Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

2 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information Information för verksamhetsåret 2001 planeras till följande datum: Delårsrapport januari mars 8 maj 2001 Halvårsrapport januari juni 24 augusti 2001 Delårsrapport januari september 6 november 2001 Bokslutskommuniké för 2001 februari 2002

3

4

5 Året i sammandrag 6 VD har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 10 IFS policy 12 IFS erbjudande till marknaden 16 Produktutveckling 18 Marknaden för affärssystem 22 Verksamheten Utveckling per area 30 Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Kassaflödesanalys 43 Noter till årsredovisningen 44 Revisionsberättelse 59 Styrelse, koncernledning och revisorer 60 Finansiell utveckling IFS-aktien 64 Definitioner 68 Ordlista 70 Adresser 72

6

7 Industrial & Financial Systems, IFS AB, utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem som effektiviserar verksamheten i medelstora och stora företag och möjliggör en stegvis utveckling till det samverkande företaget. IFS Applications förbättrar våra kunders handlingsfrihet och därigenom också deras långsiktiga konkurrenskraft. IFS Applications erbjuder internetbaserade komponenter för bland annat hantering av kundrelationer (CRM) och företagets värdekedja (SCM), webbutiker, lösningar för elektroniska marknadsplatser och e-procurement. IFS lösningar för e-business möjliggör integrering av alla typer av datakällor, från webbsidor och marknadsplatser till specialutvecklade lösningar och befintliga affärssystem. Försäljningen av IFS Applications ökar snabbast i världen på marknaden för stora affärssystem. IFS är idag ett av världens tio största företag i branschen med anställda och försäljning i 43 länder. 5

8 Året i sammandrag Tillväxten på marknaden för affärssystem har inte infriat förväntningarna under år IFS har dock upplevt en förbättring från och med halvårsskiftet. Vi har sett fortsatt efterfrågan på komponentbaserade system för stegvis implementering och på affärssystem som stödjer e-business som en integrerad del av företagets interna och externa processer. IFS möter efterfrågan med IFS Applications 2001 som lanserades i augusti. Utvecklingen av denna version, IFS fjärde generation komponentbaserade affärssystem, har inneburit IFS största produktutvecklingsinvestering någonsin. Den nya versionen innehåller 500 förbättringar och fullt utnyttjande av portalteknologi. E-business är en helt integrerad del av affärssystemet, vilket är nödvändigt för att företag ska kunna samverka med kunder, leverantörer och partners, och utvecklas till det s.k. samverkande företaget. Under året har IFS fortsatt uppbyggnaden av den egna försäljnings- och konsultorganisationen. Ett antal bolag har förvärvats för ytterligare geografisk täckning samt för kompletteringar av produktutbudet. Till detta kommer IFS satsning på utveckling av partnerskap vilket resulterat i flera globala avtal med partners som har marknadsledande positioner inom specifika segment. Dessa partners kommer att både sälja och implementera IFS Applications, vilket minskar IFS känslighet för variationer i konsultefterfrågan. 96% Licensintäkter 2352 Konsultintäkter 77% Övriga intäkter % 57% % Omsättningstillväxt (%) Nettoomsättning (Mkr) 6

9 Tillväxt och produktutveckling är fortsatt viktiga för IFS. Kassaflöde och lönsamhet ska dock prioriteras så att framtida tillväxt sker med god finansiell balans. IFS styrelse beslutade i december om ett åtgärdsprogram för att stärka företagets finansiella ställning inför den fortsatta expansionen. IFS är väl positionerat för fortsatt tillväxt och ökning av marknadsandelar tack vare en världsledande, väl beprövad och modern produkt med korta implementeringstider, kunniga konsulter med lång erfarenhet av IFS Applications, marknadsledande partners och en global närvaro. Mkr % 600 FoU-utgifter (Mkr) FoU-utgifter/licensintäkter (%) Nettoomsättningen ökade med 21% och uppgick till Mkr (1 948) Licensintäkterna ökade med 74% till 960 Mkr (552). Licensintäkternas andel av den totala försäljningen uppgick till 41%. FoU-utgifter relativt licensintäkter Konsultintäkterna minskade med 2% till Mkr (1 212) och stod för 50% av den totala försäljningen. Utgifter för produktutveckling uppgick till 517 Mkr (352). Koncernens resultat efter finansnetto för helåret 2000 uppgick till 239 Mkr ( 147). Antalet medarbetare ökade med 14% och uppgick vid årets slut till personer. Fem år i sammandrag Licensintäkter (Mkr) Konsultintäkter (Mkr) Övriga intäkter (Mkr) Nettoomsättning (Mkr) Omsättningstillväxt (%) Omsättning utanför Sverige (%) Genomsnittligt antal anställda Produktutveckling (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) Soliditet (%) Balansomslutning (Mkr) Likviditet (ggr) 1,7 1,6 1,6 1,0 1,1 7

10 VD har ordet IFS har under året uppfyllt ett antal strategiska mål som vi satte när vi första gången sökte extern finansiering i mitten av 1990-talet. Vi har utvecklat en produkt som lovordas av ledande branschanalytiker. Vi har vuxit tillräckligt för att nå de skalfördelar som är nödvändiga för att upprätthålla långsiktig lönsamhet och samtidigt säkerställa en hög teknisk standard för våra produkter. Vi har byggt upp en global infrastruktur med försäljning i 43 länder och bland annat nått stora försäljningsframgångar på den mycket viktiga amerikanska marknaden. År 2000 blev emellertid en besvikelse i fråga om resultat. De företag vi vänder oss till visade sig efter en säker övergång till det nya millenniet vara långsammare att modernisera sina system än vi hade förutsett. I den situationen var vår konsultorganisation överdimensionerad samtidigt som säljkostnaderna var stora och gav intäkter betydligt senare än beräknat. IFS drabbades även av kundförluster i samband med dotcom-branschens negativa utveckling. I vårt samarbete med internetbaserade företag byggde vi å andra sidan upp en stor kompetens inom e-business som vi har långsiktig fördel av. Redan för fyra år sedan lanserade IFS, som första affärssystemleverantör, den första generationen komponentbaserade affärssystem och förespråkade stegvis implementering. Utvecklingen inom marknaden för affärssystem har sedan dess till fullo bekräftat att vår strategi var riktig allt fler analytiker och leverantörer förordar affärssystem med just dessa egenskaper. Det har inneburit att IFS Applications har tagit marknadsandelar och att licensförsäljningen fortsätter att öka mest på marknaden för stora affärssystem, under året med 74%. 8

11 Det samverkande företaget Värdet av komponentteknik är också något som återspeglats inom e-business-utvecklingen. Året inleddes med stort fokus på den nya ekonomin där de konsultbolag som fokuserade på tjänster baserade på Internet och e-business dominerade. Under året skedde sedan en förskjutning mot leverantörer som kunde leverera standardprogram för separata e-business-behov, till exempel inom CRM, e-procurement och supply chain management, till att efterfrågan från slutet av året kom att gälla system som kan hantera e-business som en integrerad del av företagets andra affärsprocesser. Under året har IFS lanserat IFS Applications 2001 som förutom 500 förbättringar innehåller integrerad e-business-funktionalitet, vilket innebär att företag kan utvecklas till the extended enterprise, det samverkande företaget. Med detta avses företag som arbetar tillsammans med sina leverantörer, partners och kunder i gränsöverskridande affärsprocesser för att effektivisera och öka värdet i gemensamma värdekedjor. IFS nya koncept för företagsportaler, IFS Personal Portal, har varit speciellt uppskattat. Konceptet möjliggör tillgång till hela affärssystemet via Internet med bibehållen säkerhet. IFS Personal Portal är ett konfigurerbart och rollbaserat användargränssnitt både till IFS Applications och andra datakällor. Det ger alla användare, oavsett om de är anställda, kunder, leverantörer eller partners, tillgång till relevant information och funktionalitet. Balanserad tillväxt Våra investeringar i produktutveckling och infrastruktur har gett oss en stabil grund för fortsatt expansion med en ledande produkt och global marknadsnärvaro. Tillväxt och produktutveckling är fortsatt viktiga för IFS. Kassaflöde och lönsamhet ska dock prioriteras så att framtida tillväxt sker med god finansiell balans. Produktutvecklingen bakom IFS Applications 2001 representerar den största FoU-investeringen i IFS historia. Detta har resulterat i en produkt som ger IFS en mycket konkurrenskraftig plattform för framtiden. Det ger oss möjlighet att rikta kommande investeringar på mer avgränsade projekt som syftar till att höja konkurrenskraften inom utvalda marknadssegment, samtidigt som vi aktivt bevakar vårt teknikledarskap och även fortsättningsvis tar till oss ledande teknologier. Fokuseringen på utvalda marknadssegment innebär att vårt erbjudande blir än mer konkurrenskraftigt avseende produkt och kompetens. Partnerskap för framtiden För att ytterligare stärka IFS lösningar inom specifika marknadssegment kommer vi att intensifiera samarbetet med partners. IFS partnerstrategi går ut på att välja ledande aktörer i specifika branscher för att få maximal utväxling på gjorda investeringar i produktutveckling. IFS får tillgång till ledande branschexpertis samtidigt som säljkostnaderna och time-to-market minskar. Exempel på partnersamarbeten är ABB inom anläggningsintensiv industri, BAE SYSTEMS inom försvar/civilflyg och Cap Gemini Ernst & Young inom kraftsektorn. Vi är väl positionerade för fortsatt stark licensförsäljning under kommande år tack vare vår ledande komponentbaserade produkt. Vi ska fortsätta driva vår produktutveckling, både med egna resurser och tillsammans med partners, så att vi alltid ligger steget före när det gäller att erbjuda kunderna marknadens mest avancerade applikationer för samverkan mellan företag. Partnersamarbetena kommer även att spela en stor roll för utvecklingen av vår globala närvaro. Dessutom kommer vi att fortsätta fokusera på USA-marknaden och utnyttja den plattform av infrastruktur och kompetens vi har etablerat. Vi räknar med att den amerikanska andelen av IFS totala försäljning kommer att fortsätta öka i stadig takt. Vårt nästa mål är att bli en av de fem stora affärssystemleverantörerna i världen, med en ledande position inom utvalda marknadssegment. Med vår produkt, våra partnerstrategier och den kunskap som finns i vårt företag är jag förvissad om att målet är realistiskt. BENGT NILSSON VD OCH KONCERNCHEF 9

12 Affärsidé, mål och strategier IFS affärsidé är att erbjuda affärssystem, baserade på avancerad komponentteknologi, som förbättrar våra kunders handlingsfrihet och därigenom också deras långsiktiga konkurrenskraft. Kärnan i vårt erbjudande är vårt komponentbaserade affärssystem IFS Applications som erbjuder företag en stegvis utveckling till det samverkande företaget. Det samverkande företaget är ett företag som arbetar tillsammans med sina leverantörer, partners och kunder för att effektivisera gränsöverskridande affärsprocesser och öka den gemensamma kundnyttan. Dessutom erbjuder IFS tilläggsprodukter och tjänster som möjliggör för företag att snabbt och enkelt implementera, använda och underhålla IFS affärssystem som omfattar ett företags hela värdekedja. Vårt mål är att vara en av de fem ledande globala leverantörerna av affärssystem med en marknadsledande position i utvalda segment. För att erbjuda kompletta lösningar till våra kunder, kombinerar vi vår produkt med högklassiga tjänster som vi tillhandahåller med egna resurser genom att attrahera, utveckla och behålla den bästa personalen, samt genom att utveckla de bästa partnerskapen. 10

13 Strategier i korthet Vi kommer att fortsätta vår satsning på tillväxt och produktutveckling, men mer balanserat och med ett ökat fokus på kassaflöde och lönsamhet. IFS produktutveckling ska fokusera på att bevara positionen som teknikledare inom komponentbaserade system för en global marknad. Vår produkt, IFS Applications, ska stödja de standarder som är viktiga för våra kunder. IFS ska tillhandahålla integrerade internetbaserade lösningar som möjliggör ökad samverkan mellan kunder, leverantörer och partners. För att tillgodose marknadens ökade krav på lösningar med bred funktionalitet kombinerad med djup branschkunskap ska IFS fokusera på ett antal marknadssegment där vi bygger upp branschkompetens och levererar s.k best-of-breed -lösningar, inom vissa branscher tillsammans med marknadsledande partners. IFS ska fortsätta utveckla globala och lokala partnersamarbeten för att möjliggöra expansion med lägre risk och kapitalbehov. IFS kommer att genomföra ett åtgärdsprogram med ökat fokus på kärnverksamhet och kassaflöde för att ytterligare effektivisera verksamheten. IFS ska stimulera ökad rörlighet för de anställda genom ett kompetens- och resursutvecklingsprogram som innebär att personal från bland annat IFS utvecklingsbolag förstärker stora kundprojekt på lokala marknader. Affärsmässighet, engagemang och enkelhet är de ledord som ligger till grund för vårt arbete och, inte minst, för vår samverkan med kunder, partners och medarbetare.

14 IFS policy Ett viktigt komplement till affärsidé och strategier är de riktlinjer som ligger till grund för IFS verksamhet. Här presenteras vår policy kring sex framgångskritiska områden: strategiska partnerskap, driftsäkerhet, miljö, kvalitet, personal samt finans- och valutafrågor. Strategiska partnerskap IFS har under år 2000 utvecklat strategin att samarbeta med partners på olika marknader och inom viktiga industrisegment. Dock kommer IFS alltid att ha egna leveransresurser för att säkerställa den mycket viktiga återkopplingen från slutkunder. Under året har ett antal viktiga partneravtal slutits och under 2001 kommer vi att fortsätta att bygga ut vår partnerorganisation för att stödja det ökande antal partners vi samarbetar med. Under de närmaste åren kommer en växande andel av försäljning och implementering av IFS Applications att ske via partners. Viktiga anledningar till att använda partners för försäljning och implementering är att möjliggöra expansion med lägre risk och kapitalbehov samt att nå nya kundkategorier, till exempel större kunder och kunder inom speciella branschsegment. Allianser är en del i IFS globaliseringsstrategi. IFS har också nära samarbete med teknikpartners och leverantörer av kompletterande mjukvara för att kunna erbjuda kunderna de bästa totallösningarna, samtidigt som IFS kan fokusera utvecklingsresurserna till kärnverksamheten. IFS samarbetar med fem olika typer av partners. Service Partners: IFS Service Partners är primärt globala företag som är marknadsledande inom ett eller flera branschsegment. Dessa partners kommer att svara för en stor del av implementeringsarbetet, och även driva försäljning inom sina segment. För att nå hög kvalitet och nära relationer kommer IFS att samarbeta med ett begränsat antal Service Partners. Channel Partners: För att stärka säljorganisationen och erbjuda IFS lösningar på marknader där IFS har begränsad närvaro eller saknar egna resurser samarbetar IFS med lokala återförsäljare, s.k. Channel Partners. Hosting Partners: Genom våra Hosting Partners kan IFS erbjuda kunderna ett totalåtagande avseende driftsmiljöer för och underhåll av IFS Applications. Detta sker med hjälp av Hosting Partners i ett antal länder samt i Norden direkt via IFS eget Software Partners: För att kunna erbjuda våra kunder de bästa totallösningarna samtidigt som IFS kan fokusera utvecklingsresurserna på kärnverksamheten, kompletterar IFS lösningarna med mjukvara från partners på både nationell och global nivå. Det rör sig om produkter som dels används tillsammans med IFS Applications och dels används i IFS interna utvecklingsoch produktionsmiljö. Technology Partners: IFS Technology Partners levererar både maskinvaror och tillhörande periferiutrustning samt nätverksprodukter som tillsammans utgör den nödvändiga infrastrukturen i en modern IT-miljö. Dessutom väljer IFS kontinuerligt ut partners som levererar de utvecklingsverktyg som används vid produktutveckling av IFS Applications. 12

15

16 IFS policy Driftsäkerhet och IT IFS sköter om driften av alla IT-system för de svenska IFS-bolagen samt tar fram standards, rutiner och riktlinjer för resten av IFS globala företagsnätverk som alla IFS-bolag är anslutna till. Målsättningen är att alltid ligga i framkant när det gäller ny teknik inom IT och telekom samt att hålla en hög tillgänglighet på nätverk och tjänster i nätet. Miljö Som utvecklare och leverantör av affärssystem har IFS verksamhet minimal negativ miljöpåverkan. I många fall kan våra produkter medverka till ett effektivare miljöarbete hos våra kunder. Som exempel kan nämnas vårt underhållssystem, som används främst inom tung processindustri, där det stödjer ett ordnat arbetssätt med positiva miljöeffekter som följd. Vi ser inte att våra kunder eller myndigheter efterfrågar miljöcertifiering och har därför beslutat att för närvarande inte genomgå certifiering. Kvalitet För att säkerställa hög kvalitet, full spårbarhet och kontroll genom hela systemutvecklingscykeln kravställning, design, implementering, systemtest och release har IFS etablerat ett flertal system och metoder. I kravställningsfasen identifieras alla enskilda krav och lagras med full spårbarhet tillbaka till ursprunget, vilket säkrar att produkten svarar mot kundbehoven. I designfasen tar IFS fram processmodeller baserade på affärsscenarios som översätts till objektmodeller i en lösning. Under designfasen genomförs regelbundna utvärderingar som utgör grunden för en produkt med rätt teknik, funktionalitet och användbarhet. Implementeringsfasen, där systemkod utvecklas för nya och befintliga komponenter som sedan sätts samman till kompletta lösningar, stöds av IFS utvecklingsplattform IFS Foundation1 som möjliggör produktion med hög prestanda och överlägsen systemkod. Systemtestfasen omfattar ett stort antal tester, såsom prestandatest, systemintegrationstest, uppgraderingstest, plattformstest, säkerhetstest och kompatibilitetstest för att säkerställa att produkten prövats i alla aspekter. I releasepaketet ingår översättning och lokala anpassningar av applikationen, inklusive lokalisering av dokumentation och utbildningsmaterial. Driftsäkerhet och infrastruktur Under året som gått har vi satsat på: Uppgradering av telefoni för att vara förberedda för kommande IP-telefoniteknik. Fortsatt utbyggnad och uppdatering av nätverket till IFS kontor i andra länder. Uppgradering av våra affärssystem till senaste version av IFS Applications. Driftsättning av IFS Link för hantering av supportärenden, från slutkund till utvecklingsavdelning. Övergång till en enhetlig infrastuktur för samtliga IFS-bolag. Målet är att alla anställda ska kunna koppla upp sin klient var som helst inom IFS och ha tillgång till samma tjänster som på det egna kontoret. Kvalitetssäkringssystem GRS (Global Request System): hanterar alla idéer och kravspecifikationer GPS (Global Planning System): projektplanering och uppföljning som säkerställer leverans i tid IFS Link: ärendehanteringssystem som ger full kontroll över till exempel förfrågningar och supportbegäran QDS (Quality Distribution System): system för versionshantering IFS Foundation1: IFS utvecklingsplattform IFS/Business Modeler : verktyg för processmodellering IFS/Projektstyrning : verktyg för projektstyrning IFS/Dokumenthantering : dokumenthanteringssystem 14

17 När det gäller projektimplementering krävs hög kvalitet från huvudsakligen två aspekter: kvalitet i den lösning som levereras till kunden och kvalitet i projektet som sådant. Kvalitet i lösningen kännetecknas av att lösningen uppfyller specifikationen samt att kunden är tillfredsställd med lösningen. För IFS kunder består lösningen inte enbart av IFS Applications, utan av IFS Applications på den rätta plattformen i samarbete med annan programvara och, allt oftare, i ett stort eller t.o.m. globalt nätverk. Kvalitet i projektet innebär att lösningen har levererats i tid och inom uppsatta budgetramar. IFS AIM är vår implementeringsmetodik vars syfte är att säkerställa såväl lösningens som projektets kvalitet. IFS AIM finns i tre varianter: AIM Enterprise (installation av kundlösning med olika typer av anpassningar på en eller flera platser), AIM Fast Track (snabb installation av kärnfunktionalitet, ofta i form av en förpaketerad lösning) samt AIM Multisite (installation av en koncernlösning på många platser). IFS AIM innehåller process- och rollbeskrivningar, riktlinjer och manualer samt rutiner för kvalitetskontroll, vilka stödjer projektet under hela dess livscykel. Verktyg för processmodellering, ärendehantering, versionshantering, projektledning samt dokumenthantering säkerställer spårbarhet och kvalitetssäkring i projekten. Sedan införandet av IFS AIM samt kompletterande verktyg har implementeringstiden och resursförbrukningen mer än halverats på många av IFS kontor. Personal IFS framgång är beroende av vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare. Kombinationen av kompetent personal och ett spännande verksamhetsområde underlättar för oss att rekrytera nya medarbetare. IFS omvärld kännetecknas av snabba förändringar, vilket ställer höga krav på företagskulturen och organisationen. För att skapa stabilitet krävs en stark företagskultur som vi bygger på en gemensam värdegrund engagemang, affärsmässighet och enkelhet. IFS medarbetare arbetar i små projektgrupper och ges ett stort individuellt ansvar. Våra anställda ska ha frihet att fatta egna beslut och aktivt kunna påverka sin egen utveckling. De har ansvar att dela med sig av sina kunskaper till såväl kollegor som kunder. IFS uppmuntrar till kompetensutveckling genom såväl produktutbildning och teknikkurser som IFS projektledningsmodell och IFS-specifika ledarskapsprogram. Via internrekrytering erbjuder IFS sina medarbetare karriär- och utvecklingsvägar vilket säkrar individens möjlighet till utveckling samt medverkar till företagets fortsatta tillgång till kompetens. Internrekrytering bidrar vidare till att medarbetarna ytterligare ökar förståelsen för IFS Applications och dess möjligheter. Dessutom höjs den organisatoriska kunskapsnivån och medvetenheten om företagets interna processer. IFS globala närvaro kommer medarbetaren till gagn genom utbytesprogrammet IFS Transfer där våra anställda under begränsade tidsperioder arbetar i andra länder. Utbytesprogrammet skapar möjligheter till utveckling både på det personliga och yrkesmässiga planet samt bidrar till kompetensöverföring mellan olika IFS-enheter. Finans- och valutapolitik Den övergripande finansiella målsättningen för IFS är att ge aktieägarna en hög avkastning genom att långsiktigt maximera vinsten per aktie. Inom ramen för denna målsättning har styrelsen och ledningen för IFS fastställt vissa operativa och finansiella mål. Bland dessa ingår att koncernen eftersträvar en varaktig rörelsemarginal överstigande 15%. Därtill kommer styrelsens målsättning att koncernens soliditet på lång sikt inte bör understiga 35%. IFS-koncernen har en centraliserad finansförvaltning. Detta innebär att all finanshantering sker i moderbolaget. Utgångspunkten för finanshanteringen är att minimera koncernens finansiella risker. I enlighet med finanspolicyn gäller att samtliga dotterbolag ska ha in- och utbetalningar i lokal valuta. Det innebär att valutaexponeringen för koncernen endast uppkommer i form av s.k. omräkningsexponering vid upprättandet av bokslutet. Kontrakterade, icke koncerninterna betalningsflöden kurssäkras, medan prognostiserade betalningar, som ännu ej är kontrakterade, inte kurssäkras. Derivatinstrument i form av swap-avtal etc. får endast användas när det är affärsmässigt motiverat i syfte att minimera koncernens valutaexponering. Koncernens överskottslikviditet får endast placeras i likvida statsskuldsväxlar utställda av svenska staten, svenska statens statsobligationer samt bostadsobligationer. 15

18 IFS erbjudande till marknaden IFS konkurrerar på den globala marknaden för affärssystem. Denna marknad karaktäriseras bland annat av en strävan att nå skalfördelar, ofta genom utveckling av specialiserade lösningar för ett mindre antal segment som sedan säljs globalt. Leverantörer på denna marknad måste också möta snabbt ökande systemkrav avseende stöd för ny funktionalitet, utnyttjande av ny teknik och samverkan med andra system. Marknadsfokus IFS fokuserar marknadsinsatserna på ett antal segment inom fyra olika huvudgrupper: Tillverkning, Utility/Telekom, Logistik samt Service. IFS position och fokusering skiljer sig något mellan olika marknader. Globalt är IFS starka inom tillverkning för medelstora företag samt service- och underhållsrelaterad verksamhet för stora företag. I USA, som är en viktig och mycket snabbt växande marknad, fokuserar IFS på just medelstora tillverkande företag. På marknader där IFS varit etablerat längre, till exempel Sverige, Norge och Polen, har IFS skapat starka positioner inom betydligt fler segment, till exempel offentlig sektor och logistikföretag. Produktutbud IFS Applications innehåller ett brett utbud av internetbaserade komponenter som spänner över hela kund- och leverantörskedjan. Erbjudandet omfattar lösningar för ekonomi, personal, produktion, underhåll, konstruktion och design, customer relationship management och supply chain management. Det innehåller även komponenter för försäljning, marknadsföring, inköp och dynamiskt partnersamarbete. Vårt affärssystem är ett av marknadens mest integrationsvänliga. Det kan integreras med ett stort antal tekniker, från mobiltelefoner, handdatorer och befintliga system till kompletterande best-of-breed -applikationer från våra Software Partners. IFS Applications ledande komponentarkitektur gör det också enkelt att implementera systemet steg för steg, i den takt och omfattning som önskas. Tjänsteutbud IFS erbjuder ett stort antal värdeadderande tjänster som kompletterar IFS Applications. Hit hör bland annat modellering av kundens affärsprocesser för att säkerställa att det levererade systemet stödjer kundens verksamhet. Det grafiska verktyget Fokus på utvalda segment Tillverkning: Medelstora företag inom exempelvis maskin- och elektroniktillverkning samt plast- och kemitillverkning. Vårt erbjudande till dessa företag innebär stegvis implementering av stora delar av IFS Applications. För stora företag inom tung anläggningsindustri, till exempel papper och massa, har IFS utvecklat ledande lösningar för hantering av alla typer av anläggningsrelaterad information och funktionalitet. Utility/Telekom: Stora företag inom till exempel produktion och distribution av kraft samt telekom. IFS Applications breda och djupa funktionalitet för anläggningsintensiva verksamheter gör IFS till en konkurrenskraftig aktör på denna marknad. Logistik: Företag med olika typer av distribution, såsom handelsbolag, grossister, detaljister och marknadsplatser. Till dessa företag erbjuder IFS spjutspetslösningar baserade på en stark funktionalitet inom marknadsplatser, webshopping och tredjepartslogistik. Service: Från stora företag vars affärsidé är att leverera service på en eller flera anläggningar till logistik- och serviceorganisationer inom den militära och civila flygindustrin IFS lösningar ger ett effektivt stöd för ett brett spektrum av serviceorganisationer. 16

19 IFS/Business Modeler dokumenterar kundens önskade lösning i form av processmodeller. Utifrån dessa konfigureras systemets standardkomponenter till kundens definierade affärsprocesser. Detta sker med tillgång till ett IFS-unikt bibliotek av dokumenterade best-practice-affärsprocesser. IFS/Business Modeler används även av IFS samtliga Service Partners. Kvalitet, tid och kostnad i kundprojekten säkerställs med verktyg och metoder som stödjer kundens implementering under hela processen, paketerade under namnet IFS AIM (Applications Implementation Methodology). Felrapportering och support hanteras med IFS Link, ett komplett ärendehanteringssystem. Systemet finns tillgängligt för både kunder och partners. För de kunder som inte själva vill hantera driften av sitt system erbjuder ett koncept för drift- och ASP-verksamhet (Application Service erbjuds dels via vårt eget dotterbolag i dels tillsammans med Hosting Partners både i Norden och internationellt. Positionering: IFS ska fortsätta leverera det modernaste komponentbaserade affärssystemet som med hög kvalitet ger störst flexibilitet avseende stegvis implementering och förvaltning. Målsättning: IFS ska genom fokusering ha en marknadsledande position inom utvalda segment. 17

20 Produktutveckling Produktutveckling är en stor investeringspost för alla programvarutillverkande företag. Förmågan att omsätta kunskap om våra kunders rutiner, processer och beslutssituationer till enkla men kraftfulla, värdeskapande informationssystem avgör till stor del vår framgång på marknaden. Under 2000 har IFS gjort sin största produktutvecklingsinvestering någonsin i IFS Applications Med IFS Applications 2001 möter vi den ökade efterfrågan på standardapplikationer även för internetbaserade processer, vilka tidigare har kännetecknats av skräddarsydda och konsultintensiva lösningar. Vi fullföljer därmed vår strategi att betrakta internetfunktionalitet som en central egenskap för hela affärssystemet, inte som isolerade funktionella tillägg. IFS Personal Portal använder väl definierade komponenter, s.k. portlets, som kan kombineras för att ge användaren ett personligt gränssnitt. Varje portlet innehåller information eller funktioner för särskilda uppgifter eller processteg. 18

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping.

Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Årsredovisning 2001 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Informationstillfällen

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer