BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

2 TEKNISK FÖRVALTNING VATTEN OCH AVLOPP Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens ansvarsområden, ordnings- och förhållningsregler, svar på våra mest frekventa frågor, tips och råd, samt hänvisningar till annat informationsmaterial med mera. Lomma VA-verk är den del av tekniska förvaltningen som ansvarar för vattenförsörjning till, och avloppsavledning från, fastigheterna inom kommunen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vatten och avlopp 3 Gator och vägar 7 Parker och naturområden 10 Avfallshantering 14 Fastighet och bostad 17 Fastighetsärenden, exploatering och kartor 21 Organisation 22 Jourtelefon, felanmälan 24 Foto: Christian Almström, Eva Jansson, Lasse Davidsson, Mät- och exploateringsavdelningen VA-verket ansvarar för drift och underhåll samt nyanläggning av kommunens VA-anläggningar. Vårt kranvatten i Lomma kommun produceras av Sydvatten och kommer vanligtvis ifrån sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras via cirka 100 kilometer långa ledningar innan det når Ringsjöverket. På vattenverket renas vattnet innan det når din kran. Noggranna kontroller utförs så att det inte innehåller mikroorganismer eller några skadliga ämnen. Vattenmätare För att veta hur mycket vatten som förbrukas hemma hos dig finns en vattenmätare installerad. En gång per år skickas avläsningskort ut till alla fastighetsägare vilket ska skickas in till VA-verket. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätaren finns tillgänglig och att den inte skadas, till exempel fryser sönder. Vattenmätaren byts omkring vart tionde år för ett normalt hushåll. När det blir aktuellt för byte eller avläsning lämnas meddelande om att tillträde till installationen behövs. Avstängningsventilerna som sitter före och efter vattenmätaren tillhör fastigheten och ska kontrolleras av fastighetsägaren inför byte av vattenmätare. Det här gäller för ledningar Gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-verkets ansvarsområde är förbindelsepunkten, som är den punkt där fastighetens vatten- och avloppsledningar ansluts till VA-verkets ledningsnät. Normalt ligger förbindelsepunkten strax utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen). Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar och andra VA-installationer innanför förbindelsepunkten. Du ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant som inte kräver bygglov eller bygganmälan, anordnas och utförs så att det uppfyller kraven. VA-taxan VA-verksamheten är en taxefinansierad verksamhet där kostnaderna för leve

3 rans och omhändertagande av vatten och avlopp ska täckas av förbrukningsavgifter, samtidigt som utbyggnad av ledningsnätet ska finansieras av anläggningsavgifter. Brukningstaxan Taxan består av en fast del som beror på fastighetens utformning och en rörlig del som baseras på vattenförbrukningen. Normalt får du faktura fyra gånger per år. För aktuellt pris besök eller ring kommunens VA-tekniker på Anläggningsavgiften Avgiften för nytt abonnemang är beroende av vilka ändamål som ska nyanslutas. För beräkning av anläggningsavgift, kontakta VA-verket på Det här ingår i VA-taxan Den avgift du betalar täcker kostnaderna för: att rena dricks- och avloppsvattnet, att underhålla rör, fysiska anläggningar (pumpstationer och så vidare), administration och information. De taxor VA-verket tar ut ska motsvara de kostnader verksamheten har. VAverket arbetar hårt för att abonnenterna ska få maximalt tillbaka för sina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning. Vattenhårdhet Vattnets hårdhet mäts i Tyska hårdhetsgrader ( dh ) och i Lomma kommun har vi ett mjukt vatten som i medeltal ligger runt 3,4 dh men varierar mellan 2,9 dh och 3,6 dh. Tips Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät Avloppet är inget sopnedkast, tänk därför på följande: Nedspolning av bomullspinnar, tops, kan orsaka stopp i reningsverkets pumpar. Kasta inte dambindor, våtstarkt papper eller pappershanddukar i toaletten. Fasta föremål som matrester, cigarettfimpar, kattsand, strumpbyxor och så vidare får inte kastas i avloppet. Tandtråd som spolas ner i toaletten kan orsaka stopp i de egna avloppsledningarna. Spola absolut inte ner överblivna medicinrester lämna in dem på apoteket. Lämna in kvicksilvertermometrar till apoteket, så att kvicksilvret inte hamnar i avloppet eller soporna! Lösningsmedel, färgrester och fotokemikalier ska lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral. Använd tvätt, disk- och rengöringsmedel som är miljömärkta. Dosera snålt då överdriven dosering skadar miljön. Samla upp använd matolja och stekfett i exempelvis en mjölkförpackning och lägg bland soporna (restavfall). Häll inte ut det i vasken. Rören, såväl era egna som de allmänna, sätts igen vilket kan orsaka stopp. Köksavfallskvarnar är inte tillåtna att koppla till vårt ledningsnät. Eftersom nätet inte är dimensionerat för detta kan det orsaka stopp i ledningarna. Absolut bäst för miljön och säkrast för ditt hem är givetvis att låta bli att köpa miljöfarliga produkter. Välj istället ett miljömärkt alternativ! Stopp i avloppet Får du stopp i avloppet hemma, använd mekaniska rensband, gummipropp eller liknande istället för starka kemiska propplösare. Rengör vattenlåsen en gång om året så kan du undvika stopp. Tvätta inte bilen på gatan Tvätta bilen på bilvårdsanläggning som har rening av avloppsvattnet istället för att tvätta den på gatan. Tvättar du ändå bilen hemma använd den egna grusgången eller gräsmattan. Tvätta aldrig i närheten av vattendrag och använd miljöanpassat rengöringsmedel

4 Vad gör du om det händer..? GATOR OCH VÄGAR Om du får vattenläckage i fastigheten Stäng ventilerna vid vattenmätaren, kontakta VVS-firma, om vattnet har orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag. Om du får källaröversvämning via avloppet Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar, flytta fuktkänsliga inventarier, skaffa hjälp med länspumpning hos Räddningstjänsten, om möjligt fotografera skador och troliga orsaker till översvämningen, var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten, ring ditt försäkringsbolag och ordna hjälp med skadereglering och uttorkning anmäl översvämningen till VA-verket, eventuella ersättningskrav på VA-verket måste meddelas skriftligt. Vill du veta mer om vatten- och avloppsverksamheten i kommunen gå in på under Bygga, bo och miljö. Akuta fel och brister anmäls via kommunens växel under kontorstid på tel Övrig tid når du i stället SOS Alarm på tel Avdelningen Gata och park ansvarar för drift och underhåll samt nyanläggning av kommunens gator, gång- och cykelvägar, torg samt den allmänna belysningen knuten till dessa anläggningar. Gator och vägar Skador, hål eller ojämnheter som medför olycksrisk ska åtgärdas snarast möjligt. Uppsopning av glaskross och byte av skadade eller felaktiga trafikskyltar sker snarast efter det att vi fått reda på det. Sopning av gator och vägar utförs två gånger per år. Akuta fel och brister anmäls via kommunens växel under kontorstid på tel Övrig tid når du i stället SOS Alarm på tel Snöröjning Efter ett större snöfall sätter kommunen in alla tillgängliga resurser snarast möjligt. Kommunens resurser är dock dimensionerade för en genomsnittlig normalvinter. Det innebär att när en vinter med väsentligt mera snöfall än normalt inträffar, tar det längre tid att röja upp gator och vägar. Gång- och cykelvägar är prioriterade och hålls öppna så långt det är möjligt vintertid. På gångbaneutrymmet i anslutning till fastighetsgränsen är det fastighetsägarens ansvar att snarast ta bort snö och is som försvårar för gångtrafiken och att snarast sanda eller halkbekämpa på annat sätt. Mer information om vinterväghållningen får du via under Bygga, bo och miljö, Trafik och kommunikationer, Gator. Gatubelysning Tekniska förvaltningen har bytt ut all gammal belysningsarmatur mot nya lågenergiförbrukande armaturer. Felanmälan lämnas till kommunens gatubelysningsentreprenör: Kraftringen Service på tel eller

5 Karstorpsvägen Karstorpsvägen Vinstorpsvägen PARKERING Parkering När du ska parkera i kommunen slipper du parkeringsavgifter. Det enda som ibland behövs är en giltig p-skiva. HABO LJUNGS CAMPING För parkering inom kommunen gäller: timmarsparkering på lokalgator (villagator). 2. Parkering enligt skyltar med P-skiva. 3. Zonparkering i Lomma hamn endast på anvisade rutor och generellt 2 timmar på dagtid med P-skiva. Gratis P-skiva kan hämtas bland annat på kommunhuset och biblioteken. Södra Västkustvägen Prästbergavägen Badparkering Speciella badparkeringar finns vid Långa Bryggan i Bjärred, vid Lomma norra camping, Habo Ljung och hamnhusen i Lomma. HABO LJUNG BÅTUPP- LÄGGNING STRANDFURET LOMMA HAMN BJÄRREDS SALTSJÖBAD HÖJE Å Strandvägen Södra Västkustvägen T-BRYGGAN Centrumgatan LÅNGA BRYGGAN Centrumgatan Centrumgatan LÅNGA BRYGGAN I BJÄRRED HAMNHUSEN I LOMMA Karstorpsvägen

6 PARKER OCH NATUROMRÅDEN Avdelningen Gata och park ansvarar för parker och grönområden, lekplatser, hamnen i Lomma och andra allmäna platser som till exempel stränder. Lekplatser Skador på lekredskap som innebär fara för barn åtgärdas inom en arbetsdag efter det att kommunen fått reda på det. Om det är nödvändigt tas utrustningen bort eller spärras av. Fel och brister anmäls via kommunens växel under kontorstid på tel Hundar, allmänt En hund kan vara till glädje för många, men innebär också ett stort ansvar. Lämna inte din hund utan tillsyn. Plocka alltid upp det din hund lämnar efter sig. Låt inte din hund skälla ihållande så att det stör omgivningen. Hundar på badstränderna Hundar får inte vistas på kommunens badstränder under perioden 1 maj 31 augusti. Vistelseförbudet gäller dygnet runt under denna period. Övriga tider på året får hunden följa med på badstränderna för promenader. Fler regler om hur hundar och katter ska hållas finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. Du hittar den på under Bygga, bo och miljö, Miljö och hälsa, Djur och djurhållning/hund eller i Lokala ordningsföreskrifter. Stränder och badplatser I Lomma kommun finns följande badplatser: vid Långa bryggan intill Bjärreds Saltsjöbad, T-bryggan vid Hamnhusen, Lomma norra badplats (Lomma Beach), del av stranden vid Habo Ljungs camping. En av kommunens badbryggor, T-bryggan, i Lomma, har en ramp som leder ner i vattnet för dig som har svårt att gå i trappor. Klipp häcken Tänk på säkerheten och förbättra sikten i korsningar genom att hålla växtligheten låg och håll den innanför din tomtgräns. Detta gäller både allmän plats och privata fastigheter. Du kan läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare i foldern Klipp häcken! Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den. Du hittar hela foldern på under Bygga, bo och miljö. Du kan också beställa den via Lomma kommuns växel. Användande av offentlig plats Ska du renovera hemma och behöver en container eller en plats att under kortare tid förvara byggmaterial i, eller för övrigt använda allmän platsmark för någon aktivitet? Då måste du söka tillstånd för upplåtelse av allmänna platsmark, i dagligt tal kallat belamringstillstånd. Belamringstillstånd behövs till exempel också om du måste köra via parkmark för att kunna komma till den egna tomten från baksidan. Till tomtägaren: Klipp häcken! Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den. Tillstånd söker du hos polisen. Polisen tar ut en kostnad för tillståndet. Blankett kan hämtas på en polisstation och skickas in till: Polismyndigheten i Skåne Polisområde Mellersta Skåne Kävlinge Malmö Upplysning kan lämnas av polisen på tel Du hittar mer info på polisens hemsida eller kommunens hemsida. INFO: I Lokala ordningsföreskrifter kan du bland annat läsa om våra allmänna platser och förhållningsreglerna till dessa. I Åläggande om gångbanerenhållning kan du läsa om vilka skyldigheter du har som fastighetsägare för allmän platsmark utanför fastigheten, så kallat gångbaneutrymme

7 Prä kustvägen Norra Villavägen BJÄRRED T-BRYGGAN SMÅBÅTS- HAMN Katjavägen Gyllenvägen Aromavägen Västra Kennelvägen STRANDFURET Västanvägen Hagtornsvägen Strandvägen TOALETTER Trädgårdsgatan Östra Kennelvägen Vallmovägen Neptunivägen LOMMA HAMN HÖJE Å Centrumgatan BIBLIOTEK Centrumgatan Lerbäcks väg Södra Västkustvägen Tappers väg Åkervägen Strandvägen Vinstorpsvägen Lerbäcks väg HABO LJUNG Ängsvägen Säkerhetsutrustning finns i anslutning till våra badstränder. Badvattenprover tas enligt gällande föreskrifter. Resultatet av proverna finns tillgängligt via kommunens växel och hemsida samt anslaget på badplatser. Information om kommunens badparkeringar hittar du på sidan 8 9. Läs mer på under Kultur och fritid, Natur och friluftsliv, Stränder och badplatser eller i Lokala ordningsföreskrifter. Offentliga toaletter Följande toaletter är öppna hela året, kl 06 24: Västra Kennelvägen vid stranden i Bjärred Grönhögarna vid Lerbäcksväg i Habo Strandfuret Lomma/Lomma norra badstrand (se bild) Strandpromenaden i Lomma Hamn Oscars varv, Kajgatan i Lomma Sandhamnsgatan 2, Seglarklubben Sandstensgatan vid Busstorget/gatuköket i Lomma centrum. Öppen på samma tider som gatuköket. Tillgång via gatuköket. Nedanstående toaletter är öppna under tiden 1/5 31/10 kl 06 24: Parkallén vid Långa bryggan i Bjärred Sandhamnsgatan vid T-bryggan i Lomma Utöver ovanstående toaletter tillkommer så kallade bajamajor under bad- säsongen vid en del badplatser där det inte är nära till någon av de ovanstående permanenta toaletterna. Strandfuret Kommunen kommer de närmsta åren att byta ut uttjänta toaletter samt komplettera med nya längs med kuststräckan. Hamnen En sugtömningsstation för småbåtar har nyligen installerats på Varvstorget och nås enkelt från Höje å. En miljöstation för båtägarna finns vid båtuppläggningen (radiomasten). Hamnfodge Lars Jörnvi svarar på frågor om gästhamnen på tel För gästplatser, kontakta LBS (Lommabuktens Seglarklubb). Du hittar information om båtplatser, kö med mera i Bestämmelser för hyra av båtplatser av Lomma kommun på: under Kultur och fritid/ båtplatser.

8 AVFALLSHANTERING Avdelningen Gata och Park ansvarar för hämtning och borttransport av hushållsavfall samt trädgårdsavfall inom Lomma kommun. Det är företaget SITA som hämtar ditt hushållsavfall på uppdrag av Lomma kommun. SITA kan även hjälpa dig med tjänster som exempelvis hyra av container, cisternkontroll, källsortering i flerfamiljsfastigheter och helhetslösningar inom avfall och återvinning. Matavfall I Lomma kommun är det obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut matavfallet. Matavfallet behandlas så att det blir biogas som kan användas som fordonsbränsle. Samtidigt får vi biogödsel som kan användas i jordbruket. De nya renhållningsfordonen körs på gas. Vi är alla återvinnare! Varje medborgare har skyldighet att sortera ut förpackningar och returpapper ur hushållsavfallet och lämna till materialåtervinning. Sedan 1 januari 2010 erbjuder Lomma kommun hushållsnära insamling i 8 fack. Hämtningstider och placering av sopkärl Hämtningen sker på bestämda dagar, även helgdagar om inget annat meddelas. I en- och tvåfamiljsbostäder hämtar vi avfallet varannan vecka, förutom vecka då vi hämtar varje vecka. På grund av framkomlighet för funktionshindrade och övriga gående ska kärlen stå vid tomtgräns på den egna fastigheten. De måste dock stå på ett sätt så att sophämtarna lätt kommer åt dem. För mer information se under Bygga, bo och miljö, Avfall och återvinning eller Du kan också kontakta SITA:s kundtjänst på tel Restavfall och matavfall sorteras i olka påsar

9 Återvinningsstationer Har du inte avfalls- och återvinningskärl vid din bostad, måste du lämna återvinningsbara förpackningar som glas, papper, metall, plast med mera samt tidningar och batterier på återvinningsstationerna. FTI, ett företag inom återvinningsbranschen som ska se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns, ansvarar för återvinningsstationerna som finns på följande platser: Mellanvångsvägen i Bjärred Tennisvägen i Borgeby (p-plats idrottsplatsen) Bäckvägen i Flädie (Lantmannaaffären) Sandstensgatan i Lomma (Konsum vid vårdcentralen) Svanetorpsvägen i Lomma (Malmövägen mot Åkarp) Läs mer om återvinningsstationerna på FTI AB (Förpacknings och tidningsindustrin) Tips Goda råd för avfallshantering Miljöstation Farligt avfall Farligt avfall kallas den typ av avfall som kan vara skadligt för miljön eller hälsan om den inte tas omhand på rätt sätt. Därför är det viktigt att sortera ut det farliga avfallet från det övriga avfallet i hushållet. Farligt avfall från hushållen är till exempel lågenergilampor, lysrör, rester av färg, lack och lim, lösningsmedel, spillolja, starka rengöringsmedel, småbatterier med mera. Dessa avfallsslag ska lämnas på kommunens Miljöstation eller på någon av SYSAV:s återvinningscentraler. Miljöstationen är placerad på Vegagatan 16 i Lomma, inom affärsverksamheten ABC Järn & Färgs område, och är tillgänglig under färghandelns öppettider. Ställ tunnorna i skugga/under tak om möjlighet finns. Använd tillhandahållen behållare för matavfallspåsen (öppen behållare som medger luftning av påsen). Lägg tidningspapper eller hushållspapper i botten av papperspåsen. Låt skal och annat matavfall rinna av innan det läggs i påsen. Fyll inte påsen mer än till angiven fyllnadshöjd (markering finns på påsen). Byt påsen ofta. FASTIGHET OCH BOSTAD Bygg- och fastighetsavdelningen ansvarar för utredningar, projektering och genomförande av ny-, om- och tillbyggnader av kommunens fastigheter såsom förskolor, skolor, äldreboenden samt andra kommunala byggnader. Avdelningen ansvarar dessutom för förvaltningen av kommunens och de kommunala bolagens fastigheter. Fastighetsansvaret innebär bland annat handläggning av ärenden som gäller förvaltning, drift och underhåll. Lomma kommuns egna fastigheter omfattar lokaler för skolor, förskolor, fritidsanläggningar, kulturbyggnader, bostäder, HVO-byggnader (hälsa-, vård och omsorg) och övriga förvaltningsbyggnader. Bostadsanpassning Bidrag för bostadsanpassning lämnas av kommunens tekniska förvaltning till enskild person med bestående funktions- Du kan anmäla fel eller skadegörelse på kommunala fastigheter på tel under ordinarie arbetstid. Under övrig tid, ring SOS-Alarm på tel De kontaktar kommunens fastighetsberedskap. hinder som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan med hyres- eller bostadsrätt. Anpassningsbidrag lämnas för bostadens fasta funktioner. Tillgänglighetsanpassning Utförs av tekniska förvaltningen in- och utvändigt i offentlig miljö för olika funktionshinder. Detta arbete följs upp kontinuerligt. Tipsa gärna kommunens byggnadsingenjör om platser som behövs ses över på telefon Vill du ha hjälp med detaljplaner, bygglov, byggsamråd eller miljöärenden, kontakta Miljö- och byggförvaltningen, via kommunens växel Bostadskö Stena Fastigheter AB äger och förvaltar flertalet av de hyresrätter som finns i kommunen. För information om lediga lägenheter, läs mer på Stena fastigheters hemsida:

10 Tomtkö Kommunen administrerar den kommunala tomtkön. För information om utbudet av fribyggartomter vänd dig till kommunens Mät- och exploateringsavdelning. Om du vill ställa dig i bostads- eller tomtkö, anmäl detta på under Bygga, bo och miljo, Bostäder och tomter/ tomt och bostadskö. Aktuella byggprojekt Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste åren, mycket på grund av sitt kustnära läge och attraktiva boende. Den stora inflyttningen har skapat nya behov av lokaler för kommunens verksamheter. Vill du läsa om aktuella byggprojekt, besök byggprojekt. Energi- och klimatrådgivning Den kommunala energirådgivaren är en konsumentvägledare inom energifrågor. Den kostnadsfria energirådgivningen vänder sig till boende, bostadsrättsföreningarsamt mindre och medelstora företag i kommunen. Behöver du som boende eller företagare råd om energihushållning, energieffektivisering, energispartips, upplysning om olika produkter, val av värmesystem eller liknande, går det bra att kontakta energirådgivaren på telefon Energispartips Minska onödiga transporter. Handla närodlat och närtillverkat så mycket som möjligt. Byt ut trasiga lampor mot energisnåla på platser där lampor brinner längre tid. Se till att datorer har program som släcker skärmen när den inte används. En skärmsläckare med motiv sparar inte mycket energi. Stäng helst dator och skärm. Se till att disk- och tvättmaskin är välfyllda. Planera! Att tina mat i mikrovågsugnen drar onödig energi. Om du tinar mat i kylen, minskar kylan skåpets energiförbrukning. Se till att kastrullen är lika stor som plattan och har plan botten. Koka alltid med lock, när det går. Ägg går jättebra att koka enligt följande: häll i några centimeter vatten i kastrullen, lägg i äggen, koka upp, stäng av plattan och låt äggen ligga i vattnet cirka 7 minuter. Stäng av TV:n för natten med on/offknappen, inte med fjärrkontrollen. Skrapa av matrester i stället för att spola av med varmvatten. Lägg matvarorna i frysen på ett sätt så att du hittar dem snabbt då behöver du inte ha dörren öppen så länge. Släck efter dig

11 FASTIGHETSÄRENDEN, EXPLOATERING OCH KARTOR Avdelningen Mät och exploatering ansvarar för frågor som gäller fastighetsärenden, exploatering och kartor. Tomter, arrende och annat Här kan du få information om aktuellt utbud av fribyggar- och verksamhetstomter. Avdelningen upprättar upplåtelseavtal som arrende, nyttjanderättsavtal, skötselavtal, kolonier och annat. Kartor Du kan beställa kartor, såväl i digital form som tryckta papperskopior, att använda som underlag för till exempel en utbyggnad eller avstyckning. Avdelningen Mät och exploatering tillhandahåller och utför tjänster som framtagande av nybyggnadskartor, inmätningar, utsättningar, lägeskontroller med mera. För samtliga mät- och karttjänster och produkter utgår en avgift enligt fastställd taxa. INFO: Har du frågor om fastighetsreglering eller andra lantmäteriförrättningar, handläggs dessa av Lantmäterimyndigheten i Malmö, Du når dem på telefon eller via e-post:

12 ORGANISATION Revision Kommunfullmäktige Kommunal valberedning Valnämnd Kommunledningskontor Kommunstyrelse Överförmyndare Tekniska förvaltningen Till sin hjälp att bereda, förvalta och verkställa de politiska besluten har nämnden en tjänstemannaorganisation Tekniska förvaltningen. Den består av följande avdelningar: Bygg och fastighet ansvarar för kommunens förvaltning, drift och nyproduktion av fastigheter samt energirådgivning, Gata och park ansvarar för kommunens förvaltning och nyanläggning av gator, parker, trafik och hamn samt renhållning, Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Mät och exploatering ansvarar för fastighetsärenden, lantmäteri, kommunens karthantering, inmätningar samt GIS (Geografiskt Informations System), VA-verket ansvarar för kommunens vatten och avloppshantering, Socialförvaltning Förvaltning för utbildning, kost, kultur och fritid Teknisk förvaltning Miljö- och byggförvaltning förvaltningens administration och ekonomifunktion som har det övergripande ansvaret för nämndsadministration, diarieföring, ekonomi och personalfrågor. Räddningstjänst Politisk styrning Det högsta beslutande organet i kommunen, kommunfullmäktige, består av 45 folkvalda politiska ledamöter. Fullmäktige väljer i sin tur dels en kommunstyrelse bestående av 13 ledamöter, och lika många ersättare, samt olika nämnder som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhetsområden. Den här foldern beskriver verksamheterna som hamnar under tekniska nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden Tekniska nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnanläggningar. Dessutom ansvarar nämnden för transport, återvinning och bortskaffande av avfall samt trafikfrågor. KONTAKTA OSS Vill du kontakta antingen politiker eller tjänstemän inom Lomma kommun, hittar du aktuella kontakt- och arbetsuppgifter på Du kan också ringa Lomma kommuns växel på tel eller Frontdesk på , så hjälper de dig. Synpunkter på kommunens verksamhet kan du också lämna på LUKAS, kommunens synpunktshantering. Läs mer om LUKAS på Lomma kommun Hamngatan LOMMA Tel Frontdesk Tel

13 JOURTELEFON, FELANMÄLAN Felanmälan Gata, Park och VA Lomma kommuns växel, tel För akut felanmälan efter kontorstid, ring: SOS Alarm tel Felanmälan gatubelysning Kraftringen Service: tel , Avfall och återvinning SITA, tel , SYSAV, tel , Återvinningsstationerna: FTI AB (Förpacknings och tidningsindustrin), tel , Bostadskö Stena Fastigheter AB (hyreslägenheter) tel (växel), (serviceanmälan), Tekniska förvaltningen Hamngatan 3, LOMMA

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Viktigt att veta om. källaröversvämmningar

Viktigt att veta om. källaröversvämmningar Viktigt att veta om källaröversvämmningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning som eventuellt kan erhållas från försäkringsbolaget,

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖRORD Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämningen kan vara höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen som man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag,

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Viktigt att veta om Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren?

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren? VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Vad gör du om du får en översvämning i källaren? I den här broschyren kan du läsa om de vanligaste orsakerna till källaröversvämningar och vad du kan göra för att

Läs mer