UTSIKT SKÅNE. september Tema: Turism och nöjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSIKT SKÅNE. september 2014. Tema: Turism och nöjen"

Transkript

1 UTSIKT SKÅNE september 2014 Tema: Turism och nöjen 1 Kundtidning4_rev1.indd :30

2 Utsikt Skåne är producerad av Industrifakta och Sparbanken Öresund i samarbete med: SYDVÄSTRA SKÅNE Lärkgatan 5, Ängelholm Kyrkogatan 7, Lund TOTAL KONSUMTION: Slutlig förbrukning av varor och tjänster. ARBETSLÖSHET: Andel arbetslösa i åldern år, i Köpenhamn år, av arbetskraften. ARBETSKRAFTEN: Alla i åldern år, i Köpenhamn år, som är sysselsatta eller arbetslösa. De i åldersgruppen år som väljer att fortsätta arbeta ingår i arbetskraften. FASTA BRUTTOINVESTERINGAR: Består av inhemska producenters förvärv, minus avyttringar, av fasta tillgångar under en given period. Fasta tillgångar Definitioner och begrepp är materiella eller immateriella tillgångar tillkomna som resultat av produktionsprocesser och som används mer än ett år upprepat eller kontinuerligt i produktionsprocessen och har ett värde överstigande 500 Euro. REGION HOVEDSTADEN: Hela nordöstra Själland från Dragör i söder samt Bornholm. REGION SKÅNE: Alla skånska kommuner. STOR-STOCKHOLM: Stockholms län. STOR-GÖTEBORG: 13 kommuner i Västra Götalands län runt Göteborgs stad. BRUTTOAREA: Summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor. INFLYTTNINGSNETTO: skillnaden mellan inflyttade och utflyttade. PÅBÖRJADE BYGGINVESTERINGAR: När ett byggprojekt startar definieras det som en påbörjad bygginvestering. K/T-TAL: Köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt, i detta fall 2012 års taxeringsvärde. Kundtidning4_rev1.indd :30

3 LEDARE TILLSAMMANS SKAPAR VI VÄRDEN! Sparbanken Öresund hade en ambition om att vara en motor och drivkraft i den regionala utvecklingen. Det faktum att Sparbanken Öresund nu går in som en del i Swedbank ser jag enbart som positivt då vi, tillsammans, får ännu bättre möjlighet att axla rollen som regionens motor. En roll som kräver både ekonomiska och personella resurser. I detta nummer av Utsikt Skåne, som blir det sista, tar vi temperaturen på de skånska turism- och evenemangsföretagen, ett område som ofta glöms bort när vi talar om regionala förutsättningar för tillväxt. Det är genom ett rikt kulturliv, där män niskor kan mötas och sammanstråla på caféer, restauranger och barer, som det skapas ett intressant samhälle att leva i. Det finns tydliga beröringspunkter mellan entreprenörskap och konst närskap där det ytterst handlar om att skapa genom nytänkande. Utan ett starkt kulturliv blir det allt svårare att locka och behålla kompetens i konkurrens med andra regioner. Sektorn är dessutom viktig när det gäller att skapa direkt och indirekt sysselsättning genom att den lockar till sig människor som också nyttjar andra delar av regionens utbud. Vi bjuder dessutom på en snabb inblick i skånska fastighetstransaktioner och besöker Louisiana, Dunkers Kulturhus och Malmö Konsthall. Jag önskar dig trevlig läsning! Lars Ljungälv VD, Sparbanken Öresund LARS LJUNGÄLV VD, SPARBANKEN ÖRESUND 04 SVERIGE OCH EUROPA En balans mellan gas och broms 05 KULTUR, IDROTT, NÖJE OCH TURISM En tillväxtfaktor? 06 SKÅNE OCH REGION HOVEDSTADEN Ett brett spektrum av upplevelser 08 SKÅNE I SIFFROR Statistiska uppgifter om de största kommunerna i västra Skåne och Köpenhamn 10 LOUISIANA, DUNKERS OCH MALMÖ KONSTHALL En trio i konstskatter 11 SKÅNSKA FASTIGHETS TRANSAKTIONER Fastigheter som köpts och sålts i Skåne 12 FEM SKÅNSKA RÖSTER Skånska profiler svarar på frågor 13 VI MÖTER CAROLA NETTERLID Biträdande regionchef inom Svenskt Näringsliv brinner för att nätverka, samverka och engagera 14 RANKINGLISTOR Rankinglistor för stora kom muner i Skåne och Köpenhamn Redaktion Patrik Wikman och Magnus Johansson, Industrifakta. Magnus Månsson, Sparbanken Öresund. Ansvarig utgivare Magnus Månsson Produktion Industrifakta AB Innehållet i denna rapport är baserat på uppgifter som av Sparbanken Öresund och Industrifakta bedöms vara pålitliga. Vi lämnar dock ingen garanti för att uppgifterna är riktiga eller fullständiga. Mottagare av denna rapport rekommenderas att basera sina beslut på uppgifter de själva bedömer vara nödvändiga. Sparbanken Öresund och Industrifakta påtar sig inte något ansvar för eventuella dispositioner av kund med anledning av innehållet i denna rapport och ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av det. 3 Kundtidning4_rev1.indd :30

4 SVERIGE OCH EUROPA Utvecklingen för svensk ekonomi har hittills i år varit ryckig. Efter en svag utveckling under första kvar talet, steg produk tionen de följande tre månaderna. Under våren tenderade samtidigt de korta eko nomiska indika torerna för tillväxt att försvagas, på samma gång som olika konfidens mät ningar har visat instabilitet. Indika torerna ligger nu i linje med det historiska genomsnittet, vilket tyder på att Sveriges konjunkturuppgång kan försvagas och bli mer utdragen än vad man tidigare hoppats på. kräftgång, Spanien växer svagt, medan Stor britannien visar styrka och väntas växa med omkring 3 procent i år. SVERIGE, INGEN DRAGHJÄLP FRÅN OMVÄRLDEN Den ekonomiska återhämtningen i Sverige och Europa har så här långt präglats av just den oro och bräcklighet som många ekonomer länge varnat för. Vi befinner oss trots allt i kölvattnet av en historiskt djup finanskris och de senaste åren har många länder blottat problem i finanssystem och samhällsstruktur som troligen tar lång tid att komma tillrätta med. Den senaste tiden har det kommit negativa justeringar av prognoserna för svensk tillväxt till följd av både oroliga hushåll och ökad instabilitet i omvärlden och Europa. Ett genomsnitt av de senaste prognoserna pekar på en BNP-ökning i år med omkring 2,3 procent. En nedjustering mot tidigare bedömningar, men trots allt avsevärt högre än den genomsnittliga tillväxten de senaste tio åren. Den ekonomiska återhämtningen i Sverige riskerar att bli mer utdragen än vad tidigare prognoser pekat på med hänsyn till att draghjälpen från omvärlden saknas. För Sveriges del är den inhemska konsumtionen avgörande. Den del av tjänstesektorn som riktas mot hushållen har utvecklats starkast i år. Det är därför oroande med hushållens höga skuldsättning, som kan ge framtida bakslag på delar av konsumtionen när räntan stiger eller om andra åtstramande åtgärder genomförs. Detta kan också generera ett ökat sparande i de fall bostadsprisökningen bromsas upp, något som samtidigt är önskvärt för att dämpa riskerna för en bubbla på marknaden. Problemet är onekligen att hitta en balans mellan gas och broms. EUROPA, LOKET SLIRAR Efter fem år av ekonomisk instabilitet och perioder av kraftig nedgång, pas serade troligen den samlade ekonomin i Europa sitt bottenläge 2013 och en trevande återhämtning har inletts i år. Konjunkturåter hämtningen har emellertid den senaste tiden tappat fart. Tyskland, som är den europeiska ekonomins huvudsakliga draglok, visar på ett försämrat stämningsläge i näringslivet och de senaste utfallet visar en BNP-ökning på svaga 1,2 procent. Frankrikes ekonomi går BNP , förändring i procent Källa: KI 2013 P2014 P2015 ORO OCH KRISER DÄMPAR ÅTERHÄMTNING Den långvariga ekonomiska krisen i Europas visar att strukturella problem, arbetslöshet och finansiella obalanser ännu kvarstår i de eko nomiska systemen, vilket riskerar att ge fortsatta svallvågor på marknaderna och skapa nya skuldkriser framöver. Andra risker som ofta påtalas är hushållens höga skuldsättning i flera länder däribland Sverige och Norge, som ännu inte drabbats av de priskorrigeringar på bostadsmarknaderna som skett i exempelvis Spanien, Danmark och Storbritannien. Utöver strukturella problem och hög arbetslöshet, som hämmar återhämtningen i många Sydeuropeiska länder, har den senaste tidens tragiska och oroande upptrappning av militära konflikter skakat Europa och dess närhet. De ekonomiska sanktioner som riktats mot Ryssland till följd av Ukrainakrisen har samtidigt slagit tillbaka på Europas export. Utöver de mänskliga tragedier som drabbar länderna inne bär det nuvarande läget även en ökad oro som riskerar att hämma invester ingar, riskvilja och konsumtion. Sverige Euroområdet 4 Kundtidning4_rev1.indd :30

5 KULTUR, IDROTT, NÖJE OCH TURISM - EN TILLVÄXTFAKTOR? I början av 1900-talet bodde omkring 14 procent av befolkningen i städer. Idag lever ungefär hälften där och mot år 2050 förutspår FN att ungefär 70 procent av befolkningen bor i städer. Vad är det som gör städer och stadsliv så attraktivt att en övervägande andel vill bo där? Skulle inte internet bryta mönstret av ökad inflyttning till städer och frälsa landsbygden? Tvärtemot vad som förutspåddes blev internet en dörröppnare för stadens lockelser, istället för att fler och fler bosatte sig på landsbygden, lockade staden till sig nyfikna unga som ville uppleva stadens puls och träffa likasinnade. HUR ATTRAHERA TILLVÄXT? När allt mindre produktion och tillverkning av varor sker i Sverige och produktionen och efterfrågan av tjänster växer för varje år, efterfrågas också en ny typ av kompetens. Hur väl man lyckas attrahera kompetens är nyckeln till en regions tillväxtpotential. Idag talas det om att attrahera den kreativa klassen d v s personer som får betalt för att tänka, häri ligger nyckeln till framtida tillväxt. Medvetandet om att en rik kultur kan tillföra monetära fördelar för en region och ett land har länge varit stort i vårt grannland Danmark, som på ett flertal områden inom sektorerna kultur, idrott, nöje och turism ligger i framkant. Under 2013 lanserade den danska regeringen en ny tillväxtplan som innehåller sammanlagt 27 initiativ för de kulturella och kreativa sektor erna. Inledande diskussioner för att stärka svensk kulturdriven export har inletts under våren 2014, men befinner sig fortfarande i sin linda. HÄLSOSAM SAMHÄLLSSTRUKTUR Det är genom ett rikt kulturliv, där människor kan mötas och sammanstråla på caféer, restauranger och barer som det skapas ett intressant samhälle att leva i. Det finns tydliga beröringspunkter mellan entreprenörskap och konstnärskap där det ytterst handlar om att skapa genom nytänkande. Ett flertal studier visar också att de som frekvent deltager i kulturaktiviteter samt besöker och har tillgång till biografer, teatrar och muséer har en bättre hälsa än genomsnittsbefolkningen. Kopplingen mellan förbättrade hälsotal och idrottsrörelsen är också tydlig. Trots att idrottsrörelsen i det närmaste kan beskrivas som en folkrörelse i Sverige syns det klara sociala skillnader vid utövandet och val av idrott. Glädjande är att fler och fler kommuner satsar på områden och ytor för spontan idrott och lek. VARFÖR RESER VI? Många resor tar avstamp i att vi vill inspireras och upptäcka nytt. Det kan vara en restaurang, en teaterpjäs eller kanske en fotbollsmatch. Händelser och platser som berikar de boende och attraherar besökare. I Öresundsregionen finns det ett rikt utbud av restauranger. Se bara på hur antalet stjärnor för nordiska städer fördelas i Guide Michelin, i Köpenhamn finns det sammanlagt 17 stjärnor, jämfört med 9 i Stockholm och 4 i Göteborg. Även aktiviteter som Eurovision och Melodifestivalen lockar besökare till regionen. Att vara två länder med två olika kulturer, tätt sammanflätade i varandra skapar synergieffekter och ett unikum, som årligen lockar en stor andel turister som spenderar upp emot kronor per besökare och dygn (Malmö, 2013). TILLVÄXTKRAFT Vid diskussioner om en regions tillväxtkraft kommer faktorer som traditionellt inte har räknats som tillväxtfaktorer att spela allt större roll för att lyckas. Idag bosätter sig inte människor enbart där arbetena finns, utan där det är intressant att bo och leva. De skapar genom sin kreativa kraft näringar och sysselsättningar, som tillför och utvecklar samhället, vilket skapar tillväxt på flera plan. Som ett mått på hur befolkningsökningen skapar tillväxt, brukar oftast andel ett till fem anges, d v s en befolkningsökning på en procent ger en tillväxt på omkring fem procent. 5 Kundtidning4_rev1.indd :30

6 SKÅNE OCH REGION HOVEDSTADEN Skåne och Region Hovedstaden kan erbjuda sina invånare, turister och besökare ett brett spektrum av upplevelser. Från storstädernas rika kultur- och aktivitetsutbud till alla småstädernas charm. Från långa sandstränder till naturupplevelser i skog och bördig landsbygd. Kultur, nöje och idrott spelar en avgörande roll dels för regionens möjlighet att locka och behålla invånare dels för att konkurrera med andra svenska eller internationella turistdestinationer. Den svenska turistnäringen har blivit en allt viktigare del i ekonomin. I Sverige ökade antalet sysselsatta inom turistnäringen 2013 med drygt 3 procent. För många turister med destination Sverige är Skåne och region Hovedstaden med sitt strategiska läge, den första kontakten med Sverige och Norden. Flygplatser Kryssningsverksamhet Antal passagerare vid större flygplatser i regionen Region Copenhagen Airport Malmö/Sturup Ängelholm/Helsingborg Källa: Copenhagen airport, Swedavia, Ängelholm-Helsingborg Airport Det internationella resandet beräknas öka med ca 3 procent per år de närmaste 15 åren. Enligt Tillväxtverkets senaste rapport steg turismens totala omsättning i Sverige med 3,9 procent En viktig förklaring till det växande resandet i världen är de senaste årens ökade konkurrens och sjunkande priser på flygresor. En analys av det totala antalet inrikes- och utrikespassagerare vid större flygplatser i Skåne och Region Hovedstaden, visar på en stadigt positiv utveckling sedan Detta trots en nationell och internationell lågkonjunktur under perioden. I genomsnitt har antalet passagerare på de redovisade flygplatserna i tabellen ökat med 13 procent sedan 2010, vilket innebär närmare 4,5 procent per år. Det är stora skillnader i antalet passagerare när man jämför de tre flygplatserna och ökningstakten uppvisar också tydliga olikheter. Starkast tillväxt i passagerartrafik de senaste tre åren uppvisar Malmö/Sturup, vars antal resenärer har vuxit med över 30 procent sedan Copenhagen Airport och Ängelholm/Helsingborg har haft en ökning med procent under samma period. Copenhagen Airport är en viktig knutpunkt för all flygtrafik mellan Nordeuropa och övriga världen passerade 24 miljoner passagerare. Detta kan jämföras med t ex Stockholm Arlanda med knappt 21 miljoner och Göteborg Landvetter med drygt 5 miljoner passagerare Frankfurt Airport, ett nav i Europa hade 2013 ett passagerarunderlag på 58 miljoner. Passagerare på anlöpta kryssningsfartyg , antal Region CMP* Helsingborg Stockholm Göteborg *Copenhagen Malmö Port Källa: CMP, Helsingborgs stad, Göteborgs hamn, Stockholms hamnar Kryssningsresenärerna innebär en viktig inkomstkälla för städerna. Enligt olika beräkningar från svenska hamnar kan man uppskatta att varje kryssningsturist i genomsnitt spenderar kronor under sitt besök. Jämfört med flygpassagerartrafiken, som utvecklats stadigt positivt de senaste tre åren, har utvecklingen för anlöpta kryssningsfartyg sedan 2010 varit mer ryckig. I Skåne och Region Hovedstaden finns flera stora hamnar för både gods- och persontrafik. När det gäller godstrafik, är Trelleborgs hamn den i särklass största. Emellertid finns den inte med i sammanhanget när det gäller anlöpta kryssningsfartyg, då CMP, Copenhagen Malmö Port hanterar de största volymerna i regionen. I genomsnitt har CMP tagit emot omkring 350 kryssningsfartyg årligen sedan Nivån förra året låg 15 procent över 2010 års siffror, men innebar samtidigt en nedgång med 5 procent jämfört med Jämfört med Stockholms hamn var antalet anlöpta kryssningsfartyg knappt 30 procent högre i Copenhagen Malmö Port Skillnaderna har också ökat sedan 2010 till fördel för CMP. Även Helsingborgs hamn tar emot kryssnings fartyg, men i avsevärt mindre omfattning än CMP. 6 Kundtidning4_rev1.indd :30

7 Internationella kongresser Resor mellan Sverige och Danmark Internationella kongresser , antal Region Malmö Lund Köpenhamn Göteborg Stockholm Källa: ICCA Enligt uppgifter från ICCA, International Congress and Convention Association, hamnade Sverige under 2013 på plats 15 i världen när det gäller antalet anordnade internationella kongresser. Danmark fick plats 24 i jämförelsen. Hittills under 2000-talet är Sverige det land i Norden som anordnat flest internationella möten och ökningen sedan 2000 har också varit större i Sverige än i övriga nordiska länder. Medan Stockholm, tillsammans med Bangkok och Sydney, förra året hamnade på plats 20 bland världens största kongresstäder, fick Göteborg plats 57, Lund 112 och Malmö 182. Köpenhamn hamnade på plats 16 i rankingen. Man kan notera att antalet internationella kongresser i Lund i det närmaste fördubblades under 2013 jämfört med året innan. Ett gott betyg till det marknadsföringsarbete som påbörjades 2012, genom den då nybildade Lund Convention Bureau. I en nationell jämförelse hamnade Lund 2013 på plats 4 efter Uppsala, men avståndet till Stockholms första plats är emellertid betydande. Köpenhamn är den avsevärt största arrangören av internationella kongresser i Skåne och Region Hovedstaden. I världsrankingen hamnar man strax efter Bryssel. Resor mellan Sverige och Danmark , antal* Region Flyg** Tåg Fordonstrafik, Öresundsbron*** Fordonstrafik, färja**** Persontrafik, färja**** *Avser resor mellan länderna **Till och från Kastrup, Malmö/Sturup, Landvetter, Bromma och Arlanda ***Avser motorcykel, personbil, varubil, buss och lastbil ****Helsingborg-Helsingör Resandet mellan Danmark och Sverige över Öresund har alltid varit omfattande. Dels handlar det om de bosatta i regionen, dels genomresande, turister och internationella varutransporter. Öresundsbron, som färdigställdes 2000, i kombination med ett allt mer intensifierat integrationsarbete mellan Sverige och Danmark, har dessutom lett till en ökad arbetspendling över sundet. Tabellen ovan visar omfattningen och utvecklingen för resor mellan Danmark och Sverige för olika typer av transportslag. Man kan notera en nedgång för fordonstrafiken både på bro och med färja. Jämfört med 2010 har fordonstrafiken över Öresundsbron minskat med ca 5 procent medan fordonstrafiken med färja har minskat med 16 procent. Persontrafiken med tåg har däremot ökat stadigt de senaste tre åren, mycket tack vare tågtunneln under Malmö. Sedan 2010 har resorna ökat med 12 procent. I ett långsiktigt perspektiv förväntas resandet att öka och det planeras för ytterligare förbindelser mellan länderna för att öka integrationen, skapa effektivare transporter mellan Köpenhamn och Stockholm samt skapa en mer utvecklad arbetsmarknads- och bostadsregion i Öresundsregionen. I visionerna finns en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, någon form av fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör respektive Landskrona och Köpenhamn. I alliansens nyligen presenterade vallöfte Sverigebygget nämns, bland många bygginvesteringar, en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. En annan utlovad satsning i paketet, som kan öka resandet över sundet, är höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö. 7 Kundtidning4_rev1.indd :30

8 SKÅNE I SIFFROR, STÖRRE KOMMUNER I Påbörjade hotellinvesteringar Påbörjade hotellinvesteringar Ny- och tillbyggnad, kronor per invånare Region Q2 Båstad Malmö Köpenhamn* Höganäs Helsingborg Ängelholm Kävlinge Lomma Vellinge Lund Landskrona Eslöv Staffanstorp Trelleborg Källa: Byggfakta *DKK Tabellen visar att investeringarna i hotell, mätt i kronor per invånare, utvecklas ryckigt eftersom stora projekt får kraftiga genomslag i tidsserien. Man ser också att hotellinvesteringarna i orter som Vellinge, Landskrona och Kävlinge under den redovisade perioden har varit blygsamma jämfört med övriga kommuner. Man kan lyfta fram följande stora projekt: I Båstad får Hotell Riviera Strand nya hotellbyggnader. Hotellet är en anrik byggnad i funkisstil, som byggdes 1932 i direkt anslutning till stranden. Den gamla byggnaden renoveras och moderniseras varsamt samtidigt som hotellet får 148 nybyggda sviter. Ca 50 av sviterna säljs som ägarlägenheter. Projektet påbörjades under våren 2014 och beräknas vara klart under sommaren Under 2012 påbörjades ett stort hotellprojekt vid Hyllie station, nära brofästet i Malmö. Byggherre till hotellet, som beräknas vara färdigbyggt 2015 och ska innehålla ca 300 rum och en stor konferensanläggning, är Petter Stordalen, ägare till Nordic Choice Hotels. I Lund byggstartade fastighetsutvecklaren Midroc sitt hotellprojekt i Borgs Park. Hotellet Park Inn by Radisson, blir 10 våningar högt, ska innehålla 192 rum och kommer att miljöklassificeras som GreenBuilding. Restauranger per invånare Restauranger, antal per 1000 invånare Region Malmö 2,6 2,7 2,7 2,8 Båstad 2,9 2,8 2,7 2,8 Helsingborg 2,5 2,5 2,4 2,5 Ängelholm 2,1 2,1 2,0 2,1 Höganäs 1,8 1,8 1,9 2,1 Lund 1,9 1,9 2,0 2,0 Landskrona 1,7 1,8 1,9 2,0 Trelleborg 1,5 1,5 1,6 1,6 Eslöv 1,6 1,5 1,4 1,4 Vellinge 1,5 1,6 1,5 1,4 Kävlinge 1,3 1,2 1,3 1,3 Lomma 1,0 1,0 1,1 1,1 Staffanstorp 0,9 0,9 0,9 0,9 Köpenhamn 4,0 4,0 4,0 4,0 Källa: Visita Det finns tydliga skillnader mellan orterna när det gäller antalet restauranger per invånare. En trend som emellertid berör flertalet kommuner är att antalet har ökat de senaste tre åren. Intresset för att äta ute och besöka barer och caféer är sedan en tid växande. Sänkt restaurangmoms från och med 1 januari 2012 kan ytterligare ha bidragit till den positiva utvecklingen. I toppen av jämförelsen hamnar en storstad och en småstad: Malmö samt Båstad. Med nästan tre restauranger per tusen invånare hamnar man en bra bit över Helsingborg, som med 2,5 restauranger per tusen invånare ligger på andra plats av städerna i regionen. Av dessa är det Malmö som visar den starkaste tillväxten av antalet restauranger. På delad tredje plats hamnar Ängelholm och Höganäs. Det är dock bara Höganäs som haft en positiv tillväxt av antalet restauranger sedan Lund och Landskrona delar fjärdeplatsen och här sticker Landskrona ut med en stark tillväxt i antal restauranger de senaste fyra åren. Gemensamt för orterna som hamnar i toppen av jämförelsen är att de är tydliga turistmål, även om flera av dem är starkt säsongsbundna. Idrottsanläggningar Påbörjade idrottsanläggningsinvesteringar Ny- och tillbyggnad, kronor per invånare Region Q2 Lomma Staffanstorp Höganäs Vellinge Lund Helsingborg Kävlinge Landskrona Köpenhamn* Båstad Malmö Trelleborg Ängelholm Eslöv Källa: Byggfakta *DKK 8 Liksom i tabellen med hotellinvesteringar, finns det en stor ryckighet när det gäller nybyggnad av idrottsanläggningar. Enstaka år med kraftiga investeringar och satsningar följs helt naturligt av mer normala volymer. Att jämföra genomsnittsinvesteringarna per ort de senaste fyra åren ger inte en helt rättvis bild. För att skilja ut orterna som satsar mest per invånare behövs en längre tidsserie, däremot kan man lyfta fram de enstaka större projekten sedan Under våren startade bygget av idrottshallen Slättängshallen vid Fladängsskolan i Lomma. Hallen som kommer att nyttjas av skolan beräknas stå färdig under våren I Staffanstorp påbörjades byggandet av fotbollsplaner inklusive tillhörande anläggningar under våren I Höganäs invigdes i augusti i år den nya multiarenan för fotboll och friidrott, som påbörjades I Lund fick bygget av Högevallsbadets simhall och äventyrsbad genomslag i statistiken Anläggningen, som uppges vara Skånes största badhus, ligger centralt i Lund. Utöver badhus rymmer hallen även gym och idrottshall med publikplatser påbörjades Korsbacka idrottshall i Kävlinge. Eslövs idrottshall Eslövshallen, påbörjades 2012 och invigdes året efter. Hallen som ersatte den tidigare 40 år gamla anläggningen har 1500 publikplatser. Kundtidning4_rev1.indd :30

9 I VÄSTRA SKÅNE OCH KÖPENHAMN Anställda inom hotell och restaurang Anställda inom hotell- och restaurangbranschen Antal anställda per invånare Region Köpenhamn 27,5 28,0 30,5 31,7 Båstad 31,4 31,7 30,9 30,8 Malmö 17,1 18,4 18,2 19,4 Helsingborg 15,1 15,5 15,7 16,7 Lund 15,6 16,7 15,6 16,5 Ängelholm 11,5 12,8 12,5 13,4 Landskrona 11,3 11,6 11,7 12,9 Höganäs 12,4 13,1 12,1 12,2 Vellinge 10,1 10,5 9,4 10,1 Trelleborg 7,2 7,3 7,6 7,4 Kävlinge 6,6 7,0 6,7 6,9 Lomma 4,0 3,8 4,0 5,8 Eslöv 4,5 5,0 4,4 5,0 Staffanstorp 3,2 3,3 3,5 2,9 Källa: SCB, Danmarks Statistik Antalet anställda inom hotell- och restaurangbranschen visar att det är de större orterna och de utpräglade turistorterna som har det största antalet anställda per tusen invånare. Totalt sett för de redovisade orterna i Skåne och Region Hovedstaden har antalet sysselsatta inom hotell- och restaurangbranschen ökat med 8 procent sedan Mellan åren 2011 och 2012 var ökningen 5 procent. Den genomförda sänkningen av krogmomsen 2012 kan ligga bakom den positiva utvecklingen. Enligt Konjunkturinstitutets senaste beräkning har momssänkningen hittills bidragit till ca 4000 fler arbetstillfällen i branschen. Köpenhamn hamnar i topp med flest anställda inom hotell- och restaurangbranschen jämfört med övriga orter. Avståndet till Båstad, som hamnar på andra plats är däremot inte så stort. Medan antalet anställda i branschen i Köpenhamn har ökat med 15 procent sedan 2009, har Båstad tappat 2 procent. På tredjeplats i jämförelsen hamnar Malmö, den näst största orten i regionen. Malmö har haft en liknande positiv ökning av antalet anställda i h otell- och restaurangbranschen som Köpenhamn. Helsingborg är välkänd som en restaurangtät stad och hamnar också ganska högt upp i jämförelsen. Budget kulturunderstöd Nettokostnad för kulturverksamhet Kronor per invånare Region Malmö Lund Helsingborg Båstad Landskrona Eslöv Höganäs Ängelholm Vellinge Trelleborg Lomma Staffanstorp Kävlinge Köpenhamn* Källa: Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) och ÖIM (Ökonomi och indenrigsministeriet) *DKK En jämförelse av nettokostnaden för kulturverksamhet per invånare 2013 visar stora skillnader i kostnader mellan orterna i regionen. Samtidigt har det inom flera orter, däribland Helsingborg, Vellinge och Köpenhamn, skett stora förändringar i nettokostnaden sedan 2010, vilket har kastat om ordningen på listan. Totalt sett har nettokostnaden för kulturverksamhet i stort sett varit oförändrad de senaste fyra åren. Malmö hamnar i topp i jämförelsen när det gäller kostnaden för kulturverksamhet. Sedan 2010 har kostnaden ökat med 6 procent. Lunds nettokostnader för kulturverksamhet har ökat med 6 procent sedan hamnade man näst högst i jämförelsen. Helsingborgs genomsnittliga kostnad för kulturverksamhet under perioden var den näst högsta bland orterna. Sedan 2010, då man hade de högsta kostnaderna i jämförelsen, har nivån minskat kraftigt. Vellinge är den kommun i jämförelsen som har haft den största kostnadsökningen på kulturområdet sedan 2010 (+34 procent). Köpenhamn, som hamnar sist i jämförelsen med lägst nettokostnad för kulturverksamhet per invånare, har emellertid ökat sina kostnader sedan 2010 med över 20 procent. Intäkter besöksnäring Logiintäkter för hotell, vandrarhem och stugbyar Kronor per invånare Region Båstad Malmö Helsingborg Lund Landskrona Höganäs Ängelholm Vellinge Trelleborg Eslöv Kävlinge -* -* -* -* Lomma -* -* -* -* Staffanstorp -* -* -* -* Källa: Tillväxtverket * Data saknas på grund av sekretess Ett sätt att studera skillnader mellan orterna när det gäller turism och besöksfrekvens är att mäta logiintäkter för hotell, vandrarhem och stugbyar. Data saknas för flera orter, men jämförelsen visar dock på stora skillnader mellan orterna och i toppen hamnar utpräglade turistorter och storstäder. Båstad hamnar med bred marginal i toppen av jämförelsen när det gäller logiintäkter Även om man räknar ut ett genomsnitt för perioden har Båstad de högsta logiintäkterna per invånare. Sedan 2010 har intäkterna emellertid minskat med 10 procent. På andra plats när det gäller logiintäkter för hotell m m hamnar Malmö. Intäkterna per invånare 2013 är dock knappt 40 procent av Båstads. Helsingborgs logiintäkter per invånare har ökat med drygt 5 procent de senaste fyra åren. De kraftigaste ökningarna när det gäller logiintäkter för hotell m m per invånare redovisar Trelleborg och Landskrona (+48 respektive +26 procent). Trelleborgs intäkter uppgick 2013 till en tredjedel av Landskronas. Den största minskningen av logiintäkter sedan 2010 finner man i Ängelholm (-14 procent). Totalt sett för de redovisade orterna har logiintäkterna för hotell, vandrarhem och stugbyar per invånare varit i stort sett oförändrade Kundtidning4_rev1.indd :30

10 LOUISIANA, DUNKERS KULTURHUS OCH MALMÖ KONSTHALL EN TRIO I KONSTSKATTER Omslutet och influerat av hav i tre väderstreck, består den Skånska kulturen av en blandning av intryck och påverkan från flera kulturer. Det avspeglas även i att var femte skåning har rötterna i en annan kultur än den skandinaviska. Häri skapas ett intressant och berikat kulturellt liv, med en kraft som enligt den kulturpolitiska visionen ska skapa social gemenskap och bidra till individens och samhällets utveckling och välfärd. Längs kusten som omsluter Öresund finner vi både på den svenska och danska sidan kulturpärlor som lyser starkt på den internationella konst- och kulturhimmeln. Exempel på konstkatter i dubbel bemärkelse är Louisiana, Dunkers Kulturhus och Malmö Konsthall. Louisiana Museum of Moden Art. Foto: Kim Hansen Dunkers Kulturhus. Foto: Ulf Celander Malmö Konsthall LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART Ungefär tio kilometer söder om Helsingör, beläget i en stor park gränsande mot Öresund i öster, ligger Louisiana. Namnet är taget från den villa, villa Louise, som ursprungligen stod på tomten och som uppfördes av hovjägmästare Alexander Brun, som osannolikt nog var gift med tre olika kvinnor som alla hette Louise. Nuvarande byggnad invigdes år 1958 av stiftaren Knud W. Jensen och har därefter byggts till i omgångar. I museets egna samlingar av modern konst finns verk från ett flertal av världens mest erkända konstnärer såsom; Jean Arp, Jean Dubuffet, Max Ernst, Alberto Giacometti, Henry Heerup, Asger Jorn, Per Kirkeby, Henry Moore, Pablo Picasso och Andy Warhol med flera. Under 2012 hade Louisiana besökare. Direktör för Louisiana sedan år 2000 är Poul Erik Tøjner. DUNKERS KULTURHUS Sommaren 1999 hölls bomässan H99 i Helsingborg, ett projektsamarbete mellan Svenska Bostads- 10 mässan och Helsingborgs stad. Mässan kom att bli en stor framgång med mer än dubbelt så många besökare som beräknat. I mässområdet, som utgjordes av Norra Hamnen, föddes en ny stadsdel med 13 nya bostadshus i nyfunkisstil. tre år senare, våren 2002, kompletterades stadsbilden med Dunkers Kulturhus. Kulturhuset är finansierat av Henry Dunkers fond, vilken har finansierat flera framträdande kulturbyggnader i Helsingborg, bl a Helsingborgs stadsteater, Kulturmagasinet och Grafiska museet. Dunkers Kulturhus är ritat av Kim Utzon, son till Jörn Utzon som ligger bakom Sydneys operahus och höghusen vid Elineberg centrum i Helsingborg. Dunkers Kulturhus inriktning är mycket bred med utställningar, lokalhistoria, musik, teater, dans, öppen och pedagogisk verksamhet för barn, unga och vuxna, en kulturskola, restaurang, bibliotek, konst, turistbyrå och filmskapande. Framträdande utställningar under 2013 var Nick Brandts fotografier, Jan Lööfs verk och utställningen av modeskaparen Lars Wallins kreationer. Under 2013 hade Dunkers Kulturhus över besökare. Sommaren 2011 tillträdde Katti Hofflin som verksamhetschef för Dunkers Kulturhus. MALMÖ KONSTHALL Malmö Konsthall invigdes 1975, ritat av arkitekten Klas Anshelm och är idag ett av Nordeuropas största rum för samtida konst. Donationen från makarna Jules och Karin Schyl har givit Malmö Konsthall en spännande katalog med över hundra internationella nutidskonstverk som har blivit uppmärksammade bland museer och konsthallar runt om i Europa. Förutom konstutställningar arrangeras kringarrangemang som t ex teater, film, poesi, multimedia, musik, föreläsningar och debatter. Genom åren har det visats utställningar med bland annat verk av Munch, van Gogh, Kandinsky, Klee, Miró, Giacometti, César, Keith Haring, Andres Serrano, Louise Bourgeois, Peter Greenaway och Tony Cragg. Under 2012 hade Konsthallen besökare. Under 2013 har Malmö Konsthall renoverat utställningshallen, vilken nyöppnades under senhösten. Ansvarig för verksamheten sedan juni 2014 är Diana Baldon. Kundtidning4_rev1.indd :30

11 SKÅNSKA FASTIGHETSTRANSAKTIONER MAJ 2014 AUGUSTI 2014, URVAL PEAB TAR IN PARTNER I UTVECKLINGEN AV VARVSSTADEN Peab har sålt stadsutvecklingsområdet Varvsstaden i centrala Malmö till Fastighets AB Centur. Bolaget ägs till lika delar av Peab och Balder. Området omfattar drygt 80 ha mark och byggrätterna uppskattas till ca kvm. I utvecklingsplanerna ingår både bostäder och kommersiella lokaler. I dagsläget inrymmer de gamla varvsbyggnaderna ett tiotal hyresgäster, däribland EWP Windpower Produktion AB som kommer flytta sin verksamhet till Landskrona. Helsingborg. Till de större hyresgästerna hör Ica Maxi och Systembolaget. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till kvm. Priset om 270 mnkr motsvarar därmed drygt kr/kvm. Säljare var Pramerica Real Estate Investors, som förvärvade fastigheten för 340 mnkr under BRIGGEN SÄLJER CENTRUMFASTIGHET I LUND Estancia har genomfört ytterligare ett förvärv i Lund (utöver Lund Business Park enligt ovan). I det här fallet rör det sig om centrumfastigheten Sankt Botulf 11. Byggnaden inrymmer butikslokaler i bottenplanet och bostäder i övriga fyra plan. Säljare är Briggen, som därmed lämnar Lunds mest centrala delar. Priset uppges till 109 mnkr, motsvarande drygt kr/kvm taxerad area. NY ÄGARE AV LUND BUSINESS PARK Norskkontrollerade North Bridge har avyttrat fastigheten Lyckebacken 5 i södra Lund till Estancia Logistik. Området marknadsförs under namnet Lund Business Park och utgörs av ca kvm lokaler. Till de större hyresgästerna hör Flextrus och Å&R Carton, båda verksamma inom förpackningsindustrin. Fastighetspriset har inte offentliggjorts, men bedöms ligga kring 350 mnkr. North Bridge förvärvade fastigheten under 2006 från HSB Malmö. TROPHI FÖRVÄRVAR RÅÅ CENTER Trophi Fastighets AB, ägt av Tredje AP-Fonden, har förvärvat handelsfastigheten Råå Center i södra TRIBONA UTÖKAR I MALMÖ Tribona har förvärvat fastigheterna Slätthög 2, Bronsdolken 9 och Stenåldern 6, samtliga belägna i Fosie industriområde. Säljare är Skånska Industrifastigheter AB och köpeskillingen kommuniceras till ca 120 mnkr. Fastigheterna utgörs av moderna lager- och logistiklokaler med hög uthyrningsgrad. Den sammanlagda lokalarean uppgår till drygt kvm, vilket medför ett kvadratmeterpris om knappt kr. OCH I TRELLEBORG I en off market-affär har Tribona köpt logistikfastigheten Tankbilen 7 inom Sjöviks industriområde i Trelleborg. Byggnaden är uppförd 2008 och förhyrs i sin helhet av Golvpoolen AB med ett långt hyresavtal (t o m ). Säljare var Stefan Lindberg SL AB och priset uppgick till ca 60 mnkr, motsvarande knappt kr/ kvm uthyrningsbar area. ÄNGELHOLMSHEM AVYTTRAR Det kommunala bostadsbolaget Ängelholmshem har genom två separata affärer sålt fastigheterna Mars 1 respektive Riggen 1-3. Mars 1 är belägen i området Roslunda, två km nordost om centrala Ängelholm. Fastigheten inrymmer 48 lägenheter fördelat på tre huskroppar med byggnadsår Köpare är Melin Förvaltnings AB. Riggen 1-3 är belägna i samhället Skälderviken, strax norr om Ängelholm. De tre fastigheterna inrymmer totalt 43 lägenheter, uppförda i slutet av 1950-talet. Köpare av Riggen 1-3 är är AB Leeman & Olsson. 11 Kundtidning4_rev1.indd :30

12 FEM SKÅNSKA RÖSTER 1 På vilket sätt bidrar er verksamhet till att göra Öresundsregionen mer attraktiv? 2 Arbetar ni aktivt för samverkan med andra aktörer inom kultur, idrott eller turism? Ge gärna något kortfattat exempel. 3 Nämn tre nyckelfaktorer för er framtida utveckling Vilka är de största finansiella utmaningarna för er bransch? 5 Vilka höjdpunkter (kopplat till er verksamhet) har vi att se fram emot under hösten? ANN-MARIE EKMAN Verksamhetschef Musik i Syd Vårt breda utbud av konserter och dansföreställningar är unikt i Öresundsregionen. Palladium står för högkvalitativa konserter och dansföreställningar med både lokala, nationella och internationella akter, vilket vänder sig till och attraherar publik i hela regionen. Vi samverkar ofta med andra aktörer inom kulturen. Exempelvis gör vi konserter tillsammans med olika arrangörsföreningar såsom Jazz i Malmö och Mix Musik. Vi samverkar även med Musikhögskolan och Malmö kulturskola. Digitalisering för ökad tillgänglighet. Delaktighet på olika sätt vilket attraherar den yngre publiken. Fortsatt satsning på hög kvalité och bredd. En utmaning är att fortsatt kunna presentera hög kvalité till ett för publiken rimligt pris och naturligtvis att våra bidragsgivare även i fortsättningen är nöjda med vår verksamhet. Det är svårt att lyfta fram något bland alla men Jazz Vocal Unit med bla Svante Thuresson och Viktora Tolstoj är ett, Mozarts Requiem med rock och popinfluenser är ett annat. Jag vill förstås också lyfta fram Biennalen Music Around, i år med temat Stravinsky. CHRISTIAN ZEISE VD Ängelholms Flygplats AB Vår flygplats ökar tillgängligheten till regionen avsevärt, vilket våra drygt årspassagerare visar på. Förutom vårt naturliga upptagningsområde NV Skåne, så lockar smidigheten och snabbheten hos oss även resenärer längre bort. Vi försöker hitta samverkansformer med alla aktörer som antingen nyttjar flygplatsen, eller vill synas där. Exempel är fotbolls- och hockeycharter till HIF/Rögles matcher, utställningar och event i samband med större evenemang typ Swedish Open m fl. Förutsättnigar för inrikesflyget måste försvaras låt Bromma Airport finnas kvar, samt låt bli att införa ökade flygskatter! Infrastrukturen runt flygplatsen. Tillgänglighet med tåg/buss/bil. Fortsatt god näringslivsutveckling i regionen. Flygresenärer idag har en bild av att det ska vara extremt billigt att flyga, vilket inte är sant. Flygplan, bränsle och personal är lika dyra som tidigare! Flygbolagen får allt svårare att ta betalt så att det täcker kostnaderna, vilket påverkar hela branschen. Vi har nyligen avslutat en stor ombyggnation av vår terminal så den njuter vi fortfarande av. Under hösten inför vi dessutom ett nytt parkeringssystem med bommar och nummerplåtsregistrering, vilket ytterligare kommer att förenkla för vår flygplats resenärer. EMMA KRONQVIST TV-chef SVT Syd Min första tanke är Sommarlov som sänder direkt från vackra Scaniabadet i Malmö hela sommaren. Ett event som samlar familjer från hela Sverige. Vi producerar SVT Största kulturprogram Sverige här i Malmö. Fler av våra program visar upp regionens olika sidor som exempelvis våra hus och trädgårdsprogram. Vi gör transmissioner av såväl föreställningar som konserter i Skåne. Vi har en stark relation till publiken och en grupp som vi är särskillt bra på är 7-11 åringar, de kommer vi fortsätta följa. Vi satsar fortsatt på att vara en del av det digitaliserade samhället med vår spetskompetens i historieberättande. Humor är ett grundämne hos oss som betyder tröst för själen. Det tror vi inte publiken kommer behöva mindre av framöver. Ja, public service är en demokratisk idé och det är klart att utmaning om våra publiceringsformer kommer vara den största. Dvs vad som ska vara licensbelagt. Stjärnorna på slottet, inspelat på Bärsjölagårds slott, kommer bli en kanonsäsong! Intresseklubben från Lund med Johan Wester och Anders Jansson. Musikhjälpen kommer vara beroendeframkallande. En väldigt speciell kändis kommer passa barn i Kändisbarnvakten... MAGNUS BLOMSTERBERG Klubbchef Rögle BK Vi erbjuder en trevlig totalupplevelse i Lindab Arena med möjlighet att följa ett elitsatsande hockeylag på nära håll. Vi ser även till att barnoch ungdomar får möjlighet att utöva idrott med en hälsosam fritidssysselsättning. Vår ambition är att våra samarbetspartners får maximal utväxling av sitt samarbete och bidra till att näringslivet i regionen utvecklas. Vi har ett nära samarbete med våra grannklubbar för att utveckla hockeyn och öka intresset för sporten i regionen. Vi har även provat att mixa vårt företagsnätverk med andra idrottsföreningar i Öresundsregionen för att bredda marknadsområdet och skapa nya affärsmöjligheter. Våra match arrangemang bidrar även till ökad turism när gäst ande lag reser hit och besöker regionen tillsam mans med sina supportrar. För att bedriva en professionell idrottsförening krävs ett stort engagemang hos den breda publiken, ett starkt stöd från närings - livet och att vi tar ett stort ansvar för ungdomsverksamheten parallellt med en professionell satsning på junior- och seniornivå. Förening ens långsiktiga målsättning är att på sikt etablera oss i högsta serien. Det sportsliga resultatet för A-laget är alltid i fokus och en avgör ande faktor för föreningens framgångar, publikintres set och vår ekonomiska situation. Marknadsläget i regionen påverkar även våra sponsringsnivåer. Ligans skicklighet i centrala förhandlingar är också en avgörande faktor. Årets säsong i Hockey- Allsvenskan kommer att bli den mest spektakulära någonsin med anledning av att seriesystemet ändras och att SHL utökas med två lag inför nästa säsong. Vår målsättning är att vi ska tävla om dessa platser. Rögle BK är en förening som engagerar många personer i regionen och vi är mycket tacksamma för klubbens stora stöd hos den breda publiken. NÜRGUL EMINOVSKA Marknads- och försäljningschef FC Rosengård Vi är en stor idrottsförening, där alla är välkomna. Både tjejer och killar. Vi tar vårt ansvar som förening både på plan och utanför plan. Vår payoff är "Förverkliga Ungdomars Drömmar". Vår verksamhet speglar mångfalden i vårt samhälle. Vi har stora stjärnor i vårt lag, vilket gör att många följer oss utanför Sverige, när de spelar i respektive landslag. Vårt spel i Champions League gör också att blickar riktas mot vår region. Vi har ett samarbete med Stadsbiblioteket för att öka barns intresse för läsning och idrott. Vi är med i evenemang som Malmö Stad arrangerar, t ex Malmöfestivalen. Vi har ett gott samarbete med många föreningar runt om i Skåne, där spelarna är ute och håller i träningar för ungdomar. Tillgänglighet, alla har möjlighet att ta del av vår verksamhet. Genus frågan är högst aktuell samt att vi har ett arbetsmarknadsprojekt som föreningen har bedrivit under 10 år, där syftet är att få ut långtidsarbetslösa i arbetslivet eller att återuppta studier, projektet går under namnet Boost by FC Rosengård. Alla föreningar som finns i Malmö jagar sponsorer i vår region, vi måste hitta sponsorer som är beredda att vara med och stötta vår förening i ett längre perspektiv där vi tillsam mans med sponsorerna utvecklar vår förening. Större föreningar blir allt mer lika ett företag med professionella styrelser och anställd personal på kansliet. Under hösten hoppas vi att vi på FC Rosengård får behålla SM-Guldet i Malmö samt att vi avancerar i Champions League med målet att vinna CL. Kundtidning4_rev1.indd :30

13 VI MÖTER CAROLA NETTERLID CAROLA NETTERLID ÅLDER: 36. FAMILJ: Maken Axel samt barnen Nils och Oskar. BOR: Villa i Lomma. MOTION: Kitesurfing och löpning. SMULTRONSTÄLLE I SKÅNE: Skillinge på Österlen och stranden i Lomma. ÖVRIGT: Har sprungit fem Göteborgsvarv, med ett personbästa på 1h 56 min. Carola Netterlid är född och uppvuxen i Bjärred. Efter drygt tio års studier och arbete i Göteborg är hon sedan 2011 tillbaka på hemmaplan. Med lokalerna på Jörgen Kocksgatan i Malmö som utgångspunkt arbetar hon för att stärka företagsklimatet i regionen. Under intervjun återkommer orden nätverkande och samverkan i stor utsträckning. Det är tydligt att Carola har ett engagemang för att föra människor och organisationer närmare varandra. CAROLA ÄR BITRÄDANDE regionchef inom Svenskt Näringsliv, organisationen som samlar uppemot 50 arbetsgivarförbund och branschföreningar runt om i landet. Till de mer välkända hör Svensk Handel och Visita. I sin roll som företrädare för centralorganisationen arbetar Carola huvudsakligen med branschöverskridande frågor. Alltid med utgångspunkt i att förbättra villkoren för svenska företag. VI HAR STÄNDIGT örat mot rälsen. En av våra viktigaste uppgifter är att vara lyhörda gentemot företagen och förmedla deras verklighet. På så sätt kan vi bilda opinion och påverka beslutsfattare att verka för ett bättre företagsklimat. sig för att expandera trots att förutsättningarna för detta egentligen finns. Carola lyfter också fram att samverkan mellan näringslivet och utbildningsväsendet måste för bättras. Enligt Svensk Näringslivs rekryteringsenkätundersökning misslyckas hela vart femte rekry teringsförsök på grund av att före tagen inte hittar rätt kompetens. UNG FÖRETAGSAMHET och entreprenörskap är hjärtefrågor som Carola gärna driver, inte minst genom sin roll som styrelseledamot i organisationen Ung Företagsamhet (UF) i Skåne. För att uppmuntra entreprenörskap tror Carola att det är viktigt att redan i tidig ålder öka insikten kring eget företagande. på ett initiativ som gör skillnad, det krävs dock att kunskapen sprids genom ytterligare kanaler. I VALTIDER LIGGER det nära till hands att prata om hur den politiska styrningen kan påverka företagens konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Carola trycker gärna på två aktuella sakfrågor som hon anser är särskilt viktiga. En gemensam nämnare för de båda är möjligheter na för fler inträdesjobb. BESÖKSNÄRINGEN ÄR OTROLIGT viktig för Sveriges framtid. Det har tillkommit tusentals nya jobb genom den sänkta restaurangmomsen och de lägre arbetsgivaravgifterna för unga. Likaså har införandet av RUT-avdrag bidragit till att skapa massor av nya företag och arbetstillfällen, till stor del för grupper som vanligtvis står långt ifrån arbetsmarknaden. AVSLUTNINGSVIS KONSTATERAR CAROLA att det är företag som skapar arbetstillfällen, men att ansvaret för att förutsättningarna att anställa ska vara goda faller på politikerna. EN CENTRAL FAKTOR för att uppnå ovanstående är enligt Carola en mer rörlig och flexibel arbetsmarknad. Hon vill att steget för att anställa ska vara betydligt mindre och menar att många företag i dagsläget drar I DAG ÄR MÅNGA unga rädda för att starta företag. Jag tror att man i mycket större utsträckning måste prata om entreprenörskap i såväl grundskolan som på högskoleutbildningarna. UF är ett utmärkt exempel HÖG SYSSELSÄTTNING ÄR grunden för ett välmående Sverige. Därför måste samhället och politiker lägga stor vikt vid att skapa så bra villkor som möjligt för företagande! 13 Kundtidning4_rev1.indd :30

14 RANKINGLISTOR Positiv förändring/trend jämfört med föregående period Oförändrad jämfört med föregående period Negativ förändring/trend jämfört med föregående period Befolkning, årlig förändring i procent Kommun Malmö ,3 1,6 1,7 2 Köpenhamn ,7 1,9 1,6 3 Lund ,1 1,1 1,2 4 Trelleborg ,8 0,1 1,1 5 Burlöv ,9 1,0 1,0 6 Örkelljunga ,3-0,1 0,9 7 Höganäs ,2 0,7 0,9 8 Lomma ,1 1,3 0,9 9 Helsingborg ,1 1,1 0,7 10 Landskrona ,1 0,9 0,7 11 Staffanstorp ,2 1,1 0,6 12 Kävlinge ,9 0,6 0,6 13 Vellinge ,6 0,3 0,6 14 Eslöv ,4 0,1 0,6 15 Ängelholm ,6 0,3 0,3 16 Åstorp ,4 0,1 0,1 17 Båstad ,3 0,2 0,1 Antal invånare 31/ samt årlig förändring Källa: SCB, Danmarks statistik Konkurser per år, antal Kommun Q2 1 Malmö Helsingborg Lund Vellinge Ängelholm Landskrona Trelleborg Kävlinge Staffanstorp Båstad Lomma Eslöv Höganäs Åstorp Burlöv Örkelljunga Köpenhamn* Källa: Tillväxtverket. * Data saknas Inflyttningsnetto, andel av befolkningen i procent Kommun Höganäs 1,1 0,8 0,3 1,0 2 Helsingborg 0,9 0,4 0,8 0,9 3 Lomma 2,6 1,8 1,6 0,9 4 Malmö 1,9 0,9 0,6 0,8 5 Burlöv 1,2 0,6 0,3 0,8 6 Landskrona 0,6 1,1 0,8 0,6 7 Lund 1,1 0,7 0,6 0,6 8 Båstad 0,8 0,4 0,0 0,6 9 Staffanstorp 0,7 0,7 -* 0,6 10 Köpenhamn 0,5 0,6 0,7 0,6 11 Ängelholm 0,6 0,8 0,6 0,4 12 Vellinge 0,7 0,3 0,7 0,4 13 Trelleborg 0,8 0,6 0,6 0,1 14 Kävlinge 0,8 0,6 0,3 0,1 15 Eslöv 0,3 0,7 0,1 -* 16 Örkelljunga 0,8 0,4 0,3 -* 17 Åstorp 0,5 0,3 -* -* * Negativt inflyttningsnetto Källa: SCB, Danmarks statistik Arbetslöshet, andel av arbetskraften i procent Kommun jun-13 okt-13 feb-14 jun-14 1 Lomma 2,3 2,2 2,3 2,2 2 Kävlinge 3,5 3,3 3,5 3,1 3 Höganäs 3,4 3,3 3,9 3,1 4 Staffanstorp 3,4 3,1 3,4 3,2 5 Båstad 3,8 4,1 4,6 3,2 6 Vellinge 3,2 3,2 2,9 3,3 7 Ängelholm 3,6 3,8 4,2 3,5 8 Lund 3,8 3,7 3,8 3,9 9 Eslöv 4,3 3,9 4,3 4,3 10 Trelleborg 5,0 4,7 5,4 4,7 11 Örkelljunga 4,7 5,4 5,8 4,8 12 Helsingborg 5,8 6,0 6,0 5,7 13 Burlöv 7,2 6,1 6,5 6,2 14 Åstorp 5,3 4,7 5,8 6,2 15 Köpenhamn 7,4 7,2 6,9 6,4 16 Landskrona 7,2 7,6 7,8 7,7 17 Malmö 8,6 8,6 8,6 8,6 Andel arbetslösa år Källa: SCB, Danmarks statistik Nystartade företag Kommun 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 1 Malmö Helsingborg Lund Vellinge Landskrona Ängelholm Eslöv Trelleborg Kävlinge Höganäs Lomma Staffanstorp Burlöv Båstad Åstorp Örkelljunga Köpenhamn Lokalinvesteringar, kkr per invånare Kommun Q2 1 Båstad 1,9 15,2 6,5 22,1 2 Trelleborg 22,0 18,3 45,1 14,9 3 Helsingborg 8,7 11,1 17,8 9,7 4 Burlöv 1,3 30,2 9,5 8,9 5 Malmö 21,5 17,3 12,0 6,7 6 Ängelholm 5,5 6,2 16,6 6,1 7 Lomma 8,2 17,5 1,6 5,7 8 Lund 23,4 12,4 22,0 4,1 9 Höganäs 7,1 7,0 11,8 3,7 10 Eslöv 16,9 38,6 19,0 3,7 11 Köpenhamn 8,4 9,8 12,7 3,5 12 Åstorp 4,6 24,7 10,1 3,3 13 Staffanstorp 0,8 6,4 8,7 2,9 14 Landskrona 13,3 6,5 5,5 2,6 15 Vellinge 2,8 2,2 3,5 1,3 16 Örkelljunga 2,0 6,1 12,5 1,1 17 Kävlinge 6,0 3,9 3,4 0,9 14 Antal nystartade företag per kvartal Källa: Tillväxtverket Påbörjade privata och offentliga lokaler, kkr per invånare För Köpenhamn redovisas DKK Källa: Byggfakta Kundtidning4_rev1.indd :30

15 Påbörjade lägenheter per 1000 invånare Kommun Q1-Q2 1 Lomma 5,0 10,7 1,7 2,8 2 Helsingborg 5,6 1,7 4,7 2,4 3 Ängelholm 1,4 3,2 0,8 2,2 4 Vellinge 2,7 2,9 1,2 1,3 5 Malmö 3,3 1,8 3,1 1,1 6 Köpenhamn 1,0 2,3 1,0 1,1 7 Kävlinge 4,5 1,2 0,8 0,6 8 Båstad 0,2 1,0 2,0 0,6 9 Landskrona 1,7 0,7 0,8 0,5 10 Trelleborg 1,3 0,8 0,4 0,3 11 Eslöv 1,4 3,5 1,0 0,2 12 Staffanstorp 1,4 1,7 2,2 0,2 13 Lund 6,1 5,2 3,6 0,2 14 Örkelljunga 0,3 0,3 2,6 0,1 15 Höganäs 6,5 2,2 1,1 0,0 16 Burlöv 6,5 0,3 0,1 0,0 17 Åstorp 0,1 0,3 2,8 0,0 Källa: SCB, Danmarks statistik Ungdomsarbetslöshet Kommun jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 1 Båstad 5,6 8,6 6,1 4,9 2 Lund 5,9 4,3 3,4 5,3 3 Ängelholm 8,4 7,5 4,6 6,6 4 Lomma 6,6 5,7 4,0 7,2 5 Vellinge 10,4 6,7 4,0 7,4 6 Örkelljunga 8,6 5,9 5,5 7,5 7 Höganäs 9,2 6,9 6,4 7,8 8 Eslöv 10,3 5,2 5,6 8,2 9 Trelleborg 10,7 7,8 6,2 8,2 10 Kävlinge 8,8 6,3 4,5 8,7 11 Helsingborg 10,5 8,4 6,9 8,7 12 Staffanstorp 9,7 4,9 5,2 10,3 13 Landskrona 12,5 10,3 7,8 11,1 14 Malmö 12,5 10,4 8,8 12,1 15 Burlöv 14,4 8,8 8,4 12,6 16 Åstorp 15,8 8,3 7,9 14,3 17 Köpenhamn Öppet arbetslösa år, andel av den registerbaserade arbetskraften Källa: Ams Totala påbörjade bygginvesteringar, kkr per invånare Kommun Båstad 3,7 15,6 10,7 24,1 2 Trelleborg 48,1 39,2 46,3 16,9 3 Helsingborg 13,0 21,2 26,9 16,6 4 Staffanstorp 3,6 6,2 13,2 12,7 5 Landskrona 16,7 14,3 7,2 12,6 6 Lomma 21,8 25,5 4,4 11,7 7 Malmö 30,5 23,0 17,7 11,6 8 Ängelholm 7,7 8,4 20,0 10,7 9 Burlöv 10,1 40,3 10,0 10,2 10 Lund 33,9 21,6 29,9 6,2 11 Eslöv 14,0 30,3 22,0 5,6 12 Köpenhamn 5,3 8,0 15,7 4,6 13 Vellinge 8,0 6,9 6,0 4,6 14 Höganäs 17,7 16,8 14,7 4,4 15 Åstorp 6,1 24,9 14,9 4,0 16 Kävlinge 13,6 11,1 6,2 3,6 17 Örkelljunga 2,8 6,7 17,3 2,5 För Köpenhamn redovisas DKK Källa: Byggfakta Beviljade bygglov för bostäder Kommun 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 1 Lomma Staffanstorp Vellinge Båstad Malmö Köpenhamn Helsingborg Höganäs Kävlinge Örkelljunga Eslöv Burlöv Ängelholm Trelleborg Landskrona Lund Åstorp Kvadratmeter per 1000 invånare Källa: SCB Småhuspriser, årlig förändring i procent Kommun Q2 1 Åstorp -15,8 6,9 3,8 12,9 2 Landskrona -0,2-1,1-2,4 9,3 3 Köpenhamn -4,2-1,8 10,3 6,7 4 Burlöv 0,0-10,8 7,5 6,1 5 Lund -5,3-0,7 1,6 5,5 6 Kävlinge -3,0-5,3 3,6 4,7 7 Höganäs -2,3-8,1-0,3 4,3 8 Staffanstorp -3,0-7,0 1,5 4,1 9 Malmö -0,4-6,8 4,8 2,2 10 Vellinge -1,6-6,4 1,3 1,8 11 Helsingborg -2,6-4,3 3,8 1,6 12 Lomma -1,0-1,1 2,5 0,6 13 Örkelljunga 0,4 0,2-0,4-0,5 14 Trelleborg -2,2-7,0 6,1-1,1 15 Ängelholm -6,6 2,6 3,7-2,5 16 Båstad -8,4 3,5 3,5-2,7 17 Eslöv -3,1-4,1 0,4-3,0 Bostadsrättspriser, årlig förändring i procent Kommun Q2 1 Kävlinge 5,8 11,7-10,1 17,5 2 Landskrona -0,5-5,5 3,9 7,6 3 Vellinge -4,3-4,3 6,7 7,5 4 Köpenhamn 0,6 0,1 11,8 6,3 5 Malmö -3,7-2,4 5,2 5,6 6 Trelleborg 4,2 0,5-1,8 5,3 7 Staffanstorp -4,9-4,5-1,8 4,8 8 Burlöv 2,7-7,6-3,0 3,8 9 Lund -0,7-3,3 6,5 2,8 10 Helsingborg -6,1 1,8-3,2-0,5 11 Eslöv 5,0-6,5 0,1-1,6 12 Lomma 2,4-11,5 5,5-2,7 13 Höganäs 42,4-8,7 6,1-27,5 14 Åstorp -1,9-14,0 ** ** 15 Örkelljunga 25,6 3,1 ** ** 16 Ängelholm -9,3-8,7 ** ** 17 Båstad -9,0-33,8 ** ** Förändring beräknas på K/T-tal Källa: Mäklarastatistik, DE (Dansk Ejendomsmæglarforening) Förändring beräknas på kvadratmeterpris Källa: Mäklarastatistik, DE (Dansk Ejendomsmæglarforening) ** antalet affärer är för små 15 Kundtidning4_rev1.indd :30

16 Kundtidning4_rev1.indd :30

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Förändringar i pendlingen över Öresund

Förändringar i pendlingen över Öresund EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING OKTOBER 212 Förändringar i pendlingen över Öresund Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor jämfört med

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Inflyttning till Skåne

Inflyttning till Skåne 2 8 A t t r a k t i o n s k r a f t A t t r a k t i o n s k r a f t 2 9 inrikes flyttningar till och från skåne 2005 efter flyttarnas ålder Källa: SCB Inrikes flyttningar till och från (nettoflyttning)

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Foto: Anna Alexander Olsson Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Hur går det för turismen i Helsingborg? Enligt SCB och Tillväxtverkets preliminära siffror var det totala antalet gästnätter

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND 62 PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND Utvecklingen av pendlingsströmmen över Öresund har framför allt ägt rum mellan Sydvästskåne och den danska delen av Öresundsregionen. Medan pendlingen från Sydvästskåne till

Läs mer

ÄNGELHOLM - EN STAD ATT VÄXA I

ÄNGELHOLM - EN STAD ATT VÄXA I ÄNGELHOLM - EN STAD ATT VÄXA I ÄNGELHOLM- EN DEL AV SVERIGES SKÖNASTE FAMILJ I ett unikt regionalt samarbete, under det gemensamma varumärktet Familjen Helsingborg, formas de Nordvästskånska kommunernas

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport december 2015 2015 02 05 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Stark utveckling för storstadsregionerna 2015... 4 3 Danmark ökar mest... 4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER

KULTUR OCH UPPLEVELSER 40 KULTUR OCH UPPLEVELSER KULTUR Kultur och kreativitet är viktiga faktorer för den enskildes utveckling, för samhällets sammanhållning och för ekonomisk tillväxt. José Manuel Barroso, ordförande för Europakommissionen

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund, 24 augusti 2016 2 Sammanfattning ekonomiska läget Svensk ekonomi går starkt Fler i jobb Stärkta

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT 26 Attraktionskraft LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Ranking av Skånes kommuner jämfört med alla Sveriges 290 kommuner år 2002 2005 Källa: Svensk Näringsliv, Näringslivets kommunfakta 2002 2003 2004 2005 Ranking

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

Konjunkturen och bostadsmarknaden

Konjunkturen och bostadsmarknaden www.bygg.org Konjunkturen och bostadsmarknaden Bostadsdagen 2012 Fredrik Isaksson Chefekonom, Sveriges Byggindustrier Byggkonjunkturen 2/2012: Byggindustrin på lågvarv (publ. 30 maj 2012) Några av huvudpunkterna

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer