Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)"

Transkript

1 Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen , Gäller från Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott, ledamot eller åt tjänsteman hos kommunen att på styrelsens vägnar fatta beslut i nedanstående fall. Enligt 6 kap 34 Kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgaförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Delegationsbemyndigandet innebär att delegaten träder i styrelsens ställe. Beslutet har samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Om delegaten finner att ett ärende är av stor principiell betydelse skall ärendet anmälas av delegaten till kommunstyrelsen för beslut. Ärenden som är av principiell betydelse eller annars av större vikt skall beslutas av kommunstyrelsen. Beslut fattat genom delegation skall anmälas vid närmast därpå följande sammanträde med kommunstyrelsen. Delegationsbeslut skall alltid finnas skriftligt dokumenterade. I det fall kommunstyrelsen i denna delegationsförteckning uppdragit åt förvaltningschef att fatta beslut får förvaltningschefen i sin tur uppdra åt annan anställd inom förvaltningschefens verksamhetsområde att besluta i stället. Sådant beslut skall anmälas till förvaltningschefen och till kommunstyrelsen. I samtliga fall där beslutanderätten delegerats till kommunstyrelsens ordförande inträder vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som delegat. Vid förfall för förvaltningschef inträder förvaltningschefs ersättare som delegat.

2 Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 2 (22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ärende, avsnitt nr Sid 1. BRÅDSKANDE BESLUT 3 2. KOMMUNLEDNINGEN 3 3. RÄDDNINGSTJÄNST PERSONALFRÅGOR 13

3 SVEDALA KOMMUN 3 (22) 1. BRÅDSKANDE BESLUT Brådskande beslut där kommunstyrelsen avgörande inte kan avvaktas. Anmälan ska göras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. 2. KOMMUNLEDNINGEN Ekonomisk förvaltning 1) Placering av likvida medel enligt av kommunstyrelsen antagna riktlinjer samt av stiftelsemedel. 2) Godkännande av leasingavtal för kommunens räkning (ramavtal). Ekonomichef Ekonomichef 3) Placering av lån Ekonomichef Förutsätter beslut av kommunfullmäktige om upptagande av lån. 4) Godkännande av erbjudande om konvertering av lån Ekonomichef 5) Borgensteckning såsom för egen skuld för refinansiering av äldre lån Kommunfullmäktige har beslutat om borgen för ursprungliga lån. Avser tecknande av borgen för kommunens andel av lån i Sydvatten.

4 SVEDALA KOMMUN 4 (22) Fastighetsrättsliga frågor, bostadsbyggande, detaljplaneärenden 7) Överlåtelse till enskild av mark för villa- och egnahemsbebyggelse i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd köpeskilling, samt fördelning av bostadsrätter Beviljande av förtur i tomtkön enligt gällande regler för tomtkön 8) Bidrag till grundförstärkningsåtgärder för bostadshus 9) Försäljning av industritomter enligt av kommunfullmäktige fastställda priser och villkor Kanslichef Avser ej förturer i tomtkön. Bidrag enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer. Bygg och miljös yttrande skall inhämtas före beslut. 10) Ändring av köpeavtal Ändring av oväsentlig betydelse, t ex skrivfel, köparen har namnändrat e d. 11) Framställning till och yttranden över remisser från bygg- och miljönämnden eller lantmäterimyndigheten angående fastighetsbildning, bygglov m m Kanslichef /exploateringschef 12) Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder. Kanslichef /exploateringschef

5 SVEDALA KOMMUN 5 (22) 13) Rätt att avge yttrande till bygg- och miljönämnden över granskningsförslag till detaljplan och områdesbestämmelser som innebär ingen eller oväsentlig förändring jämfört med det samrådsförslag som kommunstyrelsen tidigare yttrat sig över och ej haft något att erinra mot. Rätt att avge yttrande över andra kommuners utställningsförslag till översiktsplan, områdesbestämmelser samt detaljplan som för kommunens del innebär ingen eller oväsentlig förändring jämfört med det samrådsförslag som kommunstyrelsen tidigare yttrat sig över och inte haft någon erinran. Delegationen omfattar i båda fallen ärenden som inte är av principiell betydelse. Servitutsavtal e d Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen,anläggningslagen eller lednings rättslagen tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt inom ramen för exploateringsverksamheter Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, anläggningsla-

6 SVEDALA KOMMUN 6 (22) gen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt inom ramen för exploateringsverksamheter Ombud 14) Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol eller annan myndighet samt vid förrättningar av skilda slag, allt i den mån det inte tillkommer annan. 15) Företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar och träffa överenskommelse om fastighetsreglering Kanslichef Upphandling 16) Beslut om att delta i ramavtalsupphandling, samt träffande av ramavtal för kommunens verksamheter ( två eller flera verksamheter) Beslut om att kommunen ansluter sig till ramavtal tecknade av samarbetsorganisationer 17) Beslut om avbrytande av annonserad ramavtalsupphandling 18) Upphandling av tjänster kr Upphandlingsstrateg Upphandlingsstrateg Antagande av anbud efter upphandling förutsätter att politiskt beslut om anslag för aktuellt ändamål finns i årsbudgeten.

7 SVEDALA KOMMUN 7 (22) 19) Upphandling av it-utrustning (ny- och återskaffning) kr 20) Representation och uppvaktning På kommunstyrelsens vägnar 21) Kommunens vapen Tillstånd att använda kommunens vapen It-chef eller kommundirektör Informationschef Antagande av anbud efter upphandling förutsätter att politiskt beslut om anslag för aktuellt ändamål finns i årsbudgeten. Måltidsrepresentation av större omfattning

8 SVEDALA KOMMUN 8 (22) Yttranden 22) Yttrande angående hemortsärende Kanslichef 23) Yttrande i ärenden om auktorisation som bilskrotare 24) Yttrande enligt lag om allmän kameraövervakning 25) Prövning om överklagande över kommunfullmäktiges beslut enligt PBL kommit in i rätt tid avseende detaljplan, områdesbestämmelser, samt översiktsplan Avvisa för sent inkommen skrivelse med överklagande, enligt 24 förvaltningslagen, över kommunfullmäktiges beslut enligt 13 kap 1 och 3 PBL. Samhällsbyggnadschefen 26) Bidrag; bevilja bidrag samt avslag på ansökan om bidrag a) Bevilja bidrag till frivilligorganisationer Avser bidrag inom ramen för i budget anvisat anslag.(26 a-c) Avser bidrag till föreningar verksamma inom civilförsvaret

9 SVEDALA KOMMUN 9 (22) b) Bevilja bidrag till Svedala kommuns anställdas konstförening och Svedala kommunanställdas idrottsförening (SKIF) c) Bevilja bidrag av allmän karaktär, där anslag inte finns upptaget i budgeten d) Besluta om avslag på ansökningar om bidrag till föreningar som inte har sitt säte i Svedala kommun och där anslag inte är upptaget i budgeten 27) Revidering av beredskapsplaner Rätt att besluta om små (exempelvis personalförändringar, ändringar i larm- och beredskapslistor, ändringar i lokalbehov eller motsvarande) och mindre revideringar (t ex efter verksamhetsförändring inom kommunen) 28) Utlämnande av allmän handling Beslut om vägran att lämna ut handling och utlämnande av handling med förbehåll 29) Arkiv Beslut i arkivfrågor rörande dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Samråd ska ske med beredskapssamordnaren.

10 SVEDALA KOMMUN 10 (22) 30) Beslutsattestanter Utseende av beslutsattestanter 31) Rutinmässiga yttranden Rutinmässiga yttranden till statliga och kommunala myndigheter, svar på rutinmässiga framställningar från enskilda (dvs ej yttrande av principiell eller större betydelse, ej heller framställning till fullmäktige och yttrande med anledning av att nämndens beslut överklagats) 32) Motioner och övriga ärenden 32.1 Remiss av motioner och övriga ärenden 32.2 Avskriva av kommunstyrelsen lämnade utredningsuppdrag som av olika skäl är uppenbart inaktuella Andra ärenden, vilka till art och betydelse är jämförliga med ovan angivna ärendegrupper i denna delegationsförteckning

11 SVEDALA KOMMUN 11 (22) 33) Förtroendevaldas deltagande i kurser Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser e d 34) Beslut på krisledningsnämndens vägnar Beslut enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting samt enligt vad som anges i reglemente för kommunstyrelsen i dess roll som krisledningsnämnd Beslut när en extraordinär händelse föreligger, enligt nämnda lag, och medför att krisledningsnämnden skall träda i funktion. 3. RÄDDNINGSTJÄNST 1) Investeringsbudgeten Inköp av inventarier, material, fordon och maskiner kr Krisledningsgruppen i första hand. Därefter tjänsteman i beredskap. Om ledningsgrupp ej kan sammankallas: eller 1:e vice ordförande när ordförande har förhinder. eller 1:e vice ordförande när ordförande har förhinder. Kurskostnad inkl resa överstigande ett helt basbelopp. Brådskande beslut innan krisledningsnämnden (kommunstyrelsen) hinner sammankallas. Tjänsteman i beredskap är jourhavande kontaktperson vilken representerar krisledningsorganisationen i Svedala kommun innan krisledningsgruppen eller krisledningsnämnden har etablerats. Antagande av anbud efter upphandling förutsätter att politiskt beslut om anslag för aktuellt ändamål finns i årsbudgeten

12 SVEDALA KOMMUN 12 (22) 2) Avskrivning av fordringar Avskrivning av fordringar inom ett belopp i varje särskilt fall - under kr kr 3) Utlämnande av allmän handling Beslut om vägran att lämna ut handling och utlämnande med förbehåll 4) Arkiv Beslut i arkivfrågor rörande gallringsplaner 5) Beslutsattestanter Utseende av beslutsattestanter 6) Rutinmässiga yttranden Rutinmässiga yttranden till statliga och kommunala myndigheter, svar på rutinmässiga framställningar från enskilda (dvs ej yttrande av principiell eller större betydelse, ej heller framställning till fullmäktige och yttrande med anledning av att nämndens beslut överklagats).

13 SVEDALA KOMMUN 13 (22) 4. PERSONALFRÅGOR 1) Beslut om anställning 1 Inom kommunledning Kommunstyrelsen beslutar om anställning av förvaltningschef (kommundirektör) samt socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, ekonomichef och personalchef inom kommunen. en har rätt att uppdra åt annan tjänsteman inom kommunen att fatta beslut om anställning, som är offentligt skyddad anställning. Beslutet ska anmälas till kommundirektören. a) Inom kommunledning avseende enhetschefer för informationsenhet, it-enhet, kanslienhet upphandlingsenhet samt näringslivschef b) personal inom kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, it-enhet, informationsenhet c) Personal inom räddningstjänsten Enhetschef

14 SVEDALA KOMMUN 14 (22) 2) Uppsägning och avsked Personalchef för samtlig personal inom kommunens verksamheter med undantag av angivna chefer. Uppsägning och avskedande ska aktualiseras av förvaltningschef (kommundirektör) samt socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, ekonomichef och personalchef inom kommunen. Personalchefen beslutar sedan om uppsägning. 3) Vikariat Kommunstyrelsen beslutar om uppsägning och avskedande av förvaltningschef (kommundirektör) samt socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, ekonomichef och personalchef inom kommunen 3.1) Vikariat eller tillförordnande av verksamhetsansvarig chef mm på högst 6 månader Inom kommunledning 3.2) Vikarie för personal med vikariatstid överstigande 12 månader a) Enhetschefer för informationsenhet, it-enhet, kanslienhet upphandlingsenhet samt näringslivschef b) Personal inom kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, it-enhet och informationsenhet Enhetschef Avser vikariat för socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, personalchef och ekonomichef Vikariat på högst 12 månader är verkställighetsbeslut. Där behövs ingen delegation. c) Personal inom räddningstjänsten

15 SVEDALA KOMMUN 15 (22) 4) Semester (tvångsförläggning) 4.1) Semester mm för kommundirektör (tvångsförläggning) 4.2) Semester mm för verksamhetsansvarig chef mm (tvångsförläggning) Förläggning av semester m m för personal tillhörande egen verksamhet (tvångsförläggning) 4.3 Inom kommunledning a) Enhetschefer för informationsenhet, it-enhet, kanslienhet upphandlingsenhet samt näringslivschef b) Personal inom kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, informationsenhet, it-enhet c) Personal inom räddningstjänsten Enhetschef Avser socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, ekonomichef, och personalchef

16 SVEDALA KOMMUN 16 (22) 5) Tjänstledighet Tjänstledighet utan löneförmåner, från 6 månader till högst 12 månader 5.1) för kommundirektör 5.2) för socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, ekonomichef och personalchef 5.3 Inom kommunledning a) Enhetschefer för informationsenhet, it-enhet, kanslienhet upphandlingsenhet samt näringslivschef Enhetschef b) Personal inom kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, informationsenhet, it-enhet c) Personal inom räddningstjänsten Tjänstledighet utan löneförmåner, mer än 12 månader

17 SVEDALA KOMMUN 17 (22) 6) Tjänstledighet med löneförmån 6.1) för kommundirektör 6.2) för socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef och räddningschef, ekonomichef och personalchef 6.3 Inom kommunledning a) Enhetschefer för informationsenhet, it-enhet, kanslienhet upphandlingsenhet samt näringslivschef b) Personal inom kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, informationsenhet, it-enhet c) Personal inom räddningstjänsten Enhetschef

18 SVEDALA KOMMUN 18 (22) 7) Deltagande i kurser Kurskostnad inkl resa överstigande ett helt basbelopp. 7.1) för kommundirektör 7.2) för socialchef, utbildningschef och teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, ekonomichef och personalchef 7.3 Inom kommunledning a) Enhetschefer för informationsenhet, it-enhet, kanslienhet upphandlingsenhet samt näringslivschef b) Personal inom kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, informationsenhet, it-enhet c) Personal inom räddningstjänsten Enhetschef

19 SVEDALA KOMMUN 19 (22) 8) Inrättande, indragning, sammanläggning och delning av tjänster 8.1) Inrättande och indragning av tjänster Sammanläggning och delning av tjänster 8.2 Inom kommunledning a) Enhetschefer för informationsenhet, it-enhet, kanslienhet upphandlingsenhet samt näringslivschef b) Personal inom kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, informationsenhet, it-enhet c) Personal inom räddningstjänsten Enhetschef 9) Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller annan handling reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Personalchef Vid nytt tecknande av avtal ska informationen ges till personalutskott 10) Besluta om stridsåtgärder Personalutskott Efter överläggning med kommunstyrelsen

20 SVEDALA KOMMUN 20 (22) 11) Fastställande av ålders- och efterlevandepensioner, livräntor enligt pensionsavtal eller reglemente Personalchefen 12) Avgångsförmåner enligt AFG-K Personalchefen 13) Löneplaceringar i samband med anställning, omorganisation eller motsvarande 13.1) för kommundirektör 13.2) verksamhetsansvariga chefer mm 13.3) Inom kommunledning a) Enhetschefer för informationsenhet, it-enhet, kanslienhet upphandlingsenhet samt näringslivschef b) Personal inom kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, informationsenhet, it-enhet c) Personal inom räddningstjänsten 14) Bilförmån 14.1) för kommundirektör 14.2) för socialchef, teknisk chef, utbildningschef, ekonomichef, personalchef, socialchef, teknisk chef, utbildningschef medges rätt att delegera vidare till enhetschef för personal inom respektive enhet. Enhetschef Avser socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, ekonomichef, och personalchef

21 SVEDALA KOMMUN 21 (22) 15) Prövning av bisyssla 15.1) för kommundirektör 15.2) för socialchef, teknisk chef, utbildningschef,räddningschef 15.3) för övrig personal 16) Disciplinärende, ledighet och fritid samt förmåner enligt författning för civilpliktiga räddningsmän som praktiserar vid räddningstjänsten 17) Disciplinärende 17.1) för kommundirektör 17.2) för socialchef, teknisk chef, utbildningschef, räddningschef, ekonomichef och personalchef Inom kommunledning 17.3) för övrig personal Verksamhetschef Personalchef Samråd ska alltid ske med personalenheten Samråd ska ske med verksamheten 18) Tvisteförhandling Personalchef

22 SVEDALA KOMMUN 22 (22) 19) Beslut enligt angivna överenskommelser i pensionspolicy, inkl löneväxling Avser socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, ekonomichef och personalchef a) för kommundirektör b) för verksamhetschefer Inom kommunledning c) för övriga anställda 20) Överenskommelse om att anställning skall upphöra Personalchef Kommunstyrelsen beslutar om överenskommelse om att anställning skall upphöra avseende socialchef, utbildningschef, teknisk chef, samhällsbyggnadschef, räddningschef, ekonomichef och personalchef

23

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 planoch bygglagen (PBL)

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer