Översvämningsutredning Lekarydsån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översvämningsutredning Lekarydsån"

Transkript

1 Alvesta kommun Översvämningsutredning Lekarydsån Sträckan Stråken till Huseby Uppdragsnummer Stockholm DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan 16 Kyrkogatan 3 Box Göteborg Stockholm Växjö Lund Tel: Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Fax:

2 Alvesta, Lekarydsån LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET DHI har under infört ett Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2000. Certifiering pågår under våren Uppdragets namn: MIKE 11 modellering av Lekarydsån och Salen Uppdragsledare: Markus Petzén Kvalitetsansvarig: Lars-Göran Gustafsson Handläggare: Markus Petzén Uppdragsnr.: Beställare Förvaltningen för Samhällsplanering Alvesta kommun Beställarens ombud Bertil Sandberg Rapport: Granskad av: Datum: Översvämningsutredning Lekarydsån, sträckan Stråken till Huseby Lars-Göran Gustafsson Författare Godkänd av kvalitetsansvarig: Datum: Markus Petzén Lars-Göran Gustafsson DHI Sverige AB Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc. Uppdragsnr: i

3 Alvesta, Lekarydsån Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Översvämningskartering Framtagning av översvämningskartor Användning av översiktliga översvämningskartor Antaganden Flöden Modellberäkningar Juli årsflödet BHF Översvämningsytor Utredningar Alternativt styrvillkor för Huseby: Tömningsstrategi Kapacitetsförbättring av Stambanebron Alternativt styrvillkor för Furen: Magasineringsstrategi Ytterligare utskov vid Huseby Medelvattenstånd i Stråken Diskussion 7 Bilagor Bilaga 2.1 Bilaga 2.2 Bilaga 2.3 Bilaga 2.4 Bilaga 2.5 Bilaga 2.6 Bilaga 2.7 Bilaga 3.1 Bilaga 3.2 Bilaga 3.3 Översvämningsytor - Moheda Översvämningsytor Grännaforsa Översvämningsytor Dansjön och delar av Furen Översvämningsytor Norra Alvesta Översvämningsytor Södra Alvesta Översvämningsytor Mellersta Salen Översvämningsytor Södra Salen och Huseby Nivå Salen juli vs tömningsstrategi Profil Salen till Huseby juli vs tömningsstrategi Möjlig kapacitetsförbättring av Stambanan vid sänkning av åbotten DHI Sverige AB Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc. Uppdragsnr: ii

4 Alvesta, Lekarydsån Bilaga 3.4 Bilaga 3.5 Bilaga 3.6 Bilaga 3.7 Bilaga 3.8 Bilaga 3.9 Profil Dansjön till Salen före och efter kapacitetsökning vid Stambanan Utflöde Furen vid Magasinering Nivå i Furen vid Magasinering Nivå i Dansjön vid Magasinering i Furen Profil Dansjön till Salen vid Magasinering i Furen Översvämningsytor vid Magasinering i Furen Bilaga 3.10 Ytterligare utskov i Huseby Planbild Bilaga 3.11 Ytterligare utskov i Huseby Resultat Bilaga 3.12 Utflöde juli ur Stråken och Dansjön för två olika initialnivåer i Stråken Bilaga 3.13 Maximala vattennivåer för juli för de två olika initialnivåerna i Stråken Moheda till Grännaforsa Bilaga 3.14 Maximala vattennivåer för juli för de två olika initialnivåerna i Stråken Dansjön till Alvesta DHI Sverige AB Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc. Uppdragsnr: iii

5 Alvesta, Lekarydsån 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte DHI Sverige AB har på uppdrag av Växjö kommun byggt och kalibrerat en hydrologisk och hydraulisk modell för Mörrumsån. Modellbygget har skett för sträckan Örken till Salen. DHIs modellprodukter har använts, NAM, MIKE 11 HD och MIKE 11 GIS. NAM är en konceptuell hydrologisk modell för beskrivning av de hydrologiska processerna i avrinningsområdet. MIKE 11 HD är en hydrodynamisk modell för beskrivning av de hydrauliska förloppen i ett vattendrag. Mike11 GIS är bland annat ett verktyg för att generera digitala terrängmodeller (DEM) och översvämningsytor. För detaljerad information om modellbygge och kalibreringsförlopp se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. De kalibrerade modellerna användes i detta projekt för att ta fram översvämningsytor för ett historiskt nederbördstillfälle, juli samt översvämningsytor för beräknat högsta flöde (BHF) och 100-årsflödet. Alla tre nederbördstillfällen analyserade för nutida reglering av vattendraget. Likaså genomfördes ett antal hydrauliska analyser så som alternativa styrvillkor för regleringen av Huseby samt kapacitetsökning under en bro. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

6 Alvesta, Lekarydsån 2 Översvämningskartering 2.1 Framtagning av översvämningskartor I detta projekt har översvämningsytor producerats för tre nivåer. Dessa nivåer är för juli, 100-årsflödet och beräknat högsta flöde. Beräkning av flöden för juli, 100-årsflödet och beräknat högsta flöde, dessa flöden har genererats med hjälp av den kalibrerade NAM modellen och nederbörd för respektive tillfälle. Se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. 100-årsflödet genererades genom att applicera ett statistsikt 100-årsregn på den hydrologiska modellen. Generering av beräknat högsta flöde och dess hydrograf skedde i denna studie genom att nederbörden för den extrema händelsen 1945 ökades till dess flödet vid Helgevärma och Kungsådran matchade SMHI:s framtagna BHF flödet. Detta då BHF hydrograferna ej fanns att tillgå. Därvid kunde samma regn appliceras på övriga delavrinningsområde i systemet. Beräkning av vattenstånd utifrån beräknade flöden genomförs med den kalibrerade hydrodynamisk MIKE 11 modellen. Se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. Kartläggning av översvämmat område sker med hjälp av MIKE 11 GIS. Metria data användes som grunddata vid generering av den digitala terrängmodellen. Där mer noggrann data fanns att tillgå användes denna istället för Metria. NASA data användes vid de områden som saknade annan höjd information. I ett antal områden användes antagna höjder, dessa baserade på anekdotisk information om historiska översvämningar. Se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. Vattenstånden längs hela vattendragssträckan interpoleras fram. Genom att jämföra nivåer hos den simulerade vattenytan med nivåer i höjddata, får man det översvämmade området. 2.2 Användning av översiktliga översvämningskartor Översvämningskarteringen kan användas som översiktligt underlag vid kommunal planering. Den avser hela den aktuella vattendragssträckan och ger en indikation på eventuella översvämningsproblem i samhällen samt känsliga lägen för t.ex. vägar och järnvägar. Om kommunen eller annan myndighet avser att detaljplanera ett område som ligger inom eller i närheten av översvämningszonerna, krävs mer noggrann beskrivning av topografin i området. För beskrivning av den digitala terräng modellen se rapporten Modelldokumentation Lekarydsån. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

7 Alvesta, Lekarydsån 2.3 Antaganden Vid de simuleringar som genomförts har antagits att alla dammar och alla större broar står kvar vid de beräknade flödena. Mycket höga flöden kan dock orsaka att vägbankar och broar rasar. De simuleringar som är gjorda bygger även på att vattnet är rent. I verkligheten följer buskar, träd och jord med i vattnet vid de högsta flödena, vilket kan ge extra dämningar. Vattendragsfåran påverkas även av erosion, vilket kan förändra förutsättningarna för vattnets flöde genom vattendraget. Ingen hänsyn har tagits till vind- och vågpåverkan. Vid framtagandet av översvämningskartor beräknas vattenstånden enbart för den karterade huvudfåran, men vattnet tillåts översvämma sidofåror till huvudfårans vattennivå. 2.4 Flöden I tabell 1 ses flöden för ett antal punkter i vattendraget Tabell 1 Beräknade flöden. Plats för beräknat flöde Juli [m 3 /s] 100-årsflöde [m 3 /s] Beräknat högsta flöde [m 3 /s] Dansjön Salen Notering: Maxflödet juli var enligt mätdata 83 m³/s (modellfelet är således 6 % vilket är relativt litet). 100 årsflöde och BHF vid Salens utlopp enligt SRV rapport är 110 m 3 /s och 208 m 3 /s respektive. 2.5 Modellberäkningar Juli Med befintliga antaganden och ingångsdata överströmmas inga broar, dammar eller vallar utmed vattendragen vid ett nederbördstillfälle så som det i juli årsflödet Med befintliga antaganden och ingångsdata överströmmas strukturer enligt nedan vid ett nederbördstillfälle som genererar ett 100-årsflöde. Väg 126 kommer att svämma över vid ett ställen söder om bron över Tvärån. Vallen vid Norra industriområdet, den som är belägen norr om Sälggatan, svämmar över vid ett 100-årsflöde. Därvid är Norra industriområdet ej skyddat vid ett 100- årsflöde. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

8 Alvesta, Lekarydsån BHF Med befintliga antaganden och ingångsdata överströmmas strukturer enligt nedan vid ett BHF flöde. Två broar i Moheda, Torpsbruksvägen och Storgatan De två broarna vid Grännaforsa Bron mellan Furen och Dansjön svämmar över. Broarna vid Dansjöns utlopp svämmar över. Broarna vid väg 25 och vid 126 över Tvärån kommer att svämma över. Väg 25 väster om bron över Lekarydsån kommer att svämma över. Valvbron vid Husebybruk kommer att svämma över. Samtliga vallar vid Norra industriområdet svämmar över vid BHF. 2.6 Översvämningsytor Översvämningsytor för, 100årsflödet och BHF för sträckan Furen till Huseby ses i bilaga 2.1 till bilaga 2.7. Samtliga översvämningsytor och nivåer finns i ArcView shapeformat. Filer enligt tabell 2. Tabell 2 Resultat Shapefiler shapefil typ kommentar Polygoner Översvämningsytor för juli 100år Polygoner Översvämningsytor för 100års-flödet BHF Polygoner Översvämningsytor för BHF Översvämningsnivåer Punkter Nivåer gäller i punkterna och vinkelrätt mot vattendraget Medelvattenstånd i modellerade sjöar är enligt tabell 3. Tabell 3 Medelvattenstånd i sjöar Modellerad sjö Medelvattenstånd (möh) Salen 141,9 Dansjön 143,6 Stråken 185 Furen 151,3 DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

9 Alvesta, Lekarydsån 3 Utredningar 3.1 Alternativt styrvillkor för Huseby: Tömningsstrategi Syftet med tömningsstrategin var att undersöka om maximal lucköppning vid Huseby vid ett tidigare skede kunnat hålla nere nivå i Salen och därvid lindrat översvämningen. Onsdagen den 7 juli gick SMHI ut med en varning för höga nederbördsmängder i Växjöområdet. Fredagen den 9 juli började det regna. Den 12 juli öppnades utskov II helt och utskov IV öppnades ytterligare. Den 14 juli sågades kvarnhjulen vid utskov V och VI. Ponera att man i Alvestakommun hade Flood Watch installerat vid denna tidpunkt. Man hade då kunna undersöka om en tömning av Salen hade varit en god ide. En tömningsstrategi har analyserats för denna period. Onsdagen den 7 juli öppnas samtliga luckor vid Huseby, kvarnhjulen antas sågas den 14 juli så som skedde. Jämfört med den reglering som skedde kunde endast en minimal sänkning av vattenytan, 2 cm, i Salen åstadkommas med denna strategi, se bilaga 3.1 och bilaga 3.2. Detta beror på att utloppet och kanalen från Salen till Huseby samt valvbron vid Huseby är systemets begränsande strukturer. Man kan därvid säga att Huseby inte har någon regleringsförmåga över Salen vid extrema flöden. 3.2 Kapacitetsförbättring av Stambanebron I bilaga 3.3 ses möjlig kapacitetsförbättring vid stambanan vid sänkning av åbotten. Detta är den maximala sänkningen av åbotten under stambanan enligt banverkets beräkningar. Bilaga 3.4 visar att denna kapacitetsökning leder till en sänkning av vattennivån med 0,1 meter strax uppströms stambanan och att sänkningen har effekt upp till vattenverket men en sänkning där på cirka 0,05 meter. Detta för juli. Det är något svårt att bedöma kapacitetsökningen vid järnvägsbron mot Växjö om krysstaget skulle tas bort. Men en sänkning av nivån på 0,05meter är trolig, detta utifrån att observera fotografier som tog under juli. Detta för juli. 3.3 Alternativt styrvillkor för Furen: Magasineringsstrategi Då Furen regleras, finns det möjlighet att liksom för Huseby undersöka alternativa styrvillkor. I detta fall undersöktes möjligheten att magasinera flödet för ett 100års regn i Furen för att minska nedströms översvämningar. Den begränsande faktorn för magasineringen i Furen är nivån på körbanan vid regleringsstrukturerna vid Ljungsäng. Detta har beaktats i utredningen. I bilaga 3.5 ses nivåvariationen på luckorna och korresponderande utflöde samt flödet vid normal drift. Man ser att skillnaden i maximalt utflöde är runt 0.8 m³/s. Den ökade nivån i Furen blir runt 0.02m, detta ses i bilaga 3.6. Den DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

10 Alvesta, Lekarydsån ökade magasineringen, med ringa 0.02m, ger en nivå minskning i Dansjön på 0.075m, detta ses i bilaga 3.7. Magasineringsstrategins effekt från Dansjön och ner till stambanan ses i profilen i bilaga 3.8. Det rör sig om en sänkning av Dansjön med cirka 0.075m, cirka 0.05m från Dansjön till RV25 och cirka 0.03m från RV25 till stambanan. Bilaga 3.9 visar den minskning av översvämningsytor som skulle ske med en magasineringsstrategi i Furen för 100-årsflödet. 3.4 Ytterligare utskov vid Huseby Modellen har också använts för att undersöka vad ytterligare ett utskov, med en kapacitet i storleksordningen 30 m³/s, skulle ha för effekt på vattennivån i Salen och Huseby. Utskovets intag skulle vara beläget uppströms valvbron i Huseby, vid Gamla handelsboden, och utsläppet beläget nedströms Kvarnen, enligt den röda sträckningen i bilaga Det exakta läget för detta utskov påverkar inte resultaten nedan. I bilaga 3.11 ses maximala vattennivåer för juli samt maximala vattennivåer för ett tillfälle identiskt med juli men med ett nytt utskov enligt ovan. Befintliga utskov styrs även i under detta fiktiva tillfälle så som de verkligen gjordes i juli. Det nya utskovet öppnas maximalt den 12 juli, så som utskov II. Inga restriktioner på utflödet finns i detta scenario utan maximalt utflöde har undersökts. Utflödet från Salen var juli ungefär 83 m³/s, med ytterligare ett utskov hade utflödet (på grund av avsänkningen vid Huseby) varit ungefär 88 m³/s, alltså ett ökat utflöde ur Salen på 5 m³/s. Detta korresponderar endast till en sänkning av vattennivån i Salen på 0,08m. Sänkningen av nivån i Salen har ingen effekt på den maximala vattennivån i Lekarydsån då maximala nivån i Lekarydsån infinner sig cirka fyra dagar före maximala nivån i Salen. Man ser i bilaga 3.11 att en avsevärd avsänkning sker i Huseby men att utloppet ut ur Salen är en flaskhals som gör att flödet ut ur Salen inte ökar lika kraftigt. 3.5 Medelvattenstånd i Stråken Dagarna innan det extrema högflödet i juli var nivån i Stråken lägre än medelvattenståndet. Nivån var runt 184,7 meter medan medelvattenståndet ligger kring 185 meter. Vid stängda luckor vid Stråkens utlopp och normal flöde ligger vattennivån i Stråken på dryga 185 meter, detta då skiborden vid dess utlopp har en plushöjd på dryga 185 meter. I detta scenario undersöktes vilken betydelse vattenståndet i Stråken har vid högflöde. I detta fall ansattes ett medelvattenstånd i Stråken på 185 meter, jämfört med 184,7 meter som det var dagarna innan juli. I övrigt var det samma förhållanden i vattendraget och i avrinningsområdet som vid tillfället i juli. Bilaga 3.12 visar utflödet ur Stråken och Dansjön för de respektive fallen, initialnivån i Stråken på 184,7 meter och 185 meter respektive. I bilaga 3.13 och bilaga 3.14 ses en klar skillnad i vattenstånd längst Lekarydsån mellan de två fallen. Nivåskillnaden på 0,3 meter i Stråken motsvarar en magasineringsvolym på 2 Mm³. I Moheda skulle vattenståndet öka med upp till 0,3 meter, 0,2 meter i Grännaforsa, 0,2 meter i Dansjön, drygt 0,1 meter nedströms Dansjön och ner till stambanan i Alvesta och 0,1 meter nedströms stambanan men en obetydlig nivåskillnad i Salen. Detta om initialnivån i Stråken hade varit 185 meter istället för 184,7 meter. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

11 Alvesta, Lekarydsån 4 Diskussion När man studerar översvämningarnas utbredning i detalj skall man beakta att terrängmodellen på sina håll är baserad på bristfällig information. Man bör därvid undersöka rådata och möjligen göra ytterligare inmätningar om rådata är bristfällig i studerat område. Som nämnts i kapitel 3.2 är något svårt att bedöma kapacitetsökningen vid järnvägsbron mot Växjö om krysstaget skulle tas bort. Den uppskattade sänkning av nivån med 0,05meter bör därvid tas med viss försiktighet. Detta beaktat kan man tänka sig en sänkning av vattennivån, för ett tillfälle så som juli, på 0,05 m från järnvägsbron mot Växjö till stambanan. Den sammanlagda effekten av åtgärder vid järnvägsbron mot Växjö och vid stambanan sänker troligen nivån med dryga 0,10 m uppströms stambanan och att sänkningen har effekt upp till vattenverket men en sänkning där på dryga 0,05 meter. Magasineringsstrategin kan tyckas ge en ringa minskning i översvämningsyta men man skall här, precis som tidigare nämnts, beakta att terrängmodellen på sina håll är baserad på bristfällig information. En minskning på knappt 0.1 m till 0.05 m är inte obetydlig. Ytterligare utskov vid Huseby ger nära nog endast en lokal förbättring. För att förbättra möjligheterna att sänka nivåerna i Salen, innan maxflödet sker i Lekarydsån, krävs förutom ett nytt utskov i Huseby likaså en kapacitetsförbättring av utflödet ur Salen. Då skulle möjligen en tömningsstrategi av Salen, innan maxflödet sker i Lekarydsån, kunna sänka maxnivån i Lekarydsån något. Nivån i Stråken påverkar vattenståndet nedströms vid höga flöden. Det tar dock tid att tömma Stråken mellan medelvattenstånd och lågvattenstånd, detta pga luckornas ringa kapacitet, vilket innebär att man vid en högflödesvarning inte har stora möjligheter att tömma Stråken för att sedan kunna magasinera högflödet. Det kan dock vara lämpligt att ha en låg nivå i Stråken under de perioder under året då högflöden är mest troliga, alltså under snösmältningen och sommaren. Detta så länge det inte inverkar på andra användningsområden av Stråken. DHI Sverige AB/ Översvämningsutredning - Lekarydsån - 13.doc, Uppdragsnr:

12 (möh) Bilaga 2.1 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Moheda

13 (möh) Bilaga 2.2 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Grännaforsa

14 (möh) Bilaga 2.3 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Dansjön och delar av Furen

15 (möh) Bilaga 2.4 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Norra Alvesta

16 (möh) Bilaga 2.5 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Södra Alvesta

17 (möh) Bilaga 2.6 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Mellersta Salen

18 (möh) Bilaga 2.7 Översvämningsytor juli, 100år och BHF Södra Salen och Huseby

19 Bilaga 3.1 Nivå i Salen juli (svart) jämfört med tömningsstrategi (blå) [meter] Time Series Water Level ( - 10.RES11) Water Level SALEN Ca 2 cm SALEN

20 Bilaga 3.2 Profil med maximal vattennivå för juli (svart) och för tömningsstrategi (blå) [meter] :20: RV23 Valvbron Salen Hålldam SALEN SALEN [m]

21 Bilaga 3.3 Möjlig kapacitetsförbättring av Stambanan vid sänkning av åbotten

22 Bilaga 3.4 Profil med maximal vattennivå före (blå) och efter (röd) kapacitetsökning vid Stambanan [meter] :21: Water Level Water Level Vattenverket Norra Industriområdet Järnväg Valvbro Bro RV 25 Stambanan Bro Invert Invert LEKARYDSAN SALEN [m]

23 Bilaga 3.5 Utflöde Furen för normalfallet (röd) och vid magasinerigsstrategi i Furen (blå) [m^3/s] 6.0 Luckor Helt Öppna Time Series Discharge (100ÅR SKIBORD ENLIGT MF 2.RES11) [] Discharge FUREN FUREN External TS 2 Furen Luckor Helt Stängda Ej magasinering i Furen Magasinering i Furen Lucköppning vid Magasinering

24 Bilaga 3.6 Vattennivåer i Furen för normalfallet (röd) och vid magasinerigsstrategi i Furen (blå) [meter] Time Series Water Level (100ÅR SKIBORD ENLIGT MF 2.RES11) Water Level FUREN FUREN Ej magasinering i Furen Magasinering i Furen

25 Bilaga 3.7 Vattennivåer i Dansjön för normalfallet (röd) och vid magasinerigsstrategi i Furen (blå) [meter] Time Series Water Level (100ÅR SKIBORD ENLIGT MF 2.RES11) Water Level LEKARYDSAN ca 7,5 cm LEKARYDSAN Ej magasinering i Furen Magasinering i Furen

26 Bilaga 3.8 Profil med maximal vattennivå för normalfallet (röd) och vid magasinerigsstrategi i Furen (blå) [meter] Maximum Järnväg Dansjön Vattenverket Norra Industriområdet RV 25 Sänkning med 7,5 cm Valvbro Sänkning med 5 cm Sänkning med 3 cm Bro Stambanan Bro Ej magasinering i Furen Magasinering i Furen LEKARYDSAN LEKARYDSAN SALEN Invert [m]

27 (möh) Bilaga 3.9 Skillnad i översvämningsytor för 100årsflödet - normal drift och vid magasinering i Furen

28 Bilaga 3.10 Ytterligare ett utskov med en kapacitet i storleksordningen 30 m³/s, utskovet skulle vara beläget uppströms valvbron i Huseby, vid Gamla handelsboden, och släppa nedströms Kvarnen, enligt den röda sträckningen i bilden nedan.

29 SMHI - BHF Bilaga 3.11 Maximala vattennivåer för juli samt ett tillfälle som juli med nytt utskov enligt figur 3.10 [meter] :51: Salen Valvbron Hålldam Maximal vattenyta juli Maximal vattenyta juli med nytt utskov enligt figur SALEN [m] SALEN SALEN

30 Bilaga 3.12 Utflöde juli ur Stråken och Dansjön för två olika initialnivåer i Stråken [m^3/s] Time Series Discharge ( SLUTLIG.RES11) Discharge STRAKEN STRAKEN Utflöde Stråken: initialnivå Stråken 184,7 meter initialnivå Stråken 185 meter [m^3/s] Time Series Discharge ( SLUTLIG.RES11) 22.0 Discharge LEKARYDSAN LEKARYDSAN Utflöde Dansjön: initialnivå Stråken 184,7 meter initialnivå Stråken 185 meter

31 Bilaga 3.13 Maximala vattennivåer för juli för de två olika initialnivåerna i Stråken Moheda till Grännaforsa [meter] Maximum bro ök skibord bro ök bro ök skibord bro ök skibord STRAKEN bro ök bro uk [m]

32 Bilaga 3.14 Maximala vattennivåer för juli för de två olika initialnivåerna i Stråken Dansjön till Alvesta Järnväg Vattenverket Norra Industriområdet [meter] Maximum Valvbro RV 25 Stambanan Bro Bro Invert LEKARYDSAN LEKARYDSAN Invert [m]

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Stockholm 2008-04-11 PM Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Bakgrund och syfte Bällstaån är ett kraftigt modifierat vattendrag som rinner genom kommunerna

Läs mer

Detaljerad översvämningskartering för Viskan och Häggån genom Kinna

Detaljerad översvämningskartering för Viskan och Häggån genom Kinna Marks Kommun Detaljerad översvämningskartering för Viskan och Häggån genom Kinna Uppdragsnummer Göteborg 2011-04-12 12801243 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen

Läs mer

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Barbro Näslund-Landenmark, MSB Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete barbro.naslund-landenmark@msb.se Magnus Jewert, Norconsult magnus.jewert@norconsult.com

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Storån och Stångån

Översiktlig översvämningskartering längs Storån och Stångån Översiktlig översvämningskartering längs Storån och Stångån Sträckorna Nedre Fölingen till Åsunden och Storebro till Brokind Rapport nr: 69, 2010-11-12 2 Projekt: Översiktlig översvämningskartering Arbetet

Läs mer

Översvämningskartering i Kristianstad med ny nationell höjdmodell

Översvämningskartering i Kristianstad med ny nationell höjdmodell Lantmäteriet Översvämningskartering i Kristianstad med ny nationell höjdmodell Uppdragsnummer Göteborg 2011-01-21 12801473 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Klarälven,

Översiktlig översvämningskartering längs Klarälven, Mjönäs SRV D-nr KD-249-1192-2001 SMHI D-nr 2000/156/204 Översiktlig översvämningskartering längs Klarälven, sträckan från Höljes till Karlstad Projekt: Översiktlig översvämningskartering Rapport nr 2,

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Älvängen. Arbetet är utfört av SMHI på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping november 2000

Älvängen. Arbetet är utfört av SMHI på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping november 2000 Älvängen Arbetet är utfört av SMHI på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping november 2000 Projekt: Översiktlig översvämningskartering Rapport nr. 15 SRV KD-12420-2-0 SMHI D-nr 2000/156/204 gyhuvlnwolj

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

PM BILAGA 2 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. CG Göransson

PM BILAGA 2 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. CG Göransson UPPDRAG Rådasjön Stensjön - Grevedämmet UPPDRAGSNUMMER 1321069 UPPDRAGSLEDARE Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV CG Göransson DATUM 2011-10-13, rev. 2013-01-25 HYDRAULISK UTREDNING FÖR STRÄCKAN RÅDASJÖN - STENSJÖN

Läs mer

BILAGA 4 PM SAMLAD REGLERINGSMODELL

BILAGA 4 PM SAMLAD REGLERINGSMODELL 14 UPPDRAG Stensjö Dämme UPPDRAGSNUMMER 1321069000 UPPDRAGSLEDARE C-G Göransson UPPRÄTTAD AV C-G Göransson och Jonatan Larsson DATUM 2014-08-27, rev 2015-04-17 Regleringsmodell för automatisk styrning

Läs mer

Strategiska åtgärder för att minska belastningen på havsmiljön från enskilda avlopp

Strategiska åtgärder för att minska belastningen på havsmiljön från enskilda avlopp Länsstyrelsen i Stockholms län Strategiska åtgärder för att minska belastningen på havsmiljön från enskilda avlopp Ett samverkansprojekt mellan Södertälje kommun, Norrtälje kommun, DHI, Ecoloop och VERNA

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED RÅÅN

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED RÅÅN Bakgrundskarta Lantmäteriet ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED RÅÅN Sträckan från Sireköpinge till mynningen i Öresund Rapport nr: 28, 2014-10-31 2 Projekt: Uppdaterad översvämningskartering Arbetet är utfört

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010 i Karlstad 4 6 maj. Mats Andréasson, SWECO, Göteborg mats.h.andreasson@sweco.se

Gatukontorsdagar 2010 i Karlstad 4 6 maj. Mats Andréasson, SWECO, Göteborg mats.h.andreasson@sweco.se Gatukontorsdagar 2010 i Karlstad 4 6 maj Mölndalsån ett helhetsgrepp Översvämningsproblematik Samarbete över kommungränser Moderna tekniska lösningar Ekonomiskt stöd från MSB Andres Kutti,Gatukontoret

Läs mer

Översiktlig klimatanalys för Landskrona kommun

Översiktlig klimatanalys för Landskrona kommun Landskrona kommun Översiktlig klimatanalys för Landskrona kommun Avseende stigande hav, höga flöden, extrema regn och höga grundvattennivåer idag och i framtiden Bild: AT-foto Uppdragsnummer Lund 2013-02-06

Läs mer

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Barbro Johansson Birgitta Adell, Fortum 35 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 211-5-21 Sten Lindell 21/286/24 1. Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Läs mer

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Kristianstadsslätten är en gammal havsvik med stora ytor av lågt belägna områden. Genom

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN KÄMPERSVIKS HAMN AB DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPDRAGSNUMMER 1351452000 KOMPLETT AV HYDRAULISK MODELLERING AV VATTENDRAGET I KÄMPERSVIK I NULÄGET

Läs mer

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder C-G Göransson, Sweco Environment AB Vattendag Hydrotekniska Sällskapet 30 januari 2013 1 Mölndalsån avrinningsområden Avrinningsområde för Mölndalsån. Oreglerade,

Läs mer

Beräkning av avrinning och flödesdämpning på jordbruksmark En modellstudie i Svartåns avrinningsområde

Beräkning av avrinning och flödesdämpning på jordbruksmark En modellstudie i Svartåns avrinningsområde Joel Dahné, Steve Berggreen-Clausen, Dan Eklund, Ulrika Harbman, Nina Köplin RAPPORT Nr. 2014-37 Beräkning av avrinning och flödesdämpning på jordbruksmark En modellstudie i Svartåns avrinningsområde Bild

Läs mer

Prognosstyrning av Mölndalsån. samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder

Prognosstyrning av Mölndalsån. samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder Prognosstyrning av Mölndalsån samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder 1 Hur kan Mölndalsåns tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt - hur säkerställs en kontrollerad flödesavledning? 2

Läs mer

PROJEKT BYÄLVEN SAMMANFATTANDE RAPPORT. Box 1031 651 15 KARLSTAD. Uppdragsnummer 01027 054 56 74 30

PROJEKT BYÄLVEN SAMMANFATTANDE RAPPORT. Box 1031 651 15 KARLSTAD. Uppdragsnummer 01027 054 56 74 30 PROJEKT BYÄLVEN SAMMANFATTANDE RAPPORT Karlstad den 30 april 2002 HydroTerra Ingenjörer AB Box 1031 651 15 KARLSTAD Uppdragsnummer 01027 054 56 74 30 X:\Uppdrag\Uppdrag 2001\01023 Byälven\Uppdragsredovisning\f-blad.doc

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Rationell produktion av detaljerad översvämningskartering

Rationell produktion av detaljerad översvämningskartering UPTEC W08 014 Examensarbete 20 p Maj 2008 Rationell produktion av detaljerad översvämningskartering Rational production of detailed flood mapping Dan Eklund Referat Rationell produktion av detaljerad översvämningskartering

Läs mer

RAPPORT. Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen MÖLNDALS KVARNBY GBG VATTENSYSTEM

RAPPORT. Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen MÖLNDALS KVARNBY GBG VATTENSYSTEM MÖLNDALS KVARNBY Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen UPPDRAGSNUMMER 1321069 KOMPLETTERING, REGLERINGSSTUDIE M.M. GBG VATTENSYSTEM JONATAN

Läs mer

Vattenföring i Viskan. Sträckan Öresjö-Rydboholm

Vattenföring i Viskan. Sträckan Öresjö-Rydboholm Vattenföring i Viskan Sträckan Öresjö-Rydboholm Rapport nr VISKAN 2002:2 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2004-05-14 Författad av Bengt Nilsson AB Hydroconsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KORT BESKRIVNING

Läs mer

SYSTEMHANDLING Flackarp-Arlöv, fyra spår Förutsättningar för hantering av vattenanknuten infrastruktur PM, 2012-12-07

SYSTEMHANDLING Flackarp-Arlöv, fyra spår Förutsättningar för hantering av vattenanknuten infrastruktur PM, 2012-12-07 Förutsättningar för hantering av vattenanknuten [Delprodukt] Skapad av: Björn Carlqvist, Sebastian Irminger, Sweco Fackansvarig: VA. Interngranskad av Anders Densfelt och Olof Persson Dokumentdatum: 2012-12-07

Läs mer

Namn på utpekad ort: Göteborg Namn på vattendrag/sjö: Mölndalsån Flöde: 50-årsflöde

Namn på utpekad ort: Göteborg Namn på vattendrag/sjö: Mölndalsån Flöde: 50-årsflöde 1(5) Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Mallversion 1.0 2009-09-23 Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga dem? Och vad gör vi med byggnader

Läs mer

Översvämningsrisker längs Funboån

Översvämningsrisker längs Funboån UU UPTEC 11 013 Examensarbete 30 hp April 2011 Översvämningsrisker längs Funboån Flooding risks along Funboån Sofia Thurin REFERAT Översvämningsrisker längs Funboån Sofia Thurin Översvämningar är inte

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Översvämningsutredning Norra Borstahusen etapp 2

Översvämningsutredning Norra Borstahusen etapp 2 Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad Översvämningsutredning Norra Borstahusen etapp 2 Hantering av dagvatten och effekter av framtida klimat Säbybäcken, juni 2012 Uppdragsnummer Göteborg

Läs mer

Osäkerhet vid översvämningskartering

Osäkerhet vid översvämningskartering W 14037 Examensarbete 30 hp November 2014 Osäkerhet vid översvämningskartering av vattendrag En kunskapsöversikt och tillämpning på MIKE 11 Elin Björkman REFERAT Osäkerhet vid översämningskartering av

Läs mer

Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl

Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Berg & GrundSäkring AB Hogenäs Industriområde nr 5 456 91 Kungshamn Norconsult AB Box

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Översvämningskartering längs Gådeån

Översvämningskartering längs Gådeån Översvämningskartering längs Gådeån Sträckan övre Gussjön till mynningen i Södra Sundet, Bottenhavet 2013-11-08 Projekt: Översvämningskartering längs Gådeån Arbetet är utfört på uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

AVBÖRDNINGSKURVOR historik och standardisering

AVBÖRDNINGSKURVOR historik och standardisering AVBÖRDNINGSKURVOR historik och standardisering SMHI - ISO - CEN - WMO Nils Sjödin, Bo Översiktlig process hur flödesdata produceras vid SMHI Mätning/Observation Vattenståndsobservation + Avbördningskurva

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat

Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat KSLA 2013-03-05 2013-03-11 Dimensionering av jordbrukets vattenanläggningar Jordbruksverket Vattenenheten C-J Rangsjö Linköping, 013/19 65 14 Jordbrukets

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i Karlstad, Värmlands län.

Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i Karlstad, Värmlands län. RAPPORT 1(5) Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad Leif Gustavsson 010-2247297 MSB 651 81 KARLSTAD Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i Karlstad, Värmlands

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Skid-VM borde gå i Norge varje gång!

Skid-VM borde gå i Norge varje gång! Skid-VM borde gå i Norge varje gång! SUMMERING; En osannolik händelse? (ikke sannsynlig) SKID-VM ÄR SLUT OCH DET VAR VÄL EGENTLIGEN INGA KONSTIGHETER. Norge vann nästan allt. Sverige vann två guld. MARIT

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar 2015-05-18 2015/955 ANVISNING Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar och exempel Nedan följer anvisningar och kommentarer till respektive fält i blanketten Konsekvensutredning

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 1(15) SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn

Läs mer

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag Varje vinter faller snö över Sverige och bäddar in landet i ett täcke av snö. I södra Sverige omväxlar i regel köldperioder med snö med milda perioder när snön smälter, medan man i norr får ett mer sammanhängande

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Dagvattenutredning Linero-Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Analys av översvämningsrisker i Karlstad

Analys av översvämningsrisker i Karlstad Rapport Nr. 46 Analys av översvämningsrisker i Karlstad Sten Bergström, Jonas German Pärmbild. Bilden föreställer inre hamnen i Karlstad den 25/4 2007. Foto: Sten Bergström, SMHI Rapport Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Översvämningsrisker för Lidköping betydelsen av upplösningen hos höjddata

Översvämningsrisker för Lidköping betydelsen av upplösningen hos höjddata UPTEC W09 00 Examensarbete 0 p Juli 009 Översvämningsrisker för Lidköping betydelsen av upplösningen hos höjddata Flood risk assessment for Lidköping importance of spatial resolution in height data Daniel

Läs mer

Projekt Byälven efter översvämningen hösten 2000

Projekt Byälven efter översvämningen hösten 2000 VATTEN 63:29 40. Lund 2007 Projekt Byälven efter översvämningen hösten 2000 The Byälven project after the flood of year 2000 av TORBJÖRN SVENSSON och FINN MIDBÖE Karlstads Universitet e-post: torbjorn.svensson@kau.se,

Läs mer

Mänsklig påverkan. Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen

Mänsklig påverkan. Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen Mänsklig påverkan Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen Faktorer som påverkar hydrologi och hydraulik Dikning och sjösänkning Kanalisering och rätning Dämning, reglering och överledning Tätortshydrologi

Läs mer

Hydrologi, grunder och introduktion

Hydrologi, grunder och introduktion Hydrologi, grunder och introduktion Disposition Vattnets kretslopp och vattenbalans Mätningar Extremvärden och dimensionering Reglering och annan mänsklig påverkan Vattnets kretslopp och vattenbalans Världens

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län 1 (5) Vatten och avlopp i Kronoberg nu och i ett förändrat klimat Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län Bakgrund Klimatförändringarna är ett faktum, nu är

Läs mer

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Deltagare från SwedPower: Claes-Olof Brandesten Kjell Wester Joakim Evertson Thomas Hedvall Marina Uljanova Romanas Ascila m

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(7) Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Vattnets kretslopp. Arvika

Vattnets kretslopp. Arvika Arvika Lokala klimatscenarier är a och o när man skall anpassa ett samhälle till ett klimat i förändring. Nya klimatscenarier på framtidens regn och vattennivåer har tagits fram speciellt för Arvika kommun.

Läs mer

Skyfall en översikt. Erik Mårtensson erik.martensson@dhi.se

Skyfall en översikt. Erik Mårtensson erik.martensson@dhi.se Skyfall en översikt Erik Mårtensson erik.martensson@dhi.se DHI DHI Sverige AB är en oberoende forsknings- och konsultorganisation med specialiserad kompetens inom områdena vattenförsörjning, avloppsteknik,

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008 Uppsala, den 9 oktober 2008 Myggbekämpning 2008 Sammanfattning 2008 genomfördes tre myggbekämpningsinsatser. Den första bekämpningen omfattade 49 ha av Hallsjön, Huddunge, som svämmades över efter en regnig

Läs mer

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Anna Karlsson Kristianstads kommun 2007-30 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 2007-06-12 Jan Andersson 2007/1071/204 1.1 Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu

Läs mer

Framtidens översvämningsrisker

Framtidens översvämningsrisker -1-1 Framtidens översvämningsrisker Bakgrund Med början våren driver SMHI med medel från Länsförsäkringars Forskningsfond forskningsprojektet Framtidens Översvämningsrisker. Projektet skall pågå till och

Läs mer

Nya mätmetoder inom hydrologin fokus på Vattenföring och flöden Nils Sjödin SMHI Utveckling av mätmetoder Fokus på I går - i dag - i morgon 1) Hur ser vanliga mätproblem ut? 2) Vilka metoder finns? Hur

Läs mer

Skydda dig mot översvämningar

Skydda dig mot översvämningar Skydda dig mot översvämningar Publikationsnummer: 2015:1 (uppdaterad version av 2011:39) Titel: Skydda dig mot översvämningar Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Beställningsadress: Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

SMHIs nya mätmetoder inom hydrologi Flödesmätningar med hydroakustik. Stina Nyman & Mikael Lennermark

SMHIs nya mätmetoder inom hydrologi Flödesmätningar med hydroakustik. Stina Nyman & Mikael Lennermark SMHIs nya mätmetoder inom hydrologi Flödesmätningar med hydroakustik Stina Nyman & Mikael Lennermark Kommentar från föredragshållarna : Utvalda illustrationer kommer från USGS, USA (specifikt gäller det

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Stigande vatten. En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Västra Götalands och Värmlands län

Stigande vatten. En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Västra Götalands och Värmlands län Stigande vatten En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden Västra Götalands och Värmlands län December 2011 Stigande vatten En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(7) Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Johanna Farelius uppdragsledare 2012-03-07 Arbetspaket 1 Historisk analys av översvämningen 2000/2001 Arbetspaket 2

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson UPPDRAG Åbyfors Tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1300884000 UPPDRAGSLEDARE Karin Alenius UPPRÄTTAD AV DATUM 09 PLATS Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö DATUM 2013-12-17 TID 13.00-15.30 NÄRVARANDE Jan

Läs mer

Hydrologins vetenskapliga grunder

Hydrologins vetenskapliga grunder Hydrologins vetenskapliga grunder Vattenbalansens huvudkomponenter Nederbörd Avdunstning Snö Markvatten Grundvatten Sjöar Avrinning 1 Vattenbalansekvationen P = Q + E + M P = nederbörd Q = avrinning E

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm

DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm Mål nr M 1818-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 5514-10,

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson 1. Inledning Rämshyttans fiskevårdsområde ligger på gränsen mellan kommunerna Borlänge, Ludvika och Säter i Dalarna (se figur 1). De tre kommunerna

Läs mer

ÖSTRA ESLÖV, FÖRPROJEKTERING VA

ÖSTRA ESLÖV, FÖRPROJEKTERING VA ÖSTRA ESLÖV, FÖRPROJEKTERING VA Förprojektering rörande VA-hantering för Källeberg och Norregård Rev 2009-12-09 Malmö 2009-10-30 Sweco Environment AB VA system Upprättad av: Lars-Olof Hartzén Pär Svensson

Läs mer

Översvämningssäkerhet

Översvämningssäkerhet Översvämningssäkerhet Hur påverkar ett framtida klimat Karlshamns kommun? En rapport av: Daniel Karlsson (Naturvårdsingenjör) Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-enheten november 2006 Karlshamns Kommun Sammanfattning

Läs mer