Gymnasie & Vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie & Vuxenutbildning"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén (M) 3 Sommaraktiviteter för nyanlända barn Camilla Lindberg, samordnare för nyanlända 2 Arbetsmiljöverket, inspektionsmeddelande Helen Johansson, HRkonsult Informationen läggs till handlingarna. Informationen läggs till handlingarna. 4 Remissvar på Departementspromemor ia Avskaffande av systement med etableringslotsar Camilla Lindberg, samordnare för nyanlända Handl. kommer 5 Nuläge och tidsplan för REELL Innovation Lena Salomonsson, utvecklingsledare 6 Uppföljning av Skolinspektionens Informationen läggs till handlingarna. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning översänder uniform KUB301 v 1.1, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN tillsyn Andréas Mårtensson, utvecklingsledare förvaltningens svar till Skolinspektionen. 2 (3) 7 Yrkeshögskolan, ansökningar Kerstin Uddenberg, rektor Yrkeshögskolan 8 Elevenkät gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Andréas Mårtensson, utvecklingsledare 9 Plug In 2.0 Karl-Gunnar Lindman, utvecklingsledare Nämnden godkänner att Yrkeshögskolan ansöker om följande utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan i september 2015: Virtualiseringsspecialist Kvalitetssäkrare inom IT Linux-utbildning Underhållstekniker - Automation/Robot CAD-konstruktör mekanik Rörkonstruktör Plastkonstruktör Servicetekniker Fordon Bilskadereglerare Elektronikkonstruktör, BIM-projektör Anläggning BIM-projektör Bygg Projektcertifierad B2B säljare Inköpare Specialistundersköterska - psykisk ohälsa Specialistundersköterska - hemsjukvård Kvalificerad Redovisningsekonom Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med analys och åtgärder med anledning av resultaten från gymnasieskolans elevenkät Åtgärderna skall redovisas senast vid nämndens sammanträde i september Informationen läggs till handlingarna. 10 Delegeringsförteckning Handl. kommer 11 Förvaltningschefen informerar 12 Rapporter från ledamöter

3 KUNGSBACKA KOMMUN 13 Övriga frågor 3 (3) 14 Redovisning av delegeringsbeslut Ulrika Landergren (FP) Ordförande Carin Johansson Nämndsekreterare

4 TJÄNSTESKRIVELSE Arbetsmiljöverkets tillsyn inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning under maj 2015 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. 1 (2) Datum Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan i Sveriges alla kommuner under åren Fram till 2016 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera 30 procent av landets skolor och alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor. Kungsbacka kommun är en av de kommuner som ingår i arbetet 2015 och inspektionen har genomförts under våren. Inspektion har gjorts både på övergripande skolhuvudmannanivån och ute på ett urval enheter. Fokus för inspektionen var det systematiska arbetsmiljöarbetet hölls ett förberedande möte och inspektion av skolhuvudman. Vid detta möte deltog nämndsordförande, 2:e vice nämndsordförande förvaltningschef, utvecklingsledare, verksamhetschef för berörda skolor, HR-konsult och arbetstagarrepresentanter som ingår i FSG genomfördes inspektion på Aranäs gymnasium. Vid detta möte var alla rektorer, skyddsombud och elevskyddsombud på skolan inbjudna genomfördes inspektion på Elof Lindälvs gymnasium. Vid detta möte var alla rektorer, skyddsombud och elevskyddsombud på skolan inbjudna lämnades en muntlig återkoppling av AMV och kompletterande frågor ställdes till skolhuvudman. Medverkande samma som Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande kom den 25 maj. KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Fortsatt arbete En handlingsplan håller på att tas fram för arbete med de fyra kraven som AMV ställt till förvaltningen. Planen ska samverkas på förvaltningssamverkansgrupp och presenteras i nämnden i september. En aktivitet att genomföra omgående är att offentliggöra inspektionsmeddelandet på Insidan för samtliga medarbetare. Karin Zetterman tf förvaltningschef Helen Johansson HR-konsult Bilagor Inspektionsmeddelande från AMV

6 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 1(6) Avdelningen för inspektion Pirjo Jurmu, KUNGSBACKA KOMMUN KUNGSBACKA Resultatet av inspektionen 22 maj 2015 Ert org. nr Arbetsställe GYMNASIEFÖRVALTNINGEN Besöksadress SÖDRA TORGGATAN 16 Besöksdatum 22 maj 2015 Deltagare i inspektionen Ulrika Lagergren, ordf. gym.-vux. Karin Zetterman, tf. förvaltningschef Eva Malmgren Thörnblom, skyddsombud Lisa Jönsson, utvecklingsledare Helen Johansson, HR-konsult Monica Nepton, skyddsombud Jenny Larsson, verksamhetschef Börje Börjesson, 2e vice ord. Andreas Mårtensson, utvecklingsledare Christer Hagmanq, verksamhetschef Linda Falkenberg, arbetsmiljöinspektör Pirjo Jurmu, arbetsmiljöinspektör Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med anledning av de brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt beskriva: hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare hur ni har uppfyllt kraven hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud respektive elevskyddsombud har tagit del av det. Var vänlig ange vår beteckning 2015/ i svaret. Postadress Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

7 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 2(6) Se 7 kap. 3 arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte. BRISTER OCH KRAV Brist 1 Uppgiftsfördelning Det är viktigt att det står klart för alla arbetstagare och elever vems uppgift det är att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö i övrigt uppnås. Den fördelning som finns i er organisation från förvaltningschef direkt till rektorerna kan innebära osäkerhet om vem som egentligen har uppgiften och resurserna för att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa. Likaså att rektorerna inte fördelar vidare i sina organisationer kan innebära risker i ert arbetsmiljöarbete. Krav Ni ska se till att det finns en tydlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet både i förvaltningen och på skolorna. Dessa personer ska få i uppgift att regelbundet: undersöka arbetsförhållandena bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall genomföra kontroller av att vidtagna åtgärder har haft avsett resultat. Av uppgiftsfördelningen ska det även framgå vilka befogenheter och resurser dessa personer har att tillgå för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och att vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper. Ni ska också se till att de har kunskaper för att bedriva ett fungerande systematiskt

8 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 3(6) arbetsmiljöarbete. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt. Ni ska ge övriga arbetstagare information om uppgiftsfördelningen. Se 6 och 7 AFS 2001:01. Åtgärdas senast den 22 oktober Brist 2 Tillbud Er definition av tillbud omfattar enbart händelser av fysisk karaktär. Vid inspektionen diskuterades möjligheten att bredda begreppet tillbud i syfte att förebygga ohälsa. Krav Ni ska se över och förtydliga er definition av tillbud. Se 9 AFS 2001:01. Åtgärdas senast den 22 oktober Brist 3 Arbetsbelastning Vid inspektionen framkom att arbetsbelastningen har varit hög under en längre tid främst för rektorerna men också för lärarna. De åtgärder ni hittills har vidtagit, som t ex den utredning som företagshälsovården gör, bedöms inte som tillräckliga för att ni ska komma till rätta med arbetsbelastningen. Krav A Ni ska undersöka förekomst av hög arbetsbelastning i gruppen av skolledare. Ni ska utreda orsakerna till deras höga arbetsbelastning.

9 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 4(6) Utredningen ska minst omfatta: - om arbetsuppdraget är tydligt för skolledarna. - om arbetsuppdraget är anpassat till de resurser som står till förfogande. Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma riskerna för att den höga arbetsbelastningen kan leda till ohälsa. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av hög arbetsbelastning - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Handlingsplanen ska skickas till Arbetsmiljöverket Se 8, 9 och 10 AFS 2001:01, 2 kap. 1 samt 3 kap. 2 AML. Åtgärdas senast den 22 oktober Krav B Ni ska undersöka förekomst av hög arbetsbelastning för lärarna i er organisation. Ni ska utreda orsakerna till deras höga arbetsbelastning. Utredningen ska minst omfatta: - om arbetsuppdraget är tydligt för alla arbetstagare - om arbetsuppdraget är anpassat till de resurser som står till förfogande. Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma riskerna för att den höga

10 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 5(6) arbetsbelastningen kan leda till ohälsa. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av hög arbetsbelastning - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Handlingsplanen ska skickas till Arbetsmiljöverket. Se 8 och 10 AFS 2001:01, 2 kap. 1 samt 3 kap. 2 AML. Åtgärdas senast den 22 oktober INFORMATION Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsprojekt Skolan Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om ni underlåter att vidta åtgärder kan vi besluta om ett föreläggande eller förbud mot er. Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom arbetsmiljöområdet. Föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:01) beskriver hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska gå till. Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller annan extern expertresurs. Besök gärna Arbetsmiljöverkets webbplats när ni vill veta mer om oss och den lag och de föreskrifter som reglerar arbetsmiljön. Där hittar ni också arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i pdf-format. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

11 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 6(6) Pirjo Jurmu arbetsmiljöinspektör

12 TJÄNSTESKRIVELSE Sysselsättning för ensamkommande barn och unga sommaren 2015 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. 1 (4) Datum Bakgrund Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag, , att utöver de befintliga ferieplatserna/sommarskola undersöka möjligheten att erbjuda ensamkommande barn och unga praktikplats, sommarjobb, feriejobb eller sommarskola under minst fyra veckor. Bakgrunden till förslaget är att ensamkommande ungdomar som är nya i kommunen behöver få hjälp med sysselsättning, bland annat under sommaren. Dessa barn och ungdomar har inte hunnit få ett socialt nätverk och de har få egna möjligheter att hitta på aktiviteter under sommaren. Kommunen har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Halland om att ta emot ensamkommande barn och unga i åldern år. Med ensamkommande barn och unga menas att de saknar en legal vårdnadshavande. Kommunen har idag 4 boenden, varav 2 är upphandlade, med sammanlagt 36 platser. Idag är det 77 ensamkommande barn och unga inskrivna i kommunen. Bristen på platser gör att många placeras i andra kommuner. Idag bor 26 ensamkommande barn och unga på kommunens boenden, varav 14 är asylsökande och 12 har permanent uppehållstillstånd. Gruppen ensamkommande är en rörlig grupp. Kommunen får regelbundet nya barn och de som har kommit till landet flyttar relativt ofta. Av de barnen som finns här nu, kommer några troligtvis att flytta under sommaren. Nedan redovisas en samlad bild av de aktiviteter som erbjuds under sommaren KUB1000, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Camilla Lindberg Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

13 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Sommarskola Sommarskolan som anordnas av Gymnasie & Vuxenutbildning vänder sig till alla i gymnasieålder. Även nyanlända ungdomar kan söka sig dit, oavsett om man är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. Till årets sommarskola som organiseras av Gymnasie & Vuxenutbildning har 10 ensamkommande ungdomar anmält sitt intresse. Ensamkommande barn som inte är i gymnasieålder Har möjlighet att delta i den sommarskola som arrangeras av Förskola & Grundskola. Gymnasie & Vuxenutbildning arrangerar sommarskola under 3 veckor. Förskola & Grundskola har sommarskola under 2 veckor. Sommarskolan gäller för samtliga nyanlända barn. Undervisning och studiehandledning sker med lärare från modersmålsenheten. Feriejobb Feriejobb erbjuds under perioden 15/6-14/8. Perioden man arbetar är 3 veckor och 6 timmar/dag. Jobben är placerade i kommunens förvaltningar och föreningslivet och vänder sig till ungdomar som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och är inskrivna på gymnasiet åk 1. För att erhålla ett feriejobb krävs permanent uppehållstillstånd eller särskilt arbetstillstånd erbjuds 150 platser, av dessa är 5 platser riktade till IFO och ungdomar med behov av sysselsättning samt 5 platser till särskolan. Asylsökande kan inte erbjudas feriejobb, då det krävs ett arbetstillstånd för att kunna arbeta med lön. Av de 12 unga som har permanent uppehållstillstånd har 3 fått feriejobb. Kommunen kan erbjuda praktik till unga med permanent uppehållstillstånd och unga i asyl. Inventering av behovet hos den aktuella gruppen gällande praktik pågår. I de fall praktik kan vara lämpligt aktivitet, sker samverkan mellan berörda tjänstemän, för att ordna en sådan lösning. Sommarsysselsättning Sommarsysselsättning erbjuds under vecka För 2015 erbjuds 10 platser. Under en 2 veckors period får ungdomen jobba 5 timma/dag till en ersättning av 40 kr/timman. Man har även en handledare. Ungdomen matchas mot sysselsättingen. Kravet är att man måste vara inskriven på Individ & Familjeomsorgen, ha någon form av bistånd enligt SoL, ha fyllt 15 år samt inneha permanent uppehållstillstånd. 1 ungdom har sökt sommarsysselsättningen som anordnas av Individ & Familjeomsorg. Platserna kan erbjudas unga med permanent uppehållstillstånd samt unga i asyl med särskilt arbetstillstånd. Sommarlovsaktiviteter Kommunen anordnar aktiviteter under sommaren. Kontakt med förvaltningen för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism har etablerats för att arbeta med att informera boendena om vad som finns.

14 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Kungsbacka kommuns sommarlovsaktiviteter School s Out på Kungsbacka torg Urban Summer i Teaterparken Sommarbussen till Sundsjön lägerplats Simskola Sommarläger Övernattning vid Sundsjöns lägerplats, Gatukonstläger Ung i Kungsbacka Sportläger Ung i Kungsbacka Musikproduktion Ung i Kungsbacka Vildmarksläger Ung i Kungsbacka Föreningsaktiviteter Gymnastikläger med GF Tempo Sommarläger på Dalhem Seglarskola med Kullaviks kanot- och kappseglingsklubb Ridläger med Nordhallands ridklubb Veckoläger på Stättareds 4H-gård Stättareds 4H-gård Fotbollsläger på Särö IP Kungsbacka fäktklubb Sommar och dagridläger i Fjärås Övrigt De övriga sommaraktiviteter som anordnas av kommunen är öppna för alla barn och unga att delta i. Personalen på boendena för ensamkommande barn och unga har i uppdrag att hjälpa barnen med fritidssysselsättning. De flesta av föreningsaktiviteterna är från 6 år och uppåt. För att delta i aktiviteterna tar man ut en kostnad från 600 kr 2200 kr, beroende på aktivitet. Även några av kommunens aktiviter tas en kostnad ut, t.ex. sportläger som kostar 600 kr. Förvaltningens slutsats Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att ensamkommande barn och unga, boendeplacerade inom kommunen, har relativt goda möjligheter till sysselsättning under sommaren med hjälp av sina kontaktpersoner. Arbete pågår för att information om aktuella aktiviteter når målgruppen och personal, för att kunna ta del av befintligt utbud. Förvaltingen har för avsikt att följa upp frågan efter sommaren för att inventera behov inför nästa sommar. Förvaltningen föreslår att resultatet av sommaraktiviteterna redovisas för nämnden efter sommaren.

15 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) Karin Zetterman Tf. förvaltningschef Camilla Lindberg Samordnare nyanlända Bilagor: 1. Utredning av sommaraktiviteter för ensakommande barn och ungdomar Beslutet skickas till Enheten för Arbetsliv och samordnaren nyanlända

16

17

18

19

20 Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet

21 Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet

22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN

23 Sammanfattning Enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots I denna promemoria föreslås att detta krav ska upphöra att gälla den 1 januari

24

25 Innehåll Sammanfattning Författningsförslag Bakgrund och behov av förändring Etableringslotsarna avskaffas Inga behov av ytterligare ändringar då etableringslotsarna avskaffas Konsekvenser Författningskommentar... 21

26

27 1 Författningsförslag Förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare dels att ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 ska utgå. Denna lag träder i kraft den 1 januari

28

29 2 Bakgrund och behov av förändring Etableringsuppdraget Den 1 december 2010 reformerades mottagandet av nyanlända invandrare genom införandet av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208). Syftet med etableringsreformen var att underlätta och påskynda nyanländas etablering i samhälls- och arbetslivet. Staten fick genom Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för vissa nyanländas etablering. Den målgrupp som omfattas av lagen är flyktingar, andra skyddsbehövande m.fl. som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring och deras anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd inom sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun. Målgruppen är enligt 2 2 b etableringslagen begränsad till personer i åldern år som har beviljats uppehållstillstånd, men även nyanlända i åldern år som beviljats uppehållstillstånd omfattas av lagen om de saknar föräldrar i Sverige. Kommuner, landsting och kommunalförbund får statlig ersättning för mottagande av och insatser för vissa nyanlända. Den statliga ersättningen lämnas för samma målgrupp som gäller för lagen, dock utan avgränsning till den nyanländes ålder. Etableringslagen kompletteras av förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare, 7

30 Bakgrund och behov av förändring Ds 2015:26 förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Av etableringslagen framgår att Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. En nyanländ har rätt att få en etableringsplan inom ett år efter att han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. Den ska vid behov revideras av Arbetsförmedlingen och omfattar längst 24 månader. Etableringsplanen ska som huvudregel omfatta aktiviteter på heltid. Planen ska minst innehålla utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet (arbetsförberedande insatser). Valfrihetssystem med etableringslotsar En arbetsförberedande insats som infördes i samband med etableringsreformens ikraftträdande var etableringslotsen. Enligt 11 i etableringslagen ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och kontrakterad leverantör av tjänster, en s.k. etableringslots. Av andra meningen i 11 framgår att Arbetsförmedlingen inte behöver tillämpa samma valfrihetssystem för alla nyanlända. Enligt 12 ska Arbetsförmedlingen när den tillhandahåller valfrihetssystem tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Av 13 framgår att Arbetsförmedlingen ska vara upphandlande myndighet enligt 2 kap. 7 lagen (2008:962) om valfrihetssystem och att när Arbetsförmedlingen tillämpar den lagen ska bestämmelserna om jäv i 11 och 12 förvaltningslagen (1986:223) tillämpas. Rätten att välja etableringslots gäller de nyanlända som har rätt till en etableringsplan. Av regeringens prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd framgår att etableringslotsen var tänkt att fungera som en länk mellan den nyanlände och det svenska samhället och att komplettera den nyanländes kontaktnät under dennes första tid i landet. Etableringslotsen skulle vara en 8

31 Ds 2015:26 Bakgrund och behov av förändring fristående aktör som skulle stödja individen utifrån hela dennes livssituation. Lotsen skulle vara stödjande och pådrivande i förhållande till den nyanlände och ha den huvudsakliga kontakten med den nyanlände. Lotsens arbete var tänkt att bidra till att syftet med etableringsinsatserna, att underlätta och påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, uppfylldes. Uppgifter som lotsen enligt propositionen skulle kunna erbjuda var råd och stöd vid studie- och yrkesval, matchning, coachning, jobbsökaraktiviteter, hjälp med arbetsgivarkontakter, anskaffning av praktikplatser och fungera som socialt stöd. Lotsen skulle även kunna se till att den nyanlände fick information så att han eller hon kunde fatta relevanta beslut för sin framtid. En utgångspunkt för ersättningen till etableringslotsarna var att den skulle vara prestations- och resultatbaserad. I december 2014 hade, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen, 82 procent av de nyanlända en etableringslots, totalt personer. Färre kvinnor än män hade stöd av en lots, 73 procent respektive 89 procent. Lotsen träffade personen i genomsnitt 3,5 timmar i månaden. Vid samma tidpunkt fanns 353 leverantörer som erbjöd lots på platser. Marknaden utgjordes till 73 procent av aktiebolag. Aktörer inom civila samhället, i form av ideella föreningar, stiftelser och fonder, utgjorde 7 procent av marknaden. Av samtliga företag hade 49 procent färre än 10 anställda och 15 procent fler än 50 men färre än 200 anställda. Kostnaden för ersättning till etableringslotsar uppgick till 608 miljoner kronor år Enligt Arbetsförmedlingens prognos för utbetalningar från 20 februari 2015 beräknas kostnaderna för etableringslotsar uppgå till 850 miljoner kronor för 2015, 880 miljoner kronor för 2016 och miljoner för I beräkningarna har myndigheten inte tagit hänsyn till att avtalen med samtliga lotsföretag sades upp den 20 februari Se vidare nedan. Behov av förändring Flera granskningar har gjorts av etableringsreformens effekter och resultat. Riksrevisionen konstaterade i rapporten Etableringslotsar fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden? (RiR 9

32 Bakgrund och behov av förändring Ds 2015: :14) att bristerna i lotstjänsten indikerade att den inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet. Riksrevisionen pekade bl.a. på att det inte gick att påvisa några samband mellan deltagande i lotstjänsten och de nyanländas etablering i arbetslivet. Riksrevisionen framhöll även att tjänsten har en för bred utformning i förhållande till omfattningen av tjänsten vilket bidrar till ett för lågt arbetsmarknadsfokus. En liknande synpunkt framförde Statskontoret i rapporten Etableringen av nyanlända en uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen (2012:22). Vidare konstaterade Riksrevisionen att valfrihetssystemet inte fungerar som det är tänkt, vilket riskerar att påverka de nyanländas etablering. Riksrevisionen ifrågasatte även om ersättningssystemets konstruktion är lämplig för tjänsten. I budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 13) aviserade regeringen en översyn av rätten till etableringslots med syftet att tjänsten från och med den 1 januari 2016 skulle göras till en behovsprövad insats. Därutöver framförde regeringen att översynen skulle resultera i förslag att avskaffa etableringslotsarna. I arbetsmarknadsutskottets betänkande (bet. 2014/15:AU2) välkomnade utskottet allianspartiernas förslag att göra etableringslotsarna till en behovsprövad insats. Den 20 februari 2015 avslutade Arbetsförmedlingen sina avtal med etableringslotsar. Arbetsförmedlingen motiverade sitt beslut med att säkerhet och kvalitet inte längre kunde garanteras med hänvisning till den eskalering av klagomål som hänförde sig till oegentlig eller rent av brottslig verksamhet inom etableringslotstjänsten. Beslutet innebar att samtliga kontrakterade leverantörers avtal, på samtliga verksamhetsställen, sades upp. En betydande del av medlen för etableringsinsatser används för närvarande till etableringslotsar. Det är viktigt att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, så att de nyanlända får ett effektivt och ändamålsenligt stöd i sin arbetsmarknadsetablering. Mot bakgrund av det ovan sagda och de allvarliga brister i systemet med etableringslotsar som har framkommit är det angeläget att åstadkomma en förändring. 10

33 3 Etableringslotsarna avskaffas Förslag: Etableringslagens krav, att Arbetsförmedlingen som upphandlande myndighet, med tillämpning av lagen om valfrihetssystem, ska tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och kontrakterad leverantör (etableringslots) upphör att gälla den 1 januari Skälen för förslaget: Det kan konstateras att systemet med etableringslotsar i praktiken inte har fungerat enligt etableringsreformens intentioner. Lotsinsatsen har utgjort en mycket begränsad del av den nyanländes etableringsplan. Riksrevisionen (RiR 2014:14) konstaterade flera brister i lotstjänsten som indikerar att den inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet. Bland annat konstaterade Riksrevisionen att tjänsten har för lågt arbetsmarknadsfokus, då detta blivit underordnat det sociala stödet till de nyanlända, och att det finns brister i själva valfrihetssystemet. Riksrevisionen ifrågasatte även lämpligheten i ersättningssystemets konstruktion. Enligt Arbetsförmedlingen har antalet klagomål om oegentlig eller brottslig verksamhet inom tjänsten ökat, vilket föranlett att myndigheten har avbrutit samtliga avtal med etableringslotsar. Införandet av etableringslotsar innebar att Arbetsförmedlingen föreskrevs en skyldighet att tillhandahålla en insats i en fastställd form hos en kompletterande aktör. Uppdraget var dock alltför otydligt specificerat. Erfarenheterna av lotssystemet har visat att det inte är lämpligt att reglera en insats i en fastställd form hos en kompletterande aktör. I stället bör Arbetsförmedlingen få avgöra vilken insats som är lämplig utifrån den enskildes behov. 11

34 Etableringslotsarna avskaffas Ds 2015:26 Av de granskningar som gjorts kan konstateras att det inte är ändamålsenligt med två aktörer, Arbetsförmedlingen och etableringslotsen, som båda ska arbeta för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. Detta innebär en otydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna och riskerar att leda till ineffektivitet och dubbelarbete. De brister som har konstaterats är så allvarliga att det inte bedöms vara ändamålsenligt att behålla systemet med etableringslotsar. Bristerna motverkar syftet med etableringsinsatserna och riskerar att undergräva legitimiteten för etableringsuppdraget i sin helhet. Etableringsuppdraget omfattar stora offentliga utgifter och det är viktigt att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, så att nyanlända får relevant stöd i sin arbetsmarknadsetablering. Mot denna bakgrund bör etableringslagens krav, att Arbetsförmedlingen som upphandlande myndighet, med tillämpning av lagen om valfrihetssystem ska tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och kontrakterad leverantör (etableringslots), upphöra. Det är angeläget att åtgärder vidtas för att underlätta att nyanlända invandrare så snart som möjligt kommer i egen försörjning genom arbete. Det är även viktigt att statens resurser används på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Mot den bakgrunden bör lagändringen träda i kraft den 1 januari Något behov av övergångsbestämmelser finns inte. 12

35 4 Inga behov av ytterligare ändringar då etableringslotsarna avskaffas Bedömning: Det behövs ingen särskild insats som ersätter tjänsten etableringslots. Det är inte nödvändigt med ytterligare lagstiftningsändringar i samband med avskaffandet av etableringslotsar. Skälen för bedömningen Arbetsförberedande insatser Enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska etableringsplanerna utformas med utgångspunkt i den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser, samt andra förhållanden av betydelse för hans eller hennes etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiska program kan erbjudas de nyanlända efter en bedömning av om insatsen är lämplig både för den enskilde och utifrån ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Nyanlända inom etableringsuppdraget har möjlighet att ta del av alla de generella insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som står till Arbetsförmedlingens förfogande. Utöver detta finns vissa insatser som är specifika för nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Även om etableringslotsarna avskaffas har Arbetsförmedlingen möjlighet att anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetsökande i arbete. Arbetsförmedlingen kan även fortsättningsvis enligt lagen (2010:536) om valfrihet hos 13

36 Inga behov av ytterligare ändringar då etableringslotsarna avskaffas Ds 2015:26 Arbetsförmedlingen upphandla insatser inom ett eller flera valfrihetssystem. Flera av de leverantörer som erbjuder tjänsten etableringslots har gjort ett bra arbete och många är även leverantörer av andra av Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster och utbildningar. Dessa tjänster kan leverantörerna även fortsättningsvis erbjuda. Lotsinsatsen har endast utgjort en begränsad del av etableringsplanerna. Med hänsyn till det samlade utbud av arbetsmarknadspolitiska insatser som Arbetsförmedlingen har att tillgå bedöms det därför inte finnas behov av att införa nya insatser som ska erbjudas de nyanlända då systemet med etableringslotsar avskaffas. Arbetsförmedlingen ska vidare erbjuda de insatser som är lämpliga utifrån den enskildes behov så att den nyanlände erbjuds individanpassade etableringsinsatser. Det bör överlämnas till myndigheten att själv avgöra om insatserna ska tillhandahållas i myndighetens egen regi eller genom anlitande av kompletterande aktörer. Detta skapar ökade förutsättningar för att de resurser Arbetsförmedlingen har till förfogande används ändamålsenligt och effektivt för att påskynda de nyanländas arbetsmarknadsetablering. Ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i etableringsprocessen Kommunerna har en central och viktig roll vad gäller nyanländas etablering. Det är en utmaning för många kommuner att på kort tid klara en så stor befolkningsökning som dagens flyktingmottagande innebär. Etableringsuppdraget innebar att Arbetsförmedlingen fick ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna för nyanlända vuxna. Många kommuner har uppfattat att kommunernas betydelse för etableringen av nyanlända åsidosattes vid införandet av etableringsreformen Kommunerna har dock kvar många viktiga uppgifter när det gäller nyanländas etablering, bland annat utbildning i svenska för invandrare, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning samt andra insatser för att underlätta etablering i samhället. För dessa insatser får kommunerna en ersättning från staten. Den formella ansvarsfördelningen för dessa frågor ändrades således inte i och med etableringsreformen, utan är densamma som innan reformen trädde i kraft. Kommunerna har lång erfarenhet och stor kunskap när det gäller mottagandet av 14

37 Ds 2015:26 Inga behov av ytterligare ändringar då etableringslotsarna avskaffas nyanlända och är därför en viktig aktör i arbetet med nyanländas etablering. Genom lokala överenskommelser har de olika aktörernas roller och samverkan vidareutvecklats. Att stödja och vägleda enskilda i frågor av social och praktisk karaktär är i grunden ett kommunalt ansvar. Enligt 3 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden bl.a. svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Insatserna som regleras i socialtjänstlagen ges efter en behovsprövning. Därtill kommer att alla myndigheter enligt 4 förvaltningslagen (1986:223) har en serviceskyldighet som innebär att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Det bör även framhållas att varje kommun enligt 5 lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är skyldig att se till att nyanlända erbjuds samhällsorientering. Enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska samhällorienteringen påbörjas så snart som möjligt efter det att en etableringsplan har upprättats. Den ska normalt vara avslutad ett år efter det att etableringsplanen har upprättats. Huvudsyftet med insatsen etableringslots var att den skulle vara en arbetsförberedande insats. Som tjänsten har utvecklats har etableringslotsarna i större omfattning än avsett hanterat frågor av social och praktisk karaktär. Införandet av etableringslotsarna har därför medfört en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i etableringsuppdraget. Lotsens arbete har till viss del kommit att överlappa både kommunernas och Arbetsförmedlingens uppdrag. Som följd av att etableringslotsarna avskaffas minskar antalet aktörer i etableringsuppdraget och den upplevda otydligheten för dessa frågor bör därmed minska. Den sammantagna bedömningen är att det inte finns behov av att göra några ytterligare förändringar i regelverket, varken för kommunerna eller för andra myndigheter, med anledning av avskaffandet av systemet med etableringslotsar. 15

38

39 5 Konsekvenser Konsekvenser för nyanlända Förslaget innebär att systemet med etableringslotsar avskaffas och därmed upphör även de nyanländas rätt att välja en etableringslots. De nyanlända kommer även i fortsättningen kunna erbjudas individanpassade insatser som syftar till att påskynda dennes arbetsmarknadsetablering. Nyanlända kommer även ha möjlighet att i vissa situationer välja utförare av insatser. Mot bakgrund av den begränsade omfattning som lotsinsatsen har haft inom etableringsplanen bedöms konsekvensen i form av minskad egenmakt och valfrihet bli mycket begränsad. Riksrevisionen (RiR 2014:14) har konstaterat flera brister i lotstjänsten som indikerar att den inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet. Sammantaget innebär detta att förslaget att avveckla etableringslotsen i ett valfrihetssystem inte bedöms få någon negativ effekt på den nyanländes möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Förslaget innebär även att ansvarsfördelningen mellan aktörer som är involverade i etableringen förtydligas och etableringsprocessen blir mer förutsägbar då systemet med etableringslotsar avskaffas, vilket bedöms vara positivt för de nyanlända. Konsekvenser för leverantörer av tjänsten etableringslots Förslaget får konsekvenser för företag eftersom de företag som idag levererar tjänsten etableringslots inte längre kommer att ha möjlighet att bedriva etableringslotsverksamhet. I Arbetsförmedlingens valfrihetssystem för etableringslotsar får en 17

40 Konsekvenser Ds 2015:26 anställd lots hos en leverantör handleda högst 30 nyanlända samtidigt. Detta innebär att ett upphörande av tjänsten etableringslots får konsekvenser för cirka enskilda lotsar. Egenföretagare och småföretag skulle troligen beröras särskilt, då cirka 85 procent av lotsmarknaden utgörs av leverantörer med färre än 50 anställda. Under 2014 utgick cirka 600 miljoner i ersättning till etableringslotsar. Flera företag som erbjuder tjänsten etableringslots erbjuder även andra av Arbetsförmedlingen upphandlade tjänster och utbildningar, dessa tjänster kan de fortsätta att erbjuda. Aktörer från civilsamhället har stått för sju procent av etableringslotstjänsterna. Dessa blir av med en inkomstkälla när tjänsten upphör och det innebär att en omorganisering av delar av verksamheten krävs om de vill bedriva stödarbete till nyanlända även fortsättningsvis. Förslaget bedöms dock ha marginell effekt på civilsamhället i stort. Konsekvenser för Arbetsförmedlingen Enligt etableringslagen ska Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan, vilken bl.a. ska innehålla aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet. Förslaget innebär att Arbetsförmedlingen får möjlighet att avgöra vilken eller vilka insatser som ska erbjudas, vilket ger myndigheten en större flexibilitet i vilket stöd som ska erbjudas de nyanlända och hur stödet till den nyanlände kan utformas. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen är administrationen kring tjänsten etableringslots omfattande. Förslaget innebär därför en minskad arbetsbelastning av myndighetens centrala administration då upphandling och uppföljning av etableringslotsar upphör. Det innebär även en minskad administration då handläggning och uppföljning av lotsärenden frigörs från arbetsförmedlaren. Förslaget medför en större flexibilitet vid utformningen av etableringsplanerna eftersom de inte längre behöver tas hänsyn till att dessa ska innehålla den rättighetsbaserade insatsen etableringslots. Förslaget innebär att nyanländas efterfrågan på praktiskt stöd kan öka i början av etableringsprocessen. Det ingår i myndighetens 18

41 Ds 2015:26 Konsekvenser serviceskyldighet enligt förvaltningslagen (1986:223) att i dessa fall guida den nyanlända till rätt myndighet eller till kommunen. En konsekvens av förslaget är att antalet aktörer i etableringsuppdraget minskar vilket förväntas minska den upplevda otydligheten i ansvarfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i vissa frågor, vilket bedöms underlätta myndighetens arbete. Konsekvenser för kommuner Kommunerna har en central och viktig roll vad gäller nyanländas etablering. Viktiga kommunala uppgifter är bl.a. utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning samt andra insatser för att underlätta etablering i samhället. Avsikten när lotsarna infördes var inte att förändra kommunernas roll i dessa avseenden. Som lotstjänsten utvecklades har lotsarna i viss begränsad utsträckning utfört uppgifter som annars skulle ligga hos kommunen. Förslaget innebär att lotsarna tas bort. Då antalet aktörer i etableringsuppdraget minskar förväntas den upplevda otydligheten i ansvarfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och andra myndigheter samt kommunen i vissa frågor minska. Detta bedöms underlätta kommunernas arbete. Konsekvenser för barn Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare syftar till att underlätta och påskynda målgruppens etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna är primärt riktade till vuxna, inte barn och ungdomar. Barnen påverkas dock indirekt av föräldrarnas etablering. Förslaget förväntas inte ha några konsekvenser för barn. Konsekvenser för jämställdheten Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för jämställdheten. En mindre andel kvinnor än män har utnyttjat 19

42 Konsekvenser Ds 2015:26 rätten att ta stöd av en etableringslots. Arbetsförmedlingen ska enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen utforma verksamheten bl.a. så att den främjar mångfald och jämställdhet samt motverkar diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär minskade utgifter för staten för etableringslotsar, men något ökade utgifter för andra arbetsförberedande insatser. Vidare innebär förslaget en minskad administration inom Arbetsförmedlingen. De sammantagna ekonomiska konsekvenserna av förslaget kommer att redovisas i samband med budgetpropositionen för Övriga konsekvenser Förslaget förväntas få mycket begränsade konsekvenser för andra myndigheter i form av en ökning av behov av vägledning enligt serviceskyldigheten i förvaltningslagen (1986:223). Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för Sveriges medlemskap i EU, för landsting eller för miljön. 20

43 6 Författningskommentar Förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Förslaget behandlas i avsnitt 3. Paragraferna som reglerar tjänsten etableringslots och tillhandahållandet av ett eller flera valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem upphör att gälla den 1 januari

44 Departementsserien 2015 Kronologisk förteckning 1. Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. Ju. 2. Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Fi. 3. Trossamfundens sociala insatser. En preliminär undersökning. S. 4. Brottmålsprocessen en konsekvensanalys. Ju. 5. Uppbörd av böter. Ju. 6. En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. S. 7. Rätten till försvarare, m.m. Ju. 8. Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. S. 9. Ett reformerat bilstöd. S. 10. Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. Ku. 11. Res lätt med biljett. N. 12. Missbruk av svenska pass. Omfattning och åtgärdsförslag. Ju. 13. Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. N. 14. Statliga utställningsgarantier. En översyn. Ku. 15. Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare. N. 16. Avlägsnande av vrak. Ju. 17. Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. S. 18. Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag. S. 19. Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. S. 20. Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. S. 21. Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. N. 22. Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. S. 23. Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5. S. 24. Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning. Ju. 25. Ett ändamålsenligt minoritetsskydd. Ju. 26. Avskaffande av systemet med etableringslotsar. A.

45 Departementsserien 2015 Systematisk förteckning Arbetsmarknadsdepartementet Avskaffande av systemet med etableringslotsar. [26] Finansdepartementet Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. [2] Justitiedepartementet Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. [1] Brottmålsprocessen en konsekvensanalys. [4] Uppbörd av böter.[5] Rätten till försvarare, m.m. [7] Missbruk av svenska pass. Omfattning och åtgärdsförslag. [12] Avlägsnande av vrak. [16] Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning. [24] Ett ändamålsenligt minoritetsskydd. [25] En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna.[6] Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern.[8] Ett reformerat bilstöd. [9] Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. [17] Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag. [18] Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. [19] Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. [20] Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. [22] Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5. [23] Kulturdepartementet Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. [10] Statliga utställningsgarantier. En översyn. [14] Näringsdepartementet Res lätt med biljett. [11] Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. [13] Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare. [15] Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. [21] Socialdepartementet Trossamfundens sociala insatser. En preliminär undersökning. [3]

46

47

48

49 Stockholm Tel Fax ISBN xxx-xx-xx-xxxxx-x ISSN xxxx-xxxx

50 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer GV/2014:94 Uppföljning av tillsyn i Kungsbacka kommun Förslag till beslut Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning översänder förvaltningens svar till Skolinspektionen. Sammanfattning I Kungsbacka kommun pågår sedan vårterminen 2014 Skolinspektionens tillsyn och kommunen har redovisat vilka åtgärder man har eller avser att vidta för att avhjälpa de brister som framgår av respektive tillsynsbeslut. För att Skolinspektionen ska kunna slutföra bedömningen av om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga krävs att kommunen kompletterar sitt svar. Skolinspektionen har därför begärt följande kompletterande uppgifter avseende Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning: Vuxenutbildning Förtydligande av vilka åtgärder som har genomförts för att huvudmannen, i samverkan med arbetsförmedlingen, ska verka för att eleverna inom utbildningen i svenska för invandrare ges möjlighet att öva det svenska språket i arbetslivet. Förtydligande av vilka åtgärder som har genomförts för att särskild utbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska samarbeta med andra utbildningsanordnare, som exempelvis folkhögskolor, samt samverka med samhället i övrigt och dess arbets-, förenings-, och kulturliv samt arbetsmarknadens parter. Förtydligande av hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas på verksamhets- och huvudmannanivå avseende den del av vuxenutbildningen som anordnas i egen regi. Kommunens övergripande ansvar Beskrivning av genomförande och effekter av de åtgärder kommunen har planerat och påbörjat för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom respektive nämnds verksamhetsområde. Beslutsunderlag Gymnasie & Vuxenutbildning Andreas Mårtensson (4) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

51 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Tjänsteskrivelse, Uppföljningsprotokoll Skolinspektionen, Dnr :6113 Beslutet skickas till Skolinspektionen Beskrivning av ärendet Vuxenutbildning Samverkan mellan vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen samt de upphandlade utbildningsanordnare för sfi, har återupptagits. Representanter för de olika delarna har träffats och ett förtydligande har gjorts vad gäller respektive uppdrag och ansvarsområde. Arbetet har gått vidare kring utveckling av språkpraktik för elever inom sfi. Kommunen har även tecknat ett avsiktsförklaring om att ingå ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen. I detta kommer SFI-målgruppen att ingå. För att grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna ska skall kunna erbjudas i ett helhetsperspektiv har eleverna nu möjlighet att kombinera sina studier inom samtliga skolformer utifrån de egna förutsättningarna och behoven. Det innebär att eleverna via sina individuella studieplaner kan kombinera studier med olika utbildningsanordnare och nivåer eller arbete. Via samhällsorientering får eleverna också kunskap och kontakt med det omgivande lokalsamhället och föreningslivet. Ett arbete pågår för att utveckla samarbetet med föreningslivet ytterligare i syfte att nå de deltagare som finns inom idrottsrörelsen och folkbildningen. Även ett samarbete med föreningen FUB som organiserar personer med intellektuella funktionsnedsättningar har inletts. Samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, individ och familjeomsorg och andra förvaltningar är redan etablerat. Har eleven behov eller önskemål om studier inom folkhögskola så får man möjlighet till detta via den centrala vägledningen. För den del av vuxenutbildningen som bedrivs i egen regi har ett nytt årshjul och innehåll för det systematiska kvalitetsarbetet tagits fram. Se bilaga. Det innefattar bland annat tätare och tydligare uppföljning av elevernas synpunkter, ett mer systematiskt arbete med inflytande och likabehandlingsfrågor samt betyg och intyg. Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning arbetar sedan december 2014 också efter ett nytt årshjul för strategisk planering och uppföljning. Enligt detta skall en uppföljning av alla former av vuxenutbildning redovisas till Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning årligen i maj månad. Vid nämndens sammanträde den 19 maj 2015 genomfördes detta för första gången. Effekten av detta är att nämnden på ett bättre sätt har koll och kunskap om vuxenutbildningen alla delar i Kungsbacka. Kommunens övergripande ansvar

52 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Som nämnts under avsnittet kring vuxenutbildning arbetar förvaltningen sedan december 2014 efter ett nytt årshjul för strategisk planering och uppföljning. I maj redovisades uppföljning av vuxenutbildningens alla delar. På nämndens sammanträde i juni redovisas inte bara elevenkäterna för gymnasieskolan utan även gymnasiesärskolan. Det senare har inte redovisats på det sättet tidigare. Med anledning av resultaten i elevenkäten för ett par områden och gymnasieprogram har nämnden gett förvaltningen uppdrag att återkomma med analys och handlingsplan. I april 2015 genomfördes en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete och resultatanalys för alla chefer inom förvaltningen. Effekterna av utbildningen för de enskilda individerna och på systemnivå är för tidigt att utläsa. Men inom förvaltningen är ändå bedömningen den att det går att märka en generell förändring av synsättet kring systematiskt kvalitetsarbete, och att man i hela organisationen ser vikten av detta och att det blivit mer prioriterat, I samband med utbildningen genomfördes även work-shops kring hur ett framtida arbete skall läggas upp samt vilket stöd cheferna efterfrågar från huvudmannen. Som en direkt följd av detta beslutade förvaltningschefen att inrätta analysgrupper för att förbättra och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Analysgrupperna ska ansvara för en analys av olika resultat på huvudmannanivå. Analysgruppernas uppdrag är att genomföra en analys av resultat på huvudmannanivå (Kungsbacka). Rektorer gör analys för sina enheter vilket används som ett underlag. Syftet med analysgrupperna är att: Utveckla analysarbetet på huvudmannanivå Bättre ta tillvara underlag från enheternas systematiska kvalitetsarbete Stärka dialogen mellan skolenheterna och huvudmannanivån Bidra till ett kollegialt lärande Se mer information om analysgrupper i bilaga till denna tjänsteskrivelse. Som nämnts i huvudmannens svar till Skolinspektionen har förvaltningsledningen beslutat att varje gymnasierektor i samband med läsårsavslutningen skall få tillgång till tre rapporter med betygsstatistik från Pro Capita. Dessa är: - Betygsresultat över tid (betygsmedelvärde samt behörighet till högskola och universitet) - Betyg över kurser - Uppgifter om antal elever med gymnasieexamen Syftet med detta är att säkerställa att varje rektor får tillgång till ett basutbud av statistik som är uttaget på samma sätt. Se bilaga. Som ett led i detta har två utbildningstillfällen för skolledare och förvaltningsadministratörer genomförts under våren 2015 i hur man tar fram och bearbetar statistik

53 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) från Pro Capita. Enligt det nya årshjulet skall nämnden få en betygsrapport presenterad för sig vid sitt sammanträde i augusti. I huvudmannens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet för gymnasieskolorna har en värdering av måluppfyllelsen för området Normer och värden gjorts. Huvudmannens samlade bedömning inom området normer och värden är att detta är ett område som fungerar bra och behöver säkras. Skolenheterna beskriver att det pågår ett aktivt arbete i olika former i linje med de riktlinjer som gäller för arbetet med Läroplansområdet Normer och värden. Det bedrivs även ett målinriktat arbeta med att förebygga kränkningar. Förvaltningen har även tagit fram en plan med åtgärder med anledning av de förbättringsområden och utmaningar som identifiera i samband med nämndens årsredovisning Se bilaga. Andreas Mårtensson Utvecklingsledare

54 Kvalitetshjul Grundläggande Vuxenutbildning, Gruv & Särskild utbildning för vuxna, Suv Uppföljning av åtgärdsplan Fokusgrupp, Gruv och Suv Skolråd Analys av eget resultat Analys av data SCB + skolverket Planering av mål inför våren Oktober - December Januari - Mars Fastställande av vårens mål Enkät, Gruv och Suv Skolråd fokus- Likabehandling Sammanställning av resultat + åtgärdsplan Fastställande av höstens mål Skolråd fokus -lärmiljö Enkät, Gruv och Suv Sammanställning av resultat + åtgärdsplan Juli - September April - Juni Uppföljning av åtgärdsplan Fokusgrupp, Gruv och Suv Skolråd fokus -Arbetsmiljö Analys av resultat Planering av mål inför hösten KUNGSBACKA KOMMUN

55 Analysgrupper för uppföljningen av systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014/2015 Som ett led i förvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningschefen beslutat att införa förvaltningsövergripande analysgrupper. Analysgrupperna ska ansvara för en analys av olika resultat på huvudmannanivå. 1 (3) Datum Syftet med analysgrupperna är att: Utveckla analysarbetet på huvudmannanivå Bättre ta tillvara underlag från enheternas systematiska kvalitetsarbete Stärka dialogen mellan skolenheterna och huvudmannanivån Bidra till ett kollegialt lärande Beskrivning av uppdrag Analysgruppernas uppdrag är att genomföra en analys av resultat på huvudmannanivå (Kungsbacka). Rektorer gör analys för sina enheter vilket används som ett underlag. Detta uppdrag handlar om Kungsbacka nivå: Resultat på Kungsbackanivå, jämförelser enheter/likvärdighet, förslag på utvecklingsområden KUB1000, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Andreas Mårtensson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

56 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Analyserna ska utgå från frågställningarna - Vad har vi sett - Varför ser det ut som det gör? - Hur går vi vidare? Organisation Sammankallande för respektive analysområde och grupp är en verksamhetschef eller en rektor. Grupperna bemannas med rektorer från gymnasieskolorna. Förvaltningens utvecklingsledare ingår dessutom i vardera någon av analysgrupper. Verksamhetscheferna ansvarar för att utse vilka rektorer som skall delta i respektive grupp. Analysområde från Läroplanen Kunskaper samt Betyg och Bedömning Normer och Värden inkl. plan mot kränkande behandling Elevernas ansvar och inflytande samt Utbildningsval arbete och samhällsliv Sammankallande Verksamhetschef Elof Lindälv Jenny Larsson Verksamhetschef Aranäsgymnasiet Christer Hagman Rektor Beda Hallbergs Gymnasium Anna-Lena Näsström Rektorer 2 rektorer Aranäsgymnasiet 1 rektor Elof Lindälvs Gymnasium 1 rektor Aranäsgymnasiet 2 rektorer Elof Lindälvs Gymnasium 1 rektor Aranäsgymnasiet 2 rektorer Elof Lindälvs Gymnasium Förutsättningar Ett viktigt underlag för analysgrupperna är enhetsrapporterna som sammanfattar det systematiska kvalitetsarbetet. Respektive rektor ska senast den 30/9 vara klar med sin enhetsrapport i Stratsys. Verksamhetschefen har två roller. Dels som ett stöd för sina chefer och dels som sammankallande av en analysgrupp. Redovisning Fredagen den 6 november är det gemensam redovisning för analysgrupperna mellan kl Lokal meddelas senare. Respektive grupp förbereder sig för att ha en presentation på ca 30 min inklusive tid för frågor. Varje grupp skall även lämna en skriftlig del vilken rapporteras in i Stratsys.

57 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Samtal i ledningsgrupper och LVG För att kunna föra dialog i ledningsgruppen den 12 november ska verksamhetscheferna haft samtal i sina respektive ledningsgrupper dessförinnan kring enheternas resultat. Sammanfattning viktiga datum - 30/9 enheters analyser klara - 31/10 analysgrupper klara - 6/11 redovisning analysgrupper ( , återkommer med lokal) - 12/11 dialog i LVG kring sammanfattande analys och förbättringsområden - 9/12 nämnden behandlar uppföljningen av systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014/2015 Med vänlig hälsning Andreas Mårtensson Utvecklingsledare

58 Åtgärder med anledning av identifierade förändringsområden/utmaningar från Årsredovisningen 2014 Område Åtgärder/Aktiviteter Uppföljning Ansvarig Behålla eleverna i utbildning/minska studieavbrotten Fortsatt arbete med integration av nyanlända - Fortsatt arbete med flexibla arbetsformer utifrån nämndens direktiv kring flexibla - Utveckling av Beda Hallberg-konceptet - Inslussning av barn- och ungdomar i Kullturskolans verksamhet - Utveckling av IM-språk på ELG och Aranäs Årligen i samband med årsredovisning Följs genom verksamhetsstatistik (andel som fullföljer gymnasieutbildning inom 3 år och 4 år) Terminsvis rapportering Andel elever som gått vidare i studier etc (läsårsvis) Verksamhetschefer och enhetschefer Verksamhetschef Kulturskolan/Samordnare flykting Rektorer IM - Fördjupad samverkan med AF Ökande elevkullar - Förvaltningen har fått i uppdrag att lämna en plan i samverkan med Serviceområde Fastigheter för hur lokalbehovet ska matcha elevtalsökningen på 3-10 års sikt. Öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft - - Samverkan skola-arbetsliv - Information kring Rapportering till nämnden i samband med årsredovisning Redovisning till nämnden i oktober. Sökandestatistik Verksamhetschef Kompetenscentrum Utvecklingsledare Rektorer för yrkesprogram Utvecklingsledare

59 yrkesutbildningar (roadtrip, yrkesexamen, behörighet till högskolaoch universitet) Ökat inflytande - Tydliggöra strukturer för inflytande - Utveckla former för inflytande på Kulturskolan - Invånardialog Attraktiv arbetsgivare - Fortsatt implementering av karriärtjänster - Stödja och utveckla chefer bla genom arbetsmiljöseminarium - Knyta ihop Made by Kungsbacka med kommunen som arbetsgivare (ex levande Inkludering av elever från Språkintroduktion och Gymnasiesärskolan Utvecklande av Kulturskolans samverkan med förvaltningarna Förskola- och Grundskola, Kultur- och Turism samt Fritid och Folkhälsa. bibliotek) - Genomföra samverkan mellan språkintroduktion, gymnasiesärskolan och nationella program - Avvakta utredning Enkät Enkät Medarbetarenkät Antal som är intressanta sökande Rapportering till nämnden med exempel på hur inkludering genomförts Rektorer Verksamhetschef Kulturskolan HR-konsult Utvecklare entreprenörskap Rektorer Utveckling av studie- och yrkesvägledningens allmänna uppdrag - Arbeta utifrån studie- och yrkesvägledningens årshjul Uppföljning efter läsåret 2015/16 Utvecklingsledare

60 TJÄNSTESKRIVELSE Ansökan YH-utbildningar september 2016 Förslag till beslut Nämnden godkänner att Yrkeshögskolan ansöker om följande utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan i september 2015: Virtualiseringsspecialist Kvalitetssäkrare inom IT Linux-utbildning Underhållstekniker - Automation/Robot CAD-konstruktör mekanik Rörkonstruktör Plastkonstruktör Servicetekniker Fordon Bilskadereglerare Elektronikkonstruktör, BIM-projektör Anläggning BIM-projektör Bygg Projektcertifierad B2B säljare Inköpare Specialistundersköterska - psykisk ohälsa Specialistundersköterska - hemsjukvård Kvalificerad Redovisningsekonom 1 (2) Datum Sammanfattning Yrkeshögskolan Kungsbacka är mitt uppe i ett mycket aktivt ansökningsarbete. Vi utökar antalet ansökningar från sju ansökningar september 2014 till minst 12 ansökningar I det pågående arbetet finns några ansökningar som vi troligtvis inte kommer att kunna få sådan kvalitet på att de kan skickas in som ansökan i september 2015 (markerade i bilagan). Detta arbete är dock inte förgäves då vi kommer att arbeta KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

61 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) vidare med dem för att ansöka nästkommande år. Enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan tillhör Yrkeshögskolan Kungsbacka Halland, men närheten till Göteborg och Västra Götalands regionen gör att vi i det regionala perspektivet också i lika hög grad beskrivet behovet av utbildningen utifrån det perspektivet. Karin Zetterman Tf förvaltningschef Kerstin Uddenberg rektor, Yrkeshögskolan Bilagor Plan ansökningar 2015 Beslutet expedieras till Yrkeshögskolan

62 Bilaga 1 Yrkeshögskolan Kungsbacka Plan ansökningar september 2015 YHpoäng Omans/Nyans Yrkesutgångar Data-IT 1 Virtualiseringsspecialist 400 O Nätverksdesigner, Systemadministratör, Nätverkstekniker, ITstrateg samt ITvirtualiseringsspecialist. 2 Kvalitetssäkrare inom IT 300 O Mjukvarutestare, Testspecialist, Funktionstestare samt Kvalitetssäkrare av ITsystem. 3 Linux-utbildning 300 N Nätverksdesigner, Systemadministratör, Nätverkstekniker, ITstrateg samt IT- Linuxspecialist. Teknik och tillverkning 4 Underhållstekniker - Automation/Robot 5 CAD-konstruktör - mekanik 400 N automationstekniker, robottekniker, servicetekniker underhållstekn inom automation 400 O CAD-konstruktör, CADritare, Konstruktör och Produktutvecklare inom fordons- och verkstadindustrin. 6 Rörkonstruktör 400 N Rörkonstruktör, CADritare, Konstruktör och Produktutvecklare inom processindustrin. Kommentar 7 Plastkonstruktör 400 N Plastkonstruktör, CADritare, Konstruktör och Produktutvecklare inom fordons- och verkstadindustrin. 8 Servicetekniker Fordon 400 N Servicetekniker Fordon Osäker 9 Bilskadereglerare 200 N Bilskadetekniker, Värderare Osäker

63 försäkringsbolag 10 Elektronikkonstruktör 200 N Elektronikkonstruktör Osäker Samhällsbyggnad och byggteknik 11 BIM-projektör Anläggning N CAD Konstruktör, Byggprojektör, CAD/BIMCAD-ritare anläggning 12 BIM-projektör Bygg 400 O CAD Konstruktör, Byggprojektör, CAD/BIMCAD-ritare bygg Ekonomi, administration och försäljning 13 Projektcertifierad B2B säljare 400 N Account Manager, Key Account Manager, Säljare B2B 14 Inköpare 400 N Inköpare, upphandlare, inköpsansvarig, inköpskoordinator 15 Kvalificerad Redovisningsekonom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 16 Specialistundersköterska - psykisk ohälsa 400 O Redovisningsekonom, Redovisningsassistent, Redovisningsanvarig, Redovisningskonsult, Skattekonsult, Ekonomiansvarig, Butiksansvarig, Produktgruppsansvarig, Löneassistent N Specialistundersköterska inom psykisk ohälsa, Skötare - psykiatrisk vård, Boendestödjare, Undersköterska - boendeassistent psykvård, Stödpedagog inom socialpyskiatri Osäker

64 17 Specialistundersköterska - hemsjukvård N Specialistundersköterska hemsjukvård, Undersköterska sjukvård, Undersköterska - omvårdnadsassistent, Undersköterska - omsorg i hemmet, Undersköterska vårdboende, Undersköterska - hemsjukvård, gruppchef/teamledare

65 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer GV/2015:52 Elevenkäter gymnasieskolan 2015 Förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med analys och åtgärder med anledning av resultaten från gymnasieskolans elevenkät Åtgärderna skall redovisas senast vid nämndens sammanträde i september Sammanfattning Sedan fem år tillbaka deltar Kungsbacka i ett samarbete med övriga kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, kring brukarenkäter. Samarbetet möjliggör att våra resultat är jämförbara. Ett annat syfte är en ökad kvalitet på frågor och genomförandeprocess samt effektivare och billigare hantering. Kommunerna som deltar har förbundit sig att omfatta elever i åk 2, 5 och 8 i grundskola samt åk 2 på gymnasieskolan. I Kungsbacka har vi dessutom valt att delta med år 1 och 3 på gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan genomför egna elevenkäter. Resultat 2015 Enkäten som genomförs är webbaserad och består av cirka 30 frågor. Resultaten presenteras genom index per frågeområde. Den sammantagna bilden av hur eleverna uppfattar sin skolsituation 2015 överensstämmer ganska väl med resultaten från tidigare år. De allra flesta eleverna trivs och är trygga i skolan. I jämförelse med övriga kommunala gymnasieskolor i Göteborgsregionen har Kungsbacka generellt nöjdare och tryggare elever än övriga. Våra mätningar visar även att eleverna får ett gott bemötande. För de olika gymnasieprogrammen kan man dock utläsa en del skillnader som behöver analyseras närmare. Det gäller dels området Delaktighet och Inflytande för Bygg- och Anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet samt Samhällsprogrammet på Elof Lindälvs Gymnasium. Dels området Gymnasie & Vuxenutbildning Andreas Mårtensson (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

66 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Skolmiljö för Handels- och administrationsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelprogrammet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Aranäsgymnasiet Elof Lindälvs Gymnasium Andreas Mårtensson Utvecklingsledare

67 Elevenkät Gymnasiesärskolan 2015 Startdatum Slutdatum Kurs Startad av Anette Söderberg (anette.soderberg) Deltagare 15 av 23

68 Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Trivsel och trygghet Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

69 Stämmer helt och hållet 11 Stämmer ganska bra 2 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 0 Vet inte 1 Antal svarande 15

70 Stämmer helt och hållet 11 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

71 Delaktighet och inflytande Stämmer helt och hållet 9 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 1 Vet inte 0 Antal svarande 15

72 Stämmer helt och hållet 4 Stämmer ganska bra 11 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

73 Stämmer helt och hållet 7 Stämmer ganska bra 6 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 2 Antal svarande 15

74 Skolmiljö Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 1 Antal svarande 15

75 Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 3 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 0 Vet inte 1 Antal svarande 15

76 Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 3 Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

77 Stämmer helt och hållet 0 Stämmer ganska bra 7 Stämmer ganska dåligt 5 Stämmer inte alls 2 Vet inte 1 Antal svarande 15

78 Kunskap och lärande Stämmer helt och hållet 6 Stämmer ganska bra 6 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 1 Vet inte 2 Antal svarande 15

79 Stämmer helt och hållet 6 Stämmer ganska bra 6 Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer inte alls 0 Vet inte 1 Antal svarande 15

80 Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

81 Stämmer helt och hållet 12 Stämmer ganska bra 3 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

82 Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

83 Stämmer helt och hållet 11 Stämmer ganska bra 2 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 1 Vet inte 0 Antal svarande 15

84 Stämmer helt och hållet 8 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer inte alls 1 Vet inte 0 Antal svarande 15

85 Stämmer helt och hållet 9 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

86 Stämmer helt och hållet 8 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 1 Vet inte 1 Antal svarande 15

87 Bemötande Stämmer helt och hållet 12 Stämmer ganska bra 2 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

88 Stämmer helt och hållet 5 Stämmer ganska bra 7 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 0 Vet inte 2 Antal svarande 15

89 Stämmer helt och hållet 9 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 1 Vet inte 0 Antal svarande 15

90 Stämmer helt och hållet 6 Stämmer ganska bra 6 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 1 Vet inte 1 Antal svarande 15

91 Stämmer helt och hållet 12 Stämmer ganska bra 0 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 1 Vet inte 1 Antal svarande 15

92 Helhetsbedömning 1. Jättenöjd/ I högsta grad nöjd Inte alls nöjd 0 Antal svarande 15 Medelvärde 2,7 Standardavvikelse 2,6

93 1. Bättre än jag hoppades Inte alls så bra som jag hoppades 1 Antal svarande 15 Medelvärde 3,3 Standardavvikelse 2,7

94 1. Mycket nära Långt ifrån 1 Antal svarande 15 Medelvärde 3,3 Standardavvikelse 2,8

95 1. Ja Nej 0 Antal svarande 15 Medelvärde 2,1 Standardavvikelse 2,0

96 Ja 13 Nej 2 Antal svarande 15

97 1.Ja Nej 4 Antal svarande 15 Medelvärde 5,1 Standardavvikelse 3,5

98 Regiongemensam elevenkät 2015 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (25)

99 Uppdrag: Regiongemensam elevenkät Undersökning bland elever/barn och vårdnadshavare 2015 Beställare: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Projektledare GR: Jenny Sjöstrand och Sofia Reimer Projektledare Markör: Anders Holmquist Datainsamling: Hanna Engvall Ansvarig statistiker: Robert Brundin Undersökningsperiod: Vecka Markör Marknad och Kommunikation AB Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör AB 2 (25)

100 Innehåll 1. Information om undersökningen Genomförande Beskrivning av resultatrapportering Prioriteringsplan Huvudresultat Elever Elever grundskolan årskurs Elever grundskola årskurs Elever grundskola årskurs Elever gymnasium årskurs Föräldrar Föräldrar till barn i förskolan Föräldrar till barn i grundskolan årskurs Föräldrar till barn i grundskolan årskurs Föräldrar till barn i grundskolan årskurs Markör AB 3 (25)

101 1. Information om undersökningen År 2010 påbörjade Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen att ta fram underlag för en regiongemensam enkätundersökning inom skolan. Syftet med undersökningen är att få ett konkret underlag om hur elever och vårdnadshavare uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. På grund av att undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. Vidare ökar möjligheten att göra jämförelser mellan den egna kommunen och de övriga kommunerna inom GR och därmed kunna lära av varandra. Resultatet av undersökningen kan med andra ord ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen som helhet som för enskilda skolor. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Utöver den gemensamma omfattningen har kommunerna haft möjlighet att utöka undersökningen till att omfatta elever från fler årskurser och/eller vårdnadshavare. 2. Genomförande Undersökningens samtliga enkäter har tagits fram gemensamt inom projektet. Enkäterna innehåller frågor gällande följande områden: Bakgrundsfrågor Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem (endast årskurs f-5) Datainsamlingen har skett genom en webbenkät. Inför datainsamlingen har varje kommun rapporterat in antal elever per klass/förskola. Markör har därefter tagit fram inloggningsuppgifter till webbenkäten för respektive klass/förskola. Inloggningsuppgifterna är gemensamma för samtliga elever/vårdnadshavare i en klass. För förskolorna i undersökningen har en inloggning tagits fram per förskola. Markör AB 4 (25)

102 Samtliga inloggningsuppgifter skickades ut tillsammans med instruktioner för genomförandet via mail till utsedda kontaktpersoner 1. Därpå har kontaktpersonerna bistått lärare/pedagoger med uppgifterna. Lärare/pedagoger har sedan ansvarat för att informera elever/barn och vårdnadshavare samt, i den mån det varit möjligt, erbjuda eleverna möjligheten att besvara enkäten i skolan. Datainsamlingen påbörjades den 16 februari 2015 och avslutades den 20 mars För att ytterligare stödja arbetet för ett högt deltagande rapporterade Markör en uppdaterad svarsfrekvens för respektive skola/förskola vid fyra tillfällen. Fig 1. Svarsandelar elever Kommun Antal svar Antal elever Svarsfrekvens Ale % Alingsås % Göteborg % Kungsbacka % Kungälv % Lerum % Lilla Edet % Mölndal % Partille % Stenungsund % Tjörn % Öckerö % Totalt % 1 Varje kommun har tagit fram en lista med namn på kontaktpersoner som ser till att inloggningsuppgifterna kommer ut till pedagogerna på respektive skola/förskola. Markör AB 5 (25)

103 Fig 2. Svarsandelar elever över tid Kommun Ale Alingsås Göteborg Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Totalt Fig 3. Antal svar vårdnadshavare Kommun Antal svar Antal elever Ale Alingsås Kungsbacka Kungälv Mölndal Partille Tjörn Öckerö Totalt Markör AB 6 (25)

104 3. Beskrivning av resultatrapportering Rapportering av resultatet sker i ett antal bilagor till denna rapport och då i form av huvudresultat, resultat per frågeområde, resultat per fråga samt prioriteringsplaner (för de kommuner som har beställt NKI-frågor). Vidare görs jämförelser mellan kommunerna inom Göteborgsregionen, mellan skolor/förskolor inom respektive kommun samt jämförelser mellan utbildningar (gymnasieskolan). I rapportbilagorna presenteras huvudresultatet för elever och vårdnadshavare som ingår i undersökningen på följande nivåer: Elever: Göteborgsregionen (regional nivå) o Grundskola o Gymnasium Kommun o Grundskola o Gymnasium Skola o Grundskola o Gymnasium Vårdnadshavare: Göteborgsregionen (regional nivå) o Förskola o Grundskola Kommun o Förskola o Grundskola Skola o Förskola o Grundskola Markör AB 7 (25)

105 På första sidan i rapportbilagan finns index per frågeområde, uppgift om antal svar och svarsfrekvens 2 för den grupp som rapporten avser. På de följande sidorna redovisas svarsfördelningarna för alla fyrgradiga skalfrågor, medelvärden samt andelen som inte tagit ställning till respektive fråga. Förutom att redovisa svarsfördelningen per fråga och resultat på varje kvalitetsfaktor innehåller rapporterna också referenspunkter. Referenspunkten visar andel som instämmer helt, det vill säga som svarat fyra i redovisningsnivån över. Huvudrapporterna är ett stöd för att se den nuvarande upplevelsen per frågeområde och per enskild fråga i hela undersökningen. Nyckeltal och andelar beräknas på motsvarande sätt som tidigare år vilket underlättar jämförelser över tid. Kom ihåg att procentandelarna på gruppnivå ofta motsvarar relativt få personer. Varje persons svar får därmed stort genomslag. Om en större andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. Om sju av tio (70 procent) har svarat är således resultatet mer tillförlitligt än om tre av tio (30 procent) har svarat. För årskurs två och fem har frågor om fritidshem ställts. Antalet svarande på frågorna är färre på dessa frågor då alla elever inte har fritidshem. Utöver bakgrundsinformation som kön och eventuella tillvalsfrågor består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till fyra där ett står för Stämmer inte alls och fyra står för Stämmer helt och hållet. För att en årskurs ska få ett eget resultat krävs minst fem svar från den aktuella årskursen. För att resultat ska tas fram fördelat på kön krävs att minsta gruppering har fem svar eller fler. 2 Svarsandelar tas enbart fram för elever då antal vårdnadshavare inte går att beräkna. För vårdnadshavare redovisas enbart antal svar från föräldrar samt antal elever/barn i den grupp som rapporten avser. Markör AB 8 (25)

106 Fig 4. Exempelbild - huvudresultat Markör AB 9 (25)

107 3.1 Prioriteringsplan En prioriteringsplan är ett stöd för att komma igång med åtgärdsarbete, på såväl kommunal som skolnivå. Prioriteringsplanen sorterar alla frågor som ställdes i enkäten utifrån vad som först bör prioriteras för att ge störst effekt på elevernas totala nöjdhet. Prioriteringsplanen baseras på styrkan i sambandet mellan den enskilda frågan och totala nöjdheten. Det innebär att de frågor som kommer längst upp i planen också är de som har den starkaste samhörigheten med hur man totalt sett värderar skolan. Utifrån dessa faktorer har Markör, för varje skola, rangordnat alla enskilda frågor i formuläret i en prioriteringsplan. I prioriteringsplanen finns också röda och gröna pilar. Dessa förekommer i de fall skolans resultat på frågan avviker mer än 10 procentenheter från kommunens totala resultat. En grön pil indikerar en positiv avvikelse och en röd pil en negativ avvikelse. Pilarna är ett snabbt sätt att se hur skolans resultat förhåller sig till totalresultatet. Vidare innehåller prioriteringsplanen röda flaggor som markerar att andelen missnöjda med frågan är 20 procentenheter eller mer. Den slutliga prioriteringen av vad skolan först ska prioritera i ett åtgärdsarbete bör baseras på flera faktorer. Ett första ingångsvärde är att se vilka tre faktorer som har störst inverkan på den övergripande nöjdheten. Det är dessa faktorer som markeras med en fyrkant längst upp i prioriteringsplanen. Utöver detta är det viktigt att väga in: 1. Avvikelse från kommunens resultat är frågan ett generellt problem eller är det unikt för skolan? 2. Andelen missnöjda 3. Upplevd möjlighet att förändra/påverka elevens upplevelse i den aktuella frågan Markör AB 10 (25)

108 Fig 5. Exempelbild prioriteringsplan Markör AB 11 (25)

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2010 med förslag till

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer