TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERACOM Hål barhetsredovisning 2008"

Transkript

1 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008

2 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra produkter når dagligen miljoner människor. Koncernen består av Teracom AB, Boxer TV-Access AB och Comet Networks. Teracom AB äger och driver koncernens infrastruktur som utgörs av ett svenskt utsändningsnät för radio och tv, ett stamnät som sammanbinder de cirka 600 sändarstationerna samt ett särskilt nät för övervakning av driften. Radio- och tv-näten täcker cirka 99,8 procent av Sveriges hushåll. Teracom erbjuder också nättjänster för datakommunikation samt inplaceringar och service i koncernens master och byggnader. Boxer TV-Access AB sätter samman, marknadsför och Koncernens intäkts- och resultatutveckling Kiruna/Kirunavaara MSEK MSEK 500 Gällivare Pajala Arvidsjaur/Julträsk Älvsbyn Överkalix Kalix Storuman Tåsjö Sollefteå/Multrå Östersund/Brattåsen Skellefteå Lycksele/Knaften Vännäs/Granlundsberget Örnsköldsvik/Ås Intäkter Resultat efter skatt Ånge/Snöberg Sveg/Brickan Mora/Eldris Sundsvall/S Stadsberget Hudiksvall/Forsa Bollnäs Teracom har sänt radio i 87 år. I Sverige har Boxer betal-tv-abonnenter. Under 2008 förbrukade koncernen liter bränsle. Gävle/Skogmur Borlänge/Idkerberget Östhammar/Valö Uppsala/Vedyxa Sunne/Blåbärskullen Filipstad/Klockarhöjden Västerås/Lillhärad Karlstad/Sörmon Örebro/Lockhyttan Stockholm/Nacka Bäckefors Uddevalla/ Motala/Ervasteby Norrköping/Krokek Herrestad Skövde Trollhättan Jönköping/ Kisa Göteborg/ Bondberget Västervik/Fårhult Brudaremossen Borås/Dalsjöfors Nässjö Visby/Follingbo Finnveden Varberg/Grimeton Vislanda/Nydala Halmstad/Oskarström Emmaboda/Bälshult Helsingborg/Olympia Karlshamn Karlskrona/Vämö Malmö/Jägersro Hörby/Sallerup Teracoms rikstäckande nät av master och stationer.

3 säljer programpaket för främst marksänd digital-tv. Boxer tecknar avtal med programbolag vars kanaler ingår i programpaketen. Comet Networks, som bildades 1 januari 2009, och tog över Teracoms verksamhet inom bredband, erbjuder öppna bredbandsnät i form av både DSL-nät och fastighetsnät (LAN). Teracom AB som är moderbolaget i Teracom-koncernen ägs av svenska staten och har sitt huvudkontor i Sundby berg. De övriga bolagen i koncernen ägs till 100 procent av Teracom AB. Koncernen följer därmed de riktlinjer som gäller för statligt ägda bolag, samt svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Utförlig information om styrningen i koncernen finns i årsredovisningen. Viktiga händelser 2008 Teracom AB fortsatte nedmonteringen av analog sändarutrustning för att frigöra plats i stationsbyggnaderna. Elektronikskrotet togs om hand av en certifierad rikstäckande återvinningsentreprenör. Restmaterial från kretskort gick till svensk metallindustri där koppar och ädelmetaller utvanns. En organisationsöversyn resulterade i att antalet medarbetare i Teracom AB minskade med 60 personer, motsvarande 10 procent av den totala arbetsstyrkan. Personalavgångarna skedde genom både avtalspensionering och uppsägningar på grund av arbetsbrist. I februari utsåg Teracoms AB:s företagsledning en ansvarig person för samordningen av 2008 års hållbarhetsarbete och arbetet med att ta fram en separat hållbarhetsrapport. En koncerngemensam grupp för hållbarhetsarbetet bildades. I juni 2008 antogs en ny miljöpolicy för Teracom AB. Boxer inledde dialoger på temat hållbarhet med medarbetarna och en kontaktperson för medarbetarnas hållbarhetsrelaterade frågor utsågs. Teracom AB fortsatte arbetet med att utveckla kvinnliga chefer, bland annat genom mentorprogrammet Womentor. I december fastställdes den handlingsplan för hållbarhetsfrågor som tagits fram av den koncerngemensamma arbetsgruppen i samarbete med företagsledningarna hos Boxer och Teracom AB. Teracom AB fortsatte kulturdialogerna som bland annat handlade om bolagets värderingar. Arbetet mynnade ut i de tre ledorden: Pålitliga, Driftiga och Arbetsglädje. De värderingar som arbetats fram inom Boxer kan sammanfattas i orden Simplicity, Determination och We Care. Teracom AB:s medarbetare tränas regelbundet i att kunna upprätthålla verksamhet under svåra förhållanden och under 2008 genomfördes övningar i situationer med allvarliga personskador respektive mycket kraftiga driftstörningar. Alla nya chefer på Teracom AB gick en interaktiv arbetsmiljöutbildning och genomgick i anslutning till det ett skriftligt prov. Teracom AB förvärvade 30 procent av aktierna i Boxer TV-Access AB av riskkapitalbolaget 3i och genom köpet blev Teracom ensam ägare av bolaget. Teracom AB:s överklagan av PTS prisreglering i Länsrätten fick i januari 2009 ett negativt utfall. Nyckeltal Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, före och efter utspädning Avkastning på eget kapital Soliditet Antalet tillsvidareanställda vid årets utgång

4 Den roll som Teracom-koncernen spelar i samhället är en förutsättning för den politiska demokratin och en garant för att information når allmänheten vid allvarliga katastrofer. Crister Fritzson, koncernchef och vd Teracom-koncernen

5 Teracoms hållbarhetsredovisning Innehåll Redovisning enligt GRI:s riktlinjer Teracom-koncernen anser sig ha en lång historia som trygg, pålitlig och ansvarstagande partner och leverantör av samhällsnyttiga medietjänster. För att även i framtiden vara ett ansvarstagande och hållbart företag inleder Teracom nu ett systematiskt arbete med hållbarhetsfrågor som är viktiga för koncernen och de som berörs av verksamheten. Teracom-koncernens första hållbarhets redovisning beskriver detta arbete och de uppsatta målen. På sikt kommer en koncerngemensam strategi för hållbarhetsfrågor att tas fram. Teracom följer Global Reporting Initiatives (GRI G3) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Redovisningen omfattar räkenskapsåret 2008 och ligger på nivå C+ enligt GRI G3. Plustecknet visar att redovisningen har genomgått en extern översyn. Bestyrkanderapporten från den auktoriserade revisionsbyrån Ernst & Young finns på sidan Håll barhetsredovisningen kommer att pub liceras en gång per år tillsammans med koncernens årsredovisning. En tabell över den standardinformation och de resultatindikatorer som Teracom redovisar i enlighet med GRI G3 samt sidhänvisningar finns på sidan Hur insamlingen av informationen går till beskrivs i samband med respektive område och resultatindikator. Mer information om GRI, riktlinjer och indikatorer finns på Avgränsningar i redovisningen Redovisningen omfattar Teracom-koncernen. Under 2008 inleddes en internationalisering och dotterbolaget Boxer fick tillstånd som betal-tv-operatör i Danmark och Irland. Verksamheten i Irland, som ej inletts ännu, kommer att bedrivas i ett samriskbolag (joint venture), där Boxer har ett begränsat inflytande. Samriskbolaget drivs tillsammans med det irländska medieföretaget Communicorp. Den internationella verksamheten utgör mindre än 5 procent av omsättningen och hållbarhetsredovisningen fokuserar därför på den svenska verksamheten. Hållbarhet är dock en viktig aspekt i det strategiska arbetet med internationaliseringen. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet så snart som möjligt även ska omfatta verksamheterna på de nya marknader Teracom-koncernen etablerar sig på. Sedan den 1 januari 2009 förs koncernens bredbandsverksamhet över till det nya bolaget Teracom Bredband AB, som kommer att drivas under varumärket Comet Networks. Under 2008 var verksamheten en integrerad del av moderbolaget Teracom AB och som sådan en del av bolagets hållbarhetsarbete. Därför särredovisas inga uppgifter för Comet Networks i denna rapport. Kontakta oss Vi tar gärna emot frågor och synpunkter kring vårt hållbarhetsarbete. Kontakta oss via e-post, eller ring till Teracoms miljöchef Börje Karvonen, telefonnummer Koncernchefens kommentar 4 Teracom och hållbar utveckling 6 Våra intressenter 11 Organisation, styrning och vägledning inom hållbarhetsarbetet 13 Ansvar och utveckling ur ett SOCIALT perspektiv 19 Ansvar och utveckling ur ett MILjömässigt perspektiv 27 Ansvar och utveckling ur ett EKONOMISKT perspektiv 29 GRI G3-index 31 Bestyrkanderapport Förklaringar och definitioner Adresser T E R A C O M h å l l b a r h e t s r e d o v i s n i n g

6 2 Koncernchefens kommentar Vår verksamhet bidrar till ett öppet samhälle

7 Koncernchefens kommentar 3 Grunden för dagens Teracom-koncern finns i Boden där de första svenska rundradiosändningarna inleddes Sveriges Radios sändningar var under drygt 30 år ensamma om att vara nationella medier och programmen samlade miljoner svenskar framför radioapparaterna började vi bygga ut tv-nätet och tv blev det massmedium som verkligen förändrade samhället. Via Hylands hörna, Tiotusenkronorsfrågan, Tv-Nyheterna och Ingemar Stenmarks andraåk skapades en nationell gemenskap som i hög grad format vårt Sverige. I Radio- och TV-lagen talas om ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft och radio och tv spelar stor roll för vad vi vet och tycker om samhället. Vår uppgift är att se till att så många programbolag och program som möjligt kan nå sin publik och att så många människor som möjligt ska kunna ta del av programmen. Vår verksamhet bidrar till att fördjupa det allmänna samtalet, till att skapa gemensamma referensramar och till ett socialt hållbarare samhälle. Den roll som Teracom-koncernen spelar i samhället är en förutsättning för den politiska demokratin och en garant för att information når allmänheten vid allvarliga katastrofer. Den rollen är vi stolta över och genom vår affärsverksamhet bidrar vi till samhällsnytta. För Teracom-koncernen är samhällsengagemang en del av den operativa verksamheten. Men jag är övertygad om att hållbarhetsarbetet kan stärka oss än mer. Genom att vara transparanta och berätta om vårt arbete och våra mål kan det vara ett avgörande konkurrensmedel för oss. Medvetenheten om att vår värld står inför stora utmaningar ökar hos våra kunder, medarbetare, leverantörer och alla andra intressenter som påverkar får tillvaro. Vår miljö fortsätter att vara hotad genom nedsmutsning, överexploatering och hotande klimatförändringar. Vi har sociala och ekonomiska spänningar såväl inom länder som mellan länder och regioner. Allt detta berör människor och inget företag som vill vara relevant för sin omvärld kan annat än engagera sig. Vi har under året ägnat mycket tid och kraft åt att kartlägga och bedöma vilken påverkan på miljön och det sociala livet vi har och om vi gör rätt saker för att bidra till en bättre omvärld. Vi har även arbetat vidare med det sedan länge påbörjade arbetet inom miljöskydd och arbetsförhållanden. Jag ser det som att vi har en verksamhet som i grunden är bra för samhället. Nu har vi även en början till ett mer systematiskt arbetssätt så att vi framöver kan bli bättre i vårt hållbarhetsarbete. Under 2008 köpte Teracom de 30 procent av aktierna i Boxer som ägts av en tredje part och ambitionen nu är att i högre grad integrera de två företagen. Vi har under året kartlagt och tagit fram en plan för hur koncernen ska samordna sig och hur vi gemensamt kan jobba för att på smartast möjliga sätt bidra till mindre miljöpåverkan och mer samhällsnytta. Där det är motiverat ska vi ha gemensamma policyer och rutiner, där det inte finns någon sådan nytta ska bolagen renodla sina egna arbetssätt. Grunden för koncernens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) formuleras på ett utmärkt sätt i de tio principer som utgör FN:s Global Compact. Det är kring dessa universella principer som vi bygger vårt hållbarhetsarbete. Det är ett koncernövergripande beslut. Denna hållbarhetsrapport är den första vi gör i enlighet med den internationella GRI-standarden. Det är nu vi börjar vårt systematiska hållbarhetsarbete, så det blir inte den sista. En sund affärsverksamhet måste ske på ett hållbart sett och omvärlden måste kunna se vad vi gör. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom

8 4 Teracom och hållbar utveckling Lång historia skapar möjligheter inför framtiden Teracom-koncernen har ända sedan 1921 gjort det möjligt för Sveriges befolkning att ta emot radiosändningar. De första utsändningarna av tv började 1956 och genom åren har Teracom utifrån sin erfarenhet och expertis fortsatt att leverera pålitliga kommunikationstjänster. Erbjudandet utvecklas hela tiden och omfattar idag rikstäckande tjänster och en infrastruktur som klarar svåra påfrestningar som natur katastrofer och andra kriser. Infrastrukturen är en central del av det offentliga Sverige. Genom tjänsterna skapar både Teracom och Boxer förutsättningar för yttrandefriheten som är en grundläggande mänsklig rättighet. Enligt artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ska alla medborgare ha yttrandefrihet. I förklaringen finns också inskrivet att medborgare i ett land ska ha lika tillgång till public service samt fri och oberoende media, något som Teracom-koncernens bolag och tjänster möjliggör. Med Teracoms verksamhet följer samtidigt ansvaret att respektera dessa rättigheter på ett förtroendeingivande sätt. Även om Teracom AB har distribuerat kommunikationstjänster i över 80 år och arbetat länge med ansvarsfrågor som etik, mångfald, transparens och tillförlitlig distribution av radio och tv under såväl normala som svåra externa påfrestningar är det först 2008 som koncernen tagit ett samlat grepp om verksamhetens hållbarhetsaspekter. För att hållbarhetstänkandet ska få fotfäste i verksamheten måste frågorna integreras i rutiner och bli en naturlig del av det dagliga arbetet. I Teracom AB:s ledningssystem ingår idag kvalitet, miljö, säkerhet och kompetens som viktiga aspekter och som samtliga är en del av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) eller företags samhällsansvar. Boxer är ett betydligt yngre, och till antalet medarbetare mindre, bolag och hållbarhetsfrågorna har inte tydliggjorts i samma utsträckning som hos Teracom AB. I likhet med Comet Networks kommer Boxer under de närmaste åren att arbeta med att tydliggöra verksamhetens viktigaste hållbarhetsaspekter. Fram till idag har många av våra intressenter inte ställt krav på operatörernas miljömässiga och samhälleliga ansvarstagande. I ntresset ökar dock snabbt och hållbarhetskrav ställs i allt större utsträckning i samarbetsavtalen mellan olika aktörer. Teracom-kon- cernens ägare, svenska staten representerad av Näringsdepartementet, har dessutom krävt ett mer omfattande hållbarhetsarbete som ett svar på en generellt ökad medvetenhet om ansvars- och hållbarhetsfrågorna i samhället. Hållbarhet för Teracom-koncernen Teracom-koncernens ägare, men även andra intressenter, förväntar sig att verksamheten bedrivs på ett ansvarstagande och pålitligt sätt, som säkerställer en fortsatt god ekonomisk utveckling och inte står i strid med ett långsiktig hållbart samhälle. En god kännedom om verksamhetens hållbarhetsaspekter bidrar till att öka Teracom-koncernens attraktionskraft som affärspartner och arbetsgivare samt gentemot andra intressenter som berörs av verksamheten. Denna kännedom är också viktig för den långsiktiga affärsutvecklingen och hanteringen av riskfaktorer inom och utanför koncernen. Mediemarknaden förändras snabbt och medarbetarnas kompetens, erfarenhet och engagemang är helt avgörande för Teracoms framtida utveckling. Hur medarbetarna agerar gentemot kunder, leverantörer och samarbetspartners påverkar i hög grad koncernens konkurrenskraft som medieoperatör. Att säkerställa en stimulerande, samverkande och säker arbetsmiljö i en verksamhet som bedrivs med hög kvalitet och affärsmässighet hör därmed till koncernens viktigaste ansvarsområden. Teracom-koncernens verksamhet har en relativt liten direkt miljöpåverkan och ambitionen är att göra den ännu mindre. Prioriterade områden i Teracom-koncernens hållbarhetsarbete Under 2008 arbetade en koncerngemensam arbetsgrupp tillsammans med företagsledningarna och Teracoms styrelse för att identifiera vilka hållbarhetsområden koncernen prioriterar högst och vilka mål som ska knytas till dessa på ett och fem års sikt. De prioriterade områdena är kopplade till koncernens affärsstrategier. I prioriteringsarbetet ingick en bedömning av vilka områden koncernen har störst möjligheter att påverka omvärlden, på ett positivt sätt, samt minska den negativa inverka på densamma.

9 Teracom och hållbar utveckling 5 Prioriterade områden Samhälle Miljö Område Exempel Område Exempel Driftsäkerhet Leverantörskontroll viktigt meddelande till allmänheten avbrottsstatistik Elektronikavfall Energiförbrukning demontering och återvinning av sändarutrustning begränsning av verksamhetens elförbrukning Arbetsmiljö sjukfrånvaro incidenter utbildningar Ekonomi Område Exempel Personal Mångfald utbildning inklusive hållbarhet, kompetensutveckling, chef-medarbetarsamtal lönestatistik vart tredje år Prisreglering Totalt genererade ekonomiska värden Skydd mot korruption Kundnöjdhet Handlingsplan Genomföra intern utbildning om hållbarhet och Global Compact på Teracom AB Genomföra intressentdialoger med ägaren och medarbetare på Teracom AB, samt slutföra påbörjade intressentdialoger bland Boxers medarbetare Prioritera de viktigaste hållbarhetsområdena kopplat till koncernens internationella expansion Ta fram en ny resepolicy, vilken inkluderar hållbarhetsaspekter Genomföra leverantörsbedömning på enkätnivå Genomföra intressentdialoger med prioriterade kunder och leverantörer, samt genomföra dialoger med de som själva vill föra en diskussion med oss Genomföra intern utbildning om hållbarhet och Global Compact på Comet Networks Genomföra intressentdialoger med medarbetare på Comet Networks 2013 Ta fram och ha implementerat en gemensam koncernstrategi för hållbarhetsfrågor som gäller alla koncernens bolag

10

11 Våra intressenter 7 Verksamhet med många intressenter I stort sett alla hushåll i Sverige tar på något sätt del av Teracomkoncernens tjänster. Tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer, samarbetspartners, media, myndigheter/departement och ägare hör allmänheten till de viktigaste intressenterna. Dessa grupper bidrar och påverkar på olika sätt koncernens verksamhet. Med flertalet av dessa intressentgrupper sker ett kontinuerligt informationsutbyte kring bolagens verksamhet, tjänster och framtida utveckling. Även om det tidigare inte har förts strukturerade diskussioner gällande ansvars- och hållbarhetsfrågor med alla grupper, är hållbarhet en av de frågeställningar Teracom-koncernen arbetar med och tar upp i samtalen. Ett strukturerat hållbarhetsarbete börjar i den egna organisationen och därför kommer medarbetarna att engageras i dialoger om dessa frågor under Liknande dialoger kommer även att föras med ägaren. Den interna dialogen pågår Under 2008 gav koncernens arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor och företagsledningarna på Boxer och Teracom AB, samt andra nyckelpersoner inom bolagen, sin syn på inriktningen för det kommande hållbarhetsarbetet. Dessa personer har också utbildats inom området. Aktiviteterna ledde fram till en handlingsplan för de kommande åren. Boxer inledde dialoger med medarbetarna. Principerna för hållbarhetsarbetet och arbetet med en GRI G3-baserad hållbarhetsredovisning presenterades vid avdelningsmöten och ledde till ett öppet samtal om hur bolaget kan och bör arbeta med hållbarhetsfrågor. En kontaktperson utsågs för medarbetarnas idéer och frågor på hållbarhetsområdet. Boxer har också genomfört en process där företagets värderingar förnyades. Värderingarna blir en av grunderna för det kommande CSR-arbetet. Arbetet har både en Boxer-dimension och lutar sig mot och integreras med, koncernens. Värderingarna som chefer och medarbetare arbetade fram i ett antal interna konferenser är: Simplicity företaget ska alltid erbjuda enkla lösningar, enkla att förstå och enkla att använda. Det finns ett stort värde både kommersiellt och socialt i att tjänsterna på ett enkelt sätt kan användas av alla. För att spara resurser strävar också bolaget efter att interna processer ska vara enkla. Determination det ska vara snabba avslut i interna projekt och medarbetarna ska veta att de har förtroendet att ta beslut. Denna värdering strävar efter en resurseffektiv verksamhet där det interna arbetet ska präglas av att medarbetarna känner att deras arbete snabbt leder till resultat. Erfarenheten visar att exempelvis stress i arbetet är starkt relaterat till långdragna och oklara processer. We Care Boxer bryr sig om samhället i stort, om vår miljö och om att arbetsplatsen ska vara utvecklande och stimulerande för medarbetarna. Boxer ska också se till att alla tv-tittare, kunder såväl som icke-kunder, ska få den bästa tänkbara tjänsten. Under 2007 och 2008 genomförde Teracom AB kulturdialoger som omfattade alla medarbetare inom bolaget. En stor del handlade om värderingar och hade tydlig koppling till hållbarhetsfrågor. Kulturdialogerna ledde till att Teracoms dåvarande kärnvärden ersattes med nya ledord. Förankringen bland medarbetarna är viktig för att det dagliga arbetet ska präglas av långsiktigt ansvarstagande. Dialogerna gav även företagsledning och andra chefer ett underlag för deras prioriteringar och planeringsarbeten. Ambitionen med samtalen var också att minska avstånden mellan avdelningar och medarbetare och på så vis bidra till ökad samverkan och förståelse. Under 2009 fortsätter arbetet med att implementera ledorden: Pålitliga, Driftiga och Arbetsglädje Mer nöjda kunder i koncernen Teracom AB erbjuder högkvalitativa utsändningar av tv och radio som täcker i stort sett hela Sverige och är på så vis en viktig del av det offentliga samtalet. Koncernen bidrar till att öka tv-mediets tillgänglighet och utbud. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för olika grupper och individer att göra sina röster hörda och inte minst om möjligheterna att informera sig. Ett större urval av tv-kanaler ökar möjligheterna för en demokratisk opinionsbildning. Under året blev Teracoms bredbandsnät certifierade av Svenska StadsnätsFöreningen, SSnF. Certifieringen, Säker Kund Anslutning SKA, innebär att slutkunderna ska kunna vara trygga i att bredbandsnätet som de ansluter sig till är säkert. Det innebär att nätet skyddas från avlyssning och intrång från andra användare som tillhör samma nät.

12 8 Våra intressenter Teracoms intressenter Allmänheten Kundtjänst, webb Ägare Löpande dialog, rapportering Kunder Löpande dialog, kundundersökningar seminarier Myndigheter/ departement Löpande dialog, remissvar Teracomkoncernen Medarbetare Medarbetarsamtal, undersökningar Illustrationen visar de intressenter som enligt Teracoms bedömning påverkas väsentligt av koncernens aktiviteter, produkter och tjänster, och vars handlingar kan påverka möjligheterna att genomföra strategier och nå uppsatta mål. Media Kontakten ska präglas av saklighet, tillgänglighet, relevans och ärlighet Samarbetspartners Löpande dialog Leverantörer Inköpspolicy, löpande utvärdering

13 Våra intressenter 9 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har för första gången genomfört studien Digital-TV, där de analyserat hur svenska digital-tv-kunder upplever sina leverantörer. Analysen visar att jämfört med andra branscher så är skillnaden mellan digital-tv-leverantörerna liten. I SKI mäts och analyseras ett stort antal aspekter på kundrelationen till digital-tv-leverantören. Skillnaden mellan den bästa och sämsta digital-tv-leverantören i kundernas ögon är särskilt stor vad avser image, och upplevd servicekvalitet. Högst betyg av sina kunder får Telia och Boxer (skillnaden mellan dessa två är inte statistisk säkerställd) och därefter följer en grupp bestående av ViaSat och Canal Digital. ComHem får lägst betyg av de särredovisade leverantörerna. För att få fler nöjda och lojala kunder genomför både Teracom AB och Boxer kundundersökningar löpande. Undersökningarna ger en bild av hur kunderna uppfattar bolagen och vilka frågor som bör prioriteras framöver. Resultaten från kundundersökningarna visar att Boxers och Teracoms kunder har blivit nöjdare. Förutom kundundersökningar har Boxer en kundtjänst dit kunderna kan ringa för att få svar på frågor. Även om Teracoms kunder är medie- och programbolag vill bolaget erbjuda hushåll som tittar på tv via marknätet, men inte är kunder hos Boxer, en möjlighet att få information och svar på sina frågor. Teracom har därför en kundtjänst dit privatpersoner kan ringa för frågor om radio och tv och få konkret hjälp med inställningar och tips på utrustning. Kundernas syn på Teracom Teracom AB har cirka 500 kunder. De största av dessa är programbolag och operatörer som vill nå ut med sina radio- och tv-program till svenska hushåll. En annan kundkategori är operatörer som använder Teracoms infrastruktur för inplacering av egen utrustning. En del av dessa kunder köper även servicetjänster. Sveriges Radio och Sveriges Television har som public service-bolag ansvar för att kunna nå ut med information i samhället med så kallat viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i händelse av kris. Det är därmed mycket viktigt att de känner förtroende för Teracom som en stabil leverantör av pålitliga kommunikationslösningar. Andra kunder är fastighets- och stadsnätsägare samt tjänstleve Bra att Teracom gör kundundersökningar. Det signalerar att de bryr sig och det är få i branschen som gör liknande saker. Ökad nöjdhet hos Teracoms kunder 2006 Citat från Teracoms kundundersökning 2007 Fakta om Teracoms undersökning: 2008 Antal respondenter: 116 stycken. Genomförande: Årligen, resultaten som presenteras baseras på undersökningen som genomfördes i februari Metod: Webbaserad enkät, djupintervjuer samt telefon uppföljning med ett urval av kunderna.

14 10 Våra intressenter rantörer inom bredbandområdet som vill nå ut till sina kunder via koncernens öppna bredbandsnät. Teracom Nöjd Kund Index (NKI) har ökat de senaste två åren från ett indexvärde på 62 i 2006 års undersökning till 66 i undersökningen års undersökning visar på både styrkor och områden med förbättringspotential. Positivt är att kunderna upplever Teracom som mer kundorienterat, samt att produkter och tjänster håller hög kvalitet. Eftersom flertalet kundkontakter sker genom personliga möten är det ett gott betyg att de kundansvariga upplevs som professionella, lyhörda, drivna, flexibla och intresserade. Till områdena med förbättringspotential hör snabbare stöd för kunder som vill utveckla sina affärer, bland annat genom att visa de nya tjänster och lösningar som finns inom Teracom-koncernen. De har gått från att vara en statlig koloss till att vara mer smidiga och kundorienterade Citat från Teracoms kundundersökning Kundernas syn på Boxer Boxer har cirka kunder i Sverige. Grunden för verksamheten är tv-kanalerna och programpaketen. I ett attraktivt programpaket kompletterar kanalerna varandra så att paketet som helhet tilltalar så många som möjligt. Boxers verksamhet bidrar till att öka tillgängligheten till fri och oberoende media och ökar prispressen på den svenska betal-tv-marknaden. Boxers NöjdKundIndex (NKI) ökade till 67 under 2008 från 64 i den första undersökningen som genomfördes Index ökade inom samtliga prioriterade områden. Kunderna tycker till exempel att Boxer är en enkel och pålitlig leverantör med ett attraktivt kanalutbud. Sändningskvaliteten upplevs som god och om fel uppstår tycker kunderna att de får ett bra bemötande av företagets kundtjänst. Kundundersökningen visar också viktiga områden att förbättra framöver. Dessa är: Uppmärksamma kunderna på den service de får för att förbättra upplevd prisnöjdhet och servicegrad Förbättra image avseende teknisk kvalitet Förbättra mottagningskvaliteten Öka graden av avhjälpta fel Förbättra upplevd kvalitet i paketeringen av kanaler Ökad nöjdhet hos Boxers kunder Fakta om Boxers undersökning: 2008 Antal respondenter: stycken. Genomförande: 2 gånger per år, resultaten som presenteras baseras på undersökningen som genomfördes under våren Metod: telefonintervjuer där ca 40 frågor ställs vilka vägs samman till sju variabler som analyseras.

15 Organisation, styrning och vägledning inom hållbarhetsarbetet 11 Organisation, styrning och vägledning inom hållbarhetsarbetet Hållbarhetsarbetet under 2008, samt arbetet med att ta fram en separat hållbarhetsrapport enligt GRI G3, initierades av Teracoms styrelse. Under årets första hälft bildade Teracom AB och Boxer varsin arbetsgrupp som efter sommaren sammanfogades till en koncerngemensam arbetsgrupp. Beslut om prioriterade hållbarhetsfrågor och indikatorer har fattats av företagsledningen. Styrelsens revisionsutskott har löpande fått information om det inledda hållbarhetsarbetet. I december 2008 fastställdes koncernens handlingsplan för hållbarhetsarbetet. Även Teracom-koncernens ägare, svenska staten, ger vägledning kring hållbarhetsarbetet genom Nya riktlinjer för extern rapportering dec Att arbetet bedrivs i linje med förväntningarna på de statligt ägda bolagen följs dels upp vid årsstämman, dels genom den representant som ägaren har i styrelsen. Fokus på kärnaffären Sedan den 1 januari 2009 har samarbetet inom koncernen intensifierats. Det innebär att Teracom AB, Boxer TV-Access AB samt det nybildade Comet Networks drivs med koncernöver gripande samordning. Bredbandsverksamheten, som tidigare har varit en del av Teracom AB, flyttas under första kvartalet 2009 successivt över till Comet Networks. Den 19 november 2008 köpte Teracom resterande 30 procent av aktierna i Boxer TV-Access AB, vilket innebär att samtliga tre koncernbolag är helägda. Verksamheterna inom Teracom AB och Boxer har tidigare till stora delar varit skilda från varandra. Framöver kommer bolagen inom Teracom-koncernen att arbeta med gemensamma övergripande strategier. Som en följd av den tidigare organisationen har även arbetet med ansvars- och hållbarhetsfrågor varit anpassat till respektive bolag, vilket framgår av redovisningen av 2008 års hållbarhetsarbete. Den nya koncernstrukturen skapar möjligheter att framöver samordna de gemensamma hållbarhetsfrågorna, vilket ingår i den beslutade handlingsplanen för hållbarhetsarbetet. Målet är att samordningen ska vara fullt genomförd senast vid utgången av Som en del i att fokusera på koncernens kärnaffärer har Teracom AB valt att lägga följande tjänster på externa leverantörer: kundtjänst för privatpersoner löneadministration kontorsdrift och lokalvård it-helpdesk Boxer har valt att lägga följande tjänster på externa leverantörer: kundservice löneadministration reception/växel/vaktmästeri/lokalvård it-helpdesk Mer information om Teracom-koncernens styrning finns i bolagsstyrningsrapporten som ingår i årsredovisningsdokumentet för 2008 samt på webbplatsen Koncernens värdegrund Som framgår av tidigare årsredovisningar bedriver Teracom AB ett omfattande arbete inom områdena arbetsmiljö, arbetsförhållanden och miljöskydd. Införandet av ett bredare hållbarhetsperspektiv under 2008 medför behov av att tydliggöra ansvarsfrågor gentemot leverantörer och deras leverantörskedja samt Teracoms påverkan på kunder och privatpersoner. Teracomkoden är ett ramverk som sammanfattar hur medarbetarna förväntas använda och efterleva riktlinjer, regler och rutiner, vilka i sin tur vilar på de övergripande styrdokument som slagits fast av Teracoms styrelse. Koncernens etikpolicy ger stöd och vägledning till ledning och medarbetare. Den ska säkerställa att Teracom-koncernen: Är en pålitlig affärspartner Erbjuder ett samverkande arbetsklimat Har ansvarstagande medarbetare Är en attraktiv arbetsgivare

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd-ord 4 2014 i korthet 6 Omvärld 7 Policyer, strategi och mål 10 APLs roll i samhället 12 APLs erbjudande 13 Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 2.1 Science Services... 4 2.2 Satellite Management Services... 5 2.3 Engineering Services... 5 2.4 Technology... 5 3 SAMHÄLLSVÄRDET

Läs mer

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 INNEHÅLL Trygghet för människor och samhälle 1 Förtroende grunden för vår långsiktighet 2 Hållbarhet en del av affären 4 Fokus framåt 5 Intressenter och dialog

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer