En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik"

Transkript

1 En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik Version Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas, är driftssäkra och robusta. De ger en bra reduktion av föroreningar och smittämnen. Att regelbundet tömma sin slamavskiljare är i stort den enda skötselåtgärd man måste vidta. Men det kan gå fel. Därför har vi tagit fram denna guide för att hjälpa dig med felsökningen. Du ser att det gått fel endera genom att det dämmer i slamavskiljaren och/eller att avloppsvatten tränger upp i ytan i närheten av anläggningen. På de följande sidorna finns flödesschema för felsökningen. Hittar Du inte orsaken till felet/felen eller vill Du ha vår hjälp från början så ställer vi gärna upp. Mer om detta finner Du i slutet av denna guide. Naturen måste få möjlighet att arbeta! Passiva system bygger på att naturens egen reningsprocess får möjlighet att verka. Syre är kritiskt! Vad som händer när det blir syrebrist är att de goda bakterierna som behövs för reningen ersätts av bakterier som trivs vid syrefattiga förhållanden. Dessa bakterier ger ifrån sig ett svart, geggigt slam som sätter igen anläggningen steg för steg. Det krävs därmed god tillgång till syre i anläggningen för att den inte skall sätta igen. Vilket ansvar har Du som fastighetsägare? Fastighetsägaren ansvarar för att: sköta driften av anläggningen enligt tillverkarens anvisning inte belasta anläggningen med mer avloppsvatten än den är dimensionerad för inte belasta anläggningen med föroreningar eller ett spillvatten som stör funktionen i anläggningen inte påverka fyllnadsnivåer med jordmassor över anläggningen Exempel på hur det kan se ut efter en längre tid med syrebrist. Fel sorts bakterier tar över och den svarta restprodukten i grus och IN-DRÄN moduler är ett faktum. Övriga punkter faller på tillverkare, projektör och markentreprenör. Vem som ansvarar för vad varierar från fall till fall. Hur brukar det låta? Tyvärr är det så att man i branschen ofta pekar på fel sak när man pekar ut orsaken till varför anläggningen satt igen. Oftast skyller man på slamflykt, d v s att slamavskiljaren inte fungerar korrekt och att den släpper igenom slam som sätter igen anläggningen. Det är ytterst sällan detta som är problemet. Tömmer man slam enligt anvisningarna från tillverkaren så är detta inte ett problem om man har en slamavskiljare med byggproduktcertifikat eller med typgodkännande. Hur gör man då avloppet satt igen? Om det ser ut som på bilden till vänster är det inte mycket annat att göra än att göra om bädden från början. Det är viktigt att man först gör felsökningen tillsammans med en sakkunnig, helst den entreprenör som byggde anläggningen, så att man kan rätta till det som orsakat problemet. Entreprenören har ofta dokumentation i form av foton m m som kan vara till stor hjälp vid felsökningen. Slamavskiljaren går utmärkt att använda igen, förutsatt att den inte är för liten för den aktuella belastningen och att den i övrigt är funktionell. Infiltrations- eller markbädden måste tyvärr grävas om. Tänk på att detta är tillståndspliktigt och att Du därför behöver tala med kommunen innan Du påbörjar arbetet. Både moduler och grusmaterial under modulerna måste bytas ut.

2 START Flödesschema för felsökning FANN STOPP I AVLOPPET 2 1a. Har du en IN-DRÄN Biobädd 5? Se sid 3. 1b. Har du problem med dålig lukt från biobädden? Se sid 5 1e. Har du en infiltration eller markbädd med IN-DRÄN, eller en infiltration med IN-DRÄN Plus? Se sid Har anläggningen frusit (tjäle)? Se sid 4. Detta flödesschema gäller tyvärr ej för din anläggning 3. Stämmer antalet moduler/antal biobäddar med belastningen? Se sid 4. Nedan finner Du ett schema för felsökning. Avsluta inte felsökningen när Du hittat en punkt där det brister. Fortsätt istället och gå igenom alla stegen. Många gånger är det så att det brister på fler än en punkt när en anläggning sätter igen. Har Du en typritning på Din installation så börja med att ta fram den inför felsökningen. Den kommer att ge god vägledning. Efter flödesschemat hittar Du förklarande text till övriga punkter i schemat. 1c. Uppstår den dåliga lukten bara när fläkten går? Se sid 5 Kontakta FANN för 1d. Är backspjäll installerat i biobäddens avluftningsrör? Se sid5 Kontakta FANN för Montera backspjäll 4. Har anläggningen en fungerande ventilation (För IN-DRÄN Biobädd 5: kontrollera också att fläkten fungerar)? Se sid Kan anläggningen belastas med yt- eller grundvatten? Se sid Kan annat vatten belasta anläggningen? Se sid Finns det större badkar i huset? Se sid Kan anläggningen belastas av ett spillvatten som avviker från ett normalt hushållsspillvatten? Se sid 5. 9a. Har grusmaterialet under IN-DRÄN modulerna rätt LTAR-värde? Se sid 6. 9b. Är anläggningen byggd före 2004? Se sid 6. 10a. Har ni infiltration? Se sid 6. Kontakta FANN för 10b. Stämmer markens LTAR-värde med infiltrationens storlek? Se sid 6. Kontakta FANN för dimensionering av ny infiltration Se sid 6 under Felsökningen gav inget resultat Trolig orsak till att anläggningen satt igen. Åtgärdas i samband med

3 Förklaringar till frågorna i flödesschemat FANN STOPP I AVLOPPET 3 1. Infiltration eller markbädd På denna sida finner Du principskisser för hur infiltrationer med IN-DRÄN och IN-DRÄN Plus samt markbäddar med IN-DRÄN ser ut. Hus Slamavskiljare Marklutning (avrinning) Ev. ventilation I bland kan man behöva pumpa vattnet från slamavskiljaren upp till infiltrations- eller markbädden. Då sätter man lämpligen en pumpbrunn efter slamavskiljaren och lägger därefter bädden på lämpligt ställe. Avluftning moduler Avluftning Spridarrör Ev. pumpbrunn Infiltration med IN-DRÄN INFILTRATION MED IN-DRÄN Vid infiltration passerar avloppsvattnet först ett mekaniskt reningssteg, slamavskiljaren, där fekalier, papper, fett m m avskiljs. Därefter kommer det biologiska steget där bakterier som växer på IN-DRÄNmodulen bryter ner det organiska material som finns i avloppsvattnet. Vattnet får sedan långsamt tränga ner i grusbädden under modulerna och därefter i marken under tiden som bl a smittämnen och fosfor reduceras. Hus Marklutning (avrinning) Slamavskiljare Avskärande dränering IN-DRÄN matta Grusbädd INFILTRATION MED IN-DRÄN Infiltration med IN-DRÄN. Du avgör enklast att det är en infiltration genom att det inte finns något dräneringsrör som leder ut från anläggningen. Avloppsvattnet får istället sakta tränga ner i marken. IN-DRÄN moduler Ev. pumpbrunn Infiltration med IN-DRÄN Plus INFILTRATION MED IN-DRÄN PLUS Är markens genomsläpplighet tillräckligt bra, med LTAR-värde 15, kan man använda IN-DRÄN Plus för sin infiltration. Principen är densamma som för infiltration med IN-DRÄN ovan, men IN-DRÄN Plus modulen har inbyggt material i en blå plastlåda som ersätter grusbädden under modulerna. Marklutning (avrinning) Hus Slamavskiljare Ev. ventilation Markbädd med IN-DRÄN INFILTRATION MED IN-DRÄN PLUS, LTAR 15 Infiltration med IN-DRÄN Plus har en extra avluftning för modulerna. Modulerna placeras på en IN-DRÄN matta, som i sin tur rullas ut direkt på schaktbotten. Avluftning med backspjäll Fläkthus med fläkt Ev. pumpbrunn Ev. ventilation Utlopp till recipient MARKBÄDD Man väljer en markbädd när marken är för tät för att medge infiltration, t ex när man har lera i marken. Principen är densamma som vid infiltration med den skillnaden att efter att vattnet passerat grusbädden så samlas det upp i ett dräneringsrör och leds bort till en lämplig utsläppspunkt. Utlopp FABRIKSBYGGD MARKBÄDD - IN-DRÄN BIOBÄDD 5 I IN-DRÄN Biobädd 5 är markbädden inbyggd i en tank. En fläkt säkerställer god syresättning av bädden. Från biobäddens utlopp leds vattnet till t ex ett dike. Markbäddens yta är minimal - 3 m² Dräneringsrör HORISONTELL MARKBÄDD MED IN-DRÄN Från bädden leds vattnet via en dränering till en utloppspunkt.

4 Fabriksbyggd markbädd - IN-DRÄN Biobädd 5 IN-DRÄN Biobädd 5 fungerar i princip som en markbädd med IN-DRÄN moduler. Biobädden är så gott som helt passiv förutom en fläkt som säkerställer god syresättning av bädden. Fläkten skall gå totalt 4 timmar per dygn och ställs in med hjälp av en timer. Vid längre frånvaro än en månad, bör fläkten stängas av. Det är mycket viktigt att komma ihåg att slå på fläkten när anläggningen tas i bruk igen. Ett backspjäll i biobäddens avluftningsrör förhindrar att luften tar fel väg ut via Biobädden istället för via husets ventilationsstam. Observera att om det finns ett vattenlås eller en pump med backventil mellan slamavskiljare och biobädd, skall inte backspjället monteras, då luftmotståndet blir för stort så att fläkten inte orkar trycka luften rätt väg genom Biobädden. 2. Tjäle Om anläggningen sätter igen under vintertid eller tidig vår skall man alltid utreda om tjäle kan vara problemet. Det kan frysa i bädden, i marken nedströms anläggningen, men även i ledningssystemet före eller efter bädden. Det senare gäller enbart markbädd. Ledningssystemet kontrollerar man enklast genom att beställa en spolbil som får undersöka om det finns någon ispropp. Observera att man får vara försiktig med volymen vatten man spolar med så att man inte belastar bädden mer än nödvändigt. Är detta problemet så får man överväga olika alternativ. Man kan installera en värmekabel, isolera ledningen, fylla med massor över ledningen m m. Kontakta en lokal markentreprenör för rådgivning. Vad gäller bädden brukar det enklaste vara att använda en sticksond. Kan jag trycka ner sonden genom bädden utan att stöta på tjäle så är det inget problem. Stöter man på tjäle är det bara att gräva upp bädden och konstatera hur det ser ut. Har bädden frusit ner så kan det vara så att den kan komma igång igen när den tinat upp. Många gånger kan man dock inte praktiskt vänta på att bädden tinar. I samband med att bädden då grävs om måste man säkerställa att den inte fryser igen. En biobädd installerad ovan mark, måste frostisoleras. 3. Antal moduler Man kan inte regelmässigt belasta modulerna med mer vatten än de är dimensionerade för. Överbelastning under en längre period leder ofelbart till syrebrist och därmed till att anläggningen sätter igen. Det minsta antal personer en anläggning får projekteras för är 5 personer vilket likställs med ett hushåll vilket i sin tur i praktiken är lika med ett hus. För 5 personer krävs 8 stycken IN-DRÄN moduler för att rena WC + BDT vatten (WC = klosettvatten och BDT = bad-, disk- och tvättvatten) samt 6 moduler för att rena enbart BDT-vatten. För en infiltration med IN-DRÄN Plus används 5 st IN-DRÄN Plus moduler för 5 personer, oavsett om man har WC påkopplat eller ej. IN-DRÄN Biobädd 5 är dimensionerad för 5 personer. Är man två hushåll, i praktiken två hus som ansluts till avloppet, behöver man ha dubbelt så många moduler, o s v. Speciella förhållanden, t ex stora badkar som innebär stora flöden just vid tappning, höga fetthalter som vid större kök m m, kan göra att man har fler moduler än vad som redovisas ovan men man skall aldrig ha färre. Enklast kontrollerar man antalet moduler genom att titta på foton tagna vid installationen. Har man inga foton så får man handgripligen ta reda på hur många moduler man har i marken. En IN-DRÄN/IN-DRÄN Plus-modul har formaten 120 x 60 cm. IN-DRÄN Plus modulen har en blå låda under. Det enklaste är ofta att gräva sig ner till början av bädden och till slutet av bädden och konstatera om modulerna ligger på längden eller tvären av bädden. Sedan mäter man längden på modulerna och räknar ut antalet. Jämför därefter behovet av moduler enligt ovan med det aktuella antalet. Är ni fler personer i hushållet än vad antalet moduler medger så måste detta åtgärdas. 4. Då tillgång till syre är viktigt krävs att anläggningen är korrekt ventilerad. Är ventilationen inte löst på ett tillfredsställande sätt så kommer anläggningen att sätta igen för eller senare. Man strävar efter att få skorstensverkan i ett passivt system. Detta åstadkoms genom att avloppsrör med diameter mm dras upp över tak så att det blir ett luftdrag genom både IN-DRÄN bädden och slamavskiljaren. Man vinner två saker genom detta. Dels innebär detta att IN-DRÄN bädden syresätts och dels får man upp avloppslukten över tak. Du skall leta efter följande punkter på anläggningen: Fel Rätt Så här ska en ventilation av avloppsstammen sluta över tak. FANN STOPP I AVLOPPET 4 på bortre änden av spridarröret dras upp till en punkt en dryg halvmeter över markytan för att inte bli täckt av snö under vinterhalvåret. En IN-DRÄN Plus anläggning skall, förutom avluftning av spridarröret, även ha en avluftning av modulerna. av IN-DRÄN Plus modulerna görs genom att ansluta avluftning, liknande den i änden av spridarröret, till det luftfack som finns i botten på IN-DRÄN Plus modulen. Detta görs på den första modulen i raden. Hittar man dessa punkter på anläggningen kan man gå vidare i sin felsökning. Med hjälp av en rökpatron kan man kontrollera att ventilation upp över tak fungerar korrekt. Tänd rökpatronen med en tändare och håll den ca 10 cm från bäddens ventilationsrör. Fungerar ventilationen i anläggningen kommer röken ut i ventilationen över tak. Saknas ventilationen upp över tak så måste detta åtgärdas. Lösningar med vakuumventil på avloppsstammen, t ex på vinden, är definitivt ett utförande som leder till problem på sikt och detta måste åtgärdas. Saknas ventilation på spridarröret, måste man undersöka hur djupt anläggningen ligger. Det enklaste är att man gräver sig ner till överkant på spridarröret. Ligger överkant spridarrör djupare än 40 cm och/eller i täta lerlager, är detta en trolig orsak till syrebrist och måste åtgärdas. Dräneringsrör För en markbädd gäller samma sak som för infiltrationen, d v s ventilation över tak måste vara korrekt utförd. Vidare gäller samma sak för spridarröret, d v s ligger överkant av spridarröret djupare än 40 cm och/eller vid lerhaltig återfyllnad så måste bortre änden av spridarröret förses med ett avluftningsrör. I tillägg till detta så måste även den hitre änden av dräneringsröret förses med ventilation.

5 Som framgår av bildtexten på föregående sida så måste även övre änden av dräneringsröret på en markbädd förses med ventilation. Saknas detta så måste det åtgärdas. För IN-DRÄN Biobädd kontrolleras att fläkten fungerar samt att backspjäll finns monterat i biobäddens avluftningsrör. Ett enkelt sätt att kontrollera att backspjället är korrekt monterat är att starta fläkten. Backspjället skall då stänga till avluftningsröret under tiden fläkten är igång. När fläkten slås av, skall backspjället öppna igen. Observera att backspjället inte får installeras om det finns en pumpbrunn med backventil eller ett vattenlås mellan slamavskiljaren och biobädden, eftersom luftmotståndet då blir för stort så att fläkten inte orkar trycka luften rätt väg genom Biobädden. Fläkt Avluftningsrör med backspjäll Med hjälp av en rökpatron kan man kontrollera att ventilationen fungerar korrekt, upp över tak. Tänd rökpatronen med en tändare och håll den ca 10 cm från biobäddens fläkt. Fläkten skall vara igång. Fungerar ventilationen kommer röken ut i ventilationen över tak. Kommer röken ut via fläkthuset, fungerar inte avluftningen upp över tak och måste åtgärdas. Vid längre frånvaro än en månad, bör fläkten stängas av. Det är mycket viktigt att komma ihåg att slå på fläkten när anläggningen tas i bruk igen. 5. Yt- och grundvatten Om IN-DRÄN bädden ligger i en svacka eller ligger lågt jämfört med omgivande terräng finns risk för att ytvatten (regn- eller smältvatten) tränger ner i anläggningen och orsakar syrebrist. Vidare är det viktigt att anläggningen ligger vinkelrät mot avrinningsriktningen för att inte redan renat avloppsvatten skall belasta delar av anläggningen. Om grundvattenytan ligger nära markytan så finns risk att grundvattnet periodvis stiger upp i bädden och därmed orsakar syrefattiga förhållanden. Placeringen i svackan innebär att bädden belastas med inte bara avloppsvatten utan också yt- och grundvatten och man riskerar därmed att syrebrist uppkommer. En avskärande dränering ovanför anläggningen skall alltid läggas i de fall det finns risk för påverkan från yt- eller grundvatten. Avskärande dränering BRA BRA PLACERING DÅLIG Avrinningsriktning DÅLIG PLACERING Grundvatten På skissen ovan redovisas hur avloppet skall placeras för att undvika att externt vatten belastar anläggningen. Notera placeringen vinkelrät mot avrinningsriktningen och den avskärande dräneringen. Även avrinningen från anläggningen är kritisk och exemplet till höger skall undvikas. Om det brister på någon av punkterna ovan så måste det korrigeras i samband med att anläggningen grävs om. FANN STOPP I AVLOPPET 5 6. Annat vatten Ditt enskilda avlopp är dimensionerat för att klara en viss belastning. Man kan inte leda mer vatten än just detta dimensionerande flöde till avloppet utan risk för syrebrist. Exempel på vanliga fel här är att man kopplar t ex husets dränering på avloppsvattnet. Ett annat allvarligt fel kan vara att man kopplar stuprören från taket på avloppsvattnet. Ett enkelt sätt att kontrollera om man kopplat på så kallat externt vatten på avloppet är att spola med en vattenslang dels i husets dränering och i stuprörsavloppen. På dräneringen finns det oftast en spolbrunn uppdragen någonstans vid husgrunden. Man lyfter på locket och spolar ner i dräneringen en stund. På takavloppet spolar man enklast t ex i de lövsilar som ofta finns monterade i marknivå. Samtidigt som man spolar kontrollerar man flödet in i slamavskiljaren. Rinner ingenting in har man en korrekt anläggning i detta avseende. Rinner det in vatten som resultat av spolningen måste detta korrigeras. Ett tips kan vara att spola ner filmjölk med vattnet, då syns flödet bättre i slamavskiljaren. Det kan även vara så att det läcker in vatten på annan punkt i systemet. Skador på rören under huset, mellan huset och avloppsanläggningen, pumpbrunnar m m är exempel på punkter där det kan läcka in vatten i avloppet. Du kontrollerar detta enklast genom att inte släppa ut något vatten från fastigheten och samtidigt observera slamavskiljaren eller pumpbrunnen. Rinner det in vatten så har Du en läcka som måste åtgärdas. Om Du har pumpbrunn skall Du samtidigt kontrollera den dos som pumpas upp till bädden. Lämplig dos, se tabell nedan: Biosteg IN-DRÄN IN-DRÄN Plus IN-DRÄN Biobädd Pumpdos (liter/pumpning) 8-10 l per modul 8-10 l per modul max 40 l 7. Badkar De slamavskiljare som används för ett hushåll, vilket motsvarar en belastning på 5 personer, är dimensionerade för att klara tappning av badkar upp till en volym av 300 l per gång. Om det är så att man har ett stort hörnbadkar, en bubbelpool eller liknande med en volym som överstiger 300 l riskerar man att belasta bädden med för mycket avloppsvatten vid varje tapptillfälle. Dessutom riskerar man att

6 sätta funktionen i slamavskiljaren ur spel. Följden kan då bli slamflykt vilket kan orsaka att spridarröret, men inte IN-DRÄN modulerna och bädden, sätter igen. Har man ett stort badkar åtgärdas detta lämpligen genom att både slamavskiljaren och bäddens storlek anpassas till det större flöde som blir aktuellt. 8. Avvikande spillvatten Har man någon form av vattenreningsanläggning, avhärdningsfilter eller liknande på det inkommande vattnet så skall spillvattnet från den anläggningen kopplas bort från avloppsvattnet. Salter m m från dessa anläggningar kan störa funktionen i både slamavskiljare och efterföljande reningssteg. Istället skall avloppsvattnet ledas till dagvattenledningen, t ex ledningen från stuprören. Bild från ett enskilt avlopp som satte igen i spridarröret med fyra månaders mellanrum. Efter det att vattenreningsanläggningen kopplats bort från avloppsvattnet så fungerade avloppet som det skulle. sällan i dessa fall. Ofta kan man dock avhjälpa dessa problem genom att dimensionera anläggningen för just det aktuella fallet. Kontakta därför alltid FANN i dessa fall för att få hjälp dimensioneringen. 9. Grusmaterial När man bygger konventionella anläggningar utan att använda IN-DRÄN moduler används ofta markbäddssand 0-8 mm. Denna sand kan variera mycket i genomsläpplighet och resultera i att en bädd med IN-DRÄN moduler sätter igen. Istället för markbäddssand skall man använda fingrus 2-4 eller 2-5 mm där det så kallade LTAR värdet skall vara större än 100 liter/m 2 och dygn. LTAR värdet beskrivs närmare i avsnittet nedan som rör infiltration. FANN kan kostnadsfritt bestämma LTAR värdet för ert grusmaterial. Skicka cirka 2 dl av grusmaterialet från bädden under IN-DRÄN modulerna i en påse till FANN. Märk provet med fastighetens beteckning och ange e-post-adress dit vi kan sända svaret. Försök få ett opåverkat prov i ytterkanten av bädden. Om gruset har ett LTAR värde som är mindre än 100 så är det trolig orsak till att anläggningen satt igen. 10. Infiltration Vid all typ av markbaserad rening är det viktigt att man gör en noggrann förundersökning och projektering. Man måste ta hänsyn till markens genomsläpplighet vid projekteringen. Om marken är för tät för den valda lösningen kommer syrebrist att uppstå i och med att det avloppsvatten som tillförs anläggningen inte kan tränga ner i marken. Bredden på en infiltration med IN-DRÄN varierar beroende på markens genomsläpplighet. En IN-DRÄN Plus infiltration kan anläggas när LTAR är minst 15 och är alltid 1,25 m bred. Det som bestämmer bredden är markens LTAR värde, långtidsbelastningsvärde som anger hur många liter slamavskiljt hushållsspillvatten som marken kan ta emot per kvadratmeter och dygn. Det enklaste sättet att ta reda på LTAR värdet i detta läge är att göra perkolationsprov i hål i tre punkter under bädden (se bild nedan). Vi bestämmer kostnadsfritt LTAR värdet för anläggningen. Använd blanketten Kan jag infiltrera och skicka in resultatet till FANN tillsammans med tre Finsand Morän LTAR 30 Mo, morän LTAR = 20 Silt, morän LTAR = 15 Finsilt LTAR 10 0,6 m 1 m 2 m 3 m 5 m 0,3 m Spridarrör IN-DRÄN modul Fingrus FANN STOPP I AVLOPPET 6 Marklutning Som framgår av skissen ovan så kan bredden för en infiltration med IN-DRÄN variera från 1 m till 5 m beroende på vilken typ av jordart man har under anläggningen. En IN-DRÄN Plus infiltration kan anläggas när LTAR är minst 15 och är alltid 1,3 m bred. stycken jordprov. Märk proven med fastighetens beteckning och ange e-postadress dit vi kan sända svaret. När du fått svaret så jämför du med figuren ovan. Om bredden på bädden inte är tillräcklig så måste detta åtgärdas. Felsökningen gav inget resultat Om Du genomfört felsökningen utan att hitta någon orsak till att bädden drabbats av syrebrist så krävs det en mer grundlig undersökning. Det kan då röra sig om relativt komplicerade samband där inkommande vatten, hushållets vanor m m leder till att avloppet sätter igen.fann kan åta sig att felsöka er avloppsanläggning. Vill Du beställa en felsökning, fyll i och skicka in beställningssedeln som finns på sista sidan i denna guide. Andra typer av förhållanden som kan leda till ett avvikande hushållspillvatten och därmed störa funktionen i det enskilda avloppet är om man t ex har hårfrisering i bostaden, har ett hembageri, gårdsslakteri m m. Generella lösningar fungerar Genomför tre stycken perkolationsprov i hål i 3 punkter under grusbädden. Innan proven genomförs tar Du ut tre stycken jordprover om cirka 2 dl vardera från respektive hål.

7 START 1 Har du en FANN slamavskiljare? Se sid 8 Detta flödesschema gäller endast tankar från FANN FANN STOPP I AVLOPPET 7 Flödesschema felsökning slamavskiljare Nedan finner Du ett schema för felsökning av slamavskiljare. Avsluta inte felsökningen när Du hittat en punkt där det brister. Fortsätt istället och gå igenom alla stegen. Många gånger är det så att det brister på fler än en punkt. Efter flödesschemat hittar Du förklarande text till punkterna i schemat. 2. Är tanken dimensionerad för rätt flöde? 3. Är backspolning anslutet? 4. FInns dränering av schaktgrop där tanken är förlagd? 5. Är tanken förlagd för djupt? 6. Finns synlig slamkaka i slamavskiljaren (2 mån. efter tömning)? Kontakta FANN för 7. Finns misstanke om inläckage Se sid 8 under Felsökningen gav inget resultat Kontakta entreprenör för Trolig orsak till problem uppstått.åtgärda!

8 Förklaringar till frågorna i flödesschemat för slamavskiljare FANN STOPP I AVLOPPET 8 1. Slamavskiljare FANNs slamavskiljare har inga kamrar/skiljeväggar. I stället jobbar vi med uppehållstiden i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds in i slamavskiljaren och riktas direkt in mot första kortsidan med hjälp av en flödesdämpare. Flödesdämparen hjälper till att bromsa upp flödet av det inkommande avloppsvattnet samt jämna ut eventuella temperaturskillnader. Avloppsvattnet flödar sedan med låg och jämn hastighet, genom hela tankens längd till bortre kortsidan där utloppet är placerat. Utloppet är i form av ett T-rör som leder det slamavskiljda vattnet vidare. Den långa uppehållstiden i slamavskiljaren gör processen säker och effektiv. Vattnet leds in och styrs via en dämpare till ena änden. Vattnet tillåts flöda med låg och jämn hastighet hela tankens längd till bortre änden där T-röret sitter. Tack vare den låga hastigheten och det jämna flödet blir avskiljningen effektiv - partiklar hinner flyta eller sjunka. 2. Dimensionering Det är viktigt för anläggningens funktion att man dimensionerar volymen på slamavskiljaren korrekt. Överstiger flödet det slamavskiljaren är dimensionerad för, är risken för slamflykt stor. Det i sin tur kan vara förödande för en infiltration eller markbädd. För ett hushåll, normala förhållanden, används en 900-liters slamavskiljare för BDT-avlopp, en 2000-liters för WC+BDTavlopp och med kemfällning en 4000-liters slamavskiljare. Tänk dock på att olika förutsättningar kan förändra rekommenderad volym för slamavskiljaren. Antal personer, hushåll och badkar är exempel på faktorer som kan påverka volymen. Kontakta FANN vid tveksamhet om volymen är tillräcklig. 3. Backspolning Backspolningsvatten från vattenreningsanläggningar som avhärdningsfilter och liknande får inte vara anslutet till avloppsanläggningen då det kan förändra vattnets kemi markant, vilket i sin tur har en negativ inverkan på slamavskiljarens funktion. Är backspolningsvatten anslutet till anläggningen, koppla bort det och led det vattnet till en separat stenkista. Spola rent spridarrör i bädden och slamtöm slamavskiljaren. Slamavskiljaren vattenfylls efter slamtömning. 4. Dränering av schaktgrop Grundvattennivån får aldrig överstiga slamavskiljarens underkant utloppsrör. Installerar man tanken i en svacka med täta jordlager, eller om man spränger ur berg för att få ner tanken, riskerar man att svackan/gropen blir helt vattenmättad, precis som om man hade grundvatten ända upp i marknivå. En dränering av schaktgropen är ett enkelt och billigt sätt att undvika sådana problem. Dräneringen kan t ex kopplas till bäddens avskärande dränering Dräneringen leder bort vattnet ur schaktgropen och det är ingen risk att tanken lyfter. 5. Förläggning av tank För alla FANNs blå tankar samt den mörkgröna tanken till toalettsystem Roslagen gäller maximalt en meters återfyllnad över tank (ventilationshålen i Roslags-tankens specialstos får dock aldrig hamna under mark/täckas). FANNs ljusgröna HD-tank (Heavy Duty) har maximalt 1,5 meters återfyllnad. Tänk på att tunga jordmassor, som lera och finare jordarter, har lättare för att överbelasta tanken. Vid för mycket återfyllnad får man ersätta jordmassor med markisolering samt bredda schaktet. Då utsätter man inte tanken för samma marktryck. Ett annat alternativ är att höja tanken och istället pumpa in avloppsvattnet i tanken. Notera att pumpning in i slamavskiljare kräver större slamavskiljare. 6. Slamkaka i tanken I en fungerande slamavskiljare bildas en s k slamkaka (flytslam) efter ca en månad från installation och slamtömning. Har ingen slamkaka bildats kan anledningarna vara många: backspolningsvatten kan vara kopplat till anläggningen, Du har ett avvikande råvatten, olämpliga saker spolas ner i avloppet, överbelastning m m. Vid avsaknad av slamkaka i slamavskiljaren, kontakta FANN. 7. Inläckage Misstänker man inläckage i tanken, måste det säkerställas varifrån det kommer. Man kan misstänka inläckage om man be- höver slamtömma oftare än normalt eller att vattennivån i tanken är för hög. En rekommendation vid installation är att läckagetesta fästet stos tank. Det gör man enkelt genom att fylla en PETflaska med vatten och hälla runt stosen mot tanken. Finns det ett inläckage i tanken, kan man ofta behöva byta ut den. Kontakta din entreprenör om misstanken kvarstår. Felsökningen gav inget resultat Om Du genomfört felsökningen utan att hitta någon orsak till att slamavskiljaren inte fungerar tillfredsställande, kontakta FANN för. Vill Du beställa en felsökning, fyll i och skicka in beställningssedeln nedan. Beställning av felsökning av enskilt avlopp Vi önskar att FANN VA-teknik AB genomför en felsökning på vårt enskilda avlopp. I FANNs åtagande ingår att göra en besiktning på plats samt att skriva en rapport med förslag till åtgärder. FANN åtar sig att genomföra felsökningen på maximalt 12 timmars arbetstid. Kostnader för restid och milersättning tillkommer. FANN debiterar 950 kronor per timme ex. moms för civilingenjör eller motsvarande och 550 kronor per timme ex. moms för va-tekniker (priserna avser 2015). Restid debiteras med 50 % av dessa belopp. Milersättning debiteras med 30 kronor/mil ex moms. Skulle det krävas extern analys av avloppsvattnet bekostar fastighetsägaren detta. FANN skall dock alltid innan dessa analyser beställs kontakta fastighetsägaren för att inhämta ett godkännande. Skulle det framkomma att FANN brustit i sina åtaganden gällande funktionen hos ert enskilda avlopp eller produkterna som ingår i ert enskilda avlopp så står FANN givetvis för kostnaden för felsökningen och även för den kostnad för att åtgärda anläggningen som uppkommer som resultat av detta. Som fastighetsägare ansvarar jag för att fastigheten är tillgänglig för FANN vid den besökstidpunkt vi enas om. Fastighetsbeteckning: Telefonnr: E-post: Datum och ort: Underskrift Namnförtydligande

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS 5751-version 2.2-2016-04-28 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel www.baga.se Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-61 61 50 E-mail: info@baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar Figur 1. BAGA

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

INFILTRATION MED IN-DRÄN

INFILTRATION MED IN-DRÄN Version 4.2 2016-11-20 Exempel på markbädd med IN-DRÄN. Bredd 5 m. 0,2 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN. Bredd 1-5 m beroende av LTAR. LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATION MED

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE -SE Version 4.6-2014-11-05 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

INFILTRATIONER & MARKBÄDDAR MED IN-DRÄN

INFILTRATIONER & MARKBÄDDAR MED IN-DRÄN Version 4.1-2014-05-16 Exempel på markbädd med IN-DRÄN. Bredd 5 m. 0,2 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER & MARKBÄDDAR MED IN-DRÄN Läggningsanvisningen gäller för följande grupper

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de verkar vara OK eller

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Ett enkelt sätt att skydda din miljö

Ett enkelt sätt att skydda din miljö 10-års funktionsgaranti IN-DRÄN Biobädd 5ce Ett enkelt sätt att skydda din miljö - förnya ditt avlopp Vi hjälper dig Du läser detta för att du vill rena ditt avloppsvatten. Antingen finns ett krav från

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden.

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden. Infiltrationsbädd Planskiss Makadambädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Infiltrationsrör Infiltration fungerar enbart om marken är genomsläpplig. A B C D Slamavskiljare Plast- eller cementbrunn där fasta

Läs mer

En fabriksbyggd markbädd

En fabriksbyggd markbädd IN-DRÄN Biobädd 5 Version 2.4 2011-12-09 En fabriksbyggd markbädd Baserad på IN-DRÄN teknologi IN-DRÄN Biobädd 5 är avsedd för biologisk rening av hushållsspillvatten från ett hushåll (5 personer). Om

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Underhåll av din avloppsanläggning

Underhåll av din avloppsanläggning Köping2000, v4.1, 2014-01-30 INFORMATION 1 (10) Miljökontoret Underhåll av din avloppsanläggning För att försäkra sig om att avloppsanläggningen ger bästa möjliga reningseffekt och att den får en så lång

Läs mer

med fosforfällningsenhet inomhus NYHET! INFILTRATION

med fosforfällningsenhet inomhus NYHET! INFILTRATION med fosforfällningsenhet inomhus I HÖG SKYDDSNIVÅ MÖJLIG NYHET! INFILTRATION Det ska vara lätt att göra rätt Du står nu inför ett projekt som de flesta gör endast en eller ett par gånger i livet att bygga

Läs mer

KONVENTIONELL FANN INFILTRA- TION & MARKBÄDD

KONVENTIONELL FANN INFILTRA- TION & MARKBÄDD Version 1.1-2014-07-18 Exempel på konventionell FANN markbädd - Generation 1 LÄGGNINGSANVISNING FÖR KONVENTIONELL FANN INFILTRA- TION & MARKBÄDD Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

att säkra avstånd till grundvatten samt lägga avskärande dräneringar. Minskat ytbehov och säkrare funktion med standardiserade lösningar

att säkra avstånd till grundvatten samt lägga avskärande dräneringar. Minskat ytbehov och säkrare funktion med standardiserade lösningar NYHETSBREV NUMMER 1 2011 DACKEVÄGEN 33 4 TR, 177 34 JÄRFÄLLA WWW.FANN.SE INFO@FANN.SE TEL: 08-761 02 21 FAX: 08-761 46 70 REDAKTÖR: AXEL ALM Infiltration i fokus Nytt år nya tag. Är det i år vi äntligen

Läs mer

Ett riktigt lättskött minireningsverk

Ett riktigt lättskött minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5 Ett riktigt lättskött minireningsverk Baserat på IN-DRÄN teknologi IN-DRÄN Biobädd 5 är avsedd för biologisk rening av hushållsspillvatten från ett hushåll (5 personer). Inget serviceavtal

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

IN-DRÄN Biobädd 5ce. FANN minireningsverk MINIRENINGSVERKET FÖR DIG SOM INTE HAR AVLOPP SOM HOBBY! SVERIGES MEST KÖPTA MINIRENINGS- VERK

IN-DRÄN Biobädd 5ce. FANN minireningsverk MINIRENINGSVERKET FÖR DIG SOM INTE HAR AVLOPP SOM HOBBY! SVERIGES MEST KÖPTA MINIRENINGS- VERK FANN minireningsverk 2015 MINIRENINGSVERKET FÖR DIG SOM INTE HAR AVLOPP SOM HOBBY! SVERIGES MEST KÖPTA MINIRENINGS- VERK IN-DRÄN Biobädd 5ce PASSAR ÖVERALLT Kan installeras i mark, ovan mark, på berg etc

Läs mer

Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning LÄGGNINGSANVISNING TERANA BIOMODULER

Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning LÄGGNINGSANVISNING TERANA BIOMODULER 2016 Terana Biomoduler Läggningsanvisning LÄGGNINGSANVISNING TERANA BIOMODULER Biomoduler ger en effektivare rening av spillvatten Teranas biomoduler är framtagna för effektivare rening av spillvatten.

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

KONVENTIONELL FANN INFILTRA- TION & MARKBÄDD

KONVENTIONELL FANN INFILTRA- TION & MARKBÄDD ANVISNING KONVENTIONELLA FANN INFILTRATIONER & MARKBÄDDAR Version 1.0-2014-03-10 Exempel på konventionell FANN markbädd - Generation 1 LÄGGNINGSANVISNING FÖR KONVENTIONELL FANN INFILTRA- TION & MARKBÄDD

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt)

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt) Fyll i de delar av blanketten som är relevanta. Sidan 1 av 5 Entreprenörsrapport Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen Fastighet Avlopp

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

10-års. funktionsgaranti

10-års. funktionsgaranti 10-års funktionsgaranti ce- märkt avloppsrening - din säkerhet 2013 Det ska vara lätt att göra rätt Du står nu inför ett projekt som de flesta gör endast en eller ett par gånger i livet att bygga eller

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Biomoduler med spridarplattor

Biomoduler med spridarplattor Biomoduler med spridarplattor Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1405 BAGA Water Technology AB 1 www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar BAGA Biomoduler är uppbyggda av ett bärarmaterial som

Läs mer

Biomoduler med spridarplattor Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1405 BAGA Water Technology AB 1 www.baga.se BioModuler Installationsanvisning Biomoduler Läggningsanvisningar BAGA Biomoduler är

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)

Läs mer

Det här är en värdehandling originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen.

Det här är en värdehandling originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen. V.1 141112 UTFÖRANDEINTYG ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING UTFÖRANDEINTYG FÖR UTFÖRD AVLOPPSANLÄGGNING Det här är en värdehandling originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen. Utförandeintyget

Läs mer

10-års. funktionsgaranti

10-års. funktionsgaranti 10-års funktionsgaranti ce- märkt avloppsrening - din säkerhet 2016 Det ska vara lätt att göra rätt Du står nu inför ett projekt som de flesta gör endast en eller ett par gånger i livet att bygga eller

Läs mer

Anvisning Fosforfälla FTK 503

Anvisning Fosforfälla FTK 503 Funktion FTK 503 är ett kompakt filter för passiv fosforreduktion. FTK 503 består av en tank där det tidigare biologiskt renade avloppsvattnet rinner genom en filtermassa som binder fosfor. Kretslopp Fosforn

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp MBF_1.Enskiltavlopp 2017-02-06 Sida 1 / 8 Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Så fungerar ett komplett avlopp WmFiltret med ända WmFilter marken???

Så fungerar ett komplett avlopp WmFiltret med ända WmFilter marken??? 2012:1 MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. PP-duk (inneslutning) Formsvetsad svart 1,5 mm duk av polypropylen. Uppfyller högsta krav på tätskikt och ålders-beständighet. Används

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Information om inventering av enskilda avlopp

Information om inventering av enskilda avlopp Information om inventering av enskilda avlopp Caroline Ahlrén 0581-817 09 caroline.ahlren@bmb.se Therese Bekk 0581-817 46 Therese.bekk@bmb.se Kort om enskilda avlopp I Sverige finns ca 1 miljon små avlopp

Läs mer

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP Antagen av Miljö-och Byggnadsnämnden 2011-12-08 Inledning De flesta vattendrag och sjöar i Skåne är idag övergödda, och det näringsrika vattnet följer med ut i havet. För mycket

Läs mer

Matala Bio filter 10

Matala Bio filter 10 Installation och underhålls manual Matala Bio filter 10 Matala bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är under 300 l/dygn.

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter (ange stamfastighet understruken) Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger Anläggningen togs/tas

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Kontrollplan anläggande av enskilt avlopp

Kontrollplan anläggande av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddsenheten OBS! Häfta inte ihop då det försvårar vår handläggning Kamerasymbolen visar moment som skall fotodokumenteras 1 (4) plan anläggande av enskilt avlopp (enligt Miljöbalken)

Läs mer

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETSINFORMATION INTYG ÖVER UTFÖRD ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING - KVALITETSREDOVISNING VID ANLÄGGANDE BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Fyll i intyget tillsammans med entreprenören! OBS foton anläggningsarbetet. Specifikation på vad

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce Version 1.3 2013-06-18 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,3 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 4000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

att behöva kompletteras med någon form av efterpoleringssteg med bevisad reduktionsförmåga. 3 Extra hög skyddsnivå Källsorterande teknik BOD 7

att behöva kompletteras med någon form av efterpoleringssteg med bevisad reduktionsförmåga. 3 Extra hög skyddsnivå Källsorterande teknik BOD 7 NYHETSBREV NUMMER 3 2013 DACKEVÄGEN 33 4 TR, 177 34 JÄRFÄLLA WWW.FANN.SE INFO@FANN.SE TEL: 08-761 02 21 FAX: 08-761 46 70 REDAKTÖR: AXEL ALM Havs- och vattenmyndigheten ökar trycket på åtgärdandet av avloppen

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Enskilda avloppslösningar i känslig miljö

Enskilda avloppslösningar i känslig miljö Enskilda avloppslösningar i känslig miljö Innehåll: Varför rena avlopp? - Lagar, regler Olika lösningar - Slamavskiljare och infiltration - Slamavskiljare och markbädd - Minireningsverk - Separerande system

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR Markbäddar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten på platser där marken är mindre genomsläplig på grund av

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Anmälan om enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan om enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Anmälan om enskild avloppsanläggning (enligt 13 och 14 förordningen (1998:8999) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift) Blanketten

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 6000ce

SLAMAVSKILJARE SA 6000ce Version 3.0-2013-02-04 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Kopplingsrör Utlopp Ca. 3,6 m Ca. 3,6 m ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 6000ce 09 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN

Läs mer

Naturligtvis är du mer än välkommen att kontakta oss om du har andra frågor eller om du saknar en giltig läggningsanvisning.

Naturligtvis är du mer än välkommen att kontakta oss om du har andra frågor eller om du saknar en giltig läggningsanvisning. Läs mer om våra produkter på www.fann.se Till installatören Informationsblad till grannar Här hittar du ett antal flyers som kan ge dig mer jobb. Det är mycket vanligt att om en fastighet behöver en ny

Läs mer

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7. Skickas

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor

För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor Fastighet Fastigh typ Anslutna_enheter Typ_av_slamavskilj. Reningsanläggning Byggnadsår GNARPS MASUGN 1:129//1: Camping WC+BDT 3 kammar

Läs mer

Ett enkelt sätt att skydda din miljö

Ett enkelt sätt att skydda din miljö IN-DRÄN Biobädd 5ce Ett enkelt sätt att skydda din miljö - förnya ditt avlopp Vi hjälper dig Du läser detta för att du vill rena ditt avloppsvatten. Antingen finns ett krav från myndigheterna eller så

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce Version 3.0 2013-02-07 Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 3000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer