Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013"

Transkript

1 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Sveriges Kristna Råd Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013 Sammanhang I styrelsemötet presenterades ett förslag om ett ekumeniskt fredsmöte i Sverige hösten Ur protokollet 98: Björn Cedersjö föredrog ärendet. I maj hölls Kyrkornas världsråds så kallade Peace Convocation i Kingston, Jamaica. Sverige var representerat med en grupp på drygt tio personer, en grupp som fortsatt att mötas och som nu önskar föreslå ett kristet riksmöte med fredstema. Ett sådant möte skulle följa upp Kingston-mötet och samtidigt vara en förberedelse för nästa generalförsamling i Kyrkornas världsråd, som genomförs i Sydkorea Fredsmötet föreslås äga rum om ca 1,5 år. Ett första förslag är att samtala om idén vid nästa rådsmöte, att frågan därifrån tas tillbaks till medlemskyrkorna och att beslut fattas vid nästa styrelsemöte, i mars Styrelsen var positiv till förslaget, men för att förtydliga vilken nivå och storlek mötet ska ha, föredrar styrelsen benämningen ekumeniskt fredsmöte snarare än kristet riksmöte om fred. Styrelsen beslutade därefter ( 98.1) att handlägga ärendet i enlighet med Kingston-gruppens förslag och således först ta upp frågan om ett ekumeniskt fredsmöte vid SKR:s rådsmöte i januari, samt att ge kansliet i uppdrag att förbereda rådsmötets samtal i samverkan med de organisationer SKR samverkar med kring fredsfrågor såsom till exempel Kristna Fredsrörelsen. Sammanfattning Kingstongruppen presenterar här ett förslag om en ekumenisk fredsfestival/fredsmöte (benämningen inte fastställd) under augusti 2013 i Uppsala. Fredsmötet/Festivalen föreslås vara ett tillfälle där människor inbjuds till att mötas till kristen gemenskap, berätta för varandra om livet med Kristus, be tillsammans, fira gudstjänst och inspireras. Syftet är att fördjupa enhetens gemenskap, utmana till tjänst och därmed bidra till en starkare rörelse för en rättvis fred i alla dess dimensioner. Arbetet för fred och försoning ska tydligare sättas på kartan och deltagarna ska ges redskap för aktivt freds- och försoningsarbete. Vi föreslår att en större manifestation ingår i festivalen. Målet är 1500 deltagare plus dem som kommer för att delta i manifestationen. SKR föreslås vara arrangör tillsammans med samverkande organisationer. En studieprocess bör finnas inför mötet. Texten innehåller förslag till budgetram och finansiering och föreslår att en mer detaljerad budget tas fram och presenteras för styrelsen i juni. Förslag till beslut SKRs styrelse beslutar att anordna en ekumenisk fredsfestival/fredsmöte under hösten 2013, att uppdra åt kansliet att tillsätta en styrgrupp med representanter för kyrkofamiljerna, ungdomsförbunden och andra samverkanspartners samt rekrytera en projektledare, att en rapport om förberedelsearbetet inkl en mer detaljerad budget ska presenteras för godkännande i styrelsemötet

2 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Fredsmötets/Fredsfestivalens syfte och målgrupp 1.1 Syfte Vi vill - skapa en mötesplats där kristna människor från olika kyrkliga traditioner kommer samman för gudstjänst, bön, gemenskap, samtal och inspiration. Vi vill att festivalen ska vara en plats där vi delar berättelser om vår gemensamma tro och vad det innebär att vara kristen idag. - bidra till att skapa en starkare rörelse för fred. Vi vill samla människor som är engagerade eller vill låta sig engageras för fredsarbete i all dess bredd: hemma på gatan och på jobbet, i familjen och i kyrkan, nationellt och internationellt. Vi vill att medlemmarna i Sveriges kyrkor aktivt ska arbeta för fred. Vi vill att fredsfrågorna ska lyftas från marginalen till centrum i tro och handling: every church a peace church. - bidra till en teologisk fördjupning kring försoning och fred. Vi vill förtydliga sambandet mellan andlighet och fredsarbete utifrån visionen om Guds rike. Vi vill att medlemmarna i Sveriges kyrkor ska ha en helhetssyn på livet där arbete för rättfärdig/rättvis fred ingår som en självklarhet. Vi vill se en tyngdpunktsförskjutning (från diskussioner om teorin om det rättfärdiga kriget till att göra allt som står i vår makt för att främja rättvisa och fredligt samarbete mellan folk och nationer (från Uppropet). - bidra till en bred utbildning i ickevåld och konfliktlösning. Vi vill att medlemmarna i Sveriges kyrkor ska kunna vara aktiva fredsstiftare genom att de har redskap och kunskap om hur man arbetar praktiskt för att lösa konflikter och skapar fredliga relationer lokalt, nationellt och internationellt. - föra budskapet från det ekumeniska fredsmötet i Kingston vidare in i svensk kristenhet. - bidra till att kristna hörs och syns mer i samhällslivet och är med och påverkar utvecklingen i det samhället lokalt och globalt. 1.2 Målgrupp Vi vill att - många människor i kyrkor och församlingar från hela Sverige ska delta. Vi vill att fredsmötet/fredsfestivalen ska vara en naturlig samlingsplats för människor från alla kyrkliga traditioner och i olika åldrar. Vi vill dessutom att - festivalens budskap och anda ska attrahera och påverka såväl människor i allmänhet som beslutsfattare. 2 Tid, plats och omfattning 2.1 Tid Före skolstart, förslagsvis 15/16-18 augusti Fredag morgon-söndag lunch ger nästan två hela dagar. Någon form av för-samling sker torsdag kväll alternativt börjar mötet torsdag kväll med en festgudstjänst. Såvitt vi kunnat utröna kolliderar dessa datum inte med andra större arrangemang men detta behöver stämmas av ytterligare.

3 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Plats Vi har diskuterat om mötet ska äga rum på en eller flera platser men stannat för att vi vill samlas på ett ställe. Det är viktigt med känslan av att vi är många. Det är också roligt att möta människor från andra delar av landet. Det är också mer realistiskt att hinna förbereda ett möte än flera. Möjligheten till webbsändning kan utredas vidare. Vi föreslår att vi möts i Uppsala. Det är 30 år sedan den stora Liv & Fredkonferensen. Uppsala har dessutom proklamerat sig som fredsstad och har skapat en del aktiviteter kring det temat (bland annat ett Fredens hus). 2.3 Omfattning Vi föreslår ett mål på 1500 deltagare som deltar större delen av tiden fredag-söndag. (Som jämförelse kan nämnas att Världens fest beräknas samla personer, Gemensam framtids kyrkokonferens 1200 personer och Frizonfestivalen 4000 personer). Under lördagen vill vi samla ytterligare deltagare som (utan anmälan) deltar i en större folkfest/manifestation under eftermiddagen. 3 Fredsmötets/fredsfestivalens innehåll 3.1 Inriktning Vi vill att detta ska bli ett tillfälle där vi kristna får mötas till gemenskap, berätta för varandra om livet med Kristus, be tillsammans, fira gudstjänst, inspireras av varandra. Här finns användbara och positivt upplevda modeller från olika ekumeniska möten. Festivalen består av två heldagar med bibelsamtal i mindre grupper under tidig förmiddag som följs av tematiska strömmar där deltagarna samlas kring ett valt tema från lunch och under eftermiddagen (typ teologifestivalen). På kvällarna blir det storsamlingar med musik, mingel och fest. Någon form av uppstart finns torsdag kväll. Lördag eftermiddag ordnas en större manifestation centralt i Uppsala (typ Jesusmanifestationen). Festivalen avslutas på söndagen med sändningsgudstjänst och avslutningssamling. Det är viktigt att programmet uppfattas som centralt och angeläget och lockar till deltagande av människor i våra olika kyrkliga familjer. Vapenexport är inte något som alla går och tänker på hela tiden. Däremot hur jag lever med min granne och vad som händer i mitt vardagsliv. SKRs fredsskrift har fyra rubriker som skulle kunna vara fyra teman: Fred i vardagen, Fred med skapelsen, Fred och rättvisa, Att bygga fred. 3.2 Innehåll Det finns ett stort antal idéer och förslag till programinnehåll. Programmet får utvecklas vidare efter hand. - En sak värd att nämna är dock önskan att ge praktiska redskap för freds- och försoningsarbete, typ lägga in en kortare utbildning för alla om ickevåld och konfliktlösning. Vi har flera exempel på goda verksamheter som kan berätta om sig (typ SEAPPI). - Vi tror att det bör vara en festival där sammanhanget är kristen tro. Det bör dock vara önskvärt att fredsarbete i andra sammanhang inkl. interreligöst arbete typ Salaams vänner finns med som exempel på vad som görs och samarbeten som kan vara fruktbara. - Vi tror vi bör ha några affischnamn, gärna internationella. - Det bör också finnas lämpliga aktiviteter så att familjer med barn kan delta.

4 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Möjligen kan festivalen uppmanas att ta ställning till någon form av manifest i fem-tio punkter som arbetas fram i en gemensam process. - Olika organisationer kan inbjudas att ordna seminarier/strömmar. - Utställningar och bokförsäljning bör finnas. - Film, konserter, föreläsningar, ungdomskörtävling med fredssånger. 4 Före och efter fredsfestivalen 4.1 Studieprocess Studieförbunden kommer att ta fram en studiehandledning som använder de olika material som finns idag. SKRs fredsskrift samt Ett upprop för rättfärdig fred blir centrala och kompletteras av andra. 4.2 Aktiviteter längs vägen Vi tänker oss att de samverkande organisationerna på olika sätt aktualiserar fredsfrågor och förbereder fredsfestivalen i sina konferenser/årsmöten/storsamlingar etc under tiden fram till festivalen. Även på regional nivå kan förmöten hållas. Församlingar kan studera fredskunskap och församlingens körer lära sig fredssånger. Ett särskilt material skulle kunna tas fram som festivaldeltagarna läser och begrundar under de åtta veckorna före festivalen (typ Gemensam Framtids material för fastetiden 2012). 5 Samverkande parter Vi tänker oss att festivalen arrangeras av SKR i samverkan med många andra organisationer, biståndsorganisationer och studieförbund. Genom skrivna överenskommelser kan man reglera vilken nivå varje part deltar på. 6 Praktiskt, personal och ekonomi De svenska deltagarna i Kingston har drivit processen hittills och arbetat fram detta förslag. Nu lämnar gruppen uppdraget vidare. 6.1 Logi och mat Deltagarna får ordna mat och logi på egen hand. Reservation av rum i hotell/vandrarhem måste göras tidigt av konferensbyrån. Konferensen informerar om ett antal möjliga alternativ. Att mötet inte tar det ansvaret minskar administrationen. Mingelmat i kvällssamlingarna bör ingå i festivalavgiften. 6.2 Anmälan Anmälan och ekonomi kan förhoppningsvis skötas av något studieförbund med bra system för sådant. Ska man garantera ett antal ungdomsplatser i vetskapen om att ungdomar ofta anmäler sig sent? 6.3 Finansiering Medverkande organisationer står för sina egna kostnader. För övrigt föreslår vi en budgetram på cirka 3 miljoner kr. 1,5 miljoner bör kunna täckas av deltagaravgifter. Vi hoppas att kyrkorna vill lägga in 0,75 miljoner kr. Övriga 0,75 miljoner kronor föreslås finansieras med externa medel (aktiviteter i samarbete med studieförbund, utländska gäster finansierade via

5 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Svenska Institutet, ansökningar till Folke Bernadotteakademin, Sida, Nathan Söderbloms fond m fl) och sponsorer. Vi räknar med att Uppsala kommun kan upplåta vissa lokaler (fredsfest på slottet?). Mindre lokaler kan erbjudas i Kyrkans hus, Life & Peace, Johannelund, Nordiska Afrikainstitutet, de lokala församlingarna. Någon större lokal behöver hyras för storsamlingar. Vi föreslår att en modell för fördelning av ev överskott/underskott tas fram och presenteras i SKRs styrelse för godkännande i dess junisammanträde. 7 Diverse övrigt - Samverkan med kristet råd i annan del av världen? Församlingar i olika delar av världen arbetar med samma dokument! Utbyte av människor? Resor? - Samverkan med andra fredsaktörer lokalt på orten - Nordisk samverkan? - Förberedelser genom facebook-grupp - Några pilotförsamlingar - Kan Per Harling skriva musik till mötet? Eller andra lämpliga personer som uppskattas i olika sammanhang? - Kyrkoledarna måste personifiera att frågan är viktig genom sitt deltagande och genom att uppmana till deltagande. 8 Fortsatt process vid positivt beslut 8.1 Organisation SKR tillsätter en styrgrupp med representanter från kyrkofamiljerna och samarbetande organisationer. En projektledare utses. En operativ projektgrupp utses (den bör inte vara för stor). Arbetsgrupper med tydliga mandat tillsätts för olika områden. Avtal behöver skrivas mellan samverkande partners. 8.2 Processplan 2012 mars beslut våren finslipa tydlig projektplan inkl. organisation, struktur och beslutspunkter, ekonomi, boka lokaler 23 maj rapport ges i SKRs årsmöte 11 juni rapport till SKRs styrelse hösten samla arbetsgrupper till gemensam kickoff för att alla ska ha en gemensam bild information, kommunikation dec program klart 2013 vintern våren aug anmälningsförfarande och information ute förberedelser i olika kristna sammanhang festivalen äger rum

6 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte Bakgrund för behovet av ett fredsmöte/en fredsfestival Människor och samhällen bör ha goda och värdiga levnadsförhållanden. Så är tyvärr inte fallet för alla idag. Fortfarande präglas vår värld av kriser och våldsamma konflikter av olika slag, och det finns en ojämlik tilldelning av makt, utbildning, rättvisa, hälsovård, mat och andra viktiga förutsättningar för värdigt liv (jfr FNs millenniemål). Uppgiften att arbeta för fred, rättvisa och gemensam säkerhet är därför en fortgående angelägenhet för alla människor. Upprätthållande av mänskliga rättigheter och demokrati är viktiga byggstenar. Värnandet av vår gemensamma miljö är avgörande både för att säkra skapelsens överlevnad och för att minska risken för eskalerande konflikter i samband med migration på grund av klimatförändringar. Kyrkorna har varit och är en del i detta arbete. Under senare år har utvecklingen i Sverige och internationellt inneburit förändringar som också särskilt visar på kyrkornas relevans och särskilda möjligheter i arbetet för rättfärdig fred och mänsklig säkerhet. Det handlar om främlingsfientlighet och extremism, religionernas roll i fred och konflikt, vapenhandel och militära insatser och behovet av samtal om etiska frågor. Det finns samtidigt i Sverige, bland annat i våra kyrkor, en växande grupp människor som kommer från områden där det inte rått fred under 200 år. För dessa har hot, våld, död inkl folkmord varit en del av de egna eller traderade berättelserna och lett till djup misstro mot myndigheter eller vissa ideologier. Dessa och liknande erfarenheter, som präglar och präglat många människor i vår värld, är en viktig bakgrund till utmaningen att stifta fred och leva i fred. Sverige har ett arv av engagemang för fredlig lösning av konflikter. Vår röst och vårt engagemang bör höras. Det finns nu mer av kunskap och erfarenhet kring hur konflikter kan lösas och hur man kan förhindra att konflikter eskalerar. Mänskliga rättigheter har blivit en erkänd utgångspunkt för sådant arbete. Människor i och utanför kyrkorna behöver utbildas och tränas för konkret arbete för fred och försoning. Ganska lite sådan träning sker i dagens läge i Sveriges kyrkor. En förebyggande kultur på lokal nivå bidrar enligt forskningen till såväl konkreta civila insatser för förebyggande och fredsbyggande på internationell nivå som till opinionsbildning som stöd för politiska initiativ och beslut. Det finns nu särskilda förutsättningar för att aktualisera fredsfrågorna i kyrkorna i Sverige. Under 2010 presenterades efter samtal i SKRs styrelse och beslut i styrelsens AU skriften Fred detta vill kyrkorna. Den är frukten av en samtalsprocess och utgör ett dokument över en gemensam hållning från kyrkorna i Sverige. Här finns teologisk grund, resonemang samt ett antal utmaningar om förändring. International Ecumenical Peace Convocation (IEPC) i Kingston Jamaica i maj 2011 var både avslutningen på Kyrkornas världsråds Decade to Overcome Violence (DOV) och en startpunkt för ett aktivt fredsarbete i kyrkorna utifrån den deklaration An Ecumenical Call to Just Peace som presenterades i mötet och det studiedokument Just Peace Companion som följde med deklarationen. Denna ekumeniska deklaration är frukten av en tre år lång ekumenisk studieprocess där en tidigare version varit på remiss i KVs medlemskyrkor runt om i världen. Detta dokument ska nu brukas i kyrkorna och sedan läggas fram för KVs kommande generalförsamling 2013 som ett underlag för någon form av beslut inför perioden I detta material sammanfattas mycket av kyrkornas reflektion hittills, här finns en teologisk fördjupning, och en tyngdpunktsförskjutning från teorin om det rättfärdiga kriget till en

7 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte gemensam medveten strävan efter en Rättfärdig fred. Texten finns nu översatt till svenska med titeln Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred och är under tryckning. I den svenska gruppen av deltagare i Kingstonmötet väcktes tidigt tankarna att förorda en inspirations- och studieprocess i kyrkorna i Sverige utifrån deklarationen. Denna skulle kunna inkludera ett svenskt ekumeniskt fredsmöte som tidsmässigt äger rum före nästa generalkonferens inom KV. Liknande engagemang finns inom övriga delar av världens kyrkor. I den katolska kyrkofamiljen finns Justitia et Pax som arbetar med frågor om rättvisa och fred på olika områden (i Sverige arbetar man fn främst med fredsfrågor i form av rättvis handel och utförsäkringen av människor). I den ortodoxa kyrkofamiljen finns Orthodox Peace Fellowship (www.intercommunion.org). Inom World Evangelical Alliance finns ett Peace and Reconciliation Initiative som arbetar med fred och försoning (www.weapri.org). Många evangelikaler samverkar inom Micah Challenge (www.micahchallenge.org) hölls den stora Life & Peace-konferensen i Uppsala som följdes upp av det kristna Riksmötet i Jönköping, J83, samma år är det 30 år sedan dess. Det kan vara dags att återigen samla Sveriges kristna till en stor manifestation för fred och försoning.

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Bygg den värld du vill ha

Bygg den värld du vill ha F ördjupning Bygg den värld du vill ha Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken

Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken - dagen.se (http://www.dagen.se/debatt/arborelius-ochjackelen-ett-viktigt-ekumeniskt-tecken-1.786572) Gemenskap. Vi hoppas att det som nu står för

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2013 Helig fred - tro som fredsskapare

Globala veckans tipspromenad 2013 Helig fred - tro som fredsskapare Globala veckans tipspromenad 2013 Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna i denna tipspromenad är gjorda på temat för Kyrkornas globala vecka 2013 : Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna har varierande

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen

Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen Kyrkomötet Kyrkomötet Ekumenikutskottets betänkande 2009:4 Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2009:49 av Eva-Maria Munck och Gustaf Bengtsson

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ. Jönköping april

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ.  Jönköping april Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna 20-22 april www.taize2018.se TAIZÉ Jönköping 20 20-22 april 18 Lämna vardagen ett slag. Gör ett avsteg från krav och stress. Träffa människor med olika

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

SVENSKA KYRKANS KVINNOR

SVENSKA KYRKANS KVINNOR ARBETSDOKUMENT 2012-01-25 Detta dokument är utarbetat av styrelserna för Kvinnor för mission och Kvinnor i Svenska kyrkan. Här ger vi en lägesrapport från samtalet om samverkan, eventuellt samgående mellan

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 1. Årsmötets öppnande 2. Föredragningslistan gås igenom och godkännes 3. Val av funktionärer för årsmötet - ordförande - vice ordförande - sekreterare - protokollsjusterare

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?!

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?! Nu känner vi riktningen men vem bestämmer hur det blir? Välfärdsinsatser på religiös grund CRS vid Uppsala universitet Studiedag onsdag 21 jan 2015 Docent Filip Wijkström Center for Civil Society Studies

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Pastoratskyrkorådet

ANSLAG/BEVIS Protokollet justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Pastoratskyrkorådet Pastoratskyrkorådet 2014-06-18 1 Stora Tuna prostgård, Borlänge, kl 17.00 18.30 Ulla Nordlien, ordförande, s Ann-Gerd Jansson, kyrkoherde Olle Rydell, s Ann-Britt Berggren, s Kjell Munther, s Nina Remdahl,

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Anbudsförfrågan för konsultuppdrag: Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Kristna Fredsrörelsen (KrF) utlyser konsulttjänst för utvärdering av måluppfyllelse

Läs mer

Svenska kyrkans insatser under Årtiondet för att övervinna våld

Svenska kyrkans insatser under Årtiondet för att övervinna våld Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkostyrelsens skrivelse 2011:4 Svenska kyrkans insatser under Årtiondet för att övervinna våld 2001-2010 Kyrkostyrelsen överlämnar denna skrivelse till kyrkomötet. Uppsala den 27-28

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll

LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 23 KS 357/16 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 1. Inledning: Svenska Missionskyrkans Gendergrupp Svenska Missionskyrkans Gendergrupp bildades, på Kyrkostyrelsens uppdrag, för att vara ett

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan till Earth Hour Kära trossamfund, Årets Earth Hour blev en enorm framgång. Den

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR FREDENS VÄV. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR FREDENS VÄV. textilkonstnär katrin bawah Textila bilder om fred och ofred i vår tid. Samlingsutställning anordnad av Frikyrkliga studieförbundet. Utställningsturne under 1982-1985 FREDSMARSCHEN 11 deltagande textilkonstnärer FREDSMARSCHEN FREDSMARSCHEN

Läs mer

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2015-11-14 Bergsbyn Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

UNGA OCH EXTREMISM. Vi erbjuder kunskapsöversikter, poddar och projektpengar till förebyggande arbete.

UNGA OCH EXTREMISM. Vi erbjuder kunskapsöversikter, poddar och projektpengar till förebyggande arbete. UNGA OCH EXTREMISM Vi erbjuder kunskapsöversikter, poddar och projektpengar till förebyggande arbete. SKAFFA KUNSKAP Ung och extrem podcasts Tre samtal om extremism Män som våldsamma superhjältar. Kvinnor

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Helgseminarium för dig som vill nå din ort. Sociala medier och webb-tv för alla församlingar

Helgseminarium för dig som vill nå din ort. Sociala medier och webb-tv för alla församlingar Helgseminarium för dig som vill nå din ort Sociala medier och webb-tv för alla församlingar 17-18 September 2011 Men hur gör vi det på bästa sätt och hur säger vi det så man förstår? Den här helgen i Stockaryd

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

NordiCat november 2016 INBJUDAN. Välkomna till en Nordisk Katekumenatkonferens i Uppsala, Sverige november 2016

NordiCat november 2016 INBJUDAN. Välkomna till en Nordisk Katekumenatkonferens i Uppsala, Sverige november 2016 INBJUDAN Välkomna till en Nordisk Katekumenatkonferens i Uppsala, Sverige 17-18 november 2016 Arrangörer: Föreningen för Katekumenatet i Sverige, Uppsala stift och www.katekumenatet.wordpress.com 1 Föreningen

Läs mer

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-04-26 37 30 Kulturnämndens arbetsutskott 2012-04-11 34 26 Dnr 2012.78 86 Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together Ärendebeskrivning Music

Läs mer

Kyrkomötesuppdrag hbt-certifiering

Kyrkomötesuppdrag hbt-certifiering 1(5) Kyrkomötesuppdrag hbt-certifiering Bakgrund Hösten 2013 togs beslut i kyrkomötet (bifall till motion 2013:54) om att uppdra till kyrkostyrelsen att uppmuntra alla stift att sträva efter att i möjligaste

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

En kyrka för alla. Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder

En kyrka för alla. Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder En kyrka för alla Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder Utarbetat av Föreningen Furuboda tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från de olika kyrkofamiljerna

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Ett mångsidigt samarbete kan illustreras med fyra korgar. Med hjälp av korgarnas olika innehåll får man en klarare bild av samarbetets

Läs mer