Översvämningsutredning Lekarydsån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översvämningsutredning Lekarydsån"

Transkript

1 Alvesta kommun Översvämningsutredning Lekarydsån Sträckan Stråken till Huseby Uppdragsnummer Stockholm DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan 16 Kyrkogatan 3 Box Göteborg Stockholm Växjö Lund Tel: Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Fax:

2 Alvesta, Lekarydsån LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET DHI har under infört ett Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2000. Certifiering pågår under våren Uppdragets namn: MIKE 11 modellering av Lekarydsån och Salen Uppdragsledare: Markus Petzén Kvalitetsansvarig: Lars-Göran Gustafsson Handläggare: Markus Petzén Uppdragsnr.: Beställare Förvaltningen för Samhällsplanering Alvesta kommun Beställarens ombud Bertil Sandberg Rapport: Granskad av: Datum: Översvämningsutredning Lekarydsån, sträckan Stråken till Huseby Lars-Göran Gustafsson Författare Godkänd av kvalitetsansvarig: Datum: Markus Petzén Lars-Göran Gustafsson DHI Sverige AB Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc. Uppdragsnr: i

3 Alvesta, Lekarydsån Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Översvämningskartering Framtagning av översvämningskartor Användning av översiktliga översvämningskartor Antaganden Flöden Modellberäkningar Juli årsflödet BHF Översvämningsytor Utredningar Alternativt styrvillkor för Huseby: Tömningsstrategi Kapacitetsförbättring av Stambanebron Alternativt styrvillkor för Furen: Magasineringsstrategi Ytterligare utskov vid Huseby Medelvattenstånd i Stråken Diskussion 7 Bilagor Bilaga 2.1 Bilaga 2.2 Bilaga 2.3 Bilaga 2.4 Bilaga 2.5 Bilaga 2.6 Bilaga 2.7 Bilaga 3.1 Bilaga 3.2 Bilaga 3.3 Översvämningsytor - Moheda Översvämningsytor Grännaforsa Översvämningsytor Dansjön och delar av Furen Översvämningsytor Norra Alvesta Översvämningsytor Södra Alvesta Översvämningsytor Mellersta Salen Översvämningsytor Södra Salen och Huseby Nivå Salen juli vs tömningsstrategi Profil Salen till Huseby juli vs tömningsstrategi Möjlig kapacitetsförbättring av Stambanan vid sänkning av åbotten DHI Sverige AB Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc. Uppdragsnr: ii

4 Alvesta, Lekarydsån Bilaga 3.4 Bilaga 3.5 Bilaga 3.6 Bilaga 3.7 Bilaga 3.8 Bilaga 3.9 Profil Dansjön till Salen före och efter kapacitetsökning vid Stambanan Utflöde Furen vid Magasinering Nivå i Furen vid Magasinering Nivå i Dansjön vid Magasinering i Furen Profil Dansjön till Salen vid Magasinering i Furen Översvämningsytor vid Magasinering i Furen Bilaga 3.10 Ytterligare utskov i Huseby Planbild Bilaga 3.11 Ytterligare utskov i Huseby Resultat Bilaga 3.12 Utflöde juli ur Stråken och Dansjön för två olika initialnivåer i Stråken Bilaga 3.13 Maximala vattennivåer för juli för de två olika initialnivåerna i Stråken Moheda till Grännaforsa Bilaga 3.14 Maximala vattennivåer för juli för de två olika initialnivåerna i Stråken Dansjön till Alvesta DHI Sverige AB Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc. Uppdragsnr: iii

5 Alvesta, Lekarydsån 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte DHI Sverige AB har på uppdrag av Växjö kommun byggt och kalibrerat en hydrologisk och hydraulisk modell för Mörrumsån. Modellbygget har skett för sträckan Örken till Salen. DHIs modellprodukter har använts, NAM, MIKE 11 HD och MIKE 11 GIS. NAM är en konceptuell hydrologisk modell för beskrivning av de hydrologiska processerna i avrinningsområdet. MIKE 11 HD är en hydrodynamisk modell för beskrivning av de hydrauliska förloppen i ett vattendrag. Mike11 GIS är bland annat ett verktyg för att generera digitala terrängmodeller (DEM) och översvämningsytor. För detaljerad information om modellbygge och kalibreringsförlopp se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. De kalibrerade modellerna användes i detta projekt för att ta fram översvämningsytor för ett historiskt nederbördstillfälle, juli samt översvämningsytor för beräknat högsta flöde (BHF) och 100-årsflödet. Alla tre nederbördstillfällen analyserade för nutida reglering av vattendraget. Likaså genomfördes ett antal hydrauliska analyser så som alternativa styrvillkor för regleringen av Huseby samt kapacitetsökning under en bro. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

6 Alvesta, Lekarydsån 2 Översvämningskartering 2.1 Framtagning av översvämningskartor I detta projekt har översvämningsytor producerats för tre nivåer. Dessa nivåer är för juli, 100-årsflödet och beräknat högsta flöde. Beräkning av flöden för juli, 100-årsflödet och beräknat högsta flöde, dessa flöden har genererats med hjälp av den kalibrerade NAM modellen och nederbörd för respektive tillfälle. Se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. 100-årsflödet genererades genom att applicera ett statistsikt 100-årsregn på den hydrologiska modellen. Generering av beräknat högsta flöde och dess hydrograf skedde i denna studie genom att nederbörden för den extrema händelsen 1945 ökades till dess flödet vid Helgevärma och Kungsådran matchade SMHI:s framtagna BHF flödet. Detta då BHF hydrograferna ej fanns att tillgå. Därvid kunde samma regn appliceras på övriga delavrinningsområde i systemet. Beräkning av vattenstånd utifrån beräknade flöden genomförs med den kalibrerade hydrodynamisk MIKE 11 modellen. Se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. Kartläggning av översvämmat område sker med hjälp av MIKE 11 GIS. Metria data användes som grunddata vid generering av den digitala terrängmodellen. Där mer noggrann data fanns att tillgå användes denna istället för Metria. NASA data användes vid de områden som saknade annan höjd information. I ett antal områden användes antagna höjder, dessa baserade på anekdotisk information om historiska översvämningar. Se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. Vattenstånden längs hela vattendragssträckan interpoleras fram. Genom att jämföra nivåer hos den simulerade vattenytan med nivåer i höjddata, får man det översvämmade området. 2.2 Användning av översiktliga översvämningskartor Översvämningskarteringen kan användas som översiktligt underlag vid kommunal planering. Den avser hela den aktuella vattendragssträckan och ger en indikation på eventuella översvämningsproblem i samhällen samt känsliga lägen för t.ex. vägar och järnvägar. Om kommunen eller annan myndighet avser att detaljplanera ett område som ligger inom eller i närheten av översvämningszonerna, krävs mer noggrann beskrivning av topografin i området. För beskrivning av den digitala terräng modellen se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

7 Alvesta, Lekarydsån 2.3 Antaganden Vid de simuleringar som genomförts har antagits att alla dammar och alla större broar står kvar vid de beräknade flödena. Mycket höga flöden kan dock orsaka att vägbankar och broar rasar. De simuleringar som är gjorda bygger även på att vattnet är rent. I verkligheten följer buskar, träd och jord med i vattnet vid de högsta flödena, vilket kan ge extra dämningar. Vattendragsfåran påverkas även av erosion, vilket kan förändra förutsättningarna för vattnets flöde genom vattendraget. Ingen hänsyn har tagits till vind- och vågpåverkan. Vid framtagandet av översvämningskartor beräknas vattenstånden enbart för den karterade huvudfåran, men vattnet tillåts översvämma sidofåror till huvudfårans vattennivå. 2.4 Flöden I tabell 1 ses flöden för ett antal punkter i vattendraget Tabell 1 Beräknade flöden. Plats för beräknat flöde Juli [m 3 /s] 100-årsflöde [m 3 /s] Beräknat högsta flöde [m 3 /s] Dansjön Salen Notering: Maxflödet juli var enligt mätdata 83 m³/s (modellfelet är således 6 % vilket är relativt litet). 100 årsflöde och BHF vid Salens utlopp enligt SRV rapport är 110 m 3 /s och 208 m 3 /s respektive. 2.5 Modellberäkningar Juli Med befintliga antaganden och ingångsdata överströmmas inga broar, dammar eller vallar utmed vattendragen vid ett nederbördstillfälle så som det i juli årsflödet Med befintliga antaganden och ingångsdata överströmmas strukturer enligt nedan vid ett nederbördstillfälle som genererar ett 100-årsflöde. Väg 126 kommer att svämma över vid ett ställen söder om bron över Tvärån. Vallen vid Norra industriområdet, den som är belägen norr om Sälggatan, svämmar över vid ett 100-årsflöde. Därvid är Norra industriområdet ej skyddat vid ett 100- årsflöde. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

8 Alvesta, Lekarydsån BHF Med befintliga antaganden och ingångsdata överströmmas strukturer enligt nedan vid ett BHF flöde. Två broar i Moheda, Torpsbruksvägen och Storgatan De två broarna vid Grännaforsa Bron mellan Furen och Dansjön svämmar över. Broarna vid Dansjöns utlopp svämmar över. Broarna vid väg 25 och vid 126 över Tvärån kommer att svämma över. Väg 25 väster om bron över Lekarydsån kommer att svämma över. Valvbron vid Husebybruk kommer att svämma över. Samtliga vallar vid Norra industriområdet svämmar över vid BHF. 2.6 Översvämningsytor Översvämningsytor för, 100årsflödet och BHF för sträckan Furen till Huseby ses i bilaga 2.1 till bilaga 2.7. Samtliga översvämningsytor och nivåer finns i ArcView shapeformat. Filer enligt tabell 2. Tabell 2 Resultat Shapefiler shapefil typ kommentar Polygoner Översvämningsytor för juli 100år Polygoner Översvämningsytor för 100års-flödet BHF Polygoner Översvämningsytor för BHF Översvämningsnivåer Punkter Nivåer gäller i punkterna och vinkelrätt mot vattendraget Medelvattenstånd i modellerade sjöar är enligt tabell 3. Tabell 3 Medelvattenstånd i sjöar Modellerad sjö Medelvattenstånd (möh) Salen 141,9 Dansjön 143,6 Stråken 185 Furen 151,3 DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

9 Alvesta, Lekarydsån 3 Utredningar 3.1 Alternativt styrvillkor för Huseby: Tömningsstrategi Syftet med tömningsstrategin var att undersöka om maximal lucköppning vid Huseby vid ett tidigare skede kunnat hålla nere nivå i Salen och därvid lindrat översvämningen. Onsdagen den 7 juli gick SMHI ut med en varning för höga nederbördsmängder i Växjöområdet. Fredagen den 9 juli började det regna. Den 12 juli öppnades utskov II helt och utskov IV öppnades ytterligare. Den 14 juli sågades kvarnhjulen vid utskov V och VI. Ponera att man i Alvestakommun hade Flood Watch installerat vid denna tidpunkt. Man hade då kunna undersöka om en tömning av Salen hade varit en god ide. En tömningsstrategi har analyserats för denna period. Onsdagen den 7 juli öppnas samtliga luckor vid Huseby, kvarnhjulen antas sågas den 14 juli så som skedde. Jämfört med den reglering som skedde kunde endast en minimal sänkning av vattenytan, 2 cm, i Salen åstadkommas med denna strategi, se bilaga 3.1 och bilaga 3.2. Detta beror på att utloppet och kanalen från Salen till Huseby samt valvbron vid Huseby är systemets begränsande strukturer. Man kan därvid säga att Huseby inte har någon regleringsförmåga över Salen vid extrema flöden. 3.2 Kapacitetsförbättring av Stambanebron I bilaga 3.3 ses möjlig kapacitetsförbättring vid stambanan vid sänkning av åbotten. Detta är den maximala sänkningen av åbotten under stambanan enligt banverkets beräkningar. Bilaga 3.4 visar att denna kapacitetsökning leder till en sänkning av vattennivån med 0,1 meter strax uppströms stambanan och att sänkningen har effekt upp till vattenverket men en sänkning där på cirka 0,05 meter. Detta för juli. Det är något svårt att bedöma kapacitetsökningen vid järnvägsbron mot Växjö om krysstaget skulle tas bort. Men en sänkning av nivån på 0,05meter är trolig, detta utifrån att observera fotografier som tog under juli. Detta för juli. 3.3 Alternativt styrvillkor för Furen: Magasineringsstrategi Då Furen regleras, finns det möjlighet att liksom för Huseby undersöka alternativa styrvillkor. I detta fall undersöktes möjligheten att magasinera flödet för ett 100års regn i Furen för att minska nedströms översvämningar. Den begränsande faktorn för magasineringen i Furen är nivån på körbanan vid regleringsstrukturerna vid Ljungsäng. Detta har beaktats i utredningen. I bilaga 3.5 ses nivåvariationen på luckorna och korresponderande utflöde samt flödet vid normal drift. Man ser att skillnaden i maximalt utflöde är runt 0.8 m³/s. Den ökade nivån i Furen blir runt 0.02m, detta ses i bilaga 3.6. Den DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

10 Alvesta, Lekarydsån ökade magasineringen, med ringa 0.02m, ger en nivå minskning i Dansjön på 0.075m, detta ses i bilaga 3.7. Magasineringsstrategins effekt från Dansjön och ner till stambanan ses i profilen i bilaga 3.8. Det rör sig om en sänkning av Dansjön med cirka 0.075m, cirka 0.05m från Dansjön till RV25 och cirka 0.03m från RV25 till stambanan. Bilaga 3.9 visar den minskning av översvämningsytor som skulle ske med en magasineringsstrategi i Furen för 100-årsflödet. 3.4 Ytterligare utskov vid Huseby Modellen har också använts för att undersöka vad ytterligare ett utskov, med en kapacitet i storleksordningen 30 m³/s, skulle ha för effekt på vattennivån i Salen och Huseby. Utskovets intag skulle vara beläget uppströms valvbron i Huseby, vid Gamla handelsboden, och utsläppet beläget nedströms Kvarnen, enligt den röda sträckningen i bilaga Det exakta läget för detta utskov påverkar inte resultaten nedan. I bilaga 3.11 ses maximala vattennivåer för juli samt maximala vattennivåer för ett tillfälle identiskt med juli men med ett nytt utskov enligt ovan. Befintliga utskov styrs även i under detta fiktiva tillfälle så som de verkligen gjordes i juli. Det nya utskovet öppnas maximalt den 12 juli, så som utskov II. Inga restriktioner på utflödet finns i detta scenario utan maximalt utflöde har undersökts. Utflödet från Salen var juli ungefär 83 m³/s, med ytterligare ett utskov hade utflödet (på grund av avsänkningen vid Huseby) varit ungefär 88 m³/s, alltså ett ökat utflöde ur Salen på 5 m³/s. Detta korresponderar endast till en sänkning av vattennivån i Salen på 0,08m. Sänkningen av nivån i Salen har ingen effekt på den maximala vattennivån i Lekarydsån då maximala nivån i Lekarydsån infinner sig cirka fyra dagar före maximala nivån i Salen. Man ser i bilaga 3.11 att en avsevärd avsänkning sker i Huseby men att utloppet ut ur Salen är en flaskhals som gör att flödet ut ur Salen inte ökar lika kraftigt. 3.5 Medelvattenstånd i Stråken Dagarna innan det extrema högflödet i juli var nivån i Stråken lägre än medelvattenståndet. Nivån var runt 184,7 meter medan medelvattenståndet ligger kring 185 meter. Vid stängda luckor vid Stråkens utlopp och normal flöde ligger vattennivån i Stråken på dryga 185 meter, detta då skiborden vid dess utlopp har en plushöjd på dryga 185 meter. I detta scenario undersöktes vilken betydelse vattenståndet i Stråken har vid högflöde. I detta fall ansattes ett medelvattenstånd i Stråken på 185 meter, jämfört med 184,7 meter som det var dagarna innan juli. I övrigt var det samma förhållanden i vattendraget och i avrinningsområdet som vid tillfället i juli. Bilaga 3.12 visar utflödet ur Stråken och Dansjön för de respektive fallen, initialnivån i Stråken på 184,7 meter och 185 meter respektive. I bilaga 3.13 och bilaga 3.14 ses en klar skillnad i vattenstånd längst Lekarydsån mellan de två fallen. Nivåskillnaden på 0,3 meter i Stråken motsvarar en magasineringsvolym på 2 Mm³. I Moheda skulle vattenståndet öka med upp till 0,3 meter, 0,2 meter i Grännaforsa, 0,2 meter i Dansjön, drygt 0,1 meter nedströms Dansjön och ner till stambanan i Alvesta och 0,1 meter nedströms stambanan men en obetydlig nivåskillnad i Salen. Detta om initialnivån i Stråken hade varit 185 meter istället för 184,7 meter. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

11 Alvesta, Lekarydsån 4 Diskussion När man studerar översvämningarnas utbredning i detalj skall man beakta att terrängmodellen på sina håll är baserad på bristfällig information. Man bör därvid undersöka rådata och möjligen göra ytterligare inmätningar om rådata är bristfällig i studerat område. Som nämnts i kapitel 3.2 är något svårt att bedöma kapacitetsökningen vid järnvägsbron mot Växjö om krysstaget skulle tas bort. Den uppskattade sänkning av nivån med 0,05meter bör därvid tas med viss försiktighet. Detta beaktat kan man tänka sig en sänkning av vattennivån, för ett tillfälle så som juli, på 0,05 m från järnvägsbron mot Växjö till stambanan. Den sammanlagda effekten av åtgärder vid järnvägsbron mot Växjö och vid stambanan sänker troligen nivån med dryga 0,10 m uppströms stambanan och att sänkningen har effekt upp till vattenverket men en sänkning där på dryga 0,05 meter. Magasineringsstrategin kan tyckas ge en ringa minskning i översvämningsyta men man skall här, precis som tidigare nämnts, beakta att terrängmodellen på sina håll är baserad på bristfällig information. En minskning på knappt 0.1 m till 0.05 m är inte obetydlig. Ytterligare utskov vid Huseby ger nära nog endast en lokal förbättring. För att förbättra möjligheterna att sänka nivåerna i Salen, innan maxflödet sker i Lekarydsån, krävs förutom ett nytt utskov i Huseby likaså en kapacitetsförbättring av utflödet ur Salen. Då skulle möjligen en tömningsstrategi av Salen, innan maxflödet sker i Lekarydsån, kunna sänka maxnivån i Lekarydsån något. Nivån i Stråken påverkar vattenståndet nedströms vid höga flöden. Det tar dock tid att tömma Stråken mellan medelvattenstånd och lågvattenstånd, detta pga luckornas ringa kapacitet, vilket innebär att man vid en högflödesvarning inte har stora möjligheter att tömma Stråken för att sedan kunna magasinera högflödet. Det kan dock vara lämpligt att ha en låg nivå i Stråken under de perioder under året då högflöden är mest troliga, alltså under snösmältningen och sommaren. Detta så länge det inte inverkar på andra användningsområden av Stråken. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

12 (möh) Bilaga 2.1 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Moheda

13 (möh) Bilaga 2.2 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Grännaforsa

14 (möh) Bilaga 2.3 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Dansjön och delar av Furen

15 (möh) Bilaga 2.4 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Norra Alvesta

16 (möh) Bilaga 2.5 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Södra Alvesta

17 (möh) Bilaga 2.6 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Mellersta Salen

18 (möh) Bilaga 2.7 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Södra Salen och Huseby

19 Bilaga 3.1 Nivå i Salen juli (svart) jämfört med tömningsstrategi (blå) [meter] Time Series Water Level ( - 10.RES11) Water Level SALEN Ca 2 cm SALEN

20 Bilaga 3.2 Profil med maximal vattennivå för juli (svart) och för tömningsstrategi (blå) [meter] :20: RV23 Valvbron Salen Hålldam SALEN SALEN [m]

21 Bilaga 3.3 Möjlig kapacitetsförbättring av Stambanan vid sänkning av åbotten

22 Bilaga 3.4 Profil med maximal vattennivå före (blå) och efter (röd) kapacitetsökning vid Stambanan [meter] :21: Water Level Water Level Vattenverket Norra Industriområdet Järnväg Valvbro Bro RV 25 Stambanan Bro Invert Invert LEKARYDSAN SALEN [m]

23 Bilaga 3.5 Utflöde Furen för normalfallet (röd) och vid magasinerigsstrategi i Furen (blå) [m^3/s] 6.0 Luckor Helt Öppna Time Series Discharge (100ÅR SKIBORD ENLIGT MF 2.RES11) [] Discharge FUREN FUREN External TS 2 Furen Luckor Helt Stängda Ej magasinering i Furen Magasinering i Furen Lucköppning vid Magasinering

24 Bilaga 3.6 Vattennivåer i Furen för normalfallet (röd) och vid magasinerigsstrategi i Furen (blå) [meter] Time Series Water Level (100ÅR SKIBORD ENLIGT MF 2.RES11) Water Level FUREN FUREN Ej magasinering i Furen Magasinering i Furen

25 Bilaga 3.7 Vattennivåer i Dansjön för normalfallet (röd) och vid magasinerigsstrategi i Furen (blå) [meter] Time Series Water Level (100ÅR SKIBORD ENLIGT MF 2.RES11) Water Level LEKARYDSAN ca 7,5 cm LEKARYDSAN Ej magasinering i Furen Magasinering i Furen

26 Bilaga 3.8 Profil med maximal vattennivå för normalfallet (röd) och vid magasinerigsstrategi i Furen (blå) [meter] Maximum Järnväg Dansjön Vattenverket Norra Industriområdet RV 25 Sänkning med 7,5 cm Valvbro Sänkning med 5 cm Sänkning med 3 cm Bro Stambanan Bro Ej magasinering i Furen Magasinering i Furen LEKARYDSAN LEKARYDSAN SALEN Invert [m]

27 (möh) Bilaga 3.9 Skillnad i översvämningsytor för 100årsflödet - normal drift och vid magasinering i Furen

28 Bilaga 3.10 Ytterligare ett utskov med en kapacitet i storleksordningen 30 m³/s, utskovet skulle vara beläget uppströms valvbron i Huseby, vid Gamla handelsboden, och släppa nedströms Kvarnen, enligt den röda sträckningen i bilden nedan.

29 SMHI - BHF Bilaga 3.11 Maximala vattennivåer för juli samt ett tillfälle som juli med nytt utskov enligt figur 3.10 [meter] :51: Salen Valvbron Hålldam Maximal vattenyta juli Maximal vattenyta juli med nytt utskov enligt figur SALEN [m] SALEN SALEN

30 Bilaga 3.12 Utflöde juli ur Stråken och Dansjön för två olika initialnivåer i Stråken [m^3/s] Time Series Discharge ( SLUTLIG.RES11) Discharge STRAKEN STRAKEN Utflöde Stråken: initialnivå Stråken 184,7 meter initialnivå Stråken 185 meter [m^3/s] Time Series Discharge ( SLUTLIG.RES11) 22.0 Discharge LEKARYDSAN LEKARYDSAN Utflöde Dansjön: initialnivå Stråken 184,7 meter initialnivå Stråken 185 meter

31 Bilaga 3.13 Maximala vattennivåer för juli för de två olika initialnivåerna i Stråken Moheda till Grännaforsa [meter] Maximum bro ök skibord bro ök bro ök skibord bro ök skibord STRAKEN bro ök bro uk [m]

32 Bilaga 3.14 Maximala vattennivåer för juli för de två olika initialnivåerna i Stråken Dansjön till Alvesta Järnväg Vattenverket Norra Industriområdet [meter] Maximum Valvbro RV 25 Stambanan Bro Bro Invert LEKARYDSAN LEKARYDSAN Invert [m]

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Stockholm 2008-04-11 PM Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Bakgrund och syfte Bällstaån är ett kraftigt modifierat vattendrag som rinner genom kommunerna

Läs mer

Tvådimensionell översvämningsmodellering för nedre delen av Jädraån genom Sandviken med ny nationell höjdmodell

Tvådimensionell översvämningsmodellering för nedre delen av Jädraån genom Sandviken med ny nationell höjdmodell Lantmäteriet Tvådimensionell översvämningsmodellering för nedre delen av Jädraån genom Sandviken med ny nationell höjdmodell Uppdragsnummer Stockholm 2011-09-15 12801690 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org.

Läs mer

Översvämningskartering Tegelholmen, Snickarudden och Garngården i Jonsered

Översvämningskartering Tegelholmen, Snickarudden och Garngården i Jonsered Översvämningskartering Tegelholmen, Snickarudden och Garngården i Jonsered Garngården i Jonsered Beställare: JM Gårdatorget 2 412 50 Göteborg Beställarens representant: Andreas Kandre Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Åmsele Arbetet är utfört på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping mars 1999

Åmsele Arbetet är utfört på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping mars 1999 Åmsele Arbetet är utfört på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping mars 1999 SRV D-nr 249-795-1998 SMHI D-nr 9804-0454/204 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 601 76 NORRKÖPING Tel 011-4958000

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Silverån

Översiktlig översvämningskartering längs Silverån Översiktlig översvämningskartering längs Silverån Sträckan Bruzaholm till Silverdalen i Emån, ansluter till rapport nr 37 Rapport nr: 64, 2009-11-17 Projekt: Översiktlig översvämningskartering Arbetet

Läs mer

Detaljerad översvämningskartering för Viskan och Häggån genom Kinna

Detaljerad översvämningskartering för Viskan och Häggån genom Kinna Marks Kommun Detaljerad översvämningskartering för Viskan och Häggån genom Kinna Uppdragsnummer Göteborg 2011-04-12 12801243 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen

Läs mer

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Barbro Näslund-Landenmark, MSB Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete barbro.naslund-landenmark@msb.se Magnus Jewert, Norconsult magnus.jewert@norconsult.com

Läs mer

Detaljerad översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön

Detaljerad översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön Borås Stad Detaljerad översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön Uppdragsnummer Göteborg 2010-03-19 12801189 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla

Läs mer

Underlagskarta: Copyright Lantmäteriet GSD

Underlagskarta: Copyright Lantmäteriet GSD Underlagskarta: Copyright Lantmäteriet GSD Magasineringsresurser DG Nedsjöarna (28 Mm 3 ) Mölndal Stensjön/Rådasjön (1.3 Mm 3 ) Landvettersjön (0.9 Mm 3 ) SG Q kap Ca 25-27 m 3 /s Hydrologiska data Sjöar

Läs mer

Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun

Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Stockholm Vatten VA AB Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Uppdragsnummer Växjö 2010-01-10 12801201 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Storån och Stångån

Översiktlig översvämningskartering längs Storån och Stångån Översiktlig översvämningskartering längs Storån och Stångån Sträckorna Nedre Fölingen till Åsunden och Storebro till Brokind Rapport nr: 69, 2010-11-12 2 Projekt: Översiktlig översvämningskartering Arbetet

Läs mer

MJÖLBY SVARTÅ STRAND. Analys av översvämningsrisker inför detaljplanering WSP Samhällsbyggnad docx

MJÖLBY SVARTÅ STRAND. Analys av översvämningsrisker inför detaljplanering WSP Samhällsbyggnad docx MJÖLBY SVARTÅ STRAND Analys av översvämningsrisker inför detaljplanering 2012-04-23 WSP Samhällsbyggnad Uppdragsnr: 10161210 2 (17) Innehåll 1 Bakgrund och orientering... 3 2 Allmänt om översvämningskartering

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering vid skyfall för tunnelbanan i Barkarby, Järfälla

Översiktlig översvämningskartering vid skyfall för tunnelbanan i Barkarby, Järfälla Översiktlig översvämningskartering vid skyfall för tunnelbanan i Barkarby, Järfälla FUT / Ramböll Sverige AB Rapport November 2016 Denna rapport har tagits fram inom DHI:s ledningssystem för kvalitet certifierat

Läs mer

Översvämningskartering i Kristianstad med ny nationell höjdmodell

Översvämningskartering i Kristianstad med ny nationell höjdmodell Lantmäteriet Översvämningskartering i Kristianstad med ny nationell höjdmodell Uppdragsnummer Göteborg 2011-01-21 12801473 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen

Läs mer

Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg

Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg Helsingborgs kommun PM Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ENLIGT ISO 9001:2000 Projektets namn: Helsingborg Klimat Projekt nr: 12801584 Projektledare: Erik Mårtensson

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

RAPPORT. Suseån - Förstudie utredning av flödesbegränsade åtgärder

RAPPORT. Suseån - Förstudie utredning av flödesbegränsade åtgärder RAPPORT Suseån - Förstudie utredning av flödesbegränsade åtgärder 2014-01-14 Upprättad av: Mattias Svensson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Mattias Svensson RAPPORT Suseån - Förstudie utredning av

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ Örestads golfbana under översvämningarna i juli 2007 SWECO Environment AB Södra Regionen Vatten- och miljösystem Fredrik Wettemark

Läs mer

För Göta Älv har istället planeringsnivåer tas fram för de olika havsnivåpeakar som uppstår i samband med storm, exempelvis som vid stormen Gudrun.

För Göta Älv har istället planeringsnivåer tas fram för de olika havsnivåpeakar som uppstår i samband med storm, exempelvis som vid stormen Gudrun. PM Uppdrag Planeringsnivåer längs Göta Älv och Kvillebäcken Kund Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad PM nr 1320001782-05-025_1_Planeringsnivåer_längs Göta_Älv_och_Kvillebäcken Datum 2015-02-27 Till

Läs mer

HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG

HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG Avsedd för Stadsbyggnadskontoret i Göteborg Dokumenttyp Rapport Datum 2014-02-20 Revision 2 HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG EXTRA SIMULERINGSSCENARIO DÄR OMRÅDE C INVALLAS TILL +2,5 M SIMULERINGSUPPDRAG 1F HYDROMODELL

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Emån,

Översiktlig översvämningskartering längs Emån, Målilla Rosenfors SRV D-nr 249-2161-1999 SMHI 2001/562/204 Översiktlig översvämningskartering längs Emån, sträckan från sjön Grumlan till Östersjön samt biflödet Silverån från Silverdalen Projekt: Översiktlig

Läs mer

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit GRANSKNINGSHANDLING Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Östersunds kommun, Jämtlands län Hydrologisk PM, 2015-09-30 Objekt: 143961 Titel: Granskningshandling - Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Utgivningsdatum:

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Höje å

Översiktlig översvämningskartering längs Höje å Översiktlig översvämningskartering längs Höje å Sträckan Genarp till mynningen, inklusive biflödet Önnerupsbäcken Rapport nr: 76, 2011-11-29 2 Projekt: Översiktlig översvämningskartering Arbetet är utfört

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Uppbyggnad och tillämpning av en vattendragsmodell för Emån Ola Nordblom Lars-Göran Gustafsson Mona Sassner Paul Widenberg. Holsbybrunn

Uppbyggnad och tillämpning av en vattendragsmodell för Emån Ola Nordblom Lars-Göran Gustafsson Mona Sassner Paul Widenberg. Holsbybrunn Uppbyggnad och tillämpning av en vattendragsmodell för Emån Ola Nordblom Lars-Göran Gustafsson Mona Sassner Paul Widenberg Holsbybrunn 2016-03-09 DHIs uppdrag Bygga upp en vattendragsmodell som beskriver

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Klarälven,

Översiktlig översvämningskartering längs Klarälven, Mjönäs SRV D-nr KD-249-1192-2001 SMHI D-nr 2000/156/204 Översiktlig översvämningskartering längs Klarälven, sträckan från Höljes till Karlstad Projekt: Översiktlig översvämningskartering Rapport nr 2,

Läs mer

2 Förord Eskilstuna kommun uppdrog åt Terra Firma att göra en detaljerad översvämningskartering av Eskilstunaån genom Torshälla, från Eklun

2 Förord Eskilstuna kommun uppdrog åt Terra Firma att göra en detaljerad översvämningskartering av Eskilstunaån genom Torshälla, från Eklun DETALJERAD ÖVERSVÄMNINGSKARTERING TORSHÄLLA Sigurd Melin S. Anders Brandt 2 Förord Eskilstuna kommun uppdrog 2010-02-19 åt Terra Firma att göra en detaljerad översvämningskartering av Eskilstunaån genom

Läs mer

Bilaga 2. Översvämningskänsliga områden i Alvesta kommun 2010.

Bilaga 2. Översvämningskänsliga områden i Alvesta kommun 2010. Bilaga 2. Översvämningskänsliga områden i Alvesta kommun 2010. Översiktskarta för översvämningskänsliga områden i Alvesta kommun. Innehåll 201. Lidnäs... 3 202. Torpsbruk... 4 203. Moheda... 4 204. Grännaforsa,

Läs mer

Vågmodellering Kinneviken

Vågmodellering Kinneviken Dimensionerande underlag Uppdragsnummer Göteborg 2014-03-31 12802546 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ MALMÖ Org. Nr. 556550-9600 Drakegatan 6 Svartmangatan 18 Honnörsgatan 16 Södra Tullgatan 4 Box

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED TROSAÅN

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED TROSAÅN Bakgrundskarta Lantmäteriet ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED TROSAÅN Sträckan från Frösjön till utloppet i Östersjön Rapport nr: 37, 2015-11-17 2 3 Projekt: Uppdaterad översvämningskartering Arbetet är utfört

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Kolbäcksån,

Översiktlig översvämningskartering längs Kolbäcksån, Ludvika SRV D-nr 249-685-2000 SMHI D-nr 2000/156/204 Översiktlig översvämningskartering längs Kolbäcksån, sträckan från Bysjön till utloppet i Mälaren Projekt: Översiktlig översvämningskartering Rapport

Läs mer

Referensuppdrag översvämningskartering

Referensuppdrag översvämningskartering 2014-05-15 Referensuppdrag översvämningskartering Länsstyrelsen Västernorrland, 2013 Översvämningskartering av Gåde å (Lst Västernorrland Ref: 537-8651-13) Detaljerad översvämningskartering av Gåde å nära

Läs mer

Höga vattenflöden/las-data/kris-gis. Mora Ulf Henriksson, Falu kn Lars Robertsson, Borlänge kn

Höga vattenflöden/las-data/kris-gis. Mora Ulf Henriksson, Falu kn Lars Robertsson, Borlänge kn Höga vattenflöden/las-data/kris-gis Mora 2016-03-10 Ulf Henriksson, Falu kn Lars Robertsson, Borlänge kn Fakta om laserskanning NNH, Ny Nationell Höjdmodell Laserskanning utförs från flygplan och ger laserdata

Läs mer

Älvängen. Arbetet är utfört av SMHI på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping november 2000

Älvängen. Arbetet är utfört av SMHI på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping november 2000 Älvängen Arbetet är utfört av SMHI på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping november 2000 Projekt: Översiktlig översvämningskartering Rapport nr. 15 SRV KD-12420-2-0 SMHI D-nr 2000/156/204 gyhuvlnwolj

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

Översvämningskartering - modeller, underlag och resultat Ola Nordblom, DHI Sverige AB,

Översvämningskartering - modeller, underlag och resultat Ola Nordblom, DHI Sverige AB, Översvämningskartering - modeller, underlag och resultat Ola Nordblom, DHI Sverige AB, ola.nordblom@dhi.se, www.dhi.se Beräkning av närsaltbelastning inom Svartåns avrinningsområde Uppdrag för Länsstyrelsen

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED ROKÅN

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED ROKÅN Bakgrundskarta Lantmäteriet ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED ROKÅN Sträckan från Roknäs till mynningen i Bottenviken Rapport nr: 46, 2015-11-17 2 3 Projekt: Uppdaterad översvämningskartering Arbetet är utfört

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED HÖJE Å

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED HÖJE Å Bakgrundskarta Lantmäteriet ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED HÖJE Å Sträckan från Genarp till mynningen i Öresund, inklusive biflödet Önnerupsbäcken Rapport nr: 47, 2015-11-17 2 3 Projekt: Uppdaterad översvämningskartering

Läs mer

Översvämningsutredning Barkabystaden II

Översvämningsutredning Barkabystaden II Järfälla kommun Översvämningsutredning Barkabystaden II Detaljerad översvämningskartering inom planområdet Barkabystaden II genom hydraulisk modellering i MIKE Urban FLOOD Uppdragsnummer Stockholm 2014-05-08

Läs mer

PM BILAGA 4 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. Andreas P Karlsson, C-G Göransson

PM BILAGA 4 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. Andreas P Karlsson, C-G Göransson UPPDRAG Stensjö dämme UPPDRAGSNUMMER 1321069000 UPPDRAGSLEDARE Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV Andreas P Karlsson, C-G Göransson DATUM, rev. 2013-01-25 Mölndalsån Kritiska vattennivåer mellan Mölndals centrum

Läs mer

Skyfallsanalys Oskarshamn

Skyfallsanalys Oskarshamn Skyfallsanalys Oskarshamn Utredning av marköversvämning vid extrema regn för delar av Oskarshamns kommun Oskarshamns kommun Oktober 2014 pm_skyfallsanalys_oskarshamn_02.docx / Initials / yyyy-mm-dd Skyfallsanalys

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED OXUNDAÅN

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED OXUNDAÅN ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED OXUNDAÅN Med detaljerad översvämningskartering för det identifierade området med betydande översvämningsrisk, Stockholms-området Sträckan Vallentunasjön till utloppet av Oxundasjön

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Faxälven,

Översiktlig översvämningskartering längs Faxälven, Ramsele SRV D-nr 249-4360-2001 SMHI D-nr 2001/562/204 Översiktlig översvämningskartering längs Faxälven, sträckan från Ströms Vattudal till utloppet i Ångermanälven Projekt: Översiktlig översvämningskartering

Läs mer

Flood Watch Kristianstad Prognossystem för översvämningar längs nedre Helge å. Michael Dahlman C4 Teknik Kristianstads kommun

Flood Watch Kristianstad Prognossystem för översvämningar längs nedre Helge å. Michael Dahlman C4 Teknik Kristianstads kommun Flood Watch Kristianstad Prognossystem för översvämningar längs nedre Helge å Michael Dahlman C4 Teknik Kristianstads kommun Kristianstad är beläget långt nedströms och intill Helge å, Skånes största å

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010 i Karlstad 4 6 maj. Mats Andréasson, SWECO, Göteborg mats.h.andreasson@sweco.se

Gatukontorsdagar 2010 i Karlstad 4 6 maj. Mats Andréasson, SWECO, Göteborg mats.h.andreasson@sweco.se Gatukontorsdagar 2010 i Karlstad 4 6 maj Mölndalsån ett helhetsgrepp Översvämningsproblematik Samarbete över kommungränser Moderna tekniska lösningar Ekonomiskt stöd från MSB Andres Kutti,Gatukontoret

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED TORNE ÄLV, LAINIOÄLVEN OCH TÄRENDÖÄLVEN

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED TORNE ÄLV, LAINIOÄLVEN OCH TÄRENDÖÄLVEN eävuopio Säynäjäjärvi Koirajärvet Heinävuoma Kangos Pikku Viiksjärvi Viiksvaara 270 Iso Viiksjärvi Koiravaara Kolmiloukkonen Silm Torneälven Tornionväylä 214 Saajo Karhujärvi Kuusisaari Viiksvuopio Kuusimaanlehto

Läs mer

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering Ulrika Postgård Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet

Läs mer

BILAGA 4 PM SAMLAD REGLERINGSMODELL

BILAGA 4 PM SAMLAD REGLERINGSMODELL 14 UPPDRAG Stensjö Dämme UPPDRAGSNUMMER 1321069000 UPPDRAGSLEDARE C-G Göransson UPPRÄTTAD AV C-G Göransson och Jonatan Larsson DATUM 2014-08-27, rev 2015-04-17 Regleringsmodell för automatisk styrning

Läs mer

PM BILAGA 2 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. CG Göransson

PM BILAGA 2 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. CG Göransson UPPDRAG Rådasjön Stensjön - Grevedämmet UPPDRAGSNUMMER 1321069 UPPDRAGSLEDARE Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV CG Göransson DATUM 2011-10-13, rev. 2013-01-25 HYDRAULISK UTREDNING FÖR STRÄCKAN RÅDASJÖN - STENSJÖN

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED GÖTA ÄLV OCH NORDRE ÄLV

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED GÖTA ÄLV OCH NORDRE ÄLV ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED GÖTA ÄLV OCH NORDRE ÄLV Med detaljerad översvämningskartering för det identifierade området med betydande översvämningsrisk, Göteborgs-området Sträckan från Vänern till Kattegatt

Läs mer

Tolkning av Översi k t s plan FalunBorlänge i enskilda ärenden vid byggnationer och anläggande av avlopp och andra infrastrukturanläggningar i

Tolkning av Översi k t s plan FalunBorlänge i enskilda ärenden vid byggnationer och anläggande av avlopp och andra infrastrukturanläggningar i Tolkning av Översi k t s plan FalunBorlänge i enskilda ärenden vid byggnationer och anläggande av avlopp och andra infrastrukturanläggningar i områden med risk för höga vattenflöden Metadata om dokumentet

Läs mer

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder C-G Göransson, Sweco Environment AB Vattendag Hydrotekniska Sällskapet 30 januari 2013 1 Mölndalsån avrinningsområden Avrinningsområde för Mölndalsån. Oreglerade,

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Svartån, biflöde till Motala ström

Översiktlig översvämningskartering längs Svartån, biflöde till Motala ström Mjölby SRV D-nr 249-5416-2001 SMHI D-nr 2001/562/204 Översiktlig översvämningskartering längs Svartån, biflöde till Motala ström sträckan från Öringe till utloppet i Roxen Projekt: Översiktlig översvämningskartering

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Luleälven

Översiktlig översvämningskartering längs Luleälven Översiktlig översvämningskartering längs Luleälven Sträckan Jokkmokk till mynningen i havet vid Luleå samt sträckan Porjus till Voullerim Rapport 47, 2006-10-18 SRV D-nr 176-3402-2005 DHI Projektnr 3100

Läs mer

Hydraulisk modellering av Selångersån genom Sundsvall

Hydraulisk modellering av Selångersån genom Sundsvall Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Dan Eklund Sundsvalls kommun 2009-79 Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Kerstin Andersson, Sten Lindell 2010-02-18 2009/855/202 1.1 Hydraulisk modellering

Läs mer

Översiktlig klimatanalys för Landskrona kommun

Översiktlig klimatanalys för Landskrona kommun Landskrona kommun Översiktlig klimatanalys för Landskrona kommun Avseende stigande hav, höga flöden, extrema regn och höga grundvattennivåer idag och i framtiden Bild: AT-foto Uppdragsnummer Lund 2013-02-06

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog UPPDRAG Modellering av översvämning i Höje å UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Fredrik Wettemark UPPRÄTTAD AV Johanna Lindeskog DATUM INLEDNING Höje å flyter genom de tre kommunerna Lomma, Lund och Staffanstorp

Läs mer

Nr 100, Hydrologi. Vattenståndsprognoser baserade på översiktlig kartering. En fallstudie. Tahsin Yacoub Håkan Sanner

Nr 100, Hydrologi. Vattenståndsprognoser baserade på översiktlig kartering. En fallstudie. Tahsin Yacoub Håkan Sanner Nr 100, 2006 Hydrologi Vattenståndsprognoser baserade på översiktlig kartering. En fallstudie. Tahsin Yacoub Håkan Sanner Hydrologi Nr 100, 2006 Vattenståndsprognoser baserade på översiktlig kartering.

Läs mer

Kartering av tillrinningsområden för Vårbytunneln och Skärholmen-Mälarhöjdstunneln

Kartering av tillrinningsområden för Vårbytunneln och Skärholmen-Mälarhöjdstunneln Stockholm Vatten VA AB Kartering av tillrinningsområden för Vårbytunneln och Skärholmen-Mälarhöjdstunneln Uppdragsnummer 12800105 DHI Sverige AB Org. Nr. 556550-9600 Växjö 2008-12-19 GÖTEBORG Lilla Bommen

Läs mer

Höga Flöden Bodens tätort 2008-05-06-2008-05-15

Höga Flöden Bodens tätort 2008-05-06-2008-05-15 Höga Flöden Bodens tätort 2008-05-06-2008-05-15 Tommy Lindvall Säkerhetssamordnare Tommy.lindvall@boden.se 0921-623 02 Robert Johansson Gis samordnare Robert.johansson@boden.se 0921-682 17 Bild Bodträsket

Läs mer

Bilaga 6 PM Hydrologi. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Råvattenintag Delary, Älmhults kommun

Bilaga 6 PM Hydrologi. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Råvattenintag Delary, Älmhults kommun Bilaga 6 Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Råvattenintag Delary, Älmhults kommun 2013-11-04 Upprättad av: Jonas Bermin Granskad av: Esbjörn Tagesson Godkänd av: Patrik Lissel Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Prognosstyrning av Mölndalsån. samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder

Prognosstyrning av Mölndalsån. samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder Prognosstyrning av Mölndalsån samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder 1 Hur kan Mölndalsåns tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt - hur säkerställs en kontrollerad flödesavledning? 2

Läs mer

Strategiska åtgärder för att minska belastningen på havsmiljön från enskilda avlopp

Strategiska åtgärder för att minska belastningen på havsmiljön från enskilda avlopp Länsstyrelsen i Stockholms län Strategiska åtgärder för att minska belastningen på havsmiljön från enskilda avlopp Ett samverkansprojekt mellan Södertälje kommun, Norrtälje kommun, DHI, Ecoloop och VERNA

Läs mer

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Barbro Johansson Birgitta Adell, Fortum 35 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 211-5-21 Sten Lindell 21/286/24 1. Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Läs mer

ARBETSDOKUMENT /KONCEPT

ARBETSDOKUMENT /KONCEPT DAGVATTENUTREDNING FÖR OMRÅDE VID SISJÖVÄGEN ETAPP 1 - STUDIE ANGÅENDE MÖJLIGHET TILL UTJÄMNING VID SISJÖVÄGEN GÖTEBORG 2010-08-25 Sweco Environment AB Elisabet Sterner Mats Andreasson 1 (9) Sweco Gullbergs

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED RÅÅN

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED RÅÅN Bakgrundskarta Lantmäteriet ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED RÅÅN Sträckan från Sireköpinge till mynningen i Öresund Rapport nr: 28, 2014-10-31 2 Projekt: Uppdaterad översvämningskartering Arbetet är utfört

Läs mer

HÄRRYDA KOMMUN HYDRAULISKA BERÄKNINGAR FÖR MÖLNDALSÅN GENOM LANDVETTER

HÄRRYDA KOMMUN HYDRAULISKA BERÄKNINGAR FÖR MÖLNDALSÅN GENOM LANDVETTER PM HÄRRYDA KOMMUN HYDRAULISKA BERÄKNINGAR FÖR MÖLNDALSÅN GENOM LANDVETTER Stationsvägen Kyrkvägen Backa pstn Elisabet Sterner Ida Torstensson Göteborg Uppdragsnummer 1311295 SWECO Gullbergs Strandgata

Läs mer

Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån

Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavet johan.kling@lansstyrelsen.se, 070-600 99 03 Syfte Analys av Smedjeåns hydrologi och geomorfologi för

Läs mer

HYDRAULISK MODELLERING & ÖVERSVÄMNINGSKARTERING Rosendalsfältet. Rapport

HYDRAULISK MODELLERING & ÖVERSVÄMNINGSKARTERING Rosendalsfältet. Rapport HYDRAULISK MODELLERING & ÖVERSVÄMNINGSKARTERING sfältet Rapport Rev 2015-04-17 (Förhandskopia) Upprättad av: Jonas Wenström Granskad av: Maria Näslund Godkänd av: Christina Borg HYDRAULISK MODELLERING

Läs mer

Delstudie: Bedömning av översvämningar och skredrisk i samband med skyfall. Sweco Environment AB

Delstudie: Bedömning av översvämningar och skredrisk i samband med skyfall. Sweco Environment AB Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall Klimatanpassa Sundsvall Delstudie: Bedömning av översvämningar och skredrisk i samband med skyfall Göteborg 2010-02-15 Sweco Environment AB Andreas Karlsson Mats Andréasson

Läs mer

Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp

Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE BASIN modellen testad på Åbyån i Södertälje Stockholm Västra Götaland Skåne Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE

Läs mer

ÖVA SYSTEMHANDLING STOCKHOLM PM HYDRAULISKA BERÄKNINGAR. Försättsblad Hydrauliska beräkningar.docx

ÖVA SYSTEMHANDLING STOCKHOLM PM HYDRAULISKA BERÄKNINGAR. Försättsblad Hydrauliska beräkningar.docx ÖVA SYSTEMHANDLING STOCKHOLM 2016-12-01 4.3.3 PM HYDRAULISKA BERÄKNINGAR Försättsblad Hydrauliska beräkningar.docx R:\5656\2015\10217114\3_Projektering-Utredning\R1\Dokument\PM\R1_Hydrauliska beräkningar_öva.docx

Läs mer

Utredningsrapport om AVBÖRDNINGSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VID SJÖN VÄRINGENS UTLOPP

Utredningsrapport om AVBÖRDNINGSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VID SJÖN VÄRINGENS UTLOPP Utredningsrapport om AVBÖRDNINGSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VID SJÖN VÄRINGENS UTLOPP mark marin & Örebro 019 611 9130 APRIL 2003 Ingenjörsbyrå Örebro 2003-04-04 Länsstyrelsen i Örebro län Väringen mpo03061

Läs mer

SRV KD-11974-1-0 SMHI D-nr 9902-0142/204

SRV KD-11974-1-0 SMHI D-nr 9902-0142/204 Insjön Insjön Arbetet är utfört på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping december 1999 Projekt: Översiktlig översvämningskartering Rapport nr. 11 SRV KD-11974-1-0 SMHI D-nr 9902-0142/204 Sveriges

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Beräkning av avrinning och flödesdämpning på jordbruksmark En modellstudie i Svartåns avrinningsområde

Beräkning av avrinning och flödesdämpning på jordbruksmark En modellstudie i Svartåns avrinningsområde Joel Dahné, Steve Berggreen-Clausen, Dan Eklund, Ulrika Harbman, Nina Köplin RAPPORT Nr. 2014-37 Beräkning av avrinning och flödesdämpning på jordbruksmark En modellstudie i Svartåns avrinningsområde Bild

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Hagbydammen Bestämning av dammens konsekvens- och flödesdimensioneringsklass

Hagbydammen Bestämning av dammens konsekvens- och flödesdimensioneringsklass Beställare: Nora kommun Prästgatan 15 71380 Nora Beställarens representant: Jan Norlund Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Klostergatan 3 703 61 Örebro Petter Norén Uppdragsnr: 102 45 65 Filnamn och

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Riskanalys och åtgärdsplanering på kommunal nivå

Riskanalys och åtgärdsplanering på kommunal nivå Riskanalys och åtgärdsplanering på kommunal nivå Erik Mårtensson, DHI Sverige AB erik.martensson@dhi.se Översikt Kort info om DHI Regional klimatanalys Vad från den kan användas som underlag vid fysisk

Läs mer

IDENTIFIERING AV ÖVERSVÄMNINGSYTOR

IDENTIFIERING AV ÖVERSVÄMNINGSYTOR Dnr 3.7.22-10002/13 Internt projektnummer: 43313043 IDENTIFIERING AV ÖVERSVÄMNINGSYTOR LÄNGS SEGE Å Slutrapport Vattenenheten Gwidon Jakowlew Siri Wahlström gwidon.jakowlew@jordbruksverket.se siri.wahlstrom@jordbruksverket.se

Läs mer

Dammbrottsutredning Twin Valley

Dammbrottsutredning Twin Valley UPPDRAG TWIN VALLEY - GEO UPPDRAGSNUMMER 1644542000 UPPDRAGSLEDARE Håkan Lindroth UPPRÄTTAD AV Per-Martin Palm DATUM 7 GRANSKAD AV Björn Sennerfors Dammbrottsutredning Twin Valley Inledning Följande utreder

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN KÄMPERSVIKS HAMN AB DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPDRAGSNUMMER 1351452000 KOMPLETT AV HYDRAULISK MODELLERING AV VATTENDRAGET I KÄMPERSVIK I NULÄGET

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMORDNAD BEREDSKAPSPLANERING AVSEENDE DAMMBROTT I VISKAN

UNDERLAG FÖR SAMORDNAD BEREDSKAPSPLANERING AVSEENDE DAMMBROTT I VISKAN RAPPORT Upprättad 2014-11-17 UNDERLAG FÖR SAMORDNAD BEREDSKAPSPLANERING AVSEENDE DAMMBROTT I VISKAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 PROJEKTETS ORGANISATION... 5 3 FÖR VILKA DAMMAR HAR ANALYSER

Läs mer

Så skyddas Kristianstad mot översvämningar. Michael Dahlman C4 Teknik Kristianstads kommun

Så skyddas Kristianstad mot översvämningar. Michael Dahlman C4 Teknik Kristianstads kommun Så skyddas Kristianstad mot översvämningar Michael Dahlman C4 Teknik Kristianstads kommun Kristianstad är beläget långt nedströms och intill Helge å, Skånes största å Kristianstadsslätten är en gammal

Läs mer

Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar?

Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar? Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar? Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen i Västra Götaland 031-605945 johan.kling@lansstyrelsen.se

Läs mer

GIS för beredskapsplanering i Ljungan

GIS för beredskapsplanering i Ljungan GIS för beredskapsplanering i Ljungan Duncan McConnachie 2010/11/11 Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsultbolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration: ATS Ltd, England Vi

Läs mer

Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet metodik för utredning på kommunal nivå. Erik Mårtensson

Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet metodik för utredning på kommunal nivå. Erik Mårtensson Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet metodik för utredning på kommunal nivå Erik Mårtensson erik.martensson@dhi.se Syfte Identifiera en metod som är lämplig för en första översiktlig

Läs mer

Exempel på avgränsning av kartobjekt för ytvatten

Exempel på avgränsning av kartobjekt för ytvatten Håkan Olsson, Siv 2012-09-28 BILAGA 2 Exempel på avgränsning av kartobjekt för ytvatten Lantmäteriet ska med hjälp av SMHI avgränsa ytvattenobjekt i kartdata i skala 1:10 000. SMHI ska sammanställa exempel

Läs mer

Vattenföring i Viskan. Sträckan Öresjö-Rydboholm

Vattenföring i Viskan. Sträckan Öresjö-Rydboholm Vattenföring i Viskan Sträckan Öresjö-Rydboholm Rapport nr VISKAN 2002:2 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2004-05-14 Författad av Bengt Nilsson AB Hydroconsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KORT BESKRIVNING

Läs mer

Detaljerad översvämningskartering i nederdelen av Torneälv. Lapin ympäristökeskus / Esittäjä / mahdollinen teema

Detaljerad översvämningskartering i nederdelen av Torneälv. Lapin ympäristökeskus / Esittäjä / mahdollinen teema Detaljerad översvämningskartering i nederdelen av Torneälv 1 Bakgrund Nästan årligen drabbas Torne älv området av översvämningar, ofta med stora skador som följd. Sedan 1970-talet har Finland och Sverige

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Kristianstadsslätten är en gammal havsvik med stora ytor av lågt belägna områden. Genom

Läs mer