BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomisk översikt Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutkommentarer...26 Noter Underskrifter Revisionsberättelse Fastighetsinformation... 35

3 VD har ordet Jag kan med glädje konstatera att vi kan lägga ett positivt 2012 bakom oss. Vi befinner oss i en attraktiv och expansiv region och med stor efterfrågan på bostäder ter sig framtiden ljus. Utmaningen ligger i att kunna bygga hyresrätter som ger rimliga hyror! Vi står väl rustade för framtiden och hyres gäster och ägare kan känna sig trygga med att vi är en långsiktig fastighetsägare med en helhetssyn på förvaltning, ekonomi och våra bostadsområdens utveckling. Båstadhem är en viktig aktör för kommunen när det gäller bostadsbyggande. Under 2012 påbörjades en byggnation av 32 hyresrätter på Linängen i Förslöv. Inflyttning sker under sommaren Vi har under året sett över den mark vi själva förfogar över och detaljplaneändring är nu sökt för förtätningsprojekt i 4 bostadsområden, 3 i Båstad och 1 i Torekov vilket möjliggör byggnation av fler lägenheter. På den så kallade Korröds tomten har ett omtag gjorts från hyresrättsproduktion och här säljer nu Båstadhem bostadsrättslägenheter. Vid årsskiftet har vi 7 tecknade bostadsrätter av möjliga har präglats av att bolagets styrelse och ledning fattat beslut om att sälja ca 10 % av fastighetsbeståndet. Mäklare för detta har upphandlats och försäljningsprocessen har pågått hela året. Vid Kommunfullmäktige i december sade fullmäktige dock nej till försäljning av 2 hyresfastigheter i Förslöv. Övriga 5 fastigheter säljes under är det andra året som Båstadhem förvaltat kommunens fastigheter. Kunskapen om kommunens fastigheter har ökat och som en följd av detta har vi utrett möjligheten att Båstadhem köper kommunens fastigheter. Ett ägande skulle möjliggöra för Båstadhem att på ett professionellare sätt hantera hela fastighetsförvaltningen - även investeringarna. Frågan blir en av 2013:s viktigaste frågor. Under året har Förslövshem AB fusionerats till Båstadhem och fastigheten Förslöv 2:42 (Ängabyn) ägs nu av Båstadhem påbörjades den stora ombyggnationen av Skogsliden. Första etappen som ger16 nyproducerade lägenheter hade hyresgästerna inflyttning i slutet av december. Alla lägenheterna är färdigbyggda i december Slutligen vill jag rikta mitt tack till styrelsen, anställda och samarbetspartners för insatserna och engagemanget för Båstadhem under det gångna året! Båstad Robert Falk VD 3

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Båstadhem AB, org.nr , avger härmed följande årsredovisning för bolagets verksamhet Bolaget Båstadhem är ett helägt dotterbolag till Båstad kommun som har till uppgift att inom Båstad kommun förvärva, sälja, äga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedrivande liknande byggnads-, förvaltnings- och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. Båstadhem, som sedan äger 49 % av aktierna i Förslöv Hem AB, org. Nr har under 2012 köpt resterande 51 % av aktierna i detta bolag. Efter förvärvet har Förslöv Hem AB under 2012 fusionerats med Båstadhem. Styrelse och dess arbete Styrelsen har hållit sju ordinarie styrelsemöten och ett extra styrelsemöte. Bolaget har dessutom haft överläggningar med kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och presidium. Under året har antagits arbetsordning som bl.a. reglerar styrelseordförandens och VD:s ansvarsområden. Den årliga genomgången av bolagets strategi- och handlingsplan, jämställdhetsplan och plan mot diskriminering har skett. Bolagets ekonomi följs regelbundet med hjälp av budgetjämförelser, likviditets- och nyckeltalsrapporter som ekonomichefen rapporterar på varje styrelsemöte. Styrelsen har under året hållit en heldagskonferens. Ordinarie bolagsstämma hölls 26 april Styrelsen har bestått av sju ledamöter jämte suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Båstads kommun. VD VD och styrelsens sekreterare har varit Robert Falk. Revisorer Auktoriserad revisor har varit Per-Olof Andersson, KPMG, Halmstad med Peter Zell, KPMG, Halmstad som ersättare. Lekmannarevisorer Som lekmannarevisorer har Båstads kommunfullmäktige utsett: Roar Onsö och Sten Wahlgren. 4

5 Ledamöter under perioden : Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Jan Ahlström (M) (ordf) Lars Elofsson (M) IB Nilsson (C) (v ordf) Johan Arnoldsson (C) Mona Källbäck (M) Stefan Sjöberg (M) Jan Ohlsson (M) Anders Gunnarsson (C) Hans Grönqvist (BP) Lennart Knutsson (BP) Jan Ahlgren (S) Marcus Gunnarsson (S) Mats Lundberg (FP) Allan Sunnergren (MP) Ledamöter under perioden : Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Jan Ahlström (M) (ordf) Lars Elofsson (M) Ib Nilsson (C) Johan Arnoldsson (C) Mona Källbäck (M) Stefan Sjöberg (M) Jan Ohlsson (M) Anders Gunnarsson (C) Hans Grönqvist (BP) Lennart Knutsson (BP) Jan Ahlgren (S) Marcus Gunnarsson (S) Allan Sunnergren (M) Mats Lundberg (FP) 5

6 Vår organisation och personal Organisationen består, förutom verkställande direktör, av fyra avdelningar: Ekonomi, Administration, Drift och Uthyrning. Personal Båstadhem hade 31 december anställda. Under 2012 har Carina Young slutat efter ett halvt års tjänstledighet. Ekonomiassistent Ursula Lindblom har ersatt Carina Young och har efter provanställning erhållit fast tjänst. Under året har tre fastighetsskötare slutat, Christer Lindberg, Marcin Grzelak och Hans Petersson. Christer Lindbergs och Marcin Grzelaks tjänster är ej återbesatta. Däremot innehar Hans Ek en provanställning som fastighetsskötare efter Hans Petersson. Sedan 2011 är Anders Hjert projektanställd som projektledare. Hans huvuduppgift är att sköta ombyggnationen av Skogslidens äldreboende. Anders Hjerts lön belastar de projekt han är delaktig i. 6

7 Personalen är företagets viktigaste resurs. Efter personalkonferensen 2011 samlas all personal 4 ggr per år till så kallade kvartalsmöten varvid övergripande information ges. Upp till detta samlas all fastighetsskötarpersonal tillsammans med fastighetschefen och fastighetsingenjören 4 ggr per år i arbetsplatsträffar (APT). På kontoret har all personal samlats till APT en gång per vecka. En annan viktig informationskälla är veckobrev som skickas till samtlig personal. Bolaget strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och där man har möjlighet att utvecklas. Företaget har avtal med företagshälsan AVONOVA som genomfört en årlig hälsoundersökning som innefattar både medicinsk och psykosocial undersökning. Friskvårds peng utgår till varje anställd för att stimulera förebyggande motions- och hälsoaktiviteter. Under 2012 sjönk sjukfrånvaron något till 1,7%. 7

8 Robert Falk, Lizette Rolen, Mikael Silversten och Lisbeth Nilsson, Ledningsgrupp Bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är, enligt ägardirektiv från Båstads kommun, att främja i första hand kommunens försörjning av bostäder och lokaler. Dessutom anges att bolaget som långsiktigt mål skall sträva efter att uppnå en god och konsoliderad ekonomi. I ägardirektiven anges också att Båstadhem skall vara en föregångare inom följande områden: - omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle - boinflytande för hyresgästerna - motverkande av segregation - trygghet i boendet - tillgänglighet för rörelsehindrade Från och med 2010 och under 10 år skall Båstadhem i enlighet med ägardirektiv i genomsnitt producera minst 30 lägenheter per år. Organisationsanslutning SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag FASTIGO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV, Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. Andelsföreningen Skånehem Bjärehälsan Båstad Turism, ekonomisk förening Användarföreningen för Vitec fastighetssystem 8

9 Petra Bramsell, Kundtjänst Lizette Rolen, Kundtjänst Hyresgästföreningen Samarbetet med Hyresgästföreningen i Norra Skåne har varit fortsatt gott. Enligt förhandlingsöverenskommelsen har följande ersättningar utbetalats: Förhandlingsersättning Boinflytande- och fritidsmed Summa kronor Därutöver tillkommer (88 254) kronor för lokalhyror som redovisas som driftskostnad i resultaträkningen. Möten har under året hållits med Boinflytandekommittén (BIK) där frågor beträffande underhållsåtgärder, fastighetsskötsel etc har behandlats. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har tillämpats. Härigenom uppnås utökad valfrihet och ger hyresrabatt för hyresgäster som väljer att skjuta upp underhållet. 9

10 Marknad Uthyrningen Uthyrningssituationen har varit fortsatt god. Hyresbortfallet har ökat något och uppgår till ( ) kr. Därtill kommer obetalda hyror och tjänster med (56 167) kr. Tillsammans ( ) kr vilket motsvarar ett totalt hyresbortfall på 1,52 % (0,83 %), vilket är fortsatt mycket lågt. Av hyresbortfallet avser 688 Tkr (326) bostäder och 194 Tkr (205) lokaler. Det ökade hyresbortfallet på bostäder har sin orsak dels i renoveringar 330 Tkr (240) men också i den av Båstad kommun uppsagda blockförhyrningen av servicelägenheter 254 Tkr(0). Övrig vakans har varit 104 Tkr(86) eller 0,13%. I kommunen finns en stor efterfrågan på hyresrätter. Störst efterfrågan är det i Båstad centralort och Förslöv medan övriga orter visar jämvikt. Bostadskön var vid årsskiftet 2012/ sökande. Fastighetsbestånd Vid verksamhetsårets utgång förvaltade bolaget lägenheter, 114 lokaler, 50 garage och 22 carportar. I och med förvärvet av Butab i december har Båstadhem när Butab fusionerades fått ett tillskott av sitt fastighetsbestånd med 5 industri-kontorsfastigheter. Fastigheterna redovisas i bilagor till bokslutet med lägenhetsfördelning, bokfört restvärde och taxeringsvärde. Den förvaltade prima ytan uppgår till m2. Båstadhem förvaltar idag samtliga kommunens omsorgsbostäder och tillhörande servicelokaler. Sedan1998 förvaltar Båstadhem kommunens bostadsfastighet Torekov, Hamnen 3. Från och med 1 april 2011 förvaltar Båstadhem större delen av kommunens fastigheter. Den förvaltade ytan uppgår till m2. Omflyttningsfrekvensen av bostäder är i stort sett oförändrad från föregående år. Antal flyttningar 2012 har varit 179 (176). Omflyttningsfrekvens 2012 av samtliga bostäder har varit 17,2% (16,5%). 10

11 Nybyggnation Projektering /Nyproduktion Bolagets nyproduktion av nya lägenheter under året har varit låg. Under 2012 har endast 16 lägenheter nyproducerats inom Båstadhem. De har byggts vid ombyggnationen av Skogslidens äldreboende och utgör första ettappen av totalt tre. Då hela ombyggnationen är klar är 46 nya lägenheter iordningställda. Hela ombyggnationen beräknas vara klar i december Nyproduktionen på Korröd har efter omplanering från hyresrätt till bostadsrätt tagit ny fart och i slutet av februari beräknas byggnationen av 16 bostadsrättslägenheter starta. Beträffande nyproduktion i Förslöv på Linängen har denna produktion påbörjats under slutet av Byggproduktionen beräknas vara klar i juli 2013 och ger då 32 lägenheter. Beroende på hur detaljplanearbetet fortskrider och kommunens arbete med infrastruktur såsom vägar och avlopp blir klart kan eventuellt en nybyggnation av 16 lägenheter påbörjas i Östra Karup. Som ett led i att använda sig av befintligt markinnehav för att kunna nybygga genom förtätning har Båstadhem ansökt om detaljplaneändringar på 4 fastigheter, 3 i Båstad och 1 i Torekov. Bolaget har vid årets slut totalt kr upparbetade i pågående projekt. 11

12 Fastighetsförvaltning Underhåll och ombyggnad Båstadhem fortsätter att satsa på underhållet av fastigheterna. Det enda sättet att behålla eller öka värdet på fastigheterna är genom ett aktivt underhåll. I grunden ligger en underhållsplanering som uppdateras årligen. Därtill kommer ett antal åtgårder som utförs pga. att saker oplanerat går sönder eller måste bytas ut för att de kan göra det inom kort. Nedan följer ett urval av några av det gångna årets större underhålls- och ombyggnadsåtgärder för Båstadhem AB: Under 2012 byttes 4 yttertak på Astrakanvägen 2-14 (kv Körsbäret 1) i Båstad. Rotrenovering av fastighet 220, Mercurivägen/Bjärehemsvägen i Förslöv. Där har det dragits in nya vattenledningar i hela huset, avloppet har genomgått relining, ytskikten har förnyats (plastmatta på golv och kakel på väggarna), sanitetsporslin och blandare har bytts ut. Peab är entreprenör i detta projekt. Byte av fönster på kvarteret Biet, Bivägen 5-9. Scala fönster är leverantören av fönstren och BAB Byggservice är den entreprenör som utför entreprenaden via ramavtalet. Ny gaspanna på Sandbäcksvägen 4 i Förslöv. Ny gaspanna på Mercurivägen/ Bjärehemsvägen i Förslöv. Ny luft-vatten Värmepump på Panncentralen i Förslöv. Butabs gamla lokal byggdes om till lägenhet på Bivägen. Hagagatans bägge byggnader fick tilläggsisolering på vinden. Strandängsskolan anslöts till Båstadhems närvärmenät. Installation av elektroniskt bokningssystem till tvättstugan på Astrakanvägen 2-14, kvarteret Körsbäret 1, i Båstad. Genom förvaltningsuppdraget har Båstadhem utförts fastighetsunderhåll på de kommunala fastigheterna. Nedan följer underhållsåtgärder på dessa fastigheter under 2012: Ny elpanna på Päronbyn. I Kunskapscentrum installerades nya gaspannor. Nytt expansionskärl monterades på Centralförrådet Nytt expansionskärl monterades på Östra Karups skola 12

13 Ny kulvert till idrottshallen och delvis nya radiatorrör på Grevie skola. Nya ytskikt i badrum och delvis nya i några andra rum på förskoleavdelningen Vitsippan i Båstad. Dillen i Båstad byggdes om för att Arbetsförmedlingen skulle få verksamhetsanpassade lokaler. Även på Kunskapscentrum har ombyggnation gjorts för Arbetsförmedlingen. Isolering av taket på omklädningsrummen och förskolan som sitter samman med idrottshallen i Torekov. Förvaltningsorganisationen Organisationens arbetssätt präglas av att kunden sätts i fokus. Kontaktvägen mellan kund(hyresgäst) och Båstadhem sker genom Kundtjänst. Felanmälan eller annan kontakt kan ske antingen genom telefon eller via mail. När sedan arbetet fördelas ut så kontaktar personal från Båstadhem kunden för utförande eller rättande av de fel och brister som anmälts. Förvaltningsorganisationen består på den administrativa sidan av en fastighetschef och en fastighetsingenjör. I underhållsgruppen finns 3 anställda. Underhållsgruppen utför ombyggnationer och reparationer i olika storlek och projektet längd. I fastighetsskötargruppen finns 12 fastighetsskötare. Fastighetsskötarnas arbetsuppgifter är beroende på vilka fastigheter de ansvarar för, men de utför t.ex. yttre skötsel, åtgärder av felanmälningar, underhålls åtgärder, kommunikation med hyresgäster och renhållning m.m. Beredskap Under året har de 2 egna fastighetsberedskaperna avvecklats. Den ena hade beredskapen för de kommunala fastigheterna som ingick i förvaltningsuppdraget och den andra hade beredskapen för hyresfastigheterna. Den beredskap som vi använder oss av nu är bemannad med personal från G4s och de ansvarar även för beredskapstelefonen när kontorets växel inte är bemannad. Fordonspark Under året har fordonsgruppen haft ett antal möten där beslut tagits att fordonsparken skall förnyas. Detta har resulterat i att 2 st. nya fordon för fastighetsskötarna har införskaffats. 13

14 Miljö och energi Miljöredovisning för 2012 Styrelsen har antagit en miljöpolicy som innebär att Båstadhems förvaltning och nybyggnation på sikt skall anpassas till kretsloppet. Under 2008 skrev Båstadhem på det s k Skåneinitiativet som innebär att man som företag förbinder sig att minska energiförbrukningen med 20 % fram till har varit ett förhållandevis kallt år men trots det har vår totala energiförbrukning gått ned. Båstadhems fastigheters energiförbrukning fördelar sig enligt följande: Fastighetsel * MWh Uppvärmning Natur/Biogas* Olja El(Värmepump)* Totalt MWh *1 ökningen beror bland annat på ökad användning av tvättstugor samt byggström renovering. *2 andel biogas %, % *3 ökningen beror på nya värmepumparna Ängahällan. 14

15 Energiförbrukning Ängahällans panncentral KWh Värmepump (El) Gaspannor Värmepumpar Ängahällan. Under året har vi installerat en värmepumpsanläggning vid Ängahällans panncentral. Värmepumpen togs i drift i Juni månad och har sparat KWh under andra halvåret 2012 i förhållande till samma period tidigare år. Vi har även under hösten bytt gaspannor på Sandbäcksvägen 2 och Mercurivägen 1. De nya pannorna är högeffektiva kondenserande pannor med betydligt högre verkningsgrad än tidigare vilket ger en bra energibesparing. En utredning av närvärmesystemet pågår som ska ta fram underlag för investeringsbehov för att driftoptimera anläggningen. Upphandling genom HBV pågår för nytt elavtal och under 2013 kommer ny upphandling att utföras för leverans av Natur- och Biogas. Vårt mål är att öka mängden inköpt biogas och minska mängden naturgas för att förbättra miljön. Följande investeringar kommer att ske för att minska elförbrukningen: - Byte av ljuskällor till LED alt induktionslampor vilket ger väsentligt lägre förbrukning. - Behovsanpassning av belysning som t.ex närvarostyrning. - Aktiv styrning av tvättstugor med bokningssystem. Bredband Under 2012 har en upphandling av leverantör för bredband fram till fastigheterna gjorts. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet var Bjäre Krafts. Utbyggnaden startar under våren Upphandling av entreprenör för fastighetsnät och lägenhetsnät kommer att utföras våren 2013 med installationsstart efter sommaren Alla lägenheter skall vara anslutna till det öppna bredbandsnätet innan 2014-års utgång. 15

16 Framtiden Båstad kommun har som övergripande mål att kommunens befolkning ska öka. Detta innebär att bostadsbyggandet måste fortsätta och Båstadhem är en av de byggherrar som ska producera en del av dessa bostäder. Båstadhems styrelse har i sin strategioch handlingsplan prioriterat bostadsbyggandet och företaget har under nuvarande mandatperiod planerad byggnation på totalt 172 lägenheter. Utsikter för 2013 Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå det kommande året. Företagets konsolidering är något förbättrad jämfört med föregående år, men en större ökning av soliditeten är önskvärd. Strävandena kommer att fortsätta för att driva företagets ekonomi så att ett överskott årligen kan läggas till det egna kapitalet och nedbringa skuldsättningen. Företaget när en förhoppning om att genom en fortsatt aktiv lånehantering genom bland annat räntederivat kunna förbättra det ekonomiska utfallet. I strävan efter att förbättra ekonomin ingår även arbetet med att fortsätta utveckla hyresdifferentieringarna. Under 2013 kommer extra resurser att avsättas för att besiktiga samtliga lägenheter i avsikt att på lägenhetsnivå sätta rätt hyra. Det av ägaren uppsatta målet med årlig nyproduktion av lägenheter innebär en utmaning för företaget vad avser finansiering. Här kan den försäljning av lägenheter ur fastighetsbeståndet som började planeras under 2011 och som slutförs i år ge ett nödvändigt kapitaltillskott. Då försäljningen av 2 hyresfastigheter inte godkändes av Kommunfullmäktige planerar bolaget att försöka sälja några andra fastigheter för att åstadkomma det kapitaltillskott som den uteblivna försäljningen medförde. Skulle en försäljning inte bli av så krävs att företaget medges låna väsentliga belopp för sin nyproduktion och sitt underhåll. Båstadhem har sedan 2011 fått ett nästan fördubblat förvaltningsuppdrag. Arbetet med att kombinera förvaltningen av Båstadhems fastigheter med förvaltningen av kommunens fastigheter innebär att Båstadhem måste fortsätta att se över arbetssätt och hur arbetet organiseras. En organisationsöversyn pågår för närvarande i bolaget. 16

17 BÅSTADHEM Under 2013 skall ombyggnationen av äldreboendet Skogsliden slutföras. Detta ger 30 nya vårdlägenheter. Under året kommer vidare en byggnation av 32 lägenheter i Förslöv - Linängen att vara klar. Utmaningen ligger i att hyra ut samtliga lägneheter. Huruvida den planerade byggnationen i Östra Karup om 16 lägenheter kan påbörjas under året går inte att säga i dagsläget då detaljplanearbetet inte är klart. hyresgästtidning (reklamfinansierad) som heter Grannar. Vi lägger också upp ett nytt felanmälningssystem som ska möjliggöra att vi kan hantera felanmälningar via webben. Det nya systemet ger också möjlighet till bättre uppföljningar. Vidare kommer vi att fortsätta med att utvidga och förbättra vår hemsida. Under 2014 ska byggnationen av Vårlidens Trygghetsboende påbörjas. Här planeras 42 lägenheter byggas. Under 2014 avser Båstadhem också starta byggnation av 24 lägenheter på Trollbäcken. Kopplat till de gamla Servicehusen finns ett antal lokalkontrakt som ännu inte är uppsagda. Kommunen har under 2012 signalerat att man önskar lämna lokaler och att man avser säga upp lokalavtalen. Skulle detta ske innebär det ett stort hyresbortfall. Frågan om hur de f d servicehusen ska användas och i vems regi är en oerhört viktig fråga för bolaget att behandla. De 16 lägenheterna på den s k Korrödstomten i BRF Örebäcksparken beräknas vara inflyttningsklara årskiftet 2013/2014. Företaget kommer under 2013 att fortsätta att förbättra sin dialog med hyresgästerna. Bland annat sker detta genom en ny För att kunna administrera vår bostadskö på ett smidigare sätt köper vi under 2013 ett nytt kösystem Marknad. Genom det nya systemet kommer den köande att få en aktivare roll och uthyrarens arbete underlättas. 17

18 18 BÅSTADHEM

19 Ekonomi och finans Årets resultat efter finansiella poster blev Tkr (8 754). Resultatet är enligt budget och förväntan såldes ett dotterbolag med fastigheten Kalkugnen med Tkr i vinst har fusionen av Förslöv Hem AB och fastigheten Ängabyn påverkat resultatet negativt med totalt 650 Tkr. Hyresintäkter Hyrorna höjdes med 2,85 % från och med 1 januari 2012 efter förhandling med Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Totala hyres intäkter uppgick till Tkr (77 506). Övriga intäkter uppgick till Tkr (3 764), det är främst försäljning av värme erhölls ett omställningsbidrag från Båstad kommun på Tkr som övrig intäkt. Driftskostnader Uppvärmningskostnaderna avseende det egna beståndet uppgick till Tkr (12 429). Det motsvarar 147 kr/m² (147). Övriga driftskostnader uppgick till Tkr (5 783), 74 kr/m² (68). Underhållskostnader Planerat underhåll uppgick under året till Tkr (9 446), motsvarande 139 kr/m² (112). Kostnader för akut underhåll uppgick till Tkr (6 702), motsvarande 68 kr/m² (79). Det är en medveten satsning på det planerade underhållet som kommer att fortgå för att därigenom på sikt få ner kostnaden för akuta reparationer. Personal Personalkostnaden uppgick till Tkr (14 279) hade Båstadhem inhyrd personal vid vakans till kostnad av Tkr. Av personalkostnaden 2012 är Tkr hänförlig till förvaltningen av de kommunala fastigheterna motsvarande för 2011 är för 9 mån Tkr. Sammantaget blir personalkostnaden vid jämförelse 155 Tkr lägre 2012 än föregående år. Avskrivningar Årets avskrivningar Tkr (10 707), en ökning med 728 Tkr varav Ängabyn står för 601 Tkr. Övrigt kommer från nyanskaffningar i maskinpark och data/ affärssystem. Kapitalkostnader Under verksamhetsåret har styrelsen reviderat bolagets finanspolicy. Det ledde till en höjning av den genomsnittliga räntebindningstiden till 10 år, att revideras årligen framöver. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Hanteringen sker i enlighet med de 19

20 riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Utestående ränteswapavtal uppgår till 295 Mkr (265). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 20,0 Mkr (12,3) i avtalen. Undervärdet representerar den kostnad som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 7,46 år (7,22) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,99% (2,97). Under året har en checkkredit upptagits på totalt 62 Mkr att användas för pågående investeringsprojekt. På bokslutsdagen var den utnyttjad med 2,6 Mkr, vilket belopp har ökat låneskulden. Kapitalkostnaderna 2012 har varit 13,8 Mkr (13,2). Av årets räntekostnad avser 1 Mkr fastigheten Förslöv 2:42/ Ängabyn som tillkom i fusionen av Förslöv Hem AB. Avgift för kommunal borgen har varit 0,25% av lånebeloppet vilket inneburit kostnad på (1 055) tkr. Inga räntebidrag har utgått Ränteintäkterna på 292 Tkr (673) har minskat till följd av lägre inlåningsräntor och mindre likviditet. Fastigheternas värde Fastigheterna har värderats i egen regi med stöd av den modell som finns i applikationen Datscha. Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Intäkter och kostnader räknas upp med ett inflationsantagande under kalkylperioden. Restvärdet år elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna punkt. Båstadhems faktiska hyresnivåer har lagts in i modellen medan marknadsmässig schablon med justering för mediakostnader (värme, vatten, el) har tillämpats på driftkostnaderna. En fastighets värde utgörs av summan av de nuvärdesberäknade årliga driftnettona samt restvärdet. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningar. Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick vid årets slut till 710 (681) Mkr. Detta värde överstiger bokfört värde med 220 (216) Mkr. Fastigheter färdigställda under 2010 och senare har värderats med anskaffningsvärde som grund. 20

21 Ekonomisk översikt kkr Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % 11,3 11,2 9,8 9,8 10,5 Avkastning på totalt kapital % 2,9 2,9 3,0 3,2 3,8 Avkastning på eget kapital % 3,4 14,5 10,0 4,1 2,1 År 2012 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget Förslöv Hem AB och Båstad Utvecklingsbolag AB. År 2011 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget Båstad Utvecklingsbolag AB. Jämförelseåret 2010 avser soliditet koncernen och övriga jämförelsetal moderbolaget. Dispositioner beträffande vinst Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för utdelning aktier á 35,70 kronor avsättning till reservfond Totalt Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 21

22 Båstadhem ²B,,L,.IUIJ,P FjjK..y Resultaträkning Belopp i kr Not (Åb(/Åb/Åb/ (Åbb/Åb/Åb/ (Åb(/b(/wb (Åbb/b(/wb "ettoomsättning ITFTPPFI!j IIF,JLFjP. Övriga rörelseintäkter b..fpijflxi j!fpt!f.ll jjjftijfxit P.F!PJF!,T Rörelsens kostnader Gxterna kostnader ( ULJFP,jF,Pj U,jFI!TFLLx Övriga externa kostnader ( UTLFPLJ UjjJF,j. ²ersonalkostnader w UjxFIJ.F.x. Uj!F.ITFII! Hvskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9FbÅ UjjF!x!FT,. UjJFIJLFLJ, Rörelseresultat j,flp,fi!x j,fl!,fpj! Resultat från finansiella poster esultat från andelar i koncernföretag ) U,FLjTFJ!! änteintäkter 5.PjFL,! LI.FL!j äntekostnader 6 UjxFTLIFj,x UjxFjT.FPLI Resultat efter finansiella poster.fj.jf.!! TFI,xFL.. 8okslutsdispositioner 7 UjFxPJF!TL UjF,xTFLTj Resultat före skatt I.PFI,T IF.j!FP!j &katt på årets resultat 8 U..,F,xT U!I.F.Lj Årets resultat,j!f..j LFI!.FLTJ 22

23 Båstadhem ²B,,L,.IUIJ,P Fj.K..y Balansräkning Belopp i kr Not (Åb(/b(/wb (Åbb/b(/wb TILLGÅNG²R ²nläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8yggnader och mark 9!PJFJJ.FPxT!L,FxIxFIx, Ynventarier bå jfiilfxjp.fjjifjtx ²ågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9!LFx.JFIxP jxfp,jfpjt,xtfjppfptl!tjfx!.fi.l Finansiella anläggningstillgångar bb Hndra långfristiga värdepappersinnehav!jf!jj TPF!JJ!jF!JJ TPF!JJ Summa anläggningstillgångar,xtfj!jfxtl!tjf!x.fj.l Omsättningstillgångar Varulager mm åvaror och förnödenheter x..fpjt,,tfjt. x..fpjt,,tfjt. Kortfristiga fordringar éundfordringar b(,p!f,ji IPJFP!! &kattefordringar U xi,fj,, Övriga fordringar LT!F,x..PFjJIFPLT qörutbetalda kostnader och upplupna intäkter bw!tpftji.fli,fjjl jfiltftll x.fp!pfjtx Kassa och bank IFxx,FxJJ.JF!x,FL,J Summa omsättningstillgångar PF!.IFJT!,xFP!xFJj, SUMM² TILLGÅNG²R,!IF,LTF!IJ,x,FxI,Fj!j 23

24 Båstadhem ²B,,L,.IUIJ,P FjxK..y Balansräkning Belopp i kr Not (Åb(/b(/wb (Åbb/b(/wb EGET K²PIT²L OCH SKULDER Eget kapital b) Bundet eget kapital Hktiekapital K!FJJJ aktiery!fjjjfjjj!fjjjfjjj eservfond xxfjtxf,li.lf,t!f!.p xifjtxf,li xjf,t!f!.p Fritt eget kapital b5 8alanserad vinst eller förlust x!fipi UI!x Årets resultat,j!f..j LFI!.FLTJ,xPFJjI LFI!jFPxI Summa eget kapital xifi..f,t! xifx.lfxll Obeskattade reserver b6 ²eriodiseringsfonder.F.jIF,L!.FxT,FIJP Hckumulerade avskrivningar utöver plan xjf.x.ftj,.tfli!fji! x.f!,jfxlp xjfj,pfttx Avsättningar Hvsättningar till pensioner och liknande förpliktelser!j,fp,p!jjf!,!!j,fp,p!jjf!,! Långfristiga skulder &kulder till kreditinstitut b7!!,fxj.fltt!!jfij,fppt!!,fxj.fltt!!jfij,fppt Kortfristiga skulder &kulder till kreditinstitut b7 U jfjjjfjjj /everantörsskulder jtfjilfjj! IFT.PFP,L &katteskulder U.PFP,! U Övriga skulder.fijxf.j. jfjjlf.pi Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter b8 jjfpjifljt j,fjjlfjti xjflilftij.!ftl.f!!j SUMM² EGET K²PIT²L OCH SKULDER,!IF,LTF!IJ,x,FxI,Fj!j Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 (Åb(/b(/wb (Åbb/b(/wb Panter och säkerheter för egna skulder qastighetsinteckningar U,TFJJJFJJJ Hnsvarsbelopp qastigo j,lfxij jjtf.t, Summa EGCFÅ5p G6FEE6FK6G 24

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomisk översikt... 21 Resultaträkning... 22 Balansräkning... 23 Kassaflödesanalys... 25 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning 2008 Räkenskapsåret 2007 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer