TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERACOM Hål barhetsredovisning 2008"

Transkript

1 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008

2 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra produkter når dagligen miljoner människor. Koncernen består av Teracom AB, Boxer TV-Access AB och Comet Networks. Teracom AB äger och driver koncernens infrastruktur som utgörs av ett svenskt utsändningsnät för radio och tv, ett stamnät som sammanbinder de cirka 600 sändarstationerna samt ett särskilt nät för övervakning av driften. Radio- och tv-näten täcker cirka 99,8 procent av Sveriges hushåll. Teracom erbjuder också nättjänster för datakommunikation samt inplaceringar och service i koncernens master och byggnader. Boxer TV-Access AB sätter samman, marknadsför och Koncernens intäkts- och resultatutveckling Kiruna/Kirunavaara MSEK MSEK 500 Gällivare Pajala Arvidsjaur/Julträsk Älvsbyn Överkalix Kalix Storuman Tåsjö Sollefteå/Multrå Östersund/Brattåsen Skellefteå Lycksele/Knaften Vännäs/Granlundsberget Örnsköldsvik/Ås Intäkter Resultat efter skatt Ånge/Snöberg Sveg/Brickan Mora/Eldris Sundsvall/S Stadsberget Hudiksvall/Forsa Bollnäs Teracom har sänt radio i 87 år. I Sverige har Boxer betal-tv-abonnenter. Under 2008 förbrukade koncernen liter bränsle. Gävle/Skogmur Borlänge/Idkerberget Östhammar/Valö Uppsala/Vedyxa Sunne/Blåbärskullen Filipstad/Klockarhöjden Västerås/Lillhärad Karlstad/Sörmon Örebro/Lockhyttan Stockholm/Nacka Bäckefors Uddevalla/ Motala/Ervasteby Norrköping/Krokek Herrestad Skövde Trollhättan Jönköping/ Kisa Göteborg/ Bondberget Västervik/Fårhult Brudaremossen Borås/Dalsjöfors Nässjö Visby/Follingbo Finnveden Varberg/Grimeton Vislanda/Nydala Halmstad/Oskarström Emmaboda/Bälshult Helsingborg/Olympia Karlshamn Karlskrona/Vämö Malmö/Jägersro Hörby/Sallerup Teracoms rikstäckande nät av master och stationer.

3 säljer programpaket för främst marksänd digital-tv. Boxer tecknar avtal med programbolag vars kanaler ingår i programpaketen. Comet Networks, som bildades 1 januari 2009, och tog över Teracoms verksamhet inom bredband, erbjuder öppna bredbandsnät i form av både DSL-nät och fastighetsnät (LAN). Teracom AB som är moderbolaget i Teracom-koncernen ägs av svenska staten och har sitt huvudkontor i Sundby berg. De övriga bolagen i koncernen ägs till 100 procent av Teracom AB. Koncernen följer därmed de riktlinjer som gäller för statligt ägda bolag, samt svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Utförlig information om styrningen i koncernen finns i årsredovisningen. Viktiga händelser 2008 Teracom AB fortsatte nedmonteringen av analog sändarutrustning för att frigöra plats i stationsbyggnaderna. Elektronikskrotet togs om hand av en certifierad rikstäckande återvinningsentreprenör. Restmaterial från kretskort gick till svensk metallindustri där koppar och ädelmetaller utvanns. En organisationsöversyn resulterade i att antalet medarbetare i Teracom AB minskade med 60 personer, motsvarande 10 procent av den totala arbetsstyrkan. Personalavgångarna skedde genom både avtalspensionering och uppsägningar på grund av arbetsbrist. I februari utsåg Teracoms AB:s företagsledning en ansvarig person för samordningen av 2008 års hållbarhetsarbete och arbetet med att ta fram en separat hållbarhetsrapport. En koncerngemensam grupp för hållbarhetsarbetet bildades. I juni 2008 antogs en ny miljöpolicy för Teracom AB. Boxer inledde dialoger på temat hållbarhet med medarbetarna och en kontaktperson för medarbetarnas hållbarhetsrelaterade frågor utsågs. Teracom AB fortsatte arbetet med att utveckla kvinnliga chefer, bland annat genom mentorprogrammet Womentor. I december fastställdes den handlingsplan för hållbarhetsfrågor som tagits fram av den koncerngemensamma arbetsgruppen i samarbete med företagsledningarna hos Boxer och Teracom AB. Teracom AB fortsatte kulturdialogerna som bland annat handlade om bolagets värderingar. Arbetet mynnade ut i de tre ledorden: Pålitliga, Driftiga och Arbetsglädje. De värderingar som arbetats fram inom Boxer kan sammanfattas i orden Simplicity, Determination och We Care. Teracom AB:s medarbetare tränas regelbundet i att kunna upprätthålla verksamhet under svåra förhållanden och under 2008 genomfördes övningar i situationer med allvarliga personskador respektive mycket kraftiga driftstörningar. Alla nya chefer på Teracom AB gick en interaktiv arbetsmiljöutbildning och genomgick i anslutning till det ett skriftligt prov. Teracom AB förvärvade 30 procent av aktierna i Boxer TV-Access AB av riskkapitalbolaget 3i och genom köpet blev Teracom ensam ägare av bolaget. Teracom AB:s överklagan av PTS prisreglering i Länsrätten fick i januari 2009 ett negativt utfall. Nyckeltal Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, före och efter utspädning Avkastning på eget kapital Soliditet Antalet tillsvidareanställda vid årets utgång

4 Den roll som Teracom-koncernen spelar i samhället är en förutsättning för den politiska demokratin och en garant för att information når allmänheten vid allvarliga katastrofer. Crister Fritzson, koncernchef och vd Teracom-koncernen

5 Teracoms hållbarhetsredovisning Innehåll Redovisning enligt GRI:s riktlinjer Teracom-koncernen anser sig ha en lång historia som trygg, pålitlig och ansvarstagande partner och leverantör av samhällsnyttiga medietjänster. För att även i framtiden vara ett ansvarstagande och hållbart företag inleder Teracom nu ett systematiskt arbete med hållbarhetsfrågor som är viktiga för koncernen och de som berörs av verksamheten. Teracom-koncernens första hållbarhets redovisning beskriver detta arbete och de uppsatta målen. På sikt kommer en koncerngemensam strategi för hållbarhetsfrågor att tas fram. Teracom följer Global Reporting Initiatives (GRI G3) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Redovisningen omfattar räkenskapsåret 2008 och ligger på nivå C+ enligt GRI G3. Plustecknet visar att redovisningen har genomgått en extern översyn. Bestyrkanderapporten från den auktoriserade revisionsbyrån Ernst & Young finns på sidan Håll barhetsredovisningen kommer att pub liceras en gång per år tillsammans med koncernens årsredovisning. En tabell över den standardinformation och de resultatindikatorer som Teracom redovisar i enlighet med GRI G3 samt sidhänvisningar finns på sidan Hur insamlingen av informationen går till beskrivs i samband med respektive område och resultatindikator. Mer information om GRI, riktlinjer och indikatorer finns på Avgränsningar i redovisningen Redovisningen omfattar Teracom-koncernen. Under 2008 inleddes en internationalisering och dotterbolaget Boxer fick tillstånd som betal-tv-operatör i Danmark och Irland. Verksamheten i Irland, som ej inletts ännu, kommer att bedrivas i ett samriskbolag (joint venture), där Boxer har ett begränsat inflytande. Samriskbolaget drivs tillsammans med det irländska medieföretaget Communicorp. Den internationella verksamheten utgör mindre än 5 procent av omsättningen och hållbarhetsredovisningen fokuserar därför på den svenska verksamheten. Hållbarhet är dock en viktig aspekt i det strategiska arbetet med internationaliseringen. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet så snart som möjligt även ska omfatta verksamheterna på de nya marknader Teracom-koncernen etablerar sig på. Sedan den 1 januari 2009 förs koncernens bredbandsverksamhet över till det nya bolaget Teracom Bredband AB, som kommer att drivas under varumärket Comet Networks. Under 2008 var verksamheten en integrerad del av moderbolaget Teracom AB och som sådan en del av bolagets hållbarhetsarbete. Därför särredovisas inga uppgifter för Comet Networks i denna rapport. Kontakta oss Vi tar gärna emot frågor och synpunkter kring vårt hållbarhetsarbete. Kontakta oss via e-post, eller ring till Teracoms miljöchef Börje Karvonen, telefonnummer Koncernchefens kommentar 4 Teracom och hållbar utveckling 6 Våra intressenter 11 Organisation, styrning och vägledning inom hållbarhetsarbetet 13 Ansvar och utveckling ur ett SOCIALT perspektiv 19 Ansvar och utveckling ur ett MILjömässigt perspektiv 27 Ansvar och utveckling ur ett EKONOMISKT perspektiv 29 GRI G3-index 31 Bestyrkanderapport Förklaringar och definitioner Adresser T E R A C O M h å l l b a r h e t s r e d o v i s n i n g

6 2 Koncernchefens kommentar Vår verksamhet bidrar till ett öppet samhälle

7 Koncernchefens kommentar 3 Grunden för dagens Teracom-koncern finns i Boden där de första svenska rundradiosändningarna inleddes Sveriges Radios sändningar var under drygt 30 år ensamma om att vara nationella medier och programmen samlade miljoner svenskar framför radioapparaterna började vi bygga ut tv-nätet och tv blev det massmedium som verkligen förändrade samhället. Via Hylands hörna, Tiotusenkronorsfrågan, Tv-Nyheterna och Ingemar Stenmarks andraåk skapades en nationell gemenskap som i hög grad format vårt Sverige. I Radio- och TV-lagen talas om ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft och radio och tv spelar stor roll för vad vi vet och tycker om samhället. Vår uppgift är att se till att så många programbolag och program som möjligt kan nå sin publik och att så många människor som möjligt ska kunna ta del av programmen. Vår verksamhet bidrar till att fördjupa det allmänna samtalet, till att skapa gemensamma referensramar och till ett socialt hållbarare samhälle. Den roll som Teracom-koncernen spelar i samhället är en förutsättning för den politiska demokratin och en garant för att information når allmänheten vid allvarliga katastrofer. Den rollen är vi stolta över och genom vår affärsverksamhet bidrar vi till samhällsnytta. För Teracom-koncernen är samhällsengagemang en del av den operativa verksamheten. Men jag är övertygad om att hållbarhetsarbetet kan stärka oss än mer. Genom att vara transparanta och berätta om vårt arbete och våra mål kan det vara ett avgörande konkurrensmedel för oss. Medvetenheten om att vår värld står inför stora utmaningar ökar hos våra kunder, medarbetare, leverantörer och alla andra intressenter som påverkar får tillvaro. Vår miljö fortsätter att vara hotad genom nedsmutsning, överexploatering och hotande klimatförändringar. Vi har sociala och ekonomiska spänningar såväl inom länder som mellan länder och regioner. Allt detta berör människor och inget företag som vill vara relevant för sin omvärld kan annat än engagera sig. Vi har under året ägnat mycket tid och kraft åt att kartlägga och bedöma vilken påverkan på miljön och det sociala livet vi har och om vi gör rätt saker för att bidra till en bättre omvärld. Vi har även arbetat vidare med det sedan länge påbörjade arbetet inom miljöskydd och arbetsförhållanden. Jag ser det som att vi har en verksamhet som i grunden är bra för samhället. Nu har vi även en början till ett mer systematiskt arbetssätt så att vi framöver kan bli bättre i vårt hållbarhetsarbete. Under 2008 köpte Teracom de 30 procent av aktierna i Boxer som ägts av en tredje part och ambitionen nu är att i högre grad integrera de två företagen. Vi har under året kartlagt och tagit fram en plan för hur koncernen ska samordna sig och hur vi gemensamt kan jobba för att på smartast möjliga sätt bidra till mindre miljöpåverkan och mer samhällsnytta. Där det är motiverat ska vi ha gemensamma policyer och rutiner, där det inte finns någon sådan nytta ska bolagen renodla sina egna arbetssätt. Grunden för koncernens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) formuleras på ett utmärkt sätt i de tio principer som utgör FN:s Global Compact. Det är kring dessa universella principer som vi bygger vårt hållbarhetsarbete. Det är ett koncernövergripande beslut. Denna hållbarhetsrapport är den första vi gör i enlighet med den internationella GRI-standarden. Det är nu vi börjar vårt systematiska hållbarhetsarbete, så det blir inte den sista. En sund affärsverksamhet måste ske på ett hållbart sett och omvärlden måste kunna se vad vi gör. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom

8 4 Teracom och hållbar utveckling Lång historia skapar möjligheter inför framtiden Teracom-koncernen har ända sedan 1921 gjort det möjligt för Sveriges befolkning att ta emot radiosändningar. De första utsändningarna av tv började 1956 och genom åren har Teracom utifrån sin erfarenhet och expertis fortsatt att leverera pålitliga kommunikationstjänster. Erbjudandet utvecklas hela tiden och omfattar idag rikstäckande tjänster och en infrastruktur som klarar svåra påfrestningar som natur katastrofer och andra kriser. Infrastrukturen är en central del av det offentliga Sverige. Genom tjänsterna skapar både Teracom och Boxer förutsättningar för yttrandefriheten som är en grundläggande mänsklig rättighet. Enligt artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ska alla medborgare ha yttrandefrihet. I förklaringen finns också inskrivet att medborgare i ett land ska ha lika tillgång till public service samt fri och oberoende media, något som Teracom-koncernens bolag och tjänster möjliggör. Med Teracoms verksamhet följer samtidigt ansvaret att respektera dessa rättigheter på ett förtroendeingivande sätt. Även om Teracom AB har distribuerat kommunikationstjänster i över 80 år och arbetat länge med ansvarsfrågor som etik, mångfald, transparens och tillförlitlig distribution av radio och tv under såväl normala som svåra externa påfrestningar är det först 2008 som koncernen tagit ett samlat grepp om verksamhetens hållbarhetsaspekter. För att hållbarhetstänkandet ska få fotfäste i verksamheten måste frågorna integreras i rutiner och bli en naturlig del av det dagliga arbetet. I Teracom AB:s ledningssystem ingår idag kvalitet, miljö, säkerhet och kompetens som viktiga aspekter och som samtliga är en del av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) eller företags samhällsansvar. Boxer är ett betydligt yngre, och till antalet medarbetare mindre, bolag och hållbarhetsfrågorna har inte tydliggjorts i samma utsträckning som hos Teracom AB. I likhet med Comet Networks kommer Boxer under de närmaste åren att arbeta med att tydliggöra verksamhetens viktigaste hållbarhetsaspekter. Fram till idag har många av våra intressenter inte ställt krav på operatörernas miljömässiga och samhälleliga ansvarstagande. I ntresset ökar dock snabbt och hållbarhetskrav ställs i allt större utsträckning i samarbetsavtalen mellan olika aktörer. Teracom-kon- cernens ägare, svenska staten representerad av Näringsdepartementet, har dessutom krävt ett mer omfattande hållbarhetsarbete som ett svar på en generellt ökad medvetenhet om ansvars- och hållbarhetsfrågorna i samhället. Hållbarhet för Teracom-koncernen Teracom-koncernens ägare, men även andra intressenter, förväntar sig att verksamheten bedrivs på ett ansvarstagande och pålitligt sätt, som säkerställer en fortsatt god ekonomisk utveckling och inte står i strid med ett långsiktig hållbart samhälle. En god kännedom om verksamhetens hållbarhetsaspekter bidrar till att öka Teracom-koncernens attraktionskraft som affärspartner och arbetsgivare samt gentemot andra intressenter som berörs av verksamheten. Denna kännedom är också viktig för den långsiktiga affärsutvecklingen och hanteringen av riskfaktorer inom och utanför koncernen. Mediemarknaden förändras snabbt och medarbetarnas kompetens, erfarenhet och engagemang är helt avgörande för Teracoms framtida utveckling. Hur medarbetarna agerar gentemot kunder, leverantörer och samarbetspartners påverkar i hög grad koncernens konkurrenskraft som medieoperatör. Att säkerställa en stimulerande, samverkande och säker arbetsmiljö i en verksamhet som bedrivs med hög kvalitet och affärsmässighet hör därmed till koncernens viktigaste ansvarsområden. Teracom-koncernens verksamhet har en relativt liten direkt miljöpåverkan och ambitionen är att göra den ännu mindre. Prioriterade områden i Teracom-koncernens hållbarhetsarbete Under 2008 arbetade en koncerngemensam arbetsgrupp tillsammans med företagsledningarna och Teracoms styrelse för att identifiera vilka hållbarhetsområden koncernen prioriterar högst och vilka mål som ska knytas till dessa på ett och fem års sikt. De prioriterade områdena är kopplade till koncernens affärsstrategier. I prioriteringsarbetet ingick en bedömning av vilka områden koncernen har störst möjligheter att påverka omvärlden, på ett positivt sätt, samt minska den negativa inverka på densamma.

9 Teracom och hållbar utveckling 5 Prioriterade områden Samhälle Miljö Område Exempel Område Exempel Driftsäkerhet Leverantörskontroll viktigt meddelande till allmänheten avbrottsstatistik Elektronikavfall Energiförbrukning demontering och återvinning av sändarutrustning begränsning av verksamhetens elförbrukning Arbetsmiljö sjukfrånvaro incidenter utbildningar Ekonomi Område Exempel Personal Mångfald utbildning inklusive hållbarhet, kompetensutveckling, chef-medarbetarsamtal lönestatistik vart tredje år Prisreglering Totalt genererade ekonomiska värden Skydd mot korruption Kundnöjdhet Handlingsplan Genomföra intern utbildning om hållbarhet och Global Compact på Teracom AB Genomföra intressentdialoger med ägaren och medarbetare på Teracom AB, samt slutföra påbörjade intressentdialoger bland Boxers medarbetare Prioritera de viktigaste hållbarhetsområdena kopplat till koncernens internationella expansion Ta fram en ny resepolicy, vilken inkluderar hållbarhetsaspekter Genomföra leverantörsbedömning på enkätnivå Genomföra intressentdialoger med prioriterade kunder och leverantörer, samt genomföra dialoger med de som själva vill föra en diskussion med oss Genomföra intern utbildning om hållbarhet och Global Compact på Comet Networks Genomföra intressentdialoger med medarbetare på Comet Networks 2013 Ta fram och ha implementerat en gemensam koncernstrategi för hållbarhetsfrågor som gäller alla koncernens bolag

10

11 Våra intressenter 7 Verksamhet med många intressenter I stort sett alla hushåll i Sverige tar på något sätt del av Teracomkoncernens tjänster. Tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer, samarbetspartners, media, myndigheter/departement och ägare hör allmänheten till de viktigaste intressenterna. Dessa grupper bidrar och påverkar på olika sätt koncernens verksamhet. Med flertalet av dessa intressentgrupper sker ett kontinuerligt informationsutbyte kring bolagens verksamhet, tjänster och framtida utveckling. Även om det tidigare inte har förts strukturerade diskussioner gällande ansvars- och hållbarhetsfrågor med alla grupper, är hållbarhet en av de frågeställningar Teracom-koncernen arbetar med och tar upp i samtalen. Ett strukturerat hållbarhetsarbete börjar i den egna organisationen och därför kommer medarbetarna att engageras i dialoger om dessa frågor under Liknande dialoger kommer även att föras med ägaren. Den interna dialogen pågår Under 2008 gav koncernens arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor och företagsledningarna på Boxer och Teracom AB, samt andra nyckelpersoner inom bolagen, sin syn på inriktningen för det kommande hållbarhetsarbetet. Dessa personer har också utbildats inom området. Aktiviteterna ledde fram till en handlingsplan för de kommande åren. Boxer inledde dialoger med medarbetarna. Principerna för hållbarhetsarbetet och arbetet med en GRI G3-baserad hållbarhetsredovisning presenterades vid avdelningsmöten och ledde till ett öppet samtal om hur bolaget kan och bör arbeta med hållbarhetsfrågor. En kontaktperson utsågs för medarbetarnas idéer och frågor på hållbarhetsområdet. Boxer har också genomfört en process där företagets värderingar förnyades. Värderingarna blir en av grunderna för det kommande CSR-arbetet. Arbetet har både en Boxer-dimension och lutar sig mot och integreras med, koncernens. Värderingarna som chefer och medarbetare arbetade fram i ett antal interna konferenser är: Simplicity företaget ska alltid erbjuda enkla lösningar, enkla att förstå och enkla att använda. Det finns ett stort värde både kommersiellt och socialt i att tjänsterna på ett enkelt sätt kan användas av alla. För att spara resurser strävar också bolaget efter att interna processer ska vara enkla. Determination det ska vara snabba avslut i interna projekt och medarbetarna ska veta att de har förtroendet att ta beslut. Denna värdering strävar efter en resurseffektiv verksamhet där det interna arbetet ska präglas av att medarbetarna känner att deras arbete snabbt leder till resultat. Erfarenheten visar att exempelvis stress i arbetet är starkt relaterat till långdragna och oklara processer. We Care Boxer bryr sig om samhället i stort, om vår miljö och om att arbetsplatsen ska vara utvecklande och stimulerande för medarbetarna. Boxer ska också se till att alla tv-tittare, kunder såväl som icke-kunder, ska få den bästa tänkbara tjänsten. Under 2007 och 2008 genomförde Teracom AB kulturdialoger som omfattade alla medarbetare inom bolaget. En stor del handlade om värderingar och hade tydlig koppling till hållbarhetsfrågor. Kulturdialogerna ledde till att Teracoms dåvarande kärnvärden ersattes med nya ledord. Förankringen bland medarbetarna är viktig för att det dagliga arbetet ska präglas av långsiktigt ansvarstagande. Dialogerna gav även företagsledning och andra chefer ett underlag för deras prioriteringar och planeringsarbeten. Ambitionen med samtalen var också att minska avstånden mellan avdelningar och medarbetare och på så vis bidra till ökad samverkan och förståelse. Under 2009 fortsätter arbetet med att implementera ledorden: Pålitliga, Driftiga och Arbetsglädje Mer nöjda kunder i koncernen Teracom AB erbjuder högkvalitativa utsändningar av tv och radio som täcker i stort sett hela Sverige och är på så vis en viktig del av det offentliga samtalet. Koncernen bidrar till att öka tv-mediets tillgänglighet och utbud. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för olika grupper och individer att göra sina röster hörda och inte minst om möjligheterna att informera sig. Ett större urval av tv-kanaler ökar möjligheterna för en demokratisk opinionsbildning. Under året blev Teracoms bredbandsnät certifierade av Svenska StadsnätsFöreningen, SSnF. Certifieringen, Säker Kund Anslutning SKA, innebär att slutkunderna ska kunna vara trygga i att bredbandsnätet som de ansluter sig till är säkert. Det innebär att nätet skyddas från avlyssning och intrång från andra användare som tillhör samma nät.

12 8 Våra intressenter Teracoms intressenter Allmänheten Kundtjänst, webb Ägare Löpande dialog, rapportering Kunder Löpande dialog, kundundersökningar seminarier Myndigheter/ departement Löpande dialog, remissvar Teracomkoncernen Medarbetare Medarbetarsamtal, undersökningar Illustrationen visar de intressenter som enligt Teracoms bedömning påverkas väsentligt av koncernens aktiviteter, produkter och tjänster, och vars handlingar kan påverka möjligheterna att genomföra strategier och nå uppsatta mål. Media Kontakten ska präglas av saklighet, tillgänglighet, relevans och ärlighet Samarbetspartners Löpande dialog Leverantörer Inköpspolicy, löpande utvärdering

13 Våra intressenter 9 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har för första gången genomfört studien Digital-TV, där de analyserat hur svenska digital-tv-kunder upplever sina leverantörer. Analysen visar att jämfört med andra branscher så är skillnaden mellan digital-tv-leverantörerna liten. I SKI mäts och analyseras ett stort antal aspekter på kundrelationen till digital-tv-leverantören. Skillnaden mellan den bästa och sämsta digital-tv-leverantören i kundernas ögon är särskilt stor vad avser image, och upplevd servicekvalitet. Högst betyg av sina kunder får Telia och Boxer (skillnaden mellan dessa två är inte statistisk säkerställd) och därefter följer en grupp bestående av ViaSat och Canal Digital. ComHem får lägst betyg av de särredovisade leverantörerna. För att få fler nöjda och lojala kunder genomför både Teracom AB och Boxer kundundersökningar löpande. Undersökningarna ger en bild av hur kunderna uppfattar bolagen och vilka frågor som bör prioriteras framöver. Resultaten från kundundersökningarna visar att Boxers och Teracoms kunder har blivit nöjdare. Förutom kundundersökningar har Boxer en kundtjänst dit kunderna kan ringa för att få svar på frågor. Även om Teracoms kunder är medie- och programbolag vill bolaget erbjuda hushåll som tittar på tv via marknätet, men inte är kunder hos Boxer, en möjlighet att få information och svar på sina frågor. Teracom har därför en kundtjänst dit privatpersoner kan ringa för frågor om radio och tv och få konkret hjälp med inställningar och tips på utrustning. Kundernas syn på Teracom Teracom AB har cirka 500 kunder. De största av dessa är programbolag och operatörer som vill nå ut med sina radio- och tv-program till svenska hushåll. En annan kundkategori är operatörer som använder Teracoms infrastruktur för inplacering av egen utrustning. En del av dessa kunder köper även servicetjänster. Sveriges Radio och Sveriges Television har som public service-bolag ansvar för att kunna nå ut med information i samhället med så kallat viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i händelse av kris. Det är därmed mycket viktigt att de känner förtroende för Teracom som en stabil leverantör av pålitliga kommunikationslösningar. Andra kunder är fastighets- och stadsnätsägare samt tjänstleve Bra att Teracom gör kundundersökningar. Det signalerar att de bryr sig och det är få i branschen som gör liknande saker. Ökad nöjdhet hos Teracoms kunder 2006 Citat från Teracoms kundundersökning 2007 Fakta om Teracoms undersökning: 2008 Antal respondenter: 116 stycken. Genomförande: Årligen, resultaten som presenteras baseras på undersökningen som genomfördes i februari Metod: Webbaserad enkät, djupintervjuer samt telefon uppföljning med ett urval av kunderna.

14 10 Våra intressenter rantörer inom bredbandområdet som vill nå ut till sina kunder via koncernens öppna bredbandsnät. Teracom Nöjd Kund Index (NKI) har ökat de senaste två åren från ett indexvärde på 62 i 2006 års undersökning till 66 i undersökningen års undersökning visar på både styrkor och områden med förbättringspotential. Positivt är att kunderna upplever Teracom som mer kundorienterat, samt att produkter och tjänster håller hög kvalitet. Eftersom flertalet kundkontakter sker genom personliga möten är det ett gott betyg att de kundansvariga upplevs som professionella, lyhörda, drivna, flexibla och intresserade. Till områdena med förbättringspotential hör snabbare stöd för kunder som vill utveckla sina affärer, bland annat genom att visa de nya tjänster och lösningar som finns inom Teracom-koncernen. De har gått från att vara en statlig koloss till att vara mer smidiga och kundorienterade Citat från Teracoms kundundersökning Kundernas syn på Boxer Boxer har cirka kunder i Sverige. Grunden för verksamheten är tv-kanalerna och programpaketen. I ett attraktivt programpaket kompletterar kanalerna varandra så att paketet som helhet tilltalar så många som möjligt. Boxers verksamhet bidrar till att öka tillgängligheten till fri och oberoende media och ökar prispressen på den svenska betal-tv-marknaden. Boxers NöjdKundIndex (NKI) ökade till 67 under 2008 från 64 i den första undersökningen som genomfördes Index ökade inom samtliga prioriterade områden. Kunderna tycker till exempel att Boxer är en enkel och pålitlig leverantör med ett attraktivt kanalutbud. Sändningskvaliteten upplevs som god och om fel uppstår tycker kunderna att de får ett bra bemötande av företagets kundtjänst. Kundundersökningen visar också viktiga områden att förbättra framöver. Dessa är: Uppmärksamma kunderna på den service de får för att förbättra upplevd prisnöjdhet och servicegrad Förbättra image avseende teknisk kvalitet Förbättra mottagningskvaliteten Öka graden av avhjälpta fel Förbättra upplevd kvalitet i paketeringen av kanaler Ökad nöjdhet hos Boxers kunder Fakta om Boxers undersökning: 2008 Antal respondenter: stycken. Genomförande: 2 gånger per år, resultaten som presenteras baseras på undersökningen som genomfördes under våren Metod: telefonintervjuer där ca 40 frågor ställs vilka vägs samman till sju variabler som analyseras.

15 Organisation, styrning och vägledning inom hållbarhetsarbetet 11 Organisation, styrning och vägledning inom hållbarhetsarbetet Hållbarhetsarbetet under 2008, samt arbetet med att ta fram en separat hållbarhetsrapport enligt GRI G3, initierades av Teracoms styrelse. Under årets första hälft bildade Teracom AB och Boxer varsin arbetsgrupp som efter sommaren sammanfogades till en koncerngemensam arbetsgrupp. Beslut om prioriterade hållbarhetsfrågor och indikatorer har fattats av företagsledningen. Styrelsens revisionsutskott har löpande fått information om det inledda hållbarhetsarbetet. I december 2008 fastställdes koncernens handlingsplan för hållbarhetsarbetet. Även Teracom-koncernens ägare, svenska staten, ger vägledning kring hållbarhetsarbetet genom Nya riktlinjer för extern rapportering dec Att arbetet bedrivs i linje med förväntningarna på de statligt ägda bolagen följs dels upp vid årsstämman, dels genom den representant som ägaren har i styrelsen. Fokus på kärnaffären Sedan den 1 januari 2009 har samarbetet inom koncernen intensifierats. Det innebär att Teracom AB, Boxer TV-Access AB samt det nybildade Comet Networks drivs med koncernöver gripande samordning. Bredbandsverksamheten, som tidigare har varit en del av Teracom AB, flyttas under första kvartalet 2009 successivt över till Comet Networks. Den 19 november 2008 köpte Teracom resterande 30 procent av aktierna i Boxer TV-Access AB, vilket innebär att samtliga tre koncernbolag är helägda. Verksamheterna inom Teracom AB och Boxer har tidigare till stora delar varit skilda från varandra. Framöver kommer bolagen inom Teracom-koncernen att arbeta med gemensamma övergripande strategier. Som en följd av den tidigare organisationen har även arbetet med ansvars- och hållbarhetsfrågor varit anpassat till respektive bolag, vilket framgår av redovisningen av 2008 års hållbarhetsarbete. Den nya koncernstrukturen skapar möjligheter att framöver samordna de gemensamma hållbarhetsfrågorna, vilket ingår i den beslutade handlingsplanen för hållbarhetsarbetet. Målet är att samordningen ska vara fullt genomförd senast vid utgången av Som en del i att fokusera på koncernens kärnaffärer har Teracom AB valt att lägga följande tjänster på externa leverantörer: kundtjänst för privatpersoner löneadministration kontorsdrift och lokalvård it-helpdesk Boxer har valt att lägga följande tjänster på externa leverantörer: kundservice löneadministration reception/växel/vaktmästeri/lokalvård it-helpdesk Mer information om Teracom-koncernens styrning finns i bolagsstyrningsrapporten som ingår i årsredovisningsdokumentet för 2008 samt på webbplatsen Koncernens värdegrund Som framgår av tidigare årsredovisningar bedriver Teracom AB ett omfattande arbete inom områdena arbetsmiljö, arbetsförhållanden och miljöskydd. Införandet av ett bredare hållbarhetsperspektiv under 2008 medför behov av att tydliggöra ansvarsfrågor gentemot leverantörer och deras leverantörskedja samt Teracoms påverkan på kunder och privatpersoner. Teracomkoden är ett ramverk som sammanfattar hur medarbetarna förväntas använda och efterleva riktlinjer, regler och rutiner, vilka i sin tur vilar på de övergripande styrdokument som slagits fast av Teracoms styrelse. Koncernens etikpolicy ger stöd och vägledning till ledning och medarbetare. Den ska säkerställa att Teracom-koncernen: Är en pålitlig affärspartner Erbjuder ett samverkande arbetsklimat Har ansvarstagande medarbetare Är en attraktiv arbetsgivare

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen HÅLLBARHETSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernens verksamhet startade redan 1921 i samband med de första radiosändningarna i Sverige. Sedan dess har verksamheten

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Inköpspolicy Miljöledningssystemet

Inköpspolicy Miljöledningssystemet Utgivare: Joachim Lundberg Publiceringsdatum: 2016-02-03 Senast sparat: 2016-02-03 14:58 : Version: 1.0 Dokumentstatus: Godkänd SE-118 60 Stockholm, Sweden, Telefon: +46 (0)8 51 90 90 00 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer