Svensk a välfärdsstrukturer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk a välfärdsstrukturer"

Transkript

1 24 Individer och gemenskaper Svensk a välfärdsstrukturer Sunderby sjukhus, Luleå/Boden, Norrbottens läns landsting. När politiker använder begreppet välfärd betyder det oftast vård, skola och omsorg. Välfärds struktur beskriver hur välfärden är uppbyggd och hur den fungerar. När vi arbetar får vi lön från ett företag, en k ommun eller staten. Lönen används till konsumtion, till exempel mat, boende, resor och fritid. På så sätt får bland annat företagen in pengar. Pengarna som kommuner, landsting och stat ansvarar för utgör den offentliga ekonomin. Skatter och avgifter som betalas in av privatpersoner och företag används för att vi ska få ett så bra samhälle som möjligt. Vi får tillbaka service och bidrag från samhället. SAMBAND MELLAN PRIVATEKONOMI, FÖRETAG OCH OFFENTLIG EKONOMI PRIVAT- EKONOMI Lön Person/ Hushåll Konsumtion FÖRETAG Skatt Avgifter Lön Bidrag Service Service Skatt Avgifter OFFENTLIG EKONOMI Kommun/ Landsting/ Stat (Vägar, försvar, polis, sjukvård, skolor, o.s.v.)

2 Riksdagen är den högsta politiska nivån i Sverige. För att den folkvalda riksdagen ska kunna styra landet har Sverige delats in i mindre delar: landsting/regioner och kommuner. Individer och gemenskaper Kommun, landsting och stat 25 Kommunerna En stor del av den service samhället erbjuder utförs av kommunerna. De ansvarar till exempel för skola, vård och omsorg. Kommunen är den lägsta politiska nivån som vi kan välja politiker till. När Sverige blev ett rikt och modernt land bestämdes det att kommunerna skulle få fler uppgifter att utföra. De små kommun erna fick då gå s amman för att ha råd med det. Det skedde främst LANDSTING OCH REGIONER I SVERIGE LÄNSBOKSTAV AB Stockholms läns landsting C Landstinget i Uppsala län D Landstinget Södermanland E Landstinget i Östergötland F Landstinget i Jönköpings län G Landstinget Kronoberg H Landstinget i Kalmar län I Region Gotland K Landstinget Blekinge M Region Skåne N Region Halland O Västra Götalandsregionen S Landstinget i Värmland T Örebro läns landsting U Landstinget Västmanland W Landstinget Dalarna X Landstinget Gävleborg Y Landstinget Västernorrland Z Jämtlands läns landsting AC Västerbottens läns landsting BD Norrbottens läns landsting Z S W T X E O F H N G M K AC Y BD C U AB D I Blekinges fem kommuner bildar tillsammans Landstinget Blekinge. Landstinget har ett sjukhus, Blekinge sjukhuset. u nder talen. Nu finns det 290 kommuner i Sverige. Landsting Din kommun ingår med andra kommuner i ett landsting eller i en region. Det finns 21 landsting varav fyra av dem även kallas regioner. Regionerna är Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland och de har ungefär samma uppdrag som landstingen. Man kan säga att ett landsting är ett sam arbete m ellan alla kommuner inom ett visst geografiskt område. Efters om sjukvården är dyr måste kommunerna sam arbeta för att kunna erbjuda medborg arna en god kvalitet. Staten Staten är det begrepp som används för att beskriva ett lands riksdag och myndigheter. En myndighet genomför och ansvarar för det som riksdag och regering har beslutat. En stat kan även vara ett land, till exempel Chile eller Indien.

3 26 Individer och gemenskaper Kommunernas uppgifter Skola. Räddningstjänst. Här följer några av de viktigaste uppgifterna för kommun erna. Uppgifterna är bestämda av Sveriges riksdag och finns nedskrivna i kommunallagen. Skola Kommunen ansvarar för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kommunen äger skolorna och anställer personal. Sedan 1990-talet finns det även friskolor som ägs av företag eller organisat ioner. Kommunen måste betala en s umma pengar (skolpeng) till respektive friskola för varje elev som väljer att gå där. Förskola Förskolan har ansvar både för barn ens trygghet och för deras lärande. Alla barn har rätt till en plats i förskolan. Äldreomsorg Kommunen ska ta hand om de äldre som inte klarar sig själva. De äldre ska erbjudas hemtjänst (bland annat städning och matlagning i hemmet) eller äldreboende (särskilda bostäder för äldre). Här skiljer sig Sverige från många länder där det är barnens uppgift att ta hand om sina gamla föräldrar och släktingar. Övrig omsorg Kommunen tar ansvar för människor med f ysiska och psykiska funkt ionshinder genom att er bjuda särskola (särskild skola för barn med utvecklingsstörning), personliga assist enter och gruppboende. Kommunen tar också ansvar för människor som inte själva kan sköta sin ekonomi. Kommunen betalar ut försörjningsstöd (ekonomiskt bidrag) till de personer som inte kan försörja sig på något annat sätt.

4 Individer och gemenskaper 27 Äldreomsorg. Andra kommunala uppgifter Kommunen måste ha en räddningstjänst som kan släcka bränder och hjälpa till vid exempelvis trafikolyckor. Det är kommunen som bestämmer var och hur man får bygga i kommunen. De flesta kommuner äger bostadsbolag. Deras lägenheter ska kunna hyr as av alla medborg are som behöver en bostad. I tät orterna och delvis på landsbygden ansvarar kommunen för rent vatten, avloppssystem och rening av avloppsvatten. Kommunen ansvarar också för vägarna i tätorterna. Där kan man se personal från kommunen rensa ogräs, ploga snö, lägga ny asfalt med mera. Dessutom driv er många kommun er el- och värmeverk som producerar energi. Kommunen är skyldig att ha åtminstone ett biblio tek där kommuninvån arna bland annat kan låna böcker och få hjälp att söka informat ion. Kommunen kan dessutom själv bestämma om den vill erbjuda mer, till exempel simhall, elljusspår, museum, kulturhus, bidrag till föreningar eller satsningar på turism. Många kommuner erbjuder det för att locka fler människor att bosätta sig i eller besöka kommunen. Dricksvattenreservoaren i Falköping är även en populär pulkabacke. Vattnet kostar 0,7 öre per liter.

5 28 Individer och gemenskaper Landstingens uppgifter Sjukhusen i Sverige sköts av landstingen. En mycket stor del av landstingens pengar går till vårdpersonalens löner, sjukhusutrustning, läkemedel och byggnader. Den vård som inte sker på sjukhus, utan på vårdcentraler, kallas primärvård. Primärvården är den första kontakten med sjukvården, till exempel när man behöver träffa en läkare eller vaccinera sig. Tidig are skötte landstingen all primärvård. År 2010 införde regeringen ett system som kallas vård val. På samma vis som man kan välja k ommunal skola eller friskola kan man nu även välja att gå till någon av landstingens vårdcentraler eller till en privat sådan. För varje registrerad patient som en vårdcentral har betalar respektive landsting ut en vårdpeng. Landstingen har ansvar för sjukvård, folktandvård, regional kollektivtrafik och stöd till musik och teater. Tandvård och viss kollektivtrafik är exempel på landstingens/regionernas uppgifter. övning: ditt landsting/din region Vilket landsting/vilken region hör du till? Vilka landsting/regioner gränsar det till? Hur många bor i landstinget/regionen? Vilka är de tre största tätorterna i landstinget/regionen? Var finns landstingsfullmäktige/regionfullmäktige? Vilken service får just du från landstinget/regionen? Vilken service får din fam ilj och dina släktingar? Vilken service får man gratis? Vilken service får man betala avgifter för?

6 Individer och gemenskaper 29 Socialförsäkringar Sverige brukar kallas för en välfärdsstat. Det innebär att kommunerna, landstingen och staten tar ett stort ansvar för att varje medborgare ska få chansen att leva ett gott liv. En viktig del av välfärden i Sverige utgörs av att staten försäkrar sina medborgare, med så k allade social försäkringar. De viktigaste socialförsäkringarna är pensionen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Istället för att var och en betalar sin egen försäkring är alla med och betalar gemensamt via olika skatter. Tanken är att systemet ska vara jämlikt och rättvist. Den som behöver socialförsäkringarna ska få det oavsett hur mycket pengar personen i fråga betalar in i skatt. Pensionen Pension är pengar som man har tjänat in under sitt arbets liv. I Sverige har man rätt att ta ut allmän pension från och med 61 års ålder. Tidigare var pensionsåldern 65 år. Idag kan man välja att arbeta längre än till 65 års ålder. Sjukförsäkringen Den första dagen man är sjuk och inte kan gå till sitt arbete får man inga pengar från sjukförsäkring en Ett barn ger ersättning i 480 dagar. eller arbetsgivaren. Från och med den andra dagen till och med den andra veckan betalar arbetsgivaren 80 % av lönen, vilket kallas sjuklön. Om man fortfarande är sjuk efter två veckor måste man ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Föräldraförsäkringen I Sverige innebär föräldraförsäkringen att man får ekonomiskt stöd när man har småbarn. Föräldrarna kan ta ut ersättning i 480 dagar och stanna hemma hos barnet istället för att arbeta. Dessutom betalas barnbidrag ut för att förbättra barnfamiljernas ekonomi. År 2013 var barnbidraget k ronor per månad och barn. övning: bidragsberoende Begreppet bidragsberoende har en negativ klang. Här följer tio begrepp som ger mer pengar i plånboken både för privatpersoner och företag: allmosa, avdrag, bidrag, bistånd, ekonomisk hjälp, ersättning, försäkring, peng (t.ex. skolpeng), stöd och subvention. Rangordna begreppen med det mest negativa först. Motivera din rangordning.

7 30 Individer och gemenskaper Arbetslöshetsförsäkring Staten försäkrar inte medborgarna mot arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen gäller därför inte alla i Sverige. Det är bara de personer som betalar in en medlemsavgift till a-kassan (arbetslöshetskassan) som kan få ersättning om de blir arbets lösa. Eftersom arbetslöshetsförsäkringen bara gäller för medlemmarna i a-kassan brukar den inte räknas som en socialförsäkring. Som medlem i a-kassan får man ersättning om man saknar a rbete. För att få ersättning måste man ha varit medlem i tolv månader och ha arbetat i minst sex månader under den tiden. Den a-kassa som har många arbets lösa har ofta en högre avgift än den a-kassa där de flesta har a rbete. I Sverige delar Arbetsförmedlingen och fackföreningarnas a-kassor ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen. Den arbetslöse anmäler sig hos Arbetsförmedlingen, men pengarna som betalas ut (ersättningen) kommer från den a-kassa som den arbetslöse är medlem i. Ersättningen från a-kassan var år % av lönen (maximalt 680 kr/arbetsdag) under de första 200 arbetslösa dagarna. Därefter ger den 70 % av lönen (maximalt 680 kr/arbetsdag) i ytterligare 100 arbetsdagar. Om en person fortfarande är arbetslös efter 300 dagar erbjuds han/hon individuell hjälp av Arbetsförmedlingen för att få ett arbete. De flesta politiska partierna är överens om att ersättningen från en a-kassa enbart ska ge en ekonom isk trygghet under en kortare period m ellan två arbeten. Hur reglerna för ersättningen ska se ut är däremot en politisk stridsfråga. Försörjningsstöd För personer som saknar inkomst och inte heller får någon ersättning från a-kassan kan kommunens försörjningsstöd vara det enda alternativet. Det är ett ekonomiskt stöd till personer som inte har någon försörjning. Pengarna ska gå till boende, mat, hygien med mera. Det kallades tidigare för socialbidrag. A-KASSA De arbetslösa får ersättning. De flesta försäkrade betalar kr/månad. Arbetsförmedlingen förmedlar bland annat kontakter mellan arbetssökande och företag som behöver arbetskraft. Får att få ut a-kassa måste man anmäla sig hos Arbetsförmedlingen.

8 Privatiseringar Numera är det vanligt med privata buss- och tågbolag som kör kollektivtrafik. Det finns priv ata förskolor och skolor (friskolor), privata äldreboenden och vårdcentraler. I vissa kommuner finns även privat sophämtning och till och med privata bibliotek. Under den ekonomiska krisen i Sverige på 1990-talet började allt fler politiker anse att pengar skulle kunna sparas på att låta privata företag ta över vissa uppgifter från kommunerna och landstingen. Det kallas för privatisering. Många politiker menade att privata före tag skulle göra uppgift erna effektivare. Det skulle i sin tur spara mycket pengar för kommuner och landsting/ regioner och då skulle politikerna kunna sänka skatterna. En annan e ffekt är att valfriheten ökar för medborgarna. Ett argument mot privatiseringar är att samhället måste erbjuda sina medborgare vissa tjänst er även när de inte tjän ar pengar på dem, till exemp el busslinjer på landsbygden där endast få reser. Politiker i Sverige har olika uppfattning om hur mycket av välfärdstjänsterna som ska genomföras av privata företag. Individer och gemenskaper övning: hur mycket ska vara privatiserat? Exempel med vård och skola Om man inte är nöjd med vårdcentralen som landstinget driver eller med den kommunala skolan kan man byta. För att locka tillbaka patienter och elever måste kvaliteten förbättras. På det här sättet sker hela tiden en kvalitetsförbättring. Företag som inte klarar av konkurrensen får sluta med sin verksamhet. Kritiker menar att privata företag tänker mer på sin egen vinst än på att ge alla medborgare god service. Det blev exempelvis stor debatt hösten år 2011 när det visade sig att ett stort vårdbolag g jorde mycket stora vinster samtidigt som kvaliteten i omsorgen var dålig. Å andra sidan var kontrollen från kommunernas sida bristfällig. Det är flera privata gymnasieskolor som har gått i konkurs under de senaste åren och en del privata skolor har blivit stängda av Skolinspektionen för att kvaliteten har varit för dålig. Elever som hade otur missade ett helt läsår. När privata gymnasieskolor går i konkurs eller stängs visar det å andra sidan att systemet med privat drift fungerar. Företag som inte är livskraftiga sorteras bort, ibland till priset av förlorade läsår e ller som i omsorgen med vanvård som följd. Det finns också tecken som tyder på att skolsegregationen har ökat med valfriheten. En del tycker att valfriheten är bra medan andra är oroliga för utvecklingen med en segregerad skola. Vad tycker du ska drivas av privata företag och vad ska kommuner och landsting sköta? Motivera dina åsikter för de olika verksamheterna: Bilverkstäder, bilbesiktningar, idrottshallar, gym, campingar, teatrar, posthantering, restauranger, förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, högskolor, vårdcentraler, äldreboenden, museer, naturvård, kärnkraftverk, brandkår, larmcentraler för ambulans och polis, parkeringsvakter, domstolar och militär. 31

9 32 Individer och gemenskaper Ord och begrepp i kapitlet A-kassan (arbetslöshetskassan) Alla medlemmar i a-kassan betalar in en medlemsavgift. A-kassan och arbetsförmedlingen delar på ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkring Ger en inkomst om man förlorar sitt arbete (om man är medlem i a-kassan). Barnbidrag Ett ekonomiskt stöd som utgår till föräldrarna på kronor per barn och månad upp till 16 års ålder. Friskola En skola som ägs av ett företag eller en organisation. Försörjningsstöd Ett ekonomiskt bidrag till personer som inte kan försörja sig på något annat sätt. Pengarna ska gå till mat, hyra, el med mera. Föräldraförsäkring Ett ekonomiskt stöd till småbarnsföräldrar för att ta hand om sitt barn i hemmet. Kommun Ett mindre geografiskt område. Det är även den lägsta politiska nivå som vi kan välja politiker till. Kommunen ansvarar till exempel för skola, vård och omsorg. Konsumtion Varor och tjänster som köps och förbrukas. Landsting Ett samarbete m ellan alla kommuner inom ett visst geografiskt område. Lands tingen ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik. Landstingen styrs av folkvalda politiker. Myndighet Regeringen, domstolarna, Skatteverket eller en kommunal socialnämnd är exempel på myndigheter. De genomför och ansvarar för det som politikerna har beslutat. Offentlig ekonomi Pengar som kommuner, landstingen och staten ansvarar för. Organisation Människor som samarbetar enligt en viss ordning. Det kan även vara en struktur av arbetsuppgifter som utförs av någon/några (ej en bestämd person), t.ex. IFK Göteborg eller IKEA. Pension Pengar man får och lever av när man har slutat arbeta (ofta vid 65 års ålder). Primärvård Ofta den första kontakten med sjukvården (vårdcentral). Privatisering När verksamheter i kommuner och landsting tas över och utförs av privata företag. Riksdagen Den högsta politiska nivån i Sverige. Sjukförsäkring Man får ersättning från sjukförsäkringen från och med vecka tre när man inte kan arbeta p.g.a. sjukdom. Socialförsäkringar Stora försäkringar som staten erbjuder sina medborgare, t.ex. sjukförsäkring, f öräldraförsäkring och pension. Stat/staten Ett land, till exempel Sverige. Det är även ett lands riksdag och myndigheter. En myndig het genomför och ansvarar för det som riks dagen har beslutat. Välfärd Ofta vård, skola och omsorg. Kan även betyda vilken nivå av ekonomi, hälsa och utbildning människor har. Välfärdsstat Ett land som tar ett stort ansvar för att medborgare ska få chansen att leva ett gott liv. Välfärdsstruktur Hur välfärden är uppbyggd och fungerar. Äldreomsorg Kommunen ska erbjuda hemtjänst (bland annat städning och matlagning i hemmet) eller äldreboende (särskilda bostäder för äldre). Fler ord och begrepp Allmän välfärd Samhället erbjuder en viss nivå av tjänster, till exempel utbildning och sjukvård. Bidragsberoende En person som inte kan försörja sig själv och är beroende av ekonomiskt stöd från samhället. Existensminimum Minsta summa pengar som en person behöver för att ha en skälig levnadsnivå.

10 Individer och gemenskaper 33 Folkhemmet Ett socialdemokratiskt begrepp som började användas på 1920-talet. Motsvaras idag av välfärdssamhället. Klassidentitet Vilken samhällsklass man upplever sig tillhöra. Kommunal service Det som kommunen erbjuder sina medborgare, t.ex. skola och äldreomsorg. Kvinnofälla Något som är till kvinnors nackdel. De gamla könsrollerna finns kvar. Levnadsnivå Levnadsstandard. Levnadssstandard En persons ekonomiska och materiella nivå, t.ex. mat, kläder och bostad. Offentlig finansierad välfärd Kommunerna, landstingen och staten betalar för välfärd som är finansierad med skattemedel. Offentlig sektor Verksamheter i kommun, landsting och stat som finansieras via skatter. Privat finansierad välfärd Privatpersoner betalar för sin egen välfärd, ofta via privata försäkringar. Samhällsklass Befolkningen kan delas in i arbetarklass, medelklass och överklass. Indelningen bestäms t.ex. av utbildningsnivå, inkomstnivå, status i samhället, socialt kontaktnät och/eller bakgrund. Socialbidrag Se försörjningsstöd. Utanförskap En person upplever sig vara utanför en grupp han/hon vill tillhöra. Alliansen, det borgerliga regeringsalternativet, införde år 2006 ytterligare en betydelse av begreppet: de personer som inte har arbete och därför får pengar från sam hället. Välfärdssamhälle Ett samhälle där resurser i stor utsträckning fördelas till personer som inte kan försörja sig själva. Frågor till texten SVENSKA VÄLFÄRDSSTRUKTURER s Vad är välfärd? 2. Hur får kommuner, landsting och stat in pengar till sin verksamhet? Till vad används pengarna? KOMMUN, LANDSTING OCH STAT s Varför slogs flera små kommuner ihop till större kommuner under talen? 4. Vilken är landstingens/regionernas största uppgift? 5. Vad är staten? KOMMUNERNAS UPPGIFTER s Nämn tre uppdrag som kommunerna har. LANDSTINGENS UPPGIFTER s Ge några exempel på landstingens/regionernas uppgifter? SOCIALFÖRSÄKRINGAR s Vilka är de tre största socialförsäkringarna? ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING s Vilken funktion har arbetslöshetsförsäkringen? PRIVATISERINGAR s Vad innebär privatisering av offentlig verksamhet? FRÅGOR ATT DISKUTERA 11. Vad tycker du är bra i den svenska väl färden? Vad tycker du är dåligt? 12. Hur ser välfärden ut i andra länder?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Den Svenska välfärden Jag ska berätta om vad den svenska välfärden innebär, hur den påverkar vårt vardagliga liv.

Den Svenska välfärden Jag ska berätta om vad den svenska välfärden innebär, hur den påverkar vårt vardagliga liv. Den Svenska välfärden 2016 Jag ska berätta om vad den svenska välfärden innebär, hur den påverkar vårt vardagliga liv. Vad betyder välfärd? Vad innebär den svenska välfärden? Vad måste man göra för att

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Företagarpanelen Q Blekinges län

Företagarpanelen Q Blekinges län Företagarpanelen Q2 2012 s län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop 6 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner genom att genomföra en totalundersökning

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4 Robert Flognfeldt robert.flognfeldt@arbetsformedlingen.se 010-488 61 02 Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Samarbetet Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer