ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015"

Transkript

1 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor. Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för socialt arbete, ESKILSTUNA SAMFÖR (f.d. Samordnat föräldrastöd för barn/ungdomar med funktionsnedsättning) har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet fokuserar på att samordna stöd till föräldrar med barn eller ungdomar med funktionsnedsättning med mål är att ta fram en kvalitetsgranskad modell för ett välfungerande samordnat föräldrastöd. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 0-20 år med olika typer av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Fokus kommer att vara på faktorer som ger barn och ungdomar möjligheter att vara aktiva och delaktiga, underlätta föräldrarnas vardag samt främja olika aktörer att samverka. Projektet genomförs i samarbete mellan Västerås Handikapporganisationers samarbetsråd, Västerås Stad, Sociala nämndernas stab, Pedagogiska nämndernas stab, Västmanlands läns sjukhus, Handikappcentrum. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Hushållningssällskapet Halland, ELDSBERGA Matlabbet har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Målgruppen är förskolebarn, barn på fritidsverksamhete och i särskolan och syftet med projekt är att väcka barnens nyfikenhet och intresse för att smaka och experimentera med olika livsmedel. Tre inspirationsfilmer kommer att produceras samt en handledning till filmerna som extra stöd för pedagogerna/lärarna. Materialet vänder sig till de pedagoger/lärare på de olika verksamheterna som jobbar med barnen och som ska få inspiration, ökade kunskaper och tillgång ett informativt material. Modellen är inspirerad av SAPERE-metoden och ska kunna användas av alla som jobbar med barn och ungdomar. Filmerna ska finnas gratis på webben för nedladdning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 1 (20)

2 Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) Uppsala, UPPSALA Från diagnos till skådespelare har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 FUB Uppsala vill tillsammans med Teater Blanca göra tre kortfilmer utifrån teaterföreställningen Resenärerna. Filmerna ska visa på det arbetssätt som teater Blanka har där möjligheter att skapa blandas med möjligheten att se och ta del av teater. Arbetssättet och metoden, med en dynamisk verksamhet där alla kan bidra efter sin förmåga, har utvecklats under 14 års arbete med teater. Skådespelare gestaltar roller och ingen vikt läggs på diagnos. Skådespelarna framför en pjäs med den professionalitet som en lång och medveten träning och inställning till scenen har gett. Kortfilmspaketet ska distribueras i skola och på teater. Skådespelarna är med i alla processer. Målet är att bemöta fördomar och förutfattade meningar i skolor och andra offentliga rum och att fler ungdomar på sikt kommer att våga pröva sin egen röst. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Sensus Studieförbund Norra Norrland, UMEÅ Brytiga Böcker - ett normkritiskt barnboksprojekt för barn och bibliotek (f.d. Barnbrytande Böcker) har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Målet är att ta fram enkla och bra arbetsmetoder för att förebygga kränkningar och trakasserier bland barn och unga. Dessa ska implementeras främst i biblioteks- och kulturpedagogisk verksamhet och spridas inom skol- och förskoleverksamhet. Målgruppen är barn i ålder 3-11 år. Projektet ska ge bibliotekarier och kulturpedagogisk personal fler verktyg och metoder baserat på en normkritisk pedagogik och normkritisk barnlitteratur att använda i sitt dagliga arbete med barn. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. Kulturens Bildningsverksamhet, SOLNA Rätten till sin identitet ett ungdomsprojekt har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Syftet är att genom berättelser av, med och för ungdomar inom subkulturer, främst Goth lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering, och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Ungdomarna ska arbeta med dessa berättelser och sprida dem för att på så sätt visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till andra aktörer, exempelvis skolan som möter målgruppen. Genom projektet vill man även skapa ett rikstäckande nätverk för målgrupperna. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 2 (20)

3 Forum SKILL, GÖTEBORG Norma har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Föreningen vill starta upp en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner år med psykisk ohälsa för att skapa förutsättning för ett långsiktigt förändringsarbete som ska öka deras förutsättningar för en förbättrad hälsa och ge hållbara vinster för framtiden. Genom projektet ska man ta fram en metod att med kultur som verktyg motverka psykisk ohälsa hos målgruppen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Föreningen Normcreative Settings, STOCKHOLM Normkreativ Certifiering har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Detta samarbetsprojekt syftar till att skapa en certifierad normkreativ utbildning för i första hand unga kvinnor inom kulturbranschen både vad det gäller offentliga och ideella sektorn. Certifieringen ska utformas, tillsammans med främst unga kvinnor som är verksamma eller under utbildning inom kultursektorn. Projektet ska arbeta på två nivåer, dels att på ett individuellt plan ta till vara på de unga kvinnornas erfarenheter och kunskaper kring normkritik, diskriminering och jämställdhet in i utformningen av certifieringen. Men också att påverka på ett strukturellt plan genom att göra certifieringar för målgruppens kommande arbetsplatser och utbildningar. Detta kommer att skapa andra förutsättningar för projektets målgrupp in på arbetsmarknaden och in i utbildningar. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. FUB:s forskningsstiftelse ALA, STOCKHOLM Med delaktighet i sikte har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Målet att öka egenmakten hos personer med utvecklingsstörning och rusta dem för att bättre kunna företräda sig själva i dialoger med kommunala beslutsfattare. Detta sker genom att pröva metoden Delaktighetsmodellen, framtagen av Malmö Högskola och FoU Skåne, på ett nytt sätt. Modellen används i projektet på en ny samhällsnivå, där brukare träffar tjänstemän och politiker i kommunen. Projektet tillgängliggör även utbildningen i Delaktighetsmodellen för personer med utvecklingsstörning, så att dessa kan vara med och leda samtalen. När projektet är genomfört ska modellen finnas som ett etablerat arbetsredskap för direktdialog mellan beslutsfattare och personer med utvecklingsstörning i de deltagande kommunerna, och arbetssättet ska spridas till andra delar av Sverige. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 3 (20)

4 Dyslexiförbundet FMLS, SUNDBYBERG Begripsam ett projekt om kognitiv tillgänglighet har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet vill skapa en utbildning där personer med olika kognitiva nedsättningar får tid och möjlighet att förbereda sig för att själva bli företrädare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I förlängningen ska de kunna påverka produkt- och tjänsteutveckling, samt standards. Projektet vill även testa nya metoder för insamling av brukarerfarenheter från personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Metoderna ska fortsätta att användas av organisationerna, samt myndigheter och företag, efter projekttidens slut. Utbildningen ska förhoppningsvis leva vidare som en folkhögskolekurs. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Afrikagrupperna, STOCKHOLM Den tomma stolen har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Den tomma stolen baseras på ett unikt teatermanus som bygger på intervjuer med de tio pristagarna och människorättsaktivisterna som hittills fått Per Anger-priset. Per Anger-priset är en internationell utmärkelse som instiftades 2004 av den svenska regeringen, och som delas ut för att lyfta fram insatser som främjat demokrati och mänskliga rättigheter. Dramat i projektet ska vara ett interaktivt och föränderligt verk som gymnasieelever själva ska hjälpa till att utforma, utifrån omvärldsanalyser och informationssök kopplade till mänskliga rättigheter. Eleverna ska presentera föreställningen för en stor eller liten publik, och projektet länkas till läroplanen. Från och med vårterminen 2016 är målet att föreställningen ska spelas av och med skolor över hela landet. Projektet kommer att drivas vidare inom Forum För Levande Historias ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Föreningen för Fairtrade Sverige, STOCKHOLM Fairtrade i skolan nationell resurs för hållbart lärande har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet syftar till att ta fram ett digitalt verktyg för att kanalisera och uppmuntra elevers engagemang och handlingsinriktade projekt inom ämnet hållbar utveckling, samt att ge lärare och elever ett sammanhang där de kan jobba med handlingsinriktat hållbarhetsarbete kopplat till läroplanen. Projektet syftar till att bli ett bestående stöd och kommer att drivas vidare inom föreningens ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 4 (20)

5 Syd i Fokus, STOCKHOLM Fäktning för synskadade har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet Fäktning för synskadade är ett samarbetsprojekt mellan Syd i Fokus och LatiCe (Latinamerika i centrum) och projektet ska främja det gemensamma lärandet av fäktning i grupp och att långsiktigt etablera fäktning för synskadade i Sverige. Inte bara som rehabilitering för synskadade/synsvaga utan även som en sport där deltagarna kan tävla mot varandra. Projektet ska ge en gemenskap där synskadade personer med invandrarbakgrund interagerar med synskadade svenskfödda. Under projekttiden ska fäkttränare utbildas, studiecirklar ska anordnas och deltagarna förväntas förbättra sin orientering, rörlighet och kroppsuppfattning genom verksamheten. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysik hälsa. Föreningen Svenska Idébanken i Emmaboda, EMMABODA Idébanken i Emmaboda har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för kulturmöten i Emmaboda, utveckla socialt företagande i kommunen och att erbjuda praktikplatser åt ungdomar och personer med funktionsnedsättningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En mängd aktiviteter anordnas utifrån planering av ungdomar såsom foto- och konstutställningar, workshops, webbradiosändningar, berättarkvällar, poetryslam, rollspelskvällar, stickcaféer, föredrag och studiecirklar, etc. Projektet ska bland annat samarbeta med lokala föreningslivet och ideella krafter, studieförbund, småföretagare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Falkenberg Fontänhus, FALKENBERG Ung Aktiv Kraft har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Ung Kraft är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Falkenbergs Fontänhus och Falkenbergs gymnasieskola. Projektet ska ta fram metoder för hur civilsamhället i samarbete med gymnasieskolan kan arbeta för att motverka studiefrånvaro och/eller studieavbrott bland elever med psykisk ohälsa. Genom att erbjuda individuella stödinsatser ska projektet bidra till att minska elevfrånvaron och antalet elever som lämnar studierna utan slutbetyg. Projektet kommer särskilt att fokusera på så kallade hemmasittare och planerar att arbeta uppsökande för att nå unga i behov av stöd. Målgruppen är unga med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning i åldern 16 till 25 år och Fontänhuset beräknar nå runt 100 gymnasieelever per år. Efter projekttiden ska arbetssätt och metoder implementeras i gymnasieskolans och Fontänhusets verksamheter. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 5 (20)

6 Sveriges Schackförbund, NORRKÖPING Schacknätet har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Sveriges schackförbund har under flera år arbetat med att lära ut schack i låg- och mellanstadieskolor runt om i landet. I takt med att schacken spridits som pedagogisk metod har efterfrågan på verktyg och stöd i undervisningen ökat. Förbundet vill därför, i samarbete med tre pilotskolor samt en referensgrupp av forskare, utveckla en pedagogisk schacksajt för elever och pedagoger. Innehåll och metoder tas fram i nära samarbete med elever och pedagoger som har erfarenhet av schackundervisning i skolan. Inom ramen för projektet vill schackförbundet även undersöka och utveckla idéer kring schacken som ett verktyg för integration. Schacksajten ska ge pedagogisk introduktion till schack men även erbjuda möjligheter till fördjupning samt möjlighet att delta i schacktävlingar online. Projektets målgrupp är barn och pedagoger i låg- och mellanstadiet. Med schacksajten beräknar förbundet kunna nå uppemot elever och pedagoger. Schackförbundet kommer efter projektet att ta ansvar för drift och vidareutveckling av sajten. Nationellt projekt. Sverigefinnländernas arkiv, VÄSTERÅS Ungas Röst Nuorten äänet (fd. Ungdomsdialog med förvaltningsområden för finska) har beviljats stöd med kronor år 2 av 3 Projektet genomförs i nära samarbete med Sverigefinska Ungdomsförbundet. Syftet är att öka ungdomars möjligheter till delaktighet när det gäller minoritetsfrågor. Målgruppen är förvaltningskommunernas minoritetsbarn och ungdomar. För att uppnå detta ska projektet utveckla metoder som stärker minoritetsungdomars möjligheter till inflytande i sina kommuner och samhället i stort. Långsiktigt ska projektet leda till att barn och unga blir representerade i förvaltningsområdenas samrådsgrupper. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Rädda Barnen Österhaninge, ÖSTERHANINGE SPEAK APP Barn och ungas deltagande i lokala beslutsprocesser har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Rädda Barnen Österhaninge ska tillsammans med Haninge kommun, kommunens Ungdomsråd och Rädda Barnens Ungdomsförbund utveckla och säkerställa ungas deltagande och inflytande i beslut och ställningstagande i frågor och ärenden som berör dem. För att uppnå detta ska projektet, med målgruppens medverkan, ta fram en app till mobiler och surfplattor. Appen ska göra det möjligt för målgruppen att delta i processer och i förberedelser av beslut som rör dem. Vidare vill föreningen utveckla beredningsforum där målgruppen deltar i olika planeringsprocesser i relevanta frågor och ärenden. Den primära målgruppen är unga i Haninge kommun från årskurs 6 och upp till 18 år, även yngre barn kan komma att delta i vissa beredningsforum. Sekundär målgrupp är politiker och tjänstemän som i sitt arbete har ansvar för barn- 6 (20)

7 och ungdomsverksamhet i kommunen är även målgrupp för de satsningar som projektet har tänkt genomföra. De modeller för inflytande som tas fram kommer bli en del av kommunens ordinarie verksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention. Svenska COPE-föreningen, MALMÖ MINI-COPE - Hur vill jag att mina föräldrar ska vara? har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektets syfte är att motverka att romska ungdomar hamnar i utanförskap och marginalisering. Målet med projektet är att utveckla nya metoder och utbildningar inom COPE för att förbättra och underlätta relationen mellan tonåringar och deras föräldrar. COPE (Community Parent Education Program) är ett kanadensiskt föräldrar-utbildningsprogram som nu har anpassats till svenska förhållanden och som idag erbjuds på många håll i landet. I takt med att COPE spridits i Sverige, har behov av att anpassa utbildningen till specifika målgrupper uppmärksammats. Projektets målgrupp är romska ungdomar och föräldrar och metoden inkluderar bland annat arbete med att producera ett antal kortfilmer som visar upp konkreta situationer i en tonårsfamilj. Filmerna kommer efter projektet att ingå i COPEs utbildningar runt om i landet. Ett nytt arbetssätt med parallella föräldrar- och tonårsutbildningar planeras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Föreningen Norden, STOCKHOLM Nätaktivisterna (fd. Norden, Nätet och Rasismen) har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektets syftar till att genom antirasistiskt engagemang möta och bemöta rasismen där den finns och sprids - på nätet. Målet är att flera unga ska bli antirasistiska nätaktivister. Inom ramen för projektet skapas ett utbildningskoncept för gymnasieskolor som omfattar nordisk historia och nutid, rasism och rasistiska strukturer, journalistik, yttrandefrihet samt digital aktivism. Utbildningen riktar sig till gymnasieelever på minst 200 skolor runt om i Sverige och totalt beräknar projektet att genomföra utbildningar med ungdomar och via nätet nå ytterligare unga. Verksamheten kommer efter projektets slut att drivas vidare genom att kunskap och metoder implementeras i sökande organisationers ordinarie utbildningsverksamhet samt vid de 200 skolor projektet ska arbeta i. Forumet på nätet drivs av ungdomar, med stöd från organisationerna. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 7 (20)

8 Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), BROMÖLLA I FOKUS har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Projektet syftar till att stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Projektets mål är att öka medvetenheten om rätten till delaktighet för målgruppen hos företrädare, personliga assistenter och andra som finns runt den assistansberättigade. Detta görs bland annat genom att utveckla en metod med bildstöd för vuxna att uttrycka sina åsikter och önskemål rörande sin personliga assistans. Bildstödsmetoden tas fram i nära samarbete med DART och ska via projektet spridas till assistansanordnare, personliga assistenter och anhöriga. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Organiserade Aspergare, HÄRNÖSAND Autistiskt initiativ har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Projektet syftar till att motverka marginalisering och utanförskap för målgruppen högfungerande autister. Målet är att utarbeta ett utbildningskoncept som ökar målgruppens kunskap om sina specialförmågor och hur de kan utvecklas. Parallellt ska utbildningar som riktar sig till arbetsgivare uppmärksamma såväl målgruppens specialkompetenser men även behoven av att arbetsplats och arbetsmiljö anpassas. Inom ramen för projektet byggs en kompetensportal på nätet. Där ska målgruppen genom ett självskattningsverktyg kunna få hjälp att identifiera sina kompetenser och styrkor i förhållande till arbetsmarknaden. På portalen ska deltagarna även kunna följa projektet och utbildningen på distans, lägga upp sin profil samt få handledning från projektets utbildare. Projektet genomförs i Örebro län och föreningen beräknar nå personer ur målgruppen samt ett tiotal arbetsplatser per år. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Glokala Folkbildningsföreningen, MALMÖ TYFON (fd. Vi har rätt) har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Projektet syftar till att utveckla gruppen ensamkommande ungdomars intresse för och kunskaper om det demokratiska samhället, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Projektet är tänkt att belysa och bredda befintliga plattformer och metoder för politisk deltagande i samhället för gruppen målgruppen. Målet är att öka ungdomarnas medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter samt inspirera dem till att uttrycka sina åsikter och idéer om sin situation i samhället. Målgruppen är ensamkommande ungdomar mellan 14 och 21 år, med uppehållstillstånd, i asylprocessen men även de ungdomar som fått avslag på asylansökan och efter det lever som gömda i Malmöregionen. Projektet genomförs i nära samarbete med asylboenden, föreningar och organisationer som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen. Tanken är att verksamheten ska byggas upp så att den på sikt blir självgående, bland annat 8 (20)

9 genom att målgruppen själva blir ambassadörer för och drivande i projektet. Arbetsmetoder kommer att dokumenteras för sedan att spridas regionalt i Skåne samt ev. nationellt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Mellansel Folkhögskola, ÖRNSKÖLDSVIK Taxi A-leg har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Mellansel folkhögskola vill i samarbete med Dyslexiförbundet och Taxiförbundet starta en specialanpassad taxiförarutbildning som riktar sig till personer med dyslexi och svåra inlärningsproblem. Utbildningen inkluderar taxiutbildningens fyra delmoment samt en särskild taxameterutbildning. Målet är att under en treårig period utbilda minst 45 personer med dyslexi och svåra inlärningsproblem. Minst 32 av deltagarna ska inom 6 månader från avslutat utbildning ha erhållit anställning, med eller utan lönebidrag. Efter projekttiden ska taxiförarutbildningen ingå i folkhögskolans ordinarie kursutbud och finansieras med anslag för folkhögskoleutbildning alternativt yrkeshögskoleutbildning. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökad tillträde till arbetsmarknaden. Galka Utveckling och Utbildning, SPÅNGA Unga mot Extremism har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Syftet med projektet är att utveckla och pröva lokalt förankrade metoder för att motverka att unga utvecklar sympatier för extrema religiösa åsikter. Projektet riktar sig till unga somaliska muslimer i Rinkeby. I samarbete med skolor, fritidsgårdar och föräldrar i Rinkeby-Kista och Tensta-Spånga vill föreningen undersöka problemets omfattning och bjuda in till dialog kring demokrati och värdegrund. Metoderna omfattar dialog och workshops med inriktning på värdegrundsfrågor och demokrati, sociala aktiviteter samt diskussionsmöten om hur man kan bemöta påståenden och tolkningar av Koranen och islam. Idén till projektet kommer från föreningens unga som uttryckt en oro för den växande radikaliseringen i området. Föreningen beräknar att över en treårig period kunna nå ca 300 unga mellan 15 och 25 år, ca 30 % av projektets deltagare förväntas vara tjejer. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Förslövs Bygdegårdsförening, FÖRSLÖV Kulturcentralen har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Syftet med detta projekt är att skapa mötesplatser för unga musik-, dans-, och teaterintresserade, inkl. ljud och ljus, som ett alternativ till annan fritidsverksamhet lokalt och i regionen. Målet är att integrera funktionsnedsatta, unga med utländsk bakgrund samt unga som riskerar att hamna i utanförskap i den nya verksamheten i Förslövs nyrenoverade Bygdegård, Ungdomens kulturhus. Där tänker man bl.a. skapa världens största orkester för funktionsnedsatta, arrangera en musikfestival på 9 (20)

10 Norrvikens Trädgårdar i Båstad, där orkestern får möjlighet att uppträda. Det är ett väl planerat projekt där man har en styrgrupp och en referensgrupp med stor ungdomsrepresentation. Planeringen av projektet och projekteringen är gjord med EU-pengar. Boverket, kommunen och egna lån har finansierat ombyggnationen av Bygdegården. Här har ungdomarnas idéer och tankar kunnat förverkligas. Nu söker man pengar till ett projekt för det sista steget att realisera en starkt ungdomsstyrd verksamhet. Verksamhet som är önskad och planerad och genomförd av och med ungdomar. Med en etablerad verksamhet tar Studieförbundet Vuxenskolan ansvaret för verksamhetens fortsättning. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, ÖREBRO SV Kulturkollege har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Efter att ha genomfört en förstudie inom projektet Vild Vacker Vuxen där man har fått positiva svar på sina frågor, så har denna ansökan formulerats. Syftet med projektet är att starta upp en eftergymnasial kulturutbildning i Örebroregionen med musik, drama och media för personer med utvecklingsstörning eller autismspektrum som kan tillgodogöra sig utbildningens innehåll såsom teoretiska och praktiska studier. Samtidigt vill man bedriva lobbyverksamhet för att synliggöra de regelverk som begränsar målgruppens möjligheter till eftergymnasiala studier. Målet är att skapa en ny utbildningsform samt att starta och bedriva den i ändamålsenliga lokaler. Man har även satt som mål att säkra dess fortsatta verksamhet gällande finansiering och anpassat regelverk. En avsiktsförklaring som skulle garantera 20 tjänster (!) nationellt efter projekttiden är skriven av Studieförbundet Vuxenskolan. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Öppna Kanalen, VÄXJÖ Interaktiva Växjö har beviljats stöd med kronor för år 3 av 3 Syftet med projektet är att skapa Sveriges första fullt interaktiva samhälle via en plattform och struktur som sammankopplar politiska beslutsfattare med målgrupperna barn, ungdomar och funktionsnedsatta. Målet är att öka målgruppernas påverkningsförmåga i samhället och underlätta kommunikationen mellan målgrupperna och beslutsfattarna. Det tänker man göra genom att placera videoportaler, som en möbel med stol och skärm, runt om i Växjö där alla förbipasserande får möjlighet att stanna och spela in ett kort meddelande. Efter projekttidens slut räknar man med att Interaktiva Växjö har hunnit etablera sig hos både målgrupperna och kommunens beslutsfattare. Kommunen ställer sig mycket positiva till projektet och arbetar tillsammans med Öppna Kanalen för en fortsättning av projektet efter tre år. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 10 (20)

11 Folkuniversitetet, STOCKHOLM KRITA har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Folkuniversitetet har genomfört en förstudie med stöd från Arvsfonden. Där ville man få svar på behovet av kulturkurser bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, olika pedagogiska former, studiebesök och kontaktnät, målgruppens ekonomiska förutsättningar, rekrytering av lärare/ledare, lokaler, marknadsföring. Förstudiens resultat gav så positiva svar att man nu är beredd att starta projektet Kulturakademin. Här vill man erbjuda kurser i konst och konsthantverk på tre olika nivåer, och med individuella valmöjligheter. Nivåerna är formulerade så att man utgår ifrån; 1. Fritidsintresse 2. Grund- och vidareutbildning 3. Kurs på hög nivå. Man vill inspirera och stimulera eleverna till fortsatta studier, samt verka för att genomföra utåtriktade konstprojekt. Målgruppen har fått vara, och kommer att vara, delaktiga i utformningen av projektet enligt en tydlig plan. Målgruppen kommer bl.a. att ingå i en referensgrupp, de finns som språkrör och äldre elever kommer att få en fadderfunktion. Fortsättningen av projektet är tänkt att ske dels genom Folkuniversitetets egen regi, lärartimmar/år. Man vill även prova en relativt ny samverkansform som är beprövad i Örebro, Västerås och i Region Skåne. Den är kallad Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Svenska Gospelverkstaden, STOCKHOLM UT har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Projektet Ung turnéproduktion i ansökan förkortat UT är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 25 år. Sammanfattningsvis vill Svenska Gospelverkstaden under projektet UT genomföra turnéer runt om i landet där ungdomar, både killar och tjejer, handleds av äldre mer erfarna branschmänniskor och lär sig skapa och genomföra fullfjädrade och professionella turnéproduktioner som ungdomarna sedan, efter tre års tid, kan genomföra från ax till limpa på helt egen hand som inte bara engagerar publik utan också ungdomar på lokal nivå. En kunskap som man sedan vill förvalta och föra vidare till nästa unga generation. Målet är att dessa unga killar och tjejer i denna miljö lär sig massor, får växa, odla sitt intresse och får en känsla av sammanhang. Projektet engagerar även i förlängningen såväl medverkande ungdomar som ungdomar i publiken på varje föreställning. Efter tre år räknar projektet med att ha mycket kunnande och kontakter med kommun, landsting, sponsorer, lokala samarbetspartners samt upparbetat ett bredare publikunderlag så att ungdomsgrupper kan, utan ekonomiskt stöd från Arvsfonden, driva en omfattande turnéverksamhet där unga med lokal förankring engageras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet 11 (20)

12 Svenska Gospelverkstaden, STOCKHOLM På samma scen har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Svenska Gospelverkstaden har under Allmänna Arvsfondsprojektet Ungdomar Håller Drömmen Vid Liv genomfört projekt i många vanliga klasser. Man har sett hur en helt vanlig årskurs 9 kan genomföra en musikalisk föreställning på en bra nivå, där alla elever engagerar sig. Man har också genomfört ett par projekt i musikklasser. Målet med projektet är att bli en förebild för hur man kan rasera fördomsmurar mellan olika elevgrupper. Man vill bygga upp relationer och förtroenden. Självkänslan hos eleverna ska stärkas. Man lär känna varandra. Rädslor försvinner. Tillåtande miljö skapas. Drömmar stärks. Man lär sig förstå varandra och acceptera varandra. Metod: Projektet görs med skolor parvis. Den ena skolan med musikinriktning och den andra skolan utan speciell inriktning eller t.ex. en särskola. Projekten avslutas med en gemensam konsert där eleverna står på samma scen, inför de olika skolornas elever. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Landstinget Västmanland, VÄSTERÅS Läget har beviljats stöd med kronor för år 2 av 3 Projektet baseras på undersökningen Liv och Hälsa Ung som alla elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet får svara på. Syftet med projektet är att främja ungas psykiska hälsa i Västmanland genom att gestalta resultaten av undersökningen Liv och Hälsa Ung via olika kulturella uttryck där de unga är delaktiga i hela processen från tolkning av resultat till skapande av scenkonst, medieproduktion och utställningar. Det sker genom samverkan mellan landstinget, föreningsliv, skolor och det övriga civilsamhället. Huvudmålgruppen är alla unga i Västmanlands län mellan 13 och 19 år. Målsättningarna är; att ge målgruppen en ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan, att de får ta del av resultaten via kultur, där deras egna berättelser ligger till grund för de kulturella uttrycken och aktiviteterna, att inspirera unga till egna kulturella uttryck. Metoden är att de unga, genom att delta i referensgrupper, får tolka resultaten från Liv och Hälsa Ung med sina egna berättelser. Detta är sedan grunden för hur de kulturella uttrycken (scenkonst, utställningar, medieproduktion) skapas. Hela projektet ska byggas på de ungas egna berättelser. För att skapa en brygga mellan kultur och idrott bildas ett nätverk av ungdomscoacher som sprider kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor vidare till unga. Efter avslutat projekt ska metoden integreras i det bestående arbetet med Liv och hälsa Ung undersökningarna för att tillföra fler nyanser och användningsområden för spridning av resultaten. Lokalt/regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 12 (20)

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken. Av dessa var 40 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 58,4 miljoner kronor.

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Vision Falkenbergs Fontänhus erbjuder medlemmen en möjlighet att ingå i en gemenskap som den arbetsinriktade dagen innebär. Fontänhusideologi innebär att individen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att individer med olika funktionsnedsättningar ska få ta del av

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING?

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? UTBILDNINGSKATALOG 2016 GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? Diskriminering innebär att bli behandlad sämre än någon annan utifrån de egenskaper som en har. Det kan finnas många olika anledningar till

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Civilsamhället i samhällsomvandling

Civilsamhället i samhällsomvandling Civilsamhället i samhällsomvandling Det offentligas karaktärsdrag: Lagar och regler Förordningar, föreskrifter Politisk påverkan Tydlig hierarki Byråkrati Rättssäkerhet Jämlikhet Rättvist för alla Förutsägbarhet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Innehållsförteckning Sid BAKGRUND...3 PLATTFORM...4 SYFTE...4 ORGANISATION...4

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Satsning på kultur för barn och unga är en satsning på framtiden.

Satsning på kultur för barn och unga är en satsning på framtiden. Inledning Kultur är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika människor, barn som vuxna. Ur vuxnas perspektiv handlar kultur ofta om konst, litteratur eller teater. Genom kultur kan man också lära

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Inbjudna Folkhögskolor Ljungskile folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Furuboda folkhögskola Vara folkhögskola Katrinebergs Folkhögskola Nordiska folkhögskolan Ädelfors

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Skapande Sommarläger

Skapande Sommarläger Projektbeskrivning Skapande Sommarläger för funktionshindrade med utvecklingsstörning ungdomar & vuxna på Billströmska Folkhögskolan i Sydvästra Götaland 2009-03-10 Praktisk information Sökande organisation:

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013 Vision Falkenbergs Fontänhus ska möta varje individ på den nivå som hon/han befinner sig på. Verksamheten ska anpassas efter de som använder den. Vi ska identifiera

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Bakgrund Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Örebro läns landsting

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer