SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack"

Transkript

1 SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och internbudget 2010 Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2009 (KS/2009:144) om preliminär budget för Kommunstyrelsen beslutade även om ändrad budgetprocess. Utgångspunkten inför budget 2010 är en än mer sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål och ekonomiska ramar för nämnderna. De fyra prioriterade målområdena ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg, kunskap och lärande med respektive inriktningsmål är uttryck för övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Inriktningsmålen anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och har sin utgångspunkt i visioner, policys och program. Inriktningsmålen kan vara antingen finansiella eller verksamhetsanknutna. I november ska kommunstyrelsen utarbeta en reviderad budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition samt den nya befolkningsprognosen. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat Verksamhetsplan och budget 2010 med utgångspunkt från kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens målsättning om att skapa en förskola och skola i toppklass och ovanstående riktlinjer. Det övergripande målet för barn- och utbildningsnämndens verksamhet i Solna är att skapa de bästa förutsättningarna för barns och elevers utveckling och lärande. Förvaltningens har som vision att alla barn och elever lyckas. Barn- och utbildningsnämnden har inför 2010 tilldelats en budgetram på 877,2 mkr netto. Detta är en ökning med 5,8 mkr (0,6 procent) jämfört med budget Kommunstyrelsen har i Budget 2010 bedömt att inflationstrycket är begränsat och att kostnadsutvecklingen är så låg att finansieringen av verksamheterna blir hanterbar med likvärdiga ramar från Barn- och utbildningsnämnden vars ram till största delen är volymbaserad har fått ramarna justerade med 50 procent av de volymökningar som befolkningsprognosen per april 2009 visade. Den senaste befolkningsprognosen från sep-

2 2 (34) tember 2009 visar på ytterligare fler barn i framförallt åldrarna 1-5 år. Antalet elever 6-15 år är ungefär lika många som prognosen i april medan antalet elever år minskar. Dessa volymförändringar är inte beaktade i ramarna. Ramarna har också utökats med vårdnadsbidraget på 1,5 mkr samt reducerats med 2 mkr för den engångssatsning på lärare och rektorer som genomfördes under Effekterna för Solna gymnasium av en gemensam programpeng och gymnasiereformen Gy 2011 kommer att utredas och analyseras under Förslag till internbudget, peng/ersättningsbelopp 2010 framgår av ärendet. Beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan, internbudget, peng/ ersättningsbelopp och övriga planer enligt förvaltningens förslag samt överlämnar detta till kommunstyrelsen. Cecilia Strömberg Annika Åström Mio Tysén Wester Förvaltningschef Chefscontroller Chef Resursenheten Birgitta Callenblad Petra Dahlström Birgitta Nenzén Förskolesamordnare Grundskolesamordnare Gymnasiesamordnare Janne Haack Chef nämndservice

3 3 (34) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 4 Övergripande vision och mål för Solna stad 5 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och internbudget FÖRSKOLA 8 GRUNDSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH SKOLBARNSOMSORG 12 GYMNASIESKOLA 17 SÄRSKOLA 21 ÖVRIG VERKSAMHET 22 RESURSENHETEN 22 CENTRAL FÖRVALTNING 23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS PLANER 24 INTERNKONTROLLPLAN 24 KONKURRENSUTSÄTTNINGSPLAN 24 Internbudget GEMENSAM VERKSAMHET 26 RESURSENHETEN 26 FÖRSKOLEVERKSAMHET 27 GRUNDSKOLEVERKSAMHET 30 GYMNASIEVERKSAMHET 32 SÄRSKOLA INKLUSIVE GYMNASIESÄRSKOLA 33 Bilagor - Internkontrollplan Konkurrensutsättningsplan Organisation, central förvaltning

4 4 (34) Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2009 (KS/2009:144) om preliminär budget för Kommunstyrelsen beslutade även om riktlinjer för en ändrad budgetprocess. Utgångspunkten inför budget 2010 är en än mer sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål och ekonomiska ramar för nämnderna. I november ska kommunstyrelsen utarbeta en reviderad budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition samt den nya befolkningsprognosen. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år. Respektive nämnd beslutar om fördelning mellan olika typer av kostnader och tar hänsyn till förväntade kostnadsökningar redan vid upprättandet av internbudgeten. I den mån som förändringar i förutsättningarna sker under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram i linje med det decentraliserade ekonomiska ansvar som gäller i staden. Ärendets beredning Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat Verksamhetsplan och budget 2010 med utgångspunkt från kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens målsättning om att skapa en förskola och skola i toppklass och kommunstyrelsens riktlinjer. Det övergripande målet för barn- och utbildningsnämndens verksamhet i Solna är att skapa de bästa förutsättningarna för barns och elevers utveckling och lärande. Förvaltningens har som vision att alla barn och elever lyckas. MBL-förhandlingarna inleddes den 29 september Chefsgruppen inom förvaltningen har informerats.

5 5 (34) Övergripande vision och mål för Solna stad Solna stads verksamhetsplan och budget 2010 (KS/2009:144) anger fyra prioriterade målområden och ett antal inriktningsmål. Syftet är att stadens verksamheter var för sig och gemensamt ska arbeta enhetligt mot stadens vision om: Det hållbara Solna en stad som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling! Visionen har preciserats i fyra prioriterade målområden, ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg samt kunskap och lärande. För varje målområde finns ett antal inriktningsmål, som uttrycker den inriktning för ett prioriterat område som staden ska sträva efter att uppnå. Inriktningsmål Ekonomisk tillväxt: Solna ska vara en stad, som kännetecknas av hög ekonomisk tillväxt. Det är genom en hög tillväxttakt som resurser skapas för att förbättra solnabornas levnadsstandard och utveckla samhällsservicen. Det är en nödvändig förutsättning för att kunna trygga ett fortsatt välstånd. Det ställer krav på Solna att vara en attraktiv stad för boende, företag och besökare. Solna ska kunna erbjuda goda boende- och livsmiljöer, som gör att dagens solnabor trivs och stannar kvar samt att nya solnabor lockas att bosätta sig i staden. Solna ska också kunna erbjuda företag goda förutsättningar att starta, etableras och växa. Solna ska vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning. Solna ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Livsmiljö: Solna ska vara en stad med en god livsmiljö strategiskt belägen mellan nationalstadsparken och storstaden. Solna ska bygga vidare på dessa kvaliteter och växa på ett ekologiskt hållbart och stadsmässigt sätt, som främjar en god miljö och hälsa. Den goda livsmiljön ska också skapa möjligheter för solnaborna att kombinera ett attraktivt boende med ett stimulerande arbete och en rik fritid. Solna ska kunna erbjuda en god samhällsservice av hög kvalitet och ett rikt kultur- och idrottsliv, som bidrar till att skapa trivsel och välbefinnande för solnaborna. Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god arbetsmiljö. Medarbetarna ska ges bästa möjliga förutsättningar för att kunna fullgöra stadens uppdrag gentemot solnaborna, stadens företag och besökare. Solna ska utvecklas på ett miljövänligt och stadsmässigt sätt, som främjar en god miljö och hälsa. Solnaborna ska ha ett rikt och varierande kultur- och idrottsliv. Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet. Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Trygghet och omsorg: Solna ska vara en trygg stad för alla. Oavsett tid på dygnet ska boende, verksamma och besökare känna sig säkra och trivas i Solna. Solnaborna ska ha goda möjligheter att forma sina liv efter egna förutsättningar och känna sig som en del i arbets- och samhällslivet. Det handlar om att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete. Det handlar också om att Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnaborna i livets alla skeden. Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Solna. Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete. Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande.

6 6 (34) Kunskap och lärande: Solna ska vara en stad som sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge barn och ungdomar goda kunskaper och skapa en god grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras och värderas högt. Det ska finnas ett brett utbud av utbildningar, som ger barn, ungdomar och vuxna bästa möjliga förutsättningar för vidareutbildning och arbete i livet. Det är viktigt att skapa många vägar in i arbetslivet för solnaborna och att trygga arbetsgivares behov av kunskap och kompetens. Solnas förskolor och skolor ska ge barn och ungdomar kunskap, som ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Solna ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.

7 7 (34) Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2010 Barn- och utbildningsnämndens ansvar för verksamheten regleras via det reglemente som kommunfullmäktige fastställt. I reglementet anger fullmäktige vilka skolformer som barn- och utbildningsnämnden har ansvar för. Med detta ansvar följer att verksamheten styrs av de nationella författningarna som reglerar utbildningsväsendet. De nationella författningarna är i huvudsak indelade i tvingande regler och målformuleringar. De tvingande författningarna finns framförallt i skollagen och skolformsförfattningarna. Målen återfinns främst i läroplaner och kursplaner. Förutom reglementet så styr kommunfullmäktige barn- och utbildningsnämndens verksamhet genom Solna stads skolplan och verksamhetsplan och budget. Barn- och utbildningsnämndens uppdrag verkställs av barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och utbildningsnämnden, utifrån ovan angina inriktningsmål ska utarbeta nämndspecifika mål och effektmål som är mätbara. Jämförelsemåtten för effektmålen kommer att inhämtas från betygs- och kursplanestatistik, attitydundersökning för elever och föräldrar, personalstatistik, attitydundersökning för personal samt andra nyckeltal och resultat.

8 8 (34) Förskola Solna stad erbjuder barn, som bor i kommunen, förskoleverksamhet från ett års ålder i form av förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg. När vårdnadshavaren har anmält behov av plats skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål vilket vanligen anses vara inom fyra månader. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns förskoleverksamhet för barn från 1 till 5 år i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg. Det finns också kompletterande verksamhet i form av tvåfamiljsystem och öppen förskola. I Solna finns också möjligheten för föräldrar att ansöka om vårdnadsbidrag när barnet är mellan ett och tre år. Många förskolor och familjedaghem i Solna drivs av kommunen men det finns också de som drivs av andra huvudmän, enskilda förskolor och enskilda familjedaghem/pedagogiska omsorger. Dessa finansieras av Solna stad för de barn som bor i Solna. Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärandet bildar en helhet. Ekonomisk tillväxt Inriktningsmål Solna ska ha förskolor som attraherar föräldrar och barn. Solnas föräldrar ska ha möjlighet att välja förskola. Solna ska ha förskolor som samarbetar med näringslivet i Solna. Solna ska ha förskolor som har en tydlig kvalitetsprofil. Effektmål - Andelen barn och föräldrar som är nöjda med sin förskola ska öka. - Solna ska erbjuda förskola inom fyra månader. - Alla enheter ska genomföra ett samarbete med näringslivet. - Solnas förskolor ska ha minst 50 % högskoleutbildade lärare. Aktiviteter under 2010 Utbyggnad av förskoleverksamhet Utbyggnaden av förskoleplatser fortsätter och minst 100 platser tillkommer under året. Totalt har ca 725 nya platser i förskoleverksamheten skapats Allmän förskola för 3-åringar Från och med 1 juli 2010 införs allmän förskola för 3-åringar, vilket kan innebära en marginell ökning av kostnader eftersom antalet inskrivna 3-åringar i förskolan redan idag är 85 % 1. Intäkterna från föräldraavgifterna beräknas minska eftersom 525 timmar per år ska vara avgiftsfria. Förvaltningen ska informera vårdnadshavare om reformen. Öka andelen högskoleutbildade lärare Rekryteringen av förskollärare har, trots brist i yrket och en kraftig utbyggnad, varit framgångsrik och stadens kommunala förskolor har den tredje högsta andelen högskoleutbildade lärare i Storstockholm, 49 % (2008). Stadens enskilda för- 1 Genomsnitt för var 92 % av 3-åringarna inskrivna

9 9 (34) skolor har en betydligt lägre andel, 35 % (2008), vilket drar ned stadens totala värde. Tillsynen av de enskilda förskolorna ska ha mer fokus på denna skillnad. Kompetensutveckling av barnskötare till förskollärare Under 2010 fortsätter Solna stad satsningen på barnskötare som vill utbilda sig till förskollärare. Just nu deltar 10 barnskötare i lärarutbildningen. Förvaltningen undersöker nu intresset för ytterligare ansökningar inför hösten Miljöarbete genom kreativ återanvändning tillsammans med det lokala näringslivet Under 2010 kommer samarbetet med de lokala företagarna öka när förskolorna startar en REMIDA (återvinningscentral). Företagens restprodukter kommer att användas som skapande material i förskolornas pedagogiska verksamhet för att stimulera barnens fantasi och kreativitet. Kvalitetsprofil för Solna stads förskolor Under 2010 kommer förvaltningen att utarbeta en kvalitetsprofil som grund för att nå den politiska ambitionen om en förskola i toppklass. Kriterierna i profilen tas bland annat utifrån nämndens effektmål. Livsmiljö Inriktningsmål Solnas förskolor ska arbeta tydligt med läroplanens intentioner angående miljöfrågor. Solnas förskolor ska ha en god tillgänglighet och kommunikation med barn och föräldrar. Solnas förskolor ska ha ett bra arbetsklimat. Medarbetarnas sjuktal ska minska. Effektmål - Alla barn i förskolan ska delta i miljöarbete. - Andelen föräldrar som använder förvaltningens e-tjänster ska öka. - Medarbetarenkätens värde på nöjdhet ska öka med minst tre procentenheter. - Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid ska minska minst en procentenhet. Aktiviteter under 2010 Miljönätverk Miljönätverket för förskolepersonal fortsätter i samarbete med Naturskolan under Nystartade förskolor kommer att stimuleras att medverka. Ökad tillgänglighet genom utökad e-tjänst E-tjänsten, välja förskola på webben, ska vidareutvecklas med en ny teknisk lösning som gör att även de kommunala förskolorna kan utnyttja tjänsten till fullo. Leverantören arbetar dessutom just nu på en lösning så att förvaltningen kan ge vårdnadshavaren automatisk information om erbjudande av plats via sms eller e- post. Samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen angående lokalfrågor I förvaltningens föräldraenkät, som genomfördes i början av 2009, framkom missnöje bland föräldrarna angående förskolans inomhusmiljö. Förvaltningen behöver därför samarbeta med stadsbyggnadsförvaltningen gällande lokalfrågor.

10 10 (34) När det gäller den expansiva utbyggnaden av förskoleplatser kommer förvaltningen vara aktiv i att föra ut barnperspektivet i samhällsplaneringen. Förskolornas kulturarbete tydliggörs Det kulturarbete som av tradition bedrivs i förskolan ska fördjupas och tydliggöras via utställningar och information på hemsidan. Ett bra exempel på tydlig marknadsföring och koppling till samhället i övrigt är EUROemotion. Kompetensutveckling för förskolechefer och arbetslagsledare Chefer och arbetslagsledare ska under 2010 få fortsatt utbildning i ledarskap och arbetsmiljöfrågor enligt stadens ledarutvecklingsprogram. Rektorsutbildning De förskolechefer som inte genomgått den statliga rektorsutbildningen ska under anmälas till utbildningen. Trygghet och omsorg Inriktningsmål Solnas barn ska vara trygga i förskolan. Solna ska ha förskolor där barnen trivs. Solnas barn och föräldrar ska vara nöjda med lokaler och utemiljöer. Effektmål - Andelen barn som är trygga i sin förskola ska öka. - Andelen barn som trivs i sin förskola ska öka. - Andelen barn och föräldrar som är nöjda med lokaler och utemiljöer ska öka. Aktiviteter under 2010 Värdegrundsarbetet inom förskolan Värdegrundsarbetet ska intensifieras och inriktas mot att skapa ett gott och enhetligt bemötande mellan personal och barn/föräldrar. Ny lagstiftning ska implementeras. Samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen angående en trygg och säker miljö Förvaltningen ska samarbeta med stadsbyggnadsförvaltningen för att skapa en trygg, säker och kreativ inne- och utemiljö på förskolorna. I samråd med stadens säkerhetssamordnare kommer kriterier att tas fram, som kan ligga till grund för en säkerhetscertifiering av Solnas förskolor. Kunskap och lärande Inriktningsmål Solnas förskolor ska samverka i pedagogisk verksamhet. Föräldrarna ska ha inflytande i planeringen av sitt barns utvecklingsplan och lärande och få tydlig information om detta. Effektmål - Alla barn i förskolan ska delta i alla moment i förskolans Brobygge. - Alla barn ska ha en tydlig individuell utvecklingsplan. Aktiviteter under 2010 Implementering av nya nationella reformer I en nära framtid kommer den nya skollagen och ny läroplan för förskolan. Förändringarna förväntas bli omfattande och kommer att kräva implementering

11 11 (34) bland all personal i förskolan för att ge den kvalitetshöjning som de syftar till. Detta innebär resurser i form av tid och kompetensutveckling. Modersmålsverksamhet i förskolan I samband med Skolverkets inspektion framkom att Solna inte arbetar med modersmål enligt förskolans läroplan, Lpfö-98. Under 2010 fortsätter förändringsarbetet tillsammans med modersmålsenheten så att alla barn i förskolan, med ett annat modersmål än svenska, får stöd och stimulans. Utökad användning av Skolportal och förbättrad IT-kompetens Förvaltningen har för avsikt att under 2011 införa den digitala lär- och kommunikationsplattformen, Skolportalen, även i Solnas förskolor. Detta digitala verktyg innebär ökade krav på pedagogens roll. För att öka användningsfrekvensen på de pedagogiska verktyg som finns behöver stora delar av stadens pedagoger kompetensutvecklas inom praktisk IT och mediekompetens. Stadens pedagoger och skolledare kommer att kompetensutvecklas med hjälp av examination i Skolverkets självstudieprogram, PIM (Praktisk IT och Mediekompetens) som finns på fem nivåer Med fem examinatorer kan Solna utbilda alla pedagoger till nivå 3 i PIM på två år. En examinator som arbetar på 20 % kan utbilda hundra personer per år. PIM kan ersätta annan kompetensutveckling i Office 2007 och syftet är att det ska vara en inköpsport till högre användningsfrekvens i Skolportalen. När föräldrar, med olika kunskapsnivåer inom IT och media, släpps in i Skolportalen behöver de mötas av en professionell nivå. Förskolelyftet en satsning på språk och matematik Statens satsning på förskolepersonal, Förskolelyftet, kommer att utveckla och stärka språkutvecklingen och den förberedande matematiken. Förskolelyftet startar i november 2009 och planering av tillgängliga kurser är känd till och med vårterminen Övriga planeringsförutsättningar är oklara varför kostnaden är svår att överblicka. Gemensam Individuell utvecklingsplan I förvaltningens Attitydundersökning, som genomfördes i början av 2009, framkom missnöje bland föräldrarna angående förskolans information om barnens utveckling och lärande. Under 2010 kommer förvaltningen utarbeta ett gemensamt dokument för individuell utvecklingsplan som underlag för föräldrasamtal med syfte att underlätta informationen och dialogen med föräldrarna. Kvalitetssäkring genom Brobygge För att säkerställa kvaliteten i förskolan och underlätta övergången till skolan för förskolebarnen ska förvaltningen kompetensutveckla personalen i hanteringen av Brobygge-materialet.

12 12 (34) Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Solna stad erbjuder plats i förskoleklassen från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess att barnet skall börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar om året. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande och ligga till grund för fortsatt skolgång. Solna stad erbjuder även plats i skolbarnsomsorg för de elever som går i skolan till och med tolv års ålder. Skolbarnsomsorgen tar emot eleverna under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov. Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder skolbarnsomsorg för elever mellan sex och nio år i form av fritidshem och familjedaghem. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder skolbarnsomsorg för elever mellan tio och tolv år i form av öppen fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Grundskolan har till uppgift att se till att elever som är mellan sju och sexton år utnyttjar sin rätt till utbildning inom det offentliga skolväsendet och därmed genomför sin skolplikt. Skolplikten får genomföras i grundskolan, särskolan eller specialskolan. Grundskolans uppgift är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhällslivet och som ska ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Ekonomisk tillväxt Inriktningsmål Solna ska ha skolor som attraherar elever och föräldrar. Solnas elever och föräldrar ska ha möjlighet att välja skola. Solna ska ha skolor som samarbetar med näringslivet i Solna. Solna ska ha skolor som har en tydlig kvalitetsprofil. Effektmål - Andelen elever och föräldrar som är nöjda med sin skola ska öka. - Andelen elever som fullgör gymnasieskolan inom 3 år ska öka. - Alla skolor ska genomföra ett samarbete med näringslivet. - Solnas skolor ska ha minst 80 % ämnesbehöriga lärare. Aktiviteter under 2010 Samordnat uppdrag inom studie- och yrkesvägledning En vanlig orsak att en elev genomgår gymnasieskolan under fyra års tid är att eleven börjar på ett gymnasieprogram som inte passar eleven. För att minska dessa avhopp kommer förvaltningen under 2010 samordna och precisera de insatser som görs av studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan. Samordna kontakter med näringslivet Barn- och utbildningsförvaltningen rekryterade under 2009 en kvalitetscontroller med uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor. Genom att skapa goda relationer och hålla kontakt med näringslivet i allmänhet och företagarna i Solna i synnerhet samt lägga upp förslag på samverkan mellan näringsliv och skola kommer samtliga enheter att kunna påbörja ett samarbete med näringslivet. God kompetens gällande näringslivsfrågor gör att samarbetet blir attraktivt från båda parter.

13 13 (34) Rekrytering av behöriga lärare i samtliga ämnen Solnas skolor har hög andel lärare med ämnesbehörighet. Även om en lärare är behörig har läraren inte alltid utbildning för årskursen eller i samtliga ämnen han eller hon undervisar i. Lärarnas kompetens och utbildning i ämnet är betydelsefulla faktorer för elevernas studieresultat och för att eleverna ska garanteras en likvärdig utbildning och rättsäkra betyg. Genom att ta fram riktlinjer för vad som gäller vid rekrytering av lärare och hur tjänsterna kan fördelas får eleverna i Solnas skolor en mer likvärdig utbildning. Kvalitetsprofil för Solna stads grundskolor Under 2010 kommer förvaltningen att utarbeta en kvalitetsprofil som grund för att nå den politiska ambitionen om en skola i toppklass. Kriterierna i profilen tas bland annat utifrån nämndens effektmål. Utbyggnad i stadsdelarna Frösunda och Järva Behovet av skolplatser i Solnas nordvästra stadsdelar ökar. Under 2010 kommer planeringen av Bagartorpsskolans om-/till- eller nybyggnad att slutföras i samråd med stadsledning och stadsbyggnadsförvaltning. Ökad konkurrens om elever Under 2010 ska förvaltningen ha beredskap för en utökad konkurrens om platserna i grundskolan. Två ansökningar från friskolor om etablering i Solna kan komma att beviljas av Skolinspektionen. Detta kan innebära att nuvarande grundskolor i Solna, på kort sikt, får ett vikande elevunderlag då det i dagsläget råder balans i antalet grundskoleplatser. För skolorna kan nyetableringar medföra ekonomiska svårigheter. Livsmiljö Inriktningsmål Solnas skolor ska ha en god tillgänglighet och kommunikation med elever och föräldrar. Solnas skolor ska ha ett bra arbetsklimat. Medarbetarnas sjuktal ska minska. Effektmål - Andelen elever och föräldrar som använder förvaltningens e-tjänster ska öka. - Medarbetarenkätens värde på nöjdhet ska öka med minst tre procentenheter. - Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid ska minska minst en procentenhet. Aktiviteter under 2010 Ökad tillgänglighet genom utökad e-tjänst Med utvecklade e-tjänster såsom elever och pedagogers utökade användning och vårdnadshavares inträde i Skolportalen erbjuds en ökad dialog och insyn i skolornas arbete. Genom att öppna upp för att elever och föräldrar kan välja skola/söka skolplats via webben ges förutsättningar för en högre servicenivå. Samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen angående lokalfrågor Det krävs flera parter för att driva arbetsmiljöarbetet framåt, samverkansklimat och en gemensam värdegrund är viktiga faktorer. Genom att barn- och utbildningsförvaltningen bidrar med kunskap för att öka förståelsen kan samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen förbättras. Genom att arbeta förebyggande i de

14 14 (34) viktiga aktiviteterna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsklimatet förbättras för samtliga. Grundskolornas kulturarbete tydliggörs Under läsåret 2009/2010 genomförs ett pilotprojekt på Bagartorpsskolan gällande ett kulturprogram för årskurserna 7-9. Projektet finansieras av kulturrådets satsning Skapande skola. Projektet ska utvärderas och ger stora möjligheter för samtliga skolor i Solna att synliggöra och tydliggöra sitt kulturarbete. Genom att fortsätta exponera sitt kulturarbete för allmänheten, t.ex. genom erfarenheterna från arbetet med projektet EUROemotions tydliggörs kulturen i Solnas skolor. Under 2010 kommer en skolbiblioteksplan att fastställas. Kompetensutveckling för personal i fritidshem Utbildningen Offensiva fritidshem ska slutföras under Därmed kommer all fritidshemspersonal ha genomgått utbildningen. Syftet är att stärka fritidshemmens inriktning och resultat. Utbildningen handlar om såväl innehåll som metoder. Dessutom ska fritidshemmens verksamhet och inriktning göras tydligare och mer kommunicerbar till omgivningen. Kompetensutveckling för chefer och arbetslagsledare Chefer och arbetslagsledare ska under 2010 få fortsatt utbildning i ledarskap och arbetsmiljöfrågor enligt stadens ledarutvecklingsprogram. Rektorsutbildning De rektorer och biträdande rektorer som inte genomgått den statliga rektorsutbildningen ska under påbörja utbildningen. Trygghet och omsorg Inriktningsmål Solnas elever ska känna sig trygga i skolan. Solna ska ha skolor där eleverna trivs. Solnas elever och föräldrar ska vara nöjda med lokaler och utemiljöer. Effektmål - Andelen elever som är trygga i sin skola ska öka. - Andelen elever som trivs i sin skola ska öka. - Andelen elever och föräldrar som är nöjda med lokaler och utemiljöer ska öka. Aktiviteter under 2010 Värdegrundsarbete inom grundskolan I och med förändrad lagstiftning från den 1 januari, 2009, som innebär att det ska göras en ny likabehandlingsplan varje år, kommer skolorna får stöd och råd hur en kartläggning kan göras. Stödet innefattar även hur ett målmedvetet arbete med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan genomföras. Den arbetsgrupp, bestående av representanter från socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen som bildats ska inför 2010 arbeta fram en gemensam handläggningsprocess och riktlinjer för att snabba, gemensamma och stödjande insatser ska kunna ges i arbetet mot grovt hot och våld. Rektorerna kommer att ta del av de utbildningsinsatser som finns inom området grövre våld i skolan.

15 15 (34) Under 2010 tar förvaltningen tillbaka ansvaret för och vidareutvecklingen av SET-arbetet (Social, emotionell träning). Inom värdegrundsarbetet kommer skolorna att dela med sig av sina egna kunskaper till varandra. Samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen gällande lokaler och utemiljö Stora insatser pågår för att förbättra den fysiska miljön i Solnas grundskolor. Det krävs flera parter för att driva arbetsmiljöarbetet framåt, samverkansklimat och en gemensam värdegrund är viktiga faktorer. Genom att barn- och utbildningsförvaltningen bidrar med kunskap för att öka förståelsen kan samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen förbättras. Förvaltningens attitydundersökning kommer att återkopplas till stadsbyggnadsförvaltningen och fungera som ett gemensamt diskussionsunderlag. Kunskap och lärande Inriktningsmål Alla elever ska ha kunskaper som ger förutsättningar för fortsatta studier eller arbete. Föräldrarna ska ha inflytande i planeringen av sitt barns utvecklingsplan och lärande och få tydlig information om detta. Effektmål - Meritvärdet ska öka i åk 9. - Behörighet till gymnasieskolans nationella program ska öka. - Andelen elever i årskurs 7 med god läsförståelse ska öka. - Alla elever ska nå målen i svenska, svenska som andraspråk och matematik i åk 3. - Alla elever ska nå målen i samtliga ämnen i åk 5 och åk 9. - Alla elever ska ha en tydlig individuell utvecklingsplan och skriftligt omdöme. Aktiviteter under 2010 Implementering av nya nationella reformer Under läsåret 2011/2012 beräknas ny läroplan, nya kursplaner samt en ny betygsskala och betyg från årskurs sex i grundskolan införas. En ny skollag kommer troligtvis att börja gälla från den 1 juli Detta är omfattande förändringar och för att reformerna ska kunna ge den kvalitetshöjning som de syftar till behöver skolhuvudmannen och rektorerna skapa tidig beredskap. Under 2009 har en informationsfas påbörjats och den övergår mer och mer till en implementeringsfas under Detta är ett arbete som sker med stöd från Skolverket. Förvaltningen beaktar skolornas praktiska möjligheter och resurser för att ta del av insatserna. Tid och resurser kommer att behöva frigöras för att ge en bra start för god implementering. Rapportering av Brobygge-resultat tidigareläggs Rapporteringen av elevernas måluppfyllelse tidigareläggs under läsåret för att rektor ska få större möjlighet att vidta åtgärder med syfte att höja kvaliteten i utbildningen och öka elevernas kunskaper. Kvalitetshöjningen ska även ske genom att uppdraget tydliggörs. Utökad användning av Skolportal och förbättrad IT-kompetens Pedagogerna i Solnas grundskolor har tillgång till en Skolportal och ett Skoldatatek sedan Digitala verktyg innebär ökade krav på pedagogens roll i dagens

16 16 (34) och framtidens skola. För att öka användningsfrekvensen på de pedagogiska verktyg som finns behöver stora delar av stadens pedagoger kompetensutvecklas inom praktisk IT och mediekompetens. Stadens pedagoger och skolledare kommer att kompetensutvecklas med hjälp av examination i Skolverkets självstudieprogram, PIM (Praktisk IT och Mediekompetens) som finns på fem nivåer. Med fem examinatorer kan Solna utbilda alla pedagoger till nivå 3 i PIM på två år. En examinator som arbetar på 20 % kan utbilda hundra pedagoger per år. PIM kan ersätta annan kompetensutveckling i Office 2007 och syftet är att det ska vara en inköpsport till högre användningsfrekvens av Skolportalen. När en pedagog examinerats på nivå 3-5 har man IT- och mediekompetens för att arbeta i ett modernt utrustat klassrum. En någorlunda van IT-användare når nivå 3 med fyrtio timmars studietid. Lärarlyftet Solna stad har fått fler högskolepoäng tilldelade under 2010 än tidigare år vilket gör att fler lärare kan delta i lärarlyftet. En ny kartläggning av kommunens behov och en mer riktad insats görs under Regeringen har aviserat att det kommer att vara möjligt för lärare att studera utomlands inom ramen för lärarlyftet. Sommarskola Sommarskola är en frivillig undervisning för elever under sommarlovet och erbjuds i första hand elever i årskurs 9 som inte har uppnått målen i svenska, engelska eller matematik. Genom det stadsbidrag som finns för sommarskola kan förvaltningen erbjuda stöd som efterfrågas av elever och föräldrar. Under 2010 kommer sommarskolan för grundskoleelever i Solna att anordnas på Skytteholmsskolan. Insatser för bättre läsförståelse Skolornas resultat över elevernas läsförståelse sammanställs varje läsår. Testerna visar att elevernas resultat sjunker mellan årskurs 4 och 7 och det är stor spridning mellan skolorna. Det har påbörjats ett utvecklingsarbete inom språk-, läsoch skrivutveckling där ett av målen är att eleverna ska förbättra sin läsförståelse. Arbetet leds av en specialpedagog/dyslexipedagog på Resursenheten. Under 2010 kommer aktiviteter riktas för att uppnå förbättrade resultat i årskurs 7. Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Under de senaste åren har skolorna arbetat för att utveckla den individuella utvecklingsplanen, IUP. Under läsåret 2008/2009 utökade staten kraven på IUP genom att tillföra krav på skriftliga omdömen om varje elevs kunskapsutveckling i alla ämnen. Under 2010 kommer en genomgång av de individuella utvecklingsplanernas funktion att genomföras som underlag för ytterligare förbättringar. Matematikinsatser Arbetet med att öka måluppfyllelsen i matematik fortsätter under 2010 genom utbildning och spridning av goda exempel, både vad det gäller organisation av och innehåll i undervisningen. Under våren genomförs en matematikdag för lärare. Lärare kommer gå utbildningar i matematik inom ramen för Lärarlyftet. Fridhemsskolan kommer att bjuda in stadens matematiklärare till workshops i sin matematikverkstad med inriktning på det laborativa arbetet.

17 17 (34) Gymnasieskola Gymnasieskolan ska innehålla utbildning på nationella program, utbildning på specialutformade program, som båda är avsedda att slutföras på tre läsår samt av individuella program. De nationella programmen siktar på elevens fortsatta utbildning på högskolenivå och yrkesförberedande. Ett specialutformat program ska också vara för fortsatt utbildning på högskolenivå eller för yrkesverksamhet men det kan utformas för en elev eller gemensamt för en grupp elever. Ett individuellt program skall först och främst förbereda eleven för studier på ett nationellt eller ett specialutformat program. Inom det individuella programmet finns basutbildning som ska ge behörighet till ett nationellt program och programinriktad (priv-sp), introduktions kurs (IVIK) för invandrare. I Solna finns en kommunal gymnasieskola och tre fristående gymnasieskolor. Solna Gymnasiums programutbud är följande; Program Inriktning/Specialutformat Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap, Juridik, Språk, Elitidrott, Asperger Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap, Medicin, Elitidrott Elprogrammet Elteknik, Datorteknik, Elitidrott Bas, Samhällsvetenskap, Asperger, Introduktionskurs för Individuella programmet invandrare Ekonomisk tillväxt Inriktningsmål Solna ska ha skolor som attraherar elever och föräldrar. Solnas elever ska ha möjlighet att välja skola. Solna ska ha skolor som samarbetar med näringslivet i Solna. Solna ska ha skolor som har en tydlig kvalitetsprofil. Effektmål - Andelen elever som är nöjda med sin skola ska öka. - Andelen elever som fullgör gymnasieskolan inom 3 år ska öka. - Alla skolor ska genomföra ett samarbete med näringslivet. - Solnas skolor ska ha minst 80 % ämnesbehöriga lärare. Aktiviteter under 2010 Medverkan i KSL:s uppföljningssystem för elevgenomströmning Inom Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, pågår ett arbete för att möjliggöra en kartläggning av varje enskild elevs prestation under sin tid i gymnasieskolan. På så vis blir det möjligt att utläsa hur väl en gymnasieskola lyckas med elevernas kunskapsprogression. Det blir också möjligt att använda viss data för jämförelser hur väl betygssättningen i årskurs 9 har genomförts i elevens grundskola i förhållande till betygskriterierna i grundskolans kursplaner. Under 2010 kommer förvaltningen delta i KSL:s arbete. Samarbete med näringsliv och andra samarbetspartners Inom Samhällsvetenskapsprogrammet är Solna Gymnasium är en certifierad skola för att driva utbildningen Diplomerad Gymnasieekonom. Utbildningens kvalitet säkerställs genom Stiftelsen Företagsam som i sin tur samarbetar med representanter för näringsliv och högskola. Diplomerad Gymnasieekonom innebär att eleven får en utbildning som möter marknadens krav, redan efter gymnasiet kan man börja jobba som ekonom. Samhällsvetenskapsprogrammet har också inriktningen Ung företagsamhet där man samverkar med företagare och

18 18 (34) inom Juridikinriktningen finns ett samarbete med Polishögskolan och Stockholms universitet. Naturvetenskapsprogrammet har samarbete med Karolinska institutet som kommer att vidareutvecklats under Under 2010 kommer Elprogrammet inrätta ett lokalt yrkesråd med syfte att ge bättre samarbete med näringslivet i Solna för att hitta arbetsplatser som tar emot lärlingar och praktikanter. Under 2010 kommer samarbetet med näringslivet intensifieras med ambitionen att knyta ytterligare minst tre företagare till skolan. Rekrytering av behöriga lärare i samtliga ämnen Solna gymnasium ska vara en attraktiv gymnasieskola som fler ungdomar söker till och där fler går ut med höga meritpoäng och med högskolebehörighet. Under 2010 ska riktlinjer utarbetas för rekrytering av lärare med avsikt att alla lärare är behöriga i de ämnen de undervisar. Livsmiljö Inriktningsmål Solnas skolor ska ha en god tillgänglighet och kommunikation med elever och föräldrar. Solnas skolor ska ha ett bra arbetsklimat. Medarbetarnas sjuktal ska minska. Effektmål - Andelen elever och föräldrar som använder förvaltningens e-tjänster ska öka. - Medarbetarenkätens värde på nöjdhet ska öka med minst tre procentenheter. - Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid ska minska minst en procentenhet. Aktiviteter under 2010 Ökad tillgänglighet genom utökad e-tjänst Under 2010 kommer en anpassning av webbinformationen och skolportalens successiva införande fortsätta. Elever och föräldrar ska ges tillgång till Skolportalen. Kompetensutveckling för chefer och arbetslagsledare Chefer och arbetslagsledare ska under 2010 få fortsatt utbildning i ledarskap och arbetsmiljöfrågor enligt stadens ledarutvecklingsprogram. Rektorsutbildning De rektorer och biträdande rektorer som inte genomgått den statliga rektorsutbildningen ska under påbörja utbildningen. Trygghet och omsorg Inriktningsmål Solnas elever ska känna sig trygga i skolan. Solna ska ha skolor där eleverna trivs. Solnas elever ska vara nöjda med lokaler och utemiljöer. Effektmål - Andelen elever som är trygga i sin skola ska öka. - Andelen elever som trivs i sin skola ska öka. - Andelen elever som är nöjda med lokaler och utemiljöer ska öka.

19 19 (34) Aktiviteter under 2010 Värdegrundsarbete inom gymnasieskolan I och med förändrad lagstiftning från den 1 januari, 2009, som innebär att det ska göras en ny likabehandlingsplan varje år kommer skolorna får stöd och råd i hur en kartläggning kan göras. Stödet innefattar även hur ett målmedvetet arbete med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan genomföras. Inom värdegrundsarbetet kommer det att ingå att skolorna delar med sig av sina egna kunskaper till varandra. Umbrella Solna stad har, enligt skollagen 2, ett uppföljningsansvar för de ungdomar mellan sexton och tjugo år som avslutat grundskolan men som inte genomför gymnasieskolan. Syftet är att kunna erbjuda ungdomarna en individuellt anpassad sysselsättning. Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen, kompetensförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen startat ett gemensamt projekt, Umbrella, vilket fortsätter under Arbetet ska bedrivas som projekt två år och syftet är att förhindra ungas utanförskap. Målet är att uppföljningsansvaret i Solna stad ska fungera på ett tillfredställande sätt och hjälpa alla ungdomar mellan år som varken studerar eller arbetar. Genom individuell kontakt och information om alternativa utbildningsvägar eller lärlings- och praktikplatser förhindrar man på så sätt ungas utanförskap genom meningsfull sysselsättning. Kunskap och lärande Inriktningsmål Alla elever ska ha kunskaper som ger förutsättningar för fortsatta studier eller arbete. Eleverna i gymnasieskolan ska ha inflytande i planeringen av sina studier. Effektmål - Alla elever i Solna Gymnasium ska nå 100 % examinationsgrad. - Alla elever ska ha en tydlig individuell studieplan. Aktiviteter under 2010 Implementering av nya nationella reformer Implementeringsarbetet av Gymnasiereformen 2011, har påbörjats under 2009, och fortsätter Detta kommer att innebära stora förändringar för Solna Gymnasium både ekonomiskt och organisatoriskt. Hur stora förändringarna blir är svårt att säga i nuläget. I februari 2010 ska det vara klart hur den nya gymnasieskolan ska se ut. Redan nu är det dock klart att de nationella programmen kommer att vara kvar men dagens specialutformade program kommer inte att finnas kvar. Under hösten 2009 har gymnasiet påbörjat sitt arbete med att anpassa sina kursplaner enligt direktiven i gymnasiereformen och till det nya betygssystemet. Detta arbete fortsätter under Styrningen av gymnasieskolan kommer att förändras genom den nya skollagen. Den statliga styrningen av verksamheten kommer att riktas tydligare mot rektor. Skolhuvudmannen kommer inte att ha lika framträdande roll som nu. 2 Skollagen 1 kap 18

20 20 (34) Gemensam prislista i Stockholms län Med anledning av den förändrade gymnasieskolan har länets kommuner, via Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, utarbetat ett förslag till gemensam prislista för den interkommunala ersättningen. Om beslut tas enligt förslaget, med programkostnad minus 5 % och inget tillägg för specialutformat program, kommer Solna Gymnasium att få ett betydande ekonomiskt underskott. IT-utbildning, PIM Personalens IT-utbildning kommer att intensifieras under Under denna period kommer personalen att genomgå utbildningen praktisk IT- och mediekompetens (PIM). Lärarlyftet Solna stad har fått fler högskolepoäng tilldelade under 2010 än tidigare år vilket gör att fler lärare kan delta i lärarlyftet. En ny kartläggning av kommunens behov och en mer riktad insats görs under Regeringen har aviserat att det kommer att vara möjligt för lärare att studera utomlands inom ramen för lärarlyftet. Individuell studieplan Under 2010 kommer en genomgång av de individuella studieplanernas funktion att genomföras som underlag för ytterligare förbättringar. Sommarskola Sommarskola är en frivillig undervisning för elever under sommarlovet och erbjuds elever i gymnasiet. Genom det stadsbidrag som finns för sommarskola kan förvaltningen erbjuda stöd som efterfrågas av elever och föräldrar. Under 2010 kommer sommarskola anordnas på Solna Gymnasium.

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen

VERKSAMHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen VERKSAMHETSPLAN 2011 Barn- och utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 4 Ärendets beredning 4 Inledning 4 Åtaganden och kvalitetsdeklarationer 6 Ekonomi 6 Volymer 8 Gemensam verksamhet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Gymnasium. Årsredovisning 2009

Gymnasium. Årsredovisning 2009 Gymnasium Årsredovisning 2009 2 Årets verksamhet Alla platser på de yrkesförberedande programmen fylldes 2009 trots ett generellt sett lägre söktryck på dessa program under 2009 jämfört med tidigare år.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2010 Verksamhetsbeskrivning Barnomsorg och skola är fr o m 1 augusti 2008 organiserade i sju rektorsområden som ansvarar för lärande för barn/ungdom 1-16 år. Inom Barn-

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-09 SID 1 (5) BUN/2015:691 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Nämndmål. Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa

Nämndmål. Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa Nämndmål Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa Målområde: Ekonomisk tillväxt KF:s inriktningsmål Nämndens

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer