Svensk a välfärdsstrukturer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk a välfärdsstrukturer"

Transkript

1 24 Individer och gemenskaper Svensk a välfärdsstrukturer Sunderby sjukhus, Luleå/Boden, Norrbottens läns landsting. När politiker använder begreppet välfärd betyder det oftast vård, skola och omsorg. Välfärds struktur beskriver hur välfärden är uppbyggd och hur den fungerar. När vi arbetar får vi lön från ett företag, en k ommun eller staten. Lönen används till konsumtion, till exempel mat, boende, resor och fritid. På så sätt får bland annat företagen in pengar. Pengarna som kommuner, landsting och stat ansvarar för utgör den offentliga ekonomin. Skatter och avgifter som betalas in av privatpersoner och företag används för att vi ska få ett så bra samhälle som möjligt. Vi får tillbaka service och bidrag från samhället. SAMBAND MELLAN PRIVATEKONOMI, FÖRETAG OCH OFFENTLIG EKONOMI PRIVAT- EKONOMI Lön Person/ Hushåll Konsumtion FÖRETAG Skatt Avgifter Lön Bidrag Service Service Skatt Avgifter OFFENTLIG EKONOMI Kommun/ Landsting/ Stat (Vägar, försvar, polis, sjukvård, skolor, o.s.v.)

2 Riksdagen är den högsta politiska nivån i Sverige. För att den folkvalda riksdagen ska kunna styra landet har Sverige delats in i mindre delar: landsting/regioner och kommuner. Individer och gemenskaper Kommun, landsting och stat 25 Kommunerna En stor del av den service samhället erbjuder utförs av kommunerna. De ansvarar till exempel för skola, vård och omsorg. Kommunen är den lägsta politiska nivån som vi kan välja politiker till. När Sverige blev ett rikt och modernt land bestämdes det att kommunerna skulle få fler uppgifter att utföra. De små kommun erna fick då gå s amman för att ha råd med det. Det skedde främst LANDSTING OCH REGIONER I SVERIGE LÄNSBOKSTAV AB Stockholms läns landsting C Landstinget i Uppsala län D Landstinget Södermanland E Landstinget i Östergötland F Landstinget i Jönköpings län G Landstinget Kronoberg H Landstinget i Kalmar län I Region Gotland K Landstinget Blekinge M Region Skåne N Region Halland O Västra Götalandsregionen S Landstinget i Värmland T Örebro läns landsting U Landstinget Västmanland W Landstinget Dalarna X Landstinget Gävleborg Y Landstinget Västernorrland Z Jämtlands läns landsting AC Västerbottens läns landsting BD Norrbottens läns landsting Z S W T X E O F H N G M K AC Y BD C U AB D I Blekinges fem kommuner bildar tillsammans Landstinget Blekinge. Landstinget har ett sjukhus, Blekinge sjukhuset. u nder talen. Nu finns det 290 kommuner i Sverige. Landsting Din kommun ingår med andra kommuner i ett landsting eller i en region. Det finns 21 landsting varav fyra av dem även kallas regioner. Regionerna är Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland och de har ungefär samma uppdrag som landstingen. Man kan säga att ett landsting är ett sam arbete m ellan alla kommuner inom ett visst geografiskt område. Efters om sjukvården är dyr måste kommunerna sam arbeta för att kunna erbjuda medborg arna en god kvalitet. Staten Staten är det begrepp som används för att beskriva ett lands riksdag och myndigheter. En myndighet genomför och ansvarar för det som riksdag och regering har beslutat. En stat kan även vara ett land, till exempel Chile eller Indien.

3 26 Individer och gemenskaper Kommunernas uppgifter Skola. Räddningstjänst. Här följer några av de viktigaste uppgifterna för kommun erna. Uppgifterna är bestämda av Sveriges riksdag och finns nedskrivna i kommunallagen. Skola Kommunen ansvarar för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kommunen äger skolorna och anställer personal. Sedan 1990-talet finns det även friskolor som ägs av företag eller organisat ioner. Kommunen måste betala en s umma pengar (skolpeng) till respektive friskola för varje elev som väljer att gå där. Förskola Förskolan har ansvar både för barn ens trygghet och för deras lärande. Alla barn har rätt till en plats i förskolan. Äldreomsorg Kommunen ska ta hand om de äldre som inte klarar sig själva. De äldre ska erbjudas hemtjänst (bland annat städning och matlagning i hemmet) eller äldreboende (särskilda bostäder för äldre). Här skiljer sig Sverige från många länder där det är barnens uppgift att ta hand om sina gamla föräldrar och släktingar. Övrig omsorg Kommunen tar ansvar för människor med f ysiska och psykiska funkt ionshinder genom att er bjuda särskola (särskild skola för barn med utvecklingsstörning), personliga assist enter och gruppboende. Kommunen tar också ansvar för människor som inte själva kan sköta sin ekonomi. Kommunen betalar ut försörjningsstöd (ekonomiskt bidrag) till de personer som inte kan försörja sig på något annat sätt.

4 Individer och gemenskaper 27 Äldreomsorg. Andra kommunala uppgifter Kommunen måste ha en räddningstjänst som kan släcka bränder och hjälpa till vid exempelvis trafikolyckor. Det är kommunen som bestämmer var och hur man får bygga i kommunen. De flesta kommuner äger bostadsbolag. Deras lägenheter ska kunna hyr as av alla medborg are som behöver en bostad. I tät orterna och delvis på landsbygden ansvarar kommunen för rent vatten, avloppssystem och rening av avloppsvatten. Kommunen ansvarar också för vägarna i tätorterna. Där kan man se personal från kommunen rensa ogräs, ploga snö, lägga ny asfalt med mera. Dessutom driv er många kommun er el- och värmeverk som producerar energi. Kommunen är skyldig att ha åtminstone ett biblio tek där kommuninvån arna bland annat kan låna böcker och få hjälp att söka informat ion. Kommunen kan dessutom själv bestämma om den vill erbjuda mer, till exempel simhall, elljusspår, museum, kulturhus, bidrag till föreningar eller satsningar på turism. Många kommuner erbjuder det för att locka fler människor att bosätta sig i eller besöka kommunen. Dricksvattenreservoaren i Falköping är även en populär pulkabacke. Vattnet kostar 0,7 öre per liter.

5 28 Individer och gemenskaper Landstingens uppgifter Sjukhusen i Sverige sköts av landstingen. En mycket stor del av landstingens pengar går till vårdpersonalens löner, sjukhusutrustning, läkemedel och byggnader. Den vård som inte sker på sjukhus, utan på vårdcentraler, kallas primärvård. Primärvården är den första kontakten med sjukvården, till exempel när man behöver träffa en läkare eller vaccinera sig. Tidig are skötte landstingen all primärvård. År 2010 införde regeringen ett system som kallas vård val. På samma vis som man kan välja k ommunal skola eller friskola kan man nu även välja att gå till någon av landstingens vårdcentraler eller till en privat sådan. För varje registrerad patient som en vårdcentral har betalar respektive landsting ut en vårdpeng. Landstingen har ansvar för sjukvård, folktandvård, regional kollektivtrafik och stöd till musik och teater. Tandvård och viss kollektivtrafik är exempel på landstingens/regionernas uppgifter. övning: ditt landsting/din region Vilket landsting/vilken region hör du till? Vilka landsting/regioner gränsar det till? Hur många bor i landstinget/regionen? Vilka är de tre största tätorterna i landstinget/regionen? Var finns landstingsfullmäktige/regionfullmäktige? Vilken service får just du från landstinget/regionen? Vilken service får din fam ilj och dina släktingar? Vilken service får man gratis? Vilken service får man betala avgifter för?

6 Individer och gemenskaper 29 Socialförsäkringar Sverige brukar kallas för en välfärdsstat. Det innebär att kommunerna, landstingen och staten tar ett stort ansvar för att varje medborgare ska få chansen att leva ett gott liv. En viktig del av välfärden i Sverige utgörs av att staten försäkrar sina medborgare, med så k allade social försäkringar. De viktigaste socialförsäkringarna är pensionen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Istället för att var och en betalar sin egen försäkring är alla med och betalar gemensamt via olika skatter. Tanken är att systemet ska vara jämlikt och rättvist. Den som behöver socialförsäkringarna ska få det oavsett hur mycket pengar personen i fråga betalar in i skatt. Pensionen Pension är pengar som man har tjänat in under sitt arbets liv. I Sverige har man rätt att ta ut allmän pension från och med 61 års ålder. Tidigare var pensionsåldern 65 år. Idag kan man välja att arbeta längre än till 65 års ålder. Sjukförsäkringen Den första dagen man är sjuk och inte kan gå till sitt arbete får man inga pengar från sjukförsäkring en Ett barn ger ersättning i 480 dagar. eller arbetsgivaren. Från och med den andra dagen till och med den andra veckan betalar arbetsgivaren 80 % av lönen, vilket kallas sjuklön. Om man fortfarande är sjuk efter två veckor måste man ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Föräldraförsäkringen I Sverige innebär föräldraförsäkringen att man får ekonomiskt stöd när man har småbarn. Föräldrarna kan ta ut ersättning i 480 dagar och stanna hemma hos barnet istället för att arbeta. Dessutom betalas barnbidrag ut för att förbättra barnfamiljernas ekonomi. År 2013 var barnbidraget k ronor per månad och barn. övning: bidragsberoende Begreppet bidragsberoende har en negativ klang. Här följer tio begrepp som ger mer pengar i plånboken både för privatpersoner och företag: allmosa, avdrag, bidrag, bistånd, ekonomisk hjälp, ersättning, försäkring, peng (t.ex. skolpeng), stöd och subvention. Rangordna begreppen med det mest negativa först. Motivera din rangordning.

7 30 Individer och gemenskaper Arbetslöshetsförsäkring Staten försäkrar inte medborgarna mot arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen gäller därför inte alla i Sverige. Det är bara de personer som betalar in en medlemsavgift till a-kassan (arbetslöshetskassan) som kan få ersättning om de blir arbets lösa. Eftersom arbetslöshetsförsäkringen bara gäller för medlemmarna i a-kassan brukar den inte räknas som en socialförsäkring. Som medlem i a-kassan får man ersättning om man saknar a rbete. För att få ersättning måste man ha varit medlem i tolv månader och ha arbetat i minst sex månader under den tiden. Den a-kassa som har många arbets lösa har ofta en högre avgift än den a-kassa där de flesta har a rbete. I Sverige delar Arbetsförmedlingen och fackföreningarnas a-kassor ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen. Den arbetslöse anmäler sig hos Arbetsförmedlingen, men pengarna som betalas ut (ersättningen) kommer från den a-kassa som den arbetslöse är medlem i. Ersättningen från a-kassan var år % av lönen (maximalt 680 kr/arbetsdag) under de första 200 arbetslösa dagarna. Därefter ger den 70 % av lönen (maximalt 680 kr/arbetsdag) i ytterligare 100 arbetsdagar. Om en person fortfarande är arbetslös efter 300 dagar erbjuds han/hon individuell hjälp av Arbetsförmedlingen för att få ett arbete. De flesta politiska partierna är överens om att ersättningen från en a-kassa enbart ska ge en ekonom isk trygghet under en kortare period m ellan två arbeten. Hur reglerna för ersättningen ska se ut är däremot en politisk stridsfråga. Försörjningsstöd För personer som saknar inkomst och inte heller får någon ersättning från a-kassan kan kommunens försörjningsstöd vara det enda alternativet. Det är ett ekonomiskt stöd till personer som inte har någon försörjning. Pengarna ska gå till boende, mat, hygien med mera. Det kallades tidigare för socialbidrag. A-KASSA De arbetslösa får ersättning. De flesta försäkrade betalar kr/månad. Arbetsförmedlingen förmedlar bland annat kontakter mellan arbetssökande och företag som behöver arbetskraft. Får att få ut a-kassa måste man anmäla sig hos Arbetsförmedlingen.

8 Privatiseringar Numera är det vanligt med privata buss- och tågbolag som kör kollektivtrafik. Det finns priv ata förskolor och skolor (friskolor), privata äldreboenden och vårdcentraler. I vissa kommuner finns även privat sophämtning och till och med privata bibliotek. Under den ekonomiska krisen i Sverige på 1990-talet började allt fler politiker anse att pengar skulle kunna sparas på att låta privata företag ta över vissa uppgifter från kommunerna och landstingen. Det kallas för privatisering. Många politiker menade att privata före tag skulle göra uppgift erna effektivare. Det skulle i sin tur spara mycket pengar för kommuner och landsting/ regioner och då skulle politikerna kunna sänka skatterna. En annan e ffekt är att valfriheten ökar för medborgarna. Ett argument mot privatiseringar är att samhället måste erbjuda sina medborgare vissa tjänst er även när de inte tjän ar pengar på dem, till exemp el busslinjer på landsbygden där endast få reser. Politiker i Sverige har olika uppfattning om hur mycket av välfärdstjänsterna som ska genomföras av privata företag. Individer och gemenskaper övning: hur mycket ska vara privatiserat? Exempel med vård och skola Om man inte är nöjd med vårdcentralen som landstinget driver eller med den kommunala skolan kan man byta. För att locka tillbaka patienter och elever måste kvaliteten förbättras. På det här sättet sker hela tiden en kvalitetsförbättring. Företag som inte klarar av konkurrensen får sluta med sin verksamhet. Kritiker menar att privata företag tänker mer på sin egen vinst än på att ge alla medborgare god service. Det blev exempelvis stor debatt hösten år 2011 när det visade sig att ett stort vårdbolag g jorde mycket stora vinster samtidigt som kvaliteten i omsorgen var dålig. Å andra sidan var kontrollen från kommunernas sida bristfällig. Det är flera privata gymnasieskolor som har gått i konkurs under de senaste åren och en del privata skolor har blivit stängda av Skolinspektionen för att kvaliteten har varit för dålig. Elever som hade otur missade ett helt läsår. När privata gymnasieskolor går i konkurs eller stängs visar det å andra sidan att systemet med privat drift fungerar. Företag som inte är livskraftiga sorteras bort, ibland till priset av förlorade läsår e ller som i omsorgen med vanvård som följd. Det finns också tecken som tyder på att skolsegregationen har ökat med valfriheten. En del tycker att valfriheten är bra medan andra är oroliga för utvecklingen med en segregerad skola. Vad tycker du ska drivas av privata företag och vad ska kommuner och landsting sköta? Motivera dina åsikter för de olika verksamheterna: Bilverkstäder, bilbesiktningar, idrottshallar, gym, campingar, teatrar, posthantering, restauranger, förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, högskolor, vårdcentraler, äldreboenden, museer, naturvård, kärnkraftverk, brandkår, larmcentraler för ambulans och polis, parkeringsvakter, domstolar och militär. 31

9 32 Individer och gemenskaper Ord och begrepp i kapitlet A-kassan (arbetslöshetskassan) Alla medlemmar i a-kassan betalar in en medlemsavgift. A-kassan och arbetsförmedlingen delar på ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkring Ger en inkomst om man förlorar sitt arbete (om man är medlem i a-kassan). Barnbidrag Ett ekonomiskt stöd som utgår till föräldrarna på kronor per barn och månad upp till 16 års ålder. Friskola En skola som ägs av ett företag eller en organisation. Försörjningsstöd Ett ekonomiskt bidrag till personer som inte kan försörja sig på något annat sätt. Pengarna ska gå till mat, hyra, el med mera. Föräldraförsäkring Ett ekonomiskt stöd till småbarnsföräldrar för att ta hand om sitt barn i hemmet. Kommun Ett mindre geografiskt område. Det är även den lägsta politiska nivå som vi kan välja politiker till. Kommunen ansvarar till exempel för skola, vård och omsorg. Konsumtion Varor och tjänster som köps och förbrukas. Landsting Ett samarbete m ellan alla kommuner inom ett visst geografiskt område. Lands tingen ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik. Landstingen styrs av folkvalda politiker. Myndighet Regeringen, domstolarna, Skatteverket eller en kommunal socialnämnd är exempel på myndigheter. De genomför och ansvarar för det som politikerna har beslutat. Offentlig ekonomi Pengar som kommuner, landstingen och staten ansvarar för. Organisation Människor som samarbetar enligt en viss ordning. Det kan även vara en struktur av arbetsuppgifter som utförs av någon/några (ej en bestämd person), t.ex. IFK Göteborg eller IKEA. Pension Pengar man får och lever av när man har slutat arbeta (ofta vid 65 års ålder). Primärvård Ofta den första kontakten med sjukvården (vårdcentral). Privatisering När verksamheter i kommuner och landsting tas över och utförs av privata företag. Riksdagen Den högsta politiska nivån i Sverige. Sjukförsäkring Man får ersättning från sjukförsäkringen från och med vecka tre när man inte kan arbeta p.g.a. sjukdom. Socialförsäkringar Stora försäkringar som staten erbjuder sina medborgare, t.ex. sjukförsäkring, f öräldraförsäkring och pension. Stat/staten Ett land, till exempel Sverige. Det är även ett lands riksdag och myndigheter. En myndig het genomför och ansvarar för det som riks dagen har beslutat. Välfärd Ofta vård, skola och omsorg. Kan även betyda vilken nivå av ekonomi, hälsa och utbildning människor har. Välfärdsstat Ett land som tar ett stort ansvar för att medborgare ska få chansen att leva ett gott liv. Välfärdsstruktur Hur välfärden är uppbyggd och fungerar. Äldreomsorg Kommunen ska erbjuda hemtjänst (bland annat städning och matlagning i hemmet) eller äldreboende (särskilda bostäder för äldre). Fler ord och begrepp Allmän välfärd Samhället erbjuder en viss nivå av tjänster, till exempel utbildning och sjukvård. Bidragsberoende En person som inte kan försörja sig själv och är beroende av ekonomiskt stöd från samhället. Existensminimum Minsta summa pengar som en person behöver för att ha en skälig levnadsnivå.

10 Individer och gemenskaper 33 Folkhemmet Ett socialdemokratiskt begrepp som började användas på 1920-talet. Motsvaras idag av välfärdssamhället. Klassidentitet Vilken samhällsklass man upplever sig tillhöra. Kommunal service Det som kommunen erbjuder sina medborgare, t.ex. skola och äldreomsorg. Kvinnofälla Något som är till kvinnors nackdel. De gamla könsrollerna finns kvar. Levnadsnivå Levnadsstandard. Levnadssstandard En persons ekonomiska och materiella nivå, t.ex. mat, kläder och bostad. Offentlig finansierad välfärd Kommunerna, landstingen och staten betalar för välfärd som är finansierad med skattemedel. Offentlig sektor Verksamheter i kommun, landsting och stat som finansieras via skatter. Privat finansierad välfärd Privatpersoner betalar för sin egen välfärd, ofta via privata försäkringar. Samhällsklass Befolkningen kan delas in i arbetarklass, medelklass och överklass. Indelningen bestäms t.ex. av utbildningsnivå, inkomstnivå, status i samhället, socialt kontaktnät och/eller bakgrund. Socialbidrag Se försörjningsstöd. Utanförskap En person upplever sig vara utanför en grupp han/hon vill tillhöra. Alliansen, det borgerliga regeringsalternativet, införde år 2006 ytterligare en betydelse av begreppet: de personer som inte har arbete och därför får pengar från sam hället. Välfärdssamhälle Ett samhälle där resurser i stor utsträckning fördelas till personer som inte kan försörja sig själva. Frågor till texten SVENSKA VÄLFÄRDSSTRUKTURER s Vad är välfärd? 2. Hur får kommuner, landsting och stat in pengar till sin verksamhet? Till vad används pengarna? KOMMUN, LANDSTING OCH STAT s Varför slogs flera små kommuner ihop till större kommuner under talen? 4. Vilken är landstingens/regionernas största uppgift? 5. Vad är staten? KOMMUNERNAS UPPGIFTER s Nämn tre uppdrag som kommunerna har. LANDSTINGENS UPPGIFTER s Ge några exempel på landstingens/regionernas uppgifter? SOCIALFÖRSÄKRINGAR s Vilka är de tre största socialförsäkringarna? ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING s Vilken funktion har arbetslöshetsförsäkringen? PRIVATISERINGAR s Vad innebär privatisering av offentlig verksamhet? FRÅGOR ATT DISKUTERA 11. Vad tycker du är bra i den svenska väl färden? Vad tycker du är dåligt? 12. Hur ser välfärden ut i andra länder?

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer