SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun"

Transkript

1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun Rapport

2 SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Frågeblankett Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 69 kommuner i undersökningen våren Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 255 av landets kommuner deltagit och 219 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för medborgarundersökningen i Tjörns kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 15 mars och den 8 maj Ett urval på personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 137 kommuner som var med i undersökningen hösten 2012 och våren SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Varje faktor mäts i regel med flera frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen för två indexvärden (indexvärdet ± felmarginalen) inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra är skillnaden statistiskt säkerställd. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Del A. Hur bedömer medborgarna Tjörns kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Tjörns kommun. Våren 2013 Tjörns kommun er NRI 63 ±2,3 Rekommendation 69 ±2,7 Trygghet 74 ±1,9 Fritidsmöjligheter 59 ±1,9 Kommersiellt utbud 55 ±2,3 Kommunikationer 53 ±1,8 Bostäder 51 ±2,0 Utbildningsmöjligheter 45 ±2,4 Arbetsmöjligheter 43 ±2,8 Nöjd-Region-Index Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Tjörns kommun som en plats att bo och leva på blev 63. NRI för samtliga 137 kommuner som var med i undersökningen hösten 2012 och våren 2013 blev 59. NRI för Tjörns kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för de 137 kommunerna. NRI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 58. NRI för Tjörns kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. För Tjörns kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder samt Fritidsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 54 procent av medborgarna i Tjörns kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 15 procent vill avråda från det. 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Skiljer sig Tjörns kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Tjörns kommun samt för samtliga 137 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Tjörns kommun Samtliga kommuner Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultatet för de 137 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren 2013 är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter lägre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder lägre. Kommunikationer lägre. Kommersiellt utbud lägre. Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Trygghet högre. Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Skiljer sig Tjörns kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 137 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 137 kommuner NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Kommunresultat Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder lägre. Kommunikationer inte säkerställt högre eller lägre. Kommersiellt utbud lägre. Fritidsmöjligheter högre. Trygghet högre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Tjörns kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Tjörns kommun. Våren Bevara Trygghet Tjörns kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Kommers.utb. Kommunik. Utb.möjl. Fritids.möjl. Bostäder Bostäder Faktorer som bör förbättras om möjligt Fritidsmöjligheter 40 Arb.möjl. Faktorer som kan ges lägre prioritet 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Arbetsmöjligheter, Kommunikationer, Utbildningsmöjligheter Faktorer som bör bevaras Kommersiellt utbud, Trygghet 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Tjörns kommun. Samtliga år kommunen deltagit. NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter* Utbildningsmöjligheter* Bostäder* Tjörns kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, våren 2008, våren 2009, våren 2010, våren 2011 och våren NRI för Tjörns kommun blev 63 i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2012, då NRI också var 63. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Tjörns kommun våren 2012 har faktorn Trygghet fått statistiskt säkerställt högre betygsindex. Indexet Rekommendation blev 69 för Tjörns kommun i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2012 då indexet Rekommendation var 68. Kommunikationer* Kommersiellt utbud* Fritidsmöjligheter* Trygghet* * Faktorn är inte jämförbar mellan våren 2013 och övriga undersökningsomgångar innan hösten

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorernas betygsindex efter kön för Tjörns kommun. Våren 2013 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 62 ±3,2 64 ±3,3 63 ±2,3 Rekommendation 69 ±3,7 70 ±4,0 69 ±2,7 Arbetsmöjligheter 44 ±4,1 43 ±3,8 43 ±2,8 Utbildningsmöjligheter 43 ±3,3 46 ±3,4 45 ±2,4 Bostäder 51 ±2,7 51 ±3,0 51 ±2,0 Kommunikationer 54 ±2,6 52 ±2,7 53 ±1,8 Kommersiellt utbud 56 ±3,3 54 ±3,2 55 ±2,3 Fritidsmöjligheter 58 ±2,4 60 ±3,0 59 ±1,9 Trygghet 77 ±2,7 71 ±2,9 74 ±1,9 ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Tjörns kommun. Våren 2013 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NRI 48 ±12,8 63 ±7,5 64 ±6,1 65 ±5,4 67 ±4,8 66 ±5,3 60 ±9,2 63 ±2,3 Rekommendation 56 ±13,0 68 ±9,6 74 ±8,5 72 ±6,2 72 ±5,5 71 ±6,1 64 ±11,2 69 ±2,7 Arbetsmöjligheter 46 ±14,6 40 ±12,4 42 ±8,6 45 ±6,9 41 ±5,9 47 ±5,2 40 ±6,6 43 ±2,8 Utbildningsmöjligheter 37 ±9,0 46 ±10,5 43 ±7,1 47 ±6,5 45 ±5,2 48 ±5,1 44 ±8,4 45 ±2,4 Bostäder 34 ±8,1 56 ±8,9 56 ±5,9 53 ±5,2 53 ±4,3 53 ±4,9 45 ±7,7 51 ±2,0 Kommunikationer 51 ±8,4 51 ±6,9 50 ±5,6 54 ±5,2 52 ±4,0 58 ±4,2 53 ±7,8 53 ±1,8 Kommersiellt utbud 50 ±11,7 53 ±7,7 57 ±6,9 58 ±6,1 56 ±4,8 57 ±5,0 48 ±8,4 55 ±2,3 Fritidsmöjligheter 57 ±10,1 56 ±7,1 60 ±5,8 60 ±4,7 60 ±4,1 64 ±4,3 54 ±7,3 59 ±1,9 Trygghet 77 ±9,5 77 ±7,6 75 ±5,1 74 ±5,4 74 ±4,1 72 ±4,7 64 ±7,4 74 ±1,9 ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Del B. Vad tycker medborgarna i Tjörns kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd- Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna efter sina betygsindex för Tjörns kommun. Våren 2013 Tjörns kommun er NMI 49 ±3,3 Bemötande och tillgänglighet 51 ±3,0 Räddningstjänsten 78 ±2,4 Renhållning och sophämtning 65 ±2,3 Förskolan 63 ±3,1 Grundskolan 62 ±2,6 Kultur 62 ±2,5 Miljöarbete 56 ±3,5 Gång- och cykelvägar 55 ±3,2 Gator och vägar 54 ±3,2 Äldreomsorgen 53 ±3,6 Vatten och avlopp 53 ±4,0 Stöd för utsatta personer 52 ±2,6 Idrotts- och motionsanläggningar 51 ±2,4 Gymnasieskolan 47 ±3,3 Nöjd-Medborgar-Index Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Tjörns kommun blev 49. NMI för samtliga 137 kommuner som var med i undersökningen hösten 2012 och våren 2013 blev 53. NMI för Tjörns kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för de 137 kommunerna. NMI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 52. NMI för Tjörns kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. För Tjörns kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Vatten och avlopp, Miljöarbete, Äldreomsorgen, Grundskolan samt Renhållning och sophämtning som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Skiljer sig Tjörns kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Tjörns kommun samt för samtliga 137 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Tjörns kommun Samtliga kommuner Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultatet för de 137 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren 2013 är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. Grundskolan högre. Gymnasieskolan lägre. Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten högre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. Idrotts- och motionsanläggningar lägre. Kultur inte säkerställt högre eller lägre. Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp lägre. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Skiljer sig Tjörns kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 137 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 137 kommuner Kommunresultat NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för verksamheten Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. Grundskolan högre. Gymnasieskolan lägre. Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten högre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. Idrotts- och motionsanläggningar lägre. Kultur inte säkerställt högre eller lägre. Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp lägre. Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Tjörns kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Tjörns kommun. Våren Bevara Försk. 60 Kultur Gå/cyk. Gator. Stöd. 50 Idrott. Gymnasie. Räddning. Äldreoms. Renhållning. Grundsk. Miljöarb. Vatten. Tjörns kommun Förbättra om möjligt 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Verksamheter som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NMI. De verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NMI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de verksamheter som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa verksamheter har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Verksamheter som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NMI. Högst upp till vänster hamnar de verksamheter vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och verksamheten då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Verksamheter som bör prioriteras Vatten och avlopp, Miljöarbete, Äldreomsorgen Verksamheter som bör förbättras om möjligt Grundskolan, Renhållning och sophämtning Verksamheter som kan ges lägre prioritet Gator och vägar, Gymnasieskolan, Idrotts- och motionsanläggningar, Stöd för utsatta personer, Gång- och cykelvägar Verksamheter som bör bevaras Förskolan, Kultur, Räddningstjänsten 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Tjörns kommun. Samtliga år kommunen deltagit. NMI Bemötande och tillgänglighet* Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar* Gator och vägar* Idrotts- och motionsanläggningar* Kultur* Miljöarbete* Renhållning och sophämtning* Vatten och avlopp** Tjörns kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, våren 2008, våren 2009, våren 2010, våren 2011 och våren NMI för Tjörns kommun blev 49 i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2012, då NMI var 50. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Tjörns kommun våren 2012 har verksamheterna Gymnasieskolan samt Vatten och avlopp fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex. Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 51 för Tjörns kommun i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren Då var indexet Bemötande och tillgänglighet * Verksamheten är inte jämförbar mellan våren 2013 och undersökningsomgångarna innan hösten ** Verksamheten är inte jämförbar mellan våren 2007 och övriga år. 12

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter kön för Tjörns kommun. Våren 2013 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 47 ±5,2 50 ±4,0 49 ±3,3 Bemötande och tillgänglighet 49 ±4,1 53 ±4,2 51 ±3,0 Förskolan 60 ±5,3 65 ±3,2 63 ±3,1 Grundskolan 62 ±4,4 63 ±2,6 62 ±2,6 Gymnasieskolan 48 ±4,9 47 ±4,3 47 ±3,3 Äldreomsorgen 52 ±5,9 55 ±3,7 53 ±3,6 Stöd för utsatta personer 51 ±4,0 54 ±3,2 52 ±2,6 Räddningstjänsten 78 ±3,5 78 ±3,2 78 ±2,4 Gång- och cykelvägar 54 ±4,7 56 ±4,4 55 ±3,2 Gator och vägar 54 ±5,0 54 ±4,0 54 ±3,2 Idrotts- och motionsanläggningar 52 ±3,6 50 ±3,1 51 ±2,4 Kultur 59 ±3,5 66 ±3,5 62 ±2,5 Miljöarbete 55 ±5,3 57 ±4,3 56 ±3,5 Renhållning och sophämtning 66 ±3,4 65 ±3,1 65 ±2,3 Vatten och avlopp 51 ±6,1 55 ±5,3 53 ±4,0 ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Tjörns kommun. Våren 2013 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NMI 34 ±20,5 54 ±8,4 46 ±8,4 52 ±8,2 50 ±6,8 52 ±7,6 50 ±8,9 49 ±3,3 Bemötande och tillgänglighet Samtliga 26 ±16,2 42 ±7,2 46 ±7,4 54 ±7,5 52 ±7,1 62 ±7,0 61 ±8,7 51 ±3,0 Förskolan 31 ±23,6 76 ±6,1 65 ±7,0 62 ±6,9 62 ±6,0 68 ±5,5 71 ±7,1 63 ±3,1 Grundskolan 47 ±15,8 66 ±9,2 57 ±6,2 64 ±7,0 67 ±5,6 66 ±4,7 62 ±6,1 62 ±2,6 Gymnasieskolan 46 ±13,6 51 ±14,8 49 ±8,4 47 ±8,1 47 ±7,5 47 ±6,4 43 ±12,1 47 ±3,3 Äldreomsorgen 38 ±25,8 63 ±6,3 45 ±6,6 52 ±7,7 59 ±6,2 54 ±8,3 60 ±9,1 53 ±3,6 Stöd för utsatta personer 37 ±14,9 57 ±6,3 41 ±5,6 52 ±6,6 58 ±5,6 55 ±6,5 63 ±8,5 52 ±2,6 Räddningstjänsten 86 ±8,6 75 ±8,8 79 ±6,4 78 ±5,5 79 ±5,7 77 ±6,6 77 ±9,8 78 ±2,4 Gång- och cykelvägar 41 ±18,1 59 ±10,2 52 ±9,1 58 ±8,0 57 ±6,4 59 ±6,4 51 ±11,0 55 ±3,2 Gator och vägar 43 ±18,4 57 ±12,1 54 ±8,3 54 ±8,1 55 ±6,8 58 ±6,1 53 ±8,6 54 ±3,2 Idrotts- och motionsanläggningar 42 ±13,4 55 ±11,0 42 ±6,9 46 ±5,6 59 ±5,5 56 ±4,1 56 ±4,3 51 ±2,4 Kultur 46 ±12,6 60 ±8,4 64 ±7,0 60 ±6,9 65 ±6,0 69 ±5,6 62 ±6,6 62 ±2,5 Miljöarbete 44 ±19,3 61 ±14,0 57 ±8,4 56 ±8,2 59 ±6,9 54 ±7,1 58 ±9,2 56 ±3,5 Renhållning och sophämtning 60 ±8,1 62 ±9,4 60 ±6,3 64 ±7,4 68 ±5,5 70 ±5,0 67 ±5,3 65 ±2,3 Vatten och avlopp 40 ±23,3 62 ±15,3 46 ±10,1 52 ±9,3 54 ±7,8 57 ±7,9 56 ±11,9 53 ±4,0 ANTAL SVARANDE

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Del C. Vad tycker medborgarna i Tjörns kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd- Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex för Tjörns kommun. Våren 2013 Tjörns kommun er NII 35 ±2,6 Information 53 ±2,5 Kontakt 43 ±2,7 Förtroende 38 ±3,0 Påverkan 35 ±2,4 Nöjd-Inflytande-Index Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Tjörns kommun blev 35. NII för samtliga 137 kommuner som var med i undersökningen hösten 2012 och våren 2013 blev 39. NII för Tjörns kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för de 137 kommunerna. NII för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 39. NII för Tjörns kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. För Tjörns kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Skiljer sig Tjörns kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Tjörns kommun samt för samtliga 137 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren NII Kontakt Tjörns kommun Samtliga kommuner Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittet för de 137 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren 2013 är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Kontakt lägre. Information inte säkerställt högre eller lägre. Påverkan lägre. Förtroende lägre. Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Skiljer sig Tjörns kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 137 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 137 kommuner Kommunresultat NII Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) är statistiskt säkerställda om inget annan anges. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Kontakt lägre. Information inte säkerställt högre eller lägre. Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. Förtroende lägre. Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Tjörns kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Tjörns kommun. Våren Bevara Kontakt Lägre prioritet Information Påverkan Tjörns kommun Förtroende Förbättra om möjligt Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NII. De faktorerna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NII. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NII. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Förtroende, Påverkan Faktorer som bör förbättras om möjligt faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan ges lägre prioritet faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan bevaras Information, Kontakt 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Tjörns kommun. Samtliga år kommunen deltagit. NII Kontakt* Information* Tjörns kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, våren 2008, våren 2009, våren 2010, våren 2011 och våren NII för Tjörns kommun blev 35 i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2012, då NII var 36. För Tjörns kommun har inga faktorer fått statistiskt säkerställt förändrade betygsindex jämfört med våren Påverkan* Förtroende* * Faktorn är inte jämförbar mellan våren 2013 och undersökningsomgångarna innan hösten

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Tjörns kommun. Våren 2013 Man Kön Kvinna Samtliga NII 34 ±3,4 36 ±4,0 35 ±2,6 Kontakt 42 ±3,7 45 ±4,0 43 ±2,7 Information 51 ±3,5 56 ±3,6 53 ±2,5 Påverkan 34 ±3,1 35 ±3,6 35 ±2,4 Förtroende 37 ±4,3 38 ±4,2 38 ±3,0 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Tjörns kommun. Våren 2013 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre Samtliga NII 10 ±10,2 35 ±10,1 31 ±6,5 39 ±7,5 38 ±6,1 43 ±6,5 39 ±9,4 35 ±2,6 Kontakt 17 ±14,3 39 ±5,5 46 ±7,0 44 ±7,2 49 ±6,1 54 ±6,9 40 ±10,1 43 ±2,7 Information 24 ±11,8 55 ±8,1 53 ±7,1 56 ±7,1 57 ±5,9 63 ±5,6 54 ±7,9 53 ±2,5 Påverkan 13 ±9,6 34 ±6,2 32 ±6,0 38 ±7,3 37 ±5,3 43 ±6,2 34 ±9,5 35 ±2,4 Förtroende 13 ±15,6 38 ±11,4 32 ±7,9 40 ±7,7 42 ±6,0 47 ±6,8 39 ±9,4 38 ±3,0 ANTAL SVARANDE 20

23 Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Våren 2013 Kommun Netto urval Svarande Andel (%) Kommun Netto urval Svarande Andel (%) Alvesta kommun % Olofströms kommun % Aneby kommun % Oxelösunds kommun % Arboga kommun % Partille kommun % Bengtsfors kommun % Perstorps kommun % Bergs kommun % Piteå kommun % Bollebygds kommun % Robertsfors kommun % Botkyrka kommun % Salems kommun % Danderyds kommun % Sjöbo kommun % Eda kommun % Skövde kommun % Eksjö kommun % Staffanstorps kommun % Gnesta kommun % Svalövs kommun % Grästorps kommun % Svedala kommun % Gullspångs kommun % Säffle kommun % Gällivare kommun % Södertälje kommun % Hallstahammars kommun % Sölvesborgs kommun % Haninge kommun % Tanums kommun % Huddinge kommun % Tibro kommun % Håbo kommun % Tjörns kommun % Hörby kommun % Tranemo kommun % Järfälla kommun % Trosa kommun % Jönköpings kommun % Tyresö kommun % Karlstads kommun % Umeå kommun % Knivsta kommun % Upplands-Bro kommun % Kungsörs kommun % Vadstena kommun % Kävlinge kommun % Vaxholms stad % Laholms kommun % Vingåkers kommun % Lessebo kommun % Värmdö kommun % Malung-Sälens kommun % Västerås stad % Mariestads kommun % Ånge kommun % Mönsterås kommun % Älmhults kommun % Nora kommun % Örebro kommun % Norbergs kommun % Österåkers kommun % Nybro kommun % Östhammars kommun % Nynäshamns kommun % Överkalix kommun % Nässjö kommun % Om undersökningen Vid SCB har Lisa Flood varit projektledare och Lena Andersson ansvarat för datainsamlingen. Lisa Flood och Johan Wilén har genomfört modellberäkningarna. Maria Raptidou och Mahtab Friman Ashori har ansvarat för programmering och framtagning av tabeller och diagram. Population och urval Målpopulationen är Tjörns kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 500 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och syftet. Det andra utskicket innehöll sedan en enkät och svarskuvert. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att även besvara enkäten via Internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska och finska. Två skriftliga påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät samt nytt svarskuvert. Insamlingen startade den 15 mars och avslutades den 8 maj Svarsandel Svarsandelen för Tjörns kommun blev 49 procent. Tjörns kommun deltog även i medborgarundersökningen våren Svarsandelen blev då 51 procent. 21

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer