TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERACOM Hål barhetsredovisning 2008"

Transkript

1 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008

2 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra produkter når dagligen miljoner människor. Koncernen består av Teracom AB, Boxer TV-Access AB och Comet Networks. Teracom AB äger och driver koncernens infrastruktur som utgörs av ett svenskt utsändningsnät för radio och tv, ett stamnät som sammanbinder de cirka 600 sändarstationerna samt ett särskilt nät för övervakning av driften. Radio- och tv-näten täcker cirka 99,8 procent av Sveriges hushåll. Teracom erbjuder också nättjänster för datakommunikation samt inplaceringar och service i koncernens master och byggnader. Boxer TV-Access AB sätter samman, marknadsför och Koncernens intäkts- och resultatutveckling Kiruna/Kirunavaara MSEK MSEK 500 Gällivare Pajala Arvidsjaur/Julträsk Älvsbyn Överkalix Kalix Storuman Tåsjö Sollefteå/Multrå Östersund/Brattåsen Skellefteå Lycksele/Knaften Vännäs/Granlundsberget Örnsköldsvik/Ås Intäkter Resultat efter skatt Ånge/Snöberg Sveg/Brickan Mora/Eldris Sundsvall/S Stadsberget Hudiksvall/Forsa Bollnäs Teracom har sänt radio i 87 år. I Sverige har Boxer betal-tv-abonnenter. Under 2008 förbrukade koncernen liter bränsle. Gävle/Skogmur Borlänge/Idkerberget Östhammar/Valö Uppsala/Vedyxa Sunne/Blåbärskullen Filipstad/Klockarhöjden Västerås/Lillhärad Karlstad/Sörmon Örebro/Lockhyttan Stockholm/Nacka Bäckefors Uddevalla/ Motala/Ervasteby Norrköping/Krokek Herrestad Skövde Trollhättan Jönköping/ Kisa Göteborg/ Bondberget Västervik/Fårhult Brudaremossen Borås/Dalsjöfors Nässjö Visby/Follingbo Finnveden Varberg/Grimeton Vislanda/Nydala Halmstad/Oskarström Emmaboda/Bälshult Helsingborg/Olympia Karlshamn Karlskrona/Vämö Malmö/Jägersro Hörby/Sallerup Teracoms rikstäckande nät av master och stationer.

3 säljer programpaket för främst marksänd digital-tv. Boxer tecknar avtal med programbolag vars kanaler ingår i programpaketen. Comet Networks, som bildades 1 januari 2009, och tog över Teracoms verksamhet inom bredband, erbjuder öppna bredbandsnät i form av både DSL-nät och fastighetsnät (LAN). Teracom AB som är moderbolaget i Teracom-koncernen ägs av svenska staten och har sitt huvudkontor i Sundby berg. De övriga bolagen i koncernen ägs till 100 procent av Teracom AB. Koncernen följer därmed de riktlinjer som gäller för statligt ägda bolag, samt svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Utförlig information om styrningen i koncernen finns i årsredovisningen. Viktiga händelser 2008 Teracom AB fortsatte nedmonteringen av analog sändarutrustning för att frigöra plats i stationsbyggnaderna. Elektronikskrotet togs om hand av en certifierad rikstäckande återvinningsentreprenör. Restmaterial från kretskort gick till svensk metallindustri där koppar och ädelmetaller utvanns. En organisationsöversyn resulterade i att antalet medarbetare i Teracom AB minskade med 60 personer, motsvarande 10 procent av den totala arbetsstyrkan. Personalavgångarna skedde genom både avtalspensionering och uppsägningar på grund av arbetsbrist. I februari utsåg Teracoms AB:s företagsledning en ansvarig person för samordningen av 2008 års hållbarhetsarbete och arbetet med att ta fram en separat hållbarhetsrapport. En koncerngemensam grupp för hållbarhetsarbetet bildades. I juni 2008 antogs en ny miljöpolicy för Teracom AB. Boxer inledde dialoger på temat hållbarhet med medarbetarna och en kontaktperson för medarbetarnas hållbarhetsrelaterade frågor utsågs. Teracom AB fortsatte arbetet med att utveckla kvinnliga chefer, bland annat genom mentorprogrammet Womentor. I december fastställdes den handlingsplan för hållbarhetsfrågor som tagits fram av den koncerngemensamma arbetsgruppen i samarbete med företagsledningarna hos Boxer och Teracom AB. Teracom AB fortsatte kulturdialogerna som bland annat handlade om bolagets värderingar. Arbetet mynnade ut i de tre ledorden: Pålitliga, Driftiga och Arbetsglädje. De värderingar som arbetats fram inom Boxer kan sammanfattas i orden Simplicity, Determination och We Care. Teracom AB:s medarbetare tränas regelbundet i att kunna upprätthålla verksamhet under svåra förhållanden och under 2008 genomfördes övningar i situationer med allvarliga personskador respektive mycket kraftiga driftstörningar. Alla nya chefer på Teracom AB gick en interaktiv arbetsmiljöutbildning och genomgick i anslutning till det ett skriftligt prov. Teracom AB förvärvade 30 procent av aktierna i Boxer TV-Access AB av riskkapitalbolaget 3i och genom köpet blev Teracom ensam ägare av bolaget. Teracom AB:s överklagan av PTS prisreglering i Länsrätten fick i januari 2009 ett negativt utfall. Nyckeltal Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, före och efter utspädning Avkastning på eget kapital Soliditet Antalet tillsvidareanställda vid årets utgång

4 Den roll som Teracom-koncernen spelar i samhället är en förutsättning för den politiska demokratin och en garant för att information når allmänheten vid allvarliga katastrofer. Crister Fritzson, koncernchef och vd Teracom-koncernen

5 Teracoms hållbarhetsredovisning Innehåll Redovisning enligt GRI:s riktlinjer Teracom-koncernen anser sig ha en lång historia som trygg, pålitlig och ansvarstagande partner och leverantör av samhällsnyttiga medietjänster. För att även i framtiden vara ett ansvarstagande och hållbart företag inleder Teracom nu ett systematiskt arbete med hållbarhetsfrågor som är viktiga för koncernen och de som berörs av verksamheten. Teracom-koncernens första hållbarhets redovisning beskriver detta arbete och de uppsatta målen. På sikt kommer en koncerngemensam strategi för hållbarhetsfrågor att tas fram. Teracom följer Global Reporting Initiatives (GRI G3) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Redovisningen omfattar räkenskapsåret 2008 och ligger på nivå C+ enligt GRI G3. Plustecknet visar att redovisningen har genomgått en extern översyn. Bestyrkanderapporten från den auktoriserade revisionsbyrån Ernst & Young finns på sidan Håll barhetsredovisningen kommer att pub liceras en gång per år tillsammans med koncernens årsredovisning. En tabell över den standardinformation och de resultatindikatorer som Teracom redovisar i enlighet med GRI G3 samt sidhänvisningar finns på sidan Hur insamlingen av informationen går till beskrivs i samband med respektive område och resultatindikator. Mer information om GRI, riktlinjer och indikatorer finns på Avgränsningar i redovisningen Redovisningen omfattar Teracom-koncernen. Under 2008 inleddes en internationalisering och dotterbolaget Boxer fick tillstånd som betal-tv-operatör i Danmark och Irland. Verksamheten i Irland, som ej inletts ännu, kommer att bedrivas i ett samriskbolag (joint venture), där Boxer har ett begränsat inflytande. Samriskbolaget drivs tillsammans med det irländska medieföretaget Communicorp. Den internationella verksamheten utgör mindre än 5 procent av omsättningen och hållbarhetsredovisningen fokuserar därför på den svenska verksamheten. Hållbarhet är dock en viktig aspekt i det strategiska arbetet med internationaliseringen. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet så snart som möjligt även ska omfatta verksamheterna på de nya marknader Teracom-koncernen etablerar sig på. Sedan den 1 januari 2009 förs koncernens bredbandsverksamhet över till det nya bolaget Teracom Bredband AB, som kommer att drivas under varumärket Comet Networks. Under 2008 var verksamheten en integrerad del av moderbolaget Teracom AB och som sådan en del av bolagets hållbarhetsarbete. Därför särredovisas inga uppgifter för Comet Networks i denna rapport. Kontakta oss Vi tar gärna emot frågor och synpunkter kring vårt hållbarhetsarbete. Kontakta oss via e-post, eller ring till Teracoms miljöchef Börje Karvonen, telefonnummer Koncernchefens kommentar 4 Teracom och hållbar utveckling 6 Våra intressenter 11 Organisation, styrning och vägledning inom hållbarhetsarbetet 13 Ansvar och utveckling ur ett SOCIALT perspektiv 19 Ansvar och utveckling ur ett MILjömässigt perspektiv 27 Ansvar och utveckling ur ett EKONOMISKT perspektiv 29 GRI G3-index 31 Bestyrkanderapport Förklaringar och definitioner Adresser T E R A C O M h å l l b a r h e t s r e d o v i s n i n g

6 2 Koncernchefens kommentar Vår verksamhet bidrar till ett öppet samhälle

7 Koncernchefens kommentar 3 Grunden för dagens Teracom-koncern finns i Boden där de första svenska rundradiosändningarna inleddes Sveriges Radios sändningar var under drygt 30 år ensamma om att vara nationella medier och programmen samlade miljoner svenskar framför radioapparaterna började vi bygga ut tv-nätet och tv blev det massmedium som verkligen förändrade samhället. Via Hylands hörna, Tiotusenkronorsfrågan, Tv-Nyheterna och Ingemar Stenmarks andraåk skapades en nationell gemenskap som i hög grad format vårt Sverige. I Radio- och TV-lagen talas om ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft och radio och tv spelar stor roll för vad vi vet och tycker om samhället. Vår uppgift är att se till att så många programbolag och program som möjligt kan nå sin publik och att så många människor som möjligt ska kunna ta del av programmen. Vår verksamhet bidrar till att fördjupa det allmänna samtalet, till att skapa gemensamma referensramar och till ett socialt hållbarare samhälle. Den roll som Teracom-koncernen spelar i samhället är en förutsättning för den politiska demokratin och en garant för att information når allmänheten vid allvarliga katastrofer. Den rollen är vi stolta över och genom vår affärsverksamhet bidrar vi till samhällsnytta. För Teracom-koncernen är samhällsengagemang en del av den operativa verksamheten. Men jag är övertygad om att hållbarhetsarbetet kan stärka oss än mer. Genom att vara transparanta och berätta om vårt arbete och våra mål kan det vara ett avgörande konkurrensmedel för oss. Medvetenheten om att vår värld står inför stora utmaningar ökar hos våra kunder, medarbetare, leverantörer och alla andra intressenter som påverkar får tillvaro. Vår miljö fortsätter att vara hotad genom nedsmutsning, överexploatering och hotande klimatförändringar. Vi har sociala och ekonomiska spänningar såväl inom länder som mellan länder och regioner. Allt detta berör människor och inget företag som vill vara relevant för sin omvärld kan annat än engagera sig. Vi har under året ägnat mycket tid och kraft åt att kartlägga och bedöma vilken påverkan på miljön och det sociala livet vi har och om vi gör rätt saker för att bidra till en bättre omvärld. Vi har även arbetat vidare med det sedan länge påbörjade arbetet inom miljöskydd och arbetsförhållanden. Jag ser det som att vi har en verksamhet som i grunden är bra för samhället. Nu har vi även en början till ett mer systematiskt arbetssätt så att vi framöver kan bli bättre i vårt hållbarhetsarbete. Under 2008 köpte Teracom de 30 procent av aktierna i Boxer som ägts av en tredje part och ambitionen nu är att i högre grad integrera de två företagen. Vi har under året kartlagt och tagit fram en plan för hur koncernen ska samordna sig och hur vi gemensamt kan jobba för att på smartast möjliga sätt bidra till mindre miljöpåverkan och mer samhällsnytta. Där det är motiverat ska vi ha gemensamma policyer och rutiner, där det inte finns någon sådan nytta ska bolagen renodla sina egna arbetssätt. Grunden för koncernens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) formuleras på ett utmärkt sätt i de tio principer som utgör FN:s Global Compact. Det är kring dessa universella principer som vi bygger vårt hållbarhetsarbete. Det är ett koncernövergripande beslut. Denna hållbarhetsrapport är den första vi gör i enlighet med den internationella GRI-standarden. Det är nu vi börjar vårt systematiska hållbarhetsarbete, så det blir inte den sista. En sund affärsverksamhet måste ske på ett hållbart sett och omvärlden måste kunna se vad vi gör. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom

8 4 Teracom och hållbar utveckling Lång historia skapar möjligheter inför framtiden Teracom-koncernen har ända sedan 1921 gjort det möjligt för Sveriges befolkning att ta emot radiosändningar. De första utsändningarna av tv började 1956 och genom åren har Teracom utifrån sin erfarenhet och expertis fortsatt att leverera pålitliga kommunikationstjänster. Erbjudandet utvecklas hela tiden och omfattar idag rikstäckande tjänster och en infrastruktur som klarar svåra påfrestningar som natur katastrofer och andra kriser. Infrastrukturen är en central del av det offentliga Sverige. Genom tjänsterna skapar både Teracom och Boxer förutsättningar för yttrandefriheten som är en grundläggande mänsklig rättighet. Enligt artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ska alla medborgare ha yttrandefrihet. I förklaringen finns också inskrivet att medborgare i ett land ska ha lika tillgång till public service samt fri och oberoende media, något som Teracom-koncernens bolag och tjänster möjliggör. Med Teracoms verksamhet följer samtidigt ansvaret att respektera dessa rättigheter på ett förtroendeingivande sätt. Även om Teracom AB har distribuerat kommunikationstjänster i över 80 år och arbetat länge med ansvarsfrågor som etik, mångfald, transparens och tillförlitlig distribution av radio och tv under såväl normala som svåra externa påfrestningar är det först 2008 som koncernen tagit ett samlat grepp om verksamhetens hållbarhetsaspekter. För att hållbarhetstänkandet ska få fotfäste i verksamheten måste frågorna integreras i rutiner och bli en naturlig del av det dagliga arbetet. I Teracom AB:s ledningssystem ingår idag kvalitet, miljö, säkerhet och kompetens som viktiga aspekter och som samtliga är en del av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) eller företags samhällsansvar. Boxer är ett betydligt yngre, och till antalet medarbetare mindre, bolag och hållbarhetsfrågorna har inte tydliggjorts i samma utsträckning som hos Teracom AB. I likhet med Comet Networks kommer Boxer under de närmaste åren att arbeta med att tydliggöra verksamhetens viktigaste hållbarhetsaspekter. Fram till idag har många av våra intressenter inte ställt krav på operatörernas miljömässiga och samhälleliga ansvarstagande. I ntresset ökar dock snabbt och hållbarhetskrav ställs i allt större utsträckning i samarbetsavtalen mellan olika aktörer. Teracom-kon- cernens ägare, svenska staten representerad av Näringsdepartementet, har dessutom krävt ett mer omfattande hållbarhetsarbete som ett svar på en generellt ökad medvetenhet om ansvars- och hållbarhetsfrågorna i samhället. Hållbarhet för Teracom-koncernen Teracom-koncernens ägare, men även andra intressenter, förväntar sig att verksamheten bedrivs på ett ansvarstagande och pålitligt sätt, som säkerställer en fortsatt god ekonomisk utveckling och inte står i strid med ett långsiktig hållbart samhälle. En god kännedom om verksamhetens hållbarhetsaspekter bidrar till att öka Teracom-koncernens attraktionskraft som affärspartner och arbetsgivare samt gentemot andra intressenter som berörs av verksamheten. Denna kännedom är också viktig för den långsiktiga affärsutvecklingen och hanteringen av riskfaktorer inom och utanför koncernen. Mediemarknaden förändras snabbt och medarbetarnas kompetens, erfarenhet och engagemang är helt avgörande för Teracoms framtida utveckling. Hur medarbetarna agerar gentemot kunder, leverantörer och samarbetspartners påverkar i hög grad koncernens konkurrenskraft som medieoperatör. Att säkerställa en stimulerande, samverkande och säker arbetsmiljö i en verksamhet som bedrivs med hög kvalitet och affärsmässighet hör därmed till koncernens viktigaste ansvarsområden. Teracom-koncernens verksamhet har en relativt liten direkt miljöpåverkan och ambitionen är att göra den ännu mindre. Prioriterade områden i Teracom-koncernens hållbarhetsarbete Under 2008 arbetade en koncerngemensam arbetsgrupp tillsammans med företagsledningarna och Teracoms styrelse för att identifiera vilka hållbarhetsområden koncernen prioriterar högst och vilka mål som ska knytas till dessa på ett och fem års sikt. De prioriterade områdena är kopplade till koncernens affärsstrategier. I prioriteringsarbetet ingick en bedömning av vilka områden koncernen har störst möjligheter att påverka omvärlden, på ett positivt sätt, samt minska den negativa inverka på densamma.

9 Teracom och hållbar utveckling 5 Prioriterade områden Samhälle Miljö Område Exempel Område Exempel Driftsäkerhet Leverantörskontroll viktigt meddelande till allmänheten avbrottsstatistik Elektronikavfall Energiförbrukning demontering och återvinning av sändarutrustning begränsning av verksamhetens elförbrukning Arbetsmiljö sjukfrånvaro incidenter utbildningar Ekonomi Område Exempel Personal Mångfald utbildning inklusive hållbarhet, kompetensutveckling, chef-medarbetarsamtal lönestatistik vart tredje år Prisreglering Totalt genererade ekonomiska värden Skydd mot korruption Kundnöjdhet Handlingsplan Genomföra intern utbildning om hållbarhet och Global Compact på Teracom AB Genomföra intressentdialoger med ägaren och medarbetare på Teracom AB, samt slutföra påbörjade intressentdialoger bland Boxers medarbetare Prioritera de viktigaste hållbarhetsområdena kopplat till koncernens internationella expansion Ta fram en ny resepolicy, vilken inkluderar hållbarhetsaspekter Genomföra leverantörsbedömning på enkätnivå Genomföra intressentdialoger med prioriterade kunder och leverantörer, samt genomföra dialoger med de som själva vill föra en diskussion med oss Genomföra intern utbildning om hållbarhet och Global Compact på Comet Networks Genomföra intressentdialoger med medarbetare på Comet Networks 2013 Ta fram och ha implementerat en gemensam koncernstrategi för hållbarhetsfrågor som gäller alla koncernens bolag

10

11 Våra intressenter 7 Verksamhet med många intressenter I stort sett alla hushåll i Sverige tar på något sätt del av Teracomkoncernens tjänster. Tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer, samarbetspartners, media, myndigheter/departement och ägare hör allmänheten till de viktigaste intressenterna. Dessa grupper bidrar och påverkar på olika sätt koncernens verksamhet. Med flertalet av dessa intressentgrupper sker ett kontinuerligt informationsutbyte kring bolagens verksamhet, tjänster och framtida utveckling. Även om det tidigare inte har förts strukturerade diskussioner gällande ansvars- och hållbarhetsfrågor med alla grupper, är hållbarhet en av de frågeställningar Teracom-koncernen arbetar med och tar upp i samtalen. Ett strukturerat hållbarhetsarbete börjar i den egna organisationen och därför kommer medarbetarna att engageras i dialoger om dessa frågor under Liknande dialoger kommer även att föras med ägaren. Den interna dialogen pågår Under 2008 gav koncernens arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor och företagsledningarna på Boxer och Teracom AB, samt andra nyckelpersoner inom bolagen, sin syn på inriktningen för det kommande hållbarhetsarbetet. Dessa personer har också utbildats inom området. Aktiviteterna ledde fram till en handlingsplan för de kommande åren. Boxer inledde dialoger med medarbetarna. Principerna för hållbarhetsarbetet och arbetet med en GRI G3-baserad hållbarhetsredovisning presenterades vid avdelningsmöten och ledde till ett öppet samtal om hur bolaget kan och bör arbeta med hållbarhetsfrågor. En kontaktperson utsågs för medarbetarnas idéer och frågor på hållbarhetsområdet. Boxer har också genomfört en process där företagets värderingar förnyades. Värderingarna blir en av grunderna för det kommande CSR-arbetet. Arbetet har både en Boxer-dimension och lutar sig mot och integreras med, koncernens. Värderingarna som chefer och medarbetare arbetade fram i ett antal interna konferenser är: Simplicity företaget ska alltid erbjuda enkla lösningar, enkla att förstå och enkla att använda. Det finns ett stort värde både kommersiellt och socialt i att tjänsterna på ett enkelt sätt kan användas av alla. För att spara resurser strävar också bolaget efter att interna processer ska vara enkla. Determination det ska vara snabba avslut i interna projekt och medarbetarna ska veta att de har förtroendet att ta beslut. Denna värdering strävar efter en resurseffektiv verksamhet där det interna arbetet ska präglas av att medarbetarna känner att deras arbete snabbt leder till resultat. Erfarenheten visar att exempelvis stress i arbetet är starkt relaterat till långdragna och oklara processer. We Care Boxer bryr sig om samhället i stort, om vår miljö och om att arbetsplatsen ska vara utvecklande och stimulerande för medarbetarna. Boxer ska också se till att alla tv-tittare, kunder såväl som icke-kunder, ska få den bästa tänkbara tjänsten. Under 2007 och 2008 genomförde Teracom AB kulturdialoger som omfattade alla medarbetare inom bolaget. En stor del handlade om värderingar och hade tydlig koppling till hållbarhetsfrågor. Kulturdialogerna ledde till att Teracoms dåvarande kärnvärden ersattes med nya ledord. Förankringen bland medarbetarna är viktig för att det dagliga arbetet ska präglas av långsiktigt ansvarstagande. Dialogerna gav även företagsledning och andra chefer ett underlag för deras prioriteringar och planeringsarbeten. Ambitionen med samtalen var också att minska avstånden mellan avdelningar och medarbetare och på så vis bidra till ökad samverkan och förståelse. Under 2009 fortsätter arbetet med att implementera ledorden: Pålitliga, Driftiga och Arbetsglädje Mer nöjda kunder i koncernen Teracom AB erbjuder högkvalitativa utsändningar av tv och radio som täcker i stort sett hela Sverige och är på så vis en viktig del av det offentliga samtalet. Koncernen bidrar till att öka tv-mediets tillgänglighet och utbud. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för olika grupper och individer att göra sina röster hörda och inte minst om möjligheterna att informera sig. Ett större urval av tv-kanaler ökar möjligheterna för en demokratisk opinionsbildning. Under året blev Teracoms bredbandsnät certifierade av Svenska StadsnätsFöreningen, SSnF. Certifieringen, Säker Kund Anslutning SKA, innebär att slutkunderna ska kunna vara trygga i att bredbandsnätet som de ansluter sig till är säkert. Det innebär att nätet skyddas från avlyssning och intrång från andra användare som tillhör samma nät.

12 8 Våra intressenter Teracoms intressenter Allmänheten Kundtjänst, webb Ägare Löpande dialog, rapportering Kunder Löpande dialog, kundundersökningar seminarier Myndigheter/ departement Löpande dialog, remissvar Teracomkoncernen Medarbetare Medarbetarsamtal, undersökningar Illustrationen visar de intressenter som enligt Teracoms bedömning påverkas väsentligt av koncernens aktiviteter, produkter och tjänster, och vars handlingar kan påverka möjligheterna att genomföra strategier och nå uppsatta mål. Media Kontakten ska präglas av saklighet, tillgänglighet, relevans och ärlighet Samarbetspartners Löpande dialog Leverantörer Inköpspolicy, löpande utvärdering

13 Våra intressenter 9 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har för första gången genomfört studien Digital-TV, där de analyserat hur svenska digital-tv-kunder upplever sina leverantörer. Analysen visar att jämfört med andra branscher så är skillnaden mellan digital-tv-leverantörerna liten. I SKI mäts och analyseras ett stort antal aspekter på kundrelationen till digital-tv-leverantören. Skillnaden mellan den bästa och sämsta digital-tv-leverantören i kundernas ögon är särskilt stor vad avser image, och upplevd servicekvalitet. Högst betyg av sina kunder får Telia och Boxer (skillnaden mellan dessa två är inte statistisk säkerställd) och därefter följer en grupp bestående av ViaSat och Canal Digital. ComHem får lägst betyg av de särredovisade leverantörerna. För att få fler nöjda och lojala kunder genomför både Teracom AB och Boxer kundundersökningar löpande. Undersökningarna ger en bild av hur kunderna uppfattar bolagen och vilka frågor som bör prioriteras framöver. Resultaten från kundundersökningarna visar att Boxers och Teracoms kunder har blivit nöjdare. Förutom kundundersökningar har Boxer en kundtjänst dit kunderna kan ringa för att få svar på frågor. Även om Teracoms kunder är medie- och programbolag vill bolaget erbjuda hushåll som tittar på tv via marknätet, men inte är kunder hos Boxer, en möjlighet att få information och svar på sina frågor. Teracom har därför en kundtjänst dit privatpersoner kan ringa för frågor om radio och tv och få konkret hjälp med inställningar och tips på utrustning. Kundernas syn på Teracom Teracom AB har cirka 500 kunder. De största av dessa är programbolag och operatörer som vill nå ut med sina radio- och tv-program till svenska hushåll. En annan kundkategori är operatörer som använder Teracoms infrastruktur för inplacering av egen utrustning. En del av dessa kunder köper även servicetjänster. Sveriges Radio och Sveriges Television har som public service-bolag ansvar för att kunna nå ut med information i samhället med så kallat viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i händelse av kris. Det är därmed mycket viktigt att de känner förtroende för Teracom som en stabil leverantör av pålitliga kommunikationslösningar. Andra kunder är fastighets- och stadsnätsägare samt tjänstleve Bra att Teracom gör kundundersökningar. Det signalerar att de bryr sig och det är få i branschen som gör liknande saker. Ökad nöjdhet hos Teracoms kunder 2006 Citat från Teracoms kundundersökning 2007 Fakta om Teracoms undersökning: 2008 Antal respondenter: 116 stycken. Genomförande: Årligen, resultaten som presenteras baseras på undersökningen som genomfördes i februari Metod: Webbaserad enkät, djupintervjuer samt telefon uppföljning med ett urval av kunderna.

14 10 Våra intressenter rantörer inom bredbandområdet som vill nå ut till sina kunder via koncernens öppna bredbandsnät. Teracom Nöjd Kund Index (NKI) har ökat de senaste två åren från ett indexvärde på 62 i 2006 års undersökning till 66 i undersökningen års undersökning visar på både styrkor och områden med förbättringspotential. Positivt är att kunderna upplever Teracom som mer kundorienterat, samt att produkter och tjänster håller hög kvalitet. Eftersom flertalet kundkontakter sker genom personliga möten är det ett gott betyg att de kundansvariga upplevs som professionella, lyhörda, drivna, flexibla och intresserade. Till områdena med förbättringspotential hör snabbare stöd för kunder som vill utveckla sina affärer, bland annat genom att visa de nya tjänster och lösningar som finns inom Teracom-koncernen. De har gått från att vara en statlig koloss till att vara mer smidiga och kundorienterade Citat från Teracoms kundundersökning Kundernas syn på Boxer Boxer har cirka kunder i Sverige. Grunden för verksamheten är tv-kanalerna och programpaketen. I ett attraktivt programpaket kompletterar kanalerna varandra så att paketet som helhet tilltalar så många som möjligt. Boxers verksamhet bidrar till att öka tillgängligheten till fri och oberoende media och ökar prispressen på den svenska betal-tv-marknaden. Boxers NöjdKundIndex (NKI) ökade till 67 under 2008 från 64 i den första undersökningen som genomfördes Index ökade inom samtliga prioriterade områden. Kunderna tycker till exempel att Boxer är en enkel och pålitlig leverantör med ett attraktivt kanalutbud. Sändningskvaliteten upplevs som god och om fel uppstår tycker kunderna att de får ett bra bemötande av företagets kundtjänst. Kundundersökningen visar också viktiga områden att förbättra framöver. Dessa är: Uppmärksamma kunderna på den service de får för att förbättra upplevd prisnöjdhet och servicegrad Förbättra image avseende teknisk kvalitet Förbättra mottagningskvaliteten Öka graden av avhjälpta fel Förbättra upplevd kvalitet i paketeringen av kanaler Ökad nöjdhet hos Boxers kunder Fakta om Boxers undersökning: 2008 Antal respondenter: stycken. Genomförande: 2 gånger per år, resultaten som presenteras baseras på undersökningen som genomfördes under våren Metod: telefonintervjuer där ca 40 frågor ställs vilka vägs samman till sju variabler som analyseras.

15 Organisation, styrning och vägledning inom hållbarhetsarbetet 11 Organisation, styrning och vägledning inom hållbarhetsarbetet Hållbarhetsarbetet under 2008, samt arbetet med att ta fram en separat hållbarhetsrapport enligt GRI G3, initierades av Teracoms styrelse. Under årets första hälft bildade Teracom AB och Boxer varsin arbetsgrupp som efter sommaren sammanfogades till en koncerngemensam arbetsgrupp. Beslut om prioriterade hållbarhetsfrågor och indikatorer har fattats av företagsledningen. Styrelsens revisionsutskott har löpande fått information om det inledda hållbarhetsarbetet. I december 2008 fastställdes koncernens handlingsplan för hållbarhetsarbetet. Även Teracom-koncernens ägare, svenska staten, ger vägledning kring hållbarhetsarbetet genom Nya riktlinjer för extern rapportering dec Att arbetet bedrivs i linje med förväntningarna på de statligt ägda bolagen följs dels upp vid årsstämman, dels genom den representant som ägaren har i styrelsen. Fokus på kärnaffären Sedan den 1 januari 2009 har samarbetet inom koncernen intensifierats. Det innebär att Teracom AB, Boxer TV-Access AB samt det nybildade Comet Networks drivs med koncernöver gripande samordning. Bredbandsverksamheten, som tidigare har varit en del av Teracom AB, flyttas under första kvartalet 2009 successivt över till Comet Networks. Den 19 november 2008 köpte Teracom resterande 30 procent av aktierna i Boxer TV-Access AB, vilket innebär att samtliga tre koncernbolag är helägda. Verksamheterna inom Teracom AB och Boxer har tidigare till stora delar varit skilda från varandra. Framöver kommer bolagen inom Teracom-koncernen att arbeta med gemensamma övergripande strategier. Som en följd av den tidigare organisationen har även arbetet med ansvars- och hållbarhetsfrågor varit anpassat till respektive bolag, vilket framgår av redovisningen av 2008 års hållbarhetsarbete. Den nya koncernstrukturen skapar möjligheter att framöver samordna de gemensamma hållbarhetsfrågorna, vilket ingår i den beslutade handlingsplanen för hållbarhetsarbetet. Målet är att samordningen ska vara fullt genomförd senast vid utgången av Som en del i att fokusera på koncernens kärnaffärer har Teracom AB valt att lägga följande tjänster på externa leverantörer: kundtjänst för privatpersoner löneadministration kontorsdrift och lokalvård it-helpdesk Boxer har valt att lägga följande tjänster på externa leverantörer: kundservice löneadministration reception/växel/vaktmästeri/lokalvård it-helpdesk Mer information om Teracom-koncernens styrning finns i bolagsstyrningsrapporten som ingår i årsredovisningsdokumentet för 2008 samt på webbplatsen Koncernens värdegrund Som framgår av tidigare årsredovisningar bedriver Teracom AB ett omfattande arbete inom områdena arbetsmiljö, arbetsförhållanden och miljöskydd. Införandet av ett bredare hållbarhetsperspektiv under 2008 medför behov av att tydliggöra ansvarsfrågor gentemot leverantörer och deras leverantörskedja samt Teracoms påverkan på kunder och privatpersoner. Teracomkoden är ett ramverk som sammanfattar hur medarbetarna förväntas använda och efterleva riktlinjer, regler och rutiner, vilka i sin tur vilar på de övergripande styrdokument som slagits fast av Teracoms styrelse. Koncernens etikpolicy ger stöd och vägledning till ledning och medarbetare. Den ska säkerställa att Teracom-koncernen: Är en pålitlig affärspartner Erbjuder ett samverkande arbetsklimat Har ansvarstagande medarbetare Är en attraktiv arbetsgivare

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer