BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomisk översikt Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutkommentarer...26 Noter Underskrifter Revisionsberättelse Fastighetsinformation... 35

3 VD har ordet Jag kan med glädje konstatera att vi kan lägga ett positivt 2012 bakom oss. Vi befinner oss i en attraktiv och expansiv region och med stor efterfrågan på bostäder ter sig framtiden ljus. Utmaningen ligger i att kunna bygga hyresrätter som ger rimliga hyror! Vi står väl rustade för framtiden och hyres gäster och ägare kan känna sig trygga med att vi är en långsiktig fastighetsägare med en helhetssyn på förvaltning, ekonomi och våra bostadsområdens utveckling. Båstadhem är en viktig aktör för kommunen när det gäller bostadsbyggande. Under 2012 påbörjades en byggnation av 32 hyresrätter på Linängen i Förslöv. Inflyttning sker under sommaren Vi har under året sett över den mark vi själva förfogar över och detaljplaneändring är nu sökt för förtätningsprojekt i 4 bostadsområden, 3 i Båstad och 1 i Torekov vilket möjliggör byggnation av fler lägenheter. På den så kallade Korröds tomten har ett omtag gjorts från hyresrättsproduktion och här säljer nu Båstadhem bostadsrättslägenheter. Vid årsskiftet har vi 7 tecknade bostadsrätter av möjliga har präglats av att bolagets styrelse och ledning fattat beslut om att sälja ca 10 % av fastighetsbeståndet. Mäklare för detta har upphandlats och försäljningsprocessen har pågått hela året. Vid Kommunfullmäktige i december sade fullmäktige dock nej till försäljning av 2 hyresfastigheter i Förslöv. Övriga 5 fastigheter säljes under är det andra året som Båstadhem förvaltat kommunens fastigheter. Kunskapen om kommunens fastigheter har ökat och som en följd av detta har vi utrett möjligheten att Båstadhem köper kommunens fastigheter. Ett ägande skulle möjliggöra för Båstadhem att på ett professionellare sätt hantera hela fastighetsförvaltningen - även investeringarna. Frågan blir en av 2013:s viktigaste frågor. Under året har Förslövshem AB fusionerats till Båstadhem och fastigheten Förslöv 2:42 (Ängabyn) ägs nu av Båstadhem påbörjades den stora ombyggnationen av Skogsliden. Första etappen som ger16 nyproducerade lägenheter hade hyresgästerna inflyttning i slutet av december. Alla lägenheterna är färdigbyggda i december Slutligen vill jag rikta mitt tack till styrelsen, anställda och samarbetspartners för insatserna och engagemanget för Båstadhem under det gångna året! Båstad Robert Falk VD 3

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Båstadhem AB, org.nr , avger härmed följande årsredovisning för bolagets verksamhet Bolaget Båstadhem är ett helägt dotterbolag till Båstad kommun som har till uppgift att inom Båstad kommun förvärva, sälja, äga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedrivande liknande byggnads-, förvaltnings- och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. Båstadhem, som sedan äger 49 % av aktierna i Förslöv Hem AB, org. Nr har under 2012 köpt resterande 51 % av aktierna i detta bolag. Efter förvärvet har Förslöv Hem AB under 2012 fusionerats med Båstadhem. Styrelse och dess arbete Styrelsen har hållit sju ordinarie styrelsemöten och ett extra styrelsemöte. Bolaget har dessutom haft överläggningar med kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och presidium. Under året har antagits arbetsordning som bl.a. reglerar styrelseordförandens och VD:s ansvarsområden. Den årliga genomgången av bolagets strategi- och handlingsplan, jämställdhetsplan och plan mot diskriminering har skett. Bolagets ekonomi följs regelbundet med hjälp av budgetjämförelser, likviditets- och nyckeltalsrapporter som ekonomichefen rapporterar på varje styrelsemöte. Styrelsen har under året hållit en heldagskonferens. Ordinarie bolagsstämma hölls 26 april Styrelsen har bestått av sju ledamöter jämte suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Båstads kommun. VD VD och styrelsens sekreterare har varit Robert Falk. Revisorer Auktoriserad revisor har varit Per-Olof Andersson, KPMG, Halmstad med Peter Zell, KPMG, Halmstad som ersättare. Lekmannarevisorer Som lekmannarevisorer har Båstads kommunfullmäktige utsett: Roar Onsö och Sten Wahlgren. 4

5 Ledamöter under perioden : Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Jan Ahlström (M) (ordf) Lars Elofsson (M) IB Nilsson (C) (v ordf) Johan Arnoldsson (C) Mona Källbäck (M) Stefan Sjöberg (M) Jan Ohlsson (M) Anders Gunnarsson (C) Hans Grönqvist (BP) Lennart Knutsson (BP) Jan Ahlgren (S) Marcus Gunnarsson (S) Mats Lundberg (FP) Allan Sunnergren (MP) Ledamöter under perioden : Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Jan Ahlström (M) (ordf) Lars Elofsson (M) Ib Nilsson (C) Johan Arnoldsson (C) Mona Källbäck (M) Stefan Sjöberg (M) Jan Ohlsson (M) Anders Gunnarsson (C) Hans Grönqvist (BP) Lennart Knutsson (BP) Jan Ahlgren (S) Marcus Gunnarsson (S) Allan Sunnergren (M) Mats Lundberg (FP) 5

6 Vår organisation och personal Organisationen består, förutom verkställande direktör, av fyra avdelningar: Ekonomi, Administration, Drift och Uthyrning. Personal Båstadhem hade 31 december anställda. Under 2012 har Carina Young slutat efter ett halvt års tjänstledighet. Ekonomiassistent Ursula Lindblom har ersatt Carina Young och har efter provanställning erhållit fast tjänst. Under året har tre fastighetsskötare slutat, Christer Lindberg, Marcin Grzelak och Hans Petersson. Christer Lindbergs och Marcin Grzelaks tjänster är ej återbesatta. Däremot innehar Hans Ek en provanställning som fastighetsskötare efter Hans Petersson. Sedan 2011 är Anders Hjert projektanställd som projektledare. Hans huvuduppgift är att sköta ombyggnationen av Skogslidens äldreboende. Anders Hjerts lön belastar de projekt han är delaktig i. 6

7 Personalen är företagets viktigaste resurs. Efter personalkonferensen 2011 samlas all personal 4 ggr per år till så kallade kvartalsmöten varvid övergripande information ges. Upp till detta samlas all fastighetsskötarpersonal tillsammans med fastighetschefen och fastighetsingenjören 4 ggr per år i arbetsplatsträffar (APT). På kontoret har all personal samlats till APT en gång per vecka. En annan viktig informationskälla är veckobrev som skickas till samtlig personal. Bolaget strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och där man har möjlighet att utvecklas. Företaget har avtal med företagshälsan AVONOVA som genomfört en årlig hälsoundersökning som innefattar både medicinsk och psykosocial undersökning. Friskvårds peng utgår till varje anställd för att stimulera förebyggande motions- och hälsoaktiviteter. Under 2012 sjönk sjukfrånvaron något till 1,7%. 7

8 Robert Falk, Lizette Rolen, Mikael Silversten och Lisbeth Nilsson, Ledningsgrupp Bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är, enligt ägardirektiv från Båstads kommun, att främja i första hand kommunens försörjning av bostäder och lokaler. Dessutom anges att bolaget som långsiktigt mål skall sträva efter att uppnå en god och konsoliderad ekonomi. I ägardirektiven anges också att Båstadhem skall vara en föregångare inom följande områden: - omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle - boinflytande för hyresgästerna - motverkande av segregation - trygghet i boendet - tillgänglighet för rörelsehindrade Från och med 2010 och under 10 år skall Båstadhem i enlighet med ägardirektiv i genomsnitt producera minst 30 lägenheter per år. Organisationsanslutning SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag FASTIGO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV, Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. Andelsföreningen Skånehem Bjärehälsan Båstad Turism, ekonomisk förening Användarföreningen för Vitec fastighetssystem 8

9 Petra Bramsell, Kundtjänst Lizette Rolen, Kundtjänst Hyresgästföreningen Samarbetet med Hyresgästföreningen i Norra Skåne har varit fortsatt gott. Enligt förhandlingsöverenskommelsen har följande ersättningar utbetalats: Förhandlingsersättning Boinflytande- och fritidsmed Summa kronor Därutöver tillkommer (88 254) kronor för lokalhyror som redovisas som driftskostnad i resultaträkningen. Möten har under året hållits med Boinflytandekommittén (BIK) där frågor beträffande underhållsåtgärder, fastighetsskötsel etc har behandlats. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har tillämpats. Härigenom uppnås utökad valfrihet och ger hyresrabatt för hyresgäster som väljer att skjuta upp underhållet. 9

10 Marknad Uthyrningen Uthyrningssituationen har varit fortsatt god. Hyresbortfallet har ökat något och uppgår till ( ) kr. Därtill kommer obetalda hyror och tjänster med (56 167) kr. Tillsammans ( ) kr vilket motsvarar ett totalt hyresbortfall på 1,52 % (0,83 %), vilket är fortsatt mycket lågt. Av hyresbortfallet avser 688 Tkr (326) bostäder och 194 Tkr (205) lokaler. Det ökade hyresbortfallet på bostäder har sin orsak dels i renoveringar 330 Tkr (240) men också i den av Båstad kommun uppsagda blockförhyrningen av servicelägenheter 254 Tkr(0). Övrig vakans har varit 104 Tkr(86) eller 0,13%. I kommunen finns en stor efterfrågan på hyresrätter. Störst efterfrågan är det i Båstad centralort och Förslöv medan övriga orter visar jämvikt. Bostadskön var vid årsskiftet 2012/ sökande. Fastighetsbestånd Vid verksamhetsårets utgång förvaltade bolaget lägenheter, 114 lokaler, 50 garage och 22 carportar. I och med förvärvet av Butab i december har Båstadhem när Butab fusionerades fått ett tillskott av sitt fastighetsbestånd med 5 industri-kontorsfastigheter. Fastigheterna redovisas i bilagor till bokslutet med lägenhetsfördelning, bokfört restvärde och taxeringsvärde. Den förvaltade prima ytan uppgår till m2. Båstadhem förvaltar idag samtliga kommunens omsorgsbostäder och tillhörande servicelokaler. Sedan1998 förvaltar Båstadhem kommunens bostadsfastighet Torekov, Hamnen 3. Från och med 1 april 2011 förvaltar Båstadhem större delen av kommunens fastigheter. Den förvaltade ytan uppgår till m2. Omflyttningsfrekvensen av bostäder är i stort sett oförändrad från föregående år. Antal flyttningar 2012 har varit 179 (176). Omflyttningsfrekvens 2012 av samtliga bostäder har varit 17,2% (16,5%). 10

11 Nybyggnation Projektering /Nyproduktion Bolagets nyproduktion av nya lägenheter under året har varit låg. Under 2012 har endast 16 lägenheter nyproducerats inom Båstadhem. De har byggts vid ombyggnationen av Skogslidens äldreboende och utgör första ettappen av totalt tre. Då hela ombyggnationen är klar är 46 nya lägenheter iordningställda. Hela ombyggnationen beräknas vara klar i december Nyproduktionen på Korröd har efter omplanering från hyresrätt till bostadsrätt tagit ny fart och i slutet av februari beräknas byggnationen av 16 bostadsrättslägenheter starta. Beträffande nyproduktion i Förslöv på Linängen har denna produktion påbörjats under slutet av Byggproduktionen beräknas vara klar i juli 2013 och ger då 32 lägenheter. Beroende på hur detaljplanearbetet fortskrider och kommunens arbete med infrastruktur såsom vägar och avlopp blir klart kan eventuellt en nybyggnation av 16 lägenheter påbörjas i Östra Karup. Som ett led i att använda sig av befintligt markinnehav för att kunna nybygga genom förtätning har Båstadhem ansökt om detaljplaneändringar på 4 fastigheter, 3 i Båstad och 1 i Torekov. Bolaget har vid årets slut totalt kr upparbetade i pågående projekt. 11

12 Fastighetsförvaltning Underhåll och ombyggnad Båstadhem fortsätter att satsa på underhållet av fastigheterna. Det enda sättet att behålla eller öka värdet på fastigheterna är genom ett aktivt underhåll. I grunden ligger en underhållsplanering som uppdateras årligen. Därtill kommer ett antal åtgårder som utförs pga. att saker oplanerat går sönder eller måste bytas ut för att de kan göra det inom kort. Nedan följer ett urval av några av det gångna årets större underhålls- och ombyggnadsåtgärder för Båstadhem AB: Under 2012 byttes 4 yttertak på Astrakanvägen 2-14 (kv Körsbäret 1) i Båstad. Rotrenovering av fastighet 220, Mercurivägen/Bjärehemsvägen i Förslöv. Där har det dragits in nya vattenledningar i hela huset, avloppet har genomgått relining, ytskikten har förnyats (plastmatta på golv och kakel på väggarna), sanitetsporslin och blandare har bytts ut. Peab är entreprenör i detta projekt. Byte av fönster på kvarteret Biet, Bivägen 5-9. Scala fönster är leverantören av fönstren och BAB Byggservice är den entreprenör som utför entreprenaden via ramavtalet. Ny gaspanna på Sandbäcksvägen 4 i Förslöv. Ny gaspanna på Mercurivägen/ Bjärehemsvägen i Förslöv. Ny luft-vatten Värmepump på Panncentralen i Förslöv. Butabs gamla lokal byggdes om till lägenhet på Bivägen. Hagagatans bägge byggnader fick tilläggsisolering på vinden. Strandängsskolan anslöts till Båstadhems närvärmenät. Installation av elektroniskt bokningssystem till tvättstugan på Astrakanvägen 2-14, kvarteret Körsbäret 1, i Båstad. Genom förvaltningsuppdraget har Båstadhem utförts fastighetsunderhåll på de kommunala fastigheterna. Nedan följer underhållsåtgärder på dessa fastigheter under 2012: Ny elpanna på Päronbyn. I Kunskapscentrum installerades nya gaspannor. Nytt expansionskärl monterades på Centralförrådet Nytt expansionskärl monterades på Östra Karups skola 12

13 Ny kulvert till idrottshallen och delvis nya radiatorrör på Grevie skola. Nya ytskikt i badrum och delvis nya i några andra rum på förskoleavdelningen Vitsippan i Båstad. Dillen i Båstad byggdes om för att Arbetsförmedlingen skulle få verksamhetsanpassade lokaler. Även på Kunskapscentrum har ombyggnation gjorts för Arbetsförmedlingen. Isolering av taket på omklädningsrummen och förskolan som sitter samman med idrottshallen i Torekov. Förvaltningsorganisationen Organisationens arbetssätt präglas av att kunden sätts i fokus. Kontaktvägen mellan kund(hyresgäst) och Båstadhem sker genom Kundtjänst. Felanmälan eller annan kontakt kan ske antingen genom telefon eller via mail. När sedan arbetet fördelas ut så kontaktar personal från Båstadhem kunden för utförande eller rättande av de fel och brister som anmälts. Förvaltningsorganisationen består på den administrativa sidan av en fastighetschef och en fastighetsingenjör. I underhållsgruppen finns 3 anställda. Underhållsgruppen utför ombyggnationer och reparationer i olika storlek och projektet längd. I fastighetsskötargruppen finns 12 fastighetsskötare. Fastighetsskötarnas arbetsuppgifter är beroende på vilka fastigheter de ansvarar för, men de utför t.ex. yttre skötsel, åtgärder av felanmälningar, underhålls åtgärder, kommunikation med hyresgäster och renhållning m.m. Beredskap Under året har de 2 egna fastighetsberedskaperna avvecklats. Den ena hade beredskapen för de kommunala fastigheterna som ingick i förvaltningsuppdraget och den andra hade beredskapen för hyresfastigheterna. Den beredskap som vi använder oss av nu är bemannad med personal från G4s och de ansvarar även för beredskapstelefonen när kontorets växel inte är bemannad. Fordonspark Under året har fordonsgruppen haft ett antal möten där beslut tagits att fordonsparken skall förnyas. Detta har resulterat i att 2 st. nya fordon för fastighetsskötarna har införskaffats. 13

14 Miljö och energi Miljöredovisning för 2012 Styrelsen har antagit en miljöpolicy som innebär att Båstadhems förvaltning och nybyggnation på sikt skall anpassas till kretsloppet. Under 2008 skrev Båstadhem på det s k Skåneinitiativet som innebär att man som företag förbinder sig att minska energiförbrukningen med 20 % fram till har varit ett förhållandevis kallt år men trots det har vår totala energiförbrukning gått ned. Båstadhems fastigheters energiförbrukning fördelar sig enligt följande: Fastighetsel * MWh Uppvärmning Natur/Biogas* Olja El(Värmepump)* Totalt MWh *1 ökningen beror bland annat på ökad användning av tvättstugor samt byggström renovering. *2 andel biogas %, % *3 ökningen beror på nya värmepumparna Ängahällan. 14

15 Energiförbrukning Ängahällans panncentral KWh Värmepump (El) Gaspannor Värmepumpar Ängahällan. Under året har vi installerat en värmepumpsanläggning vid Ängahällans panncentral. Värmepumpen togs i drift i Juni månad och har sparat KWh under andra halvåret 2012 i förhållande till samma period tidigare år. Vi har även under hösten bytt gaspannor på Sandbäcksvägen 2 och Mercurivägen 1. De nya pannorna är högeffektiva kondenserande pannor med betydligt högre verkningsgrad än tidigare vilket ger en bra energibesparing. En utredning av närvärmesystemet pågår som ska ta fram underlag för investeringsbehov för att driftoptimera anläggningen. Upphandling genom HBV pågår för nytt elavtal och under 2013 kommer ny upphandling att utföras för leverans av Natur- och Biogas. Vårt mål är att öka mängden inköpt biogas och minska mängden naturgas för att förbättra miljön. Följande investeringar kommer att ske för att minska elförbrukningen: - Byte av ljuskällor till LED alt induktionslampor vilket ger väsentligt lägre förbrukning. - Behovsanpassning av belysning som t.ex närvarostyrning. - Aktiv styrning av tvättstugor med bokningssystem. Bredband Under 2012 har en upphandling av leverantör för bredband fram till fastigheterna gjorts. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet var Bjäre Krafts. Utbyggnaden startar under våren Upphandling av entreprenör för fastighetsnät och lägenhetsnät kommer att utföras våren 2013 med installationsstart efter sommaren Alla lägenheter skall vara anslutna till det öppna bredbandsnätet innan 2014-års utgång. 15

16 Framtiden Båstad kommun har som övergripande mål att kommunens befolkning ska öka. Detta innebär att bostadsbyggandet måste fortsätta och Båstadhem är en av de byggherrar som ska producera en del av dessa bostäder. Båstadhems styrelse har i sin strategioch handlingsplan prioriterat bostadsbyggandet och företaget har under nuvarande mandatperiod planerad byggnation på totalt 172 lägenheter. Utsikter för 2013 Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå det kommande året. Företagets konsolidering är något förbättrad jämfört med föregående år, men en större ökning av soliditeten är önskvärd. Strävandena kommer att fortsätta för att driva företagets ekonomi så att ett överskott årligen kan läggas till det egna kapitalet och nedbringa skuldsättningen. Företaget när en förhoppning om att genom en fortsatt aktiv lånehantering genom bland annat räntederivat kunna förbättra det ekonomiska utfallet. I strävan efter att förbättra ekonomin ingår även arbetet med att fortsätta utveckla hyresdifferentieringarna. Under 2013 kommer extra resurser att avsättas för att besiktiga samtliga lägenheter i avsikt att på lägenhetsnivå sätta rätt hyra. Det av ägaren uppsatta målet med årlig nyproduktion av lägenheter innebär en utmaning för företaget vad avser finansiering. Här kan den försäljning av lägenheter ur fastighetsbeståndet som började planeras under 2011 och som slutförs i år ge ett nödvändigt kapitaltillskott. Då försäljningen av 2 hyresfastigheter inte godkändes av Kommunfullmäktige planerar bolaget att försöka sälja några andra fastigheter för att åstadkomma det kapitaltillskott som den uteblivna försäljningen medförde. Skulle en försäljning inte bli av så krävs att företaget medges låna väsentliga belopp för sin nyproduktion och sitt underhåll. Båstadhem har sedan 2011 fått ett nästan fördubblat förvaltningsuppdrag. Arbetet med att kombinera förvaltningen av Båstadhems fastigheter med förvaltningen av kommunens fastigheter innebär att Båstadhem måste fortsätta att se över arbetssätt och hur arbetet organiseras. En organisationsöversyn pågår för närvarande i bolaget. 16

17 BÅSTADHEM Under 2013 skall ombyggnationen av äldreboendet Skogsliden slutföras. Detta ger 30 nya vårdlägenheter. Under året kommer vidare en byggnation av 32 lägenheter i Förslöv - Linängen att vara klar. Utmaningen ligger i att hyra ut samtliga lägneheter. Huruvida den planerade byggnationen i Östra Karup om 16 lägenheter kan påbörjas under året går inte att säga i dagsläget då detaljplanearbetet inte är klart. hyresgästtidning (reklamfinansierad) som heter Grannar. Vi lägger också upp ett nytt felanmälningssystem som ska möjliggöra att vi kan hantera felanmälningar via webben. Det nya systemet ger också möjlighet till bättre uppföljningar. Vidare kommer vi att fortsätta med att utvidga och förbättra vår hemsida. Under 2014 ska byggnationen av Vårlidens Trygghetsboende påbörjas. Här planeras 42 lägenheter byggas. Under 2014 avser Båstadhem också starta byggnation av 24 lägenheter på Trollbäcken. Kopplat till de gamla Servicehusen finns ett antal lokalkontrakt som ännu inte är uppsagda. Kommunen har under 2012 signalerat att man önskar lämna lokaler och att man avser säga upp lokalavtalen. Skulle detta ske innebär det ett stort hyresbortfall. Frågan om hur de f d servicehusen ska användas och i vems regi är en oerhört viktig fråga för bolaget att behandla. De 16 lägenheterna på den s k Korrödstomten i BRF Örebäcksparken beräknas vara inflyttningsklara årskiftet 2013/2014. Företaget kommer under 2013 att fortsätta att förbättra sin dialog med hyresgästerna. Bland annat sker detta genom en ny För att kunna administrera vår bostadskö på ett smidigare sätt köper vi under 2013 ett nytt kösystem Marknad. Genom det nya systemet kommer den köande att få en aktivare roll och uthyrarens arbete underlättas. 17

18 18 BÅSTADHEM

19 Ekonomi och finans Årets resultat efter finansiella poster blev Tkr (8 754). Resultatet är enligt budget och förväntan såldes ett dotterbolag med fastigheten Kalkugnen med Tkr i vinst har fusionen av Förslöv Hem AB och fastigheten Ängabyn påverkat resultatet negativt med totalt 650 Tkr. Hyresintäkter Hyrorna höjdes med 2,85 % från och med 1 januari 2012 efter förhandling med Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Totala hyres intäkter uppgick till Tkr (77 506). Övriga intäkter uppgick till Tkr (3 764), det är främst försäljning av värme erhölls ett omställningsbidrag från Båstad kommun på Tkr som övrig intäkt. Driftskostnader Uppvärmningskostnaderna avseende det egna beståndet uppgick till Tkr (12 429). Det motsvarar 147 kr/m² (147). Övriga driftskostnader uppgick till Tkr (5 783), 74 kr/m² (68). Underhållskostnader Planerat underhåll uppgick under året till Tkr (9 446), motsvarande 139 kr/m² (112). Kostnader för akut underhåll uppgick till Tkr (6 702), motsvarande 68 kr/m² (79). Det är en medveten satsning på det planerade underhållet som kommer att fortgå för att därigenom på sikt få ner kostnaden för akuta reparationer. Personal Personalkostnaden uppgick till Tkr (14 279) hade Båstadhem inhyrd personal vid vakans till kostnad av Tkr. Av personalkostnaden 2012 är Tkr hänförlig till förvaltningen av de kommunala fastigheterna motsvarande för 2011 är för 9 mån Tkr. Sammantaget blir personalkostnaden vid jämförelse 155 Tkr lägre 2012 än föregående år. Avskrivningar Årets avskrivningar Tkr (10 707), en ökning med 728 Tkr varav Ängabyn står för 601 Tkr. Övrigt kommer från nyanskaffningar i maskinpark och data/ affärssystem. Kapitalkostnader Under verksamhetsåret har styrelsen reviderat bolagets finanspolicy. Det ledde till en höjning av den genomsnittliga räntebindningstiden till 10 år, att revideras årligen framöver. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Hanteringen sker i enlighet med de 19

20 riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Utestående ränteswapavtal uppgår till 295 Mkr (265). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 20,0 Mkr (12,3) i avtalen. Undervärdet representerar den kostnad som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 7,46 år (7,22) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,99% (2,97). Under året har en checkkredit upptagits på totalt 62 Mkr att användas för pågående investeringsprojekt. På bokslutsdagen var den utnyttjad med 2,6 Mkr, vilket belopp har ökat låneskulden. Kapitalkostnaderna 2012 har varit 13,8 Mkr (13,2). Av årets räntekostnad avser 1 Mkr fastigheten Förslöv 2:42/ Ängabyn som tillkom i fusionen av Förslöv Hem AB. Avgift för kommunal borgen har varit 0,25% av lånebeloppet vilket inneburit kostnad på (1 055) tkr. Inga räntebidrag har utgått Ränteintäkterna på 292 Tkr (673) har minskat till följd av lägre inlåningsräntor och mindre likviditet. Fastigheternas värde Fastigheterna har värderats i egen regi med stöd av den modell som finns i applikationen Datscha. Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Intäkter och kostnader räknas upp med ett inflationsantagande under kalkylperioden. Restvärdet år elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna punkt. Båstadhems faktiska hyresnivåer har lagts in i modellen medan marknadsmässig schablon med justering för mediakostnader (värme, vatten, el) har tillämpats på driftkostnaderna. En fastighets värde utgörs av summan av de nuvärdesberäknade årliga driftnettona samt restvärdet. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningar. Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick vid årets slut till 710 (681) Mkr. Detta värde överstiger bokfört värde med 220 (216) Mkr. Fastigheter färdigställda under 2010 och senare har värderats med anskaffningsvärde som grund. 20

21 Ekonomisk översikt kkr Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % 11,3 11,2 9,8 9,8 10,5 Avkastning på totalt kapital % 2,9 2,9 3,0 3,2 3,8 Avkastning på eget kapital % 3,4 14,5 10,0 4,1 2,1 År 2012 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget Förslöv Hem AB och Båstad Utvecklingsbolag AB. År 2011 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget Båstad Utvecklingsbolag AB. Jämförelseåret 2010 avser soliditet koncernen och övriga jämförelsetal moderbolaget. Dispositioner beträffande vinst Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för utdelning aktier á 35,70 kronor avsättning till reservfond Totalt Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 21

22 Båstadhem ²B,,L,.IUIJ,P FjjK..y Resultaträkning Belopp i kr Not (Åb(/Åb/Åb/ (Åbb/Åb/Åb/ (Åb(/b(/wb (Åbb/b(/wb "ettoomsättning ITFTPPFI!j IIF,JLFjP. Övriga rörelseintäkter b..fpijflxi j!fpt!f.ll jjjftijfxit P.F!PJF!,T Rörelsens kostnader Gxterna kostnader ( ULJFP,jF,Pj U,jFI!TFLLx Övriga externa kostnader ( UTLFPLJ UjjJF,j. ²ersonalkostnader w UjxFIJ.F.x. Uj!F.ITFII! Hvskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9FbÅ UjjF!x!FT,. UjJFIJLFLJ, Rörelseresultat j,flp,fi!x j,fl!,fpj! Resultat från finansiella poster esultat från andelar i koncernföretag ) U,FLjTFJ!! änteintäkter 5.PjFL,! LI.FL!j äntekostnader 6 UjxFTLIFj,x UjxFjT.FPLI Resultat efter finansiella poster.fj.jf.!! TFI,xFL.. 8okslutsdispositioner 7 UjFxPJF!TL UjF,xTFLTj Resultat före skatt I.PFI,T IF.j!FP!j &katt på årets resultat 8 U..,F,xT U!I.F.Lj Årets resultat,j!f..j LFI!.FLTJ 22

23 Båstadhem ²B,,L,.IUIJ,P Fj.K..y Balansräkning Belopp i kr Not (Åb(/b(/wb (Åbb/b(/wb TILLGÅNG²R ²nläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8yggnader och mark 9!PJFJJ.FPxT!L,FxIxFIx, Ynventarier bå jfiilfxjp.fjjifjtx ²ågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9!LFx.JFIxP jxfp,jfpjt,xtfjppfptl!tjfx!.fi.l Finansiella anläggningstillgångar bb Hndra långfristiga värdepappersinnehav!jf!jj TPF!JJ!jF!JJ TPF!JJ Summa anläggningstillgångar,xtfj!jfxtl!tjf!x.fj.l Omsättningstillgångar Varulager mm åvaror och förnödenheter x..fpjt,,tfjt. x..fpjt,,tfjt. Kortfristiga fordringar éundfordringar b(,p!f,ji IPJFP!! &kattefordringar U xi,fj,, Övriga fordringar LT!F,x..PFjJIFPLT qörutbetalda kostnader och upplupna intäkter bw!tpftji.fli,fjjl jfiltftll x.fp!pfjtx Kassa och bank IFxx,FxJJ.JF!x,FL,J Summa omsättningstillgångar PF!.IFJT!,xFP!xFJj, SUMM² TILLGÅNG²R,!IF,LTF!IJ,x,FxI,Fj!j 23

24 Båstadhem ²B,,L,.IUIJ,P FjxK..y Balansräkning Belopp i kr Not (Åb(/b(/wb (Åbb/b(/wb EGET K²PIT²L OCH SKULDER Eget kapital b) Bundet eget kapital Hktiekapital K!FJJJ aktiery!fjjjfjjj!fjjjfjjj eservfond xxfjtxf,li.lf,t!f!.p xifjtxf,li xjf,t!f!.p Fritt eget kapital b5 8alanserad vinst eller förlust x!fipi UI!x Årets resultat,j!f..j LFI!.FLTJ,xPFJjI LFI!jFPxI Summa eget kapital xifi..f,t! xifx.lfxll Obeskattade reserver b6 ²eriodiseringsfonder.F.jIF,L!.FxT,FIJP Hckumulerade avskrivningar utöver plan xjf.x.ftj,.tfli!fji! x.f!,jfxlp xjfj,pfttx Avsättningar Hvsättningar till pensioner och liknande förpliktelser!j,fp,p!jjf!,!!j,fp,p!jjf!,! Långfristiga skulder &kulder till kreditinstitut b7!!,fxj.fltt!!jfij,fppt!!,fxj.fltt!!jfij,fppt Kortfristiga skulder &kulder till kreditinstitut b7 U jfjjjfjjj /everantörsskulder jtfjilfjj! IFT.PFP,L &katteskulder U.PFP,! U Övriga skulder.fijxf.j. jfjjlf.pi Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter b8 jjfpjifljt j,fjjlfjti xjflilftij.!ftl.f!!j SUMM² EGET K²PIT²L OCH SKULDER,!IF,LTF!IJ,x,FxI,Fj!j Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 (Åb(/b(/wb (Åbb/b(/wb Panter och säkerheter för egna skulder qastighetsinteckningar U,TFJJJFJJJ Hnsvarsbelopp qastigo j,lfxij jjtf.t, Summa EGCFÅ5p G6FEE6FK6G 24

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen Årsredovisning och Koncernårsredovisning för AB Alebyggen 556093-0504 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 556093-0504 1 (38) Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRS R EDOVISNING 1 4

ÅRS R EDOVISNING 1 4 ÅRS R EDOVISNING 14 . Framsida Emilia, Kastanjebacken Fotograf Jörgen Hinder Illustration sid 20 Mikael Fohlin SGS Studentbostäder Kaserntorget 11 411 18 Göteborg Telefon 031-333 63 00 Stiftelsen Göteborgs

Läs mer