Referensuppdrag översvämningskartering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensuppdrag översvämningskartering"

Transkript

1 Referensuppdrag översvämningskartering Länsstyrelsen Västernorrland, 2013 Översvämningskartering av Gåde å (Lst Västernorrland Ref: ) Detaljerad översvämningskartering av Gåde å nära Härnösand, för vattenföringar med återkomsttid 20, 50 och 100 år, i dagens klimat och enligt framtida klimatscenarier samt för dimensionerande flöde flödesklass I (Bhf). Hydrodynamisk modellering med MIKE 11, terränganalys med Ny Nationell Höjdmodell i ArcGIS, kartering av översvämningsytor. Fältmätning av ytnivåer, dämmande strukturer och forspartier. Kartunderlag: Lantmäteriet. Ängelholms kommun, 2013 Detaljerad översvämningskartering längs Rönne å (SMHI 2012/2179/9.5) Uppdatering av tidigare genomförd detaljerad översvämningskartering för Rönneås sträckning genom Ängelholm med Ny Nationell Höjdmodell. Den hydrauliska modellen MIKE11 användes för beräkningarna och det geografiska modellverktyget ArcGIS för sammanställning av kartmaterialet. Vindpåverkan av vattenståndet i Skälderviken samt framtida klimatpåverkan av flöde och vattenstånd infogades. Nuvarande havsnivåer med långa återkomstider framtagna med data som inkluderar Adventsstormen från Framtida havsnivåer och flöden med långa och korta återkomsttider beräknade enligt senaste metodik. Ny modellkörning med nya randvillkor för framtida flöden och vattenstånd och nya översvämningskartor presenterades och levererades i tryckt form och som digitala shapefiler med NNH som underlag. 1

2 Vimmerby kommun, 2012 Översvämningskartering längs Stångån genom Vimmerby, (SMHI 2012/150/9.5) Flödes- och ytnivåberäkning med flödesmodellerings-verktyget HEC-RAS samt översvämningskartering av Stångån i Vimmerby kommun inför planerad byggnation av värmeverk. Terränganalys och översvämningskartering med detaljerad höjddata (Lantmäteriets Nya Nationella Höjdmodell). Fältmätning av ytnivåer och flöden för kalibrering samt inmätning av bottensektioner och broar. Resultatet presenterades i rapportform med beskrivande tabeller, diagram och kartor. Kompletterande beräkningar av klimatpåverkade flöden och återkomsttider vid kritiska nivåer och flöden utfördes. Kartunderlag: Lantmäteriet. Tanum kommun, 2012 Översvämningsrisker i Grebbestad (SMHI 2011/2022/204) Riskerna för översvämning till följd av höga havsvattenstånd i Grebbestad utreddes. Dagens och framtida höga vattenstånd beräknades, översvämningsytor genererades utifrån detaljerad höjddata (Lantmäteriets Nya Nationella Höjdmodell) och presenterades i kartor. Samman-fattning av berörda byggnader och infrastruktur. Kartunderlag: Lantmäteriet. 2

3 Geom: Viskan_OOKMarkBoras2011DamRH2000myn Main Channel Distance (m) Flow: st_ookborasm arkrh2000_klim Legend WS Bhf WS HQ200klim WS HQ100klim WS HQ50klim WS HQ25klim WS HQ10klim WS HQ5klim WS MQklim WS MLQklim Ground OWS HQ100klim OWS Bhf Lerums kommun, 2011 Beräknade vattenföringar och vattenstånd i Säveån genom Lerum och Floda (SMHI 2011/1119/204) Vattenstånd beräknades med ythydraulisk modellering för hög- medelhög- och medelvattenföring i dagens klimat och enligt framtida klimatscenarier. Översvämningsskikt för högvattenscenarierna genererades med terränganalys av lokal höjddata- Vattenvårdsenheten Länsstyrelsen Västra Götaland, 2011 Modellkonvertering av ytvattenhydrauliska modeller av Viskan (SMHI 2011/1511/204) Konvertering och sammanfogning av 3 befintliga modeller (1 översiktlig modell av hela Viskan samt 2 detaljerade modeller för sträckorna genom Borås respektive Marks kommun) från modellmiljö MIKE11 till HEC-RAS och simulering av flera karaktäristiska flöden inklusive Bhf (dimensionerande flöde för flödesklass I-dammar) och framtida flöden baserade på kimatscenarioensembler, samt översvämningskartering och modellutvecklingsförslag. Projektet inkluderar höjdsystemkonvertering genom kontinuerlig jämförelse av geoidmodeller, frekvensanalys av flödesserier, beräkning och simulering av klimatförändrade flöden, konvertering av modelldata (sektioner, strukturer; broar och dammar), terränganalys och översvämningskartering. Viskan2011 Plan: st_ookborasmarkdamrh2000myn_klim Geom: Viskan_OOKMarkBoras2011DamRH2000myn Flow: st_ookborasmarkrh2000_klim River = Viskan Reach = C.Oresjo-Lillan Damm9.Algarden Viskan2011 Plan: st_ookb orasmarkdamrh2000myn_klim 150 Legend 145 WS Bhf WS HQ200klim WS HQ100klim WS HQ50klim Elevation (m) WS HQ25klim WS HQ10klim WS HQ5klim WS MQklim Elevation (m) WS MLQklim Ground 130 Bank Sta Station (m) B.M o l a r p V i s 750 JuncAB k an juncbc * B.Lovasen 3

4 Ale kommun, 2010 Översvämningskartering av högvattensituationer i Göta älv Ale kommun (SMHI 2010/2067/207) Översvämningssekvenser i kartform längs Göta älv i Ale kommun med 0.5 timupplösning gjordes för förloppet under stormen Gudrun, baserad på beräkningar med tvådimensionell hydrodynamisk flödesmodell (Delft3D). Kartering av framtida klimatpåverkade högflöden. Kartanalys och geoprocessing med Pythonprogrammering. Kartunderlag: Lantmäteriet Södermanlands länsstyrelse, 2009 Hydrauliska effekter av våtmarksresturering längs Kilaån (SMHI 2009/263/204) Inför eventuella återställanden av 3 st våtmarker längs Kilaån sattes ca 30 km av vattendraget genom Kiladalen till mynningen i Stadsfjärden vid Nyköping upp med HEC-RAS för modellering av flöden och nivåer och simulering av åtgärder i form av tröskelanläggningar i våtmarkernas utlopp. Hydrologisk beräkning av dimensionerande hög- och lågvattenföring. Endimensionell flödesberäkning och översvämningskartering baserad på laserscannad terräng gjordes för ett antal scenarier. Uppdraget innefattade även fältmätningar Legend Kal Kal MQ Q100 Ground OBS Kal Elevation (m) Br... Bro2... Bro20 Ko... Bro19 Koloni... Bro 18 Gångb... Bro17 Åby... Bro 16 Back... Bro15 Palstorp Bro14 Jogersta Bro13 Tuna Bro12 Gummersta Bro11 Berga-Tuna Bro10 Törsta Bro9 Kärrsta Löv Bro8 Jvgsbro Jön Bro7 nedstr Hann Bro5 Kälkesta Bro4 Sjukälla Bro3 Råsta Bro2 Stora lida Bro1 Sammanfl Vr Main Channel Distance (m) 4

5 Sundsvalls kommun, 2009 Hydraulisk modellering av Selångersån genom Sundsvall (SMHI 2009/855/202) Endimensionell flödes- och nivåmodellering av Selångersån genom Sundsvalls kommun. Simulering av översvämningssituationen 2001, modellering av högflödesscenarier i kombination med högt havsvatten samt översvämningskartering med laserscannat terrängunderlag. HEC-RAS användes, terränganalys av laserskannad punktdata och geoprocessing i ARCGIS. Hydrologisk modellering med HBV-modellen, uppsättning av hela Selångersåns avrinningsområde, dimensionerande flödesberäkning för historiskt klimat och framtida klimatscenarier. Mora kommun, 2009 Översvämningskartering längs Österdalälven genom Mora (SMHI 2008/1187/204) Översvämningskartering baserad på detaljerat terrängunderlag av högflöden i Österdalälven och högvattenstånd i Siljan och Orsasjön. Beräkning av dimensionerande flöden. Flödes-, nivå- och strömhastighetsmodellering samt simulering av nivåeffekter vid muddring med HEC-RAS. 5

6 Linköpings och Norrköpings kommuner, Detaljerad översvämningskartering längs Stångån och Motala ström i samband med översikts- och detaljplanering i nära anslutning till dessa vattendrag. Översvämningarnas utbredning beräknas vid tre olika scenarier; 100-, och årsflöden. Dessutom beräknas tendensen i framtida klimatpåverkade flöden och havsvattenstånd. Svedala kommun. Detaljerad översvämningskartering längs Sege å genom Svedala i samband med översikts- och detaljplanering i nära anslutning till Sege å. Översvämningarnas utbredning beräknades vid tre olika scenarier; historiska 10- och 100-årsflöden samt vid ett framtida klimatpåverkat 100-årsflöde. Ängelholms kommun. Detaljerad översvämningskartering längs Rönne å genom Ängelholm. En fördjupning av tidigare genomförd översiktlig kartering. I beräkningsscenarierna har hänsyn tagits till vindpåverkan på havsvattenståndet i Skälderviken samt framtida klimatpåverkan på flöden och havsvattenstånd. Östhammars kommun. I samband med planering av bebyggelse i centrala Östhammar har SMHI tagit fram översvämningskartor för utbredningen vid 100-årsvattenståndet i havet enligt dagens klimat och i framtida klimat. I beräkningarna av extrema havsvattenstånd har hänsyn tagits till snedställning på grund av kraftig vind. Kungsbacka kommun. Kartering av översvämningsutsatta områden utmed Kungsbackaån. Beräkning av vattenståndsnivåer görs utifrån ett 100-årsflöde och med hänsyn till havsvattenståndet (inklusive snedställning pga. kraftig vind) samt det framtida klimatets beräknade effekt på havsnivån. Planeringsunderlag till fördjupad översiktsplan. Vägverket Region Väst. Översvämningsstudier för att analysera sårbarhet och risker som kan medföra allvarliga störningar i vägtransportsystemet. Översvämningshändelserna i Tjeckien år 2002 överfördes, i form av modifierade nederbördsvolymer på ett område i Mälardalen, varefter översvämningsutsatta områden utmed de större vattendragen analyserades. Örebro kommun. Detaljerad översvämningskartering vid Svartåns utlopp i Hjälmaren i samband med bebyggelseplanering. Översvämningsytornas utbredning beräknades vid två olika återkomsttider; 100 och 1000 år, kombinerat med snedställning vid situation med kraftig vind. 6

7 Österåkers kommun. Detaljerad översvämningskartering längs Österåkers kommuns kust och längs Åkers kanals vid mynningen i havet. Översvämningsstudien gjordes dels med ett havsvattenstånd med återkomsttiden 100 år och dels med ett framtida högre havsvattenstånd med hänsyn till klimatförändringen. I båda fallen kombinerades med 100-årsflöden i Åkers kanal och snedställning vid kraftig vind. Resultaten användes i kommunens fördjupade översiktsplan. Referensuppdrag klimatunderlag för riskanalys Helsingborgs kommun. Tillsammans med SGI har SMHI gjort en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys avseende naturolyckor som underlag för översiktsplan för Helsingborgs kommun. Det som studerats i utredningen är konsekvenser av förändrat klimat med stigande havsnivå och ökad nederbörd när det gäller risker för översvämning, erosion samt skred och ras. Haninge kommun. I samband med att ta fram ett underlag för beslutsfattande för framtida bebyggelseplanering i kommunen har olika klimatparametrars påverkan studerats. De parametrar som studerats är havsvattenstånd, nederbörd och flöden, för dagens klimat och framtida klimat. Tyresö kommun. En studie som beskriver hur olika klimatparametrar påverkar Tyresö kommun eller kan komma att göra det i framtida klimat. Rapporten ska användas som beslutsunderlag i samband med framtida bebyggelseplanering. De parametrar som studerats är havsvattenstånd, nederbörd och flöden. Översvämningskartor har tagits fram för utbredningen vid 100-årsvattenstånd i havet, både enligt dagens klimat och vid ett framtida havsvattenstånd med hänsyn till klimatförändringen. Nynäshamns kommun. Som ett underlag till kommunens översiktsplan har SMHI beskrivit hur olika klimatparametrar påverkar Nynäshamns kommun eller kan komma att göra det i framtida klimat. De parametrar som studerats är havsvattenstånd, nederbörd och snödjup. Översvämningskartor har tagits fram för utbredningen vid 100-årsvattenstånd i havet, både enligt dagens klimat och vid ett framtida högre havsvattenstånd med hänsyn till klimatförändringen. Göteborgs Stad. Klimatunderlag för sårbarhetsanalys. Utredningen innebar att genomföra en riskanalys av utvalda väderhändelser i Göteborgsområdet, sådana som bedöms kunna innebära allvarliga konsekvenser inom den kommunala verksamheten som rör energisektorn, bebyggelse, vatten och avlopp samt kommunikation. Resultaten utgjorde klimatunderlag för Göteborg Stads risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet innebar att beräkna/bedöma sannolikheter och risker för att dessa extrema händelser skall inträffa. De händelser som blev analyserade bygger på parametrarna vattenstånd, regnmängder, snö, torka, underkylt regn och hagel samt vindar. 7

8 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut NORRKÖPING Tel Fax

Riskanalys och åtgärdsplanering på kommunal nivå

Riskanalys och åtgärdsplanering på kommunal nivå Riskanalys och åtgärdsplanering på kommunal nivå Erik Mårtensson, DHI Sverige AB erik.martensson@dhi.se Översikt Kort info om DHI Regional klimatanalys Vad från den kan användas som underlag vid fysisk

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog UPPDRAG Modellering av översvämning i Höje å UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Fredrik Wettemark UPPRÄTTAD AV Johanna Lindeskog DATUM INLEDNING Höje å flyter genom de tre kommunerna Lomma, Lund och Staffanstorp

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

PM Hydrologi. Dimensionerande vattenstånd i Mortsbäcken

PM Hydrologi. Dimensionerande vattenstånd i Mortsbäcken 1(5) PM Hydrologi Dimensionerande vattenstånd i Mortsbäcken 2011-02-24 Utredning för detaljplan för fastigheter Björkfors 1:5 (del av), 1:448, 1:819, 1:850 m fl Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering längs Svartån, biflöde till Motala ström

Översiktlig översvämningskartering längs Svartån, biflöde till Motala ström Mjölby SRV D-nr 249-5416-2001 SMHI D-nr 2001/562/204 Översiktlig översvämningskartering längs Svartån, biflöde till Motala ström sträckan från Öringe till utloppet i Roxen Projekt: Översiktlig översvämningskartering

Läs mer

Översiktlig Översvämningskartering utmed Tidan. Hur kan vi förbereda oss?

Översiktlig Översvämningskartering utmed Tidan. Hur kan vi förbereda oss? Översiktlig Översvämningskartering utmed Tidan. Hur kan vi förbereda oss? Barbro Näslund-Landenmark 054-135050 barbro.naslund-landenmark@srv.se Enheten för bebyggelse och miljö Avdelningen för olycksförebyggande

Läs mer

Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp

Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE BASIN modellen testad på Åbyån i Södertälje Stockholm Västra Götaland Skåne Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE

Läs mer

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Barbro Näslund-Landenmark, MSB Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete barbro.naslund-landenmark@msb.se Magnus Jewert, Norconsult magnus.jewert@norconsult.com

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 Preliminärhandling Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

För Göta Älv har istället planeringsnivåer tas fram för de olika havsnivåpeakar som uppstår i samband med storm, exempelvis som vid stormen Gudrun.

För Göta Älv har istället planeringsnivåer tas fram för de olika havsnivåpeakar som uppstår i samband med storm, exempelvis som vid stormen Gudrun. PM Uppdrag Planeringsnivåer längs Göta Älv och Kvillebäcken Kund Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad PM nr 1320001782-05-025_1_Planeringsnivåer_längs Göta_Älv_och_Kvillebäcken Datum 2015-02-27 Till

Läs mer

Hydraulisk modellering av Selångersån genom Sundsvall

Hydraulisk modellering av Selångersån genom Sundsvall Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Dan Eklund Sundsvalls kommun 2009-79 Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Kerstin Andersson, Sten Lindell 2010-02-18 2009/855/202 1.1 Hydraulisk modellering

Läs mer

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Rapport Nr. 2008-59 Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Ekaterini Kriezi och Walter Gyllenram Pärmbild. Bilden föreställer Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: E. Kriezi och

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys översvämning fördelningsstation F3 E.ON Osmundgatan, Örebro 2014-11-28. Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin

RAPPORT. Riskanalys översvämning fördelningsstation F3 E.ON Osmundgatan, Örebro 2014-11-28. Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin RAPPORT F3 E.ON Osmundgatan, Örebro 2014-11-28 Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin RAPPORT F3 E.ON Osmundgatan, Örebro Kund E.ON Elnät Sverige AB Östra Promenaden 5 601 71 Norrköping Konsult

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning I början Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) till högteknologisk, tillämpad forskning SMHI en myndighet under

Läs mer

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor Regler och riktlinjer för ansökan Foto omslag: Exempel på förebyggande åtgärd mot översvämning, Kristianstad. Skydd av bebyggelse utmed Helge å.

Läs mer

SRV KD-11974-1-0 SMHI D-nr 9902-0142/204

SRV KD-11974-1-0 SMHI D-nr 9902-0142/204 Insjön Insjön Arbetet är utfört på uppdrag av Statens Räddningsverk Norrköping december 1999 Projekt: Översiktlig översvämningskartering Rapport nr. 11 SRV KD-11974-1-0 SMHI D-nr 9902-0142/204 Sveriges

Läs mer

Detaljplan för DEL AV BRANÄS 4:22 M FL (Branäsdalen Centrum)

Detaljplan för DEL AV BRANÄS 4:22 M FL (Branäsdalen Centrum) Datum Antal sidor Diarienummer 2012-03-07 16 MBR 2011.1243.214 Detaljplan för DEL AV BRANÄS 4:22 M FL (Branäsdalen Centrum) Torsby kommun Värmlands län Rapport om risk för översvämning i Branäsdalen Jon

Läs mer

Nyhetsbrev. Projekt SEAREG avslutas. Slutseminarium för den svenska delen. Konferens I DET HÄR NUMRET

Nyhetsbrev. Projekt SEAREG avslutas. Slutseminarium för den svenska delen. Konferens I DET HÄR NUMRET Nyhetsbrev Årgång 2, Nummer 1 mars 2005 Projekt SEAREG avslutas Ett avslutande projektmöte hölls i Tallin 3-5 mars 2005 med ca 30 deltagare från 8 europeiska länder. Det INTERREG IIIB-finansierade projektet

Läs mer

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 Koncept 10 november 2014 Uppdrag: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11 Knislinge, 257586 Titel på rapport: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11

Läs mer

Översvämningsbedömning av del av fastighet Almekärr 3:48

Översvämningsbedömning av del av fastighet Almekärr 3:48 Översvämningsbedömning av del av fastighet Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar

Läs mer

Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun

Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Stockholm Vatten VA AB Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Uppdragsnummer Växjö 2010-01-10 12801201 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600

Läs mer

Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se 031-60 59 45

Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se 031-60 59 45 Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se 031-60 59 45 Fysisk påverkan Påverkan på kontinuiteten Möjlighet till spridning och fria passager

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Lilla Edets kommun Klimatanpassning av Lödöse Utredning av översvämningsrisker Uppdragsnummer 1321160 Göteborg 2014-01-08 Sweco Environment AB Västra regionen Mats Andréasson Andreas Karlsson Elin Norbäck

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad har inhämtat simuleringsresultat från MSB för 100 års, 200 års och beräknat högsta flöde (BHF).

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad har inhämtat simuleringsresultat från MSB för 100 års, 200 års och beräknat högsta flöde (BHF). PM Uppdrag Hydromodell för Göteborgs Stad Kund Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad PM nr 1320001782-05-022_1_Planeringsnivåer_längs_åarna Datum 2014-12-03 Till Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Från

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för fördjupad översiktsplan

Översiktlig geoteknisk utredning för fördjupad översiktsplan LAHOLMS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Planerat exploateringsområde söder om Lagan mellan Trulstorp och Åmot Översiktlig geoteknisk utredning för fördjupad översiktsplan Delrapport 2, Geoteknisk PM Datum:

Läs mer

Kostnadsnyttoanalys för mot skred och ras

Kostnadsnyttoanalys för mot skred och ras Kostnadsnyttoanalys för mot skred och ras För att beräkna skredrisk måste skredsannolikheten och skredkonsekvenserna vägas samman. I tre fallstudier har kostnadsnytto analys genomförts för utförande av

Läs mer

Vad är en översvämning?

Vad är en översvämning? ÖVERSVÄMNING Vad är en översvämning? Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämning kan dels ske utmed vattendrag, men också drabba

Läs mer

Översvämningskartering Tegelholmen, Snickarudden och Garngården i Jonsered

Översvämningskartering Tegelholmen, Snickarudden och Garngården i Jonsered Översvämningskartering Tegelholmen, Snickarudden och Garngården i Jonsered Garngården i Jonsered Beställare: JM Gårdatorget 2 412 50 Göteborg Beställarens representant: Andreas Kandre Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Gävleborgs län. Kartering av översvämning och erosion vid Storsjön med ny nationell höjdmodell

Gävleborgs län. Kartering av översvämning och erosion vid Storsjön med ny nationell höjdmodell Gävleborgs län Kartering av översvämning och erosion vid Storsjön med ny nationell höjdmodell Kartunderlag omslag Lantmäteriet, 2010. Ur GSD-Produkter ärende 106-2010/188-x LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG Kartering

Läs mer

2008-10-03. Avrapportering KRÖS. Utredning av klimatrelaterade ras-, översvämnings- och skredkänsliga områden i Tyresö kommun

2008-10-03. Avrapportering KRÖS. Utredning av klimatrelaterade ras-, översvämnings- och skredkänsliga områden i Tyresö kommun 2008-10-03 Avrapportering KRÖS Utredning av klimatrelaterade ras-, översvämnings- och skredkänsliga områden i Tyresö kommun Förord Denna rapport har arbetats fram på uppdrag av Kommunstyrelsen i Tyresö

Läs mer

Naturolyckor på EU:s och Sveriges Agenda

Naturolyckor på EU:s och Sveriges Agenda Naturolyckor på EU:s och Sveriges Agenda Barbro Näslund-Landenmark expert naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig

Läs mer

Vattenståndsberäkningar Trosaån

Vattenståndsberäkningar Trosaån UPPDRAG Infart västra Trosa UPPDRAGSNUMMER 2203080 UPPDRAGSLEDARE Mats Pettersson UPPRÄTTAD AV Anders Söderström DATUM GRANSKAD AV Anders Söderström Vattenståndsberäkningar Trosaån Samtliga nivåer anges

Läs mer

Uppbyggnad och tillämpning av en vattendragsmodell för Emån Ola Nordblom Lars-Göran Gustafsson Mona Sassner Paul Widenberg. Holsbybrunn

Uppbyggnad och tillämpning av en vattendragsmodell för Emån Ola Nordblom Lars-Göran Gustafsson Mona Sassner Paul Widenberg. Holsbybrunn Uppbyggnad och tillämpning av en vattendragsmodell för Emån Ola Nordblom Lars-Göran Gustafsson Mona Sassner Paul Widenberg Holsbybrunn 2016-03-09 DHIs uppdrag Bygga upp en vattendragsmodell som beskriver

Läs mer

Uppdrag beträffande strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Uppdrag beträffande strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Regeringsbeslut I:11 2014-04-16 M2014/1093/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag beträffande strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt

Läs mer

informationsmöte NATUR

informationsmöte NATUR Arbetsgrupp Uppströms Sommen informationsmöte NATUR Onsdag 11 december kl. 18 Kommunhuset, Stora sammanträdesrummet Trots arbete med att minska vår klimatpåverkan står det klart att klimatförändringarna

Läs mer

Broprojektering - En handbok VV Publ 1996:63 Bilaga 3 123 Bilaga 3 Kostnader för bankpålning och påldäck Syftet med diagrammen är att på ett snabbt och enkelt sätt få fram en ungefärlig kostnad för bankpålning

Läs mer

Utredning om principåtgärder för att förhindra översvämningar i centrala Uddevalla. - Lokal klimatanpassning genom skyddsförebyggande åtgärdsplanering

Utredning om principåtgärder för att förhindra översvämningar i centrala Uddevalla. - Lokal klimatanpassning genom skyddsförebyggande åtgärdsplanering Uddevalla kommun Översvämningsutredning Uppdragsnummer 1321070 Utredning om principåtgärder för att förhindra översvämningar i centrala Uddevalla - Lokal klimatanpassning genom skyddsförebyggande åtgärdsplanering

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

Klimatförändringar och samhället. 18 november 2015 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatförändringar och samhället. 18 november 2015 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Klimatförändringar och samhället 18 november 2015 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Vad händer med klimatet? Vad har vi observerat? Sveriges temperatur och nederbörd från1860

Läs mer

Yttrande över remiss - Slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)

Yttrande över remiss - Slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) 2008-01-17 Vår ref: 2007/2109/184 Er ref: M2007/4227/Mk Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över remiss - Slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)

Läs mer

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Slutrapport Arbetsgrupp för klimatanpassning inom byggnader och byggnadskonstruktion (augusti 2011 februari

Läs mer

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Innerstad Detaljplaner Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Stad oktober 2013 Denna rapport har skapats inom DHI Ledningssystem som är certifierat av DNV i enlighet

Läs mer

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige?

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Anna Edman, SMHI Mätningar Modeller Scenarier IPCC SMHI Rossby Centre Globalt regionalt lokalt Mölndal 13 december 2006 Foto Nils Sjödin, SMHI Gudrun den 8 januari

Läs mer

Anpassning till ett förändrat klimat

Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat 2008/09:162 Beslut i riksdagen juni 2009 Länsstyrelserna ges uppdraget att på regional nivå

Läs mer

RAPPORT. Klimat- och sårbarhetsutredning för Upplands Väsby kommun UPPDRAGSNUMMER 1141418000 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN V1.1 2015-04-30

RAPPORT. Klimat- och sårbarhetsutredning för Upplands Väsby kommun UPPDRAGSNUMMER 1141418000 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN V1.1 2015-04-30 UPPLANDS VÄSBY Klimat- och sårbarhetsutredning för Upplands Väsby kommun UPPDRAGSNUMMER 1141418000 V1.1 SABAH AL-SHIDIDI (UL för 1141418000) ROBERT ELFVING (UL för 1141350000) KARIN LINDSTEN ANDREAS GYLLENHAMMAR

Läs mer

Riktlinjer för byggande nära vatten. Antagen i Miljö- och byggnadsnämnden den

Riktlinjer för byggande nära vatten. Antagen i Miljö- och byggnadsnämnden den Riktlinjer för byggande nära vatten Riktlinjer för byggande nära vatten Sammanfattning - syftet med riktlinjer för strandnära byggande Syftet med riktlinjerna är att ny bebyggelse ska få en lämplig placering

Läs mer

Åtgärdsarbete för renare vatten

Åtgärdsarbete för renare vatten Åtgärdsarbete för renare vatten Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram och annan åtgärdsplanering Iréne Lundberg Tyresåns vattenvårdsförbund Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tyresö kommun 17 december

Läs mer

Underlag för samordnad beredskapsplanering för höga flöden och dammbrott i Ångermanälven

Underlag för samordnad beredskapsplanering för höga flöden och dammbrott i Ångermanälven Underlag för samordnad beredskapsplanering för höga flöden och dammbrott i Ångermanälven 2015-03-06 Dorotea Kommun 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PROJEKTETS ORGANISATION... 4 3. FÖR VILKA

Läs mer

Översvämningar vårt ansvar för ett gemensamt samhällsbyggnadsproblem Vattendagen den 30 januari 2013

Översvämningar vårt ansvar för ett gemensamt samhällsbyggnadsproblem Vattendagen den 30 januari 2013 Översvämningar vårt ansvar för ett gemensamt samhällsbyggnadsproblem Vattendagen den 30 januari 2013 Christine Andersson Jurist, LRF Konsult (Malmö) Översvämningsdirektiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(5) Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Vågmodellering Kinneviken

Vågmodellering Kinneviken Dimensionerande underlag Uppdragsnummer Göteborg 2014-03-31 12802546 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ MALMÖ Org. Nr. 556550-9600 Drakegatan 6 Svartmangatan 18 Honnörsgatan 16 Södra Tullgatan 4 Box

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

Sårbarhetskartering vattendrag

Sårbarhetskartering vattendrag Sårbarhetskartering vattendrag Per Danielsson, SGI per.danielsson@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Göta älv utredning 2 Göta älv utredning Surte 1950 Tuve 1977 Göta 1957 3 Göta älvutredningen

Läs mer

Underlag för samordnad beredskapsplanering avseende dammbrott i Lagan

Underlag för samordnad beredskapsplanering avseende dammbrott i Lagan STATKRAFT SVERIGE AB Underlag för samordnad beredskapsplanering avseende dammbrott i Lagan Uppdragsnummer 2156083 Stockholm 2013-12-18 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PROJEKTETS ORGANISATION

Läs mer

Fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat - Rekommendationer för strandnära byggnationer

Fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat - Rekommendationer för strandnära byggnationer Fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat - Rekommendationer för strandnära byggnationer Fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat Rekommendationer för

Läs mer

Översvämningsutredning Barkabystaden II

Översvämningsutredning Barkabystaden II Järfälla kommun Översvämningsutredning Barkabystaden II Detaljerad översvämningskartering inom planområdet Barkabystaden II genom hydraulisk modellering i MIKE Urban FLOOD Uppdragsnummer Stockholm 2014-05-08

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige

Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige 2 MSB:s kontaktpersoner: Cecilia Alfredsson, 010-240 50 82 Ulrika Postgård, 010-240 50 33 Publikationsnummer MSB 973-februari 2016 ISBN 978-91-7383-641-8

Läs mer

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2 Investeringsdivisionen Projektdistrikt Mitt Handläggare (konsult) Granskad (konsult) Rev Diarienummer F08-10130/SA20 Godkänd (konsult) Rev Dokumentnummer 9651-05-025a Datum Göran Johanna Johanna 2009-04-20

Läs mer

Växjö - Europas grönaste stad!

Växjö - Europas grönaste stad! Växjö - Europas grönaste stad! En klimatsmart kommun Klimatsäker? EU-projektet CLIPART 1. Mitigation 2. Adaptation Klimatanpassningsplan Hur påverkas kommunens verksamheter av klimatförändringarna? Sårbarheter?

Läs mer

Göta älvutredningen (GÄU) 2009-2011

Göta älvutredningen (GÄU) 2009-2011 Göta älvutredningen (GÄU) 2009-2011 SGI, Varia 565, 2006 Ruukki 2009-11-18 1 Göta älvutredningen (GÄU) Regeringsuppdrag med syfte att öka kunskapen om skredförhållandena längs Göta älvdal. För att kunna

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - KONSULTUPPDRAG:

OFFERTFÖRFRÅGAN - KONSULTUPPDRAG: Göran Lundberg Dnr KSL 2010/0047 OFFERTFÖRFRÅGAN - KONSULTUPPDRAG: ROBUST OCH KLIMATSÄKRAD DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING INOM Vatten och Avloppssamverkan inom Stockholms län (via dess VAS-kommitté) i samarbete

Läs mer

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Håkan Nilsson Kalmar läns museum Rapport 2007 Sammanfattning Denna kulturhistoriska utredning av ett område,

Läs mer

Framtidsklimat i Östergötlands län

Framtidsklimat i Östergötlands län KLIMATOLOGI Nr 23, 2015 Framtidsklimat i Östergötlands län enligt RCP-scenarier Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra

Läs mer

Stigande havsnivå - konsekvenser för fysisk planering

Stigande havsnivå - konsekvenser för fysisk planering Stigande havsnivå - konsekvenser för fysisk planering Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Stigande havsnivå konsekvenser för fysisk planering Länsstyrelserna i Skåne

Läs mer

Fördjupad klimatanalys en del av vattenförsörjningsplanen för Kalmar län Yvonne Andersson-Sköld COWI AB

Fördjupad klimatanalys en del av vattenförsörjningsplanen för Kalmar län Yvonne Andersson-Sköld COWI AB Fördjupad klimatanalys en del av vattenförsörjningsplanen för Kalmar län Yvonne Andersson-Sköld COWI AB Bakgrund Enligt de klimatanalyser som gjorts fram till 2100 (dvs perioden 2071-2100) förväntas generellt

Läs mer

Uppdaterade översvämningskarteringar Riskreducering och Resiliens Copernicus

Uppdaterade översvämningskarteringar Riskreducering och Resiliens Copernicus Uppdaterade översvämningskarteringar Riskreducering och Resiliens Copernicus Barbro Näslund-Landenmark Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Ann-Charlotte Nylén Enheten för lednings- och beslutstödssystem

Läs mer

Anpassning till ett förändrat klimat Jämtlands län. Katarina Fredriksson

Anpassning till ett förändrat klimat Jämtlands län. Katarina Fredriksson Anpassning till ett förändrat klimat Jämtlands län Katarina Fredriksson Jämtlands län en introduktion 8 kommuner 12 % av Sveriges yta. Landarealen omfattar drygt 50 000 km 2. 126 000 invånare,1,4 procent

Läs mer

PM 2009-05-28 Trelleborgs Hamn rådgivning

PM 2009-05-28 Trelleborgs Hamn rådgivning Effekt av utbyggnaden av Trelleborgs Hamn avseende tång och erosion Trelleborgs Hamn planerar att expandera verksamheten och avser därför bygga ut hamnen. Det finns en oro att hamnutbyggnaden påverkar

Läs mer

Nationella behovet av skredriskkarteringar i dagens och framtidens klimat

Nationella behovet av skredriskkarteringar i dagens och framtidens klimat Nationella behovet av skredriskkarteringar i dagens och framtidens klimat Karin Bergdahl, SGI På säker grund för hållbar utveckling Klimatanpassningsanslag 2013 - Anslaget används för klimatanpassningsinsatser

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(6) Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen.

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen. HAVÄNGSVANDRING Söndagen den 7 augusti, kl 10.00 Verkeån och Örakarsfallen. Verkeåns mynning och en blick över Hanöbukten. Vad gör Verkeån så unik. Örakarsfallen med fångstanordning, en historisk bakgrund

Läs mer

Klimat- och sårbarhetsutredningen är klar vad händer nu? Vad sa remissvaren? Vilka förslag hamnar i klimatpropositionen?

Klimat- och sårbarhetsutredningen är klar vad händer nu? Vad sa remissvaren? Vilka förslag hamnar i klimatpropositionen? Klimat- och sårbarhetsutredningen är klar vad händer nu? Vad sa remissvaren? Vilka förslag hamnar i klimatpropositionen? Per Rosenqvist Remissvar (ca 130) Flertalet anser: att utredningen lyckats beskriva

Läs mer

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön Datum Diarie nr 2015-04-28 5.0-1412-0734 Ert datum Er beteckning 2015-02-01, m.fl. 3563-14 537-9859-2014 537-7297-2014 537-5058-2014 537-5346-2014 537-34925-2014 Vår referens Per Danielsson Till Havs-

Läs mer

HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG

HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG Avsedd för Stadsbyggnadskontoret i Göteborg Dokumenttyp Rapport Datum 2015-02-04 Revision 1 HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG MODELLDOKUMENTATION FÖR OMRÅDE B MÖLNDALSÅN OCH SÄVEÅN HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG MODELLDOKUMENTATION

Läs mer

NYNÄSHAMN. - presentation om kommunens miljöarbete

NYNÄSHAMN. - presentation om kommunens miljöarbete NYNÄSHAMN - presentation om kommunens miljöarbete 1 2 Skärgårdskommun nära storstad 26 500 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten ses från fastlandet Stadskärna Landsbygd 100 mil kust 1852 öar

Läs mer

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2010:14 Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Den totala arbetslösheten 1996-2009 (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) har varierat

Läs mer

Rapport Nr 2010-78 Regional klimatsammanställning Stockholms län.

Rapport Nr 2010-78 Regional klimatsammanställning Stockholms län. Björn Stensen, Johan Andréasson, Sten Bergström, Joel Dahné, Dan Eklund, Jonas German, Hanna Gustavsson, Kristoffer Hallberg, Sandra Martinsson, Signild Nerheim och Lennart Wern Rapport Nr 2010-78 Regional

Läs mer

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering Ulrika Postgård Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet

Läs mer

Rapport. Diarienummer 451-570-12. Översvämning utifrån ett förändrat klimat

Rapport. Diarienummer 451-570-12. Översvämning utifrån ett förändrat klimat Rapport Diarienummer 451-570-12 Översvämning utifrån ett förändrat klimat Jämtlands län 2013 Omslagsbild Översvämning i Hammerdalssjön. Foto: Strömsunds kommun. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Maj

Läs mer

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Syfte Detta projekt bygger vidare på tidigare arbeten och

Läs mer

Nissan översvämning 2014

Nissan översvämning 2014 1 Nissan översvämning 2014 Före: 2013 påbörjades en uppdatering av MSB:s översvämningskartering för Nissan (den ursprungliga var från 2002). Under: Augusti 2014. När karteringen var klar men ej överlämnad

Läs mer

Västernorrlands län. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län

Västernorrlands län. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län Västernorrlands län Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län Redovisning av resultat Beskrivande rapport med kartor Kartorna är

Läs mer

Skredrisker i ett förändrat klimat Säveån

Skredrisker i ett förändrat klimat Säveån Skredrisker i ett förändrat klimat Säveån Midsommarföreläsning 2018-06-04 Karin Odén På säker grund för hållbar utveckling Skredrisker i ett förändrat klimat Säveån 1. Introduktion 2. Bakgrund 3. Kartläggningsmetoder

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

SÖDRA STADEN med omgivande kulturlandskap

SÖDRA STADEN med omgivande kulturlandskap FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN SÖDRA STADEN med omgivande kulturlandskap SÄRSKILT UTLÅTANDE 2014-12-10 Kalmar kommun SÄRSKILT UTLÅTANDE utställningens genomförande Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden

Läs mer

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Linköping 2012 Göta älvutredningen 2009-2011 Slutrapport del 1 Beställning

Läs mer

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Linköping 2012 Göta älvutredningen 2009-2011 Slutrapport del 1 Beställning

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ Örestads golfbana under översvämningarna i juli 2007 SWECO Environment AB Södra Regionen Vatten- och miljösystem Fredrik Wettemark

Läs mer

Information om fiskevårdsarbete enligt Jönköpingsmodellen i Gävleborgs län

Information om fiskevårdsarbete enligt Jönköpingsmodellen i Gävleborgs län Information om fiskevårdsarbete enligt Jönköpingsmodellen i Gävleborgs län Syfte Fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län har två huvudmålsättningar: Att så långt som det är möjligt åter länka samman de sjöar

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys

Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap 2008-12-11 LS 0801-0055 Bilaga 2 Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys

Läs mer

Översvämningskartering utmed Testeboån

Översvämningskartering utmed Testeboån Översvämningskartering utmed Testeboån Sträckan från Åmot till utloppet i Bottenhavet Rapport nr: 30, 2015-05-11 2 3 Projekt: Uppdaterad översvämningskartering Arbetet är utfört på uppdrag av Myndigheten

Läs mer

En strömningsmodell för Mälaren förstudie

En strömningsmodell för Mälaren förstudie Mälarens vattenvårdsförbund En strömningsmodell för Mälaren förstudie Uppdragsnummer Lund 2009-04-09 12800254 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan

Läs mer

Klimatanpassning. Underlag till Klimatstrategi för Kristianstads kommun Antagen 2011-09-13

Klimatanpassning. Underlag till Klimatstrategi för Kristianstads kommun Antagen 2011-09-13 Klimatanpassning Underlag till Klimatstrategi för Kristianstads kommun Antagen 2011-09-13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Klimatet förändras och vi måste anpassa oss till det 5 Kommunerna har en viktig roll 6 Kristianstad

Läs mer

Stranderosion och kustskydd

Stranderosion och kustskydd Stranderosion och kustskydd Bengt Rydell Statens geotekniska institut Foto: SMHI Stranderosion i Sverige Översiktlig inventering av områden med - förekomst av erosion - geologiska förutsättningar för

Läs mer