Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013"

Transkript

1 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Sveriges Kristna Råd Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013 Sammanhang I styrelsemötet presenterades ett förslag om ett ekumeniskt fredsmöte i Sverige hösten Ur protokollet 98: Björn Cedersjö föredrog ärendet. I maj hölls Kyrkornas världsråds så kallade Peace Convocation i Kingston, Jamaica. Sverige var representerat med en grupp på drygt tio personer, en grupp som fortsatt att mötas och som nu önskar föreslå ett kristet riksmöte med fredstema. Ett sådant möte skulle följa upp Kingston-mötet och samtidigt vara en förberedelse för nästa generalförsamling i Kyrkornas världsråd, som genomförs i Sydkorea Fredsmötet föreslås äga rum om ca 1,5 år. Ett första förslag är att samtala om idén vid nästa rådsmöte, att frågan därifrån tas tillbaks till medlemskyrkorna och att beslut fattas vid nästa styrelsemöte, i mars Styrelsen var positiv till förslaget, men för att förtydliga vilken nivå och storlek mötet ska ha, föredrar styrelsen benämningen ekumeniskt fredsmöte snarare än kristet riksmöte om fred. Styrelsen beslutade därefter ( 98.1) att handlägga ärendet i enlighet med Kingston-gruppens förslag och således först ta upp frågan om ett ekumeniskt fredsmöte vid SKR:s rådsmöte i januari, samt att ge kansliet i uppdrag att förbereda rådsmötets samtal i samverkan med de organisationer SKR samverkar med kring fredsfrågor såsom till exempel Kristna Fredsrörelsen. Sammanfattning Kingstongruppen presenterar här ett förslag om en ekumenisk fredsfestival/fredsmöte (benämningen inte fastställd) under augusti 2013 i Uppsala. Fredsmötet/Festivalen föreslås vara ett tillfälle där människor inbjuds till att mötas till kristen gemenskap, berätta för varandra om livet med Kristus, be tillsammans, fira gudstjänst och inspireras. Syftet är att fördjupa enhetens gemenskap, utmana till tjänst och därmed bidra till en starkare rörelse för en rättvis fred i alla dess dimensioner. Arbetet för fred och försoning ska tydligare sättas på kartan och deltagarna ska ges redskap för aktivt freds- och försoningsarbete. Vi föreslår att en större manifestation ingår i festivalen. Målet är 1500 deltagare plus dem som kommer för att delta i manifestationen. SKR föreslås vara arrangör tillsammans med samverkande organisationer. En studieprocess bör finnas inför mötet. Texten innehåller förslag till budgetram och finansiering och föreslår att en mer detaljerad budget tas fram och presenteras för styrelsen i juni. Förslag till beslut SKRs styrelse beslutar att anordna en ekumenisk fredsfestival/fredsmöte under hösten 2013, att uppdra åt kansliet att tillsätta en styrgrupp med representanter för kyrkofamiljerna, ungdomsförbunden och andra samverkanspartners samt rekrytera en projektledare, att en rapport om förberedelsearbetet inkl en mer detaljerad budget ska presenteras för godkännande i styrelsemötet

2 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Fredsmötets/Fredsfestivalens syfte och målgrupp 1.1 Syfte Vi vill - skapa en mötesplats där kristna människor från olika kyrkliga traditioner kommer samman för gudstjänst, bön, gemenskap, samtal och inspiration. Vi vill att festivalen ska vara en plats där vi delar berättelser om vår gemensamma tro och vad det innebär att vara kristen idag. - bidra till att skapa en starkare rörelse för fred. Vi vill samla människor som är engagerade eller vill låta sig engageras för fredsarbete i all dess bredd: hemma på gatan och på jobbet, i familjen och i kyrkan, nationellt och internationellt. Vi vill att medlemmarna i Sveriges kyrkor aktivt ska arbeta för fred. Vi vill att fredsfrågorna ska lyftas från marginalen till centrum i tro och handling: every church a peace church. - bidra till en teologisk fördjupning kring försoning och fred. Vi vill förtydliga sambandet mellan andlighet och fredsarbete utifrån visionen om Guds rike. Vi vill att medlemmarna i Sveriges kyrkor ska ha en helhetssyn på livet där arbete för rättfärdig/rättvis fred ingår som en självklarhet. Vi vill se en tyngdpunktsförskjutning (från diskussioner om teorin om det rättfärdiga kriget till att göra allt som står i vår makt för att främja rättvisa och fredligt samarbete mellan folk och nationer (från Uppropet). - bidra till en bred utbildning i ickevåld och konfliktlösning. Vi vill att medlemmarna i Sveriges kyrkor ska kunna vara aktiva fredsstiftare genom att de har redskap och kunskap om hur man arbetar praktiskt för att lösa konflikter och skapar fredliga relationer lokalt, nationellt och internationellt. - föra budskapet från det ekumeniska fredsmötet i Kingston vidare in i svensk kristenhet. - bidra till att kristna hörs och syns mer i samhällslivet och är med och påverkar utvecklingen i det samhället lokalt och globalt. 1.2 Målgrupp Vi vill att - många människor i kyrkor och församlingar från hela Sverige ska delta. Vi vill att fredsmötet/fredsfestivalen ska vara en naturlig samlingsplats för människor från alla kyrkliga traditioner och i olika åldrar. Vi vill dessutom att - festivalens budskap och anda ska attrahera och påverka såväl människor i allmänhet som beslutsfattare. 2 Tid, plats och omfattning 2.1 Tid Före skolstart, förslagsvis 15/16-18 augusti Fredag morgon-söndag lunch ger nästan två hela dagar. Någon form av för-samling sker torsdag kväll alternativt börjar mötet torsdag kväll med en festgudstjänst. Såvitt vi kunnat utröna kolliderar dessa datum inte med andra större arrangemang men detta behöver stämmas av ytterligare.

3 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Plats Vi har diskuterat om mötet ska äga rum på en eller flera platser men stannat för att vi vill samlas på ett ställe. Det är viktigt med känslan av att vi är många. Det är också roligt att möta människor från andra delar av landet. Det är också mer realistiskt att hinna förbereda ett möte än flera. Möjligheten till webbsändning kan utredas vidare. Vi föreslår att vi möts i Uppsala. Det är 30 år sedan den stora Liv & Fredkonferensen. Uppsala har dessutom proklamerat sig som fredsstad och har skapat en del aktiviteter kring det temat (bland annat ett Fredens hus). 2.3 Omfattning Vi föreslår ett mål på 1500 deltagare som deltar större delen av tiden fredag-söndag. (Som jämförelse kan nämnas att Världens fest beräknas samla personer, Gemensam framtids kyrkokonferens 1200 personer och Frizonfestivalen 4000 personer). Under lördagen vill vi samla ytterligare deltagare som (utan anmälan) deltar i en större folkfest/manifestation under eftermiddagen. 3 Fredsmötets/fredsfestivalens innehåll 3.1 Inriktning Vi vill att detta ska bli ett tillfälle där vi kristna får mötas till gemenskap, berätta för varandra om livet med Kristus, be tillsammans, fira gudstjänst, inspireras av varandra. Här finns användbara och positivt upplevda modeller från olika ekumeniska möten. Festivalen består av två heldagar med bibelsamtal i mindre grupper under tidig förmiddag som följs av tematiska strömmar där deltagarna samlas kring ett valt tema från lunch och under eftermiddagen (typ teologifestivalen). På kvällarna blir det storsamlingar med musik, mingel och fest. Någon form av uppstart finns torsdag kväll. Lördag eftermiddag ordnas en större manifestation centralt i Uppsala (typ Jesusmanifestationen). Festivalen avslutas på söndagen med sändningsgudstjänst och avslutningssamling. Det är viktigt att programmet uppfattas som centralt och angeläget och lockar till deltagande av människor i våra olika kyrkliga familjer. Vapenexport är inte något som alla går och tänker på hela tiden. Däremot hur jag lever med min granne och vad som händer i mitt vardagsliv. SKRs fredsskrift har fyra rubriker som skulle kunna vara fyra teman: Fred i vardagen, Fred med skapelsen, Fred och rättvisa, Att bygga fred. 3.2 Innehåll Det finns ett stort antal idéer och förslag till programinnehåll. Programmet får utvecklas vidare efter hand. - En sak värd att nämna är dock önskan att ge praktiska redskap för freds- och försoningsarbete, typ lägga in en kortare utbildning för alla om ickevåld och konfliktlösning. Vi har flera exempel på goda verksamheter som kan berätta om sig (typ SEAPPI). - Vi tror att det bör vara en festival där sammanhanget är kristen tro. Det bör dock vara önskvärt att fredsarbete i andra sammanhang inkl. interreligöst arbete typ Salaams vänner finns med som exempel på vad som görs och samarbeten som kan vara fruktbara. - Vi tror vi bör ha några affischnamn, gärna internationella. - Det bör också finnas lämpliga aktiviteter så att familjer med barn kan delta.

4 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Möjligen kan festivalen uppmanas att ta ställning till någon form av manifest i fem-tio punkter som arbetas fram i en gemensam process. - Olika organisationer kan inbjudas att ordna seminarier/strömmar. - Utställningar och bokförsäljning bör finnas. - Film, konserter, föreläsningar, ungdomskörtävling med fredssånger. 4 Före och efter fredsfestivalen 4.1 Studieprocess Studieförbunden kommer att ta fram en studiehandledning som använder de olika material som finns idag. SKRs fredsskrift samt Ett upprop för rättfärdig fred blir centrala och kompletteras av andra. 4.2 Aktiviteter längs vägen Vi tänker oss att de samverkande organisationerna på olika sätt aktualiserar fredsfrågor och förbereder fredsfestivalen i sina konferenser/årsmöten/storsamlingar etc under tiden fram till festivalen. Även på regional nivå kan förmöten hållas. Församlingar kan studera fredskunskap och församlingens körer lära sig fredssånger. Ett särskilt material skulle kunna tas fram som festivaldeltagarna läser och begrundar under de åtta veckorna före festivalen (typ Gemensam Framtids material för fastetiden 2012). 5 Samverkande parter Vi tänker oss att festivalen arrangeras av SKR i samverkan med många andra organisationer, biståndsorganisationer och studieförbund. Genom skrivna överenskommelser kan man reglera vilken nivå varje part deltar på. 6 Praktiskt, personal och ekonomi De svenska deltagarna i Kingston har drivit processen hittills och arbetat fram detta förslag. Nu lämnar gruppen uppdraget vidare. 6.1 Logi och mat Deltagarna får ordna mat och logi på egen hand. Reservation av rum i hotell/vandrarhem måste göras tidigt av konferensbyrån. Konferensen informerar om ett antal möjliga alternativ. Att mötet inte tar det ansvaret minskar administrationen. Mingelmat i kvällssamlingarna bör ingå i festivalavgiften. 6.2 Anmälan Anmälan och ekonomi kan förhoppningsvis skötas av något studieförbund med bra system för sådant. Ska man garantera ett antal ungdomsplatser i vetskapen om att ungdomar ofta anmäler sig sent? 6.3 Finansiering Medverkande organisationer står för sina egna kostnader. För övrigt föreslår vi en budgetram på cirka 3 miljoner kr. 1,5 miljoner bör kunna täckas av deltagaravgifter. Vi hoppas att kyrkorna vill lägga in 0,75 miljoner kr. Övriga 0,75 miljoner kronor föreslås finansieras med externa medel (aktiviteter i samarbete med studieförbund, utländska gäster finansierade via

5 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Svenska Institutet, ansökningar till Folke Bernadotteakademin, Sida, Nathan Söderbloms fond m fl) och sponsorer. Vi räknar med att Uppsala kommun kan upplåta vissa lokaler (fredsfest på slottet?). Mindre lokaler kan erbjudas i Kyrkans hus, Life & Peace, Johannelund, Nordiska Afrikainstitutet, de lokala församlingarna. Någon större lokal behöver hyras för storsamlingar. Vi föreslår att en modell för fördelning av ev överskott/underskott tas fram och presenteras i SKRs styrelse för godkännande i dess junisammanträde. 7 Diverse övrigt - Samverkan med kristet råd i annan del av världen? Församlingar i olika delar av världen arbetar med samma dokument! Utbyte av människor? Resor? - Samverkan med andra fredsaktörer lokalt på orten - Nordisk samverkan? - Förberedelser genom facebook-grupp - Några pilotförsamlingar - Kan Per Harling skriva musik till mötet? Eller andra lämpliga personer som uppskattas i olika sammanhang? - Kyrkoledarna måste personifiera att frågan är viktig genom sitt deltagande och genom att uppmana till deltagande. 8 Fortsatt process vid positivt beslut 8.1 Organisation SKR tillsätter en styrgrupp med representanter från kyrkofamiljerna och samarbetande organisationer. En projektledare utses. En operativ projektgrupp utses (den bör inte vara för stor). Arbetsgrupper med tydliga mandat tillsätts för olika områden. Avtal behöver skrivas mellan samverkande partners. 8.2 Processplan 2012 mars beslut våren finslipa tydlig projektplan inkl. organisation, struktur och beslutspunkter, ekonomi, boka lokaler 23 maj rapport ges i SKRs årsmöte 11 juni rapport till SKRs styrelse hösten samla arbetsgrupper till gemensam kickoff för att alla ska ha en gemensam bild information, kommunikation dec program klart 2013 vintern våren aug anmälningsförfarande och information ute förberedelser i olika kristna sammanhang festivalen äger rum

6 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Bakgrund för behovet av ett fredsmöte/en fredsfestival Människor och samhällen bör ha goda och värdiga levnadsförhållanden. Så är tyvärr inte fallet för alla idag. Fortfarande präglas vår värld av kriser och våldsamma konflikter av olika slag, och det finns en ojämlik tilldelning av makt, utbildning, rättvisa, hälsovård, mat och andra viktiga förutsättningar för värdigt liv (jfr FNs millenniemål). Uppgiften att arbeta för fred, rättvisa och gemensam säkerhet är därför en fortgående angelägenhet för alla människor. Upprätthållande av mänskliga rättigheter och demokrati är viktiga byggstenar. Värnandet av vår gemensamma miljö är avgörande både för att säkra skapelsens överlevnad och för att minska risken för eskalerande konflikter i samband med migration på grund av klimatförändringar. Kyrkorna har varit och är en del i detta arbete. Under senare år har utvecklingen i Sverige och internationellt inneburit förändringar som också särskilt visar på kyrkornas relevans och särskilda möjligheter i arbetet för rättfärdig fred och mänsklig säkerhet. Det handlar om främlingsfientlighet och extremism, religionernas roll i fred och konflikt, vapenhandel och militära insatser och behovet av samtal om etiska frågor. Det finns samtidigt i Sverige, bland annat i våra kyrkor, en växande grupp människor som kommer från områden där det inte rått fred under 200 år. För dessa har hot, våld, död inkl folkmord varit en del av de egna eller traderade berättelserna och lett till djup misstro mot myndigheter eller vissa ideologier. Dessa och liknande erfarenheter, som präglar och präglat många människor i vår värld, är en viktig bakgrund till utmaningen att stifta fred och leva i fred. Sverige har ett arv av engagemang för fredlig lösning av konflikter. Vår röst och vårt engagemang bör höras. Det finns nu mer av kunskap och erfarenhet kring hur konflikter kan lösas och hur man kan förhindra att konflikter eskalerar. Mänskliga rättigheter har blivit en erkänd utgångspunkt för sådant arbete. Människor i och utanför kyrkorna behöver utbildas och tränas för konkret arbete för fred och försoning. Ganska lite sådan träning sker i dagens läge i Sveriges kyrkor. En förebyggande kultur på lokal nivå bidrar enligt forskningen till såväl konkreta civila insatser för förebyggande och fredsbyggande på internationell nivå som till opinionsbildning som stöd för politiska initiativ och beslut. Det finns nu särskilda förutsättningar för att aktualisera fredsfrågorna i kyrkorna i Sverige. Under 2010 presenterades efter samtal i SKRs styrelse och beslut i styrelsens AU skriften Fred detta vill kyrkorna. Den är frukten av en samtalsprocess och utgör ett dokument över en gemensam hållning från kyrkorna i Sverige. Här finns teologisk grund, resonemang samt ett antal utmaningar om förändring. International Ecumenical Peace Convocation (IEPC) i Kingston Jamaica i maj 2011 var både avslutningen på Kyrkornas världsråds Decade to Overcome Violence (DOV) och en startpunkt för ett aktivt fredsarbete i kyrkorna utifrån den deklaration An Ecumenical Call to Just Peace som presenterades i mötet och det studiedokument Just Peace Companion som följde med deklarationen. Denna ekumeniska deklaration är frukten av en tre år lång ekumenisk studieprocess där en tidigare version varit på remiss i KVs medlemskyrkor runt om i världen. Detta dokument ska nu brukas i kyrkorna och sedan läggas fram för KVs kommande generalförsamling 2013 som ett underlag för någon form av beslut inför perioden I detta material sammanfattas mycket av kyrkornas reflektion hittills, här finns en teologisk fördjupning, och en tyngdpunktsförskjutning från teorin om det rättfärdiga kriget till en

7 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte gemensam medveten strävan efter en Rättfärdig fred. Texten finns nu översatt till svenska med titeln Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred och är under tryckning. I den svenska gruppen av deltagare i Kingstonmötet väcktes tidigt tankarna att förorda en inspirations- och studieprocess i kyrkorna i Sverige utifrån deklarationen. Denna skulle kunna inkludera ett svenskt ekumeniskt fredsmöte som tidsmässigt äger rum före nästa generalkonferens inom KV. Liknande engagemang finns inom övriga delar av världens kyrkor. I den katolska kyrkofamiljen finns Justitia et Pax som arbetar med frågor om rättvisa och fred på olika områden (i Sverige arbetar man fn främst med fredsfrågor i form av rättvis handel och utförsäkringen av människor). I den ortodoxa kyrkofamiljen finns Orthodox Peace Fellowship (www.intercommunion.org). Inom World Evangelical Alliance finns ett Peace and Reconciliation Initiative som arbetar med fred och försoning (www.weapri.org). Många evangelikaler samverkar inom Micah Challenge (www.micahchallenge.org) hölls den stora Life & Peace-konferensen i Uppsala som följdes upp av det kristna Riksmötet i Jönköping, J83, samma år är det 30 år sedan dess. Det kan vara dags att återigen samla Sveriges kristna till en stor manifestation för fred och försoning.

Bygg den värld du vill ha

Bygg den värld du vill ha F ördjupning Bygg den värld du vill ha Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Till SKRs styrelse 2013-09- 09 Partnerskap 2014/Fredsagenda 2014

Till SKRs styrelse 2013-09- 09 Partnerskap 2014/Fredsagenda 2014 SKR Björn Cedersjö 2013-09- 01 Till SKRs styrelse 2013-09- 09 Partnerskap 2014/Fredsagenda 2014 2010 publicerade SKR skriften Fred detta vill kyrkorna i Sverige (SKRs skriftserie nr 14, nu omtryckt). Den

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012)

Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012) Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012) Innehåll 1. SKR:s programråd för kyrka-skola 2. Föreläsningserbjudanen! 3. Kyrkornas globala vecka 4. Skolforum i Skövde 5. En liten sammanfattning

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 13 april 2013 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

MOTIONER & MOTIONSSVAR

MOTIONER & MOTIONSSVAR MOTIONER & MOTIONSSVAR 1 2 INNEHÅLL 4 Frihet i våra böner motion nr: 1 5 Svar till motion 1 6 Mer rättvisemärkt motion nr: 2 7 Svar till motion 2 8 Alla ska bli ett ett ekumeniskt riksmöte motion nr: 3

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Ett samarbete mellan: Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön Bergsjögården UNF 415 Smartevent Skol IF Sandeklevsskolan Projekt beskrivning ungdomsgruppen

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm En konferens om att som kristen navigera i arbetslivet 13-15 november 2015 Kungsportskyrkan, Huskvarna e Bland talarna: Hans Ruth Jan J. Gunnar Weichbrodt Nordström Sturesson Olsson I samarbete med: ICCC

Läs mer

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarna på Västmannagatan och i Fruängen inbjuder till olika program under våren och sommaren 2010. Mer information får ni på vår nya hemsida

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Sommarläger för hela familjen

Sommarläger för hela familjen Nr 118, maj 2014 Sommarläger för hela familjen AKC har planerat sommarläger för hela familjen till alla åldrar. Det är tänkt att hålla lägret i Ansgardsgården i Flen där vi har tidigare genomfört sommarläger

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer