Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

2 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information Information för verksamhetsåret 2001 planeras till följande datum: Delårsrapport januari mars 8 maj 2001 Halvårsrapport januari juni 24 augusti 2001 Delårsrapport januari september 6 november 2001 Bokslutskommuniké för 2001 februari 2002

3

4

5 Året i sammandrag 6 VD har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 10 IFS policy 12 IFS erbjudande till marknaden 16 Produktutveckling 18 Marknaden för affärssystem 22 Verksamheten Utveckling per area 30 Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Kassaflödesanalys 43 Noter till årsredovisningen 44 Revisionsberättelse 59 Styrelse, koncernledning och revisorer 60 Finansiell utveckling IFS-aktien 64 Definitioner 68 Ordlista 70 Adresser 72

6

7 Industrial & Financial Systems, IFS AB, utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem som effektiviserar verksamheten i medelstora och stora företag och möjliggör en stegvis utveckling till det samverkande företaget. IFS Applications förbättrar våra kunders handlingsfrihet och därigenom också deras långsiktiga konkurrenskraft. IFS Applications erbjuder internetbaserade komponenter för bland annat hantering av kundrelationer (CRM) och företagets värdekedja (SCM), webbutiker, lösningar för elektroniska marknadsplatser och e-procurement. IFS lösningar för e-business möjliggör integrering av alla typer av datakällor, från webbsidor och marknadsplatser till specialutvecklade lösningar och befintliga affärssystem. Försäljningen av IFS Applications ökar snabbast i världen på marknaden för stora affärssystem. IFS är idag ett av världens tio största företag i branschen med anställda och försäljning i 43 länder. 5

8 Året i sammandrag Tillväxten på marknaden för affärssystem har inte infriat förväntningarna under år IFS har dock upplevt en förbättring från och med halvårsskiftet. Vi har sett fortsatt efterfrågan på komponentbaserade system för stegvis implementering och på affärssystem som stödjer e-business som en integrerad del av företagets interna och externa processer. IFS möter efterfrågan med IFS Applications 2001 som lanserades i augusti. Utvecklingen av denna version, IFS fjärde generation komponentbaserade affärssystem, har inneburit IFS största produktutvecklingsinvestering någonsin. Den nya versionen innehåller 500 förbättringar och fullt utnyttjande av portalteknologi. E-business är en helt integrerad del av affärssystemet, vilket är nödvändigt för att företag ska kunna samverka med kunder, leverantörer och partners, och utvecklas till det s.k. samverkande företaget. Under året har IFS fortsatt uppbyggnaden av den egna försäljnings- och konsultorganisationen. Ett antal bolag har förvärvats för ytterligare geografisk täckning samt för kompletteringar av produktutbudet. Till detta kommer IFS satsning på utveckling av partnerskap vilket resulterat i flera globala avtal med partners som har marknadsledande positioner inom specifika segment. Dessa partners kommer att både sälja och implementera IFS Applications, vilket minskar IFS känslighet för variationer i konsultefterfrågan. 96% Licensintäkter 2352 Konsultintäkter 77% Övriga intäkter % 57% % Omsättningstillväxt (%) Nettoomsättning (Mkr) 6

9 Tillväxt och produktutveckling är fortsatt viktiga för IFS. Kassaflöde och lönsamhet ska dock prioriteras så att framtida tillväxt sker med god finansiell balans. IFS styrelse beslutade i december om ett åtgärdsprogram för att stärka företagets finansiella ställning inför den fortsatta expansionen. IFS är väl positionerat för fortsatt tillväxt och ökning av marknadsandelar tack vare en världsledande, väl beprövad och modern produkt med korta implementeringstider, kunniga konsulter med lång erfarenhet av IFS Applications, marknadsledande partners och en global närvaro. Mkr % 600 FoU-utgifter (Mkr) FoU-utgifter/licensintäkter (%) Nettoomsättningen ökade med 21% och uppgick till Mkr (1 948) Licensintäkterna ökade med 74% till 960 Mkr (552). Licensintäkternas andel av den totala försäljningen uppgick till 41%. FoU-utgifter relativt licensintäkter Konsultintäkterna minskade med 2% till Mkr (1 212) och stod för 50% av den totala försäljningen. Utgifter för produktutveckling uppgick till 517 Mkr (352). Koncernens resultat efter finansnetto för helåret 2000 uppgick till 239 Mkr ( 147). Antalet medarbetare ökade med 14% och uppgick vid årets slut till personer. Fem år i sammandrag Licensintäkter (Mkr) Konsultintäkter (Mkr) Övriga intäkter (Mkr) Nettoomsättning (Mkr) Omsättningstillväxt (%) Omsättning utanför Sverige (%) Genomsnittligt antal anställda Produktutveckling (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) Soliditet (%) Balansomslutning (Mkr) Likviditet (ggr) 1,7 1,6 1,6 1,0 1,1 7

10 VD har ordet IFS har under året uppfyllt ett antal strategiska mål som vi satte när vi första gången sökte extern finansiering i mitten av 1990-talet. Vi har utvecklat en produkt som lovordas av ledande branschanalytiker. Vi har vuxit tillräckligt för att nå de skalfördelar som är nödvändiga för att upprätthålla långsiktig lönsamhet och samtidigt säkerställa en hög teknisk standard för våra produkter. Vi har byggt upp en global infrastruktur med försäljning i 43 länder och bland annat nått stora försäljningsframgångar på den mycket viktiga amerikanska marknaden. År 2000 blev emellertid en besvikelse i fråga om resultat. De företag vi vänder oss till visade sig efter en säker övergång till det nya millenniet vara långsammare att modernisera sina system än vi hade förutsett. I den situationen var vår konsultorganisation överdimensionerad samtidigt som säljkostnaderna var stora och gav intäkter betydligt senare än beräknat. IFS drabbades även av kundförluster i samband med dotcom-branschens negativa utveckling. I vårt samarbete med internetbaserade företag byggde vi å andra sidan upp en stor kompetens inom e-business som vi har långsiktig fördel av. Redan för fyra år sedan lanserade IFS, som första affärssystemleverantör, den första generationen komponentbaserade affärssystem och förespråkade stegvis implementering. Utvecklingen inom marknaden för affärssystem har sedan dess till fullo bekräftat att vår strategi var riktig allt fler analytiker och leverantörer förordar affärssystem med just dessa egenskaper. Det har inneburit att IFS Applications har tagit marknadsandelar och att licensförsäljningen fortsätter att öka mest på marknaden för stora affärssystem, under året med 74%. 8

11 Det samverkande företaget Värdet av komponentteknik är också något som återspeglats inom e-business-utvecklingen. Året inleddes med stort fokus på den nya ekonomin där de konsultbolag som fokuserade på tjänster baserade på Internet och e-business dominerade. Under året skedde sedan en förskjutning mot leverantörer som kunde leverera standardprogram för separata e-business-behov, till exempel inom CRM, e-procurement och supply chain management, till att efterfrågan från slutet av året kom att gälla system som kan hantera e-business som en integrerad del av företagets andra affärsprocesser. Under året har IFS lanserat IFS Applications 2001 som förutom 500 förbättringar innehåller integrerad e-business-funktionalitet, vilket innebär att företag kan utvecklas till the extended enterprise, det samverkande företaget. Med detta avses företag som arbetar tillsammans med sina leverantörer, partners och kunder i gränsöverskridande affärsprocesser för att effektivisera och öka värdet i gemensamma värdekedjor. IFS nya koncept för företagsportaler, IFS Personal Portal, har varit speciellt uppskattat. Konceptet möjliggör tillgång till hela affärssystemet via Internet med bibehållen säkerhet. IFS Personal Portal är ett konfigurerbart och rollbaserat användargränssnitt både till IFS Applications och andra datakällor. Det ger alla användare, oavsett om de är anställda, kunder, leverantörer eller partners, tillgång till relevant information och funktionalitet. Balanserad tillväxt Våra investeringar i produktutveckling och infrastruktur har gett oss en stabil grund för fortsatt expansion med en ledande produkt och global marknadsnärvaro. Tillväxt och produktutveckling är fortsatt viktiga för IFS. Kassaflöde och lönsamhet ska dock prioriteras så att framtida tillväxt sker med god finansiell balans. Produktutvecklingen bakom IFS Applications 2001 representerar den största FoU-investeringen i IFS historia. Detta har resulterat i en produkt som ger IFS en mycket konkurrenskraftig plattform för framtiden. Det ger oss möjlighet att rikta kommande investeringar på mer avgränsade projekt som syftar till att höja konkurrenskraften inom utvalda marknadssegment, samtidigt som vi aktivt bevakar vårt teknikledarskap och även fortsättningsvis tar till oss ledande teknologier. Fokuseringen på utvalda marknadssegment innebär att vårt erbjudande blir än mer konkurrenskraftigt avseende produkt och kompetens. Partnerskap för framtiden För att ytterligare stärka IFS lösningar inom specifika marknadssegment kommer vi att intensifiera samarbetet med partners. IFS partnerstrategi går ut på att välja ledande aktörer i specifika branscher för att få maximal utväxling på gjorda investeringar i produktutveckling. IFS får tillgång till ledande branschexpertis samtidigt som säljkostnaderna och time-to-market minskar. Exempel på partnersamarbeten är ABB inom anläggningsintensiv industri, BAE SYSTEMS inom försvar/civilflyg och Cap Gemini Ernst & Young inom kraftsektorn. Vi är väl positionerade för fortsatt stark licensförsäljning under kommande år tack vare vår ledande komponentbaserade produkt. Vi ska fortsätta driva vår produktutveckling, både med egna resurser och tillsammans med partners, så att vi alltid ligger steget före när det gäller att erbjuda kunderna marknadens mest avancerade applikationer för samverkan mellan företag. Partnersamarbetena kommer även att spela en stor roll för utvecklingen av vår globala närvaro. Dessutom kommer vi att fortsätta fokusera på USA-marknaden och utnyttja den plattform av infrastruktur och kompetens vi har etablerat. Vi räknar med att den amerikanska andelen av IFS totala försäljning kommer att fortsätta öka i stadig takt. Vårt nästa mål är att bli en av de fem stora affärssystemleverantörerna i världen, med en ledande position inom utvalda marknadssegment. Med vår produkt, våra partnerstrategier och den kunskap som finns i vårt företag är jag förvissad om att målet är realistiskt. BENGT NILSSON VD OCH KONCERNCHEF 9

12 Affärsidé, mål och strategier IFS affärsidé är att erbjuda affärssystem, baserade på avancerad komponentteknologi, som förbättrar våra kunders handlingsfrihet och därigenom också deras långsiktiga konkurrenskraft. Kärnan i vårt erbjudande är vårt komponentbaserade affärssystem IFS Applications som erbjuder företag en stegvis utveckling till det samverkande företaget. Det samverkande företaget är ett företag som arbetar tillsammans med sina leverantörer, partners och kunder för att effektivisera gränsöverskridande affärsprocesser och öka den gemensamma kundnyttan. Dessutom erbjuder IFS tilläggsprodukter och tjänster som möjliggör för företag att snabbt och enkelt implementera, använda och underhålla IFS affärssystem som omfattar ett företags hela värdekedja. Vårt mål är att vara en av de fem ledande globala leverantörerna av affärssystem med en marknadsledande position i utvalda segment. För att erbjuda kompletta lösningar till våra kunder, kombinerar vi vår produkt med högklassiga tjänster som vi tillhandahåller med egna resurser genom att attrahera, utveckla och behålla den bästa personalen, samt genom att utveckla de bästa partnerskapen. 10

13 Strategier i korthet Vi kommer att fortsätta vår satsning på tillväxt och produktutveckling, men mer balanserat och med ett ökat fokus på kassaflöde och lönsamhet. IFS produktutveckling ska fokusera på att bevara positionen som teknikledare inom komponentbaserade system för en global marknad. Vår produkt, IFS Applications, ska stödja de standarder som är viktiga för våra kunder. IFS ska tillhandahålla integrerade internetbaserade lösningar som möjliggör ökad samverkan mellan kunder, leverantörer och partners. För att tillgodose marknadens ökade krav på lösningar med bred funktionalitet kombinerad med djup branschkunskap ska IFS fokusera på ett antal marknadssegment där vi bygger upp branschkompetens och levererar s.k best-of-breed -lösningar, inom vissa branscher tillsammans med marknadsledande partners. IFS ska fortsätta utveckla globala och lokala partnersamarbeten för att möjliggöra expansion med lägre risk och kapitalbehov. IFS kommer att genomföra ett åtgärdsprogram med ökat fokus på kärnverksamhet och kassaflöde för att ytterligare effektivisera verksamheten. IFS ska stimulera ökad rörlighet för de anställda genom ett kompetens- och resursutvecklingsprogram som innebär att personal från bland annat IFS utvecklingsbolag förstärker stora kundprojekt på lokala marknader. Affärsmässighet, engagemang och enkelhet är de ledord som ligger till grund för vårt arbete och, inte minst, för vår samverkan med kunder, partners och medarbetare.

14 IFS policy Ett viktigt komplement till affärsidé och strategier är de riktlinjer som ligger till grund för IFS verksamhet. Här presenteras vår policy kring sex framgångskritiska områden: strategiska partnerskap, driftsäkerhet, miljö, kvalitet, personal samt finans- och valutafrågor. Strategiska partnerskap IFS har under år 2000 utvecklat strategin att samarbeta med partners på olika marknader och inom viktiga industrisegment. Dock kommer IFS alltid att ha egna leveransresurser för att säkerställa den mycket viktiga återkopplingen från slutkunder. Under året har ett antal viktiga partneravtal slutits och under 2001 kommer vi att fortsätta att bygga ut vår partnerorganisation för att stödja det ökande antal partners vi samarbetar med. Under de närmaste åren kommer en växande andel av försäljning och implementering av IFS Applications att ske via partners. Viktiga anledningar till att använda partners för försäljning och implementering är att möjliggöra expansion med lägre risk och kapitalbehov samt att nå nya kundkategorier, till exempel större kunder och kunder inom speciella branschsegment. Allianser är en del i IFS globaliseringsstrategi. IFS har också nära samarbete med teknikpartners och leverantörer av kompletterande mjukvara för att kunna erbjuda kunderna de bästa totallösningarna, samtidigt som IFS kan fokusera utvecklingsresurserna till kärnverksamheten. IFS samarbetar med fem olika typer av partners. Service Partners: IFS Service Partners är primärt globala företag som är marknadsledande inom ett eller flera branschsegment. Dessa partners kommer att svara för en stor del av implementeringsarbetet, och även driva försäljning inom sina segment. För att nå hög kvalitet och nära relationer kommer IFS att samarbeta med ett begränsat antal Service Partners. Channel Partners: För att stärka säljorganisationen och erbjuda IFS lösningar på marknader där IFS har begränsad närvaro eller saknar egna resurser samarbetar IFS med lokala återförsäljare, s.k. Channel Partners. Hosting Partners: Genom våra Hosting Partners kan IFS erbjuda kunderna ett totalåtagande avseende driftsmiljöer för och underhåll av IFS Applications. Detta sker med hjälp av Hosting Partners i ett antal länder samt i Norden direkt via IFS eget Software Partners: För att kunna erbjuda våra kunder de bästa totallösningarna samtidigt som IFS kan fokusera utvecklingsresurserna på kärnverksamheten, kompletterar IFS lösningarna med mjukvara från partners på både nationell och global nivå. Det rör sig om produkter som dels används tillsammans med IFS Applications och dels används i IFS interna utvecklingsoch produktionsmiljö. Technology Partners: IFS Technology Partners levererar både maskinvaror och tillhörande periferiutrustning samt nätverksprodukter som tillsammans utgör den nödvändiga infrastrukturen i en modern IT-miljö. Dessutom väljer IFS kontinuerligt ut partners som levererar de utvecklingsverktyg som används vid produktutveckling av IFS Applications. 12

15

16 IFS policy Driftsäkerhet och IT IFS sköter om driften av alla IT-system för de svenska IFS-bolagen samt tar fram standards, rutiner och riktlinjer för resten av IFS globala företagsnätverk som alla IFS-bolag är anslutna till. Målsättningen är att alltid ligga i framkant när det gäller ny teknik inom IT och telekom samt att hålla en hög tillgänglighet på nätverk och tjänster i nätet. Miljö Som utvecklare och leverantör av affärssystem har IFS verksamhet minimal negativ miljöpåverkan. I många fall kan våra produkter medverka till ett effektivare miljöarbete hos våra kunder. Som exempel kan nämnas vårt underhållssystem, som används främst inom tung processindustri, där det stödjer ett ordnat arbetssätt med positiva miljöeffekter som följd. Vi ser inte att våra kunder eller myndigheter efterfrågar miljöcertifiering och har därför beslutat att för närvarande inte genomgå certifiering. Kvalitet För att säkerställa hög kvalitet, full spårbarhet och kontroll genom hela systemutvecklingscykeln kravställning, design, implementering, systemtest och release har IFS etablerat ett flertal system och metoder. I kravställningsfasen identifieras alla enskilda krav och lagras med full spårbarhet tillbaka till ursprunget, vilket säkrar att produkten svarar mot kundbehoven. I designfasen tar IFS fram processmodeller baserade på affärsscenarios som översätts till objektmodeller i en lösning. Under designfasen genomförs regelbundna utvärderingar som utgör grunden för en produkt med rätt teknik, funktionalitet och användbarhet. Implementeringsfasen, där systemkod utvecklas för nya och befintliga komponenter som sedan sätts samman till kompletta lösningar, stöds av IFS utvecklingsplattform IFS Foundation1 som möjliggör produktion med hög prestanda och överlägsen systemkod. Systemtestfasen omfattar ett stort antal tester, såsom prestandatest, systemintegrationstest, uppgraderingstest, plattformstest, säkerhetstest och kompatibilitetstest för att säkerställa att produkten prövats i alla aspekter. I releasepaketet ingår översättning och lokala anpassningar av applikationen, inklusive lokalisering av dokumentation och utbildningsmaterial. Driftsäkerhet och infrastruktur Under året som gått har vi satsat på: Uppgradering av telefoni för att vara förberedda för kommande IP-telefoniteknik. Fortsatt utbyggnad och uppdatering av nätverket till IFS kontor i andra länder. Uppgradering av våra affärssystem till senaste version av IFS Applications. Driftsättning av IFS Link för hantering av supportärenden, från slutkund till utvecklingsavdelning. Övergång till en enhetlig infrastuktur för samtliga IFS-bolag. Målet är att alla anställda ska kunna koppla upp sin klient var som helst inom IFS och ha tillgång till samma tjänster som på det egna kontoret. Kvalitetssäkringssystem GRS (Global Request System): hanterar alla idéer och kravspecifikationer GPS (Global Planning System): projektplanering och uppföljning som säkerställer leverans i tid IFS Link: ärendehanteringssystem som ger full kontroll över till exempel förfrågningar och supportbegäran QDS (Quality Distribution System): system för versionshantering IFS Foundation1: IFS utvecklingsplattform IFS/Business Modeler : verktyg för processmodellering IFS/Projektstyrning : verktyg för projektstyrning IFS/Dokumenthantering : dokumenthanteringssystem 14

17 När det gäller projektimplementering krävs hög kvalitet från huvudsakligen två aspekter: kvalitet i den lösning som levereras till kunden och kvalitet i projektet som sådant. Kvalitet i lösningen kännetecknas av att lösningen uppfyller specifikationen samt att kunden är tillfredsställd med lösningen. För IFS kunder består lösningen inte enbart av IFS Applications, utan av IFS Applications på den rätta plattformen i samarbete med annan programvara och, allt oftare, i ett stort eller t.o.m. globalt nätverk. Kvalitet i projektet innebär att lösningen har levererats i tid och inom uppsatta budgetramar. IFS AIM är vår implementeringsmetodik vars syfte är att säkerställa såväl lösningens som projektets kvalitet. IFS AIM finns i tre varianter: AIM Enterprise (installation av kundlösning med olika typer av anpassningar på en eller flera platser), AIM Fast Track (snabb installation av kärnfunktionalitet, ofta i form av en förpaketerad lösning) samt AIM Multisite (installation av en koncernlösning på många platser). IFS AIM innehåller process- och rollbeskrivningar, riktlinjer och manualer samt rutiner för kvalitetskontroll, vilka stödjer projektet under hela dess livscykel. Verktyg för processmodellering, ärendehantering, versionshantering, projektledning samt dokumenthantering säkerställer spårbarhet och kvalitetssäkring i projekten. Sedan införandet av IFS AIM samt kompletterande verktyg har implementeringstiden och resursförbrukningen mer än halverats på många av IFS kontor. Personal IFS framgång är beroende av vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare. Kombinationen av kompetent personal och ett spännande verksamhetsområde underlättar för oss att rekrytera nya medarbetare. IFS omvärld kännetecknas av snabba förändringar, vilket ställer höga krav på företagskulturen och organisationen. För att skapa stabilitet krävs en stark företagskultur som vi bygger på en gemensam värdegrund engagemang, affärsmässighet och enkelhet. IFS medarbetare arbetar i små projektgrupper och ges ett stort individuellt ansvar. Våra anställda ska ha frihet att fatta egna beslut och aktivt kunna påverka sin egen utveckling. De har ansvar att dela med sig av sina kunskaper till såväl kollegor som kunder. IFS uppmuntrar till kompetensutveckling genom såväl produktutbildning och teknikkurser som IFS projektledningsmodell och IFS-specifika ledarskapsprogram. Via internrekrytering erbjuder IFS sina medarbetare karriär- och utvecklingsvägar vilket säkrar individens möjlighet till utveckling samt medverkar till företagets fortsatta tillgång till kompetens. Internrekrytering bidrar vidare till att medarbetarna ytterligare ökar förståelsen för IFS Applications och dess möjligheter. Dessutom höjs den organisatoriska kunskapsnivån och medvetenheten om företagets interna processer. IFS globala närvaro kommer medarbetaren till gagn genom utbytesprogrammet IFS Transfer där våra anställda under begränsade tidsperioder arbetar i andra länder. Utbytesprogrammet skapar möjligheter till utveckling både på det personliga och yrkesmässiga planet samt bidrar till kompetensöverföring mellan olika IFS-enheter. Finans- och valutapolitik Den övergripande finansiella målsättningen för IFS är att ge aktieägarna en hög avkastning genom att långsiktigt maximera vinsten per aktie. Inom ramen för denna målsättning har styrelsen och ledningen för IFS fastställt vissa operativa och finansiella mål. Bland dessa ingår att koncernen eftersträvar en varaktig rörelsemarginal överstigande 15%. Därtill kommer styrelsens målsättning att koncernens soliditet på lång sikt inte bör understiga 35%. IFS-koncernen har en centraliserad finansförvaltning. Detta innebär att all finanshantering sker i moderbolaget. Utgångspunkten för finanshanteringen är att minimera koncernens finansiella risker. I enlighet med finanspolicyn gäller att samtliga dotterbolag ska ha in- och utbetalningar i lokal valuta. Det innebär att valutaexponeringen för koncernen endast uppkommer i form av s.k. omräkningsexponering vid upprättandet av bokslutet. Kontrakterade, icke koncerninterna betalningsflöden kurssäkras, medan prognostiserade betalningar, som ännu ej är kontrakterade, inte kurssäkras. Derivatinstrument i form av swap-avtal etc. får endast användas när det är affärsmässigt motiverat i syfte att minimera koncernens valutaexponering. Koncernens överskottslikviditet får endast placeras i likvida statsskuldsväxlar utställda av svenska staten, svenska statens statsobligationer samt bostadsobligationer. 15

18 IFS erbjudande till marknaden IFS konkurrerar på den globala marknaden för affärssystem. Denna marknad karaktäriseras bland annat av en strävan att nå skalfördelar, ofta genom utveckling av specialiserade lösningar för ett mindre antal segment som sedan säljs globalt. Leverantörer på denna marknad måste också möta snabbt ökande systemkrav avseende stöd för ny funktionalitet, utnyttjande av ny teknik och samverkan med andra system. Marknadsfokus IFS fokuserar marknadsinsatserna på ett antal segment inom fyra olika huvudgrupper: Tillverkning, Utility/Telekom, Logistik samt Service. IFS position och fokusering skiljer sig något mellan olika marknader. Globalt är IFS starka inom tillverkning för medelstora företag samt service- och underhållsrelaterad verksamhet för stora företag. I USA, som är en viktig och mycket snabbt växande marknad, fokuserar IFS på just medelstora tillverkande företag. På marknader där IFS varit etablerat längre, till exempel Sverige, Norge och Polen, har IFS skapat starka positioner inom betydligt fler segment, till exempel offentlig sektor och logistikföretag. Produktutbud IFS Applications innehåller ett brett utbud av internetbaserade komponenter som spänner över hela kund- och leverantörskedjan. Erbjudandet omfattar lösningar för ekonomi, personal, produktion, underhåll, konstruktion och design, customer relationship management och supply chain management. Det innehåller även komponenter för försäljning, marknadsföring, inköp och dynamiskt partnersamarbete. Vårt affärssystem är ett av marknadens mest integrationsvänliga. Det kan integreras med ett stort antal tekniker, från mobiltelefoner, handdatorer och befintliga system till kompletterande best-of-breed -applikationer från våra Software Partners. IFS Applications ledande komponentarkitektur gör det också enkelt att implementera systemet steg för steg, i den takt och omfattning som önskas. Tjänsteutbud IFS erbjuder ett stort antal värdeadderande tjänster som kompletterar IFS Applications. Hit hör bland annat modellering av kundens affärsprocesser för att säkerställa att det levererade systemet stödjer kundens verksamhet. Det grafiska verktyget Fokus på utvalda segment Tillverkning: Medelstora företag inom exempelvis maskin- och elektroniktillverkning samt plast- och kemitillverkning. Vårt erbjudande till dessa företag innebär stegvis implementering av stora delar av IFS Applications. För stora företag inom tung anläggningsindustri, till exempel papper och massa, har IFS utvecklat ledande lösningar för hantering av alla typer av anläggningsrelaterad information och funktionalitet. Utility/Telekom: Stora företag inom till exempel produktion och distribution av kraft samt telekom. IFS Applications breda och djupa funktionalitet för anläggningsintensiva verksamheter gör IFS till en konkurrenskraftig aktör på denna marknad. Logistik: Företag med olika typer av distribution, såsom handelsbolag, grossister, detaljister och marknadsplatser. Till dessa företag erbjuder IFS spjutspetslösningar baserade på en stark funktionalitet inom marknadsplatser, webshopping och tredjepartslogistik. Service: Från stora företag vars affärsidé är att leverera service på en eller flera anläggningar till logistik- och serviceorganisationer inom den militära och civila flygindustrin IFS lösningar ger ett effektivt stöd för ett brett spektrum av serviceorganisationer. 16

19 IFS/Business Modeler dokumenterar kundens önskade lösning i form av processmodeller. Utifrån dessa konfigureras systemets standardkomponenter till kundens definierade affärsprocesser. Detta sker med tillgång till ett IFS-unikt bibliotek av dokumenterade best-practice-affärsprocesser. IFS/Business Modeler används även av IFS samtliga Service Partners. Kvalitet, tid och kostnad i kundprojekten säkerställs med verktyg och metoder som stödjer kundens implementering under hela processen, paketerade under namnet IFS AIM (Applications Implementation Methodology). Felrapportering och support hanteras med IFS Link, ett komplett ärendehanteringssystem. Systemet finns tillgängligt för både kunder och partners. För de kunder som inte själva vill hantera driften av sitt system erbjuder ett koncept för drift- och ASP-verksamhet (Application Service erbjuds dels via vårt eget dotterbolag i dels tillsammans med Hosting Partners både i Norden och internationellt. Positionering: IFS ska fortsätta leverera det modernaste komponentbaserade affärssystemet som med hög kvalitet ger störst flexibilitet avseende stegvis implementering och förvaltning. Målsättning: IFS ska genom fokusering ha en marknadsledande position inom utvalda segment. 17

20 Produktutveckling Produktutveckling är en stor investeringspost för alla programvarutillverkande företag. Förmågan att omsätta kunskap om våra kunders rutiner, processer och beslutssituationer till enkla men kraftfulla, värdeskapande informationssystem avgör till stor del vår framgång på marknaden. Under 2000 har IFS gjort sin största produktutvecklingsinvestering någonsin i IFS Applications Med IFS Applications 2001 möter vi den ökade efterfrågan på standardapplikationer även för internetbaserade processer, vilka tidigare har kännetecknats av skräddarsydda och konsultintensiva lösningar. Vi fullföljer därmed vår strategi att betrakta internetfunktionalitet som en central egenskap för hela affärssystemet, inte som isolerade funktionella tillägg. IFS Personal Portal använder väl definierade komponenter, s.k. portlets, som kan kombineras för att ge användaren ett personligt gränssnitt. Varje portlet innehåller information eller funktioner för särskilda uppgifter eller processteg. 18

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Axlon International. Presentation av Axlon International:s VD Bengt Sareyko vid extra bolagsstämma i Magic House AB 20 oktober 2005

Axlon International. Presentation av Axlon International:s VD Bengt Sareyko vid extra bolagsstämma i Magic House AB 20 oktober 2005 Axlon International Presentation av Axlon International:s VD Bengt Sareyko vid extra bolagsstämma i Magic House AB 20 oktober 2005 Axlon 15 år av maskinell mynt- och sedelhantering Axlon har utvecklat

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer