Medborgarundersökningen våren Lunds kommun. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport"

Transkript

1 Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport

2 SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Frågeblankett Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 56 kommuner i undersökningen våren Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 256 av landets kommuner deltagit och 231 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för Lunds kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 20 mars och den 12 maj Ett urval på personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 46 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 119 kommuner som var med i undersökningen hösten 2013 och våren SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen för två indexvärden (indexvärdet ± felmarginalen) inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden vara statistiskt säker-ställd. Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Del A. Hur bedömer medborgarna Lunds kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Lunds kommun. Våren 2014 Lunds kommun er NRI 69 ±1,6 Rekommendation 79 ±1,9 Utbildningsmöjligheter 87 ±1,2 Kommunikationer 72 ±1,5 Kommersiellt utbud 69 ±2,0 Fritidsmöjligheter 67 ±1,5 Trygghet 67 ±1,8 Arbetsmöjligheter 64 ±2,1 Bostäder 56 ±1,7 Nöjd-Region-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Lunds kommun som en plats att bo och leva på blev 69. För Lunds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder, Fritidsmöjligheter samt Trygghet som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 68 procent av medborgarna i Lunds kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 6 procent vill avråda från det. 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Lunds kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Lunds kommun samt för samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Lunds kommun Samtliga kommuner NRI för samtliga 119 kommuner som var med i undersökningen hösten 2013 och våren 2014 blev 60. NRI för Lunds kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter högre. Utbildningsmöjligheter högre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer högre. Kommersiellt utbud högre. Fritidsmöjligheter högre. Trygghet högre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Lunds kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 119 kommuner NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Kommunresultat Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer NRI för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) blev 64. NRI för Lunds kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter högre. Utbildningsmöjligheter högre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer högre. Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre. Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Trygghet högre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Lunds kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Lunds kommun. Våren Bevara Utb.möjl. Lunds kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen Kommers.utb. Arb.möjl. Trygghet Kommunik. Fritidsmöjl. Faktorer som bör prioriteras Bostäder, Fritidsmöjligheter och Trygghet Faktorer som bör förbättras om möjligt Bostäder Kommunikationer 50 Faktorer som kan ges lägre prioritet 40 Kommersiellt utbud samt Arbetsmöjligheter Faktorer som bör bevaras 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Utbildningsmöjligheter 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Lunds kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. Lunds kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2008 och hösten NRI för Lunds kommun blev 69 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2011, då NRI var 68. NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter* Utbildningsmöjligheter* För Lunds kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten Indexet Rekommendation blev 79 för Lunds kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2011 då indexet Rekommendation också var 79. Bostäder* Kommunikationer* Kommersiellt utbud* Fritidsmöjligheter* Trygghet* Lunds kommun * Faktorn är inte jämförbar mellan våren 2014 och övriga undersökningsomgångar innan hösten

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorernas betygsindex efter kön för Lunds kommun. Våren 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 70 ±2,1 69 ±2,3 69 ±1,6 Rekommendation 79 ±2,7 79 ±2,7 79 ±1,9 Arbetsmöjligheter 68 ±2,9 61 ±3,1 64 ±2,1 Utbildningsmöjligheter 88 ±1,6 86 ±1,8 87 ±1,2 Bostäder 58 ±2,3 54 ±2,5 56 ±1,7 Kommunikationer 73 ±2,1 71 ±2,0 72 ±1,5 Kommersiellt utbud 67 ±2,7 70 ±2,8 69 ±2,0 Fritidsmöjligheter 66 ±2,1 67 ±2,0 67 ±1,5 Trygghet 70 ±2,1 63 ±2,8 67 ±1,8 ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Lunds kommun. Våren 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NRI 73 ±5,1 70 ±4,3 69 ±4,5 70 ±5,0 65 ±4,7 68 ±4,5 71 ±6,9 69 ±1,6 Rekommendation 83 ±6,3 79 ±5,0 79 ±5,7 78 ±5,8 74 ±5,4 76 ±5,1 80 ±6,3 79 ±1,9 Arbetsmöjligheter 55 ±7,0 67 ±5,8 67 ±6,6 70 ±5,5 63 ±6,0 64 ±4,7 59 ±7,3 64 ±2,1 Utbildningsmöjligheter 87 ±4,2 88 ±3,7 89 ±3,6 88 ±3,4 86 ±3,6 83 ±3,7 83 ±5,4 87 ±1,2 Bostäder 56 ±4,9 55 ±4,7 56 ±5,5 59 ±5,1 57 ±4,3 55 ±5,0 57 ±6,3 56 ±1,7 Kommunikationer 75 ±4,4 72 ±4,0 69 ±4,6 72 ±4,9 72 ±4,1 72 ±4,5 72 ±5,5 72 ±1,5 Kommersiellt utbud 75 ±6,0 69 ±5,0 66 ±6,0 70 ±6,1 66 ±5,3 67 ±5,8 65 ±8,2 69 ±2,0 Fritidsmöjligheter 68 ±4,7 64 ±3,9 67 ±4,0 69 ±4,9 66 ±4,4 66 ±4,6 70 ±5,8 67 ±1,5 Trygghet 76 ±5,5 73 ±4,8 68 ±5,1 64 ±5,3 61 ±5,0 59 ±5,1 54 ±8,2 67 ±1,8 ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Del B. Vad tycker medborgarna i Lunds kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd- Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna efter sina betygsindex för Lunds kommun. Våren 2014 Lunds kommun er NMI 61 ±2,4 Bemötande och tillgänglighet 55 ±2,3 Vatten och avlopp 78 ±2,1 Räddningstjänsten 75 ±1,6 Gymnasieskolan 71 ±2,0 Kultur 67 ±2,1 Förskolan 66 ±2,0 Grundskolan 66 ±1,7 Renhållning och sophämtning 65 ±2,2 Idrotts- och motionsanläggningar 63 ±2,1 Miljöarbete 62 ±2,7 Gator och vägar 59 ±2,5 Gång- och cykelvägar 55 ±2,6 Äldreomsorgen 54 ±2,0 Stöd för utsatta personer 52 ±2,1 Nöjd-Medborgar-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Lunds kommun blev 61. För Lunds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Idrotts- och motionsanläggningar, Miljöarbete, Gator och vägar samt Gång- och cykelvägar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Lunds kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Lunds kommun samt för samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Lunds kommun Samtliga kommuner NMI för samtliga 119 kommuner som var med i undersökningen hösten 2013 och våren 2014 blev 54. NMI för Lunds kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten Förskolan högre. Grundskolan högre. Gymnasieskolan högre. Äldreomsorgen högre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar högre. Idrotts- och motionsanläggningar högre. Kultur högre. Miljöarbete högre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp inte säkerställt högre eller lägre. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Lunds kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga Kommunresultat 119 kommuner NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NMI för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) blev 57. NMI för Lunds kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för verksamheten Förskolan högre. Grundskolan högre. Gymnasieskolan högre. Äldreomsorgen högre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar högre. Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. Kultur inte säkerställt högre eller lägre. Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp inte säkerställt högre eller lägre. 10

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Lunds kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Lunds kommun. Våren Bevara RÄ GY GR ST ÄL G&C V&A KU FÖ G&V R&S MI I&M Lunds kommun Förbättra om möjligt Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Effektmått Förskolan = FÖ Räddningstjänsten = RÄ Kultur = KU Grundskolan = GR Gång- och cykelvägar = G&C Miljöarbete = MI Gymnasieskolan = GY Gator och vägar = G&V Renhållning och sophämtning = R&S Äldreoms orgen = ÄL Idrotts- och motionsanläggningar = I&M Vatten och avlopp = V&A Stöd för utsatta personer = ST Verksamheter som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NMI. De verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NMI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de verksamheter som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa verksamheter har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Verksamheter som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NMI. Högst upp till vänster hamnar de verksamheter vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och verksamheten då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Verksamheter som bör prioriteras Idrotts- och motionsanläggningar, Miljöarbete, Gator och vägar samt Gång- och cykelvägar Verksamheter som bör förbättras om möjligt Renhållning och sophämtning, Förskolan, Kultur samt Vatten och avlopp Verksamheter som kan ges lägre prioritet Äldreomsorgen och Stöd för utsatta personer Verksamheter som bör bevaras Gymnasieskolan, Grundskolan samt Räddningstjänsten 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Lunds kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. NMI Bemötande och tillgänglighet* Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar* Gator och vägar* Idrotts- och motionsanläggningar* Kultur* Miljöarbete* Renhållning och sophämtning* Vatten och avlopp Lunds kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2008 och hösten NMI för Lunds kommun blev 61 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2011, då NMI också var 61. För Lunds kommun har inga verksamheter fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 55 för Lunds kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten Då var indexet Bemötande och tillgänglighet Lunds kommun * Verksamheten är inte jämförbar mellan våren 2014 och undersökningsomgångarna innan hösten

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter kön för Lunds kommun. Våren 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 62 ±3,4 60 ±3,3 61 ±2,4 Bemötande och tillgänglighet 56 ±3,7 54 ±2,9 55 ±2,3 Förskolan 67 ±2,7 66 ±2,8 66 ±2,0 Grundskolan 66 ±2,4 65 ±2,4 66 ±1,7 Gymnasieskolan 70 ±2,9 71 ±2,6 71 ±2,0 Äldreomsorgen 54 ±2,6 54 ±2,9 54 ±2,0 Stöd för utsatta personer 55 ±2,8 49 ±3,1 52 ±2,1 Räddningstjänsten 76 ±2,3 74 ±2,4 75 ±1,6 Gång- och cykelvägar 57 ±3,7 54 ±3,6 55 ±2,6 Gator och vägar 59 ±3,7 58 ±3,4 59 ±2,5 Idrotts- och motionsanläggningar 61 ±3,1 65 ±2,7 63 ±2,1 Kultur 65 ±3,1 68 ±2,7 67 ±2,1 Miljöarbete 62 ±4,0 62 ±3,7 62 ±2,7 Renhållning och sophämtning 66 ±3,1 65 ±3,1 65 ±2,2 Vatten och avlopp 80 ±2,9 76 ±2,9 78 ±2,1 ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Lunds kommun. Våren 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NMI 67 ±8,2 60 ±6,7 60 ±6,0 60 ±6,5 59 ±6,2 60 ±5,6 63 ±7,1 61 ±2,4 Bemötande och tillgänglighet 59 ±7,8 51 ±6,5 48 ±7,3 62 ±5,6 53 ±5,6 63 ±5,6 59 ±6,6 55 ±2,3 Förskolan 71 ±6,2 60 ±5,5 69 ±5,8 65 ±6,1 68 ±5,2 68 ±4,7 66 ±5,4 66 ±2,0 Grundskolan 70 ±4,9 63 ±4,8 68 ±5,3 63 ±5,5 66 ±5,1 64 ±4,6 68 ±5,0 66 ±1,7 Gymnasieskolan 74 ±6,9 69 ±5,9 71 ±4,4 71 ±5,2 72 ±5,3 66 ±5,4 79 ±5,6 71 ±2,0 Äldreomsorgen 56 ±5,8 52 ±5,6 52 ±4,1 55 ±5,6 55 ±6,0 53 ±6,4 51 ±8,9 54 ±2,0 Stöd för utsatta personer 50 ±7,6 55 ±5,9 55 ±5,3 51 ±5,7 45 ±5,0 49 ±6,1 60 ±7,0 52 ±2,1 Räddningstjänsten 82 ±5,7 72 ±4,5 78 ±4,4 74 ±4,5 71 ±5,4 71 ±4,1 73 ±7,1 75 ±1,6 Gång- och cykelvägar 62 ±8,5 60 ±6,5 52 ±7,4 51 ±7,5 54 ±7,2 52 ±6,3 50 ±9,2 55 ±2,6 Gator och vägar 66 ±7,5 63 ±6,8 57 ±7,2 57 ±7,4 55 ±6,8 54 ±6,3 52 ±9,6 59 ±2,5 Idrotts- och motionsanläggningar 69 ±6,9 62 ±6,0 61 ±5,8 63 ±5,2 62 ±5,7 62 ±5,3 67 ±5,8 63 ±2,1 Kultur 73 ±7,4 65 ±5,9 66 ±5,1 65 ±5,2 62 ±5,1 66 ±6,0 71 ±6,7 67 ±2,1 Miljöarbete 65 ±10,0 60 ±7,6 64 ±7,4 60 ±6,4 65 ±6,2 60 ±5,9 63 ±8,2 62 ±2,7 Renhållning och sophämtning 75 ±5,5 65 ±6,6 65 ±6,3 66 ±6,1 59 ±6,6 63 ±5,5 62 ±7,2 65 ±2,2 Vatten och avlopp 84 ±6,6 78 ±5,7 78 ±5,8 73 ±5,7 74 ±6,4 78 ±4,9 77 ±7,5 78 ±2,1 ANTAL SVARANDE Samtliga 14

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Del C. Vad tycker medborgarna i Lunds kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd- Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex för Lunds kommun. Våren 2014 Nöjd-Inflytande-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Lunds kommun blev 44. För Lunds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan och Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. Lunds kommun er NII 44 ±2,7 Information 55 ±2,4 Kontakt 50 ±2,2 Förtroende 50 ±2,9 Påverkan 44 ±2,5 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Lunds kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Lunds kommun samt för samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren NII Kontakt Lunds kommun Samtliga kommuner NII för samtliga 119 kommuner som var med i undersökningen hösten 2013 och våren 2014 blev 40. NII för Lunds kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. Information inte säkerställt högre eller lägre. Påverkan högre. Förtroende högre. Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Lunds kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 119 kommuner Kommunresultat NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NII för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) blev 40. NII för Lunds kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Kontakt högre. Information inte säkerställt högre eller lägre. Påverkan högre. Förtroende högre. 17

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Lunds kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Lunds kommun. Våren Bevara Lunds kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NII. De faktorerna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NII. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NII. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras 60 Information Påverkan och Förtroende Faktorer som bör förbättras om möjligt Kontakt Förtroende Påverkan faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan ges lägre prioritet 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Kontakt Faktorer som kan bevaras Information 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Lunds kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. NII Lunds kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2008 och hösten NII för Lunds kommun blev 44 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2011, då NII också var 44. För Lunds kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten Kontakt* Information* Påverkan* Förtroende* Lunds kommun * Faktorn är inte jämförbar mellan våren 2014 och undersökningsomgångarna innan hösten

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Lunds kommun. Våren 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NII 47 ±4,1 41 ±3,5 44 ±2,7 Kontakt 53 ±3,2 47 ±2,9 50 ±2,2 Information 56 ±3,5 55 ±3,4 55 ±2,4 Påverkan 46 ±3,5 43 ±3,5 44 ±2,5 Förtroende 52 ±4,0 49 ±4,0 50 ±2,9 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Lunds kommun. Våren 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NII 49 ±9,5 42 ±7,8 42 ±7,4 48 ±7,2 41 ±5,8 40 ±6,7 48 ±5,7 44 ±2,7 Kontakt 61 ±7,9 51 ±6,4 42 ±5,8 47 ±5,0 48 ±5,5 50 ±6,0 54 ±5,1 50 ±2,2 Information 57 ±8,2 57 ±7,2 53 ±6,8 57 ±6,5 52 ±5,6 53 ±5,5 62 ±5,9 55 ±2,4 Påverkan 52 ±9,1 43 ±6,9 42 ±6,4 45 ±6,7 42 ±5,6 40 ±6,2 49 ±6,8 44 ±2,5 Förtroende 59 ±10,8 49 ±7,8 46 ±7,2 50 ±7,3 47 ±6,2 48 ±7,0 59 ±7,5 50 ±2,9 ANTAL SVARANDE Samtliga 20

23 Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Våren 2014 Kommun Nettourval Andel (%) Kommun Netto- Svarande Svarande urval Andel (%) Ale kommun % Osby kommun % Båstads kommun % Robertsfors kommun % Danderyds kommun % Sjöbo kommun % Fagersta kommun % Staffanstorps kommun % Falu kommun % Strömstads kommun % Götene kommun % Sunne kommun % Halmstads kommun % Svalövs kommun % Haninge kommun % Säters kommun % Hjo kommun % Sölvesborgs kommun % Hudiksvalls kommun % Tjörns kommun % Håbo kommun % Tranås kommun % Järfälla kommun % Trelleborgs kommun % Jönköpings kommun % Uddevalla kommun % Karlshamns kommun % Ulricehamns kommun % Karlskoga kommun % Umeå kommun % Karlskrona kommun % Vaggeryds kommun % Karlstads kommun % Valdemarsviks kommun % Kristianstad kommun % Vansbro kommun % Kungälvs kommun % Vaxholms stad % Kävlinge kommun % Vänersborgs kommun % Landskrona stad % Vännäs kommun % Lekebergs kommun % Värmdö kommun % Linköpings kommun % Växjö kommun % Ljungby kommun % Ängelholms kommun % Lunds kommun % Öckerö kommun % Melleruds kommun % Örnsköldsviks kommun % Mora kommun % Östhammars kommun % Olofströms kommun % Östra Göinge kommun % Om undersökningen Population och urval Målpopulationen är Lunds kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 600 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och dess syfte. Därefter skickades enkät och svarskuvert ut. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via Internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert. Insamlingen startade den 20 mars och avslutades den 12 maj Svarsandel Svarsandelen för Lunds kommun blev 46 procent. Lunds kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten Svarsandelen blev då 48 procent. Vid SCB har Bo Thydén varit projektledare och Lena Andersson ansvarat för datainsamlingen. Bo Thydén och Lisa Flood har genomfört modellberäkningarna. Maria Raptidou och Mahtab Friman Ashori har ansvarat för programmering och produktion av tabeller och diagram. 21

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer