivan startar automatiskt och ett installationsfönster visas. Om installationsfönstret inte visas klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv X:\Setup.exe (skriv CD-enhetens bokstav istället för X ) och klicka på OK. 2 När nästa fönster öppnas ansluter du skrivaren till datorn och slår på skrivaren. Sedan klickar du på Nästa. Om skrivaren redan är ansluten och på, visas inte detta fönster. Hoppa till nästa steg. OBSERVERA: Om maskinen inte är ansluten till datorn när du klickar på Nästa öppnas ett fönster med ett varningsmeddelande. När du har anslutit maskinen och slagit på den klickar du på Ja. Om du vill installera programvaran utan att använda maskinen klickar du på Nej. INLEDNING 1.17

31 3 Välj installationstyp. Typiskt: Installerar de vanligaste programmen för din skrivare, t.ex. skrivardrivrutin, Twain-drivrutin, Remote Control Panel. Detta rekommenderas för de flesta användare. Anpassad: Du får möjlighet att välja språk för programmet och de komponenter du önskar installera. När du har valt språk och komponenter klickar du på Nästa. Installera SmarThru: Installerar programmet SmarThru. Om du väljer att installera SmarThru i det här fönstret följer du anvisningarna från och med steg 3 på sidan Läs bruksanvisningen: Visar den här bruksanvisningen för dig. Om du inte har Adobe Acrobat på din dator klickar du på detta alternativ, så installeras Adobe Acrobat automatiskt INLEDNING

32 4 När installationen är klar öppnas ett fönster där du ombeds att skriva ut en testsida. Om du väljer att skriva ut en testsida ska du markera kryssrutan och klicka på Nästa. Annars går du till steg Om testsidan skrivs ut korrekt, klickar du på Yes. Om inte, klickar du på No för att skriva ut den igen. 6 Om du vill registrera dig som användare av Samsung-skrivare markerar du kryssrutan och klickar på Avsluta. Nu kommer du till Samsungs webbplats. Annars klickar du bara på Avsluta. OBSERVERA: När du vill använda maskinen med parallellkabeln, tar du loss USB-kabeln och kopplar in parallellkabeln. Sedan installerar du om skrivardrivrutinen och väljer Start Program Samsung SCX-4100 Series Underhåll Reparera Skrivare. Om du har ersatt parallellkabeln med USB-kabeln, gör du likadant för att installera om drivrutinen. Om skrivaren inte fungerar korrekt, installerar du om drivrutinen. INLEDNING 1.19

33 Installera Samsung SmarThru OBS! SmarThru 4 stöder inte Windows Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. 2 Klicka på Installera SmarThru. 3 Klicka på Nästa. 4 Följ anvisningarna på skärmen och klicka på Nästa. 5 Klicka på Nästa. 6 Välj typ av installation och klicka på Nästa INLEDNING

34 Du kan välja mellan två typer av programinstallation: Typical: Programmet installeras med de vanligaste alternativen. Detta rekommenderas för de flesta användare. Custom: Du kan välja de alternativ som du vill installera. 1 Om du väljer installationsalternativet Custom kan du själv ange vilka komponenter du vill installera. Basic SmarThru components: använda grundprogrammen och kärnfunktionerna i SmarThru 4. Scan: skanna originaldokument och spara dem i ett program eller en mapp, skicka dem med e- post eller publicera dem på en webbplats. Image: redigera bilder som du sparat som grafikfiler. Copy: skapa professionella kvalitetskopior. Print: skriva ut bilder som du har sparat. 7 Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen. 8 När installationen är klar klickar du på Finish. INLEDNING 1.21

35 Reparera programvara Om installationen misslyckas, eller om programvaran inte fungerar rätt, måste du reparera programvaran. Det går inte att reparera SmarThru-programvaran med den här reparationsproceduren. 1 Välj Start Program Samsung SCX-4100 Series Underhåll. Du kan också utföra åtgärden genom att mata in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. 2 Klicka på Reparera. OBSERVERA: Om maskinen inte är ansluten till datorn öppnas fönstret Connect Samsung SCX-4100 Series. När du har kopplat in maskinen klickar du på Nästa. 3 Välj de komponenter du vill installera om och klicka på Nästa. Om du väljer att reparera programvaran till skrivaren öppnas ett fönster med en fråga om du vill skriva ut en testsida. Gör så här: a. Om du vill skriva ut en testsida markerar du kryssrutan och klickar på Nästa. b. Om testsidan har skrivits ut rätt klickar du på Ja. Om inte, klickar du på Nej för att skriva ut den igen. 4 När ominstallationen är klar klickar du på Avsluta INLEDNING

36 Ta bort programvara 1 Avinstallation behövs om du vill uppgradera programvaran eller om installationen misslyckas. Du kan avinstallera vilka delar du vill. Avinstallera MFP-drivrutinen 1 Välj Start Program Samsung SCX-4100 Series Underhåll. Du kan också utföra åtgärden genom att mata in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. 2 Klicka på Ta bort. Du får se en lista över komponenter så att du kan ta bort dem en i taget. Om du vill avinstallera skrivardrivrutinen markerar du Skrivare. Om du vill avinstallera Twain-drivrutinen markerar du Twain. Om du vill avinstallera fjärrkontrollpanelen markerar du Fjärrkontroll. 3 När du har valt vilka objekt som du vill ta bort, klickar du på Nästa. 4 När du får en fråga om att bekräfta dina val ska du klicka på Ja. Den valda drivrutinen och alla dess komponenter tas bort från din dator. 5 När avinstallationen har slutförts klickar du på Avsluta. INLEDNING 1.23

37 Avinstallera Samsung SmarThru OBSERVERA: Innan du börjar avinstallera kontrollerar du att alla program är stängda på datorn. Du måste starta om systemet när programvaran har avinstallerats. 1 Klicka på Start och välj Program. 2 Välj SmarThru 4 och sedan Uninstall SmarThru 4. 3 När du får en fråga om att bekräfta dina val ska du klicka på OK. 4 Klicka på Finish. Om datorn inte stängs av och startar om automatiskt, måste du stänga av den manuellt och sedan starta om den för att ändringarna ska sparas INLEDNING

38 Ställa in skrivarens system 1 Ändra språk i fönstret Om du vill ändra språket som visas i fönstret på kontrollpanelen gör du så här: 1 Tryck på Menu/Exit tills "Maskininst." visas högst upp i fönstret. 2 Tryck på bläddringsknappen ( eller ) tills "Sprak" visas längst ned i fönstret. 3 Tryck på Start/Enter. Den aktuella inställningen visas längst ned i fönstret. 4 Tryck på bläddringsknappen ( eller ) tills det språk som du vill välja visas längst ned i fönstret. 5 Tryck på Start/Enter för att spara ditt val. 6 När du ska gå tillbaka till vänteläget trycker du på Stop/Clear. INLEDNING 1.25

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

hp LaserJet 1000 Användning

hp LaserJet 1000 Användning hp LaserJet 1000 Användning HP LaserJet 1000 Series Printer Användarhandbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med ensamrätt. Kopiering, anpassning eller översättning utan skriftligt tillstånd förbjuds,

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Din manual SAMSUNG ML-1640 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786332

Din manual SAMSUNG ML-1640 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786332 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ML-1640. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 -serien användarhandbok Copyright-information Garanti Varumärken Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 HP Smart Install-installation Produkten använder installationsprogrammet HP Smart Install för Windows operativsystem. Till programvaran används USB-kabeln för att

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade. Denna bruksanvisning är endast avsedd för information. All information i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några ändringar, direkta eller

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

User Guide. Guide D utilisation. Guida dell'utente. Benutzerhandbuch. Guía del usuario. Guia do Usuário. Gebruikershandleiding Användarhandbok

User Guide. Guide D utilisation. Guida dell'utente. Benutzerhandbuch. Guía del usuario. Guia do Usuário. Gebruikershandleiding Användarhandbok Phaser 6100 color laser printer User Guide Guide D utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok www.xerox.com/office/6100support

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok Första utgåvan: 04/2005 Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserskrivare. För användare med nedsatt synförmåga

BRUKSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserskrivare. För användare med nedsatt synförmåga Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan läsas av text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

HP LaserJet 1020 Användarhandbok

HP LaserJet 1020 Användarhandbok HP LaserJet 1020 Användarhandbok HP LaserJet 1020-skrivare Användarhandbok Copyright-information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar.

Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar. Utskriftsguide Sidan 1 av 5 Utskriftsguide Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar. Fylla på papper Allmänna riktlinjer Fyll

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av skrivaren. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Innehåll Bild på utsidan..........................................................

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows.

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows. Användarhandbok CLP-36x Series CLP-36xW Series GRUNDLÄGGANDE I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows. AVANCERAD I den här bruksanvisningen

Läs mer

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper LATHUND Utskriftshantering KX6 Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper Under flikarna till vänster finns olika val för dina utskrifter. Under fliken Grundläggande, hittar du

Läs mer

Användarhandbok för 2600 Series

Användarhandbok för 2600 Series Användarhandbok för 2600 Series Januari 2009 www.lexmark.com Maskintyp(er): 4433, 4445 Modell(er): Olika, xxx, där "x" är ett alfanumeriskt tecken Innehåll Säkerhetsinformation...5 Inledning...6 Hitta

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer