ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015"

Transkript

1 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor. Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för socialt arbete, ESKILSTUNA SAMFÖR (f.d. Samordnat föräldrastöd för barn/ungdomar med funktionsnedsättning) har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet fokuserar på att samordna stöd till föräldrar med barn eller ungdomar med funktionsnedsättning med mål är att ta fram en kvalitetsgranskad modell för ett välfungerande samordnat föräldrastöd. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 0-20 år med olika typer av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Fokus kommer att vara på faktorer som ger barn och ungdomar möjligheter att vara aktiva och delaktiga, underlätta föräldrarnas vardag samt främja olika aktörer att samverka. Projektet genomförs i samarbete mellan Västerås Handikapporganisationers samarbetsråd, Västerås Stad, Sociala nämndernas stab, Pedagogiska nämndernas stab, Västmanlands läns sjukhus, Handikappcentrum. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Hushållningssällskapet Halland, ELDSBERGA Matlabbet har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Målgruppen är förskolebarn, barn på fritidsverksamhete och i särskolan och syftet med projekt är att väcka barnens nyfikenhet och intresse för att smaka och experimentera med olika livsmedel. Tre inspirationsfilmer kommer att produceras samt en handledning till filmerna som extra stöd för pedagogerna/lärarna. Materialet vänder sig till de pedagoger/lärare på de olika verksamheterna som jobbar med barnen och som ska få inspiration, ökade kunskaper och tillgång ett informativt material. Modellen är inspirerad av SAPERE-metoden och ska kunna användas av alla som jobbar med barn och ungdomar. Filmerna ska finnas gratis på webben för nedladdning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 1 (20)

2 Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) Uppsala, UPPSALA Från diagnos till skådespelare har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 FUB Uppsala vill tillsammans med Teater Blanca göra tre kortfilmer utifrån teaterföreställningen Resenärerna. Filmerna ska visa på det arbetssätt som teater Blanka har där möjligheter att skapa blandas med möjligheten att se och ta del av teater. Arbetssättet och metoden, med en dynamisk verksamhet där alla kan bidra efter sin förmåga, har utvecklats under 14 års arbete med teater. Skådespelare gestaltar roller och ingen vikt läggs på diagnos. Skådespelarna framför en pjäs med den professionalitet som en lång och medveten träning och inställning till scenen har gett. Kortfilmspaketet ska distribueras i skola och på teater. Skådespelarna är med i alla processer. Målet är att bemöta fördomar och förutfattade meningar i skolor och andra offentliga rum och att fler ungdomar på sikt kommer att våga pröva sin egen röst. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Sensus Studieförbund Norra Norrland, UMEÅ Brytiga Böcker - ett normkritiskt barnboksprojekt för barn och bibliotek (f.d. Barnbrytande Böcker) har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Målet är att ta fram enkla och bra arbetsmetoder för att förebygga kränkningar och trakasserier bland barn och unga. Dessa ska implementeras främst i biblioteks- och kulturpedagogisk verksamhet och spridas inom skol- och förskoleverksamhet. Målgruppen är barn i ålder 3-11 år. Projektet ska ge bibliotekarier och kulturpedagogisk personal fler verktyg och metoder baserat på en normkritisk pedagogik och normkritisk barnlitteratur att använda i sitt dagliga arbete med barn. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. Kulturens Bildningsverksamhet, SOLNA Rätten till sin identitet ett ungdomsprojekt har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Syftet är att genom berättelser av, med och för ungdomar inom subkulturer, främst Goth lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering, och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Ungdomarna ska arbeta med dessa berättelser och sprida dem för att på så sätt visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till andra aktörer, exempelvis skolan som möter målgruppen. Genom projektet vill man även skapa ett rikstäckande nätverk för målgrupperna. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 2 (20)

3 Forum SKILL, GÖTEBORG Norma har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Föreningen vill starta upp en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner år med psykisk ohälsa för att skapa förutsättning för ett långsiktigt förändringsarbete som ska öka deras förutsättningar för en förbättrad hälsa och ge hållbara vinster för framtiden. Genom projektet ska man ta fram en metod att med kultur som verktyg motverka psykisk ohälsa hos målgruppen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Föreningen Normcreative Settings, STOCKHOLM Normkreativ Certifiering har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Detta samarbetsprojekt syftar till att skapa en certifierad normkreativ utbildning för i första hand unga kvinnor inom kulturbranschen både vad det gäller offentliga och ideella sektorn. Certifieringen ska utformas, tillsammans med främst unga kvinnor som är verksamma eller under utbildning inom kultursektorn. Projektet ska arbeta på två nivåer, dels att på ett individuellt plan ta till vara på de unga kvinnornas erfarenheter och kunskaper kring normkritik, diskriminering och jämställdhet in i utformningen av certifieringen. Men också att påverka på ett strukturellt plan genom att göra certifieringar för målgruppens kommande arbetsplatser och utbildningar. Detta kommer att skapa andra förutsättningar för projektets målgrupp in på arbetsmarknaden och in i utbildningar. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. FUB:s forskningsstiftelse ALA, STOCKHOLM Med delaktighet i sikte har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Målet att öka egenmakten hos personer med utvecklingsstörning och rusta dem för att bättre kunna företräda sig själva i dialoger med kommunala beslutsfattare. Detta sker genom att pröva metoden Delaktighetsmodellen, framtagen av Malmö Högskola och FoU Skåne, på ett nytt sätt. Modellen används i projektet på en ny samhällsnivå, där brukare träffar tjänstemän och politiker i kommunen. Projektet tillgängliggör även utbildningen i Delaktighetsmodellen för personer med utvecklingsstörning, så att dessa kan vara med och leda samtalen. När projektet är genomfört ska modellen finnas som ett etablerat arbetsredskap för direktdialog mellan beslutsfattare och personer med utvecklingsstörning i de deltagande kommunerna, och arbetssättet ska spridas till andra delar av Sverige. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 3 (20)

4 Dyslexiförbundet FMLS, SUNDBYBERG Begripsam ett projekt om kognitiv tillgänglighet har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet vill skapa en utbildning där personer med olika kognitiva nedsättningar får tid och möjlighet att förbereda sig för att själva bli företrädare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I förlängningen ska de kunna påverka produkt- och tjänsteutveckling, samt standards. Projektet vill även testa nya metoder för insamling av brukarerfarenheter från personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Metoderna ska fortsätta att användas av organisationerna, samt myndigheter och företag, efter projekttidens slut. Utbildningen ska förhoppningsvis leva vidare som en folkhögskolekurs. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Afrikagrupperna, STOCKHOLM Den tomma stolen har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Den tomma stolen baseras på ett unikt teatermanus som bygger på intervjuer med de tio pristagarna och människorättsaktivisterna som hittills fått Per Anger-priset. Per Anger-priset är en internationell utmärkelse som instiftades 2004 av den svenska regeringen, och som delas ut för att lyfta fram insatser som främjat demokrati och mänskliga rättigheter. Dramat i projektet ska vara ett interaktivt och föränderligt verk som gymnasieelever själva ska hjälpa till att utforma, utifrån omvärldsanalyser och informationssök kopplade till mänskliga rättigheter. Eleverna ska presentera föreställningen för en stor eller liten publik, och projektet länkas till läroplanen. Från och med vårterminen 2016 är målet att föreställningen ska spelas av och med skolor över hela landet. Projektet kommer att drivas vidare inom Forum För Levande Historias ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Föreningen för Fairtrade Sverige, STOCKHOLM Fairtrade i skolan nationell resurs för hållbart lärande har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet syftar till att ta fram ett digitalt verktyg för att kanalisera och uppmuntra elevers engagemang och handlingsinriktade projekt inom ämnet hållbar utveckling, samt att ge lärare och elever ett sammanhang där de kan jobba med handlingsinriktat hållbarhetsarbete kopplat till läroplanen. Projektet syftar till att bli ett bestående stöd och kommer att drivas vidare inom föreningens ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 4 (20)

5 Syd i Fokus, STOCKHOLM Fäktning för synskadade har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet Fäktning för synskadade är ett samarbetsprojekt mellan Syd i Fokus och LatiCe (Latinamerika i centrum) och projektet ska främja det gemensamma lärandet av fäktning i grupp och att långsiktigt etablera fäktning för synskadade i Sverige. Inte bara som rehabilitering för synskadade/synsvaga utan även som en sport där deltagarna kan tävla mot varandra. Projektet ska ge en gemenskap där synskadade personer med invandrarbakgrund interagerar med synskadade svenskfödda. Under projekttiden ska fäkttränare utbildas, studiecirklar ska anordnas och deltagarna förväntas förbättra sin orientering, rörlighet och kroppsuppfattning genom verksamheten. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysik hälsa. Föreningen Svenska Idébanken i Emmaboda, EMMABODA Idébanken i Emmaboda har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för kulturmöten i Emmaboda, utveckla socialt företagande i kommunen och att erbjuda praktikplatser åt ungdomar och personer med funktionsnedsättningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En mängd aktiviteter anordnas utifrån planering av ungdomar såsom foto- och konstutställningar, workshops, webbradiosändningar, berättarkvällar, poetryslam, rollspelskvällar, stickcaféer, föredrag och studiecirklar, etc. Projektet ska bland annat samarbeta med lokala föreningslivet och ideella krafter, studieförbund, småföretagare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Falkenberg Fontänhus, FALKENBERG Ung Aktiv Kraft har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Ung Kraft är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Falkenbergs Fontänhus och Falkenbergs gymnasieskola. Projektet ska ta fram metoder för hur civilsamhället i samarbete med gymnasieskolan kan arbeta för att motverka studiefrånvaro och/eller studieavbrott bland elever med psykisk ohälsa. Genom att erbjuda individuella stödinsatser ska projektet bidra till att minska elevfrånvaron och antalet elever som lämnar studierna utan slutbetyg. Projektet kommer särskilt att fokusera på så kallade hemmasittare och planerar att arbeta uppsökande för att nå unga i behov av stöd. Målgruppen är unga med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning i åldern 16 till 25 år och Fontänhuset beräknar nå runt 100 gymnasieelever per år. Efter projekttiden ska arbetssätt och metoder implementeras i gymnasieskolans och Fontänhusets verksamheter. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 5 (20)

6 Sveriges Schackförbund, NORRKÖPING Schacknätet har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Sveriges schackförbund har under flera år arbetat med att lära ut schack i låg- och mellanstadieskolor runt om i landet. I takt med att schacken spridits som pedagogisk metod har efterfrågan på verktyg och stöd i undervisningen ökat. Förbundet vill därför, i samarbete med tre pilotskolor samt en referensgrupp av forskare, utveckla en pedagogisk schacksajt för elever och pedagoger. Innehåll och metoder tas fram i nära samarbete med elever och pedagoger som har erfarenhet av schackundervisning i skolan. Inom ramen för projektet vill schackförbundet även undersöka och utveckla idéer kring schacken som ett verktyg för integration. Schacksajten ska ge pedagogisk introduktion till schack men även erbjuda möjligheter till fördjupning samt möjlighet att delta i schacktävlingar online. Projektets målgrupp är barn och pedagoger i låg- och mellanstadiet. Med schacksajten beräknar förbundet kunna nå uppemot elever och pedagoger. Schackförbundet kommer efter projektet att ta ansvar för drift och vidareutveckling av sajten. Nationellt projekt. Sverigefinnländernas arkiv, VÄSTERÅS Ungas Röst Nuorten äänet (fd. Ungdomsdialog med förvaltningsområden för finska) har beviljats stöd med kronor år 2 av 3 Projektet genomförs i nära samarbete med Sverigefinska Ungdomsförbundet. Syftet är att öka ungdomars möjligheter till delaktighet när det gäller minoritetsfrågor. Målgruppen är förvaltningskommunernas minoritetsbarn och ungdomar. För att uppnå detta ska projektet utveckla metoder som stärker minoritetsungdomars möjligheter till inflytande i sina kommuner och samhället i stort. Långsiktigt ska projektet leda till att barn och unga blir representerade i förvaltningsområdenas samrådsgrupper. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Rädda Barnen Österhaninge, ÖSTERHANINGE SPEAK APP Barn och ungas deltagande i lokala beslutsprocesser har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Rädda Barnen Österhaninge ska tillsammans med Haninge kommun, kommunens Ungdomsråd och Rädda Barnens Ungdomsförbund utveckla och säkerställa ungas deltagande och inflytande i beslut och ställningstagande i frågor och ärenden som berör dem. För att uppnå detta ska projektet, med målgruppens medverkan, ta fram en app till mobiler och surfplattor. Appen ska göra det möjligt för målgruppen att delta i processer och i förberedelser av beslut som rör dem. Vidare vill föreningen utveckla beredningsforum där målgruppen deltar i olika planeringsprocesser i relevanta frågor och ärenden. Den primära målgruppen är unga i Haninge kommun från årskurs 6 och upp till 18 år, även yngre barn kan komma att delta i vissa beredningsforum. Sekundär målgrupp är politiker och tjänstemän som i sitt arbete har ansvar för barn- 6 (20)

7 och ungdomsverksamhet i kommunen är även målgrupp för de satsningar som projektet har tänkt genomföra. De modeller för inflytande som tas fram kommer bli en del av kommunens ordinarie verksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention. Svenska COPE-föreningen, MALMÖ MINI-COPE - Hur vill jag att mina föräldrar ska vara? har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektets syfte är att motverka att romska ungdomar hamnar i utanförskap och marginalisering. Målet med projektet är att utveckla nya metoder och utbildningar inom COPE för att förbättra och underlätta relationen mellan tonåringar och deras föräldrar. COPE (Community Parent Education Program) är ett kanadensiskt föräldrar-utbildningsprogram som nu har anpassats till svenska förhållanden och som idag erbjuds på många håll i landet. I takt med att COPE spridits i Sverige, har behov av att anpassa utbildningen till specifika målgrupper uppmärksammats. Projektets målgrupp är romska ungdomar och föräldrar och metoden inkluderar bland annat arbete med att producera ett antal kortfilmer som visar upp konkreta situationer i en tonårsfamilj. Filmerna kommer efter projektet att ingå i COPEs utbildningar runt om i landet. Ett nytt arbetssätt med parallella föräldrar- och tonårsutbildningar planeras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Föreningen Norden, STOCKHOLM Nätaktivisterna (fd. Norden, Nätet och Rasismen) har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektets syftar till att genom antirasistiskt engagemang möta och bemöta rasismen där den finns och sprids - på nätet. Målet är att flera unga ska bli antirasistiska nätaktivister. Inom ramen för projektet skapas ett utbildningskoncept för gymnasieskolor som omfattar nordisk historia och nutid, rasism och rasistiska strukturer, journalistik, yttrandefrihet samt digital aktivism. Utbildningen riktar sig till gymnasieelever på minst 200 skolor runt om i Sverige och totalt beräknar projektet att genomföra utbildningar med ungdomar och via nätet nå ytterligare unga. Verksamheten kommer efter projektets slut att drivas vidare genom att kunskap och metoder implementeras i sökande organisationers ordinarie utbildningsverksamhet samt vid de 200 skolor projektet ska arbeta i. Forumet på nätet drivs av ungdomar, med stöd från organisationerna. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 7 (20)

8 Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), BROMÖLLA I FOKUS har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Projektet syftar till att stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Projektets mål är att öka medvetenheten om rätten till delaktighet för målgruppen hos företrädare, personliga assistenter och andra som finns runt den assistansberättigade. Detta görs bland annat genom att utveckla en metod med bildstöd för vuxna att uttrycka sina åsikter och önskemål rörande sin personliga assistans. Bildstödsmetoden tas fram i nära samarbete med DART och ska via projektet spridas till assistansanordnare, personliga assistenter och anhöriga. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Organiserade Aspergare, HÄRNÖSAND Autistiskt initiativ har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Projektet syftar till att motverka marginalisering och utanförskap för målgruppen högfungerande autister. Målet är att utarbeta ett utbildningskoncept som ökar målgruppens kunskap om sina specialförmågor och hur de kan utvecklas. Parallellt ska utbildningar som riktar sig till arbetsgivare uppmärksamma såväl målgruppens specialkompetenser men även behoven av att arbetsplats och arbetsmiljö anpassas. Inom ramen för projektet byggs en kompetensportal på nätet. Där ska målgruppen genom ett självskattningsverktyg kunna få hjälp att identifiera sina kompetenser och styrkor i förhållande till arbetsmarknaden. På portalen ska deltagarna även kunna följa projektet och utbildningen på distans, lägga upp sin profil samt få handledning från projektets utbildare. Projektet genomförs i Örebro län och föreningen beräknar nå personer ur målgruppen samt ett tiotal arbetsplatser per år. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Glokala Folkbildningsföreningen, MALMÖ TYFON (fd. Vi har rätt) har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet syftar till att utveckla gruppen ensamkommande ungdomars intresse för och kunskaper om det demokratiska samhället, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Projektet är tänkt att belysa och bredda befintliga plattformer och metoder för politisk deltagande i samhället för gruppen målgruppen. Målet är att öka ungdomarnas medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter samt inspirera dem till att uttrycka sina åsikter och idéer om sin situation i samhället. Målgruppen är ensamkommande ungdomar mellan 14 och 21 år, med uppehållstillstånd, i asylprocessen men även de ungdomar som fått avslag på asylansökan och efter det lever som gömda i Malmöregionen. Projektet genomförs i nära samarbete med asylboenden, föreningar och organisationer som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen. Tanken är att verksamheten ska byggas upp så att den på sikt blir självgående, bland annat 8 (20)

9 genom att målgruppen själva blir ambassadörer för och drivande i projektet. Arbetsmetoder kommer att dokumenteras för sedan att spridas regionalt i Skåne samt ev. nationellt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Mellansel Folkhögskola, ÖRNSKÖLDSVIK Taxi A-leg har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Mellansel folkhögskola vill i samarbete med Dyslexiförbundet och Taxiförbundet starta en specialanpassad taxiförarutbildning som riktar sig till personer med dyslexi och svåra inlärningsproblem. Utbildningen inkluderar taxiutbildningens fyra delmoment samt en särskild taxameterutbildning. Målet är att under en treårig period utbilda minst 45 personer med dyslexi och svåra inlärningsproblem. Minst 32 av deltagarna ska inom 6 månader från avslutat utbildning ha erhållit anställning, med eller utan lönebidrag. Efter projekttiden ska taxiförarutbildningen ingå i folkhögskolans ordinarie kursutbud och finansieras med anslag för folkhögskoleutbildning alternativt yrkeshögskoleutbildning. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökad tillträde till arbetsmarknaden. Galka Utveckling och Utbildning, SPÅNGA Unga mot Extremism har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Syftet med projektet är att utveckla och pröva lokalt förankrade metoder för att motverka att unga utvecklar sympatier för extrema religiösa åsikter. Projektet riktar sig till unga somaliska muslimer i Rinkeby. I samarbete med skolor, fritidsgårdar och föräldrar i Rinkeby-Kista och Tensta-Spånga vill föreningen undersöka problemets omfattning och bjuda in till dialog kring demokrati och värdegrund. Metoderna omfattar dialog och workshops med inriktning på värdegrundsfrågor och demokrati, sociala aktiviteter samt diskussionsmöten om hur man kan bemöta påståenden och tolkningar av Koranen och islam. Idén till projektet kommer från föreningens unga som uttryckt en oro för den växande radikaliseringen i området. Föreningen beräknar att över en treårig period kunna nå ca 300 unga mellan 15 och 25 år, ca 30 % av projektets deltagare förväntas vara tjejer. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Förslövs Bygdegårdsförening, FÖRSLÖV Kulturcentralen har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Syftet med detta projekt är att skapa mötesplatser för unga musik-, dans-, och teaterintresserade, inkl. ljud och ljus, som ett alternativ till annan fritidsverksamhet lokalt och i regionen. Målet är att integrera funktionsnedsatta, unga med utländsk bakgrund samt unga som riskerar att hamna i utanförskap i den nya verksamheten i Förslövs nyrenoverade Bygdegård, Ungdomens kulturhus. Där tänker man bl.a. skapa världens största orkester för funktionsnedsatta, arrangera en musikfestival på 9 (20)

10 Norrvikens Trädgårdar i Båstad, där orkestern får möjlighet att uppträda. Det är ett väl planerat projekt där man har en styrgrupp och en referensgrupp med stor ungdomsrepresentation. Planeringen av projektet och projekteringen är gjord med EU-pengar. Boverket, kommunen och egna lån har finansierat ombyggnationen av Bygdegården. Här har ungdomarnas idéer och tankar kunnat förverkligas. Nu söker man pengar till ett projekt för det sista steget att realisera en starkt ungdomsstyrd verksamhet. Verksamhet som är önskad och planerad och genomförd av och med ungdomar. Med en etablerad verksamhet tar Studieförbundet Vuxenskolan ansvaret för verksamhetens fortsättning. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, ÖREBRO SV Kulturkollege har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Efter att ha genomfört en förstudie inom projektet Vild Vacker Vuxen där man har fått positiva svar på sina frågor, så har denna ansökan formulerats. Syftet med projektet är att starta upp en eftergymnasial kulturutbildning i Örebroregionen med musik, drama och media för personer med utvecklingsstörning eller autismspektrum som kan tillgodogöra sig utbildningens innehåll såsom teoretiska och praktiska studier. Samtidigt vill man bedriva lobbyverksamhet för att synliggöra de regelverk som begränsar målgruppens möjligheter till eftergymnasiala studier. Målet är att skapa en ny utbildningsform samt att starta och bedriva den i ändamålsenliga lokaler. Man har även satt som mål att säkra dess fortsatta verksamhet gällande finansiering och anpassat regelverk. En avsiktsförklaring som skulle garantera 20 tjänster (!) nationellt efter projekttiden är skriven av Studieförbundet Vuxenskolan. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Öppna Kanalen, VÄXJÖ Interaktiva Växjö har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Syftet med projektet är att skapa Sveriges första fullt interaktiva samhälle via en plattform och struktur som sammankopplar politiska beslutsfattare med målgrupperna barn, ungdomar och funktionsnedsatta. Målet är att öka målgruppernas påverkningsförmåga i samhället och underlätta kommunikationen mellan målgrupperna och beslutsfattarna. Det tänker man göra genom att placera videoportaler, som en möbel med stol och skärm, runt om i Växjö där alla förbipasserande får möjlighet att stanna och spela in ett kort meddelande. Efter projekttidens slut räknar man med att Interaktiva Växjö har hunnit etablera sig hos både målgrupperna och kommunens beslutsfattare. Kommunen ställer sig mycket positiva till projektet och arbetar tillsammans med Öppna Kanalen för en fortsättning av projektet efter tre år. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 10 (20)

11 Folkuniversitetet, STOCKHOLM KRITA har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Folkuniversitetet har genomfört en förstudie med stöd från Arvsfonden. Där ville man få svar på behovet av kulturkurser bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, olika pedagogiska former, studiebesök och kontaktnät, målgruppens ekonomiska förutsättningar, rekrytering av lärare/ledare, lokaler, marknadsföring. Förstudiens resultat gav så positiva svar att man nu är beredd att starta projektet Kulturakademin. Här vill man erbjuda kurser i konst och konsthantverk på tre olika nivåer, och med individuella valmöjligheter. Nivåerna är formulerade så att man utgår ifrån; 1. Fritidsintresse 2. Grund- och vidareutbildning 3. Kurs på hög nivå. Man vill inspirera och stimulera eleverna till fortsatta studier, samt verka för att genomföra utåtriktade konstprojekt. Målgruppen har fått vara, och kommer att vara, delaktiga i utformningen av projektet enligt en tydlig plan. Målgruppen kommer bl.a. att ingå i en referensgrupp, de finns som språkrör och äldre elever kommer att få en fadderfunktion. Fortsättningen av projektet är tänkt att ske dels genom Folkuniversitetets egen regi, lärartimmar/år. Man vill även prova en relativt ny samverkansform som är beprövad i Örebro, Västerås och i Region Skåne. Den är kallad Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Svenska Gospelverkstaden, STOCKHOLM UT har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Projektet Ung turnéproduktion i ansökan förkortat UT är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 25 år. Sammanfattningsvis vill Svenska Gospelverkstaden under projektet UT genomföra turnéer runt om i landet där ungdomar, både killar och tjejer, handleds av äldre mer erfarna branschmänniskor och lär sig skapa och genomföra fullfjädrade och professionella turnéproduktioner som ungdomarna sedan, efter tre års tid, kan genomföra från ax till limpa på helt egen hand som inte bara engagerar publik utan också ungdomar på lokal nivå. En kunskap som man sedan vill förvalta och föra vidare till nästa unga generation. Målet är att dessa unga killar och tjejer i denna miljö lär sig massor, får växa, odla sitt intresse och får en känsla av sammanhang. Projektet engagerar även i förlängningen såväl medverkande ungdomar som ungdomar i publiken på varje föreställning. Efter tre år räknar projektet med att ha mycket kunnande och kontakter med kommun, landsting, sponsorer, lokala samarbetspartners samt upparbetat ett bredare publikunderlag så att ungdomsgrupper kan, utan ekonomiskt stöd från Arvsfonden, driva en omfattande turnéverksamhet där unga med lokal förankring engageras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet 11 (20)

12 Svenska Gospelverkstaden, STOCKHOLM På samma scen har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Svenska Gospelverkstaden har under Allmänna Arvsfondsprojektet Ungdomar Håller Drömmen Vid Liv genomfört projekt i många vanliga klasser. Man har sett hur en helt vanlig årskurs 9 kan genomföra en musikalisk föreställning på en bra nivå, där alla elever engagerar sig. Man har också genomfört ett par projekt i musikklasser. Målet med projektet är att bli en förebild för hur man kan rasera fördomsmurar mellan olika elevgrupper. Man vill bygga upp relationer och förtroenden. Självkänslan hos eleverna ska stärkas. Man lär känna varandra. Rädslor försvinner. Tillåtande miljö skapas. Drömmar stärks. Man lär sig förstå varandra och acceptera varandra. Metod: Projektet görs med skolor parvis. Den ena skolan med musikinriktning och den andra skolan utan speciell inriktning eller t.ex. en särskola. Projekten avslutas med en gemensam konsert där eleverna står på samma scen, inför de olika skolornas elever. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Landstinget Västmanland, VÄSTERÅS Läget har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Projektet baseras på undersökningen Liv och Hälsa Ung som alla elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet får svara på. Syftet med projektet är att främja ungas psykiska hälsa i Västmanland genom att gestalta resultaten av undersökningen Liv och Hälsa Ung via olika kulturella uttryck där de unga är delaktiga i hela processen från tolkning av resultat till skapande av scenkonst, medieproduktion och utställningar. Det sker genom samverkan mellan landstinget, föreningsliv, skolor och det övriga civilsamhället. Huvudmålgruppen är alla unga i Västmanlands län mellan 13 och 19 år. Målsättningarna är; att ge målgruppen en ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan, att de får ta del av resultaten via kultur, där deras egna berättelser ligger till grund för de kulturella uttrycken och aktiviteterna, att inspirera unga till egna kulturella uttryck. Metoden är att de unga, genom att delta i referensgrupper, får tolka resultaten från Liv och Hälsa Ung med sina egna berättelser. Detta är sedan grunden för hur de kulturella uttrycken (scenkonst, utställningar, medieproduktion) skapas. Hela projektet ska byggas på de ungas egna berättelser. För att skapa en brygga mellan kultur och idrott bildas ett nätverk av ungdomscoacher som sprider kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor vidare till unga. Efter avslutat projekt ska metoden integreras i det bestående arbetet med Liv och hälsa Ung undersökningarna för att tillföra fler nyanser och användningsområden för spridning av resultaten. Lokalt/regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 12 (20)

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer