Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

2 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information Information för verksamhetsåret 2001 planeras till följande datum: Delårsrapport januari mars 8 maj 2001 Halvårsrapport januari juni 24 augusti 2001 Delårsrapport januari september 6 november 2001 Bokslutskommuniké för 2001 februari 2002

3

4

5 Året i sammandrag 6 VD har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 10 IFS policy 12 IFS erbjudande till marknaden 16 Produktutveckling 18 Marknaden för affärssystem 22 Verksamheten Utveckling per area 30 Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Kassaflödesanalys 43 Noter till årsredovisningen 44 Revisionsberättelse 59 Styrelse, koncernledning och revisorer 60 Finansiell utveckling IFS-aktien 64 Definitioner 68 Ordlista 70 Adresser 72

6

7 Industrial & Financial Systems, IFS AB, utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem som effektiviserar verksamheten i medelstora och stora företag och möjliggör en stegvis utveckling till det samverkande företaget. IFS Applications förbättrar våra kunders handlingsfrihet och därigenom också deras långsiktiga konkurrenskraft. IFS Applications erbjuder internetbaserade komponenter för bland annat hantering av kundrelationer (CRM) och företagets värdekedja (SCM), webbutiker, lösningar för elektroniska marknadsplatser och e-procurement. IFS lösningar för e-business möjliggör integrering av alla typer av datakällor, från webbsidor och marknadsplatser till specialutvecklade lösningar och befintliga affärssystem. Försäljningen av IFS Applications ökar snabbast i världen på marknaden för stora affärssystem. IFS är idag ett av världens tio största företag i branschen med anställda och försäljning i 43 länder. 5

8 Året i sammandrag Tillväxten på marknaden för affärssystem har inte infriat förväntningarna under år IFS har dock upplevt en förbättring från och med halvårsskiftet. Vi har sett fortsatt efterfrågan på komponentbaserade system för stegvis implementering och på affärssystem som stödjer e-business som en integrerad del av företagets interna och externa processer. IFS möter efterfrågan med IFS Applications 2001 som lanserades i augusti. Utvecklingen av denna version, IFS fjärde generation komponentbaserade affärssystem, har inneburit IFS största produktutvecklingsinvestering någonsin. Den nya versionen innehåller 500 förbättringar och fullt utnyttjande av portalteknologi. E-business är en helt integrerad del av affärssystemet, vilket är nödvändigt för att företag ska kunna samverka med kunder, leverantörer och partners, och utvecklas till det s.k. samverkande företaget. Under året har IFS fortsatt uppbyggnaden av den egna försäljnings- och konsultorganisationen. Ett antal bolag har förvärvats för ytterligare geografisk täckning samt för kompletteringar av produktutbudet. Till detta kommer IFS satsning på utveckling av partnerskap vilket resulterat i flera globala avtal med partners som har marknadsledande positioner inom specifika segment. Dessa partners kommer att både sälja och implementera IFS Applications, vilket minskar IFS känslighet för variationer i konsultefterfrågan. 96% Licensintäkter 2352 Konsultintäkter 77% Övriga intäkter % 57% % Omsättningstillväxt (%) Nettoomsättning (Mkr) 6

9 Tillväxt och produktutveckling är fortsatt viktiga för IFS. Kassaflöde och lönsamhet ska dock prioriteras så att framtida tillväxt sker med god finansiell balans. IFS styrelse beslutade i december om ett åtgärdsprogram för att stärka företagets finansiella ställning inför den fortsatta expansionen. IFS är väl positionerat för fortsatt tillväxt och ökning av marknadsandelar tack vare en världsledande, väl beprövad och modern produkt med korta implementeringstider, kunniga konsulter med lång erfarenhet av IFS Applications, marknadsledande partners och en global närvaro. Mkr % 600 FoU-utgifter (Mkr) FoU-utgifter/licensintäkter (%) Nettoomsättningen ökade med 21% och uppgick till Mkr (1 948) Licensintäkterna ökade med 74% till 960 Mkr (552). Licensintäkternas andel av den totala försäljningen uppgick till 41%. FoU-utgifter relativt licensintäkter Konsultintäkterna minskade med 2% till Mkr (1 212) och stod för 50% av den totala försäljningen. Utgifter för produktutveckling uppgick till 517 Mkr (352). Koncernens resultat efter finansnetto för helåret 2000 uppgick till 239 Mkr ( 147). Antalet medarbetare ökade med 14% och uppgick vid årets slut till personer. Fem år i sammandrag Licensintäkter (Mkr) Konsultintäkter (Mkr) Övriga intäkter (Mkr) Nettoomsättning (Mkr) Omsättningstillväxt (%) Omsättning utanför Sverige (%) Genomsnittligt antal anställda Produktutveckling (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) Soliditet (%) Balansomslutning (Mkr) Likviditet (ggr) 1,7 1,6 1,6 1,0 1,1 7

10 VD har ordet IFS har under året uppfyllt ett antal strategiska mål som vi satte när vi första gången sökte extern finansiering i mitten av 1990-talet. Vi har utvecklat en produkt som lovordas av ledande branschanalytiker. Vi har vuxit tillräckligt för att nå de skalfördelar som är nödvändiga för att upprätthålla långsiktig lönsamhet och samtidigt säkerställa en hög teknisk standard för våra produkter. Vi har byggt upp en global infrastruktur med försäljning i 43 länder och bland annat nått stora försäljningsframgångar på den mycket viktiga amerikanska marknaden. År 2000 blev emellertid en besvikelse i fråga om resultat. De företag vi vänder oss till visade sig efter en säker övergång till det nya millenniet vara långsammare att modernisera sina system än vi hade förutsett. I den situationen var vår konsultorganisation överdimensionerad samtidigt som säljkostnaderna var stora och gav intäkter betydligt senare än beräknat. IFS drabbades även av kundförluster i samband med dotcom-branschens negativa utveckling. I vårt samarbete med internetbaserade företag byggde vi å andra sidan upp en stor kompetens inom e-business som vi har långsiktig fördel av. Redan för fyra år sedan lanserade IFS, som första affärssystemleverantör, den första generationen komponentbaserade affärssystem och förespråkade stegvis implementering. Utvecklingen inom marknaden för affärssystem har sedan dess till fullo bekräftat att vår strategi var riktig allt fler analytiker och leverantörer förordar affärssystem med just dessa egenskaper. Det har inneburit att IFS Applications har tagit marknadsandelar och att licensförsäljningen fortsätter att öka mest på marknaden för stora affärssystem, under året med 74%. 8

11 Det samverkande företaget Värdet av komponentteknik är också något som återspeglats inom e-business-utvecklingen. Året inleddes med stort fokus på den nya ekonomin där de konsultbolag som fokuserade på tjänster baserade på Internet och e-business dominerade. Under året skedde sedan en förskjutning mot leverantörer som kunde leverera standardprogram för separata e-business-behov, till exempel inom CRM, e-procurement och supply chain management, till att efterfrågan från slutet av året kom att gälla system som kan hantera e-business som en integrerad del av företagets andra affärsprocesser. Under året har IFS lanserat IFS Applications 2001 som förutom 500 förbättringar innehåller integrerad e-business-funktionalitet, vilket innebär att företag kan utvecklas till the extended enterprise, det samverkande företaget. Med detta avses företag som arbetar tillsammans med sina leverantörer, partners och kunder i gränsöverskridande affärsprocesser för att effektivisera och öka värdet i gemensamma värdekedjor. IFS nya koncept för företagsportaler, IFS Personal Portal, har varit speciellt uppskattat. Konceptet möjliggör tillgång till hela affärssystemet via Internet med bibehållen säkerhet. IFS Personal Portal är ett konfigurerbart och rollbaserat användargränssnitt både till IFS Applications och andra datakällor. Det ger alla användare, oavsett om de är anställda, kunder, leverantörer eller partners, tillgång till relevant information och funktionalitet. Balanserad tillväxt Våra investeringar i produktutveckling och infrastruktur har gett oss en stabil grund för fortsatt expansion med en ledande produkt och global marknadsnärvaro. Tillväxt och produktutveckling är fortsatt viktiga för IFS. Kassaflöde och lönsamhet ska dock prioriteras så att framtida tillväxt sker med god finansiell balans. Produktutvecklingen bakom IFS Applications 2001 representerar den största FoU-investeringen i IFS historia. Detta har resulterat i en produkt som ger IFS en mycket konkurrenskraftig plattform för framtiden. Det ger oss möjlighet att rikta kommande investeringar på mer avgränsade projekt som syftar till att höja konkurrenskraften inom utvalda marknadssegment, samtidigt som vi aktivt bevakar vårt teknikledarskap och även fortsättningsvis tar till oss ledande teknologier. Fokuseringen på utvalda marknadssegment innebär att vårt erbjudande blir än mer konkurrenskraftigt avseende produkt och kompetens. Partnerskap för framtiden För att ytterligare stärka IFS lösningar inom specifika marknadssegment kommer vi att intensifiera samarbetet med partners. IFS partnerstrategi går ut på att välja ledande aktörer i specifika branscher för att få maximal utväxling på gjorda investeringar i produktutveckling. IFS får tillgång till ledande branschexpertis samtidigt som säljkostnaderna och time-to-market minskar. Exempel på partnersamarbeten är ABB inom anläggningsintensiv industri, BAE SYSTEMS inom försvar/civilflyg och Cap Gemini Ernst & Young inom kraftsektorn. Vi är väl positionerade för fortsatt stark licensförsäljning under kommande år tack vare vår ledande komponentbaserade produkt. Vi ska fortsätta driva vår produktutveckling, både med egna resurser och tillsammans med partners, så att vi alltid ligger steget före när det gäller att erbjuda kunderna marknadens mest avancerade applikationer för samverkan mellan företag. Partnersamarbetena kommer även att spela en stor roll för utvecklingen av vår globala närvaro. Dessutom kommer vi att fortsätta fokusera på USA-marknaden och utnyttja den plattform av infrastruktur och kompetens vi har etablerat. Vi räknar med att den amerikanska andelen av IFS totala försäljning kommer att fortsätta öka i stadig takt. Vårt nästa mål är att bli en av de fem stora affärssystemleverantörerna i världen, med en ledande position inom utvalda marknadssegment. Med vår produkt, våra partnerstrategier och den kunskap som finns i vårt företag är jag förvissad om att målet är realistiskt. BENGT NILSSON VD OCH KONCERNCHEF 9

12 Affärsidé, mål och strategier IFS affärsidé är att erbjuda affärssystem, baserade på avancerad komponentteknologi, som förbättrar våra kunders handlingsfrihet och därigenom också deras långsiktiga konkurrenskraft. Kärnan i vårt erbjudande är vårt komponentbaserade affärssystem IFS Applications som erbjuder företag en stegvis utveckling till det samverkande företaget. Det samverkande företaget är ett företag som arbetar tillsammans med sina leverantörer, partners och kunder för att effektivisera gränsöverskridande affärsprocesser och öka den gemensamma kundnyttan. Dessutom erbjuder IFS tilläggsprodukter och tjänster som möjliggör för företag att snabbt och enkelt implementera, använda och underhålla IFS affärssystem som omfattar ett företags hela värdekedja. Vårt mål är att vara en av de fem ledande globala leverantörerna av affärssystem med en marknadsledande position i utvalda segment. För att erbjuda kompletta lösningar till våra kunder, kombinerar vi vår produkt med högklassiga tjänster som vi tillhandahåller med egna resurser genom att attrahera, utveckla och behålla den bästa personalen, samt genom att utveckla de bästa partnerskapen. 10

13 Strategier i korthet Vi kommer att fortsätta vår satsning på tillväxt och produktutveckling, men mer balanserat och med ett ökat fokus på kassaflöde och lönsamhet. IFS produktutveckling ska fokusera på att bevara positionen som teknikledare inom komponentbaserade system för en global marknad. Vår produkt, IFS Applications, ska stödja de standarder som är viktiga för våra kunder. IFS ska tillhandahålla integrerade internetbaserade lösningar som möjliggör ökad samverkan mellan kunder, leverantörer och partners. För att tillgodose marknadens ökade krav på lösningar med bred funktionalitet kombinerad med djup branschkunskap ska IFS fokusera på ett antal marknadssegment där vi bygger upp branschkompetens och levererar s.k best-of-breed -lösningar, inom vissa branscher tillsammans med marknadsledande partners. IFS ska fortsätta utveckla globala och lokala partnersamarbeten för att möjliggöra expansion med lägre risk och kapitalbehov. IFS kommer att genomföra ett åtgärdsprogram med ökat fokus på kärnverksamhet och kassaflöde för att ytterligare effektivisera verksamheten. IFS ska stimulera ökad rörlighet för de anställda genom ett kompetens- och resursutvecklingsprogram som innebär att personal från bland annat IFS utvecklingsbolag förstärker stora kundprojekt på lokala marknader. Affärsmässighet, engagemang och enkelhet är de ledord som ligger till grund för vårt arbete och, inte minst, för vår samverkan med kunder, partners och medarbetare.

14 IFS policy Ett viktigt komplement till affärsidé och strategier är de riktlinjer som ligger till grund för IFS verksamhet. Här presenteras vår policy kring sex framgångskritiska områden: strategiska partnerskap, driftsäkerhet, miljö, kvalitet, personal samt finans- och valutafrågor. Strategiska partnerskap IFS har under år 2000 utvecklat strategin att samarbeta med partners på olika marknader och inom viktiga industrisegment. Dock kommer IFS alltid att ha egna leveransresurser för att säkerställa den mycket viktiga återkopplingen från slutkunder. Under året har ett antal viktiga partneravtal slutits och under 2001 kommer vi att fortsätta att bygga ut vår partnerorganisation för att stödja det ökande antal partners vi samarbetar med. Under de närmaste åren kommer en växande andel av försäljning och implementering av IFS Applications att ske via partners. Viktiga anledningar till att använda partners för försäljning och implementering är att möjliggöra expansion med lägre risk och kapitalbehov samt att nå nya kundkategorier, till exempel större kunder och kunder inom speciella branschsegment. Allianser är en del i IFS globaliseringsstrategi. IFS har också nära samarbete med teknikpartners och leverantörer av kompletterande mjukvara för att kunna erbjuda kunderna de bästa totallösningarna, samtidigt som IFS kan fokusera utvecklingsresurserna till kärnverksamheten. IFS samarbetar med fem olika typer av partners. Service Partners: IFS Service Partners är primärt globala företag som är marknadsledande inom ett eller flera branschsegment. Dessa partners kommer att svara för en stor del av implementeringsarbetet, och även driva försäljning inom sina segment. För att nå hög kvalitet och nära relationer kommer IFS att samarbeta med ett begränsat antal Service Partners. Channel Partners: För att stärka säljorganisationen och erbjuda IFS lösningar på marknader där IFS har begränsad närvaro eller saknar egna resurser samarbetar IFS med lokala återförsäljare, s.k. Channel Partners. Hosting Partners: Genom våra Hosting Partners kan IFS erbjuda kunderna ett totalåtagande avseende driftsmiljöer för och underhåll av IFS Applications. Detta sker med hjälp av Hosting Partners i ett antal länder samt i Norden direkt via IFS eget Software Partners: För att kunna erbjuda våra kunder de bästa totallösningarna samtidigt som IFS kan fokusera utvecklingsresurserna på kärnverksamheten, kompletterar IFS lösningarna med mjukvara från partners på både nationell och global nivå. Det rör sig om produkter som dels används tillsammans med IFS Applications och dels används i IFS interna utvecklingsoch produktionsmiljö. Technology Partners: IFS Technology Partners levererar både maskinvaror och tillhörande periferiutrustning samt nätverksprodukter som tillsammans utgör den nödvändiga infrastrukturen i en modern IT-miljö. Dessutom väljer IFS kontinuerligt ut partners som levererar de utvecklingsverktyg som används vid produktutveckling av IFS Applications. 12

15

16 IFS policy Driftsäkerhet och IT IFS sköter om driften av alla IT-system för de svenska IFS-bolagen samt tar fram standards, rutiner och riktlinjer för resten av IFS globala företagsnätverk som alla IFS-bolag är anslutna till. Målsättningen är att alltid ligga i framkant när det gäller ny teknik inom IT och telekom samt att hålla en hög tillgänglighet på nätverk och tjänster i nätet. Miljö Som utvecklare och leverantör av affärssystem har IFS verksamhet minimal negativ miljöpåverkan. I många fall kan våra produkter medverka till ett effektivare miljöarbete hos våra kunder. Som exempel kan nämnas vårt underhållssystem, som används främst inom tung processindustri, där det stödjer ett ordnat arbetssätt med positiva miljöeffekter som följd. Vi ser inte att våra kunder eller myndigheter efterfrågar miljöcertifiering och har därför beslutat att för närvarande inte genomgå certifiering. Kvalitet För att säkerställa hög kvalitet, full spårbarhet och kontroll genom hela systemutvecklingscykeln kravställning, design, implementering, systemtest och release har IFS etablerat ett flertal system och metoder. I kravställningsfasen identifieras alla enskilda krav och lagras med full spårbarhet tillbaka till ursprunget, vilket säkrar att produkten svarar mot kundbehoven. I designfasen tar IFS fram processmodeller baserade på affärsscenarios som översätts till objektmodeller i en lösning. Under designfasen genomförs regelbundna utvärderingar som utgör grunden för en produkt med rätt teknik, funktionalitet och användbarhet. Implementeringsfasen, där systemkod utvecklas för nya och befintliga komponenter som sedan sätts samman till kompletta lösningar, stöds av IFS utvecklingsplattform IFS Foundation1 som möjliggör produktion med hög prestanda och överlägsen systemkod. Systemtestfasen omfattar ett stort antal tester, såsom prestandatest, systemintegrationstest, uppgraderingstest, plattformstest, säkerhetstest och kompatibilitetstest för att säkerställa att produkten prövats i alla aspekter. I releasepaketet ingår översättning och lokala anpassningar av applikationen, inklusive lokalisering av dokumentation och utbildningsmaterial. Driftsäkerhet och infrastruktur Under året som gått har vi satsat på: Uppgradering av telefoni för att vara förberedda för kommande IP-telefoniteknik. Fortsatt utbyggnad och uppdatering av nätverket till IFS kontor i andra länder. Uppgradering av våra affärssystem till senaste version av IFS Applications. Driftsättning av IFS Link för hantering av supportärenden, från slutkund till utvecklingsavdelning. Övergång till en enhetlig infrastuktur för samtliga IFS-bolag. Målet är att alla anställda ska kunna koppla upp sin klient var som helst inom IFS och ha tillgång till samma tjänster som på det egna kontoret. Kvalitetssäkringssystem GRS (Global Request System): hanterar alla idéer och kravspecifikationer GPS (Global Planning System): projektplanering och uppföljning som säkerställer leverans i tid IFS Link: ärendehanteringssystem som ger full kontroll över till exempel förfrågningar och supportbegäran QDS (Quality Distribution System): system för versionshantering IFS Foundation1: IFS utvecklingsplattform IFS/Business Modeler : verktyg för processmodellering IFS/Projektstyrning : verktyg för projektstyrning IFS/Dokumenthantering : dokumenthanteringssystem 14

17 När det gäller projektimplementering krävs hög kvalitet från huvudsakligen två aspekter: kvalitet i den lösning som levereras till kunden och kvalitet i projektet som sådant. Kvalitet i lösningen kännetecknas av att lösningen uppfyller specifikationen samt att kunden är tillfredsställd med lösningen. För IFS kunder består lösningen inte enbart av IFS Applications, utan av IFS Applications på den rätta plattformen i samarbete med annan programvara och, allt oftare, i ett stort eller t.o.m. globalt nätverk. Kvalitet i projektet innebär att lösningen har levererats i tid och inom uppsatta budgetramar. IFS AIM är vår implementeringsmetodik vars syfte är att säkerställa såväl lösningens som projektets kvalitet. IFS AIM finns i tre varianter: AIM Enterprise (installation av kundlösning med olika typer av anpassningar på en eller flera platser), AIM Fast Track (snabb installation av kärnfunktionalitet, ofta i form av en förpaketerad lösning) samt AIM Multisite (installation av en koncernlösning på många platser). IFS AIM innehåller process- och rollbeskrivningar, riktlinjer och manualer samt rutiner för kvalitetskontroll, vilka stödjer projektet under hela dess livscykel. Verktyg för processmodellering, ärendehantering, versionshantering, projektledning samt dokumenthantering säkerställer spårbarhet och kvalitetssäkring i projekten. Sedan införandet av IFS AIM samt kompletterande verktyg har implementeringstiden och resursförbrukningen mer än halverats på många av IFS kontor. Personal IFS framgång är beroende av vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare. Kombinationen av kompetent personal och ett spännande verksamhetsområde underlättar för oss att rekrytera nya medarbetare. IFS omvärld kännetecknas av snabba förändringar, vilket ställer höga krav på företagskulturen och organisationen. För att skapa stabilitet krävs en stark företagskultur som vi bygger på en gemensam värdegrund engagemang, affärsmässighet och enkelhet. IFS medarbetare arbetar i små projektgrupper och ges ett stort individuellt ansvar. Våra anställda ska ha frihet att fatta egna beslut och aktivt kunna påverka sin egen utveckling. De har ansvar att dela med sig av sina kunskaper till såväl kollegor som kunder. IFS uppmuntrar till kompetensutveckling genom såväl produktutbildning och teknikkurser som IFS projektledningsmodell och IFS-specifika ledarskapsprogram. Via internrekrytering erbjuder IFS sina medarbetare karriär- och utvecklingsvägar vilket säkrar individens möjlighet till utveckling samt medverkar till företagets fortsatta tillgång till kompetens. Internrekrytering bidrar vidare till att medarbetarna ytterligare ökar förståelsen för IFS Applications och dess möjligheter. Dessutom höjs den organisatoriska kunskapsnivån och medvetenheten om företagets interna processer. IFS globala närvaro kommer medarbetaren till gagn genom utbytesprogrammet IFS Transfer där våra anställda under begränsade tidsperioder arbetar i andra länder. Utbytesprogrammet skapar möjligheter till utveckling både på det personliga och yrkesmässiga planet samt bidrar till kompetensöverföring mellan olika IFS-enheter. Finans- och valutapolitik Den övergripande finansiella målsättningen för IFS är att ge aktieägarna en hög avkastning genom att långsiktigt maximera vinsten per aktie. Inom ramen för denna målsättning har styrelsen och ledningen för IFS fastställt vissa operativa och finansiella mål. Bland dessa ingår att koncernen eftersträvar en varaktig rörelsemarginal överstigande 15%. Därtill kommer styrelsens målsättning att koncernens soliditet på lång sikt inte bör understiga 35%. IFS-koncernen har en centraliserad finansförvaltning. Detta innebär att all finanshantering sker i moderbolaget. Utgångspunkten för finanshanteringen är att minimera koncernens finansiella risker. I enlighet med finanspolicyn gäller att samtliga dotterbolag ska ha in- och utbetalningar i lokal valuta. Det innebär att valutaexponeringen för koncernen endast uppkommer i form av s.k. omräkningsexponering vid upprättandet av bokslutet. Kontrakterade, icke koncerninterna betalningsflöden kurssäkras, medan prognostiserade betalningar, som ännu ej är kontrakterade, inte kurssäkras. Derivatinstrument i form av swap-avtal etc. får endast användas när det är affärsmässigt motiverat i syfte att minimera koncernens valutaexponering. Koncernens överskottslikviditet får endast placeras i likvida statsskuldsväxlar utställda av svenska staten, svenska statens statsobligationer samt bostadsobligationer. 15

18 IFS erbjudande till marknaden IFS konkurrerar på den globala marknaden för affärssystem. Denna marknad karaktäriseras bland annat av en strävan att nå skalfördelar, ofta genom utveckling av specialiserade lösningar för ett mindre antal segment som sedan säljs globalt. Leverantörer på denna marknad måste också möta snabbt ökande systemkrav avseende stöd för ny funktionalitet, utnyttjande av ny teknik och samverkan med andra system. Marknadsfokus IFS fokuserar marknadsinsatserna på ett antal segment inom fyra olika huvudgrupper: Tillverkning, Utility/Telekom, Logistik samt Service. IFS position och fokusering skiljer sig något mellan olika marknader. Globalt är IFS starka inom tillverkning för medelstora företag samt service- och underhållsrelaterad verksamhet för stora företag. I USA, som är en viktig och mycket snabbt växande marknad, fokuserar IFS på just medelstora tillverkande företag. På marknader där IFS varit etablerat längre, till exempel Sverige, Norge och Polen, har IFS skapat starka positioner inom betydligt fler segment, till exempel offentlig sektor och logistikföretag. Produktutbud IFS Applications innehåller ett brett utbud av internetbaserade komponenter som spänner över hela kund- och leverantörskedjan. Erbjudandet omfattar lösningar för ekonomi, personal, produktion, underhåll, konstruktion och design, customer relationship management och supply chain management. Det innehåller även komponenter för försäljning, marknadsföring, inköp och dynamiskt partnersamarbete. Vårt affärssystem är ett av marknadens mest integrationsvänliga. Det kan integreras med ett stort antal tekniker, från mobiltelefoner, handdatorer och befintliga system till kompletterande best-of-breed -applikationer från våra Software Partners. IFS Applications ledande komponentarkitektur gör det också enkelt att implementera systemet steg för steg, i den takt och omfattning som önskas. Tjänsteutbud IFS erbjuder ett stort antal värdeadderande tjänster som kompletterar IFS Applications. Hit hör bland annat modellering av kundens affärsprocesser för att säkerställa att det levererade systemet stödjer kundens verksamhet. Det grafiska verktyget Fokus på utvalda segment Tillverkning: Medelstora företag inom exempelvis maskin- och elektroniktillverkning samt plast- och kemitillverkning. Vårt erbjudande till dessa företag innebär stegvis implementering av stora delar av IFS Applications. För stora företag inom tung anläggningsindustri, till exempel papper och massa, har IFS utvecklat ledande lösningar för hantering av alla typer av anläggningsrelaterad information och funktionalitet. Utility/Telekom: Stora företag inom till exempel produktion och distribution av kraft samt telekom. IFS Applications breda och djupa funktionalitet för anläggningsintensiva verksamheter gör IFS till en konkurrenskraftig aktör på denna marknad. Logistik: Företag med olika typer av distribution, såsom handelsbolag, grossister, detaljister och marknadsplatser. Till dessa företag erbjuder IFS spjutspetslösningar baserade på en stark funktionalitet inom marknadsplatser, webshopping och tredjepartslogistik. Service: Från stora företag vars affärsidé är att leverera service på en eller flera anläggningar till logistik- och serviceorganisationer inom den militära och civila flygindustrin IFS lösningar ger ett effektivt stöd för ett brett spektrum av serviceorganisationer. 16

19 IFS/Business Modeler dokumenterar kundens önskade lösning i form av processmodeller. Utifrån dessa konfigureras systemets standardkomponenter till kundens definierade affärsprocesser. Detta sker med tillgång till ett IFS-unikt bibliotek av dokumenterade best-practice-affärsprocesser. IFS/Business Modeler används även av IFS samtliga Service Partners. Kvalitet, tid och kostnad i kundprojekten säkerställs med verktyg och metoder som stödjer kundens implementering under hela processen, paketerade under namnet IFS AIM (Applications Implementation Methodology). Felrapportering och support hanteras med IFS Link, ett komplett ärendehanteringssystem. Systemet finns tillgängligt för både kunder och partners. För de kunder som inte själva vill hantera driften av sitt system erbjuder ett koncept för drift- och ASP-verksamhet (Application Service erbjuds dels via vårt eget dotterbolag i dels tillsammans med Hosting Partners både i Norden och internationellt. Positionering: IFS ska fortsätta leverera det modernaste komponentbaserade affärssystemet som med hög kvalitet ger störst flexibilitet avseende stegvis implementering och förvaltning. Målsättning: IFS ska genom fokusering ha en marknadsledande position inom utvalda segment. 17

20 Produktutveckling Produktutveckling är en stor investeringspost för alla programvarutillverkande företag. Förmågan att omsätta kunskap om våra kunders rutiner, processer och beslutssituationer till enkla men kraftfulla, värdeskapande informationssystem avgör till stor del vår framgång på marknaden. Under 2000 har IFS gjort sin största produktutvecklingsinvestering någonsin i IFS Applications Med IFS Applications 2001 möter vi den ökade efterfrågan på standardapplikationer även för internetbaserade processer, vilka tidigare har kännetecknats av skräddarsydda och konsultintensiva lösningar. Vi fullföljer därmed vår strategi att betrakta internetfunktionalitet som en central egenskap för hela affärssystemet, inte som isolerade funktionella tillägg. IFS Personal Portal använder väl definierade komponenter, s.k. portlets, som kan kombineras för att ge användaren ett personligt gränssnitt. Varje portlet innehåller information eller funktioner för särskilda uppgifter eller processteg. 18

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

IBS ÅRSREDOVISNING 2005

IBS ÅRSREDOVISNING 2005 2005 årsredovisning årsredovisning 2005 Kort om IBS 4 Kort om 2005 5 VD har ordet 6 Styrelsens ordförande har ordet 7 Affärsidé, mål och strategier 8 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11 IBS affärssystem

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004 AddNode 2006 Kraftig omsättnings- och resultattillväxt bästa resultatet i koncernens historia Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK EBITA ökade med 80 procent till 53,9 (30,0)

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer