UTSIKT SKÅNE. september Tema: Turism och nöjen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSIKT SKÅNE. september 2014. Tema: Turism och nöjen"

Transkript

1 UTSIKT SKÅNE september 2014 Tema: Turism och nöjen 1 Kundtidning4_rev1.indd :30

2 Utsikt Skåne är producerad av Industrifakta och Sparbanken Öresund i samarbete med: SYDVÄSTRA SKÅNE Lärkgatan 5, Ängelholm Kyrkogatan 7, Lund TOTAL KONSUMTION: Slutlig förbrukning av varor och tjänster. ARBETSLÖSHET: Andel arbetslösa i åldern år, i Köpenhamn år, av arbetskraften. ARBETSKRAFTEN: Alla i åldern år, i Köpenhamn år, som är sysselsatta eller arbetslösa. De i åldersgruppen år som väljer att fortsätta arbeta ingår i arbetskraften. FASTA BRUTTOINVESTERINGAR: Består av inhemska producenters förvärv, minus avyttringar, av fasta tillgångar under en given period. Fasta tillgångar Definitioner och begrepp är materiella eller immateriella tillgångar tillkomna som resultat av produktionsprocesser och som används mer än ett år upprepat eller kontinuerligt i produktionsprocessen och har ett värde överstigande 500 Euro. REGION HOVEDSTADEN: Hela nordöstra Själland från Dragör i söder samt Bornholm. REGION SKÅNE: Alla skånska kommuner. STOR-STOCKHOLM: Stockholms län. STOR-GÖTEBORG: 13 kommuner i Västra Götalands län runt Göteborgs stad. BRUTTOAREA: Summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor. INFLYTTNINGSNETTO: skillnaden mellan inflyttade och utflyttade. PÅBÖRJADE BYGGINVESTERINGAR: När ett byggprojekt startar definieras det som en påbörjad bygginvestering. K/T-TAL: Köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt, i detta fall 2012 års taxeringsvärde. Kundtidning4_rev1.indd :30

3 LEDARE TILLSAMMANS SKAPAR VI VÄRDEN! Sparbanken Öresund hade en ambition om att vara en motor och drivkraft i den regionala utvecklingen. Det faktum att Sparbanken Öresund nu går in som en del i Swedbank ser jag enbart som positivt då vi, tillsammans, får ännu bättre möjlighet att axla rollen som regionens motor. En roll som kräver både ekonomiska och personella resurser. I detta nummer av Utsikt Skåne, som blir det sista, tar vi temperaturen på de skånska turism- och evenemangsföretagen, ett område som ofta glöms bort när vi talar om regionala förutsättningar för tillväxt. Det är genom ett rikt kulturliv, där män niskor kan mötas och sammanstråla på caféer, restauranger och barer, som det skapas ett intressant samhälle att leva i. Det finns tydliga beröringspunkter mellan entreprenörskap och konst närskap där det ytterst handlar om att skapa genom nytänkande. Utan ett starkt kulturliv blir det allt svårare att locka och behålla kompetens i konkurrens med andra regioner. Sektorn är dessutom viktig när det gäller att skapa direkt och indirekt sysselsättning genom att den lockar till sig människor som också nyttjar andra delar av regionens utbud. Vi bjuder dessutom på en snabb inblick i skånska fastighetstransaktioner och besöker Louisiana, Dunkers Kulturhus och Malmö Konsthall. Jag önskar dig trevlig läsning! Lars Ljungälv VD, Sparbanken Öresund LARS LJUNGÄLV VD, SPARBANKEN ÖRESUND 04 SVERIGE OCH EUROPA En balans mellan gas och broms 05 KULTUR, IDROTT, NÖJE OCH TURISM En tillväxtfaktor? 06 SKÅNE OCH REGION HOVEDSTADEN Ett brett spektrum av upplevelser 08 SKÅNE I SIFFROR Statistiska uppgifter om de största kommunerna i västra Skåne och Köpenhamn 10 LOUISIANA, DUNKERS OCH MALMÖ KONSTHALL En trio i konstskatter 11 SKÅNSKA FASTIGHETS TRANSAKTIONER Fastigheter som köpts och sålts i Skåne 12 FEM SKÅNSKA RÖSTER Skånska profiler svarar på frågor 13 VI MÖTER CAROLA NETTERLID Biträdande regionchef inom Svenskt Näringsliv brinner för att nätverka, samverka och engagera 14 RANKINGLISTOR Rankinglistor för stora kom muner i Skåne och Köpenhamn Redaktion Patrik Wikman och Magnus Johansson, Industrifakta. Magnus Månsson, Sparbanken Öresund. Ansvarig utgivare Magnus Månsson Produktion Industrifakta AB Innehållet i denna rapport är baserat på uppgifter som av Sparbanken Öresund och Industrifakta bedöms vara pålitliga. Vi lämnar dock ingen garanti för att uppgifterna är riktiga eller fullständiga. Mottagare av denna rapport rekommenderas att basera sina beslut på uppgifter de själva bedömer vara nödvändiga. Sparbanken Öresund och Industrifakta påtar sig inte något ansvar för eventuella dispositioner av kund med anledning av innehållet i denna rapport och ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av det. 3 Kundtidning4_rev1.indd :30

4 SVERIGE OCH EUROPA Utvecklingen för svensk ekonomi har hittills i år varit ryckig. Efter en svag utveckling under första kvar talet, steg produk tionen de följande tre månaderna. Under våren tenderade samtidigt de korta eko nomiska indika torerna för tillväxt att försvagas, på samma gång som olika konfidens mät ningar har visat instabilitet. Indika torerna ligger nu i linje med det historiska genomsnittet, vilket tyder på att Sveriges konjunkturuppgång kan försvagas och bli mer utdragen än vad man tidigare hoppats på. kräftgång, Spanien växer svagt, medan Stor britannien visar styrka och väntas växa med omkring 3 procent i år. SVERIGE, INGEN DRAGHJÄLP FRÅN OMVÄRLDEN Den ekonomiska återhämtningen i Sverige och Europa har så här långt präglats av just den oro och bräcklighet som många ekonomer länge varnat för. Vi befinner oss trots allt i kölvattnet av en historiskt djup finanskris och de senaste åren har många länder blottat problem i finanssystem och samhällsstruktur som troligen tar lång tid att komma tillrätta med. Den senaste tiden har det kommit negativa justeringar av prognoserna för svensk tillväxt till följd av både oroliga hushåll och ökad instabilitet i omvärlden och Europa. Ett genomsnitt av de senaste prognoserna pekar på en BNP-ökning i år med omkring 2,3 procent. En nedjustering mot tidigare bedömningar, men trots allt avsevärt högre än den genomsnittliga tillväxten de senaste tio åren. Den ekonomiska återhämtningen i Sverige riskerar att bli mer utdragen än vad tidigare prognoser pekat på med hänsyn till att draghjälpen från omvärlden saknas. För Sveriges del är den inhemska konsumtionen avgörande. Den del av tjänstesektorn som riktas mot hushållen har utvecklats starkast i år. Det är därför oroande med hushållens höga skuldsättning, som kan ge framtida bakslag på delar av konsumtionen när räntan stiger eller om andra åtstramande åtgärder genomförs. Detta kan också generera ett ökat sparande i de fall bostadsprisökningen bromsas upp, något som samtidigt är önskvärt för att dämpa riskerna för en bubbla på marknaden. Problemet är onekligen att hitta en balans mellan gas och broms. EUROPA, LOKET SLIRAR Efter fem år av ekonomisk instabilitet och perioder av kraftig nedgång, pas serade troligen den samlade ekonomin i Europa sitt bottenläge 2013 och en trevande återhämtning har inletts i år. Konjunkturåter hämtningen har emellertid den senaste tiden tappat fart. Tyskland, som är den europeiska ekonomins huvudsakliga draglok, visar på ett försämrat stämningsläge i näringslivet och de senaste utfallet visar en BNP-ökning på svaga 1,2 procent. Frankrikes ekonomi går BNP , förändring i procent Källa: KI 2013 P2014 P2015 ORO OCH KRISER DÄMPAR ÅTERHÄMTNING Den långvariga ekonomiska krisen i Europas visar att strukturella problem, arbetslöshet och finansiella obalanser ännu kvarstår i de eko nomiska systemen, vilket riskerar att ge fortsatta svallvågor på marknaderna och skapa nya skuldkriser framöver. Andra risker som ofta påtalas är hushållens höga skuldsättning i flera länder däribland Sverige och Norge, som ännu inte drabbats av de priskorrigeringar på bostadsmarknaderna som skett i exempelvis Spanien, Danmark och Storbritannien. Utöver strukturella problem och hög arbetslöshet, som hämmar återhämtningen i många Sydeuropeiska länder, har den senaste tidens tragiska och oroande upptrappning av militära konflikter skakat Europa och dess närhet. De ekonomiska sanktioner som riktats mot Ryssland till följd av Ukrainakrisen har samtidigt slagit tillbaka på Europas export. Utöver de mänskliga tragedier som drabbar länderna inne bär det nuvarande läget även en ökad oro som riskerar att hämma invester ingar, riskvilja och konsumtion. Sverige Euroområdet 4 Kundtidning4_rev1.indd :30

5 KULTUR, IDROTT, NÖJE OCH TURISM - EN TILLVÄXTFAKTOR? I början av 1900-talet bodde omkring 14 procent av befolkningen i städer. Idag lever ungefär hälften där och mot år 2050 förutspår FN att ungefär 70 procent av befolkningen bor i städer. Vad är det som gör städer och stadsliv så attraktivt att en övervägande andel vill bo där? Skulle inte internet bryta mönstret av ökad inflyttning till städer och frälsa landsbygden? Tvärtemot vad som förutspåddes blev internet en dörröppnare för stadens lockelser, istället för att fler och fler bosatte sig på landsbygden, lockade staden till sig nyfikna unga som ville uppleva stadens puls och träffa likasinnade. HUR ATTRAHERA TILLVÄXT? När allt mindre produktion och tillverkning av varor sker i Sverige och produktionen och efterfrågan av tjänster växer för varje år, efterfrågas också en ny typ av kompetens. Hur väl man lyckas attrahera kompetens är nyckeln till en regions tillväxtpotential. Idag talas det om att attrahera den kreativa klassen d v s personer som får betalt för att tänka, häri ligger nyckeln till framtida tillväxt. Medvetandet om att en rik kultur kan tillföra monetära fördelar för en region och ett land har länge varit stort i vårt grannland Danmark, som på ett flertal områden inom sektorerna kultur, idrott, nöje och turism ligger i framkant. Under 2013 lanserade den danska regeringen en ny tillväxtplan som innehåller sammanlagt 27 initiativ för de kulturella och kreativa sektor erna. Inledande diskussioner för att stärka svensk kulturdriven export har inletts under våren 2014, men befinner sig fortfarande i sin linda. HÄLSOSAM SAMHÄLLSSTRUKTUR Det är genom ett rikt kulturliv, där människor kan mötas och sammanstråla på caféer, restauranger och barer som det skapas ett intressant samhälle att leva i. Det finns tydliga beröringspunkter mellan entreprenörskap och konstnärskap där det ytterst handlar om att skapa genom nytänkande. Ett flertal studier visar också att de som frekvent deltager i kulturaktiviteter samt besöker och har tillgång till biografer, teatrar och muséer har en bättre hälsa än genomsnittsbefolkningen. Kopplingen mellan förbättrade hälsotal och idrottsrörelsen är också tydlig. Trots att idrottsrörelsen i det närmaste kan beskrivas som en folkrörelse i Sverige syns det klara sociala skillnader vid utövandet och val av idrott. Glädjande är att fler och fler kommuner satsar på områden och ytor för spontan idrott och lek. VARFÖR RESER VI? Många resor tar avstamp i att vi vill inspireras och upptäcka nytt. Det kan vara en restaurang, en teaterpjäs eller kanske en fotbollsmatch. Händelser och platser som berikar de boende och attraherar besökare. I Öresundsregionen finns det ett rikt utbud av restauranger. Se bara på hur antalet stjärnor för nordiska städer fördelas i Guide Michelin, i Köpenhamn finns det sammanlagt 17 stjärnor, jämfört med 9 i Stockholm och 4 i Göteborg. Även aktiviteter som Eurovision och Melodifestivalen lockar besökare till regionen. Att vara två länder med två olika kulturer, tätt sammanflätade i varandra skapar synergieffekter och ett unikum, som årligen lockar en stor andel turister som spenderar upp emot kronor per besökare och dygn (Malmö, 2013). TILLVÄXTKRAFT Vid diskussioner om en regions tillväxtkraft kommer faktorer som traditionellt inte har räknats som tillväxtfaktorer att spela allt större roll för att lyckas. Idag bosätter sig inte människor enbart där arbetena finns, utan där det är intressant att bo och leva. De skapar genom sin kreativa kraft näringar och sysselsättningar, som tillför och utvecklar samhället, vilket skapar tillväxt på flera plan. Som ett mått på hur befolkningsökningen skapar tillväxt, brukar oftast andel ett till fem anges, d v s en befolkningsökning på en procent ger en tillväxt på omkring fem procent. 5 Kundtidning4_rev1.indd :30

6 SKÅNE OCH REGION HOVEDSTADEN Skåne och Region Hovedstaden kan erbjuda sina invånare, turister och besökare ett brett spektrum av upplevelser. Från storstädernas rika kultur- och aktivitetsutbud till alla småstädernas charm. Från långa sandstränder till naturupplevelser i skog och bördig landsbygd. Kultur, nöje och idrott spelar en avgörande roll dels för regionens möjlighet att locka och behålla invånare dels för att konkurrera med andra svenska eller internationella turistdestinationer. Den svenska turistnäringen har blivit en allt viktigare del i ekonomin. I Sverige ökade antalet sysselsatta inom turistnäringen 2013 med drygt 3 procent. För många turister med destination Sverige är Skåne och region Hovedstaden med sitt strategiska läge, den första kontakten med Sverige och Norden. Flygplatser Kryssningsverksamhet Antal passagerare vid större flygplatser i regionen Region Copenhagen Airport Malmö/Sturup Ängelholm/Helsingborg Källa: Copenhagen airport, Swedavia, Ängelholm-Helsingborg Airport Det internationella resandet beräknas öka med ca 3 procent per år de närmaste 15 åren. Enligt Tillväxtverkets senaste rapport steg turismens totala omsättning i Sverige med 3,9 procent En viktig förklaring till det växande resandet i världen är de senaste årens ökade konkurrens och sjunkande priser på flygresor. En analys av det totala antalet inrikes- och utrikespassagerare vid större flygplatser i Skåne och Region Hovedstaden, visar på en stadigt positiv utveckling sedan Detta trots en nationell och internationell lågkonjunktur under perioden. I genomsnitt har antalet passagerare på de redovisade flygplatserna i tabellen ökat med 13 procent sedan 2010, vilket innebär närmare 4,5 procent per år. Det är stora skillnader i antalet passagerare när man jämför de tre flygplatserna och ökningstakten uppvisar också tydliga olikheter. Starkast tillväxt i passagerartrafik de senaste tre åren uppvisar Malmö/Sturup, vars antal resenärer har vuxit med över 30 procent sedan Copenhagen Airport och Ängelholm/Helsingborg har haft en ökning med procent under samma period. Copenhagen Airport är en viktig knutpunkt för all flygtrafik mellan Nordeuropa och övriga världen passerade 24 miljoner passagerare. Detta kan jämföras med t ex Stockholm Arlanda med knappt 21 miljoner och Göteborg Landvetter med drygt 5 miljoner passagerare Frankfurt Airport, ett nav i Europa hade 2013 ett passagerarunderlag på 58 miljoner. Passagerare på anlöpta kryssningsfartyg , antal Region CMP* Helsingborg Stockholm Göteborg *Copenhagen Malmö Port Källa: CMP, Helsingborgs stad, Göteborgs hamn, Stockholms hamnar Kryssningsresenärerna innebär en viktig inkomstkälla för städerna. Enligt olika beräkningar från svenska hamnar kan man uppskatta att varje kryssningsturist i genomsnitt spenderar kronor under sitt besök. Jämfört med flygpassagerartrafiken, som utvecklats stadigt positivt de senaste tre åren, har utvecklingen för anlöpta kryssningsfartyg sedan 2010 varit mer ryckig. I Skåne och Region Hovedstaden finns flera stora hamnar för både gods- och persontrafik. När det gäller godstrafik, är Trelleborgs hamn den i särklass största. Emellertid finns den inte med i sammanhanget när det gäller anlöpta kryssningsfartyg, då CMP, Copenhagen Malmö Port hanterar de största volymerna i regionen. I genomsnitt har CMP tagit emot omkring 350 kryssningsfartyg årligen sedan Nivån förra året låg 15 procent över 2010 års siffror, men innebar samtidigt en nedgång med 5 procent jämfört med Jämfört med Stockholms hamn var antalet anlöpta kryssningsfartyg knappt 30 procent högre i Copenhagen Malmö Port Skillnaderna har också ökat sedan 2010 till fördel för CMP. Även Helsingborgs hamn tar emot kryssnings fartyg, men i avsevärt mindre omfattning än CMP. 6 Kundtidning4_rev1.indd :30

7 Internationella kongresser Resor mellan Sverige och Danmark Internationella kongresser , antal Region Malmö Lund Köpenhamn Göteborg Stockholm Källa: ICCA Enligt uppgifter från ICCA, International Congress and Convention Association, hamnade Sverige under 2013 på plats 15 i världen när det gäller antalet anordnade internationella kongresser. Danmark fick plats 24 i jämförelsen. Hittills under 2000-talet är Sverige det land i Norden som anordnat flest internationella möten och ökningen sedan 2000 har också varit större i Sverige än i övriga nordiska länder. Medan Stockholm, tillsammans med Bangkok och Sydney, förra året hamnade på plats 20 bland världens största kongresstäder, fick Göteborg plats 57, Lund 112 och Malmö 182. Köpenhamn hamnade på plats 16 i rankingen. Man kan notera att antalet internationella kongresser i Lund i det närmaste fördubblades under 2013 jämfört med året innan. Ett gott betyg till det marknadsföringsarbete som påbörjades 2012, genom den då nybildade Lund Convention Bureau. I en nationell jämförelse hamnade Lund 2013 på plats 4 efter Uppsala, men avståndet till Stockholms första plats är emellertid betydande. Köpenhamn är den avsevärt största arrangören av internationella kongresser i Skåne och Region Hovedstaden. I världsrankingen hamnar man strax efter Bryssel. Resor mellan Sverige och Danmark , antal* Region Flyg** Tåg Fordonstrafik, Öresundsbron*** Fordonstrafik, färja**** Persontrafik, färja**** *Avser resor mellan länderna **Till och från Kastrup, Malmö/Sturup, Landvetter, Bromma och Arlanda ***Avser motorcykel, personbil, varubil, buss och lastbil ****Helsingborg-Helsingör Resandet mellan Danmark och Sverige över Öresund har alltid varit omfattande. Dels handlar det om de bosatta i regionen, dels genomresande, turister och internationella varutransporter. Öresundsbron, som färdigställdes 2000, i kombination med ett allt mer intensifierat integrationsarbete mellan Sverige och Danmark, har dessutom lett till en ökad arbetspendling över sundet. Tabellen ovan visar omfattningen och utvecklingen för resor mellan Danmark och Sverige för olika typer av transportslag. Man kan notera en nedgång för fordonstrafiken både på bro och med färja. Jämfört med 2010 har fordonstrafiken över Öresundsbron minskat med ca 5 procent medan fordonstrafiken med färja har minskat med 16 procent. Persontrafiken med tåg har däremot ökat stadigt de senaste tre åren, mycket tack vare tågtunneln under Malmö. Sedan 2010 har resorna ökat med 12 procent. I ett långsiktigt perspektiv förväntas resandet att öka och det planeras för ytterligare förbindelser mellan länderna för att öka integrationen, skapa effektivare transporter mellan Köpenhamn och Stockholm samt skapa en mer utvecklad arbetsmarknads- och bostadsregion i Öresundsregionen. I visionerna finns en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, någon form av fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör respektive Landskrona och Köpenhamn. I alliansens nyligen presenterade vallöfte Sverigebygget nämns, bland många bygginvesteringar, en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. En annan utlovad satsning i paketet, som kan öka resandet över sundet, är höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö. 7 Kundtidning4_rev1.indd :30

8 SKÅNE I SIFFROR, STÖRRE KOMMUNER I Påbörjade hotellinvesteringar Påbörjade hotellinvesteringar Ny- och tillbyggnad, kronor per invånare Region Q2 Båstad Malmö Köpenhamn* Höganäs Helsingborg Ängelholm Kävlinge Lomma Vellinge Lund Landskrona Eslöv Staffanstorp Trelleborg Källa: Byggfakta *DKK Tabellen visar att investeringarna i hotell, mätt i kronor per invånare, utvecklas ryckigt eftersom stora projekt får kraftiga genomslag i tidsserien. Man ser också att hotellinvesteringarna i orter som Vellinge, Landskrona och Kävlinge under den redovisade perioden har varit blygsamma jämfört med övriga kommuner. Man kan lyfta fram följande stora projekt: I Båstad får Hotell Riviera Strand nya hotellbyggnader. Hotellet är en anrik byggnad i funkisstil, som byggdes 1932 i direkt anslutning till stranden. Den gamla byggnaden renoveras och moderniseras varsamt samtidigt som hotellet får 148 nybyggda sviter. Ca 50 av sviterna säljs som ägarlägenheter. Projektet påbörjades under våren 2014 och beräknas vara klart under sommaren Under 2012 påbörjades ett stort hotellprojekt vid Hyllie station, nära brofästet i Malmö. Byggherre till hotellet, som beräknas vara färdigbyggt 2015 och ska innehålla ca 300 rum och en stor konferensanläggning, är Petter Stordalen, ägare till Nordic Choice Hotels. I Lund byggstartade fastighetsutvecklaren Midroc sitt hotellprojekt i Borgs Park. Hotellet Park Inn by Radisson, blir 10 våningar högt, ska innehålla 192 rum och kommer att miljöklassificeras som GreenBuilding. Restauranger per invånare Restauranger, antal per 1000 invånare Region Malmö 2,6 2,7 2,7 2,8 Båstad 2,9 2,8 2,7 2,8 Helsingborg 2,5 2,5 2,4 2,5 Ängelholm 2,1 2,1 2,0 2,1 Höganäs 1,8 1,8 1,9 2,1 Lund 1,9 1,9 2,0 2,0 Landskrona 1,7 1,8 1,9 2,0 Trelleborg 1,5 1,5 1,6 1,6 Eslöv 1,6 1,5 1,4 1,4 Vellinge 1,5 1,6 1,5 1,4 Kävlinge 1,3 1,2 1,3 1,3 Lomma 1,0 1,0 1,1 1,1 Staffanstorp 0,9 0,9 0,9 0,9 Köpenhamn 4,0 4,0 4,0 4,0 Källa: Visita Det finns tydliga skillnader mellan orterna när det gäller antalet restauranger per invånare. En trend som emellertid berör flertalet kommuner är att antalet har ökat de senaste tre åren. Intresset för att äta ute och besöka barer och caféer är sedan en tid växande. Sänkt restaurangmoms från och med 1 januari 2012 kan ytterligare ha bidragit till den positiva utvecklingen. I toppen av jämförelsen hamnar en storstad och en småstad: Malmö samt Båstad. Med nästan tre restauranger per tusen invånare hamnar man en bra bit över Helsingborg, som med 2,5 restauranger per tusen invånare ligger på andra plats av städerna i regionen. Av dessa är det Malmö som visar den starkaste tillväxten av antalet restauranger. På delad tredje plats hamnar Ängelholm och Höganäs. Det är dock bara Höganäs som haft en positiv tillväxt av antalet restauranger sedan Lund och Landskrona delar fjärdeplatsen och här sticker Landskrona ut med en stark tillväxt i antal restauranger de senaste fyra åren. Gemensamt för orterna som hamnar i toppen av jämförelsen är att de är tydliga turistmål, även om flera av dem är starkt säsongsbundna. Idrottsanläggningar Påbörjade idrottsanläggningsinvesteringar Ny- och tillbyggnad, kronor per invånare Region Q2 Lomma Staffanstorp Höganäs Vellinge Lund Helsingborg Kävlinge Landskrona Köpenhamn* Båstad Malmö Trelleborg Ängelholm Eslöv Källa: Byggfakta *DKK 8 Liksom i tabellen med hotellinvesteringar, finns det en stor ryckighet när det gäller nybyggnad av idrottsanläggningar. Enstaka år med kraftiga investeringar och satsningar följs helt naturligt av mer normala volymer. Att jämföra genomsnittsinvesteringarna per ort de senaste fyra åren ger inte en helt rättvis bild. För att skilja ut orterna som satsar mest per invånare behövs en längre tidsserie, däremot kan man lyfta fram de enstaka större projekten sedan Under våren startade bygget av idrottshallen Slättängshallen vid Fladängsskolan i Lomma. Hallen som kommer att nyttjas av skolan beräknas stå färdig under våren I Staffanstorp påbörjades byggandet av fotbollsplaner inklusive tillhörande anläggningar under våren I Höganäs invigdes i augusti i år den nya multiarenan för fotboll och friidrott, som påbörjades I Lund fick bygget av Högevallsbadets simhall och äventyrsbad genomslag i statistiken Anläggningen, som uppges vara Skånes största badhus, ligger centralt i Lund. Utöver badhus rymmer hallen även gym och idrottshall med publikplatser påbörjades Korsbacka idrottshall i Kävlinge. Eslövs idrottshall Eslövshallen, påbörjades 2012 och invigdes året efter. Hallen som ersatte den tidigare 40 år gamla anläggningen har 1500 publikplatser. Kundtidning4_rev1.indd :30

9 I VÄSTRA SKÅNE OCH KÖPENHAMN Anställda inom hotell och restaurang Anställda inom hotell- och restaurangbranschen Antal anställda per invånare Region Köpenhamn 27,5 28,0 30,5 31,7 Båstad 31,4 31,7 30,9 30,8 Malmö 17,1 18,4 18,2 19,4 Helsingborg 15,1 15,5 15,7 16,7 Lund 15,6 16,7 15,6 16,5 Ängelholm 11,5 12,8 12,5 13,4 Landskrona 11,3 11,6 11,7 12,9 Höganäs 12,4 13,1 12,1 12,2 Vellinge 10,1 10,5 9,4 10,1 Trelleborg 7,2 7,3 7,6 7,4 Kävlinge 6,6 7,0 6,7 6,9 Lomma 4,0 3,8 4,0 5,8 Eslöv 4,5 5,0 4,4 5,0 Staffanstorp 3,2 3,3 3,5 2,9 Källa: SCB, Danmarks Statistik Antalet anställda inom hotell- och restaurangbranschen visar att det är de större orterna och de utpräglade turistorterna som har det största antalet anställda per tusen invånare. Totalt sett för de redovisade orterna i Skåne och Region Hovedstaden har antalet sysselsatta inom hotell- och restaurangbranschen ökat med 8 procent sedan Mellan åren 2011 och 2012 var ökningen 5 procent. Den genomförda sänkningen av krogmomsen 2012 kan ligga bakom den positiva utvecklingen. Enligt Konjunkturinstitutets senaste beräkning har momssänkningen hittills bidragit till ca 4000 fler arbetstillfällen i branschen. Köpenhamn hamnar i topp med flest anställda inom hotell- och restaurangbranschen jämfört med övriga orter. Avståndet till Båstad, som hamnar på andra plats är däremot inte så stort. Medan antalet anställda i branschen i Köpenhamn har ökat med 15 procent sedan 2009, har Båstad tappat 2 procent. På tredjeplats i jämförelsen hamnar Malmö, den näst största orten i regionen. Malmö har haft en liknande positiv ökning av antalet anställda i h otell- och restaurangbranschen som Köpenhamn. Helsingborg är välkänd som en restaurangtät stad och hamnar också ganska högt upp i jämförelsen. Budget kulturunderstöd Nettokostnad för kulturverksamhet Kronor per invånare Region Malmö Lund Helsingborg Båstad Landskrona Eslöv Höganäs Ängelholm Vellinge Trelleborg Lomma Staffanstorp Kävlinge Köpenhamn* Källa: Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) och ÖIM (Ökonomi och indenrigsministeriet) *DKK En jämförelse av nettokostnaden för kulturverksamhet per invånare 2013 visar stora skillnader i kostnader mellan orterna i regionen. Samtidigt har det inom flera orter, däribland Helsingborg, Vellinge och Köpenhamn, skett stora förändringar i nettokostnaden sedan 2010, vilket har kastat om ordningen på listan. Totalt sett har nettokostnaden för kulturverksamhet i stort sett varit oförändrad de senaste fyra åren. Malmö hamnar i topp i jämförelsen när det gäller kostnaden för kulturverksamhet. Sedan 2010 har kostnaden ökat med 6 procent. Lunds nettokostnader för kulturverksamhet har ökat med 6 procent sedan hamnade man näst högst i jämförelsen. Helsingborgs genomsnittliga kostnad för kulturverksamhet under perioden var den näst högsta bland orterna. Sedan 2010, då man hade de högsta kostnaderna i jämförelsen, har nivån minskat kraftigt. Vellinge är den kommun i jämförelsen som har haft den största kostnadsökningen på kulturområdet sedan 2010 (+34 procent). Köpenhamn, som hamnar sist i jämförelsen med lägst nettokostnad för kulturverksamhet per invånare, har emellertid ökat sina kostnader sedan 2010 med över 20 procent. Intäkter besöksnäring Logiintäkter för hotell, vandrarhem och stugbyar Kronor per invånare Region Båstad Malmö Helsingborg Lund Landskrona Höganäs Ängelholm Vellinge Trelleborg Eslöv Kävlinge -* -* -* -* Lomma -* -* -* -* Staffanstorp -* -* -* -* Källa: Tillväxtverket * Data saknas på grund av sekretess Ett sätt att studera skillnader mellan orterna när det gäller turism och besöksfrekvens är att mäta logiintäkter för hotell, vandrarhem och stugbyar. Data saknas för flera orter, men jämförelsen visar dock på stora skillnader mellan orterna och i toppen hamnar utpräglade turistorter och storstäder. Båstad hamnar med bred marginal i toppen av jämförelsen när det gäller logiintäkter Även om man räknar ut ett genomsnitt för perioden har Båstad de högsta logiintäkterna per invånare. Sedan 2010 har intäkterna emellertid minskat med 10 procent. På andra plats när det gäller logiintäkter för hotell m m hamnar Malmö. Intäkterna per invånare 2013 är dock knappt 40 procent av Båstads. Helsingborgs logiintäkter per invånare har ökat med drygt 5 procent de senaste fyra åren. De kraftigaste ökningarna när det gäller logiintäkter för hotell m m per invånare redovisar Trelleborg och Landskrona (+48 respektive +26 procent). Trelleborgs intäkter uppgick 2013 till en tredjedel av Landskronas. Den största minskningen av logiintäkter sedan 2010 finner man i Ängelholm (-14 procent). Totalt sett för de redovisade orterna har logiintäkterna för hotell, vandrarhem och stugbyar per invånare varit i stort sett oförändrade Kundtidning4_rev1.indd :30

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys... Strategisk plan 2014-2016 Budget- och verksamhetsplan 2014-2016 1 Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen...3 2. Omvärldsanalys...4 Inledning... 4 Ekonomi... 4 Befolkning...

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 1 2011-01-20 Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm 1. Kraftsamling Ängelholm

Läs mer

DAGENS LOKALER. & Fastigheter NYHETER MÅNADENS TEMA KRÖNIKA. nr 11.09

DAGENS LOKALER. & Fastigheter NYHETER MÅNADENS TEMA KRÖNIKA. nr 11.09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS MÅNADENS TEMA Storstadsregionerna SID 4 NYHETER Marknadsrapport SID 6 KRÖNIKA Mot ljusare tider SID 7 DAGENS LOKALER & Fastigheter

Läs mer

Vilken doft, vilken bild, vilken känsla får en utländsk besökare när han tänker på Sverige?

Vilken doft, vilken bild, vilken känsla får en utländsk besökare när han tänker på Sverige? KN Kortnytt nr 3 2009 Nr 1 Juni 2009 Information för dig som är en del av turismen i Västsverige Vilken doft, vilken bild, vilken känsla får en utländsk besökare när han tänker på Sverige? Läs mer i Rapport

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer