Om bruksanvisningen Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt."

Transkript

1

2 Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin som skrivare, skanner och kopiator samt information om underhåll och felsökning av maskinen. Här finns även en grundläggande genomgång av den användningen av de olika funktionerna. Med Samsung SmarThru kan du skanna och redigera bilder, skanna dokument för att kopiera och skicka dem med e-post på din dator. Denna bruksanvisning är endast avsedd för information. All information i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några ändringar, direkta eller indirekta, som uppstår från eller är relaterade till användningen av denna bruksanvisning Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. SCX-4100 och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. PCL och PCL 6 är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PostScript 3, Adobe Acrobat Reader, Adobe PhotoDeluxe och Adobe Photoshop är varumärken som tillhör Adobe System, Inc. Alla andra varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive företag eller organisationer.

3 INNEHÅLL Kapitel 1: INLEDNING Packa upp skrivaren Välja en lämplig plats Komponenternas placering Sedd framifrån Sedd bakifrån Kontrollpanelens funktioner Installera tonerkassetten Fylla på papper Ändra pappersstorlek i pappersfacket Koppla skrivaren till datorn Slå på skrivaren Om Samsung-programvaran Funktioner i skrivardrivrutinen Installera Samsung-programvara i Windows Systemkrav Installera Samsung-programvaran Installera Samsung SmarThru Reparera programvara Ta bort programvara Avinstallera MFP-drivrutinen Avinstallera Samsung SmarThru Ändra språk i fönstret Ställa in pappersstorlek och papperstyp Använda sparlägen Tonersparläge Energisparläge Kapitel 2: HANTERA PAPPER Välja utskriftsmaterial Typ, inmatningskällor och kapacitet Råd om papper och specialmaterial Välja utmatningsplats Skriva ut till främre utmatningsfacket (Utskriftsyta nedåt) Skriva ut till bakre utmatningsspringan (Utskriftsyta uppåt) 2.6 Ladda papper i pappersfacket Använda den manuella mataren Ställa in papperstyp och storlek för den manuella mataren

4 Kapitel 3: SKRIVA UT Skriva ut ett dokument i Windows Avbryta en utskrift Använda en favoritinställning Använda Hjälp Ställa in pappersegenskaper Ställa in grafikegenskaper Skriva ut flera sidor på ett pappersark Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument Anpassa ditt dokument till den valda pappersstorleken Skriva ut affischer Använda vattenstämplar Använda en befintlig vattenstämpel Skapa en vattenstämpel Redigera en vattenstämpel Ta bort en vattenstämpel Använda överlägg Vad är ett överlägg? Skapa ett nytt överlägg Använda överlägg Ta bort ett överlägg Ställa in en lokalt delad skrivare För Windows 9x/Me För Windows NT 4.0/2000/XP Kapitel 4: KOPIERING Ladda papper för kopiering Förbereda ett dokument Göra en kopia Ställa in kopieringsalternativ Kontrast Antal kopior Förminska eller förstora kopian Typ av original Använda särskilda kopieringsfunktioner Klonkopiering Autoanpassad kopiering Kopiering av 2 sidor på 1 sida Kopiering med 2 upp Affischkopiering Ändra standardinställningarna Ställa in pausalternativet

5 Kapitel 5: SKANNING Grundläggande information om skanning Skanna med Samsung SmarThru Använda onlinehjälpen Skanna med TWAIN-kompatibla programvaror Kapitel 6: ANVÄNDA DIN SKRIVARE I LINUX Inledning Installera MFP-drivrutinen Systemkrav Installera MFP-drivrutinen Avinstallera MFP-drivrutinen Använda MFP Configurator Öppna MFP Configurator Skrivarkonfiguration Scannerkonfiguration MFP-portkonfiguration Konfigurera skrivaregenskaper Skriva ut ett dokument Skriva ut från program Skriva ut filer Skanna ett dokument Använda bildredigeraren Kapitel 7: UNDERHÅLL Skriva ut systemdatalistan Radera minnet Rengöring Rengöring av utsidan Rengöring av insidan Rengöra glasplattan Underhåll av tonerkassett Omfördela toner Byta tonerkassetten Rengöra trumman Förbrukningsartiklar och reservdelar Använda fjärrkontrollpanelen

6 Kapitel 8: FELSÖKNING Rensa papperstrassel I pappersfacket I pappersutmatningsområdet I närheten av fixeringsområdet eller tonerkassetten I den manuella mataren Tips för att undvika papperstrassel Rensa LCD-felmeddelanden Problemlösning Problem med pappersmatning Utskriftsproblem Problem med utskriftskvalitet Kopieringsproblem Scanningsproblem Allmänna Linuxproblem Bilaga A: SPECIFIKATIONER Allmänna specifikationer... A.2 Skanner- och kopiatorspecifikationer... A.3 Skrivarens specifikationer... A.4 Pappersspecifikationer... A.5 Översikt... A.5 Godkända pappersstorlekar... A.6 Riktlinjer vid användning av papper... A.7 Pappersspecifikationer... A.8 Kapacitet för pappersutmatning... A.8 Miljö för pappersförvaring... A.9 Kuvert... A.10 Etiketter... A.12 OH-film... A.12 5

7 Viktiga säkerhetsåtgärder och säkerhetsanvisningar Vid användning av denna maskin ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador: 1. Läs och se till att du förstår alla anvisningarna. 2. Använd sunt förnuft när du hanterar elektrisk utrustning. 3. Följ alla varningar och instruktioner som finns utsatta på maskinen och i den dokumentation som medföljer maskinen. 4. Om en driftsanvisning verkar strida mot säkerhetsanvisningarna ska du följa säkerhetsanvisningarna. Du kan ha missförstått driftsanvisningen. Om du tycker att det är motstridiga anvisningar ber vi dig kontakta din försäljare eller servicerepresentant för att få hjälp. 5. Koppla bort maskinen ur vägguttaget innan du gör rent skrivaren. Använd inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Använd endast en fuktig trasa vid rengöring. 6. Placera inte maskinen på ett instabilt underlag. Den kan falla ned och orsaka allvarliga skador. 7. Maskinen får aldrig placeras på, i närhet av eller över element, kaminer, luftkonditioneringsenhet eller ventilationskanaler. 8. Låt ingenting stå på nätsladden. Placera inte maskinen där det finns risk att någon går på sladdarna. 9. Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Detta kan försämra prestanda och utgöra en risk för eldsvåda eller elstötar. 10. Låt inte djur tugga på nätsladden eller gränssnittskablarna till datorn. 11. För inte in föremål i maskinen genom öppningar i lådan eller höljet. De kan vidröra farlig högspänning och ge upphov till risk för eldsvåda eller stötar. Spill inte vätska på eller i maskinen. 12. Din maskin kan ha ett tungt lock för att få optimalt tryck på dokumentet och få den bästa scanningen. I så fall tar du ett fast tag i locket och sänker sakta ned det efter att ha lagt dokumentet på glaset. 13. Minimera risken för elstötar genom att aldrig montera isär maskinen. Anlita en kvalificerad servicetekniker om den behöver repareras. Om du öppnar eller stänger luckor kan du utsättas för högspänning eller andra risker. Felaktig montering kan medföra elstötar när enheten används efteråt. 6

8 14. Koppla bort maskinen från datorn och ur vägguttaget och ring kvalificerad servicepersonal under följande omständigheter: Om någon del av nätsladden, kontakten eller anslutningskabeln blir skadad eller nött. Om vätska har spillts in i maskinen. Om maskinen har utsatts för regn eller vatten. Om maskinen inte fungerar rätt trots att anvisningarna har följts. Om maskinen har tappats eller om höljet verkar skadat. Om maskinen plötsligt och tydligt börjar fungera annorlunda. 15. Justera endast de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig användning av andra kontroller kan medföra skada och kan kräva omfattande arbete av en kvalificerad servicetekniker för att återställa maskinen till normaldrift. 16. Undvik att använda maskinen under åskväder. Det kan vara en ytterst liten risk för elektrisk stöt p.g.a. blixt. Dra om möjligt ut sladden ur vägguttaget under åskväder. 17. Om du skriver ut många kopior kan ytan på utmatningsfacket bli varm. Vidrör inte den här ytan och se till att hålla barn borta från den. 18. SPARA DESSA ANVISNINGAR. 7

9 Säkerhetsdeklaration för laser Skrivaren är i USA certifierad som en laserprodukt av klass I(1) i enlighet med kraven i DHHS 21 CFR, kapitel 1 avsnitt J. kter, I övriga länder är skrivaren certifierad som en laserprodukt av klass I i enlighet med kraven i IEC Laserprodukter av klass I anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning som överstiger klass I under normal drift, underhåll och föreskriven service. VARNING! Använd eller reparera aldrig skrivaren med borttaget skydd från laser/scannerenheten. Den reflekterade strålen kan skada dina ögon, även om den är osynlig. Vid användning av denna produkt, ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskador. 8

10 Ozonsäkerhet Under normal drift avger denna maskin ozon. Den avgivna ozonen utgör ingen fara för användaren. Vi rekommenderar dock att skrivaren används i ett väl ventilerat utrymme. Om du behöver ytterligare information om ozon, ber vi dig kontakta närmaste återförsäljare för Samsung. Energisparande Denna maskin innehåller avancerad teknik för energisparande, som minskar energiåtgången när den inte används aktivt. Om maskinen inte tar emot data under en längre tid, minskas energiförbrukningen automatiskt. Symbolen ENERGY STAR innebär inte att det amerikanska naturvårdsverket (EPA) har godkänt någon maskin eller tjänst. Återvinning Återvinn eller kasta förpackningsmaterialen till denna produkt på ett miljövänligt sätt. 9

11 Deklaration om överensstämmelse (EU) Godkännanden och certifieringar CE-märkningen på denna apparat symboliserar Samsungs Electronics Co., Ltd. Declaration of Conformity (deklaration om överensstämmelse) med följande tillämpliga EU-direktiv (93/68/EEG med ändringar) på nedan angivna datum: 1 januari, 1995: Rådets direktiv 73/23/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser. 1 januari, 1996: Rådets direktiv 89/336/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet. 9 mars, 1999: Rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för Samsungs Electronics Co., Ltd. EU-certifiering Certifiering enligt rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning (FAX) Denna Samsung-produkt har egencertifierats av Samsung för anslutning av enstaka terminaler till det analoga publika telenätet i hela Europa i enlighet med direktivet 1999/5/EG. Denna produkt är konstruerad att fungera med nationella telefoninätverk och kompatibla företagsväxlar i de europeiska länderna. Vid eventuella problem ska i första hand Euro QA Lab of Samsungs Electronics Co., Ltd. kontaktas. Denna produkt har testats mot TBR21 och/eller TBR 38. För att assistera vid användning och installation av terminalutrustning som överensstämmer med denna standard, har European Telecommunication Standards Institute (ETSI) givit ut ett rådgivande dokument (EG ) som innehåller kommentarer och ytterligare krav för att säkerställa kompatibilitet för TBR21-terminaler. Produkten har konstruerats enligt, och är helt i överensstämmelse med, alla relevanta råd som ingår i detta dokument. 10

12 11

13 12

14 1 INLEDNING Tack för att du köpte denna flerfunktionsprodukt. Den här maskinen har funktioner för utskrift, kopiering och scanning! Detta kapitel ger dig anvisningar steg-för-steg om hur du ska sätta upp din utrustning. Kapitlet innehåller följande avsnitt: Packa upp skrivaren Komponenternas placering Installera tonerkassetten Fylla på papper Koppla skrivaren till datorn Slå på skrivaren Installera programvaran Om Samsung-programvaran Installera Samsung-programvara i Windows Reparera programvara Ta bort programvara Ställa in skrivarens system Ändra språk i fönstret Ställa in pappersstorlek och papperstyp Använda sparlägen

15 Packa upp skrivaren Packa upp maskinen och alla tillbehör ur förpackningen. Kontrollera att följande saker har levererats tillsammans med maskinen. Om någonting saknas bör du kontakta återförsäljaren där du köpte maskinen: Tonerkassett * Nätsladd ** Snabbinstallationsanvisning CD-skiva *** * Tonerkassetterna för sidor och sidor har olika form. ** Nätsladdens utseende kan variera beroende på gällande specifikationer i ditt land. *** CD-skivan innehåller MPF-drivrutinen, programvaran SmarThru, bruksanvisningar och programmet Adobe Reader. I programvaran SmarThru finns det verktyg för scanning, kopiering, utskrift och många andra funktioner. OBSERVERA: Nätsladden ska kopplas in i ett jordat eluttag. De olika komponenterna kan variera från land till land. Ta av packningstejpen från maskinens framsida, baksida och sidor. Tejp 1.2 INLEDNING

16 1 Välja en lämplig plats Välj ett jämnt och stabilt underlag med tillräckligt fritt utrymme för luftcirkulation. Lämna tillräcklig plats för att kunna öppna lock och fack. Utrymmet där utrustningen placeras ska ha bra ventilation. Direkt solljus samt värme, kyla och fuktighet ska undvikas. Ställ inte skrivaren nära skrivbordets eller bordets kant. Fritt utrymme Framsida: 483 mm (så att det är möjligt att ta ut pappersfacket) Baksida: 100 mm (plats för ventilation) Höger: 100 mm Vänster: 100 mm (plats för ventilation) INLEDNING 1.3

17 Komponenternas placering Här ser du din maskins huvudkomponenter: Sedd framifrån Dokumentlock Papperslucka Främre utmatningsfack (utskriftsyta nedåt) Främre lucka för manuell pappersutmatni Kontrollpanel (se sidan 1.5) Glasplatta Främre lucka Stöd för manuell matare Manuell matare Pappersfack Tonerkassett Sedd bakifrån Bakre utmatningsspringa (utskriftsyta uppåt) Bakre lucka USB-kontakt Parallellkontakt Papperslängdledare Strömbrytare Kontakt för nätsladden 1.4 INLEDNING

18 Kontrollpanelens funktioner 1 1 K O P I E R I N G Justerar ljusstyrkan i dokumenten för det aktuella kopieringsjobbet. Väljer antalet kopior. Visar aktuell status och ledtexter under en operation. Bläddrar genom tillgängliga alternativ i det markerade menyvalet. Går in i menyläget och bläddrar genom tillgängliga menyer, samt återgår till standbyläget. Avbryter en operation när som helst. I standbyläget: raderar/avbryter kopieringsalternativ som till exempel svart kontrast och antal kopior. Bekräftar valet som visas och startar ett jobb. INLEDNING 1.5

19 Installera tonerkassetten 1 Öppna luckan på framsidan. 2 Ta ut tonerkassetten från påsen. Använd inte kniv eller andra vassa föremål eftersom detta kan skada kassettens trumma. 3 Vänd runt kassetten försiktigt 5 eller 6 gånger för att fördela tonern jämnt inne i kassetten. Genom att vända på kassetten ser du till att du får maximalt antal kopior per kassett. VIKTIGT: Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck över den med ett papper om den ska utsättas för ljus i mer än ett par minuter och lägg den på en plan och ren yta. Om du får toner på kläderna, torkar du bort den med en torr trasa och tvättar kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. 1.6 INLEDNING

20 4 Skjut in tonerkassetten i maskinen till dess att den låses fast på plats. 1 5 Stäng den främre luckan. Se till att luckan är ordentligt stängd. OBSERVERA: Om du skriver text med 5 % täckning, räcker en tonerkassett i genomsnitt till sidor. (1 000 sidor med den tonerkassett som medföljer skrivaren i leveransen.) INLEDNING 1.7

21 Fylla på papper Du kan fylla på cirka 250 ark. Så här laddar du en bunt papper i A4-format: 1 Dra ut pappersfacket och ta ut det ur maskinen. 2 Sprid ut pappersbuntens kanter som en solfjäder så att arken lossar från varandra. Slå sedan pappersbunten lätt mot en plan yta för att jämna ut papperet. 3 Lägg pappersbunten i pappersfacket med den sida som du ska skriva ut på nedåt. Du kan ladda papper med tryck eller tidigare utskrifter på. Den tryckta/utskrivna sidan ska vara uppåt med en slät kant 1.8 INLEDNING

22 högst upp. Om det uppstår problem med pappersinmatningen vänder du på papperet. 1 4 Observera pappersgränsmarkeringen till vänster på fackets insida. Laddar du alltför mycket papper kan det orsaka pappersstopp. 5 Sätt tillbaka och skjut in pappersfacket i maskinen igen. OBSERVERA: När du har laddat papperet behöver du ställa in maskinen för den papperstyp och pappersstorlek som du har laddat. Se sidan 1.26 om kopiering eller sidan 3.7 om datorutskrift. Ändra pappersstorlek i pappersfacket För att ladda större pappersstorlekar som papper behöver du justera pappersledarna för att göra pappersfacket längre. INLEDNING 1.9

23 1 Tryck på pappersledarens spärr så att den öppnas. Dra ut papperslängdledaren så långt det går. Då förlängs pappersfacket. 2 Lägg papper i facket och skjut sedan in pappersledaren tills den vidrör papperet lätt. För papper i mindre format justerar du papperslängdledaren i motsatt riktning. 3 Kläm ihop pappersbreddledaren enligt bilden och för den mot pappersbunten tills den snuddar vid bunten. OBSERVERA: Flytta inte fram pappersbreddledaren så långt att papperet böjs. Om du inte justerar pappersbredden med hjälp av pappersbreddledaren kan det bli pappersstopp INLEDNING

24 Koppla skrivaren till datorn 1 Om du vill skriva ut från en dator ska du koppla skrivaren till datorn med antingen en parallellkabel eller en USB-kabel (Universal Serial Bus). Koppla in en parallellkabel (endast Windows) OBSERVERA: Om du vill ansluta skrivaren med en parallellkabel måste du använda en certifierad kabel. Du behöver köpa en kabel som uppfyller normen för IEEE Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda. 2 Anslut parallellkabeln till kontakten på skrivarens baksida. Tryck ned metallklämmorna i spåren på kabelkontakten. Till parallellporten på datorn 3 Anslut kabelns andra ände till datorns parallellport och dra åt skruvarna. Se bruksanvisningen till din dator om du behöver hjälp. INLEDNING 1.11

25 Koppla in en USB-kabel OBSERVERA: Du behöver en godkänd USB-kabel som uppfyller normen för USB 1.1 och som är högst 3 meter lång. 1 Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda. 2 Anslut USB-kabeln till kontakten på skrivarens baksida. Till USB-porten på datorn 3 Anslut kabelns andra ände till datorns USB-port. Läs bruksanvisningen till datorn om du behöver hjälp. OBSERVERA: Om du använder USB-kabel måste du köra datorn under Windows 98/Me/2000/XP. Maskinen har två lägen som kan användas för USB-kopplingen: Snabb och Langsam. Snabb är standardläget. Vissa datoranvändare kan få dålig USB-funktion i standardläget. Om detta inträffar väljer du läget Långsam för att få bättre resultat. Mer information om hur du ändrar USB-läget finns på sidan INLEDNING

26 Slå på skrivaren 1 1 Ta fram nätsladden som följde med skrivaren. Anslut den ena änden av sladden till skrivarens uttag för nätsladd och den andra änden till ett lämpligt jordat vägguttag. 2 Slå på skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Värmer upp, var god vänta visas på skärmen och bekräftar att maskinen nu är påslagen. I växelströmuttaget Om du vill se texten på ett annat språk, går du till sidan VIKTIGT: Fixeringsområdet längst bak inuti skrivaren blir varmt när maskinen är på. Var försiktig när du är i närhet av det här området. Montera inte isär maskinen när den är på. Då kan du få en elektrisk stöt. INLEDNING 1.13

27 Installera programvaran Om Samsung-programvaran Programvarorna från den medföljande CD-ROM-skivan ska installeras när du har satt upp maskinen och kopplat den till din dator. På cd-skivan finns: Samsung-programvara Bruksanvisningar Adobe Acrobat Reader På CD-ROM-skivan får du följande programvara: GDI-drivrutin för Windows Innan du kan använda maskinen som skrivare och skanner i Windows måste du installera GDI-drivrutinen. Mer information om hur du ska installera GDI-drivrutinen i Windows finns på sidan Linux-drivrutin Du kan skriva ut och skanna i Linux med den här maskinen. Mer information om hur du ska installera GDI-drivrutinen i Linux finns i kapitel 6 "Använda din skrivare i Linux". Programvaran SmarThru SmarThru är den Windows-baserade programvara som följer med skrivaren. I SmarThru finns det en kraftfull bildredigerare som du kan redigera bilder med på många olika sätt. Det finns även ett klientprogram för e-post via Internet med hög kapacitet. Med hjälp av SmarThru kan du spara scannade bilder i ett särskilt lagringsområde. Här kan du sedan redigera dem ytterligare, skicka dem med e-post, skriva ut dem och behandla dem i andra program om du vill. Fjärrkontrollpanel (Remote Controle Panel) Det här Windows-baserade programmet installeras automatiskt när du installerar GDI-drivrutinen. Mer information om hur du använder programmet finns på sidan INLEDNING

28 Funktioner i skrivardrivrutinen Dina skrivardrivrutiner stödjer följande standardfunktioner: val av pappersfack pappersstorlek, orientering och medietyp antal kopior I följande tabell finns en allmän översikt över funktioner som stöds av dina skrivardrivrutiner. 1 Funktion Skrivardrivrutin Win9x/Me Win2000/XP WinNT4.0 Linux Spara toner J J J J Alternativ för utskriftskvalitet J J J J Affischutskrift J J J N Flera sidor per ark (N-upp) J J J J (2,4) Anpassa till sida J J J J Storleksändrad utskrift J J J J Vattenstämpel J J J N Överlägg J J J N INLEDNING 1.15

29 Installera Samsung-programvara iwindows Systemkrav Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven innan du börjar. Verifiera följande: Objekt Operativsystem Krav Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Processor: 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 XP RAM 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 XP Ledigt diskutrymme 95/98/Me/NT 4.0/ 2000 XP Pentium II 400 eller mer Pentium II 933 Ghz eller mer 64 MB eller mer 128 MB eller mer 300 MB eller mer 1 GB eller mer Minst Internet Explorer 5.0 OBSERVERA: För Windows NT 4.0/2000/XP ska systemadministratören installera programmet. Windows 95-versioner äldre än OSR2 rekommenderas inte på grund av inkompatibilitet med OLE/COM-resurser INLEDNING

30 Installera Samsung-programvaran OBSERVERA: Klicka på Avbryt i fönstret Hittade ny maskinvara när datorn startar. Kontrollera att maskinen är på och kopplad till datorns parallell- eller USB-port innan du installerar programvaran. Windows 95 och Windows NT 4.0 stöder inte USB-koppling. 1 1 Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. CD-ROM-skivan startar automatiskt och ett installationsfönster visas. Om installationsfönstret inte visas klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv X:\Setup.exe (skriv CD-enhetens bokstav istället för X ) och klicka på OK. 2 När nästa fönster öppnas ansluter du skrivaren till datorn och slår på skrivaren. Sedan klickar du på Nästa. Om skrivaren redan är ansluten och på, visas inte detta fönster. Hoppa till nästa steg. OBSERVERA: Om maskinen inte är ansluten till datorn när du klickar på Nästa öppnas ett fönster med ett varningsmeddelande. När du har anslutit maskinen och slagit på den klickar du på Ja. Om du vill installera programvaran utan att använda maskinen klickar du på Nej. INLEDNING 1.17

31 3 Välj installationstyp. Typiskt: Installerar de vanligaste programmen för din skrivare, t.ex. skrivardrivrutin, Twain-drivrutin, Remote Control Panel. Detta rekommenderas för de flesta användare. Anpassad: Du får möjlighet att välja språk för programmet och de komponenter du önskar installera. När du har valt språk och komponenter klickar du på Nästa. Installera SmarThru: Installerar programmet SmarThru. Om du väljer att installera SmarThru i det här fönstret följer du anvisningarna från och med steg 3 på sidan Läs bruksanvisningen: Visar den här bruksanvisningen för dig. Om du inte har Adobe Acrobat på din dator klickar du på detta alternativ, så installeras Adobe Acrobat automatiskt INLEDNING

32 4 När installationen är klar öppnas ett fönster där du ombeds att skriva ut en testsida. Om du väljer att skriva ut en testsida ska du markera kryssrutan och klicka på Nästa. Annars går du till steg Om testsidan skrivs ut korrekt, klickar du på Yes. Om inte, klickar du på No för att skriva ut den igen. 6 Om du vill registrera dig som användare av Samsung-skrivare markerar du kryssrutan och klickar på Avsluta. Nu kommer du till Samsungs webbplats. Annars klickar du bara på Avsluta. OBSERVERA: När du vill använda maskinen med parallellkabeln, tar du loss USB-kabeln och kopplar in parallellkabeln. Sedan installerar du om skrivardrivrutinen och väljer Start Program Samsung SCX-4100 Series Underhåll Reparera Skrivare. Om du har ersatt parallellkabeln med USB-kabeln, gör du likadant för att installera om drivrutinen. Om skrivaren inte fungerar korrekt, installerar du om drivrutinen. INLEDNING 1.19

33 Installera Samsung SmarThru OBS! SmarThru 4 stöder inte Windows Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. 2 Klicka på Installera SmarThru. 3 Klicka på Nästa. 4 Följ anvisningarna på skärmen och klicka på Nästa. 5 Klicka på Nästa. 6 Välj typ av installation och klicka på Nästa INLEDNING

34 Du kan välja mellan två typer av programinstallation: Typical: Programmet installeras med de vanligaste alternativen. Detta rekommenderas för de flesta användare. Custom: Du kan välja de alternativ som du vill installera. 1 Om du väljer installationsalternativet Custom kan du själv ange vilka komponenter du vill installera. Basic SmarThru components: använda grundprogrammen och kärnfunktionerna i SmarThru 4. Scan: skanna originaldokument och spara dem i ett program eller en mapp, skicka dem med e- post eller publicera dem på en webbplats. Image: redigera bilder som du sparat som grafikfiler. Copy: skapa professionella kvalitetskopior. Print: skriva ut bilder som du har sparat. 7 Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen. 8 När installationen är klar klickar du på Finish. INLEDNING 1.21

35 Reparera programvara Om installationen misslyckas, eller om programvaran inte fungerar rätt, måste du reparera programvaran. Det går inte att reparera SmarThru-programvaran med den här reparationsproceduren. 1 Välj Start Program Samsung SCX-4100 Series Underhåll. Du kan också utföra åtgärden genom att mata in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. 2 Klicka på Reparera. OBSERVERA: Om maskinen inte är ansluten till datorn öppnas fönstret Connect Samsung SCX-4100 Series. När du har kopplat in maskinen klickar du på Nästa. 3 Välj de komponenter du vill installera om och klicka på Nästa. Om du väljer att reparera programvaran till skrivaren öppnas ett fönster med en fråga om du vill skriva ut en testsida. Gör så här: a. Om du vill skriva ut en testsida markerar du kryssrutan och klickar på Nästa. b. Om testsidan har skrivits ut rätt klickar du på Ja. Om inte, klickar du på Nej för att skriva ut den igen. 4 När ominstallationen är klar klickar du på Avsluta INLEDNING

36 Ta bort programvara 1 Avinstallation behövs om du vill uppgradera programvaran eller om installationen misslyckas. Du kan avinstallera vilka delar du vill. Avinstallera MFP-drivrutinen 1 Välj Start Program Samsung SCX-4100 Series Underhåll. Du kan också utföra åtgärden genom att mata in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-enheten. 2 Klicka på Ta bort. Du får se en lista över komponenter så att du kan ta bort dem en i taget. Om du vill avinstallera skrivardrivrutinen markerar du Skrivare. Om du vill avinstallera Twain-drivrutinen markerar du Twain. Om du vill avinstallera fjärrkontrollpanelen markerar du Fjärrkontroll. 3 När du har valt vilka objekt som du vill ta bort, klickar du på Nästa. 4 När du får en fråga om att bekräfta dina val ska du klicka på Ja. Den valda drivrutinen och alla dess komponenter tas bort från din dator. 5 När avinstallationen har slutförts klickar du på Avsluta. INLEDNING 1.23

37 Avinstallera Samsung SmarThru OBSERVERA: Innan du börjar avinstallera kontrollerar du att alla program är stängda på datorn. Du måste starta om systemet när programvaran har avinstallerats. 1 Klicka på Start och välj Program. 2 Välj SmarThru 4 och sedan Uninstall SmarThru 4. 3 När du får en fråga om att bekräfta dina val ska du klicka på OK. 4 Klicka på Finish. Om datorn inte stängs av och startar om automatiskt, måste du stänga av den manuellt och sedan starta om den för att ändringarna ska sparas INLEDNING

38 Ställa in skrivarens system 1 Ändra språk i fönstret Om du vill ändra språket som visas i fönstret på kontrollpanelen gör du så här: 1 Tryck på Menu/Exit tills "Maskininst." visas högst upp i fönstret. 2 Tryck på bläddringsknappen ( eller ) tills "Sprak" visas längst ned i fönstret. 3 Tryck på Start/Enter. Den aktuella inställningen visas längst ned i fönstret. 4 Tryck på bläddringsknappen ( eller ) tills det språk som du vill välja visas längst ned i fönstret. 5 Tryck på Start/Enter för att spara ditt val. 6 När du ska gå tillbaka till vänteläget trycker du på Stop/Clear. INLEDNING 1.25

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

contact SAMSUNG worldwide

contact SAMSUNG worldwide Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

Här hittar du information

Här hittar du information Här hittar du information Installationshandbok Ger dig information om hur man sätter ihop skrivaren och installerar skrivarprogramvaran. Användarhandbok (den här manualen) Ger dig detaljerad information

Läs mer

användning hp LaserJet 5100

användning hp LaserJet 5100 användning hp LaserJet 5100 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

2500 Series allt-i-ett

2500 Series allt-i-ett 2500 Series allt-i-ett Komma igång December 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller

Läs mer

FAX L360 Bruksanvisning

FAX L360 Bruksanvisning FAX L360 Bruksanvisning Den här utrustningen följer i allt väsentligt kraven i EC-direktiv 1999/5/EC. Vi förklarar härmed att denna produkt följer EMC-kraven i ECdirektiv 1999/5/EC vid en nominell ineffekt

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok NPD3936-00 SV

Användarhandbok NPD3936-00 SV NPD3936-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Användarhandbok för Macintosh Guide

Användarhandbok för Macintosh Guide Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift.................................3 Knappar och lampor..................................................... 3 Pappersfack.............................................................

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer