BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

2 TEKNISK FÖRVALTNING Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens ansvarsområden, ordnings- och förhållningsregler, svar på våra mest frekventa frågor, tips och råd samt hänvisningar till annat informationsmaterial med mera. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vatten och avlopp 3 Gator och vägar 7 Parker och naturområden 10 Avfallshantering 14 Fastighet och bostad 17 Mark och exploatering 21 Organisation 22 Jourtelefon, felanmälan 24 Lomma kommun 2013 Foto: Christian Almström, Jeffery Richt - 2 -

3 VATTEN OCH AVLOPP Lomma VA-verk är den del av tekniska förvaltningen som ansvarar för vattenförsörjning till, och avloppsavledning från, fastigheterna inom kommunen. VA-verket ansvarar för drift och underhåll samt nyanläggning av kommunens VA-anläggningar. Vårt kranvatten i Lomma kommun produceras av Sydvatten och kommer vanligtvis ifrån sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras via cirka 100 kilometer långa ledningar innan det når Ringsjöverket. På vattenverket renas vattnet innan det når din kran. Noggranna kontroller utförs så att det inte innehåller mikroorganismer eller några skadliga ämnen. Vattenmätare För att veta hur mycket vatten som förbrukas hemma hos dig finns en vattenmätare installerad. En gång per år skickas avläsningskort ut till alla fastighetsägare vilket ska skickas in till VA-verket. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätaren finns tillgänglig och att den inte skadas, till exempel fryser sönder. Vattenmätaren byts omkring vart tionde år för ett normalt hushåll. När det blir aktuellt för byte eller avläsning lämnas meddelande om att tillträde till installationen behövs. Avstängningsventilerna som sitter före och efter vattenmätaren tillhör fastigheten och ska kontrolleras av fastighetsägaren inför byte av vattenmätare. Det här gäller för ledningar Gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-verkets ansvarsområde är förbindelsepunkten, som är den punkt där fastighetens vatten- och avloppsledningar ansluts till VA-verkets ledningsnät. Normalt ligger förbindelsepunkten strax utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen). Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar och andra VA-installationer innanför förbindelsepunkten. Du ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant som inte kräver bygglov eller bygganmälan, anordnas och utförs så att det uppfyller kraven. VA-taxan VA-verksamheten är en taxefinansierad verksamhet där kostnaderna för leverans och omhändertagande av vatten - 3 -

4 och avlopp ska täckas av förbrukningsavgifter, samtidigt som utbyggnad av ledningsnätet ska finansieras av anläggningsavgifter. Brukningstaxan Taxan består av en fast del som beror på fastighetens utformning och en rörlig del som baseras på vattenförbrukningen. Normalt får du faktura fyra gånger per år. För aktuellt pris besök eller ring kommunens Kontaktcenter på telefon Anläggningsavgiften Avgiften för nytt abonnemang är beroende av vilka ändamål som ska nyanslutas. För beräkning av anläggningsavgift, kontakta Kontaktcenter på Det här ingår i VA-taxan Den avgift du betalar täcker kostnaderna för: att rena dricks- och avloppsvattnet, att underhålla ledningar, pumpstationer, fördröjningsmagasin och andra anordningar, administration och information. De taxor VA-verket tar ut ska motsvara de kostnader verksamheten har. VAverket arbetar hårt för att abonnenterna ska få maximalt tillbaka för sina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning. Vattenhårdhet Vattnets hårdhet mäts i Tyska hårdhetsgrader ( dh ) och i Lomma kommun har vi ett mjukt vatten som i medeltal ligger på 3,4 dh men varierar mellan 2,9 dh och 3,6 dh. Tvätta inte bilen på gatan Tvätta bilen på bilvårdsanläggning som har rening av avloppsvattnet istället för att tvätta den på gatan. Tvättar du ändå bilen hemma använd den egna grusgången eller gräsmattan. Tvätta aldrig i närheten av vattendrag och använd miljöanpassat rengöringsmedel

5 Tips Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät Avloppet är inget sopnedkast, tänk därför på följande: Kasta inte dambindor, våtstarkt papper eller pappershanddukar i toaletten. Tandtråd som spolas ner kan orsaka stopp i de egna avloppsledningarna. Nedspolning av bomullspinnar, tops, kan orsaka stopp i reningsverkets pumpar. Fasta föremål som matrester, cigarettfimpar, kattsand, strumpbyxor och så vidare får inte kastas i avloppet. Lämna in kvicksilvertermometrar och medicin till apoteket, så att det inte hamnar i avloppet eller soporna! Lösningsmedel, färgrester och fotokemikalier ska lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral. Använd tvätt, disk- och rengöringsmedel som är miljömärkta. Dosera snålt då överdriven dosering skadar miljön. Samla upp använd matolja och stekfett i exempelvis en mjölkförpackning och lägg bland soporna (restavfall). Häll inte ut det i vasken. Rören, såväl era egna som de allmänna, sätts igen vilket kan orsaka stopp. Köksavfallskvarnar är inte tillåtna att koppla till vårt ledningsnät. Eftersom nätet inte är dimensionerat för detta kan det orsaka stopp i ledningarna. Absolut bäst för miljön och säkrast för ditt hem är givetvis att låta bli att köpa miljöfarliga produkter. Välj istället ett miljömärkt alternativ! Tänk på: Spola absolut inte ner överblivna medicinrester i avloppet lämna in dem på apoteket. Stopp i avloppet Får du stopp i avloppet hemma, använd mekaniska rensband, gummipropp eller liknande istället för starka kemiska propplösare. Rengör vattenlåsen en gång om året så kan du undvika stopp

6 Vad gör du om det händer..? Om du får vattenläckage i fastigheten Stäng ventilerna vid vattenmätaren, kontakta VVS-firma, om vattnet har orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag. Om du får källaröversvämning via avloppet Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar, flytta fuktkänsliga inventarier, skaffa hjälp med länspumpning hos Räddningstjänsten, om möjligt fotografera skador och troliga orsaker till översvämningen, var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten, ring ditt försäkringsbolag och ordna hjälp med skadereglering och uttorkning, anmäl översvämningen till VA-verket, eventuella ersättningskrav på VA-verket måste meddelas skriftligt. Vill du veta mer om vatten- och avloppsverksamheten i kommunen gå in på under Bygga, bo och miljö. Akuta fel och brister anmäls via Kontaktcenter under kontorstid på tel eller Övrig tid når du i stället SOS Alarm på tel

7 GATOR OCH VÄGAR Avdelningen Gata och park ansvarar för drift och underhåll samt nyanläggning av kommunens gator, gång- och cykelvägar, torg samt den allmänna belysningen knuten till dessa anläggningar. Gator och vägar Skador, hål eller ojämnheter som medför olycksrisk ska åtgärdas snarast möjligt. Uppsopning av glaskross och byte av skadade eller felaktiga trafikskyltar sker snarast efter det att vi fått reda på det. Sopning av gator och vägar utförs två gånger per år. Gatubelysning Tekniska förvaltningen håller på att slutföra arbetet med att byta ut all gammal belysningsarmatur mot nya lågenergiförbrukande armaturer. Enstaka lampor som gått sönder i gatubelysningen åtgärdas inom tre veckor efter felanmälan. Snöröjning Efter ett större snöfall sätter kommunen in alla tillgängliga resurser snarast möjligt. Kommunens resurser är dock dimensionerade för en genomsnittlig normalvinter. Det innebär att när en vinter med väsentligt mera snöfall än normalt inträffar, tar det längre tid att röja upp gator och vägar. Gång- och cykelvägar är prioriterade och hålls öppna så långt det är möjligt vintertid. På gångbaneutrymmet i anslutning till fastighetsgränsen är det fastighetsägarens ansvar att snarast ta bort snö och is som försvårar för gångtrafiken och att snarast sanda eller halkbekämpa på annat sätt. Mer information får du via under Bygga, Bo och miljö/gata och park. Akuta fel och brister anmäls via Kontaktcenter under kontorstid på eller Övrig tid når du i stället SOS Alarm på tel

8 eden PARKERING Borgeby När du ska parkera i kommunen slipper du parkeringsavgifter. Det enda som ibland behövs är en giltig p-skiva. För parkering inom kommunen gäller: timmarsparkering på lokalgator (villagator). 2. Parkering enligt skyltar med P-skiva. 3. Zonparkering i Lomma hamn endast på anvisade rutor och generellt 2 timmar på dagtid med P-skiva. Gratis P-skiva kan hämtas bland annat på kommunhuset och biblioteken. Badparkering Speciella badparkeringar Bjärred finns vid: 1. Långa Bryggan i Bjärred 2. Habo Ljungs camping 3. Båtuppläggningsplatsen i Lomma 4. Badvägen i Lomma 5. Hamnhusen i Lomma 6. Sjögräsgatan i Lomma Fjelievägen Västanvägen Norra Västkustvägen Kartorna finns även på: under Turism, kultur och fritid/natur och friluftsliv/stränder och badplatser. Lundavägen Badplatsen vid Långa bryggan Bjärreds saltsjöbad 1. "P) Södra Västkustvägen - 8 -

9 Badplatsparkeringar Habo Ljung Badplatsen vid Habo Ljungs camping 2. "P) Södra Västkustvägen 4. "P) Båtuppläggningsplats 3. "P) Badplatsen vid Lomma norra 5. Badplatsen vid Hamnhusen "P) 6. "P) Centrumgatan Strandvägen Lomma Vinstorpsvägen Karstorpsvägen Malmövägen - 9 -

10 PARKER OCH NATUROMRÅDEN Avdelningen Gata och park ansvarar för parker och grönområden, lekplatser, hamnen i Lomma och andra allmänna platser som till exempel stränder. Lekplatser Skador på lekredskap som innebär fara för barn åtgärdas inom en arbetsdag efter det att kommunen fått reda på det. Om det är nödvändigt tas utrustningen bort eller spärras av. Förteckning på lekplatser finns på bo och miljö/gata och park/lekplatser. Akuta fel och brister anmäls via Kontaktcenter under kontorstid på eller Stränder och badplatser I Lomma kommun finns följande badplatser från norr till söder: vid Långa bryggan intill Bjärreds Saltsjöbad, del av stranden vid Habo Ljungs camping. Lomma norra badplats (Lomma Beach), T-bryggan vid Hamnhusen, Se föregående uppslag för kartor på badplatser och badparkering. Badvattenprover tas enligt gällande föreskrifter. Resultatet av proverna finns tillgängligt via Kontaktcenter eller www. badplatsen.smi.se samt anslaget på badplatser. Läs mer på under Turism, kultur och fritid/natur och friluftsliv/stränder och badplatser eller Lokala ordningsföreskrifter. Hundar, allmänt En hund kan vara till glädje för många, men innebär också ett stort ansvar. Lämna inte din hund utan tillsyn. Plocka alltid upp det din hund lämnar efter sig. Det finns cirka 220 hundlatrinkärl utplacerade i kommunen. Låt inte din hund skälla ihållande så att det stör omgivningen. Hundar på badstränderna Hundar får inte vistas på kommunens badstränder under perioden 1 maj 31 augusti. Vistelseförbudet gäller dygnet runt under denna period

11 Övriga tider på året får hunden följa med på badstränderna för promenader. Fler regler om hur hundar och katter ska hållas finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. Du hittar den på under Bygga, bo och miljö, Miljö och hälsa, Djur och djurhållning/hund eller i Lokala ordningsföreskrifter. Användande av offentlig plats Ska du renovera hemma och behöver en container eller en plats att under kortare tid förvara byggmaterial i, eller för övrigt använda allmän platsmark för någon aktivitet? Då måste du söka tillstånd för upplåtelse av allmän platsmark, i dagligt tal kallat belamringstillstånd. Belamringstillstånd behövs till exempel också om du måste köra via parkmark för att kunna komma till den egna tomten från baksidan. Tillstånd söker du hos polisen. Polisen tar ut en kostnad för tillståndet. Blankett kan hämtas på en polisstation och skickas in till: Polismyndigheten i Skåne Polisområde Mellersta Skåne Kävlinge Malmö Upplysning kan lämnas av polisen på tel Du hittar mer info på polisens eller kommunens hemsida. Klipp häcken Små barn och djur har svårt att synas bakom hög vegetation. Tänk på säkerheten och förbättra sikten i korsningar genom att hålla växtligheten låg och håll den innanför din tomtgräns. Detta gäller både allmän plats och privata fastigheter. Till tomtägaren: Klipp häcken! Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den. Du kan läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare i foldern Klipp häcken! Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den. Du hittar hela foldern på under Bygga, bo och miljö/gata och park/ Träd och häckar vid tomtgräns. Du kan också beställa den via Kontaktcenter. INFO: I Lokala ordningsföreskrifter kan du bland annat läsa om våra allmänna platser och förhållningsreglerna till dessa. Under Åläggande om gångbanerenhållning kan du läsa om vilka skyldigheter du har som fastighetsägare, när det till exempel gäller snöskottning eller vegetation utanför fastighetsgränsen. Läs mer om detta på Bygga, bo och miljö/gata och park

12 ga toaletter Bjärred Norra Västkustvägen Västanvägen Offentliga toaletter Habo Ljung Södra Västkustvägen Lomma

13 Offentliga toaletter Följande toaletter är öppna hela året, kl 06 24: Naturreservat Löddeås mynning Västra Kennelvägen vid stranden i Bjärred Parkallén vid Långa bryggan i Bjärred Grönhögarna vid Lerbäcksväg i Habo Hamnen En sugtömningsstation för småbåtar finns på Varvstorget och nås enkelt från Höje å. En miljöstation för båtägarna finns vid båtuppläggningen (radiomasten). Hamnfodge Lars Jörnvi svarar på frågor om gästhamnen på tel För gästplatser, kontakta LBS (Lommabuktens Seglarklubb). Du hittar information om båtplatser, kö med mera i Bestämmelser för hyra av båtplatser av Lomma kommun på: under Turism, kultur och fritid/natur och friluftsliv/båtplatser. Habo Ljung Strandfuret Lomma/Lomma norra badstrand Strandpromenaden i Lomma Hamn Sandhamnsgatan 2, Seglarklubben Kajgatan, Lomma Sandhamnsgatan vid T-bryggan i Lomma Höjeågatan, Kryssarklubben, i Lomma är öppen 15/4-15/10, kl Sandstensgatan vid Busstorget/gatuköket i Lomma centrum. Öppen på samma tider som gatuköket. Tillgång via gatuköket. Centrumtorget i Lomma (öppnar april 2014) Utöver ovanstående toaletter tillkommer så kallade bajamajor under badsäsongen vid en del badplatser där det inte är nära till någon av de ovanstående permanenta toaletterna Uppläggning av mindre båtar Mindre båtar får under september till och med maj läggas upp väster om strandstråket mellan Öresundsvägen och Näktergalsvägen i Bjärred samt väster om strandstråket på fastighet Ljunghuset 1:1 i Habo Ljung. Övrig tid på året ska dessa områden vara fria från båtar, bryggor och dess tillbehör. Båten ska läggas i öst-västlig riktning med kölen uppåt, så att den så lite som möjligt hindrar allmänhetens vistelse. Om du önskar lägga upp båt eller placera båtkärra på annan allmänplats eller under övrig tid på anvisat strandavsnitt behövs belamringstillstånd. Mer information finner du på Lomma kommuns hemsida under Bygga, bo och miljö /Gata och park/upplåtelse av allmän platsmark.

14 AVFALLSHANTERING Avdelningen Gata och Park ansvarar för hämtning och borttransport av hushållsavfall samt trädgårdsavfall inom Lomma kommun. Det är företaget SITA som hämtar ditt hushållsavfall på uppdrag av Lomma kommun. SITA kan även hjälpa dig med tjänster som exempelvis hyra av container, cisternkontroll, källsortering i flerfamiljsfastigheter och helhetslösningar inom avfall och återvinning. Matavfall I Lomma kommun är det obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut matavfallet. Matavfallet behandlas så att det blir biogas som kan användas som fordonsbränsle. Samtidigt får vi biogödsel som kan användas i jordbruket. Vi är alla återvinnare! Varje medborgare har enligt lag skyldighet att sortera ut förpackningar och returpapper ur hushållsavfallet och lämna till materialåtervinning. Lomma kommun erbjuder sedan 2010 hushållsnära insamling i åtta fack. Hämtningstider och placering Hämtning av sopkärl sker på bestämda dagar, även helgdagar om inget annat meddelas. I en- och tvåfamiljsbostäder hämtar vi avfallet varannan vecka, förutom vecka 27 36, då vi hämtar varje vecka. På grund av trafiksäkerhet samt framkomlighet för funktionshindrade och övriga förbipasserande ska kärlen stå vid tomtgräns på den egna fastigheten. De får maximalt stå två meter från gatan och måste ha handtaget utåt, så att sophämtarna lätt kommer åt dem. För mer information och sopsorteringsguide, se under Bygga, bo och miljö, Avfall och återvinning eller se/lomma. Du kan också kontakta SITA:s kundtjänst på tel Restavfall och matavfall sorteras i olika påsar.

15 Hjälp till att hålla våra återvinningsstationer i ordning!

16 Återvinningsstationer Har du inte avfalls- och återvinningskärl vid din bostad, måste du lämna batterier, tidningar och återvinningsbara förpackningar av glas, papper, metall och plast på återvinningsstationerna. Företaget FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ska se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. De ansvarar även för våra återvinningsstationer som finns på följande platser: Mellanvångsvägen i Bjärred Tennisvägen i Borgeby (p-plats idrottsplatsen) Bäckvägen i Flädie (Lantmannaaffären) Sandstensgatan i Lomma (Konsum vid vårdcentralen) Svanetorpsvägen i Lomma (Malmövägen mot Åkarp) Läs mer om återvinningsstationerna på FTI:s hemsida: Farligt avfall Farligt avfall kallas den typ av avfall som kan vara skadligt för miljön eller hälsan om den inte tas omhand på rätt sätt. Därför är det av största vikt att sortera ut det farliga avfallet från det övriga avfallet i hushållet. Farligt avfall från hushållen är till exempel lågenergilampor, lysrör, småelektronik, småbatterier och rester av färg, lack, lim, lösningsmedel, spillolja och starka rengöringsmedel. Dessa avfallsslag ska lämnas på någon av Sysavs återvinningscentraler, alternativt till Farligt Avfall-bilen. Denna stannar i Lomma och Bjärred två gånger per år. För bilens turlista och mer information, se Överblivna läkemedel eller hjälpmedel som kanyler eller liknande hjälpmedel hör inte hemma i soppåsen, utan ska återlämnas till apotek. Tips Goda råd för avfallshantering Ställ tunnorna i skugga/under tak om möjlighet finns, på din egen tomt. Använd tillhandahållen behållare för matavfallspåsen (öppen behållare som medger luftning av påsen). Lägg lite tidningspapper eller hushållspapper i botten av papperspåsen, om det behövs. Låt skal och annat matavfall rinna av innan det läggs i matavfallspåsen. Fyll inte matavfallspåsen mer än till angiven fyllnadshöjd (markering finns på påsen). Byt påsen cirka två gånger i veckan

17 FASTIGHET OCH BOSTAD Fastighetsavdelningen ansvarar för byggnation, drift, underhåll och förvaltning av kommunens och de kommunala bolagens fastigheter. Fastigheterna omfattar lokaler för skolor, förskolor, fritidsanläggningar, kulturbyggnader, HVO-byggnader (Hälsa-, vård- och omsorg) och övriga kommunala byggnader. Aktuella byggprojekt Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste åren, mycket på grund av sitt kustnära läge och attraktiva boende. Den stora inflyttningen har skapat nya behov av lokaler för kommunens verksamheter. Vill du läsa om aktuella byggprojekt, besök byggprojekt. Bostadsanpassning Bidrag för bostadsanpassning lämnas av kommunens tekniska förvaltning till enskild person med bestående funktionsnedsättning som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan med hyres- eller bostadsrätt. Anpassningsbidrag lämnas för bostadens fasta funktioner. Tillgänglighetsanpassning Detta arbete utförs av tekniska förvaltningen in- och utvändigt i offentlig miljö för olika funktionsnedsättningar och följs upp kontinuerligt. Tipsa gärna kommunen om platser som behövs ses över på tel eller Vill du ha hjälp med detaljplaner, bygglov, byggsamråd eller miljöärenden, kontakta Miljö- och byggförvaltningen via Kontaktcenter eller Bostadskö Stena Fastigheter AB äger och förvaltar flertalet av de hyresrätter som finns i kommunen. För information om lediga lägenheter, läs mer på eller Du kan anmäla fel eller skadegörelse på kommunala fastigheter på tel eller under kontorstid. Under övrig tid, ring SOS-Alarm på tel De kontaktar kommunens fastighetsberedskap

18 Tomtkö Kommunen administrerar den kommunala tomtkön. För information om utbudet av fribyggartomter vänd dig till kommunens exploateringsenhet. Om du vill ställa dig i tomtkö, anmäl detta på under Bygga, bo och miljö/bostäder och tomter/tomt och småhuskö. Energi- och klimatrådgivning Den kommunala energirådgivaren är en konsumentvägledare inom energifrågor. Den kostnadsfria energirådgivningen vänder sig till boende, bostadsrättsföreningar samt mindre och medelstora företag i kommunen. Behöver du, som boende eller företagare, råd om energihushållning, energieffektivisering, energispartips, upplysning om olika produkter, val av värmesystem eller liknande, går det bra att kontakta energirådgivaren på tel INFO Lomma kommun har avtal med Skorstensteamet i Skåne AB, när det gäller sotning. Avtalet innebär att de, förutom sotningen, även sköter den lagstadgade brandskyddskontrollen av skorstenar och eldstäder

19 Energispartips Minska onödiga transporter. Handla närodlat och närtillverkat så mycket som möjligt. Byt ut trasiga lampor mot energisnåla på platser där lampor brinner längre tid. Se till att datorer har program som släcker skärmen när den inte används. En skärmsläckare med motiv sparar inte mycket energi. Stäng helst dator och skärm. Se till att disk- och tvättmaskin är välfyllda. Planera! Att tina mat i mikrovågsugnen drar onödig energi. Om du tinar mat i kylen, minskar kylan skåpets energiförbrukning. Se till att kastrullen är lika stor som plattan och har plan botten. Koka alltid med lock, när det går. Ägg går jättebra att koka enligt följande: häll i några centimeter vatten i kastrullen, lägg i äggen, koka upp, stäng av plattan och låt äggen ligga i vattnet cirka 7 minuter. Stäng av TV:n för natten med on/off-knappen, inte med fjärrkontrollen. Skrapa av matrester i stället för att spola av med varmvatten. Lägg matvarorna i frysen på ett sätt så att du hittar dem snabbt då behöver du inte ha dörren öppen så länge. Släck efter dig

20 - 20 -

21 MARK OCH EXPLOATERING Exploateringsenheten förvaltar kommunens mark. Expoateringsenheten tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. Villkoret för att köpa en kommunal fribyggartomt är att man står i den kommunala tomtkön. Utbudet av tomter varierar med tiden men det är kommunens ambition att kunna erbjuda tomter av varierade storlekar i olika delar inom kommunen. Tomterna säljs vanligtvis fastighetsbildade. För att få information om skicket på varje enskild tomt bör man kontakta exploateringsenheten. Vatten och avlopp är normalt framdragen till tomtgränsen. Det tillkommer anslutningsavgift utöver tomtpriset. Tomter för verksamhet Enheten tillhandahåller också verksamhetstomter. Till dessa tomter finns ingen speciell kö. Exploateringsenheten upprättar också avtal som gäller arrende, nyttjanderätter, servitut, skötsel med mera. INFO: Har du frågor om fastighetsreglering eller andra lantmäteriförrättningar, handläggs dessa av Lantmäterimyndigheten i Malmö, Du når dem på telefon eller via e-post: Miljö- och byggförvaltningen tillhandahåller kartor och utför tjänster som framtagande av nybyggnadskartor, inmätningar, utsättningar, lägeskontroller med mera, enligt taxa

22 ORGANISATION Kommunfullmäktige Revision Kommunal valberedning Kommunledningskontor Kommunstyrelse Valnämnd Överförmyndare Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Socialförvaltning Förvaltning för utbildning, kost, kultur och fritid Teknisk förvaltning Miljö- och byggförvaltning Politisk styrning Det högsta beslutande organet i kommunen, kommunfullmäktige, består av 45 folkvalda politiska ledamöter. Fullmäktige väljer i sin tur dels en kommunstyrelse bestående av 13 ledamöter, och lika många ersättare, samt olika nämnder som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhetsområden. Den här foldern beskriver verksamheterna som hamnar under tekniska nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden Tekniska nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnanläggningar. Dessutom ansvarar nämnden för transport, återvinning och bortskaffande av avfall samt trafikfrågor

23 Tekniska förvaltningen Till sin hjälp att bereda, förvalta och verkställa de politiska besluten har nämnden en tjänstemannaorganisation Tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen består av följande avdelningar: 1. Fastighet ansvarar för kommunens förvaltning, drift och nyproduktion av fastigheter samt energirådgivning, 2. Gata och park ansvarar för kommunens förvaltning och nyanläggning av gator, parker, trafik och hamn samt renhållning, 3. VA-verket ansvarar för kommunens vatten och avloppshantering, 4. Exploateringsenheten ansvarar för till exempel tomtkö, arrende- och fastighetsärenden. KONTAKTA OSS Vill du nå politiker eller tjänstemän inom Lomma kommun, kontakta kommunens Kontaktcenter på tel eller så hjälper de dig vidare. Synpunkter på kommunens verksamhet kan du också lämna på LUKAS, kommunens synpunktshantering. Läs mer om LUKAS på Lomma kommun Hamngatan LOMMA Tel

24 JOURTELEFON, FELANMÄLAN Felanmälan Gata, Park och VA Kontaktcenter, Lomma kommun, tel För akut felanmälan efter kontorstid, ring: SOS Alarm tel Avfall och återvinning SITA, tel , SYSAV, tel , Återvinningsstationerna: FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen), tel , Bostadskö Stena Fastigheter AB (hyreslägenheter) tel (växel), (serviceanmälan), Bo Plats Syd, tel Tekniska förvaltningen Hamngatan 3, LOMMA

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Innehållsförteckning Inflyttning s. 3-4 För ett trivsamt boende s. 5-16 Avflyttning s. 17-19 Sopsortering och återvinning s. 20-26 Hur vi arbetar s. 27-29 Övrigt

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Arbetsmarknad. Bosättningsmönster

Arbetsmarknad. Bosättningsmönster Att bo i Sverige Arbetsmarknad Den svenska arbetsmarknaden förändrar sig snabbt. Den påverkas mycket av vad som händer i världen. Det finns 4 993 000 personer som kan arbeta i Sverige. Av dem är det 4

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer