SKi. Översyn av konstruktionskriterier för kärnbränsle under normaldrift och förväntade driftsstörningar - en litteraturstudie 31/ 23.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKi. Översyn av konstruktionskriterier för kärnbränsle under normaldrift och förväntade driftsstörningar - en litteraturstudie 31/ 23."

Transkript

1 SE SKI Rapport 99:45 Översyn av konstruktionskriterier för kärnbränsle under normaldrift och förväntade driftsstörningar - en litteraturstudie Peter Rudling Juni 1999 ISSN ISRNSKI-R-99/45-SE 31/ 23 SKi

2 SKI Rapport 99:45 Översyn av konstruktionskriterier för kärnbränsle under normaldrift och förväntade driftsstörningar - en litteraturstudie Peter Rudling Advanced Nuclear Technology Uppsala Science Park SE Uppsala Sweden Juni 1999 SKI Projektnummer Denna rapport har gjorts på uppdrag av Statens kämkraftinspektion, SKI. Slutsatser och åsikter som framförs i rapporten är författarens egna och behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med SKIs.

3 Sammanfattning Enligt General Design Criteria 10, GDC 10, i Nuclear Regulatory Commissions dokument Title 10-Chapter 1, Code of Federal Regulation Part 50, får kärnbränsleskada inte inträffa, för kärnbränsleknippet under normaldrift och förväntade driftsstörningar. Detta innebär inte bara att bränslestav skada, vilket medför aktivitetsutsläpp, inte får inträffa utan också att kärnbränsleknippet inte får erfara en sådan geometrisk deformation eller en mekanisk skada som gör detta olämpligt för fortsatt drift. Uttolkning av GDC10 görs i Standard Review Plan, SRP, kap. 4.2 i vilket ett antal konstruktionskriterier finns specificerade, som måste uppfyllas av bränsleleverantörens bränslekonstruktion. Genom uppfyllandet av dessa konstruktionskriterier säkerställs att kärnbränsleskada inte inträffar vid normaldrift och förväntad driftsstörningar. Föreliggande rapport sammanfattar och analyserar de publicerade data som har relevans för nedanstående konstruktionskriterier samt sammanfattar hur NRCs ser på dessa idag. Dessutom diskuterar rapporten de marginaler som finns för respektive konstruktionskriterium gentemot bränslestavskada. Följande konstruktionskriterier behandlas: Förhindrande av centrumkutssmältning Förhindrande av liftoff Maximal kapslingskryptöjning Förhindrande av kollaps i bränslekapsling Maximal nötning Maximala dimensionsförändringar och säkerställande av mekanisk kompatibilitet Maximala spänningar Maximal utmattningspåkänning Maximal oxidtjocklek Maximal vätehalt Förhindrande av PCI - skador I det följande sammanfattas de i rapporten presenterade resultaten. NRC nämner att kap. 4.2 i SRP syftade till att identifiera konstruktionskriterier för att eliminera kända skademekanismer fram till mitten av 1970-talet. Det innebär således att SRP inte innehåller konstruktionskriterier som tar hänsyn till nyare skademekansimer hos kärnbränsleknippet. Anledningen till att SRP inte revideras är enligt NRC att dagens hårda konkurrenssituation mellan de olika bränsleleverantörerna säkerställer att systematiska bränsleskador kommer att undvikas. Varje

4 bränsleleverantör måste undvika kärnbränsle skada i sitt bränsle för att detta skall vara kommersiellt attraktivt. NRC satsar istället sina forskningsresurser idag på att revidera de konstruktionskriterier som gäller för bränslet vid konstruktionsstyrande haverier samt för att studera bränslets egenskaper vid transport samt torrförvar efter att bränslet är slututbränt. NRC anser att detta är nödvändigt då dagens konstruktionskriterier för kärnbränsleknippet inte är relevanta, då dessa inte tar hänsyn till de nya skademekansimerna. Enligt NRC kommer de konstruktionskriterier som gäller för bränslet vid en LOCA alltid att begränsa den maximalt tillåtna bränsletemperaturen under normaldrift mer än korresponderande konstruktionskriterium för att undvika centrumkuts-smältning vid normaldrift samt vid förväntade driftstörningar. Det innebär såldes att LOCA kriterierna för bränslet säkerställer att denna typ av centrumkutssmältning inte kommer att fås. De testresultat som presenteras i denna rapport visar att farhågorna om att kontakt mellan smält bränsle och kapsling skulle medföra bränslestavskada är överdrivna. Trots att mängden smält bränsle i ett experiment uppgick till 80 % av bränslets tvärsnitt och stora delar av kapslingens insida erhöll fasomvandlingar p.g.a. den höga temperaturen som erhölls vid kontakten med det smälta bränslet, så uppstod inga bränsleskador. Visserligen gick en del stavar sönder vid dessa tester men då beroende på PCI eller p.g.a. försprödning genom den kraftiga oxidation som erhölls vid den därpå följande torrkokningen. Dessa försök indikerade också att inga problem med tryckpulser erhölls p.g.a. att bränslefragment, som frigjorts från de skadade stavarna, kommit ut i kylvattnet och orsakat lokal kokning. Enligt NRC är liftoff'inte relaterat till risken för att få bränslestavskada utan kopplat till konstruktionskriterierna för kärnbränsleknippet vid LOCA samt kärnbränslestavens krypbeteende under långtidsförvaret efter att bränslet är slututbränt. Liftoff innebär att mer energi kommer att lagras i bränslet, p.g.a. högre bränsletemperatur, vilket minskar marginalerna vid LOCA. Dessutom innebär liftoff signifikanta stavövertryck vid torrförvaret vilket ökar risken för krypbrott. I Haldenprogrammet så kunde man visa att mycket stora stavövertryck kunde existera under bestrålningen i en bränslestav varvid enbart en viss temperaturhöjning i bränslet uppstod dock utan att leda till termisk återkoppling som annars snabbt skulle kunna leda till bränslestavskada. NRC har inget krav på maximalt tillåtet utåtriktat kryp. I Sverige tillämpar vissa bränsleleverantörer emellertid en konstruktionskriterium som maximerar detta kryp till 2,5 % ekvivalent töjning för att undvika krypbrott. Detta svarar mot en maximalt tillåten töjning i kapslingens diameter på = 1,5 %. Om hänsyn även tages till det inåtriktade krypet som sker initialt så indikerar kryptester i forskningsreaktormiljö att marginalen mot krypbrott är stor idag.

5 Vad gäller krypkollaps anser NRC idag att denna skademekanism inte längre är verksam genom användandet av stabilt bränsle och förtryckning av stavarna. Marginalen mot elastisk /plastisk kollaps när bränslet är färskt är mycket stor då ett osannolikt stort gap måste finnas i kutspelaren för att fenomenen skall uppträda. Ett sådant gap skulle i princip kunna uppstå genom att man laddat in för få kutsar initialt. Dagens tillverknings- och kontrollmetoder gör detta dock mycket osannolikt då man tex. med en rod-scanner kontrollerar att man laddat in samtliga kutsar i samtliga stavar. SRP anger att bränsleleverantören skall konstruera sitt bränsle så att man säkerställer frånvaro av bränslestav skada p.g.a. nötning mellan spridare och kärnbränslestav samt att man förhindrar sådana dimensionsförändringar av kärnbränsleknippet att detta går sönder. Då specifika värden för konstruktionskriterierna för att eliminera dessa skademekanismer inte anges av NRC eller respektive bränsleleverantör har marginalerna i dessa konstruktionskriterier gentemot kärnbränsleskada inte bedömts. Uppfyllande av ASME-normen för tryckkärl säkerställer frånvaro av plastisk deformation av en godtycklig komponent i kärnbränsleknippet p.g.a. en kombination av primärspänningar (yttre pålagda laster) och sekundärspännignar (t.ex. termiska spänningar). Marginalen för maximalt tillåtna spänningar gentemot bränslestavskada bedöms som stor då denna beräkning görs under antagandet att bränslekapslingen är obestrålad. Genom neutronbestrålningen kommer materialets sträckgräns att öka med en faktor två-tre under den första bestrålningscykeln, vilket avsevärt ökar marginalen mot plastisk deformation. Även om plastisk deformation skulle inträda när bränslet är helt färskt, d.v.s. innan man fått någon bestrålningsförhårdning av materialet, så har materialen idag tillräcklig duktilitet samt tillräckligt deformationshårdnande för att säkerställa att komponenten inte brister. SRP anger att en speciell designkurva skall användas för att säkerställa frånvaro av utmattningsskador i kärnbränsleknippets komponenter. Töjningsutmattningsdata för bestrålad Zircaloy indikerar att denna designkurva ger en mycket stor marginal mot utmattningsskador. Oxidtjockleken kan påverka kapslingens mekaniska egenskaper genom termisk återkoppling då temperaturförhöjning medför en hållfasthetssänkning hos kapslingen. Det är emellertid tveksamt om den maximalt tillåtna oxidtjocklek enligt NRC på 100 \im kommer att förhindra all termisk återkoppling, speciellt i PWR -reaktorer. För de flesta fall då bränslestavskador har uppstått p.g.a. korrosion har detta skett i en olämplig vattenkemi som ibland gett ett CRUD-påslag på bränslestavarna med mycket låg värmeledningsförmåga. Det är således möjligt att CRUD-skiktet skulle kunna ge en termisk återkoppling, trots en oxidtjocklek understigande 100 \xm. Vad gäller maximalt tillåten vätehalt har NRC ingen gräns för detta. De flesta bränsleleverantörerna tillämpar dock nu en maximalt tillåten vätehalt på 500 wtppm. iii

6 NRC säger dock att derma maximalt tillåtna vätehalten skall kopplas till konstruktionskriteriet på maximalt tillåten kapslingstöjning (elastisk+plastisk) på 1 % vid en effekttransient, under närvo av en oxidtjocklek på 100 ^m. NRC anger att oxidtjockleksvärdet är medelvärdet i ett axiellt tvärsnitt i kapslingen, vilket betyder att lokalt betydligt större oxidtjockleksvärden kan existera utefter kapslingens omkrets utan att överskrida kriteriet på maximal oxidtjocklek. Vad gäller definitionen för maximalt tillåten vätehalt hos bränsleleverantören så är den något flytande. Vissa leverantörer nämner att denna halt hänför sig till medelvärdet för hela bränslestaven. Genom mekaniska tester av bestrålade material vid 300 C framgår att duktiliteten är långt under 1 % för stavar med flagande oxid och därmed kraftiga lokala hydridansamlingar. Medelvärdet för vätehalten i hela staven var säkerligen långt under 500 wtppm vid dessa tester. Det faktum att kapslingstemperaturen vid en effektramp kommer att överstiga 300 C med god marginal medför emellertid att kapslingsduktiliteten ökar. Således kan sägas att det är något oklart huruvida de av bränsleleverantörerna idag använda värdena på maximalt tillåten vätehalt och oxidtjocklek för en bränslestav som erhåller en töjning på 1 % vid en effektsstransient säkerställer frånvaro av bränslestavskada. Vad gäller PCI lyckades aldrig NRC identifiera konstruktionskriterier som eliminerade denna skademekanism. Problemet har dock lösts enligt NRC genom införandet av driftsrestriktioner samt liner för BWR bränsle. Genom att effektregleringen är mjukare i en PWR reaktor har ytterst få fall av PCI inträffat i denna reaktortyp. Baserat på ovanstående information kan de olika konstruktionskriterier vi använder oss av i Sverige, där specifika värden anges, rankas vad avser deras marginal mot bränslestavskada enligt nedan: IV

7 Tabell A: Sammanfattning av konstruktionskriteriernas marginal mot bränslestavskada Konstruktionskriterium Förhindrande av PCY-skador Maximal vätehalt och maximal oxidtjocklek Förhindrande av centrumkutssmältning Maximala spänningar Förhindrande av liftoff Maximal kryptöjning Maximal utmattningspåkänning Förhindrande av kollaps (elastisk, plastisk och kryp) Marginal mot bränslestavskada Liten utan liner 1, mycket stor med liner Liten 2 Liten (skademekansim - PCI) Mycket stor (skademekanism - smältning av kapsling) Stor Stor Stor Mycket stor Mycket stor 1 Genom införande av liner och driftsrestriktioner har dock denna skademekanism eliminerats 2 Marginalen mot bränslestavskada bedöms som liten vid enbart: a) lokal korrosion och väteupptag i samband med en effekttransient som medför en kapslingstöjning på maximalt 1 %, och, b) kapslingskorrosion i en olämplig vattenkemi.

8 Summary General Design Criteria 10, GDC 10, in the document Title 10-Chapter 1, Code of Federal Regulation Part 50 of Nuclear Regulatory Commission specifies that the fuel assembly including the fuel rod may not be damaged during normal operation and anticipated operational occurrences. No damaged, means that the fuel rods do not fail, that fuel rod and assembly dimensions remain within operational tolerances, and that functional capabilities are not reduced below those assumed in the safety analysis. This objective is given by GDC 10, and the design limits that are required to accomplish this objective are called Specified Acceptable Fuel Design Limits, SAFDLs. The SAFDLs are specified in Standard Review Plan, SRP, chapter 4.2. This report summarises and analyses published open data that are relevant for the below-specified SAFDLs. It also summarises the current view of NRC on the discussed SAFDLs as well as the margin towards fuel failure of the SAFDLs. The following SAFDLs are discussed herein: Avoidance of fuel centre melting Avoidance of liftoff Maximum cladding creep deformation Avoidance of cladding collapse Maximum fretting Maximum dimensional changes Maximum stresses Maximum fatigue stresses Maximum oxide thickness Maximum hydrogen content Avoidance of PCI - failures The results presented in the report are summarised in the following. According to NRC, the objective of chapter 4.2 in SRP was to identify the SAFDLs to eliminate the known failure mechanisms up to the middle of the 1970s. Thus, SRP does not take into account failure mechanisms that have first appeared after that time. The reason for not updating the SRP is that NRC believes that the fierce competition on the fuel market today will force the fuel vendors to design their fuel such that systematic fuel failures will not occur. Each fuel vendor has to design a robust fuel that will not fail to make it attractive to the utilities. Instead NRC is focusing its efforts to revise the fuel design criteria related to design basis accidents, DBA, and studies of VI

9 spent fuel behaviour during transport and dry storage. NRC believes this is necessary due to that the current DBA fuel design criteria are not relevant. NRC states that the maximum allowable linear heat generation rate, LHGR, of the fuel rod during normal operation to ensure that the fuel meets the LOCA design criteria is always lower than the LHGR during normal operation that will result in fuel centre melting during an anticipated operational occurrence. This means that the LOCA design criteria will ensure the fuel centre melting will not occur during an anticipated operational occurrence. The experiments reviewed in this report indicate that fuel failure will not occur due to melting of the cladding when it comes into contact with the molten fuel. Despite that 80 % of the fuel diameter was melted in one experiment and a significant portion of the cladding thickness experienced a phase transformation due to the heating from the contact with the molten fuel, the fuel cladding did not fail. Some of the tested rods did however fail but the failure mechanisms were either PCI or embrittlement of the cladding due to severe oxidation during dryout. In these tests no of the expected pressure pulses resulted from the contact of fuel fragments, from the failed fuel rods, with the coolant. According to NRC, is liftoff not related to the risk of getting fuel failures but to the Design Basis Accident, DBA, fuel design criteria and to the fuel cladding creep behaviour of spent fuel during dry storage. Liftoff results in more stored fuel heat due to higher fuel temperatures that will reduce LOCA margins and to increased risk of creep failures during storage due to the large rod overpressure. In the Halden research reactor study of liftoff "it was shown that very large rod overpressure could exist, resulting in only a moderate fuel temperature increase but without any tendency of thermal feedback that could rapidly result in fuel failure. NRC has no SAFDLs related to outward cladding creep. Some fuel vendors in Sweden are however, using a fuel design criterion of maximum 2,5 % outward equivalent creep deformation. Even if the inward creep deformation is taken into account, the current margins towards creep failure is large based upon cladding creep tests in research reactors. Cladding creep collapse is no threat today according to NRC due to the use of stable fuel and pre-pressurised fuel rods. The margin towards elastic/plastic collapse that is a potential risk of fresh fuel is very large since the fuel vendor has to assume that a large gap exists in the fuel column for this failure mechanism to occur. Such a gap could exist if, for instance, all the fuel pellets where not charged into the fuel rod. The current manufacturing and QA-methods make this situation highly unlikely. SRP states that the fuel vendor must design its fuel such that fretting failures between different fuel assembly components may not occur. It is also stated that the design must be such that fuel rod and assembly dimensions will remain within operational vii

10 tolerances, and that functional capabilities will not be reduced below those assumed in the safety analysis. Since NRC gives no specific design criteria values the margins towards fuel failures are not discussed herein. By fulfilling the stress criteria according to ASME pressure vessel code it is ensured that plastic deformation will not occur in any fuel assembly component due to a combination of stresses. The margin towards fuel failure is however large since the fuel vendor has to assume that the material is unirradiated. By neutron irradiation the material yield strength will increase by a factor of two-three already after one cycle of irradiation. This situation will dramatically increase the margin towards plastic deformation. But even if plastic deformation would occur in the unirradiated material, the material ductility and deformation hardening are sufficient to ensure that the component will not fail. According to SRP a specific design curve should be used to ensure that no fatigue failure would occur for any fuel assembly component. Fatigue data of irradiated Zircaloy indicate that design curve gives ample margins towards component failure. The oxide thickness may impact the cladding mechanical properties by thermal feedback that will increase the temperature that in turn will lower the material strength to such an extent that the cladding may fail. The maximum oxide thickness criteria 100 yun used today by NRC may, however, not exclude all thermal feedback corrosion failures. In most cases corrosion failures are related to a non-optimised water chemistry that occasionally has resulted in CRUD layers with poor thermal conductivity. Consequently, it may be possible that a CRUD layer may result in thermal feedback at an oxide thickness less than 100 \im. NRC has not given a specific maximum hydrogen content in the Zircaloy material. However, most fuel vendors are using a maximum hydrogen content of 500 wtppm. NRC states that the maximum allowable hydrogen content should be determined by the situation that the fuel cladding with an oxide thickness of 100 \im should withstand a 1 % elastic + plastic deformation during an anticipated operational occurrence without failing. NRC further states that the maximum oxide thickness is the average value along the cladding circumference, which means that a much higher value, may exist locally without exceeding the criterion. How the hydrogen content should be assessed is unclear, e.g., one fuel vendor states that the maximum hydrogen content of 500 wtppm is the average value along the whole fuel rod. Mechanical tests performed at 300 C indicate that the cladding ductility is much lower than 1 % for samples with oxide spalling resulting in hydride localisation to these spots in the cladding due to improved cooling. The average hydrogen content in such a rod was nevertheless believed to be much lower than 500 wtppm. The situation that the cladding temperature may significantly exceed 300 C during a power ramp may result in larger cladding ductility of samples with spalled oxide and heavily localised hydrides. Thus, it is uncertain if the criteria of maximum oxide thickness and viii

11 hydrogen content in the cladding material used today are sufficient to ensure that no fuel failure will occur during a power transient that will result in 1 % cladding deformation. Concerning PCI, NRC states that they never succeeded in identifying a fuel design criterion that would eliminate this failure mechanism. NRC believes however, that the problem has been solved by introduction of liner BWR fuel and operating restrictions of non-liner BWR fuel. Since the power regulation is smoother in a PWR reactor compared to a BWR reactor, very few PCI failures have occurred in the former reactor type. Based upon the above mentioned information, the different SAFDLs may be ranked according to their margin towards fuel failures, according to the table below: Table B: Table that summarises the margins of SAFDLs towards fuel failures SAFDLs Avoidance of PCI failures Maximum oxide thickness and hydrogen content Avoidance of fuel centre melting Maximum stresses Avoidance of liftoff Maximum fatigue stresses Maximum creep deformation Avoidance of collapse (elastic, plastic, creep) Margin towards fuel failure Small without liner 1, very large with liner Small 2 Small (failure mechanism - PCI) Very large (failure mechanism - melting of cladding) Large Large Very large Very large Very large 1 By introducing operation restrictions and liner this failure mechanism has been eliminated 2 The margin towards fuel failures is considered small only when: a) localised corrosion and hydriding occur in conjunction with a power transient resulting in a cladding deformation less than 1 % and, b) cladding corrosion in an unsuitable water chemistry. ix

12 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1 2 Konstruktionskriterier för kärnbränslestav och knippe Kärnbränslestav.." Förhindrande av centrumkutssmältning Beskrivningen av skademekanismen ,.2 Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet Förhindrande av liftoff Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet 12 ROPE-1 12 ROPE-II 15 Halden 17 Diskussion Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet Maximal kapslingskryptöjning Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet Förhindrande av kapslingskollaps Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet Kärnbränsleknippe Maximal nötning Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet A Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet Maximala dimensionsförändringar och säkerställande av mekanisk kompatibilitet Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP på knippenivå Konstruktionskriterium enligt SRP på stavnivå Bakgrund till konstruktionskriteriet Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet 44 x

13 2.2.3 Maximala spänningar Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet Maximal utmattningspåkänning Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet Maximal oxidtjocklek Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet A Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet Maximal vätehalt Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet Förhindrande av PC/-skador Beskrivningen av skademekanismen Konstruktionskriterium enligt SRP Bakgrund till konstruktionskriteriet Hur hanterar bränsleleverantören konstruktionskriteriet.97 3 Analys och diskussion Förhindrande av centrumkutssmältning Förhindrande av liftoff Maximal kryptöjning Förhindrande av kapslingskollaps Maximal nötning, maximala dimensionsförändringar och säkerställande av mekanisk kompatibilitet Maximala spänningar Maximal utmattningspåkänning Maximal oxidtjocklek Maximal vätehalt Förhindrande av PCI- skador Slutsatser Referenser 104 Appendix A, 10CFR50 and SRP 109 Title 10 - Chapter I Code of Federal Regulation Part Standard Review Plan, SRP. 110 xi

14 SRP kap. 4.2 s 111 Granskningsområde Ill Acceptabla kriterier. 112 Konstruktionskriterier 112 Skada på bränslesystemet 112 Bränslestavskada 113 Bränslets kylbarhet 116 Appendix B, Spänningsberäkningar i tjockväggiga rör 118 Appendix C, Säkerhetsmarginal mot kollaps 121 Appendix D, Von Mises och Trescas flythypoteser (Hearns 1981) 123 Appendix E, Spänningsberäkning enligt ASME normen (del III) 129 XII

15 1 Inledning För att säkerställa att kärnbränsleknippet 1, Fig. 1, beter sig på förväntat sätt under vissa betingelser finns ett antal konstruktionskriterier specificerade vilka bränsleleverantören beaktar vid konstruktionen. Konstruktionskriterierna kan indelas enligt följande beroende på betingelser: 1. Konstruktionskriterier för kärnbränsleknippet under normaldrijfoch förväntade driftsstörningar 3. Dessa konstruktionskriterier syftar till att uppfylla konstruktionsförutsättningen att uppkomsten av kärnbränsleskada förhindras. Med kärnbränsleskada menas i detta sammanhang inte bara en skada på kärnbränslestaven 4 som medför aktivitetsutsläpp utan även en geometrisk deformation eller en mekanisk skada på kärnbränsleknippet som gör knippet olämpligt för fortsatt drift. Exempel på detta är en skada på kärnbränsleknippet som förhindrar säker övervakning och kylning av härden. Vidare måste kärnbränsleknippet vara kompatibelt med sin omgivning vilket bl.a. innebär att styrstavar skall kunna skjutas in i härden. Om kärnbränslestaven eller kärnbränsleknippet inte längre uppfyller de konstruktionsförutsättningar som angivits i säkerhetsredovisningen betecknas detta även som en kärnbränsleskada. 2. Konstruktionskriterier för kärnbränsleknippet vid icke-förväntade driftsstörningar 5 samt konstruktionsstyrande haverier 6. Under dessa betingelser är konstruktionsförutsättningen att begränsande kärnbränsleskador tillåts men att kärnbränsleknippet måste förbli kylbart, vilket bl.a. innebär att urankutsen skall förbli intakt. En ytterligare konstruktionsförutsättning är att det skall det vara möjligt att skjuta in styrstavarna i härden. Det innebär bl.a. för det senare fallet att deformationerna hos kärnbränsleknippet ej få blir så stora att styrstavsinskjutning omöjliggörs. 3. Konstruktionskriterier för kärnbränsleknippet under övrig tid, dvs. vid transport och hantering av kärnbränsleknippet: 3.1. före dess bestrålning, vilket inbegriper transporten av kärnbränsleknippet till anläggningen. Konstruktionsförutsättningen är att kärnbränsleknippet skall 1 Kärnbränsleknippe: kärnbränslestavar ihopmonterade med spridare, topp- och bottenplatta. För kokarvattenreaktorer är kärnbränsleknippet inneslutet i ett höljerör (box). 2 Normaldrift: drift inom fastställda villkor och begränsningar som framgår av en anläggnings säkerhetstekniska driftförutsättningar. 3 Förväntade driftstörningar: störningar som kan inträffa under en anläggnings användningstid. 4 Kärnbränslestav: kärnbränsle inneslutet i en kapsling 5 Icke-förväntade driftstörningar: störningar som inte förväntas inträffa under en anläggnings användningstid. 6 Konstruktionsstyrande haveri: händelseförlopp i en kärnkraftsreaktor eller en forskningsreaktor som ligger till grund för konstruktionen av reaktorskyddssystemen. 1

16 vara mekaniskt kompatibelt med hanteringsutrustningar samt förvaringsställ i torrförrådet Inom anläggningen när denna ej är i drift, d.v.s. under reaktoravställningen. Konstruktionsförutsättningen är att kärnbränsleknippet skall vara mekanisk kompatibelt med hanteringsutrustningar och förvaringsställ i bassäng Efter det att kärnbränsleknippet är slututbränt, vilket inbegriper transporten av kärnbränsleknippet från anläggningen till centrallagret för använt bränsle, CLAB. Konstruktionsförutsättningen är att kärnbränsleknippet skall vara mekaniskt kompatibelt med hanteringsutrustningar, och förvaringsställ i CLAB. Andra viktiga konstruktionsförutsättningar för kärnbränsleknippet under övrig tid är att det skall vara möjligt att inspektera kärnbränsleknippet samt att kärnbränslestaven skall förbli tät så att aktivitet inte läcker ut. Topplatta Ledrör Spridarhållarstav Spridare Bottenspridare Bottenplatta Figur 1: En schematisk bild av ett PWR och BWR knippe (godkänd för publicering i denna rapport av ABB Atom).

17 Föreliggande litteraturgranskning syftar till att bedöma säkerhetsmarginalen för de viktigaste mekaniska konstruktionskriterierna för kärnbränsleknippet inkluderande kärnbränslestaven för normaldrift och förväntade driftsstörningar. Det innebär uppskattning av hur mycket marginal som finns mellan respektive konstruktionskriterium och det parametervärde som ger kärnbränsleskada, Fig. 2. Ett exempel på detta kan vara stavintemtrycket där konstruktionskriteriet är att liftoff ej får ske, men där de facto ett avsevärt högre stavinterntryck än detta krävs för att ge upphov till kärnbränsleskada. För att nå målet med detta projekt har de bakomliggande data för respektive konstruktionskriterium sammanfattats och analyserats i föreliggande rapport. De flesta konstruktionskriterier som idag används av kärnbränsleleverantörerna i Sverige har sitt ursprung i Standard Review Plan, SRP, som uttolkar det som står i den amerikanska lagstiftningen vad gäller licensiering för byggande och drivande av en kärnkraftsanläggning, Title 10-Chapter I, Code of Federal Regulation Part 50, 10CFR50. SRP reviderades kontinuerligt fram till 1981 för att ständigt vara aktuell. De konstruktionskriterier som specificeras i SRP är således resultatet av ett mångårigt arbete inom NRC 8. 7 Li/to/f innebär att stavintemtrycket är så pass mycket högre än systemtrycket att bränslekapslingen kryper utåt med högre hastighet än kutsen sväller. Det innebär att gapet mellan kuts och kapsling ökar vilket i sin tur ökar bränsletemperaturen p.g.a. gapets relativt sämre värmeledningsförmåga. Med ökande bränsletemperatur ökar fissionsgasfngörelsen vilket ökar stavintemtrycket ytterligare varvid gapet ökar, och bränsletemperaturen ökar ytterligare, dvs. en termisk återkoppling erhålles vilken snabbt kan leda till kärnbränsleskada. 8 Nuclear Regulatory Commission, NRC, är USAs myndighet för kärnkraftssäkerhet. 3

18 Konstruktionsparameter _..,,, r Bransleskada Undersökt säkerhetsmarginal Konstruktionskriterium Tid Figur 2: Schematisk skiss som visar den konservatism som finns mellan en godtycklig konstruktionskriterium och korresponderande konstruktionsparametervärde som medför kärnbränsle skada. Mer specifikt har följande konstruktionskriterier analyserats i föreliggande rapport vad gäller kärnbränslestaven: Förhindrande av centrumkutssmältning Förhindrande av liftoff Maximal kapslingskryptöjning Förhindrande av kollaps av bränslekapsling. Och vad gäller kärnbränsleknippet. Maximal nötning Maximala dimensionsförändringar och säkerställande av mekanisk kompatibilitet Maximala spänningar Maximal utmattningspåkänning Maximal oxidtjocklek Maximal vätehalt Förhindrande av PCf - skador. 9 PCI, pellet cladding interaction, innebär att kutsen genom sin termiska volymexpansion, vid en effektramp, resulterar i dragspänningar i bränslekapslingen och under inverkan av fissionsprodukten 4

19 Dispositionen i denna rapport är som följer. I kapitel två beskrivs för respektive konstruktionskriterium: Den verksamma skademekanismen Vad som sägs i SRP De bakomliggande data Hur bränsleleverantörerna hanterar uppfyllandet av denna. I kapitel tre analyseras samtliga presenterade data för att ge en kvalitativ uppskattning av den säkerhetsmarginal som finns för respektive konstruktionskriterium gentemot kärnbränsleskada. I kapitel 4 och 5 ges en sammanfattning respektive en referenslista. Den amerikanska lagstiftningen, 10CFR50, samt dess uttolkning, SRP, som är relevant för ovanstående specificerade konstruktionskriterier bifogas i appendix A. Appendix B, C, D och E beskriver, spänningsberäkningar för tjockväggiga rör, säkerhetsmarginalen mot kollaps enligt KTA 3103, von Mises och Trescas flythypoteser, respektive spänningsberäkning enligt ASME normen appendix III. jod orsakar jodinducerad spänningskorrosion. Härvid kommer en spricka att initieras vid kapslingens insida. Sprickan kommer att propagera genom kapslingens hela tjocklek varefter fissionsprodukter kommer ut i kylvattnet. 5

20 2 Konstruktionskriterier for kärnbränslestav och -knippe 2.1 Kärnbränslestav Förhindrande av centrumkutssmältning Beskrivning av skademekanismen Om temperaturen i kutsen blir för hög så kommer bränslesmältning att inträffa. Då temperaturen är högst i kutsens centrum inträffar smältning först där. Vid bränslesmältning fås en 10 % - ig volymexpansion (Lambert och Strain, 1994) vilket kan medföra två effekter som potentiellt kan leda till bränsle stav skada 10 : Smältan kan komma i kontakt med kapslingens insida och medföra att hela kapslingens tjocklek smälts bl.a. genom bildandet av ett lågsmältande eutektikum (detta scenario skulle således kunna ge bränslestav skada utan någon kapslingstöjning). Genom den stora volymexpansionen som fås vid smältning kan de resulterande dragspänningarna och töjningarna i kapslingen medföra att kapslingen brister. I båda dessa potentiella skadefall kan smält bränsle komma i kontakt med kylvattnet och härvid åstadkomma lokal förångning av detta. Sådan kontakt mellan hett bränsle och vatten kan medföra tryckpulser i primärsystemet Konstruktionskriterium enligt SRP Praxis har varit att antaga att bränslestavskada uppstår om centrumkutssmältning inträffar. Risken för centrumkutssmältning har då analyserats för den stav i härden med maximal Iinjärvärmebelastning, d.v.s. maximal temperatur. Vid denna analys måste hänsyn tagas till effekten av utbränning och kemisk sammansättning på bränslets smältpunkt. För normaldrift och förväntade driftsstörningar tillåts inte centrumkutssmältning. Vid dosberäkningarna efter konstruktionsstyrande haverier antas att bränslestavskada inträffar för samtliga stavar som erfarit centrumkutssmältning. Konstruktionskriteriumen att centrumkutssmältning ej får inträffa har etablerats för att förhindra att smält bränsle skulle kunna komma i kontakt med kapslingen. Antagandet att centrumkutssmältning ger bränslestavskada är konservativt. 10 Bränslestavskada definieras som att kärnbränslestaven inte längre är hermetiskt tät, vilket innebär att radioakiva fissionsprodukter frigörs till kylvattnet i reaktorn. 6

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Framställning av elektricitet

Framställning av elektricitet Framställning av elektricitet Fossileldade bränslen (kol, olja eller gas) Kärnbränsle (uran) Bilden visar två olika sätt att producera elektricitet. Den övre bilden med hjälp av fossileldade bränslen (kol,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan.

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1385067 Ärende Handläggare Patrik Sellin Er referens SSM2011-2426-81 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Saida Engström Godkänd av

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Kärnavfallsrådet Seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport Stockholm 24 mars 2015. Mätprogram för förslutna områden

Kärnavfallsrådet Seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport Stockholm 24 mars 2015. Mätprogram för förslutna områden Kärnavfallsrådet Seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport Stockholm 24 mars 2015 Mätprogram för förslutna områden Willis Forsling WiFo Kemikonsult Clas-Otto Wene Wenergy AB, Sweden Säkerhetsanalys Byggnorm

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB

Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB FOP:s Vårkonferens i Göteborg, april 2015 Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB Answers for energy. Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB Our goal is to ensure

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Degraderingsmekanismer vid bassänglagring och hajtering av utbränt kraftreaktorbränsle

Degraderingsmekanismer vid bassänglagring och hajtering av utbränt kraftreaktorbränsle IT3 68 r Degraderingsmekanismer vid bassänglagring och hajtering av utbränt kraftreaktorbränsle Gunnar Vesterlund Torsten Olsson ASEA-ATOM 1978-01 18 POSTADRESS: Kämbrin$t0$itoitvt l Féck. 102 40 Stockholm.

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw

Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw Ni 1.32 Cr 0.33 Fe 0.78 O 3 Ni 1.77 Cr 0.45 Fe 1.04 O 4. Aktuella framsteg inom karäktärisering

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Maximal snabbhet, minimal bredd

Maximal snabbhet, minimal bredd Maximal snabbhet, minimal bredd Dubbelstaplaren PDP 200 27/7 support worldwide network Double Stacker PDP Modell PDP 200 Lyfthöjd Lyftkapacitet Truckbredd Åkhastighet Standardutrustning Extrautrustning

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta Faktaserien utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 E-post: analys@ksu.se Internet: www.analys.se Faktaserien

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Bitr. Prof.

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Bitr. Prof. Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V Examinator: Bitr. Prof. Louise Olsson Louise Olsson (031-722 4390) kommer att besöka tentamenslokalen

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

------------ -------------------------------

------------ ------------------------------- TMHL09 2013-10-23.01 (Del I, teori; 1 p.) 1. En balk med kvadratiskt tvärsnitt är tillverkad genom att man limmat ihop två lika rektangulära profiler enligt fig. 2a. Balken belastas med axiell tryckkraft

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 2312/72 Inkom den 24 II 1972 Giltighetsdag den 24 II 1972 Ans. allmänt tillgänglig den 25 VIII 1973 Ans.

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer