Gymnasie & Vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie & Vuxenutbildning"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén (M) 3 Sommaraktiviteter för nyanlända barn Camilla Lindberg, samordnare för nyanlända 2 Arbetsmiljöverket, inspektionsmeddelande Helen Johansson, HRkonsult Informationen läggs till handlingarna. Informationen läggs till handlingarna. 4 Remissvar på Departementspromemor ia Avskaffande av systement med etableringslotsar Camilla Lindberg, samordnare för nyanlända Handl. kommer 5 Nuläge och tidsplan för REELL Innovation Lena Salomonsson, utvecklingsledare 6 Uppföljning av Skolinspektionens Informationen läggs till handlingarna. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning översänder uniform KUB301 v 1.1, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN tillsyn Andréas Mårtensson, utvecklingsledare förvaltningens svar till Skolinspektionen. 2 (3) 7 Yrkeshögskolan, ansökningar Kerstin Uddenberg, rektor Yrkeshögskolan 8 Elevenkät gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Andréas Mårtensson, utvecklingsledare 9 Plug In 2.0 Karl-Gunnar Lindman, utvecklingsledare Nämnden godkänner att Yrkeshögskolan ansöker om följande utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan i september 2015: Virtualiseringsspecialist Kvalitetssäkrare inom IT Linux-utbildning Underhållstekniker - Automation/Robot CAD-konstruktör mekanik Rörkonstruktör Plastkonstruktör Servicetekniker Fordon Bilskadereglerare Elektronikkonstruktör, BIM-projektör Anläggning BIM-projektör Bygg Projektcertifierad B2B säljare Inköpare Specialistundersköterska - psykisk ohälsa Specialistundersköterska - hemsjukvård Kvalificerad Redovisningsekonom Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med analys och åtgärder med anledning av resultaten från gymnasieskolans elevenkät Åtgärderna skall redovisas senast vid nämndens sammanträde i september Informationen läggs till handlingarna. 10 Delegeringsförteckning Handl. kommer 11 Förvaltningschefen informerar 12 Rapporter från ledamöter

3 KUNGSBACKA KOMMUN 13 Övriga frågor 3 (3) 14 Redovisning av delegeringsbeslut Ulrika Landergren (FP) Ordförande Carin Johansson Nämndsekreterare

4 TJÄNSTESKRIVELSE Arbetsmiljöverkets tillsyn inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning under maj 2015 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. 1 (2) Datum Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan i Sveriges alla kommuner under åren Fram till 2016 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera 30 procent av landets skolor och alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor. Kungsbacka kommun är en av de kommuner som ingår i arbetet 2015 och inspektionen har genomförts under våren. Inspektion har gjorts både på övergripande skolhuvudmannanivån och ute på ett urval enheter. Fokus för inspektionen var det systematiska arbetsmiljöarbetet hölls ett förberedande möte och inspektion av skolhuvudman. Vid detta möte deltog nämndsordförande, 2:e vice nämndsordförande förvaltningschef, utvecklingsledare, verksamhetschef för berörda skolor, HR-konsult och arbetstagarrepresentanter som ingår i FSG genomfördes inspektion på Aranäs gymnasium. Vid detta möte var alla rektorer, skyddsombud och elevskyddsombud på skolan inbjudna genomfördes inspektion på Elof Lindälvs gymnasium. Vid detta möte var alla rektorer, skyddsombud och elevskyddsombud på skolan inbjudna lämnades en muntlig återkoppling av AMV och kompletterande frågor ställdes till skolhuvudman. Medverkande samma som Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande kom den 25 maj. KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Fortsatt arbete En handlingsplan håller på att tas fram för arbete med de fyra kraven som AMV ställt till förvaltningen. Planen ska samverkas på förvaltningssamverkansgrupp och presenteras i nämnden i september. En aktivitet att genomföra omgående är att offentliggöra inspektionsmeddelandet på Insidan för samtliga medarbetare. Karin Zetterman tf förvaltningschef Helen Johansson HR-konsult Bilagor Inspektionsmeddelande från AMV

6 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 1(6) Avdelningen för inspektion Pirjo Jurmu, KUNGSBACKA KOMMUN KUNGSBACKA Resultatet av inspektionen 22 maj 2015 Ert org. nr Arbetsställe GYMNASIEFÖRVALTNINGEN Besöksadress SÖDRA TORGGATAN 16 Besöksdatum 22 maj 2015 Deltagare i inspektionen Ulrika Lagergren, ordf. gym.-vux. Karin Zetterman, tf. förvaltningschef Eva Malmgren Thörnblom, skyddsombud Lisa Jönsson, utvecklingsledare Helen Johansson, HR-konsult Monica Nepton, skyddsombud Jenny Larsson, verksamhetschef Börje Börjesson, 2e vice ord. Andreas Mårtensson, utvecklingsledare Christer Hagmanq, verksamhetschef Linda Falkenberg, arbetsmiljöinspektör Pirjo Jurmu, arbetsmiljöinspektör Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med anledning av de brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt beskriva: hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare hur ni har uppfyllt kraven hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud respektive elevskyddsombud har tagit del av det. Var vänlig ange vår beteckning 2015/ i svaret. Postadress Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

7 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 2(6) Se 7 kap. 3 arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte. BRISTER OCH KRAV Brist 1 Uppgiftsfördelning Det är viktigt att det står klart för alla arbetstagare och elever vems uppgift det är att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö i övrigt uppnås. Den fördelning som finns i er organisation från förvaltningschef direkt till rektorerna kan innebära osäkerhet om vem som egentligen har uppgiften och resurserna för att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa. Likaså att rektorerna inte fördelar vidare i sina organisationer kan innebära risker i ert arbetsmiljöarbete. Krav Ni ska se till att det finns en tydlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet både i förvaltningen och på skolorna. Dessa personer ska få i uppgift att regelbundet: undersöka arbetsförhållandena bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall genomföra kontroller av att vidtagna åtgärder har haft avsett resultat. Av uppgiftsfördelningen ska det även framgå vilka befogenheter och resurser dessa personer har att tillgå för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och att vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper. Ni ska också se till att de har kunskaper för att bedriva ett fungerande systematiskt

8 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 3(6) arbetsmiljöarbete. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt. Ni ska ge övriga arbetstagare information om uppgiftsfördelningen. Se 6 och 7 AFS 2001:01. Åtgärdas senast den 22 oktober Brist 2 Tillbud Er definition av tillbud omfattar enbart händelser av fysisk karaktär. Vid inspektionen diskuterades möjligheten att bredda begreppet tillbud i syfte att förebygga ohälsa. Krav Ni ska se över och förtydliga er definition av tillbud. Se 9 AFS 2001:01. Åtgärdas senast den 22 oktober Brist 3 Arbetsbelastning Vid inspektionen framkom att arbetsbelastningen har varit hög under en längre tid främst för rektorerna men också för lärarna. De åtgärder ni hittills har vidtagit, som t ex den utredning som företagshälsovården gör, bedöms inte som tillräckliga för att ni ska komma till rätta med arbetsbelastningen. Krav A Ni ska undersöka förekomst av hög arbetsbelastning i gruppen av skolledare. Ni ska utreda orsakerna till deras höga arbetsbelastning.

9 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 4(6) Utredningen ska minst omfatta: - om arbetsuppdraget är tydligt för skolledarna. - om arbetsuppdraget är anpassat till de resurser som står till förfogande. Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma riskerna för att den höga arbetsbelastningen kan leda till ohälsa. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av hög arbetsbelastning - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Handlingsplanen ska skickas till Arbetsmiljöverket Se 8, 9 och 10 AFS 2001:01, 2 kap. 1 samt 3 kap. 2 AML. Åtgärdas senast den 22 oktober Krav B Ni ska undersöka förekomst av hög arbetsbelastning för lärarna i er organisation. Ni ska utreda orsakerna till deras höga arbetsbelastning. Utredningen ska minst omfatta: - om arbetsuppdraget är tydligt för alla arbetstagare - om arbetsuppdraget är anpassat till de resurser som står till förfogande. Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma riskerna för att den höga

10 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 5(6) arbetsbelastningen kan leda till ohälsa. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av hög arbetsbelastning - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Handlingsplanen ska skickas till Arbetsmiljöverket. Se 8 och 10 AFS 2001:01, 2 kap. 1 samt 3 kap. 2 AML. Åtgärdas senast den 22 oktober INFORMATION Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsprojekt Skolan Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om ni underlåter att vidta åtgärder kan vi besluta om ett föreläggande eller förbud mot er. Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom arbetsmiljöområdet. Föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:01) beskriver hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska gå till. Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller annan extern expertresurs. Besök gärna Arbetsmiljöverkets webbplats när ni vill veta mer om oss och den lag och de föreskrifter som reglerar arbetsmiljön. Där hittar ni också arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i pdf-format. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

11 Datum Vår beteckning 2015/ Sid 6(6) Pirjo Jurmu arbetsmiljöinspektör

12 TJÄNSTESKRIVELSE Sysselsättning för ensamkommande barn och unga sommaren 2015 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. 1 (4) Datum Bakgrund Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag, , att utöver de befintliga ferieplatserna/sommarskola undersöka möjligheten att erbjuda ensamkommande barn och unga praktikplats, sommarjobb, feriejobb eller sommarskola under minst fyra veckor. Bakgrunden till förslaget är att ensamkommande ungdomar som är nya i kommunen behöver få hjälp med sysselsättning, bland annat under sommaren. Dessa barn och ungdomar har inte hunnit få ett socialt nätverk och de har få egna möjligheter att hitta på aktiviteter under sommaren. Kommunen har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Halland om att ta emot ensamkommande barn och unga i åldern år. Med ensamkommande barn och unga menas att de saknar en legal vårdnadshavande. Kommunen har idag 4 boenden, varav 2 är upphandlade, med sammanlagt 36 platser. Idag är det 77 ensamkommande barn och unga inskrivna i kommunen. Bristen på platser gör att många placeras i andra kommuner. Idag bor 26 ensamkommande barn och unga på kommunens boenden, varav 14 är asylsökande och 12 har permanent uppehållstillstånd. Gruppen ensamkommande är en rörlig grupp. Kommunen får regelbundet nya barn och de som har kommit till landet flyttar relativt ofta. Av de barnen som finns här nu, kommer några troligtvis att flytta under sommaren. Nedan redovisas en samlad bild av de aktiviteter som erbjuds under sommaren KUB1000, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Camilla Lindberg Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

13 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Sommarskola Sommarskolan som anordnas av Gymnasie & Vuxenutbildning vänder sig till alla i gymnasieålder. Även nyanlända ungdomar kan söka sig dit, oavsett om man är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. Till årets sommarskola som organiseras av Gymnasie & Vuxenutbildning har 10 ensamkommande ungdomar anmält sitt intresse. Ensamkommande barn som inte är i gymnasieålder Har möjlighet att delta i den sommarskola som arrangeras av Förskola & Grundskola. Gymnasie & Vuxenutbildning arrangerar sommarskola under 3 veckor. Förskola & Grundskola har sommarskola under 2 veckor. Sommarskolan gäller för samtliga nyanlända barn. Undervisning och studiehandledning sker med lärare från modersmålsenheten. Feriejobb Feriejobb erbjuds under perioden 15/6-14/8. Perioden man arbetar är 3 veckor och 6 timmar/dag. Jobben är placerade i kommunens förvaltningar och föreningslivet och vänder sig till ungdomar som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och är inskrivna på gymnasiet åk 1. För att erhålla ett feriejobb krävs permanent uppehållstillstånd eller särskilt arbetstillstånd erbjuds 150 platser, av dessa är 5 platser riktade till IFO och ungdomar med behov av sysselsättning samt 5 platser till särskolan. Asylsökande kan inte erbjudas feriejobb, då det krävs ett arbetstillstånd för att kunna arbeta med lön. Av de 12 unga som har permanent uppehållstillstånd har 3 fått feriejobb. Kommunen kan erbjuda praktik till unga med permanent uppehållstillstånd och unga i asyl. Inventering av behovet hos den aktuella gruppen gällande praktik pågår. I de fall praktik kan vara lämpligt aktivitet, sker samverkan mellan berörda tjänstemän, för att ordna en sådan lösning. Sommarsysselsättning Sommarsysselsättning erbjuds under vecka För 2015 erbjuds 10 platser. Under en 2 veckors period får ungdomen jobba 5 timma/dag till en ersättning av 40 kr/timman. Man har även en handledare. Ungdomen matchas mot sysselsättingen. Kravet är att man måste vara inskriven på Individ & Familjeomsorgen, ha någon form av bistånd enligt SoL, ha fyllt 15 år samt inneha permanent uppehållstillstånd. 1 ungdom har sökt sommarsysselsättningen som anordnas av Individ & Familjeomsorg. Platserna kan erbjudas unga med permanent uppehållstillstånd samt unga i asyl med särskilt arbetstillstånd. Sommarlovsaktiviteter Kommunen anordnar aktiviteter under sommaren. Kontakt med förvaltningen för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism har etablerats för att arbeta med att informera boendena om vad som finns.

14 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Kungsbacka kommuns sommarlovsaktiviteter School s Out på Kungsbacka torg Urban Summer i Teaterparken Sommarbussen till Sundsjön lägerplats Simskola Sommarläger Övernattning vid Sundsjöns lägerplats, Gatukonstläger Ung i Kungsbacka Sportläger Ung i Kungsbacka Musikproduktion Ung i Kungsbacka Vildmarksläger Ung i Kungsbacka Föreningsaktiviteter Gymnastikläger med GF Tempo Sommarläger på Dalhem Seglarskola med Kullaviks kanot- och kappseglingsklubb Ridläger med Nordhallands ridklubb Veckoläger på Stättareds 4H-gård Stättareds 4H-gård Fotbollsläger på Särö IP Kungsbacka fäktklubb Sommar och dagridläger i Fjärås Övrigt De övriga sommaraktiviteter som anordnas av kommunen är öppna för alla barn och unga att delta i. Personalen på boendena för ensamkommande barn och unga har i uppdrag att hjälpa barnen med fritidssysselsättning. De flesta av föreningsaktiviteterna är från 6 år och uppåt. För att delta i aktiviteterna tar man ut en kostnad från 600 kr 2200 kr, beroende på aktivitet. Även några av kommunens aktiviter tas en kostnad ut, t.ex. sportläger som kostar 600 kr. Förvaltningens slutsats Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att ensamkommande barn och unga, boendeplacerade inom kommunen, har relativt goda möjligheter till sysselsättning under sommaren med hjälp av sina kontaktpersoner. Arbete pågår för att information om aktuella aktiviteter når målgruppen och personal, för att kunna ta del av befintligt utbud. Förvaltingen har för avsikt att följa upp frågan efter sommaren för att inventera behov inför nästa sommar. Förvaltningen föreslår att resultatet av sommaraktiviteterna redovisas för nämnden efter sommaren.

15 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) Karin Zetterman Tf. förvaltningschef Camilla Lindberg Samordnare nyanlända Bilagor: 1. Utredning av sommaraktiviteter för ensakommande barn och ungdomar Beslutet skickas till Enheten för Arbetsliv och samordnaren nyanlända

16

17

18

19

20 Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet

21 Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet

22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN

23 Sammanfattning Enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots I denna promemoria föreslås att detta krav ska upphöra att gälla den 1 januari

24

25 Innehåll Sammanfattning Författningsförslag Bakgrund och behov av förändring Etableringslotsarna avskaffas Inga behov av ytterligare ändringar då etableringslotsarna avskaffas Konsekvenser Författningskommentar... 21

26

27 1 Författningsförslag Förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare dels att ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 ska utgå. Denna lag träder i kraft den 1 januari

28

29 2 Bakgrund och behov av förändring Etableringsuppdraget Den 1 december 2010 reformerades mottagandet av nyanlända invandrare genom införandet av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208). Syftet med etableringsreformen var att underlätta och påskynda nyanländas etablering i samhälls- och arbetslivet. Staten fick genom Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för vissa nyanländas etablering. Den målgrupp som omfattas av lagen är flyktingar, andra skyddsbehövande m.fl. som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring och deras anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd inom sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun. Målgruppen är enligt 2 2 b etableringslagen begränsad till personer i åldern år som har beviljats uppehållstillstånd, men även nyanlända i åldern år som beviljats uppehållstillstånd omfattas av lagen om de saknar föräldrar i Sverige. Kommuner, landsting och kommunalförbund får statlig ersättning för mottagande av och insatser för vissa nyanlända. Den statliga ersättningen lämnas för samma målgrupp som gäller för lagen, dock utan avgränsning till den nyanländes ålder. Etableringslagen kompletteras av förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare, 7

30 Bakgrund och behov av förändring Ds 2015:26 förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Av etableringslagen framgår att Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. En nyanländ har rätt att få en etableringsplan inom ett år efter att han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. Den ska vid behov revideras av Arbetsförmedlingen och omfattar längst 24 månader. Etableringsplanen ska som huvudregel omfatta aktiviteter på heltid. Planen ska minst innehålla utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet (arbetsförberedande insatser). Valfrihetssystem med etableringslotsar En arbetsförberedande insats som infördes i samband med etableringsreformens ikraftträdande var etableringslotsen. Enligt 11 i etableringslagen ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och kontrakterad leverantör av tjänster, en s.k. etableringslots. Av andra meningen i 11 framgår att Arbetsförmedlingen inte behöver tillämpa samma valfrihetssystem för alla nyanlända. Enligt 12 ska Arbetsförmedlingen när den tillhandahåller valfrihetssystem tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Av 13 framgår att Arbetsförmedlingen ska vara upphandlande myndighet enligt 2 kap. 7 lagen (2008:962) om valfrihetssystem och att när Arbetsförmedlingen tillämpar den lagen ska bestämmelserna om jäv i 11 och 12 förvaltningslagen (1986:223) tillämpas. Rätten att välja etableringslots gäller de nyanlända som har rätt till en etableringsplan. Av regeringens prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd framgår att etableringslotsen var tänkt att fungera som en länk mellan den nyanlände och det svenska samhället och att komplettera den nyanländes kontaktnät under dennes första tid i landet. Etableringslotsen skulle vara en 8

31 Ds 2015:26 Bakgrund och behov av förändring fristående aktör som skulle stödja individen utifrån hela dennes livssituation. Lotsen skulle vara stödjande och pådrivande i förhållande till den nyanlände och ha den huvudsakliga kontakten med den nyanlände. Lotsens arbete var tänkt att bidra till att syftet med etableringsinsatserna, att underlätta och påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, uppfylldes. Uppgifter som lotsen enligt propositionen skulle kunna erbjuda var råd och stöd vid studie- och yrkesval, matchning, coachning, jobbsökaraktiviteter, hjälp med arbetsgivarkontakter, anskaffning av praktikplatser och fungera som socialt stöd. Lotsen skulle även kunna se till att den nyanlände fick information så att han eller hon kunde fatta relevanta beslut för sin framtid. En utgångspunkt för ersättningen till etableringslotsarna var att den skulle vara prestations- och resultatbaserad. I december 2014 hade, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen, 82 procent av de nyanlända en etableringslots, totalt personer. Färre kvinnor än män hade stöd av en lots, 73 procent respektive 89 procent. Lotsen träffade personen i genomsnitt 3,5 timmar i månaden. Vid samma tidpunkt fanns 353 leverantörer som erbjöd lots på platser. Marknaden utgjordes till 73 procent av aktiebolag. Aktörer inom civila samhället, i form av ideella föreningar, stiftelser och fonder, utgjorde 7 procent av marknaden. Av samtliga företag hade 49 procent färre än 10 anställda och 15 procent fler än 50 men färre än 200 anställda. Kostnaden för ersättning till etableringslotsar uppgick till 608 miljoner kronor år Enligt Arbetsförmedlingens prognos för utbetalningar från 20 februari 2015 beräknas kostnaderna för etableringslotsar uppgå till 850 miljoner kronor för 2015, 880 miljoner kronor för 2016 och miljoner för I beräkningarna har myndigheten inte tagit hänsyn till att avtalen med samtliga lotsföretag sades upp den 20 februari Se vidare nedan. Behov av förändring Flera granskningar har gjorts av etableringsreformens effekter och resultat. Riksrevisionen konstaterade i rapporten Etableringslotsar fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden? (RiR 9

32 Bakgrund och behov av förändring Ds 2015: :14) att bristerna i lotstjänsten indikerade att den inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet. Riksrevisionen pekade bl.a. på att det inte gick att påvisa några samband mellan deltagande i lotstjänsten och de nyanländas etablering i arbetslivet. Riksrevisionen framhöll även att tjänsten har en för bred utformning i förhållande till omfattningen av tjänsten vilket bidrar till ett för lågt arbetsmarknadsfokus. En liknande synpunkt framförde Statskontoret i rapporten Etableringen av nyanlända en uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen (2012:22). Vidare konstaterade Riksrevisionen att valfrihetssystemet inte fungerar som det är tänkt, vilket riskerar att påverka de nyanländas etablering. Riksrevisionen ifrågasatte även om ersättningssystemets konstruktion är lämplig för tjänsten. I budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 13) aviserade regeringen en översyn av rätten till etableringslots med syftet att tjänsten från och med den 1 januari 2016 skulle göras till en behovsprövad insats. Därutöver framförde regeringen att översynen skulle resultera i förslag att avskaffa etableringslotsarna. I arbetsmarknadsutskottets betänkande (bet. 2014/15:AU2) välkomnade utskottet allianspartiernas förslag att göra etableringslotsarna till en behovsprövad insats. Den 20 februari 2015 avslutade Arbetsförmedlingen sina avtal med etableringslotsar. Arbetsförmedlingen motiverade sitt beslut med att säkerhet och kvalitet inte längre kunde garanteras med hänvisning till den eskalering av klagomål som hänförde sig till oegentlig eller rent av brottslig verksamhet inom etableringslotstjänsten. Beslutet innebar att samtliga kontrakterade leverantörers avtal, på samtliga verksamhetsställen, sades upp. En betydande del av medlen för etableringsinsatser används för närvarande till etableringslotsar. Det är viktigt att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, så att de nyanlända får ett effektivt och ändamålsenligt stöd i sin arbetsmarknadsetablering. Mot bakgrund av det ovan sagda och de allvarliga brister i systemet med etableringslotsar som har framkommit är det angeläget att åstadkomma en förändring. 10

33 3 Etableringslotsarna avskaffas Förslag: Etableringslagens krav, att Arbetsförmedlingen som upphandlande myndighet, med tillämpning av lagen om valfrihetssystem, ska tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och kontrakterad leverantör (etableringslots) upphör att gälla den 1 januari Skälen för förslaget: Det kan konstateras att systemet med etableringslotsar i praktiken inte har fungerat enligt etableringsreformens intentioner. Lotsinsatsen har utgjort en mycket begränsad del av den nyanländes etableringsplan. Riksrevisionen (RiR 2014:14) konstaterade flera brister i lotstjänsten som indikerar att den inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet. Bland annat konstaterade Riksrevisionen att tjänsten har för lågt arbetsmarknadsfokus, då detta blivit underordnat det sociala stödet till de nyanlända, och att det finns brister i själva valfrihetssystemet. Riksrevisionen ifrågasatte även lämpligheten i ersättningssystemets konstruktion. Enligt Arbetsförmedlingen har antalet klagomål om oegentlig eller brottslig verksamhet inom tjänsten ökat, vilket föranlett att myndigheten har avbrutit samtliga avtal med etableringslotsar. Införandet av etableringslotsar innebar att Arbetsförmedlingen föreskrevs en skyldighet att tillhandahålla en insats i en fastställd form hos en kompletterande aktör. Uppdraget var dock alltför otydligt specificerat. Erfarenheterna av lotssystemet har visat att det inte är lämpligt att reglera en insats i en fastställd form hos en kompletterande aktör. I stället bör Arbetsförmedlingen få avgöra vilken insats som är lämplig utifrån den enskildes behov. 11

34 Etableringslotsarna avskaffas Ds 2015:26 Av de granskningar som gjorts kan konstateras att det inte är ändamålsenligt med två aktörer, Arbetsförmedlingen och etableringslotsen, som båda ska arbeta för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. Detta innebär en otydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna och riskerar att leda till ineffektivitet och dubbelarbete. De brister som har konstaterats är så allvarliga att det inte bedöms vara ändamålsenligt att behålla systemet med etableringslotsar. Bristerna motverkar syftet med etableringsinsatserna och riskerar att undergräva legitimiteten för etableringsuppdraget i sin helhet. Etableringsuppdraget omfattar stora offentliga utgifter och det är viktigt att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, så att nyanlända får relevant stöd i sin arbetsmarknadsetablering. Mot denna bakgrund bör etableringslagens krav, att Arbetsförmedlingen som upphandlande myndighet, med tillämpning av lagen om valfrihetssystem ska tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och kontrakterad leverantör (etableringslots), upphöra. Det är angeläget att åtgärder vidtas för att underlätta att nyanlända invandrare så snart som möjligt kommer i egen försörjning genom arbete. Det är även viktigt att statens resurser används på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Mot den bakgrunden bör lagändringen träda i kraft den 1 januari Något behov av övergångsbestämmelser finns inte. 12

35 4 Inga behov av ytterligare ändringar då etableringslotsarna avskaffas Bedömning: Det behövs ingen särskild insats som ersätter tjänsten etableringslots. Det är inte nödvändigt med ytterligare lagstiftningsändringar i samband med avskaffandet av etableringslotsar. Skälen för bedömningen Arbetsförberedande insatser Enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska etableringsplanerna utformas med utgångspunkt i den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser, samt andra förhållanden av betydelse för hans eller hennes etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiska program kan erbjudas de nyanlända efter en bedömning av om insatsen är lämplig både för den enskilde och utifrån ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Nyanlända inom etableringsuppdraget har möjlighet att ta del av alla de generella insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som står till Arbetsförmedlingens förfogande. Utöver detta finns vissa insatser som är specifika för nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Även om etableringslotsarna avskaffas har Arbetsförmedlingen möjlighet att anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetsökande i arbete. Arbetsförmedlingen kan även fortsättningsvis enligt lagen (2010:536) om valfrihet hos 13

36 Inga behov av ytterligare ändringar då etableringslotsarna avskaffas Ds 2015:26 Arbetsförmedlingen upphandla insatser inom ett eller flera valfrihetssystem. Flera av de leverantörer som erbjuder tjänsten etableringslots har gjort ett bra arbete och många är även leverantörer av andra av Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster och utbildningar. Dessa tjänster kan leverantörerna även fortsättningsvis erbjuda. Lotsinsatsen har endast utgjort en begränsad del av etableringsplanerna. Med hänsyn till det samlade utbud av arbetsmarknadspolitiska insatser som Arbetsförmedlingen har att tillgå bedöms det därför inte finnas behov av att införa nya insatser som ska erbjudas de nyanlända då systemet med etableringslotsar avskaffas. Arbetsförmedlingen ska vidare erbjuda de insatser som är lämpliga utifrån den enskildes behov så att den nyanlände erbjuds individanpassade etableringsinsatser. Det bör överlämnas till myndigheten att själv avgöra om insatserna ska tillhandahållas i myndighetens egen regi eller genom anlitande av kompletterande aktörer. Detta skapar ökade förutsättningar för att de resurser Arbetsförmedlingen har till förfogande används ändamålsenligt och effektivt för att påskynda de nyanländas arbetsmarknadsetablering. Ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i etableringsprocessen Kommunerna har en central och viktig roll vad gäller nyanländas etablering. Det är en utmaning för många kommuner att på kort tid klara en så stor befolkningsökning som dagens flyktingmottagande innebär. Etableringsuppdraget innebar att Arbetsförmedlingen fick ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna för nyanlända vuxna. Många kommuner har uppfattat att kommunernas betydelse för etableringen av nyanlända åsidosattes vid införandet av etableringsreformen Kommunerna har dock kvar många viktiga uppgifter när det gäller nyanländas etablering, bland annat utbildning i svenska för invandrare, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning samt andra insatser för att underlätta etablering i samhället. För dessa insatser får kommunerna en ersättning från staten. Den formella ansvarsfördelningen för dessa frågor ändrades således inte i och med etableringsreformen, utan är densamma som innan reformen trädde i kraft. Kommunerna har lång erfarenhet och stor kunskap när det gäller mottagandet av 14

37 Ds 2015:26 Inga behov av ytterligare ändringar då etableringslotsarna avskaffas nyanlända och är därför en viktig aktör i arbetet med nyanländas etablering. Genom lokala överenskommelser har de olika aktörernas roller och samverkan vidareutvecklats. Att stödja och vägleda enskilda i frågor av social och praktisk karaktär är i grunden ett kommunalt ansvar. Enligt 3 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden bl.a. svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Insatserna som regleras i socialtjänstlagen ges efter en behovsprövning. Därtill kommer att alla myndigheter enligt 4 förvaltningslagen (1986:223) har en serviceskyldighet som innebär att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Det bör även framhållas att varje kommun enligt 5 lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är skyldig att se till att nyanlända erbjuds samhällsorientering. Enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska samhällorienteringen påbörjas så snart som möjligt efter det att en etableringsplan har upprättats. Den ska normalt vara avslutad ett år efter det att etableringsplanen har upprättats. Huvudsyftet med insatsen etableringslots var att den skulle vara en arbetsförberedande insats. Som tjänsten har utvecklats har etableringslotsarna i större omfattning än avsett hanterat frågor av social och praktisk karaktär. Införandet av etableringslotsarna har därför medfört en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i etableringsuppdraget. Lotsens arbete har till viss del kommit att överlappa både kommunernas och Arbetsförmedlingens uppdrag. Som följd av att etableringslotsarna avskaffas minskar antalet aktörer i etableringsuppdraget och den upplevda otydligheten för dessa frågor bör därmed minska. Den sammantagna bedömningen är att det inte finns behov av att göra några ytterligare förändringar i regelverket, varken för kommunerna eller för andra myndigheter, med anledning av avskaffandet av systemet med etableringslotsar. 15

38

39 5 Konsekvenser Konsekvenser för nyanlända Förslaget innebär att systemet med etableringslotsar avskaffas och därmed upphör även de nyanländas rätt att välja en etableringslots. De nyanlända kommer även i fortsättningen kunna erbjudas individanpassade insatser som syftar till att påskynda dennes arbetsmarknadsetablering. Nyanlända kommer även ha möjlighet att i vissa situationer välja utförare av insatser. Mot bakgrund av den begränsade omfattning som lotsinsatsen har haft inom etableringsplanen bedöms konsekvensen i form av minskad egenmakt och valfrihet bli mycket begränsad. Riksrevisionen (RiR 2014:14) har konstaterat flera brister i lotstjänsten som indikerar att den inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet. Sammantaget innebär detta att förslaget att avveckla etableringslotsen i ett valfrihetssystem inte bedöms få någon negativ effekt på den nyanländes möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Förslaget innebär även att ansvarsfördelningen mellan aktörer som är involverade i etableringen förtydligas och etableringsprocessen blir mer förutsägbar då systemet med etableringslotsar avskaffas, vilket bedöms vara positivt för de nyanlända. Konsekvenser för leverantörer av tjänsten etableringslots Förslaget får konsekvenser för företag eftersom de företag som idag levererar tjänsten etableringslots inte längre kommer att ha möjlighet att bedriva etableringslotsverksamhet. I Arbetsförmedlingens valfrihetssystem för etableringslotsar får en 17

40 Konsekvenser Ds 2015:26 anställd lots hos en leverantör handleda högst 30 nyanlända samtidigt. Detta innebär att ett upphörande av tjänsten etableringslots får konsekvenser för cirka enskilda lotsar. Egenföretagare och småföretag skulle troligen beröras särskilt, då cirka 85 procent av lotsmarknaden utgörs av leverantörer med färre än 50 anställda. Under 2014 utgick cirka 600 miljoner i ersättning till etableringslotsar. Flera företag som erbjuder tjänsten etableringslots erbjuder även andra av Arbetsförmedlingen upphandlade tjänster och utbildningar, dessa tjänster kan de fortsätta att erbjuda. Aktörer från civilsamhället har stått för sju procent av etableringslotstjänsterna. Dessa blir av med en inkomstkälla när tjänsten upphör och det innebär att en omorganisering av delar av verksamheten krävs om de vill bedriva stödarbete till nyanlända även fortsättningsvis. Förslaget bedöms dock ha marginell effekt på civilsamhället i stort. Konsekvenser för Arbetsförmedlingen Enligt etableringslagen ska Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan, vilken bl.a. ska innehålla aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet. Förslaget innebär att Arbetsförmedlingen får möjlighet att avgöra vilken eller vilka insatser som ska erbjudas, vilket ger myndigheten en större flexibilitet i vilket stöd som ska erbjudas de nyanlända och hur stödet till den nyanlände kan utformas. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen är administrationen kring tjänsten etableringslots omfattande. Förslaget innebär därför en minskad arbetsbelastning av myndighetens centrala administration då upphandling och uppföljning av etableringslotsar upphör. Det innebär även en minskad administration då handläggning och uppföljning av lotsärenden frigörs från arbetsförmedlaren. Förslaget medför en större flexibilitet vid utformningen av etableringsplanerna eftersom de inte längre behöver tas hänsyn till att dessa ska innehålla den rättighetsbaserade insatsen etableringslots. Förslaget innebär att nyanländas efterfrågan på praktiskt stöd kan öka i början av etableringsprocessen. Det ingår i myndighetens 18

41 Ds 2015:26 Konsekvenser serviceskyldighet enligt förvaltningslagen (1986:223) att i dessa fall guida den nyanlända till rätt myndighet eller till kommunen. En konsekvens av förslaget är att antalet aktörer i etableringsuppdraget minskar vilket förväntas minska den upplevda otydligheten i ansvarfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i vissa frågor, vilket bedöms underlätta myndighetens arbete. Konsekvenser för kommuner Kommunerna har en central och viktig roll vad gäller nyanländas etablering. Viktiga kommunala uppgifter är bl.a. utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning samt andra insatser för att underlätta etablering i samhället. Avsikten när lotsarna infördes var inte att förändra kommunernas roll i dessa avseenden. Som lotstjänsten utvecklades har lotsarna i viss begränsad utsträckning utfört uppgifter som annars skulle ligga hos kommunen. Förslaget innebär att lotsarna tas bort. Då antalet aktörer i etableringsuppdraget minskar förväntas den upplevda otydligheten i ansvarfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och andra myndigheter samt kommunen i vissa frågor minska. Detta bedöms underlätta kommunernas arbete. Konsekvenser för barn Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare syftar till att underlätta och påskynda målgruppens etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna är primärt riktade till vuxna, inte barn och ungdomar. Barnen påverkas dock indirekt av föräldrarnas etablering. Förslaget förväntas inte ha några konsekvenser för barn. Konsekvenser för jämställdheten Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för jämställdheten. En mindre andel kvinnor än män har utnyttjat 19

42 Konsekvenser Ds 2015:26 rätten att ta stöd av en etableringslots. Arbetsförmedlingen ska enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen utforma verksamheten bl.a. så att den främjar mångfald och jämställdhet samt motverkar diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär minskade utgifter för staten för etableringslotsar, men något ökade utgifter för andra arbetsförberedande insatser. Vidare innebär förslaget en minskad administration inom Arbetsförmedlingen. De sammantagna ekonomiska konsekvenserna av förslaget kommer att redovisas i samband med budgetpropositionen för Övriga konsekvenser Förslaget förväntas få mycket begränsade konsekvenser för andra myndigheter i form av en ökning av behov av vägledning enligt serviceskyldigheten i förvaltningslagen (1986:223). Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för Sveriges medlemskap i EU, för landsting eller för miljön. 20

43 6 Författningskommentar Förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Förslaget behandlas i avsnitt 3. Paragraferna som reglerar tjänsten etableringslots och tillhandahållandet av ett eller flera valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem upphör att gälla den 1 januari

44 Departementsserien 2015 Kronologisk förteckning 1. Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. Ju. 2. Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Fi. 3. Trossamfundens sociala insatser. En preliminär undersökning. S. 4. Brottmålsprocessen en konsekvensanalys. Ju. 5. Uppbörd av böter. Ju. 6. En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. S. 7. Rätten till försvarare, m.m. Ju. 8. Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. S. 9. Ett reformerat bilstöd. S. 10. Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. Ku. 11. Res lätt med biljett. N. 12. Missbruk av svenska pass. Omfattning och åtgärdsförslag. Ju. 13. Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. N. 14. Statliga utställningsgarantier. En översyn. Ku. 15. Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare. N. 16. Avlägsnande av vrak. Ju. 17. Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. S. 18. Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag. S. 19. Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. S. 20. Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. S. 21. Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. N. 22. Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. S. 23. Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5. S. 24. Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning. Ju. 25. Ett ändamålsenligt minoritetsskydd. Ju. 26. Avskaffande av systemet med etableringslotsar. A.

45 Departementsserien 2015 Systematisk förteckning Arbetsmarknadsdepartementet Avskaffande av systemet med etableringslotsar. [26] Finansdepartementet Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. [2] Justitiedepartementet Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. [1] Brottmålsprocessen en konsekvensanalys. [4] Uppbörd av böter.[5] Rätten till försvarare, m.m. [7] Missbruk av svenska pass. Omfattning och åtgärdsförslag. [12] Avlägsnande av vrak. [16] Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning. [24] Ett ändamålsenligt minoritetsskydd. [25] En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna.[6] Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern.[8] Ett reformerat bilstöd. [9] Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. [17] Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag. [18] Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. [19] Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. [20] Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. [22] Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5. [23] Kulturdepartementet Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. [10] Statliga utställningsgarantier. En översyn. [14] Näringsdepartementet Res lätt med biljett. [11] Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. [13] Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare. [15] Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. [21] Socialdepartementet Trossamfundens sociala insatser. En preliminär undersökning. [3]

46

47

48

49 Stockholm Tel Fax ISBN xxx-xx-xx-xxxxx-x ISSN xxxx-xxxx

50 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer GV/2014:94 Uppföljning av tillsyn i Kungsbacka kommun Förslag till beslut Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning översänder förvaltningens svar till Skolinspektionen. Sammanfattning I Kungsbacka kommun pågår sedan vårterminen 2014 Skolinspektionens tillsyn och kommunen har redovisat vilka åtgärder man har eller avser att vidta för att avhjälpa de brister som framgår av respektive tillsynsbeslut. För att Skolinspektionen ska kunna slutföra bedömningen av om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga krävs att kommunen kompletterar sitt svar. Skolinspektionen har därför begärt följande kompletterande uppgifter avseende Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning: Vuxenutbildning Förtydligande av vilka åtgärder som har genomförts för att huvudmannen, i samverkan med arbetsförmedlingen, ska verka för att eleverna inom utbildningen i svenska för invandrare ges möjlighet att öva det svenska språket i arbetslivet. Förtydligande av vilka åtgärder som har genomförts för att särskild utbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska samarbeta med andra utbildningsanordnare, som exempelvis folkhögskolor, samt samverka med samhället i övrigt och dess arbets-, förenings-, och kulturliv samt arbetsmarknadens parter. Förtydligande av hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas på verksamhets- och huvudmannanivå avseende den del av vuxenutbildningen som anordnas i egen regi. Kommunens övergripande ansvar Beskrivning av genomförande och effekter av de åtgärder kommunen har planerat och påbörjat för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom respektive nämnds verksamhetsområde. Beslutsunderlag Gymnasie & Vuxenutbildning Andreas Mårtensson (4) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

51 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Tjänsteskrivelse, Uppföljningsprotokoll Skolinspektionen, Dnr :6113 Beslutet skickas till Skolinspektionen Beskrivning av ärendet Vuxenutbildning Samverkan mellan vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen samt de upphandlade utbildningsanordnare för sfi, har återupptagits. Representanter för de olika delarna har träffats och ett förtydligande har gjorts vad gäller respektive uppdrag och ansvarsområde. Arbetet har gått vidare kring utveckling av språkpraktik för elever inom sfi. Kommunen har även tecknat ett avsiktsförklaring om att ingå ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen. I detta kommer SFI-målgruppen att ingå. För att grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna ska skall kunna erbjudas i ett helhetsperspektiv har eleverna nu möjlighet att kombinera sina studier inom samtliga skolformer utifrån de egna förutsättningarna och behoven. Det innebär att eleverna via sina individuella studieplaner kan kombinera studier med olika utbildningsanordnare och nivåer eller arbete. Via samhällsorientering får eleverna också kunskap och kontakt med det omgivande lokalsamhället och föreningslivet. Ett arbete pågår för att utveckla samarbetet med föreningslivet ytterligare i syfte att nå de deltagare som finns inom idrottsrörelsen och folkbildningen. Även ett samarbete med föreningen FUB som organiserar personer med intellektuella funktionsnedsättningar har inletts. Samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, individ och familjeomsorg och andra förvaltningar är redan etablerat. Har eleven behov eller önskemål om studier inom folkhögskola så får man möjlighet till detta via den centrala vägledningen. För den del av vuxenutbildningen som bedrivs i egen regi har ett nytt årshjul och innehåll för det systematiska kvalitetsarbetet tagits fram. Se bilaga. Det innefattar bland annat tätare och tydligare uppföljning av elevernas synpunkter, ett mer systematiskt arbete med inflytande och likabehandlingsfrågor samt betyg och intyg. Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning arbetar sedan december 2014 också efter ett nytt årshjul för strategisk planering och uppföljning. Enligt detta skall en uppföljning av alla former av vuxenutbildning redovisas till Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning årligen i maj månad. Vid nämndens sammanträde den 19 maj 2015 genomfördes detta för första gången. Effekten av detta är att nämnden på ett bättre sätt har koll och kunskap om vuxenutbildningen alla delar i Kungsbacka. Kommunens övergripande ansvar

52 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Som nämnts under avsnittet kring vuxenutbildning arbetar förvaltningen sedan december 2014 efter ett nytt årshjul för strategisk planering och uppföljning. I maj redovisades uppföljning av vuxenutbildningens alla delar. På nämndens sammanträde i juni redovisas inte bara elevenkäterna för gymnasieskolan utan även gymnasiesärskolan. Det senare har inte redovisats på det sättet tidigare. Med anledning av resultaten i elevenkäten för ett par områden och gymnasieprogram har nämnden gett förvaltningen uppdrag att återkomma med analys och handlingsplan. I april 2015 genomfördes en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete och resultatanalys för alla chefer inom förvaltningen. Effekterna av utbildningen för de enskilda individerna och på systemnivå är för tidigt att utläsa. Men inom förvaltningen är ändå bedömningen den att det går att märka en generell förändring av synsättet kring systematiskt kvalitetsarbete, och att man i hela organisationen ser vikten av detta och att det blivit mer prioriterat, I samband med utbildningen genomfördes även work-shops kring hur ett framtida arbete skall läggas upp samt vilket stöd cheferna efterfrågar från huvudmannen. Som en direkt följd av detta beslutade förvaltningschefen att inrätta analysgrupper för att förbättra och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Analysgrupperna ska ansvara för en analys av olika resultat på huvudmannanivå. Analysgruppernas uppdrag är att genomföra en analys av resultat på huvudmannanivå (Kungsbacka). Rektorer gör analys för sina enheter vilket används som ett underlag. Syftet med analysgrupperna är att: Utveckla analysarbetet på huvudmannanivå Bättre ta tillvara underlag från enheternas systematiska kvalitetsarbete Stärka dialogen mellan skolenheterna och huvudmannanivån Bidra till ett kollegialt lärande Se mer information om analysgrupper i bilaga till denna tjänsteskrivelse. Som nämnts i huvudmannens svar till Skolinspektionen har förvaltningsledningen beslutat att varje gymnasierektor i samband med läsårsavslutningen skall få tillgång till tre rapporter med betygsstatistik från Pro Capita. Dessa är: - Betygsresultat över tid (betygsmedelvärde samt behörighet till högskola och universitet) - Betyg över kurser - Uppgifter om antal elever med gymnasieexamen Syftet med detta är att säkerställa att varje rektor får tillgång till ett basutbud av statistik som är uttaget på samma sätt. Se bilaga. Som ett led i detta har två utbildningstillfällen för skolledare och förvaltningsadministratörer genomförts under våren 2015 i hur man tar fram och bearbetar statistik

53 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) från Pro Capita. Enligt det nya årshjulet skall nämnden få en betygsrapport presenterad för sig vid sitt sammanträde i augusti. I huvudmannens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet för gymnasieskolorna har en värdering av måluppfyllelsen för området Normer och värden gjorts. Huvudmannens samlade bedömning inom området normer och värden är att detta är ett område som fungerar bra och behöver säkras. Skolenheterna beskriver att det pågår ett aktivt arbete i olika former i linje med de riktlinjer som gäller för arbetet med Läroplansområdet Normer och värden. Det bedrivs även ett målinriktat arbeta med att förebygga kränkningar. Förvaltningen har även tagit fram en plan med åtgärder med anledning av de förbättringsområden och utmaningar som identifiera i samband med nämndens årsredovisning Se bilaga. Andreas Mårtensson Utvecklingsledare

54 Kvalitetshjul Grundläggande Vuxenutbildning, Gruv & Särskild utbildning för vuxna, Suv Uppföljning av åtgärdsplan Fokusgrupp, Gruv och Suv Skolråd Analys av eget resultat Analys av data SCB + skolverket Planering av mål inför våren Oktober - December Januari - Mars Fastställande av vårens mål Enkät, Gruv och Suv Skolråd fokus- Likabehandling Sammanställning av resultat + åtgärdsplan Fastställande av höstens mål Skolråd fokus -lärmiljö Enkät, Gruv och Suv Sammanställning av resultat + åtgärdsplan Juli - September April - Juni Uppföljning av åtgärdsplan Fokusgrupp, Gruv och Suv Skolråd fokus -Arbetsmiljö Analys av resultat Planering av mål inför hösten KUNGSBACKA KOMMUN

55 Analysgrupper för uppföljningen av systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014/2015 Som ett led i förvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningschefen beslutat att införa förvaltningsövergripande analysgrupper. Analysgrupperna ska ansvara för en analys av olika resultat på huvudmannanivå. 1 (3) Datum Syftet med analysgrupperna är att: Utveckla analysarbetet på huvudmannanivå Bättre ta tillvara underlag från enheternas systematiska kvalitetsarbete Stärka dialogen mellan skolenheterna och huvudmannanivån Bidra till ett kollegialt lärande Beskrivning av uppdrag Analysgruppernas uppdrag är att genomföra en analys av resultat på huvudmannanivå (Kungsbacka). Rektorer gör analys för sina enheter vilket används som ett underlag. Detta uppdrag handlar om Kungsbacka nivå: Resultat på Kungsbackanivå, jämförelser enheter/likvärdighet, förslag på utvecklingsområden KUB1000, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Andreas Mårtensson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

56 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Analyserna ska utgå från frågställningarna - Vad har vi sett - Varför ser det ut som det gör? - Hur går vi vidare? Organisation Sammankallande för respektive analysområde och grupp är en verksamhetschef eller en rektor. Grupperna bemannas med rektorer från gymnasieskolorna. Förvaltningens utvecklingsledare ingår dessutom i vardera någon av analysgrupper. Verksamhetscheferna ansvarar för att utse vilka rektorer som skall delta i respektive grupp. Analysområde från Läroplanen Kunskaper samt Betyg och Bedömning Normer och Värden inkl. plan mot kränkande behandling Elevernas ansvar och inflytande samt Utbildningsval arbete och samhällsliv Sammankallande Verksamhetschef Elof Lindälv Jenny Larsson Verksamhetschef Aranäsgymnasiet Christer Hagman Rektor Beda Hallbergs Gymnasium Anna-Lena Näsström Rektorer 2 rektorer Aranäsgymnasiet 1 rektor Elof Lindälvs Gymnasium 1 rektor Aranäsgymnasiet 2 rektorer Elof Lindälvs Gymnasium 1 rektor Aranäsgymnasiet 2 rektorer Elof Lindälvs Gymnasium Förutsättningar Ett viktigt underlag för analysgrupperna är enhetsrapporterna som sammanfattar det systematiska kvalitetsarbetet. Respektive rektor ska senast den 30/9 vara klar med sin enhetsrapport i Stratsys. Verksamhetschefen har två roller. Dels som ett stöd för sina chefer och dels som sammankallande av en analysgrupp. Redovisning Fredagen den 6 november är det gemensam redovisning för analysgrupperna mellan kl Lokal meddelas senare. Respektive grupp förbereder sig för att ha en presentation på ca 30 min inklusive tid för frågor. Varje grupp skall även lämna en skriftlig del vilken rapporteras in i Stratsys.

57 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Samtal i ledningsgrupper och LVG För att kunna föra dialog i ledningsgruppen den 12 november ska verksamhetscheferna haft samtal i sina respektive ledningsgrupper dessförinnan kring enheternas resultat. Sammanfattning viktiga datum - 30/9 enheters analyser klara - 31/10 analysgrupper klara - 6/11 redovisning analysgrupper ( , återkommer med lokal) - 12/11 dialog i LVG kring sammanfattande analys och förbättringsområden - 9/12 nämnden behandlar uppföljningen av systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014/2015 Med vänlig hälsning Andreas Mårtensson Utvecklingsledare

58 Åtgärder med anledning av identifierade förändringsområden/utmaningar från Årsredovisningen 2014 Område Åtgärder/Aktiviteter Uppföljning Ansvarig Behålla eleverna i utbildning/minska studieavbrotten Fortsatt arbete med integration av nyanlända - Fortsatt arbete med flexibla arbetsformer utifrån nämndens direktiv kring flexibla - Utveckling av Beda Hallberg-konceptet - Inslussning av barn- och ungdomar i Kullturskolans verksamhet - Utveckling av IM-språk på ELG och Aranäs Årligen i samband med årsredovisning Följs genom verksamhetsstatistik (andel som fullföljer gymnasieutbildning inom 3 år och 4 år) Terminsvis rapportering Andel elever som gått vidare i studier etc (läsårsvis) Verksamhetschefer och enhetschefer Verksamhetschef Kulturskolan/Samordnare flykting Rektorer IM - Fördjupad samverkan med AF Ökande elevkullar - Förvaltningen har fått i uppdrag att lämna en plan i samverkan med Serviceområde Fastigheter för hur lokalbehovet ska matcha elevtalsökningen på 3-10 års sikt. Öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft - - Samverkan skola-arbetsliv - Information kring Rapportering till nämnden i samband med årsredovisning Redovisning till nämnden i oktober. Sökandestatistik Verksamhetschef Kompetenscentrum Utvecklingsledare Rektorer för yrkesprogram Utvecklingsledare

59 yrkesutbildningar (roadtrip, yrkesexamen, behörighet till högskolaoch universitet) Ökat inflytande - Tydliggöra strukturer för inflytande - Utveckla former för inflytande på Kulturskolan - Invånardialog Attraktiv arbetsgivare - Fortsatt implementering av karriärtjänster - Stödja och utveckla chefer bla genom arbetsmiljöseminarium - Knyta ihop Made by Kungsbacka med kommunen som arbetsgivare (ex levande Inkludering av elever från Språkintroduktion och Gymnasiesärskolan Utvecklande av Kulturskolans samverkan med förvaltningarna Förskola- och Grundskola, Kultur- och Turism samt Fritid och Folkhälsa. bibliotek) - Genomföra samverkan mellan språkintroduktion, gymnasiesärskolan och nationella program - Avvakta utredning Enkät Enkät Medarbetarenkät Antal som är intressanta sökande Rapportering till nämnden med exempel på hur inkludering genomförts Rektorer Verksamhetschef Kulturskolan HR-konsult Utvecklare entreprenörskap Rektorer Utveckling av studie- och yrkesvägledningens allmänna uppdrag - Arbeta utifrån studie- och yrkesvägledningens årshjul Uppföljning efter läsåret 2015/16 Utvecklingsledare

60 TJÄNSTESKRIVELSE Ansökan YH-utbildningar september 2016 Förslag till beslut Nämnden godkänner att Yrkeshögskolan ansöker om följande utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan i september 2015: Virtualiseringsspecialist Kvalitetssäkrare inom IT Linux-utbildning Underhållstekniker - Automation/Robot CAD-konstruktör mekanik Rörkonstruktör Plastkonstruktör Servicetekniker Fordon Bilskadereglerare Elektronikkonstruktör, BIM-projektör Anläggning BIM-projektör Bygg Projektcertifierad B2B säljare Inköpare Specialistundersköterska - psykisk ohälsa Specialistundersköterska - hemsjukvård Kvalificerad Redovisningsekonom 1 (2) Datum Sammanfattning Yrkeshögskolan Kungsbacka är mitt uppe i ett mycket aktivt ansökningsarbete. Vi utökar antalet ansökningar från sju ansökningar september 2014 till minst 12 ansökningar I det pågående arbetet finns några ansökningar som vi troligtvis inte kommer att kunna få sådan kvalitet på att de kan skickas in som ansökan i september 2015 (markerade i bilagan). Detta arbete är dock inte förgäves då vi kommer att arbeta KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

61 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) vidare med dem för att ansöka nästkommande år. Enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan tillhör Yrkeshögskolan Kungsbacka Halland, men närheten till Göteborg och Västra Götalands regionen gör att vi i det regionala perspektivet också i lika hög grad beskrivet behovet av utbildningen utifrån det perspektivet. Karin Zetterman Tf förvaltningschef Kerstin Uddenberg rektor, Yrkeshögskolan Bilagor Plan ansökningar 2015 Beslutet expedieras till Yrkeshögskolan

62 Bilaga 1 Yrkeshögskolan Kungsbacka Plan ansökningar september 2015 YHpoäng Omans/Nyans Yrkesutgångar Data-IT 1 Virtualiseringsspecialist 400 O Nätverksdesigner, Systemadministratör, Nätverkstekniker, ITstrateg samt ITvirtualiseringsspecialist. 2 Kvalitetssäkrare inom IT 300 O Mjukvarutestare, Testspecialist, Funktionstestare samt Kvalitetssäkrare av ITsystem. 3 Linux-utbildning 300 N Nätverksdesigner, Systemadministratör, Nätverkstekniker, ITstrateg samt IT- Linuxspecialist. Teknik och tillverkning 4 Underhållstekniker - Automation/Robot 5 CAD-konstruktör - mekanik 400 N automationstekniker, robottekniker, servicetekniker underhållstekn inom automation 400 O CAD-konstruktör, CADritare, Konstruktör och Produktutvecklare inom fordons- och verkstadindustrin. 6 Rörkonstruktör 400 N Rörkonstruktör, CADritare, Konstruktör och Produktutvecklare inom processindustrin. Kommentar 7 Plastkonstruktör 400 N Plastkonstruktör, CADritare, Konstruktör och Produktutvecklare inom fordons- och verkstadindustrin. 8 Servicetekniker Fordon 400 N Servicetekniker Fordon Osäker 9 Bilskadereglerare 200 N Bilskadetekniker, Värderare Osäker

63 försäkringsbolag 10 Elektronikkonstruktör 200 N Elektronikkonstruktör Osäker Samhällsbyggnad och byggteknik 11 BIM-projektör Anläggning N CAD Konstruktör, Byggprojektör, CAD/BIMCAD-ritare anläggning 12 BIM-projektör Bygg 400 O CAD Konstruktör, Byggprojektör, CAD/BIMCAD-ritare bygg Ekonomi, administration och försäljning 13 Projektcertifierad B2B säljare 400 N Account Manager, Key Account Manager, Säljare B2B 14 Inköpare 400 N Inköpare, upphandlare, inköpsansvarig, inköpskoordinator 15 Kvalificerad Redovisningsekonom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 16 Specialistundersköterska - psykisk ohälsa 400 O Redovisningsekonom, Redovisningsassistent, Redovisningsanvarig, Redovisningskonsult, Skattekonsult, Ekonomiansvarig, Butiksansvarig, Produktgruppsansvarig, Löneassistent N Specialistundersköterska inom psykisk ohälsa, Skötare - psykiatrisk vård, Boendestödjare, Undersköterska - boendeassistent psykvård, Stödpedagog inom socialpyskiatri Osäker

64 17 Specialistundersköterska - hemsjukvård N Specialistundersköterska hemsjukvård, Undersköterska sjukvård, Undersköterska - omvårdnadsassistent, Undersköterska - omsorg i hemmet, Undersköterska vårdboende, Undersköterska - hemsjukvård, gruppchef/teamledare

65 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer GV/2015:52 Elevenkäter gymnasieskolan 2015 Förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med analys och åtgärder med anledning av resultaten från gymnasieskolans elevenkät Åtgärderna skall redovisas senast vid nämndens sammanträde i september Sammanfattning Sedan fem år tillbaka deltar Kungsbacka i ett samarbete med övriga kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, kring brukarenkäter. Samarbetet möjliggör att våra resultat är jämförbara. Ett annat syfte är en ökad kvalitet på frågor och genomförandeprocess samt effektivare och billigare hantering. Kommunerna som deltar har förbundit sig att omfatta elever i åk 2, 5 och 8 i grundskola samt åk 2 på gymnasieskolan. I Kungsbacka har vi dessutom valt att delta med år 1 och 3 på gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan genomför egna elevenkäter. Resultat 2015 Enkäten som genomförs är webbaserad och består av cirka 30 frågor. Resultaten presenteras genom index per frågeområde. Den sammantagna bilden av hur eleverna uppfattar sin skolsituation 2015 överensstämmer ganska väl med resultaten från tidigare år. De allra flesta eleverna trivs och är trygga i skolan. I jämförelse med övriga kommunala gymnasieskolor i Göteborgsregionen har Kungsbacka generellt nöjdare och tryggare elever än övriga. Våra mätningar visar även att eleverna får ett gott bemötande. För de olika gymnasieprogrammen kan man dock utläsa en del skillnader som behöver analyseras närmare. Det gäller dels området Delaktighet och Inflytande för Bygg- och Anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet samt Samhällsprogrammet på Elof Lindälvs Gymnasium. Dels området Gymnasie & Vuxenutbildning Andreas Mårtensson (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

66 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Skolmiljö för Handels- och administrationsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelprogrammet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Aranäsgymnasiet Elof Lindälvs Gymnasium Andreas Mårtensson Utvecklingsledare

67 Elevenkät Gymnasiesärskolan 2015 Startdatum Slutdatum Kurs Startad av Anette Söderberg (anette.soderberg) Deltagare 15 av 23

68 Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Trivsel och trygghet Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

69 Stämmer helt och hållet 11 Stämmer ganska bra 2 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 0 Vet inte 1 Antal svarande 15

70 Stämmer helt och hållet 11 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

71 Delaktighet och inflytande Stämmer helt och hållet 9 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 1 Vet inte 0 Antal svarande 15

72 Stämmer helt och hållet 4 Stämmer ganska bra 11 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

73 Stämmer helt och hållet 7 Stämmer ganska bra 6 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 2 Antal svarande 15

74 Skolmiljö Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 1 Antal svarande 15

75 Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 3 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 0 Vet inte 1 Antal svarande 15

76 Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 3 Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

77 Stämmer helt och hållet 0 Stämmer ganska bra 7 Stämmer ganska dåligt 5 Stämmer inte alls 2 Vet inte 1 Antal svarande 15

78 Kunskap och lärande Stämmer helt och hållet 6 Stämmer ganska bra 6 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 1 Vet inte 2 Antal svarande 15

79 Stämmer helt och hållet 6 Stämmer ganska bra 6 Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer inte alls 0 Vet inte 1 Antal svarande 15

80 Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

81 Stämmer helt och hållet 12 Stämmer ganska bra 3 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

82 Stämmer helt och hållet 10 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

83 Stämmer helt och hållet 11 Stämmer ganska bra 2 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 1 Vet inte 0 Antal svarande 15

84 Stämmer helt och hållet 8 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer inte alls 1 Vet inte 0 Antal svarande 15

85 Stämmer helt och hållet 9 Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

86 Stämmer helt och hållet 8 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 1 Vet inte 1 Antal svarande 15

87 Bemötande Stämmer helt och hållet 12 Stämmer ganska bra 2 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 0 Vet inte 0 Antal svarande 15

88 Stämmer helt och hållet 5 Stämmer ganska bra 7 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 0 Vet inte 2 Antal svarande 15

89 Stämmer helt och hållet 9 Stämmer ganska bra 5 Stämmer ganska dåligt 0 Stämmer inte alls 1 Vet inte 0 Antal svarande 15

90 Stämmer helt och hållet 6 Stämmer ganska bra 6 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 1 Vet inte 1 Antal svarande 15

91 Stämmer helt och hållet 12 Stämmer ganska bra 0 Stämmer ganska dåligt 1 Stämmer inte alls 1 Vet inte 1 Antal svarande 15

92 Helhetsbedömning 1. Jättenöjd/ I högsta grad nöjd Inte alls nöjd 0 Antal svarande 15 Medelvärde 2,7 Standardavvikelse 2,6

93 1. Bättre än jag hoppades Inte alls så bra som jag hoppades 1 Antal svarande 15 Medelvärde 3,3 Standardavvikelse 2,7

94 1. Mycket nära Långt ifrån 1 Antal svarande 15 Medelvärde 3,3 Standardavvikelse 2,8

95 1. Ja Nej 0 Antal svarande 15 Medelvärde 2,1 Standardavvikelse 2,0

96 Ja 13 Nej 2 Antal svarande 15

97 1.Ja Nej 4 Antal svarande 15 Medelvärde 5,1 Standardavvikelse 3,5

98 Regiongemensam elevenkät 2015 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (25)

99 Uppdrag: Regiongemensam elevenkät Undersökning bland elever/barn och vårdnadshavare 2015 Beställare: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Projektledare GR: Jenny Sjöstrand och Sofia Reimer Projektledare Markör: Anders Holmquist Datainsamling: Hanna Engvall Ansvarig statistiker: Robert Brundin Undersökningsperiod: Vecka Markör Marknad och Kommunikation AB Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör AB 2 (25)

100 Innehåll 1. Information om undersökningen Genomförande Beskrivning av resultatrapportering Prioriteringsplan Huvudresultat Elever Elever grundskolan årskurs Elever grundskola årskurs Elever grundskola årskurs Elever gymnasium årskurs Föräldrar Föräldrar till barn i förskolan Föräldrar till barn i grundskolan årskurs Föräldrar till barn i grundskolan årskurs Föräldrar till barn i grundskolan årskurs Markör AB 3 (25)

101 1. Information om undersökningen År 2010 påbörjade Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen att ta fram underlag för en regiongemensam enkätundersökning inom skolan. Syftet med undersökningen är att få ett konkret underlag om hur elever och vårdnadshavare uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. På grund av att undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. Vidare ökar möjligheten att göra jämförelser mellan den egna kommunen och de övriga kommunerna inom GR och därmed kunna lära av varandra. Resultatet av undersökningen kan med andra ord ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen som helhet som för enskilda skolor. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Utöver den gemensamma omfattningen har kommunerna haft möjlighet att utöka undersökningen till att omfatta elever från fler årskurser och/eller vårdnadshavare. 2. Genomförande Undersökningens samtliga enkäter har tagits fram gemensamt inom projektet. Enkäterna innehåller frågor gällande följande områden: Bakgrundsfrågor Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem (endast årskurs f-5) Datainsamlingen har skett genom en webbenkät. Inför datainsamlingen har varje kommun rapporterat in antal elever per klass/förskola. Markör har därefter tagit fram inloggningsuppgifter till webbenkäten för respektive klass/förskola. Inloggningsuppgifterna är gemensamma för samtliga elever/vårdnadshavare i en klass. För förskolorna i undersökningen har en inloggning tagits fram per förskola. Markör AB 4 (25)

102 Samtliga inloggningsuppgifter skickades ut tillsammans med instruktioner för genomförandet via mail till utsedda kontaktpersoner 1. Därpå har kontaktpersonerna bistått lärare/pedagoger med uppgifterna. Lärare/pedagoger har sedan ansvarat för att informera elever/barn och vårdnadshavare samt, i den mån det varit möjligt, erbjuda eleverna möjligheten att besvara enkäten i skolan. Datainsamlingen påbörjades den 16 februari 2015 och avslutades den 20 mars För att ytterligare stödja arbetet för ett högt deltagande rapporterade Markör en uppdaterad svarsfrekvens för respektive skola/förskola vid fyra tillfällen. Fig 1. Svarsandelar elever Kommun Antal svar Antal elever Svarsfrekvens Ale % Alingsås % Göteborg % Kungsbacka % Kungälv % Lerum % Lilla Edet % Mölndal % Partille % Stenungsund % Tjörn % Öckerö % Totalt % 1 Varje kommun har tagit fram en lista med namn på kontaktpersoner som ser till att inloggningsuppgifterna kommer ut till pedagogerna på respektive skola/förskola. Markör AB 5 (25)

103 Fig 2. Svarsandelar elever över tid Kommun Ale Alingsås Göteborg Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Totalt Fig 3. Antal svar vårdnadshavare Kommun Antal svar Antal elever Ale Alingsås Kungsbacka Kungälv Mölndal Partille Tjörn Öckerö Totalt Markör AB 6 (25)

104 3. Beskrivning av resultatrapportering Rapportering av resultatet sker i ett antal bilagor till denna rapport och då i form av huvudresultat, resultat per frågeområde, resultat per fråga samt prioriteringsplaner (för de kommuner som har beställt NKI-frågor). Vidare görs jämförelser mellan kommunerna inom Göteborgsregionen, mellan skolor/förskolor inom respektive kommun samt jämförelser mellan utbildningar (gymnasieskolan). I rapportbilagorna presenteras huvudresultatet för elever och vårdnadshavare som ingår i undersökningen på följande nivåer: Elever: Göteborgsregionen (regional nivå) o Grundskola o Gymnasium Kommun o Grundskola o Gymnasium Skola o Grundskola o Gymnasium Vårdnadshavare: Göteborgsregionen (regional nivå) o Förskola o Grundskola Kommun o Förskola o Grundskola Skola o Förskola o Grundskola Markör AB 7 (25)

105 På första sidan i rapportbilagan finns index per frågeområde, uppgift om antal svar och svarsfrekvens 2 för den grupp som rapporten avser. På de följande sidorna redovisas svarsfördelningarna för alla fyrgradiga skalfrågor, medelvärden samt andelen som inte tagit ställning till respektive fråga. Förutom att redovisa svarsfördelningen per fråga och resultat på varje kvalitetsfaktor innehåller rapporterna också referenspunkter. Referenspunkten visar andel som instämmer helt, det vill säga som svarat fyra i redovisningsnivån över. Huvudrapporterna är ett stöd för att se den nuvarande upplevelsen per frågeområde och per enskild fråga i hela undersökningen. Nyckeltal och andelar beräknas på motsvarande sätt som tidigare år vilket underlättar jämförelser över tid. Kom ihåg att procentandelarna på gruppnivå ofta motsvarar relativt få personer. Varje persons svar får därmed stort genomslag. Om en större andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. Om sju av tio (70 procent) har svarat är således resultatet mer tillförlitligt än om tre av tio (30 procent) har svarat. För årskurs två och fem har frågor om fritidshem ställts. Antalet svarande på frågorna är färre på dessa frågor då alla elever inte har fritidshem. Utöver bakgrundsinformation som kön och eventuella tillvalsfrågor består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till fyra där ett står för Stämmer inte alls och fyra står för Stämmer helt och hållet. För att en årskurs ska få ett eget resultat krävs minst fem svar från den aktuella årskursen. För att resultat ska tas fram fördelat på kön krävs att minsta gruppering har fem svar eller fler. 2 Svarsandelar tas enbart fram för elever då antal vårdnadshavare inte går att beräkna. För vårdnadshavare redovisas enbart antal svar från föräldrar samt antal elever/barn i den grupp som rapporten avser. Markör AB 8 (25)

106 Fig 4. Exempelbild - huvudresultat Markör AB 9 (25)

107 3.1 Prioriteringsplan En prioriteringsplan är ett stöd för att komma igång med åtgärdsarbete, på såväl kommunal som skolnivå. Prioriteringsplanen sorterar alla frågor som ställdes i enkäten utifrån vad som först bör prioriteras för att ge störst effekt på elevernas totala nöjdhet. Prioriteringsplanen baseras på styrkan i sambandet mellan den enskilda frågan och totala nöjdheten. Det innebär att de frågor som kommer längst upp i planen också är de som har den starkaste samhörigheten med hur man totalt sett värderar skolan. Utifrån dessa faktorer har Markör, för varje skola, rangordnat alla enskilda frågor i formuläret i en prioriteringsplan. I prioriteringsplanen finns också röda och gröna pilar. Dessa förekommer i de fall skolans resultat på frågan avviker mer än 10 procentenheter från kommunens totala resultat. En grön pil indikerar en positiv avvikelse och en röd pil en negativ avvikelse. Pilarna är ett snabbt sätt att se hur skolans resultat förhåller sig till totalresultatet. Vidare innehåller prioriteringsplanen röda flaggor som markerar att andelen missnöjda med frågan är 20 procentenheter eller mer. Den slutliga prioriteringen av vad skolan först ska prioritera i ett åtgärdsarbete bör baseras på flera faktorer. Ett första ingångsvärde är att se vilka tre faktorer som har störst inverkan på den övergripande nöjdheten. Det är dessa faktorer som markeras med en fyrkant längst upp i prioriteringsplanen. Utöver detta är det viktigt att väga in: 1. Avvikelse från kommunens resultat är frågan ett generellt problem eller är det unikt för skolan? 2. Andelen missnöjda 3. Upplevd möjlighet att förändra/påverka elevens upplevelse i den aktuella frågan Markör AB 10 (25)

108 Fig 5. Exempelbild prioriteringsplan Markör AB 11 (25)

Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Avskaffande av systemet med etableringslotsar Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Yttrande över remiss om Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från kommunstyrelsen dnr /2015

Yttrande över remiss om Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från kommunstyrelsen dnr /2015 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-05-28 Handläggare Marita Johansson Telefon: 08-508 35 562 Till Arbetsmarknadsnämnden den 9 juni 2015 Ärende

Läs mer

Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Ylva Johansson Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Gottskärs hotell Klockan 16.00 17.50 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice ordförande

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:30

Regeringens proposition 2015/16:30 Regeringens proposition 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Prop. 2015/16:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Ylva

Läs mer

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Ds 2015:23 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Arbete och välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden KALLELSE med föredragningslista 1(2) Nämnd/Styrelse: Arbete och välfärdsnämnden Sekreterare: Monica Ek Tfn: 044-135834 E-post: monica.ek@kristianstad.se Tid och plats torsdagen den 25 juni 2015 kl. 13:30

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Anmälan om svar på remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Anmälan om svar på remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet PM 2015:116 RIII (Dnr 110-770/2015) Anmälan om svar på remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län Ds 2015:53 Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Resultatet av inspektionen 13 april 2016

Resultatet av inspektionen 13 april 2016 1(7) Avdelningen för inspektion Lars Isgren, 010-730 9622 arbetsmiljoverket@av.se EKERÖ KOMMUN BOX 205 17823 EKERÖ Resultatet av inspektionen 13 april 2016 Ert org. nr 2120000050 Arbetsställe EKEBYHOVSKOLAN,

Läs mer

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Ds 2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Näringsepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Resultatet av utredningen

Resultatet av utredningen 2012-03-29 ISV 2011/40932 1 (5) Er beteckning T5792-11 Distriktet i Växjö Maria Funcke, 0470-74 80 31 Polismyndigheten i Jönköpings län Box 618 551 18 Jönköping Resultatet av utredningen Ert org. nr 202100

Läs mer

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet Departementsserien 2013 Kronologisk förteckning 1. På vägen till en grönare framtid utmaningar och möjligheter. Delutredning

Läs mer

1 Presentation av Vårljus verksamhet - muntlig information. 2 Presentation av Utredningsenheten - muntlig information

1 Presentation av Vårljus verksamhet - muntlig information. 2 Presentation av Utredningsenheten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2015-06-15 Socialnämnden Tid 2015-06-15, kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Presentation av Vårljus verksamhet - muntlig

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8 kap.5

Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8 kap.5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2016-03-31 ON 2016/0059 0480-453515 Omsorgsnämnden Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8 kap.5 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet 1(5) 2016-12-16 Arbetsmarknadsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-10-01 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Nyanlända invandrares

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-11-26 IRV 2014/25965 1 (11) Enheten för region väst Pia Hurtig, 010-730 98 09 Mölndals kommun Skolförvaltningen 431 82 MÖLNDAL Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1363 Arbetsställe Skolförvaltningen

Läs mer

Yttrande över remiss Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet DS 2016:35

Yttrande över remiss Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet DS 2016:35 Södertä1je kommun ~ 1 (3) \::_) Tjänsteskrivelse 2016-11-28 Kommunstyrelsens kontor Arbetlivskontoret Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Arbetslivsnämnden Socialnämnden KS 16/340 ALN 2016/34 SN

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd Elin Landell Departementsråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Regeringens strategi för integration: Fler i arbete och fler företagare Bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan Bättre

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Öppna jämförelser LSS Dnr

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88 Kommittédirektiv Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare Dir. 2011:88 Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv (Ds 2016:35).

Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv (Ds 2016:35). 2016-10-24 Kommunstyrelsen/AMI Eva Sjötun YTTRANDE 2016-10-24 DnrA2016-01883-I Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum:

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum: Checklista Datum: 2013-08-20 Skolan 2013-2016, skolhuvudmän Denna checklista fokuserar på skolhuvudmannens systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning samt våld och hot. Datum:

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-10 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Erik Nymansson. Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M)

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-04-19 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2016-04-26 klockan 17:00 /Yrkeshögskolan/ Ärende Tid Diarienr Förslag 1. Val av justerare Helen Billström

Läs mer

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Diarienummer A2016/01883/I

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Klockan 17.30-19.45 Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice ordförande Börje

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sida: 1 av 7 Af-2016/00430191 Datum: 2016-12-13 Avsändarens referens: Ju2016/08546/L7 Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Yrkeshögskolan Kungsbacka Klockan 16:30-19.40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice

Läs mer

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng Promemoria 2015-05-13 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Kansliråd Karin Stillerud Telefon 08 405 34 17 Mobil 072 530 59 04 Telefax 08 10 36 33 E-post karin.stillerud@regeringskansliet.se

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Resultatet av inspektionen 9 december 2015

Resultatet av inspektionen 9 december 2015 1(7) Avdelningen för inspektion Anna Andersson, 010-730 9078 arbetsmiljoverket@av.se ALINGSÅS KOMMUN 44181 ALINGSÅS Resultatet av inspektionen 9 december 2015 Ert org. nr 2120001553 Arbetsställe ALSTRÖMERGYMNASIET

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sida: 1 av 6 Dnr Af-2016/191118 Datum: 2016-06-21 Avsändarens referens: Ku2016/- 00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-08-26 DNR 006-369-08 Handläggare: Jan Francke Tel: 508 08 351 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Betänkandet Egenansvar

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Slopad jämställdhetsbonus

Slopad jämställdhetsbonus Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer