ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015"

Transkript

1 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor. Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för socialt arbete, ESKILSTUNA SAMFÖR (f.d. Samordnat föräldrastöd för barn/ungdomar med funktionsnedsättning) har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet fokuserar på att samordna stöd till föräldrar med barn eller ungdomar med funktionsnedsättning med mål är att ta fram en kvalitetsgranskad modell för ett välfungerande samordnat föräldrastöd. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 0-20 år med olika typer av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Fokus kommer att vara på faktorer som ger barn och ungdomar möjligheter att vara aktiva och delaktiga, underlätta föräldrarnas vardag samt främja olika aktörer att samverka. Projektet genomförs i samarbete mellan Västerås Handikapporganisationers samarbetsråd, Västerås Stad, Sociala nämndernas stab, Pedagogiska nämndernas stab, Västmanlands läns sjukhus, Handikappcentrum. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Hushållningssällskapet Halland, ELDSBERGA Matlabbet har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Målgruppen är förskolebarn, barn på fritidsverksamhete och i särskolan och syftet med projekt är att väcka barnens nyfikenhet och intresse för att smaka och experimentera med olika livsmedel. Tre inspirationsfilmer kommer att produceras samt en handledning till filmerna som extra stöd för pedagogerna/lärarna. Materialet vänder sig till de pedagoger/lärare på de olika verksamheterna som jobbar med barnen och som ska få inspiration, ökade kunskaper och tillgång ett informativt material. Modellen är inspirerad av SAPERE-metoden och ska kunna användas av alla som jobbar med barn och ungdomar. Filmerna ska finnas gratis på webben för nedladdning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 1 (20)

2 Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) Uppsala, UPPSALA Från diagnos till skådespelare har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 FUB Uppsala vill tillsammans med Teater Blanca göra tre kortfilmer utifrån teaterföreställningen Resenärerna. Filmerna ska visa på det arbetssätt som teater Blanka har där möjligheter att skapa blandas med möjligheten att se och ta del av teater. Arbetssättet och metoden, med en dynamisk verksamhet där alla kan bidra efter sin förmåga, har utvecklats under 14 års arbete med teater. Skådespelare gestaltar roller och ingen vikt läggs på diagnos. Skådespelarna framför en pjäs med den professionalitet som en lång och medveten träning och inställning till scenen har gett. Kortfilmspaketet ska distribueras i skola och på teater. Skådespelarna är med i alla processer. Målet är att bemöta fördomar och förutfattade meningar i skolor och andra offentliga rum och att fler ungdomar på sikt kommer att våga pröva sin egen röst. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Sensus Studieförbund Norra Norrland, UMEÅ Brytiga Böcker - ett normkritiskt barnboksprojekt för barn och bibliotek (f.d. Barnbrytande Böcker) har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Målet är att ta fram enkla och bra arbetsmetoder för att förebygga kränkningar och trakasserier bland barn och unga. Dessa ska implementeras främst i biblioteks- och kulturpedagogisk verksamhet och spridas inom skol- och förskoleverksamhet. Målgruppen är barn i ålder 3-11 år. Projektet ska ge bibliotekarier och kulturpedagogisk personal fler verktyg och metoder baserat på en normkritisk pedagogik och normkritisk barnlitteratur att använda i sitt dagliga arbete med barn. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. Kulturens Bildningsverksamhet, SOLNA Rätten till sin identitet ett ungdomsprojekt har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Syftet är att genom berättelser av, med och för ungdomar inom subkulturer, främst Goth lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering, och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Ungdomarna ska arbeta med dessa berättelser och sprida dem för att på så sätt visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till andra aktörer, exempelvis skolan som möter målgruppen. Genom projektet vill man även skapa ett rikstäckande nätverk för målgrupperna. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 2 (20)

3 Forum SKILL, GÖTEBORG Norma har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Föreningen vill starta upp en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner år med psykisk ohälsa för att skapa förutsättning för ett långsiktigt förändringsarbete som ska öka deras förutsättningar för en förbättrad hälsa och ge hållbara vinster för framtiden. Genom projektet ska man ta fram en metod att med kultur som verktyg motverka psykisk ohälsa hos målgruppen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Föreningen Normcreative Settings, STOCKHOLM Normkreativ Certifiering har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Detta samarbetsprojekt syftar till att skapa en certifierad normkreativ utbildning för i första hand unga kvinnor inom kulturbranschen både vad det gäller offentliga och ideella sektorn. Certifieringen ska utformas, tillsammans med främst unga kvinnor som är verksamma eller under utbildning inom kultursektorn. Projektet ska arbeta på två nivåer, dels att på ett individuellt plan ta till vara på de unga kvinnornas erfarenheter och kunskaper kring normkritik, diskriminering och jämställdhet in i utformningen av certifieringen. Men också att påverka på ett strukturellt plan genom att göra certifieringar för målgruppens kommande arbetsplatser och utbildningar. Detta kommer att skapa andra förutsättningar för projektets målgrupp in på arbetsmarknaden och in i utbildningar. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. FUB:s forskningsstiftelse ALA, STOCKHOLM Med delaktighet i sikte har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Målet att öka egenmakten hos personer med utvecklingsstörning och rusta dem för att bättre kunna företräda sig själva i dialoger med kommunala beslutsfattare. Detta sker genom att pröva metoden Delaktighetsmodellen, framtagen av Malmö Högskola och FoU Skåne, på ett nytt sätt. Modellen används i projektet på en ny samhällsnivå, där brukare träffar tjänstemän och politiker i kommunen. Projektet tillgängliggör även utbildningen i Delaktighetsmodellen för personer med utvecklingsstörning, så att dessa kan vara med och leda samtalen. När projektet är genomfört ska modellen finnas som ett etablerat arbetsredskap för direktdialog mellan beslutsfattare och personer med utvecklingsstörning i de deltagande kommunerna, och arbetssättet ska spridas till andra delar av Sverige. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 3 (20)

4 Dyslexiförbundet FMLS, SUNDBYBERG Begripsam ett projekt om kognitiv tillgänglighet har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet vill skapa en utbildning där personer med olika kognitiva nedsättningar får tid och möjlighet att förbereda sig för att själva bli företrädare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I förlängningen ska de kunna påverka produkt- och tjänsteutveckling, samt standards. Projektet vill även testa nya metoder för insamling av brukarerfarenheter från personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Metoderna ska fortsätta att användas av organisationerna, samt myndigheter och företag, efter projekttidens slut. Utbildningen ska förhoppningsvis leva vidare som en folkhögskolekurs. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Afrikagrupperna, STOCKHOLM Den tomma stolen har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Den tomma stolen baseras på ett unikt teatermanus som bygger på intervjuer med de tio pristagarna och människorättsaktivisterna som hittills fått Per Anger-priset. Per Anger-priset är en internationell utmärkelse som instiftades 2004 av den svenska regeringen, och som delas ut för att lyfta fram insatser som främjat demokrati och mänskliga rättigheter. Dramat i projektet ska vara ett interaktivt och föränderligt verk som gymnasieelever själva ska hjälpa till att utforma, utifrån omvärldsanalyser och informationssök kopplade till mänskliga rättigheter. Eleverna ska presentera föreställningen för en stor eller liten publik, och projektet länkas till läroplanen. Från och med vårterminen 2016 är målet att föreställningen ska spelas av och med skolor över hela landet. Projektet kommer att drivas vidare inom Forum För Levande Historias ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Föreningen för Fairtrade Sverige, STOCKHOLM Fairtrade i skolan nationell resurs för hållbart lärande har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet syftar till att ta fram ett digitalt verktyg för att kanalisera och uppmuntra elevers engagemang och handlingsinriktade projekt inom ämnet hållbar utveckling, samt att ge lärare och elever ett sammanhang där de kan jobba med handlingsinriktat hållbarhetsarbete kopplat till läroplanen. Projektet syftar till att bli ett bestående stöd och kommer att drivas vidare inom föreningens ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 4 (20)

5 Syd i Fokus, STOCKHOLM Fäktning för synskadade har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet Fäktning för synskadade är ett samarbetsprojekt mellan Syd i Fokus och LatiCe (Latinamerika i centrum) och projektet ska främja det gemensamma lärandet av fäktning i grupp och att långsiktigt etablera fäktning för synskadade i Sverige. Inte bara som rehabilitering för synskadade/synsvaga utan även som en sport där deltagarna kan tävla mot varandra. Projektet ska ge en gemenskap där synskadade personer med invandrarbakgrund interagerar med synskadade svenskfödda. Under projekttiden ska fäkttränare utbildas, studiecirklar ska anordnas och deltagarna förväntas förbättra sin orientering, rörlighet och kroppsuppfattning genom verksamheten. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysik hälsa. Föreningen Svenska Idébanken i Emmaboda, EMMABODA Idébanken i Emmaboda har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för kulturmöten i Emmaboda, utveckla socialt företagande i kommunen och att erbjuda praktikplatser åt ungdomar och personer med funktionsnedsättningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En mängd aktiviteter anordnas utifrån planering av ungdomar såsom foto- och konstutställningar, workshops, webbradiosändningar, berättarkvällar, poetryslam, rollspelskvällar, stickcaféer, föredrag och studiecirklar, etc. Projektet ska bland annat samarbeta med lokala föreningslivet och ideella krafter, studieförbund, småföretagare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Falkenberg Fontänhus, FALKENBERG Ung Aktiv Kraft har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Ung Kraft är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Falkenbergs Fontänhus och Falkenbergs gymnasieskola. Projektet ska ta fram metoder för hur civilsamhället i samarbete med gymnasieskolan kan arbeta för att motverka studiefrånvaro och/eller studieavbrott bland elever med psykisk ohälsa. Genom att erbjuda individuella stödinsatser ska projektet bidra till att minska elevfrånvaron och antalet elever som lämnar studierna utan slutbetyg. Projektet kommer särskilt att fokusera på så kallade hemmasittare och planerar att arbeta uppsökande för att nå unga i behov av stöd. Målgruppen är unga med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning i åldern 16 till 25 år och Fontänhuset beräknar nå runt 100 gymnasieelever per år. Efter projekttiden ska arbetssätt och metoder implementeras i gymnasieskolans och Fontänhusets verksamheter. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 5 (20)

6 Sveriges Schackförbund, NORRKÖPING Schacknätet har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Sveriges schackförbund har under flera år arbetat med att lära ut schack i låg- och mellanstadieskolor runt om i landet. I takt med att schacken spridits som pedagogisk metod har efterfrågan på verktyg och stöd i undervisningen ökat. Förbundet vill därför, i samarbete med tre pilotskolor samt en referensgrupp av forskare, utveckla en pedagogisk schacksajt för elever och pedagoger. Innehåll och metoder tas fram i nära samarbete med elever och pedagoger som har erfarenhet av schackundervisning i skolan. Inom ramen för projektet vill schackförbundet även undersöka och utveckla idéer kring schacken som ett verktyg för integration. Schacksajten ska ge pedagogisk introduktion till schack men även erbjuda möjligheter till fördjupning samt möjlighet att delta i schacktävlingar online. Projektets målgrupp är barn och pedagoger i låg- och mellanstadiet. Med schacksajten beräknar förbundet kunna nå uppemot elever och pedagoger. Schackförbundet kommer efter projektet att ta ansvar för drift och vidareutveckling av sajten. Nationellt projekt. Sverigefinnländernas arkiv, VÄSTERÅS Ungas Röst Nuorten äänet (fd. Ungdomsdialog med förvaltningsområden för finska) har beviljats stöd med kronor år 2 av 3 Projektet genomförs i nära samarbete med Sverigefinska Ungdomsförbundet. Syftet är att öka ungdomars möjligheter till delaktighet när det gäller minoritetsfrågor. Målgruppen är förvaltningskommunernas minoritetsbarn och ungdomar. För att uppnå detta ska projektet utveckla metoder som stärker minoritetsungdomars möjligheter till inflytande i sina kommuner och samhället i stort. Långsiktigt ska projektet leda till att barn och unga blir representerade i förvaltningsområdenas samrådsgrupper. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Rädda Barnen Österhaninge, ÖSTERHANINGE SPEAK APP Barn och ungas deltagande i lokala beslutsprocesser har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Rädda Barnen Österhaninge ska tillsammans med Haninge kommun, kommunens Ungdomsråd och Rädda Barnens Ungdomsförbund utveckla och säkerställa ungas deltagande och inflytande i beslut och ställningstagande i frågor och ärenden som berör dem. För att uppnå detta ska projektet, med målgruppens medverkan, ta fram en app till mobiler och surfplattor. Appen ska göra det möjligt för målgruppen att delta i processer och i förberedelser av beslut som rör dem. Vidare vill föreningen utveckla beredningsforum där målgruppen deltar i olika planeringsprocesser i relevanta frågor och ärenden. Den primära målgruppen är unga i Haninge kommun från årskurs 6 och upp till 18 år, även yngre barn kan komma att delta i vissa beredningsforum. Sekundär målgrupp är politiker och tjänstemän som i sitt arbete har ansvar för barn- 6 (20)

7 och ungdomsverksamhet i kommunen är även målgrupp för de satsningar som projektet har tänkt genomföra. De modeller för inflytande som tas fram kommer bli en del av kommunens ordinarie verksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention. Svenska COPE-föreningen, MALMÖ MINI-COPE - Hur vill jag att mina föräldrar ska vara? har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektets syfte är att motverka att romska ungdomar hamnar i utanförskap och marginalisering. Målet med projektet är att utveckla nya metoder och utbildningar inom COPE för att förbättra och underlätta relationen mellan tonåringar och deras föräldrar. COPE (Community Parent Education Program) är ett kanadensiskt föräldrar-utbildningsprogram som nu har anpassats till svenska förhållanden och som idag erbjuds på många håll i landet. I takt med att COPE spridits i Sverige, har behov av att anpassa utbildningen till specifika målgrupper uppmärksammats. Projektets målgrupp är romska ungdomar och föräldrar och metoden inkluderar bland annat arbete med att producera ett antal kortfilmer som visar upp konkreta situationer i en tonårsfamilj. Filmerna kommer efter projektet att ingå i COPEs utbildningar runt om i landet. Ett nytt arbetssätt med parallella föräldrar- och tonårsutbildningar planeras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Föreningen Norden, STOCKHOLM Nätaktivisterna (fd. Norden, Nätet och Rasismen) har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektets syftar till att genom antirasistiskt engagemang möta och bemöta rasismen där den finns och sprids - på nätet. Målet är att flera unga ska bli antirasistiska nätaktivister. Inom ramen för projektet skapas ett utbildningskoncept för gymnasieskolor som omfattar nordisk historia och nutid, rasism och rasistiska strukturer, journalistik, yttrandefrihet samt digital aktivism. Utbildningen riktar sig till gymnasieelever på minst 200 skolor runt om i Sverige och totalt beräknar projektet att genomföra utbildningar med ungdomar och via nätet nå ytterligare unga. Verksamheten kommer efter projektets slut att drivas vidare genom att kunskap och metoder implementeras i sökande organisationers ordinarie utbildningsverksamhet samt vid de 200 skolor projektet ska arbeta i. Forumet på nätet drivs av ungdomar, med stöd från organisationerna. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 7 (20)

8 Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), BROMÖLLA I FOKUS har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Projektet syftar till att stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Projektets mål är att öka medvetenheten om rätten till delaktighet för målgruppen hos företrädare, personliga assistenter och andra som finns runt den assistansberättigade. Detta görs bland annat genom att utveckla en metod med bildstöd för vuxna att uttrycka sina åsikter och önskemål rörande sin personliga assistans. Bildstödsmetoden tas fram i nära samarbete med DART och ska via projektet spridas till assistansanordnare, personliga assistenter och anhöriga. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Organiserade Aspergare, HÄRNÖSAND Autistiskt initiativ har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Projektet syftar till att motverka marginalisering och utanförskap för målgruppen högfungerande autister. Målet är att utarbeta ett utbildningskoncept som ökar målgruppens kunskap om sina specialförmågor och hur de kan utvecklas. Parallellt ska utbildningar som riktar sig till arbetsgivare uppmärksamma såväl målgruppens specialkompetenser men även behoven av att arbetsplats och arbetsmiljö anpassas. Inom ramen för projektet byggs en kompetensportal på nätet. Där ska målgruppen genom ett självskattningsverktyg kunna få hjälp att identifiera sina kompetenser och styrkor i förhållande till arbetsmarknaden. På portalen ska deltagarna även kunna följa projektet och utbildningen på distans, lägga upp sin profil samt få handledning från projektets utbildare. Projektet genomförs i Örebro län och föreningen beräknar nå personer ur målgruppen samt ett tiotal arbetsplatser per år. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Glokala Folkbildningsföreningen, MALMÖ TYFON (fd. Vi har rätt) har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet syftar till att utveckla gruppen ensamkommande ungdomars intresse för och kunskaper om det demokratiska samhället, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Projektet är tänkt att belysa och bredda befintliga plattformer och metoder för politisk deltagande i samhället för gruppen målgruppen. Målet är att öka ungdomarnas medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter samt inspirera dem till att uttrycka sina åsikter och idéer om sin situation i samhället. Målgruppen är ensamkommande ungdomar mellan 14 och 21 år, med uppehållstillstånd, i asylprocessen men även de ungdomar som fått avslag på asylansökan och efter det lever som gömda i Malmöregionen. Projektet genomförs i nära samarbete med asylboenden, föreningar och organisationer som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen. Tanken är att verksamheten ska byggas upp så att den på sikt blir självgående, bland annat 8 (20)

9 genom att målgruppen själva blir ambassadörer för och drivande i projektet. Arbetsmetoder kommer att dokumenteras för sedan att spridas regionalt i Skåne samt ev. nationellt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Mellansel Folkhögskola, ÖRNSKÖLDSVIK Taxi A-leg har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Mellansel folkhögskola vill i samarbete med Dyslexiförbundet och Taxiförbundet starta en specialanpassad taxiförarutbildning som riktar sig till personer med dyslexi och svåra inlärningsproblem. Utbildningen inkluderar taxiutbildningens fyra delmoment samt en särskild taxameterutbildning. Målet är att under en treårig period utbilda minst 45 personer med dyslexi och svåra inlärningsproblem. Minst 32 av deltagarna ska inom 6 månader från avslutat utbildning ha erhållit anställning, med eller utan lönebidrag. Efter projekttiden ska taxiförarutbildningen ingå i folkhögskolans ordinarie kursutbud och finansieras med anslag för folkhögskoleutbildning alternativt yrkeshögskoleutbildning. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökad tillträde till arbetsmarknaden. Galka Utveckling och Utbildning, SPÅNGA Unga mot Extremism har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Syftet med projektet är att utveckla och pröva lokalt förankrade metoder för att motverka att unga utvecklar sympatier för extrema religiösa åsikter. Projektet riktar sig till unga somaliska muslimer i Rinkeby. I samarbete med skolor, fritidsgårdar och föräldrar i Rinkeby-Kista och Tensta-Spånga vill föreningen undersöka problemets omfattning och bjuda in till dialog kring demokrati och värdegrund. Metoderna omfattar dialog och workshops med inriktning på värdegrundsfrågor och demokrati, sociala aktiviteter samt diskussionsmöten om hur man kan bemöta påståenden och tolkningar av Koranen och islam. Idén till projektet kommer från föreningens unga som uttryckt en oro för den växande radikaliseringen i området. Föreningen beräknar att över en treårig period kunna nå ca 300 unga mellan 15 och 25 år, ca 30 % av projektets deltagare förväntas vara tjejer. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Förslövs Bygdegårdsförening, FÖRSLÖV Kulturcentralen har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Syftet med detta projekt är att skapa mötesplatser för unga musik-, dans-, och teaterintresserade, inkl. ljud och ljus, som ett alternativ till annan fritidsverksamhet lokalt och i regionen. Målet är att integrera funktionsnedsatta, unga med utländsk bakgrund samt unga som riskerar att hamna i utanförskap i den nya verksamheten i Förslövs nyrenoverade Bygdegård, Ungdomens kulturhus. Där tänker man bl.a. skapa världens största orkester för funktionsnedsatta, arrangera en musikfestival på 9 (20)

10 Norrvikens Trädgårdar i Båstad, där orkestern får möjlighet att uppträda. Det är ett väl planerat projekt där man har en styrgrupp och en referensgrupp med stor ungdomsrepresentation. Planeringen av projektet och projekteringen är gjord med EU-pengar. Boverket, kommunen och egna lån har finansierat ombyggnationen av Bygdegården. Här har ungdomarnas idéer och tankar kunnat förverkligas. Nu söker man pengar till ett projekt för det sista steget att realisera en starkt ungdomsstyrd verksamhet. Verksamhet som är önskad och planerad och genomförd av och med ungdomar. Med en etablerad verksamhet tar Studieförbundet Vuxenskolan ansvaret för verksamhetens fortsättning. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, ÖREBRO SV Kulturkollege har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Efter att ha genomfört en förstudie inom projektet Vild Vacker Vuxen där man har fått positiva svar på sina frågor, så har denna ansökan formulerats. Syftet med projektet är att starta upp en eftergymnasial kulturutbildning i Örebroregionen med musik, drama och media för personer med utvecklingsstörning eller autismspektrum som kan tillgodogöra sig utbildningens innehåll såsom teoretiska och praktiska studier. Samtidigt vill man bedriva lobbyverksamhet för att synliggöra de regelverk som begränsar målgruppens möjligheter till eftergymnasiala studier. Målet är att skapa en ny utbildningsform samt att starta och bedriva den i ändamålsenliga lokaler. Man har även satt som mål att säkra dess fortsatta verksamhet gällande finansiering och anpassat regelverk. En avsiktsförklaring som skulle garantera 20 tjänster (!) nationellt efter projekttiden är skriven av Studieförbundet Vuxenskolan. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Öppna Kanalen, VÄXJÖ Interaktiva Växjö har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Syftet med projektet är att skapa Sveriges första fullt interaktiva samhälle via en plattform och struktur som sammankopplar politiska beslutsfattare med målgrupperna barn, ungdomar och funktionsnedsatta. Målet är att öka målgruppernas påverkningsförmåga i samhället och underlätta kommunikationen mellan målgrupperna och beslutsfattarna. Det tänker man göra genom att placera videoportaler, som en möbel med stol och skärm, runt om i Växjö där alla förbipasserande får möjlighet att stanna och spela in ett kort meddelande. Efter projekttidens slut räknar man med att Interaktiva Växjö har hunnit etablera sig hos både målgrupperna och kommunens beslutsfattare. Kommunen ställer sig mycket positiva till projektet och arbetar tillsammans med Öppna Kanalen för en fortsättning av projektet efter tre år. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 10 (20)

11 Folkuniversitetet, STOCKHOLM KRITA har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Folkuniversitetet har genomfört en förstudie med stöd från Arvsfonden. Där ville man få svar på behovet av kulturkurser bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, olika pedagogiska former, studiebesök och kontaktnät, målgruppens ekonomiska förutsättningar, rekrytering av lärare/ledare, lokaler, marknadsföring. Förstudiens resultat gav så positiva svar att man nu är beredd att starta projektet Kulturakademin. Här vill man erbjuda kurser i konst och konsthantverk på tre olika nivåer, och med individuella valmöjligheter. Nivåerna är formulerade så att man utgår ifrån; 1. Fritidsintresse 2. Grund- och vidareutbildning 3. Kurs på hög nivå. Man vill inspirera och stimulera eleverna till fortsatta studier, samt verka för att genomföra utåtriktade konstprojekt. Målgruppen har fått vara, och kommer att vara, delaktiga i utformningen av projektet enligt en tydlig plan. Målgruppen kommer bl.a. att ingå i en referensgrupp, de finns som språkrör och äldre elever kommer att få en fadderfunktion. Fortsättningen av projektet är tänkt att ske dels genom Folkuniversitetets egen regi, lärartimmar/år. Man vill även prova en relativt ny samverkansform som är beprövad i Örebro, Västerås och i Region Skåne. Den är kallad Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Svenska Gospelverkstaden, STOCKHOLM UT har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Projektet Ung turnéproduktion i ansökan förkortat UT är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 25 år. Sammanfattningsvis vill Svenska Gospelverkstaden under projektet UT genomföra turnéer runt om i landet där ungdomar, både killar och tjejer, handleds av äldre mer erfarna branschmänniskor och lär sig skapa och genomföra fullfjädrade och professionella turnéproduktioner som ungdomarna sedan, efter tre års tid, kan genomföra från ax till limpa på helt egen hand som inte bara engagerar publik utan också ungdomar på lokal nivå. En kunskap som man sedan vill förvalta och föra vidare till nästa unga generation. Målet är att dessa unga killar och tjejer i denna miljö lär sig massor, får växa, odla sitt intresse och får en känsla av sammanhang. Projektet engagerar även i förlängningen såväl medverkande ungdomar som ungdomar i publiken på varje föreställning. Efter tre år räknar projektet med att ha mycket kunnande och kontakter med kommun, landsting, sponsorer, lokala samarbetspartners samt upparbetat ett bredare publikunderlag så att ungdomsgrupper kan, utan ekonomiskt stöd från Arvsfonden, driva en omfattande turnéverksamhet där unga med lokal förankring engageras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet 11 (20)

12 Svenska Gospelverkstaden, STOCKHOLM På samma scen har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Svenska Gospelverkstaden har under Allmänna Arvsfondsprojektet Ungdomar Håller Drömmen Vid Liv genomfört projekt i många vanliga klasser. Man har sett hur en helt vanlig årskurs 9 kan genomföra en musikalisk föreställning på en bra nivå, där alla elever engagerar sig. Man har också genomfört ett par projekt i musikklasser. Målet med projektet är att bli en förebild för hur man kan rasera fördomsmurar mellan olika elevgrupper. Man vill bygga upp relationer och förtroenden. Självkänslan hos eleverna ska stärkas. Man lär känna varandra. Rädslor försvinner. Tillåtande miljö skapas. Drömmar stärks. Man lär sig förstå varandra och acceptera varandra. Metod: Projektet görs med skolor parvis. Den ena skolan med musikinriktning och den andra skolan utan speciell inriktning eller t.ex. en särskola. Projekten avslutas med en gemensam konsert där eleverna står på samma scen, inför de olika skolornas elever. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Landstinget Västmanland, VÄSTERÅS Läget har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Projektet baseras på undersökningen Liv och Hälsa Ung som alla elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet får svara på. Syftet med projektet är att främja ungas psykiska hälsa i Västmanland genom att gestalta resultaten av undersökningen Liv och Hälsa Ung via olika kulturella uttryck där de unga är delaktiga i hela processen från tolkning av resultat till skapande av scenkonst, medieproduktion och utställningar. Det sker genom samverkan mellan landstinget, föreningsliv, skolor och det övriga civilsamhället. Huvudmålgruppen är alla unga i Västmanlands län mellan 13 och 19 år. Målsättningarna är; att ge målgruppen en ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan, att de får ta del av resultaten via kultur, där deras egna berättelser ligger till grund för de kulturella uttrycken och aktiviteterna, att inspirera unga till egna kulturella uttryck. Metoden är att de unga, genom att delta i referensgrupper, får tolka resultaten från Liv och Hälsa Ung med sina egna berättelser. Detta är sedan grunden för hur de kulturella uttrycken (scenkonst, utställningar, medieproduktion) skapas. Hela projektet ska byggas på de ungas egna berättelser. För att skapa en brygga mellan kultur och idrott bildas ett nätverk av ungdomscoacher som sprider kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor vidare till unga. Efter avslutat projekt ska metoden integreras i det bestående arbetet med Liv och hälsa Ung undersökningarna för att tillföra fler nyanser och användningsområden för spridning av resultaten. Lokalt/regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 12 (20)

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken. Av dessa var 40 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 58,4 miljoner kronor.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

I juni 2013 delade Arvsfonden ut 112 miljoner kronor till 73 projekt. Av dessa var 35 projekt nya och fick dela på 58,2 miljoner kronor.

I juni 2013 delade Arvsfonden ut 112 miljoner kronor till 73 projekt. Av dessa var 35 projekt nya och fick dela på 58,2 miljoner kronor. ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2013 I juni 2013 delade Arvsfonden ut 112 miljoner kronor till 73 projekt. Av dessa var 35 projekt nya och fick dela på 58,2 miljoner kronor. Nya projekt juni 2013: Syd i fokus,

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Skapande Sommarläger

Skapande Sommarläger Projektbeskrivning Skapande Sommarläger för funktionshindrade med utvecklingsstörning ungdomar & vuxna på Billströmska Folkhögskolan i Sydvästra Götaland 2009-03-10 Praktisk information Sökande organisation:

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Aktivitetsplan 2012:1

Aktivitetsplan 2012:1 Aktivitetsplan 2012:1 1 AKTIVITETSPLAN 2012:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i, att arbeta i och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer