En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik"

Transkript

1 En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik Version Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas, är driftssäkra och robusta. De ger en bra reduktion av föroreningar och smittämnen. Att regelbundet tömma sin slamavskiljare är i stort den enda skötselåtgärd man måste vidta. Men det kan gå fel. Därför har vi tagit fram denna guide för att hjälpa dig med felsökningen. Du ser att det gått fel endera genom att det dämmer i slamavskiljaren och/eller att avloppsvatten tränger upp i ytan i närheten av anläggningen. På de följande sidorna finns flödesschema för felsökningen. Hittar Du inte orsaken till felet/felen eller vill Du ha vår hjälp från början så ställer vi gärna upp. Mer om detta finner Du i slutet av denna guide. Naturen måste få möjlighet att arbeta! Passiva system bygger på att naturens egen reningsprocess får möjlighet att verka. Syre är kritiskt! Vad som händer när det blir syrebrist är att de goda bakterierna som behövs för reningen ersätts av bakterier som trivs vid syrefattiga förhållanden. Dessa bakterier ger ifrån sig ett svart, geggigt slam som sätter igen anläggningen steg för steg. Det krävs därmed god tillgång till syre i anläggningen för att den inte skall sätta igen. Vilket ansvar har Du som fastighetsägare? Fastighetsägaren ansvarar för att: sköta driften av anläggningen enligt tillverkarens anvisning inte belasta anläggningen med mer avloppsvatten än den är dimensionerad för inte belasta anläggningen med föroreningar eller ett spillvatten som stör funktionen i anläggningen inte påverka fyllnadsnivåer med jordmassor över anläggningen Exempel på hur det kan se ut efter en längre tid med syrebrist. Fel sorts bakterier tar över och den svarta restprodukten i grus och IN-DRÄN moduler är ett faktum. Övriga punkter faller på tillverkare, projektör och markentreprenör. Vem som ansvarar för vad varierar från fall till fall. Hur brukar det låta? Tyvärr är det så att man i branschen ofta pekar på fel sak när man pekar ut orsaken till varför anläggningen satt igen. Oftast skyller man på slamflykt, d v s att slamavskiljaren inte fungerar korrekt och att den släpper igenom slam som sätter igen anläggningen. Det är ytterst sällan detta som är problemet. Tömmer man slam enligt anvisningarna från tillverkaren så är detta inte ett problem om man har en slamavskiljare med byggproduktcertifikat eller med typgodkännande. Hur gör man då avloppet satt igen? Om det ser ut som på bilden till vänster är det inte mycket annat att göra än att göra om bädden från början. Det är viktigt att man först gör felsökningen tillsammans med en sakkunnig, helst den entreprenör som byggde anläggningen, så att man kan rätta till det som orsakat problemet. Entreprenören har ofta dokumentation i form av foton m m som kan vara till stor hjälp vid felsökningen. Slamavskiljaren går utmärkt att använda igen, förutsatt att den inte är för liten för den aktuella belastningen och att den i övrigt är funktionell. Infiltrations- eller markbädden måste tyvärr grävas om. Tänk på att detta är tillståndspliktigt och att Du därför behöver tala med kommunen innan Du påbörjar arbetet. Både moduler och grusmaterial under modulerna måste bytas ut.

2 START Flödesschema för felsökning FANN STOPP I AVLOPPET 2 1a. Har du en IN-DRÄN Biobädd 5? Se sid 3. 1b. Har du problem med dålig lukt från biobädden? Se sid 5 1e. Har du en infiltration eller markbädd med IN-DRÄN, eller en infiltration med IN-DRÄN Plus? Se sid Har anläggningen frusit (tjäle)? Se sid 4. Detta flödesschema gäller tyvärr ej för din anläggning 3. Stämmer antalet moduler/antal biobäddar med belastningen? Se sid 4. Nedan finner Du ett schema för felsökning. Avsluta inte felsökningen när Du hittat en punkt där det brister. Fortsätt istället och gå igenom alla stegen. Många gånger är det så att det brister på fler än en punkt när en anläggning sätter igen. Har Du en typritning på Din installation så börja med att ta fram den inför felsökningen. Den kommer att ge god vägledning. Efter flödesschemat hittar Du förklarande text till övriga punkter i schemat. 1c. Uppstår den dåliga lukten bara när fläkten går? Se sid 5 Kontakta FANN för 1d. Är backspjäll installerat i biobäddens avluftningsrör? Se sid5 Kontakta FANN för Montera backspjäll 4. Har anläggningen en fungerande ventilation (För IN-DRÄN Biobädd 5: kontrollera också att fläkten fungerar)? Se sid Kan anläggningen belastas med yt- eller grundvatten? Se sid Kan annat vatten belasta anläggningen? Se sid Finns det större badkar i huset? Se sid Kan anläggningen belastas av ett spillvatten som avviker från ett normalt hushållsspillvatten? Se sid 5. 9a. Har grusmaterialet under IN-DRÄN modulerna rätt LTAR-värde? Se sid 6. 9b. Är anläggningen byggd före 2004? Se sid 6. 10a. Har ni infiltration? Se sid 6. Kontakta FANN för 10b. Stämmer markens LTAR-värde med infiltrationens storlek? Se sid 6. Kontakta FANN för dimensionering av ny infiltration Se sid 6 under Felsökningen gav inget resultat Trolig orsak till att anläggningen satt igen. Åtgärdas i samband med

3 Förklaringar till frågorna i flödesschemat FANN STOPP I AVLOPPET 3 1. Infiltration eller markbädd På denna sida finner Du principskisser för hur infiltrationer med IN-DRÄN och IN-DRÄN Plus samt markbäddar med IN-DRÄN ser ut. Hus Slamavskiljare Marklutning (avrinning) Ev. ventilation I bland kan man behöva pumpa vattnet från slamavskiljaren upp till infiltrations- eller markbädden. Då sätter man lämpligen en pumpbrunn efter slamavskiljaren och lägger därefter bädden på lämpligt ställe. Avluftning moduler Avluftning Spridarrör Ev. pumpbrunn Infiltration med IN-DRÄN INFILTRATION MED IN-DRÄN Vid infiltration passerar avloppsvattnet först ett mekaniskt reningssteg, slamavskiljaren, där fekalier, papper, fett m m avskiljs. Därefter kommer det biologiska steget där bakterier som växer på IN-DRÄNmodulen bryter ner det organiska material som finns i avloppsvattnet. Vattnet får sedan långsamt tränga ner i grusbädden under modulerna och därefter i marken under tiden som bl a smittämnen och fosfor reduceras. Hus Marklutning (avrinning) Slamavskiljare Avskärande dränering IN-DRÄN matta Grusbädd INFILTRATION MED IN-DRÄN Infiltration med IN-DRÄN. Du avgör enklast att det är en infiltration genom att det inte finns något dräneringsrör som leder ut från anläggningen. Avloppsvattnet får istället sakta tränga ner i marken. IN-DRÄN moduler Ev. pumpbrunn Infiltration med IN-DRÄN Plus INFILTRATION MED IN-DRÄN PLUS Är markens genomsläpplighet tillräckligt bra, med LTAR-värde 15, kan man använda IN-DRÄN Plus för sin infiltration. Principen är densamma som för infiltration med IN-DRÄN ovan, men IN-DRÄN Plus modulen har inbyggt material i en blå plastlåda som ersätter grusbädden under modulerna. Marklutning (avrinning) Hus Slamavskiljare Ev. ventilation Markbädd med IN-DRÄN INFILTRATION MED IN-DRÄN PLUS, LTAR 15 Infiltration med IN-DRÄN Plus har en extra avluftning för modulerna. Modulerna placeras på en IN-DRÄN matta, som i sin tur rullas ut direkt på schaktbotten. Avluftning med backspjäll Fläkthus med fläkt Ev. pumpbrunn Ev. ventilation Utlopp till recipient MARKBÄDD Man väljer en markbädd när marken är för tät för att medge infiltration, t ex när man har lera i marken. Principen är densamma som vid infiltration med den skillnaden att efter att vattnet passerat grusbädden så samlas det upp i ett dräneringsrör och leds bort till en lämplig utsläppspunkt. Utlopp FABRIKSBYGGD MARKBÄDD - IN-DRÄN BIOBÄDD 5 I IN-DRÄN Biobädd 5 är markbädden inbyggd i en tank. En fläkt säkerställer god syresättning av bädden. Från biobäddens utlopp leds vattnet till t ex ett dike. Markbäddens yta är minimal - 3 m² Dräneringsrör HORISONTELL MARKBÄDD MED IN-DRÄN Från bädden leds vattnet via en dränering till en utloppspunkt.

4 Fabriksbyggd markbädd - IN-DRÄN Biobädd 5 IN-DRÄN Biobädd 5 fungerar i princip som en markbädd med IN-DRÄN moduler. Biobädden är så gott som helt passiv förutom en fläkt som säkerställer god syresättning av bädden. Fläkten skall gå totalt 4 timmar per dygn och ställs in med hjälp av en timer. Vid längre frånvaro än en månad, bör fläkten stängas av. Det är mycket viktigt att komma ihåg att slå på fläkten när anläggningen tas i bruk igen. Ett backspjäll i biobäddens avluftningsrör förhindrar att luften tar fel väg ut via Biobädden istället för via husets ventilationsstam. Observera att om det finns ett vattenlås eller en pump med backventil mellan slamavskiljare och biobädd, skall inte backspjället monteras, då luftmotståndet blir för stort så att fläkten inte orkar trycka luften rätt väg genom Biobädden. 2. Tjäle Om anläggningen sätter igen under vintertid eller tidig vår skall man alltid utreda om tjäle kan vara problemet. Det kan frysa i bädden, i marken nedströms anläggningen, men även i ledningssystemet före eller efter bädden. Det senare gäller enbart markbädd. Ledningssystemet kontrollerar man enklast genom att beställa en spolbil som får undersöka om det finns någon ispropp. Observera att man får vara försiktig med volymen vatten man spolar med så att man inte belastar bädden mer än nödvändigt. Är detta problemet så får man överväga olika alternativ. Man kan installera en värmekabel, isolera ledningen, fylla med massor över ledningen m m. Kontakta en lokal markentreprenör för rådgivning. Vad gäller bädden brukar det enklaste vara att använda en sticksond. Kan jag trycka ner sonden genom bädden utan att stöta på tjäle så är det inget problem. Stöter man på tjäle är det bara att gräva upp bädden och konstatera hur det ser ut. Har bädden frusit ner så kan det vara så att den kan komma igång igen när den tinat upp. Många gånger kan man dock inte praktiskt vänta på att bädden tinar. I samband med att bädden då grävs om måste man säkerställa att den inte fryser igen. En biobädd installerad ovan mark, måste frostisoleras. 3. Antal moduler Man kan inte regelmässigt belasta modulerna med mer vatten än de är dimensionerade för. Överbelastning under en längre period leder ofelbart till syrebrist och därmed till att anläggningen sätter igen. Det minsta antal personer en anläggning får projekteras för är 5 personer vilket likställs med ett hushåll vilket i sin tur i praktiken är lika med ett hus. För 5 personer krävs 8 stycken IN-DRÄN moduler för att rena WC + BDT vatten (WC = klosettvatten och BDT = bad-, disk- och tvättvatten) samt 6 moduler för att rena enbart BDT-vatten. För en infiltration med IN-DRÄN Plus används 5 st IN-DRÄN Plus moduler för 5 personer, oavsett om man har WC påkopplat eller ej. IN-DRÄN Biobädd 5 är dimensionerad för 5 personer. Är man två hushåll, i praktiken två hus som ansluts till avloppet, behöver man ha dubbelt så många moduler, o s v. Speciella förhållanden, t ex stora badkar som innebär stora flöden just vid tappning, höga fetthalter som vid större kök m m, kan göra att man har fler moduler än vad som redovisas ovan men man skall aldrig ha färre. Enklast kontrollerar man antalet moduler genom att titta på foton tagna vid installationen. Har man inga foton så får man handgripligen ta reda på hur många moduler man har i marken. En IN-DRÄN/IN-DRÄN Plus-modul har formaten 120 x 60 cm. IN-DRÄN Plus modulen har en blå låda under. Det enklaste är ofta att gräva sig ner till början av bädden och till slutet av bädden och konstatera om modulerna ligger på längden eller tvären av bädden. Sedan mäter man längden på modulerna och räknar ut antalet. Jämför därefter behovet av moduler enligt ovan med det aktuella antalet. Är ni fler personer i hushållet än vad antalet moduler medger så måste detta åtgärdas. 4. Då tillgång till syre är viktigt krävs att anläggningen är korrekt ventilerad. Är ventilationen inte löst på ett tillfredsställande sätt så kommer anläggningen att sätta igen för eller senare. Man strävar efter att få skorstensverkan i ett passivt system. Detta åstadkoms genom att avloppsrör med diameter mm dras upp över tak så att det blir ett luftdrag genom både IN-DRÄN bädden och slamavskiljaren. Man vinner två saker genom detta. Dels innebär detta att IN-DRÄN bädden syresätts och dels får man upp avloppslukten över tak. Du skall leta efter följande punkter på anläggningen: Fel Rätt Så här ska en ventilation av avloppsstammen sluta över tak. FANN STOPP I AVLOPPET 4 på bortre änden av spridarröret dras upp till en punkt en dryg halvmeter över markytan för att inte bli täckt av snö under vinterhalvåret. En IN-DRÄN Plus anläggning skall, förutom avluftning av spridarröret, även ha en avluftning av modulerna. av IN-DRÄN Plus modulerna görs genom att ansluta avluftning, liknande den i änden av spridarröret, till det luftfack som finns i botten på IN-DRÄN Plus modulen. Detta görs på den första modulen i raden. Hittar man dessa punkter på anläggningen kan man gå vidare i sin felsökning. Med hjälp av en rökpatron kan man kontrollera att ventilation upp över tak fungerar korrekt. Tänd rökpatronen med en tändare och håll den ca 10 cm från bäddens ventilationsrör. Fungerar ventilationen i anläggningen kommer röken ut i ventilationen över tak. Saknas ventilationen upp över tak så måste detta åtgärdas. Lösningar med vakuumventil på avloppsstammen, t ex på vinden, är definitivt ett utförande som leder till problem på sikt och detta måste åtgärdas. Saknas ventilation på spridarröret, måste man undersöka hur djupt anläggningen ligger. Det enklaste är att man gräver sig ner till överkant på spridarröret. Ligger överkant spridarrör djupare än 40 cm och/eller i täta lerlager, är detta en trolig orsak till syrebrist och måste åtgärdas. Dräneringsrör För en markbädd gäller samma sak som för infiltrationen, d v s ventilation över tak måste vara korrekt utförd. Vidare gäller samma sak för spridarröret, d v s ligger överkant av spridarröret djupare än 40 cm och/eller vid lerhaltig återfyllnad så måste bortre änden av spridarröret förses med ett avluftningsrör. I tillägg till detta så måste även den hitre änden av dräneringsröret förses med ventilation.

5 Som framgår av bildtexten på föregående sida så måste även övre änden av dräneringsröret på en markbädd förses med ventilation. Saknas detta så måste det åtgärdas. För IN-DRÄN Biobädd kontrolleras att fläkten fungerar samt att backspjäll finns monterat i biobäddens avluftningsrör. Ett enkelt sätt att kontrollera att backspjället är korrekt monterat är att starta fläkten. Backspjället skall då stänga till avluftningsröret under tiden fläkten är igång. När fläkten slås av, skall backspjället öppna igen. Observera att backspjället inte får installeras om det finns en pumpbrunn med backventil eller ett vattenlås mellan slamavskiljaren och biobädden, eftersom luftmotståndet då blir för stort så att fläkten inte orkar trycka luften rätt väg genom Biobädden. Fläkt Avluftningsrör med backspjäll Med hjälp av en rökpatron kan man kontrollera att ventilationen fungerar korrekt, upp över tak. Tänd rökpatronen med en tändare och håll den ca 10 cm från biobäddens fläkt. Fläkten skall vara igång. Fungerar ventilationen kommer röken ut i ventilationen över tak. Kommer röken ut via fläkthuset, fungerar inte avluftningen upp över tak och måste åtgärdas. Vid längre frånvaro än en månad, bör fläkten stängas av. Det är mycket viktigt att komma ihåg att slå på fläkten när anläggningen tas i bruk igen. 5. Yt- och grundvatten Om IN-DRÄN bädden ligger i en svacka eller ligger lågt jämfört med omgivande terräng finns risk för att ytvatten (regn- eller smältvatten) tränger ner i anläggningen och orsakar syrebrist. Vidare är det viktigt att anläggningen ligger vinkelrät mot avrinningsriktningen för att inte redan renat avloppsvatten skall belasta delar av anläggningen. Om grundvattenytan ligger nära markytan så finns risk att grundvattnet periodvis stiger upp i bädden och därmed orsakar syrefattiga förhållanden. Placeringen i svackan innebär att bädden belastas med inte bara avloppsvatten utan också yt- och grundvatten och man riskerar därmed att syrebrist uppkommer. En avskärande dränering ovanför anläggningen skall alltid läggas i de fall det finns risk för påverkan från yt- eller grundvatten. Avskärande dränering BRA BRA PLACERING DÅLIG Avrinningsriktning DÅLIG PLACERING Grundvatten På skissen ovan redovisas hur avloppet skall placeras för att undvika att externt vatten belastar anläggningen. Notera placeringen vinkelrät mot avrinningsriktningen och den avskärande dräneringen. Även avrinningen från anläggningen är kritisk och exemplet till höger skall undvikas. Om det brister på någon av punkterna ovan så måste det korrigeras i samband med att anläggningen grävs om. FANN STOPP I AVLOPPET 5 6. Annat vatten Ditt enskilda avlopp är dimensionerat för att klara en viss belastning. Man kan inte leda mer vatten än just detta dimensionerande flöde till avloppet utan risk för syrebrist. Exempel på vanliga fel här är att man kopplar t ex husets dränering på avloppsvattnet. Ett annat allvarligt fel kan vara att man kopplar stuprören från taket på avloppsvattnet. Ett enkelt sätt att kontrollera om man kopplat på så kallat externt vatten på avloppet är att spola med en vattenslang dels i husets dränering och i stuprörsavloppen. På dräneringen finns det oftast en spolbrunn uppdragen någonstans vid husgrunden. Man lyfter på locket och spolar ner i dräneringen en stund. På takavloppet spolar man enklast t ex i de lövsilar som ofta finns monterade i marknivå. Samtidigt som man spolar kontrollerar man flödet in i slamavskiljaren. Rinner ingenting in har man en korrekt anläggning i detta avseende. Rinner det in vatten som resultat av spolningen måste detta korrigeras. Ett tips kan vara att spola ner filmjölk med vattnet, då syns flödet bättre i slamavskiljaren. Det kan även vara så att det läcker in vatten på annan punkt i systemet. Skador på rören under huset, mellan huset och avloppsanläggningen, pumpbrunnar m m är exempel på punkter där det kan läcka in vatten i avloppet. Du kontrollerar detta enklast genom att inte släppa ut något vatten från fastigheten och samtidigt observera slamavskiljaren eller pumpbrunnen. Rinner det in vatten så har Du en läcka som måste åtgärdas. Om Du har pumpbrunn skall Du samtidigt kontrollera den dos som pumpas upp till bädden. Lämplig dos, se tabell nedan: Biosteg IN-DRÄN IN-DRÄN Plus IN-DRÄN Biobädd Pumpdos (liter/pumpning) 8-10 l per modul 8-10 l per modul max 40 l 7. Badkar De slamavskiljare som används för ett hushåll, vilket motsvarar en belastning på 5 personer, är dimensionerade för att klara tappning av badkar upp till en volym av 300 l per gång. Om det är så att man har ett stort hörnbadkar, en bubbelpool eller liknande med en volym som överstiger 300 l riskerar man att belasta bädden med för mycket avloppsvatten vid varje tapptillfälle. Dessutom riskerar man att

6 sätta funktionen i slamavskiljaren ur spel. Följden kan då bli slamflykt vilket kan orsaka att spridarröret, men inte IN-DRÄN modulerna och bädden, sätter igen. Har man ett stort badkar åtgärdas detta lämpligen genom att både slamavskiljaren och bäddens storlek anpassas till det större flöde som blir aktuellt. 8. Avvikande spillvatten Har man någon form av vattenreningsanläggning, avhärdningsfilter eller liknande på det inkommande vattnet så skall spillvattnet från den anläggningen kopplas bort från avloppsvattnet. Salter m m från dessa anläggningar kan störa funktionen i både slamavskiljare och efterföljande reningssteg. Istället skall avloppsvattnet ledas till dagvattenledningen, t ex ledningen från stuprören. Bild från ett enskilt avlopp som satte igen i spridarröret med fyra månaders mellanrum. Efter det att vattenreningsanläggningen kopplats bort från avloppsvattnet så fungerade avloppet som det skulle. sällan i dessa fall. Ofta kan man dock avhjälpa dessa problem genom att dimensionera anläggningen för just det aktuella fallet. Kontakta därför alltid FANN i dessa fall för att få hjälp dimensioneringen. 9. Grusmaterial När man bygger konventionella anläggningar utan att använda IN-DRÄN moduler används ofta markbäddssand 0-8 mm. Denna sand kan variera mycket i genomsläpplighet och resultera i att en bädd med IN-DRÄN moduler sätter igen. Istället för markbäddssand skall man använda fingrus 2-4 eller 2-5 mm där det så kallade LTAR värdet skall vara större än 100 liter/m 2 och dygn. LTAR värdet beskrivs närmare i avsnittet nedan som rör infiltration. FANN kan kostnadsfritt bestämma LTAR värdet för ert grusmaterial. Skicka cirka 2 dl av grusmaterialet från bädden under IN-DRÄN modulerna i en påse till FANN. Märk provet med fastighetens beteckning och ange e-post-adress dit vi kan sända svaret. Försök få ett opåverkat prov i ytterkanten av bädden. Om gruset har ett LTAR värde som är mindre än 100 så är det trolig orsak till att anläggningen satt igen. 10. Infiltration Vid all typ av markbaserad rening är det viktigt att man gör en noggrann förundersökning och projektering. Man måste ta hänsyn till markens genomsläpplighet vid projekteringen. Om marken är för tät för den valda lösningen kommer syrebrist att uppstå i och med att det avloppsvatten som tillförs anläggningen inte kan tränga ner i marken. Bredden på en infiltration med IN-DRÄN varierar beroende på markens genomsläpplighet. En IN-DRÄN Plus infiltration kan anläggas när LTAR är minst 15 och är alltid 1,25 m bred. Det som bestämmer bredden är markens LTAR värde, långtidsbelastningsvärde som anger hur många liter slamavskiljt hushållsspillvatten som marken kan ta emot per kvadratmeter och dygn. Det enklaste sättet att ta reda på LTAR värdet i detta läge är att göra perkolationsprov i hål i tre punkter under bädden (se bild nedan). Vi bestämmer kostnadsfritt LTAR värdet för anläggningen. Använd blanketten Kan jag infiltrera och skicka in resultatet till FANN tillsammans med tre Finsand Morän LTAR 30 Mo, morän LTAR = 20 Silt, morän LTAR = 15 Finsilt LTAR 10 0,6 m 1 m 2 m 3 m 5 m 0,3 m Spridarrör IN-DRÄN modul Fingrus FANN STOPP I AVLOPPET 6 Marklutning Som framgår av skissen ovan så kan bredden för en infiltration med IN-DRÄN variera från 1 m till 5 m beroende på vilken typ av jordart man har under anläggningen. En IN-DRÄN Plus infiltration kan anläggas när LTAR är minst 15 och är alltid 1,3 m bred. stycken jordprov. Märk proven med fastighetens beteckning och ange e-postadress dit vi kan sända svaret. När du fått svaret så jämför du med figuren ovan. Om bredden på bädden inte är tillräcklig så måste detta åtgärdas. Felsökningen gav inget resultat Om Du genomfört felsökningen utan att hitta någon orsak till att bädden drabbats av syrebrist så krävs det en mer grundlig undersökning. Det kan då röra sig om relativt komplicerade samband där inkommande vatten, hushållets vanor m m leder till att avloppet sätter igen.fann kan åta sig att felsöka er avloppsanläggning. Vill Du beställa en felsökning, fyll i och skicka in beställningssedeln som finns på sista sidan i denna guide. Andra typer av förhållanden som kan leda till ett avvikande hushållspillvatten och därmed störa funktionen i det enskilda avloppet är om man t ex har hårfrisering i bostaden, har ett hembageri, gårdsslakteri m m. Generella lösningar fungerar Genomför tre stycken perkolationsprov i hål i 3 punkter under grusbädden. Innan proven genomförs tar Du ut tre stycken jordprover om cirka 2 dl vardera från respektive hål.

7 START 1 Har du en FANN slamavskiljare? Se sid 8 Detta flödesschema gäller endast tankar från FANN FANN STOPP I AVLOPPET 7 Flödesschema felsökning slamavskiljare Nedan finner Du ett schema för felsökning av slamavskiljare. Avsluta inte felsökningen när Du hittat en punkt där det brister. Fortsätt istället och gå igenom alla stegen. Många gånger är det så att det brister på fler än en punkt. Efter flödesschemat hittar Du förklarande text till punkterna i schemat. 2. Är tanken dimensionerad för rätt flöde? 3. Är backspolning anslutet? 4. FInns dränering av schaktgrop där tanken är förlagd? 5. Är tanken förlagd för djupt? 6. Finns synlig slamkaka i slamavskiljaren (2 mån. efter tömning)? Kontakta FANN för 7. Finns misstanke om inläckage Se sid 8 under Felsökningen gav inget resultat Kontakta entreprenör för Trolig orsak till problem uppstått.åtgärda!

8 Förklaringar till frågorna i flödesschemat för slamavskiljare FANN STOPP I AVLOPPET 8 1. Slamavskiljare FANNs slamavskiljare har inga kamrar/skiljeväggar. I stället jobbar vi med uppehållstiden i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds in i slamavskiljaren och riktas direkt in mot första kortsidan med hjälp av en flödesdämpare. Flödesdämparen hjälper till att bromsa upp flödet av det inkommande avloppsvattnet samt jämna ut eventuella temperaturskillnader. Avloppsvattnet flödar sedan med låg och jämn hastighet, genom hela tankens längd till bortre kortsidan där utloppet är placerat. Utloppet är i form av ett T-rör som leder det slamavskiljda vattnet vidare. Den långa uppehållstiden i slamavskiljaren gör processen säker och effektiv. Vattnet leds in och styrs via en dämpare till ena änden. Vattnet tillåts flöda med låg och jämn hastighet hela tankens längd till bortre änden där T-röret sitter. Tack vare den låga hastigheten och det jämna flödet blir avskiljningen effektiv - partiklar hinner flyta eller sjunka. 2. Dimensionering Det är viktigt för anläggningens funktion att man dimensionerar volymen på slamavskiljaren korrekt. Överstiger flödet det slamavskiljaren är dimensionerad för, är risken för slamflykt stor. Det i sin tur kan vara förödande för en infiltration eller markbädd. För ett hushåll, normala förhållanden, används en 900-liters slamavskiljare för BDT-avlopp, en 2000-liters för WC+BDTavlopp och med kemfällning en 4000-liters slamavskiljare. Tänk dock på att olika förutsättningar kan förändra rekommenderad volym för slamavskiljaren. Antal personer, hushåll och badkar är exempel på faktorer som kan påverka volymen. Kontakta FANN vid tveksamhet om volymen är tillräcklig. 3. Backspolning Backspolningsvatten från vattenreningsanläggningar som avhärdningsfilter och liknande får inte vara anslutet till avloppsanläggningen då det kan förändra vattnets kemi markant, vilket i sin tur har en negativ inverkan på slamavskiljarens funktion. Är backspolningsvatten anslutet till anläggningen, koppla bort det och led det vattnet till en separat stenkista. Spola rent spridarrör i bädden och slamtöm slamavskiljaren. Slamavskiljaren vattenfylls efter slamtömning. 4. Dränering av schaktgrop Grundvattennivån får aldrig överstiga slamavskiljarens underkant utloppsrör. Installerar man tanken i en svacka med täta jordlager, eller om man spränger ur berg för att få ner tanken, riskerar man att svackan/gropen blir helt vattenmättad, precis som om man hade grundvatten ända upp i marknivå. En dränering av schaktgropen är ett enkelt och billigt sätt att undvika sådana problem. Dräneringen kan t ex kopplas till bäddens avskärande dränering Dräneringen leder bort vattnet ur schaktgropen och det är ingen risk att tanken lyfter. 5. Förläggning av tank För alla FANNs blå tankar samt den mörkgröna tanken till toalettsystem Roslagen gäller maximalt en meters återfyllnad över tank (ventilationshålen i Roslags-tankens specialstos får dock aldrig hamna under mark/täckas). FANNs ljusgröna HD-tank (Heavy Duty) har maximalt 1,5 meters återfyllnad. Tänk på att tunga jordmassor, som lera och finare jordarter, har lättare för att överbelasta tanken. Vid för mycket återfyllnad får man ersätta jordmassor med markisolering samt bredda schaktet. Då utsätter man inte tanken för samma marktryck. Ett annat alternativ är att höja tanken och istället pumpa in avloppsvattnet i tanken. Notera att pumpning in i slamavskiljare kräver större slamavskiljare. 6. Slamkaka i tanken I en fungerande slamavskiljare bildas en s k slamkaka (flytslam) efter ca en månad från installation och slamtömning. Har ingen slamkaka bildats kan anledningarna vara många: backspolningsvatten kan vara kopplat till anläggningen, Du har ett avvikande råvatten, olämpliga saker spolas ner i avloppet, överbelastning m m. Vid avsaknad av slamkaka i slamavskiljaren, kontakta FANN. 7. Inläckage Misstänker man inläckage i tanken, måste det säkerställas varifrån det kommer. Man kan misstänka inläckage om man be- höver slamtömma oftare än normalt eller att vattennivån i tanken är för hög. En rekommendation vid installation är att läckagetesta fästet stos tank. Det gör man enkelt genom att fylla en PETflaska med vatten och hälla runt stosen mot tanken. Finns det ett inläckage i tanken, kan man ofta behöva byta ut den. Kontakta din entreprenör om misstanken kvarstår. Felsökningen gav inget resultat Om Du genomfört felsökningen utan att hitta någon orsak till att slamavskiljaren inte fungerar tillfredsställande, kontakta FANN för. Vill Du beställa en felsökning, fyll i och skicka in beställningssedeln nedan. Beställning av felsökning av enskilt avlopp Vi önskar att FANN VA-teknik AB genomför en felsökning på vårt enskilda avlopp. I FANNs åtagande ingår att göra en besiktning på plats samt att skriva en rapport med förslag till åtgärder. FANN åtar sig att genomföra felsökningen på maximalt 12 timmars arbetstid. Kostnader för restid och milersättning tillkommer. FANN debiterar 950 kronor per timme ex. moms för civilingenjör eller motsvarande och 550 kronor per timme ex. moms för va-tekniker (priserna avser 2015). Restid debiteras med 50 % av dessa belopp. Milersättning debiteras med 30 kronor/mil ex moms. Skulle det krävas extern analys av avloppsvattnet bekostar fastighetsägaren detta. FANN skall dock alltid innan dessa analyser beställs kontakta fastighetsägaren för att inhämta ett godkännande. Skulle det framkomma att FANN brustit i sina åtaganden gällande funktionen hos ert enskilda avlopp eller produkterna som ingår i ert enskilda avlopp så står FANN givetvis för kostnaden för felsökningen och även för den kostnad för att åtgärda anläggningen som uppkommer som resultat av detta. Som fastighetsägare ansvarar jag för att fastigheten är tillgänglig för FANN vid den besökstidpunkt vi enas om. Fastighetsbeteckning: Telefonnr: E-post: Datum och ort: Underskrift Namnförtydligande

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce Version 1.3 2013-06-18 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,3 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 4000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce Version 3.0 2013-02-07 Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 3000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce Version 1.3 2012-11-13 Inlopp Inspektion Manhål Utlopp Ca. 0,96 m Ca. 1,2 m Ca. 2,9 m Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 2000ce 10 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer