Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013"

Transkript

1 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Sveriges Kristna Råd Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013 Sammanhang I styrelsemötet presenterades ett förslag om ett ekumeniskt fredsmöte i Sverige hösten Ur protokollet 98: Björn Cedersjö föredrog ärendet. I maj hölls Kyrkornas världsråds så kallade Peace Convocation i Kingston, Jamaica. Sverige var representerat med en grupp på drygt tio personer, en grupp som fortsatt att mötas och som nu önskar föreslå ett kristet riksmöte med fredstema. Ett sådant möte skulle följa upp Kingston-mötet och samtidigt vara en förberedelse för nästa generalförsamling i Kyrkornas världsråd, som genomförs i Sydkorea Fredsmötet föreslås äga rum om ca 1,5 år. Ett första förslag är att samtala om idén vid nästa rådsmöte, att frågan därifrån tas tillbaks till medlemskyrkorna och att beslut fattas vid nästa styrelsemöte, i mars Styrelsen var positiv till förslaget, men för att förtydliga vilken nivå och storlek mötet ska ha, föredrar styrelsen benämningen ekumeniskt fredsmöte snarare än kristet riksmöte om fred. Styrelsen beslutade därefter ( 98.1) att handlägga ärendet i enlighet med Kingston-gruppens förslag och således först ta upp frågan om ett ekumeniskt fredsmöte vid SKR:s rådsmöte i januari, samt att ge kansliet i uppdrag att förbereda rådsmötets samtal i samverkan med de organisationer SKR samverkar med kring fredsfrågor såsom till exempel Kristna Fredsrörelsen. Sammanfattning Kingstongruppen presenterar här ett förslag om en ekumenisk fredsfestival/fredsmöte (benämningen inte fastställd) under augusti 2013 i Uppsala. Fredsmötet/Festivalen föreslås vara ett tillfälle där människor inbjuds till att mötas till kristen gemenskap, berätta för varandra om livet med Kristus, be tillsammans, fira gudstjänst och inspireras. Syftet är att fördjupa enhetens gemenskap, utmana till tjänst och därmed bidra till en starkare rörelse för en rättvis fred i alla dess dimensioner. Arbetet för fred och försoning ska tydligare sättas på kartan och deltagarna ska ges redskap för aktivt freds- och försoningsarbete. Vi föreslår att en större manifestation ingår i festivalen. Målet är 1500 deltagare plus dem som kommer för att delta i manifestationen. SKR föreslås vara arrangör tillsammans med samverkande organisationer. En studieprocess bör finnas inför mötet. Texten innehåller förslag till budgetram och finansiering och föreslår att en mer detaljerad budget tas fram och presenteras för styrelsen i juni. Förslag till beslut SKRs styrelse beslutar att anordna en ekumenisk fredsfestival/fredsmöte under hösten 2013, att uppdra åt kansliet att tillsätta en styrgrupp med representanter för kyrkofamiljerna, ungdomsförbunden och andra samverkanspartners samt rekrytera en projektledare, att en rapport om förberedelsearbetet inkl en mer detaljerad budget ska presenteras för godkännande i styrelsemötet

2 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Fredsmötets/Fredsfestivalens syfte och målgrupp 1.1 Syfte Vi vill - skapa en mötesplats där kristna människor från olika kyrkliga traditioner kommer samman för gudstjänst, bön, gemenskap, samtal och inspiration. Vi vill att festivalen ska vara en plats där vi delar berättelser om vår gemensamma tro och vad det innebär att vara kristen idag. - bidra till att skapa en starkare rörelse för fred. Vi vill samla människor som är engagerade eller vill låta sig engageras för fredsarbete i all dess bredd: hemma på gatan och på jobbet, i familjen och i kyrkan, nationellt och internationellt. Vi vill att medlemmarna i Sveriges kyrkor aktivt ska arbeta för fred. Vi vill att fredsfrågorna ska lyftas från marginalen till centrum i tro och handling: every church a peace church. - bidra till en teologisk fördjupning kring försoning och fred. Vi vill förtydliga sambandet mellan andlighet och fredsarbete utifrån visionen om Guds rike. Vi vill att medlemmarna i Sveriges kyrkor ska ha en helhetssyn på livet där arbete för rättfärdig/rättvis fred ingår som en självklarhet. Vi vill se en tyngdpunktsförskjutning (från diskussioner om teorin om det rättfärdiga kriget till att göra allt som står i vår makt för att främja rättvisa och fredligt samarbete mellan folk och nationer (från Uppropet). - bidra till en bred utbildning i ickevåld och konfliktlösning. Vi vill att medlemmarna i Sveriges kyrkor ska kunna vara aktiva fredsstiftare genom att de har redskap och kunskap om hur man arbetar praktiskt för att lösa konflikter och skapar fredliga relationer lokalt, nationellt och internationellt. - föra budskapet från det ekumeniska fredsmötet i Kingston vidare in i svensk kristenhet. - bidra till att kristna hörs och syns mer i samhällslivet och är med och påverkar utvecklingen i det samhället lokalt och globalt. 1.2 Målgrupp Vi vill att - många människor i kyrkor och församlingar från hela Sverige ska delta. Vi vill att fredsmötet/fredsfestivalen ska vara en naturlig samlingsplats för människor från alla kyrkliga traditioner och i olika åldrar. Vi vill dessutom att - festivalens budskap och anda ska attrahera och påverka såväl människor i allmänhet som beslutsfattare. 2 Tid, plats och omfattning 2.1 Tid Före skolstart, förslagsvis 15/16-18 augusti Fredag morgon-söndag lunch ger nästan två hela dagar. Någon form av för-samling sker torsdag kväll alternativt börjar mötet torsdag kväll med en festgudstjänst. Såvitt vi kunnat utröna kolliderar dessa datum inte med andra större arrangemang men detta behöver stämmas av ytterligare.

3 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Plats Vi har diskuterat om mötet ska äga rum på en eller flera platser men stannat för att vi vill samlas på ett ställe. Det är viktigt med känslan av att vi är många. Det är också roligt att möta människor från andra delar av landet. Det är också mer realistiskt att hinna förbereda ett möte än flera. Möjligheten till webbsändning kan utredas vidare. Vi föreslår att vi möts i Uppsala. Det är 30 år sedan den stora Liv & Fredkonferensen. Uppsala har dessutom proklamerat sig som fredsstad och har skapat en del aktiviteter kring det temat (bland annat ett Fredens hus). 2.3 Omfattning Vi föreslår ett mål på 1500 deltagare som deltar större delen av tiden fredag-söndag. (Som jämförelse kan nämnas att Världens fest beräknas samla personer, Gemensam framtids kyrkokonferens 1200 personer och Frizonfestivalen 4000 personer). Under lördagen vill vi samla ytterligare deltagare som (utan anmälan) deltar i en större folkfest/manifestation under eftermiddagen. 3 Fredsmötets/fredsfestivalens innehåll 3.1 Inriktning Vi vill att detta ska bli ett tillfälle där vi kristna får mötas till gemenskap, berätta för varandra om livet med Kristus, be tillsammans, fira gudstjänst, inspireras av varandra. Här finns användbara och positivt upplevda modeller från olika ekumeniska möten. Festivalen består av två heldagar med bibelsamtal i mindre grupper under tidig förmiddag som följs av tematiska strömmar där deltagarna samlas kring ett valt tema från lunch och under eftermiddagen (typ teologifestivalen). På kvällarna blir det storsamlingar med musik, mingel och fest. Någon form av uppstart finns torsdag kväll. Lördag eftermiddag ordnas en större manifestation centralt i Uppsala (typ Jesusmanifestationen). Festivalen avslutas på söndagen med sändningsgudstjänst och avslutningssamling. Det är viktigt att programmet uppfattas som centralt och angeläget och lockar till deltagande av människor i våra olika kyrkliga familjer. Vapenexport är inte något som alla går och tänker på hela tiden. Däremot hur jag lever med min granne och vad som händer i mitt vardagsliv. SKRs fredsskrift har fyra rubriker som skulle kunna vara fyra teman: Fred i vardagen, Fred med skapelsen, Fred och rättvisa, Att bygga fred. 3.2 Innehåll Det finns ett stort antal idéer och förslag till programinnehåll. Programmet får utvecklas vidare efter hand. - En sak värd att nämna är dock önskan att ge praktiska redskap för freds- och försoningsarbete, typ lägga in en kortare utbildning för alla om ickevåld och konfliktlösning. Vi har flera exempel på goda verksamheter som kan berätta om sig (typ SEAPPI). - Vi tror att det bör vara en festival där sammanhanget är kristen tro. Det bör dock vara önskvärt att fredsarbete i andra sammanhang inkl. interreligöst arbete typ Salaams vänner finns med som exempel på vad som görs och samarbeten som kan vara fruktbara. - Vi tror vi bör ha några affischnamn, gärna internationella. - Det bör också finnas lämpliga aktiviteter så att familjer med barn kan delta.

4 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Möjligen kan festivalen uppmanas att ta ställning till någon form av manifest i fem-tio punkter som arbetas fram i en gemensam process. - Olika organisationer kan inbjudas att ordna seminarier/strömmar. - Utställningar och bokförsäljning bör finnas. - Film, konserter, föreläsningar, ungdomskörtävling med fredssånger. 4 Före och efter fredsfestivalen 4.1 Studieprocess Studieförbunden kommer att ta fram en studiehandledning som använder de olika material som finns idag. SKRs fredsskrift samt Ett upprop för rättfärdig fred blir centrala och kompletteras av andra. 4.2 Aktiviteter längs vägen Vi tänker oss att de samverkande organisationerna på olika sätt aktualiserar fredsfrågor och förbereder fredsfestivalen i sina konferenser/årsmöten/storsamlingar etc under tiden fram till festivalen. Även på regional nivå kan förmöten hållas. Församlingar kan studera fredskunskap och församlingens körer lära sig fredssånger. Ett särskilt material skulle kunna tas fram som festivaldeltagarna läser och begrundar under de åtta veckorna före festivalen (typ Gemensam Framtids material för fastetiden 2012). 5 Samverkande parter Vi tänker oss att festivalen arrangeras av SKR i samverkan med många andra organisationer, biståndsorganisationer och studieförbund. Genom skrivna överenskommelser kan man reglera vilken nivå varje part deltar på. 6 Praktiskt, personal och ekonomi De svenska deltagarna i Kingston har drivit processen hittills och arbetat fram detta förslag. Nu lämnar gruppen uppdraget vidare. 6.1 Logi och mat Deltagarna får ordna mat och logi på egen hand. Reservation av rum i hotell/vandrarhem måste göras tidigt av konferensbyrån. Konferensen informerar om ett antal möjliga alternativ. Att mötet inte tar det ansvaret minskar administrationen. Mingelmat i kvällssamlingarna bör ingå i festivalavgiften. 6.2 Anmälan Anmälan och ekonomi kan förhoppningsvis skötas av något studieförbund med bra system för sådant. Ska man garantera ett antal ungdomsplatser i vetskapen om att ungdomar ofta anmäler sig sent? 6.3 Finansiering Medverkande organisationer står för sina egna kostnader. För övrigt föreslår vi en budgetram på cirka 3 miljoner kr. 1,5 miljoner bör kunna täckas av deltagaravgifter. Vi hoppas att kyrkorna vill lägga in 0,75 miljoner kr. Övriga 0,75 miljoner kronor föreslås finansieras med externa medel (aktiviteter i samarbete med studieförbund, utländska gäster finansierade via

5 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Svenska Institutet, ansökningar till Folke Bernadotteakademin, Sida, Nathan Söderbloms fond m fl) och sponsorer. Vi räknar med att Uppsala kommun kan upplåta vissa lokaler (fredsfest på slottet?). Mindre lokaler kan erbjudas i Kyrkans hus, Life & Peace, Johannelund, Nordiska Afrikainstitutet, de lokala församlingarna. Någon större lokal behöver hyras för storsamlingar. Vi föreslår att en modell för fördelning av ev överskott/underskott tas fram och presenteras i SKRs styrelse för godkännande i dess junisammanträde. 7 Diverse övrigt - Samverkan med kristet råd i annan del av världen? Församlingar i olika delar av världen arbetar med samma dokument! Utbyte av människor? Resor? - Samverkan med andra fredsaktörer lokalt på orten - Nordisk samverkan? - Förberedelser genom facebook-grupp - Några pilotförsamlingar - Kan Per Harling skriva musik till mötet? Eller andra lämpliga personer som uppskattas i olika sammanhang? - Kyrkoledarna måste personifiera att frågan är viktig genom sitt deltagande och genom att uppmana till deltagande. 8 Fortsatt process vid positivt beslut 8.1 Organisation SKR tillsätter en styrgrupp med representanter från kyrkofamiljerna och samarbetande organisationer. En projektledare utses. En operativ projektgrupp utses (den bör inte vara för stor). Arbetsgrupper med tydliga mandat tillsätts för olika områden. Avtal behöver skrivas mellan samverkande partners. 8.2 Processplan 2012 mars beslut våren finslipa tydlig projektplan inkl. organisation, struktur och beslutspunkter, ekonomi, boka lokaler 23 maj rapport ges i SKRs årsmöte 11 juni rapport till SKRs styrelse hösten samla arbetsgrupper till gemensam kickoff för att alla ska ha en gemensam bild information, kommunikation dec program klart 2013 vintern våren aug anmälningsförfarande och information ute förberedelser i olika kristna sammanhang festivalen äger rum

6 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Bakgrund för behovet av ett fredsmöte/en fredsfestival Människor och samhällen bör ha goda och värdiga levnadsförhållanden. Så är tyvärr inte fallet för alla idag. Fortfarande präglas vår värld av kriser och våldsamma konflikter av olika slag, och det finns en ojämlik tilldelning av makt, utbildning, rättvisa, hälsovård, mat och andra viktiga förutsättningar för värdigt liv (jfr FNs millenniemål). Uppgiften att arbeta för fred, rättvisa och gemensam säkerhet är därför en fortgående angelägenhet för alla människor. Upprätthållande av mänskliga rättigheter och demokrati är viktiga byggstenar. Värnandet av vår gemensamma miljö är avgörande både för att säkra skapelsens överlevnad och för att minska risken för eskalerande konflikter i samband med migration på grund av klimatförändringar. Kyrkorna har varit och är en del i detta arbete. Under senare år har utvecklingen i Sverige och internationellt inneburit förändringar som också särskilt visar på kyrkornas relevans och särskilda möjligheter i arbetet för rättfärdig fred och mänsklig säkerhet. Det handlar om främlingsfientlighet och extremism, religionernas roll i fred och konflikt, vapenhandel och militära insatser och behovet av samtal om etiska frågor. Det finns samtidigt i Sverige, bland annat i våra kyrkor, en växande grupp människor som kommer från områden där det inte rått fred under 200 år. För dessa har hot, våld, död inkl folkmord varit en del av de egna eller traderade berättelserna och lett till djup misstro mot myndigheter eller vissa ideologier. Dessa och liknande erfarenheter, som präglar och präglat många människor i vår värld, är en viktig bakgrund till utmaningen att stifta fred och leva i fred. Sverige har ett arv av engagemang för fredlig lösning av konflikter. Vår röst och vårt engagemang bör höras. Det finns nu mer av kunskap och erfarenhet kring hur konflikter kan lösas och hur man kan förhindra att konflikter eskalerar. Mänskliga rättigheter har blivit en erkänd utgångspunkt för sådant arbete. Människor i och utanför kyrkorna behöver utbildas och tränas för konkret arbete för fred och försoning. Ganska lite sådan träning sker i dagens läge i Sveriges kyrkor. En förebyggande kultur på lokal nivå bidrar enligt forskningen till såväl konkreta civila insatser för förebyggande och fredsbyggande på internationell nivå som till opinionsbildning som stöd för politiska initiativ och beslut. Det finns nu särskilda förutsättningar för att aktualisera fredsfrågorna i kyrkorna i Sverige. Under 2010 presenterades efter samtal i SKRs styrelse och beslut i styrelsens AU skriften Fred detta vill kyrkorna. Den är frukten av en samtalsprocess och utgör ett dokument över en gemensam hållning från kyrkorna i Sverige. Här finns teologisk grund, resonemang samt ett antal utmaningar om förändring. International Ecumenical Peace Convocation (IEPC) i Kingston Jamaica i maj 2011 var både avslutningen på Kyrkornas världsråds Decade to Overcome Violence (DOV) och en startpunkt för ett aktivt fredsarbete i kyrkorna utifrån den deklaration An Ecumenical Call to Just Peace som presenterades i mötet och det studiedokument Just Peace Companion som följde med deklarationen. Denna ekumeniska deklaration är frukten av en tre år lång ekumenisk studieprocess där en tidigare version varit på remiss i KVs medlemskyrkor runt om i världen. Detta dokument ska nu brukas i kyrkorna och sedan läggas fram för KVs kommande generalförsamling 2013 som ett underlag för någon form av beslut inför perioden I detta material sammanfattas mycket av kyrkornas reflektion hittills, här finns en teologisk fördjupning, och en tyngdpunktsförskjutning från teorin om det rättfärdiga kriget till en

7 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte gemensam medveten strävan efter en Rättfärdig fred. Texten finns nu översatt till svenska med titeln Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred och är under tryckning. I den svenska gruppen av deltagare i Kingstonmötet väcktes tidigt tankarna att förorda en inspirations- och studieprocess i kyrkorna i Sverige utifrån deklarationen. Denna skulle kunna inkludera ett svenskt ekumeniskt fredsmöte som tidsmässigt äger rum före nästa generalkonferens inom KV. Liknande engagemang finns inom övriga delar av världens kyrkor. I den katolska kyrkofamiljen finns Justitia et Pax som arbetar med frågor om rättvisa och fred på olika områden (i Sverige arbetar man fn främst med fredsfrågor i form av rättvis handel och utförsäkringen av människor). I den ortodoxa kyrkofamiljen finns Orthodox Peace Fellowship (www.intercommunion.org). Inom World Evangelical Alliance finns ett Peace and Reconciliation Initiative som arbetar med fred och försoning (www.weapri.org). Många evangelikaler samverkar inom Micah Challenge (www.micahchallenge.org) hölls den stora Life & Peace-konferensen i Uppsala som följdes upp av det kristna Riksmötet i Jönköping, J83, samma år är det 30 år sedan dess. Det kan vara dags att återigen samla Sveriges kristna till en stor manifestation för fred och försoning.

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåret 2001 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2002 med Sveriges Kristna Råds

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi FRED ÄR VÄGEN TILL FRED ett utkast till en fredsteologi förord Dokumentet An Ecumenical Call to Just Peace (Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred) togs fram av Kyrkornas världsråds centralkommitté

Läs mer

EURODIACONIA. Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna

EURODIACONIA. Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna EURODIACONIA Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna Översättning av To Be and To Do. Diakonia and the Churches En rapport från Eurodiaconias teologiska arbetsgrupp Att vara och att göra diakoni.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och motverka antidemokratiska yttringar i samhället. DEMOKRATIN

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer