Om bruksanvisningen Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt."

Transkript

1

2 Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin som skrivare, skanner och kopiator samt information om underhåll och felsökning av maskinen. Här finns även en grundläggande genomgång av den användningen av de olika funktionerna. Med Samsung SmarThru kan du skanna och redigera bilder, skanna dokument för att kopiera och skicka dem med e-post på din dator. Denna bruksanvisning är endast avsedd för information. All information i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några ändringar, direkta eller indirekta, som uppstår från eller är relaterade till användningen av denna bruksanvisning Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. SCX-4100 och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. PCL och PCL 6 är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PostScript 3, Adobe Acrobat Reader, Adobe PhotoDeluxe och Adobe Photoshop är varumärken som tillhör Adobe System, Inc. Alla andra varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive företag eller organisationer.

3 INNEHÅLL Kapitel 1: INLEDNING Packa upp skrivaren Välja en lämplig plats Komponenternas placering Sedd framifrån Sedd bakifrån Kontrollpanelens funktioner Installera tonerkassetten Fylla på papper Ändra pappersstorlek i pappersfacket Koppla skrivaren till datorn Slå på skrivaren Om Samsung-programvaran Funktioner i skrivardrivrutinen Installera Samsung-programvara i Windows Systemkrav Installera Samsung-programvaran Installera Samsung SmarThru Reparera programvara Ta bort programvara Avinstallera MFP-drivrutinen Avinstallera Samsung SmarThru Ändra språk i fönstret Ställa in pappersstorlek och papperstyp Använda sparlägen Tonersparläge Energisparläge Kapitel 2: HANTERA PAPPER Välja utskriftsmaterial Typ, inmatningskällor och kapacitet Råd om papper och specialmaterial Välja utmatningsplats Skriva ut till främre utmatningsfacket (Utskriftsyta nedåt) Skriva ut till bakre utmatningsspringan (Utskriftsyta uppåt) 2.6 Ladda papper i pappersfacket Använda den manuella mataren Ställa in papperstyp och storlek för den manuella mataren

4 Kapitel 3: SKRIVA UT Skriva ut ett dokument i Windows Avbryta en utskrift Använda en favoritinställning Använda Hjälp Ställa in pappersegenskaper Ställa in grafikegenskaper Skriva ut flera sidor på ett pappersark Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument Anpassa ditt dokument till den valda pappersstorleken Skriva ut affischer Använda vattenstämplar Använda en befintlig vattenstämpel Skapa en vattenstämpel Redigera en vattenstämpel Ta bort en vattenstämpel Använda överlägg Vad är ett överlägg? Skapa ett nytt överlägg Använda överlägg Ta bort ett överlägg Ställa in en lokalt delad skrivare För Windows 9x/Me För Windows NT 4.0/2000/XP Kapitel 4: KOPIERING Ladda papper för kopiering Förbereda ett dokument Göra en kopia Ställa in kopieringsalternativ Kontrast Antal kopior Förminska eller förstora kopian Typ av original Använda särskilda kopieringsfunktioner Klonkopiering Autoanpassad kopiering Kopiering av 2 sidor på 1 sida Kopiering med 2 upp Affischkopiering Ändra standardinställningarna Ställa in pausalternativet

5 Kapitel 5: SKANNING Grundläggande information om skanning Skanna med Samsung SmarThru Använda onlinehjälpen Skanna med TWAIN-kompatibla programvaror Kapitel 6: ANVÄNDA DIN SKRIVARE I LINUX Inledning Installera MFP-drivrutinen Systemkrav Installera MFP-drivrutinen Avinstallera MFP-drivrutinen Använda MFP Configurator Öppna MFP Configurator Skrivarkonfiguration Scannerkonfiguration MFP-portkonfiguration Konfigurera skrivaregenskaper Skriva ut ett dokument Skriva ut från program Skriva ut filer Skanna ett dokument Använda bildredigeraren Kapitel 7: UNDERHÅLL Skriva ut systemdatalistan Radera minnet Rengöring Rengöring av utsidan Rengöring av insidan Rengöra glasplattan Underhåll av tonerkassett Omfördela toner Byta tonerkassetten Rengöra trumman Förbrukningsartiklar och reservdelar Använda fjärrkontrollpanelen

6 Kapitel 8: FELSÖKNING Rensa papperstrassel I pappersfacket I pappersutmatningsområdet I närheten av fixeringsområdet eller tonerkassetten I den manuella mataren Tips för att undvika papperstrassel Rensa LCD-felmeddelanden Problemlösning Problem med pappersmatning Utskriftsproblem Problem med utskriftskvalitet Kopieringsproblem Scanningsproblem Allmänna Linuxproblem Bilaga A: SPECIFIKATIONER Allmänna specifikationer... A.2 Skanner- och kopiatorspecifikationer... A.3 Skrivarens specifikationer... A.4 Pappersspecifikationer... A.5 Översikt... A.5 Godkända pappersstorlekar... A.6 Riktlinjer vid användning av papper... A.7 Pappersspecifikationer... A.8 Kapacitet för pappersutmatning... A.8 Miljö för pappersförvaring... A.9 Kuvert... A.10 Etiketter... A.12 OH-film... A.12 5

7 Viktiga säkerhetsåtgärder och säkerhetsanvisningar Vid användning av denna maskin ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador: 1. Läs och se till att du förstår alla anvisningarna. 2. Använd sunt förnuft när du hanterar elektrisk utrustning. 3. Följ alla varningar och instruktioner som finns utsatta på maskinen och i den dokumentation som medföljer maskinen. 4. Om en driftsanvisning verkar strida mot säkerhetsanvisningarna ska du följa säkerhetsanvisningarna. Du kan ha missförstått driftsanvisningen. Om du tycker att det är motstridiga anvisningar ber vi dig kontakta din försäljare eller servicerepresentant för att få hjälp. 5. Koppla bort maskinen ur vägguttaget innan du gör rent skrivaren. Använd inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Använd endast en fuktig trasa vid rengöring. 6. Placera inte maskinen på ett instabilt underlag. Den kan falla ned och orsaka allvarliga skador. 7. Maskinen får aldrig placeras på, i närhet av eller över element, kaminer, luftkonditioneringsenhet eller ventilationskanaler. 8. Låt ingenting stå på nätsladden. Placera inte maskinen där det finns risk att någon går på sladdarna. 9. Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Detta kan försämra prestanda och utgöra en risk för eldsvåda eller elstötar. 10. Låt inte djur tugga på nätsladden eller gränssnittskablarna till datorn. 11. För inte in föremål i maskinen genom öppningar i lådan eller höljet. De kan vidröra farlig högspänning och ge upphov till risk för eldsvåda eller stötar. Spill inte vätska på eller i maskinen. 12. Din maskin kan ha ett tungt lock för att få optimalt tryck på dokumentet och få den bästa scanningen. I så fall tar du ett fast tag i locket och sänker sakta ned det efter att ha lagt dokumentet på glaset. 13. Minimera risken för elstötar genom att aldrig montera isär maskinen. Anlita en kvalificerad servicetekniker om den behöver repareras. Om du öppnar eller stänger luckor kan du utsättas för högspänning eller andra risker. Felaktig montering kan medföra elstötar när enheten används efteråt. 6

8 14. Koppla bort maskinen från datorn och ur vägguttaget och ring kvalificerad servicepersonal under följande omständigheter: Om någon del av nätsladden, kontakten eller anslutningskabeln blir skadad eller nött. Om vätska har spillts in i maskinen. Om maskinen har utsatts för regn eller vatten. Om maskinen inte fungerar rätt trots att anvisningarna har följts. Om maskinen har tappats eller om höljet verkar skadat. Om maskinen plötsligt och tydligt börjar fungera annorlunda. 15. Justera endast de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig användning av andra kontroller kan medföra skada och kan kräva omfattande arbete av en kvalificerad servicetekniker för att återställa maskinen till normaldrift. 16. Undvik att använda maskinen under åskväder. Det kan vara en ytterst liten risk för elektrisk stöt p.g.a. blixt. Dra om möjligt ut sladden ur vägguttaget under åskväder. 17. Om du skriver ut många kopior kan ytan på utmatningsfacket bli varm. Vidrör inte den här ytan och se till att hålla barn borta från den. 18. SPARA DESSA ANVISNINGAR. 7

9 Säkerhetsdeklaration för laser Skrivaren är i USA certifierad som en laserprodukt av klass I(1) i enlighet med kraven i DHHS 21 CFR, kapitel 1 avsnitt J. kter, I övriga länder är skrivaren certifierad som en laserprodukt av klass I i enlighet med kraven i IEC Laserprodukter av klass I anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning som överstiger klass I under normal drift, underhåll och föreskriven service. VARNING! Använd eller reparera aldrig skrivaren med borttaget skydd från laser/scannerenheten. Den reflekterade strålen kan skada dina ögon, även om den är osynlig. Vid användning av denna produkt, ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskador. 8

10 Ozonsäkerhet Under normal drift avger denna maskin ozon. Den avgivna ozonen utgör ingen fara för användaren. Vi rekommenderar dock att skrivaren används i ett väl ventilerat utrymme. Om du behöver ytterligare information om ozon, ber vi dig kontakta närmaste återförsäljare för Samsung. Energisparande Denna maskin innehåller avancerad teknik för energisparande, som minskar energiåtgången när den inte används aktivt. Om maskinen inte tar emot data under en längre tid, minskas energiförbrukningen automatiskt. Symbolen ENERGY STAR innebär inte att det amerikanska naturvårdsverket (EPA) har godkänt någon maskin eller tjänst. Återvinning Återvinn eller kasta förpackningsmaterialen till denna produkt på ett miljövänligt sätt. 9

11 Deklaration om överensstämmelse (EU) Godkännanden och certifieringar CE-märkningen på denna apparat symboliserar Samsungs Electronics Co., Ltd. Declaration of Conformity (deklaration om överensstämmelse) med följande tillämpliga EU-direktiv (93/68/EEG med ändringar) på nedan angivna datum: 1 januari, 1995: Rådets direktiv 73/23/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser. 1 januari, 1996: Rådets direktiv 89/336/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet. 9 mars, 1999: Rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för Samsungs Electronics Co., Ltd. EU-certifiering Certifiering enligt rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning (FAX) Denna Samsung-produkt har egencertifierats av Samsung för anslutning av enstaka terminaler till det analoga publika telenätet i hela Europa i enlighet med direktivet 1999/5/EG. Denna produkt är konstruerad att fungera med nationella telefoninätverk och kompatibla företagsväxlar i de europeiska länderna. Vid eventuella problem ska i första hand Euro QA Lab of Samsungs Electronics Co., Ltd. kontaktas. Denna produkt har testats mot TBR21 och/eller TBR 38. För att assistera vid användning och installation av terminalutrustning som överensstämmer med denna standard, har European Telecommunication Standards Institute (ETSI) givit ut ett rådgivande dokument (EG ) som innehåller kommentarer och ytterligare krav för att säkerställa kompatibilitet för TBR21-terminaler. Produkten har konstruerats enligt, och är helt i överensstämmelse med, alla relevanta råd som ingår i detta dokument. 10

12 11

13 12

14 1 INLEDNING Tack för att du köpte denna flerfunktionsprodukt. Den här maskinen har funktioner för utskrift, kopiering och scanning! Detta kapitel ger dig anvisningar steg-för-steg om hur du ska sätta upp din utrustning. Kapitlet innehåller följande avsnitt: Packa upp skrivaren Komponenternas placering Installera tonerkassetten Fylla på papper Koppla skrivaren till datorn Slå på skrivaren Installera programvaran Om Samsung-programvaran Installera Samsung-programvara i Windows Reparera programvara Ta bort programvara Ställa in skrivarens system Ändra språk i fönstret Ställa in pappersstorlek och papperstyp Använda sparlägen

15 Packa upp skrivaren Packa upp maskinen och alla tillbehör ur förpackningen. Kontrollera att följande saker har levererats tillsammans med maskinen. Om någonting saknas bör du kontakta återförsäljaren där du köpte maskinen: Tonerkassett * Nätsladd ** Snabbinstallationsanvisning CD-skiva *** * Tonerkassetterna för sidor och sidor har olika form. ** Nätsladdens utseende kan variera beroende på gällande specifikationer i ditt land. *** CD-skivan innehåller MPF-drivrutinen, programvaran SmarThru, bruksanvisningar och programmet Adobe Reader. I programvaran SmarThru finns det verktyg för scanning, kopiering, utskrift och många andra funktioner. OBSERVERA: Nätsladden ska kopplas in i ett jordat eluttag. De olika komponenterna kan variera från land till land. Ta av packningstejpen från maskinens framsida, baksida och sidor. Tejp 1.2 INLEDNING

16 1 Välja en lämplig plats Välj ett jämnt och stabilt underlag med tillräckligt fritt utrymme för luftcirkulation. Lämna tillräcklig plats för att kunna öppna lock och fack. Utrymmet där utrustningen placeras ska ha bra ventilation. Direkt solljus samt värme, kyla och fuktighet ska undvikas. Ställ inte skrivaren nära skrivbordets eller bordets kant. Fritt utrymme Framsida: 483 mm (så att det är möjligt att ta ut pappersfacket) Baksida: 100 mm (plats för ventilation) Höger: 100 mm Vänster: 100 mm (plats för ventilation) INLEDNING 1.3

17 Komponenternas placering Här ser du din maskins huvudkomponenter: Sedd framifrån Dokumentlock Papperslucka Främre utmatningsfack (utskriftsyta nedåt) Främre lucka för manuell pappersutmatni Kontrollpanel (se sidan 1.5) Glasplatta Främre lucka Stöd för manuell matare Manuell matare Pappersfack Tonerkassett Sedd bakifrån Bakre utmatningsspringa (utskriftsyta uppåt) Bakre lucka USB-kontakt Parallellkontakt Papperslängdledare Strömbrytare Kontakt för nätsladden 1.4 INLEDNING

18 Kontrollpanelens funktioner 1 1 K O P I E R I N G Justerar ljusstyrkan i dokumenten för det aktuella kopieringsjobbet. Väljer antalet kopior. Visar aktuell status och ledtexter under en operation. Bläddrar genom tillgängliga alternativ i det markerade menyvalet. Går in i menyläget och bläddrar genom tillgängliga menyer, samt återgår till standbyläget. Avbryter en operation när som helst. I standbyläget: raderar/avbryter kopieringsalternativ som till exempel svart kontrast och antal kopior. Bekräftar valet som visas och startar ett jobb. INLEDNING 1.5

19 Installera tonerkassetten 1 Öppna luckan på framsidan. 2 Ta ut tonerkassetten från påsen. Använd inte kniv eller andra vassa föremål eftersom detta kan skada kassettens trumma. 3 Vänd runt kassetten försiktigt 5 eller 6 gånger för att fördela tonern jämnt inne i kassetten. Genom att vända på kassetten ser du till att du får maximalt antal kopior per kassett. VIKTIGT: Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck över den med ett papper om den ska utsättas för ljus i mer än ett par minuter och lägg den på en plan och ren yta. Om du får toner på kläderna, torkar du bort den med en torr trasa och tvättar kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. 1.6 INLEDNING

20 4 Skjut in tonerkassetten i maskinen till dess att den låses fast på plats. 1 5 Stäng den främre luckan. Se till att luckan är ordentligt stängd. OBSERVERA: Om du skriver text med 5 % täckning, räcker en tonerkassett i genomsnitt till sidor. (1 000 sidor med den tonerkassett som medföljer skrivaren i leveransen.) INLEDNING 1.7

21 Fylla på papper Du kan fylla på cirka 250 ark. Så här laddar du en bunt papper i A4-format: 1 Dra ut pappersfacket och ta ut det ur maskinen. 2 Sprid ut pappersbuntens kanter som en solfjäder så att arken lossar från varandra. Slå sedan pappersbunten lätt mot en plan yta för att jämna ut papperet. 3 Lägg pappersbunten i pappersfacket med den sida som du ska skriva ut på nedåt. Du kan ladda papper med tryck eller tidigare utskrifter på. Den tryckta/utskrivna sidan ska vara uppåt med en slät kant 1.8 INLEDNING

22 högst upp. Om det uppstår problem med pappersinmatningen vänder du på papperet. 1 4 Observera pappersgränsmarkeringen till vänster på fackets insida. Laddar du alltför mycket papper kan det orsaka pappersstopp. 5 Sätt tillbaka och skjut in pappersfacket i maskinen igen. OBSERVERA: När du har laddat papperet behöver du ställa in maskinen för den papperstyp och pappersstorlek som du har laddat. Se sidan 1.26 om kopiering eller sidan 3.7 om datorutskrift. Ändra pappersstorlek i pappersfacket För att ladda större pappersstorlekar som papper behöver du justera pappersledarna för att göra pappersfacket längre. INLEDNING 1.9

23 1 Tryck på pappersledarens spärr så att den öppnas. Dra ut papperslängdledaren så långt det går. Då förlängs pappersfacket. 2 Lägg papper i facket och skjut sedan in pappersledaren tills den vidrör papperet lätt. För papper i mindre format justerar du papperslängdledaren i motsatt riktning. 3 Kläm ihop pappersbreddledaren enligt bilden och för den mot pappersbunten tills den snuddar vid bunten. OBSERVERA: Flytta inte fram pappersbreddledaren så långt att papperet böjs. Om du inte justerar pappersbredden med hjälp av pappersbreddledaren kan det bli pappersstopp INLEDNING

24 Koppla skrivaren till datorn 1 Om du vill skriva ut från en dator ska du koppla skrivaren till datorn med antingen en parallellkabel eller en USB-kabel (Universal Serial Bus). Koppla in en parallellkabel (endast Windows) OBSERVERA: Om du vill ansluta skrivaren med en parallellkabel måste du använda en certifierad kabel. Du behöver köpa en kabel som uppfyller normen för IEEE Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda. 2 Anslut parallellkabeln till kontakten på skrivarens baksida. Tryck ned metallklämmorna i spåren på kabelkontakten. Till parallellporten på datorn 3 Anslut kabelns andra ände till datorns parallellport och dra åt skruvarna. Se bruksanvisningen till din dator om du behöver hjälp. INLEDNING 1.11

25 Koppla in en USB-kabel OBSERVERA: Du behöver en godkänd USB-kabel som uppfyller normen för USB 1.1 och som är högst 3 meter lång. 1 Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda. 2 Anslut USB-kabeln till kontakten på skrivarens baksida. Till USB-porten på datorn 3 Anslut kabelns andra ände till datorns USB-port. Läs bruksanvisningen till datorn om du behöver hjälp. OBSERVERA: Om du använder USB-kabel måste du köra datorn under Windows 98/Me/2000/XP. Maskinen har två lägen som kan användas för USB-kopplingen: Snabb och Langsam. Snabb är standardläget. Vissa datoranvändare kan få dålig USB-funktion i standardläget. Om detta inträffar väljer du läget Långsam för att få bättre resultat. Mer information om hur du ändrar USB-läget finns på sidan INLEDNING

26 Slå på skrivaren 1 1 Ta fram nätsladden som följde med skrivaren. Anslut den ena änden av sladden till skrivarens uttag för nätsladd och den andra änden till ett lämpligt jordat vägguttag. 2 Slå på skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Värmer upp, var god vänta visas på skärmen och bekräftar att maskinen nu är påslagen. I växelströmuttaget Om du vill se texten på ett annat språk, går du till sidan VIKTIGT: Fixeringsområdet längst bak inuti skrivaren blir varmt när maskinen är på. Var försiktig när du är i närhet av det här området. Montera inte isär maskinen när den är på. Då kan du få en elektrisk stöt. INLEDNING 1.13

27 Installera programvaran Om Samsung-programvaran Programvarorna från den medföljande CD-ROM-skivan ska installeras när du har satt upp maskinen och kopplat den till din dator. På cd-skivan finns: Samsung-programvara Bruksanvisningar Adobe Acrobat Reader På CD-ROM-skivan får du följande programvara: GDI-drivrutin för Windows Innan du kan använda maskinen som skrivare och skanner i Windows måste du installera GDI-drivrutinen. Mer information om hur du ska installera GDI-drivrutinen i Windows finns på sidan Linux-drivrutin Du kan skriva ut och skanna i Linux med den här maskinen. Mer information om hur du ska installera GDI-drivrutinen i Linux finns i kapitel 6 "Använda din skrivare i Linux". Programvaran SmarThru SmarThru är den Windows-baserade programvara som följer med skrivaren. I SmarThru finns det en kraftfull bildredigerare som du kan redigera bilder med på många olika sätt. Det finns även ett klientprogram för e-post via Internet med hög kapacitet. Med hjälp av SmarThru kan du spara scannade bilder i ett särskilt lagringsområde. Här kan du sedan redigera dem ytterligare, skicka dem med e-post, skriva ut dem och behandla dem i andra program om du vill. Fjärrkontrollpanel (Remote Controle Panel) Det här Windows-baserade programmet installeras automatiskt när du installerar GDI-drivrutinen. Mer information om hur du använder programmet finns på sidan INLEDNING

28 Funktioner i skrivardrivrutinen Dina skrivardrivrutiner stödjer följande standardfunktioner: val av pappersfack pappersstorlek, orientering och medietyp antal kopior I följande tabell finns en allmän översikt över funktioner som stöds av dina skrivardrivrutiner. 1 Funktion Skrivardrivrutin Win9x/Me Win2000/XP WinNT4.0 Linux Spara toner J J J J Alternativ för utskriftskvalitet J J J J Affischutskrift J J J N Flera sidor per ark (N-upp) J J J J (2,4) Anpassa till sida J J J J Storleksändrad utskrift J J J J Vattenstämpel J J J N Överlägg J J J N INLEDNING 1.15

29 Installera Samsung-programvara iwindows Systemkrav Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven innan du börjar. Verifiera följande: Objekt Operativsystem Krav Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Processor: 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 XP RAM 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 XP Ledigt diskutrymme 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 XP Pentium II 400 eller mer Pentium II 933 Ghz eller mer 64 MB eller mer 128 MB eller mer 300 MB eller mer 1 GB eller mer Minst Internet Explorer 5.0 OBSERVERA: För Windows NT 4.0/2000/XP ska systemadministratören installera programmet. Windows 95-versioner äldre än OSR2 rekommenderas inte på grund av inkompatibilitet med OLE/COM-resurser INLEDNING

30 Installera Samsung-programvaran OBSERVERA: Klicka på Avbryt i fönstret Hittade ny maskinvara när datorn startar. Kontrollera att maskinen är på och kopplad till datorns parallell- eller USB-port innan du installerar programvaran. Windows 95 och Windows NT 4.0 stöder inte USB-koppling. 1 1 Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. CD-ROM-skivan startar automatiskt och ett installationsfönster visas. Om installationsfönstret inte visas klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv X:\Setup.exe (skriv CD-enhetens bokstav istället för X ) och klicka på OK. 2 När nästa fönster öppnas ansluter du skrivaren till datorn och slår på skrivaren. Sedan klickar du på Nästa. Om skrivaren redan är ansluten och på, visas inte detta fönster. Hoppa till nästa steg. OBSERVERA: Om maskinen inte är ansluten till datorn när du klickar på Nästa öppnas ett fönster med ett varningsmeddelande. När du har anslutit maskinen och slagit på den klickar du på Ja. Om du vill installera programvaran utan att använda maskinen klickar du på Nej. INLEDNING 1.17

31 3 Välj installationstyp. Typiskt: Installerar de vanligaste programmen för din skrivare, t.ex. skrivardrivrutin, Twain-drivrutin, Remote Control Panel. Detta rekommenderas för de flesta användare. Anpassad: Du får möjlighet att välja språk för programmet och de komponenter du önskar installera. När du har valt språk och komponenter klickar du på Nästa. Installera SmarThru: Installerar programmet SmarThru. Om du väljer att installera SmarThru i det här fönstret följer du anvisningarna från och med steg 3 på sidan Läs bruksanvisningen: Visar den här bruksanvisningen för dig. Om du inte har Adobe Acrobat på din dator klickar du på detta alternativ, så installeras Adobe Acrobat automatiskt INLEDNING

32 4 När installationen är klar öppnas ett fönster där du ombeds att skriva ut en testsida. Om du väljer att skriva ut en testsida ska du markera kryssrutan och klicka på Nästa. Annars går du till steg Om testsidan skrivs ut korrekt, klickar du på Yes. Om inte, klickar du på No för att skriva ut den igen. 6 Om du vill registrera dig som användare av Samsung-skrivare markerar du kryssrutan och klickar på Avsluta. Nu kommer du till Samsungs webbplats. Annars klickar du bara på Avsluta. OBSERVERA: När du vill använda maskinen med parallellkabeln, tar du loss USB-kabeln och kopplar in parallellkabeln. Sedan installerar du om skrivardrivrutinen och väljer Start Program Samsung SCX-4100 Series Underhåll Reparera Skrivare. Om du har ersatt parallellkabeln med USB-kabeln, gör du likadant för att installera om drivrutinen. Om skrivaren inte fungerar korrekt, installerar du om drivrutinen. INLEDNING 1.19

33 Installera Samsung SmarThru OBS! SmarThru 4 stöder inte Windows Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. 2 Klicka på Installera SmarThru. 3 Klicka på Nästa. 4 Följ anvisningarna på skärmen och klicka på Nästa. 5 Klicka på Nästa. 6 Välj typ av installation och klicka på Nästa INLEDNING

34 Du kan välja mellan två typer av programinstallation: Typical: Programmet installeras med de vanligaste alternativen. Detta rekommenderas för de flesta användare. Custom: Du kan välja de alternativ som du vill installera. 1 Om du väljer installationsalternativet Custom kan du själv ange vilka komponenter du vill installera. Basic SmarThru components: använda grundprogrammen och kärnfunktionerna i SmarThru 4. Scan: skanna originaldokument och spara dem i ett program eller en mapp, skicka dem med e- post eller publicera dem på en webbplats. Image: redigera bilder som du sparat som grafikfiler. Copy: skapa professionella kvalitetskopior. Print: skriva ut bilder som du har sparat. 7 Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen. 8 När installationen är klar klickar du på Finish. INLEDNING 1.21

35 Reparera programvara Om installationen misslyckas, eller om programvaran inte fungerar rätt, måste du reparera programvaran. Det går inte att reparera SmarThru-programvaran med den här reparationsproceduren. 1 Välj Start Program Samsung SCX-4100 Series Underhåll. Du kan också utföra åtgärden genom att mata in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. 2 Klicka på Reparera. OBSERVERA: Om maskinen inte är ansluten till datorn öppnas fönstret Connect Samsung SCX-4100 Series. När du har kopplat in maskinen klickar du på Nästa. 3 Välj de komponenter du vill installera om och klicka på Nästa. Om du väljer att reparera programvaran till skrivaren öppnas ett fönster med en fråga om du vill skriva ut en testsida. Gör så här: a. Om du vill skriva ut en testsida markerar du kryssrutan och klickar på Nästa. b. Om testsidan har skrivits ut rätt klickar du på Ja. Om inte, klickar du på Nej för att skriva ut den igen. 4 När ominstallationen är klar klickar du på Avsluta INLEDNING

36 Ta bort programvara 1 Avinstallation behövs om du vill uppgradera programvaran eller om installationen misslyckas. Du kan avinstallera vilka delar du vill. Avinstallera MFP-drivrutinen 1 Välj Start Program Samsung SCX-4100 Series Underhåll. Du kan också utföra åtgärden genom att mata in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. 2 Klicka på Ta bort. Du får se en lista över komponenter så att du kan ta bort dem en i taget. Om du vill avinstallera skrivardrivrutinen markerar du Skrivare. Om du vill avinstallera Twain-drivrutinen markerar du Twain. Om du vill avinstallera fjärrkontrollpanelen markerar du Fjärrkontroll. 3 När du har valt vilka objekt som du vill ta bort, klickar du på Nästa. 4 När du får en fråga om att bekräfta dina val ska du klicka på Ja. Den valda drivrutinen och alla dess komponenter tas bort från din dator. 5 När avinstallationen har slutförts klickar du på Avsluta. INLEDNING 1.23

37 Avinstallera Samsung SmarThru OBSERVERA: Innan du börjar avinstallera kontrollerar du att alla program är stängda på datorn. Du måste starta om systemet när programvaran har avinstallerats. 1 Klicka på Start och välj Program. 2 Välj SmarThru 4 och sedan Uninstall SmarThru 4. 3 När du får en fråga om att bekräfta dina val ska du klicka på OK. 4 Klicka på Finish. Om datorn inte stängs av och startar om automatiskt, måste du stänga av den manuellt och sedan starta om den för att ändringarna ska sparas INLEDNING

38 Ställa in skrivarens system 1 Ändra språk i fönstret Om du vill ändra språket som visas i fönstret på kontrollpanelen gör du så här: 1 Tryck på Menu/Exit tills "Maskininst." visas högst upp i fönstret. 2 Tryck på bläddringsknappen ( eller ) tills "Sprak" visas längst ned i fönstret. 3 Tryck på Start/Enter. Den aktuella inställningen visas längst ned i fönstret. 4 Tryck på bläddringsknappen ( eller ) tills det språk som du vill välja visas längst ned i fönstret. 5 Tryck på Start/Enter för att spara ditt val. 6 När du ska gå tillbaka till vänteläget trycker du på Stop/Clear. INLEDNING 1.25

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt.

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt. Sida 1 av 10 Utskriftsguide Det här avsnittet förklarar hur man fyller på magasinen för 250 och 550 ark, samt universalarkmataren. Här finns även information om pappersorientering, inställning av pappersstorlek

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D1460. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D1460 instruktionsbok

Läs mer

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z65. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper Utskrifternas kvalitet och pappersmatningens tillförlitlighet kan variera beroende på utskriftsmaterialets typ och format. Här följer några riktlinjer för de olika typerna av utskriftsmaterial. Mer information

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

BP20N/BP20. Bruksanvisning

BP20N/BP20. Bruksanvisning BP20N/BP20 Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och förvara den lättillgängligt för framtida referens. Läs säkerhetsinformationen i den här handboken för säker och riktig användning

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

LBP-1210 Laserskrivare

LBP-1210 Laserskrivare LBP-1210 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. All information i den här

Läs mer

hp LaserJet 1000 Användning

hp LaserJet 1000 Användning hp LaserJet 1000 Användning HP LaserJet 1000 Series Printer Användarhandbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med ensamrätt. Kopiering, anpassning eller översättning utan skriftligt tillstånd förbjuds,

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D4100. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D4100 instruktionsbok

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Visa Intelligent Ready läget" på sidan 1-16 "Spärra inställningarna på frontpanelen"

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Din manual SAMSUNG ML-1640 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786332

Din manual SAMSUNG ML-1640 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786332 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ML-1640. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok HP Deskjet 5900 series Användarhandbok Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 -serien användarhandbok Copyright-information Garanti Varumärken Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index I n definierar du vilket papper som finns i de olika magasinen samt standardpapperskälla. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: 1 Konf.univ.matare Pappersstruktur Anpassade typer

Läs mer

Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på fotopapper för hög upplösning" på sidan 2-41 "Skriva ut på väderbeständigt papper" på sidan 2-49

Det här avsnittet omfattar: Skriva ut på fotopapper för hög upplösning på sidan 2-41 Skriva ut på väderbeständigt papper på sidan 2-49 Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på fotopapper för hög upplösning" på sidan 2-41 "Skriva ut på väderbeständigt papper" på sidan 2-49 Skriva ut på fotopapper för hög upplösning Phaser

Läs mer

Din manual SAMSUNG ML-2250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786368

Din manual SAMSUNG ML-2250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786368 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ML-2250. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ML-2250 instruktionsbok

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Lexmark E210. Användarhandbok. Maj 2001. www.lexmark.com

Lexmark E210. Användarhandbok. Maj 2001. www.lexmark.com Lexmark E210 Användarhandbok Maj 2001 www.lexmark.com Utgåva: Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där förbehållen strider mot lokal lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., TILLHANDAHÅLLER

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Lär dig skriva ut... 1

Lär dig skriva ut... 1 Snabbhjälp- innehåll Lär dig skriva ut Skriva ut på papper och andra material Specialfunktioner Produktunderhåll Lös ett problem Produktspecifikationer Snabbhjälp hp deskjet 995c series Innehållsförteckning

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8.

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Phaser 7300 färgskrivare Fack Det här avsnittet handlar om: Ladda papper i fack -5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Mer information

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-76 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-77 "Skriva ut häften" på sidan 2-78 "Skriva

Läs mer