D-UPPSATS. Underårigas rättshandlingsförmåga. Petter Ericsson. Luleå tekniska universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. Underårigas rättshandlingsförmåga. Petter Ericsson. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 D-UPPSATS 2008:051 Underårigas rättshandlingsförmåga Petter Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2008:051 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--08/051--SE

2 Förord Jag vill i detta förord passa på att tacka dem som hjälpt mig under uppsatsskrivandet. Lars Bäckström som under hela processen varit tillgänglig och kommit med bra och givande synpunkter, Eden Mahari som också hon gett värdefulla förslag samt alla andra som hjälpt mig på något sätt, antingen genom konkreta tips eller bara allmän uppmuntran. Petter Ericsson Januari 2008

3 Sammanfattning Denna uppsats behandlar underårigas möjligheter att ingå avtal, konsekvenserna av att de ingått avtal samt vad som gäller för företag som marknadsför sig mot underåriga. I uppsatsen görs en granskning av praxis, doktrin förarbeten samt lagtext för att utreda dessa frågor. Enligt föräldrabalken 9:1 är personer under 18 år omyndiga och saknar full rättshandlingsförmåga. Omyndigas begränsade rättshandlingsförmåga kan utökas genom samtycke från förmyndare. Detta samtycke ger omyndiga möjlighet att ingå avtal utan förmyndarens närvaro. Det är idag tämligen enkelt för omyndiga att ingå avtal via exempelvis Internet eller mobiltelefon utan att förmyndaren har samtyckt till avtalet. Vid avtal via Internet är det inte möjligt med så kallat tyst samtycke eftersom avtalsparterna inte kan göra en bedömning av varandra. Det är upp till båda medkontrahenter att försäkra sig om att den andra parten är berättigad att ingå avtal. Vid giltighetsbedömningen av avtal som underåriga ingår skall beaktas vad den omyndige köper, om det är dyrt eller billigt samt den omyndiges ålder. Vid avtal där parterna inte har möjlighet att se varandra bör högre krav ställas på näringsidkarna som borde kräva någon sorts identifikation av motparten.

4 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGSORDLISTA 1 INLEDNING PROBLEMBAKGRUND SYFTE OCH MÅL AVGRÄNSNINGAR METOD DISPOSITION CIVILRÄTTSLIG DEL INLEDANDE OM AVTAL UNDERÅRIGS OMYNDIGHET Föräldrabalken 9 kapitlet Föräldrabalken 9 kapitlet 2a Föräldrabalken 9 kapitlet Föräldrabalken 9 kapitlet Föräldrabalken 9 kapitlet AVTAL VIA INTERNET Elektronisk signatur AVTAL VIA MOBILTELEFON KONSEKVENSER AV OTILLÅTET AVTALSSLUT MARKNADSRÄTTSLIG DEL REGLERING Marknadsföringslagen Internationell rätt Distansavtal ICC:s regler om reklam riktad till barn INTERNETFÖRETAG BEVISFRÅGAN AVTAL ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE ANNAT AVTAL ÄN DET AVSEDDA AVTAL MED OLOVLIGT ÖVERKOMNA PENGAR ANALYS DISKUSSION...32 KÄLLFÖRTECKNING...36

5 Förkortningsordlista ARN EG ICC ITU KO MD MER MFL NJA NJA II Allmänna Reklamationsnämnden Europeiska Gemenskapen International Chamber of Commerce, Internationella Handelskammaren Internationella Teleunionen Konsumentombudsmannen Marknadsdomstolen Marknadsetiska rådet Marknadsföringslagen Nytt juridiskt arkiv avdelning I Nytt juridiskt arkiv avdelning II WCO Världstullorganisationen (World Customs Organization) WTO Världshandelorganisationen (World Trade Organization)

6 1 Inledning 1.1 Problembakgrund De lagar som reglerar underårigas rätt att ingå avtal eller möjlighet att företa andra rättshandlingar finns definierade i föräldrabalken 9:1 och har inte förändrats nämnvärt i modern tid. Däremot har tillvägagångssättet för avtals ingående ändrats allt mer det senaste decenniet då det blivit vanligare med avtal som sluts via Internet. Underåriga utgör målgruppen för många företag men det är ofta föräldrarna till de underåriga som får stå för inköpen av varorna eller tjänsterna. Internet ger företag en möjlighet att utveckla sin verksamhet och utnyttja barns förmåga och kunskap att använda Internet och andra medier för att få dem att själva ingå avtal. En fråga är om samma regler är applicerbara på avtal via Internet som de som sluts med båda parter fysiskt närvarande. Varken företag eller privatpersoner får enligt dagens regelverk teckna avtal med underåriga om de saknar förmyndares samtycke. 1 Denna regel har inte alltid varit lättolkad men det har ändå varit möjligt för en medkontrahent att göra en bedömning om vilken ålder personen har och om det är rimligt att denne ingår ett avtal. Vid Internetavtal försvinner möjligheten att göra denna bedömning då parterna inte kan ses öga mot öga. Även om det finns avtalsvillkor på företagens hemsidor med information om att konsumenten skall vara över en viss ålder är det svårt för företagen att försäkra sig om att kunden verkligen är den som den utger sig för att vara. Det kan uppstå problem om en förälder vill häva ett avtal som ett barn olovligen ingått via Internet. Det är svårt för företagen att kontrollera åldern på motparten för att säkerställa att den som ingått avtalen faktiskt är över den föreskrivna åldern och har rätt att ingå avtal. Marknaden skall själv följa de regler som finns i marknadsföringslagen (1995:450) samt marknadens egna uppföranderegler i form av ICC:s 2 (Internationella handelskammarens) grundregler för reklam. Enligt Åsa Persson på Konsumentverket verkar det tyvärr som om företagen inte följer dessa regler då många företag fortsätter att marknadsföra sig direkt emot barn. 3 Det finns anledning att utreda vilka regler som gäller för företag som riktar sig mot barn och hur väl de traditionella avtalsrättsliga reglerna är tillämpbara på de nya förhållanden som uppstått. 1 Adlercreutz A, Avtalsrätt I, s.120 f 2 Läs mer om ICC under Mailkontakt med Åsa Person konsumentverket Sverige,

7 1.2 Syfte och mål Syftet med uppsatsen är att: I. Klargöra de rättsliga förutsättningarna för underåriga att ingå bindande avtal. II. Utreda vilka rättsregler företag som marknadsför sig mot omyndiga skall efterleva. 1.3 Avgränsningar Arbetets fokus ligger på köpeavtal som barn ingår och då främst när det gäller de nya avtalsformer som uppstått på senare tid då avtal kan slutas via exempelvis Internet och mobiltelefoner. Någon större jämförelse internationellt finns inte, istället har jag valt att fokusera på hur det svenska regelsystemet hanterar frågan. 1.4 Metod Den metod jag har använt mig av bygger på att studera lagtext, förarbeten och praxis. Doktrin har fått en stor betydelse då den mesta informationen om rättsläget är behandlat där vilket har varit vägledande. Då marknadsföring utgör en del av uppsatsen har jag även valt se på frågan ur ett marknadsrättsligt perspektiv. Vidare har jag haft för avsikt att se vilka mål som behandlats av marknadsdomstolen (MD) och hur Internationella handelskammarens (ICC) uttalanden lyder. Jag har också valt att överskådligt granska den EG-rättsliga lagstiftningen och då främst vad som ligger bakom den svenska distansavtalslagen. Då det har varit svårt att finna rättsfall från de allmänna domstolarna har även Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) yttranden beaktats. Dessa yttranden är förvisso inte någon erkänd rättskälla, men ARN:s uttalanden har ändå en viss tyngd och ger god vägledning av rättsläget. ARN är en myndighet där konsumenter kan få sin fråga prövad. ARN:s avgöranden har inte samma dignitet som avgöranden från någon av de allmänna domstolarna. Det går inte att verkställa nämndens beslut med tvång eftersom de inte är bindande. För att verkställa ett avgörande i en tvist tvångsvis krävs beslut från domstol, beslut om betalningsföreläggande eller handräckning av en kronofogdmyndighet. 4 Även om ARN:s beslut inte är bindande följer näringsidkarna närmare 80 procent av rekommendationerna enligt ARN:s egen statistik. Därför är nämndens beslut ändå vägledande och kan visa på en trolig utgång i domstol. ARN har behandlat ett antal fall där köp är gjorda av underåriga. 5 Av rättsfallen och ARN:s avgöranden har jag skaffat mig en uppfattning om det aktuella rättsläget 4 5 A.st. 2

8 1.5 Disposition Uppsatsen är strukturerad på följande sätt. Jag ämnar att löpande behandla frågor som rör reglerna kring avtalsrätt och underårigas rättshandlingsförmåga inom svensk rätt i den första delen. Sedan följer ett avsnitt om hur frågorna behandlas ur ett marknadsrättsligt perspektiv. De båda avsnitten varvas med olika rättsfall. Avslutningsvis har jag sammanfattat vad jag kommit fram till genom att besvara frågorna om vilka beviskrav som ställs på respektive part vid avtal som rör minderåriga. 3

9 2 Civilrättslig del 2.1 Inledande om avtal Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter att agera på ett visst sätt. Ofta rör det sig om två personer som helt enkelt utväxlar produkter mot pengar. Det kan vara allt ifrån en privatperson som köper godis i den lokala kiosken till multinationella företag som ingår avtal om långsiktiga relationer med andra företag om kontinuerliga leveranser. 6 För att ingå avtal förutsätts någon av parterna avger någon form av viljeförklaring eller uttryck för att grundlägga ett förhållande dem emellan. Den andra partens godkännande fullföljer deras avtalsförhållande. 7 Vid tillkomsten av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) delades avtal huvudsakligen in i tre olika slag. Avtalslagens 1 3st fastställer att lagens första kapitel behandlar det första slags avtalet, konsensualavtal, det vill säga avtal där två viljor samstämmer utan formkrav. Till skillnad från konsensualavtalet kräver det andra slags avtalet, formalavtalet, någon särskild form för att binda parterna. Den tredje avtalsformen är realavtal som kännetecknas av att avtalet blir bindande i den stund då tradition sker. 8 Utöver avtalslagen finns även annan lagstiftning som fungerar som komplement eftersom avtalslagen inte är helt uttömmande. Regler för vad som gäller när omyndiga skall ingå avtal finns i föräldrabalken (1949:381) (FB). Där definieras vad en omyndig är samt hur dennes möjligheter att ingå avtal ser ut. Andra lagar som även de reglerar olika former av avtal är bland annat försäkringsavtalslagen, kommissionslagen, lagen om handelsagentur samt jordabalken. Till skydd för konsumenter har det med tiden tillkommit fler lagar som exempelvis hemförsäljningslagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, och konsumentkreditlagen. Marknadsföringslag (1945:450) kan förbjuda åtgärder och metoder som uppstår vid utbud av varor och tjänster. Om företag uppsåtligen eller av oaktsamhet strider mot marknadsföringslagen kan de åläggas att betala en marknadsstörningsavgift. 9 En skillnad mellan civilrättslig och marknadsrättslig lagreglering är att marknadsrätten i huvudsak använder sig av förbud, sanktioner samt olika förelägganden. I civilrättsliga mål rör det sig oftare om avtals ogiltighet och skadestånd Adlercreutz A, Avtalsrätt I, s.15 7 A.a.s., s.20 8 A.a.s., s.50 7 A.a.s., s A.st. 4

10 2.2 Underårigs omyndighet År 1949 presenterades ett förslag till föräldrabalken. Detta var ett led i systematiseringen från 1734 års ursprungliga ärvdabalk till flera separata balkar som tillsammans skulle behandla den ursprungliga ärvdabalken samt även uppdateras med nödvändiga regler. 11 Föräldrabalkens 9 kapitel kom att handla om underårigas omyndighet. Kapitlet behandlar regler om vilka rättsliga möjligheter minderåriga har och vad som händer om de överskrider sina befogenheter Föräldrabalken 9 kapitlet 1 En central paragraf i föräldrabalkens 9 kapitel är 1. Den lyder som följer: Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som skall gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Lag 1994: Senast 1995 ändrades paragrafen och förutom vissa språkliga justeringar angavs även att omyndiga kan ges rätt att förvalta egendom som är förvärvat som förmånstagare, under förutsättningen att villkor om det har ställts upp i förmånstagarförordnandet. Den ursprungliga paragrafen saknade sista stycket och talade inte om de undantag som återfinns ovan. Lydelsen 1949 var istället. 13 Den som är under tjugoett år (underårig) är omyndig och äger icke själv råda över sin egendom eller åtaga sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad nedan sägs eller eljest finnes särskilt stadgat. 14 I propositionen till paragrafen, proposition 1949:93 Om förslag till föräldrabalk, talar justitieråden Erik Geijer, Gunnar Dahlman och Halvar Lech om huruvida paragrafens lydelse är tillräcklig eller ej. Enligt justitieråden anger paragrafen det område en underårig har att självständigt handla inom och hur begränsat detta område är. Huvudregeln, som de finner vara en lämplig reglering, förstås enligt justitieråden vara att en underårig inte har rätt att råda över sin egendom. Däremot ifrågasätter de om undantagen från denna huvudregel framgår tillräckligt klart, alltså när en underårig har rättslig handlingsförmåga. I sina argument hävdar de att det finns situationer då en underårig får viss möjlighet att råda över sin egendom, exempelvis vid gåvor eller 11 Proposition 1949:93, s.1 12 Föräldrabalken 9:1 13 NJA II 1995 s Föräldrabalken 9:1 enligt 1949 års lydelse 5

11 testamenten, och att detta inte framgår klart nog av paragrafen. 15 Som synes ovan har dock ytterligare text lagts till i föräldrabalken 9:1 och med detta vill jag påstå att lagen är ändrad i just den riktning som justitieråden önskade. Alla personer kan vara parter i avtal och räknas som rättssubjekt. Såväl fysiska som juridiska personer har rättspersonlighet eller rättskapacitet och kan därmed vara parter i avtal. Men för att vara berättigad att ingå avtal förutsätts att den som skall ingå avtalet har rättslig handlingsförmåga eller med ett annat ord, rättslig habilitet. Detta innebär att vederbörande själv skall vara kompetent nog att ingå avtalet. 16 Det behöver inte nödvändigtvis vara den som ingår avtalet som är part i detsamma. Rättslig habilitet för juridiska personer har deras organ som består av en eller flera fysiska personer med särskild kompetens. Dessa har getts rätten att företräda företaget. 17 För vissa fysiska personer, exempelvis underåriga, har det av samhället uppfattats som olämpligt om de besitter rättslig handlingsförmåga. Det kan förefalla märkligt om en femåring på egen hand vore berättigad att köpa fastigheter eller genomföra andra stora affärer. Därför får inte fysiska personer som är omyndiga, det vill säga under 18 år, ingå avtal eller fullt ut råda över sina tillgångar. 18 Detta framgår av föräldrabalken 9:1. Alltså är avtal som minderåriga ingår inte heller giltiga såtillvida de inte uppfyller något av de undantag som regleras i lagen. 19 Som tidigare framgått har åldern för vad som i Sverige betecknas som myndig sjunkit från 21 år till dagens 18 år. Rent praktiskt innebär det huvudsakligen att möjligheten att företa rättshandlingar har utvidgats. 20 Utan möjligheten att ingå avtal skulle det exempelvis inte vara möjligt för en omyndig att köpa en bussbiljett eftersom även det är ett avtal. Vill de ingå arbetsavtal kan en omyndig under vissa förutsättningar göra det, vilket framgår av föräldrabalken 9:6. 21 En omyndig kan företa rättshandlingar genom fullmakter och därmed binda sin huvudman. Det anses vara upp till huvudmannen att göra bedömningen om den omyndige är kapabel nog att ingå avtal åt denne. 9 kapitlet 1 Föräldrabalken begränsar endast den omyndiges möjligheter att handla för sin egen del. 22 Huvudregeln i Föräldrabalken 9:1 är så allmänt formulerad att inte bara rättshandlingar på förmögenhetsrättens område behandlas, utan även vissa familjerättsliga och arvsrättsliga frågor. Sammanfattningsvis kan sägas att paragrafen anger hur den underåriges självständiga handlande är avgränsat i förhållande till det område där förmyndaren eller andra handlar för hans räkning Proposition 1949:93, s.221 f 16 Adlercreutz A, Avtalsrätt I, s A.st. 18 Agell A, Malmström Å, Civilrätt,, s Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, s Walin G, Föräldrabalken och internationell föräldrarätt, s Adlercreutz A, Avtalsrätt I, s Walin G, Föräldrabalken och internationell föräldrarätt, s A.a.s., s.313 6

12 Undantagen från första paragrafen är dels de i lagen stadgade reglerna enligt vilka den underårige har rättshandlingsförmåga och dels de föreskrifter som tillkommit som villkor vid gåvor, testamenten eller förmånstagarförordnanden. Dessa villkor förutsätter dock att det finns lagstöd i grunden, det vill säga de kan inte utvidga den omyndiges handlingsförmåga vidare än vad lagens säger. Exempelvis kan inte en underårig ärva en rätt att ingå kreditavtal eller liknande Föräldrabalken 9 kapitlet 2a Föräldrabalken 9 kapitel 2a lyder: "Underårig med eget hushåll får för den dagliga hushållningen eller uppfostran av barn, som tillhör hushållet, själv ingå sådana rättshandlingar, som sedvanligen företagas för dessa ändamål. Rättshandling som avses i första stycket är dock ej bindande för den underårige, om den med vilken rättshandlingen slöts insåg eller bort inse, att det som anskaffades genom rättshandlingen ej var erforderligt. Missbrukar den underårige behörighet, som tillkommer honom enligt första stycket, kan rätten på ansökan av förmyndaren frånkänna honom behörigheten. Sådant beslut kan upphävas på ansökan av förmyndaren eller den omyndige, om ändrade förhållanden inträtt. Rättens beslut enligt tredje stycket skall ofördröjligen kungöras i Postoch Inrikes Tidningar och ortstidning. Lag (1977:658)." Om en underårig har eget hushåll har de också rätt att företa rättshandlingar i den mån detta är nödvändigt för det dagliga hushållet enligt föräldrabalken 9:2a. Skulle den omyndige anses överskrida sina befogenheter eller av annan anledning vara olämplig att företa rättshandlingar, kan möjligheten fråntas den omyndige. Förbudet kan efter ansökan från förmyndare eller överförmyndare upphävas. Den omyndige kan även den ansöka till rätten om att förbudet skall upphävas om förhållandena ändrats Föräldrabalken 9 kapitlet 3 Föräldrabalken 9 kapitlet 3 lydelse är: Underårig äge själv råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år. Detsamma gäller avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe. Förmyndaren må med överförmyndarens samtycke omhändertaga egendom, varom i första stycket sägs, såvitt det må anses erforderligt med hänsyn till myndlingens uppfostran eller välfärd. Innan samtycke meddelas, skall överförmyndaren bereda myndlingen tillfälle att yttra sig Walin G, Föräldrabalken och internationell föräldrarätt, s A.a.s., s Föräldrabalken 9:3 7

13 En underårig som fyllt 16 år får enligt föräldrabalken 9:3 göra vad den vill med egendom som han eller hon har förvärvat genom arbete. Förmyndare eller överförmyndare kan om det anses nödvändigt begränsa möjligheten till fritt förfogande. I paragrafen används uttrycket att en underårig får råda över viss egendom. Med detta syftas inte bara att den minderårige får ta hand om egendomen, utan han eller hon får fritt välja vad som skall göras med den. Rätten att fritt råda över egendomen innebär dock inte att en underårig samtidigt erhåller rätten att ingå kreditavtal. 27 I ett rättsfall från 1964 fick en omyndig kvinna besök av en försäljare som sålde persienner. Kvinnan visade uppenbart intresse men saknade kontanta medel. Försäljaren erbjöd kvinnan rabatt på varorna om affären blev av under samma dag, varpå kvinnan erbjöd sig att inhandla varorna på kredit istället. Under demonstrationen av persiennerna anlände kvinnans make, som var myndig, till hemmet. Enligt maken hade kvinnan kommit överens med försäljaren om att genomföra affären redan innan han kommit hem. Maken hade först varit skeptisk till köpet men senare låtit sig övertalas. Han närvarade dock inte när kvinnan skrev under ordersedeln. Pengarna som kvinnan planerade att genomföra köpet med hade hon själv arbetat in. Domstolen gjorde bedömningen att trots att det rörde sig om kvinnans eget inarbetade pengar kunde avtalet inte vara giltigt på grund av att det rörde sig om ett kreditköp. Inte heller ansågs det ha någon betydelse om maken samtyckt så länge hon var omyndig och saknade samtycke från förmyndare Föräldrabalken 9 kapitlet 4 Föräldrabalken 9 kapitlet 4 lyder som följer: Om en underårig har fått egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande under villkor att den underårige själv skall få råda över egendomen, skall 3 andra stycket tillämpas också beträffande sådan egendom. Överförmyndarens samtycke krävs dock bara om den underårige har fyllt sexton år. Innan samtycke lämnas skall överförmyndaren ge fångesmannen eller hans arvingar tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan påtagligt besvär eller större tidsförlust. Lag (1994:1433). 29 Personer som är omyndiga men över 16 år kan få sin egendom omhändertagen av förmyndare eller överförmyndare om det anses erforderligt med hänsyn till den omyndiges uppfostran eller välfärd. Detta framgår av föräldrabalken 9:4 och innebär att 9:4 är ett undantag från 9:1. Föräldrabalken 9:1 talar om hur en omyndig inte har rätt att företa rättshandlingar, medan 9:4 anger hur förmyndare kan frånta egendom. För att egendom skall kunna fråntas den omyndige enligt 9:4 måste alltså den omyndige ha någon rätt att inneha egendom. Omyndiga över 16 år har möjlighet att 27 Walin G, Föräldrabalken och internationell föräldrarätt, s NJA 1964 s Föräldrabalken 9:4 8

14 själva förfoga över viss egendom, något som framgår av föräldrabalken 9:3 samt 9: Föräldrabalken 9 kapitlet 6 En annan viktig paragraf i föräldrabalkens 9 kapitel är 6. Den lyder: Har underårig utan erforderligt samtycke ingått avtal, äge den, med vilken avtalet slöts, frånträda avtalet, så länge det ej blivit godkänt eller behörigen fullgjort. Visste han att avtalet slöts med underårig, må han dock ej, med mindre han hade anledning antaga att den underårige ägde behörighet att sluta avtalet, frånträda detta under den tid som vid dess ingående må hava blivit bestämd för godkännande eller eljest skäligen kunde beräknas åtgå därför. Ej må den, hos vilken underårig tagit tjänst eller annat arbete, frånträda avtalet härom, så länge detta fullgöres av den underårige. Meddelande, varigenom avtalet frånträdes, må ske jämväl till den underårige själv. 31 Samtycket från förmyndaren ger den omyndige möjlighet att ingå bindande avtal. Detta samtycke behöver dock inte vara utfärdat i förväg. En butiksinnehavare kan vara medveten om att den omyndige saknar rätt att ingå avtal, men genom att förmyndaren i efterhand ratihaberar, godkänner, avtalet så kan det bli giltigt. Under tiden som medkontrahenten väntar på förmyndarens godkännande har denna en ensidig bundenhet enligt föräldrabalken 9:6. Denna bundenhet pågår dock inte under oskäligt lång tid och skulle förmyndaren låta bli att svara, så leder inte passiviteten till att avtalet blir bindande. 32 I ett ARN-fall från 2003 köpte en 17-årig flicka en mobiltelefon kontant för 895 kronor utan förmyndares vetskap. När hon senare visade sina föräldrar telefonen godkände de inte köpet och hävdade att det skulle gå åter på grund av att hon varit omyndig och inte varit berättigad att ingå avtal. Bolaget bestred yrkandet och påstod å sin sida att det är orimligt att kräva att de skall kontrollera legitimation om kunden betalar med kontanter, vilket här varit fallet. ARN:s bedömning var att personer under 18 år har begränsad möjlighet att ingå avtal enligt 9 kapitlet föräldrabalken. Detta kapitel skyddar omyndiga från att ingå ofördelaktiga avtal och enligt 6 skall avtal som omyndiga ingår i princip vara ogiltiga. Vidare anförde de att det finns omständigheter som kan leda till undantag från huvudregeln och det är bland annat om samtycke finns från förmyndare. ARN hänvisade sedan till de av nämnden tidigare avgjorda fallen ARN samt ARN I dessa fall har kravet på samtycke inte varit absolut utan det har räckt att förmyndaren har gjort det möjligt för den omyndige att uppträda så att det ser ut som han/hon har haft tillåtelse att handla. 33 ARN gjorde sedan bedömningen att köp av mobiltelefon för den aktuella summan eller högre hörde till vanligheterna och därför kunde säljaren utgå 30 Proposition 1949:93, s Föräldrabalken 9:6 32 Ramberg J, Ramberg C. Allmän Avtalsrätt, s.44. Se även Adlercreutz A, Avtalsrätt I, s ARN

15 ifrån att det förelåg samtycke från förmyndarna. Köpet skulle enligt ARN:s bedömning inte återgå. 34 Ett annat avgörande från ARN var en 15-årig pojke som 1999 köpte ett par solglasögon för 1398 kronor för pengar som inte var pojkens egna. Köpet upptäcktes av pojkens moder cirka 6 veckor senare, varpå hon begav sig till butiken för att häva köpet. Butiken ansåg sig inte skyldiga att låta köpet återgå då tiden för öppet köp passerat och att det var vanligt att unga människor handlade varor för liknande summor. Dessutom var de aktuella glasögonen använda. Vidare ansåg de inte ha någon skyldighet att kontrollera köpen med föräldrarna. Som stöd för sitt yrkande ansåg modern att butiken enligt föräldrabalken 9:6 var skyldiga att kontrollera med föräldrarna innan de låter underåriga ingå liknanden avtal. I motiveringen till ARN:s beslut framhölls att huvudregeln är, som pojkens moder mycket riktigt hävdade, att underåriga har begränsad rätt att ingå avtal enligt 9 kapitlet föräldrabalken. Det finns dock i föräldrabalken 9:6 ett undantag att en omyndig kan få rätt att ingå avtal om förmyndaren samtyckt. ARN hävdade i sin motivering till beslutet att i linje med senare års utveckling kan ett underförstått samtycke antas föreligga vid vissa kontantköp. I det aktuella fallet ansåg ARN att butiken, med hänsyn till pojkens ålder och omständigheter i övrigt, inte kunde förvänta sig annat än att samtycke förelåg. Skulle pojkens förälder inte samtyckt innan köpet så förväntades hon samtycka i efterhand. På dessa grunder lät ARN köpet vara bindande. 35 Det intressanta med ARN:s uttalande i det nyss nämnda fallet är hur de kunde anta att föräldern skulle samtycka till köpet. Inte nog med att ARN gav butiken rätt att förmoda att det förelåg samtycke vid köpetillfället, de antog dessutom att köpet skulle godkännas i efterhand om så inte varit fallet. Med detta uttalande anser jag att ARN gick ett steg längre än vad de egentligen hade behövt och svarade på en fråga som låg utanför det egentliga problemet. Är detta ett tecken på att ARN försöker sänka beviskraven på att samtycke föreligger? Ytterligare ett fall från ARN som behandlar samtyckesfrågan är ARN om en flicka som fick ett telefonnummer till en betaltjänst av en vän. Flickan ringde från sin förälders telefon till numret för en kostnad av 7050 kr. Barnet visste inte att kostnaden var 200 kr per samtal och hon saknade även samtycke från sin förälder för att ringa samtalen. Till följd av detta yrkade föräldern att pengarna för samtalen skulle gå tillbaka. Flickan påstods inte ha fått någon information om samtalens höga kostnad och förmyndaren hävdade att teleoperatören borde ha spärrat samtalen. Operatören bestred kravet på återbetalning och hävdade att för att kunna ringa de samtal som flickan gjort förutsattes att den som ringde hade ett medlemsnummer som erhölls från en internetsida. Enligt operatören meddelades även vad samtalet kostade och för att acceptera var konsumenten tvungen trycka på en siffra på telefonen. Eftersom förmyndaren anslutit sig hos operatören genom ett avtal och valt att inte ha en av de spärrar som bolaget erbjuder mot betalsamtal, så ansåg de förmyndaren vara betalningsskyldig. ARN:s bedömning var att operatören inte kan kontrollera vilka samtal abonnemangsinnehavaren väljer att ringa när de väl har ingått avtal med operatören. De kan inte heller påverka kostnaderna som debiteras utöver deras egna samtalsavgifter. Konsumenten hävdade att hans dotter var underårig och inte 34 ARN ARN

16 berättigad att ingå avtal och dessutom saknade samtycke från förmyndaren. ARN ansåg dock att som innehavare av abonnemanget är konsumenten också ansvarig för att se till att de som har tillgång till det inte använder abonnemanget emot innehavarens vilja. Därför valde ARN att lämna förälderns yrkande utan bifall och anse att denne borde betala fakturan. 36 I avgörandet fanns två ledamöter i ARN som reserverade sig mot ärendet och ansåg att konsumenten skulle slippa betalningsskyldighet. Det var i fallet ostridigt att samtalen var gjorda och att det var dottern som hade ringt. 33 av de 36 samtal som var gjorda hade skett inom loppet av 30 minuter. Numret som flickan hade ringt gick till ett företag som marknadsförde sig till barn och erbjöd dem att köpa fiktiva pengar, så kallade playaheaddollar. Med dessa fiktiva pengar var det sedan möjligt för barnen att handla saker på företagets hemsida. En abonnent är visserligen skyldig att betala avgifter för användningen av telefonen, men i det här fallet hade flickan ringt ett nummer som gick till ett företag som marknadsförde sig till underåriga. Enligt de skiljaktiga i ärendet var denna form av avtal endast ett sätt att kringgå föräldrabalkens regler om omyndigas rätt att ingå avtal. På grund av företagets medvetet valda marknadsföringsstrategi kan de få stå risken att förmyndaren inte i efterhand godkänner avtalet. I detta fall gjorde inte flickans förmyndare det och därför ansåg de skiljaktiga att abonnenten också skulle vara fri från betalningsskyldighet. Marknadsdomstolen behandlade ett fall och samtycke I fallet hyrde en 9-årig pojke vid ett tillfälle varor i en videobutik utan förmyndares samtycke. I enlighet med videobutikens rutiner fick den unge pojken signera ett kontrakt med villkor om hyra, tid för återlämnande av produkten samt krav på produktens skick vid återlämnandet. KO som företrädde pojkens sida, uttalade sig först i ärendet. Enligt 2 Marknadsföringslagen 37 ges marknadsdomstolen rätten att förbjuda näringsidkare att genom sin marknadsföring strida mot god affärssed eller på annat sätt agera ofördelaktig mot konsumenter. KO påtalade även att vid bedömning av frågan skall hänsyn tas till hur ICC:s grundregler för reklam ställer sig till frågan. ICC:s artikel 18 anger att reklam inte får missbruka konsumentens förtroende och inte heller utnyttja konsumenters okunnighet eller bristande erfarenhet. KO konstaterade även att omyndiga inte har rätt att ingå bindande avtal enligt 9 kapitlet föräldrabalken. Det är enligt KO upp till var och en att försäkra sig om att den han eller hon ingår avtal med är myndig. De i fallet aktuella videofilmerna kostade 20 kronor att hyra, men den låga summan var enligt KO inte skäl nog att tillåta uthyrning till minderåriga eftersom filmerna kostade betydligt mer att köpa in. Skulle produkten skadas kunde konsumenten därför bli skadeståndsskyldig för belopp som långt överskred det beloppet. Därför kunde företaget enligt KO inte anta att samtycke funnits från förmyndaren. Den bedömning KO gjorde var att videobutiken inte hade rätt att låta minderåriga ingå avtal och att de inte heller hade rätt att låta dem underteckna någon handling. Detta då barnen och deras föräldrar riskerade tro att de ingick något bindande avtal. Det sistnämnda ansågs strida mot 2 marknadsföringslagen. Videobolaget hävdade till sitt försvar att handlingen som 9-åringen skrev på inte var bindande och inte att se som ett avtal. 38 Marknadsdomstolen påpekade i sitt domskäl att det finns undantag från reglerna i föräldrabalken och att det krävs erforderligt samtycke från förmyndaren. Begreppet 36 Se härom och om det följande ARN Marknadsföringslag (1995:450) 38 MD 1986:49 11

17 erforderligt samtycke är diffust och svårt att avgöra när det föreligger och därför måste en individuell bedömning göras från fall till fall. På grund av detta kan inte heller avtalen ses som generellt ogiltiga. I den individuella bedömningen av erforderligt samtycke bör enligt marknadsdomstolen faktorer som avtalets karaktär, värdet av den hyrda varan och barnets ålder, tas i beaktande. Dessutom krävs att den omyndige har insikt i vad avtalet innebär. Den omyndige bör också ha någon nytta av egendomen som han eller hon kommer över. Utöver dessa kriterier lämnade MD begreppet erforderligt samtycke åt sidan. 39 Av detta kan utläsas att marknadsdomstolen ansåg att det finns undantag från föräldrabalken, då erforderligt samtycke finns. Vidare presenterade marknadsdomstolen rekvisit som behöver uppfyllas för att uppfylla kriterierna för undantag. 2.3 Avtal via Internet Omyndiga har inte bara begränsade möjligheter vid traditionella avtalsslut, utan även vid ingående av avtal via Internet. Därför krävs förmyndares samtycke även där. Svårigheten med Internet är att kontrollera huruvida samtycke mellan förmyndare och barn föreligger eller ej. 40 Den första transaktionen av pengar som genomförts på Internet någorlunda säkert rent tekniskt var en cd-skiva som såldes 1994 av företaget NetMarket i USA. Grundarna till företaget påstod att de hade lyckats med den första krypterade, säkra e-handeln. Handel via Internet är med andra ord ingenting som förekommit under någon längre tid utan endast dryga tio år. I dag utvecklas fortfarande systemen för hur data skickas i takt med att hackare lyckas komma på hur gällande system fungerar. 41 En av de stora skillnaderna med att ingå avtal via Internet och andra sätt att ingå avtal är säkerheten. Information skickas från en plats till en annan och den blir sårbar i det ögonblick den skickas. Samtidigt blir det också lättare att informationen sprids till fel personer, antingen oavsiktligt eller avsiktligt. 42 Peter Seipel skriver i sin bok Rätten och IT-samhället hur han befarar att vi kanske fäster för stor tilltro till tekniken utan att reflektera över hur detta påverkar rättssäkerheten. Internet är fortfarande ett osäkert och relativt nytt medium och måhända sker allt för fort för att vi ska inse hur sårbart Internet är. Ett otal system är mer eller mindre beroende av Internet och dess säkerhet, exempelvis banker, spelsidor och system som hanterar bidrag och andra statliga pengar. Skulle något hända som påverkar säkerheten kan det få allvarliga konsekvenser för dessa system. 43 Avtal via Internet kan ge samhället många fördelar och vara väldigt tidsbesparande. Mycket pappersarbete kan undvikas och byråkratin kan minska genom snabbare 39 MD 1986:49 40 Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, s Gilbert A, E-commerce turns Seipel P, Rätten och säkerheten i IT-samhället, s A.a.s., s.60 12

18 förfaranden. De problem som kan uppstå i och med ny teknik är om rättsreglerna inte går att applicera på de nya förhållandena utan att anpassning av lag måste göras. 44 Avtalslagen är snart hundra år gammal men trots detta fungerar den för avtal via Internet. Lagen ställer inga formkrav på hur ett avtal skall se ut, men enligt 1 3st skall annan lagstiftning som kräver viss utformning få företräde. Exempel på detta är Jordabalken 4:1 om formkrav vid fastighetsköp. Avtalslagens neutrala lydelse gör att lagen är tillämplig på de flesta avtal som ingås, även om detta sker via Internet. 45 Utvecklingen har gått snabbt framåt de senaste åren och frågan är hur väl lagarna egentligen är anpassade. Föräldrabalkens regler säger att omyndiga undantagsvis får handla med kontanter, men kreditköp är inte möjliga. Internet ger omyndiga barn och ungdomar möjlighet att genomföra dessa slags köp utan att motparten kan kontrollera dem Elektronisk signatur Vid Internetavtal kan problematik med bevisbörda vid avtalstvister uppstå. Bevisfrågan är visserligen inte någon ny företeelse eftersom svårtolkade situationer funnits i alla tider, exempelvis vid muntliga avtal som är otvivelaktigt svåra att bevisa. Avtal som träffas via Internet innebär en ny form av bevisfråga jämfört med det traditionella sättet med avtal i pappersform. Det är därför nödvändigt att finna nya vägar att bevisa att avtal med visst innehåll föreligger. 47 Eftersom avtalsparter inte träffas när de gör affärer över Internet kan inte näringsidkaren få en uppfattning om kunden har rätt att disponera pengarna. Ett så kallat tyst samtycke kan därför aldrig föreligga. Begreppet tyst samtycke innebär att ett anbud eller annan åtgärd godkänns på annat sätt än genom utryckliga ord. Detta fungerar alltså som en sorts konkludent handlande där parterna läser av varandras ageranden utan att konkreta uttalanden finns. 48 Det är upp till säljaren att bevisa att kunden varit myndig eller att kunden haft rätt att disponera över pengarna. Hur denna bevisning skall gå till är svårt att svara på men ett samtycke från föräldern som sedan kan kontrolleras av företaget genom exempelvis telefon eller e-post, kan vara en lösning. 49 Internetavtal förutsätter att båda parter kan skapa sig en uppfattning om vem den andra är. Detta är nödvändigt bland annat för att veta om den andra parten kan hålla vad den lovar, eller helt enkelt för att veta att motparten är berättigad att ingå avtal. För att kunna veta detta måste de på något sätt kunna verifiera vilka de är. Detta kan ske genom olika elektroniska system som talar om vem motparten är. Vid avtalssluten 44 Lindberg A, Westman D, Praktisk IT-rätt, s A.st. 46 Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, s Lindberg A, Westman D, Praktisk IT-rätt, s Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, s A.st. 13

19 kan parterna inte skriva under ett papper som vid traditionella avtal utan någon form av elektronisk signatur brukar ersätta denna signering. 50 I allmänhet är det tämligen enkelt att verifiera en handskriven signatur, men det förutsätts helst att båda parter är närvarande vid signeringstillfället, annars finns det alltid risk för förfalskade underskrifter. Den digitala tekniken kan erbjuda större säkerhet genom fler och mer avancerade kontrollsystem. Enligt Public-Key-konceptet sker signering genom att en användare har en privat nyckel som passar in i en annan offentlig nyckeldel. För att ytterligare förstärka skyddet kan en tredje part, en betrodd organisation, verifiera att det är den behöriga användaren som använder nyckeln. Denna organisation eller certifikatutfärdare kallas certification authority (CA). 51 Genom att CA kan verifiera vem som ingår avtalen underlättar det vid kontrollen om parten över huvud taget är berättigad att ingå avtalet, som fallet kan vara när det gäller underåriga. 52 Systemet med avancerade nycklar och kontrollfunktioner är dock inte alltid nödvändiga. När det gäller bankaffärer och andra transaktioner som kan vara viktiga och röra stora summor, är det viktigt med stort krav på säkerhet. Vid småaffärer som när en privatperson skall köpa en billig sak över Internet är systemen ofta inte lika invecklade. Det förekommer inte bedrägerier i lika stor mängd mot små företag och ofta har de inte heller råd med överdrivet säkra system. 53 De system som verifierar användaren kan underlätta för att förhindra att oberättigade ingår avtal. Skulle det alltid finnas krav på verifiering av användarna vore det i princip omöjligt för en omyndig att ingå avtal utan samtycke från förmyndare. Vidare är det då av vikt att systemen är uppbyggda så att omyndiga saknar möjlighet att kringgå reglerna genom att komma över andra personers användaridentitet eller inloggningsuppgifter. 2.4 Avtal via mobiltelefon Avtal som sluts genom Internet är en relativt ny företeelse och så är även marknadsföring och avtal genom mobiltelefoner. Många företag sysslar med försäljning av så kallade innehållstjänster till mobiltelefoner, exempelvis bakgrundsbilder, spel och musik som laddas ner till telefonen. Dessa tjänster är inget undantag från reglerna om underåriga och avtal, utan förutsätter precis som andra avtal att den som beställer är över 18 år. 54 Samma problematik som med handel via Internet uppstår återigen då det är svårt att verifiera beställarens ålder. Det är inte nödvändigtvis den som är skriven på abonnemanget som gör beställningen, utan underåriga med mobiltelefonabonnemang skrivna på sina föräldrar kan göra beställningar utan att förmyndaren vet om det. 50 Hultmark C, Elektronisk handel och avtalsrätt, s A.a.s., s A.a.s., s Ramberg J & Ramberg C, Allmän Avtalsrätt, s Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, s.12 14

20 Leverantören är då ansvarig för att styrka att samtycke finns om det är en omyndig person som ingår avtalet. 55 I avgörande från ARN 56 har behandlats betalteletjänster där underåriga ingått avtal och sedan fakturerats för köp av innehållstjänster. I dessa fall har avtalen bedömts vara ogiltiga om de ingåtts av underårig utan erforderligt samtycke eftersom det har ansetts röra sig om kreditavtal då fakturan oftast kommit i efterhand. 57 De ovan nämnda betalteletjänsterna har varit företag som använt sig av en teleoperatörs nät och sedan genom detta nät riktat sig mot konsumenter. Betalningen från konsumenten har först gått till teleoperatören som sedan fungerat som en betalningsförmedlare som varit tvungen att betala företaget som erbjuder betalteletjänsterna. Det har alltså rört sig om betalning i två led. När teleoperatören erbjuder tjänsterna direkt till konsumenten har abonnemangsinnehavaren tillskrivits ett något större ansvar eftersom han eller hon måste vara myndig för att över huvud taget inneha ett abonnemang. Marknadsdomstolen 58 har ansett att en fristående innehållsleverantör inte kan ålägga en konsument skyldighet att betala enbart på grund av att kunden haft teleabonnemang. Leverantören måste fortfarande kunna visa att ett särskilt avtal har slutits mellan konsumenten och leverantören Konsekvenser av otillåtet avtalsslut Det händer att ingångna avtal vid ett senare skede visar sig vara ogiltiga av olika skäl. Så är fallet då vissa föreskrivna formkrav inte uppfylls, exempelvis vid köp av fast egendom då jordabalken 4:1 fastställer vad som krävs. Även upprättande av testamente har vissa formkrav enligt Ärvdabalk (1958:637) 10 kapitlet. Om det förutsätts några formkrav för att företa rättshandlingarna och dessa inte uppfylls blir naturligtvis avtalet aldrig giltigt. Avtalet ogiltigförklaras även om en eller båda parter inte känt till att det krävts formkrav vid ingåendet av avtalet. Detta är dock en regel som gäller generellt för alla avtal och är inget unikt för just avtal som ingås av minderåriga. 60 Avtal ingångna av omyndiga är ogiltiga så länge formkraven inte uppfyllts. Omyndiga saknar rättslig handlingsförmåga och anses inte besitta de egenskaper som krävs för att företa rättshandlingar. Vanligtvis blir avtalet ogiltigförklarat oavsett om den omyndiges medkontrahent varit i god eller ond tro. En omyndig kan dock enligt föräldrabalken 9:6 samt 11:10, ingå avtal med någon som vet att denne är omyndig och fortfarande få avtalet förklarat giltigt. Då förutsätts att den omyndige i efterhand erhåller ett godkännande av rättshandlingen från sin förmyndare. 61 Föräldrabalken 9:7 behandlar avtal som underåriga ingått och vilka konsekvenser det får för avtalet. Paragrafens lydelse är följande: 55 Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, s Se vidare bland annat ARN Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, s MD 2004:19 om företaget CMT Telecom AB som debiterade Internetanvändare för uppkopplingsavgifter när användarna kopplades om genom så kallade popup-fönster. 59 Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, s Agell A, Malmström Å, Civilrätt, s A.a.s., s

Grundläggande principer

Grundläggande principer Avtalsrätt I och II Grundläggande principer HR: Avtalsfrihet Und: tvingande skyddslagstiftn HR: Pacta sunt servanda Und: Ogiltighet enl 3 kap Avtalslagen Und: Bristande rättshandlingsförmåga hos motparten

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalsrätt Peter Gustavsson Huvuddrag i kursen Avtalslagen Avtalsbundenhet Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalslagen 1 Allmän avtalsrätt Vad är allmän avtalsrätt? Regler som är gemensamma för alla

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

Presumerat samtycke. Är det möjligt att presumera förmyndares samtycke när avtal ingås av underårig på internet? Kandidatuppsats inom Affärsjuridik

Presumerat samtycke. Är det möjligt att presumera förmyndares samtycke när avtal ingås av underårig på internet? Kandidatuppsats inom Affärsjuridik Presumerat samtycke Är det möjligt att presumera förmyndares samtycke när avtal ingås av underårig på internet? Kandidatuppsats inom Affärsjuridik Författare: Handledare: Lisa Lundgren Daniel Hult Framläggningsdatum

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Del I: Föreläsningar i avtalsrätt Allmänt om avtal, rättskällor, avtalets ingående, huvudprinciper, slutande av avtal, anbud och

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430 Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Rättshandling, vad är det? Avtalets funktion Ömsesidighet Viljehandling Allmän & speciell avtalsrätt Avtalslagen, Lag (1915) om avtal och andra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Innehåll. Innehåll 3. Förkortningar 15. Förord 17. 1 En formell översikt av avtalsrätten 19

Innehåll. Innehåll 3. Förkortningar 15. Förord 17. 1 En formell översikt av avtalsrätten 19 Innehåll Innehåll 3 Förkortningar 15 Förord 17 1 En formell översikt av avtalsrätten 19 1.1 Form och materia inom avtalsrätten 19 1.2 Den moderna forskningens fundamentala misstag 21 1.3 Konsekvenser för

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL?

NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL? JURIDISK PUBLIKATION 1/2013 NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL? Av Klara Wessman 1 och Gustav Wiklander 2 I november förra året avgjorde Högsta domstolen ett mål om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt II Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Repetition Fullmakter Kommissionär Tvång, ocker, mm. 36 Avtalslagen Ogiltiga avtal Avtalstolkning Dagens föreläsning Repetition

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om gåvor 2015-05-28 INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN Innehåll INFORMATION OM GÅVOR... Ett strikt gåvoförbud i föräldrabalken... Vad gäller för barn?... Gåvor

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPP Livförsäkring AB, 516401-8524, 103 73 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. B. M., adress som ovan.

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 februari 2007 T 2932-05 KLAGANDE MA Ombud: Advokat TL MOTPART GK Ombud: Advokat LJ SAKEN Återbetalning av erlagd handpenning ÖVERKLAGADE

Läs mer

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10.

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10. K14 Konsumentlagar Konsumentköplagen Konsumen3jänstlagen Distansavtalslagen Men vi tar först upp Marknadsföringslagen Avtalslagen Som inte är konsumentlagar Marknadsföringslagen MFL styr hur näringsidkare

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 I april månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Eric Grimlund om hävning av entreprenadavtal. Kommentaren

Läs mer

Konsumenterna och rätten

Konsumenterna och rätten Lena Olsen Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete Konsumenterna och rätten 1. Varför konsumentskydd? Läs NJA 1968 s. 303 2. Framväxten av konsumentskyddsregleringen Sverige 1995 EU - förordningar,

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9 KONSUMENTskydd Konsumentköplagen Gäller för köp av varor ( lösa saker ): Ansvar för varan Fel på varan Reklamera felet Garanti Rättsligt fel Rättelse av fel Ångra ett köp Dröjsmål

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Alektum Inkasso AB med bifirma Alektum Finans, 556331-1678 Homeenter Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: jur. kand. Fredrik Engström Engström & Hellman AB Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal; SFS 2000:274 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 maj 2009 T 2061-08 KLAGANDE 1. L.E. 2. A.L. 3. E.L. 4. T.L. 5. A.M. 6. C.S-S. 7. A.W. 8. M.W. 9. P.W. Dok.Id 36374 HÖGSTA DOMSTOLEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

Konsumenträtt och skydd av svagare part. Syftet med föreläsningen. Konsumenträtten. Föreläsning 12 mars 2012

Konsumenträtt och skydd av svagare part. Syftet med föreläsningen. Konsumenträtten. Föreläsning 12 mars 2012 Konsumenträtt och skydd av svagare part Föreläsning 12 mars 2012 Torbjörn Ingvarsson docent, universitetslektor Syftet med föreläsningen Allmän orientering om konsumenträtt och regler som ger ett skydd

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖ 8051-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

TILLFÄLLE 3. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law

TILLFÄLLE 3. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law TILLFÄLLE 3 AVTALSRÄTT II Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law Agenda Fullmaktsläran Avtals ogiltighet FULLMAKTSLÄRAN Vad är en mellanman? En person som på uppdrag (i kraft

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

Information om gåvor

Information om gåvor Information om gåvor 2 Information för förmyndare GÅVOR TILL BARN I de allra flesta fall kan ett barn under arton år ta emot en gåva utan större formkrav. Ett omyndigt barn kan motta en gåva om han eller

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Inledning Skadegörelse av egendom är ett ökande problem i samhället, som också Svedala kommun drabbas av. En gemensam policy är ett led i att stärka

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1 9B:1 En kommun upprättade förbindelsepunkt för anslutning av en obebyggd fastighet i kommunens ägo till den allmänna va-anläggningen. Sedan kommunens va-taxa höjts överlät kommunen fastigheten till en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2017 T 4191-15 KLAGANDE Falköpings Mejeri ekonomisk förening, 767800-0238 Odengatan 6 521 43 Falköping Ombud: Advokat MG MOTPARTER

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Dagens föreläsning Rättskällor Avtalsrättens teorier och huvudprinciper Vem kan avtala? Avtalets grundstenar Vem, Vad, När, Var?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

4 Standardavtal i elektronisk miljö

4 Standardavtal i elektronisk miljö 4 Standardavtal i elektronisk miljö Fredrik Roos, advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå Produkt- och tjänsteleverantörer erbjuder sina kunder och användare möjligheten att snabbt och enkelt, genom

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Ogiltigt fastighetsköp Rättsområde: Fastighetsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2015-01-30. Klander av fastighetsköp

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Ogiltigt fastighetsköp Rättsområde: Fastighetsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2015-01-30. Klander av fastighetsköp GWA ARTIKELSERIE Titel: Ogiltigt fastighetsköp Rättsområde: Fastighetsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2015-01-30 Klander av fastighetsköp Ett fastighetsköp kan vara ogiltigt av olika anledningar.

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) , 1 kap. Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Utkom från trycket den 8 mars 2005 utfärdad den 24 februari 2005. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-03-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6327-11 1 KLAGANDE 1. 94 2., 10 Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB (tidigare firma First Date

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Konsumentverket 2015 Ansvariga handläggare: Axel Frick och Otto

Läs mer